Fotograf: Thomas Bergheim

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fotograf: Thomas Bergheim"

Transkript

1 Fotograf: Thomas Bergheim

2 Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare Ingela Ottosson Adress Arkitektvägen 24, Karlsborgsvägen 48, Karlsborgsvägen Postadress Oskarshamn Telefon Fax E-post Hemsida Kvalitetsredovisningen kalenderåret 2006 omfattar följande verksamhetsformer Förskola Tallbackens förskola och Stångeborgs förskola Familjedaghem Tre familjedaghem Förskola med speciell inriktning Språkförskolan Flyttfågeln Skolplanen, En skola i världsklass , antogs Arbetsplanen för fastställdes efter samverkan

3 Innehållsförteckning Tillgänglighet och flexibilitet... 4 Grundfakta om vår verksamhet Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Ansvar och delaktighet. 6 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 7 Stödinsatser.. 7 Viktiga förutsättningar för arbetet med barnen och verksamhetens måluppfyllelse... 9 Arbetet i verksamheten 11 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till strävansmålen.. 11 Normer och värden. 11 Utveckling och lärande Barns inflytande.. 13 Förskola och hem Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.. 15 Prioriterade insatser i den pedagogiska verksamheten för att nå de nationella målen. 16 Hur väl har förskolan lyckats i arbetet mot målen i skollagen och läroplanen Analys av bedömningen av måluppfyllelsen i verksamheten som helhet Likabehandlingsplanen. 17 Skolplanen 17 Kulturplanen. 18 IT-planen.. 18 Brukarrådets syn på kvalitet. 19 Åtgärder för förbättring 19 Beslut och ansvariga för kvalitetsredovisningen.. 20 Våra barns svar på frågan: Vad är barns bästa?

4 Tillgänglighet och flexibilitet Vi erbjuder föräldrar plats i förskoleverksamhet eller hos dagbarnvårdare inom tre månader. Det är inte alltid att föräldrar tackar ja till platsen. Detta beror på att deras förutsättningar har förändrats. När en förälder hör av sig till oss om att de vill byta avdelning eller verksamhetsform får de alltid möjligheten att ansöka om omplacering. Denna ansökan tittar vi alltid på inom tre månader. Det är ytterst sällan som vi får dessa ansökningar och det är inte säkert att föräldrarna vill byta när det blir aktuellt. Utifrån utvecklingssamtal och enkätundersökningar gör vi bedömningen att flertalet föräldrar är nöjda med den omsorgsform deras barn har. Grundfakta om vår verksamhet Kristinebergs barnomsorgsområde består av Tallbackens förskola, språkförskolan Flyttfågeln, Stångeborgs förskola samt fyra dagbarnvårdare. På Tallbackens förskola finns två småbarnsavdelningar, två avdelningar för större barn och två syskonavdelningar. Språkförskolan Flyttfågeln finns i en lägenhet på Karlsborgsvägen 98. På Stångeborgs förskola finns två småbarnsavdelningar och tre avdelningar med äldre barn. Två av de fyra dagbarnvårdarna bedriver verksamheten hemma och de andra två bedriver verksamheten i en lägenhet på Karlsborgsvägen 98 mitt emot språkförskolan Flyttfågeln. När vi sätter ihop barngrupperna utgår vi från de barn som för tillfället söker omsorg, var de bor, hur gamla de är, vilka behov och önskemål de har samt hur befintliga grupper ser ut. Nya placeringar görs efter samverkan med personalen. Då det gäller barnen som tillhör språkförskolan Flyttfågeln, som arbetar med barn som har annat modersmål än svenska, utgår vi från barnens behov av stöd i språkutvecklingen i det andra språket (svenskan). I området finns ett kulturombud. Hon ser till att förskolans intresse blir tillgodosedda så att alla barn garanteras antingen teater, dans, film, musik eller utställning under sina år i förskolan. Information från ledningen till personalen sker via planerade regelbundna besök i verksamheten, spontana besök, Nyhetsbrev varje vecka, arbetsplatsträffar med protokoll varje månad, samverkansprotokoll varje månad samt telefonkontakter vid behov. Vi har en utvecklingsgrupp som träffas en eller två gånger per termin. Två gånger per år träffar ledningen alla arbetslag på deras planeringstid. Då går vi tillsammans igenom alla barn, respons på utvärderingar, enkäter och årets mål. På förskolorna har man veckomöten där aktuella frågor tas upp och diskuteras, ledningen deltar regelbundet men inte alltid och minnesanteckningar skrivs alltid. Då det gäller information till barn och föräldrar sker den i huvudsak i det dagliga mötet mellan personalen, barnet och föräldern. Planeringar och annan dokumentation finns att läsa i hallen på förskolan. Inskolningssamtal och uppföljningssamtal sker med alla nya barn. Utvecklingssamtal hålls en gång varje termin och dessutom ordnar personalen föräldramöten eller gårdsfester vid minst ett tillfälle varje år. Föräldrar är alltid välkomna med synpunkter och vi möter alla föräldrar och deras synpunkter med respekt för att fortsätta utvecklas och lära av varandra. I vår arbetsplan har vi bestämt hur vi arbetar med kompetensutvecklingen. Vid utvecklingssamtal och på arbetsplatsträffar utvärderar vi tidigare insatser och inventerar kompetensutvecklingsbehov på 1. områdesnivå 2. arbetslagsnivå 3. individnivå 4

5 Kompetensfortbildningsplanen fastställs efter samverkan. Under 2006 har vi dock gjort lite annorlunda då vi fått Mål 3 pengar från EU. Efter två dagars arbete med kompetensanalys lämnade alla medarbetar in önskemål till ledningen som tog fram en plan på kort sikt och en på lång sikt. Nu väntar vi på besked om vi ska få extra medel till kompetensfortbildning under 2007 eller inte. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Vi har höga förväntningar på barn och medarbetare. Vi är en kompetent lärande organisation som har förmåga och vilja att ta emot ny information och ständigt utvecklas på vägen mot bättre måluppfyllelse. Vi värdesätter alla medarbetares utvärderingar av sitt arbete. Utvärderingsarbetet pågår under hela läsåret. Självvärdering, verksamhetsbaserad utvärdering, handlar om den interna utvärdering som görs av de professionella i förskolan. Vi formulerar vad som är god kvalitet och framför allt hur vi når dit. När medarbetare på en förskola ägnar sig åt strukturerad och systematisk reflektion skapas en professionsdriven utvärdering som utvecklar både förskolan och yrket. Utifrån de nationella och lokala målen formulerar pedagogerna själva mål och frågor om arbetet och barns lärande. Barn och föräldrar är aktiva i kvalitetsarbetet genom samtal, enkäter och utvärderingar. När medarbetarna skriver nya mål utgår de från förra årets utvärderingar så att vi följer upp arbetet och utgår från våra egna tankar på hur vi tänkte att gå vidare. I området var det i procent så här många som svarade på enkäterna om måluppfyllelse Barn Vårdnadshavare Personal ,7 91,7 Kvalitetsbilden från Cockpit som visar tendenser i hela området Barnen ska få leka ute varje dag på gräs och lekplatser 5

6 Ansvar och delaktighet Planeringen av hur kvalitetsarbetet går till sker i samverkan med personalen på arbetsplatsträffar, veckomöten, utvecklingsgruppen och i samverkansgruppen. Arbetsplanen som utgår från läroplanen och innehåller samma rubriker är ett levande verktyg i vårt kvalitetsarbete och vår strävan mot bättre måluppfyllelse. Nytt för i år är att alla avdelningar har arton mål att sträva mot inplastade och uppsatta på avdelningen. Dessa mål utvärderar alla medarbetare i maj månad. Alla arbetslag tar i år också fram en vision. Utifrån dessa förslag kommer sedan områdets nya vision att utgå. Vi gör våra föräldrar delaktiga i utvärdering genom samtal vid hämtning och lämning, utvecklingssamtal och ett brukarråd. Brukarrådet är gemensamt för förskoleområdet och rektorsområdet. Här tar vi upp gemensamma frågor som till exempel kvalitetsredovisningar, budgetfrågor, ordningsregler, ny arbetsplan, nya lagar, den virtuella skolgården, vissa kommunövergripande frågor och andra aktuella frågor som föräldrar eller skolledning vill lyfta. Våra barn är delaktiga genom det dagliga arbetet där de ges möjlighet till inflytande och påverkan. I barnens portfolio framgår också hur de upplever sin tid på förskolan och hur de får möjlighet att utvecklas. Föräldrar, barn och personal svarar också på enkäter som tar upp frågor om måluppfyllelsen. Svar som alla avdelningar sedan sammanställer, utvärdera och analyserar. Om svaren visar att vi ser olika på verksamheten så jobbar vi med detta tillsammans med föräldrar och barn. Varje år har vi också kvalitetsbesök från förvaltningen. I år hade vi den fjärde och femte oktober ett långt kvalitetsbesök. Under den första dagen hade vi besök från förvaltningen och IT-avdelningen. Under den andra dagen hade dessutom besök från vårt rektorsområde och två andra förskoleområden i Oskarshamn. Vi hade bett våra besökare att titta på; 1. Hur arbetar vi för att främja en positiv språkutveckling? 2. Ser barnen sin utveckling med hjälp av portfolion? 3. Kan barnen berätta om sig själva med hjälp av portfolion? 4. Hur bemöter personalen barnen? 5. Hur bemöter personalen föräldrarna? Förutom dessa fem frågor vill förvaltningen undersöka daglig fysisk aktivitet, hur vi arbetar för att bryta invanda könsmönster och barns inflytande. Detta besök gav oss möjligheten att lära och utvecklas. Dagarna avslutades med en stor samling där alla gavs möjlighet att delge oss vad de hade sett och upplevt. Dessutom skriver utvecklingsledaren på kommunen en rapport som vi får i vårt lärande. Återkopplingen var oerhört positiv och den gemensamma bedömningen är att våra medarbetare gör ett mycket bra och professionellt jobb. På en arbetsplatsträff och på veckomöten har vi också arbetat med skolverkets material Kvalitet i förskolan. Vi delade in materialet i sju områden. Delade in alla medarbetare i sju tvärgrupper och diskuterade hur vi klarar att leva upp till vårt ansvar. Vi sammanställde alla diskussioner och är överens om att vi har en bra verksamhet och vi kan bli ännu bättre. Skrivandet av själva kvalitetsredovisningen står ledningen för, men innan den lämnar området och publiceras har alla medarbetar och föräldrar fått möjlighet att ta del av den för att påverka och säkerställa att vårt område känner igen sig i denna redovisning. När detta är klart lägger vi ut redovisningen på vår hemsida och hänger upp ett exemplar på varje avdelning. Blommor och bär på gården och mycket sand ska det vara 6

7 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden Utvärderingsmaterialet gjordes om efter samtal med alla arbetslag i juni Alla arbetslag arbetar med att bli bättre på att tydliggöra målen och verksamheten. Detta har bland annat inneburit att man med hjälp av bilder tydliggör målen. Bilderna och målen finns uppsatta på avdelningen så att alla kan se dem. Några avdelningar har också använt sig av PowerPoint presentationer på föräldramöten när man berättar om förskolans mål. Arbetslagen lägger också ut målen på hemsidan. För att skapa fler möjligheter till skapande, lust och lärande har många avdelningar arbetat medvetet med miljön både inomhus och utomhus. Under året har vi samtalat om vikten att tydliggöra både för barnen och för föräldrarna hur barnen har inflytande. Vi har blivit bättre på att följa upp enkäterna om måluppfyllelse som föräldrar, barn och personal deltar i. Detta görs på utvecklingssamtal och/eller på föräldramöten. Vi har under året infört överskolningssamtal, i samråd med föräldrarna, från de små till de stora avdelningarna för att på så sätt utbyta kunskaper och erfarenheter samt uppmärksamma varje barns individuella behov. Från och med januari 2006 har vi tillsatt 1,75 tjänst som specialpedagog, rörlig resurs och kvalitetsutvecklare för att påverka barnens utveckling och lärande positivt. För att se hur portfolion fungerar kommer alla medarbetare att besöka barn på andra avdelningar eller i skolan och be dem berätta om sig själva med hjälp av portfolion. För att ytterligare stimulera barnens lek utomhus på Tallbackens förskola har personalen valt ut och vi har köpt in lekmaterial. Tyvärr dröjer monterandet till våren Stödinsatser Arbetslagen har ansvar att identifiera barn med rätt till särskilt stöd. Vi ser barnen och vilken miljö som passar bäst för barnet och vilka yttre faktorer som påverkar. Utifrån detta försöker vi skapa den miljö som är bäst för barnen när det gäller kompisar, var barnet är placerat vid måltiderna, vid påklädningen och i leken. Vi använder oss av utvecklingsplaner. Vi utvecklas då det gäller förmågan att läsa av barnen så att vi kan ligga steget före. En gång varje termin träffar ledningen och specialpedagogen alla arbetslag för att gå igenom barnen. Utifrån barnens behov sätter vi in insatser med hjälp av den rörliga resursen och specialpedagogen. Då vi behöver mer stöd i vårt arbete gör vi i samråd med föräldrarna en ansökan till kommunens resursteam. Den rörliga resursen har under året arbetat med sju olika barn och med sju avdelningar. Specialpedagogen har under året arbetat med sex barn och dessutom observerat och eller handlett personalen på elva olika avdelningar. Det är roligt med pennor, papper och lim. Saxar har vi inte så många! 7

8 Vi har som mål att stötta barn med annat modersmål än svenska i deras språkutvecklingen av båda språken. Vi har tillgång till tre modersmålslärare som kan stötta barnen i bosniska, vietnamesiska och albanska. De andra barnen försöker vi stötta genom att tala positivt om språket och kulturen. Vi stöttar även föräldrarna att tala sitt eget språk så mycket som möjligt. På språkförskolan Flyttfågeln får de fyra och femåringar som är i störst behov av stöttning i det svenska språket extra stöd under några timmar varje dag. På Flyttfågeln kan alla låna material till språkträning. Vi använder oss av tredimensionella sagor och sånger i språkutvecklingen och ser hela dagen som en möjlighet till språkträning. Vi diskuterar vårt förhållningssätt och våra värderingar. Under våren 2006 hade vi en kväll tillsammans med representanter från fyra andra kulturer för att lära och öka vår förståelse. Några medarbetare har lyssnat på Ingela Olsson som pratade om barnuppfostran i andra kulturer. Detta har de sedan berättat vidare på en arbetsplatsträff. Arbetet i förskolan utgår från barnen intresse och behov. Vi stimulerar barn till olika sorters lek, bygglek och vårdande lek. Vi uppmuntrar både flickor och pojkar att använda allt material som finns på förskolan. Vi tänker på att använda samma språk, mimik, tonfall, kroppsspråk och ögonkontakt när vi pratar med barnen, oberoende av deras kön. Vi är positiva och bejakar barnen i deras uttryck och initiativ till det vi traditionellt kallar pojk- och flicklekar. Vi arbetar medvetet för att barnens förståelse för varandras likheter och olikheter skall öka. Alla barn får hjälp i att hävda sig och lockas att delta i motoriska och bullriga lekar då detta är kvaliteter som behöver utvecklas. För att lära oss mer om genuspedagogik har vi tagit del av det arbete som Björntomtens förskola bedriver i Gävle. Fler män som leker med barnen citat från en 3,5 års 8

9 Viktiga förutsättningar för arbetet med barnen och verksamhetens måluppfyllelse KRISTINEBERG BO För-skola familjedaghem Antal barn Barnens genomsnittliga timtid Antal barn per års-arbetare Antal barn med annat modersmål än svenska Antal barn som har moders-måls stöd Antal årsarbetare med ped högskoleutb Antal medarbetare med ped högskoleutb Antal årsarbetare med barnskötarutbild Antal medarbetare med barnskötarutbild Antal Antal medarbetare utan utbildning för arbete med barn årsarbetare, dagbarnvårdare med dagbarnvårdar-utb Antal årsarbetare totalt Tallb 97 29,35 4, , , ,6 Stångeb 74 33,49 4, , Flyttfåg , , ,8 Dagbarnv 14 27,81 3, ,8 Områdesnivå: ,1 4, ,2 39 8, ,8 17 1,8 3,8 42,2 För-skola familjedaghem Antal Antal Antal Antal Antal män i Antal årsarbetare årsarbetare årsarbetare i med- verksamheten resurs- adm-pers spec. arbetare pools- med undervisningsgrupper i spec. tjänster specialped kompetengrupper und- Antal skolledare Antal dbv med dagbarnv utbildning Tallb 0, Stångeb 0 1 Flyttfåg 0 1,8 2 0 Dagbarnv 0 Områdesnivå: 1,65 0,25 1, ,5 Utvärdering och analys Personaltätheten har ökat i området under 2006 eftersom vi anställt en specialpedagog, en kvalitetssamordnare och en rörlig resurs på sammanlagt 1,75 tjänst. Personalen är kompetent och välutbildad. Vi har satt in vikarier när detta har behövts och det har funnits vikarier. Från och med hösten 2006 har alla avdelningar en planeringsdag per månad. Det innebär att man har tid till gemensam planering, utvärdering och kompetensfortbildning på ett bättre sätt än tidigare. 9

10 Idag har vi olika antal barn i grupperna beroende på hur gamla barnen är och om det i grupperna finns barn med rätt till särskilt stöd. Våra grupper skulle kunna vara lika stora om vi organiserade oss i 1 5 års avdelningar. Det innebär grupper på runt 18 barn och ändå få ekonomin att gå runt. Detta är något som vi ska diskutera i området. När vi sätter ihop barngrupperna utgår vi från de barn som för tillfället söker omsorg, var de bor, hur gamla de är, vilka behov och önskemål de har samt hur befintliga grupper ser ut. Nya placeringar görs efter samverkan med personalen. Upplevelsen är att barngrupperna är för stora för att man ska hinna bekräfta och se varje barn tillräckligt. Några medarbetare upplever att de har för lite att säga till om då det gäller hur barngruppen sätts samman. Det finns önskemål om fler småbarnsgrupper, tydliga gränser 1-3 år och 3-6 år, att man ska anpassa barngruppen efter hur varje avdelning ser ut, att vi blir bättre på att inreda avdelningarna och anställer fler rörliga resurser. Många medarbetare tycker att det är bra med planeringsmöten för barnplaceringar där de är delaktiga. Tidigare låg språkförskolan Flyttfågeln på Tallbackens förskola. Detta innebär att det har funnits fler barn med invandrar bakgrund på Tallbacken förskola än på Stångeborgs förskola. Då ledningen inte har tillgång till administrativt stöd är belastningen tung med 200 barn och 49 anställda. Bedömning Vi upplever att med de förutsättningarna vi har kan vi arbeta enligt målen i läroplanen. Måluppfyllelsen för förskolan i Kristineberg är totalt sett mycket bra. Detta framgår även av de enkäter som barn, föräldrar och personal svarat på. Åtgärder Under 2007 kommer rektor fortsätta att diskutera barngruppernas sammansättning utifrån de villkor vi har. Mindre barngrupper är i dag inte möjligt om vi ska klara oss ekonomiskt och utan uppsägningar. Detta är i så fall ett politiskt beslut att ta i Oskarshamns kommun. För att båda förskolorna skall kunna glädjas åt och arbeta mer konkret med ett mångkulturellt perspektiv är det viktigt att barn med en annan kulturell bakgrund finns på båda förskolorna. EKONOMI/MATERIELLA RESURSER Budgeten för 2006 var kr utfallet den 4 december var kr. Prognosen för 2006 tyder på att vi får ett överskott på ca som vi får ta med oss till Vi konstaterar att detta ger oss ett värde i Cockpit bilden på 10,0. Vi har i snitt haft 205 barn inskrivna under Detta ger en kostnaden per barn i området på kr under Jämfört med andra områden är detta en relativt hög siffra och ger ett Cockpit resultat på 1,0. Sjuktalet har minskat något under 2006 och ger resultatet 7,0. Totalt innebär detta att området får resultatet 6,0 på Cockpit. Barnen ska få leka ute varje dag 10

11 Utvärdering, analys och bedömning Budget utfallet var bra Vi såg under hösten att vi kommer att få ett överskott. Tillsammans i området har vi beslutat att använda detta till inköp av material, exempelvis stövelknektar och stövelställ som är bra för den fysiska arbetsmiljön och barnens ansvarsutveckling. I området finns god kvalité då det gäller material och utrustning för pedagogisk verksamhet, barns vila, omsorg och lek. Lokalerna upplevs som små för de barngrupper som vi har idag. Vi är duktiga på att nyttja naturen och närmiljön som finns runt våra förskolor. Åtgärd För att kunna bibehålla samma standard avsätts nya resurser varje år. Under 2007 kommer gården på Tallbackens förskola att rustas upp, kostnaderna läggs på hyran. Ledningen har börjat före samtal med medarbetarna om ytterligare anställning om vi hamnar i samma ekonomiska läge under Arbetet i verksamheten Varje avdelning bildar ett eget arbetslag. Vid öppningar, stängningar, olika teman eller andra tillfällen samverkar arbetslagen och avdelningarna med varandra. Arbetslagen har förutom sina planeringsdagar gemensam planeringstid varje vecka. Arbetslagen delar upp olika ansvarsområden mellan sig. Arbetslagen har stor frihet att forma sin verksamhet utifrån våra styrdokument och ansvarar för att verksamheten utvecklas positivt. Alla i arbetslaget delar på ansvaret för det pedagogiska arbetet med barnen. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till strävansmålen Normer och värden Mål enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Kommunens skolplan Alla elever i förskola, förskoleklass och grundskola har minst en gång per månad planerade samtal med utgångspunkt i värdegrunden. All personal ska arbeta för att bryta invanda könsmönster i sin undervisning Kristinebergs barnomsorgsområdes mål Varje år utvecklar vi förmågan att acceptera och förstå att alla människor är olika men lika mycket värda. Alla barn blir varje dag sedda och bekräftade i dialog med en vuxen. 11

12 Enligt enkätundersökningen blev resultat följande Barn Vårdnadshavare Personal Kristineberg 8,2 8,1 9,8 Barnens frågor: Jag gör som de vuxna säger. Jag hjälper mina kamrater/kompisar. Jag kan lyssna på mina kamrater/kompisar. Föräldrarnas frågor: Jag tycker att personalen är angelägen om att förstå vad mitt barn menar/vill uttrycka. Personalens frågor: Personalen är angelägen om att förstå vad eleverna menar/vill uttrycka. Trygghet Enligt enkätundersökningen blev resultat följande: Barn Vårdnadshavare Personal Kristineberg 8,7 8,6 8,7 Barnens frågor: Jag har kamrater/kompisar i förskolan. Jag vågar säga vad jag tycker. Jag känner mig trygg med alla andra barn i förskolan. Jag känner mig trygg med alla vuxna i förskolan. Föräldrarnas frågor: Mitt barn har kamrater i förskolan. Mitt barn känner sig tryggt med alla andra barn i förskolan. Mitt barn känner sig tryggt med alla vuxna i förskolan. Personalens frågor: Mina elever känner sig trygga i förskolan. Mina elever har kamrater i förskolan. Tillfredsställelse Enligt enkätundersökningen blev resultat följande: Barn Vårdnadshavare Personal Kristineberg 8,8 8,7 7,9 Barnens frågor: Jag tycker det är roligt att leka och vara i förskolan. Föräldrarnas frågor: Mitt barn har roligt i förskolan. Personalens fråga: Mina elever trivs i förskolan. Mina elever har roligt i förskolan Utvärdering, analys och bedömning Våra metoder fungerar bra och vi har tilltro till vårt arbetssätt. Genom vår ständiga kommunikation med barnen och närvaro i leken arbetar vi mot målen på ett smidigt sätt. Vi introducerar nya lekar och lekmaterial. Vi ger barnen tid, låter barnen leka klart. Vi är duktiga på att uppmärksamma det som är positivt. Vi ser att det sker en utveckling i vardagen när det gäller empati och medkänsla. Barnen visar hänsyn och respekt mot varandra beroende på deras mognadsnivå. Åtgärder Vi kommer att fortsätta att arbeta utifrån barnens behov och intressen. Vi använder planeringstid och tid på arbetsplatsträffarna till att reflektera över varför vi gör som vi gör. Utveckling och lärande Mål enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt att deras kommunikativa funktioner, 12

13 utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar, och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum, som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Kommunens skolplan Alla elever har individuella utvecklingsplaner som stöd för sitt lärande och sin utveckling, För att förbättra hälsoprofilen deltar alla elever aktivt 30 minuter per skoldag i fysisk aktivitet, Elev som går i förskolan lär sig källsortera och fortsätter därefter källsortera som en naturlig del under hela skolgången. Kristinebergs barnomsorgsområdes mål Alla barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, byta erfarenheter, skaffa sig information och påverka sin egen och andras situation. Alla barns intresse för lek, skapande verksamhet, litteratur och skriftspråk väcks och stimuleras. Alla barn har individuella utvecklingsplaner. Alla barn har senast hösten 2006 en fungerande portfolio. Barnen förbättrar sin hälsa genom att varje dag röra på sig under minst 30 minuter. Barnen sorterar papper, kartonger, plast och miljöfarligt avfall under hela sin förskoletid. Enligt enkätundersökningen blev resultat följande: Barn Vårdnadshavare Personal Kristineberg 7,8 8,2 8,5 Barnens fråga: Jag lär mig nya saker i förskolan. Föräldrarnas frågor: Jag upplever att mitt barn lära sig mycket i förskolan. Jag upplever att mitt barn får leka i grupp. Personalens frågor: Mina elever får leka i grupp. Mina elever lär sig mycket på förskolan. Utvärdering, analys och bedömning Utifrån målen har vi som förskola lyckats bra. Vi ser hela dagen som ett lärande, vilket vi också fick bekräftat vid kvalitetsbesöket då våra besökare såg hur vi hittade tillfällen till språkutveckling under hela dagen. Vi upplever att de flesta barnen har roligt på förskolan och att de kan sysselsätta sig. Vi är duktiga på att möblera om och dela in barnen i grupper för att stimulera till ny lek. Barnen tycker om att titta i sina portfoliopärmar för att se vad de har utvecklat och lärt sig. Alla barn har en individuell utvecklingsplan och en fungerande portfolio. Barnen vågar och agerar i små grupper. Genom fortbildning, litteratur, dialoger och studiebesök har vi fått nya idéer. Vi är duktiga på att använda den rörliga resursen och specialpedagogen där de bäst behövs. Vi använder oss av observationer för att veta hur vi ska möta varje barn. Vi blir bättre och bättre på att vara ute, att röra oss och nyttja naturen runt omkring oss. Detta ser vi som en förutsättning för att kunna få barnen motiverade till en bra källsortering och ett livslångt lärande. Barnen ska få bestämma mer på dagis 13

14 Åtgärder För att fortsätta att utvecklas och lära av varandra träffas vi i olika grupper och diskuterar hur vi arbetar med utveckling, lärande, individuella utvecklingsplaner och portfolio. Tid till detta tar vi på en dag i januari då vi har stängt och på några arbetsplatsträffar under Varje avdelning ansvarar för att själva möblera om då det behövs nya utmaningar och ny stimulans i leken. Barns inflytande Mål enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sin tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutfattande Kommunens skolplan Alla elever har individuella utvecklingsplaner som stöd för sitt lärande och sin utveckling, Varje elev i grundskolans senare år känner till/är medveten om sin inlärningsstil/sina inlärningsstilar. Kristinebergs barnomsorgsområdes mål Alla barn har senast hösten 2006 en fungerande portfolio. Enligt enkätundersökningen blev resultat följande Barn Vårdnadshavare Personal Kristineberg 7,35 7,2 7,6 Barnens frågor: Jag får vara med och bestämma vad jag får göra på förskolan. Jag är rädd om rummena och sakerna i förskolan. Föräldrarnas frågor: Mitt barn får vara med och bestämma vad man ska göra på förskolan? Mitt barn är rädd om lokaler och utrustning. Mitt barn uppmuntras att ta ansvar för att lära sig. Personalens frågor: Mina elever har möjlighet att påverka och planera sin dag. Mina elever är rädda om lokaler och utrustning. Mina elever uppmuntras att ta ansvar för att lära sig. Utvärdering, analys och bedömning Vår bedömning är att en positiv utveckling sker. Vi dokumenterar mycket med hjälp av digitalkamera. Alla barn har individuella utvecklingsplaner och en fungerande portfolio. Med hjälp av vår dokumentation i portfolion så försöker vi planera och genomföra verksamheten utifrån barnens intressen och behov. Vi försöker att tydliggöra barns inflytande med hjälp av bilder och kort. Under dagen ges många tillfällen till eget ansvar och inflytande; vad ska jag leka, vad ska jag leka med, vem ska jag leka med, vilka sånger ska vi sjunga, vilka böcker ska vi läsa, i vilken ordning ska jag duka? Vi är lyhörda för de yngre barnen och de tysta barnen så att de också får möjlighet att komma till tals. Vi använder oss av kompissolar och dockteatrar för att öka barnens inflytande. Vi stöttar barnen att själva lösa konflikter. Motorikmaterialet som Trollflöjten arbetat fram ger barn ett naturligt inflytande och ansvar. Rutinerna innebär en trygghet som leder till att man över tid blir tryggare och vågar ta mer ansvar och inflytandet ökar. 14

15 Åtgärder Vi fortsätter att diskutera vår portfolio själva, tillsammans med skolan och med hjälp av influenser utifrån. I januari 2007 kommer vi att ha diskussioner om portfolion i tvärgrupper. Vi blir bättre på att föra en dialog med föräldrar vad som menas med barns inflytande och ansvar på förskolan. På en arbetsplatsträff under våren delger Trollflöjten sitt material till alla andra avdelningar. Förskola och hem Mål enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall ske i ett nära samarbete med hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnen och föräldrarnas möjligheter till inflytande. Kristinebergs barnomsorgsområdes mål Vi har ett gott samarbete med alla våra barns föräldrar. Våra barns föräldrar känner sig trygga med att deras barn tillhör förskolorna Tallbacken och Stångeborg eller dagbarnvårdarna. Enligt enkätundersökningen blev resultat följande Barn Vårdnadshavare Personal Kristineberg - 8,6 8,2 Föräldrarnas frågor: Jag anser att utvecklingssamtalen är meningsfulla. Jag är nöjd med samarbetet med personalen på förskolan. Personalens frågor: Jag är nöjd med samarbetet med hemmet. Jag anser att utvecklingssamtalen är meningsfulla. Utvärdering, analys och bedömning Vår bedömning är att vi lyckas mycket bra i förhållande till målen. Vi har haft nytta av att dela ut frågor till föräldrarna före utvecklingssamtal och pratat med barnen innan. Ett bra underlag ger struktur och fokusering på samtalet och barnets utvecklingsplan. Vi får positiv respons från föräldrar när de lämnar och hämtar sina barn, på samtal och på föräldramöten. De strävansmål som vi arbetat fram hjälper oss att förklara för föräldrar med annat modersmål än svenska. Vi försöker att vara tydliga i samtal med föräldrar och ibland använder vi också kontaktböcker så att föräldrar kan få hjälp att tolka det vi säger. Vi arbetar med portfolio, bildspel och stillbilder för att tydliggöra förskolans arbete vilket också innebär att föräldrar kan vara mer delaktiga. Åtgärder För att alla föräldrar ska kunna tillgodogöra sig enkäter, information och olika styrdokument vore det bra om man på förvaltningsnivå översätter de gemensamma dokumenten till de språk som är representerade i området. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Mål enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. 15

16 Arbetslaget skall utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem och samverka med dem samt tillsammans med personal i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans. Kristinebergs barnomsorgsområdes mål Våra barn upplever alla övergångar i och från förskolan till skolan friktionsfritt. Alla barn blir bemötta på sin individuella utvecklingsnivå. Enligt enkätundersökningen blev resultat följande: Barn Vårdnadshavare Personal Kristineberg 4,3 7,5 8,7 Barnens frågor: Jag leker med barn på andra avdelningar. Föräldrarnas frågor: Jag upplever att pedagoger för olika åldrar samverkar. Jag har i förväg fått information om Mitt barns nya grupp/skola. Personal frågor: Pedagoger för olika åldrar samverkar. Det finns en fungerande organisation i överlämnandet mellan olika avdelningar i förskolan. Utvärdering, analys och bedömning Vi gör bedömningen att vi har lyckats mycket bra med övergångarna inom förskolan och till skolan. Vi är duktiga på att flörta och skapa kontakter med barnen som ska byta avdelning inom förskolan. Att barnens värde i enkäten är lägre beror på hur frågan är ställd och beskriver inte hur övergångar mellan andra avdelningar och skolan fungerar. Det något lägre enkätvärdet hos föräldrar beror på att de som har barn hos dagbarnvårdarna inte känner sig lika väl förberedda inför övergången till skolan. Åtgärder Under våren kommer ledningen att med dagbarnvårdarna diskutera hur vi ska arbeta så att föräldrarna känner att vi arbetar för trygga övergångar till skolan. I kalendariet ska det finnas tider för erfarenhetsutbyte mellan språkförskolan Flyttfågeln och de avdelningar som har barn på Flyttfågeln. Under januari kommer även personal från förskoleklasserna och fritidshemmen att delta i portfoliodiskussionerna. Prioriterade insatser i den pedagogiska verksamheten för att nå de nationella målen Vi har under året i samtal med varandra ökat förståelsen då det gäller barns inflytande. Matematikprojektet har inneburit att vi har fått förnyad förståelsen för hur vi arbetar med matematik vilket vi gör dagligen, men nu synliggör vi detta arbete på ett helt annat sätt. Två kvällar träffades personal tillsammans med två från matematikprojektet och tillverkade material. Under hösten deltog tre av avdelningarna i den matematikutställning som anordnades i Folkets park. Gunghästen och Speldosan gjorde tillsammans med barn som var fem år gamla en musikal som handlade om Doris som fyllde år. På ett skapande och lekfulltsätt ökade man förståelsen för matematik. 16

17 Under våren hade vi en träff där en mamma och tre hemspråkslärare berättade om barnuppfostran, traditioner och olika kulturer från deras hemländer. Vi gjorde detta för att vi som förskola på ett bättre sätt ska kunna jobba för att barnen känner delaktighet i sin kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Sex stycken deltog i konferensen tvåspråkighet i fokus under våren och delge kollegerna sina nya erfarenheter för att öka förståelsen för integration och nå bättre måluppfyllelse. Vi har under året haft modersmålstöd till några av våra barn med annat modersmål än svenska. Våra kvalitetsenkäter fanns i år på fler språk än tidigare. Detta gjorde att fler kunde förstå och fylla i. Föräldrar har efterfrågat mer aktuell information på hemsidan. Vi har därför utbildat några under hösten för att fler ska kunna vara involverade i en aktuell hemsida. Fler avdelningar har valt att ha samtal tillsammans med föräldrarna när barnen skolas över från en avdelning till en annan. Tillsammans med rektorsområdet har vi under två dagar diskuterat gemensamma frågor för att öka förståelsen av förskolans och skolans uppdrag och analyserat kompetensutvecklingsbehovet. Vid behov följer vi upp enkätsvar med föräldrar på utvecklingssamtal. Hur väl har förskolan lyckats i arbetet mot målen i skollagen och läroplanen (Lpfö 98) Rektor och biträdande rektor gör bedömningen att måluppfyllelsen då det gäller förskolans arbete i riktning mot målen i skollagen och läroplanen är mycket god. Detta innebär inte att vi är färdiga utan vi fortsätter att utvecklas och vara en kompetent organisation som har förmåga att fortsätta kunna ta emot ny information. Det krävs att vi ständigt ställer oss frågor som: Vad har gått bra respektive mindre bra? Vad måste vi ändra på? Vilka konsekvenser får det om vi gör så här? Vilka är resultaten av vårt arbete? För att lyckas i vårt arbete i förskolan är det också viktigt att veta vart man är på väg. Samarbetet med skolan som vi utvecklat ytterligare under året känns därför viktigt och meningsfullt. Vårt utvärderingsmaterial gör att vi varje år utvärderar måluppfyllelsen och bedömer hur väl förskolan lyckas. Denna utvärdering innebär alltid pedagogiska diskussioner som utvecklar arbetslaget. Vi har en fortlöpande dialog om hur arbetet med barnen kan utvecklas och förbättras. Analys av bedömningen av måluppfyllelsen i verksamheten som helhet Att vi når de resultat vi gör beror i första hand på kompetenta och engagerade medarbetare, en väl fungerande organisation och en stabil ledning. Lokaler och ekonomi kan alltid bli bättre och skulle kunna innebära en än bättre verksamhet, men det utgör ingen säkerhet för en bättre verksamhet. Att medvetet arbeta med utvärderingar, uppföljningar och pedagogiska diskussioner i olika sammanhang gör att alla får en ökad förståelse för sitt uppdrag och detta påverkar måluppfyllelsen positivt. Att det i området finns ett öppet klimat och en förmåga att ta till sig nya erfarenheter och lära av varandra är ytterligare en framgångsfaktor. De tolv avdelningarna arbetar alla med hjälp av portfoliometodiken och har alla gemensamma mål. Vägen till målen ser dock olika ut på olika avdelningar. Barnens intressen och behov styr i första hand hur arbetet på avdelningen bedrivs. 17

18 Budgetsystemet innebär att vi får elevpeng för varje timme som barnen är på förskolan och vi får ett områdesbidrag för exempelvis hyrorna. I områdesbidraget finns också en bidragsdel som heter SALSA. Detta bidrag räknas fram utifrån viktiga faktorer. Man tar hänsyn till andelen barn med utländsk bakgrund, barn som är födda utomlands, andelen pojkar och föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå. Under 2006 fick vi extra pengar tack vare SALSA. Dessa pengar har inneburit att vi klarat av arbetet i förhållande till målen mycket bra och vi har under året kunnat ge barn med utländsk bakgrund extra stöd tack vare språkförskolan Flyttfågeln och modersmålsstödet. I vårt område har vart fjärde barn utländsk bakgrund och fler föräldrar har en lägre utbildningsnivå än i kommunen i övrigt. I kvalitetsenkäterna och i samtal med föräldrarna ser vi att vår uppfattning om verksamheten stämmer väl överens och detta är också en framgångsfaktor. Likabehandlingsplanen Vi har i vår arbetsplan beskrivit hur vi arbetar förebyggande med normer och värden för att alla barn ska trivas och må bra hos oss. Arbetsplanen gäller till Nästa gång vi arbetar fram arbetsplanen kommer vi att göra föräldrarna mer delaktiga i denna. Vi har också en likabehandlingsplan som hänvisar till arbetsplanen då det gäller det förebyggande arbetet och som beskriver hur vi ska arbeta om vi får kännedom om att någon far illa. Likabehandlingsplanen följs upp under 2007 tillsammans med föräldrar på Brukarrådet och med alla medarbetare på en arbetsplatsträff. Skolplanen Alla mål utom mål två har redovisats i tidigare kvalitetsredovisningar. Mål 2: All personal ska arbeta för att bryta invanda könsmönster även i sin undervisning. Insatser för att nå målet Genusgruppen Jämställt i Oskarshamn deltog på en arbetsplatsträff i november De föreläste och startade diskussioner. Alla förberedde sig genom att läsa skolplanen sidan 4. Under våren 2006 diskuterades frågan vidare i arbetslaget. Under hösten diskuterades frågan på en arbetsplatsträff och vi blev överens om hur vi tänker framåt. Under vecka 44 deltog många i en föreläsning angående genus och på arbetslagens första planeringsdag såg alla en videofilm om Björntomten och Tittmyrans arbetssätt. Resultat Vi ser individen istället för pojkar och flickor. Vi ger samma möjligheter till alla barn oavsett kön. Vi arbetar utifrån barnens intressen, inte från dess kön. Vi lockar barnet till olika sorters lekar oberoende av dess kön. Vi har samma regler för alla barn oavsett kön. Vi försöker använda samma språk vid samtal med barnen oberoende av kön. Vi ska tänka på vår ögonkontakt, mimik, tonfall och kroppsspråk och hur vi uttrycker oss språkligt. Vi ska vara positiva och bejaka barnen i deras uttryck och initiativ till pojk- och flicklekar. Material för både konstruktionslek och vårdande lek ska finnas. Vi uppmuntrar både pojkar och flickor att leka med allt som finns på avdelningen. Materialet finns tillgängligt för alla barn oavsett kön. Vi tänker på att alla barn får stöd i att utveckla sin könsidentitet och att se och förstå varandras olikheter och likheter. Alla barn får hjälp i att hävda sig och lockas att delta i motoriska och bullriga lekar. Vi har manliga och kvinnliga utklädningskläder. Vi respekterar både pojkars och flickors lek, även de bullriga lekarna. 18

19 Åtgärder I maj 2007 utvärderar och redovisar alla arbetslag frågan igen. Kulturplanen Alla barn får under sin förskoletid besöka biblioteket. Alla 4-5 åringar får möjlighet att varje år uppleva någon form av professionell scenkonst. Alla barn erbjuds dans, musik, film, teater eller utställning i den vanliga verksamheten. Däremot erbjuds inte föreställningar för alla barn varje år utanför förskolans lokaler. I vårt område finns ett kulturombud. Kulturnämnden står själva för ekonomin och området står för transport till och från olika föreställningar. Barn eller föräldrar har än aldrig getts möjlighet att recensera programmet. Vi föreslår att kulturplanen revideras i samarbete med kulturombuden. IT-planen Vi utvärderade IT-planen tillsammans med Per Andersson, IT-ansvarig på kommunen för förskolan, när vi hade kvalitetsbesök under hösten. Det finns två uppnåendemål för förskolan. Uppnåendemålen gäller inte barnen utan förskolan som verksamhet. Resultat 1. Alla barn som slutar förskolan har fått möjlighet att använda datorn i lekfulla övningar. Detta mål är inte nått än. 2. Alla barn som slutar förskolan har fått möjlighet att använda enkla pedagogiska program för inlärning, exempelvis inlärning av grundläggande begrepp. Detta mål är inte nått än. Analys och bedömning Att vi inte nått upp till målen än beror på att alla avdelningar inte har tillgång till datorer och dataprogram. Förskolan erbjuder i första hand egna upplevelser när man arbetar med grundläggande begrepp. Åtgärder Alla avdelningar kommer under 2007 att få tillgång till datorer och dataprogram. IT-ansvarige har redan påbörjat detta arbete. Det åligger sedan personalen att låta barnen få möjlighet att använda sig av datorn innan de slutar förskolan. Specialpedagogen kommer att undersöka om det finns bra pedagogiska program för våra barn med rätt till särskilt stöd. Barnen ska få pussla. För det tycker jag om! 19

20 Brukarrådets syn på kvalitet kan sammanfattas med: Barnen känner sig trygga och får arbetsro. Trivsel, att barnen blir sedda. Kompetent utbildad professionell personal. Kontinuitet, tydliga regler, säker miljö. Uppfylla målen och se resultat. Barnen lär sig etik och moral. Bra skolmat. Mindre barngrupper Genus Individuell inlärning På frågan om vi har god kvalitet så ansåg brukarrådet: Ja, nytänkande och bra integrering Trevlig personal, vi blir väl bemötta Skolan agerar snabbt vid olika problem Brukarrådet menade att följande saknas och/eller kan utvecklas: Bättre övergångar via portfolion Närvaro på rasterna Utvecklingsarbete och bra uppföljning när det gäller elever som har det svårt Tydligare information om vad olika pedagogiker i de olika spåren är Inte för korta raster Maten ska kosta Miljön i matsalen Lära sig respekt för elever, lärare och föräldrar Fler specialpedagoger Mindre klasser Skolan märker inte alltid att barn mår dåligt Åtgärder för förbättring Under 2007 kommer rektor fortsätta att diskutera barngruppernas sammansättning utifrån de villkor vi har. Mindre barngrupper är i dag inte möjligt om vi ska klara oss ekonomiskt. Detta är i så fall ett politiskt beslut att ta i Oskarshamns kommun. För att båda förskolorna skall kunna glädjas åt och arbeta mer konkret med ett mångkulturellt perspektiv är det viktigt att barn med en annan kulturell bakgrund finns på båda förskolorna. För att kunna bibehålla samma standard då det gäller material avsätts nya resurser varje år. Under 2007 kommer gården på Tallbackens förskola att rustas upp, kostnaderna läggs på hyran. Ledningen har börjat före samtal med medarbetarna om ytterligare anställning om vi hamnar i samma ekonomiska läge under

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 20010-11

Kvalitetsredovisning 20010-11 Kvalitetsredovisning 20010-11 Råby förskola Tillsammans med skola och fritidshem är vi där för ditt barn. Innehållsförteckning 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning - Grundfakta om förskolan - Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Enskild verksamhet Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad... 2 2. Förutsättningar... 3 2.1. Personal...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27

Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27 Arja Fekete & Jan Lindgren Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Stinsgårdens förskola är en förskola med

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kristinebergs förskola Hudiksvall Granskning genomförd i maj 2012 av Johan Österberg och Linda Malmlöf-Gardelin Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Kristinebergs

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer