LÄRANDE I LÄNET. Samordning lätt på rätt sätt. Yrkeshögskolan vad vet vi om arbetslivets behov? I detta nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄRANDE I LÄNET. Samordning lätt på rätt sätt. Yrkeshögskolan vad vet vi om arbetslivets behov? I detta nummer"

Transkript

1 Hösten 2008 Årgång 1 nummer 1 LÄRANDE I LÄNET Ett nyhetsbrev om vuxnas lärande från Kommunförbundet i Västernorrland Samordning lätt på rätt sätt Samordning är ett vackert ord och vinsterna med att arbeta tillsammans är mycket stora. Att samarbeta och samverka innebär självklart också att prioritera och se sin egen organisation ur ett större perspektiv. Det kan vara extra värdefullt att tänka på - att samarbetet är en del av den lokala strategin och stärker den lokala utvecklingen. - att man ser samverkan som ett sätt att få mer effektiv användning av personal och resurser - att man uppnår större vinster med samverkan än om man gjort samma sak själv i kommunen. Vad händer då om man upptäcker att vissa delar I detta nummer Samordning till varje pris? 1 Yrkeshögskolan 1 Kommuners utveckling 2 Tydliga direktiv i Torpshammar 2 Berndt Ericssons föredrag i Torpshammar 3 lämpar sig mindre för samverkan? Då kanske man väljer att avstå från samverkan tills vidare. Det kan vara ett minst lika bra beslut, eftersom man då prioriterat sitt arbete och därmed blir effektivare. Nyckeln när man vidgar både verksamhetsområde och kontakter mellan kommunerna är att ta aktiva beslut som både är realistiska och som följer de politiskt fattade besluten Yrkeshögskolan vad vet vi om arbetslivets behov? Den 2 april 2007 presenterade regeringen sitt för- slag om en Yrkeshögskola och den 25 mars i år var utredningen klar. Utbildningarna i yrkeshögskolan ska komma till stånd och utvecklas för att det finns ett behov av bestämda kvalifikationer på arbetsmarknaden, skriver regeringen. Arbetslivet ska också ha ett avgörande inflytande över innehållet i utbildningarna. Det betyder också att utbildningarna ska kvalitetssäkras med utgångspunkt i arbetslivets behov och krav, skriver regeringen vidare. Denna närkontakt med arbetslivet kräver mycket god kunskap om näringslivets och offentliga arbetsgivares behov av kunskap. Det hänger intimt samman med både förväntad affärsutveckling och konjunkturutveckling. Därmed bör kommunerna att inte bara se till branschernas utveckling eller arbetsgivarnas behov, utan också till individens möjligheter. Utredningen om Yrkeshögskolan får konsekvenser för kommunernas kontakter med näringslivet. I centrum för denna matchning står självklart studie- och yrkesvägledarna. En bra SYV-verksamhet

2 Sid 2 Lärande i länet Yrkeshögskolan forts är navet kring vilken en bra matchning kan ske. Det är självklart ingen nyhet att vuxenutbildning i varierande grad samverkar med det omgivande samhället, men från att ha varit en åtgärd för de mer ambitiösa vuxenutbildningarna stadsfästs nu detta arbetssätt. Man kan med visst fog påstå att det var Samordningsdelegationen för högre utbildning som, något utanför sitt ordinarie uppdrag, utredde sambandet mellan vuxnas lärande och tillväxt och utveckling. Man fann att tre faktorer var nödvändiga för regional utveckling: arbetsliv, politiska beslut och akademi, det vill säga lärande. Nationellt centrum för flexibelt lärande arbetade också med frågan på nationellt plan. Det skedde bland annat genom tilldelning av projektmedel, det så kallade LU-projektet, men också genom seminarier, konferenser och informationsspridning. Att man lokalt redan tagit många radikala steg för att stärka vuxenutbildningen ur ett tillväxtperspektiv är mycket glädjande. Nu hoppas vi också att högskolorna i ännu högre utsträckning ska integrera sitt samarbete och utveckla konstruktiva dialoger med det omgivande samhället. Kommuners utveckling också ett jobb för lärandet Kommunernas profilering är en viktig del av lokal utveckling. Även här kan vuxnas lärande utgöra en strategisk resurs. Att kommuner i många fall velat profilera sig är tydligt för alla oss som minns mer eller mindre uppfinningsrika slogans: When in Europe, don t miss Skurup och Vingåker en promille kan inte ha fel! är några klassiker. I dag är kommunerna mer inriktade på det egna näringslivets behov av kompetens och kommunens profilering mot nya arbetsmarknader. Från det egna länet kan till exempel nämnas inriktning på energi trä, bank och försäkring samt turism. Det är med andra ord först nu som man kan se att kommunerna tar ansvar för genomförandet av strategier, snarare än att hitta på nya reklamtexter. When in Europe, don t miss Skurup Presstop: Tydliga direktiv från politikerna i Torpshammar Vid vuxenpresidiekonferensen i Torpshammar rådde inga tvivel om att de deltagande politikerna var djupt engagerade i frågan om vuxnas lärande. Ett flertal frågor uppdrogs till regionala vuxengruppen att lösa och återrapportera i april. Gruppen startar nu det operativa arbetet utifrån politikernas uppdrag och vi ser fram mot en spännande

3 Lärande I länet Sid 3 Berndt Ericssons föredrag i Torpshammar Nedanstående text är korta anteckningar från Berndt Ericssons föredrag på vuxenpresidiekonn- ferensen den 23 oktober 08 i Torpshammar. Den ska dock inte uppfattas som en fullödig do- d kumentation. Berndt Ericsson från utbildningsdepartementet arbetar på studiefinansiering och vuxenutbildning. Enheten samordnar alla trådar som har med vuxutb att göra. Berndt Ericsson inledde med att berätta att Sverige ligger långt fram inom förskola och vuxenutbildning ur ett EU-perspektiv.. Frågorna får mycket stöd från kommissionen. Bland annat har man antagit en handlingsplan för vuxnas lärande. Regeringens slutsatser: Nationell styrning, infrastruktur och validering. Uppföljning av resultat inom hela vuxenutbildningen (ej KY), alltså på huvudmannanivå (kommunnivå). En fråga man lyfter fram är studieavbrottsfrekvensen. Skolverket kommer att få en tydlig roll när det gäller vuxenutbildning, politiskt sett vill man vässa Skolverket i denna fråga. Inom SFI finns många aktörer, men uppföljningen är bristfällig, så Statskontoret har fått ett uppdrag inom det området Skolverket har fått uppdrag att rapportera halvårsvis när det gäller vuxenutbildning och kommer att få ett skarpare uppdrag i nästa regleringsbrev vilket spiller över på huvudmännen, alltså kommunerna. Genusperspektivet. Gymnasial vuxenutbildning och Gruv var är gubbarna och killarna någonstans? KY, arbetsmarknadsutbildningar och PU attraherar. Det finns dock utbildningar som strategiskt och taktiskt utesluter männen, enligt Berndt Ericsson Nya anordnare har vitaliserat utvecklingen. Ett förslag är ute på remiss om utökad betygsrätt. Studieavbrotten Arbetsplatsförlagd utbildning. Att involvera externa utbildningsanordnare, Valideringen har ökat. Behörighetsgivande utbildningar Olika hög ambition hos kommunerna, vilket är ett resultatet av att det riktade statsbidraget har lagts i en gemensam påse. Skolinspektionen kommer att titta närmare på hur kommunerna lever upp till lagen. Flexibla utbildningsformer (inte lärandet) har ökat, men borde utvecklas ytterligare. Under kunskapslyftet var det fokus på heltidsstudier, sade Berndt Ericsson. Men om vi ska nå ensamföretagaren, eller andra som har svårt att komma ifrån måste vi anpassa organisation efter dessa grupper. Det är den absolut största utmaningen. Vi måste också då arbeta med behovsanalyser. I Norrbotten ansåg man att det var många hinder i organisationen för att erbjuda individanpassad utbildning. Folkbildningen har många yrkesutbildningar. Behovsanalyser och entreprenad. Hur vet man vilka utbildningar som efterfrågas. Regeringen vill gärna se mer av entreprenad. Eftergymnasial yrkesutbildning Branscherna uppvaktar ofta om brister inom vissa yrkesgrupper. KY:s anställningsövergång är över 80%. KY är ett skolexempel på det tredelade ansvaret. PU varierar mellan kommunerna. Vi har mängder av varianter av PU och varierar mellan kommunerna. Om vi får en Yrkeshögskola kommer PU att ingår där och då sker en växling av pengar, men det är en förhandlingsfråga. Utfallet av KY-utbildningar är mycket bra, vilket tyder på att huvudmännen gjort ett bra jobb och kunnat genomföra utbildningar på ett bra sätt. Behovet finns av eftergymnasial yrkesutbildning. Folkhögskolorna fyller också ett viktigt be-

4 Sid 4 Lärande I länet Integration hov och de ökar också sina aktiviteter inom området. De borde med andra vara mer intressanta för kommuner och arbetsförmedling. Högt tryck på utbildningssystemet personer i år Ställer stora krav på SFI och Gruv. SFI är en utbildning i svenska och därmed en del av integrationen. SFI är medel för att nå integrationspolitiken. Målen som fastställde 2001 gäller fortfarande, exempelvis personlig utveckling, anställningsbarhet etc. Vad gäller Gruv så är vi osäkra på varför man läser just de kurser man gör inom Gruv. Är det för skolifierat? De bilder vi från myndigheternas sida är komplicerad. Kan man kombinera Gruv och gymnasial vuxenutbildning? Ligger de under olika nämnder? Vi kommer att titta närmare på Gruv så småningom. Trycket kommer dock att öka från SFI och Gruv-grupperna på systemen. Yrkeshögskolan Propp förbereds. Det går inte att säga nåt om förslagen ännu, men i början på november kan man läsa mer om detta nya platser under en treårsperiod 50, 100 resp.100 mkr inkl studiestöd Valideringsfrågorna centralt kommer att ligga på Yrkeshögskolan Organisationskommitté tas beslut samtidigt med proppbeslutet. KY och PU försvinner som utbildningsform. Organisationskommittén blir arbetande, för att bevilja nya utbildningar och överbrygga. Man vill öka resurserna för Yrkeshögskolorna. Studiestöd utgör ungefär 40% av kostnaderna. Remissvaren har varit positiva, de negativa är placeringen av Yr- keshögskolan. Även branscherna har varit positiva och även handikappförbunden. Vad ska kommunerna göra för att komma igång hösten 2009? Så snart proppen är tagen blir det en särskild utredare och en organisationskommitté. Berndt Ericsson rekommenderade vuxenpresidiekonferensens medlemmar att titta på utredningens förslag, känn efter mellan tummen och pekfingret vad det kan innebära, prata med branscher och börja förberedelsearbetet. Han förtydligade också att alla gamla KY, alla gamla PU, högskoleplatser är kvar, men det blir ett plus på 1000 nya platser. Kompletterande utbildningar kan också söka Yrkeshögskolan. Differentierad ersättning. Yrkesvux nedanstående blir komponenter i ansökan Satsning på yrkeskurser i gymn vux (100, 400 resp 600 mnkr) Man tänka att det försvinner in i den kommunala påsen. Kommunerna och SKL tycker inte om att bidragen är riktade, bland annat på grund av det kommunala självstyret. Målgrupp de som saknar gymn, utb eller behöver komplettera eller växling från studieförberedande så kan man ställa om Flexibilitet, läringsliknande former, samråd, med arbetslivet Det ska kännetecknas av validering. vilket kommer att bli viktigt, så att man anpassar verksamheten. Min personliga åsikt är att det finns parallellverksamheter, validering finns på flera ställen. Validering är ett raster som ligger över alltihop, sade Ericsson. Validering är ett raster som ligger över alltihop

5 Lärande I länet Sid 5 Skulle det vara en extra bonus om kommuner samverkar med varandra? Yrkesutbildningar i småkommuner kan innebära att man lägger ut utbildningar så förlorar man studerande och anställningsbarhet. Om man kan visa på att man har ett avtal och såna ambitioner så är det extra plus Beredning före årsskiftet. Skolverket får uppdrag och leder satsningen. Eventuellt att man kan starta före halvårsskiftet En ambition är att följa detta väldigt noga. Berndt Ericsson betonade återigen att det finns ett starkt politiskt intresse för uppföljning. Om vi söker pengar för en yrkesutbildning, men tio kommuner samarbetar och man har dialog med givande myndighet. Dialogmodellen kommer att känneteckna den här satsningen. Det nya Skolverket har en speciell vux utb enhet där en sån sak kommer att sitta som handen i handsken. Kanske man måste ge ett kommunperspektiv. Samverkan med arbetslivet. Utgångspunkten är individens förutsättningar, men detta är en flaggning om att man ska samarbeta med näringslivet, men signalen ska gå mot individen och att vägledningen fungerar. Man ska kunna verifiera att vi har med oss arbetslivet, men arbetslivet får inte ange tonen. Reguljära ams utb kan få mindre pengar till följd av detta och kommunen tvingas ta över det här. Vi är medvetna om det. Vår ambition är att vi ställer krav på kommunerna och då bör Arbetsmarknadsverket ställa krav på Arbetsförmedlingarna. Rätt till gymnasial vux och särvux Utökad betygsrätt Arbetsgruppsförslag ska ut på remiss i november Förslag på remiss. Enskilda organisationer ska få betygsrätt, både när det gäller egen anordnad kurs, men även vid upphandlad utbildning. Konkurrenssituationen kräver också att kommunerna släpper sin betygsrätt. SFI i folkhögskola. Kommunerna sitter fortfarande på pengarna och gör myndighetsutövning och antagning och den enskilde kan gå till folkhögskola och få SFI. Viktigt är att folkhögskolan då följer SFIreglerna. Ökad rörlighet för yrkesutbildade EQF. En brygga för att översätta kvalifikationer i bred mening Statlig utvärdering av folkbildningen oftare. SFI-lyftet. Ny kursplan, lärarlytftet Regeringen rör om i grytan, men kräver också bättre uppföljning av verksamheten. Vuxenutbildningen ska bygga på den särart och uppdrag som vux utb har En ny lärarutbildning Yrkeslärarutbildningen (tilläggsdirektiv till ovanstående) En ny betygsskala har varit ute på remiss. Förslaget gäller hela offentliga skolväsendet. Propp nov 08 En reformerad gymnasieskola inkl gymnasial vuxenutbildning. Resultat ska vara lika, men metoder etc ska vara olika. Gymnasieexamen Yrkesexamen och studieförberedande ex för vuxna. Det handlar inte om program utan om de individuella studieplanerna. Propp våren 09 Kärnämneskraven desamma minus idrott och hälsa. Studiestödet Studiesocial utredning lämnas 31 mars 09. Vid pennan, Stefan Paulsson

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Välkomna Carl Klint, Näringsdepartementet hälsade välkomna och drog de praktiska förutsättningarna att befinna sig på Näringsdepartementen.

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen. December 2005 Utvärdering av den centrala överenskommelsen December 2005 2 Innehållsförteckning Utvärdering av den centrala överenskommelsen... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning och rekommendationer... 4 Utvärderarnas

Läs mer

utrikes födda fastnar i grundläggande vuxenutbildning

utrikes födda fastnar i grundläggande vuxenutbildning VUXENUTBILDNING OCH VALIDERING VUXENUTBILDNING OCH VALIDERING Under flera år och i en mängd olika rapporter har Integrationsverket konstaterat att vuxna utrikes föddas väg till arbete och egenförsörjning

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Dokumentation av konferens. Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt

Dokumentation av konferens. Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt Dokumentation av konferens Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt Hotell Höga Kusten, Hornöberget 30 maj 2012 Fotot på omslaget: Workshop under konferensen Kompetenslyftet strategisk

Läs mer