Plan för lika behandling. Stodeneskolan. Läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för lika behandling. Stodeneskolan. Läsåret"

Transkript

1 Plan för lika behandling Stodeneskolan Läsåret

2 Plan för lika behandling vid Stodeneskolan Bakgrund Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: - Diskrimineringslagen - Kap. 6 i skollagen Dessa två regelverk sammanförs i en gemensam plan: - Plan för lika behandling Ansvar Enligt lagen har huvudmannen eller den huvudmannen utser (rektor) ansvar för att: En plan för lika behandling upprättas och utvärderas årligen Förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling Motverka diskriminering enligt kriterier som fastställs i lagen Utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling Mål En skola för alla, där alla känner sig välkomna, trygga och respekterade. Detta innebär nollvision gällande diskriminering och kränkande behandling. Lena Nyberg rektor 2

3 Definitioner Kränkande behandling Kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna, s.k. annan kränkande behandling. Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang. Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera, och de kan äga rum i alla miljöer och när som helst. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Kränkningar kan utföras av och drabba såväl barn som vuxna. Kränkningar kan vara Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög) Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev, lappar, e-post, chat, bloggar, SMS och MMS) Förbudet för personal i skola och på fritidshem att utsätta elever för kränkningar gäller naturligtvis inte befogade tillsägelser, d.v.s. tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö, även om eleven kan uppleva tillrättavisningen som kränkande. Diskriminering Övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån diskrimineringsgrunderna kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning funktionshinder könsöverskridande identitet eller uttryck ålder Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Exempel på direkt diskriminering kan vara att endast flickor får välja arbetsområde och arbetsformer, att enbart vissa högtider uppmärksammas, att vissa ämnen på grund av lokalernas placering och utformning inte är tillgängliga för alla elever etc. Indirekt diskriminering kan uppstå om alla behandlas lika. Ett barn/elev får inte missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler etc. tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. Exempel på sådan indirekt diskriminering kan vara förbud mot huvudbonad inomhus, vilket enligt en del trosuppfattningar skulle innebära att alla elever inte kan delta i undervisningen, och att servera alla elever samma mat, vilket innebär diskriminering av de elever som av religiösa skäl behöver alternativ maträtt. Förbudet mot diskriminering omfattar även indirekt diskriminering. Ibland kan det finnas sakliga skäl för att behandla en elev annorlunda och då är det inte direkt diskriminering. Det är skolans ansvar att bevisa att det finns sakliga skäl. Lagstiftningen mot diskriminering omfattar även förbud mot repressalier, dvs. ett barn/elev får inte utsättas för repressalier om han/hon anmält eller medverkat i en utredning som gäller överträdelse av lagen. 3

4 Trakasserier Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Könsöverskridande identitet eller uttryck T.ex. att man som kille sminkar sig eller klär sig i klänning. Annan kränkande behandling Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns eller elevs värdighet. Tanken är att begreppet ska täcka in alla beteenden som en elev upplever som kränkande, men som saknar koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan vara mobbning, men även enstaka händelser som inte är mobbning. Ett exempel kan vara ofrivillig bildpublicering på facebook. Mobbning En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Råder ofta obalans i makt. Rasism En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. Främlingsfientlighet Rädsla för; stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Homofobi En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer. Sexism Negativ betraktelse- eller handlingssätt mot en individ vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som registrerats för personen vid födseln. Utreda och vidta åtgärder Så snart någon i skolan får kännedom om eller misstänker att trakasserier eller kränkningar har förekommit, ska uppgifterna utredas. Utredningen ska ske skyndsamt på ett respektfullt sätt och hänsyn ska tas till den utsatte och övriga inblandade. Den som upptäcker/misstänker kränkning genomför samtalet, alt. kontaktar aktuell klasslärare eller någon i trygghetsteamet och rådgör. Konflikter är en naturlig del av socialisationsprocessen och vissa frågor av bagatellartad karaktär kan redas ut snabbt, där utredning består i att få händelsen klarlagd och därefter utagerad. 4

5 Trygghetsteamet Ska ses som en resurs i arbetet med likabehandling. Vid misstanke om mobbning kopplas alltid trygghetsteamet in. I teamet ingår läsåret 2013/2014 rektor Lena Nyberg, skolsköterska Jessica Nyström, lärare Caisa Näs, fritidspedagog Johan Lungström, elevassistent Mathias Johansson och speciallärare Bettan Källgren. Så här gör vi vid misstänkta trakasserier eller kränkande behandling mellan elever a) Den som misstänker eller får kännedom om trakasserier eller kränkande behandling genomför enskilda samtal (alt lämnar över till 1, klasslärare och senare 2, t-teamet som samtalar) med de inblandade för att ta reda på vad som hänt. Utredningen ska omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utfört kränkningen. b) Vad har hänt? Vem har gjort vad? När? Var? c) Hur kan situationen ändras? Vem gör vad? d) Åtgärder förankras. e) Elever uppmanas att själva berätta hemma f) Föräldrar kontaktas och informeras om det inträffade. g) Uppföljningssamtal/avstämning med de inblandade sker inom två dagar - en vecka, beroende på omständigheter som kränkningens art, elevernas ålder etc. h) Om önskat resultat inte uppnås träffas elev, föräldrar, pedagog för upprättande av åtgärdsplan/kontrakt. Vid behov ta kontakt med t-team eller elevhälsopersonal. Vid misstanke om mobbning skall trygghetsteamet alltid kopplas in. Trygghetsteamet arbetar efter en utarbetad plan. Det är viktigt att samtalen bygger på ömsesidig respekt och att det ej går ut på moralisering och bestraffning. Hur många uppföljningssamtal som behövs avgörs från fall till fall. Utifrån behov/önskemål erbjuds även samtal med specialpedagog eller skolsköterska för elever som varit inblandad. Utredningen ska alltid dokumenteras av den som utreder (händelseförlopp, vilka som varit inblandade, tidpunkter, vilka kontakter som tagits, överenskommelser, åtgärder etc (se bifogad mall). Dokumentationen förs vidare till specialpedagog eller rektor för information till elevhälsoteam (matris bifogas). Eventuella bakomliggande orsaker till ärendet och behandling av dessa tas upp med elevhälsoteamet. Förhållanden på grupp- och skolnivå kan behöva förändras, och ska i det aktuella fallet beaktas. Kränkning vuxen mot elev Om en elev, förälder eller skolans personal upplever att en elev/elever kränkts av anställda på skolan ansvarar rektor för ärendet. Ärendet hanteras utifrån riktlinjerna i Karlstad kommuns arbetsmiljöpolicy Steget före. Kränkning elev mot vuxen Om en personal upplever sig kränkt av elev ansvarar rektor för utredningen. Ärendet hanteras utifrån riktlinjerna i Karlstad kommuns arbetsmiljöpolicy Steget före. 5

6 Stodeneskolans värdegrund. Vi ser möjligheter, lösningar och det positiva därför berömmer vi varandra och uppmärksammar det som är bra. När man får beröm så växer man, citat elevråd visar hänsyn och respekt därför förbjuder och åtgärdar vi alla former av kränkningar och mobbning. respekterar allas rätt till god arbetsmiljö därför kräver vi arbetsro, ett vårdat språk samt att vi hjälps åt att hålla skolan ren och snygg. känner oss välkomna och trygga därför arbetar vi med att stötta goda kompisrelationer och uppskattar att vi är olika och unika. Förankring och förebyggande åtgärder Planen har diskuterats och förankrats vid arbetslagsträffar och vid klassombudsträffar, dvs. föräldrarepresentanter från varje enskild klass. Planen har även bearbetats i klassråd och elevråd. Alla vuxna på skolan har ett ansvar för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkningar. Det innebär att alla som arbetar på vår skola och fritidshem ska vara väl förtrogna med värdegrunduppdraget, och att utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Arbetslaget har huvudansvaret för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar i det dagliga arbetet. Detta ska ske genom ett förebyggande arbete som skapar goda relationer mellan alla, och som medför ett tryggt arbetsklimat. Klasslärarna ansvarar för att planen för lika behandling och dess innehåll förankras hos elever och föräldrar. Där finns kortversionen av planen som stöd. Klasslärarna ansvarar även för att klassrådet fungerar, där trivseln i skolan kontinuerligt diskuteras. Skolans elevråd arbetar med frågor om trygghet och trivsel på skolan. Hos skolans trygghetsteam samt hos specialpedagogen finns förslag på arbetsmaterial och värderingsövningar som kan vara till hjälp med det konkreta arbetet i klasserna. Var och en som får kännedom om eller misstanke om kränkningar och trakasserier är skyldig att agera utifrån vår plan för lika behandling. 6

7 Normer och värden Skolan ger förutsättningar för Ett förhållningssätt där vi visar varandra respekt, hjälper varandra och bemöter andra som vi själva vill bli bemötta, samt använder ett vårdat språk även kroppsspråk mot alla. Kunskap om de demokratiska rättigheterna och allas lika värde samt att det praktiseras. Kunskaper och förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden Att alla tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering eller kränkningar Jämställdhet mellan flickor och pojkar Att alla känner sig trygga på skolan Att alla har studiero Att elever som kommer inflyttande särskilt tas om hand av personal och kamrater, bilaga 6 Att alla visar respekt och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv Metoder och aktiviteter Elevnära u tvecklingssamtal en gång/ termin Klassråd. Frågor som alltid tas upp i klassrådet är trivseln i klassen. Klasslärarna ansvarar. Elevråd åk 1-6 med möten ca var 3:e vecka. Fritidspedagog Johan Lungström ansvarar. Matråd åk 1-6 med möten en gång per termin. Rektorn ansvarar. En kamratdag på hösten, arbetsgrupp ansvarar. All personal ska uppmuntra och möjliggöra diskussioner om gällande värderingar och normer (ordningsregler bilaga 2 i lokal arbetsplan och värdegrundsregler bilaga 3 i lokal arbetsplan). Klasslärarna delar ut och går igenom dessa regler i början av varje termin. Vi arbetar aktivt hela terminen med värdegrundsreglerna enligt den särskilda anvisningen, bilaga 3 i lokal arbetsplan. Aktiviteterna, främjande och förebyggande, i likabehandlingsplanen (bilaga 5 i lokal arbetsplan ska genomföras. Elevhälsan träffas varannan vecka för kartläggningar, uppföljningar och samtal. Klasskonferenser med klasslärare, lärare i specialpedagogik, (skolsköterska) och rektorn en gång per termin. Konferenser för överlämning mellan förskoleklass och årskurs1 samt mellan årskurs 3 och 4 inför stadieövergången. Nyinflyttade elever tas emot enligt en särskild rutin (bilaga 6 i lokal arbetsplan) Nyinflyttade elever med annat modersmål än svenska tas emot enligt vår integrationsplan (bilaga 7) Deltagande i världsomröstningen Jordens barns pris för barnets rättigheter (bilaga 8 i lokal arbetsplan). Trygghetsteamet ska i september varje år presentera sig för eleverna (bilaga 18 i lokal arbetsplan) Vi arbetar med normer och värden utifrån den planering som finns i bilaga 12 i lokal arbetsplan för att garantera trygghet, studiero och hög närvaro bland eleverna. Fadderverksamhet Rastvärdssystem 7

8 Uppföljning och utvärdering Elevers trivsel utvärderas i kund- och brukarundersökningen i åk 2 och 5 samt i våra egna enkäter åk 2 och 5 för vårdnadshavare samt fritidshemsenkäter och intervjuer med barnen. Djupintervjuer år 6 Ordningsregler och värdegrundsregler utvärderas varje år tillsammans med elevrådet i maj. Kamratdagen utvärderas i särskild enkät. Klassråd, utvärderas kontinuerligt i klassen. Den dagliga pedagogiska planeringen utvärderas av respektive lärare. Resultat från kund och brukarundersökningen 13/14 Elevernas svar i åk 2 och åk 5 är positiva. Eleverna har fått ange på en skala från 1 till 5 där 1 är lägsta värdet och 5 det högsta. 77% av eleverna i åk 2,52 elever och 98% av eleverna i åk 5, 52 elever Stodenskolan har besvarat enkäterna. Totalindex är 4,1 för Stodenskolan mot kommunens totala index 4,4 för åk 2 och åk 5. Siffrorna i parentes är genomsnittssiffrorna i kommunen för åk 2 och åk 5. Trygghet och trivsel Jag trivs i skolan Genomsnittet för Stodenskolan elever i åk 2 är 4,7 (4,7) elever i åk 5 är 4,2 (4,5) Jag känner mig trygg i skolan Genomsnittet för Stodensskolan elever i åk 2 är 4,7 (4,7) elever i åk 5 är 4,3 (4,7) Jag har arbetsro i skolan Genomsnittet för Stodenskolan elever i åk 2 är 4,2(3,9) elever i åk är 3,8 ( 3,9) Vi behandlar varandra bra på skolan Genomsnittet på Stodenskolan elever i åk 2 är 4,7 (4,6) elever i åk 5 är 4,0 (4,3) Vår egen undersökning i åk 2 och 5, vårdnadshavare Vårdnadshavarnas svar i åk 2 och åk 5 är något mindre positiva. De har fått ange på en skala från 1 till 5 där 1 är lägsta värdet och 5 det högsta. 67% (39/58) av vårdnadshavare i åk 2 och i åk 5 har 50% (15/30) av vårdnadshavarna på Stodenskolan besvarat enkäterna. Mitt barn känner sig trygg i skolan, 89% åk 2 och 73,3% i åk 5 Mitt barn har arbetsro i skolan, 74,3% åk 2 och 26,7% i åk 5 Eleverna på skolan behandlar varandra bra, 61,5% i åk 2 och 42,9% i åk 5 Resultat från elevråd utifrån trygghet och trivsel: Elevrådet menar att det är viktigt att umgås över åldersgränserna, men att nuvarande faddersystem inte är bra, då de styr elev till elev, elevrådet vill hellre ha faddergrupper. Elevrådet har också beslutat om gemensamma regler på skolgården. Analys Arbetet med förebyggande åtgärder mot kränkningar är prioriterat på Stodenskolan. Våra elever känner sig i hög grad trygga i skolan, något lägre resultat än året innan. Eleverna tycker i hög grad att de får den hjälp de behöver i skolan. Enligt KBU får inte eleverna arbetsro i den omfattningen de önskar. Eleverna är inte nöjda med sin inomhusmiljö. 8

9 Vi tror att alla de goda insatser som görs av skolans personal när det gäller olika variationer av värdegrundsarbete som faddersystem, temaarbeten, vårt trygghetsteam, vår elevstödjare, vårt arbete med social kompetens har stor betydelse- allt detta bidrar till en positiv helhet. Det vi inte har anledning att vara nöjda med är språkbruket. Vi har under flera år jobbat med att komma tillrätta med det dåliga språkbruket. Vi har nolltolerans när det gäller kränkningar där språkbruket är en del och det kan inte accepteras. Vid en sammantagen analys av vårdnadshavarnas svar och elevernas svar, framträder en bild där båda grupperna överlag är nöjda med skolans verksamhet. Den bilden stämmer med den analys vi gör i skolledningen, elevhälsan och i personalgruppen. Det som skiljer sig är hur vårdnadshavare och elever upplever arbetsro, där eleverna tycker sig har större arbetsro än vad vårdnadshavare tycker. De synpunkter och klagomål som inkommit från vårdnadshavarna är varierad, dels handlar det om läxor är för svåra för lätta, förskoleklassens inomhusmiljö med för små kapprum och kalla golv, varit svårigheter med tillgång i UNIKUM samt att språkbruket inte är bra. Det vi får beröm för är en individualiserad undervisning, kort och tydlig information samt faddersystemet. Under läsåret har vi kartlagt och också utrett förekomsten av kränkningar på skolan enligt skollagen 6 kap. 10. Våra utredningar visar att kränkningar har utretts 4 gånger och 1 ärende definieras som mobbing som har upphört. Rektor har beslutat om särskilda åtgärder i samband med de konstaterade kränkningarna. Vi har nolltolerans mot kränkningar. Eftersom kränkningar ändå har förekommit, behöver särskilda åtgärder beslutas och vidtas. Vår analys visar att det är när eleverna har rast eller vid förflyttningar som det mesta sker, behövs flera vuxna ute som rastvärdar och att man som vuxen finns med där man vet att det kan hända samt i omklädningsrummen för vissa grupper. Det har dokumenterats och utretts många konfliker under året, men vi har inte bedömt det som kränkningar. Beslut inför 2014/2015 I vår lokala arbetsplan och i vår likabehandlingsplan finns planeringar för hur vårt värdegrundsarbete bedrivs. Vi måste fortsätta arbeta med arbetsro, trygghet och respekt för att få en ökad måluppfyllelse. Alla klasser gör sina kartläggningar över hur klimatet i klassen är. Det är underlaget till en värdegrundsplan för klassen. Se över rastvärdschemat, det är viktigt med många vuxna ute, samt i utrymmen som tex kapprum och omklädningsrum. Lärarna ser till att rasttiderna håll så belastningen på skolgården blir minimal. Fadderverksamheten ska komma igång från skolstarten. Arbetsron måste öka. Vårt förväntansdokument och ordningsregler ska presenteras för föräldrar på höstens första föräldramöte. 9

10 Åtgärder och insatser läsåret 2014/2015 Vår skola ska vara en trygg och stimulerande arbetsplats. En skola som både elever och personal känner lust att gå till. Vår värdegrund är väl förankrad hos alla. En viktig uppgift för lärarna är att hjälpa eleverna att utveckla empati och respekt för andra människors lika värde. Övergångarna mellan våra verksamheter, vilket också innefattar övergången till högstadiet, fungerar bra och är viktig för elevernas trygghet. I vår plan för lika behandling har alla klasser under september gjort en värdegrundsplan. Därefter gör de egna trivselregler som förankrats hos elever och vårdnadshavare. Dessa planer följs upp under året för att se om åtgärder som planerats räcker. Samma normer och värderingar som föregående år gäller även 2014/2015 Aktiviteter och metoder är i stort sett lika, några arbetsplaner har små justeringar och finns i Lokala arbetsplanen. Forskning visar att men blir mer trygg om man känner flera på skolan och i olika åldrar. Vårt faddersystemet har uppdaterats från individ till individ till att det är mera grupp. I början på höstterminen planeras en kamratdag men fokus på lära-känna, samarbete och fadderverksamhet. Nedan kommer förbättringsförslag från elevrådet från föregående år på hur fadderverksamhet och kontakten mellan elever i olika åldrar kan förbättras på skolan med målet att eleverna ska känna sig tryggare. Idéerna tas med även detta läsår. Vi skulle kunna vara grupper ihop, då blir det roligare, och inte lika jobbigt om ens fadder är väldigt tyst eller jobbig vi kan ha någon lektion för dem vi kan åka på utflykt med dem vi kan skriva brev till dem vi skulle kunna prata engelska ihop fler kamratdagar veva hopprep med dem vi kan lira fotboll med dem vi kan vara fotbollsdomare Vi skulle kunna pyssla ihop De skulle kunna hjälpa oss med matten oftare Vi reder ut uppkomna konflikter skyndsamt, ibland enskild och ibland öppet i klassrummet. Vi ritar och förklarar socialt samspel (seriesamtal). Vid behov kontaktas hemmen. Vi dokumenterar noga. Varje konfliktsituation är unik och ska utredas och åtgärdas med respekt för varje enskild individ. Vi har sett över rastvärdschemat så att så många vuxna som möjligt är ute (rastvärdar) och vi bär reflexvästar för att eleverna ska se och uppleva den goda närvaron av vuxna. I schemat är det markerat vem som ska vakta på fotbollsplanen eftersom det är en utsatt plats. När det gäller arbetsro måste varje lärare ha ett samtal i klassen vad det betyder, att de kan vara olika för olika individer och att man måste respektera varandra, förväntansdokumentet och ordningsreglerna är ett stöd i arbetet.29 10

11 Exempel på samtalsmall likabehandling Att utreda och åtgärda Datum Initierat av: Ansvarig: Innehåll/ var hände det?: Åtgärd/Uppföljning Datum Samtal med: Ansvarig: Innehåll: Åtgärd/Uppföljning Datum Samtal med: Ansvarig: Innehåll: Åtgärd/Uppföljning Datum Samtal med: Ansvarig: Innehåll: Åtgärd/Uppföljning Åtgärder Organisation/grupp/individ - nivå Vem? 11

12 Överenskommelse för Datum: Närvarande: Detta har hänt: Så här vill jag att det ska vara: Det här ska jag försöka göra: Det här behöver jag hjälp med: Utvärdering, datum: På en skala 1-10 känns det så här nu: Därför att: ev. uppföljning igen: datum: Underskrifter: 12

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolans fritidshem

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolans fritidshem Likabehandlingsplan för Stodeneskolans fritidshem Läsåret 2014-2015 1 Plan för likabehandling vid Stodeneskolans fritidshem Bakgrund Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk:

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Likabehandlingsplan för Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Läsåret 2011-2012 1 Plan för likabehandling vid Stodeneskolan / fritidshemmen Bakgrund Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Verksamhetsformer som omfattas av planen är skola F-3 samt fritidshem. Ansvarig för planen är Rektor.

Verksamhetsformer som omfattas av planen är skola F-3 samt fritidshem. Ansvarig för planen är Rektor. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Färjestadsskolan Område öst Karlstad 2013-12-13 Mikael Nilsson 054-540 33 98 mikael.nilsson@karlstad.se Likabehandlingsplan 2014 Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Vision: Barnet i fokus! Inledning Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal Stora Vallaskolan 2008 LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal avsedd att FRÄMJA barns och elevers lika rättigheter FÖREBYGGA och FÖRHINDRA diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 Mälarakademin ska vara en arbetsplats där ingen diskrimineras, trakasseras, utsätts för mobbning, rasism, främlingsfientlighet,

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se Likabehandlingsplan Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19 1 Inledning I både Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö) samt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Avdelning: Jordstjärnan Detta är

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Svanskogs skola läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Svanskogs skola läsåret 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-06-19 Godkänd/ansvarig Ane Skoland Diarie;Bu 2014-000387 Utgåva Sida 1(11) Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Svanskogs skola läsåret 2014-2015 h:\hemsidan\svanskog\150102

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Nordvästra skolområdet

Nordvästra skolområdet Nordvästra skolområdet Likabehandlingsplan för Rosenvalls förskola 2008 Likabehandlingsplan Arbetsplan för värdegrundsarbete Handlingsplan mot kränkande behandling Vårt uppdrag i förskola och skola är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Q Reviderat: Filnamn: Handlingsplan - mot kränkande behandling och diskriminering

Q Reviderat: Filnamn: Handlingsplan - mot kränkande behandling och diskriminering Handlingsplan mot kränkande behandling och diskriminering Barkarö Skolor Datum 2011-12-01 Ansvariga Gunnel Kristiansson rektor, Annika Sundström och Nina Pettersson Mål Målet för oss på Barkarö skola är

Läs mer

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 2014-10-06 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Kyrkskolan 1.1 Inledning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Reviderad juni 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN. På Fredriksbergs fritidshem Ludvika kommun

Reviderad juni 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN. På Fredriksbergs fritidshem Ludvika kommun Reviderad juni 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN På Fredriksbergs fritidshem Ludvika kommun Läsåret 2012-2013 1 Inledning Lag Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Götlunda skola Datum 2015-08-28 Götlunda skolas likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Montessoriförskolan

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Montessoriförskolan Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Montessoriförskolan Läsåret 2009-2010 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-13874 Organisationsnr

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR Elevhälsoteamet Rektor grundskola/fritids/förskola Pia Hanzén, tfn, 0322-617285, 0705-751063 pia.hanzen@alingsas.se Specialpedagog Ulla Pettersson tfn: 0734-154998 ulla.pettersson@alingsas.se Plan mot

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skultuna Kommundelstjänst Persboskolan Daniel Holmvin 2013-05-14 och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Mål att alla skolans elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Kompetenscentrum Sotenäs Kommun Campus Väst. Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever.

Kompetenscentrum Sotenäs Kommun Campus Väst. Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever. Kompetenscentrum Sotenäs Kommun Campus Väst Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever. LIKABEHANDLINGSPLAN Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Grundsärskolan på Vedeby 2013-2014 1 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen Likabehandlingsplan Årlig plan för vuxenutbildningen Vuxenutbildningen NVU 2015 1 Lagstiftning I diskrimineringslagen finns idag sju diskrimineringsgrunder. Lagen är till för att förhindra diskriminering

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Datum 2008-12-05 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Det demokratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. All planering, alla aktiviteter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Lysmasken

LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Lysmasken Inledning LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Lysmasken På varje förskola/skola ska det finnas ett målinriktat arbete med att förebygga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan för Trojenborgsskolan

Likabehandlingsplan för Trojenborgsskolan Reviderad 080818 Likabehandlingsplan för Trojenborgsskolan Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid Trojenborgsskolan i Skänninge och gäller för läsåret 2008/2009. Bakgrund Alla barn,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Väskinde skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Väskinde skola och fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING s.1 (12) Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Väskinde skola och fritidshem 2013-2014 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Datum Likabehandlingsplan. Bergviksskolan F-6. Läsåret 08/09. Likabehandlingsplan. Arbetsplan för värdegrundsarbete

Datum Likabehandlingsplan. Bergviksskolan F-6. Läsåret 08/09. Likabehandlingsplan. Arbetsplan för värdegrundsarbete Datum 080310 BARN OCH UTBILDNING Nordvästra området Likabehandlingsplan Bergviksskolan F-6 Läsåret 08/09 Likabehandlingsplan Arbetsplan för värdegrundsarbete Handlingsplan mot kränkande behandling Vårt

Läs mer

Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i skolan

Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i skolan Likabehandlingsplan Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i skolan Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever förstärker och förtydligar

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Nybyholmsskolans likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Nybyholmsskolans likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Nybyholmsskolan Datum 2015-08-28 Nybyholmsskolans likabehandlingsplan en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-2016

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Pjätteryds naturförskola 2015/2016

Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Pjätteryds naturförskola 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Pjätteryds naturförskola 2015/2016 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Broslättskolan tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan arbetar aktivt för att förhindra och förebygga trakasserier

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

DET DU GÖR, SPELAR ROLL

DET DU GÖR, SPELAR ROLL DET DU GÖR, SPELAR ROLL Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2009-2010 inom Bagarmossen Brotorps skolor Bakgrund Bagarmossen Brotorps likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola Utbildningsförvaltningen 2015-11-09 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Hallaryds förskola 2015-11-09 Inledning Vi som är anställda i Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens tjänst.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Arbetsplan för värdegrundsarbete. Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Arbetsplan för värdegrundsarbete. Handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Arbetsplan för värdegrundsarbete Handlingsplan mot kränkande behandling Vårt uppdrag i förskola och skola är att barn och elever ska få tillgång till god omsorg, god pedagogisk verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Vi är alla olika och har olika behov och förutsättningar. Vi har samma regler för alla och samma mål men vägen dit ser olika ut. Likabehandlingsplanen innebär inte

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 7 Rutin för att stödja huvudprocessen i ett 1-16 års perspektiv. 710 Gemensamma rutiner för alla verksamhetsformer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 7 Rutin för att stödja huvudprocessen i ett 1-16 års perspektiv. 710 Gemensamma rutiner för alla verksamhetsformer Djurängen Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Budjur710.20.1 1 av 9 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Upprättad den Reviderad/kontrollerad den Personalen Rektor 2007-09

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Djurås förskola, Stora verkstan 2014/2015. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Djurås förskola, Stora verkstan 2014/2015. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Djurås förskola, Stora verkstan 2014/2015 Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2015/2016 Datum 2015-08-11 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer