NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst -"

Transkript

1 NYHETSBREV 2014:2 - På gång inom FoU-Nordväst -

2 Inledning Semestern hägrar. Just nu kanske Ni är sysselsatta med semesterfunderingar. Den stundande ledigheten som står för dörren är tid för vila, tid för återhämtning, tid för rekreation och kanske tid för reflektion. Men, framför allt är det en insikt om att det finns andra dimensioner än vardagens förpliktelser. Med dessa inledande ord hälsas Ni välkomna till årets andra Nyhetsbrev som ägnas åt att orientera Er i vilka frågor som för tillfället engagerar FoU. Vi tycker det är viktigt att Ni regelbundet blir uppdaterade då vår strävan är att vara så transperanta som möjligt. Ni kan även hålla Er á jour med vad som är på gång på FoU genom att gå in på FoU-Nordvästs hemsida. På hemsidan informeras Ni om FoU, kommande seminarier, konferenser, workshops och då och då diverse lästips. Man kan även via hemsidan anmäla sig till de seminarier och konferenser som anordnas av FoU. Hemsidan har, om Ni inte redan noterat det, nytt utseende och blev officiell i februari Den nya adressen är Barn- familj och ungdom till de yrkesgrupper som arbetar med mottagandet. Förutom detta så arbetar jag med ett uppdrag från Vårljus AB som syftar till att utveckla redskap för uppföljning av deras verksamhet för ensamkommande ungdomar, samt samordnar sedan lång tid tillbaka ett nätverk kring frågor gällande familjehemsvård i nordväst. Detta nätverk har den senaste tiden bl.a. arbetat med frågor gällande utsluss och eftervård. I höst planeras en temadag om hur man kan arbeta med frågor kring sexualitet i samhällsvården preliminärt datum för detta är 10 december, håll utkik på hemsidan för närmare information under hösten! Förhållandet utredning insats Projektet finansieras helt och hållet via EFS-medel (Europeiska socialfonden). Stockholm är huvudman och uppdragsgivare. Vi arbetar med att beskriva den evidensbaserade processen i den sociala barnavården i Stockholm stad. Hur ser sambandet ut mellan utredning och insats? Varför väljer socialsekreterarna den insats de väljer? Angreppssättet är både kvantitativt och kvalitativt, där Henrik Karlsson bidrar till den kvantitativa delen. För närvarande är jag tillsammans med kollegor i FoU Södertörn och FoU Nordost i slutfasen på projektet En longitudinell studie av ensamkommande barns livsvillkor som bedrivits med delfinansiering från Europeiska flyktingfonden. Flera rapporter från projektet kommer att publiceras och presenteras i olika sammanhang under hösten Arbetet med projektet har också lett till att jag initierat en uppdragskurs om ensamkommande barn och ungdomar som ges vid Institutionen för socialt arbete, riktad Psynkprojektet i Sundbyberg Sundbyberg stad medverkar i det så kallade psynkprojektet Psykisk hälsa barn och unga som finansieras av SKL (Sveriges kommuner och landsting). FoU Nordväst har åtagit sig att utföra delar av det arbete som ska återrapporteras till SKL under våren En del av FoUs arbete kommer att bestå i att utvärdera tre hälsofrämjande insatser som påbörjats och i olika utsträckning pågår inom förskolan i Sundbyberg. De tre insatserna är Stegvis /START, Språkprojektet och ICDP/ Vägledande samspel. Stegvis är ett undervis- 1

3 ningsprogram som ursprungligen utvecklats av den nordamerikanska organisationen Committee for Children och som syftar till att ge barn i skola och förskola social och emotionell träning. Språkprojektet, som startade 2012, har utformats av barn och utbildningsförvaltningen i Sundbyberg fokuserar på att utveckla det språkmedvetna arbetssättet, barns flerspråkighet och förskolans interkulturella arbetssätt. Vägledande samspel, som har sitt ursprung i Norge, är ett program vars målsättning är att stödja och främja den psykosociala omsorgskompetensen hos personer som ansvarar för barns omsorg, i detta fall föräldrar och förskolepersonal. Syftet med utvärderingen är att se hur de tre insatserna används i förskolan i Sundbyberg i dag och vilken nytta förskolepersonalen kan se med denna användning. Datainsamling kommer att ske med hjälp av fokusgrupper och intervjuer. Psynkprojektet i Sundbyberg ligger inom stadens samverkansmodell FOKUS Barn och Unga. Styrgruppen för FOKUS Barn och Unga består av cheferna för individ och omsorgsförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen och förvaltningen för kompetens och försörjning samt cheferna för närpolisen och barn och ungdomspsykiatrin. Utöver att utvärdera de tre hälsofrämjande insatserna i förskolan kommer FoU Nordväst att vara behjälplig med att göra intervjuer med dessa styrgruppsmedlemmar och ytterligare ett antal personer. Syftet med detta är att tydliggöra den struktur som Sundbybergs samverkansarbete för barn och unga vilar på och att få en bild av hur denna fungerar. Stöd till föräldrar med barn i samhällsvård FoU har beviljats medel från Allmänna Barnhuset för att under 2014 genomföra ett forskningsprojekt om socialtjänstens stöd till familjehemsplacerade barns biologiska föräldrar. Projektet genomförs i samarbete med barn- och ungdomsenheterna i Järfälla, Sollentuna och Solna. I ett tidigare pilotprojekt intervjuades föräldrar från Järfälla som deltog i en stödgrupp för föräldrar till placerade barn. Dessa intervjuer kommer nu att kompletteras med liknande föräldraintervjuer i Solna och Sollentuna. Studiens syfte är att utveckla kunskap om situationen för familjer vars barn placerats i samhällsvård, om socialtjänstens arbete med föräldrarna och om betydelsen av dessa insatser för barnens situation och utveckling. Ett viktigt mål med projektet är att föräldrastödet i Nordvästkommunerna ska kunna utvecklas för att bättre passa de behov och önskemål som finns från barn och föräldrar. Fokus ligger på intervjuer med föräldrar, för att få del av deras upplevelser av och önskemål kring stöd från socialtjänsten. För att även ge en bredare bild av socialtjänstens arbete med denna grupp genomförs även enkäter till familjehemssekreterare samt en fokusgruppsintervju med representanter för socialtjänsten och en fokusgruppsintervju med ungdomar som själva är eller har varit placerade. Projektet genomförs under 2014 och en rapport kring resultaten kommer att färdigställas under våren Drive-in fotbollsprojektet I oktober månad 2013 startade ett projekt i Sollentuna, i samverkan med Sollentuna kommun, SVEAB, Djurgårdsandan och Sollentuna FK, kallat drive-in fotboll. Projektet var en öppen verksamhet som under vintermånaderna erbjöd ungdomar från Sollentuna att spela fotboll på lördagskvällarna. Syftet var att erbjuda ungdomar någonstans att vara och umgås under lördagskvällarna när det var för kallt för att spela fotboll utomhus. Projektet avslutades under april månad när ljuset och värmen återvänt och fotboll utomhus blivit möjligt igen. FoU-Nordväst kontaktades innan 2

4 projektet drog igång och ombads att utvärdera verksamheten. Hur väl uppfylldes de mål som var uppsatta och vad tyckte deltagarna om projektet? Under hösten 2013 och vintern 2014 har några av oss på FoU följt verksamheten, talat med ledare och deltagare, projektansvariga och andra professionella som arbetar med ungdomar i Sollentuna. Utöver en utvärdering av drive-in fotbollen i sig så presenteras även en slags nulägesrapport över hur det är att vara ung i Sollentuna. Efter ett mycket roligt och intensivt arbete håller nu rapporten på att sammanställas och kommer att publiceras i juni 2014, så håll utkik på hemsidan! FoU-cirklar En återkommande fråga i FoU-arbetet är hur den kunskap som produceras i olika FoU-projekt på bästa sätt kan komma till nytta i kommunernas arbete. Vi skissar nu på en ny arbetsmodell som vi kallar FoUcirklar för att på ett bättre sätt ta tillvara och vidareutveckla lokal kunskap och erfarenhet. I samarbete med en eller flera arbetsgrupper planerar vi att genomföra ett antal cirkelträffar med utgångspunkt i den barnperspektivrapport som gavs ut på FoU i början av Syftet med träffarna är att, med hjälp av reflektioner kring rapportens resultat, gemensamt utveckla konkreta tillvägagångssätt för att tillvarata ett barnperspektiv i den egna verksamheten. Vår förhoppning är att liknande FoU-cirklar ska kunna användas som en återkommande arbetsmodell i FoU-Nordvästs verksamhet för att tillsammans med kommunerna följa upp och bygga vidare på den kunskap som produceras i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Arbetsmarknad- och försörjning I januari publicerades rapporten När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden vad gör kommunerna då? av Sven Trygged och Krysmyntha Sjödin, FoU-Nordväst. Vid det uppföljande seminariet för nordvästkommunerna medverkade även Vivi Jacobson-Libietis från SKL. Skälet till SKL:s intresse för rapporten var att det idag inte finns en samlad nationell bild över innehållet och utfallet av kommunernas arbetsmarknadsinsatser som riktar sig mot dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vid seminariet informerade SKL om en pågående enkätinsamling riktad till samtliga kommuner som syftar till att kartlägga kommunernas arbetsmarknadsinsatser/verksamheter riktat mot den angivna målgruppen. Enkätsvaren läggs in i databasen Kolada (uppgifter från kommuner och landsting) och redovisas bland annat som öppna jämförelser. Med anledning av SKL:s kartläggning inbjöd FoU till en workshop i början av mars vid vilken berörd personal i nordvästkommunerna kunde diskutera och ställa frågor. Även vid detta tillfälle medverkade Vivi Jacoson-Libietis från SKL. Nästa steg blev att arrangera en workshop i maj då Johan Gjersvold, statistiker, från RKA (Rådet för främjande av Kommunala Analyser) inbjudits för att visa och vägleda personal inom kommunernas arbetsmarknadsverksamheter i hur de själva kan ta fram data ur KOLADA. De kan bland annat hämta uppgifter från SKL:s senaste kartläggning. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten. FoU Nordväst planerar att ta fram data om arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd för att göra några enkla jämförelser som underlag för fortsatta diskussioner. Ambitionen är också att fortsätta att stödja kommunerna i att själva ta fram data ur Kolada. Om gensvar finns hos kommunerna planeras ytterligare en workshop 3

5 om att göra egen arbetsmarknadsstatistik med hjälp av Kolada. Kolada Kolada (kommun- och landstingsdatabsen) är en databas med information om kommuner och landstings resurser, volymer och kvalitet. I Kolada finns således mängder av nyckeltal som kan användas som underlag för analyser och jämförelser. Bland mycket annat finns här statistik om kommunernas insatser för barn och unga, ekonomiskt bistånd, familjerätt, insatser för vuxna med missbruksproblem m.m. Här finns även nyckeltalssamlingar som rör Öppna jämförelser. I maj anordnade FoU ett utbildningstillfälle då deltagarna kunde bekanta sig med Kolada och dess möjligheter. Vid intresse (se ovan) anordnas ett likadant tillfälle i höst. För mer information, besök gärna Missbruk och socialpsykiatri Vid ett möte i januari med cheferna för missbruks/socialpsykiatrin beslutades att under hösten 2014 genomföra två temadagar. Den ena temadagen (23/9), en så kallad Inspirationsdag, har arbetats fram i samverkan med missbrukscheferna och utgick från behovet av att få i gång en fördjupad diskussion om missbruksvårdens inriktning. Dagen kommer att ha ett varierat innehåll som föreläsningar och grupparbete kring olika frågeställningar. Avsikten är att diskussionerna dokumenteras och att FoU sammanställer materialet. Nästa steg blir att presentera sammanställningen för chefsnätverket som beslutar om fortsättningen. För ytterligare information om Inspirationsdagen se Höstens andra temadag (20/11), också på uppdrag av chefsnätverket kommer helt och hållet att ägnas åt Samsjuklighet. Inbjudan kommer augusti/september. Behovsinventering inom socialpsykiatrin I Upplands Väsby pågår en inventering av personer med psykiska funktionsnedsättningar. Detta görs med hjälp av ett formulär som Socialstyrelsen tagit fram. Metoden är s.k. case-finding, som går ut på att den professionelle (i detta fall främst kommunens handläggare) fyller i ett formulär för varje person de har kännedom om som ingår i inventeringens målgrupp. Resultatet presenteras på gruppnivå. Syftet är bl.a. att se hur väl personernas behov är tillgodosedda på sysselsättnings- och boendeområdet samt målgruppens funktionsnivå och levnadsförhållanden. Utifrån det insamlade materialet görs en analys som sedan ligger till grund för en handlingsplan och planering för den fortsatta verksamheten. Övrigt Annat som varit på agendan under våren har varit att informera chefer inom kommunernas missbruksvård, landstingets beroendevård och psykiatrin om en SIP (Samordnad individuell plan) - utbildning som för närvarande är under planering. Planeringen var att nordvästkommunerna skulle vara pilotområde för utbilningen. Vid Regionala rådets möte i maj 2014 ändrades förutsättningarna helt och hållet eftersom det då beslutades att i stället genomföra en utbildningsinsats i SIP för hela länet. För ändamålet kommer det att rekryteras personal. I och med detta förändras i vissa avseenden FoU:s roll. Sannolikt blir funktionen kontaktperson /samordnare för nordvästkommunerna. Avslutningsvis är det på gång en rapport om samverkan mellan olika huvudmän. Vilka olika uttrycksformer för samverkan 4

6 förekommer/har förekommit? Vilka är framgångsfaktorerna? Organisationer som bidragit med material till rapporten är länets kommunala FoU-miljöer, Beroendecentrum, Centrum för psykiatriforskning samt Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Rapporten beräknas bli klar i september Uppföljningssamordning i urval Sigtuna familjecentrum följer Sollentunas exempel gällande dokumentation och egenutvärdering av sin verksamhet (se för mer information). Sigtunas missbruksenhet är i slutfasen av sin datainsamling i den ASI-studie som görs tillsammans med FoU. Temat är brukarnas syn på ASI. Syftet är dels att ta reda på hur brukarna upplever ASIförfarandet samt att utveckla ASI-användandet generellt. Praktikerprojekt - Lokalt producerad kunskap En torsdag i maj genomfördes ett seminarium av annorlunda slag i FoU-Nordväst lokaler. På seminariet var det praktiker /socialsekreterare som gavs möjlighet att vara experter i samband med att det presenterade sina praktikerrapporter. De medverkande var Henrik Karlsson som redogjorde för sin studie om ombesökarna inom socialtjänstens försörjningsstöd i Järfälla samt Ingrid Elmér och Anna Egerfors som presenterade en jämförande studie av två samtalsmodeller som tillämpats inom Familjerättsbyrån i Upplands Väsby. FoU:s roll under arbetet med praktikerprojekt är att utifrån sin kompetens vägleda praktikern vid valet av metod, vara behjälplig med rapportens struktur samt guida i tanke- och skriv-processen fram till en färdig rapport. Rapporterna som presenterades finns tillgängliga på FoU-Nordvästs hemsida. Hannas betraktelse över tiden på FoU-Nordväst I nyhetsbrev 2012:3 skrev jag en reflektion över min tid som praktikant på FoU- Nordväst, vilket nu är nästan två år sedan. Jag har haft turen att få vara kvar på FoU under resten av min studietid som nu är till ända. Under dessa två år har jag fått ta del av och testa mina gränser i det mycket varierande arbete som sker på FoU. Att vara delaktig i att utveckla det sociala arbetet i de åtta Nordvästkommunerna har varit både lärorikt och utmanande och det har inneburit en unik chans att få inblick i hur man arbetar och organiserar sig i kommunerna. Jag vill rikta ett stort tack till personalen på FoU-Nordväst för att alla där har varit och är uppmuntrande, stöttande och att jag tillåtits att testa mig fram på nya marker. Precis som jag i 2012 års Nyhetsbrev beskrev så är det både spännande och skräckfyllt att ta ett första steg ut i arbetslivet genom att göra praktik. Nu ställs jag återigen inför samma känsla eftersom det är dags för mig att gå vidare i (arbets)livet och söka nya erfarenheter och utmaningar. Den sista juni säger jag farväl till FoU- Nordväst, eller på återseende, och hoppas att jag kommer att ha någonting mer att göra med FoU och Nordvästkommunerna i framtiden! 5

7 FoU-chefen har ordet Våren har varit intensiv på FoU-Nordväst. Totalt sett har vi varit 13 medarbetare som på olika sätt arbetat med forsknings- och utvecklingsfrågor. Stor del av de medel vi har härrör från externa uppdrag, dvs uppdrag som inte utförs inom ramen för den budget vi har. Finansiärerna är exempelvis KSL, ESF, Allmänna Barnhuset, Vårljus, psynkprojektet och enskilda kommuner. Som chef för verksamheten är det min uppgift att samordna all verksamhet. Det gäller att försöka forma verksamheten till en helhet, att se till att inte några projekt går stick i stäv med övriga eller med de intentioner vi har på enheten. Vi försöker exempelvis se till att det i projekten, om möjligt, finns ett brukarperspektiv. Vi arbetar också för att redan i början av projektet fundera på hur det ska kunna implementeras eller nyttiggöras. Med detta menar vi hur den lokalt producerade kunskapen i projektet ska kunna verka och komma till användning i kommunernas verksamhet. Stor del av vår verksamhet är för närvarande inriktad på barn- och ungdomsområdet. Med anledning av detta bjöds alla enhets- och avdelningschefer inom området in för en diskussion kring bl.a. möjliga prioriteringar. Denna dialog hoppas vi är en början på ett tätare samarbete med kommunerna när det gäller diskussioner kring inriktning och fokus på vår verksamhet. Vilka frågor är mest centrala och angelägna för praktiken? Nu stundar snart semestern och jag vill passa på att tacka alla för gott samarbete under första halvåret. Jag vill också tacka mina medarbetare för ett mycket bra arbete!! Ser fram emot en fortsättning under hösten på det arbete vi nu inlett med inriktning mot brukarperspektiv och nyttiggörande av den producerade kunskapen. Glad sommar!! Seminarier Tisdagen den 23 september Inspirationsdag för missbruksvårdens personal som planerats i samarbete med cheferna inom nordvästkommunernas. Lokal: Fullmäktigesalen i Solna. Inbjudan kommer i juni Torsdagen den 20 november Heldag om samsjuklighet är under planering. Dagen planeras i samarbete med cheferna inom nordvästkommunernas missbruksvård/socialpsykiatri. Lokal: Fullmäktigesalen i Solna. Inbjudan kommer augusti/ september Onsdagen den 1 oktober Måndagen den 1 december Information om FoU:s verksamhet för nyanställda och andra intresserade. Lokal: FoU-Nordvästs lokaler. Titta gärna in på FoU- Nordvästs nya hemsida! Hemsidan innehåller information om FoU- Nordvästs syfte, mål och inriktning samt beskrivning av verksamheten. Vidare finns forskningsrapporter, övriga rapporter och utvärderingar fördelat på verksamhetsområdena. Annat som finns är Nyhetsbrevet, Nyheter, evenemangskalender med mera. Lisbeth Eriksson, FoU-chef Anders Arnsvik, FoU-handläggare 6

1. FoU-Nordvästs uppdrag. 2. Budget. 3. Kort omvärldsanalys

1. FoU-Nordvästs uppdrag. 2. Budget. 3. Kort omvärldsanalys VERKSAMHETSPLAN FÖR FoU-NORDVÄST 2013 1. FoU-Nordvästs uppdrag Syftet med FoU-nordvästs arbete är att genom forskning och olika utvecklingsinsatser stödja det vardagliga arbetet i kommunerna. FoU-Nordväst

Läs mer

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg FoU-rapport Innehåll Inledning... 1 Resultat... 1 Vilka har besvarat enkäten?... 1 Kontakt och utbyte med FoU-Nordväst

Läs mer

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010

Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Jul och Nyårsbrev Nyhetsbrev Nr. 4 2010 Inledning Ett år går fort. 2010 börjar gå mot sitt slut. Det är dags för summering. Årets sista nyhetsbrev beskriver några av de frågor som FoU- Nordväst sysselsatts

Läs mer

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011

Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 Verksamhetsplan för FoU-Nordväst år 2011 - beslutad vid FoU-Nordvästs styrgruppssammanträde 2 december 2010 1. FoU-Nordvästs uppdrag Målen för FoU-Nordväst framgår av grunddokument utformade 1999 samt

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Nyhetsbrev. Nr: 1-2012

Nyhetsbrev. Nr: 1-2012 Nyhetsbrev Nr: 1-2012 Innehåll Barn i samhällsvård MI-nätverk Brukarinflytande Uppföljningssamordning Ensamkommande flyktingbarn BBIC-rapport Praktikerperspektiv på FoU FoU-chefen har ordet Kalendarium

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Delrapport för Samordnad individuell plan, SIP

Delrapport för Samordnad individuell plan, SIP Uppdragsgivare: BUS samverkan Sida 1 av 14 Projektledare Viveca Axelsson Projektbeteckning SIP Version 1 Delrapport för Samordnad individuell plan, SIP Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Läs mer

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för Barn- och ungdomsvården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2010.

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Bakgrund till barns brukarmedverkan Några kommuner från Västernorrlands län har tillsammans med Allmänna Barnhuset och 33

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning inom socialtjänsten

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning inom socialtjänsten Hur kan ny kunskap komma till bättre användning inom socialtjänsten Implementering och spridande av kunskap Historisk tillbakablick Optimistiska eran - själv ta del av ny forskning Många metoder som användes

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011)

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Sammanställning av ASI-data - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Inledning Föreliggande redovisning är ett exempel på vad ASI-data kan användas till. ASI-intervjuerna

Läs mer

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv

Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Allmänna utskottet 2008-06-11 49 14 Socialnämnden 2008-06-18 88 21 Dnr 2008/240-75 Utvärdering av arbetsmetoden Case Management från ett brukarperspektiv Ärendebeskrivning Luleå Tekniska Universitet, institutionen

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2014

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2014 Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sollentuna, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sollentuna, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sollentuna, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling

Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Öppna jämförelser ett verktyg för verksamhetsutveckling Funktionshinder i tiden Staffan Söderberg, Henrik Ahlgren, Marie Lissäng 2014-02-17 Syftet med öppna jämförelser är att: Resultaten ska stimulera

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2012

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2012 Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2012 Bakgrund och syfte Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Detta är tredje året som undersökningen

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Kartläggning av barn som inte får eller riskerar att inte få den hjälp de behöver

Kartläggning av barn som inte får eller riskerar att inte få den hjälp de behöver Kartläggning av barn som inte får eller riskerar att inte få den hjälp de behöver 1 Bakgrund Sollentuna kommun deltog tillsammans med Stockholms läns landsting i Modellområdesprojektet mellan år 2009-2011.

Läs mer

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL VÄLKOMMEN TILL Familjehemsdagar 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL Under Familjehemsdagarna tar vi del av varandras erfarenheter och berikar oss med ny kunskap från intressanta föreläsningar. Du är varmt välkommen!

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU

Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU Seminarium -fördjupning kring utvärdering av FoU Ove K. Vestman Presentation vid FoU-Välfärds konferens i Sundsvall 24 25 augusti 2011 Utgår från boken Utvärderandets konst (2011) av Ove Karlsson Vestman,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg * Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg *Utbildning Kognitiva funktionsnedsättningar och Tydliggörande pedagogik *Skattning av självständighet *Genomförandeplan *Brukarenkäter

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA Att söka bidrag Utvecklingsenheten vid Socialförvaltningen

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

Utvärdering av konferens 2007-10-04

Utvärdering av konferens 2007-10-04 Utvärdering av konferens 2007-10-04 SOLNA 12 5 0 17 0 0 15 1 0 SUNDBYBERG 12 8 0 16 4 0 14 6 0 NYNÄSHAMN 13 3 0 12 4 0 13 3 0 JÄRFÄLLA 16 7 0 14 8 0 18 5 0 SÖDERTÄLJE 28 11 1 34 6 0 32 7 0 OSPEC. 0 2 0

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium

Tjänsteskrivelse Ändring av administrativ huvudman för FOU Seniorium Ärende 11 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-05-16 DNR SN 2013.099 HELENA ÅHMAN SID 1/2 AVDELNINGSCHEF 08-58785000 HELENA.AHMAN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ändring

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Bilaga till utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer (Utdrag från tidigare beslutsunderlag)

Bilaga till utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer (Utdrag från tidigare beslutsunderlag) 1(9) Bilaga till utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer (Utdrag från tidigare beslutsunderlag) Förhoppningar på en gemensam rekryteringsenhet Kompetens och kvalitet Kompetensen

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Åberg, M & Piuva, K FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna.

Åberg, M & Piuva, K FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna. 2009 05 12 Åberg, M & Piuva, K FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna Sundbyberg Innehållsförteckning Sammanfattning 5 1. Inledning 7 1.1

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 Verksamhetsplan FoU Västernorrland 2012 Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09 Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2 Innehåll 1. Forskningsfilosofi 4 FoU-enhetens

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Genomförande. Möjligheternas ö

Genomförande. Möjligheternas ö Genomförande Implementera den nationella strategin Förankra och formulera en gemensam modell kring lokal strategi för föräldrastöd i HSN 4 med följande nyckelord; föräldrars behov, tillgänglighet och hållbarhet

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret Under verksamhetsåret kommer mångfaldsarbete i första hand att ha inriktning på implementering av kommunens mångfaldsplan. Hela

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer