Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) till kl 11:10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) till kl 11:10"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8:30 12:45 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) till kl 11:10 Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Olof Larsson, ekonomichef Representanter från barn- och ungdomsnämnden 64 Representanter från samhällsbyggnadsnämnden 65 Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Justeringens tid Ronny Löfquist (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Eva Nordgaard Henrik Erlingson (C) Ronny Löfquist (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hyltebruk Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 63 Godkännande av ärendelista Dnr 2013 KS0012 Arbetsutskottets beslut Ärendelistan är utsänd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbeta efter den. 1. Val av justerare 2. Godkännande av ärendelista 3. Samråd KSAU Barn- och ungdomsnämnden Samråd KSAU Samhällsbyggnadsnämnden Information och rapporter kommunstyrelsen Kommunberedningen 7. Meddelanden kommunstyrelsen Utvärdering Handikappolitiska programmet Handikappolitiskt program Revidering 10. Aktivitetsbidrag till seniorföreningar (pensionärsföreningar) 11. Motion: Gällande skolornas upptagningsområde i kommunen. 12. Motion: Färdtjänstservice 13. Anmälan av nya ärenden 14. Behovsprövning Personalutskottsärenden Övriga ärenden KS

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 64 Samråd KSAU Barn- och ungdomsnämnden 2013 Dnr 2013 KS0030 Närvarande: Tommy Edenholm (KV) ordförande, Magnus Rasmusson (S) vice ordförande, Mikael Falk barn- och ungdomschef Vid samrådet diskuteras följande frågor: Ekonomi Mål- och resursprocessen Bokslut 2012, effektiviseringsarbetet och kommande budgetförslag. Året som gått, hur nämnden ser på och förhåller sig till behovet av effektiviseringar. Mål- och kvalitetsarbete Nämndens arbete 2013: planeringsdagar/temadagar, mål- och budgetarbete, kvalitetsarbete etc? Hur upplevde nämnden arbetet med omvärldsanalys inför kommande planperiod? Vilka trender/tendenser kan komma att påverka nämndens ansvarsområde? Arbetet med internkontrollplanen Hur arbetar nämnden med funktionshinderpolitiken? Verksamheten Avrapportering av projekt Skolutveckling Utvecklingen av förskolan behov av platser Lärcentrum utveckling Ensamkommande flyktingbarn Avtal Migrationsverket Likabehandlingsfrågor Samarbete mellan nämnderna Personal: rekrytering, övrigt Övriga frågor Utförligare information finns i bilaga.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 65 Samråd KSAU Samhällsbyggnadsnämnden 2013 Dnr 2013 KS0031 Närvarande: Åke Morin (KV) ordförande, Maria Johansson-Arnström (S) vice ordförande, Mats Andresen samhällsbyggnadschef, Sara Lindberg ekonom Vid samrådet diskuteras följande frågor: Ekonomi Mål- och resursprocessen Bokslut 2012, effektiviseringsarbetet och kommande budgetförslag. Året som gått, hur nämnden ser på och förhåller sig till behovet av effektiviseringar. Vilka genomlysningar som görs, vad som är bra och vad som kan utvecklas ytterligare? Mål- och kvalitetsarbete Nämndens arbete 2013: planeringsdagar-/temadagar, mål- och budgetarbete, kvalitetsarbete etc? Hur fungerade nämndens omvärldsanalys inför kommande planperiod? Hur har nämnden under året som gått samarbetat med berörda tillsynsmyndigheter, ev granskningar som gjorts? Arbetet med internkontrollplanen Hur arbetar nämnden med funktionshinderpolitiken? Verksamheten Samarbete mellan nämnderna VA-planering Nytt avloppsreningsverk Avfallshantering Planarbete - prioritering Energikostnader utveckling Borabo: - VEKA - övriga juridiska frågor Personal: - rekrytering - övrigt Övriga frågor Utförligare information finns i bilaga

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 66 Information och rapporter kommunstyrelsen 2013 Dnr 2013 KS0013 Framtidens hemsjukvård Per Borg informerar om Framtidens hemsjukvård utifrån Region Hallands perspektiv. Gothia Vinds inbjudan till informationsmöte om vindkraftpark Ramnared Datum för informationsmötet är ändrad till 27 mars start kl 17:30 i Drängsereds bygdegård. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 67 Kommunberedningen Dnr 2013 KS0014 Henrik Erlingson (C) rapporterar från Kommunberedningens senaste sammanträde. Bland annat hade följande diskuterats: Framtidens hemsjukvård West Sweden Finansiering av sammanhållningspolitiken (EU) Samordningsförbundet Vinnväxt - ansökan Vinnova

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 68 Meddelanden kommunstyrelsen 2013 Dnr 2013 KS0010 Följande meddelanden redovisas och läggs till handlingarna: Kommuninvest Åtagandebesked Arbetsförmedlingen Migrationsverket Länsstyrelsen. Information och prognosbrev nyanlända Samordningsförbundets protokoll Hjälpmedelsnämndens protokoll Region Halland Årsredovisning Hjälpmedelsnämnden Länsstyrelsen granplantering Nyarp 2.41 Bygg o miljö inspektion Höstro kök Ljungby kommun protokoll utvidgande strandskyddet Länsstyrelsen tillstånd kameraövervakning Borabo Länsstyrelsen ändring kameraövervakning Borabo Patientnämnden Verksamhetsberättelse 2012 Patientnämnden protokoll SmåKom Nyhetsbrev februari 2013 HallWan kallelse årsstämma Kommuninvest Bokslutskommuniké 2012 publicerad Granskningsrapport 2013 HallWan SKL Europeiska lokala demokrativeckan 12 april 2013 Länsstyrelsen nedgrävning markkabel Västra Hylte Västra Åkralt SmåKom Rikskonferens 2013 program Halmstads kommun kommunalteknisk samverkan Halland Synpunkt vindkraftspark Gässelia. Sista till medd Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisade meddelanden.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 69 Utvärdering Handikappolitiska programmet Dnr 2011 KS0269 Samhällsbyggnadsnämnden fick i samband med revisionen av funktionshinderpolitiken i uppdrag av kommunstyrelsen, , att göra en utvärdering av varför det handikappolitiska programmet hade en låg prioritet under Samhällsbyggnadsnämnden har , 11, framfört följande. Det har funnits vissa svårigheter med att genomföra utvärderingen. Bland annat har det gått lång tid mellan nu och då, och många av dem som arbetade med frågorna under har slutat arbeta i kommunen, det gäller både tjänstemän och förtroendevalda. Det har också varit svårt att få fram vem som hade ansvaret under de aktuella åren. I det handikappolitiska program som antogs 2001 hade nämnderna olika ansvarsområden och delmål som de skulle uppnå. Kommunstyrelsen hade ansvar att begära att nämnderna gjorde åtgärdsplaner för att kunna nå upp till delmålen. När samhällsbyggnadskontoret gjorde eftersökningar kring dessa åtgärdsplaner eller om återrapporteringarna var gjorda kunde samhällsbyggnadskontoret inte hitta något. I revisionsrapporten framgår också att dessa delar inte var gjorda. Det kan vara svårt att trycka på en specifik anledning till att åtgärderna inte var gjorda, men en anledning kan vara att det under tidiga delen av perioden saknades rutiner för den här typen av frågor. En annan anledning kan vara tidsbrist genomgick kommunen en stor organisationsförändring. Ansvaret för frågor kring det handikappolitiska programmet övergick från dåvarande socialnämnden till nybildade samhällsbyggnadsnämnden. Det var många andra ansvarsområden som flyttades från en nämnd till en annan. Eftersom ingen krävde någon uppföljning på åtgärdsprogrammen innan 2007 och att ansvarsområden flyttades runt vid organisationsförändringen glömdes frågorna förmodligen bort. Eftersom det har gått så pass lång tid sen perioden bör fokus fortsättningsvis ligga på att genomföra de intentioner som det nuvarande handikappolitiska programmet från 2011 har. Det är samtliga nämnders och styrelsers ansvar att säkerställa att dessa frågor arbetas med i enlighet med det handikappolitiska programmet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna resultatet av utvärderingen till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 11, Protokollsutdrag kommunstyrelsen 43, Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen har tagit del av utvärderingen och beslutar att ärendet är avslutat.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Beslutet skickas till: Revisionen

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 70 Handikappolitiskt program Revidering Dnr 2013 KS0072 Det handikappolitiska programmet för Hylte kommun antogs av kommunfullmäktige 17 november Handikapprådet har nu initierat en revidering av dokumentet inklusive bilagor. I nuläget har kommunstyrelsen inga synpunkter på programmet, styrelsen vill avvakta till ärendet återkommer på nytt inför beslut i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 12, Handikappolitiskt program Ett Hylte för alla. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen har tagit del av det handikappolitiska programmet och har i detta skede inga synpunkter. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 71 Aktivitetsbidrag till seniorföreningar (pensionärsföreningar) Dnr 2012 KS0249 Pensionärsorganisationerna i Hylte kommun har kommit in med en skrivelse till kommunstyrelsen Organisationerna vill att Hylte kommun genom aktivitetsstöd eller annat återkommande stöd ska kunna ge bidrag till deras verksamheter. Man påtalar att det ges stöd till seniorföreningar i bl a Kungsbacka kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till arbets- och näringslivsnämnden för yttrande. Arbets- och näringslivsnämnden beslutade , 8, att nämnden vill prioritera barnoch ungdomsverksamheten när det gäller aktivitetsstöd och rekommenderar därför att ansökan avslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 322/12 Protokollsutdrag arbets- och näringslivsnämnden 8/13 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår pensionärsorganisationernas ansökan om aktivitetsstöd eller annat återkommande stöd. Beslutet skickas till: Sökande Christer Danielsson, ordförande SPF Unnaryd/Jälluntofta

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 72 Motion: Gällande skolornas upptagningsområde i kommunen Dnr 2013 KS0076 Margareta Andersson (C) har lämnat in en motion om skolornas upptagningsområde i kommunen. I motionen föreslås att barn- och ungdomsnämndens ges i uppdrag att i samband med utredning om skolorna i Hyltebruk även göra en övergripande utredning om skolornas upptagningsområde att det utreds om skolskjutsarna kan skjutsa elever till andra skolor än idag, alltså få en flexiblare organisation Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Protokollsutdrag kommunfullmäktige 11 /13 Motion Margareta Andersson (C) Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna ett förslag på svar på motionen. Svaret ska vara kommunkansliet till handa senast 22 augusti Beslutet skickas till: Barn- och ungdomsnämnden

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 73 Motion: Färdtjänstservice Dnr 2013 KS0078 Wiveca Norén (SPI) har lämnat in en motion om färdtjänstservicen i kommunen. I motionen förslås att utredning görs om att återfå färdtjänsten i kommunal regi och med avtal som bättre gagnar färdtjänstkunder, som ofta är både äldre och/eller med något funktionshinder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Protokollsutdrag kommunfullmäktige 12 /13 Motion Wiveca Norén (SPI) Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna ett förslag på svar på motionen. Svaret ska vara kommunkansliet till handa senast 22 augusti Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 74 Anmälan av nya ärenden Dnr 2013 KS0016 Ronny Löfquist (S) anmäler följande fyra nya ärenden: Hyltependel: Persontrafik Hyltebruk-Halmstad med tåg Hyltebruk har en unik möjlighet som många andra orter saknar, en befintlig järnväg. Idag används banan endast för godstrafik. En snabb, miljövänlig kommunikation mot kusten kommer att ge bättre möjligheter för studie- och arbetspendling. Samtidigt ökar attraktiviteten att bo i kommunen när tex Halmstads handel och nöjesliv kommer närmare tidsmässigt. Fram till 1996 gick det persontrafik på banan då linjen lades ner. Förutsättningarna för en nystart är stora. I Halmstad ger nya Resecentrum helt andra möjligheter för vidare kommunikationer. Resandet och pendlingen har ökat kraftigt sedan mitten på 90-talet. Mellan 2000 och 2012 ökande resandet med linje 400 (Halmstad- Hyltebruk buss) från ca resande till ca resande per år Vi föreslår att frågan och kostnader utreds skyndsamt. Arbetet kommer att involvera många aktörer såsom Trafikverket och Hallandstrafiken/Region Halland. Utbyggd landsbygdstrafik: Kinnared-Landeryd-Unnaryd En förutsättning för att våra mindre samhällen ska växa och utvecklas är att det skapas en fungerande kollektivtrafik mellan dessa orter och centralorten Hyltebruk. Idag trafikeras Hyltebruk- Unnaryd samt de orter som ligger utmed Nissastigen kollektivt. På nämnda orter finns ett rikt näringsliv med många företag. Bara de tre största privata arbetsgivarna på respektive ort sysselsätter idag i ; Kinnared 280st, Landeryd 100st och Unnaryd 285st. För att underlätta för arbetspendling bör avgångar anpassas för lokala förutsättningar på respektive ort. Vi föreslår att frågan och kostnader utreds skyndsamt. Arbetet bör involvera aktörer såsom samhällsföreningar, företagarföreningar och Hallandstrafiken/Region Halland. Lokalt innovationsforum Som ett led i att stärka arbetsmarknaden och näringslivet i Hylte Kommun ska ett Lokalt innovationsforum inrättas. Där ska Hylte Kommun samspela med kommunens näringsliv och ge ingångar och samarbeten med Region Halland och Högskolan i Halmstad. Det kan handla om spetsutbildningar inom många olika områden. Studenter kan bidra till utveckling genom att göra sina examensjobb någonstans i Hylte. På våra företag kommer det dagligen fram många idéer och uppslag på nya produkter och verksamheter. Här kan Högskolan bidra med att utveckla idéerna och innovationerna så att det på sikt kan leda till nya jobb och företag. Vi föreslår att Hylte Kommun tar initiativet till att ett lokalt innovationsforum inrättas för att stärka samarbetat mellan Hylte Kommun, Region Halland, Högskolan i Halmstad och kommunens företag och ev. andra lämpliga aktörer.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Hylte tätortsnät Just nu pågår planarbetet med att bygga bredband med fiber på kommunens landsbygd. Ett antal fiberföreningar ligger i startgroparna att med statliga/regionala bidrag och stora ideella insatser bygga ett nät som kommer öka landsbygdens dragningskraft markant. Kommuns tätorter omfattas inte av bidragssystemet. Det innebär att våra större orter på sikt kommer att bli underutvecklat när det gäller digital infrastruktur. Vi föreslår Hyltebostäder ett tredje uppdrag, att vid sidan om fastighetsförvaltning och fjärrvärme även påbörja arbetet att på affärsmässiga grunder bygga fiber i kommunens tätorter. Ett alternativ som ska övervägas är att låta ett nybildat utvecklingsbolag få ansvaret för de digitala infrastrukturfrågorna i kommunen. En parallell kan dras till hur Halmstads Stadsnät arbetar. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot ärendena som återkommer vid kommande sammanträde.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 75 Behovsprövning Personalutskottsärenden 2013 Dnr 2013 KS0015 Henrik Erlingson (C) informerar om läget avseende tjänster som kontoren vill besätta och som ska behovsprövas av personalutskottet (se bilaga) Personalutskottets beslut Personalutskottet har inget att erinra mot att följande befattningar återbesätts/tillsätts: Arbets- och näringslivsk Arb m enhet soc sekr, visstid 6 månader 100% Barn- och ungdomsk Örna LM rektor/förskolechef visstid 100% Barn- och ungdomsk Vildmarksgy yrkeslärare naturbruk visstid % Barn- och ungdomsk Trainee & Vildmarksgy kärnämneslärare tv 100% Barn- och ungdomsk Trainee & Vildmarksgy kärnämneslärare visstid 100% Barn- och ungdomsk Torups skola grundskollärare visstid 100% Barn- och ungdomsk Torups skola grundskollärare visstid 100% Barn- och ungdomsk Örna LM specialpedagog tv 100% Kommunledningsk Ekonomienheten ekonom, visstid 100% Omsorgskontoret Särskilt boende Torup enhetschef tv 100% Omsorgskontoret Support & service anhörigkonsulent tv 100%

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) 76 Övriga ärenden KS Dnr 2013 KS0053 Kungens besök i Halland Information om Kungens besök i Halland 4 april. Bland annat planeras ett besök på Eson Comfort i Landeryd och ångloksfärd mellan Landeryd och Torup. Möte med Migrationsverket Det är dags för möte med Migrationsverket. Per Borg arrangerar.

18 Sammanställning behovsprövning PU Önskat tillträde Åter eller Ny Alternativ övervägda Chef Anställnings- Refnr Kontor Enhet Befattning form Omfattning ANK Arbetsmarknadsenheten Socialsekreterare visstid 100% ny ja Christer Grähs BUK Örna LM Rektor/Förskolechef visstid 100% /ök åter ja Mikael Falk BUK Vildmarksgymnasiet Yrkeslärare naturbruk visstid % åter nej Marie-Louise Leander / Juha Rankinen BUK Trainee & Vildmarksgymnasiet Kärnämneslärare TV 100% åter nej Marie-Louise Leander / Juha Rankinen BUK Trainee & Vildmarksgymnasiet Kärnämneslärare visstid 100% åter nej Marie-Louise Leander / Juha Rankinen BUK Torup skola Grundskollärare visstid 100% åter nej Annica Hörberg BUK Torup skola Grundskollärare visstid 100% åter nej Annica Hörberg BUK Örna LM Specialpedagog TV 100% snarast åter ja Laila Bertilsson KLK Ekonomienheten Ekonom visstid 100% åter ja Olof Larsson OK Särskilt boende Torup Enhetschef TV 100% åter ja Berit Winbladh OK Support och service Anhörigkonsulent TV 100% åter ja Berit Winbladh

19 Sammanställning behovsprövning PU Önskat tillträde Åter eller Ny Alternativ övervägda Chef Anställnings- Refnr Kontor Enhet Befattning form Omfattning ANK Arbetsmarknadsenheten Socialsekreterare visstid 100% ny ja Christer Grähs BUK Örna LM Rektor/Förskolechef visstid 100% /ök åter ja Mikael Falk BUK Vildmarksgymnasiet Yrkeslärare naturbruk visstid % åter nej Marie-Louise Leander / Juha Rankinen BUK Trainee & Vildmarksgymnasiet Kärnämneslärare TV 100% åter nej Marie-Louise Leander / Juha Rankinen BUK Trainee & Vildmarksgymnasiet Kärnämneslärare visstid 100% åter nej Marie-Louise Leander / Juha Rankinen BUK Torup skola Grundskollärare visstid 100% åter nej Annica Hörberg BUK Torup skola Grundskollärare visstid 100% åter nej Annica Hörberg BUK Örna LM Specialpedagog TV 100% snarast åter ja Laila Bertilsson KLK Ekonomienheten Ekonom visstid 100% åter ja Olof Larsson OK Särskilt boende Torup Enhetschef TV 100% åter ja Berit Winbladh OK Support och service Anhörigkonsulent TV 100% åter ja Berit Winbladh

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer