Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan Förslag till Verksamhetsplan Aktivitetsplan. Budget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget."

Transkript

1 Mid Sweden Office - Prioriteter i Verksamhetsplan 2006 Förslag till Verksamhetsplan 2006 Aktivitetsplan Budget 10-års vision Verksamheten 1(43)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 PRIORITETER I VERKSAMHETSPLAN MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ORGANISATION Ägarråd Ledningsgrupp Mid Sweden Office ARBETSOMRÅDEN Uppbyggnad av verksamheten Bevakningsområden Bevakningsområde A: Näringslivsutveckling Bevakningsområde B: EU:s framtida regionalpolitik Bevakningsområde C: Infrastruktur och transporter Bevakningsområde D: FoU Bevakningsområde E: Miljö Bevakningsområde F: Folkhälsa Hälso/sjukvård AKTIVITETSPLAN OCH MÅL BUDGET ÅRS VISION FÖR MITTSVERIGEREGIONEN (ANTAGEN 2003) MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETEN: BESKRIVNING AV S ORGANISATION, VERKSAMHETSINRIKTNING OCH ARBETSUPPGIFTER SAMT SAMVERKAN MED OLIKA AKTÖRER BAKGRUND VISION OCH SYFTE ORGANISATION Fördjupat samarbete med Mittuniversitetet Fördjupat samarbete med Mittuniversitetet Näringslivets medverkan ett kontor på tre platser Kommunikation inom Individuella medarbetare Verksamhetsområdesansvar Utvecklingsplan MÅLGRUPPER OCH SAMVERKANSPARTER i samverkan med regionen i samverkan i Bryssel Samverkansparter både i regionen och Bryssel ARBETSUPPGIFTER Bevakning av politikområden Transnationella projekt programbevakning Information - kunskapsspridning KOMMUNIKATIONSKANALER ÖVRIGT Studenter Kunskapstjänster i projektutvecklingsprocessen Öka intäkterna Verksamhetsuppföljning (43)

3 INTRODUKTION Regionen Mid Sweden bestående av Västernorrland och Jämtlands län avser att i detta dokument presentera följande dokument som skall ligga till grund för Mid Sweden Office s (s) fortsatta arbete: Prioriteter i Verksamhetsplan för 2006 Verksamhetsplan för 2006 Aktivitetsplan Budget 10-års vision Beskrivning av Mid Sweden Office s (s) organisation, verksamhetsinriktning och arbetsuppgifter samt samverkan med olika aktörer 3(43)

4 Prioriteter i verksamhetsplan 2006 Mid Sweden Office 4(43)

5 PRIORITETER I VERKSAMHETSPLAN MID SWEDEN OFFICE Denna uppställning ger en överblick över de absoluta prioriteter kontoret fokuserar på. Därmed inte sagt att de politiska områdena att bevaka bibehålls från föregående år. Denna uppställning tjänar som en vägvisare vad kontoret primärt är engagerat i. A. Prioriterade politikområden att driva fördjupade lobbyinsatser (tex ökad delaktighet i samrådsförfaranden och påverkansgrupper) - Näringslivsinriktade insatser Business - Innovation, forskning och utveckling Fördjupade lobbyinsatser kräver djupanalys av ämnet i fråga samt engagemang och aktiviteter inom EU:s samtliga institutioner. B. Prioriterade större arrangemang/events i Bryssel - Entreprenörskap (EU:s näringslivspolitik) i samarbete med Mid Norway och/eller - Besöksnäringen kombinerat folkhälsa (EU:s näringslivspolitik samt folkhälsa) och (om vi blir beviljade) - Open Days 2006 Dessa arrangemang/events genomförs med fördel i samarbete med andra Europeiska regioner. C. Prioriterade aktiviteter i regionen - Skräddarsydda seminarier om EU:s påverkan enligt Mid Sweden framtagen modell - Seminarier till näringslivet om hur deltaga i EU projekt - Kontinuerliga möten med nyckelpersoner/grupper bland huvudmännen D. Medverkan i Europaforum Norra Sverige - Medverka i Europaforum Norra Sverige i enlighet med Europaforums handlingsplan (EU:s regionalpolitik) E. Prioriterade aktiviteter gällande verksamhetens utveckling - Vidgat ägarskap - Marknadsföring av kontorets verksamhet fokusera gent emot media F. Intensiv dialog med regionens alla parter - Ta emot besök i Bryssel - Besöka aktörer i regionen = verka på mötesplatser 5(43)

6 Verksamhetsplan för (43)

7 1. Verksamhetsplan för 2006 Denna verksamhetsplan presenterar s arbetsuppgifter ORGANISATION Under verksamhetsåret 2006 ser organisationen ut enligt följande: Ägarråd Kommunförbundet Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Landstinget Västernorrland Landstinget Västernorrland Länsråd Länsstyrelsen Västernorrland Kommunförbundet Jämtland Landstinget Jämtland Landstinget Jämtland Landstinget Jämtland Mittuniversitetet Länsråd Länsstyrelsen Jämtland Ledningsgrupp Kommunförbundet i Västernorrland Landstinget Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Kommunförbundet i Jämtlands Län Jämtlands Läns Landsting Länsstyrelsen Jämtlands län Företagsobservatörer Christer Nilsson (s) Jonny Lundin (c) Jan Sjödin (s) Hans Hedlund (c) Sten-Olof Altin Monica Hallquist (BP) Robert Uitto (s) Thomas Andersson (c) Mona Lisa Norrman (v) Christer Fröjdh Uno Svaleryd May Andersson Sören Öberg Ulrika Åberg Tomas Palmgren Lena Bergeskär Hans Halvarsson Anders Bodin Fokuz Tommy Stugard, IT Jämtland Gunnar Svedbergh, Åkroken Lars Holmberg, LTCK Mid Sweden Office 1/1 Chef för Mid Sweden Office Francisca Herodes 1/1 Projektanställning Brysselkontoret Tidsperiod Jeccika Eriksson ½ tid Kommunförbundet i Jämtland Sandra Droguett-Biörklund ½ tid Jämtlands Läns Landsting Beata Fodor 1/2 tid Kommunförbundet Västernorrland Kirsi Allberg 1/4 tid Kommunförbundet Västernorrland Charlie Wallin 1/1 tid Landstinget Västernorrland Gustav Malmqvist 7(43)

8 1.2. ARBETSOMRÅDEN Nedan följer en beskrivning av de arbetsområden planerar att arbeta med Uppbyggnad av verksamheten Mid Sweden Office startade upp i en helt ny organisation den 1 februari 2004 då Francisca Herodes tillträdde. För att kunna uppnå vår vision att Jämtlands och Västernorrlands län ska vara en aktiv och framgångsrik region i Europa så krävs det av för att lyckas i längden, att det skapas en långsiktigt fungerande verksamhet. Detta är ett arbete som behöver drivas och ägnas tid åt och innehåller skapande av fungerande kommunikationskanaler med aktiva mottagare för vår bevakning, se tidigare avsnittet om verksamhet. Fungerande kommunikationskanaler handlar om hemsida, nyhetsbrev, nätverksträffar, mottagare i regionen, m.m. Exempel på aktiviteter (detaljerade aktiviteter i aktivitetsplan): Ägarrådsmöte våren 2006 och hösten 2006 samt kunskapsseminarium Skräddarsydda seminarier i mindre grupper för huvudmännens politiker och tjänstemän om EU s påverkan på lokal och regional nivå Vidareutveckla hemsida Nyhetsbrev Bygga upp :s interna kommunikationskanaler Vara pådrivande för samordning av projektetablerings- processer Skapa nätverk Etablera och tydliggöra mottagare av information i regionen Fortsatt samarbete med våra närmaste samarbetsparter Mid-Norway och North Sweden Fortsatt och byggande av nya samarbeten med andra parter Fortsatt arbeta för att regionen på bästa sätt kan hantera EU frågor i ett triple-helix perspektiv (se detaljerad aktivitetsplan) 8(43)

9 Bevakningsområden Utifrån prioriteringar i de nuvarande Regionala Tillväxtprogrammen (RTP) i regionen samt Västernorrlands läns Internationella Strategi och Jämtlands läns Internationella Policy arbetar med att bevaka ett antal sakområden, varav ett med horisontell prioritet. Den horisontella prioriteten skall integreras och beaktas i vart och ett av de övriga sakområdena. Bilden visar de prioriterade bevakningsområdena. Vissa områden kräver att har en långtgående roll, i andra områden hare en stödjande roll. Detta förändras över tid och vissa ämnen är viktigare än andra under perioder. Bevakningsområden A. Näringslivsutveckling - A.1. Entreprenörskap - A.2. Turism - A.3. Landsbygdsutveckling - A.4. Distansoberoende tjänster - A.5. Miljödriven näringslivsutveckling B. EU:s framtida regionalpolitik C. Infrastruktur och transporter E. Miljö F. Folkhälsa/Hälso- och sjukvård HORISONTELL bevakning D. Innovation, forskning och utveckling (Skogen som resurs ingår här) G. Övrigt RTP samt de internationella strategierna innehåller fler ämnen än ovan nämnda. kommer även att bevaka dessa övriga områden men i begränsad omfattning. Alla övriga områden som dels har sitt ursprung i RTP och dels i prioriteringar utifrån den Europeiska unionens arbete bevakas i mån av tid och resurser. Exempel på områden finns under G. Övrigt. 9(43)

10 Varje medarbetare tilldelas ett huvudansvarsområde enl. följande: Sakområde Huvudansvar Koppling till andra länet, delansvar A. Näringslivsutveckling SDB GM A.1. Entreprenörskap A. Näringslivsutveckling BF GM A.2. Turism A. Näringslivsutveckling SDB GM A.3. Landsbygdsutveckling A. Näringslivsutveckling CW BF A.4. Distansoberoende tjänster A. Näringslivsutveckling SDB, BF CW A.5. Miljödriven näringslivsutveckling B. EU:s framtida regionalpolitik FH GM + SDB (EF tjänstemannastöd) C. Infrastruktur och GM SDB, BF transporter D. FoU, Innovationer FH SDB, GM (Skogen som resurs ingår här) E. Miljö CW SDB F. Folkhälsa/Hälso- sjukvård GM BF G. Övrigt Alla Alla Ansvaret innebär att personen har skyldighet att informera medarbetare i vad som händer på området samt lyfta frågor som är aktuella inom ansvarsområdet. Detta utesluter ej att övriga medarbetare arbetar med frågor som ej har markerats i ovan tabell. tex har Chefen i Bryssel (FH) ansvaret att lyfta samtliga frågor som aktualiseras inom ämnena. Uppdelningen skall möjliggöra att var och en får möjlighet att fördjupa sig i några ämnesområden istället för att arbeta med alla frågor. Uppdelningen syftar även till att kommunicera externt, tex på hemsidan uppdelning på våra arbetsområden så att förfrågningar, direktiv och uppdrag kan behandlas effektivare. En kritisk framgångsfaktor för bevakning av olika sakområden är att det finns en efterfrågan på :s tjänster i regionen vilket innebär att det är särskilt viktigt att bygga upp nätverk inom olika sakområden. Detta är ett kontinuerligt arbete för hemmaorganisationen. 10(43)

11 Bevakningsområde A: Näringslivsutveckling Inom området näringslivsutveckling väljer vi att fokusera på följande områden utifrån dess aktualitet för regionen och vad som just nu händer inom EU: Entreprenörskap Landsbygdsutveckling Turism Distansoberoende tjänster Miljödriven näringslivsutveckling EU vill uppmuntra företagandet inom unionen genom att hjälpa till med att skapa gynnsamma förutsättningar för affärsverksamhet. Att belöna och stödja företagare som är beredda att ta risker och underlätta för dem att få tillgång till finansiering, kan bidra till grundandet av nya företag. Det är också av avgörande betydelse att företagsfrämjande mekanismer, nätverk och tjänster finns lätt tillgängliga. Att skapa kluster av innovativa nya företag och få dessa att växa är viktigt när det gäller att vidmakthålla och förbättra EU:s konkurrenskraft i nya kunskapsbaserade näringsgrenar. Innovation är en av de viktigaste processerna i en kunskapsbaserad ekonomi. Att ta vara på forskning och teknik samt att främja konkurrensen är avgörande faktorer för att företagen skall kunna växa. EU strävar efter att gynna uppkomsten av en innovativ kultur i ekonomin och se till att företagen får alla möjligheter att ta hand om innovativa resultat och förvandla dem till konkurrenskraftiga affärsidéer. I kommissionens förslag till nytt program för innovationer och konkurrenskraft för perioden (Competitiveness and innovation program, CIP) finns möjligheter som bör bevaka för regionen. Kunskapsspridning om CIP-programmet bör vara en del av :s arbete med näringslivsfrågor. Företagen är avgörande för en hållbar utveckling i EU - ekonomiskt, socialt och miljömässigt. För att fatta hållbara politiska beslut som bygger på sunt förnuft måste man: Göra EU:s regelverk förutsägbart, för att inte förvrida investeringsbesluten. Se lagstiftning som en sista utväg, efter att mer flexibla verktyg, såsom frivilliga avtal och samreglering, har övervägts. Se till att besluten är proportionerliga och kostnadseffektiva Uppmuntra företagen att beakta miljöeffekterna under produktens hela livscykel Samråda med näringslivet och andra intressenter tidigt i den politiska processen så de som blir mest påverkade kan lämna kommentarer och bidra med sina erfarenheter. 11(43)

12 Näringslivspolitiken finansieras från olika gemenskapskällor. Huvudsakligen kommer pengarna från det fleråriga programmet för företag och företagsamhet ( ). Innovationsrelaterad verksamhet har ett brett stöd i innovationsprogrammet. Bland övriga finansieringskällor med en mer direkt inriktning på företag finns strukturfonderna och Europeiska investeringsbanken (EIB). EIB stödjer projekt och ger lån genom ekonomiska mellanhänder som arbetar på nationell, regional och lokal nivå. Bland de finansierade projekten märks utbildningsprogrammen, främjande av tillgången till nya marknader, förbättringar av kvaliteten, miljöskydd och gynnande av samarbete etc. Inom landsbygdsutvecklingen sker stora förändringar med tanke på globalisering, kvalitetskrav samt utvidgningen. Detta påverkar de lokala ekonomierna och landsbygdspolitiken har en viktig roll att spela för den geografiska, ekonomiska och sociala sammanhållningen i unionen. Här är det väsentligt att ta hänsyn till de lokala och regionala faktorerna i EU. Det nuvarande miljö- och landsbygdsprogrammet upphör att gälla I juni 2005 kom EU:s samtliga jordbruksministrar överens om en ny landsbygdsförordning som skall gälla perioden I förordningen står det att programmet skall bygga på tre olika insatsområden eller axlar: 1. Förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruk genom stöd till omstrukturering. 2. Förbättra miljön och landsbygden genom stöd till markskötsel. 3. Förbättra livskvalitet på landsbygden och uppmuntra diversifiering och ekonomiska aktiviteter. I juli 2005 antog även Europeiska kommissionen den Europeiska strategins riktlinjer för landsbygdsutveckling (EU strategic guidelines for rural development). Jordbruksdepartementet leder arbetet med att ta fram innehållet i ett nytt svenskt miljöoch landsbygdsprogram. På samma gång planerar Jordbruksverket genomförandet av programmet för att de skall kunna tillämpas från och med år På nationell nivå har en parlamentarisk kommitté bildats för att utarbeta en långsiktig strategi för den nationella politiken för landsbygdsutveckling. Slutbetänkandet skall läggas fram till regeringen november I maj 2005 lämnade kommittén ett förslag till regeringen om hur det kommande miljö- och landsbygdsprogrammet (LBU) bör utformas under programperioden Kommittén har också medverkat till att erfarenhetsutbyten i form av åtta rådslag har genomförts under våren Under hösten 2005 har landsbygdskommittén bjudit in olika forum till att delta som part i en referensgrupp där syftet är att diskutera den långsiktiga strategin. Mid Sweden Office deltar via Europaforum Norra Sverige i det fortsatta arbetet. 12(43)

13 Inom skogen som resurs, distansoberoende tjänster samt miljödriven näringslivsutveckling finns flertalet möjligheter att delta i EU:s forskning och utvecklingsprogram för att arbeta för tillväxt på dessa områden. Under perioden kommer EU-kommissionen att bedriva en kampanj för att lyfta fram alternativ energi. Här finns stora möjligheter för regionens arbete med biobränslen. Exempel på aktiviteter (detaljerade aktiviteter i aktivitetsplan): Samarbete med nationella institut såsom t.ex etour i Jämtlands län, Folke Bernadotteakademin i Västernorrland. Medverka till turism företagensutveckling -åtgärdsförslag om kulturrelaterade turistmål. Erbjuda seminarium till riktad målgrupp i regionen om entreprenörskap och företagarfrågor. Stöd till klusterbildning inom kris- konflikthantering i Västernorrlands län. Bevaka och förmedla information om landsbygdsutveckling inom ramen för arbetet med Europaforum. Inom samtliga politiskt prioriterade ämnen öppna kanaler och ta hem kunskap om EU på respektive område. Samverka med företagsinitiativ såsom Vision Ådalen. Bevaka EU:s energikampanj och samverka med projekt och företag inom energiområdet som t.ex Biofuel region, Processum och Energidalen. (se även fullständig aktivitetsplan) 13(43)

14 Bevakningsområde B: EU:s framtida regionalpolitik EU:s regionalpolitik och dess utveckling är av avgörande betydelse för stabiliteten i EU och är grundläggande för den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom EU. Syftet med regionalpolitiken är att förbättra konkurrenskraften och sysselsättningen genom att se till att de områden som är minst välmående eller som drabbats av strukturella svårigheter kan åstadkomma en hållbar utveckling, samtidigt som de anpassar sig till de nya villkoren på arbetsmarknaden och den globala konkurrensen. Den 18 februari 2004 presenterade den Europeiska kommissionen den tredje sammanhållningsrapporten som innehåller kommissionens vision om hur sammanhållningspolitiken i en utvidgad Europeisk union med 10 nya medlemsstater under perioden ser ut. Rapporten innehåller konkreta rekommendationer om hur EU:s finansiella medel till strukturfonderna bör användas för att de ekonomiska klyftorna mellan medlemsstater och regioner skall minska och för att en snabbare tillväxt och en mera hållbar utveckling skall uppnås. Kommissionen föreslår att EU:s sammanhållningspolitik får en ny uppbyggnad och koncentreras till tre huvudprioriteringar, vilket innebär ett minskat stöd till regionen. Under 2005 gick förslaget att gå vidare till Europaparlamentet och till rådet. Under 2006 skall medlemsstaterna formulera nationella programdokument och EU s totala budget bör komma till ett beslut under det österrikiska ordförandeskapet. Inom ramen för Europaforum finns sex prioriterade områden som bevakas av rapportörer och ett tjänstemannastöd, i vilket medverkar. Dessa prioriterade områden är : 1. Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 2. Statsstöd 3. Nordlig dimension 4. Landsbygdsutveckling och Stadspolitik 5. Forskning och utveckling 6. Kommunikationer Exempel på aktiviteter: fungerar som ett tjänstemannastöd till Europaforum Norra Sverige. skall medverka till och arbeta aktivt i linje det positionsdokument som antagits av Europaforum Norra Sverige i februari 2004 och efterföljande positioner och inspel. spelar en mycket aktiv part i utformningen av Europaforums arbete och ansvarar för framtagande, uppdatering och koordinering av Europaforums handlingsplan 14(43)

15 organiserar Europaforum i Östersund våren 2006? skall söka samarbete med andra regioner i Sverige, såsom North Sweden samt även andra regioner mfl. i andra EU-länder. bevakar och rapporterar nyheter på området. Föreläsningar av rapportörer i fullmäktige Bevaka och delta i utformningen av det nya Interreg-programmet Stödja regionens representanter i politiska europeiska nätverk DG Regio önskar utveckla en följe-publikation på NordRegios Gleshetsstudie samt även arrangera en konferens i slutet av 2006 för att marknadsföra den Nordliga Dimensionen. (se även fullständig aktivitetsplan) 15(43)

16 Bevakningsområde C: Infrastruktur och transporter TEN Trans European Networks Bredband Regionala flygplatser Järnvägsinfrastruktur EU:s vitbok om de gemensamma transportpolitiken fram till 2010 ligger till grund för det arbete som bedrivs i Europa med avseende på transportfrågor. Utvecklingen av effektiva gemensamma transportnät är en av de viktigaste målsättningarna med EU:s transportpolitik. EU-kommissionen beräknar Europas totala trafikmängden kommer att fördubblas fram till år Transportnätverken ska byggas upp av nya motorvägar, järnvägsnät för höghastighetståg, transportkorridorer och utbyggnad av flygplatser. Kommissionen har under 2005 gjort en översyn av statsstödsreglerna för regionala flygplatser. Detta bör fortsatt bevakas i samråd med berörda myndigheter. Möjligheterna till förbättrade flygförbindelser med central-europa (utan omväg via Stockholm) från regionens flygplatser kan vara en fråga i detta sammanhang. I MittSverigeregionen har stora satsningar gjorts på utbyggnad av bredband bland annat med hjälp av strukturfonderna, och det är nu viktigt att dessa satsningar vidareutvecklas och tas till vara av organisationer och näringsliv. Exempel på aktiviteter (detaljerade aktiviteter i aktivitetsplan): Bevaka transportpolitiken och följa NECL projektets arbete. Samverka med berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att förbättra järnvägsinfrastrukturen, t.ex Bottniabanan, Norrtåg, Banverket och länsstyrelserna Bevaka och stödja arbetet inom CPMR Baltic Sea Commission med transportfrågor, i första hand vad gäller det föreslagna projektet InterBaltic Vid behov stödja Vägverket Region Mitt och länsstyrelserna kring EU:s arbete med TEN-T programmet. Inventera och strukturera regionens behov av bevakning av transport och infrastrukturfrågor utifrån möjligheter på EU nivå. (se även fullständig aktivitetsplan) 16(43)

17 Bevakningsområde D: FoU Som en horisontell prioritet arbetar med FoU frågan. EU satsar stort på forskning och innovation och bygger vidare på viktiga Europeiska erfarenheter. Denna utveckling kräver dock samordning och samarbeten över Europa. Utveckling sker inte i den takt som önskas mycket pga att olika teknikcentrum och institut etc inte samarbetar. EU främjar detta samarbete och satsar på att förena alla ansträngningar för att skapa en motsvarighet till den "gemensamma marknaden" för varor och tjänster även för forskning och innovation. Strukturen för detta initiativ kallas för "det europeiska området för forskningsverksamhet". Där sammanförs allt gemenskapsstöd i avsikt att dels skapa en bättre samordning av forskningsverksamheten, dels se till att strategier för forskning och innovation på nationell nivå och EU-nivå sammanfaller. FoU frågorna befinner sig i en avgörande tidsperiod där regionens inspel till utformningen av det sjunde ramprogrammet är av stor betydelse. skapar förutsättningar för regionen att agera och hjälper till att öppna dörrar och kanaler som är viktiga för att få gehör för önskemål och krav. Exempel på aktiviteter (detaljerade aktiviteter i aktivitetsplan): deltar på nationell nivå i arbetet att bevaka våra intressen vid utformningen av EU:s 7:e ramprogram för forskning och utveckling. arrangerar seminarium i regionen om deltagande i EU:s FoU program nuvarnade 6:e ramprogrammet). Samarbete med Mid Norway. Övriga kunskapshöjande insatser om FoU. Driva antagen position av regionen samt av Europaforum i samband med kommande förhandlingar i bl.a kommissione, Europaparlamentet och även rådet. Särskilt inriktade insatser som vänder sitt till Mittuniversitetet i form av information, förslag till agerande och direkta insatser. deltar i arbetet att sammanställa en gemensam regional forskningsstrategi. (se även fullständig aktivitetsplan) 17(43)

18 Bevakningsområde E: Miljö Miljöområdet är kanske det område som i allra största grad berörs av beslut tagna i EU. Närmare 80% av de beslut som tas på EU-nivå har inverkan på våra verksamheter, bl a gäller det vattendirektivet och andra stora direktiv inom miljöområdet har tagit liten eller ingen hänsyn till de förhållanden som gäller i vårt nordliga klimat. Eftersom vi har en gemensam lagstiftning på miljöområdet inom EU är det väldigt viktigt att påverka förslagen redan när de ligger hos Kommissionen. När direktiven väl är antagna är det betydligt svårare. Påverkan kan ske direkt mot Kommissionen men dialogen med den nationella nivåns företrädare är också av mycket stor betydelse. Det är inte alltid de har kunskap om våra särskilda förutsättningar. Vi har under senare år sett flera olika direktiv som utgår från mellan- och sydeuropeiska perspektiv och som inte alls varit anpassade till våra förhållanden. En del av de direktiv som inte anpassats för våra förhållanden innebär arbetsinsatser och/eller investeringar som inte heller har någon egentlig miljönytta. Som exempel kan vi nämna badvattendirektivet som varken tagit hänsyn till vårt klimat eller antalet badmöjligheter som vår natur erbjuder. har startat en process i regionen för att öka engagemanget på lokal och regional nivå för frågan. För att vi ska kunna agera behöver vi signaler från regionen vad som ska bevakas. Vi behöver också få konkreta synpunkter från personer med fackkompetens eftersom frågorna som behandlas ofta är väldigt specifika och tekniska. ENCORE, The Environmental Conference of the Regions of Europe är ett politiskt miljönätverk mellan Europas regioner. Genom sitt samarbete arbetar de för ett effektivt genomförande av EU:s miljölagstiftning, förbättrad miljöstyrning samt arbetar för hållbar utveckling i regionerna. Vartannat år hålls en konferens, nästa gång juni 2006 i Åre som Landstinget Jämtland organiserar. Jämtland är ordförande för ENCORE , ett uppdrag som delas med Toscana, Italien till mitten av 2006 och med Aragon, Spanien resterande period. stöder genom att upprätthålla viktiga kontakter med EU-aktörer och relevanta regionkontor och vara behjälplig vid kontakter med EUinstitutionerna, främst DG Miljö men också upparbeta kontakt med andra aktuella institutioner. Exempel på aktiviteter: arbetar med denna process i regionen genom medverkan vid diskussioner och spridning av information. ger ut ett nyhetsbrev specialiserat på miljöfrågor Mid Sweden i EU/MILJÖ. stöttar Landstinget Jämtland gällande ENCORE kontakterna med EUinstitutionerna under deras ordförandeskap i ENCORE. (se även fullständig aktivitetsplan) 18(43)

19 Bevakningsområde F: Folkhälsa Hälso/sjukvård Folkhälsa Hälsa i arbetslivet Hälso- och sjukvård ehälsa Kommissionen har utsett hälsan till en av de prioriterade frågorna under mandatperioden, och håller nu på att utveckla en mer enhetlig och samordnad syn på hälsopolitiken. Hälso- och sjukvård är däremot i princip en nationell angelägenhet men berörs ändå i hög grad av EU:s policyarbete inom många områden såsom t.ex arbetstidsdirektivet, tjänstedirektivet och regler om rörlighet för patienter och personal. Inom ett antal finansieringsinstrument såsom 7:e ramprogrammet och CIP (Competitiveness and innovation program) föreslås bland annat medicinsk forskning, hälsoforskning och IT i vården (ehealth) finnas med som prioriterade områden. Även i kommissionens nya europeiska IT-strategi i 2010 finns e-hälsofrågor med som prioriterat område. Inom EU finns ett folkhälsoprogram som gäller fram till 2008 med en budget på knappt 500 miljoner kronor per år. Syftet är bl.a att förbättra informationen kring hälsa och hälsoarbete genom att tillgängliggöra data. Dessutom skall man i Europa säkerställa snabba reaktioner på hälsohot samt identifiera faktorer som är viktiga för en god hälsa och för att motverka sjukdomar. Det kan gälla livsstilsfaktorer, miljöfaktorer och socioekonomiska faktorer. För Mid Sweden-regionen finns goda möjligheter att delta i folkhälsoprogrammet men det förutsätter ett aktivt arbete och samarbete med andra aktörer inom folkhälsoområdet, t.ex folkhälsoinstitutet. Komissionen har under 2005 lagt ett förslag till ett gemenskapsprogram för hälsa- och konsumentskydd. Detta föreslås omfatta Milj under perioden , Det övergripande målet med detta program är att förbättra livskvaliteten för EU:s medborgare i termer av hälsa och konsumentintressen. Inom den del av programmet som riktar sig mot hälsan förslås följande delmål: Skydda medborgarna från hot mot hälsan Främja åtgärder som uppmuntrar till hälsosammare levnadsvanor Bidra till att minska förekomsten av omfattande sjukdomar Förbättra hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet Exempel på aktiviteter: Kontinuerligt arbete med att sprida information om EU:s folkhälsoprogram och andra finansieringsmöjligheter inom folkhälsoområdet Bevaka och sprida information om förslaget till gemenskapsprogram för hälsa- och konsumentskydd Etablera och utveckla kontakter med EU:s nya folkhälsoenhet i Luxemburg 19(43)

20 Seminarier i regionen om vad EU:s politik inom folkhälsoområdet innehåller/påverkar oss. Stödja regionens näringsliv och hälso- och sjukvårdsaktörer för att öka möjligheterna att söka medel ur EU:s olika finansieringsinstrument för utveckling av IT i vården/e-hälsa. bjuder in sig till relevanta möten/nätverk om folkhälsa och hälso- och sjukvård. (se även fullständig aktivitetsplan) Franciscas planerade hemmaveckor 2006 (med reservation för ändringar): Kommande veckor info senare, uppdateras på hemsidan. 20(43)

21 Aktivitetsplan och mål (43)

22 2. AKTIVITETSPLAN OCH MÅL 2006 Aktivitetsplanen uppdateras kontinuerligt under året i ägarråd, ledningsgrupp och i Mid Sweden Office. Planens fullständiga genomförande förutsätter full bemanning. Under årets uppdateras planen och reservation för förändringar avseende uppdrag och prioriteter. Område Aktivitet Tidsperiod Aktörer Mål Verksamheten Ägarrådsmöte med Vår 2006 seminarium i Bryssel Verksamheten Verksamheten Näringslivsutveckling Näringslivsutveckling 2006 SME och mikroföretag Företagsrepresentanter 2006 Almi, Lst y + Z EIC m.m. Löpande Lst Y Näringslivsutveckling Näringslivsutveckling Näringslivsutveckling Uppbyggnad och identifiering av nätverk, mottagare i regionen. Enkätundersökning, främst av nyhetsbrevet samt s kommunikation Omvärdslbevakning för turism/besöksnär. Riktade seminarier om Europaprojektutveckling samt EU:s påverkan Medverka på företagardagar Projektstöd/del i förstudie om kris och konflikthantering klusterembryo Medverka i Projektet Vision Ådalen genom delprojektet TIN TIN bla gm bidrag till skrift Höst 2006 i regionen Kontinuerligt arbete Ägarråd externa föreläsare samt samarbetsparter Genomgång av verksamheten Antagande av VP 2007, kompetenshöjning Fungerande struktur Vår 2006 Delutvärdera s kommunikation, verksamhet Löpande 2006 SME inom besöksnäringen Löpande FR Företagarna Höjd kunskap samt möjligheter till internationella projekt, nya marknader Höjd kunskap om finansieringsformer till projekt samt formande av samarbetsprojekt Öka regionens kunskap om EU och entreprenörskap, företagande och internationalisering Utvecklat kluster som agerar med andra parter internationellt, dra nytta av samt delar med sig av kunskap, tillväxtmotor Öka Vision Ådalens kuskap om EU och företagande 22(43)

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2007. Förslag till Verksamhetsplan 2007. Aktivitetsplan. Budget.

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2007. Förslag till Verksamhetsplan 2007. Aktivitetsplan. Budget. Mid Sweden Office - Prioriteter i Verksamhetsplan 2007 Förslag till Verksamhetsplan 2007 Aktivitetsplan Budget 10-års vision Verksamheten 1(42) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 PRIORITETER I VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

AKTIVITETSPLAN OCH MÅL 2005, ingår i MSO Verksamhetsplan (Beslutad i Mid Sweden Ägarråd , reviderad , , )

AKTIVITETSPLAN OCH MÅL 2005, ingår i MSO Verksamhetsplan (Beslutad i Mid Sweden Ägarråd , reviderad , , ) AKTIVITETSPLAN OCH MÅL 2005, ingår i Verksamhetsplan (Beslutad i Mid Sweden Ägarråd 2004-10-22, reviderad 2005-04-07, 2005-09-19, 2005-11-18) Denna plan kommer att förändras under årets gång avseende uppdrag

Läs mer

Mid Sweden Office VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2008

Mid Sweden Office VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2008 Mid Sweden Office VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2008 Antagen av Mid Sweden Office ägarråd 5 december 2007 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 1 Bakgrund... 3 1.1 Historik... 3 1.2 Vision, Syfte och målgrupp...

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 MID SWEDEN OFFICE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 1(19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 4 1. KONTORETS ORGANISATION OCH KOMMUNIKATION... 5 1.1 BEMANNING... 5 1.1.1. Ägarråd... 5 1.1.2.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

MID SWEDEN OFFICE. Verksamhetsberättelse 2007

MID SWEDEN OFFICE. Verksamhetsberättelse 2007 MID SWEDEN OFFICE Verksamhetsberättelse 2007 Antagen i Mid Sweden Office ledningsgrupp och ägarråd 22 februari 2008 Mid Sweden Office, Verksamhetsberättelse 2007 1/18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Verksamhetsdirektiv 2016

Verksamhetsdirektiv 2016 Verksamhetsdirektiv 2016 Fastställt vid Ägarråd 20160122 Mid Sweden European Office är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Kontoret drivs som ett samarbete mellan

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man

Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man Mid Sweden European Office ett kontor bland flera Verksamhetsutveckling genom internationellt samarbete hur ska man tänka? EU-program vilket ska man välja? (Vattenmyndighetens finansieringsguide) Projektstöd

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen

North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen Huvudmännen uppdrog åt styrelsen vid ägarmötet 20 februari 2003 Att sondera intresset för samarbete

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen Praktikrapport Praktikplats: Central Sweden, Belgien Praktikperiod: 16 augusti - 16 januari, heltid Handledare: Maria Lunander, Director, Central Sweden Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bruxelles, Belgique,

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Mid Sweden Office VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2009

Mid Sweden Office VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2009 Mid Sweden Office VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅRET 2009 Antagen av Mid Sweden Office ägarråd 28 november, 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Introduktion... 3 2 Bakgrund... 3 2.1 Historik... 3 2.2 Vision, Syfte och målgrupp...

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Verksamhetsdirektiv 2017

Verksamhetsdirektiv 2017 Verksamhetsdirektiv 2017 Fastställt vid Ägarråd 20170201 Mid Sweden European Office är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Kontoret drivs som ett samarbete mellan

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen 2006-09-23 Sidan 1 av 5 Dnr [nr] Kommunledningskontoret Björn Amnow Telefon: 0611 348050 Utskott 1 Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen Inledning Genom initiativ från Europa Forum Norr

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL

VERKSAMHETSPLAN KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2016-2017 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Policyarbete och intressebevakning Projektverksamhet Utbildning och information. Scenario 2. Med fokus på projektutveckling av kommunal kärnkompetens

Policyarbete och intressebevakning Projektverksamhet Utbildning och information. Scenario 2. Med fokus på projektutveckling av kommunal kärnkompetens Scenarion, 20130206 Den efterfrågade verksamheten i West Sweden (WS) kan beskrivas utifrån tre olika huvudområden; Policyarbete och intressebevakning Projektverksamhet Utbildning och information Scenario

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Nyheter från Bryssel

Nyheter från Bryssel Nyheter från Bryssel Läget i Bryssel just nu! Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus på projektrådgivning, partnersök, hjälp med kontakter i Bryssel, deltagande i

Läs mer

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare;

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare; Praktikrapport Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010 Handledare; Inge Andersson Inge.andersson@northsweden.eu +32 2 282 18 22 North Sweden European Office 26,

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser

Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocesser Föredrag Norrstyrelsens visionsseminarium 2009-10-22 Fil. dr. Linda Berg Centrum för Europaforskning (CERGU) / Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel

Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Kommunförbundet Skåne EU & Bryssel Brysselnätverket 31 augusti 2017 Johanna Haward, EU-samordnare Kristina Jauhiainen Larsson, Samordnare Brysselkontoret Välkomna till Hässleholm och Brysselnätverksträff!

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Policy för Region Skånes internationella arbete

Policy för Region Skånes internationella arbete 2015-01-19 FÖRSLAG Per-Olof Persson Strateg internationella relationer Koncernstab kansli, Möten & Internationella relationer Tel: 040 675 32 26 / 0768 87 07 43 E-post: per-olof.persson@skane.se Policy

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne Externa relationer Koncernstab Kommunikation och Externa relationer Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne 20150522 Varför arbetar vi med externt påverkansarbete? Över 50% av alla beslut som

Läs mer