Hallstahammars kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hallstahammars kommun"

Transkript

1 Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Årsredovisning 2009 Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde Granskningen har utförts av Gun-Britt Alnefelt under april Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr Bankgiro Postgiro KOMMUNHUSET Prästgårdsgatan HALLSTAHAMMAR

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och metod Granskningsresultat Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Balanskrav God ekonomisk hushållning Nämndernas redovisning av sitt uppdrag Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning Redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper...18

3 1 Sammanfattning Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vi bedömer att av de tre finansiella delmålen för 2009 har målet att likviditeten skall uppfylla 4 % uppfyllt, de två övriga målen har inte uppfyllts. Vi bedömer att uppfyllelsen av det finansiella målet för god ekonomisk hushållning som avser mandatperioden är t o m 2009 uppfyllt. Resultatet inklusive realisationsvinster uppgår till 1,82 % av skatter och statsbidrag och målet är därmed uppfyllt för perioden Några specifika verksamhetsanpassade mål för god ekonomisk hushållning beslutade av kommunfullmäktige finns ännu inte. Kommunfullmäktige har antagit en definition av god ekonomisk hushållning i Mål och budget Här betonas kostnadseffektivitet och ändamålsenlig verksamhet. God ekonomisk hushållning förutsätter enligt detta att verksamheten ryms inom de av fullmäktige beslutade ramarna. En kartläggning pågår för närvarande för att jämföra kommunens kostnadsläge i relation till standardkostnaden. F n indikerar den att kostnadsläget för kommunen är 9 % högre än standardkostnaden vilket indikerar att man inte har en kostnadseffektiv och ändamålsenligt förvaltning. Jämförelse över tiden visar att läget har förbättrats men mycket arbete återstår. Även i år måste vi framföra våra synpunkter kring anläggningsregistret. Det är viktigt att tillse att samtliga tillgångar som kommunen äger finns registrerade i anläggningsregistret och självklart att anläggningar som inte längre är i kommunens ägo inte finns i registret (framförallt inte har ett värde i registret). Det pågår ett arbete har vi erfarit vad gäller markreserven och det är viktigt att detta arbete även kommer att omfatta andra stora tillgångsposter. Detta arbete innebär att det finns klara risker för att det kommer ytterligare nedskrivningsbehov kommande år. Nämndernas verksamhetsberättelser följer i år i stort anvisningarna när det gäller vad som skall redovisas. Måluppfyllelsen är oftast att målen delvis är uppfyllda. Många mål är svå- 2

4 ra att mäta och det måste vara svårt att avgöra om målet har uppnåtts eller inte då målen är vaga och oprecisa. 2 Inledning 2.1 Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande. När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer. 2.2 Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunalagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? 3

5 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. Granskningen av årsredovisningen omfattar: förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) resultaträkning kassaflödesanalys balansräkning sammanställd redovisning Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 3 Granskningsresultat Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om: obligatorisk information i enlighet med KRL och RKRs rekommendationer sådana förhållanden, som inte ska redovisas i balansräkning eller resultaträkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut 4

6 förväntad utveckling väsentliga personalförhållanden annat av betydelse för styrning och uppföljning Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Översikt över utvecklingen av verksamheten Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt överensstämmer med kraven i KRL. Förvaltningsberättelsen har förbättrats sedan föregående år. Det finns dock förbättringspotential inom vissa områden vilka berörs i avsnittet nedan. Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning. Förvaltningsberättelsen inleds med en omvärldsanalys där framförallt befolkningsutvecklingen och den demografiska fördelningen behandlas och dess konsekvenser för kommunens framtida utveckling kortfattat belyses. Vidare ingår en utblick kring arbetsmarkanden, bostadsmarknaden samt den ekonomiska utvecklingen nationellt och även internationellt. Här framgår också vilka konsekvenser detta har på kommunens ekonomiska förutsättningar med betydligt lägre ökningstakt för skatteintäkterna under komman år. Den övergripande analysen ger en bra översikt över kommunens omvärldspåverkande faktorer. Förvaltningsberättelsen fortsätter med en genomgång av de kommunövergripande utvecklingsområdena under perioden Här redovisas vad som har hänt under 2009 för dessa områden; inflyttning, näringslivsutveckling, lokala och regionala infrastruktursatsningar. Här behandlas även det omstruktureringsprogram som finns för att anpassa verksamheterna till de ekonomiska förutsättningar som gäller efter finanskrisen. En redovisning av hur arbetet med att utveckla mål- och resultatstyrningen som har pågått sedan ett antal år tillbaka lämnas. Under 2009 har bl a ett internkontrollreglemente beslutats av fullmäktige. Internkontrollprogram har även tagits fram av förvaltningarna. Detta avsnitt är lite för långt och bör kunna förkortas något i kommande årsredovisningar. Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild av kommunens ekonomi. Årets resultat blev 24,1 mkr. I resultatet ingår realisationsvinster vid försäljning av bl a tomträtter med 19,1 mkr. Den långfristiga upplåningen har minskat under året. Kommunen redovisar för åttonde året i rad ett positivt resultat. Driftkostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag uppgår för 2009 till 99,3. 5

7 Den finansiella analysen med de fyra perspektiven; finansiellt resultat, kapacitetsutveckling, riskförhållanden och kontroll av den finansiella utvecklingen ger en bra bild av kommunens ekonomi och dess utveckling Händelser av väsentlig betydelse. Händelser som bedöms som betydelsefulla för kommunen ska avse sådana som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. Ett särskilt avsnitt kring detta har införts i verksamhetsberättelsen vilket är en klar förbättring från tidigare år. Kommentarer finns kring den stränga vintern och dess effekt på kostnaderna för vinterväghållningen. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att öka. Här saknas dock en kort redovisning av den händelse som troligen kommer att ha en stor påverkan på kommunens resultat de kommande åren, fullmäktiges beslut att Hallstahammar kommun i egen regi skall driva gymnasieskolan när Kolbäckådalens gymnasieförbund avvecklats. Förväntad utveckling. Framtidsperspektivet för såväl ekonomin som verksamheterna redovisas. Kommunstyrelsen och nämnderna lämnar en bra redogörelse över framtidsperspektivet i sina respektive verksamhetsberättelser. Väsentliga personalförhållanden. Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4:1 a, dvs frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Sjukfrånvaron i procent av den sammanlagda arbetstiden har minskat från 7,1 % år 2008 till 5,3 % år Avsnittet belyser även kommunens satsningar vad gäller kompetensutveckling under 2009 där bl a arbetet med en gemensam värdegrund för alla anställda i kommunen belyses. En pensionspolicy har tagits fram under året. Vidare belyses kort pensionsavgångar. Bemanningsenheten har under 2009 utökat sin verksamhet och tar sedan oktober över vikarieanskaffningen för förskolorna och fritidsverksamheten. Upplysning borde lämnas över kommande pensionsavgångar och vilken strategi som finns för personalförsörjningen. Detta skulle ge en värdefull information om vilka utmaningar kommunen står inför. Gemensam förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verksamhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen i enlighet med RKR 8.2. Det kortfattade avsnittet som samlat behandlar koncernen Hallstahammar kommun följs av en redovisning för varje bolag. Denna redovisning skulle vinna på att struktureras på samma sätt för samtliga bolag samt göras något kortare. Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges föreskrifter om 6

8 förvaltningen av pensionsmedel. Kommunfullmäktige har beslutat att minst årets resultat skall avsättas i värdepapper för att delvis matcha åtagandet. Åtagandet beräknas uppgå till 409 mkr och hittills är avsättningen nominellt 206 mkr. Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. Under 2007 har kommunen arbetat fram ny vision och nya mål för perioden 2008 till Verksamhetsavsnittet i förvaltningsberättelsen redovisas för kommunstyrelse och respektive nämnd. Mål och måluppfyllelse redovisas dock inte här utan i respektive nämnds årsredovisning där även nyckeltal redovisas för perioden , i vissa fall fr.o.m och Man får på detta sätt en god uppfattning om hur olika delar i verksamheten utvecklas. I avsnittet som beskriver hur Hallstahammars kommun definierar god ekonomisk hushållning redogörs för och analyseras de ekonomiska målen utifrån fullmäktiges beslut om mål och budget Kommentarer kring dessa lämnas i avsnitt God ekonomisk hushållning. Det är angeläget att det lämnas uppgift om vilken kvalitet som finns i verksamheterna och generellt hur man arbetar med kvalitetsfrågor. Dessa frågor kommenteras i nämndernas årsredovisningar i samband med beskrivning av mål och måluppfyllelse men utan att närmare gå in på vilka specifika kvalitetsmål man arbetar mot. I förvaltningsberättelsen beskrivs kommunens miljöarbete. Miljöfrågorna är viktiga och kommunfullmäktige antog under 2008 en miljöpolicy. De miljöindikatorer som redovisas är energianvändningen i Hallstahammar totalt och per invånare samt koldioxidutsläpp per invånare. Nämnderna redogör för vissa miljömål i sina årsredovisningar. Kommunen har lagt en grund för fortsatt utveckling av miljöredovisningen. Det som på sikt behöver redovisas är gröna nyckeltal för att på ett tydligt och informativt sätt visa hur miljön i olika avseenden ser ut. I förvaltningsberättelsen ingår ett avsnitt som redovisar ett välfärdsbokslut för Hallstahammar kommun. Ett antal basindikatorer skall följas år från år, vilka kompletterade med resultat från olika undersökningar, bildar välfärdsbokslutet. Följande rubriker ingår: Delaktighet och inflytande, Ekonomiska och sociala förutsättningar, Barn och ungas uppväxtvillkor samt Hälsa i arbetslivet. Statistik för Hallstahammar jämförs med länet och riket i vissa av dessa områden. 7

9 Någon utvärdering i förvaltningsberättelsen av internkontrollens status finns inte. Det har under 2009 fattats beslut om interkontrollplaner och interkontrollreglemente. Vi ser fram emot en utvärdering av internkontrollen i årsredovisningen för Investeringsredovisning Under 2009 har investeringar skett för 23 mkr, budgeterat fanns 41,2 mkr. Större investeringsprojekt har varit investeringar i VA-ledningsnät, 5,9 mkr, fjärrvärme i Nibbleskolans idrottshall, 2,7 mkr samt utbyggnad av stadsnätet för 6,8 mkr. Den sistnämnda investeringen översteg budget med 1,7 mkr. Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av årets investeringar. Det framkommer där avvikelser mellan budgeterade investeringar och genomförda investeringar vilket inte kommenteras under investeringsredovisningen. Delvis kommenteras detta i förvaltningsberättelsens avsnitt om tekniska nämnden. Redovisningen skulle få ytterligare informationsvärde om den totala investeringsbudgeten för projekt som löper över flera år redovisade kvarstående kostnad och vilket år som investeringsprojektet beräknas slutföras Driftredovisning Nämndernas budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per sista augusti redovisas i tabellen nedan: Driftredovisning per nämnd, mnkr Budget Utfall +/- fr. prognos Budgetavvikelse Kommunstyrelse 55,9 57,5-2,5-1,5 Barn- och utbildningsnämnd 257,1 255,9 1,7 1,3 Socialnämnd 259,8 259,3 1,5 0,5 Tekniska nämnden 23 24,2 2,0-1,2 Miljönämnd 2,6 2,5 0,0 0 Övriga 94,2 101,7 0,0-7,6 Finansförvaltning 33,2 11,1 17,5 22,1 Summa nämnderna 725,8 712,2 20,2 13,6 Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. I posten övriga i driftredovisningen ingår driftbidraget till kommunalförbunden, olika projekt och byggnadsnämnden. Som vi påtalat tidigare bör byggnadsnämnden redovisas separat, de olika projekten på aktuell nämnd och driftbi- 8

10 draget till kommunalförbunden på kommunstyrelsen. Om finansförvaltningen ska vara med bör den läggas sist i driftredovisningen. En jämförelse med tidigare år ges i driftredovisningen. En analys av driftredovisningen per nämnd som ingår i förvaltningsberättelsen Balanskrav Bedömning och iakttagelser Vi instämmer i kommunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts. Upplysning om balanskravet finns i förvaltningsberättelsens avsnitt om finansiell analys. Där framgår att resultatet för 2009 är 29,1 mkr. I balansresultatet skall inte realisationsvinster som uppkommit vid försäljningar av tillgångar inräknas varför balansresultatet blir 4,96 mkr. Realisationsvinsterna för 2009 vid försäljning av tomträtter är 19,1 mkr God ekonomisk hushållning Vi har granskat: Måluppfyllelsen för fullmäktiges verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning Måluppfyllelsen för fullmäktiges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning Vi bedömer att av de tre finansiella delmålen för 2009 har målet att likviditeten skall uppfylla 4 % uppfyllt, de två övriga målen har inte uppfyllts. Vi bedömer att uppfyllelsen av det finansiella målet för god ekonomisk hushållning som avser mandatperioden är t o m 2009 uppfyllt. Resultatet inklusive realisationsvinster uppgår till 1,82 % av skatter och statsbidrag. Målet är därmed uppfyllt för perioden Bedömning och iakttagelser Finansiella mål Kommunen har för närvarande ett finansiellt mål för hela perioden 2007 till 2010, ett resultatmål där resultatet ska uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag under mandatperioden. I tabellen nedan redovisas hur målet har uppfyllts under perioden om realisationsvinsten vid försäljning av tomträtterna inräknas i resultatet för Försäljningsintäkten har använts för att minska den långfristiga låneskulden vilket förbättra kommunens ekonomiska läge varför det kan vara motiverat att räkna in realisationsvinsten. 9

11 Måluppfyllelse Totalt Resultat 8 950, , , ,0 Skatter , , , ,0 Statsbidrag , , , ,0 Resultat/skatter o statsbidrag 1,35% 0,60% 3,44% 1,82% Försäljning av anläggningstillgångar för att klara ett resultat är naturligtvis på lång sikt ingen rekommendabel väg att gå och frågan är om dessa realisationsvinster skall inräknas när en avstämning mot kommunfullmäktiges mål görs. Om resultatet exklusive realisationsvinsten används blir måluppfyllelsen enligt nedanstående tabell: Måluppfyllelse Totalt Resultat 8 950, , , ,0 Skatter , , , ,0 Statsbidrag , , , , , , , ,0 Resultat/skatter o statsbidrag 1,35% 0,60% 0,71% 0,88% För budgetåret 2009 finns finansiella delmål för I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella delmål som fastställts i budget Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige i budget 2009 Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster skall vara så stort att det egna kapitalet värdesäkras Likviditeten bör inte understiga 4 % av de externa utgifterna Utfall 2009 Årets resultat i relation till det egna kapitalet uppgår till 0,9 %, den underliggande inflationstakten var 1,4 % Likviditeten uppgår till 9 % Måluppfyllelse Resultatet visar att målet inta har uppnåtts Målet bedöms vara uppfyllt Soliditeten bör inte understiga 65 % exkl pensionsförpliktelser inom linjen. Inkl dessa bör soliditeten inte understiga 20 % Exklusive uppgår soliditeten till 63 % Inklusive uppgår den till 14,9 % Målet bedöms inte uppfyllt I kommunens definition av god hushållning ingår också att kommunens nettolåneskuld inte bör öka. Vilket innebär att kommunens investeringar bör finansieras med egna medel. Under 2009 har den långfristiga skulden minskat med ca 19 mkr. 10

12 Mål för verksamheten Några specifika verksamhetsanpassade mål för god ekonomisk hushållning beslutade av kommunfullmäktige finns ännu inte. Kommunfullmäktige har antagit en definition av god ekonomisk hushållning i Mål och budget Här betonas kostnadseffektivitet och ändamålsenlig verksamhet. God ekonomisk hushållning förutsätter enligt detta att verksamheten ryms inom de av fullmäktige beslutade ramarna. En kartläggning pågår för närvarande för att jämföra kommunens kostnadsläge i relation till standardkostnaden. F n indikerar den att kostnadsläget för kommunen är 9 % högre än standardkostnaden vilket indikerar att man inte har en kostnadseffektiv och ändamålsenligt förvaltning. Jämförelse över tiden visar att läget har förbättrats men mycket arbete återstår. I beskrivningen av god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har ett antal verksamhetsmål från olika nämnder redovisats. För dessa mål gäller att de inte är uppfyllda eller till viss del uppfyllda Nämndernas redovisning av sitt uppdrag Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina uppdrag, samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för den. Bedömning och iakttagelser Nämndernas redovisningar skall innehålla följande rubriker: Översiktlig presentation av nämndens verksamhet Händelser under året Måluppfyllelse Personal Framtid Statistik/nyckeltal Ekonomisk analys Samtliga nämnder har redovisat under relevanta rubriker. Nämnder som inte har personal anställd har självklart ingen sådan redovisning. Nedan följer en kort sammanfattning per 11

13 nämnd över det ekonomiska resultatet, måluppfyllelse, framtid samt kort om övriga punkter. Kommunstyrelsen Det ekonomiska resultatet: Underskottet på 1,5 mkr hänförs till utvecklingen av den nya hemsidan (som ännu inte driftsatts) samt säkerställandet av en säker miljö. Måluppfyllelse: Redovisning av de effektmål som berör kommunstyrelsen lämnas. Som tidigare kommenteras är målen för det mesta inte mätbara varför måluppfyllelsen blir en uppräkning om vilka åtgärder som gjorts. Av samtliga 13 mål är inget mål helt uppfyllt, 3 är uppfyllt i hög grad, resten är delvis (8) eller inte uppfyllda (2). Framtid: Här kommenteras befolkningsläget, bostadssituationen samt anpassningsprogrammet. Det saknas en mer tydlig beskrivning av vilka konsekvenser t ex de stora investeringsprogrammen kommer att få på den kommunala ekonomi. Övrigt: Personalredovisning som visar åldersstruktur med 62 % i åldrarna 50 till 65 år borde kanske kommenteras utifrån kompetensplaneringsaspekt. En stor del av utrymmet används för att beskriva vad som hänt under året, t ex anpassningsprogrammet, visionsdagar etc. En del återkommer under framtidsbeskrivningen och en stramare struktur skulle betydligt höja läsvärdet. Miljönämnden Det ekonomiska resultatet: Någon kommentar kring det ekonomiska resultatet lämnas inte. Man visar på en avvikelse från budget på 12 tkr. Måluppfyllelse: Man redovisar mål som är av mer externt intresse. Kan kanske vara bra att förvissa sig om vad fullmäktige vill veta. Av de 4 mål man valt att redovisa är tre uppfyllda och ett delvis uppfyllt. Målformuleringarna är vaga vilket är märkligt i en verksamhet som så styrs av olika riktvärdet (för radonhalt etc). Här finns utrymme för precisering av vad man egentligen vill. Framtid: Här berörs förändringar i miljöbalken som kommer att påverka verksamheten under Man berör också nämndens roll som nu förtydligas som kontrollerande snarare än rådgivande. Övrigt: Övriga rubriker saknas i redovisningen och bör kompletteras till nästa år. Tekniska nämnden Det ekonomiska resultatet: De skattefinansierade verksamheterna visar på ett underskott mot budget på 1 mkr där framförallt HBV:s skadeståndskrav inneburit en kostnad för 2009 på 978 tkr. De taxefinansierade verksamheterna visar på ett underskott på 0,2 mkr där VAverksamheten visar på ett överskott på 209 tkr och renhållningsverksamheten ett underskott på 0,4 mkr. Måluppfyllelse: Även för tekniska nämnden är målen vaga och innehåller inga nyckeltal, vilket även här är märkligt då dessa verksamheter inte brukar sakna mätetal och nyckeltal. Av de redovisade 8 målen har 7 uppfyllts och 1 delvis uppfyllts. 12

14 Framtid: Avsnittet redogör på ett bra sätt för vad man ser kommer t ex kapitalförstöring vad gäller asfalterade vägar p g a bristande underhåll, reningsverkets eftersatta underhåll vilket har resulterat i krav från Miljödomstolen som måste åtgärdas senast 1 juni Övrigt: I nämndens verksamhetsberättelse finns ett bokslut för VA-verksamheten vilket är ett krav enligt nya VA-lagen. I bokslutet redovisas hur fördelning av kostnader har skett mellan övriga förvaltningen och VA-verksamheten enligt kraven. Byggnadsnämnden Det ekonomiska resultatet: Någon analys av resultatet lämnas inte. Resultatet är 50 tkr lägre än budget. Måluppfyllelse: Två mål redovisas varav ett är helt uppfyllt, ett delvis uppfyllt Framtiden: Fortsatt efterfrågan på småhus, ny detaljplan samt planer att riva byggnader som inte längre behövs för den kommunala verksamheten finns. Barn- och utbildningsnämnden Det ekonomiska resultatet: En kort analys lämnas under sammanfattning samt mer omfattande under redovisning av varje enskild verksamhet. Man har under året arbetet med ett anpassningsprogram och bl a sagt upp barnskötare där 18 barnskötare har fått lämna sin anställning. Två skolor och en skolpaviljong har avvecklats under året. Nämnden redovisar ett överskott mot budget på 1,3 mkr Måluppfyllelse: Samtliga mål redovisas. Få mål är direkt mätbara i likhet med övriga nämnders mål. Där mätbara mål finns skulle det var intressant att se utvecklingen över tiden. Målen utvärderas efter en 4-gradig skala. Noterbart är att en strategisk plan har tagits fram för att påskynda processen med ökad måluppfyllelse av kunskapsmålen som trots insatser inte förbättrats. Framtiden: Här kommenteras anpassningsprogrammet där en utebliven löneoch priskompensation för 2010 innebär en effektivisering med ca 7,7 mkr samtidigt med en elevminskning i årskurs 7-9 motsvarande 10 mkr blir en tuff utmaning. Detta samtidigt som man skall fokusera på att nå kunskapsmålet. Övrigt: Personalredovisning samt en redovisning av nyckeltal för varje verksamhetsområde lämnas i verksamhetsberättelsen. Socialnämnden Det ekonomiska resultatet: Resultatet visar på en avvikelse mot budget på 0,6 mkr. Stora avvikelser per verksamhetsområden finns för Individ- och familjeomsorg där kostnaderna överstiger budget med 6,3 mkr. Försörjningsstödet har ökat med 2 mkr. Måluppfyllelse: Även här är flertalet av målen av karaktären verka för där det är svårt att bedöma måluppfyllelsen. Vissa av målen kommer att följas upp genom enkäter under Av 12 mål är 3 helt uppfyllda, resten delvis uppfyllda. Framtiden: Nämnden flaggar för en övertalighet inom äldreomsorgen i framtiden. Konjunkturen som kommer att innebära en belastning för försörjningsstöden nämns samt att man möter nya målgrupper inom omsorgsverksamheten. 13

15 Övrigt: Ett kort avsnitt där Hallstahammar jämförs med riket i några verksamhetsområden lämnas vilket är mycket intressant, gärna mer av dessa jämförelser, gärna som ett målsatt nyckeltal. Personalredovisning har lämnats enligt samma modell som övriga nämnder. För varje verksamhet redovisas ekonomiskt utfall, korta kommentarer samt några statistikuppgifter. 3.2 Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Vi har granskat att resultaträkningen är uppställd enligt KRL resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga intäkter och kostnader noter finns i tillräcklig omfattning resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i enlighet med god redovisningssed. En smärre avvikelse är att den realisationsvinst som erhölls vid försäljning av tomträtter har hänförts till extraordinära intäkter. Enligt praxis bör denna ha hänförts till resultaträkningens intäktsposter och där rubricerats som jämförelsestörande post. Anslutningsavgifterna för VA mm intäktsförs f n samma år som de betalas in. Enligt RKR:s rekommendation 18, som gäller fr o m redovisningsåret 2010 skall hela intäkten för anslutningsavgifter skuldföras och sedan aktiveras i samma takt som investeringen skrivs av. Anslutningsintäkterna för 2009 uppgår till 500 tkr varför den egentliga resultatpåverkan är liten. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat. Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år: Resultaträkning Utfall föreg år Utfall 2010 Ökn/ Minskn. % Verksamhetens intäkter 184,3 182,2-1,14% Verksamhetens kostnader -840,20-837,20-0,36% 14

16 Avskrivningar ,33% Verksamhetens nettokostnader -679,90-681,00 0,16% Skatteintäkter ,8 0,34% Generella statsbidrag 163,5 172,6 5,57% Summa skatter och statsbidrag 688,5 699,4 1,58% Finansiella intäkter 7,4 7,9 6,76% Finansiella kostnader -11,9-2,2-81,51% Årets resultat 4,10 24,10 487,80% Väsentligt att ha i åtanke vid en analys av resultatet 2009 är att 80 % av resultatet beror på poster som är av engångskaraktär (eller s k jämförelsestörande poster); 15 mkr i konjunkturstöd utfaller 2010, engångsbelopp. För 2009 har den slutliga premien för AFA:s försäkring (förutom TFA-KL) nolldebiterats, d.v.s. kostnaderna för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkring är noll. Den under 2009 erlagda premien kommer att krediteras. För Hallstahammars kommun innebär detta minskade kostnader med ca 5 mkr för I de finansiella intäkterna ingår den engångsutbetalning som SKL beslutat om vilket för Hallstahammars kommun var 1 mkr Reavinster vid försäljning av tomträtter om 19,6 mkr 2009 motsvarande för 2008 var 2,4 mkr, en ökning med 17,2 mkr Balansräkning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital. Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. 15

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-10 Annika Hansson, certifierad kommunal revisor Henrik Karlsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Kristianstads kommun Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Mars 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 Arboga kommun 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 3 Intern kontroll...5 3.1

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Anmälningsärenden (KS/2014:3)

Anmälningsärenden (KS/2014:3) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-05-05 Dnr KS/2014:3 Anmälningsärenden (KS/2014:3) Beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Ärendet Följande anmäls till kommunstyrelsen: Finansrapporter

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Håkan Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Gunvor Johansson Granskning av årsredovisning 2014 Mars 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Öhrlings PRICEWATERHOUsECCOPERS I 2010-04- 08 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2009 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Mars 2010 Anders Thulin, auktoriserad revisor Bengt-Ake Hägg, godkänd

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer