efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010"

Transkript

1 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5 Läggs till handlingarna 3. Anmälan av delegationsbeslut BUN/2010:6 Läggs till handlingarna 4. Upplands Väsbys yttrande över skolinspektionens beslut efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 BUN/2010:16 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 5. Revidering av regler för skolskjuts BUN/2010:135 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 6. Nya regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg i Upplands Väsby kommun BUN/2010:136 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag

2 2 Ärende Beteckning 7. Överenskommelse mellan barn- och utbildningsnämnden och Väsby välfärd, Grimsta skola, om värdskap för Väsby skolakademi 2011 BUN/2010:132 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 8. Utdelning av stipendier för fortbildande studieresor BUN/2010:120 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 9. Ansökan från Magnetica Education AB om att få driva fritidsverksamhet vid Frestaskolan, Odenslunda skola samt Vikskolan BUN/2010:130 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag

3 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Johan Andersson Dnr: Fax BUN/2010:5 Barn- och utbildningsnämnden Meddelanden Ärendebeskrivning Fullständiga meddelanden finns vid sammanträdet i särskild meddelandepärm. a) Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2010/2011 Sveriges Kommuner och Landsting har efter förhandlingar med Svenska Musikförläggarföreningen, Föreningen Svenska Tonsättare och Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik (orgaisationerna) enats om ett normalavtal rörande kopiering av noter inom den kommunala musik- och kulturskolan för läsåret 2010/2011. b) Inbjudan till kursplanekonferenser Skolverket bjuder in er till det tredje steget i de nationella insatserna vid införandet av nya samlade läroplaner för grundskolan, specialskolan och sameskolan. Upplands Väsby kommun erbjuds 33 platser på Skolverkets kursplanekonferenser som genomförs från januari till mars c) Förskolelyftet Viktiga datum hösten 2010 och våren 2011, samt information om beslut, registrering av kursdeltagare i databasen och efteranmälan. d) Budgetpropositionen för år 2011 Den 12 oktober presenterade regeringen 2011 års budgetproposition (2010/11:1). SKL har sammanfattat de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren , med kommentarer bifogade. e) Detaljplan för Sigma Plan och miljöutskottet (PMU) gav vid sitt sammanträde den 15 oktober 2008 stadsbyggnadskontoret (SBK) i uppdrag att arbeta fram ett förslag till detaljplan för området. f) Detaljplan för Östra Harva Efter genomfört programsamråd beslutade kommunstyrelsen den 2 november 2009 att uppdra åt byggnadsnämnden och dess förvaltning att 1

4 upprätta och hantera förslag till detaljplan för området vid Harva, Skarvängskroken, Båtbyggartorp och Kairo, utifrån inriktningen i planprogrammet och samrådsredogörelsen. g) RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Så blir vi Europas mest attraktiva storstadsregion. h) Uppföljning av regelbunden tillsyn i Upplands Väsby kommun Skolinspektionen meddelar att man finner att rektor och Upplands Väsby kommun vidtagit åtgärder för att rätta till de brister som Skolinspektionen kritiserat i sin tillsyn under våren i) Planprogram för Åsen-Glädjens arbetsområde Ett samrådsmöte kommer att hållas i Vilunda Gymnasiums matsal i Upplands Väsby 8 december, klockan Samrådet är till för att fastighetsägare, hyresgäster, myndigheter och andra ska kunna lämna synpunkter på förslaget. j) Protokoll vid val till Lokala styrelsen 26 september 2010 Protokoll fört vid föräldraval av två ordinarie ledamöter samt två suppleanter till lokala styrelsen i Bollstanäs, söndagen den 26 september k) Protokoll från styrelsemöte Protokoll fört vid möte med lokala styrelsen, Bollstanäs skola, 4 oktober l) Aktuellt om skola och förskola 2010 Sveriges Kommuner och Landsting ger årligen ut skriften Aktuellt om skola och förskola. Här presenteras nationell och internationell statistik, rapporter och forskning om förskola, grundskola samt gymnasieskola. I denna tryckta skrift ges en bild av utvecklingen vad gäller resurser och basdata i förskola och skola. m) Information från Skolverket Matematik Informationens två foldrar innehåller dels ett stödmaterial vid planeringen av en matematikutvecklares uppdrag och dels information om Matematiksatsningen n) Svenska Dyslexiföreningens konferens 6 april 2011 Svenska Dyslexiföreningen anordnar en konferens om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi riktad till skolledare. Konferensen kommer att ha tre föreläsningsteman; Var står forskningen idag?, Att upptäcka och utreda samt Hur kan man hjälpa?. Inbjudan och anmälan bifogas och återfinns i meddelandepärm vid sammanträdet. o) Information om nationella minoriteter Från den 1 januari i år har vi i Sverige en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk som stärker det skydd för vårt lands historiska nationella minoriteter och deras språk som antogs av riksdagen Länsstyrelsen, Sametinget och Sveriges Kommuner och Landsting har därför tagit fram 2

5 ett informationsmaterial om detta, bestående av en broschyr och en karta. p) Barnombudsmannens nyhetsbrev BOs nyhetsbrev Nr 6 november 2010 återfinns i meddelandepärm vid sammanträdet. q) Rapport , Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 Beskrivande data r) Rapport , Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 2 Bedömningar och slutsatser 3

6 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare , reviderat Johan Andersson Dnr: Fax BUN/2010:6 Barn- och utbildningsnämnden Anmälan av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Följande delegationsbeslut har anmälts till barn- och utbildningsnämnden. Delegat Rektor Avdelningschef Avdelningschef Rektor Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef Förvaltningschef Rektor Avdelningschef Sakkunnig Beslut Placering i särskild undervisningsgrupp Grundskoleförordningen 5 kap 5 September november 2010 Bifall: 14 st Skolskjuts av särskilda skäl Skollagen 4 kap 7 September 2010 Bifall: 3 st, avslag: 2 st Skolskjuts av särskilda skäl Skollagen 6 kap 6 Oktober 2010 Bifall: 21 st Elevs ledighet utöver 10 dagar per läsår September 2010 Bifall: 1 st Barnomsorg av särskilda skäl Socialtjänstlagen 4 kap 1 Oktober 2010 Bifall: 8 st, avslag: 7 st Barnomsorg av särskilda skäl Skollagen 2a kap 6 November 2010 Bifall: 3 st, avslag: 1 st Barnomsorg av särskilda skäl Skollagen kap 2 9 November 2010 Bifall: 3 st Tilläggsbidrag Oktober 2010 Bifall: 3 st Förteckning över mottagningsattestanter Delegationsbeslut st Ledighet för facklig verksamhet Oktober 2010, bifall: 2 st Tilläggsbidrag Oktober 2010, bifall: 2 st Mottagande i särskola 1

7 Skollagen 3 kap 4 November 2010 Bifall: 1 st Rektor Anpassad studiegång Grundskoleförordningen 5 kap 10 November 2010 Bifall: 28 st Avdelningschef Tilläggsbidrag höstterminen 2011 December 2010, bifall: 14 st 2

8 Kundvalskontoret , reviderat Åsa Saxby Dnr Fax BUN/2010:16 Skolinspektionen Upplands Väsby kommuns yttrande över Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010, Dnr :403 Upplands Väsby kommun har tagit del av Skolinspektionens tillsynsbeslut. Skolinspektionen har i tillsynen identifierat ett antal brister inom kommunens ansvarsområde. Väsby Välfärd, som är kommunens utförarorganisation, redovisar handlingsplan för att åtgärda identifierade brister. Se bilageförteckning. Skolinspektionen har riktat kritik mot huvudmannen inom ett antal områden. Barn och utbildningsnämnden vidtar följande aktiviteter för att åtgärda bristerna. Förskoleverksamhet Kommunen genomför inte någon övergripande uppföljning och utvärdering av barngruppens storlek. Åtgärd Barn- och utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan för beslutat att följa upp och analysera barngruppers storlek (definierat som antalet barn dividerat med antalet personal) genom en utvidgad systematisk uppföljning och utvärdering. Fritidsverksamhet Fritidsverksamheten är inte alltid anpassad utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. 1

9 Åtgärd Barn- och utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan för beslutat att göra en översyn av struktur och finansiering av samtliga fritidsverksamheter. Verksamhetens resultat Uppföljningen och utvärderingen av verksamheternas resultat på kommunövergripande nivå är inte tillräcklig. Åtgärd Barn- och utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan för tagit beslut om att utveckla sitt kvalitetsarbete enligt föreskrifterna i nya skollagen (2010:800). Detta systematiska kvalitetsarbete kommer att fokusera på att utveckla metoder för utförlig analys av skolresultat från samtliga skolformer samt att noggrant följa utvecklingen genom att kräva in täta och kontinuerliga rapporter om utvecklingen. Väsby Välfärds åtgärder kommer att följas upp, utvärderas och analyseras inom ramen för denna nya form för kvalitetsarbete. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilagor: Se bilageförteckning 2

10 Beslut Upplands Väsby kommun Upplands Väsby Dnr :403 Kommunbeslut efter tillsyn av Upplands Väsby kommun

11 Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 3 Allmänt om tillsynen Beskrivning av kommunen Tillsynsprotokoll med bedömningar Bedömningar och motiveringar Förskoleverksamheten Skolbarnsomsorgen ISKI Parkskolan Bilageförteckning Bilaga 1 Tillsynsprotokoll och bedömningar för kommunens grundskolor Bollstanäs skola Breddenskolan Grimstaskolan Hasselskolan Runby skola Smedby skola Väsby skola Bilaga 2 Tillsynsprotokoll och bedömningar för kommunens gymnasieskolor Vilunda gymnasium Bilaga 3 Tillsynsprotokoll och bedömningar för kommunens vuxenutbildning Vuxenutbildningen

12 Beslut (55) Dnr :403 Tillsyn i Upplands Väsby kommun Helhetsbedömning och beslut Som huvudman för det offentliga skolväsendet i Upplands Väsby har kommunen ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelser i skollag, läroplaner, kursplaner och andra författningar. Det är kommunens uppgift att garantera alla barns, elevers och vuxenstuderandes rätt till utbildning av hög kvalitet genom att styra, leda och kvalitetssäkra all skolverksamhet i kommunen. Skolinspektionens tillsyn är framför allt inriktad på att huvudmannen har ett fungerande system för att genomföra verksamheten och säkerställa dess resultat enligt det nationella uppdraget. Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i kommunens verksamheter. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning kommunen, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Enligt kommunen når en förhållandevis stor andel av eleverna målen i grundskolans årskurs 5 och eleverna når i högre grad målen än snittet i riket. I grundskolans årskurs 9 nådde 68 procent av eleverna målen i alla ämnen år 2009, i jämförelse med rikssnittet på ca 76 procent. När det gäller andelen elever som var behöriga till nationellt program på gymnasieskolan och genomsnittligt meritvärde är också resultaten under rikssnittet och samtliga resultat har försämrats sedan år Samtliga resultat är klart sämre för pojkarna. Särskilt anmärkningsvärt är det att andelen pojkar som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg uppgår till ca 40 procent. Det är av stor vikt att kunskapsresultaten förbättras och att alla elever ges förutsättningar att nå minst målen för utbildningen. I gymnasieskolan är andelen elever som fullgör sin utbildning inom fyra år 59 procent, vilket är betydligt sämre än motsvarande siffra för riket. Vilundagymnasiets genomsnittliga betygspoäng för år 2009 är lägre än rikets och på vissa program är resultaten klart lägre än rikssnittet. Av de elever som år 2009 fick slutbetyg från gymnasieskolan var andelen elever med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier betydligt lägre än motsvarande nivå för riket. Även inom gymnasieskolan är det av stor vikt att kunskapsresultaten förbättras. Av nationell statistik för läsåret framgår att andelen kursdeltagare i vuxenutbildningen som avbröt sina studier är högre än i riket. Kommunens egen statistik för grundläggande vuxenutbildning visar för år 2009 att 83 procent av eleverna når minst Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

13 Beslut (55) Dnr :403 betyget godkänt i svenska som andraspråk och 40 procent i engelska. År 2008 nådde 32 procent av eleverna godkänt eller bättre betyg i matematik. För gymnasial vuxenutbildning är andelen elever i kommunen som når minst godkänt i kurserna matematik A, svenska A och engelska A högre än motsvarande andel i riket, men inom sfi år 2009 nådde endast 6 procent av de studerande godkänt (sfi 3, kurs D) i jämförelse med rikets 29 procent. Resultaten inom vuxenutbildningen tyder på att kunskapsresultaten även behöver förbättras inom vuxenutbildningen. Skolorna är skyldiga att ge särskilt stöd till de elever som bedöms behöva det. Tillsynen visar att särskilt stöd i allmänhet ges med några undantag. T.ex. finns det i kommunen grundskolelever som följer särskolans kursplaner trots att varken utredningar om mottagande i särskolan gjorts eller beslut om mottagande till särskolan har fattats. Förfarandet motiveras med att särskilt stöd inte kan ges i eleverna i tillräcklig utsträckning. Skolinspektionen ser mycket allvarligt på det här, och det är synnerligen angeläget att kommunen ser till att eleverna får den utbildning och det stöd som de har rätt till. För att fullgöra det nationella uppdraget förväntas kommunen på olika sätt följa upp och analysera resultat samt vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse. Tillsynen visar att skolorna i allmänhet följer upp och utvärderar elevernas samlade kunskapsresultat i årskurs 5 och 9 i förhållande till de nationella målen. Under de senaste åren har Upplands Väsby kommun organiserat om sin utbildningsverksamhet för att bl.a. öka medborgarnas valfrihet och skapa högre kvalitet i verksamheten. I kommunen pågår ett omfattande förändringsarbete. Som ett led i kommunens kvalitetsarbete deltar kom- kommunalt samarbetsprojekt k- där åtta kommuner deltar. Kvalitetsarbetet består i kundundersökningar, observationer, självvärdering samt tester och prov. Kommunen deltar även i ett samarbetsprojekt Tumstocken startade hösten 2007 och är ett treårigt nationellt projekt med syfte att jämföra kommuners förskoleverksamhet ur ett medborgarperspektiv. Inriktningen sägs vara att försöka finna samband mellan kostnader och kvalitet. I projektet ingår förutom Upplands Väsby även sex andra kommuner. Med anledning av resultaten i dessa mätningar/bedömningar och med anledning av de kunskapsresultat de studerande når i de obligatoriska och frivilliga skolformerna kallas rektorerna till nämnderna för att redovisa tänkta åtgärder. Vidare har uppdragsbeskrivningar och kontrakt formulerats mellan beställarorganisationen och utförarorganisationen där kraven på allt från förskola till vuxenutbildning har preciserats. Det är tänkt att dessa kontrakt ska följas upp årligen. Inom Kundvalskontoret och Väsby välfärd pågår arbete för att utveckla uppföljning och utvärdering. Trots att Upplands Väsby kommun således i flera avseenden har ett väl utvecklat kvalitetsarbete och under senare tid fokuserat på detta behöver kommunen centralt och Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

14 Beslut (55) Dnr :403 verksamheterna lokalt vidta åtgärder för att utveckla kvalitetsarbetet och därmed ge förutsättningar för högre måluppfyllelse. Tillsynen visar t.ex. att Upplands Väsby kommun på rektors- och kommunövergripande nivå inte i tillräcklig grad analyserar kunskapsresultaten i gymnasieskolan, särskolan och vuxenutbildningen. Inte heller utvärderas förskolans och fritidshemmens verksamhet i tillräcklig grad. Åtgärderna på politisk nivå, utifrån kommunens kvalitetsredovisning har till stor del saknats. Det är viktigt att kommunen vidtar samlade åtgärder avseende kunskapsresultaten för att förbättra dessa. ISKI (Internationella språk- och kulturinstitutet) och skolserviceenheten är uppskattade verksamheter och det uttrycks stora vinster med att ha resurser samlade på det viset. Kommunens utvärdering av verksamheterna ur ett pedagogiskt perspektiv har varit mycket begränsade. Detta bör ingå som en naturlig del i kvalitetsarbetet. Även om rektorerna i allmänhet tar ett gott ansvar för den pedagogiska ledningen kan de utvecklas inom de områden som tillsynen har identifierat. Rektorer, personal och föräldrar uppger att förskolan i allmänhet fungerar väl men att det finns brister på vissa fritidshem när det gäller hur verksamheten kompletterar skolan och erbjuder en meningsfull fritid. De individuella utvecklingsplanerna (IUP) är ett viktigt instrument för att följa enskilda elevers kunskapsutveckling och för att sätta in åtgärder så att undervisningen individanpassas. Tillsynen visar att skolorna är på väg att ta fram IUP som uppfyller författningarnas krav, men att en del arbete återstår, främst vad gäller omdömen i alla ämnen samt att ange vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. I det statliga uppdraget för utbildningsväsendet ingår att verka för att barn och elever utvecklar de normer och värderingar som är grunden för ett demokratiskt samhälle. En del i detta arbete är att barn och elever ska behandlas med respekt och inte utsättas för diskriminering eller andra former av kränkningar. Kommunens värdegrundsarbete centralt, liksom förskolornas, fritidshemmens och skolornas är målinriktat och präglas av ett gemensamt synsätt på hur kränkningar ska motverkas. För arbetet inom detta område har kommunen ett särskilt ansvar att se till att det finns planer för hur arbetet ska bedrivas i de olika verksamheterna samt att det sker en kontinuerlig utvärdering av arbetet. Kommunen har vinnlagt sig om att de lokala verksamheterna ska ha planer mot kränkande behandling i enlighet med författningskraven, men planerna uppfyller dock inte dessa krav. Arbetet med att ge eleverna möjlighet till inflytande och ansvar i skolan är väl utvecklat i vissa avseenden medan det behöver utvecklas i andra. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

15 Beslut (55) Dnr :403 Barnens inflytande inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen bedöms i allmänhet vara gott. Stimulansen i undervisningen varierar och kan utvecklas på flera skolor, liksom vissa rektorers uppföljning kring just detta. Skolinspektionen bedömer att Upplands Väsby kommun måste se till att personalen vid fritidshemmen har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Det är också viktigt att lärarna har utbildning för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Skolinspektionen har i tillsynen av Upplands Väsby identifierat följande brister inom kommunens ansvarsområden som måste åtgärdas: Alla elever ges inte förutsättningar att nå målen för utbildningen (1 kap. 2 och 2 a kap. 3 första och tredje stycket 1985 års skollag, Lpf 94, 2.1 Kunskaper, Mål att uppnå i de frivilliga skolformerna, Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Mål att uppnå i grundskolan samt kursplanerna). Verksamheternas planer mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag och 2 förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling). Upplands Väsby kommunen har inte vidtagit tillräckligt kraftfulla åtgärder för att öka andelen lärare med utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (2 kap års skollag). Upplands Väsby kommun har inte säkerställt att alla rektorerna i tillräcklig grad tar ansvar för att deras uppdrag genomförs i enlighet med författningarna (1 kap. 2 och 2 kap års skollag). Upplands Väsby kommuns uppföljning och utvärdering av verksamheternas resultat på kommunövergripande nivå är inte tillräcklig. Skolinspektionen förväntar sig därför att en redovisning av de samlade resultaten inom den obligatoriska särskolan, särvux och gymnasieskolans IV-program lämnas i samband med uppföljningen i december 2010 (1 kap års skollag och förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Kommunen har inte säkerställt att alla elever på Smedby skola som är mottagna i grundskolan respektive den obligatoriska särskolan får den utbildning de har rätt till. (3 kap års skollag och 2 kap. 3, 4 och 9 särskoleförordningen). Informationen kring rätten till utbildning inom samtliga kunskapsområden inom grundläggande vuxenutbildning är inte tillräckligt god (11 kap års skollag och 2 kap förordning om kommunal vuxenutbildning). Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

16 Beslut (55) Dnr :403 Skolinspektionen har identifierat följande brister inom förskoleverksamheten som kommunen måste åtgärda: Alla barn som har ett annat modersmål än svenska får inte möjlighet att utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet (Lpfö 98, 1 Förskolans värdegrund och uppdrag och 2.2 Utveckling och lärande). Arbetet i alla förskolor är inte medvetet inriktat på att motverka traditionella könsmönster (Lpfö 98, 1. Förskolans värdegrund och uppdrag). Planerna mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag och 2 förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling). Kommunen genomför inte någon kommunövergripande uppföljning och utvärdering av barngruppers storlek (2 a kap års skollag). Skolinspektionen har identifierat följande brister inom skolbarnsomsorgen som kommunen måste åtgärda: Fritidshemmen utgör inte alltid ett innehållsmässigt komplement till skolan samt erbjuder inte alltid barnen en meningsfull fritid (2 a kap. 3 första och tredje stycket 1985 års skollag). Upplands Väsby kommun ser inte i tillräcklig utsträckning till att personalen har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses (2 a kap. 3 andra stycket 1985 års skollag). Fritidshemmens verksamhet i Upplands Väsby kommun är inte alltid anpassad utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter (2 a kap. 3 tredje stycket 1985 års skollag). Fritidshemmen samverkar inte i tillräcklig grad med hemmen så att föräldrarna har möjlighet att påverka och få information (Lpo 94, 2.4 Skola och hem). Alla fritidshem arbetar inte medvetet med att motverka traditionella könsmönster (Lpo 94, 1 En likvärdig utbildning). Planerna mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling). - Kommunen genomför inte någon kommunövergripande uppföljning och utvärdering av barngruppers storlek (2 a kap års skollag). Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

17 Beslut (55) Dnr :403 Skolinspektionen har identifierat följande brister inom Parkskolan som kommunen måste åtgärda: - Alla elever ges inte förutsättningar att nå kunskapsmålen för utbildningen (Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Lpo 94, 2.2 Mål att uppnå i grundskolan, Kursplanerna). - Rektorn har inte i tillräcklig grad sett till att personalen arbetar utifrån de nationella målen i samtliga ämnen (Lpo 94, 2. Mål och riktlinjer, Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar). - Kommunen och rektorn har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att undervisande lärare har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (2 kap års skollag). - De individuella utvecklingsplanerna uppfyller inte förordningens krav (7 kap. 2 grundskoleförordningen, Lpo 94, 2.7 Bedömning och betyg). - Planen mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag, 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling). - Betygssättningen och betygskatalogen uppfyller inte författningarnas krav (7 kap. 3 och 9 grundskoleförordningen, 6 och 9 Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2009:27 om betygskatalog i grundskolan). - Eleverna erbjuds inte alltid garanterad undervisningstid (4 kap. 3 a 1985 års skollag, 1 kap. 2 grundskoleförordningen, 2 kap. 17 grundskoleförordningen). - Elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet ges inte alltid ett sådant stöd (5 kap. 2 grundskoleförordningen). - Åtgärdsprogrammen följer inte författningarnas krav (5 kap. 1 grundskoleförordningen). - Studie- och yrkesvägledning erbjuds inte (Lpo 94, 2.6 Skolan och omvärlden). - Besluten om anpassad studiegång följer inte författningarnas krav (5 kap. 10 grundskoleförordningen). Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

18 Beslut (55) Dnr :403 Skolinspektionen har identifierat följande brister inom ISKI (Internationella Språk- och Kulturinstitutet) som kommunen måste åtgärda: - Alla elever ges inte förutsättningar att nå kunskapsmålen för utbildningen (Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Lpo 94, 2.2 Mål att uppnå i grundskolan, Kursplanerna). - Rektorn har inte i tillräcklig grad sett till att personalen arbetar utifrån de nationella målen i samtliga ämnen (Lpo 94, 2. Mål och riktlinjer, Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar). - Kommunen och rektorn har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att undervisande lärare har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (2 kap års skollag). - Kommunen och rektorn har inte i tillräcklig utsträckning sett till att lärarna utvärderar varje elevs kunskapsutveckling i förhållande till kursplanernas krav (2 kap. 6 grundskoleförordningen, Lpo 94, 2.7 Bedömning och betyg). - De individuella utvecklingsplanerna uppfyller inte förordningens krav (7 kap. 2 grundskoleförordningen, Lpo 94, 2.7 Bedömning och betyg). - Elevernas inflytande över hur utbildningen utformas är inte tillräckligt och anpassas inte alltid efter deras ålder och mognad (4 kap års skollag, Lpo 94, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, Riktlinjer). - Planen mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag, 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling). - Betygssättningen uppfyller inte författningarnas krav (7 kap. 3 och 9 grundskoleförordningen). - Elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet ges inte alltid ett sådant stöd (5 kap. 2 grundskoleförordningen). - Åtgärdsprogrammen följer inte författningarnas krav (5 kap. 1 grundskoleförordningen). - Besluten om anpassad studiegång följer inte författningarnas krav och beslut om placering i särskild undervisningsgrupp fattas inte i enlighet med författningarnas krav (5 kap. 5 och 10 grundskoleförordningen). Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

19 Beslut (55) Dnr :403 Allmänt om tillsynen Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Upplands Väsby kommun av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Skolinspektionen har besökt kommunens skolor och andra verksamheter under perioden 31 mars till den 4 juni Varje skola har efter besöket fått ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisats. Skolinspektionens iakttagelser och bedömningar som rör helhetsbilden av skolorna samt verksamheterna och huvudmannens ansvar för skolväsendet i kommunen redovisas i detta beslut. Förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, Parkskolan och ISKI redovisas i var sin rapport från verksamheterna och sammanfattas i kommunbeslutet. Besluten från samtliga skolor i övrigt och rapporten från vuxenutbildningen bifogas som bilagor. Detta utgör Skolinspektionens slutliga beslut avseende tillsynen i kommunen. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Skolinspektionen bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Detta beslut kompletteras med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för kommunen. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: Måluppfyllelse, trygg lärandemiljö, ledning och utveckling samt tillgång till utbildning. Tillsynen syftar inte till att ge en heltäckande bild av all verksamhet vid den aktuella tidpunkten. Övergripande information om tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (http://www.skolinspektionen.se/tillsyn/). Av rapporter och bilagda beslut framgår vilka skolor och verksamheter som har granskats, hur tillsynen har genomförts, vilka bedömningar som har gjorts och i vilka avseenden åtgärder behövs på de enskilda skolorna eller i de olika övriga verksamheterna. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs på de enskilda skolorna har rektor och huvudman ett ansvar för att åtgärder vidtas. Med anledning av tillsynen ska huvudmannen till Skolinspektionen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits på skolorna, i övriga verksamheter och i kommunen inom den tid och i den ordning som anges i beslutet. Underlaget för Skolinspektionens bedömningar av kommunens ansvarstagande är dels dokument från kommunen, skolor och övriga verksamheter, dels den information som inspektörerna samlat in via enkäter samt vid observationer, intervjuer och samtal under besöken. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

20 Beslut (55) Dnr :403 Beslutet grundas även på annan information om kommunen, skolor och övriga verksamheter från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I Upplands Väsby kommun genomfördes intervjuer med representanter för barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Väsby välfärd och Kundvalskontoret. Samtliga grundskolor och gymnasieskolor samt särskolan och vuxenutbildningen har besökts, men däremot inte förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. På skolorna har intervjuer genomförts med skolledningen samt, i de flesta fall, med representanter för elever och personal. Vidare har intervjuer genomförts med representanter för föräldrar, personal och chefer för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i detta beslut. Tillsynen av de fristående skolorna sker i särskild ordning. Den nya skollagen trädde ikraft den 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli års skollag ska fortsätta att gälla för utbildning och annan verksamhet till utgången av juni Beskrivning av kommunen Tabell 1. Verksamhetsform Antal barn/elever/studerande i kommunal regi Förskoleverksamhet 566 Skolbarnomsorg 997 Förskoleklass 270 Grundskola Obligatorisk särskola 29 Gymnasieskola 787 Gymnasiesärskola - Kommunal vuxenutbildning 105 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 29 Svenskundervisning för invandrare 235 Källa: Upplands Väsby kommun april 2010 Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18 Beslut Köpings kommun 731 85 Köping Kommunbeslut efter tillsyn av Köpings kommun 1 (43) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 2 Allmänt om tillsynen... 8 Beskrivning av kommunen... 9 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3754 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grums kommun

Utbildningsinspektion i Grums kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2007:3725 Utbildningsinspektion i Grums kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Särskolan Skolrapporter

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:399 Innehåll Kommunbeslut Verksamhetsrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Vuxenutbildning Skolrapporter

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Utbildningsinspektion i Osby kommun

Utbildningsinspektion i Osby kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:35 Utbildningsinspektion i Osby kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter F 9-verksamheter Spår A Hasslarödsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Innehåll Beslut Verksamhetsrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Vuenutbildning Skolrapporter

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut Vuxenutbildningen i Gävle Box 356 801 05 Gävle 2011-01-28 Skolbeslut för vuxenutbildning efter riktad tillsyn av vuxenutbildningen i Gävle kommun 2011-01-27 Beslut Riktad tillsyn i vuxenutbildningen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2006:3234 Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Skolområde Norr Högelidsskolan,

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:122 Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Andersbergsskolan F 5 Brearedsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:535 Beslut Tibble Fristående Gymnasium TFG AB Attundavägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB)

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Växjö kommun Skol och barnomsorgsnämnden Omsorgsnämnden Box 1222 351 12 Växjö 1 (10) Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Skolinspektionen

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:118 Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Aspöskolan och Rosenfeldtskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:65 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Simrislundsenheten F 6 Simrislundsskolan

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lunds kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lunds kommun (f.d. Lunds Tekniska

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Utbildning Leder Till Rätt Arbete Education i Norden AB Rektorn för John Bauergymnasiet i Västerås kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Västerås

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Stockholms kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Stockholms kommun (f.d.

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Haninge kommun. Skolinspektionen. Haninge kommun haiimgekommmi@haninge. se. 2014-09-05 Dnr 43-2013:4713

Beslut. efter tillsyn i Haninge kommun. Skolinspektionen. Haninge kommun haiimgekommmi@haninge. se. 2014-09-05 Dnr 43-2013:4713 Beslut Haninge kommun haiimgekommmi@haninge. se Beslut efter tillsyn i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ragunda kommun

Utbildningsinspektion i Ragunda kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:21 Utbildningsinspektion i Ragunda kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Anders-Olof skolan Hansåkerskolan och

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer