efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010"

Transkript

1 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5 Läggs till handlingarna 3. Anmälan av delegationsbeslut BUN/2010:6 Läggs till handlingarna 4. Upplands Väsbys yttrande över skolinspektionens beslut efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 BUN/2010:16 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 5. Revidering av regler för skolskjuts BUN/2010:135 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 6. Nya regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg i Upplands Väsby kommun BUN/2010:136 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag

2 2 Ärende Beteckning 7. Överenskommelse mellan barn- och utbildningsnämnden och Väsby välfärd, Grimsta skola, om värdskap för Väsby skolakademi 2011 BUN/2010:132 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 8. Utdelning av stipendier för fortbildande studieresor BUN/2010:120 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 9. Ansökan från Magnetica Education AB om att få driva fritidsverksamhet vid Frestaskolan, Odenslunda skola samt Vikskolan BUN/2010:130 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag

3 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Johan Andersson Dnr: Fax BUN/2010:5 Barn- och utbildningsnämnden Meddelanden Ärendebeskrivning Fullständiga meddelanden finns vid sammanträdet i särskild meddelandepärm. a) Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2010/2011 Sveriges Kommuner och Landsting har efter förhandlingar med Svenska Musikförläggarföreningen, Föreningen Svenska Tonsättare och Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik (orgaisationerna) enats om ett normalavtal rörande kopiering av noter inom den kommunala musik- och kulturskolan för läsåret 2010/2011. b) Inbjudan till kursplanekonferenser Skolverket bjuder in er till det tredje steget i de nationella insatserna vid införandet av nya samlade läroplaner för grundskolan, specialskolan och sameskolan. Upplands Väsby kommun erbjuds 33 platser på Skolverkets kursplanekonferenser som genomförs från januari till mars c) Förskolelyftet Viktiga datum hösten 2010 och våren 2011, samt information om beslut, registrering av kursdeltagare i databasen och efteranmälan. d) Budgetpropositionen för år 2011 Den 12 oktober presenterade regeringen 2011 års budgetproposition (2010/11:1). SKL har sammanfattat de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren , med kommentarer bifogade. e) Detaljplan för Sigma Plan och miljöutskottet (PMU) gav vid sitt sammanträde den 15 oktober 2008 stadsbyggnadskontoret (SBK) i uppdrag att arbeta fram ett förslag till detaljplan för området. f) Detaljplan för Östra Harva Efter genomfört programsamråd beslutade kommunstyrelsen den 2 november 2009 att uppdra åt byggnadsnämnden och dess förvaltning att 1

4 upprätta och hantera förslag till detaljplan för området vid Harva, Skarvängskroken, Båtbyggartorp och Kairo, utifrån inriktningen i planprogrammet och samrådsredogörelsen. g) RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Så blir vi Europas mest attraktiva storstadsregion. h) Uppföljning av regelbunden tillsyn i Upplands Väsby kommun Skolinspektionen meddelar att man finner att rektor och Upplands Väsby kommun vidtagit åtgärder för att rätta till de brister som Skolinspektionen kritiserat i sin tillsyn under våren i) Planprogram för Åsen-Glädjens arbetsområde Ett samrådsmöte kommer att hållas i Vilunda Gymnasiums matsal i Upplands Väsby 8 december, klockan Samrådet är till för att fastighetsägare, hyresgäster, myndigheter och andra ska kunna lämna synpunkter på förslaget. j) Protokoll vid val till Lokala styrelsen 26 september 2010 Protokoll fört vid föräldraval av två ordinarie ledamöter samt två suppleanter till lokala styrelsen i Bollstanäs, söndagen den 26 september k) Protokoll från styrelsemöte Protokoll fört vid möte med lokala styrelsen, Bollstanäs skola, 4 oktober l) Aktuellt om skola och förskola 2010 Sveriges Kommuner och Landsting ger årligen ut skriften Aktuellt om skola och förskola. Här presenteras nationell och internationell statistik, rapporter och forskning om förskola, grundskola samt gymnasieskola. I denna tryckta skrift ges en bild av utvecklingen vad gäller resurser och basdata i förskola och skola. m) Information från Skolverket Matematik Informationens två foldrar innehåller dels ett stödmaterial vid planeringen av en matematikutvecklares uppdrag och dels information om Matematiksatsningen n) Svenska Dyslexiföreningens konferens 6 april 2011 Svenska Dyslexiföreningen anordnar en konferens om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi riktad till skolledare. Konferensen kommer att ha tre föreläsningsteman; Var står forskningen idag?, Att upptäcka och utreda samt Hur kan man hjälpa?. Inbjudan och anmälan bifogas och återfinns i meddelandepärm vid sammanträdet. o) Information om nationella minoriteter Från den 1 januari i år har vi i Sverige en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk som stärker det skydd för vårt lands historiska nationella minoriteter och deras språk som antogs av riksdagen Länsstyrelsen, Sametinget och Sveriges Kommuner och Landsting har därför tagit fram 2

5 ett informationsmaterial om detta, bestående av en broschyr och en karta. p) Barnombudsmannens nyhetsbrev BOs nyhetsbrev Nr 6 november 2010 återfinns i meddelandepärm vid sammanträdet. q) Rapport , Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 Beskrivande data r) Rapport , Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 2 Bedömningar och slutsatser 3

6 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare , reviderat Johan Andersson Dnr: Fax BUN/2010:6 Barn- och utbildningsnämnden Anmälan av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Följande delegationsbeslut har anmälts till barn- och utbildningsnämnden. Delegat Rektor Avdelningschef Avdelningschef Rektor Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef Förvaltningschef Rektor Avdelningschef Sakkunnig Beslut Placering i särskild undervisningsgrupp Grundskoleförordningen 5 kap 5 September november 2010 Bifall: 14 st Skolskjuts av särskilda skäl Skollagen 4 kap 7 September 2010 Bifall: 3 st, avslag: 2 st Skolskjuts av särskilda skäl Skollagen 6 kap 6 Oktober 2010 Bifall: 21 st Elevs ledighet utöver 10 dagar per läsår September 2010 Bifall: 1 st Barnomsorg av särskilda skäl Socialtjänstlagen 4 kap 1 Oktober 2010 Bifall: 8 st, avslag: 7 st Barnomsorg av särskilda skäl Skollagen 2a kap 6 November 2010 Bifall: 3 st, avslag: 1 st Barnomsorg av särskilda skäl Skollagen kap 2 9 November 2010 Bifall: 3 st Tilläggsbidrag Oktober 2010 Bifall: 3 st Förteckning över mottagningsattestanter Delegationsbeslut st Ledighet för facklig verksamhet Oktober 2010, bifall: 2 st Tilläggsbidrag Oktober 2010, bifall: 2 st Mottagande i särskola 1

7 Skollagen 3 kap 4 November 2010 Bifall: 1 st Rektor Anpassad studiegång Grundskoleförordningen 5 kap 10 November 2010 Bifall: 28 st Avdelningschef Tilläggsbidrag höstterminen 2011 December 2010, bifall: 14 st 2

8 Kundvalskontoret , reviderat Åsa Saxby Dnr Fax BUN/2010:16 Skolinspektionen Upplands Väsby kommuns yttrande över Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010, Dnr :403 Upplands Väsby kommun har tagit del av Skolinspektionens tillsynsbeslut. Skolinspektionen har i tillsynen identifierat ett antal brister inom kommunens ansvarsområde. Väsby Välfärd, som är kommunens utförarorganisation, redovisar handlingsplan för att åtgärda identifierade brister. Se bilageförteckning. Skolinspektionen har riktat kritik mot huvudmannen inom ett antal områden. Barn och utbildningsnämnden vidtar följande aktiviteter för att åtgärda bristerna. Förskoleverksamhet Kommunen genomför inte någon övergripande uppföljning och utvärdering av barngruppens storlek. Åtgärd Barn- och utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan för beslutat att följa upp och analysera barngruppers storlek (definierat som antalet barn dividerat med antalet personal) genom en utvidgad systematisk uppföljning och utvärdering. Fritidsverksamhet Fritidsverksamheten är inte alltid anpassad utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. 1

9 Åtgärd Barn- och utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan för beslutat att göra en översyn av struktur och finansiering av samtliga fritidsverksamheter. Verksamhetens resultat Uppföljningen och utvärderingen av verksamheternas resultat på kommunövergripande nivå är inte tillräcklig. Åtgärd Barn- och utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan för tagit beslut om att utveckla sitt kvalitetsarbete enligt föreskrifterna i nya skollagen (2010:800). Detta systematiska kvalitetsarbete kommer att fokusera på att utveckla metoder för utförlig analys av skolresultat från samtliga skolformer samt att noggrant följa utvecklingen genom att kräva in täta och kontinuerliga rapporter om utvecklingen. Väsby Välfärds åtgärder kommer att följas upp, utvärderas och analyseras inom ramen för denna nya form för kvalitetsarbete. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilagor: Se bilageförteckning 2

10 Beslut Upplands Väsby kommun Upplands Väsby Dnr :403 Kommunbeslut efter tillsyn av Upplands Väsby kommun

11 Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 3 Allmänt om tillsynen Beskrivning av kommunen Tillsynsprotokoll med bedömningar Bedömningar och motiveringar Förskoleverksamheten Skolbarnsomsorgen ISKI Parkskolan Bilageförteckning Bilaga 1 Tillsynsprotokoll och bedömningar för kommunens grundskolor Bollstanäs skola Breddenskolan Grimstaskolan Hasselskolan Runby skola Smedby skola Väsby skola Bilaga 2 Tillsynsprotokoll och bedömningar för kommunens gymnasieskolor Vilunda gymnasium Bilaga 3 Tillsynsprotokoll och bedömningar för kommunens vuxenutbildning Vuxenutbildningen

12 Beslut (55) Dnr :403 Tillsyn i Upplands Väsby kommun Helhetsbedömning och beslut Som huvudman för det offentliga skolväsendet i Upplands Väsby har kommunen ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelser i skollag, läroplaner, kursplaner och andra författningar. Det är kommunens uppgift att garantera alla barns, elevers och vuxenstuderandes rätt till utbildning av hög kvalitet genom att styra, leda och kvalitetssäkra all skolverksamhet i kommunen. Skolinspektionens tillsyn är framför allt inriktad på att huvudmannen har ett fungerande system för att genomföra verksamheten och säkerställa dess resultat enligt det nationella uppdraget. Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i kommunens verksamheter. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning kommunen, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Enligt kommunen når en förhållandevis stor andel av eleverna målen i grundskolans årskurs 5 och eleverna når i högre grad målen än snittet i riket. I grundskolans årskurs 9 nådde 68 procent av eleverna målen i alla ämnen år 2009, i jämförelse med rikssnittet på ca 76 procent. När det gäller andelen elever som var behöriga till nationellt program på gymnasieskolan och genomsnittligt meritvärde är också resultaten under rikssnittet och samtliga resultat har försämrats sedan år Samtliga resultat är klart sämre för pojkarna. Särskilt anmärkningsvärt är det att andelen pojkar som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg uppgår till ca 40 procent. Det är av stor vikt att kunskapsresultaten förbättras och att alla elever ges förutsättningar att nå minst målen för utbildningen. I gymnasieskolan är andelen elever som fullgör sin utbildning inom fyra år 59 procent, vilket är betydligt sämre än motsvarande siffra för riket. Vilundagymnasiets genomsnittliga betygspoäng för år 2009 är lägre än rikets och på vissa program är resultaten klart lägre än rikssnittet. Av de elever som år 2009 fick slutbetyg från gymnasieskolan var andelen elever med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier betydligt lägre än motsvarande nivå för riket. Även inom gymnasieskolan är det av stor vikt att kunskapsresultaten förbättras. Av nationell statistik för läsåret framgår att andelen kursdeltagare i vuxenutbildningen som avbröt sina studier är högre än i riket. Kommunens egen statistik för grundläggande vuxenutbildning visar för år 2009 att 83 procent av eleverna når minst Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

13 Beslut (55) Dnr :403 betyget godkänt i svenska som andraspråk och 40 procent i engelska. År 2008 nådde 32 procent av eleverna godkänt eller bättre betyg i matematik. För gymnasial vuxenutbildning är andelen elever i kommunen som når minst godkänt i kurserna matematik A, svenska A och engelska A högre än motsvarande andel i riket, men inom sfi år 2009 nådde endast 6 procent av de studerande godkänt (sfi 3, kurs D) i jämförelse med rikets 29 procent. Resultaten inom vuxenutbildningen tyder på att kunskapsresultaten även behöver förbättras inom vuxenutbildningen. Skolorna är skyldiga att ge särskilt stöd till de elever som bedöms behöva det. Tillsynen visar att särskilt stöd i allmänhet ges med några undantag. T.ex. finns det i kommunen grundskolelever som följer särskolans kursplaner trots att varken utredningar om mottagande i särskolan gjorts eller beslut om mottagande till särskolan har fattats. Förfarandet motiveras med att särskilt stöd inte kan ges i eleverna i tillräcklig utsträckning. Skolinspektionen ser mycket allvarligt på det här, och det är synnerligen angeläget att kommunen ser till att eleverna får den utbildning och det stöd som de har rätt till. För att fullgöra det nationella uppdraget förväntas kommunen på olika sätt följa upp och analysera resultat samt vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse. Tillsynen visar att skolorna i allmänhet följer upp och utvärderar elevernas samlade kunskapsresultat i årskurs 5 och 9 i förhållande till de nationella målen. Under de senaste åren har Upplands Väsby kommun organiserat om sin utbildningsverksamhet för att bl.a. öka medborgarnas valfrihet och skapa högre kvalitet i verksamheten. I kommunen pågår ett omfattande förändringsarbete. Som ett led i kommunens kvalitetsarbete deltar kom- kommunalt samarbetsprojekt k- där åtta kommuner deltar. Kvalitetsarbetet består i kundundersökningar, observationer, självvärdering samt tester och prov. Kommunen deltar även i ett samarbetsprojekt Tumstocken startade hösten 2007 och är ett treårigt nationellt projekt med syfte att jämföra kommuners förskoleverksamhet ur ett medborgarperspektiv. Inriktningen sägs vara att försöka finna samband mellan kostnader och kvalitet. I projektet ingår förutom Upplands Väsby även sex andra kommuner. Med anledning av resultaten i dessa mätningar/bedömningar och med anledning av de kunskapsresultat de studerande når i de obligatoriska och frivilliga skolformerna kallas rektorerna till nämnderna för att redovisa tänkta åtgärder. Vidare har uppdragsbeskrivningar och kontrakt formulerats mellan beställarorganisationen och utförarorganisationen där kraven på allt från förskola till vuxenutbildning har preciserats. Det är tänkt att dessa kontrakt ska följas upp årligen. Inom Kundvalskontoret och Väsby välfärd pågår arbete för att utveckla uppföljning och utvärdering. Trots att Upplands Väsby kommun således i flera avseenden har ett väl utvecklat kvalitetsarbete och under senare tid fokuserat på detta behöver kommunen centralt och Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

14 Beslut (55) Dnr :403 verksamheterna lokalt vidta åtgärder för att utveckla kvalitetsarbetet och därmed ge förutsättningar för högre måluppfyllelse. Tillsynen visar t.ex. att Upplands Väsby kommun på rektors- och kommunövergripande nivå inte i tillräcklig grad analyserar kunskapsresultaten i gymnasieskolan, särskolan och vuxenutbildningen. Inte heller utvärderas förskolans och fritidshemmens verksamhet i tillräcklig grad. Åtgärderna på politisk nivå, utifrån kommunens kvalitetsredovisning har till stor del saknats. Det är viktigt att kommunen vidtar samlade åtgärder avseende kunskapsresultaten för att förbättra dessa. ISKI (Internationella språk- och kulturinstitutet) och skolserviceenheten är uppskattade verksamheter och det uttrycks stora vinster med att ha resurser samlade på det viset. Kommunens utvärdering av verksamheterna ur ett pedagogiskt perspektiv har varit mycket begränsade. Detta bör ingå som en naturlig del i kvalitetsarbetet. Även om rektorerna i allmänhet tar ett gott ansvar för den pedagogiska ledningen kan de utvecklas inom de områden som tillsynen har identifierat. Rektorer, personal och föräldrar uppger att förskolan i allmänhet fungerar väl men att det finns brister på vissa fritidshem när det gäller hur verksamheten kompletterar skolan och erbjuder en meningsfull fritid. De individuella utvecklingsplanerna (IUP) är ett viktigt instrument för att följa enskilda elevers kunskapsutveckling och för att sätta in åtgärder så att undervisningen individanpassas. Tillsynen visar att skolorna är på väg att ta fram IUP som uppfyller författningarnas krav, men att en del arbete återstår, främst vad gäller omdömen i alla ämnen samt att ange vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. I det statliga uppdraget för utbildningsväsendet ingår att verka för att barn och elever utvecklar de normer och värderingar som är grunden för ett demokratiskt samhälle. En del i detta arbete är att barn och elever ska behandlas med respekt och inte utsättas för diskriminering eller andra former av kränkningar. Kommunens värdegrundsarbete centralt, liksom förskolornas, fritidshemmens och skolornas är målinriktat och präglas av ett gemensamt synsätt på hur kränkningar ska motverkas. För arbetet inom detta område har kommunen ett särskilt ansvar att se till att det finns planer för hur arbetet ska bedrivas i de olika verksamheterna samt att det sker en kontinuerlig utvärdering av arbetet. Kommunen har vinnlagt sig om att de lokala verksamheterna ska ha planer mot kränkande behandling i enlighet med författningskraven, men planerna uppfyller dock inte dessa krav. Arbetet med att ge eleverna möjlighet till inflytande och ansvar i skolan är väl utvecklat i vissa avseenden medan det behöver utvecklas i andra. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

15 Beslut (55) Dnr :403 Barnens inflytande inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen bedöms i allmänhet vara gott. Stimulansen i undervisningen varierar och kan utvecklas på flera skolor, liksom vissa rektorers uppföljning kring just detta. Skolinspektionen bedömer att Upplands Väsby kommun måste se till att personalen vid fritidshemmen har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Det är också viktigt att lärarna har utbildning för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Skolinspektionen har i tillsynen av Upplands Väsby identifierat följande brister inom kommunens ansvarsområden som måste åtgärdas: Alla elever ges inte förutsättningar att nå målen för utbildningen (1 kap. 2 och 2 a kap. 3 första och tredje stycket 1985 års skollag, Lpf 94, 2.1 Kunskaper, Mål att uppnå i de frivilliga skolformerna, Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Mål att uppnå i grundskolan samt kursplanerna). Verksamheternas planer mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag och 2 förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling). Upplands Väsby kommunen har inte vidtagit tillräckligt kraftfulla åtgärder för att öka andelen lärare med utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (2 kap års skollag). Upplands Väsby kommun har inte säkerställt att alla rektorerna i tillräcklig grad tar ansvar för att deras uppdrag genomförs i enlighet med författningarna (1 kap. 2 och 2 kap års skollag). Upplands Väsby kommuns uppföljning och utvärdering av verksamheternas resultat på kommunövergripande nivå är inte tillräcklig. Skolinspektionen förväntar sig därför att en redovisning av de samlade resultaten inom den obligatoriska särskolan, särvux och gymnasieskolans IV-program lämnas i samband med uppföljningen i december 2010 (1 kap års skollag och förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Kommunen har inte säkerställt att alla elever på Smedby skola som är mottagna i grundskolan respektive den obligatoriska särskolan får den utbildning de har rätt till. (3 kap års skollag och 2 kap. 3, 4 och 9 särskoleförordningen). Informationen kring rätten till utbildning inom samtliga kunskapsområden inom grundläggande vuxenutbildning är inte tillräckligt god (11 kap års skollag och 2 kap förordning om kommunal vuxenutbildning). Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

16 Beslut (55) Dnr :403 Skolinspektionen har identifierat följande brister inom förskoleverksamheten som kommunen måste åtgärda: Alla barn som har ett annat modersmål än svenska får inte möjlighet att utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet (Lpfö 98, 1 Förskolans värdegrund och uppdrag och 2.2 Utveckling och lärande). Arbetet i alla förskolor är inte medvetet inriktat på att motverka traditionella könsmönster (Lpfö 98, 1. Förskolans värdegrund och uppdrag). Planerna mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag och 2 förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling). Kommunen genomför inte någon kommunövergripande uppföljning och utvärdering av barngruppers storlek (2 a kap års skollag). Skolinspektionen har identifierat följande brister inom skolbarnsomsorgen som kommunen måste åtgärda: Fritidshemmen utgör inte alltid ett innehållsmässigt komplement till skolan samt erbjuder inte alltid barnen en meningsfull fritid (2 a kap. 3 första och tredje stycket 1985 års skollag). Upplands Väsby kommun ser inte i tillräcklig utsträckning till att personalen har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses (2 a kap. 3 andra stycket 1985 års skollag). Fritidshemmens verksamhet i Upplands Väsby kommun är inte alltid anpassad utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter (2 a kap. 3 tredje stycket 1985 års skollag). Fritidshemmen samverkar inte i tillräcklig grad med hemmen så att föräldrarna har möjlighet att påverka och få information (Lpo 94, 2.4 Skola och hem). Alla fritidshem arbetar inte medvetet med att motverka traditionella könsmönster (Lpo 94, 1 En likvärdig utbildning). Planerna mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling). - Kommunen genomför inte någon kommunövergripande uppföljning och utvärdering av barngruppers storlek (2 a kap års skollag). Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

17 Beslut (55) Dnr :403 Skolinspektionen har identifierat följande brister inom Parkskolan som kommunen måste åtgärda: - Alla elever ges inte förutsättningar att nå kunskapsmålen för utbildningen (Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Lpo 94, 2.2 Mål att uppnå i grundskolan, Kursplanerna). - Rektorn har inte i tillräcklig grad sett till att personalen arbetar utifrån de nationella målen i samtliga ämnen (Lpo 94, 2. Mål och riktlinjer, Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar). - Kommunen och rektorn har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att undervisande lärare har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (2 kap års skollag). - De individuella utvecklingsplanerna uppfyller inte förordningens krav (7 kap. 2 grundskoleförordningen, Lpo 94, 2.7 Bedömning och betyg). - Planen mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag, 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling). - Betygssättningen och betygskatalogen uppfyller inte författningarnas krav (7 kap. 3 och 9 grundskoleförordningen, 6 och 9 Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2009:27 om betygskatalog i grundskolan). - Eleverna erbjuds inte alltid garanterad undervisningstid (4 kap. 3 a 1985 års skollag, 1 kap. 2 grundskoleförordningen, 2 kap. 17 grundskoleförordningen). - Elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet ges inte alltid ett sådant stöd (5 kap. 2 grundskoleförordningen). - Åtgärdsprogrammen följer inte författningarnas krav (5 kap. 1 grundskoleförordningen). - Studie- och yrkesvägledning erbjuds inte (Lpo 94, 2.6 Skolan och omvärlden). - Besluten om anpassad studiegång följer inte författningarnas krav (5 kap. 10 grundskoleförordningen). Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

18 Beslut (55) Dnr :403 Skolinspektionen har identifierat följande brister inom ISKI (Internationella Språk- och Kulturinstitutet) som kommunen måste åtgärda: - Alla elever ges inte förutsättningar att nå kunskapsmålen för utbildningen (Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Lpo 94, 2.2 Mål att uppnå i grundskolan, Kursplanerna). - Rektorn har inte i tillräcklig grad sett till att personalen arbetar utifrån de nationella målen i samtliga ämnen (Lpo 94, 2. Mål och riktlinjer, Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar). - Kommunen och rektorn har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att undervisande lärare har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (2 kap års skollag). - Kommunen och rektorn har inte i tillräcklig utsträckning sett till att lärarna utvärderar varje elevs kunskapsutveckling i förhållande till kursplanernas krav (2 kap. 6 grundskoleförordningen, Lpo 94, 2.7 Bedömning och betyg). - De individuella utvecklingsplanerna uppfyller inte förordningens krav (7 kap. 2 grundskoleförordningen, Lpo 94, 2.7 Bedömning och betyg). - Elevernas inflytande över hur utbildningen utformas är inte tillräckligt och anpassas inte alltid efter deras ålder och mognad (4 kap års skollag, Lpo 94, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, Riktlinjer). - Planen mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag, 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling). - Betygssättningen uppfyller inte författningarnas krav (7 kap. 3 och 9 grundskoleförordningen). - Elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet ges inte alltid ett sådant stöd (5 kap. 2 grundskoleförordningen). - Åtgärdsprogrammen följer inte författningarnas krav (5 kap. 1 grundskoleförordningen). - Besluten om anpassad studiegång följer inte författningarnas krav och beslut om placering i särskild undervisningsgrupp fattas inte i enlighet med författningarnas krav (5 kap. 5 och 10 grundskoleförordningen). Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

19 Beslut (55) Dnr :403 Allmänt om tillsynen Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Upplands Väsby kommun av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Skolinspektionen har besökt kommunens skolor och andra verksamheter under perioden 31 mars till den 4 juni Varje skola har efter besöket fått ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisats. Skolinspektionens iakttagelser och bedömningar som rör helhetsbilden av skolorna samt verksamheterna och huvudmannens ansvar för skolväsendet i kommunen redovisas i detta beslut. Förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, Parkskolan och ISKI redovisas i var sin rapport från verksamheterna och sammanfattas i kommunbeslutet. Besluten från samtliga skolor i övrigt och rapporten från vuxenutbildningen bifogas som bilagor. Detta utgör Skolinspektionens slutliga beslut avseende tillsynen i kommunen. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Skolinspektionen bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Detta beslut kompletteras med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för kommunen. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: Måluppfyllelse, trygg lärandemiljö, ledning och utveckling samt tillgång till utbildning. Tillsynen syftar inte till att ge en heltäckande bild av all verksamhet vid den aktuella tidpunkten. Övergripande information om tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (http://www.skolinspektionen.se/tillsyn/). Av rapporter och bilagda beslut framgår vilka skolor och verksamheter som har granskats, hur tillsynen har genomförts, vilka bedömningar som har gjorts och i vilka avseenden åtgärder behövs på de enskilda skolorna eller i de olika övriga verksamheterna. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs på de enskilda skolorna har rektor och huvudman ett ansvar för att åtgärder vidtas. Med anledning av tillsynen ska huvudmannen till Skolinspektionen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits på skolorna, i övriga verksamheter och i kommunen inom den tid och i den ordning som anges i beslutet. Underlaget för Skolinspektionens bedömningar av kommunens ansvarstagande är dels dokument från kommunen, skolor och övriga verksamheter, dels den information som inspektörerna samlat in via enkäter samt vid observationer, intervjuer och samtal under besöken. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

20 Beslut (55) Dnr :403 Beslutet grundas även på annan information om kommunen, skolor och övriga verksamheter från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I Upplands Väsby kommun genomfördes intervjuer med representanter för barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Väsby välfärd och Kundvalskontoret. Samtliga grundskolor och gymnasieskolor samt särskolan och vuxenutbildningen har besökts, men däremot inte förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. På skolorna har intervjuer genomförts med skolledningen samt, i de flesta fall, med representanter för elever och personal. Vidare har intervjuer genomförts med representanter för föräldrar, personal och chefer för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i detta beslut. Tillsynen av de fristående skolorna sker i särskild ordning. Den nya skollagen trädde ikraft den 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli års skollag ska fortsätta att gälla för utbildning och annan verksamhet till utgången av juni Beskrivning av kommunen Tabell 1. Verksamhetsform Antal barn/elever/studerande i kommunal regi Förskoleverksamhet 566 Skolbarnomsorg 997 Förskoleklass 270 Grundskola Obligatorisk särskola 29 Gymnasieskola 787 Gymnasiesärskola - Kommunal vuxenutbildning 105 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 29 Svenskundervisning för invandrare 235 Källa: Upplands Väsby kommun april 2010 Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Utbildningsinspektion i Borås kommun

Utbildningsinspektion i Borås kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:120 Utbildningsinspektion i Borås kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Aplaredskolan och Gånghesterskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun

Utbildningsinspektion i Malmö kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:22 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Beslut Kommunrapport Sfi rapport Beslut Malmö kommun 205 80 MALMÖ 2006-03-01 1 (18) Genomförd utbildningsinspektion i Malmö

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Inspektionsrapport från Skolverket 2005:24 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms kommun

Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:58 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst Skolrapporter Område Väst Borgmästarskolan, Rönnbäcksskolan Laröds rektorsområde Magnus Stenbocksskolan

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:54 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Skolrapporter Område Öst Adolfsbergs rektorsområde Brunnsparksskolan Bårslövs skola Elinebergsskolan Mörarps

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun Kunskapsskolan i Sverige AB Box 92146 120 08 STOCKHOLM Kunskapsskolan Fruängen Ellen Keys Gata 2-4 129 52 HÄGERSTEN Beslut Rektors ledarskap 1 (13) Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan

Läs mer