Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5"

Transkript

1 Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5 Simulering av energibesparande åtgärder i IDA Indoor Climate and Energy Jonas Lindmark Jonas Lindmark 2015 Examensarbete, 15 hp Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp

2 Sammanfattning På uppdrag av GATE Intelligent Support AB har en energikartläggning utförts under våren Projektet var att genomföra en energikartläggning på en industrilokal i Vännäs kommun. Vännäs Fastigheter AB är ägare till denna lokal och har under senare tid fått in klagomål från hyresgäster på ett upplevt kallt klimat i fastigheten. Vidare har det framkommit att fastighetens framtida leverenser av fjärrvärme är osäkra och ett separat projekt om alternativa uppvärmningskällor har initierats. Den här rapporten kommer lägga stor vikt på åtgärder som tar hänsyn till ett förbättrat inomhusklimat såväl som energibesparing. Till hjälp för detta har simuleringsprogrammet IDA ICE använts. Vidare har ekonomiska kalkyler såsom en livscykelkostnadsanalys samt återbetalningstid beräknats för att underlätta jämförelser av åtgärderna. Resultat från detta projekt har visat att industrilokalen kan genom samtliga energibesparingsåtgärder utförda minska sin köpta energi från 299 MWh per år till 129 MWh per år. Det innebär en total sänkning på 56,9 %. Från besiktning av fastigheten konstateras det brister i värmesystemet. Befintliga radiatorsystem är felaktigt injusterade vilket resulterar i en betydande minskning i värmeavgivande yta. Vidare upptäcktes stora förbättringar genom att verksamhetsanpassa fastighetens ventilationssystem. ii

3 Abstract On behalf of GATE Intelligent Support AB an energy audit has been conducted in the spring of The project was to develop an energy audit at an industrial premise in Vännäs municipality. Vännäs Fastigheter AB is the owner of this venue and has recently received complaints from tenants about an cold indoor climate in the property. Furthermore, it emerged that the property's future energy supply of heating is uncertain. Therefore a separate project to find an alternative heating sources solution has been initialized. This report will place great emphasis on changes, which lead to an improved indoor climate as to energy savings. To achieve this plan and to make it more understandable the simulation program IDA ICE has been used throughout the whole paper. Additionally, economic calculations for an LCC- analysis including repayment time has been done to compare the measures easier. Results from this project have demonstrated that this industrial premise can when all energy saving measures are carried out, reduce their energy consumption from 299 MWh per year to 129 MWh per year. This means a total decrease of 56.9%. The inspection of the property reveals shortcomings in the existing heating system. The current radiator system was configured wrong which resulted in a significant reduction of the heat outcome. This was not just done by changing settings of the radiator system but as well by adjusting the ventilationsystem to the business conditions of the property. iii

4 Förord Det här examensarbetet på 15 hp är ett avslutande kapitel på högskoleprogrammet i energiteknik. Jag vill rikta ett stort tack till min handledare John Öbrink på GATE Intelligent Support AB som varit till oerhört stor hjälp samt ett stöd genom hela projektet. Slutligen vill jag tacka min handledare på universitetet Mark Murphy som visat stort tålamod då frågor kring simuleringsprogrammet IDA ICE har uppstått. iv

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte/mål Metod Avgränsningar Mätningar Målgrupp Teori Energianvändning IDA ICE Ekonomi Ventilationssystem Värmesystem Styr och reglerteknik Bergvärmepump Elanvändning Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Fastighetsbeskrivning Trinnliden 7: Energianvändning Klimatskal Värmesystem Ventilationssystem Styr och reglersystem Genomförande Zoner Konstruktionsmaterial Köldbryggor Ventilation Infiltration Belysning Utrustning Ockupanter Värmesystem Energieffektiviseringsåtgärder Återluftsfläkt Drift- och temperatursänkning Fönsterrestaurering Byte till LED- belysning Bergvärmepump Resultat Basmodell Åtgärd Återluftsfläkt Åtgärd Fönsterrestaurering v

6 6.4 Åtgärd Drift- och temperatursänkning Åtgärd Byte till LED- belysning Åtgärd Bergvärmepump Samtliga åtgärder Återbetalningstid för energieffektiviseringsåtgärder Diskussion Energikartläggning IDA ICE Åtgärder Resultat Slutsatser Framtida arbete Litteraturförteckning Bilaga 1 IDA ICE figurer Bilaga 2 Teknisk beskrivning Bilaga 3 Ritning vi

7 1 Inledning Trinnliden 7:5 är en industrilokal som ägs av Vännäs fastigheter och som idag hyrs ut till företagen Vännäs Pall & Spik och Lackcenter. Företaget GATE Intelligent Support AB har fått i uppdrag av Vännäs fastigheter AB att utföra en energikartläggning på denna fastighet. Författaren kommer att tillsammans med GATE analysera fastighetens energianvändning och arbeta fram ett åtgärdsförslag som förbättrar inomhusklimat såväl som sänker energibehovet. 1.1 Bakgrund Utifrån EU- direktiv skall varje medlemsstat ange ett vägledande nationellt energieffektiviseringsmål. I direktivet ingår EU:s mål för energieffektivisering till år Sveriges regering anser att det befintliga målet om att energieffektivisera energianvändningen med 20 % fram till år 2020 jämfört med år 2008 uppfyller detta direktiv (1). Direktivet lägger ett särskilt ansvar på den offentliga sektorn att vidta åtgärder för att förbättra energieffektiviteten (1). Detta för att fungera som förebild till medborgare och företag. Energimyndigheten har tillsammans med boverket i uppgift att arbeta fram en nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader (1). Enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ska från den 31 december år 2020 alla nya byggnader vara nära- nollenergibyggnader. Definitionen av nära- nollenergibyggnader varierar från respektive medlemsland i EU. I Sverige innebär det skärpta krav angående energihushållning. Det finns för tillfället inga exakta värden på dessa krav, däremot ska skärpningarna vara fastighetsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt motiverade (2). Följande två punkter är krav som samtliga medlemsländer ska uppfylla: Primärenergianvändningen ska anges i kwh/(m 2 och år) Etappmål senast år 2015 ska finnas tillgängligt för förberedning av övergången till nära- nollenergibyggnader. Varje medlemsstat ska även vidta åtgärder för att stimulera till renovering enligt denna nära- nollstandard (1). Det innebär att alla nya byggnader på sikt ska vara mycket energieffektiva och att ombyggnad ska göras så att man väsentligt förbättrar byggnadens energiprestanda (3). Idag går en tredjedel av all energianvändning i Sverige till bostäder och lokaler. Av denna del går ungefär 60 % till uppvärmning (3). Från detta kan slutsatsen dras att det finns stor potential till förbättring av energianvändningen. 1.2 Syfte/mål Syftet med en energikartläggning av Trinnliden 7:5, är att utreda vart energibesparande samt klimatförbättrande åtgärder kan tillämpas. Målet är att ta fram vart energin tar vägen samt att med hjälp av simuleringsprogrammet IDA ICE, göra det tydligt för kunden vilka av 1

8 de eventuella åtgärderna som passar denne bäst. Detta ur både ekonomiska och sociala aspekter. 1.3 Metod Projektet genomfördes initialt med att samla in information från fastighetsägare och el- och värmeleverantörer. Med hjälp av tillhandahållna uppgifter om el- och värmeanvändning, OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) och ritningar kunde en på förhand utarbetat checklista användas för att se vad som saknas och skulle behöva kontrolleras ytterligare under besiktningen. De värden som saknades togs fram genom momentana mätningar av luft- och temperaturflöden i ventilationsaggregat, kontroll av koldioxidhalt och platsintervjuer för att bestämma drifttider för ventilationsaggregaten. Med hjälp av värmekamera upptäcktes fel i radiatorsystemet. Majoriteten av radiatorerna i fastigheten visade en låg värmeavgivande yta. Det antogs bero på felaktig strypning av ventilerna till radiatorerna. Det kunde även konstateras att den spånsug som Vännäs Pall & Spik använder i sina lokaler fungerar på det sätt att när spånsugen startar, börjar fem frånluftskanaler att suga ut luft samtidigt. Genom inspektion av filtreringsstationen där frånluften filtreras kom idén till en eventuell återfläkt som blåser tillbaka den utsugna luften från lokalen. På så sätt skulle undertrycket i lokalen kunna balanseras. Belysningens elenergi togs fram genom att räkna ut den totalt installerade eleffekten och därefter multiplicera med drifttiderna. Från platsintervju kunde det konstateras att hyresgästerna var noggranna med nedsläckning av belysningen och på så sätt kunde verksamhetstiderna användas som drifttider i beräkningarna. Som vanligt för en industrilokal fanns det stora mängder lysrör. De var främst av äldre T8- och T5 modeller. En simulering av hur ett byte från de befintliga lysrören till LED- belysning valdes att göra. Den totala arean av fönster kunde ganska snabbt konstateras var liten. Men då majoriteten av fönstren var gamla och med högt U- värde ansågs det rimligt att simulera vad en förbättring av u- värde från befintliga 2,7 till 1,3 skulle resultera i. Sista åtgärden var att simulera vad energibesparingen blev av att installera en bergvärmepump. Det simulerades genom att ändra det befintliga värmefaktor- värdet på 1 till ett COP- värde på 3,5. Projektets andra fas tog nu sin början i att simulera de framtagna och tillhandahållna uppgifterna i IDA ICE. Ett mer ingående genomförande med simuleringsprogrammet kommer att redovisas i kapitel 4. Då resultaten var framtagna och felkällor var i det minsta möjliga uteslutna räknades ekonomiska kalkyler på resultatet. Det är genom LCC- kalkyl och återbetalningstider dessa resultat redovisas. I brist på nödvändigt underlag för utförliga LCC- kalkyler kommer endast en kalkyl redovisas med LCC och restarande med återbetalningstid. 1.4 Avgränsningar För de byggnadsdelar som saknar angivet U- värde kommer relevanta schablonvärden att användas. På grund av tidsbrist har ingen täthetsmätning utförts utan schablonvärde för dessa kommer att användas. Mätdata under längre perioder och tidigare års energianvändning saknas. 2

9 1.5 Mätningar Till det här projektet har momentana koldioxidmätningar, luftflöden och temperaturmätning av ventilationsaggregat har utförts under tre besiktnings tillfällen. Vidare har temperatur i fastigheten loggats under en veckas tid. 1.6 Målgrupp Målgruppen är primärt Vännäs fastigheter, men sekundärt ligger rapporten som grund för fortsatta arbeten inom energikartläggning av industrilokaler med hjälp av simuleringsprogrammet IDA ICE. 3

10 2 Teori Samtliga underrubriker beskriver den relevanta teorin för att läsaren ska få en grundläggande förståelse för det här projektet. 2.1 Energianvändning Specifik energianvändning är byggnadens energi som används för värme, kyla, varmvatten och fastighetsenergi. I boverkets byggregler (BBR) ställs krav på en maximal specifik energianvändning för nybyggnationer. Byggnadens energianvändning under ett år delas därefter med den totala uppvärmda arean (Atemp) och uttrycks i kwh/m 2. I tabell 1 nedan visas kravet från BBR för nybyggda lokaler placerade i norra Sverige. Ett tillägg kan göras för lokaler där uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s och m 2 under vintersäsongen (4). Tabell 1. Boverkets byggnadsregler för lokalers specifika energianvändning i norra Sverige (5). Klimatzon I Norra Lokaler Sverige Ej elvärmda Elvärmda Energi [kwh/m2*år] Den fastighetsenergi som är inkluderad i den specifika energianvändningen är fastighetselen som innefattar pumpar, fläktar, motorer och belysning i allmänna utrymmen och liknande Energibalans För att få en överblick på byggnadens energibalans ser man över hela energiflödet. Det innefattar all den tillförda energi samt till dess slutliga användning. Det är värt att tillägga att det alltid råder balans mellan den tillförda energin och den slutligt använda. Avsikten med figur 1 är att tydliggöra systemgränsen för byggnadens energianvändning samt illustrera vad som är byggnadens energianvändning, vilket det här projektet främst inriktar sig på. Figur 1. En byggnads systemgräns för energianvändning (6). 4

11 2.1.2 Transmissionsförluster För att göra korrekta beräkningar på de energiflöden som levereras till fastigheten är det viktigt att kunna bestämma de flöden som lämnar. Detta görs genom att räkna ut transmissionsförlusterna från byggnaden. Det är då klimatet är kallare ute än inne som en värmetransport sker genom tak, ytterväggar, fönster och golv. Följande formel används för beräkning av transmissionsförluster i byggnader (7): (1) 𝐸!"#$% = Q!"#$% 𝑇! 𝑇! 𝑑𝑡 [𝑊ℎ] 𝑇! 𝑇! 𝑑𝑡 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑇! = 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 𝑑å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 𝑏𝑒ℎö𝑣𝑠 [ ] 𝑇! = 𝑑𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 [ ] W Q!"#$% = Σ 𝑈! 𝐴! + 𝑄!ö!"#$%&&'$ [ ] K 𝑊 𝑈! = 𝑈 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑠𝑘ä𝑟𝑚𝑠𝑑𝑒𝑙 𝑖 [! ] 𝑚 𝐾 𝐴! = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑓ö𝑟 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑠𝑘ä𝑟𝑚𝑠𝑑𝑒𝑙 𝑖 [𝑚! ] 𝑊 𝑄!ö!"#$%&&'$ = 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟 [ ] 𝐾 Ventilationsförluster Förluster i ventilation sker främst då uteluft kommer in i byggnaden pga. luftläckning eller fönstervädring. Uteluften ska då värmas av antingen radiatorer eller i luftbehandlingsaggregat i form av värmeväxlare eller luftvärmebatteri. Störst mängd luftläckning sker då temperatur differensen mellan inomhus och utomhus klimatet är som störst. För att manuellt beräkna kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder för ventilation kan följande ekvation användas (7): (2) 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 𝑐! 𝑞!"#$ 1 𝜂 𝑑 [𝑊ℎ] Där, 𝜌 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 1,2 𝑘𝑔 𝑚! 𝑐! = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡, 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 1000 [ 𝐽 ] 𝑘𝑔 𝐾 𝑚! ] 𝑠 𝜂 = 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [%] 𝑑 = 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡𝑒𝑡, 𝑣𝑖𝑑 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 å𝑟𝑒𝑡 𝑜𝑚 ä𝑟 𝑑 = 1 [h] 𝑞!"#$ = 𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 [ Normalårskorrigering Graddagar används till att normalårskorrigera sin energiuppföljning. Det ger då ett mått på hur temperaturen för en dag, månad eller år skiljer sig från en normal temperatur på en specifik ort. Det leder till en mer verklighetstrogen energistatistik för sin byggnad med hänsyn till ändringar i klimatet för den aktuella platsen. Med hjälp av att normalårskorrigera årsanvändningen ges möjligheten att jämföra de tillhandahållna användningsuppgifterna. Och på så sätt få en mer tillförlitlig driftstatistik (8). Det är vanligt förekommande att vid energiberäkningar använda sig utav gradtimmar, det tas fram genom att multiplicera 5

12 graddagar med 24 (24 timmar på ett dygn). För att beräkna det korrigerande uppvärmningsbehovet används följande ekvation: QvärmeN = Qvärme!"#$%&'(å!!"å! [Wh] (3) där Qvärme är den energi som för perioden använts till uppvärmning. GD står för graddagar och finns för det befintliga året (GDår) samt vid normal år (GDnormalår). Differensen mellan graddagar för normalår och det aktuella året multipliceras sedan med den energi som använts vid uppvärmning för det aktuella året för att då räkna fram det normalårskorrigerade uppvärmningsbehovet Qvärme N Elanvändning Fastighetsel avser den el som krävs för att säkerhetsställa byggnadens funktioner såsom fläktar för ventilation och pumpar för cirkulation av vatten (9). El för utebelysning, motorvärmare och eventuella tvättstugor ingår även i denna post. Verksamhetsel är den el/energi som hyresgästen själv står för. Det innefattar el till maskiner och dylikt specifikt för den fastigheten. 2.2 IDA ICE IDA ICE (Indoor Climate and Energy) är ett simuleringsprogram som kan bygga och simulera en verksamhets olika installationer och klimatskal. Med IDA ICE ges även möjligheten att dela in sin byggnad i olika zoner. Zonerna representerar rum med väggar där det går att specificera vad för ventilationssystem som styr den specifika zonen eller vilka U- värden som gäller för väggar, dörrar och fönster etc. Energibehovet samt hyresgästernas komfort kan avläsas och optimeras. Simuleringarna simuleras över ett års tid med hänsyn till det klimat som råder för den aktuella platsen, samtidigt som programmet dynamiskt räknar energiflöden över zoner (10). Detta gör IDA ICE till ett väldigt intressant och användbart program vid beräkningar av energianvändning. 2.3 Ekonomi Vid bedömning om en investering är lönsam eller inte används olika typer av beräkningsmodeller beroende på vad för investering som ska göras. Det är ofta intressant att jämföra investeringen med det framtida ekonomiska utfallet. I huvudsak används två sätt för att bedöma detta (11): Framtida utfallen räknas om till värdet för den tidpunkt då investeringen utförs. Det kallas nuvärde och jämförs sedan med investeringen för att se om det är lönsamt eller inte Det andra sättet är att investeringen räknas om till en framtida årskostnad och i sin tur jämförs med det förväntade årliga utfallet. Vid beräkningarna används en kalkylränta. Beroende på hur hög eller låg den räntan är värderas de framtida kostnaderna jämfört med de penningmedel som existerar idag. 6

13 2.3.1 LCC- Kalkyl LCC står för Livscykelkostnad (Life Cycle Cost). Kalkylen innebär att samtliga ekonomiska utfall räknas om till nuvärden och används för att bedöma om en investering är lönsam. Det är den totala kostnaden för en utrustning under hela dess livslängd som beräknas. Från installation till att den eventuellt säljs vidare. Då det gäller köp av energikrävande produkter är det oftast energikostnaderna under produktens totala livslängd som har störst betydelse. Själva investeringskostnaden kan bli marginell i jämförelse. Vid beräkning av LCC finns det framförallt 3 viktiga faktorer (12): Energikostnader under produktens livslängd Investeringskostnader för produkten Underhållskostnader för produkten under dess livslängd Den första och tredje punkten kan variera under åren beroende på ökade elpriser, räntor samt vid oförväntade fel på utrustningen. För beräkning med LCC används följande formler (13): LCC = G + K! I! R! (4) G = Grundinvesteringen K! = nuvärdet av alla kostnader under livslängden I! = Nuvärde av eventuella intäkter under livslängden R! = nuvärdet av anläggningens eventuella restvärde Vid beräkning av Kn används en nusummefaktor även kallad kapitaliseringsfaktor. Nusummefaktorn multipliceras med beloppet av flera årligen återkommande betalningar och beräknas enligt: f! = (1 + r)!! 1 r (5) r = kalkylränta eller realränta [%]. n = investeringens ekonomiska livslängd [år]. Vid beräkning av underhållskostnader samt restvärdet på installationen används en nuvärde faktor: Nuvärdesfaktor = (1 + r)!! (6) När samtliga kostnader och intäkter är summerade, bedöms investeringen lönsam eller inte. Är kapitalvärdet större eller lika med 0 anses investeringen som lönsam (13) Återbetalningsmetoden Återbetalningsmetoden är ett enklare sätt att räkna på för att kunna veta hur lång tid det tar att återbetala sin investering med hänsyn till den årliga kostnadssänkningen. Det tas dock 7

14 ingen hänsyn till inflation eller ränta (11). Vid konstanta intäktsöverskott kan återbetalningstiden räknas fram enligt (13): T = G a (år) (7) G = Grundinvestering a = årligt inbetalningsöverskott Fördelen med den här metoden är att den är enkel att använda och ger en tydligare bild för kunden på hur lång tid en investering återbetalar sig. 2.4 Ventilationssystem Ventilation är ett utbyte av luft i ett slutet utrymme. Det innebär att ett rum blir tillfördelad ren luft och i utbyte ventilerar bort föroreningar såsom gaser och partiklar. I och med processen att byta ut luften i lokalen är det oundvikligt att ventilationen suger ut varmluft från rummet. På samma sätt kan ventilationen även värma rummet då den rena luften passerar ventilationsaggregat som leder till en ökad temperatur. Det finns många faktorer som påverkar hur luften som tillförs rummet kommer att ventilera. Är luftens hastighet låg och har hög temperatur, resulterar det i att rummet inte ventileras optimalt utan istället bildar ett temperaturskikt (14). Den förorenade kalla luften på nedre delen av rummen skiktas mot den varmare luften som blåses in. Det här brukar sällan vara ett problem för rum med lägre takhöjd. Större industrihallar med höjder upp emot 4-5 meter kan däremot uppleva det här skiktet. Det förblir då kallt i vistelsezonen oavsett hur mycket varmluft som tillförs igenom de högt uppsatta tilluftskanalerna. Därför är det viktigt att i lokaler med en hög tak höjd, ventilera med en undertemperatur. Det leder till att föroreningar som verkar skadligt för hälsan kan ventileras bort. Då det kommer till att bestämma luftflödets storlek, beror det dels på vilka krav som ställs luftkvaliteten, det termiska klimatet och dels hur stor andel föroreningar och värme som internt utvecklas av människor och maskiner. I industrilokaler där det används diverse maskiner som kräver högt luftflöde är det viktigt att dimensionera luftflödet utifrån utrustningarnas luftbehov (14). Ventilationen kan enbart ventilera bort de föroreningar som tillkommit rummet men inte påverka själva alstringen av föroreningar. Därför är det viktigt att åtgärda problem som exempelvis mögel eller filtrera den luft som lämnar en lackeringsbox på ett vettigt sätt. De vanligare typerna av ventilationssystem är: S System (Självdrag) F System (Frånluftssystem) FT System (Från- och tilluftssystem) FTX System (Från- och tilluftsystem med värmeåtervinning) 8

15 Självdragsystemet fungerar på det sätt att tilluften tar sig in i byggnaden genom otätheter och läckage. Det är med hjälp av ett undertryck inne i byggnaden som luften tränger sig in. Figur 2. Principbild på självdragssystem (15). Frånluftssystem fungerar på samma sätt som självdrag men har en fläkt i frånluftskanalen som forcerar luften ut ur fastigheten och bildar ett stabilare undertryck i byggnaden. Figur 3. Principbild på frånluftssystem (15). I från- och tilluftssystem används fläktar för att blåsa ut och in luften. Nedan visas en bild på hur det kan se ut. Figur 4. Principbild på ett från- och tilluftssystem (15). Från och tilluftssystem med värmeåtervinningssystem kompletterar ett FT- system med en värmeväxlare. Figur 5. Principbild på ett värmeåtervinningssystem (15). 9

16 I ett till och frånluftssystem med värmeåtervinning används i huvudsak en roterande värmeväxlare eller en motströmsvärmeväxlare. Figur 6. Principbild på en roterande värmeväxlare (16). Figur 7. Principbild på en motströmsvärmeväxlare (16) SFP- Värde SFP står för Specific Fan Power och är ett mått på fläktarna i ventilationssystemets eleffektivitet. Det är ett nyckeltal som är specifikt för fläkteffekt. Desto lägre SFP- tal desto mindre elenergi krävs för att driva ventilationsfläktarna (6). Formeln nedan beskriver sambandet mellan till- och frånluftsfläktarnas eleffekter per luftflöde i ventilationssystemet: Ptilluft + Pfrånluft SFP = qmax kw ( m! s ) (8) Det finns flera faktorer som påverkar SFP- talet, dvs. hur eleffektiv fläkten är. Ett ventilationsaggregat där tryckfall är höga och har feldimensionerade kanalsystem samt val och monteringen av fläkten påverkar SFP- talet (6). I Tabell 2 ges exempel på vad ett nytt respektive äldre ventilationsaggregat med värmeväxling (FTX) ligger på: Tabell 2. Schablonvärden för äldre- och nya FTX- system. Systemtyp eller fläkt Äldre FTX Nya FTX SFP- tal (kw/m3/s) 3-4 1,5-2 10

17 2.5 Värmesystem Systemet för att täcka byggnadens varierande värmebehov kallas värmesystem. Det består i huvudsak av fyra delar (14). System för värmeförsörjning System för fördelning och distribution av värme till de ställen i byggnaden där det behövs värme Värmeväxlare där värmen överförs för värmning av rum, för värmning av tilluft om detta behövs och för värmning av tappvarmvatten System som styr värmetillförseln, värmedistributionen och värmeavgivningen till enskilda rum Det finns många flera typer av värmeförsörjning. Det kan vara allt från elpanna, värmepump till t.ex. fjärrvärme. Det är viktigt att man utgår från byggnadens behov när valet av försörjningssystem ska väljas. När det finns planer att ändra alternativet av värmeförsörjning, är det först viktigt utföra energibesparandeåtgärder som leder till ett minskat energibehov. När det nya energibehovet är uträknat, är det bättre lämpat att dimensionera den alternativa värmeförsörjningen Värme från människor Det finns främst två sätt på vilket människan avger värme. Det ena är konvektivt genom att kroppstemperaturen är varmare än omgivningen. Det andra är värmen som bildas genom utandningen. För att ge ett exempel på hur mycket detta kan vara så frigör en stillasittandes person i ett rum kring 22 C ca 50 W fri värme. Det motsvarar i ett 10 m 2 rum en värme utveckling på 5 W/m 2. Det kan jämföras med en laptop som ständigt är i drift som avger 40 W fri värme. D.v.s. 4 W/m 2 i ett 10 m 2 rum (14) Värme från belysning Av den totala elenergin som fastigheten använder så är belysningen en betydande del. Den värme som belysningen genererar måste ventileras bort och det kräver energi. Det är viktigt att se till att belysningen släcks när den inte behövs. Är det gamla lysrör som har en hög elanvändning så är det i de flesta fall lönsamt att byta dessa till lågenergilampor. Det gäller dock att ta hänsyn till de installerade armaturerna så de nya ljuskällorna helst passar de befintligt installerade armaturerna (14). Detta för att få låga investeringskostnader. 2.6 Styr och reglerteknik Styr och reglerteknik handlar om att få olika systeminstallationer att fungera på ett sätt som är optimalt för verksamheten. I det här projektet handlar det främst om att få ventilationssystem och värmesystem att styras optimalt. Allt eftersom parametrar som klimat påverkar fastigheten så varierar inomhustemperatur och det leder till ett varierat värmebehov. Det ställs då höga krav på att installationer såsom radiatorer och ventilation regleras optimalt efter inne- och utetemperatur. Nedanstående checklista har visat sig erfarenhetsmässigt medföra stora energibesparingar (17): 11

18 Justera brännare, regulatorer, ställdon, ventiler och givarutrustning Kontrollera natt- och helgsänkning av temperaturer samt optimera drifttider för fläktar Kontrollera att temperatur ledvärden och eventuella förskjutningar i kurvor och brytpunkter är korrekt justerade. Strypning av luft- och vattensystem för optimering av flödesfördelning Skapa en periodisk uppföljning med underhåll och tillsyn. 2.7 Bergvärmepump Bergvärmepumpen fungerar så att den tar lagrad värmeenergi från berggrunden. Detta genom att ett hål borras ner i berggrunden. Ungefär 50 till 200 meter djupt. Djupet bestäms delvis av energibehovet hos byggnaden men även förutsättningarna på platsen där det borras (18). Det som sedan sker är att den temperatur som befinner sig i berggrunden (2-8 grader året runt) transporteras med hjälp av en vätska som finns i den slang som ligger i hålet. Vätskan pumpas sedan upp till bergvärmepumpen. Där förångas vätskan med hjälp av ett köldmedium. När ångan samlats i en kompressor stiger temperaturen kraftigt och då rätt temperatur uppnåtts (Ca 50 grader) pumpas det ut i t.ex. radiatorerna. Det är viktigt att man innan installation av bergvärmepump först utför en energikartläggning av fastigheten. Detta för att ta reda på om det finns möjligheter till energieffektiviseringar. Eftersom bergvärmepumpen dimensioneras efter värmebehovet i byggnaden går det att spara mycket pengar på att dra ner värmebehovet och på så sätt få en billigare bergvärmepumpslösning. Att investera i en bergvärmepump är generellt sätt ofta lönsam i längden. Det är däremot en hög investeringskostnad. En bergvärmepumps verkningsgrad mäts i enheten COP (Coefficient of Performance) och vanligtvis ligger de nyare bergvärmepumparna på ett COP värde 3-5. Det innebär att för varje kwh el som används till pumpen får man ut 3-5 gånger mer värmeenergi. Det beror självklart på modell och typ av värmepump, påverkar vilket COP- värde man erhåller (18). 2.8 Elanvändning Det är enligt ellagen inte tillåtet att elhandels- och nätverksamhet bedrivs av samma juridiska person. Det innebär att handel och nätverksamheter måste vara skilda i olika organisationer (9). De aktörer som representerar marknaden är: Elproducenter Elnätsföretag Elanvändare Elhandelsföretag Elbörsen Systemansvarig. Eftersom det inte är möjligt att märka elenergin ute i elnätet blir konsekvenserna att mäta den el som matas in respektive tas ut från elnätet. Det är elnätsföretagen som i enlighet med ellagen ska utföra denna mätning (9). Mellan alla ovanstående aktörer är det olika avtal. Denna rapport begränsar sig till, information relevant till det här projektet, vilket är 12

19 elanvändarens avtal med respektive marknadsaktör. Elanvändaren, som i det här fallet är företagen VPS och Lackcenter, har ett nätavtal med ett elnätsföretag som äger stamnät, regionnät och/eller lokalnät. Vidare har de ett elprisavtal med ett elhandelsföretag dvs. en elleverantör. Här är det fritt för elanvändaren själv att välja vilket elhandelsföretag som de ska sluta avtal med. Elhandelsföretag har möjlighet att sälja sin el till elanvändaren i följande former (9): Fysisk elleverens, dvs. den faktiska användningen, och som kan avläsas på elmätaren. En bestämd mängd el som inte påverkas av den verkliga användningen (fast kraft). För elanvändaren gäller det att teckna ett elnätsavtal med elnätsföretaget samt ett elprisavtal med elhandelsföretaget. När elanvändaren får en förändring av sin anläggning, t.ex. ett förminskat effektuttag eller är i behov av en ny avtalsform. Så går det att justera elnätsavtalets villkor. Den totala elkostnaden kan delas in i tre delar (9): El Fast avgift och användning Elnät Abonnemangs- och överföringsavgifter Skatter Energiskatt och moms. I kapitel 3.2 kommer elanvändningen samt elavtal för respektive företag redovisas. 2.9 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Sedan 1991 finns kravet att en certifierad kontrollant regelbundet ska genomföra en OVK i alla byggnader. Det görs för att säkerställa att ventilationssystemen fungerar samt att inomhusklimatet är bra (19). Det är byggnadsägaren som ansvararar för att en OVK utförs. Innan ett ventilationssystem tas i bruk sker en första besiktning. Därefter ska en OVK genomföras med regelbundna intervaller om 3-6 år. Kontrollen säkrar att det inte förekommer föroreningar i ventilationssystemet. För att se till att föroreningarna inte skall spridas vidare i byggnaden (19). Vidare ska skötselrutiner och instruktioner för systemet finnas tillgängliga för byggnadsägaren. Funktionskontrollanten ska dessutom presentera förslag för förbättring av ventilationssystemen. Byggnadsägare har då möjligheter att åtgärda förslagen. Eventuella brister och fel i ventilationssystemen ska däremot åtgärdas omgående och det är kommunens byggnadsnämnd som ansvarar för att kontroll och tillsyn sker. 13

20 3 Fastighetsbeskrivning Här redovisas en beskrivning av fastigheten och dess olika system. Informationen är tillhandahållen från ritningar, fakturor, platsintervjuer och besiktning. 3.1 Trinnliden 7:5 Trinnliden 7:5 är fastighetsbeteckningen för den lokal som befinner sig på Marahällans industriområde i Vännäs kommun. Lokalen är byggd år 1981 och har en total area på 1420 m 2. Fastigheten ägs av Vännäs Fastigheter AB och hyrs idag (år 2015) ut till företagen Vännäs Pall & Spik samt Lackcenter VPS (Vännäs Pall & Spik) VPS är en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det är en traditionell verkstad där de tillverkar engångsemballage och pallkragar. Antalet personer som vistas och arbetar i lokalen har utifrån platsintervju uppskattats till 20 personer. Dess verksamhetstider är måndag - fredag 08:00 16: Lackcenter Lackcenter är ett lackeringsföretag med en anställd som sysselsätter sig främst med bil- och industrilackering. Målning och restaurering av möbler förekommer i mindre utsträckning. Verksamhetstiderna är måndag fredag mellan 08:00 16: Energianvändning Trinnliden 7:5 har år 2014 haft en energianvändning på 299 MWh per år. 159 MWh av dessa står fjärrvärmeuppvärmningen för. Övriga 140 MWh är den totala elanvändningen. Fastigheten har inget separat fastighetsabonnemang. Vilket innebär att Vännäs Fastigheter inte betalar för någon fastighetsel. Vid besiktning av fastigheten fanns det totalt tre stycken elmätare. Varav en täcker Lackcenters elanvändning och de övriga två täcker VPS elanvändning. I tabell 3 nedan visas hyresgästernas elavtal, elpris och anmärkning på om avtalet är fast eller rörligt. Samtlig information är hämtat från 2014 års elfakturor. Tabell 3. Fastighetens olika elavtal, elpriser och anmärkning om avtalet är rörligt eller fast. Elanvändare Elpris (Kr/kWh) Avtal Anmärkning VPS 1 1,208 Enkeltariff Lågspänning N4 Rörlig VPS 2 1,388 Enkeltariff E4 säkring 50A Fast Lackcenter 1,239 Enkeltariff E4 säkring 64A Fast 14

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder BELOK web augusti 2011 Fastighet: Smultronvägens förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1(8) BILAGA 4 BERÄKNING AV KOSTNADER BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1999-02-15 2 (8) BERÄKNING AV KOSTNADER 1 BERÄKNINGSMODELL För

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Nymilsgatans förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1977 Area

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Fastigheten Blåklinten 1 Töreboda kommun Wermlandskonsult VVS & Energiteknik AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Byggår: 1970 (tillbyggd

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BRF GRINDSTUGAN. Daterad: 2010-06-02 Datum för besiktning: 2009-04-15 Antal sidor: 6 st.

BRF GRINDSTUGAN. Daterad: 2010-06-02 Datum för besiktning: 2009-04-15 Antal sidor: 6 st. BRF GRINDSTUGAN ENERGIDEKLARATION Daterad: 2010-06-02 för besiktning: 2009-04-15 Antal sidor: 6 st. Upprättad av: WSAB KONSULT AB Norrbyvägen 32 168 69 Bromma Tel: 08-80 20 40 : Peter Danielsson 1. Bakgrund...

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40 Utgåva 1:1 2015-04-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urmakaren 40 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11

BRF BJÖRKVIKEN ENERGIBALANSRAPPORT TUVE BYGG. Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11. Antal sidor: 8. Göteborg 2014-03-11 TUVE BYGG BRF BJÖRKVIKEN Nybyggnad bostäder Del av Hultet 1:11 ENERGIBALANSRAPPORT Antal sidor: 8 Göteborg 2014-03-11 Töpelsgatan 5b, 416 55 Göteborg Tel 031-350 70 00, fax 031-350 70 10 liljewall-arkitekter.se

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Stockholm 1 sep 2006 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Generella synpunkter Vi anser att en skärpning av byggreglerna avseende energihushållning

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2016-03-31 Sammanställning av energideklaration GENE 12:4 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad Tel

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Kungälv 2012-11-08. Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8. Jan Arstad. Fastighet: Orust Huseby 1:36. Adress: Björnbärsvägen 2

Kungälv 2012-11-08. Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8. Jan Arstad. Fastighet: Orust Huseby 1:36. Adress: Björnbärsvägen 2 Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8 Jan Arstad 121108_1JA Godkänd av Jan Arstad Utgåva A Fastighet: Orust Huseby 1:36 Adress: Björnbärsvägen 2 1 Innehåll 1. Fastighetsuppgifter:... 3 2. Sammanfattning...

Läs mer

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser 1 Detta dokument är avsett som ett underlag för diskussioner om systemgränser som kan ligga till grund för formulering av energikrav

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energikartläggning/analys Varför?

Energikartläggning/analys Varför? Energikartläggning/analys Varför? Genom att kartlägga energianvändningen får man kunskap om hur energisystemet ser ut i verksamheten. En ökad kompetens leder till bättre kontroll på de energiflöden som

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Energioptimering av kommersiell byggnad

Energioptimering av kommersiell byggnad Tillhör examensarbete TVIT-5057 Ida Åkesson Installationsteknik Energioptimering av kommersiell byggnad Genom lagstiftning blir kraven på byggnaders energiprestanda allt hårdare och intresset för passivhus

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Galgvreten 15:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Galgvreten 15:1 Utgåva 1:1 2012-07-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Galgvreten 15:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer