efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010"

Transkript

1 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5 Läggs till handlingarna 3. Anmälan av delegationsbeslut BUN/2010:6 Läggs till handlingarna 4. Upplands Väsbys yttrande över skolinspektionens beslut efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 BUN/2010:16 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 5. Revidering av regler för skolskjuts BUN/2010:135 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 6. Nya regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg i Upplands Väsby kommun BUN/2010:136 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag

2 2 Ärende Beteckning 7. Överenskommelse mellan barn- och utbildningsnämnden och Väsby välfärd, Grimsta skola, om värdskap för Väsby skolakademi 2011 BUN/2010:132 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 8. Utdelning av stipendier för fortbildande studieresor BUN/2010:120 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 9. Ansökan från Magnetica Education AB om att få driva fritidsverksamhet vid Frestaskolan, Odenslunda skola samt Vikskolan BUN/2010:130 Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag

3 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Johan Andersson Dnr: Fax BUN/2010:5 Barn- och utbildningsnämnden Meddelanden Ärendebeskrivning Fullständiga meddelanden finns vid sammanträdet i särskild meddelandepärm. a) Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2010/2011 Sveriges Kommuner och Landsting har efter förhandlingar med Svenska Musikförläggarföreningen, Föreningen Svenska Tonsättare och Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik (orgaisationerna) enats om ett normalavtal rörande kopiering av noter inom den kommunala musik- och kulturskolan för läsåret 2010/2011. b) Inbjudan till kursplanekonferenser Skolverket bjuder in er till det tredje steget i de nationella insatserna vid införandet av nya samlade läroplaner för grundskolan, specialskolan och sameskolan. Upplands Väsby kommun erbjuds 33 platser på Skolverkets kursplanekonferenser som genomförs från januari till mars c) Förskolelyftet Viktiga datum hösten 2010 och våren 2011, samt information om beslut, registrering av kursdeltagare i databasen och efteranmälan. d) Budgetpropositionen för år 2011 Den 12 oktober presenterade regeringen 2011 års budgetproposition (2010/11:1). SKL har sammanfattat de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren , med kommentarer bifogade. e) Detaljplan för Sigma Plan och miljöutskottet (PMU) gav vid sitt sammanträde den 15 oktober 2008 stadsbyggnadskontoret (SBK) i uppdrag att arbeta fram ett förslag till detaljplan för området. f) Detaljplan för Östra Harva Efter genomfört programsamråd beslutade kommunstyrelsen den 2 november 2009 att uppdra åt byggnadsnämnden och dess förvaltning att 1

4 upprätta och hantera förslag till detaljplan för området vid Harva, Skarvängskroken, Båtbyggartorp och Kairo, utifrån inriktningen i planprogrammet och samrådsredogörelsen. g) RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Så blir vi Europas mest attraktiva storstadsregion. h) Uppföljning av regelbunden tillsyn i Upplands Väsby kommun Skolinspektionen meddelar att man finner att rektor och Upplands Väsby kommun vidtagit åtgärder för att rätta till de brister som Skolinspektionen kritiserat i sin tillsyn under våren i) Planprogram för Åsen-Glädjens arbetsområde Ett samrådsmöte kommer att hållas i Vilunda Gymnasiums matsal i Upplands Väsby 8 december, klockan Samrådet är till för att fastighetsägare, hyresgäster, myndigheter och andra ska kunna lämna synpunkter på förslaget. j) Protokoll vid val till Lokala styrelsen 26 september 2010 Protokoll fört vid föräldraval av två ordinarie ledamöter samt två suppleanter till lokala styrelsen i Bollstanäs, söndagen den 26 september k) Protokoll från styrelsemöte Protokoll fört vid möte med lokala styrelsen, Bollstanäs skola, 4 oktober l) Aktuellt om skola och förskola 2010 Sveriges Kommuner och Landsting ger årligen ut skriften Aktuellt om skola och förskola. Här presenteras nationell och internationell statistik, rapporter och forskning om förskola, grundskola samt gymnasieskola. I denna tryckta skrift ges en bild av utvecklingen vad gäller resurser och basdata i förskola och skola. m) Information från Skolverket Matematik Informationens två foldrar innehåller dels ett stödmaterial vid planeringen av en matematikutvecklares uppdrag och dels information om Matematiksatsningen n) Svenska Dyslexiföreningens konferens 6 april 2011 Svenska Dyslexiföreningen anordnar en konferens om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi riktad till skolledare. Konferensen kommer att ha tre föreläsningsteman; Var står forskningen idag?, Att upptäcka och utreda samt Hur kan man hjälpa?. Inbjudan och anmälan bifogas och återfinns i meddelandepärm vid sammanträdet. o) Information om nationella minoriteter Från den 1 januari i år har vi i Sverige en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk som stärker det skydd för vårt lands historiska nationella minoriteter och deras språk som antogs av riksdagen Länsstyrelsen, Sametinget och Sveriges Kommuner och Landsting har därför tagit fram 2

5 ett informationsmaterial om detta, bestående av en broschyr och en karta. p) Barnombudsmannens nyhetsbrev BOs nyhetsbrev Nr 6 november 2010 återfinns i meddelandepärm vid sammanträdet. q) Rapport , Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 Beskrivande data r) Rapport , Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 2 Bedömningar och slutsatser 3

6 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare , reviderat Johan Andersson Dnr: Fax BUN/2010:6 Barn- och utbildningsnämnden Anmälan av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Följande delegationsbeslut har anmälts till barn- och utbildningsnämnden. Delegat Rektor Avdelningschef Avdelningschef Rektor Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef Förvaltningschef Rektor Avdelningschef Sakkunnig Beslut Placering i särskild undervisningsgrupp Grundskoleförordningen 5 kap 5 September november 2010 Bifall: 14 st Skolskjuts av särskilda skäl Skollagen 4 kap 7 September 2010 Bifall: 3 st, avslag: 2 st Skolskjuts av särskilda skäl Skollagen 6 kap 6 Oktober 2010 Bifall: 21 st Elevs ledighet utöver 10 dagar per läsår September 2010 Bifall: 1 st Barnomsorg av särskilda skäl Socialtjänstlagen 4 kap 1 Oktober 2010 Bifall: 8 st, avslag: 7 st Barnomsorg av särskilda skäl Skollagen 2a kap 6 November 2010 Bifall: 3 st, avslag: 1 st Barnomsorg av särskilda skäl Skollagen kap 2 9 November 2010 Bifall: 3 st Tilläggsbidrag Oktober 2010 Bifall: 3 st Förteckning över mottagningsattestanter Delegationsbeslut st Ledighet för facklig verksamhet Oktober 2010, bifall: 2 st Tilläggsbidrag Oktober 2010, bifall: 2 st Mottagande i särskola 1

7 Skollagen 3 kap 4 November 2010 Bifall: 1 st Rektor Anpassad studiegång Grundskoleförordningen 5 kap 10 November 2010 Bifall: 28 st Avdelningschef Tilläggsbidrag höstterminen 2011 December 2010, bifall: 14 st 2

8 Kundvalskontoret , reviderat Åsa Saxby Dnr Fax BUN/2010:16 Skolinspektionen Upplands Väsby kommuns yttrande över Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010, Dnr :403 Upplands Väsby kommun har tagit del av Skolinspektionens tillsynsbeslut. Skolinspektionen har i tillsynen identifierat ett antal brister inom kommunens ansvarsområde. Väsby Välfärd, som är kommunens utförarorganisation, redovisar handlingsplan för att åtgärda identifierade brister. Se bilageförteckning. Skolinspektionen har riktat kritik mot huvudmannen inom ett antal områden. Barn och utbildningsnämnden vidtar följande aktiviteter för att åtgärda bristerna. Förskoleverksamhet Kommunen genomför inte någon övergripande uppföljning och utvärdering av barngruppens storlek. Åtgärd Barn- och utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan för beslutat att följa upp och analysera barngruppers storlek (definierat som antalet barn dividerat med antalet personal) genom en utvidgad systematisk uppföljning och utvärdering. Fritidsverksamhet Fritidsverksamheten är inte alltid anpassad utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. 1

9 Åtgärd Barn- och utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan för beslutat att göra en översyn av struktur och finansiering av samtliga fritidsverksamheter. Verksamhetens resultat Uppföljningen och utvärderingen av verksamheternas resultat på kommunövergripande nivå är inte tillräcklig. Åtgärd Barn- och utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan för tagit beslut om att utveckla sitt kvalitetsarbete enligt föreskrifterna i nya skollagen (2010:800). Detta systematiska kvalitetsarbete kommer att fokusera på att utveckla metoder för utförlig analys av skolresultat från samtliga skolformer samt att noggrant följa utvecklingen genom att kräva in täta och kontinuerliga rapporter om utvecklingen. Väsby Välfärds åtgärder kommer att följas upp, utvärderas och analyseras inom ramen för denna nya form för kvalitetsarbete. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilagor: Se bilageförteckning 2

10 Beslut Upplands Väsby kommun Upplands Väsby Dnr :403 Kommunbeslut efter tillsyn av Upplands Väsby kommun

11 Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 3 Allmänt om tillsynen Beskrivning av kommunen Tillsynsprotokoll med bedömningar Bedömningar och motiveringar Förskoleverksamheten Skolbarnsomsorgen ISKI Parkskolan Bilageförteckning Bilaga 1 Tillsynsprotokoll och bedömningar för kommunens grundskolor Bollstanäs skola Breddenskolan Grimstaskolan Hasselskolan Runby skola Smedby skola Väsby skola Bilaga 2 Tillsynsprotokoll och bedömningar för kommunens gymnasieskolor Vilunda gymnasium Bilaga 3 Tillsynsprotokoll och bedömningar för kommunens vuxenutbildning Vuxenutbildningen

12 Beslut (55) Dnr :403 Tillsyn i Upplands Väsby kommun Helhetsbedömning och beslut Som huvudman för det offentliga skolväsendet i Upplands Väsby har kommunen ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelser i skollag, läroplaner, kursplaner och andra författningar. Det är kommunens uppgift att garantera alla barns, elevers och vuxenstuderandes rätt till utbildning av hög kvalitet genom att styra, leda och kvalitetssäkra all skolverksamhet i kommunen. Skolinspektionens tillsyn är framför allt inriktad på att huvudmannen har ett fungerande system för att genomföra verksamheten och säkerställa dess resultat enligt det nationella uppdraget. Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i kommunens verksamheter. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning kommunen, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Enligt kommunen når en förhållandevis stor andel av eleverna målen i grundskolans årskurs 5 och eleverna når i högre grad målen än snittet i riket. I grundskolans årskurs 9 nådde 68 procent av eleverna målen i alla ämnen år 2009, i jämförelse med rikssnittet på ca 76 procent. När det gäller andelen elever som var behöriga till nationellt program på gymnasieskolan och genomsnittligt meritvärde är också resultaten under rikssnittet och samtliga resultat har försämrats sedan år Samtliga resultat är klart sämre för pojkarna. Särskilt anmärkningsvärt är det att andelen pojkar som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg uppgår till ca 40 procent. Det är av stor vikt att kunskapsresultaten förbättras och att alla elever ges förutsättningar att nå minst målen för utbildningen. I gymnasieskolan är andelen elever som fullgör sin utbildning inom fyra år 59 procent, vilket är betydligt sämre än motsvarande siffra för riket. Vilundagymnasiets genomsnittliga betygspoäng för år 2009 är lägre än rikets och på vissa program är resultaten klart lägre än rikssnittet. Av de elever som år 2009 fick slutbetyg från gymnasieskolan var andelen elever med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier betydligt lägre än motsvarande nivå för riket. Även inom gymnasieskolan är det av stor vikt att kunskapsresultaten förbättras. Av nationell statistik för läsåret framgår att andelen kursdeltagare i vuxenutbildningen som avbröt sina studier är högre än i riket. Kommunens egen statistik för grundläggande vuxenutbildning visar för år 2009 att 83 procent av eleverna når minst Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

13 Beslut (55) Dnr :403 betyget godkänt i svenska som andraspråk och 40 procent i engelska. År 2008 nådde 32 procent av eleverna godkänt eller bättre betyg i matematik. För gymnasial vuxenutbildning är andelen elever i kommunen som når minst godkänt i kurserna matematik A, svenska A och engelska A högre än motsvarande andel i riket, men inom sfi år 2009 nådde endast 6 procent av de studerande godkänt (sfi 3, kurs D) i jämförelse med rikets 29 procent. Resultaten inom vuxenutbildningen tyder på att kunskapsresultaten även behöver förbättras inom vuxenutbildningen. Skolorna är skyldiga att ge särskilt stöd till de elever som bedöms behöva det. Tillsynen visar att särskilt stöd i allmänhet ges med några undantag. T.ex. finns det i kommunen grundskolelever som följer särskolans kursplaner trots att varken utredningar om mottagande i särskolan gjorts eller beslut om mottagande till särskolan har fattats. Förfarandet motiveras med att särskilt stöd inte kan ges i eleverna i tillräcklig utsträckning. Skolinspektionen ser mycket allvarligt på det här, och det är synnerligen angeläget att kommunen ser till att eleverna får den utbildning och det stöd som de har rätt till. För att fullgöra det nationella uppdraget förväntas kommunen på olika sätt följa upp och analysera resultat samt vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse. Tillsynen visar att skolorna i allmänhet följer upp och utvärderar elevernas samlade kunskapsresultat i årskurs 5 och 9 i förhållande till de nationella målen. Under de senaste åren har Upplands Väsby kommun organiserat om sin utbildningsverksamhet för att bl.a. öka medborgarnas valfrihet och skapa högre kvalitet i verksamheten. I kommunen pågår ett omfattande förändringsarbete. Som ett led i kommunens kvalitetsarbete deltar kom- kommunalt samarbetsprojekt k- där åtta kommuner deltar. Kvalitetsarbetet består i kundundersökningar, observationer, självvärdering samt tester och prov. Kommunen deltar även i ett samarbetsprojekt Tumstocken startade hösten 2007 och är ett treårigt nationellt projekt med syfte att jämföra kommuners förskoleverksamhet ur ett medborgarperspektiv. Inriktningen sägs vara att försöka finna samband mellan kostnader och kvalitet. I projektet ingår förutom Upplands Väsby även sex andra kommuner. Med anledning av resultaten i dessa mätningar/bedömningar och med anledning av de kunskapsresultat de studerande når i de obligatoriska och frivilliga skolformerna kallas rektorerna till nämnderna för att redovisa tänkta åtgärder. Vidare har uppdragsbeskrivningar och kontrakt formulerats mellan beställarorganisationen och utförarorganisationen där kraven på allt från förskola till vuxenutbildning har preciserats. Det är tänkt att dessa kontrakt ska följas upp årligen. Inom Kundvalskontoret och Väsby välfärd pågår arbete för att utveckla uppföljning och utvärdering. Trots att Upplands Väsby kommun således i flera avseenden har ett väl utvecklat kvalitetsarbete och under senare tid fokuserat på detta behöver kommunen centralt och Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

14 Beslut (55) Dnr :403 verksamheterna lokalt vidta åtgärder för att utveckla kvalitetsarbetet och därmed ge förutsättningar för högre måluppfyllelse. Tillsynen visar t.ex. att Upplands Väsby kommun på rektors- och kommunövergripande nivå inte i tillräcklig grad analyserar kunskapsresultaten i gymnasieskolan, särskolan och vuxenutbildningen. Inte heller utvärderas förskolans och fritidshemmens verksamhet i tillräcklig grad. Åtgärderna på politisk nivå, utifrån kommunens kvalitetsredovisning har till stor del saknats. Det är viktigt att kommunen vidtar samlade åtgärder avseende kunskapsresultaten för att förbättra dessa. ISKI (Internationella språk- och kulturinstitutet) och skolserviceenheten är uppskattade verksamheter och det uttrycks stora vinster med att ha resurser samlade på det viset. Kommunens utvärdering av verksamheterna ur ett pedagogiskt perspektiv har varit mycket begränsade. Detta bör ingå som en naturlig del i kvalitetsarbetet. Även om rektorerna i allmänhet tar ett gott ansvar för den pedagogiska ledningen kan de utvecklas inom de områden som tillsynen har identifierat. Rektorer, personal och föräldrar uppger att förskolan i allmänhet fungerar väl men att det finns brister på vissa fritidshem när det gäller hur verksamheten kompletterar skolan och erbjuder en meningsfull fritid. De individuella utvecklingsplanerna (IUP) är ett viktigt instrument för att följa enskilda elevers kunskapsutveckling och för att sätta in åtgärder så att undervisningen individanpassas. Tillsynen visar att skolorna är på väg att ta fram IUP som uppfyller författningarnas krav, men att en del arbete återstår, främst vad gäller omdömen i alla ämnen samt att ange vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. I det statliga uppdraget för utbildningsväsendet ingår att verka för att barn och elever utvecklar de normer och värderingar som är grunden för ett demokratiskt samhälle. En del i detta arbete är att barn och elever ska behandlas med respekt och inte utsättas för diskriminering eller andra former av kränkningar. Kommunens värdegrundsarbete centralt, liksom förskolornas, fritidshemmens och skolornas är målinriktat och präglas av ett gemensamt synsätt på hur kränkningar ska motverkas. För arbetet inom detta område har kommunen ett särskilt ansvar att se till att det finns planer för hur arbetet ska bedrivas i de olika verksamheterna samt att det sker en kontinuerlig utvärdering av arbetet. Kommunen har vinnlagt sig om att de lokala verksamheterna ska ha planer mot kränkande behandling i enlighet med författningskraven, men planerna uppfyller dock inte dessa krav. Arbetet med att ge eleverna möjlighet till inflytande och ansvar i skolan är väl utvecklat i vissa avseenden medan det behöver utvecklas i andra. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

15 Beslut (55) Dnr :403 Barnens inflytande inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen bedöms i allmänhet vara gott. Stimulansen i undervisningen varierar och kan utvecklas på flera skolor, liksom vissa rektorers uppföljning kring just detta. Skolinspektionen bedömer att Upplands Väsby kommun måste se till att personalen vid fritidshemmen har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Det är också viktigt att lärarna har utbildning för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Skolinspektionen har i tillsynen av Upplands Väsby identifierat följande brister inom kommunens ansvarsområden som måste åtgärdas: Alla elever ges inte förutsättningar att nå målen för utbildningen (1 kap. 2 och 2 a kap. 3 första och tredje stycket 1985 års skollag, Lpf 94, 2.1 Kunskaper, Mål att uppnå i de frivilliga skolformerna, Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Mål att uppnå i grundskolan samt kursplanerna). Verksamheternas planer mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag och 2 förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling). Upplands Väsby kommunen har inte vidtagit tillräckligt kraftfulla åtgärder för att öka andelen lärare med utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (2 kap års skollag). Upplands Väsby kommun har inte säkerställt att alla rektorerna i tillräcklig grad tar ansvar för att deras uppdrag genomförs i enlighet med författningarna (1 kap. 2 och 2 kap års skollag). Upplands Väsby kommuns uppföljning och utvärdering av verksamheternas resultat på kommunövergripande nivå är inte tillräcklig. Skolinspektionen förväntar sig därför att en redovisning av de samlade resultaten inom den obligatoriska särskolan, särvux och gymnasieskolans IV-program lämnas i samband med uppföljningen i december 2010 (1 kap års skollag och förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Kommunen har inte säkerställt att alla elever på Smedby skola som är mottagna i grundskolan respektive den obligatoriska särskolan får den utbildning de har rätt till. (3 kap års skollag och 2 kap. 3, 4 och 9 särskoleförordningen). Informationen kring rätten till utbildning inom samtliga kunskapsområden inom grundläggande vuxenutbildning är inte tillräckligt god (11 kap års skollag och 2 kap förordning om kommunal vuxenutbildning). Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

16 Beslut (55) Dnr :403 Skolinspektionen har identifierat följande brister inom förskoleverksamheten som kommunen måste åtgärda: Alla barn som har ett annat modersmål än svenska får inte möjlighet att utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet (Lpfö 98, 1 Förskolans värdegrund och uppdrag och 2.2 Utveckling och lärande). Arbetet i alla förskolor är inte medvetet inriktat på att motverka traditionella könsmönster (Lpfö 98, 1. Förskolans värdegrund och uppdrag). Planerna mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag och 2 förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling). Kommunen genomför inte någon kommunövergripande uppföljning och utvärdering av barngruppers storlek (2 a kap års skollag). Skolinspektionen har identifierat följande brister inom skolbarnsomsorgen som kommunen måste åtgärda: Fritidshemmen utgör inte alltid ett innehållsmässigt komplement till skolan samt erbjuder inte alltid barnen en meningsfull fritid (2 a kap. 3 första och tredje stycket 1985 års skollag). Upplands Väsby kommun ser inte i tillräcklig utsträckning till att personalen har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses (2 a kap. 3 andra stycket 1985 års skollag). Fritidshemmens verksamhet i Upplands Väsby kommun är inte alltid anpassad utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter (2 a kap. 3 tredje stycket 1985 års skollag). Fritidshemmen samverkar inte i tillräcklig grad med hemmen så att föräldrarna har möjlighet att påverka och få information (Lpo 94, 2.4 Skola och hem). Alla fritidshem arbetar inte medvetet med att motverka traditionella könsmönster (Lpo 94, 1 En likvärdig utbildning). Planerna mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling). - Kommunen genomför inte någon kommunövergripande uppföljning och utvärdering av barngruppers storlek (2 a kap års skollag). Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

17 Beslut (55) Dnr :403 Skolinspektionen har identifierat följande brister inom Parkskolan som kommunen måste åtgärda: - Alla elever ges inte förutsättningar att nå kunskapsmålen för utbildningen (Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Lpo 94, 2.2 Mål att uppnå i grundskolan, Kursplanerna). - Rektorn har inte i tillräcklig grad sett till att personalen arbetar utifrån de nationella målen i samtliga ämnen (Lpo 94, 2. Mål och riktlinjer, Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar). - Kommunen och rektorn har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att undervisande lärare har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (2 kap års skollag). - De individuella utvecklingsplanerna uppfyller inte förordningens krav (7 kap. 2 grundskoleförordningen, Lpo 94, 2.7 Bedömning och betyg). - Planen mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag, 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling). - Betygssättningen och betygskatalogen uppfyller inte författningarnas krav (7 kap. 3 och 9 grundskoleförordningen, 6 och 9 Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2009:27 om betygskatalog i grundskolan). - Eleverna erbjuds inte alltid garanterad undervisningstid (4 kap. 3 a 1985 års skollag, 1 kap. 2 grundskoleförordningen, 2 kap. 17 grundskoleförordningen). - Elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet ges inte alltid ett sådant stöd (5 kap. 2 grundskoleförordningen). - Åtgärdsprogrammen följer inte författningarnas krav (5 kap. 1 grundskoleförordningen). - Studie- och yrkesvägledning erbjuds inte (Lpo 94, 2.6 Skolan och omvärlden). - Besluten om anpassad studiegång följer inte författningarnas krav (5 kap. 10 grundskoleförordningen). Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

18 Beslut (55) Dnr :403 Skolinspektionen har identifierat följande brister inom ISKI (Internationella Språk- och Kulturinstitutet) som kommunen måste åtgärda: - Alla elever ges inte förutsättningar att nå kunskapsmålen för utbildningen (Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Lpo 94, 2.2 Mål att uppnå i grundskolan, Kursplanerna). - Rektorn har inte i tillräcklig grad sett till att personalen arbetar utifrån de nationella målen i samtliga ämnen (Lpo 94, 2. Mål och riktlinjer, Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar). - Kommunen och rektorn har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att undervisande lärare har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (2 kap års skollag). - Kommunen och rektorn har inte i tillräcklig utsträckning sett till att lärarna utvärderar varje elevs kunskapsutveckling i förhållande till kursplanernas krav (2 kap. 6 grundskoleförordningen, Lpo 94, 2.7 Bedömning och betyg). - De individuella utvecklingsplanerna uppfyller inte förordningens krav (7 kap. 2 grundskoleförordningen, Lpo 94, 2.7 Bedömning och betyg). - Elevernas inflytande över hur utbildningen utformas är inte tillräckligt och anpassas inte alltid efter deras ålder och mognad (4 kap års skollag, Lpo 94, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, Riktlinjer). - Planen mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag, 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling). - Betygssättningen uppfyller inte författningarnas krav (7 kap. 3 och 9 grundskoleförordningen). - Elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet ges inte alltid ett sådant stöd (5 kap. 2 grundskoleförordningen). - Åtgärdsprogrammen följer inte författningarnas krav (5 kap. 1 grundskoleförordningen). - Besluten om anpassad studiegång följer inte författningarnas krav och beslut om placering i särskild undervisningsgrupp fattas inte i enlighet med författningarnas krav (5 kap. 5 och 10 grundskoleförordningen). Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

19 Beslut (55) Dnr :403 Allmänt om tillsynen Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Upplands Väsby kommun av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Skolinspektionen har besökt kommunens skolor och andra verksamheter under perioden 31 mars till den 4 juni Varje skola har efter besöket fått ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisats. Skolinspektionens iakttagelser och bedömningar som rör helhetsbilden av skolorna samt verksamheterna och huvudmannens ansvar för skolväsendet i kommunen redovisas i detta beslut. Förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, Parkskolan och ISKI redovisas i var sin rapport från verksamheterna och sammanfattas i kommunbeslutet. Besluten från samtliga skolor i övrigt och rapporten från vuxenutbildningen bifogas som bilagor. Detta utgör Skolinspektionens slutliga beslut avseende tillsynen i kommunen. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Skolinspektionen bedömer om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Detta beslut kompletteras med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för kommunen. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: Måluppfyllelse, trygg lärandemiljö, ledning och utveckling samt tillgång till utbildning. Tillsynen syftar inte till att ge en heltäckande bild av all verksamhet vid den aktuella tidpunkten. Övergripande information om tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (http://www.skolinspektionen.se/tillsyn/). Av rapporter och bilagda beslut framgår vilka skolor och verksamheter som har granskats, hur tillsynen har genomförts, vilka bedömningar som har gjorts och i vilka avseenden åtgärder behövs på de enskilda skolorna eller i de olika övriga verksamheterna. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs på de enskilda skolorna har rektor och huvudman ett ansvar för att åtgärder vidtas. Med anledning av tillsynen ska huvudmannen till Skolinspektionen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits på skolorna, i övriga verksamheter och i kommunen inom den tid och i den ordning som anges i beslutet. Underlaget för Skolinspektionens bedömningar av kommunens ansvarstagande är dels dokument från kommunen, skolor och övriga verksamheter, dels den information som inspektörerna samlat in via enkäter samt vid observationer, intervjuer och samtal under besöken. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

20 Beslut (55) Dnr :403 Beslutet grundas även på annan information om kommunen, skolor och övriga verksamheter från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I Upplands Väsby kommun genomfördes intervjuer med representanter för barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Väsby välfärd och Kundvalskontoret. Samtliga grundskolor och gymnasieskolor samt särskolan och vuxenutbildningen har besökts, men däremot inte förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. På skolorna har intervjuer genomförts med skolledningen samt, i de flesta fall, med representanter för elever och personal. Vidare har intervjuer genomförts med representanter för föräldrar, personal och chefer för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Företrädare för kommunen har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i detta beslut. Tillsynen av de fristående skolorna sker i särskild ordning. Den nya skollagen trädde ikraft den 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli års skollag ska fortsätta att gälla för utbildning och annan verksamhet till utgången av juni Beskrivning av kommunen Tabell 1. Verksamhetsform Antal barn/elever/studerande i kommunal regi Förskoleverksamhet 566 Skolbarnomsorg 997 Förskoleklass 270 Grundskola Obligatorisk särskola 29 Gymnasieskola 787 Gymnasiesärskola - Kommunal vuxenutbildning 105 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 29 Svenskundervisning för invandrare 235 Källa: Upplands Väsby kommun april 2010 Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-15 Dnr: 43-2010:5175 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola i Heby kommun 2011-03-15 Skolbeslut Tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola 2011-03-15

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Östhammars särskola och Östhammars resursskola Vretavägen 3 747 40 Gimo 2011-03-07 Dnr Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östhammars särskola och Östhammars resursskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut Kooperativet Fredag ekonomisk förening Vitriskagatan 67 749 45 Enköping 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-03-21 Beslut för grundskola efter tillsyn av Vretaskolan i Östhammars kommun 1 (3) Rektorn vid Vretaskolan Idrottsvägen 4 747 40 Gimo Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar Grundskola f-2

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Edsskolan Tomtbergavägen 5 74235 Östhammar Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Edsskolan i Östhammars kommun Skolbeslut Tillsyn i Edsskolan 1 (2) Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Tygelsjöskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige 2010-06-24 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Tygelsjöskolan i stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-28 Stockholms kommun Rektorn vid Gröndalsskolan och Arstadalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Stockholms kommun

Läs mer

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux Beslut 2011-08-16 Dnr 43-2010:5177 Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux efter tillsyn av Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux i Täby kommun Skolbeslut Datum: 2011-08-16 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Täby

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut 2010-12-06 Dnr 43-2010:1367 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bergska skolan i Finspångs kommun Skolbeslut Tillsyn i Bergska skolan 2010-12-06 2 (16) Dnr 43-2010:1367 Rektorerna vid Bergska

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola Skolbeslut Fristående grundskolan Runstycket Husie Kyrkoväg 96 2010-05-24 Dnr 44-2010:114 212 38 Malmö Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runstyckets skola i Husie stadsdel,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Rektorerna vid Åva gymnasium Box 1450 183 14 Täby Täby kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2010-11-22 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Brickebackens skola F 3 i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Brickebackens skola F-3 Örebro kommun 2010-11-22 2 (6) Dnr

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Nordens Teknikerinstitut AB christine.johnson@academedia.se Rektorn vid NTI-gymnasiet michael.ericsson@nti.se Sollentuna kommun uan@sollentuna.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NTI-gymnasiet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-12-18 Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola manho_s@edu.sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun Tibro kommun kommun@tibro.se efter tillsyn i Tibro kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (8)

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut Box 43 153 21 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i den

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2010:1415 Beslut för grundskola efter tillsyn av Boo Gårds skola i Nacka kommun 1 (2) Rektor Tina Pettersson Boovägen 4 132 47 Saltsjö-Boo Nacka kommun 131 81 Nacka info@nacka.se Tillsyn i Boo Gårds

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2011-12-20 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid Kumlaby 6-9 viktoria.holmgren@kumla.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Kumlaby skola 6 9 Kumla kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-09-30 Dnr 43-2011:2168 Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Finnstaskolan Rektor Agnetha Sjöholm Agnetha.Sjoholm@upplands-bro.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Finnstaskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut ;:^:OT,- J ;I 2013-05-31 Stiftelsen Livets ord robert.ekli@loks.se Rektorn vid LOKS Fridhemsskolan F-6 margareta. gustafsson@loks.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Skolbeslut för Gymnasieskola

Skolbeslut för Gymnasieskola Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm Datum: 2010-04-26 1 (14) Dnr 2010:4181 Skolbeslut för Gymnasieskola efter tillsyn av Rudbecksgymnasiet i Tidaholm kommun 2010-04-26 Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm

Läs mer

Beslut. Alingsås kommun Alingsås Dnr :1558. Kommunbeslut. efter tillsyn av Alingsås kommun

Beslut. Alingsås kommun Alingsås Dnr :1558. Kommunbeslut. efter tillsyn av Alingsås kommun Beslut Alingsås kommun 441 81 Alingsås kommunstyrelsen@alingsas.se Dnr 43-2010:1558 Kommunbeslut efter tillsyn av Alingsås kommun 2(38) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 3 Allmänt om

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut Vittra utbildning AB Box 12267 102 26 Stockholm 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Geneskolan Hammarvägen 9 2010-11-02 Dnr 43-2010:2569 892 31 Domsjö Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Geneskolan i Örnsköldsviks kommun 2010-11-02 Skolbeslut Tillsyn i Geneskolan Datum:

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut NTI AB Box 15003 167 15 BROMMA 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Läs mer

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun 1 (4) Huvudmannen för Drottning Blankas Gymnasieskola AB i Varberg david.axklev@dbgy.se Rektorn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Skolinspektionen 2013-05-24 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektom vid Katedralskolan helene.lagerquist@katedral.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Katedralskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut Upplevelse Utbildning i Täby AB kee@sparregymnasium.se 1 (3) Helhetsbedömning och beslut Skolinspektionens tillsyn

Läs mer

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 Dnr 43-2009:3755 Beslut efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Västra Innerstaden Stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-05 Stiftelsen Livets Ord robert.ekh@loks.se Rektorn vid Livets Ords Kristna Gymnasium mats.hansen@lokg.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående Livets

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Inspira förskolor & skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Snäckbackens skola Marina.Blomkvist@inspira-fos.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Snäckbackens skola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning Beslut 2011-05-13 Dnr 43-2010:6094 Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning efter tillsyn av Nils Holgersson Entreprenörcentrum i Skurups kommun Beslut Tillsyn i Nils Holgersson Entrepenörcentrum 2011-05-13

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer