I Kinda är det nära till allt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Kinda är det nära till allt"

Transkript

1 S V E R I G E S K O M M U N E R O C H L A N D S T I N G : 1 I Kinda är det nära till allt Innehåll För två år sedan utsågs Sveriges folkrikaste kommun Stockholm till Sveriges Kvalitets- Kommun. I år aspirerar en klart mindre kommun, Kinda, i konkurrens med fyra andra, på utmärkelsen. Kinda kommun i södra Östergötland har färre än invånare. Kommunen styrs av en allians där Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet ingår. Vi tyckte att det var viktigt att söka, säger kommunchef Anders Lind. Vi vill jämföra oss med andra och då var det här ett bra steg. Kommunen utvärderades med hjälp av Kommunkompassen för två sedan och nådde höga poäng. Nu har en andra utvärdering genomförts. Det har gått bra. Vi har förbättrat oss. Det har blivit jämnare överlag och en tydligare röd tråd i kommunen. Det vi har gått framåt mest med är verksamhetsutvecklingen. Ett suveränt verktyg Anders Lind anser att Kommunkompassen är viktig, men slår helst ett slag för Investors In People, IIP, som han tycker är ett suveränt verktyg att arbeta med för att stärka ledar - skapet och medarbetarnas delaktighet i verksamhetsutvecklingen. Kinda har infört synpunktshantering, sdeklarationer och annat, men det som är utmärkande för kommunen är att den sam - arbetar med grannkommunerna inom ett flertal områden. Ett udda inslag är att kommunen delar personalchef med grannen Ydre. Samarbetet började kring millennieskiftet och det är ett bra alternativ till samman - slagning för små kommuner. Mest arbetar vi till sammans om it-system, säger Anders Lind. Kommunambassadörer Befolkningen minskar sakta men säkert i Kinda, men det vill man ändra på. Ett sätt är att utnämna ambassadörer som på olika sätt gör reklam för kommunen. I år får alla anställda i kommunen en halvdag för att besöka ett företag i kommunen. Kommuninvånarna ska lära känna varandra på det sättet. Kommunens slogan är Det är nära i Kinda och värdegrundens ledord är framåtanda, ansvars känsla och dialog. Har ni framåtanda? Ja, vi har framåtanda. Vi jobbar mycket med omvärlden och näringslivet, med samhällsutveckling och kompetensutveckling. En sak kommunchefen sätter högt på agendan är dialog. Varje morgon beskriver han vad som hända under dagen via twitter. Så här kan det till exempel se ut: I dag intervjuer m anledning av nomi nering t Sveriges Kvalitetskommun, resten av dagen lönesamtal. Och varje vecka spelar han in en film med en sammanfattning av veckan som gått. Den läggs sedan upp på Youtube. Det är de yngre som har pushat mig och jag tycker att det är roligt. Sociala medier är jätteviktiga, en ny värld som öppnas, säger Anders Lind. Värdegrunden är allas ansvar Kvalitet i korthet ökar Nätverk Bergslagens kultur - undersökning Arbete med kultur och värderingar Kvalitetsledar - nätverket vill bli ännu fler Seminarier på tema Kvalitet och resultat Fem kommuner är nominerade till utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun Special - utbildning i Resultat - styrning 4

2 Arbetskulturen är allas ansvar Det här är det sista nyhetsbrevet i detta format. Framöver kommer Kvalitet resul tat främst att utveckla informationsspridningen på SKL:s hemsida, via projektplatser och genom regelbundna digitala nyhetsblad. Att nå ut med viktig information i konkurrens med det enorma flöde som dagligen passerar är en utmaning, inte minst i en kommun. Det kan också handla om att få ut ett budskap som man vill ska prägla kommunens service, exempelvis en värdegrund eller ett förhållningssätt som kommunen vill representera. Är man framgångsrik skapas en kultur eller anda kring värdegrunden, vilket stärker professionaliteten och en på servicen. En viktig utgångspunkt är att inte bara serviceledet bidrar till kulturen i en organisation att stå för kommunens värderingar är allas ansvar och det är viktigt att ledare, såväl tjänstemän som politiker, agerar som goda förebilder. Att arbeta med organisationskultur är inget nytt. Men det är lika aktuellt i dag som för 0 år sedan. Forskning pekar entydigt mot att framgångsrika organisationer arbetar medvetet och långsiktigt med värderingar och att vara fokuserad på kunden och lyssna in dennes behov. skl har drivit utvecklingsprojekt kring detta och nyhetsbrevet inne - håller ett par exempel på temat. Men vi skulle behöva fler goda konkreta exempel som vi kan lära av och sprida. Tveka inte att ta kontakt med någon av oss om ni har något att berätta. Vill du veta mer om Kvalitet resultat så gå in på Leif Eldås Gunnar Gidenstam Lars Strid Kvalitet i korthet ökar Efter det att en ny inbjudan gått för att delta i KKiK har nu antalet passerat 10 kommuner, det vill säga vi är fler än hälften av landets kommuner. Och fler kommer att ansluta sig innan vi startar igen den september. Några viktiga justeringar som främst berör definitioner och mät perio der kommer att göras till hösten. Nätverken kring styrning och ledning samt Medborgardialog har kommit Nätverk Bergslagen har imponerande nog genomfört sin 16:e utvärdering i samverkan sedan 00. Syftet med den senaste undersökningen var att belysa och spegla likheter och skill - nader i nätverket vad gäller kulturen i kommunerna. En del av under - sökningen har belyst kulturen utifrån en dimension av beslutsfattandet i respektive kommun. En annan del har syftat till att fånga attityder till kommunen med utgångspunkt från frågeställningar som kan vara intressanta ur ett medborgarperspektiv. Exempelvis så genomfördes en attitydundersökning i enkätform som i gång under våren. Cirka 80 kommuner deltar. Lokala nätverk Nätverken är i sin tur organiserade i mindre lokala nätverk med olika inriktningar och ambitioner. För de kommuner som Nätverk Bergslagens kulturundersökning Kvalitet resultat Sveriges Kommuner och Landsting För mer information om innehållet, kontakta projekledarna: intresserade att komma med är det bara att kontakt någon av oss på skl. Är din kommun med? Mer information på riktade sig till förtroendevalda i kommunfullmäktige, medarbetare och med borgare. Metod och urval kan inte betraktas som statistiskt säkerställda, vilket var ett medvetet val av projektgruppen utifrån de resurser som fanns tillgängliga. Trovärdig indikation Men erfarenheten visar att den resurssnåla metoden är en temperaturtagning, vars resultat ger en tro - värdig indikation på såväl starka sidor som förbättrings områden. Vill du veta mer, kontakta Leif Eldås tel Leif Eldås, Gunnar Gidenstam, Lars Strid, skl.se) Grafisk form, layout och textbearbetning: Gunnar Ståhl

3 Arbete med kultur och värderingar Under 010 genomförde SKL, med stöd av Preera, ett pilotprojekt där sex kommuner provade på att mäta kultur och värderingar i verksamhetsorganisationen. Pilotprojektets syfte var i första hand att prova ett nytt verktyg och se om det kunde appliceras inom offentlig verksamhet. Verktyget används i näringslivet och för nationella undersökningar av samhälls - kultur. Resultatet från pilotprojektet väckte många tankar och funderingar på hur den interna kulturen ser ut och kan utvecklas. Samtidigt ställdes frågan om det räcker med att bara mäta den interna kulturen och kartlägga vilka värderingar som råder. Borde man inte vidga synsättet till att även omfatta förtroendevalda och medborgare för att få en helhetsbild och en förståelse för vad medborgarna Förtroendevalda Medarbetare Medborgare egentligen tycker om den service som kommunen eller landstinget tillhanda - håller? Nytt nätverk i höst Mot denna bakgrund kommer det under hösten 011 att starta ett nytt nätverk. Upplägget för nätverket är att utifrån en helhetssyn på kommunen som både serviceleverantör och demokratiaktör kartlägga rådande kultur och värderingar utifrån tre perspektiv: medarbetare, förtroendevalda och med - borgare. Tyngdpunkten i nätverket kommer att ligga på hur man utifrån resultatet kan starta ett förändrings - arbete. Vilka värderingar och vilken kultur skall råda och hur får man till en sådan förflyttning? En fördjupad dialog Medborgarnas syn på kommunen kommer troligen också innebära att det krävs en mer fördjupad medborgardialog. Nätverket kommer att ut arbeta metoder som kan stödja kommunerna i deras förändringsarbete, både vad gäller att skapa förståelse och dialog kring uppkomna resultat samt hur man kan skapa en förändring kring kultur och värde ringar. Vill du veta mer, kontakta Chris - tine Feuk tel Kvalitetsledarnätverket vill bli ännu fler Kvalitetsledarnätverket startade 006. Första året var det cirka 40 medlemmar från olika kommuner i nätverket, i år är det drygt 10 medlemmar. De som är medlemmar har många olika titlar, som schef, controller, sstrateg, ekonomichef, utvecklingschef m.m. Gemensamt för alla deltagarna i nätverket är att man arbetar med kommunövergripande sfrågor. Syftet med nätverket är: att sprida goda idéer mellan olika kommuner, att utgöra en kontaktyta mellan kommuner och sarbetet som genomförs på Sveriges Kommuner och Landsting, att skapa ett forum för diskussion kring yrkesroller, ansvar, ledningsfrågor m.m, att agera referensgrupp för olika projekt, skrifter, seminarier m.m. som har som tema. SKL är ansvarigt Nätverket träffas två gånger om året. Det första tillfället på våren utgörs av två dagar och höstmötet är på en dag. Innehållet på mötena är en blandning mellan intressanta föredragningar och livliga diskussioner mellan deltagarna. skl är ansvarigt sammankallande för mötena. Nätverket har en egen projektplats på där det finns dokumentation från mötena, referens - material, rapporter och framför allt en livaktig diskussion på det interna debattforumet. Arbetar du med kommunövergripande s- och utvecklingsfrågor och inte är med i nätverket? Då är du välkommen att anmäla dig. Det kostar dig inget. Om där intresserad, kontakta Gunnar Gidenstam (gunnar.giden skl.se), tel Mer information om nätverket finns på

4 Seminarier på tema Kvalitet och resultat På temat Släpp fram det nya är det dags för den 11:e upplagan av Kvali tets - mässan i Göteborg. Det är Europas största konferens och fackmässa på temat verksamhets- och samhälls - utveckling. Arrangörer av Kvalitetsmässan är Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i samverkan med Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting och siq Institutet för Kvalitetsutveckling. Åtta seminarier I år ansvarar skl för åtta seminarier på temat Kvalitet och resultat och dessa genomförs under de två första dagarna. Se seminarierna till höger. Fullständigt program med tider släpps i juni av Kvalitetsmässan. Läs mer om KvalitetsMässan på SKL:s seminarier Kvalitet ska mätas Sveriges KvalitetsKommun, De nominerade är Möt Sveriges Kvalitets - Kommun 011 Bäst i test! Kommunernas företagsservice i fokus Håkan Sörman, vd, SKL, Lars Strid och Lena Langlet, projektledare, SKL Paneldiskussion med de nominerade kommunerna som leds av Mats Edman, chefredaktör, Dagens Samhälle En presentation och granskning som leds av Håkan Sörman, vd, SKL Lars Ericson, vd, Ramsö Förvaltnings AB, Håkan Sörman, vd, SKL, Sara Nyberg (s), 1:e vice ordförande, Härnösands kommun, Jens Hedström, vd, Näringslivets Regel nämnd, Carola Gunnarsson (c), :e vice ordf, SKL Överdos av styrning Valfrihet bara i Sverige? Styrs förbättringar av värderingar Högpresterande organisa - tioner erfarenheter från USA och Sverige Johan Åkesson, Göteborgs universitet, konsult vid Preera AB En internationell utblick av Gustaf Kastberg, Lunds universitet, samt granskande debattörer Exempel från lyckade förbättringar inom olika verksamhetsområden David Hunter, expert på Performance Management från USA, och Ola Odebäck från Ramböll Management 4

5 Nu är fem kommuner nominerade till utmärkelsen 011 Nu är nomineringarna till Sveriges KvalitetsKommun 011 klara. De nominerade kommunerna är Nacka, Kinda, Kungsbacka, Uddevalla och Östersund. Dessa fem kommuner kommer nu att utvärderas av en expert - grupp från Sveriges Kommuner och Landsting. Jämförande smått Granskningen kommer att göras med hjälp av Resultatvisaren. Kommunerna kommer att synas utifrån ett antal jämförande smått samt hur kommunerna styr med mål och hur de följer upp sin verksamhet med resultatmått. Slutligen kommer en finansiell analys att göras på varje kommun. Till Sveriges KvalitetsKommun 011 utses sedan den kommun som bland de fem nominerade bedömts ha den tydligaste styrningen och som presterat de bästa resultaten. En jury utser vinnaren Ansvarig för att utse vinnaren är en jury som består av ordförandena Annelie Nordström Hellander, Kommunal, Anna Ekström, saco, och Sture Nordh, tco, samt Peter Nygårds, bankdirektör Swedbank, Mats Edman, chef - redaktör för Dagens Samhälle, och Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting. Utmärkelsen kommer att delas ut under Kvalitets Mässan invignings - gala på Göteborgsoperan den 1 november. Fyra tidigare vinnare Det blir femte gången priset delas ut. Tidigare vinnare är Botkyrka 00, Umeå 00, Lomma 007 och Stockholm 009. Vill du veta mer, kontakta Gunnar Gidenstam (gunnar.giden tel Läs mer om utmärkelsen och Kvalitets Mässan på Specialutbildning i Resultatstyrning I höst startar skl för första gången en specialutbildning i Resultatstyrning för personer som är knutna till kommunledningen och har ett ansvar för kommunens styr- och uppföljningssystem, samt för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter. Utbildningen är knuten till Kommunens Kvalitet i Korthet och för - utsätter därför ett deltagande från kommunen i kkik. Resultaten från kkik ligger till grund för, och kommer att användas praktiskt i, utbildningen. Det är dessa resultat som är den sammanlänkande tråden. Tolv heldagar Utbildningen sträcker sig över ett år och omfattar tolv heldagar. Dessa dagar paketeras i fyra block om vardera tre dagar. Huvudtema för respektive block är Resultatstyrning i en politisk styrd organisation, Resultatstyrning ens komponenter, Att analy - sera och förändra utifrån resultat och Från teori till praktik. Om du är intresserad så finns mer information på Vill du läsa även kommande nummer av Kvalitet resultat? Skicka ett mejl till om du är intresserad att ta del av kommande elektroniska nyhetsblad. Nyhets brevet kommer även att kunna laddas ned på

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Har din kommun också ett hjärta som klappar för kvalitet? Svenska utmaningar

Har din kommun också ett hjärta som klappar för kvalitet? Svenska utmaningar Har din kommun också ett hjärta som klappar för kvalitet? KVALITETSMÄSSAN DEN 5 NOVEMBER 015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska

Läs mer

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 Erbjudanden för dig som är intresserad av: Demokratiutveckling Ekonomi Ledning och styrning Alternativa driftformer Revision Innehåll 3 Vilken service

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Anmälan Sveriges Kvalitetskommun 2011

Anmälan Sveriges Kvalitetskommun 2011 Anmälan Sveriges Kvalitetskommun 2011 I Kinda är det nära Vi strävar efter att det ska vara lätt att delta och påverka Vision Kinda Vårt viktigaste styrdokument har tagits fram av politiker och medborgare

Läs mer

KommunKompassen AVESTA KOMMUN 2014 ANALYS AV. Britt Ståldal Gunnar Gidenstam, SKL 2015-03-04

KommunKompassen AVESTA KOMMUN 2014 ANALYS AV. Britt Ståldal Gunnar Gidenstam, SKL 2015-03-04 KommunKompassen ANALYS AV AVESTA KOMMUN 2014 Britt Ståldal Gunnar Gidenstam, SKL 2015-03-04 Sveriges Kommuner och Landsting 2015-03-04 2 (28) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?... 3 2 Avesta kommun i förhållande

Läs mer

SVERIGESTUDIEN 2014 SYNLIGGÖR VÅRA VÄRDERINGAR WWW.SVERIGESTUDIEN.SE

SVERIGESTUDIEN 2014 SYNLIGGÖR VÅRA VÄRDERINGAR WWW.SVERIGESTUDIEN.SE SVERIGESTUDIEN 2014 SYNLIGGÖR VÅRA VÄRDERINGAR WWW.SVERIGESTUDIEN.SE SVERIGESTUDIEN ÄR ETT INITIATIV FRÅN PREERA, SKANDIA OCH VOLVOKONCERNEN. SAMTLIGA ÄR FRISTÅENDE ORGANISATIONER SOM VILL BIDRA TILL ÖKAD

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

KommunKompassen SKELLEFTEÅ KOMMUN 2013 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen SKELLEFTEÅ KOMMUN 2013 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV SKELLEFTEÅ KOMMUN 2013 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (31) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?... 3 2 Skellefteå kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kommunkompassen. Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007

Kommunkompassen. Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007 1 (30) Avdelningen för Ekonomi och styrning Kommunkompassen Analys av Sollefteå kommun 14-16 maj 2007 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Sollefteå kommun i förhållande till Kommunkompassen: En sammanfattande

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Kommunkompassen. Analys. av Stockholms Stad. Januari 2009

Kommunkompassen. Analys. av Stockholms Stad. Januari 2009 Sektionen för Demokrati och styrning SLUTRAPPORT 2009-05-13 1 (36) Kommunkompassen Analys av Stockholms Stad Januari 2009 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Stockholms Stad i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005 RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Uddevalla kommun 8-9 juni 2005 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Uddevalla kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Kommunal verksamhetsutveckling. Så jobbar vi med Förändringskraft & effektivitet i Vara kommun

Kommunal verksamhetsutveckling. Så jobbar vi med Förändringskraft & effektivitet i Vara kommun Kommunal verksamhetsutveckling Så jobbar vi med Förändringskraft & effektivitet i Vara kommun Så jobbar vi med förändringskraft & effektivitet i Vara kommun... Förord 2001 reste alla anställda i Vara

Läs mer

RAPPORT 2009-08-10. Kommunkompassen. Analys. av Kinda Kommun. 10-11 mars 2009

RAPPORT 2009-08-10. Kommunkompassen. Analys. av Kinda Kommun. 10-11 mars 2009 RAPPORT 2009-08-10 1 (32) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Kinda Kommun 10-11 mars 2009 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Kinda kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer

Omvärldsbevakning i praktiken. Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Omvärldsbevakning i praktiken Erfarenheter från fem framgångsrika organisationer Innehåll Förord...3 Inledning...4 Eskilstuna kommun...8 Projekt startade systematiskt omvärldsarbete på bred front Gotlands

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer