Kommunhuset, Revelj kl Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson, s Conny Daag, m Rosie Folkesson, s Håkan Hermansson, fp Lennart Beijer, v Monica Bergh, kd Övriga Ann-Gret Sillen, socialchef Sofia Welinder, m, ej tjg ers Annica Laneborg, 1 Evert Möller, kd, ej tjg ers Ing-Marie Lindqvist, 1 Sylve Rydén, s, ej tjg ers A-Ch Andersson, c, ej tjg ers Utses att justera Göran Lundberg Underskrifter Paragrafer 1-17 Sekreterare Yvonne Knutsson Ordförande Per-Inge Pettersson Justerande Göran Lundberg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Datum för anslags Uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Socialkontoret Underskrift Yvonne Knutsson

2 Sammanträdesprotokoll 2(19) Sn 1/2014 Information om anhörigstöd och uppsökande verksamhet Annica Laneborg och Ing-Marie Lindqvist informerar om anhörigstödet och uppsökande verksamhet för personer över 80 år, som inte har några insatser från kommunen. En sammanställning av alla aktiviteter kommer att redovisas till socialnämnden.

3 Sammanträdesprotokoll 3(19) Kommunfullmäktige Sn 2/2014 Dnr 2014/1 Mottagande av ensamkommande barn Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna avtal om överenskommelse med Migrationsverket, om 5 platser för asylsökande och efter hand 10 platser för barn med permanent uppehållstillstånd. Hultsfreds kommun tar i huvudsak emot pojkar som är 15 år eller äldre. Samarbete ska ske med Högsby kommun. En projektledare anställs gemensamt av Hultsfred och Högsby kommun för att utveckla mottagandet av ensamkommande barn samt upprätta ett HVB-hem i respektive kommun. Högsby och Hultsfreds kommuner är de enda i länet som inte tecknat överenskommelser om ensamkommande barn. Behoven av platser för asylsökande ensamkommande barn ökar. En lagändring ger möjlighet för Migrationsverket att anvisa ensamkommande barn till kommuner som inte tecknat överenskommelser. Vardera kommun bör teckna överenskommelse om mottagande av 5 platser för asylsökande och 10 platser för barn med permanent uppehållstillstånd. Hultsfred tar i huvudsak emot pojkar och Högsby i huvudsak flickor. Avtalet gäller barn som är 13 år eller äldre. Förslaget innebär att kommunerna driver var sitt HVB-hem i egen regi i respektive kommun. På sikt byggs en boendekedja upp där olika former av asylboende, PUT-boende, träningsboende/lägenheter, familjehem kan bli aktuella. För att möta denna utmaning bör kommunerna ingå i ett samarbete. Erfarenheter från kommuner som tidigare tagit emot ensamkommande barn ska användas. Inledningsvis ska en projektledare anställas gemensamt i de två kommunerna. Uppgiften är att upprätta boende i vardera kommunen enligt överenskommelsen. Inledningsvis handlar det om att hitta lämplig lokal, anpassa resurserna efter hand som anvisning sker, hålla kontakt med Migrationsverket och andra myndigheter och samordna kommunernas olika verksamheter som berörs av mottagandet. Anställningen bör ske snarast.

4 Sammanträdesprotokoll 4(19) Beslut i respektive nämnd bör tas i januari. Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige i februari. Avtalet föreslås gälla från 10 mars med mottagning från 1 juni Beredning Au 1005/2014

5 Sammanträdesprotokoll 5(19) Sn 3/2014 Dnr 2013/37 Platser i särskilt boende Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till Beslut om särskilt boende 16 personer har beslut om särskilt boende, enligt socialtjänstlagen, som inte är verkställt. Det äldsta beslutet är taget den 26 september Lediga platser i särskilt boende Det finns i dagläget ingen ledig lägenhet på särskilt boende. Platser på korttidsboendet Hjorten Det är idag 23 personer som vistas på korttidsboendet. Nio av dessa personer väntar på särskilt boende.

6 Sammanträdesprotokoll 6(19) Sn 4/2013 Aktuell situation särskilt boende/korttidsboende Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till Socialchefen informerar om situationen inom kommunens särskilda boenden och korttidsboendet Hjorten.

7 Sammanträdesprotokoll 7(19) Sn 5/2014 Dnr 2012/21 Ekonomi Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till Controller Ola Gustafsson redovisar löneutfallet för november 2013 och den ligger på samma nivå som i november En grundligare redovisning kommer till nästa socialnämnd.

8 Sammanträdesprotokoll 8(19) Sn 6/2014 H 2014/25 Beslutsattesträtt Socialnämnden beslutar att Eva Didriksson från och med får attesträtt för makulering av omsorgsfakturor som framställts i verksamhetssystemet Treserva.

9 Sammanträdesprotokoll 9(19) Sn 7/2014 Dnr 2013/42 Inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket, äldreomsorgen Socialnämnden belsutar att lägga informationen för kännedom till Arbetsmiljöverket har gjort inspektion på Klockargården med tillhörande hemtjänst, Lundagården, Ekliden, hemtjänst Hultsfred och Målilla. I de besökta verksamheterna förekommer arbetsuppgifter som enskilt eller i kombination kan innebära risk för belastningsbesvär hos arbetstagarna när vårdtagarna behöver hjälp. Vid uppföljningsbesök 20 mars 2014 ska förvaltningen informera Arbetsmiljöverket vid man gjort med anledning av de brister och krav som redovisas i inspektionsmeddelandet.

10 Sammanträdesprotokoll 10(19) Sn 8/2014 Dnr 2013/42 Inspektionsmeddelande från arbetsmiljöverket, äldreomsorgen Socialnämnden belsutar att lägga informationen för kännedom till Arbetsmiljöverket har gjort inspektion på Klockargården med tillhörande hemtjänst, Lundagården, Ekliden, hemtjänst Hultsfred och Målilla. I de besökta verksamheterna förekommer arbetsuppgifter som enskilt eller i kombination kan innebära risk för belastningsbesvär hos arbetstagarna när vårdtagarna behöver hjälp. Förvaltningen ska före den 1 juli 2014 informera Arbetsmiljöverket vad man har gjort med anledning av de brister och krav som redovisas i inspektionsmeddelandet.

11 Sammanträdesprotokoll 11(19) Sn 9/2014 H 2013/780 Beslut från IVO; tillsynsrapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till Socialnämnden är enligt lagstiftningen skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg och till kommunens revisorer rapportera samtliga gynnande biståndsbeslut enligt SoL samt beslut om insatser enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialnämnden ska inkomma med en redogörelse för hur rapporteringsskyldigheten enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS säkerställs. Rdovisningen ska ha inkommit till Inspektionen senast 18 mars 2014.

12 Sammanträdesprotokoll 12(19) Sn 10/2014 Dnr 2011/1 Ansökan om ordinarie licens BBIC Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Ansökan avser ordinarie licens och socialnämnden förbinder sig att arbeta med grundprinciperna, triangeln och formulären på så sätt som stipuleras i BBIC-konceptet och av ingånget licensavtal med Socialstyrelsen samt är medvetna om de striktare åtaganden som följer med en ordinarie licens jämfört med licens med prövotid. Beredning Au 76/2013

13 Sammanträdesprotokoll 13(19) Sn 11/2014 Information gemensam ledningsgrupp landstingkommun Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till Socialchef Ann-Gret Sillén informerar om gemensam ledning för bättre samverkan. En gemensam ledningsgrupp mellan landstinget, regionförbundet och kommunerna ska få samverkan mellan dem att fungera bättre. Tanken är att ledningsgruppen ska bildas snabbt. Landstinget får fem representanter, regionförbundet en och de tolv kommunerna vardera en representant. Syftet med gruppen är att få en tydlig styrning och ledning av all samverkan mellan länets kommuner och landstinget.

14 Sammanträdesprotokoll 14(19) Sn 12/2014 Information om fortsatt arbete med Focus Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till Fokus Kalmar län har upphört med sin verksamhet från och med årsskiftet 2013/2014. Socialchefen ger en muntlig information. Återkommer som ett ärende i socialnämnden.

15 Sammanträdesprotokoll 15(19) Sn 13/2014 H 2013/790 Information från SKL angående Uppdrag granskning och trygghetslarm Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till Enligt uppgift från SKL kommer programmet Uppdrag granskning 15 januari 2014 att handla om trygghetslarm. Exakt vad programmet kommer att ta upp eller fokusera på vet man inte exakt men påföljden kan blir ökad oro och en känsla av otrygghet hos brukare som har trygghetslarm installerat genom kommunens omsorg.

16 Sammanträdesprotokoll 16(19) Sn 14/2014 Nytt datum för arbetsutskott i mars 2014 Socialnämnden beslutar att ändra datum för arbetsutskottets sammanträde till 28 mars.

17 Sammanträdesprotokoll 17(19) Sn 15/2014 Dnr 2009/37 Förändringar i delegationsordningen Socialnämnden beslutar enligt förslaget. I och med att tjänsten som IFO-chef försvinner och en tjänst som 1:e socialsekreterare inrättas behöver förändringar göras i delegationsordningen. Sektionschef Anna Flinck har arbetat fram ett förslag till förändringar. (Se bilaga).

18 Sammanträdesprotokoll 18(19) Sn 16/2014 Information Socialchefen ger en muntlig information om Lex Sarah inom IFO. Motionen angående kvinnojouren är under handläggning. Frågan lyftes av ledamoten Göran Lundberg. Ledamoten Lennart Beijer lyfter frågan om maten i hemtjänsten. Frågan kommer att diskuteras under måldagarna i februari.

19 Sammanträdesprotokoll 19(19) Sn 17/2014 Anmälningsärenden Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till Delegationslistor från IFO och äldreomsorgen december 2013 Beslut från SKL angående vöerenskommelser mellan staten och SKL Nyhetsbrev från Länsstyrelserna Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 2 st Protokoll från Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län Beslut från Socialstyrelsen; prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2013 Protokoll från verksamhetsdialog HSR Information från Statens Institutionsstyrelse, SiS, angående förändrade avgifter vid placering hos Si Sfr o m Utredning enl Lex Sarah Rapport från Landstinget Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning Nyhetsbrev från Länsstyrelsen Informations- och prognosbrev från Länsstyrelserna-Migrationsverket- Arbetsförmedlingen Öppet brev från Jesper Odelberg och Magnus Andén med anledning av reportage i Kalla Fakta Rapport från Sveriges Läkarförbund Varför kan inte doktorn komma Rapport från PWC Granskning av kontanthantering Cirkulär från SKL; ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm för år 2014 Cirkulär från SKL; ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2014 Cirkulär från SKL; ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2014

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista Socialnämnden 2010-02-11 2 Föredragningslista 18 Val av protokolljusterare 19 Anmälan av övriga ärenden 30 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer