VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Förvaltningsstöd, lärandeförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Förvaltningsstöd, lärandeförvaltningen"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Förvaltningsstöd, lärandeförvaltningen

2 Verksamhetsplan för förvaltningsstöd Enheten förvaltningsstöd är en av flera stödfunktioner i lärandeförvaltningen. Enhetens arbete och prioriteringar grundar sig i huvudsak i: lärandenämndens åtaganden förvaltningschefens och verksamhetschefernas behovsinventeringar enheternas systematiska kvalitetsarbete lärandenämndens årscykel Skolinspektionens tillsyn 2014 Det här dokumentet är enhetens verksamhetsplan för 2015/2016, den fungerar som ett styrdokument för enheten. Den ger även information till lärandenämnden, förvaltningsledning, rektorer, förskolechefer, chefer inom vägledning och elevhälsa samt till övriga berörda vad förvaltningsstöd i huvudsak har för uppdrag. I den här verksamhetsplanen hittar du också en översikt över enhetens medarbetare och vad de i huvudsak arbetar med. När det fortsättningsvis står huvudman syftar det på lärandenämnden. Revidering Dokumentet kommer att revideras efter läsåret 2015/2016. Arbetsplan Enheten har en arbetsplan som är kopplad till verksamhetsplanen. I arbetsplanen anges vilka aktiviteter som ska genomföras, av vem och när för att mål och överenskomna planer ska nås. Mål för enheten Genom sitt stödjande arbete ger enheten förvaltningsstöd huvudmannen och verksamheterna förutsättningar att höja kvaliteten, säkerställa likvärdigheten och öka måluppfyllelsen i verksamheterna så att barn och elevers lärande främjas. 2

3 För att enheten ska nå sitt mål arbetar de i huvudsak inom följande områden: 1. Omvärldsbevakning Enheten omvärldsbevakar till största del kunskapsområden utifrån lärandeförvaltningens tre prioriterade områden (språk, entreprenöriellt lärande och inkludering), åtaganden, förelägganden i Skolinspektionens regelbundna tillsyn samt systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Resultatet av omvärldsbevakningen kommer att publiceras på Hint - Verksamhetsstöd - Lärandeförvaltningen - Omvärldsbevakning. Det som enheten publicerar knyter i huvudsak an till styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet. Omvärldsbevakningen är dock inte heltäckande och omfattar långt ifrån alla nyheter. Prenumerera gärna på nyhetsbrev från JP Infonet. Omvärldsbevakningen innefattar följande: Lars Thorins skolutvecklingsblogg, Ånge kommun: https://lartho.wordpress.com/ Myndigheten för yrkeshögskolan RucX - Regionalt utvecklingscentrum HiG RUN - Regionalt utvecklingsnätverk Miun SIQ Skolforskningsinstitutet Skolverket (forskning) SKL - Sveriges Kommuner och Landsting Vetenskapsrådet JP Infonet Hudiksvalls kommun har ett abonnemang hos JP Infonet som alla medarbetare i lärandeförvaltningen har möjlighet, och som vi rekommenderar, att nyttja. Varje medarbetare kan ansluta sig till företagets samtliga informationstjänster via Hint - System och verktyg - JP Infonet. I JP Infonet finns ett särskilt område för skolfrågor, det heter JP Skolnet. Det är en juridisk informationstjänst för oss som arbetar med skolfrågor som till exempel förvaltningschef, verksamhetschefer, rektorer, förskolechefer, skolkuratorer eller skolpsykologer. Här kan man få svar på frågor om bland annat skolplikt, betyg, bidrag på lika villkor, kränkande behandling och tillsynsansvar. Tjänsten innefattar regelverket för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning. Företaget tillhandahåller även kostnadsfri frågeservice där det finns möjlighet att ställa frågor till deras egna jurister. Förutom regering, riksdag och media bevakar JP Skolnet till exempel Skolinspektionen inklusive Barn- och elevombudet, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Specialpedagogiska skolmyndigheten. I tjänsten finns också lagar och förstudier av intresse för skolområdet samt myndighetsföreskrifter och vägledande dokument. 3

4 2. Stödja huvudmannens styrning och ledning Enheten stödjer huvudmannens styrning och ledning genom att: planera, delta vid och efterarbeta lärandenämndens och dess arbetsutskotts sammanträden utarbeta underlag som ger lärandenämnden förutsättningar att fatta beslut utarbeta underlag och presentationer utifrån årscykeln för lärandenämndens systematiska kvalitetsarbete utarbeta underlag för budget- och bokslutsarbetet utarbeta underlag som gäller lokalfrågor och lokalinvesteringar erbjuda information och utbildning med utgångspunkt i huvudmannens ansvar enligt styrdokument planera och genomföra lärandenämndens och chefernas planeringsdagar enligt årscykel vara delaktig vid uppföljning och utvärdering av lärandenämndes arbete med åtgärder efter Skolinspektionens tillsyn följa upp områden inom den interna kontrollplanen som lärandenämnden beslutat medverka i tillsynen av fristående förskolor och fritidshem 3. Stödja rättssäkerhet i processer och myndighetsutövning Enheten skapar förutsättningar för rättssäkerhet i processer och myndighetsutövning genom att: tillhandahålla kontinuerliga uppdateringar om författningsändringar bistå med hjälp och stöd i frågor som handlar om skoljuridik, rättssäkerhet, myndighetsutövning samt offentlighet och sekretess presentera och informera om förvaltningsövergripande dokument så som dokumenthanteringsplan och sekretess genomföra utredningar i vissa fall, vid anmälan eller klagomål från vårdnadshavare utarbeta stödmaterial inom vissa områden genomföra fördjupade uppföljningar inom utvalda områden 4. Stödja den interna och externa kommunikationen Enheten stödjer den interna och externa kommunikationen genom att: vara ett stöd i hur förvaltningens kommunikationsstrategi och kommunikationsplan ska implementeras och tillämpas vara ett stöd i kommunikationsfrågor 4

5 5. Stödja utvecklingsprocesser Enheten stödjer utvecklingsprocesser genom att: vara delaktiga i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av de förvaltningsövergripande utvecklingsprocesserna genomföra olika former av stödinsatser/coachning till enheter där respektive verksamhetschef i samarbete med rektor/förskolechef har identifierat behov av stöd främja ett vetenskapligt förhållningssätt och tillhandahålla forskning och forskningsöversikter inom utvalda områden samordna ansökan och redovisning av statsbidrag 6. Stödja systematiskt kvalitetsarbete Enheten stödjer ett systematiskt kvalitetsarbete genom att: sammanställa underlag samt samordna och stödja kommunikationen mellan lärandenämnden och verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet genomföra det kontinuerliga arbetet med att skapa rutiner och årscyklar för det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt genomföra kvalitativa och kvantitativa uppföljningar genomföra fördjupade uppföljningar inom utvalda områden 7. Stödja i lokal- och fastighetsärenden Enheten stödjer lokal- och fastighetsärenden genom att: bistå med hjälp och stöd i det fysiska systematiska arbetsmiljöarbetet bistå med hjälp och stöd i lokal- och fastighetsfrågor samordna och planera vid ny- och ombyggnationer 8. Stödja vid bemanning och rekrytering Enheten stödjer vid bemanning och rekrytering genom att: genomföra det administrativa arbetet kring förskole- och lärarlyftet samordna arbetet kring verksamhetsförlagd utbildning för lärarutbildningarna och arbetet med Mittuniversitetets övningsskole- och förskoleprojekt samordna arbetet kring mentorskap och introduktionsperiod samordna utvecklingsarbetet kring rekrytering inom lärandeförvaltningen samt genomföra jobbannonsering skriva och kvalitetssäkra anställningsavtal sammanställa underlag kring bemanning och rekrytering inför den regelbundna bemanningssamordningen introducera nya chefer i förvaltningen enligt ett introduktionsprogram. 5

6 ENHETEN FÖRVALTNINGSSTÖD Marina Nord-Öberg Enhetschef Birgitta Olsson Iggbom Förvaltningssekreterare Carina Nylander Nämndssekreterare Statsbidrag, uppföljning och utvärdering, systematiskt kvalitetsarbete, bokslut och tillsyn av fristående förskolor och fritidshem Kallelser och protokoll för lärandeförvaltningens samverkansgrupp, delegering, kommunikationsplattform och webb Nämndsprotokoll, kallelser, nämndsärenden och delegering Mona Lindvall Eriksson Kvalitetssamordnare Emma Berglund (tjänstledig lå15/16) Kvalitetssamordnare Cristina Toma Statistiker (vikarierande) Uppföljning och utvärdering, systematiskt kvalitetsarbete och bokslut Kvantiteter, uppföljning av resultat, systematiskt kvalitetsarbete och bokslut Sammanställning och uppföljning av resultat och statistik Karin Dahlström Skoljurist/kvalificerad utredare Anette Nybom Utvecklingscoach Emma Karlsson Kommunikatör Juridik, skoljuridik och utredningar Coaching, handledning och karriärtjönster Kommunikationsplattform, pressmeddelande, trycksaker och webb Marlene Eldsand Kommunikatör Caroline Hellström Ahlbaum Personalhandläggare (vikarierande) Lisa Kristensen Bemanningssamordnare Kommunikationsplattform, marknadsföring, trycksaker och webb Verksamhetsförlagd utbildning, Förskolelyftet och Lärarlyftet, mentorskap och bemanning Verksamhetsförlagd utbildning, mentorskap, bemanning och rekrytering Stefan Jonsson Lokalsamordnare Anna-Lena Fredin Administratör Systematiskt arbetsmiljöarbete, lokalplanering och stöd i lokalfrågor Offentlighet och sekretess, diarium, dokumenthanterinsplan och förvaltningsövergripande blanketter 6

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna

Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Revisionsrapport Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Region Hallands revisorer Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdraget...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2012 Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 1 1. Inledning...3 2. Verksamhetsområden... 3 2.1 Förskola... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

verksamhet Barn i åldern 1-6 år erbjuds förskola, pedagogisk omsorg och öppen

verksamhet Barn i åldern 1-6 år erbjuds förskola, pedagogisk omsorg och öppen Dnr BUN-2014-35 Dpl 10 sid 1 (9) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-02-03 Christina Widén, 054-540 29 02 christina.widen@karlstad.se Bokslut 2013 Dnr BUN-2014-35 Dpl 10 Ärende BARN- OCH

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun.

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen w * «v 1(14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Beta School Resultat

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer