NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst -"

Transkript

1 NYHETSBREV 2014:2 - På gång inom FoU-Nordväst -

2 Inledning Semestern hägrar. Just nu kanske Ni är sysselsatta med semesterfunderingar. Den stundande ledigheten som står för dörren är tid för vila, tid för återhämtning, tid för rekreation och kanske tid för reflektion. Men, framför allt är det en insikt om att det finns andra dimensioner än vardagens förpliktelser. Med dessa inledande ord hälsas Ni välkomna till årets andra Nyhetsbrev som ägnas åt att orientera Er i vilka frågor som för tillfället engagerar FoU. Vi tycker det är viktigt att Ni regelbundet blir uppdaterade då vår strävan är att vara så transperanta som möjligt. Ni kan även hålla Er á jour med vad som är på gång på FoU genom att gå in på FoU-Nordvästs hemsida. På hemsidan informeras Ni om FoU, kommande seminarier, konferenser, workshops och då och då diverse lästips. Man kan även via hemsidan anmäla sig till de seminarier och konferenser som anordnas av FoU. Hemsidan har, om Ni inte redan noterat det, nytt utseende och blev officiell i februari Den nya adressen är Barn- familj och ungdom till de yrkesgrupper som arbetar med mottagandet. Förutom detta så arbetar jag med ett uppdrag från Vårljus AB som syftar till att utveckla redskap för uppföljning av deras verksamhet för ensamkommande ungdomar, samt samordnar sedan lång tid tillbaka ett nätverk kring frågor gällande familjehemsvård i nordväst. Detta nätverk har den senaste tiden bl.a. arbetat med frågor gällande utsluss och eftervård. I höst planeras en temadag om hur man kan arbeta med frågor kring sexualitet i samhällsvården preliminärt datum för detta är 10 december, håll utkik på hemsidan för närmare information under hösten! Förhållandet utredning insats Projektet finansieras helt och hållet via EFS-medel (Europeiska socialfonden). Stockholm är huvudman och uppdragsgivare. Vi arbetar med att beskriva den evidensbaserade processen i den sociala barnavården i Stockholm stad. Hur ser sambandet ut mellan utredning och insats? Varför väljer socialsekreterarna den insats de väljer? Angreppssättet är både kvantitativt och kvalitativt, där Henrik Karlsson bidrar till den kvantitativa delen. För närvarande är jag tillsammans med kollegor i FoU Södertörn och FoU Nordost i slutfasen på projektet En longitudinell studie av ensamkommande barns livsvillkor som bedrivits med delfinansiering från Europeiska flyktingfonden. Flera rapporter från projektet kommer att publiceras och presenteras i olika sammanhang under hösten Arbetet med projektet har också lett till att jag initierat en uppdragskurs om ensamkommande barn och ungdomar som ges vid Institutionen för socialt arbete, riktad Psynkprojektet i Sundbyberg Sundbyberg stad medverkar i det så kallade psynkprojektet Psykisk hälsa barn och unga som finansieras av SKL (Sveriges kommuner och landsting). FoU Nordväst har åtagit sig att utföra delar av det arbete som ska återrapporteras till SKL under våren En del av FoUs arbete kommer att bestå i att utvärdera tre hälsofrämjande insatser som påbörjats och i olika utsträckning pågår inom förskolan i Sundbyberg. De tre insatserna är Stegvis /START, Språkprojektet och ICDP/ Vägledande samspel. Stegvis är ett undervis- 1

3 ningsprogram som ursprungligen utvecklats av den nordamerikanska organisationen Committee for Children och som syftar till att ge barn i skola och förskola social och emotionell träning. Språkprojektet, som startade 2012, har utformats av barn och utbildningsförvaltningen i Sundbyberg fokuserar på att utveckla det språkmedvetna arbetssättet, barns flerspråkighet och förskolans interkulturella arbetssätt. Vägledande samspel, som har sitt ursprung i Norge, är ett program vars målsättning är att stödja och främja den psykosociala omsorgskompetensen hos personer som ansvarar för barns omsorg, i detta fall föräldrar och förskolepersonal. Syftet med utvärderingen är att se hur de tre insatserna används i förskolan i Sundbyberg i dag och vilken nytta förskolepersonalen kan se med denna användning. Datainsamling kommer att ske med hjälp av fokusgrupper och intervjuer. Psynkprojektet i Sundbyberg ligger inom stadens samverkansmodell FOKUS Barn och Unga. Styrgruppen för FOKUS Barn och Unga består av cheferna för individ och omsorgsförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen och förvaltningen för kompetens och försörjning samt cheferna för närpolisen och barn och ungdomspsykiatrin. Utöver att utvärdera de tre hälsofrämjande insatserna i förskolan kommer FoU Nordväst att vara behjälplig med att göra intervjuer med dessa styrgruppsmedlemmar och ytterligare ett antal personer. Syftet med detta är att tydliggöra den struktur som Sundbybergs samverkansarbete för barn och unga vilar på och att få en bild av hur denna fungerar. Stöd till föräldrar med barn i samhällsvård FoU har beviljats medel från Allmänna Barnhuset för att under 2014 genomföra ett forskningsprojekt om socialtjänstens stöd till familjehemsplacerade barns biologiska föräldrar. Projektet genomförs i samarbete med barn- och ungdomsenheterna i Järfälla, Sollentuna och Solna. I ett tidigare pilotprojekt intervjuades föräldrar från Järfälla som deltog i en stödgrupp för föräldrar till placerade barn. Dessa intervjuer kommer nu att kompletteras med liknande föräldraintervjuer i Solna och Sollentuna. Studiens syfte är att utveckla kunskap om situationen för familjer vars barn placerats i samhällsvård, om socialtjänstens arbete med föräldrarna och om betydelsen av dessa insatser för barnens situation och utveckling. Ett viktigt mål med projektet är att föräldrastödet i Nordvästkommunerna ska kunna utvecklas för att bättre passa de behov och önskemål som finns från barn och föräldrar. Fokus ligger på intervjuer med föräldrar, för att få del av deras upplevelser av och önskemål kring stöd från socialtjänsten. För att även ge en bredare bild av socialtjänstens arbete med denna grupp genomförs även enkäter till familjehemssekreterare samt en fokusgruppsintervju med representanter för socialtjänsten och en fokusgruppsintervju med ungdomar som själva är eller har varit placerade. Projektet genomförs under 2014 och en rapport kring resultaten kommer att färdigställas under våren Drive-in fotbollsprojektet I oktober månad 2013 startade ett projekt i Sollentuna, i samverkan med Sollentuna kommun, SVEAB, Djurgårdsandan och Sollentuna FK, kallat drive-in fotboll. Projektet var en öppen verksamhet som under vintermånaderna erbjöd ungdomar från Sollentuna att spela fotboll på lördagskvällarna. Syftet var att erbjuda ungdomar någonstans att vara och umgås under lördagskvällarna när det var för kallt för att spela fotboll utomhus. Projektet avslutades under april månad när ljuset och värmen återvänt och fotboll utomhus blivit möjligt igen. FoU-Nordväst kontaktades innan 2

4 projektet drog igång och ombads att utvärdera verksamheten. Hur väl uppfylldes de mål som var uppsatta och vad tyckte deltagarna om projektet? Under hösten 2013 och vintern 2014 har några av oss på FoU följt verksamheten, talat med ledare och deltagare, projektansvariga och andra professionella som arbetar med ungdomar i Sollentuna. Utöver en utvärdering av drive-in fotbollen i sig så presenteras även en slags nulägesrapport över hur det är att vara ung i Sollentuna. Efter ett mycket roligt och intensivt arbete håller nu rapporten på att sammanställas och kommer att publiceras i juni 2014, så håll utkik på hemsidan! FoU-cirklar En återkommande fråga i FoU-arbetet är hur den kunskap som produceras i olika FoU-projekt på bästa sätt kan komma till nytta i kommunernas arbete. Vi skissar nu på en ny arbetsmodell som vi kallar FoUcirklar för att på ett bättre sätt ta tillvara och vidareutveckla lokal kunskap och erfarenhet. I samarbete med en eller flera arbetsgrupper planerar vi att genomföra ett antal cirkelträffar med utgångspunkt i den barnperspektivrapport som gavs ut på FoU i början av Syftet med träffarna är att, med hjälp av reflektioner kring rapportens resultat, gemensamt utveckla konkreta tillvägagångssätt för att tillvarata ett barnperspektiv i den egna verksamheten. Vår förhoppning är att liknande FoU-cirklar ska kunna användas som en återkommande arbetsmodell i FoU-Nordvästs verksamhet för att tillsammans med kommunerna följa upp och bygga vidare på den kunskap som produceras i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Arbetsmarknad- och försörjning I januari publicerades rapporten När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden vad gör kommunerna då? av Sven Trygged och Krysmyntha Sjödin, FoU-Nordväst. Vid det uppföljande seminariet för nordvästkommunerna medverkade även Vivi Jacobson-Libietis från SKL. Skälet till SKL:s intresse för rapporten var att det idag inte finns en samlad nationell bild över innehållet och utfallet av kommunernas arbetsmarknadsinsatser som riktar sig mot dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vid seminariet informerade SKL om en pågående enkätinsamling riktad till samtliga kommuner som syftar till att kartlägga kommunernas arbetsmarknadsinsatser/verksamheter riktat mot den angivna målgruppen. Enkätsvaren läggs in i databasen Kolada (uppgifter från kommuner och landsting) och redovisas bland annat som öppna jämförelser. Med anledning av SKL:s kartläggning inbjöd FoU till en workshop i början av mars vid vilken berörd personal i nordvästkommunerna kunde diskutera och ställa frågor. Även vid detta tillfälle medverkade Vivi Jacoson-Libietis från SKL. Nästa steg blev att arrangera en workshop i maj då Johan Gjersvold, statistiker, från RKA (Rådet för främjande av Kommunala Analyser) inbjudits för att visa och vägleda personal inom kommunernas arbetsmarknadsverksamheter i hur de själva kan ta fram data ur KOLADA. De kan bland annat hämta uppgifter från SKL:s senaste kartläggning. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten. FoU Nordväst planerar att ta fram data om arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd för att göra några enkla jämförelser som underlag för fortsatta diskussioner. Ambitionen är också att fortsätta att stödja kommunerna i att själva ta fram data ur Kolada. Om gensvar finns hos kommunerna planeras ytterligare en workshop 3

5 om att göra egen arbetsmarknadsstatistik med hjälp av Kolada. Kolada Kolada (kommun- och landstingsdatabsen) är en databas med information om kommuner och landstings resurser, volymer och kvalitet. I Kolada finns således mängder av nyckeltal som kan användas som underlag för analyser och jämförelser. Bland mycket annat finns här statistik om kommunernas insatser för barn och unga, ekonomiskt bistånd, familjerätt, insatser för vuxna med missbruksproblem m.m. Här finns även nyckeltalssamlingar som rör Öppna jämförelser. I maj anordnade FoU ett utbildningstillfälle då deltagarna kunde bekanta sig med Kolada och dess möjligheter. Vid intresse (se ovan) anordnas ett likadant tillfälle i höst. För mer information, besök gärna Missbruk och socialpsykiatri Vid ett möte i januari med cheferna för missbruks/socialpsykiatrin beslutades att under hösten 2014 genomföra två temadagar. Den ena temadagen (23/9), en så kallad Inspirationsdag, har arbetats fram i samverkan med missbrukscheferna och utgick från behovet av att få i gång en fördjupad diskussion om missbruksvårdens inriktning. Dagen kommer att ha ett varierat innehåll som föreläsningar och grupparbete kring olika frågeställningar. Avsikten är att diskussionerna dokumenteras och att FoU sammanställer materialet. Nästa steg blir att presentera sammanställningen för chefsnätverket som beslutar om fortsättningen. För ytterligare information om Inspirationsdagen se Höstens andra temadag (20/11), också på uppdrag av chefsnätverket kommer helt och hållet att ägnas åt Samsjuklighet. Inbjudan kommer augusti/september. Behovsinventering inom socialpsykiatrin I Upplands Väsby pågår en inventering av personer med psykiska funktionsnedsättningar. Detta görs med hjälp av ett formulär som Socialstyrelsen tagit fram. Metoden är s.k. case-finding, som går ut på att den professionelle (i detta fall främst kommunens handläggare) fyller i ett formulär för varje person de har kännedom om som ingår i inventeringens målgrupp. Resultatet presenteras på gruppnivå. Syftet är bl.a. att se hur väl personernas behov är tillgodosedda på sysselsättnings- och boendeområdet samt målgruppens funktionsnivå och levnadsförhållanden. Utifrån det insamlade materialet görs en analys som sedan ligger till grund för en handlingsplan och planering för den fortsatta verksamheten. Övrigt Annat som varit på agendan under våren har varit att informera chefer inom kommunernas missbruksvård, landstingets beroendevård och psykiatrin om en SIP (Samordnad individuell plan) - utbildning som för närvarande är under planering. Planeringen var att nordvästkommunerna skulle vara pilotområde för utbilningen. Vid Regionala rådets möte i maj 2014 ändrades förutsättningarna helt och hållet eftersom det då beslutades att i stället genomföra en utbildningsinsats i SIP för hela länet. För ändamålet kommer det att rekryteras personal. I och med detta förändras i vissa avseenden FoU:s roll. Sannolikt blir funktionen kontaktperson /samordnare för nordvästkommunerna. Avslutningsvis är det på gång en rapport om samverkan mellan olika huvudmän. Vilka olika uttrycksformer för samverkan 4

6 förekommer/har förekommit? Vilka är framgångsfaktorerna? Organisationer som bidragit med material till rapporten är länets kommunala FoU-miljöer, Beroendecentrum, Centrum för psykiatriforskning samt Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Rapporten beräknas bli klar i september Uppföljningssamordning i urval Sigtuna familjecentrum följer Sollentunas exempel gällande dokumentation och egenutvärdering av sin verksamhet (se för mer information). Sigtunas missbruksenhet är i slutfasen av sin datainsamling i den ASI-studie som görs tillsammans med FoU. Temat är brukarnas syn på ASI. Syftet är dels att ta reda på hur brukarna upplever ASIförfarandet samt att utveckla ASI-användandet generellt. Praktikerprojekt - Lokalt producerad kunskap En torsdag i maj genomfördes ett seminarium av annorlunda slag i FoU-Nordväst lokaler. På seminariet var det praktiker /socialsekreterare som gavs möjlighet att vara experter i samband med att det presenterade sina praktikerrapporter. De medverkande var Henrik Karlsson som redogjorde för sin studie om ombesökarna inom socialtjänstens försörjningsstöd i Järfälla samt Ingrid Elmér och Anna Egerfors som presenterade en jämförande studie av två samtalsmodeller som tillämpats inom Familjerättsbyrån i Upplands Väsby. FoU:s roll under arbetet med praktikerprojekt är att utifrån sin kompetens vägleda praktikern vid valet av metod, vara behjälplig med rapportens struktur samt guida i tanke- och skriv-processen fram till en färdig rapport. Rapporterna som presenterades finns tillgängliga på FoU-Nordvästs hemsida. Hannas betraktelse över tiden på FoU-Nordväst I nyhetsbrev 2012:3 skrev jag en reflektion över min tid som praktikant på FoU- Nordväst, vilket nu är nästan två år sedan. Jag har haft turen att få vara kvar på FoU under resten av min studietid som nu är till ända. Under dessa två år har jag fått ta del av och testa mina gränser i det mycket varierande arbete som sker på FoU. Att vara delaktig i att utveckla det sociala arbetet i de åtta Nordvästkommunerna har varit både lärorikt och utmanande och det har inneburit en unik chans att få inblick i hur man arbetar och organiserar sig i kommunerna. Jag vill rikta ett stort tack till personalen på FoU-Nordväst för att alla där har varit och är uppmuntrande, stöttande och att jag tillåtits att testa mig fram på nya marker. Precis som jag i 2012 års Nyhetsbrev beskrev så är det både spännande och skräckfyllt att ta ett första steg ut i arbetslivet genom att göra praktik. Nu ställs jag återigen inför samma känsla eftersom det är dags för mig att gå vidare i (arbets)livet och söka nya erfarenheter och utmaningar. Den sista juni säger jag farväl till FoU- Nordväst, eller på återseende, och hoppas att jag kommer att ha någonting mer att göra med FoU och Nordvästkommunerna i framtiden! 5

7 FoU-chefen har ordet Våren har varit intensiv på FoU-Nordväst. Totalt sett har vi varit 13 medarbetare som på olika sätt arbetat med forsknings- och utvecklingsfrågor. Stor del av de medel vi har härrör från externa uppdrag, dvs uppdrag som inte utförs inom ramen för den budget vi har. Finansiärerna är exempelvis KSL, ESF, Allmänna Barnhuset, Vårljus, psynkprojektet och enskilda kommuner. Som chef för verksamheten är det min uppgift att samordna all verksamhet. Det gäller att försöka forma verksamheten till en helhet, att se till att inte några projekt går stick i stäv med övriga eller med de intentioner vi har på enheten. Vi försöker exempelvis se till att det i projekten, om möjligt, finns ett brukarperspektiv. Vi arbetar också för att redan i början av projektet fundera på hur det ska kunna implementeras eller nyttiggöras. Med detta menar vi hur den lokalt producerade kunskapen i projektet ska kunna verka och komma till användning i kommunernas verksamhet. Stor del av vår verksamhet är för närvarande inriktad på barn- och ungdomsområdet. Med anledning av detta bjöds alla enhets- och avdelningschefer inom området in för en diskussion kring bl.a. möjliga prioriteringar. Denna dialog hoppas vi är en början på ett tätare samarbete med kommunerna när det gäller diskussioner kring inriktning och fokus på vår verksamhet. Vilka frågor är mest centrala och angelägna för praktiken? Nu stundar snart semestern och jag vill passa på att tacka alla för gott samarbete under första halvåret. Jag vill också tacka mina medarbetare för ett mycket bra arbete!! Ser fram emot en fortsättning under hösten på det arbete vi nu inlett med inriktning mot brukarperspektiv och nyttiggörande av den producerade kunskapen. Glad sommar!! Seminarier Tisdagen den 23 september Inspirationsdag för missbruksvårdens personal som planerats i samarbete med cheferna inom nordvästkommunernas. Lokal: Fullmäktigesalen i Solna. Inbjudan kommer i juni Torsdagen den 20 november Heldag om samsjuklighet är under planering. Dagen planeras i samarbete med cheferna inom nordvästkommunernas missbruksvård/socialpsykiatri. Lokal: Fullmäktigesalen i Solna. Inbjudan kommer augusti/ september Onsdagen den 1 oktober Måndagen den 1 december Information om FoU:s verksamhet för nyanställda och andra intresserade. Lokal: FoU-Nordvästs lokaler. Titta gärna in på FoU- Nordvästs nya hemsida! Hemsidan innehåller information om FoU- Nordvästs syfte, mål och inriktning samt beskrivning av verksamheten. Vidare finns forskningsrapporter, övriga rapporter och utvärderingar fördelat på verksamhetsområdena. Annat som finns är Nyhetsbrevet, Nyheter, evenemangskalender med mera. Lisbeth Eriksson, FoU-chef Anders Arnsvik, FoU-handläggare 6

Nyhetsbrev Nr. 3 2009

Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Exposé över FoU:s arbete och samverkan med kommunerna i Nordväst. Inledning Det här är årets tredje Nyhetsbrev från FoU- Nordväst - något som kommer att bli ett stående inslag tre

Läs mer

NYHETSBREV 2015:1 - På gång inom FoU-Nordväst - Våren 2015

NYHETSBREV 2015:1 - På gång inom FoU-Nordväst - Våren 2015 NYHETSBREV 2015:1 - På gång inom FoU-Nordväst - Våren 2015 Inledning När Ni har detta alster i er hand har våren sakta börjat övergå till sommar. Lika efterlängtat som tidigare år. Vi har lämnat mörkret

Läs mer

NYHETSBREV 2014:1. Tema: Brukarmedverkan/brukarinflytande brukarperspektiv

NYHETSBREV 2014:1. Tema: Brukarmedverkan/brukarinflytande brukarperspektiv NYHETSBREV 2014:1 Tema: Brukarmedverkan/brukarinflytande brukarperspektiv Inledning Vintern har hitintills inte blivit det fyrverkeri av ljus vi nog alla hoppades på, med tidigare vintrar i åtanke, snarare

Läs mer

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg FoU-rapport Innehåll Inledning... 1 Resultat... 1 Vilka har besvarat enkäten?... 1 Kontakt och utbyte med FoU-Nordväst

Läs mer

NYHETSBREV 2016:1. - På gång inom FoU-Nordväst -

NYHETSBREV 2016:1. - På gång inom FoU-Nordväst - NYHETSBREV 2016:1 - På gång inom FoU-Nordväst - Våren 2016 Inledning Det sociala arbetet är i ständig rörelse liksom årstidsskiftningarna. Vi har lämnat mörkret och kylan bakom oss och kisar yrvaket mot

Läs mer

1. FoU-Nordvästs uppdrag. 2. Budget. 3. Kort omvärldsanalys

1. FoU-Nordvästs uppdrag. 2. Budget. 3. Kort omvärldsanalys VERKSAMHETSPLAN FÖR FoU-NORDVÄST 2013 1. FoU-Nordvästs uppdrag Syftet med FoU-nordvästs arbete är att genom forskning och olika utvecklingsinsatser stödja det vardagliga arbetet i kommunerna. FoU-Nordväst

Läs mer

F ou -N ordväst 10 år

F ou -N ordväst 10 år F ou -N ordväst 10 år Nyhetsbrev nr 1 2010 1 Inledning Under 2010 kommer FoU-Nordväst att utge fyra Nyhetsbrev, varav två kommer att ha informativ karaktär och två erbjuda fördjupning. Avsikten är att

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 - beslutad vid FoU-Nordvästs styrgruppssammanträde 2 december 2010 1. FoU-Nordvästs uppdrag Målen för FoU-Nordväst framgår av grunddokument utformade 1999 samt

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Inledning Ett år går fort. 2010 börjar gå mot sitt slut. Det är dags för summering. Årets sista nyhetsbrev beskriver några av de frågor som FoU- Nordväst sysselsatts

Läs mer

Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009. Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!.

Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009. Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!. Nyhetsbrev Missbruk och Socialtjänstpsykiatri Nr. 2 2009 Evidensbaserad praktik i Nordväst inte bara en fråga om metoder!. Inledning Studiecirklarna som avslutades på FoU- Nordväst i februari 2009 syftade

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Verksamhetsplan för 2016

Verksamhetsplan för 2016 Verksamhetsplan för 2016 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Jämförelse av arbetsbelastningen inom Barn och unga i nordvästkommunerna 2014

Jämförelse av arbetsbelastningen inom Barn och unga i nordvästkommunerna 2014 Jämförelse av arbetsbelastningen inom Barn och unga i nordvästkommunerna 2014 2015-04-13 Definitioner Socialsekreterarna i kommunen är uppdelade i fyra olika kategorier, var av tre kategorier ingår i jämförelsen:

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISKT UTFALL 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISKT UTFALL 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED EKONOMISKT UTFALL 2009 INNEHÅLL FoU-Nordvästs uppdrag 2 Organisation, kansli FoU-Nordväst år 2009 2 Verksamhet Missbruksområdet 3 Barn, unga och familj 4 Socialtjänstpsykiatri

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

Brukarundersökning med Sveriges kommuner och landsting

Brukarundersökning med Sveriges kommuner och landsting SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2017-03-28 Diarienummer SCN-2017-0165 Socialnämnden Brukarundersökning med Sveriges kommuner och landsting Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Bakgrund till barns brukarmedverkan Några kommuner från Västernorrlands län har tillsammans med Allmänna Barnhuset och 33

Läs mer

Nätverksträff - Kontaktpersoner EBP

Nätverksträff - Kontaktpersoner EBP Nätverksträff - Kontaktpersoner EBP Tid Tisdagen den 27 augusti 2013, kaffe 09.30, 10.00 15.00 Plats Medverkande Deltagare Avgift Anmälan Sunderby folkhögskola Marianne Forsgärde Norrbottens kommuners,

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Familjehemsplacerade barns röster

Familjehemsplacerade barns röster Familjehemsplacerade barns röster 1 Åsa Bringlöv FoU Södertörns skriftserie nr 144/16 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs gemensamt av socialtjänsten i Botkyrka, Gotland, Haninge,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Slutlig rapport av nationella projektet Romané Bučá

Slutlig rapport av nationella projektet Romané Bučá Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-04-30 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Samkraft. Handlingsplan och budget verksamhetsåret december 2015 SIDA 1 (8)

Samkraft. Handlingsplan och budget verksamhetsåret december 2015 SIDA 1 (8) 1 (8) UTVECKLINGSLEDARE Yvonne Sawert 08-535 302 64 yvonne.sawert@huddinge.se Samkraft Handlingsplan och budget verksamhetsåret 2016 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS TELEFON (VX) OCH

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse FoU-Nordväst 2011

Verksamhetsberättelse FoU-Nordväst 2011 Verksamhetsberättelse FoU-Nordväst 2011 FoU:s nystart 2011 har i mångt och mycket varit ett förändringens år för FoU. Förutom en föränderlig omvärld, vilken vi alla lever i och måste förhålla oss till,

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Verksamhetsplan för 2017

Verksamhetsplan för 2017 Verksamhetsplan för 2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning och utveckling. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens områden individ-

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman SKL Charlotta Fondén Socialstyrelsen

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman SKL Charlotta Fondén Socialstyrelsen Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015 Carolina Björkman SKL Charlotta Fondén Socialstyrelsen SYFTE stimulera till kunskapsutveckling med god kvalitet MÅL verksamhetsförbättringar som kommer

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR PROCESSUTVÄRDERING AV INFÖRANDET AV SINGLE SYSTEM DESIGN (SSD) HOS BOENDESTÖDJARE INOM UTFÖRARENHETEN SOCIALPSYKIATRIN

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för Barn- och ungdomsvården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2010.

Läs mer

Kartläggning unga vuxna år i Motala

Kartläggning unga vuxna år i Motala Kartläggning unga vuxna 16-24 år i Motala Motala maj 2016 Madeleine Öberg Samordningsförbundet Västra Östergötland 1 Sammanfattning Syftet med kartläggningen är att få en gemensam bild av situationen för

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-11-26 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-12-16 Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Förslag till

Läs mer

Bräcke Östergårdsväg 15 Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bräcke Östergårdsväg 15 Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bräcke Östergårdsväg 15 Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan på Bräcke Östergårdsväg 15 i Göteborg Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-11-19 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäck stadsdelsnämnd 2014-12-18

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Nyhetsbrev. Nr: 1-2012

Nyhetsbrev. Nr: 1-2012 Nyhetsbrev Nr: 1-2012 Innehåll Barn i samhällsvård MI-nätverk Brukarinflytande Uppföljningssamordning Ensamkommande flyktingbarn BBIC-rapport Praktikerperspektiv på FoU FoU-chefen har ordet Kalendarium

Läs mer

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport

Implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Slutrapport SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-09-01 Handläggare: Christina Högblom Telefon: 08 508 25 606 Till Socialnämnden Implementering av socialstyrelsens

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Fokus barn och unga. Anne-Charlotte Blomqvist. Stadsledningskontoret Fokus barn och unga

Fokus barn och unga. Anne-Charlotte Blomqvist. Stadsledningskontoret Fokus barn och unga Fokus barn och unga Anne-Charlotte Blomqvist Stadsledningskontoret Fokus barn och unga Barnperspektiv och barnets perspektiv i budget 2015 I Sundbyberg ska alla barn oavsett förutsättningar få en bra start

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter Processledarutbildning Dag 1 Bakgrunden - sammanfattad i fem punkter De kommunala arbetsmarknadsenheterna står inför stora utmaningar och

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret Under verksamhetsåret kommer mångfaldsarbete i första hand att ha inriktning på implementering av kommunens mångfaldsplan. Hela

Läs mer

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg

Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar. Omfattning, förutsättningar och framtidsutsikter för privat utförd vård och omsorg Nationellt system för uppföljning som kommunerna nu implementerar Bakgrund *Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade har bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Tidiga insatser för barn i förskolan

Tidiga insatser för barn i förskolan Tidiga insatser för barn i förskolan Övergripande mål Vara kommuns invånare trivs att bo och leva i kommunen Vara för barn och ungdomar 16.000 invånare år 2015 Grundläggande värden Kund/brukarorientering

Läs mer

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING 2015 UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT November 2009 Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 30 juni 2011 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på mottagningsfunktionerna

Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på mottagningsfunktionerna Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan medarbetare på mottagningsfunktionerna Norra Latin den 6 september 2007 Sammanställning av detta dokument: Projektledarna i KNUT samt Lena Rogeland, processcoach

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013.

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. - PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa. - Målgrupp: Vuxna med diagnos om psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst

FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst Antogs vid FoU Välfärds årsmöte 2013-08-28 1 FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst Bakgrund Inför regeringens och SKL:s arbete med att

Läs mer

Ett UTVECKLINGSPROJEKT

Ett UTVECKLINGSPROJEKT Ett UTVECKLINGSPROJEKT 1 januari 2009 31 mars 2012 (Ett förprojekt genomfördes våren 2008) Februari 2010 (Latin: fånga, ta tillvara) - Ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör - Kompetensutveckling

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Funktionshinder i tiden Staffan Söderberg, Henrik Ahlgren, Marie Lissäng 2014-02-17 Syftet med öppna jämförelser är att: Resultaten ska stimulera

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Genomförandeplan för Borlänge 2011 Berörda verksamheter- Kommun och Landsting åtar sig att genomföra följande under 2011. Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Styrgrupp

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning inom socialtjänsten

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning inom socialtjänsten Hur kan ny kunskap komma till bättre användning inom socialtjänsten Implementering och spridande av kunskap Historisk tillbakablick Optimistiska eran - själv ta del av ny forskning Många metoder som användes

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Cyberrymden

Cyberrymden 2016-10-01 Cyberrymden knarkologika.se är ett apolitiskt och irreligiöst forum för konstruktiv diskussion kring missbruk och missbruksvård. Varje person med ett seriöst motiv är välkommen med sitt bidrag

Läs mer

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Allmänna utskottet 2008-06-11 49 14 Socialnämnden 2008-06-18 88 21 Dnr 2008/240-75 Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Ärendebeskrivning Luleå Tekniska Universitet, institutionen

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Nyhetsbrev Nr. 2 2010. Att formulera den erfarenhetsbaserade kunskapen

Nyhetsbrev Nr. 2 2010. Att formulera den erfarenhetsbaserade kunskapen Nyhetsbrev Nr. 2 2010 Att formulera den erfarenhetsbaserade kunskapen Inledning 2010 domineras av 10-årsjubileet. FoU- Nordväst inrättades 2000 och startade med stor invigning i september samma år. Detta

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(7) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3080045 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):juni juli 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor

Läs mer