Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan Förslag till Verksamhetsplan Aktivitetsplan. Budget.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget."

Transkript

1 Mid Sweden Office - Prioriteter i Verksamhetsplan 2006 Förslag till Verksamhetsplan 2006 Aktivitetsplan Budget 10-års vision Verksamheten 1(43)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 PRIORITETER I VERKSAMHETSPLAN MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ORGANISATION Ägarråd Ledningsgrupp Mid Sweden Office ARBETSOMRÅDEN Uppbyggnad av verksamheten Bevakningsområden Bevakningsområde A: Näringslivsutveckling Bevakningsområde B: EU:s framtida regionalpolitik Bevakningsområde C: Infrastruktur och transporter Bevakningsområde D: FoU Bevakningsområde E: Miljö Bevakningsområde F: Folkhälsa Hälso/sjukvård AKTIVITETSPLAN OCH MÅL BUDGET ÅRS VISION FÖR MITTSVERIGEREGIONEN (ANTAGEN 2003) MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETEN: BESKRIVNING AV S ORGANISATION, VERKSAMHETSINRIKTNING OCH ARBETSUPPGIFTER SAMT SAMVERKAN MED OLIKA AKTÖRER BAKGRUND VISION OCH SYFTE ORGANISATION Fördjupat samarbete med Mittuniversitetet Fördjupat samarbete med Mittuniversitetet Näringslivets medverkan ett kontor på tre platser Kommunikation inom Individuella medarbetare Verksamhetsområdesansvar Utvecklingsplan MÅLGRUPPER OCH SAMVERKANSPARTER i samverkan med regionen i samverkan i Bryssel Samverkansparter både i regionen och Bryssel ARBETSUPPGIFTER Bevakning av politikområden Transnationella projekt programbevakning Information - kunskapsspridning KOMMUNIKATIONSKANALER ÖVRIGT Studenter Kunskapstjänster i projektutvecklingsprocessen Öka intäkterna Verksamhetsuppföljning (43)

3 INTRODUKTION Regionen Mid Sweden bestående av Västernorrland och Jämtlands län avser att i detta dokument presentera följande dokument som skall ligga till grund för Mid Sweden Office s (s) fortsatta arbete: Prioriteter i Verksamhetsplan för 2006 Verksamhetsplan för 2006 Aktivitetsplan Budget 10-års vision Beskrivning av Mid Sweden Office s (s) organisation, verksamhetsinriktning och arbetsuppgifter samt samverkan med olika aktörer 3(43)

4 Prioriteter i verksamhetsplan 2006 Mid Sweden Office 4(43)

5 PRIORITETER I VERKSAMHETSPLAN MID SWEDEN OFFICE Denna uppställning ger en överblick över de absoluta prioriteter kontoret fokuserar på. Därmed inte sagt att de politiska områdena att bevaka bibehålls från föregående år. Denna uppställning tjänar som en vägvisare vad kontoret primärt är engagerat i. A. Prioriterade politikområden att driva fördjupade lobbyinsatser (tex ökad delaktighet i samrådsförfaranden och påverkansgrupper) - Näringslivsinriktade insatser Business - Innovation, forskning och utveckling Fördjupade lobbyinsatser kräver djupanalys av ämnet i fråga samt engagemang och aktiviteter inom EU:s samtliga institutioner. B. Prioriterade större arrangemang/events i Bryssel - Entreprenörskap (EU:s näringslivspolitik) i samarbete med Mid Norway och/eller - Besöksnäringen kombinerat folkhälsa (EU:s näringslivspolitik samt folkhälsa) och (om vi blir beviljade) - Open Days 2006 Dessa arrangemang/events genomförs med fördel i samarbete med andra Europeiska regioner. C. Prioriterade aktiviteter i regionen - Skräddarsydda seminarier om EU:s påverkan enligt Mid Sweden framtagen modell - Seminarier till näringslivet om hur deltaga i EU projekt - Kontinuerliga möten med nyckelpersoner/grupper bland huvudmännen D. Medverkan i Europaforum Norra Sverige - Medverka i Europaforum Norra Sverige i enlighet med Europaforums handlingsplan (EU:s regionalpolitik) E. Prioriterade aktiviteter gällande verksamhetens utveckling - Vidgat ägarskap - Marknadsföring av kontorets verksamhet fokusera gent emot media F. Intensiv dialog med regionens alla parter - Ta emot besök i Bryssel - Besöka aktörer i regionen = verka på mötesplatser 5(43)

6 Verksamhetsplan för (43)

7 1. Verksamhetsplan för 2006 Denna verksamhetsplan presenterar s arbetsuppgifter ORGANISATION Under verksamhetsåret 2006 ser organisationen ut enligt följande: Ägarråd Kommunförbundet Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Landstinget Västernorrland Landstinget Västernorrland Länsråd Länsstyrelsen Västernorrland Kommunförbundet Jämtland Landstinget Jämtland Landstinget Jämtland Landstinget Jämtland Mittuniversitetet Länsråd Länsstyrelsen Jämtland Ledningsgrupp Kommunförbundet i Västernorrland Landstinget Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Kommunförbundet i Jämtlands Län Jämtlands Läns Landsting Länsstyrelsen Jämtlands län Företagsobservatörer Christer Nilsson (s) Jonny Lundin (c) Jan Sjödin (s) Hans Hedlund (c) Sten-Olof Altin Monica Hallquist (BP) Robert Uitto (s) Thomas Andersson (c) Mona Lisa Norrman (v) Christer Fröjdh Uno Svaleryd May Andersson Sören Öberg Ulrika Åberg Tomas Palmgren Lena Bergeskär Hans Halvarsson Anders Bodin Fokuz Tommy Stugard, IT Jämtland Gunnar Svedbergh, Åkroken Lars Holmberg, LTCK Mid Sweden Office 1/1 Chef för Mid Sweden Office Francisca Herodes 1/1 Projektanställning Brysselkontoret Tidsperiod Jeccika Eriksson ½ tid Kommunförbundet i Jämtland Sandra Droguett-Biörklund ½ tid Jämtlands Läns Landsting Beata Fodor 1/2 tid Kommunförbundet Västernorrland Kirsi Allberg 1/4 tid Kommunförbundet Västernorrland Charlie Wallin 1/1 tid Landstinget Västernorrland Gustav Malmqvist 7(43)

8 1.2. ARBETSOMRÅDEN Nedan följer en beskrivning av de arbetsområden planerar att arbeta med Uppbyggnad av verksamheten Mid Sweden Office startade upp i en helt ny organisation den 1 februari 2004 då Francisca Herodes tillträdde. För att kunna uppnå vår vision att Jämtlands och Västernorrlands län ska vara en aktiv och framgångsrik region i Europa så krävs det av för att lyckas i längden, att det skapas en långsiktigt fungerande verksamhet. Detta är ett arbete som behöver drivas och ägnas tid åt och innehåller skapande av fungerande kommunikationskanaler med aktiva mottagare för vår bevakning, se tidigare avsnittet om verksamhet. Fungerande kommunikationskanaler handlar om hemsida, nyhetsbrev, nätverksträffar, mottagare i regionen, m.m. Exempel på aktiviteter (detaljerade aktiviteter i aktivitetsplan): Ägarrådsmöte våren 2006 och hösten 2006 samt kunskapsseminarium Skräddarsydda seminarier i mindre grupper för huvudmännens politiker och tjänstemän om EU s påverkan på lokal och regional nivå Vidareutveckla hemsida Nyhetsbrev Bygga upp :s interna kommunikationskanaler Vara pådrivande för samordning av projektetablerings- processer Skapa nätverk Etablera och tydliggöra mottagare av information i regionen Fortsatt samarbete med våra närmaste samarbetsparter Mid-Norway och North Sweden Fortsatt och byggande av nya samarbeten med andra parter Fortsatt arbeta för att regionen på bästa sätt kan hantera EU frågor i ett triple-helix perspektiv (se detaljerad aktivitetsplan) 8(43)

9 Bevakningsområden Utifrån prioriteringar i de nuvarande Regionala Tillväxtprogrammen (RTP) i regionen samt Västernorrlands läns Internationella Strategi och Jämtlands läns Internationella Policy arbetar med att bevaka ett antal sakområden, varav ett med horisontell prioritet. Den horisontella prioriteten skall integreras och beaktas i vart och ett av de övriga sakområdena. Bilden visar de prioriterade bevakningsområdena. Vissa områden kräver att har en långtgående roll, i andra områden hare en stödjande roll. Detta förändras över tid och vissa ämnen är viktigare än andra under perioder. Bevakningsområden A. Näringslivsutveckling - A.1. Entreprenörskap - A.2. Turism - A.3. Landsbygdsutveckling - A.4. Distansoberoende tjänster - A.5. Miljödriven näringslivsutveckling B. EU:s framtida regionalpolitik C. Infrastruktur och transporter E. Miljö F. Folkhälsa/Hälso- och sjukvård HORISONTELL bevakning D. Innovation, forskning och utveckling (Skogen som resurs ingår här) G. Övrigt RTP samt de internationella strategierna innehåller fler ämnen än ovan nämnda. kommer även att bevaka dessa övriga områden men i begränsad omfattning. Alla övriga områden som dels har sitt ursprung i RTP och dels i prioriteringar utifrån den Europeiska unionens arbete bevakas i mån av tid och resurser. Exempel på områden finns under G. Övrigt. 9(43)

10 Varje medarbetare tilldelas ett huvudansvarsområde enl. följande: Sakområde Huvudansvar Koppling till andra länet, delansvar A. Näringslivsutveckling SDB GM A.1. Entreprenörskap A. Näringslivsutveckling BF GM A.2. Turism A. Näringslivsutveckling SDB GM A.3. Landsbygdsutveckling A. Näringslivsutveckling CW BF A.4. Distansoberoende tjänster A. Näringslivsutveckling SDB, BF CW A.5. Miljödriven näringslivsutveckling B. EU:s framtida regionalpolitik FH GM + SDB (EF tjänstemannastöd) C. Infrastruktur och GM SDB, BF transporter D. FoU, Innovationer FH SDB, GM (Skogen som resurs ingår här) E. Miljö CW SDB F. Folkhälsa/Hälso- sjukvård GM BF G. Övrigt Alla Alla Ansvaret innebär att personen har skyldighet att informera medarbetare i vad som händer på området samt lyfta frågor som är aktuella inom ansvarsområdet. Detta utesluter ej att övriga medarbetare arbetar med frågor som ej har markerats i ovan tabell. tex har Chefen i Bryssel (FH) ansvaret att lyfta samtliga frågor som aktualiseras inom ämnena. Uppdelningen skall möjliggöra att var och en får möjlighet att fördjupa sig i några ämnesområden istället för att arbeta med alla frågor. Uppdelningen syftar även till att kommunicera externt, tex på hemsidan uppdelning på våra arbetsområden så att förfrågningar, direktiv och uppdrag kan behandlas effektivare. En kritisk framgångsfaktor för bevakning av olika sakområden är att det finns en efterfrågan på :s tjänster i regionen vilket innebär att det är särskilt viktigt att bygga upp nätverk inom olika sakområden. Detta är ett kontinuerligt arbete för hemmaorganisationen. 10(43)

11 Bevakningsområde A: Näringslivsutveckling Inom området näringslivsutveckling väljer vi att fokusera på följande områden utifrån dess aktualitet för regionen och vad som just nu händer inom EU: Entreprenörskap Landsbygdsutveckling Turism Distansoberoende tjänster Miljödriven näringslivsutveckling EU vill uppmuntra företagandet inom unionen genom att hjälpa till med att skapa gynnsamma förutsättningar för affärsverksamhet. Att belöna och stödja företagare som är beredda att ta risker och underlätta för dem att få tillgång till finansiering, kan bidra till grundandet av nya företag. Det är också av avgörande betydelse att företagsfrämjande mekanismer, nätverk och tjänster finns lätt tillgängliga. Att skapa kluster av innovativa nya företag och få dessa att växa är viktigt när det gäller att vidmakthålla och förbättra EU:s konkurrenskraft i nya kunskapsbaserade näringsgrenar. Innovation är en av de viktigaste processerna i en kunskapsbaserad ekonomi. Att ta vara på forskning och teknik samt att främja konkurrensen är avgörande faktorer för att företagen skall kunna växa. EU strävar efter att gynna uppkomsten av en innovativ kultur i ekonomin och se till att företagen får alla möjligheter att ta hand om innovativa resultat och förvandla dem till konkurrenskraftiga affärsidéer. I kommissionens förslag till nytt program för innovationer och konkurrenskraft för perioden (Competitiveness and innovation program, CIP) finns möjligheter som bör bevaka för regionen. Kunskapsspridning om CIP-programmet bör vara en del av :s arbete med näringslivsfrågor. Företagen är avgörande för en hållbar utveckling i EU - ekonomiskt, socialt och miljömässigt. För att fatta hållbara politiska beslut som bygger på sunt förnuft måste man: Göra EU:s regelverk förutsägbart, för att inte förvrida investeringsbesluten. Se lagstiftning som en sista utväg, efter att mer flexibla verktyg, såsom frivilliga avtal och samreglering, har övervägts. Se till att besluten är proportionerliga och kostnadseffektiva Uppmuntra företagen att beakta miljöeffekterna under produktens hela livscykel Samråda med näringslivet och andra intressenter tidigt i den politiska processen så de som blir mest påverkade kan lämna kommentarer och bidra med sina erfarenheter. 11(43)

12 Näringslivspolitiken finansieras från olika gemenskapskällor. Huvudsakligen kommer pengarna från det fleråriga programmet för företag och företagsamhet ( ). Innovationsrelaterad verksamhet har ett brett stöd i innovationsprogrammet. Bland övriga finansieringskällor med en mer direkt inriktning på företag finns strukturfonderna och Europeiska investeringsbanken (EIB). EIB stödjer projekt och ger lån genom ekonomiska mellanhänder som arbetar på nationell, regional och lokal nivå. Bland de finansierade projekten märks utbildningsprogrammen, främjande av tillgången till nya marknader, förbättringar av kvaliteten, miljöskydd och gynnande av samarbete etc. Inom landsbygdsutvecklingen sker stora förändringar med tanke på globalisering, kvalitetskrav samt utvidgningen. Detta påverkar de lokala ekonomierna och landsbygdspolitiken har en viktig roll att spela för den geografiska, ekonomiska och sociala sammanhållningen i unionen. Här är det väsentligt att ta hänsyn till de lokala och regionala faktorerna i EU. Det nuvarande miljö- och landsbygdsprogrammet upphör att gälla I juni 2005 kom EU:s samtliga jordbruksministrar överens om en ny landsbygdsförordning som skall gälla perioden I förordningen står det att programmet skall bygga på tre olika insatsområden eller axlar: 1. Förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruk genom stöd till omstrukturering. 2. Förbättra miljön och landsbygden genom stöd till markskötsel. 3. Förbättra livskvalitet på landsbygden och uppmuntra diversifiering och ekonomiska aktiviteter. I juli 2005 antog även Europeiska kommissionen den Europeiska strategins riktlinjer för landsbygdsutveckling (EU strategic guidelines for rural development). Jordbruksdepartementet leder arbetet med att ta fram innehållet i ett nytt svenskt miljöoch landsbygdsprogram. På samma gång planerar Jordbruksverket genomförandet av programmet för att de skall kunna tillämpas från och med år På nationell nivå har en parlamentarisk kommitté bildats för att utarbeta en långsiktig strategi för den nationella politiken för landsbygdsutveckling. Slutbetänkandet skall läggas fram till regeringen november I maj 2005 lämnade kommittén ett förslag till regeringen om hur det kommande miljö- och landsbygdsprogrammet (LBU) bör utformas under programperioden Kommittén har också medverkat till att erfarenhetsutbyten i form av åtta rådslag har genomförts under våren Under hösten 2005 har landsbygdskommittén bjudit in olika forum till att delta som part i en referensgrupp där syftet är att diskutera den långsiktiga strategin. Mid Sweden Office deltar via Europaforum Norra Sverige i det fortsatta arbetet. 12(43)

13 Inom skogen som resurs, distansoberoende tjänster samt miljödriven näringslivsutveckling finns flertalet möjligheter att delta i EU:s forskning och utvecklingsprogram för att arbeta för tillväxt på dessa områden. Under perioden kommer EU-kommissionen att bedriva en kampanj för att lyfta fram alternativ energi. Här finns stora möjligheter för regionens arbete med biobränslen. Exempel på aktiviteter (detaljerade aktiviteter i aktivitetsplan): Samarbete med nationella institut såsom t.ex etour i Jämtlands län, Folke Bernadotteakademin i Västernorrland. Medverka till turism företagensutveckling -åtgärdsförslag om kulturrelaterade turistmål. Erbjuda seminarium till riktad målgrupp i regionen om entreprenörskap och företagarfrågor. Stöd till klusterbildning inom kris- konflikthantering i Västernorrlands län. Bevaka och förmedla information om landsbygdsutveckling inom ramen för arbetet med Europaforum. Inom samtliga politiskt prioriterade ämnen öppna kanaler och ta hem kunskap om EU på respektive område. Samverka med företagsinitiativ såsom Vision Ådalen. Bevaka EU:s energikampanj och samverka med projekt och företag inom energiområdet som t.ex Biofuel region, Processum och Energidalen. (se även fullständig aktivitetsplan) 13(43)

14 Bevakningsområde B: EU:s framtida regionalpolitik EU:s regionalpolitik och dess utveckling är av avgörande betydelse för stabiliteten i EU och är grundläggande för den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom EU. Syftet med regionalpolitiken är att förbättra konkurrenskraften och sysselsättningen genom att se till att de områden som är minst välmående eller som drabbats av strukturella svårigheter kan åstadkomma en hållbar utveckling, samtidigt som de anpassar sig till de nya villkoren på arbetsmarknaden och den globala konkurrensen. Den 18 februari 2004 presenterade den Europeiska kommissionen den tredje sammanhållningsrapporten som innehåller kommissionens vision om hur sammanhållningspolitiken i en utvidgad Europeisk union med 10 nya medlemsstater under perioden ser ut. Rapporten innehåller konkreta rekommendationer om hur EU:s finansiella medel till strukturfonderna bör användas för att de ekonomiska klyftorna mellan medlemsstater och regioner skall minska och för att en snabbare tillväxt och en mera hållbar utveckling skall uppnås. Kommissionen föreslår att EU:s sammanhållningspolitik får en ny uppbyggnad och koncentreras till tre huvudprioriteringar, vilket innebär ett minskat stöd till regionen. Under 2005 gick förslaget att gå vidare till Europaparlamentet och till rådet. Under 2006 skall medlemsstaterna formulera nationella programdokument och EU s totala budget bör komma till ett beslut under det österrikiska ordförandeskapet. Inom ramen för Europaforum finns sex prioriterade områden som bevakas av rapportörer och ett tjänstemannastöd, i vilket medverkar. Dessa prioriterade områden är : 1. Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 2. Statsstöd 3. Nordlig dimension 4. Landsbygdsutveckling och Stadspolitik 5. Forskning och utveckling 6. Kommunikationer Exempel på aktiviteter: fungerar som ett tjänstemannastöd till Europaforum Norra Sverige. skall medverka till och arbeta aktivt i linje det positionsdokument som antagits av Europaforum Norra Sverige i februari 2004 och efterföljande positioner och inspel. spelar en mycket aktiv part i utformningen av Europaforums arbete och ansvarar för framtagande, uppdatering och koordinering av Europaforums handlingsplan 14(43)

15 organiserar Europaforum i Östersund våren 2006? skall söka samarbete med andra regioner i Sverige, såsom North Sweden samt även andra regioner mfl. i andra EU-länder. bevakar och rapporterar nyheter på området. Föreläsningar av rapportörer i fullmäktige Bevaka och delta i utformningen av det nya Interreg-programmet Stödja regionens representanter i politiska europeiska nätverk DG Regio önskar utveckla en följe-publikation på NordRegios Gleshetsstudie samt även arrangera en konferens i slutet av 2006 för att marknadsföra den Nordliga Dimensionen. (se även fullständig aktivitetsplan) 15(43)

16 Bevakningsområde C: Infrastruktur och transporter TEN Trans European Networks Bredband Regionala flygplatser Järnvägsinfrastruktur EU:s vitbok om de gemensamma transportpolitiken fram till 2010 ligger till grund för det arbete som bedrivs i Europa med avseende på transportfrågor. Utvecklingen av effektiva gemensamma transportnät är en av de viktigaste målsättningarna med EU:s transportpolitik. EU-kommissionen beräknar Europas totala trafikmängden kommer att fördubblas fram till år Transportnätverken ska byggas upp av nya motorvägar, järnvägsnät för höghastighetståg, transportkorridorer och utbyggnad av flygplatser. Kommissionen har under 2005 gjort en översyn av statsstödsreglerna för regionala flygplatser. Detta bör fortsatt bevakas i samråd med berörda myndigheter. Möjligheterna till förbättrade flygförbindelser med central-europa (utan omväg via Stockholm) från regionens flygplatser kan vara en fråga i detta sammanhang. I MittSverigeregionen har stora satsningar gjorts på utbyggnad av bredband bland annat med hjälp av strukturfonderna, och det är nu viktigt att dessa satsningar vidareutvecklas och tas till vara av organisationer och näringsliv. Exempel på aktiviteter (detaljerade aktiviteter i aktivitetsplan): Bevaka transportpolitiken och följa NECL projektets arbete. Samverka med berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att förbättra järnvägsinfrastrukturen, t.ex Bottniabanan, Norrtåg, Banverket och länsstyrelserna Bevaka och stödja arbetet inom CPMR Baltic Sea Commission med transportfrågor, i första hand vad gäller det föreslagna projektet InterBaltic Vid behov stödja Vägverket Region Mitt och länsstyrelserna kring EU:s arbete med TEN-T programmet. Inventera och strukturera regionens behov av bevakning av transport och infrastrukturfrågor utifrån möjligheter på EU nivå. (se även fullständig aktivitetsplan) 16(43)

17 Bevakningsområde D: FoU Som en horisontell prioritet arbetar med FoU frågan. EU satsar stort på forskning och innovation och bygger vidare på viktiga Europeiska erfarenheter. Denna utveckling kräver dock samordning och samarbeten över Europa. Utveckling sker inte i den takt som önskas mycket pga att olika teknikcentrum och institut etc inte samarbetar. EU främjar detta samarbete och satsar på att förena alla ansträngningar för att skapa en motsvarighet till den "gemensamma marknaden" för varor och tjänster även för forskning och innovation. Strukturen för detta initiativ kallas för "det europeiska området för forskningsverksamhet". Där sammanförs allt gemenskapsstöd i avsikt att dels skapa en bättre samordning av forskningsverksamheten, dels se till att strategier för forskning och innovation på nationell nivå och EU-nivå sammanfaller. FoU frågorna befinner sig i en avgörande tidsperiod där regionens inspel till utformningen av det sjunde ramprogrammet är av stor betydelse. skapar förutsättningar för regionen att agera och hjälper till att öppna dörrar och kanaler som är viktiga för att få gehör för önskemål och krav. Exempel på aktiviteter (detaljerade aktiviteter i aktivitetsplan): deltar på nationell nivå i arbetet att bevaka våra intressen vid utformningen av EU:s 7:e ramprogram för forskning och utveckling. arrangerar seminarium i regionen om deltagande i EU:s FoU program nuvarnade 6:e ramprogrammet). Samarbete med Mid Norway. Övriga kunskapshöjande insatser om FoU. Driva antagen position av regionen samt av Europaforum i samband med kommande förhandlingar i bl.a kommissione, Europaparlamentet och även rådet. Särskilt inriktade insatser som vänder sitt till Mittuniversitetet i form av information, förslag till agerande och direkta insatser. deltar i arbetet att sammanställa en gemensam regional forskningsstrategi. (se även fullständig aktivitetsplan) 17(43)

18 Bevakningsområde E: Miljö Miljöområdet är kanske det område som i allra största grad berörs av beslut tagna i EU. Närmare 80% av de beslut som tas på EU-nivå har inverkan på våra verksamheter, bl a gäller det vattendirektivet och andra stora direktiv inom miljöområdet har tagit liten eller ingen hänsyn till de förhållanden som gäller i vårt nordliga klimat. Eftersom vi har en gemensam lagstiftning på miljöområdet inom EU är det väldigt viktigt att påverka förslagen redan när de ligger hos Kommissionen. När direktiven väl är antagna är det betydligt svårare. Påverkan kan ske direkt mot Kommissionen men dialogen med den nationella nivåns företrädare är också av mycket stor betydelse. Det är inte alltid de har kunskap om våra särskilda förutsättningar. Vi har under senare år sett flera olika direktiv som utgår från mellan- och sydeuropeiska perspektiv och som inte alls varit anpassade till våra förhållanden. En del av de direktiv som inte anpassats för våra förhållanden innebär arbetsinsatser och/eller investeringar som inte heller har någon egentlig miljönytta. Som exempel kan vi nämna badvattendirektivet som varken tagit hänsyn till vårt klimat eller antalet badmöjligheter som vår natur erbjuder. har startat en process i regionen för att öka engagemanget på lokal och regional nivå för frågan. För att vi ska kunna agera behöver vi signaler från regionen vad som ska bevakas. Vi behöver också få konkreta synpunkter från personer med fackkompetens eftersom frågorna som behandlas ofta är väldigt specifika och tekniska. ENCORE, The Environmental Conference of the Regions of Europe är ett politiskt miljönätverk mellan Europas regioner. Genom sitt samarbete arbetar de för ett effektivt genomförande av EU:s miljölagstiftning, förbättrad miljöstyrning samt arbetar för hållbar utveckling i regionerna. Vartannat år hålls en konferens, nästa gång juni 2006 i Åre som Landstinget Jämtland organiserar. Jämtland är ordförande för ENCORE , ett uppdrag som delas med Toscana, Italien till mitten av 2006 och med Aragon, Spanien resterande period. stöder genom att upprätthålla viktiga kontakter med EU-aktörer och relevanta regionkontor och vara behjälplig vid kontakter med EUinstitutionerna, främst DG Miljö men också upparbeta kontakt med andra aktuella institutioner. Exempel på aktiviteter: arbetar med denna process i regionen genom medverkan vid diskussioner och spridning av information. ger ut ett nyhetsbrev specialiserat på miljöfrågor Mid Sweden i EU/MILJÖ. stöttar Landstinget Jämtland gällande ENCORE kontakterna med EUinstitutionerna under deras ordförandeskap i ENCORE. (se även fullständig aktivitetsplan) 18(43)

19 Bevakningsområde F: Folkhälsa Hälso/sjukvård Folkhälsa Hälsa i arbetslivet Hälso- och sjukvård ehälsa Kommissionen har utsett hälsan till en av de prioriterade frågorna under mandatperioden, och håller nu på att utveckla en mer enhetlig och samordnad syn på hälsopolitiken. Hälso- och sjukvård är däremot i princip en nationell angelägenhet men berörs ändå i hög grad av EU:s policyarbete inom många områden såsom t.ex arbetstidsdirektivet, tjänstedirektivet och regler om rörlighet för patienter och personal. Inom ett antal finansieringsinstrument såsom 7:e ramprogrammet och CIP (Competitiveness and innovation program) föreslås bland annat medicinsk forskning, hälsoforskning och IT i vården (ehealth) finnas med som prioriterade områden. Även i kommissionens nya europeiska IT-strategi i 2010 finns e-hälsofrågor med som prioriterat område. Inom EU finns ett folkhälsoprogram som gäller fram till 2008 med en budget på knappt 500 miljoner kronor per år. Syftet är bl.a att förbättra informationen kring hälsa och hälsoarbete genom att tillgängliggöra data. Dessutom skall man i Europa säkerställa snabba reaktioner på hälsohot samt identifiera faktorer som är viktiga för en god hälsa och för att motverka sjukdomar. Det kan gälla livsstilsfaktorer, miljöfaktorer och socioekonomiska faktorer. För Mid Sweden-regionen finns goda möjligheter att delta i folkhälsoprogrammet men det förutsätter ett aktivt arbete och samarbete med andra aktörer inom folkhälsoområdet, t.ex folkhälsoinstitutet. Komissionen har under 2005 lagt ett förslag till ett gemenskapsprogram för hälsa- och konsumentskydd. Detta föreslås omfatta Milj under perioden , Det övergripande målet med detta program är att förbättra livskvaliteten för EU:s medborgare i termer av hälsa och konsumentintressen. Inom den del av programmet som riktar sig mot hälsan förslås följande delmål: Skydda medborgarna från hot mot hälsan Främja åtgärder som uppmuntrar till hälsosammare levnadsvanor Bidra till att minska förekomsten av omfattande sjukdomar Förbättra hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet Exempel på aktiviteter: Kontinuerligt arbete med att sprida information om EU:s folkhälsoprogram och andra finansieringsmöjligheter inom folkhälsoområdet Bevaka och sprida information om förslaget till gemenskapsprogram för hälsa- och konsumentskydd Etablera och utveckla kontakter med EU:s nya folkhälsoenhet i Luxemburg 19(43)

20 Seminarier i regionen om vad EU:s politik inom folkhälsoområdet innehåller/påverkar oss. Stödja regionens näringsliv och hälso- och sjukvårdsaktörer för att öka möjligheterna att söka medel ur EU:s olika finansieringsinstrument för utveckling av IT i vården/e-hälsa. bjuder in sig till relevanta möten/nätverk om folkhälsa och hälso- och sjukvård. (se även fullständig aktivitetsplan) Franciscas planerade hemmaveckor 2006 (med reservation för ändringar): Kommande veckor info senare, uppdateras på hemsidan. 20(43)

21 Aktivitetsplan och mål (43)

22 2. AKTIVITETSPLAN OCH MÅL 2006 Aktivitetsplanen uppdateras kontinuerligt under året i ägarråd, ledningsgrupp och i Mid Sweden Office. Planens fullständiga genomförande förutsätter full bemanning. Under årets uppdateras planen och reservation för förändringar avseende uppdrag och prioriteter. Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Verksamheten Ägarrådsmöte med Vår 2006 seminarium i Bryssel Verksamheten Verksamheten Näringslivsutveckling Näringslivsutveckling 2006 SME och mikroföretag Företagsrepresentanter 2006 Almi, Lst y + Z EIC m.m. Löpande Lst Y Näringslivsutveckling Näringslivsutveckling Näringslivsutveckling Uppbyggnad och identifiering av nätverk, mottagare i regionen. Enkätundersökning, främst av nyhetsbrevet samt s kommunikation Omvärdslbevakning för turism/besöksnär. Riktade seminarier om Europaprojektutveckling samt EU:s påverkan Medverka på företagardagar Projektstöd/del i förstudie om kris och konflikthantering klusterembryo Medverka i Projektet Vision Ådalen genom delprojektet TIN TIN bla gm bidrag till skrift Höst 2006 i regionen Kontinuerligt arbete Ägarråd externa föreläsare samt samarbetsparter Genomgång av verksamheten Antagande av VP 2007, kompetenshöjning Fungerande struktur Vår 2006 Delutvärdera s kommunikation, verksamhet Löpande 2006 SME inom besöksnäringen Löpande FR Företagarna Höjd kunskap samt möjligheter till internationella projekt, nya marknader Höjd kunskap om finansieringsformer till projekt samt formande av samarbetsprojekt Öka regionens kunskap om EU och entreprenörskap, företagande och internationalisering Utvecklat kluster som agerar med andra parter internationellt, dra nytta av samt delar med sig av kunskap, tillväxtmotor Öka Vision Ådalens kuskap om EU och företagande 22(43)

North Sweden European Office Mål, arbetssätt och organisation, inklusive finansiering 2009-2013

North Sweden European Office Mål, arbetssätt och organisation, inklusive finansiering 2009-2013 Cirkulär 1-08 Expedierad 2008-03-06 Kommunstyrelsen North Sweden European Office Mål, arbetssätt och organisation, inklusive finansiering 2009-2013 NORDREGIO har på ägarnas uppdrag genomfört utvärdering

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden...

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE

2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE 2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE [VERKSAMHETS- BERÄTTELSE ÅR 2008] I FÖRHÅLLANDE TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2008 INNEHÅLL Introduktion... 3 1. Bakgrund... 3 1.1 Historik... 3 1.2 Uppdraget... 3 1.3 Organisation...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Vitbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Hur vill vi ha det? Hur är det nu? Hur gör andra? Vad behöver vi göra nu och i framtiden? LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer