NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst -"

Transkript

1 NYHETSBREV 2014:2 - På gång inom FoU-Nordväst -

2 Inledning Semestern hägrar. Just nu kanske Ni är sysselsatta med semesterfunderingar. Den stundande ledigheten som står för dörren är tid för vila, tid för återhämtning, tid för rekreation och kanske tid för reflektion. Men, framför allt är det en insikt om att det finns andra dimensioner än vardagens förpliktelser. Med dessa inledande ord hälsas Ni välkomna till årets andra Nyhetsbrev som ägnas åt att orientera Er i vilka frågor som för tillfället engagerar FoU. Vi tycker det är viktigt att Ni regelbundet blir uppdaterade då vår strävan är att vara så transperanta som möjligt. Ni kan även hålla Er á jour med vad som är på gång på FoU genom att gå in på FoU-Nordvästs hemsida. På hemsidan informeras Ni om FoU, kommande seminarier, konferenser, workshops och då och då diverse lästips. Man kan även via hemsidan anmäla sig till de seminarier och konferenser som anordnas av FoU. Hemsidan har, om Ni inte redan noterat det, nytt utseende och blev officiell i februari Den nya adressen är Barn- familj och ungdom till de yrkesgrupper som arbetar med mottagandet. Förutom detta så arbetar jag med ett uppdrag från Vårljus AB som syftar till att utveckla redskap för uppföljning av deras verksamhet för ensamkommande ungdomar, samt samordnar sedan lång tid tillbaka ett nätverk kring frågor gällande familjehemsvård i nordväst. Detta nätverk har den senaste tiden bl.a. arbetat med frågor gällande utsluss och eftervård. I höst planeras en temadag om hur man kan arbeta med frågor kring sexualitet i samhällsvården preliminärt datum för detta är 10 december, håll utkik på hemsidan för närmare information under hösten! Förhållandet utredning insats Projektet finansieras helt och hållet via EFS-medel (Europeiska socialfonden). Stockholm är huvudman och uppdragsgivare. Vi arbetar med att beskriva den evidensbaserade processen i den sociala barnavården i Stockholm stad. Hur ser sambandet ut mellan utredning och insats? Varför väljer socialsekreterarna den insats de väljer? Angreppssättet är både kvantitativt och kvalitativt, där Henrik Karlsson bidrar till den kvantitativa delen. För närvarande är jag tillsammans med kollegor i FoU Södertörn och FoU Nordost i slutfasen på projektet En longitudinell studie av ensamkommande barns livsvillkor som bedrivits med delfinansiering från Europeiska flyktingfonden. Flera rapporter från projektet kommer att publiceras och presenteras i olika sammanhang under hösten Arbetet med projektet har också lett till att jag initierat en uppdragskurs om ensamkommande barn och ungdomar som ges vid Institutionen för socialt arbete, riktad Psynkprojektet i Sundbyberg Sundbyberg stad medverkar i det så kallade psynkprojektet Psykisk hälsa barn och unga som finansieras av SKL (Sveriges kommuner och landsting). FoU Nordväst har åtagit sig att utföra delar av det arbete som ska återrapporteras till SKL under våren En del av FoUs arbete kommer att bestå i att utvärdera tre hälsofrämjande insatser som påbörjats och i olika utsträckning pågår inom förskolan i Sundbyberg. De tre insatserna är Stegvis /START, Språkprojektet och ICDP/ Vägledande samspel. Stegvis är ett undervis- 1

3 ningsprogram som ursprungligen utvecklats av den nordamerikanska organisationen Committee for Children och som syftar till att ge barn i skola och förskola social och emotionell träning. Språkprojektet, som startade 2012, har utformats av barn och utbildningsförvaltningen i Sundbyberg fokuserar på att utveckla det språkmedvetna arbetssättet, barns flerspråkighet och förskolans interkulturella arbetssätt. Vägledande samspel, som har sitt ursprung i Norge, är ett program vars målsättning är att stödja och främja den psykosociala omsorgskompetensen hos personer som ansvarar för barns omsorg, i detta fall föräldrar och förskolepersonal. Syftet med utvärderingen är att se hur de tre insatserna används i förskolan i Sundbyberg i dag och vilken nytta förskolepersonalen kan se med denna användning. Datainsamling kommer att ske med hjälp av fokusgrupper och intervjuer. Psynkprojektet i Sundbyberg ligger inom stadens samverkansmodell FOKUS Barn och Unga. Styrgruppen för FOKUS Barn och Unga består av cheferna för individ och omsorgsförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen och förvaltningen för kompetens och försörjning samt cheferna för närpolisen och barn och ungdomspsykiatrin. Utöver att utvärdera de tre hälsofrämjande insatserna i förskolan kommer FoU Nordväst att vara behjälplig med att göra intervjuer med dessa styrgruppsmedlemmar och ytterligare ett antal personer. Syftet med detta är att tydliggöra den struktur som Sundbybergs samverkansarbete för barn och unga vilar på och att få en bild av hur denna fungerar. Stöd till föräldrar med barn i samhällsvård FoU har beviljats medel från Allmänna Barnhuset för att under 2014 genomföra ett forskningsprojekt om socialtjänstens stöd till familjehemsplacerade barns biologiska föräldrar. Projektet genomförs i samarbete med barn- och ungdomsenheterna i Järfälla, Sollentuna och Solna. I ett tidigare pilotprojekt intervjuades föräldrar från Järfälla som deltog i en stödgrupp för föräldrar till placerade barn. Dessa intervjuer kommer nu att kompletteras med liknande föräldraintervjuer i Solna och Sollentuna. Studiens syfte är att utveckla kunskap om situationen för familjer vars barn placerats i samhällsvård, om socialtjänstens arbete med föräldrarna och om betydelsen av dessa insatser för barnens situation och utveckling. Ett viktigt mål med projektet är att föräldrastödet i Nordvästkommunerna ska kunna utvecklas för att bättre passa de behov och önskemål som finns från barn och föräldrar. Fokus ligger på intervjuer med föräldrar, för att få del av deras upplevelser av och önskemål kring stöd från socialtjänsten. För att även ge en bredare bild av socialtjänstens arbete med denna grupp genomförs även enkäter till familjehemssekreterare samt en fokusgruppsintervju med representanter för socialtjänsten och en fokusgruppsintervju med ungdomar som själva är eller har varit placerade. Projektet genomförs under 2014 och en rapport kring resultaten kommer att färdigställas under våren Drive-in fotbollsprojektet I oktober månad 2013 startade ett projekt i Sollentuna, i samverkan med Sollentuna kommun, SVEAB, Djurgårdsandan och Sollentuna FK, kallat drive-in fotboll. Projektet var en öppen verksamhet som under vintermånaderna erbjöd ungdomar från Sollentuna att spela fotboll på lördagskvällarna. Syftet var att erbjuda ungdomar någonstans att vara och umgås under lördagskvällarna när det var för kallt för att spela fotboll utomhus. Projektet avslutades under april månad när ljuset och värmen återvänt och fotboll utomhus blivit möjligt igen. FoU-Nordväst kontaktades innan 2

4 projektet drog igång och ombads att utvärdera verksamheten. Hur väl uppfylldes de mål som var uppsatta och vad tyckte deltagarna om projektet? Under hösten 2013 och vintern 2014 har några av oss på FoU följt verksamheten, talat med ledare och deltagare, projektansvariga och andra professionella som arbetar med ungdomar i Sollentuna. Utöver en utvärdering av drive-in fotbollen i sig så presenteras även en slags nulägesrapport över hur det är att vara ung i Sollentuna. Efter ett mycket roligt och intensivt arbete håller nu rapporten på att sammanställas och kommer att publiceras i juni 2014, så håll utkik på hemsidan! FoU-cirklar En återkommande fråga i FoU-arbetet är hur den kunskap som produceras i olika FoU-projekt på bästa sätt kan komma till nytta i kommunernas arbete. Vi skissar nu på en ny arbetsmodell som vi kallar FoUcirklar för att på ett bättre sätt ta tillvara och vidareutveckla lokal kunskap och erfarenhet. I samarbete med en eller flera arbetsgrupper planerar vi att genomföra ett antal cirkelträffar med utgångspunkt i den barnperspektivrapport som gavs ut på FoU i början av Syftet med träffarna är att, med hjälp av reflektioner kring rapportens resultat, gemensamt utveckla konkreta tillvägagångssätt för att tillvarata ett barnperspektiv i den egna verksamheten. Vår förhoppning är att liknande FoU-cirklar ska kunna användas som en återkommande arbetsmodell i FoU-Nordvästs verksamhet för att tillsammans med kommunerna följa upp och bygga vidare på den kunskap som produceras i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Arbetsmarknad- och försörjning I januari publicerades rapporten När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden vad gör kommunerna då? av Sven Trygged och Krysmyntha Sjödin, FoU-Nordväst. Vid det uppföljande seminariet för nordvästkommunerna medverkade även Vivi Jacobson-Libietis från SKL. Skälet till SKL:s intresse för rapporten var att det idag inte finns en samlad nationell bild över innehållet och utfallet av kommunernas arbetsmarknadsinsatser som riktar sig mot dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vid seminariet informerade SKL om en pågående enkätinsamling riktad till samtliga kommuner som syftar till att kartlägga kommunernas arbetsmarknadsinsatser/verksamheter riktat mot den angivna målgruppen. Enkätsvaren läggs in i databasen Kolada (uppgifter från kommuner och landsting) och redovisas bland annat som öppna jämförelser. Med anledning av SKL:s kartläggning inbjöd FoU till en workshop i början av mars vid vilken berörd personal i nordvästkommunerna kunde diskutera och ställa frågor. Även vid detta tillfälle medverkade Vivi Jacoson-Libietis från SKL. Nästa steg blev att arrangera en workshop i maj då Johan Gjersvold, statistiker, från RKA (Rådet för främjande av Kommunala Analyser) inbjudits för att visa och vägleda personal inom kommunernas arbetsmarknadsverksamheter i hur de själva kan ta fram data ur KOLADA. De kan bland annat hämta uppgifter från SKL:s senaste kartläggning. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten. FoU Nordväst planerar att ta fram data om arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd för att göra några enkla jämförelser som underlag för fortsatta diskussioner. Ambitionen är också att fortsätta att stödja kommunerna i att själva ta fram data ur Kolada. Om gensvar finns hos kommunerna planeras ytterligare en workshop 3

5 om att göra egen arbetsmarknadsstatistik med hjälp av Kolada. Kolada Kolada (kommun- och landstingsdatabsen) är en databas med information om kommuner och landstings resurser, volymer och kvalitet. I Kolada finns således mängder av nyckeltal som kan användas som underlag för analyser och jämförelser. Bland mycket annat finns här statistik om kommunernas insatser för barn och unga, ekonomiskt bistånd, familjerätt, insatser för vuxna med missbruksproblem m.m. Här finns även nyckeltalssamlingar som rör Öppna jämförelser. I maj anordnade FoU ett utbildningstillfälle då deltagarna kunde bekanta sig med Kolada och dess möjligheter. Vid intresse (se ovan) anordnas ett likadant tillfälle i höst. För mer information, besök gärna Missbruk och socialpsykiatri Vid ett möte i januari med cheferna för missbruks/socialpsykiatrin beslutades att under hösten 2014 genomföra två temadagar. Den ena temadagen (23/9), en så kallad Inspirationsdag, har arbetats fram i samverkan med missbrukscheferna och utgick från behovet av att få i gång en fördjupad diskussion om missbruksvårdens inriktning. Dagen kommer att ha ett varierat innehåll som föreläsningar och grupparbete kring olika frågeställningar. Avsikten är att diskussionerna dokumenteras och att FoU sammanställer materialet. Nästa steg blir att presentera sammanställningen för chefsnätverket som beslutar om fortsättningen. För ytterligare information om Inspirationsdagen se Höstens andra temadag (20/11), också på uppdrag av chefsnätverket kommer helt och hållet att ägnas åt Samsjuklighet. Inbjudan kommer augusti/september. Behovsinventering inom socialpsykiatrin I Upplands Väsby pågår en inventering av personer med psykiska funktionsnedsättningar. Detta görs med hjälp av ett formulär som Socialstyrelsen tagit fram. Metoden är s.k. case-finding, som går ut på att den professionelle (i detta fall främst kommunens handläggare) fyller i ett formulär för varje person de har kännedom om som ingår i inventeringens målgrupp. Resultatet presenteras på gruppnivå. Syftet är bl.a. att se hur väl personernas behov är tillgodosedda på sysselsättnings- och boendeområdet samt målgruppens funktionsnivå och levnadsförhållanden. Utifrån det insamlade materialet görs en analys som sedan ligger till grund för en handlingsplan och planering för den fortsatta verksamheten. Övrigt Annat som varit på agendan under våren har varit att informera chefer inom kommunernas missbruksvård, landstingets beroendevård och psykiatrin om en SIP (Samordnad individuell plan) - utbildning som för närvarande är under planering. Planeringen var att nordvästkommunerna skulle vara pilotområde för utbilningen. Vid Regionala rådets möte i maj 2014 ändrades förutsättningarna helt och hållet eftersom det då beslutades att i stället genomföra en utbildningsinsats i SIP för hela länet. För ändamålet kommer det att rekryteras personal. I och med detta förändras i vissa avseenden FoU:s roll. Sannolikt blir funktionen kontaktperson /samordnare för nordvästkommunerna. Avslutningsvis är det på gång en rapport om samverkan mellan olika huvudmän. Vilka olika uttrycksformer för samverkan 4

6 förekommer/har förekommit? Vilka är framgångsfaktorerna? Organisationer som bidragit med material till rapporten är länets kommunala FoU-miljöer, Beroendecentrum, Centrum för psykiatriforskning samt Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Rapporten beräknas bli klar i september Uppföljningssamordning i urval Sigtuna familjecentrum följer Sollentunas exempel gällande dokumentation och egenutvärdering av sin verksamhet (se för mer information). Sigtunas missbruksenhet är i slutfasen av sin datainsamling i den ASI-studie som görs tillsammans med FoU. Temat är brukarnas syn på ASI. Syftet är dels att ta reda på hur brukarna upplever ASIförfarandet samt att utveckla ASI-användandet generellt. Praktikerprojekt - Lokalt producerad kunskap En torsdag i maj genomfördes ett seminarium av annorlunda slag i FoU-Nordväst lokaler. På seminariet var det praktiker /socialsekreterare som gavs möjlighet att vara experter i samband med att det presenterade sina praktikerrapporter. De medverkande var Henrik Karlsson som redogjorde för sin studie om ombesökarna inom socialtjänstens försörjningsstöd i Järfälla samt Ingrid Elmér och Anna Egerfors som presenterade en jämförande studie av två samtalsmodeller som tillämpats inom Familjerättsbyrån i Upplands Väsby. FoU:s roll under arbetet med praktikerprojekt är att utifrån sin kompetens vägleda praktikern vid valet av metod, vara behjälplig med rapportens struktur samt guida i tanke- och skriv-processen fram till en färdig rapport. Rapporterna som presenterades finns tillgängliga på FoU-Nordvästs hemsida. Hannas betraktelse över tiden på FoU-Nordväst I nyhetsbrev 2012:3 skrev jag en reflektion över min tid som praktikant på FoU- Nordväst, vilket nu är nästan två år sedan. Jag har haft turen att få vara kvar på FoU under resten av min studietid som nu är till ända. Under dessa två år har jag fått ta del av och testa mina gränser i det mycket varierande arbete som sker på FoU. Att vara delaktig i att utveckla det sociala arbetet i de åtta Nordvästkommunerna har varit både lärorikt och utmanande och det har inneburit en unik chans att få inblick i hur man arbetar och organiserar sig i kommunerna. Jag vill rikta ett stort tack till personalen på FoU-Nordväst för att alla där har varit och är uppmuntrande, stöttande och att jag tillåtits att testa mig fram på nya marker. Precis som jag i 2012 års Nyhetsbrev beskrev så är det både spännande och skräckfyllt att ta ett första steg ut i arbetslivet genom att göra praktik. Nu ställs jag återigen inför samma känsla eftersom det är dags för mig att gå vidare i (arbets)livet och söka nya erfarenheter och utmaningar. Den sista juni säger jag farväl till FoU- Nordväst, eller på återseende, och hoppas att jag kommer att ha någonting mer att göra med FoU och Nordvästkommunerna i framtiden! 5

7 FoU-chefen har ordet Våren har varit intensiv på FoU-Nordväst. Totalt sett har vi varit 13 medarbetare som på olika sätt arbetat med forsknings- och utvecklingsfrågor. Stor del av de medel vi har härrör från externa uppdrag, dvs uppdrag som inte utförs inom ramen för den budget vi har. Finansiärerna är exempelvis KSL, ESF, Allmänna Barnhuset, Vårljus, psynkprojektet och enskilda kommuner. Som chef för verksamheten är det min uppgift att samordna all verksamhet. Det gäller att försöka forma verksamheten till en helhet, att se till att inte några projekt går stick i stäv med övriga eller med de intentioner vi har på enheten. Vi försöker exempelvis se till att det i projekten, om möjligt, finns ett brukarperspektiv. Vi arbetar också för att redan i början av projektet fundera på hur det ska kunna implementeras eller nyttiggöras. Med detta menar vi hur den lokalt producerade kunskapen i projektet ska kunna verka och komma till användning i kommunernas verksamhet. Stor del av vår verksamhet är för närvarande inriktad på barn- och ungdomsområdet. Med anledning av detta bjöds alla enhets- och avdelningschefer inom området in för en diskussion kring bl.a. möjliga prioriteringar. Denna dialog hoppas vi är en början på ett tätare samarbete med kommunerna när det gäller diskussioner kring inriktning och fokus på vår verksamhet. Vilka frågor är mest centrala och angelägna för praktiken? Nu stundar snart semestern och jag vill passa på att tacka alla för gott samarbete under första halvåret. Jag vill också tacka mina medarbetare för ett mycket bra arbete!! Ser fram emot en fortsättning under hösten på det arbete vi nu inlett med inriktning mot brukarperspektiv och nyttiggörande av den producerade kunskapen. Glad sommar!! Seminarier Tisdagen den 23 september Inspirationsdag för missbruksvårdens personal som planerats i samarbete med cheferna inom nordvästkommunernas. Lokal: Fullmäktigesalen i Solna. Inbjudan kommer i juni Torsdagen den 20 november Heldag om samsjuklighet är under planering. Dagen planeras i samarbete med cheferna inom nordvästkommunernas missbruksvård/socialpsykiatri. Lokal: Fullmäktigesalen i Solna. Inbjudan kommer augusti/ september Onsdagen den 1 oktober Måndagen den 1 december Information om FoU:s verksamhet för nyanställda och andra intresserade. Lokal: FoU-Nordvästs lokaler. Titta gärna in på FoU- Nordvästs nya hemsida! Hemsidan innehåller information om FoU- Nordvästs syfte, mål och inriktning samt beskrivning av verksamheten. Vidare finns forskningsrapporter, övriga rapporter och utvärderingar fördelat på verksamhetsområdena. Annat som finns är Nyhetsbrevet, Nyheter, evenemangskalender med mera. Lisbeth Eriksson, FoU-chef Anders Arnsvik, FoU-handläggare 6

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Inledning Ett år går fort. 2010 börjar gå mot sitt slut. Det är dags för summering. Årets sista nyhetsbrev beskriver några av de frågor som FoU- Nordväst sysselsatts

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mars 2008 Forsknings- & utvecklingsenheten för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i nordvästra Stockholms län Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro, Upplands Väsby

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Socialtjänstbaserad missbrukarvård

Socialtjänstbaserad missbrukarvård Socialtjänstbaserad missbrukarvård En kartläggning av missbrukarvården inom FoU-nordvästområdet Arbetsrapport 2004:1 Anders Arnsvik Förord FoU-Nordväst är en forsknings- och utvecklingsenhet för socialtjänstens

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Slutrapport till Norra Västmanlands Samordningsförbund Ulrika Englund & Berth Danermark Januari 2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer