HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014"

Transkript

1 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 1

2 INNEHÅLL KORT OM SP VD-ORD SÅ REDOVISAR SP VERKSAMHET OCH ORGANISATION BOLAGSSTYRNING OCH ENGAGEMANG SPs HÅLLBARHETSINDEX SPs ROLL I SAMHÄLLET INTRESSENTER PRODUKTANSVAR MILJÖANSVAR SOCIALT ANSVAR EKONOMISKT ANSVAR HÅLLBARHETSMÅL GRI-INDEX UNDERSKRIFTER HÅLLBARHETSBESTYRKANDE FÖRKORTNINGAR

3 KORT OM SP SP har drygt 1400 medarbetare och omsätter nästan 1,5 miljarder kronor. SP har fler än kunder från småföretag till stora internationella koncerner. Cirka 70 procent av medarbetarna är akademiker och nästan 400 har forskarutbildning. Under 2014 publicerade SPs medarbetare 520 vetenskapliga rapporter och 450 populärvetenskapliga artiklar. De medverkade också med fler än föredrag vid olika seminarier och konferenser. SP leder eller medverkar löpande i cirka 110 EU-projekt. Inom organisationen finns för närvarande cirka 70 forskarstuderande och 14 forskarexamina har under senaste året avlagts av medarbetare. SP har också 33 medarbetare som är professorer vid tekniska högskolor och universitet. SP samarbetar med ett 100-tal institutioner på svenska och internationella universitet och högskolor. DOTTERBOLAG I KONCERNEN AstaZero AB* CBI Betonginstitutet AB** Glafo, glasforskningsinstitutet AB** JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB** SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB SMP Svensk Maskinprovning AB SP Energy Technology Center AB SP Fire Research A/S SP Process Development AB SP Processum AB** SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S * Ägs till 61,33 procent av SP och 38,67 procent av Chalmers Tekniska Högskola. ** Ägs till 60 procent av SP och 40 procent av näringslivet. NYCKELTAL Nettoomsättning (Mkr) Resultat efter finansnetto (Mkr) 36,5 44,0 51,7 Antal årsanställda (personår) Antal anställda 31/ Räntabilitet på eget kapital (%) 4,7 5,4 6,8 Investeringar (Mkr) 217,8 270,6 104,9 ANTAL ANSTÄLLDA VID ÅRETS SLUT

4 VD-ORD Hållbarhet genomsyrar alla delar av SPs verksamhet. Som en internationellt ledande innovationspartner hjälper vi våra kunder och samarbetspartners att möta de stora framtidsfrågorna. Det handlar om klimatfrågan, om urbaniseringens effekter eller om hur vi ska kunna förse en växande befolkning i världen med mat och läkemedel. Vi talar om tjänster som gör skillnad. I detta arbete är det också viktigt att vi som koncern lever som vi lär. Våra verksamheter måste hålla toppklass när det gäller till exempel energieffektivitet och utsläpp, men också i frågor som berör medarbetarnas hälsa och personliga utveckling. Med många verksamheter inom olika områden har vi också stora möjligheter att lära av varandra. Vi är också medvetna om att vi verkar i en tid då samverkan och relationer blir allt viktigare. Dagens utmaningar kan inte lösas av ensamma forskare eller ens av enskilda företag. Det är ingen slump att alla naturvetenskapliga nobelpris nu för tiden nästan alltid delas mellan två eller tre forskare. Det är ett tecken på hur komplexa frågeställningarna har blivit. Detta ställer krav på hur vi agerar i relation med andra att vi är opartiska, har god etik, levererar med rätt kvalitet och, inte minst att vi är lyhörda och öppna för dialog. Dessa tre områden Tjänster som gör skillnad, Leva som vi lär och Förtroendeskapande relationer är också kärnan i vår hållbarhetsmodell som färdigställdes Tillsammans med företag och akademi har vi utvecklat SPs hållbarhetsindex. Det är en unik mätmetod som i framtiden skulle kunna förvandlas till en ISO-standard. Det övergripande temat för strategin är hållbar tillväxt. Hållbarheten är också central i de fem strategiska områdena: Värdeskapande för kund Kompetent institut Effektivitet och samverkan i innovationsprocessen Stärkt kännedom Internationell konkurrenskraft Inom varje område finns tuffa mål. Men vi har tidigare visat att vi klarar av att leverera det vi föresatt oss. När förra strategiperioden löpte ut den 31 december 2014 kunde vi bocka av de mål vi satt upp. Mest imponerad är jag över att vi lyckats växa kraftigt samtidigt som vi fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Under 2014 hamnade vi på tionde plats i Universums rankning Young Professionals över mest attraktiva arbetsplatser. Det skedde i konkurrens med stora internationella teknikföretag och hela institutssektorn. I ett sådant här VD-ord kan jag bara ge de stora dragen. I övriga delar av hållbarhetsredovisningen beskrivs arbetet mer ingående. Jag är stolt över vad vi åstadkommit hittills. Samtidigt finns de stora utmaningarna kvar. Hållbarhet är ett ständigt pågående arbete. Framgången avgörs i de dagliga insatserna av de många medarbetarna. På SP är vi fler än 1400 medarbetare som kommer fortsätta att arbeta för ökad hållbarhet inom koncernen, i Sverige och internationellt. Hållbarhet är också en bärande del i vår nya strategi som under mer än ett år arbetats fram tillsammans med alla medarbetare. Genom att involvera alla i arbetet har vi skapat förutsättningar för ett uthålligt engagemang som krävs för att nå de högt uppsatta målen. Maria Khorsand Verkställande direktör och koncernchef 4

5 SÅ REDOVISAR SP RAPPORTERING Denna hållbarhetsredovisning är upprättad enligt kriterierna som fastlagts av Global Reporting Initiative (GRI), nivå 3.1 C+. För mer information om GRIs ramverk hänvisas till Redovisningen är den sjunde som SP upprättat enligt GRIs riktlinjer. Rapporteringen sker en gång per år med kalenderår som period. Därutöver har kunder, medarbetare och leverantörer genom enkätundersökningar tillfrågats om vilka frågor som bör prioriteras inom SPs hållbarhetsarbete. Under 2014 slutfördes arbetet med SPs hållbarhetsindex, vilket syftar till att ytterligare strukturera hållbarhetsarbetet. I detta arbete har SPs projektledare spelat en viktig roll då de gett sin syn på hållbarhetsfrågorna genom en större enkät. SPs hållbarhetsindex finns beskrivet på sidan 12. Rapporteringsrutinerna har kontinuerligt förbättrats för att ge en bättre helhetsbild av SPs hållbarhetsarbete, vilket bör beaktas när data från olika år jämförs med varandra. I denna hållbarhetsredovisning används två olika definitioner på antalet anställda. Dels används antalet anställda personer (oavsett de enskildas tjänstgöringsgrad), dels personår som är den sammanlagda arbetande tiden för koncernens alla anställda. SPs bedömningar har stämts av med resultaten från motsvarande arbete inom RISE Research Institutes of Sweden AB, genom vilket svenska staten äger SP och de tre andra forskningsinstituten Swerea AB, Swedish ICT Research AB, och Innventia AB. Arbetet har samordnats genom en arbetsgrupp inom RISE AB. Kontaktpersoner Kontaktpersoner för övergripande frågor om SPs arbete med hållbarhet är: KARTLÄGGNING OCH PRIORITERING AV INNEHÅLL Utgångspunkten för vad som redovisas är SPs egna bedömningar av vilka verksamheter som har stor påverkan på samhälle, ekonomi och miljö. Som underlag ligger SPs kunskap om hur verksamheten påverkar de mest betydelsefulla intressenterna; kunder, forskningsfinansiärer, samarbetspartners, leverantörer, ägare och medarbetare. Anita Olson, HR-direktör Magnus Holmgren, kvalitets- och miljöchef Claes-Göran Krantz, redovisningschef 5

6 VERKSAMHET OCH ORGANISATION VERKSAMHET OCH TJÄNSTER SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB är moderbolag i en koncern som omfattar elva aktiva hel- eller delägda dotterbolag. Moderbolaget är ett aktiebolag som ägs till 100 procent av RISE Research Institutes of Sweden AB, vilket i sin tur är helägt av svenska staten. ORGANISATIONSSTRUKTUR Inom SPs teknikbaserade linjeorganisation byggs starka, vetenskapligt inriktade forsknings- och innovationsmiljöer vid enheter och dotterbolag. Kompetens och resurser från dessa miljöer sätts samman utifrån behoven inom olika branscher och sektorer. Ägarens uppdrag till SP är att, som en del av institutsstrukturen, bidra till tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. Detta ska ske genom behovsmotiverad forskning och utveckling och ett brett utbud av tekniska tjänster. SPs strategi är att erbjuda kunderna kompetens i alla led, från utveckling och tillverkning till användning och återvinning, utifrån den breda och tvärtekniska kapacitet som finns i bolaget. Kärnområdet är tillämpad/ behovsstyrd forskning och innovation för att utveckla kunskap kring användbara och funktionella material, produkter och processer, och därmed skapa värde. SP utvecklar starka forsknings- och innovationsmiljöer i nära samverkan med näringsliv, högskolor, universitet och andra institut. Verksamheten inom moderbolaget är organiserad i nio tekniska enheter samt centralt tekniskt och administrativt stöd. Moderbolaget har sitt säte i Borås. Här finns också koncernens huvudkontor. Verksamheten med certifiering av produkter och personer vid dotterföretaget SITAC AB har from 2009 integrerats i moderföretaget SP. Företaget, som förvärvades 1993 och har sitt säte i Karlskrona, bedriver från denna tidpunkt ingen operativ verksamhet. 6

7 Dotterföretaget SMP Svensk Maskinprovning AB, förvärvat 1996 och med säte i Lomma, bedriver verksamhet med teknisk utvärdering, certifiering och besiktning av produkter, maskiner och fordon i hela landet. Dotterföretaget SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, med säte i Göteborg, förvärvades 2004 och bedriver teknisk-vetenskaplig forskning och utveckling inom livsmedel och bioteknik. Företaget bedriver verksamhet i Göteborg, Linköping och Lund. From den 1 januari 2015 har SIKs verksamhet övergått till moderföretaget och drivs som en självständig enhet med benämningen SP Food and Bioscience. Detta kommer bland annat att ge en tydligare profil på marknaden och ett effektivare resursutnyttjande. Verksamheten med forskning och utveckling inom tillämpad yt- och kolloidkemi vid dotterföretaget YKI, Ytkemiska Institutet AB har per den 1 januari 2013 integrerats i moderföretaget SP inom enheten Kemi och Material. Företaget, som förvärvades 2005 och har sitt säte i Stockholm, bedriver från denna tidpunkt ingen operativ verksamhet. CBI Betonginstitutet AB är sedan 2008 ett till 60 % ägt dotterföretag till SP. Resterande 40 % ägs av Stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, org nr Företaget har sitt säte i Stockholm och har sin verksamhet förlagd till Stockholm, Borås och Lund. Verksamheten omfattar forskning, utredningar, teknisk utvärdering, kontroll, utbildning och information. Glafo AB är sedan 2008 ett till 60 % ägt dotterföretag till SP. Resterande 40 % ägs av Glasforskningsföreningen Glafo, org nr Företaget har sitt säte i Växjö och verksamheten, som är förlagd till Växjö, omfattar forskning, utredningar, teknisk utvärdering, utbildning och information inom glasområdet. JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB är sedan 2009 ett till 60 % ägt dotterföretag till SP. Resterande 40 % ägs av Stiftelsen JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, org nr Företaget har sitt säte i Uppsala, dit också verksamheten är förlagd. JTI bedriver behovsmotiverad forskning, utveckling och kunskapsspridning inom områdena jordbruks- och miljöteknik. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S är sedan 2012 ett till 100 % ägt dotterföretag till SP. Företaget har sitt säte i Köpenhamn i Danmark, dit också verksamheten är förlagd. SP A/S bedriver teknisk utvärdering med testlaboratorier inom EMC, klimat och mekanisk testning. SP Process Development AB, ett till 100 % ägt dotterföretag, bedriver sedan februari 2013 verksamhet inom hållbar processutveckling och katalys. Verksamheten är förlagd till Södertälje där bolaget också har sitt säte. AstaZero AB är sedan den 1 juni 2013 ett till SP 61,33 % ägt dotterföretag. Resterande 38,67 % ägs av Chalmers Tekniska Högskola AB, org nr Företaget har sitt säte i Borås. AstaZero AB bedriver verksamhet inom områdena miljöforskning, transport-, trafik- och fordonssäkerhet. SP Processum AB är sedan juni 2013 ett till 60 % ägt dotterföretag till SP. Resterande 40 % ägs av Processum Intresseförening, org nr Företaget har sitt säte i Örnsköldsvik, dit också verksamheten är förlagd. Processum bedriver forskning och innovationsprojekt inom bioraffinaderi området. SP Fire Research AS är sedan den 1 januari 2014 ett till 70 % ägt dotterföretag till SP. Resterande 30 % ägs av SINTEF Holding AS, org nr Företaget har sitt säte i Trondheim i Norge, dit också verksamheten är förlagd. SP Fire bedriver brandforskningsverksamhet. 7

8 SP Energy Technology Center AB, ett till 100 % ägt dotterföretag, bedriver sedan 23 december 2014 verksamhet inom energiteknik främst inom termokemisk omvandling såsom förbrännings-, förgasnings- och bioraffinaderiteknik och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten är förlagd till Piteå där företaget också har sitt säte. I de fall underleverantörer anlitas ska dessa uppfylla krav som motsvarar vad som gäller inom koncernen i fråga om arbetsvillkor, miljö och kvalitet. ÄGARSTRUKTUR Moderbolaget är ett aktiebolag som ägs till 100 procent av RISE AB. STORLEK Koncernens storlek framgår av följande tabell Antal årsanställda (pår) Antal anställda 31/ Nettoomsättning (Mkr) Balansomsluting (Mkr) Soliditet (%) 44,2 47,4 57,9 Investeringar (Mkr) 217, VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR UNDER RAPPORTPERIODEN Under året invigdes dotterbolaget AstaZeros anläggning och verksamheten är nu i full drift. KUNDER OCH MARKNAD SPs kunder omfattar svenska och utländska företag, branschorgan, FoU-råd och myndigheter en bred representation från samhället i stort. Årligen utförs uppdrag för mer än kunder, många av dessa är småföretag. SP löser allt mer komplexa och sammansatta frågeställningar i uppdrag, som spänner över många olika teknikområden. Projekt och uppdrag handlar normalt om att på olika sätt utveckla och förbättra produkter, produktion och processer. Arbetet bedrivs inom hela innovationsprocessen och kan omfatta forskning, utveckling, tekniska undersökningar, provning, beräkning, mätning, kalibrering, kvalitetssäkring, eftersom flera bolag i koncernen verkar som anmält organ innebär det att koncernen inte kan åta sig vissa uppdrag. Den 1 januari 2014 blev SP majoritetsägare (70 %) i Norges Branntekniske laboratorium, Sintef NBL, vilket samtidigt bytte namn till SP Fire Research A/S. Verksamheten har 35 anställda. I december förvärvades verksamheten Energitekniskt Centrum i Piteå. Köpet ger SP kompletterande kompetens inom termokemisk omvandling av biomassa och tillgång till en modern storskalig pilotpark inom förbränning, förgasning och pyrolys. ETC har 18 anställda. Under året beslutades också att integrera dotterbolaget SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik och bilda en ny enhet inom SP-koncernen. Integrationen innebär att SIK den 1 januari 2015 upphörde som eget bolag, men verksamheten kommer att finnas kvar i Göteborg, Lund, Linköping och Umeå under det nya namnet SP Food and Bioscience. Under 2014 svarade intäkterna från utlandet för 22 procent av de totala intäkterna. SP hade under året utländska kunder. 8

9 De priser och utmärkelser som medarbetare inom koncernen erhållit under 2014 redovisas i tabellen nedan. PRISER OCH UTMÄRKELSER 2014 TITEL MOTSVARANDE ENHET/BOLAG PERSON/PERSONER KOMMENTAR EARTO Innovation Prize SPPR Björn Alriksson, Andreas Hörnberg Fiskfoder baserat på single cell protein producerat från industriella restströmmar. FORUM Student Travel Award BR Franz Evegren For the 11th IAFSS Symposium best student paper Excellence in Peer Review BR Ying Zhen Li In recognition of an outstanding contribution to the quality of the journal Elsevier and Fire Safety Journal D. Peter Lund Prize BR Michael Strömgren Society of Fire Protection Engineers (SFPE) Jack Watts Award for BR Margaret McNamee Fire Technology magazine Outstanding Reviewer 2014 Best Paper Award BR Jonatan Gehandler, Case Studies in Fire Safety, Elsevier Haukur Ingason, Anders Lönnermark, Michael Strömgren Olaus Magnus-medaljen MT Jan Johansson Medaljen kan utdelas till svensk person som gjort utmärkt förtjänst inom Kartografiska Sällskapets verksamhetsområde 9

10 BOLAGSSTYRNING OCH ENGAGEMANG BEGRÄNSNINGAR OCH UNDERLAG FÖR RAPPORTERING Hållbarhetsrapporten följer samma organisatoriska struktur som den ekonomiska redovisningen. Den omfattar beskrivning av hållbarhetsfrågor för moderbolaget och i koncernen ingående dotterbolag om inte annat uttryckligen anges. GRI-INDEX Mål och innehållsindex för hållbarhetsredovisningen återfinns på sidorna Där anges indikatorns namn och nummer enligt GRI-standard, med hänvisning till de sidor där den relevanta informationen finns. Även status anges, det vill säga i vilken utsträckning indikatorerna har redovisats. GRANSKNING OCH BESTYRKANDE Denna hållbarhetsredovisning är granskad och bestyrkt av revisionsfirman Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB (PWC) som oberoende tredje part. PWC har också uppdrag från årsstämman i SP att oberoende granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisning och bokföring. STRUKTUR FÖR STYRNING Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som staten meddelar. SP är helägt av svenska staten genom RISE AB. Dotterbolagen styrs via ägardirektiv och arbetsordningar för styrelse och VD. Detta inkluderar Mål och Policyer för koncernen. Utöver detta finns det en mycket utvecklad samverkan mellan alla bolag i SP-koncernen. Detta gäller inte minst samverkan inom det administrativa området. SP leds av en extern styrelse som utses av årsstämman. Ordförande och styrelseledamöter väljs för en tid på ett år. I styrelsen ingår också tre ledamöter med var sin personlig suppleant, vilka är utsedda av arbetstagarorganisationerna. 10

11 Stämman utser även revisorer i bolaget. Olof Sandén, vd för RISE AB, är styrelseledamot i SP. De övriga stämmovalda styrelseledamöterna är att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen. styrelsen för samtliga dotterbolag. Koncernledningen har till sin hjälp stabsfunktioner för ekonomi/finans, HR, kommunikation, försäljning, forskningsstöd och ledningssystem för kvalitet/miljö. Styrelsen svarar inom ramen för aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägarens direktiv för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen utser verkställande direktör i bolaget. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Denna reglerar bland annat arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrelsemöten och rapportering. Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse verkställande direktör, är att fastlägga den strategiska inriktningen, godkänna förvärv, större investeringar och väsentliga förändringar av organisationen samt besluta om centrala policyer. På förslag av styrelsen beslutade årsstämman 2012 att bolaget vad gäller ersättning och anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska tillämpa de riktlinjer som regeringen antagit och att incitamentsprogram inte ska användas inom koncernen. Medarbetarna har representation i styrelsen. Därigenom kommer medarbetarnas önskemål och perspektiv till styrelsens kännedom för behandling. Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget inom de ramar som styrelsen fastställt och organiserar bolaget så att ändamålsenlig styrning och kontroll uppnås. Koncernledningen utgörs av verkställande direktören, tillika koncernchef, två vice verkställande direktörer (teknisk direktör samt affärsutvecklingsdirektör), ekonomidirektör, kommunikationsdirektör samt HR-direktör. Till verkställande direktören rapporterar medlemmar av koncernledningen samt enhetschefer inom moderbolaget. Koncernledningen är representerad i I ledningssystemet finns ett antal policyer avseende hållbarhet som har antagits av styrelse eller koncernledning, till exempel miljöpolicy. INTRESSENTERNAS ENGAGEMANG För att kunna identifiera de väsentliga områdena för SPs hållbarbarhetsarbete är en kontinuerlig dialog med intressenterna av största betydelse. De viktigaste intressenterna är kunderna i form av företag, offentliga forskningsfinansiärer, och myndigheter, samarbetspartners i form av universitet, högskolor och institut, olika branschorganisationer, leverantörer samt ägaren och alla medarbetare. Den huvudsakliga kundkontakten sker som en del i genomförandet av uppdrag och projekt. Härutöver sker kontakter genom kundträffar, seminarier och olika samrådsgrupper. En kundenkät genomförs regelbundet. Denna används också för att stämma av kundernas uppfattning om väsentliga områden för SPs hållbarhetsarbete. Även leverantörernas och medarbetarnas uppfattning om väsentliga områden för hållbarhetsarbetet har undersökts genom enkätundersökningar. Inom vissa områden har särskilda råd (till exempel Byggrådet, Fordonsrådet, Nationella Trärådet och Programrådet för metrologi) inrättats, fora där externa intressenter gemensamt kan analysera omvärldsförändringar och behov samt påverka SPs utveckling. Vidare finns intressentföreningar med motsvarande funktion knutna till verksamheten i flera dotterbolag (Föreningen Ytkemisk Forskning, Intressentföreningen för SIK, Glasforskningsföreningen Glafo, CBIs intressentförening, Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk Forskning). Vidare är SP medlem i relevanta internationella organisationer och nätverk, bland andra EARTO, EUROLAB, EURAMET, EOTA, EARPA, EURACHEM och ENBRI. 11

12 SPs HÅLLBARHETSINDEX Under 2014 slutfördes arbetet med SPs hållbarhetsindex. Modellen innebär att man hanterar stora mängder mätdata och enkätsvar för att få fram ett mätvärde som indikerar hur hållbart ett företag arbetar. Därmed ges också möjlighet att ytterligare strukturera hållbarhetsarbetet. Tillsammans med företag och akademi har en arbetsgrupp på SP utvecklat en unik mätmetod som i framtiden skulle kunna förvandlas till en ISO-standard. Mätmetoden innehåller en blandning av expertbedömningar och matematiska beräkningar. I botten finns ett flerårigt, internationellt forskningssamarbete med experter på allt från sociologi och psykologi till matematik. ETT VÄRDE UTIFRÅN MÄNGDER AV DATA Lösningen för att få fram ett hållbarhetsindex är att bryta ner de ingående delarna i mindre, mätbara komponenter. När det gäller fakta om antalet flugna kilometer eller hur många lysrör som samlats in är jobbet enkelt. Men hur får man in medarbetares syn på sin egen hälsa i ett index? Då är traditionella enkäter ett måste. Utmaningen är att till sist få alla data att samsas och resultera i ett allmänt accepterat mätvärde. De ingående delarna i indexet ryms inom de tre områdena Tjänster som gör skillnad Leva som vi lär Förtroendeskapande relationer Inom området Tjänster som gör skillnad fokuseras på resultatet av SPs tjänster. Med Leva som vi lär avses hur väl den egna verksamheten lever upp till krav på hållbarhet. Förtroendeskapande relationer fokuserar slutligen på SPs uppträdande i mötet med kunder och i samband med att koncernen utför sina tjänster. SPS RESULTAT SP-koncernen fick 2014 mätvärdet 94. Det ska jämföras med extremvärdena på skalan: 300 (sämst) och (bäst). Och det blir avstamp för framtida arbete. SPS HÅLLBARHETSMODELL FÖRTROENDESKAPANDE RELATIONER Oberoende och opartiskhet God affärsetik Rätt kvalitet i våra leveranser Lyhördhet och dialog LEVA SOM VI LÄR Använda resurser smart i vår verksamhet och leverantörskedja Dela kunskaper och erfarenheter med varandra Erbjuda en god arbetsmiljö Ge goda möjligheter till kompetensutveckling TJÄNSTER SOM GÖR SKILLNAD Hållbar resursanvändning Helhetsperspektiv och samverkan Spetskompetens och utbildning Hälsa och välbefinnande 12

13 SPs ROLL I SAMHÄLLET Genom tillämpad forskning bidrar SP till ett mer hållbart samhälle. Merparten av den forskning och innovation som bedrivs inom SP har en direkt koppling till vår tids största samhällsutmaningar. Detta är ett arbete som kommer samhället till gagn. Nedan nämnda projekt är en liten del av det arbete som bedrevs inom SP under 2014 (EC8). SP är inte den dominerande arbetsgivaren på någon ort. (SO1). SP följer gällande lagstiftning som berör hållbarhetsarbetet men ambitionen är betydligt högre oavsett om det gäller miljö, medarbetare eller produktansvar. SP var under 2014 inte inblandat i någon rättslig konflikt avseende vare sig dessa frågor eller konkurrenslagstiftningen. Bolaget betalade under året inte några betydande böter eller viten relaterade till hållbarhetsarbetet (SO7, SO8, PR9, EN28, HR4). SP har en etikpolicy och en oberoendepolicy som diskuterats på alla nivåer i organisationen och som slutligen fastställts av styrelsen. Policyerna behandlar olika slags relationer och innehåller bland annat följande: Varje form av diskriminering eller särbehandling är utesluten Strikt sekretess, oberoende och opartiskhet iakttas i uppdrag och projekt Arbete och redovisning av resultat sker alltid på ett sakligt och professionellt sätt och ingen ovidkommande hänsyn tas SPs medarbetare ger sig aldrig in i situationer som kan leda till eller uppfattas som att de utnyttjar ett kund-/ partnerförhållande Behov av att medarbetare är medvetna om risken för korruption Policyerna finns tillgängliga för alla medarbetare i ledningssystemet på intranätet (SO3). Risken för korruption diskuteras i organisationen dels som en del i hållbarhetsarbetet, dels i samband med SPs ökande internationalisering. SP ger inte stöd eller bidrag till politiska partier eller motsvarande. Medverkan i den samhällspolitiska debatten sker där så är befogat, där SP har kompetens. (SO5, SO6). HÅLLBARA PROJEKT 2014 Mobilvänliga fönster Forskare på SP och Glafo samt företaget Elitfönster samarbetar i ett projekt för att utveckla fönster som gör det lättare att ringa mobilsamtal inomhus. I ett annat projekt har man skapat transparenta antenner som integreras i själva glaset. Anledningen till båda projekten är att dagens fönsterglas är försedda med energibeläggningar som hindrar radiovågor och därmed försämrar mobiltäckningen inomhus. Vatten kan förflytta berg Inom EU-projektet Hydrasplit samarbetar SP med flera svenska och utländska aktörer för att utveckla en metod för att spränga berg med vatten. Principen bygger på att man ersätter dynamiten med vattenfyllda tillplattade slangar som med hjälp av en kompressor återrundas under mycket högt tryck. När slangarna expanderar spricker berget. Metoden innebär mindre miljöpåverkan, effektivare produktion och förbättrad arbetsmiljö. Energikris kan orsaka svält Livsmedelsförsörjningen i Sverige är beroende av ständig tillförsel av fossil energi. I ett samarbete med SP, SIK, ÅF Industry och Länsstyrelsen i Uppsala län har JTI studerat vad som händer om tillgången på fossil energi minskar. Resultatet visar att en halverad tillgång skulle innebära att befolkningens behov av livsmedel inte skulle kunna tillgodoses. 13

14 INTRESSENTER Varje företag har ett stort antal intressenter med olika krav och förväntningar på verksamheten. En god intressentdialog skapar engagemang och leder till att förväntningarna blir ungefär de samma, oavsett intressentgrupp. Det förbättrar förutsättningarna för framgång. SP ska bidra till innovation som skapar värde i näringslivet och i samhället i stort. Det förutsätter goda relationer med de viktigaste intressenterna. Intressentkartläggningen har gjorts tillsammans med de andra bolagen inom RISE AB. Bland annat genomfördes gemensamma workshoppar och diskussionsgrupper. Därefter har kartläggningen setts över årligen i samband med upprättandet av hållbarhetsredovisningen. Under 2014 kompletterades kartläggningen i form av en enkätundersökning bland SPs projektledare. Detta skedde som en del i upprättandet av SPs hållbarhetsindex. KONTAKTYTOR Intressentdialogen sker på olika sätt beroende på intressent och ändamål. Mycket av dialogen med kunder och samarbetspartners sker i direktkontakt med SPs medarbetare. Företaget har också en kontinuerlig dialog i samband med projekt som utförs tillsammans med andra aktörer. Vidare är SP aktivt i både nationella och internationella nätverk där bolaget samarbetar med såväl forskningsfinansiärer som andra samarbetspartner. Därutöver används kanaler som enkätundersökningar, hemsida, kund- och personaltidningar samt SP-dagen då koncernens verksamhet presenteras för ett brett spektrum av intressenter. Internkommunikation sker såväl ansikte mot ansikte som mejlledes eller via intranätet. SP har även bjudit in intressenter att komma med synpunkter gällande vilka frågor som är mest relevanta för SPs hållbarhetsarbete. Detta har gjorts via enkätundersökningar. 14

15 Nedan följer en sammanställning över de viktigaste intressenterna samt en kort beskrivning av relevanta dialoger. INTRESSENTGRUPP Kunder Offentliga forskningsfinansiärer och myndigheter Samarbetspartners Branschorganisationer Ägare Medarbetare Samhället Leverantörer DIALOG Löpande dialog i genomförande av gemensamma projekt samt genom kundträffar, seminarier, samrådsgrupper och kundenkäter. Kundtidningen Teknik och forskning. Löpande dialog genom ansökningsprocesser om forskningsanslag och medlemskap i relevanta organisationer och nätverk. Kundenkät. Löpande dialog i genomförande av gemensamma projekt. Löpande dialog via representation i styrelser, kommittéer, arbetsgrupper etc. Styrelsemöten och årsstämma. Löpande dialog samt medarbetarundersökningar och personaltidningen Insidan. Enkätundersökning bland projektledare. Årsstämma, SP-dagen. Löpande dialog i samband med inköp och ingående av avtal. Enkätundersökning. GODA KUNDRELATIONER ÄR A OCH O Nöjda kunder är den viktigaste strategiska framgångsfaktorn. SP strävar därför efter att bygga långsiktiga relationer till kunderna och skapa värde tillsammans med dem. SP mäter regelbundet kundnöjdhet. Mot bakgrund av det väljer SP att utförligt redovisa Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar (PR5). Historiskt har det inom koncernen använts olika enkäter beroende på verksamhetens omfattning och typen av kunder. Betygsskalan och många av frågorna har dock varit gemensamma för alla. Under 2014 genomfördes den första koncerngemensamma kundundersökningen med ett representativt urval på kunder. Undersökningen var webbaserad och svarsfrekvensen var 18 procent. Resultatet var mycket gott och 83 procent gav betygen 5 (max) eller 4 på frågan hur nöjd man var med kontakten med SP-koncernen. KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE % 42% 13% 1% 2% Mycket missnöjd Mycket nöjd I flera av dotterbolagen är många av kunderna medlemmar i intresseföreningar, med vilka SP har en löpande dialog. Alla bolag som tillhandahåller externa utbildningstjänster genomför enkäter i samband med kursavslutningen. Alla bolag har rutiner för klagomålshantering. Dessutom genomför flera av bolagen inom koncernen undersökningar av hur nöjda kunderna har varit med uppdragen direkt efter att de genomförts. 15

16 PRODUKTANSVAR I SPs kärnverksamhet ingår att utvärdera produkter för näringslivet och generellt leder flertalet projekt inom bolaget till säkrare och bättre produkter för kunderna. De tjänster och produkter som SP tillhandahåller har ingen direkt negativ påverkan på hälsa och/eller säkerhet hos kunder eller övriga intressenter. En ansvarsförsäkring enligt branschpraxis finns för samtliga bolag inom koncernen. Vidare ansvar för produkterna regleras i avtalsvillkoren (PR1, PR2, PR3). Ackreditering är en form av kvalitetssäkring av tekniska tjänster. Flera av bolagen inom koncernen tillhandahåller ackrediterade tjänster inom bland annat kalibrering, provning, certifiering och kontroll. SP meddelar kunder med flera att tjänsten är ackrediterad genom offerter, orderbekräftelser, rapporter och informationsblad (PR3, PR4). MARKNADSKOMMUNIKATION SP följer gällande lagstiftning och föreskrifter för marknadskommunikation enligt SWEDACs föreskrifter om hur ackreditering får användas i marknadsföring. Eftersom SP främst kommunicerar med marknaden via personliga kontakter, rapporter, föredrag, seminarier, kundtidning och hemsida har dock indikatorerna PR6 och PR7 liten betydelse för verksamheten. Aktiviteter som reklam, kampanjer och sponsring genomförs endast i liten utsträckning. Några klagomål om brister i relation till kunders integritet har inte rapporterats (PR 8). 16

17 MILJÖANSVAR MILJÖFÖRBÄTTRANDE FORSKNING Under 2014 medverkade SP i ett RISE-gemensamt projekt för att besvara frågan om vad ett hållbart projekt innebär. Arbetet som inleddes 2013 handlar om att ta fram verktyg och metoder som klarar av att mäta och jämföra olika projekts bidrag till en hållbar utveckling. Detta arbete är en del av framtagandet av SPs hållbarhetsindex. INTERNT MILJÖARBETE SP ska vara ett föredöme på miljöområdet och utöver de forskningsprojekt som pågår har SP ett ständigt pågående internt arbete. Resterande del i avsnittet miljöansvar redogör för SPs interna miljöarbete och den egna verksamhetens påverkan på miljön. Internt miljöarbete 2014 Under 2014 slutförde SP arbetet med sitt hållbarhetsindex som syftar till att bättre kunna följa upp och strukturera företagets hållbarhetsarbete. SPs projektledare har deltagit aktivt för att ge sin och indirekt även kundernas syn på de olika hållbarhetsfaktorernas betydelse. Tillsammans med statistik har detta utgjort basen för ett index som ger en samlad bild av SPs hållbarhetsarbete. En viktig del av projektet har varit kopplingen mellan hållbarhet och affärsutveckling. SP deltar kontinuerligt i olika aktiviteter inom ramen för miljöarbetet. Ett exempel är Klimatinitiativet, som drivs av CSR i Västsverige och uppmanar arbetsplatser i regionen att anta utmaningar för att skapa en mindre fossilberoende ekonomi. SP deltar även i aktiviteter anordnade av Föreningen Näringslivets miljöchefer, där man är medlem. Vidare genomfördes under året SP-dagen för första gången enligt standarden SS-ISO 20121:20 för hållbara event. Det innebar bland annat att mat, lokal, tillgänglighet till kollektivtrafik och program anpassades efter en hög hållbarhetsambition. 17

18 Kemikaliehanteringssystem Sedan 2013 har SP ett kemikaliehanteringssystem för att hantera kemikalier på ett mer strukturerat och säkert sätt avseende miljö, brandsäkerhet och effektivitet. Detta kemikaliehanteringssystem implementerades i verksamheten under Miljöledningssystem SP har ett miljöledningssystem som svarar upp mot de flesta av kraven i ISO SP har en kvalitets- och miljöchef som ansvarar för att driva och samordna det interna miljöarbetet samt rapportera till koncernledningen. Tillståndspliktig verksamhet SP bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser främst brandteknisk forskning och provning som påverkar den yttre miljön genom utsläpp av rökgaser och processvatten. Tillståndsgivande myndighet är Länsstyrelsen i Västra Götaland. Tillståndet gäller tills vidare. SP rapporterar årligen från sin tillståndspliktiga verksamhet. Under 2014 har AstaZero erhållit tillstånd att bedriva tillståndspliktig verksamhet. Betydande miljöaspekter SPs största miljöpåverkan är de åt kunder och intressenter genomförda projekten. Dessa är till allra största del positiva ur miljösynpunkt. De övriga miljöaspekterna i SPs verksamhet, vilka har identifierats i en miljöutredning avser främst resor och transporter, kemikaliehantering, generering av avfall och farligt avfall samt energiförbrukning i laboratorier och kontor. Miljömålen ställs upp för att minska påverkan främst inom dessa områden. Målen återges i sin helhet på sidan 29 i denna hållbarhetsredovisning. Under 2014 kunde SP notera en minskad energiförbrukning. Orsaken var dels att ett antal mer energieffektiva nybyggnationer var i full drift, dels att hösten var varmare än normalt. Dessutom fortsatte SPs kontinuerliga arbete med energieffektivisering. Även arbetet med att minska persontransporterna och driva på tågresandet fortsatte under året, även om VIDEOSAMTAL OCH VIDEOMÖTEN (TIMMAR/MÅNAD) jul -10 jan -11 jul -11 jan -12 jul -12 jan -13 jul -13 jan -14 jul -14 jan Videomöten Videosamtal det tyvärr inte har märkts i de olika mätetalen. Bland annat antogs en ny resepolicy, vilken finns beskriven på sidan 21. SP arbetar sedan länge också för att öka andelen resfria möten (EN5-EN7). I december 2015 införs ett krav på företag att redovisa energieffektiviseringsarbetet. SP inledde därför under 2014 arbetet för att kunna leva upp till kravet. Redovisning av relevanta miljöindikatorer Med utgångspunkt från de betydande miljöaspekterna och aktuella miljömål har åtta indikatorer valts ut för en djupare beskrivning. Fire Research A/S i Norge, SP Energy Technology Center och SP Sveriges Teknisk Forskningsinstitut A/S i Danmark har inte medtagits i de rapporterade miljöindikatorerna. Under 2015 kommer SP att gå över till rapportering enligt GRI 4 och då kommer dessa tre bolag att ingå i rapporteringen. Indirekt energianvändning per primär energikälla (EN4) De två dominerande typerna av energi som används inom SP är elenergi och värmeenergi. Dessutom har kwh fjärrkyla och kwh ånga använts under året. Inga primära energikällor köps in. Energiförbrukning redovisas i kwh, 1 kwh motsvarar 3,6 MJ respektive 0,001 MWh. 18

19 ENERGIANVÄNDNING Fjärrvärme (kwh) Per anställd El (kwh) Per anställd All värme inom koncernen köps som fjärrvärme från olika aktörer. I tabellen ovan redovisas förbrukningen för koncernens större anläggningar. På vissa orter köps fjärrvärme som producerats med 100 procent förnyelsebara bränslen. Dock förbrukas den absolut största mängden fjärrvärme i anläggningarna i Borås, varför den bränslemix som rapporterats av Borås Energi används för beräkning av klimatpåverkan från fjärrvärme. Inom koncernen finns det dessutom ett antal mindre lokaler (<15 personer) där värmen ingår i hyran. Därutöver arbetar ett antal anställda i sina hem. Dessa två kategorier ingår inte fullt ut i redovisningen, då påverkan bedöms som försumbar och det ofta är mycket svårt att få fram relevanta uppgifter. I princip all elenergi köps in från samma leverantör. Det rör sig sedan halvårsskiftet 2013 om i princip endast vattenkraftproducerad el, vilket innebär att utsläppen sedan dess är små. Dock är SP bundet att använda vissa elleverantörer som beslutas av hyresvärdar där SP hyr lokaler. Detta rör sig om en knapp femtedel av den totala mängden el. Även här har lokaler med färre än 15 anställda som främst utför kontorsarbete huvudsakligen undantagits i redovisningen. Elförbrukningen i Boråsanläggningarna och även i anläggningarna i Göteborg är vid en jämförelse med övriga anläggningar stor, vilket dels förklaras av att det i Borås finns ett mycket stort antal utrustningar som drar mycket el, till exempel hydraulpumpar och klimatkammare, dels av att de laboratorielokaler som finns i Borås är mycket stora (mer än m 2 ). Under året har dessa ytor också ökats genom bland annat nybyggnation. KOLDIOXIDUTSLÄPP ORSAKADE AV FÖRBRUKNING AV EL OCH FJÄRRVÄRME CO2 totalt, ton CO2 per anställd, kg Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (EN16) SPs utsläpp av växthusgaser härrör främst från energiförbrukning (fjärrvärme) samt resor och transporter. EN16 har beräknats utgående från den totala el och fjärrvärmeförbrukningen EN4. För fjärrvärme antas 4,7 g koldioxid per kwh (Borås Energi). För den el som inte köps av SP antas 74 g koldioxid per kwh (Svensk energi) vilket är samma mängd som användes i 2013 års rapportering. Den kraftiga nedgången i utsläpp av koloxid under året beror på att det är första året som SPs nya elavtal med endast vattenkraftproducerad el får fullt genomslag. Dessutom är den bränslemix som Borås Energi & Miljö har använt i fjärrvärmen betydligt bättre ur koldioxidsynpunkt än den bränslemix som användes under 2013 och Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt (EN17) SPs indirekta utsläpp av växthusgaser orsakas av resor och transporter. Utgående från indikatorn EN29 har följande bidrag till växthusgaser beräknats utifrån SJs beräkningssätt. UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER ORSAKADE AV RESOR OCH TRANSPORTER, TOTALT (KG) Koldioxid CO2 totalt Koldioxid C02 per anställd Kväveoxider NOx totalt Kväveoxider NOx per anställd 4,7 3,5 4,7 Kolväten HC totalt Kolväten HC per anställd 1,04 0,82 0,88 Koloxid totalt Koloxid CO per anställd 12,3 9,4 12,3 19

20 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod (EN22) SPs verksamhet leder till vissa mängder avfall och farligt avfall. Mängden och typen av avfall varierar beroende på de olika bolagen och deras aktiviteter. Det finns bolag eller delar av bolag som endast har kontorsverksamhet medan andra bolag genererar avfall inom den experimentella verksamheten. De olika bolagen och anläggningarna har redovisat mängden avfall på olika sätt beroende på dels olika typer av avfall, dels olika enhetsslag. Dessutom kan detta variera mellan åren, exempelvis på grund av byte av entreprenör. Den stora variationen gör att det är svårt att på ett strukturerat sätt redovisa den totala avfallsmängden. Det är dock i anläggningarna i Borås som de största mängderna avfall produceras. I tabellen genererat avfall redovisas avfallsmängden från anläggningar med experimentell verkamhet. Beroende på hanteringen redovisas inte enbart vikter utan i vissa fall även volymer, samt enheter. De orter där endast kontorsarbete förekommer har utelämnats. De stora förändringarna beror förmodligen på både förbättrad och förändrad rapportering, samt att vissa avfallstyper har klassats om. Det gäller speciellt för variationerna inom avfallsslagen spillolja/lösningsmedel, slam, kemikalier/farligt avfall och förorenat vatten. Det är till exempel först för 2014 som förorenat vatten rapporteras. Vikt blandat avfall per anställd, vilket valts som grund för hållbarhetsmål, var 140 kg 2014, vilket ska jämföras med 190 kg 2013 och 200 kg GENERERAT AVFALL AVFALLSSLAG OCH MÄNGD Brännbart volym (m3) 40,2 57,5 40 Brännbart vikt (ton) ,5 Returpapper volym (m3) 15 16,2 24 Returpapper vikt (ton) 25 13,3 40 Wellpapp volym (m3) 0, Wellpapp vikt (ton) Plast vikt (ton) 0,4 0,80 13 Kemikalier/farligt avfall (kg) Blandat volym (m3) ,6 Blandat vikt (ton) Färgavfall vikt (ton) 0,6 1,3 1,9 Kvicksilver vikt (kg) Slam vikt (ton) 1,4 49,5 13,7 Spillolja/lösningsmedel etc. vikt (ton) 35,5 18,9 5,5 Smittförande ämnen skärande vikt (ton) 0,45 0,44 0,3 Elektronik vikt (ton) 9,1 8,3 9,3 Trä vikt (ton) Batterier vikt (ton) 0,4 0,3 0,5 Lysrör, lampor vikt (ton) 0, (antal) (antal) Biologiskt volym (m3) 2,5 2,5 2,5 Biologiskt vikt (ton) 4-8,3 Skrot, metall vikt (ton) Från fettavskiljare volym (m3) Glas volym (m3) - 0,1 9 Glas vikt (ton) 4,4 0,15 0,9 Förorenat vatten vikt (ton) 430,5 - - Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall som klassats som miljöfarligt enligt villkoren i Basel-konventionen: Bilagor I,II,III,VI, samt procent avfall som transporterats internationellt (EN24) Mängden transporterat avfall som klassats som miljöfarligt uppgick 2014 till 50,5 ton (förorenat vatten ingår ej i denna siffra) varav 0 procent transporterades internationellt. 20

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2009. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2009 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Innehåll 2 Kort om SP-koncernen 3 Strategi och analys 4 Organisationsprofil 6 Information om redovisningen 7 Bolagsstyrning och engagemang

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2010 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Innehåll 2 3 4 Kort om SP-koncernen Strategi och analys Organisationsprofil 6 7 8 9 Information om redovisningen Bolagsstyrning och engagemang

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Kort om SP-koncernen. Innehåll

Kort om SP-koncernen. Innehåll Kort om SP-koncernen SP-koncernen har cirka 950 medarbetare. Dotterbolag i koncernen 2009 är: SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik YKI, Ytkemiska Institutet CBI Betonginstitutet* Glafo, Glasforskningsinstitutet*

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 3 Innehåll 3 Kort om SP-koncernen 4 Strategi och analys 5 Verksamhet

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

The SP Way. Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans

The SP Way. Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans The SP Way Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans THE SP WAY 3 Om SP SP är en ledande forskningskoncern som finns i hela Sverige och som även arbetar internationellt. Vi erbjuder våra kunder ett brett

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014 Swedesurvey AB 1 Index Hållbarhetsredovisning 2014 Rapporterad Delvis rapporterad Ej tillämplig (Samtliga sidhänvisningar refererar till Swedesurveys Hållbarhetsredovisning 2014 eller Swedesurveys Årsredovisning

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 Org. nr 556464-6874 Första kvartalet Omsättningen uppgick till 310,2 Mkr (299,3). Rörelseresultatet uppgick till -19,0

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning 2016 Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten 1 Miljömål för 2009-2010 Naturvetenskapliga fakulteten Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka mängden forskning inom hållbar Universitetet skall integrera

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Framtidens avfallsbränslen. Inge Johansson SP Energiteknik

Framtidens avfallsbränslen. Inge Johansson SP Energiteknik Framtidens avfallsbränslen Inge Johansson SP Energiteknik OM SP SP-koncernen ägs till 100% RISE Dotterbolag 10 Anställda 1300 Omsättning 1 335 MSEK Kunder Fler än 10 000 FORSKNING OCH VETENSKAP Forskarutbildade

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

HÖGSKOLEGEMENSAMMA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING dnr 55513 Sida 1 av 8 Institutioner och enheter ansvar för att i en treårig handlingsplan ta fram institutions/enhetsspecifika mål för perioden 2014201 samt att ta fram delmål och aktiviteter för resp.

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer