Delårsrapport Januari - augusti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari - augusti 2012"

Transkript

1 Delårsrapport Januari - augusti 2012

2 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad styrning 8-11 Driftsredovisning 12 Investeringsredovisning Personalredovisning 15 Sandvikens Kommun och Kommunkoncern Finansiell analys Redovisningsmodell 23 Sammanställd redovisning 24 Redovisningsprinciper Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Noter Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse 40 Kunskapsnämnd Äldreomsorgsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Handikappomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Bygg- och miljönämnd Arbetsmarknad- och trafiknämnd Kommunstyrelsens förvaltning Gemensam finansiering 83 Bolagen i kommunkoncernen Revisionsutlåtande 88 Bilderna i Delårsrapport 2012 är hämtade från Facebook-gruppen Kulturcentrum Sandviken

3 organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunens vision Sandvikens kommuns vision 2025, fastställdes av kommunfullmäktige 2009, 21. I Sandviken är världen alltid närvarande Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre I Sandviken är världen alltid närvarande Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer. Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana och skapa förändring. Kommunens verksamheter möter människors behov. Ett delat ansvar ett enat samhälle Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter och ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande. I Sandviken är världen alltid närvarande Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella företag har vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. Ett varierat näringsliv med många entreprenörer och kulturarbetare är vår språngbräda till framtiden. Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor och platser. Vi lär för livet Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande framgångsfaktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom teknik och IT har byggts i samverkan mellan skola och näringsliv. Vår miljö vårt ansvar I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Vi mår bra till kropp och själ Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.

4 4 Kommunstyrelsens ordförande organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande År 2012 firar Sandvik och Sandvikens kommun 150 år. År 1862 startade Göran Fredrik Göransson Högbo Stål & Jernwerks AB, föregångaren till dagens Sandvik AB. Samma år började 300 kvinnor och män att anlägga kanalen och arbetskraftsinvandringen startade. Parallellt med världskoncernen Sandvik AB har samhället Sandviken vuxit fram. Jubileumsåret har skapats tillsammans med medborgarna som skickade in över förslag. Utifrån temat på jubileumsåret Här finns plats att förverkliga drömmar och livsprojekt så har många av medborgarnas önskningar genomförts och många drömmare har fått hjälp att förverkliga sina drömmar. Jubileumsåret har firats med fyrverkerier, konserter, vinterfest, barnfestival och ett stort antal guidade turer kring Sandvikens offentliga konst, inom olika delar av kommunen och inom Sandvik AB. Projektmålen delaktiga i skapandet av jubileumsåret har överskridits och är nu uppe i över Målet besök har passerats och är idag uppe i närmare Det är vår förhoppning att Sandvikenborna känner att jubileumsåret har haft och har något att erbjuda var och en. I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Så lyder vår vision och i det arbetet ingår det att förbättra medborgardialogen. Ett av verktygen är att Sandvikens kommun genomför medborgarenkäter års undersökning visade att nämndernas målmedvetna arbete med brukarinflytande har medfört en allt positivare upplevelse av verksamheternas kvalité. I SCB:s medborgarundersökning är invånarna särskilt nöjda med att information och kontakt med kommunen förbättrats genom större öppenhet och tillgänglighet, utveckling av mediakontakter och en förbättrad hemsida. I samband med nästa undersökning i december 2012, hoppas vi att resultatet visar att utvecklingen fortsatt åt rätt håll. Arbetet med att utreda kontaktcenter, eller medborgarservice, inom kommunen är påbörjad. Vår önskan är att ytterligare underlätta för medborgarna att hitta, lätt och rätt, inom kommunens tjänsteutbud. Arbetet balanserad styrning fortgår. En utvärdering av modellen gjord av Luleå Tekniska Universitet visar att de förtroendevalda anser sig på ett tillfredställande sätt ha bra förutsättningar att styra utvecklingen i Sandvikens kommun genom balanserad styrning. Samtidigt har förvaltningschefer och enhetschefer accepterat modellen och anser att den är ett ledningssystem som leder till en god styrning och uppföljning av verksamheterna. Vi kan glädja oss åt en fortsatt befolkningsökning för första halvåret 2012, på 37 personer. Antalet invånare uppgår den 30 juni 2012 till Inom kommunen har vi fortfarande anledning att oroa oss över arbetslösheten bland ungdomar och kostnaderna för försörjningsstöd. Med anledning av detta tog kommunledningen initiativ till en samlad insats, mellan Arbetsförmedlingen, Göransonsska Stiftelserna och Sandvikens kommun, i syfte att bryta och förebygga utanförskap samt minska långsiktigt beroende av försörjningsstöd bland unga, Extraprojektet. Inom utbildningsverksamheten finns fortsatta problem med sviktande elevunderlag och omställning till nya och lägre volymer. Sandvikens kommun redovisar ett resultat på 76 mkr för perioden. En återbetalning av försäkringspremier, AFA, för åren 2007 och 2008 har påverkat resultatet med hela 37,1 mkr. Fortfarande har emellertid vissa av nämnderna svårt att klara sin verksamhet inom givna ramar.

5 organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 5 Glädjeämnen under år 2012 är den nya kulturförskolan, Flygande Draken, som invigdes i januari Kulturskolan färdigställs under året och kommer att invigas den 14 december. Allt är inrymt i det som en gång var Hammargymnasiet, och bildar tillsammans med Folkets Hus, ett nytt kulturcentrum inom Sandvikens kommun. Den nya infarten till Sandviken, Östra infarten, är snart klar och kommer att ge Sandviken en välkomnande och funktionell infart till såväl centralorten, som till de företag och industrier som finns i den delen av kommunen. över hemsjukvården från landstinget. I samband med detta sker en sammanslagning av äldreomsorgs- och handikappomsorgsnämnderna till den nya omsorgsnämnden. Peter Kärnström Kommunstyrelsens ordförande Satsningen på att ge en egen dator till elever och lärare inom gymnasium och grundskola har fortsatt under året. Idag finns nästan datorer inom kunskapsnämndens verksamheter. Göransson Arena fortsätter att utvecklas och ett antal evenemang har genomförts under årets första åtta månader, som SM slutspel i bandy, konsert med Tomas Ledin, Sandviks 150 årsjubileum under sex veckor och olika mässor. I december blir det rock i världsklass då de tyska rocklegenderna Scorpions gör sin allra sista Sverigespelning i arenan. För fjärde gången genomförs World Cup i bandy under oktober månad Kommunen kan glädjas åt ett fortsatt bostadsbyggande. Sandvikenhus AB har påbörjat arbetet med att bygga om och till husen i kvarteret Dalslänningen i centrala Sandviken. Projektet innebär att Dalslänningen, som idag har 123 lägenheter fördelat på tre hus, utökas med 30 lägenheter i en huskropp som blir som nybyggd, genom att två våningar byggs på och hiss installeras. Sandvikens Stadshus AB har arbetat vidare med översyn och revidering av företagspolicy och ägardirektiv till dotterbolagen. Dokumenten kommer att fastställas under år 2012 och Även frågan om avkastningsnivåer för respektive bolag diskuteras. Inom Sandvikens Specialfastigheter AB fortsätter arbetet med att minimera insatserna för snöskottning av taket, vilket förorsakat stora problem tidigare snörika vintrar. Under året kan vi konstatera att den ekonomiska situationen i Europa varit och fortsatt är problematisk. Det drabbar kommunen indirekt genom en ökad arbetslöshet, minskad tillväxt och därmed också lägre skatteintäkter. Från och med januari 2012 har kommunerna i länet lämnat över till landstiget att vara kollektivtrafikmyndighet. Ytterligare en stor förändring kommer 1 januari 2013, då skatteväxling sker och kommunerna i länet tar

6 6 Organisation organisation och övergripande kommentar Organisation Kommunen Överförmyndarnämnd Kommunfullmäktige Valnämnd Revision Bygg- och miljönämnden Tillväxtnämnden Kunskapsnämnden Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Äldreomsorgsnämnden Individ- och familjeomsorgsnämnden Handikappomsorgsnämnden Bygg-och miljöförvaltningen Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Kunskapsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Tillväxtförvaltningen Äldreomsorgsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Handikappomsorgsförvaltningen Personalkontoret Kommunledningskontoret Ekonomikontoret IT-kontoret Näringslivskontoret Tekniska kontoret Inköpskontoret Servicekontoret Informationskontoret Sandbacka Park Utvecklingskontoret Kommunkoncernen Gästrike Räddningstjänstförbund 27% 7% X-trafik AB Gästrike Återvinnare 24% Kommunfullmäktige 7% Regionförbundet Gävleborg Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri 100% 9% Sandvik Utbildning AB 100% Sandvikens Stadshus AB 100% 100% 100% 100% 100% Sandvikens Specialfastigheter AB Högbo Bruks AB Sandviken Energi AB Göransson Arena AB Sandvikenhus AB 100% 1% 99% 100% Sandviken Energi Elnät AB Sandviken Energi Vatten AB Bångbro Kraft AB Mekkab AB Knuten Fastigheter HB Sandvikens Nyttofastigheter AB

7 förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 God ekonomisk hushållning Kommunen Enligt kommunallagen skall budgeten innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges finansiella mål och för verksamheten skall anges verksamhetsmål. Finansiella mål Inför år 2012 har fullmäktige angivit att resultat för året skall budgeteras till 5 mkr. De definitiva ekonomiska ramarna för respektive nämnd har fastställts liksom en investeringsplan för kommunen totalt på 136,8 mkr. Investeringsplanen har senare justerats av fullmäktige i ett beslut den 23 april 2012, 43, till 174,8 mkr. Sandvikens kommuns resultat för perioden uppgår till 76 mkr, medan prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat på 29,1 mkr. Det första målet är därmed uppfyllt för perioden. Även för helåret 2012 kommer målet att nås. Det andra målet som anger att respektive nämnd skall bedriva sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar, är också uppfyllt för perioden. Tillsammans redovisar nämnderna ett resultat på 17,8 mkr. Helårsprognosen pekar dock mot ett sämre resultat, med större avvikelser inom kunskapsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, kommunstyrelsen och handikappnämnden. Övriga nämnder prognostiserar positiva årsresultat eller resultat nära noll. Samtliga nämnder har lämnat in en budget i balans, men däremot inte lycktas nå ett nollresultat för perioden. Det är en utmaning inför framtiden, särskilt för några av nämnderna att få till en förändring på denna punkt. När det gäller att avsätta till buffert inom nämndens ramar så har sju av åtta nämnder lyckats med det. Man kan dock konstatera att dessa buffertar sannolikt är för små för att klara kostnadsökningar och verksamhetsförändringar under året. När det gäller att ha dialog med medborgarna har kommunstyrelsen, arbetsmarknad- och trafiknämnden, äldreomsorgsnämnden och handikappomsorgsnämnden genomfört ett flertal dialoger. Dialog sker också via facebook och twitter. Huruvida dessa dialoger innehåller något om kommunens ekonomiska förutsättningar finns inte dokumenterat. Vissa av de mål som formulerats inför år 2012 har visat sig trubbiga, svåra att mäta eller otydliga. Förhoppningen är att målformuleringarna förbättras och därmed, i framtiden, kan få en större betydelse och tyngd i arbetet för en god ekonomisk hushållning inom Sandvikens kommun. Dock kan vi konstatera att måluppfyllelsen för perioden är högre än tidigare, framförallt när det gäller antalet dialoger med medborgarna. Investeringsvolymen för perioden uppgår till 104 mkr. Med en linjär förbrukning innebär det att beloppet ligger inom ramen för vad fullmäktige beslutat. Målet måste därför anses vara uppfyllt. Ovanstående ger anledning till att på nytt påminna om att det är av största betydelse att nämnderna tar sitt ansvar och lever upp till fullmäktiges mål om att verksamheten skall drivas med en ekonomi i balans. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har inom ramen för balanserad styrning fastställt mål för kommunens ekonomi och en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande inom nämndernas verksamheter. Tre mål har fastställts. Det första målet är att kommunen skall budgetera ett årligt positivt resultat för åren Det andra målet är att samtliga nämnder och kommunstyrelsen skall vara förberedda för oförutsedda händelser, genom att avsätta en buffert inom sina egna ekonomiska ramar. Det tredje, och sista målet är att samtliga nämnder och kommunstyrelsen skall ta upp kommunens ekonomiska förutsättningar i dialog med medborgarna.

8 8 Balanserad styrning förvaltningsberättelse Balanserad styrning Kommunen Balanserad Styrning uppföljning och prognos av måluppfyllelse per För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget Uppföljning och prognos utgår ifrån de fastställda målen och måluppfyllelse för perioden eller helåret. Graden av uppfyllelse grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden. Mätningens resultat åskådliggörs med följande färgmarkeringar: Kolumn U = Uppföljning status måluppfyllelse för perioden Ej påbörjat Påbörjat Klart Kolumn P = Prognos bedömning måluppfyllelse för helår Uppfylls ej Delvis uppfylls Uppfylls MEDBORGARE Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande. Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling. Medborgarna i Sandviken upplever att verksamheterna har god kvalité. SCB: s medborgarundersökning för Nöjd Medborgar- Index, NMI, ska öka med minst två enheter årligen till minst 54. SCB:s medborgarundersökning för 2012 har skickats ut under september och resultatet presenteras i slutet av året. Utfall: År 2010 var NMI 51 Medborgarna i Sandviken upplever att de har inflytande och möjlighet att påverka kommunens verksamheter. Tjänstedeklarationer införs i alla nämnder. SCB: s medborgarundersökning för Nöjd Inflytande - Index, NII, ska öka med minst två enheter årligen till minst 40. Varje nämnd tar beslut om minst två tjänstedeklarationer 2012 och tre tjänstedeklarationer År 2011 var NMI 53 SCB:s medborgarundersökning för 2012 har skickats ut under september och resultatet presenteras i slutet av året. Utfall: År 2010 var NII 37 År 2011 var NII 41 Bygg- och miljönämnden, kunskapsnämnden och äldreomsorgsnämnden har beslutat om nya tjänstedeklarationer i år. Övriga nämnder planerar för beslut om nya tjänstedeklarationer. Utfall År 2011: 16 tjänstedeklarationer

9 förvaltningsberättelse Balanserad styrning 9 MEDARBETARE Sandvikens kommun har nöjda medarbetare. Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Ledarskapet upplevs tydligt och utvecklingsinriktat. Ledarskapsindex, från år 2011, jämförs med resultaten år 2012, 2013 och Index skall årligen förbättras. Ledarskapsenkät har skickats ut under september månad. Resultatet presenteras i november. Medarbetarna upplever att de har inflytande och är nöjda med arbetsmiljön. Mångfald och jämställdhet förbättras i verksamheterna. HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Medarbetarindex, från år 2011, jämförs med resultaten år 2012, 2013 och Index skall årligen förbättras. Fler arbetsplatser med både män och kvinnor i jämförelse med år Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva. Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling. Medarbetarenkät har skickats ut under september månad. Resultatet presenteras i november. Målet mäts per helår. Mångfald och jämställdhetsarbete pågår kontinuerligt i verksamheterna. Medborgarna upplever Sandviken som en trygg kommun att bo och leva i. SCB: s medborgarundersökning, NRI, för faktorn Trygghet ska öka med minst 3 enheter per år till minst index 53 för SCB:s medborgarundersökning för 2012 har skickats ut under september och resultatet presenteras i slutet av året. Utfall: År 2010 var NRI 49 Medborgarna i Sandviken uppnår en god hälsa. Alla nämnder och kommunstyrelsen arbetar med energieffektiviseringar och ökning av förnyelsebara energislag. Indikatorerna för goda levnadsvanor och levnadsvillkor ska öka och ligga på genomsnittlig kommunnivå Energiförbrukningen i kommunens lokaler minskar. Andelen miljöbilar i kommunens verksamheter utgör minst 50 % Miljöledningssystem påbörjas och införs till år År 2011 var NRI 51 Arbetet med att förbättra folkhälsan pågår i kommunens förvaltningar. Målet mäts i nationell enkät I höst genomförs Folkhälsoinstitutets uppmärksamhetsvecka Ett Friskare Sverige under v 42, i samarbete med förvaltningarna och föreningslivet. Energiförbrukningen mäts dels i fjärrvärmeförbrukning, kwh/ m2, som har ökat med 6 % i jämförelse med Dels i elförbrukning, kwh/m2, som har minskat med 6 % i jämförelse med Totala energiförbrukningen har minskat med 3,24 kwh/m2. Andelen miljöbilar utgör 52 %. Miljöledningssystemet har påbörjats med olika informationsinsatser. Miljöutredningen har slutförts och presenterats under hösten.

10 10 Balanserad styrning förvaltningsberättelse EKONOMI Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande. Sandvikens kommun budgeterar ett årligt positivt resultat för år Uppföljning av mål sker löpande under året samt vid delårsrapport och årsredovisning. Alla nämnder och kommunstyrelsen har minst nollresultat under åren Alla nämnder rapporterar månatligen till kommunstyrelsen. Resultatet mäts vid årsskiftet men uppföljningen hittills tyder på en prognos med minusresultat för nämnder och kommunstyrelsen tillsammans. Alla nämnder och kommunstyrelsen avsätter en buffert för oförutsedda händelser inom sin budgetram. Kommunstyrelsen och alla nämnder har dialog med medborgarna om kommunens ekonomiska förutsättningar. INTERNATIONELLT 2012 avsätts 0,5 % av kommunbidraget som buffert och 2014 avsätts 1,0 % av kommunbidraget som buffert. Dialoger genomförs minst två gånger per år. Sju av åtta nämnder har avsatt 0,5 % av kommunbidraget för oförutsedda händelser inom sin budgetram. Kommunstyrelsen, Arbetsmarknad - och trafiknämnden, äldreomsorgsnämnden och handikappomsorgsnämnden har haft ett flertal dialoger. Dialog sker även via facebook och twitter. Sandvikens kommun arbetar för internationella relationer och samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företagen. Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal. Kommunfullmäktige fastställer en Internationell strategiplan. Förslag till Internationell strategi är klar och fastställs Förslag till Internationell strategi har återremitterats från kommunfullmäktige. Beslut om strategin vid senare tidpunkt i år. Alla nämnder och kommunstyrelsen förmedlar kunskap om många kulturer internt och externt i kommunen. Alla nämnder och kommunstyrelsen har språkpraktikplatser till SFI-elever i sina verksamheter. Antalet insatser under Andelen utnyttjade språkpraktikplatser under Insatser i form av kunskaps -förmedling av många kulturer sker framförallt i skolan. Samarbete sker med idrottsrörelsen för att öka förståelsen för olika kulturer. En religionsdialogvecka har genomförts. Därutöver sker förmedling av kunskaper i det dagliga arbetet. Flera verksamheter planerar insatser av olika slag inom området. Kommunstyrelsen och fyra nämnder har språkpraktik platser. Ett förtydligande av språkpraktikplatser har skett och en samordnare av platserna har utsetts. Rutinerna har förbättrats och samverkan kommer att öka med kommunens förvaltningar, arbetsförmedlingen och SFI.

11 förvaltningsberättelse Balanserad styrning 11

12 12 Driftsredovisning förvaltningsberättelse Driftsredovisning Kommunen Prognos Resultat Resultat Resultat Driftsredovisning per nämnd (mkr) jan-dec 2012 jan-aug 2012 jan-dec 2011 jan-aug 2011 Kommunfullmäktige 0,0 0,5 0,4 0,3 Kommunstyrelse 0,0 0,5 0,4 0,3 Kunskapsnämnd -13,7 13,3-12,5 14,5 Äldreomsorgsnämnd 1,0 5,1-1,4 3,6 Individ- och familjeomsorgsnämnd -9,1-5,1-6,0-3,0 Handikappomsorgsnämnd -4,2-1,8-9,0-3,1 Kultur- och fritidsnämnd 0,5 1,6-0,1 1,3 Bygg- och miljönämnd -0,2 0,4 0,0 0,2 Arbetsmarknads- och trafiknämnd 0,0 3,7 0,0 3,4 Kommunstyrelsens förvaltning -5,5-0,4 3,7-0,7 Summa nämnder -31,2 17,8-24,6 16,8 Gemensamt 60,3 58,2 30,3 34,8 Totalt 29,1 76,0 5,7 51,6

13 förvaltningsberättelse Investeringsredovisning 13 Investeringsredovisning Kommunen 31-Aug 31 dec 31 aug 31 dec Investeringvolym (mkr) Kunskapsnämnd 0,7 11,0 20,9 10,1 Äldreomsorgsnämnd 1,5 1,9 0,5 0,4 Individ- och familjeomsorgsnämnd Handikappomsorgsnämnd 0,2 0,2 0,1 0,2 Kultur- och fritidsnämnd - 1,2 13,9 28,5 Bygg- och miljönämnd 0,5 0,2 0,1 0,1 Arbetsmarknad- och trafiknämnd ,1 Kommunlednings-, service- och tekniskverksamhet 101,1 105,5 17,9 48,1 Brutto investeringsutgifter 104,0 120,0 53,4 87,5 Investeringsinkomster - -10,1-0,2-1,4 Summa nettoinvesteringar 104,0 109,9 53,2 86,1 Förändrad redovisningsprincip: from 2010 skall investeringsinkomster hanteras separat från investeringsutgiften och klassificeras som förutbetald intäkt. Detta medför att investeringsutgifterna redovisas under anläggningstillgångar (not 7 och 8) och investeringsinkomsterna redovisas under långfristiga skulder (not 15). Omräkning har ej skett av historiska värden. Vid ingången av 2012 uppgick investeringsplanen till 136,8 mkr. I vårrevideringen utökades denna summa med ytterligare 38 mkr till 174,8 mkr. Nu i augustis delårsbokslut har drygt 104 mkr förbrukats. Under året har den nya förskolan, Flygande draken, färdigställts med den femte och sista avdelningen. I lokalerna finns förutom avdelningarna, ett nytt tillagningskök, matsalar och personalutrymmen. Utemiljön har under sommaren färdigställts så nu finns där lek- och uteplatser samt förråd. Parkbadets renovering, som påbörjades 2009, har fortsatt under året. Investeringar har bland annat skett i simhall, utebassäng och reningsanläggning. Under 2012 har arbetet fortsatt med ombyggnation av entréhall och en ny reception för att skapa ett bättre flöde för besökare och en bättre arbetsmiljö för Parkbadets personal. Klinkers har bytts ut i simhallen för att minska halkrisken. Under hösten fortsätter arbetet med att åtgärda sprickbildning under hoppbassängen. Renoveringen beräknas bli färdigställd under 2012 och total kostnad för projektet är cirka 48 miljoner. Parkbadet (tkr) Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2012 för investeringsprojektet 500 Vårrevidering investeringsplan 2012 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall augusti 2012 för investeringsprojektet Total prognos investeringsplan (under hela löptiden) Ombyggnationen av Hammarskolan för att skapa nya lokaler till Kulturskolan har fortsatt under året. I det befintliga huset har ombyggnation gjorts för att skapa övningslokaler för musikundervisning, bildsalar, replokaler samt administrationslokaler. Den nya huskroppen som kommer att inrymma en orkestersal och en teatersal har uppförts och arbetet fortsätter under hösten med att färdigställa detta. Konstnärlig utsmyckning kommer att uppföras i den nya orkestersalen och i glasgången i den nya huskroppen. Markberedning pågår vilket kommer att ge utrymmen för utevistelse i anslutning till lokalerna, cykelparkeringar och

14 14 Investeringsredovisning förvaltningsberättelse parkeringsytor. Invigning av lokalerna ska sker den 14 december och totalkostnad för projektet är cirka 61 miljoner kronor. Kulturskolan (tkr) Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2012 för investeringsprojektet Vårrevidering investeringsplan 2012 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall augusti 2012 för investeringsprojektet Total prognos investeringsplan (under hela löptiden) Arbetet med Östra infarten har fortsatt under året och större delen av entreprenaden har utförts och beräknas vara klar hösten Stora volymer har schaktats bort. Återfyllning har skett med sten, block och moränmassor från Tuna industriområde, därutöver har sprängsten och krossat material levererats från extern täkt. Utformning av innercirkeln pågår med konstnärlig utsmyckning. Officiell invigning kommer att ske i början av november. Östra infarten, Sandviken (tkr) Utgift Bidrag Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2012 för investeringsprojektet Vårrevidering investeringsplan 2012 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall augusti 2012 för investeringsprojektet Total prognos investeringsplan (under hela löptiden)

15 förvaltningsberättelse Personalredovisning 15 Personalredovisning Kommunen Antalet personer med månadslön uppgår till motsvarande årsanställda. Av dessa har personer tillsvidareanställning och 170 extern visstidsanställning. Förutom dessa personalgrupper finns även intermittent anställda (timavlönade). I augusti har 736 personer haft intermittent anställning. Personalgruppens (timavlönade) arbetade timmar motsvarar 276 årsanställda. Jämfört med augusti förra året var de timavlönade personerna fler men varje person har jobbat färre timmar jämfört med förra året. De månadsavlönade var färre till antalet än förra året. Andelen tillsvidareanställda kvinnor är 85,4 procent. Sysselsättningsgrad - tillsvidareanställda Heltidsanställningarna uppgår till 82,6 procent. Mellan åren 2008 och 2011 har andelen heltidsanställningar ökat med nästan 3 procent. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för män och kvinnor utgör 98,2 respektive 95,4 procent. En ökning har skett av den genomsnittliga sysselsättningsgraden jämfört med samma tidpunkt föregående år. Åldersfördelning - tillsvidareanställda Inom en tioårsperiod beräknas drygt en fjärdedel (843 personer) av de anställda att uppnå 65 år. Den största andelen finns inom vård/omsorg (35%), skola/barnomsorg (36%) och administration (15%). Åldersfördelningen visar att 77,3 procent är 40 år eller äldre vilket är 1,1 procentenheter mer än samma tidpunkt förra året. Genomsnittsåldern är 47,8 år Åldersfördelning kvinnor och män Kvinnor Män Totalt Arbetad tid och frånvaro Den totala arbetade tiden för perioden 1 jan till 31 augusti (avser personer med anställningsförhållande med minst tre månader) uppgår till 74,6 procent. Frånvaron består av semester, sjukdom, föräldraledighet och olika former av tjänstledighet och den uppgår till 25,4 procent. Personalkostnader Personalkostnaden är en stor utgift för kommunen. I procent av bruttokostnaden motsvarade personalkostnaden 59,9 procent delåret 2012 att jämföras med 58,5 procent föregående delår. Personalrörlighet - tillsvidareanställda Fler avgångna än nyanställda har bidragit till att antal anställda minskat. Under perioden januari till augusti avslutade 117 personer sin anställning. Av dessa var 57 pensionsavgångar. Under samma tid nyanställdes 92 personer varav 43 procent inom skola/barnomsorg, 37 procent inom vård/omsorg och 13 procent inom administration Sjukfrånvaro Nyanställda och slutat per månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug För perioden januari till augusti var sjukfrånvaron 5,2 procent, vilket är 0,07 procentenheter högre jämfört med samma period föregående år Nya Slut at

16 16 Finansiell analys sandvikens kommun och kommunkoncern Finansiell analys Kommunen Modell för finansiell analys Sandvikens kommun använder sig av en ekonomisk analysmodell som omfattar fyra viktiga aspekter av Sandvikens kommuns ekonomi. Syftet med analysen är att tydliggöra existerande eller potentiella styrkor och svagheter avseende ekonomin i Sandvikens kommun. Analysen bidrar även med information som kan användas vid en bedömning av i vilken utsträckning kommunen uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. Fyra aspekter Den ekonomiska analysen bygger på fyra aspekter; det ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den ekonomiska utvecklingen. Varje aspekt analyseras med hjälp av ett antal nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning och utveckling inom den analyserade aspekten. För att beskriva läget och trenden för varje nyckeltal används följande symboler. Resultat Här kartläggs periodens resultat och dess orsaker. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna eller tendenser åt det hållet, är en signal som varnar för att en urholkning sker av den finansiella motståndskraften. Under denna aspekt analyseras även nivån på investeringskostnaderna och dess utveckling. Kapacitet Den andra aspekten benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för konjunktursvängningar och perioder med nedgångar i ekonomin. Risk Med den tredje aspekten risk avses hur kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen i kort- och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem. Här diskuteras även kommunens pensionsskuld. Kontroll Med aspekten kontroll avses avslutningsvis hur upprättade ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda visar på förmågan att hantera problematiska situationer.

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunstyrelsens ordförande 3. Organisation och övergripande kommentar. Kommunens vision 4-5. Organisation 6

Innehållsförteckning. Kommunstyrelsens ordförande 3. Organisation och övergripande kommentar. Kommunens vision 4-5. Organisation 6 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande Kommunens vision Organisation Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Visionsarbetet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 11 22 Innehållsförteckning Kommentar, organisation och översikt

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Kommentarer och organisation...3 Ekonomi i sammanfattning...5 Drift- och investeringsredovisning...7 Förvaltningsberättelse...9 Nämndernas måluppfyllelse...12

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2014

delårsrapport januari - augusti 2014 delårsrapport januari - augusti 2014 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2014 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer