Utomlänspriser För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utomlänspriser 2005. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen"

Transkript

1 Samverkansnämnden Utomlänspriser 2005 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Västra Götalandsregionen Lillhagsparken Samverkansnämnden Regionens Hus Göteborg

2 1(3) VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Dnr Göran Gustavsson Samvn Monica Rosendahl Widman ERSÄTTNING UNDER 2005 FÖR VÅRDTJÄNSTER ENLIGT SAMVERKANSAVTAL OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INOM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Enligt fr o m 2003 gällande samverkansavtal (avsnitt 6. 1) mellan Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland skall parterna för varje år ingå en överenskommelse om ersättningar för utomlänsvården. De för varje år fastställda utomlänspriserna skall över tiden motsvara en skälig ersättningsnivå. Självkostnaderna är en viktig del av skälig ersättning. Utgångspunkten skall vara de interna priser, som framkommer som resultat av parternas egna budgetberedningar/överenskommelser. Parterna skall gemensamt pröva om utomlänspriserna av något skäl skall avvika från de interna priserna. I så fall skall utomlänspriserna justeras i enlighet härmed. Överenskommelsen för 2005 har resulterat i de utomlänsersättningar, som anges i bilagorna till denna skrivelse. Utöver DRG-priser för sluten läns- och regionsjukvård och viss öppenvård, innehåller bilagorna också priser för viss annan sluten sjukvård, priser för sluten högspecialiserad vård av rikskaraktär och priser för övrig öppen vård. DRG-prissatt sluten läns- och regionsjukvård DRG-systemet är i korthet uppbyggt på följande sätt. Varje sjukhusfall (patient) hänförs till en och endast en av ett antal diagnosgrupper (DRG). År 2005 utgörs antalet grupper av 520. Gruppering av patienterna sker enligt reglerna för Nord-DRG version För varje grupp fastställs ett standardpris och sjukhuset/sjukhusorganisationen erhåller detta pris som ersättning för det enskilda sjukhusfallet. Priserna förutsätts täcka den genomsnittliga kostnaden för sjukhusfallen i gruppen. För sjukhusfall som är särskilt kostsamma och/eller har särskilt lång vårdtid erhåller sjukhuset/sjukhusorganisationen dessutom s k ytterfallsersättning. För ytterfallsersättning fastställs för varje grupp en beloppsgräns och en vårdtidsgräns. Om dessa värden överskrids för det enskilda sjukhusfallet är förutsättningarna uppfyllda för ytterfallsersättning. Beräkningen av de västsvenska DRG-priserna och ytterfallsgränserna har i huvudsak tillgått på följande sätt. Kansliet har i samarbete med sakkunniga från sjukhusorganisationerna bearbetat ett prospektivt DRG-grupperat patientdatamaterial om vårdtillfällen. Databasen omfattar KPP-material avseende 2002 och 2003 från SU (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Kungälvs sjukhus, SkaS (Skaraborgs Sjukhus), Sjukhuset i Varberg samt från Länssjukhuset i Halmstad. Gränsvärden för kostnads- och vårdtidsytterfall har beräknats ur detta material. Efter frånskiljande av kostnadsytterfallen har genomsnittskostnader (s k innerfallskostnader) beräknats för de olika grupperna. Relationerna mellan dessa genomsnittskostnader har beräknats i form av vikter. Den sålunda erhållna viktskalan är gemensam för de västsvenska sjukhusen och återfinns jämte ytterfalls-

3 2(3)./. gränserna i bilaga 1 B. En utförlig rapport om framtagandet av viktlistan finns tillgänglig på kansliet../. Geom att multiplicera priset per DRG-poäng i bilaga 1A med de relativa vikterna enligt den gemensamma viktskalan i bilaga 1 B erhålls slutligen priserna för de enskilda DRG-grupperna för varje sjukhus../. Preciserade tillämpningsregler återfinns i bilaga 1 C. Samtliga västsvenska sjukhus/motsv utom Frölunda Specialistsjukhus har på angivet sätt kunnat åsättas DRG-pris för Fr o m 2002 ingår även geriatrik/geriatrisk rehabilitering i DRG-prissättningen. Vården vid vissa kliniker (psykiatri m fl) har av tekniska skäl ej kunnat åsättas DRG-priser. Utomlänsersättning för vård vid dessa kliniker utgår istället som ett fast pris per vårdtillfälle och vårddag. Sluten högspecialiserad vård av rikskaraktär Fr o m 1999 ersätts den slutna regionsjukvården med DRG-priser enl bilagorna 1 A-C. Den högspecialiserade vården av rikskaraktär ersätts dock även fortsättningsvis med./. patientspecifik debitering enligt bilagorna 11 B-C. Avgörande för om vården av en viss patient skall anses vara av rikssjukvårdskaraktär är den definition och de kriterier som ingår i samverkansavtalet för Västra sjukvårdsregionen. Vård av rikssjukvårdskaraktär förtecknas i Socialstyrelsens vårdkatalog. Övrig sluten vård Priserna för barn- och ungdomspsykiatri, psykiatriska behandlingshem samt rehabiliteringsmedicin har beräknats per vårddag, medan priserna för övrig psykiatri (gäller även BUP på./. SkaS) baseras på vårddag (90 %) resp vårdtillfälle (10 %). Dessa priser återfinns i bilagorna 4 D samt 6-8, 10 samt 11 B../. Priser för barn- och ungdomshabilitering framgår av bilaga 11 A och 11 B. Öppenvårdspriser m m Priser för öppen vård har beräknats dels i form av genomsnittspriser per läkarbesök och sjukvårdande behandling för olika mottagningar, dels för särskilda åtgärder på basis av s k specialkalkyler. (Se bilagorna 4A och 7). Erinras bör om definitionen av läkarbesök som vårdkontakt i öppen vård som innebär möte mellan patient och läkare../. Priserna framgår av bilagorna 2-11./. Priser för sjuktransporter framgår av bilaga 12. Under år 2002 har en grupperare utvecklats för dagkirurgi samt endoskopier. Relativa vikter för dessa ingrepp/behandlingar har tagits fram nationellt och anpassats regionalt. Priser för resp sjukhus/sjukhusgrupp erhålls genom att multiplicera priserna i bil 2 A med vikter enl bilaga 2 B.

4 3(3) Patientavgifter Samtliga i bilagorna (exkl bil 11 B) angivna priser för sluten och öppen vård är i förekommande fall beräknade före avdrag för patientavgift. Vid fakturering skall den faktiska patientavgiften dras av. I bilaga 11 B angivna priser är beräknade efter schablonavdrag för patientavgift. Definitioner och registrering För Västra sjukvårdsregionen fastställda definitioner till grund för ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning skall iakttas av sjukhusen. Som grund för kommande DRG-ersättning skall sjukhusen under 2005 DRG-gruppera all slutenvård inom medicinsk rehabilitering. Vidare skall sjukhusen under 2005, utöver dagkirurgin, registrera all dagmedicinsk verksamhet enligt utfärdade anvisningar. Jan-Erik Spek Kanslichef

5 Samverkansnämnden 1(2) PRISBILAGOR Bilaga 1 för DRG-ersatt sluten vård Prislista Viktlista Regler 1A 1 B 1C Bilaga 2 för DRG-ersatt dagkirurgi m m Prislista Viktlista Priser, Landstinget Halland 2A 2B 2C Bilaga 3 Primärvård Primärvård Närsjukvården Kungsbacka Öppen vård Landstinget Halland 3A 3B 3C Bilaga 4 Öppen vård/länssjukvård Närsjukvården Kungsbacka Sjukhuset i Varberg Länssjukhuset i Halmstad Psykiatriförvaltningen Halland Öppen vård Sluten vård Handikappförvaltningen Halland 4A 4B 4C 4D-ÖV 4D-SV 4E Bilaga 5 Frölunda specialistsjukhus Öppen vård Operationer 5A-ÖV 5B-Op/SV Bilaga 6 Kungälvs sjukhus Öppen vård och sluten vård Bilaga 7 NU-sjukvården Öppen vård och sluten vård samt specialkalkyler Utomlänsprislista

6 Samverkansnämnden 2(2) Bilaga 8 Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) Öppen vård och sluten vård Bilaga 9 Alingsås lasarett Öppen vård Bilaga 10 Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Öppen vård och sluten vård Bilaga 11 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Öppen vård Sluten vård Särkostnader 11A-ÖV 11B-SV 11C-Sär Bilaga 12 Sjuktransporter Ambulanstransporter samt ambulanshelikopter Utomlänsprislista

7 Bilaga 1A 1(1) SLUTEN VÅRD ENLIGT NORDDRG PRIS PER DRG-POÄNG ATT TILLÄMPAS FÖR UTOMLÄNSSJUKVÅRD I VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN ÅR 2005 SJUKHUS/SJUKHUSORGANISATION DRG-PRIS*2005, KR LÄNSSJUKHUSET I HALMSTAD SJUKHUSET I VARBERG NÄRSJUKVÅRDEN KUNGSBACKA SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET KUNGÄLVS SJUKHUS NU-SJUKVÅRDEN SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS ALINGSÅS LASARETT SKARABORGS SJUKHUS *Före avdrag för patientavgift för samtliga utom SU.

8 Göran Gustavsson Per Sjöli Leif Sundberg Bilaga 1B Sid 1 (8) Viktlista för Västra Götalandsregionen 2005 NordDRG - Sluten vård Vård enligt DRG 391 ersätts endast om denna redovisas för barnklinik Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 001 Kraniotomi, >17 år, utan trauma 4, Kraniotomi, >17 år, med trauma 3, Kraniotomi, 0-17 år 4, Operationer på ryggmärg och närliggande vävnad 3, Operationer på extrakraniella kärl 2, Operationer på karpaltunnel 0, Op på hjärnnerver & andra delar av nervsystemet, komplicerat 2, Op på hjärnnerver & andra delar av nervsystemet, ej komplicerat 1, Sjukdomar och skador i ryggmärgen 1, Tumörer i nervsystemet, komplicerat 1, Tumörer i nervsystemet, ej komplicerat 0, Degenerativa sjukdomar i nervsystemet 1, Multipel scleros och cerebellär ataxi 0, Utgått fr o m A Specifika kärlsjukdomar i hjärnan exkl TIA, komplicerat 2, B Specifika kärlsjukdomar i hjärnan exkl TIA, ej komplicerat 1, TIA och ocklusion av precerebrala artärer 0, Ospecifika kärlsjukdomar i hjärnan, komplicerat 0, Ospecifika kärlsjukdomar i hjärnan, ej komplicerat 0, Sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver, komplicerat 1, Sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver, ej komplicerat 0, Infektioner i nervsystemet exkl virusmeningit 1, Virusmeningit 0, Hypertensiv encefalopati 1, Icke-traumatisk stupor och koma 0, Kramper och huvudvärk, >17 år, komplicerat 0, Kramper och huvudvärk, >17 år, ej komplicerat 0, Kramper och huvudvärk, 0-17 år 0, Allvarlig traumatisk hjärnskada 1, Traumatisk hjärnskada, >17 år, komplicerat 1, Traumatisk hjärnskada, >17 år, ej komplicerat 0, Traumatisk hjärnskada, 0-17 år 0, Hjärnskakning, >17 år, komplicerat 0, Hjärnskakning, >17 år, ej komplicerat 0, Hjärnskakning, 0-17 år 0, Andra sjukdomar i nervsystemet, komplicerat 1, Andra sjukdomar i nervsystemet, ej komplicerat 0, Operationer på retina 1, Operationer i orbita 1, Primära operationer på iris 0, Linsoperationer med och utan vitrektomi 0, Extraokulära operationer exkl ögonhåla, >17 år 0, Extraokulära operationer exkl ögonhåla, 0-17 år 0, Intraokulära operationer utom på retina, iris och lins 0, Hyphema 0, Allvarliga akuta ögoninfektioner 1, Neurologiska ögonsjukdomar 0, Andra ögonsjukdomar, >17 år, komplicerat 0, Andra ögonsjukdomar, >17 år, ej komplicerat 0, Andra ögonsjukdomar, 0-17 år 0, Större operationer på huvud eller hals 5, Avlägsnande av spottkörtel 1, Operationer på spottkörtel exkl avlägsnande 0, Operation av kluven läpp och gom 0, Operationer på bihålor och processus mastoideus, >17 år 0, Operationer på bihålor och processus mastoideus, 0-17 år 1, Diverse operationer på öron, näsa, mun och hals 0, Näsplastiker 0, Operation på tonsiller och adenoid, utom enbart tonsill- och adenoidektomi, >17 år 0, Operation på tonsiller och adenoid, utom enbart tonsill- och adenoidektomi, 0-17 år 0, Tonsillektomi och adenoidektomi enbart, >17 år 0, Tonsillektomi och adenoidektomi enbart, 0-17 år 0, Utgått fr o m Utgått fr o m Andra operationer i öron, näsa, mun och hals 1,

9 Bilaga 1B Sid 2 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 064 Maligna och oklara tumörer i öron, näsa, mun och hals 0, Balansproblem, yrsel 0, Näsblödning 0, Epiglottit 1, Infektioner i övre luftvägar och öron, >17 år, komplicerat 0, Infektioner i övre luftvägar och öron, >17 år, ej komplicerat 0, Utgått fr o m A Infektioner i övre luftvägar och öron, 0-17 år, komplicerat 0, B Infektioner i övre luftvägar och öron, 0-17 år, ej komplicerat 0, Krupp och laryngotrakeit 0, Nästrauma och näsdeformitet 0, Andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, >17 år 0, Andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, 0-17 år 0, Större toraxoperationer 2, Andra operationer på andningsorganen, komplicerat 3, Andra operationer på andningsorganen, ej komplicerat 1, Lungemboli 1, Infektioner & inflammationer i andningsorganen, >17 år, komplicerat 2, Infektioner & inflammationer i andningsorganen, >17 år, ej komplicerat 1, Infektioner & inflammationer i andningsorganen, 0-17 år 0, Tumörer i andningsorganen 1, Allvarliga toraxskador, komplicerat 2, Allvarliga toraxskador, ej komplicerat 0, Pleurautgjutning, komplicerat 1, Pleurautgjutning, ej komplicerat 0, Lungödem och respirationssvikt 1, Kroniska obstruktiva lungsjukdomar 0, Lunginflammation, >17 år, komplicerat 1, Lunginflammation, >17 år, ej komplicerat 0, Utgått fr o m A Lunginflammation, 0-17 år, komplicerat 1, B Lunginflammation, 0-17 år, ej komplicerat 0, Interstitiella lungsjukdomar, komplicerat 1, Interstitiella lungsjukdomar, ej komplicerat 0, Pneumotorax, komplicerat 1, Pneumotorax, ej komplicerat 1, Bronkit och astma, >17 år, komplicerat 0, Bronkit och astma, >17 år, ej komplicerat 0, Utgått fr o m A Bronkit och astma, 0-17 år, komplicerat 0, B Bronkit och astma, 0-17 år, ej komplicerat 0, Onormala fynd och symtom i andningsorganen, komplicerat 0, Onormala fynd och symtom i andningsorganen, ej komplicerat 0, Andra sjukdomar i andningsorganen, komplicerat 1, Andra sjukdomar i andningsorganen, ej komplicerat 0, Hjärttransplantation 29, Operationer på hjärtklaff med kateterisering 8, Operationer på hjärtklaff utan kateterisering 7, Koronar bypass-operationer med kateterisering 6, Koronar bypass-operationer utan kateterisering 5, Andra kardiotorakala operationer 7, Ej giltig 110 Större kardiovaskulära operationer, komplicerat 5, Större kardiovaskulära operationer, ej komplicerat 3, Perkutana kardiovaskulära operationer 2, Amputationer pga cirkulationssjukdomar, andra delar än övre extremitet eller tå 4, Amputationer av övre extremitet eller tå pga cirkulationssjukdomar 1, Permanenta pacemakerimplantat vid infarkt, hjärtsvikt el chock 2, Andra perm pacemakerimplantat el generator operation utan infarkt, hjärtsvikt eller chock 3, Pacemakerrevision utan byte av pulsgenerator 1, Byte av pulsgenerator för pacemaker 2, Underbindning & stripping av ven 0, Andra anestesi- och operationssalsåtgärder gällande cirkulationssystemet 3, Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, med kardiovaskulär komplikation 1, Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, utan kardiovaskulär komplikation 1, Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, avliden inom 3 dygn 0, Cirkulationssjukdomar utan hjärtinfarkt, med hjärtkateterisering, med kompl diagnos 1, Cirkulationssjukdomar u hjärtinfarkt, med hjärtkateterisering, utan kompl diagnos 0, Akut och subakut endokardit 3, Hjärtsvikt och chock 0, Tromboflebit i djupa vener 0, Hjärtstillestånd, oförklarat 1, Sjukdomar i perifera kärl, komplicerat 1,

10 Bilaga 1B Sid 3 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 131 Sjukdomar i perifera kärl, ej komplicerat 0, Hjärtsjukdomar pga ateroskleros, komplicerat 0, Hjärtsjukdomar pga ateroskleros, ej komplicerat 0, Hypertoni 0, Sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, >17 år, komplicerat 0, Sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, >17 år, ej komplicerat 0, Sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, 0-17 år 0, Hjärtarytmier och överledningsstörningar, komplicerat 0, Hjärtarytmier och överledningsstörningar, ej komplicerat 0, Angina pectoris 0, Synkope och kollaps, komplicerat 0, Synkope och kollaps, ej komplicerat 0, Bröstsmärtor, ej angina pectoris 0, Andra cirkulationssjukdomar, komplicerat 1, Andra cirkulationssjukdomar, ej komplicerat 0, Rektal resektion och exstirpation, komplicerat 4, Rektal resektion och exstirpation, ej komplicerat 3, Större tunn- och tjocktarmsoperationer, komplicerat 4, Större tunn- och tjocktarmsoperationer, ej komplicerat 3, Adherenslösning och delning av brid, komplicerat 4, Adherenslösning och delning av brid, ej komplicerat 2, Mindre tunn- och tjocktarmsoperationer, komplicerat 3, Mindre tunn- och tjocktarmsoperationer, ej komplicerat 1, Utgått fr o m A Större operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, >17 år, komplicerat 8, B Andra operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, >17 år, komplicerat 4, Utgått fr o m , A Större operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, >17 år, ej komplicerat 5, B Andra operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, >17 år, ej komplicerat 1, Operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, 0-17 år 2, Operationer i analregionen, stomirevisioner och andra mindre tarmingrepp, komplicerat 1, Operationer i analregionen, stomirevisioner och andra mindre tarmingrepp, ej komplicerat 0, Operationer av andra bråck än inguinala och femorala, >17 år, komplicerat 1, Operationer av andra bråck än inguinala och femorala, >17 år, ej komplicerat 1, Operationer av inguinala och femorala bråck, >17 år, komplicerat 0, Operationer av inguinala och femorala bråck, >17 år, ej komplicerat 0, Bråckoperationer, 0-17 år 0, Utgått fr o m Utgått fr o m Utgått fr o m N Appendektomi, komplicerat 1, Appendektomi, ej komplicerat 0, Operationer i munhålan, komplicerat 1, Operationer i munhålan, ej komplicerat 0, Andra operationer i mage och tarm, komplicerat 3, Andra operationer i mage och tarm, ej komplicerat 1, Maligna tumörer i matsmältningsorganen, komplicerat 1, Maligna tumörer i matsmältningsorganen, ej komplicerat 0, Blödning i matsmältningsorganen, komplicerat 0, Blödning i matsmältningsorganen, ej komplicerat 0, Komplicerat magsår 1, Ej komplicerat magsår, med komplicerande bidiagnos 1, Ej komplicerat magsår, utan komplicerande bidiagnos 0, Inflammatorisk tarmsjukdom 0, Passagehinder i mag-tarmkanalen, komplicerat 0, Passagehinder i mag-tarmkanalen, ej komplicerat 0, Buksmärtor och gastroenteriter, >17 år, komplicerat 0, Buksmärtor och gastroenteriter, >17 år, ej komplicerat 0, Utgått fr o m A Buksmärtor och gastroenteriter, 0-17 år, komplicerat 0, B Buksmärtor och gastroenteriter, 0-17 år, ej komplicerat 0, Tand- & munhålesjukdomar utom tandextrakt & restaurering, >17 år 0, Tand- & munhålesjukdomar utom tandextrakt & restaurering, 0-17 år 0, Tandextraktion eller restaurering 0, Andra diagnoser i matsmältningsorganen, >17 år, komplicerat 0, Andra diagnoser i matsmältningsorganen, >17 år, ej komplicerat 0, Andra diagnoser i matsmältningsorganen, 0-17 år 0, Pankreas-, lever- eller shuntoperationer, komplicerat 7, Pankreas-, lever- eller shuntoperationer, ej komplicerat 5, Gallvägsoperationer utom kolecystektomi, komplicerat 4, Gallvägsoperationer utom kolecystektomi, ej komplicerat 2, Kolecystektomi med exploration av koledokus, komplicerat 3, Kolecystektomi med exploration av koledokus, ej komplicerat 2,

11 Bilaga 1B Sid 4 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 197 Kolecystektomi, öppen, utan exploration av koledokus, komplicerat 3, Kolecystektomi, öppen, utan exploration av koledokus, ej komplicerat 1, Diagnostiska operationer på lever och gallvägar vid malign sjukdom 3, Diagnostiska operationer på lever och gallvägar vid benign sjukdom 2, Andra operationer på lever, gallvägar och pankreas 4, Cirros och alkoholhepatit 1, Maligna tumörer i pancreas, lever och gallvägar 1, Sjukdomar i pankreas utom malignitet 0, Sjukdomar i lever utom malign tumör, cirros och alkoholhepatit, komplicerat 1, Sjukdomar i lever utom malign tumör, cirros och alkoholhepatit, ej komplicerat 0, Gallvägssjukdomar, komplicerat 0, Gallvägssjukdomar, ej komplicerat 0, Utgått fr o m A Primära unilaterala ledproteser på nedre extremitet 2, B Sekundära unilaterala ledproteser samt replantationer på nedre extremitet 3, Operationer på höft och femur utom på större led, >17 år, komplicerat 2, Operationer på höft och femur utom på större led, >17 år, ej komplicerat 2, Operationer på höft och femur utom på större led, 0-17 år 2, Amputation för sjukdomar i muskler, ben eller bindväv 3, Utgått fr o m A Kombinerad främre och bakre ryggradsfusion 5, B Annan ryggradsfusion, komplicerat 4, C Andra rygg- och halsoperationer, komplicerat 3, Utgått fr o m B Annan ryggradsfusion, ej komplicerat 3, C Andra rygg- och halsoperationer, ej komplicerat 1, Biopsier från muskel, ben och bindväv 1, Sårrevision o hudtransplantation för sjd i muskler, ben och bindväv utom hand 3, Operationer på fotled, underben eller överarm, >17 år, komplicerat 2, Operationer på fotled, underben eller överarm, >17 år, ej komplicerat 1, Operationer på fotled, underben eller överarm, 0-17 år 1, Knäoperationer utom diagnostiska artroskopier, komplicerat 2, Knäoperationer utom diagnostiska artroskopier, ej komplicerat 0, Större operationer på skuldra/armbåge el andra armoperationer med kompl bidiagnos 1, Armoperationer utom på större leder, ej komplicerat 0, Fotoperationer 1, Bindvävsoperationer, komplicerat 1, Bindvävsoperationer, ej komplicerat 0, Större tum- & ledoperationer el andra hand- & handledsoperationer med kompl bidiagnos 0, Hand- och handledsoperationer utom på större leder, ej komplicerat 0, Lokal excision och avlägsnande av internt fixationsmtrl i höft och lår 0, Lokal excision och avlägsnande av internt fixationsmtrl utom i höft och lår 0, Diagnostisk artroskopi 0, Andra operationer på muskler, ben & bindväv, komplicerat 2, Andra operationer på muskler, ben & bindväv, ej komplicerat 1, Lårbensfrakturer 2, Höft- och bäckenfrakturer 2, Höftledsluxation och distortion av höft, bäcken eller lår 0, Osteomyelit 1, Maligna tumörer i muskel, bindväv och skelett samt patologiska frakturer 1, Sjukdomar i bindväv, komplicerat 1, Sjukdomar i bindväv, ej komplicerat 0, Septisk artrit 0, Medicinska ryggsjukdomar 0, Bensjukdomar & specifika artropatier, komplicerat 1, Bensjukdomar & specifika artropatier, ej komplicerat 0, Ospecifika artropatier 0, Symtom från muskulatur, ben och bindväv 0, Bursit, tendinit och myosit 0, Eftervård för tillstånd i muskler, ben & bindväv 0, Fraktur, stukning el luxation i underarm, hand el fot, >17 år, komplicerat 1, Fraktur, stukning el luxation i underarm, hand el fot, >17 år, ej komplicerat 0, Fraktur, stukning el luxation i underarm, hand el fot, 0-17 år 0, Fraktur, stukning el luxation i överarm eller underben exkl fot, >17 år, komplicerat 1, Fraktur, stukning el luxation i överarm eller underben exkl fot, >17 år, ej komplicerat 0, Fraktur, stukning el luxation i överarm eller underben exkl fot, 0-17 år 0, Andra sjukdomar i muskler, ben & bindväv 0, Total mastektomi för malign tumör, komplicerat 1, Total mastektomi för malign tumör, ej komplicerat 1, Subtotal mastektomi för malign tumör, komplicerat 1, Subtotal mastektomi för malign tumör, ej komplicerat 1, Bröstoperationer för benignt tillstånd utom biopsi & lokal excision 0, Bröstbiopsi & lokal excision för benignt tillstånd 0,

12 Bilaga 1B Sid 5 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 263 Hudtranspl & revision för hudulcus el cellulit, komplicerat 2, Hudtranspl & revision för hudulcus el cellulit, ej komplicerat 2, Hudtranspl & revision utom för hudulcus el cellulit, komplicerat 2, Hudtranspl & revision utom för hudulcus el cellulit, ej komplicerat 0, Perianala & pilonidala operationer 0, Plastikkirurgiska operationer i hud och underhud 0, Andra operationer i hud och underhud, komplicerat 1, Andra operationer i hud och underhud, ej komplicerat 0, Kroniska hudsår 1, Svåra hudsjukdomar inkl malignt melanom, komplicerat 1, Svåra hudsjukdomar inkl malignt melanom, ej komplicerat 0, Maligna bröstsjukdomar, komplicerat 1, Maligna bröstsjukdomar, ej komplicerat 0, Benigna bröstsjukdomar 0, Inflammation i hud & underhud, >17 år, komplicerat 0, Inflammation i hud & underhud, >17 år, ej komplicerat 0, Inflammation i hud & underhud, 0-17 år 0, Trauma utan djupare skador, >17 år, komplicerat 1, Trauma utan djupare skador, >17 år, ej komplicerat 0, Trauma utan djupare skador, 0-17 år 0, Lättare hudsjukdomar, hudtumörer inkl skivepitelcancer, komplicerat 1, Lättare hudsjukdomar, hudtumörer inkl skivepitelcancer, ej komplicerat 0, Amputation av nedre extrem för endokrina, nutritiva & metabola sjukdomar 5, Hypofys- och binjureoperationer 3, Hudtransplant & revision för endokrina, nutritiva & metabola sjukdomar 2, Utgått fr o m A Mag-tarmoperationer mot fetma 2, B Andra fetmaoperationer 1, Bisköldkörteloperationer 1, Sköldkörteloperationer 1, Thyroglossusoperationer 0, Andra operationer för endokrin, nutrit & metab sjukdomar, komplicerat 2, Andra operationer för endokrin, nutrit & metab sjukdomar, ej komplicerat 1, Diabetes, >35 år 0, Diabetes, 0-35 år 1, Nutritionssjukdomar och diverse metabola sjukdomar, >17 år, komplicerat 1, Nutritionssjukdomar och diverse metabola sjukdomar, >17 år, ej komplicerat 0, Nutritionssjukdomar och diverse metabola sjukdomar, 0-17 år 0, Medfödda ämnesomsättningsrubbingar 0, Endokrina sjukdomar, komplicerat 0, Endokrina sjukdomar, ej komplicerat 0, Njurtransplantation 8, Njur-, urinledar- & större blåsoperation för maligna tumörer 3, Njur-, urinledar- & större blåsoperation för benign sjukdom, komplicerat 3, Njur-, urinledar- & större blåsoperation för benign sjukdom, ej komplicerat 2, Utgått fr o m Utgått fr o m Mindre urinblåsoperationer, komplicerat 1, Mindre urinblåsoperationer, ej komplicerat 0, Transuretrala operationer, komplicerat 0, Transuretrala operationer, ej komplicerat 0, Uretrala operationer, >17 år, komplicerat 1, Uretrala operationer, >17 år, ej komplicerat 0, Uretrala operationer, 0-17 år 0, Andra njur & urinvägsoperationer 1, Njursvikt 1, Dialysbehandling 0, Njur- och urinvägstumörer, komplicerat 1, Njur- och urinvägstumörer, ej komplicerat 0, Njur- och urinvägsinfektioner, >17 år, komplicerat 0, Njur- och urinvägsinfektioner, >17 år, ej komplicerat 0, Njur- och urinvägsinfektioner, 0-17 år 0, Urinvägssten, komplicerat och/eller litotripsi 0, Urinvägssten, ej komplicerat 0, Symtom från njurar och urinvägar, >17 år, komplicerat 0, Symtom från njurar och urinvägar, >17 år, ej komplicerat 0, Symtom från njurar och urinvägar, 0-17 år 0, Uretrastriktur, >17 år, komplicerat 0, Uretrastriktur, >17 år, ej komplicerat 0, Uretrastriktur, 0-17 år 0, Andra njur- och urinvägssjukdomar, >17 år, komplicerat 0, Andra njur- och urinvägssjukdomar, >17 år, ej komplicerat 0, Andra njur- och urinvägssjukdomar, 0-17 år 0,

13 Bilaga 1B Sid 6 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 334 Stor bäckenoperation på man, komplicerat 2, Stor bäckenoperation på man, ej komplicerat 2, Transuretral prostatektomi, komplicerat 1, Transuretral prostatektomi, ej komplicerat 0, Testikeloperationer för malign tumör 1, Testikeloperationer för benigna sjukdomar, >17 år 0, Testikeloperationer för benigna sjukdomar, 0-17 år 0, Penisoperationer 0, Omskärelse, >17 år 0, Omskärelse, 0-17 år 0, Andra operationer på manliga genitalia för maligna tumörer 0, Andra operationer på manliga genitalia vid benign sjukdom 0, Maligna tumörer i manliga genitalia, komplicerat 1, Maligna tumörer i manliga genitalia, ej komplicerat 0, Benign prostatahypertrofi, komplicerat 0, Benign prostatahypertrofi, ej komplicerat 0, Inflammation i manliga genitalia 0, Sterilisering, manlig 0, Andra sjukdomar i manliga genitalia 0, Radikal hysterektomi, vulvektomi och bäckenutrymning 3, Operationer på uterus och adnex för malignitet utanför ovarier/adnex, komplicerat 2, Operationer på uterus och adnex för malignitet utanför ovarier/adnex, ej komplicerat 1, Rekonstruktiva operationer på kvinnliga genitalia 1, Operationer på uterus och adenex för malignitet i ovarier/adnex 2, Operationer på uterus och adenex för benign sjukdom, komplicerat 1, Operationer på uterus och adenex för benign sjukdom, ej komplicerat 1, Operationer på cervix, vagina och vulva 0, Gynekologisk laparoskopi eller öppen sterilisering 0, Laparoskopisk eller endoskopisk sterilisering 0, Skrapning, konisering och radioaktiva inlägg, för maligna tumörer 0, Skrapning och konisering, för benign sjukdom 0, Andra gynekologiska operationer 1, Maligna tumörer i kvinnliga genitalia, komplicerat 0, Maligna tumörer i kvinnliga genitalia, ej komplicerat 0, Infektioner i kvinnliga genitalia 0, Menstruella störningar & andra problem i kvinnliga genitalia 0, Kejsarsnitt, komplicerat 1, Kejsarsnitt, ej komplicerat 1, Vaginal förlossning, komplicerat 0, Vaginal förlossning, ej komplicerat 0, Vaginal förlossning, med sterilisering och/eller skrapning 0, Vaginal förlossning med andra operationer än sterilisering/skrapning 0, Sjukdomar i puerperiet utan operationer 0, Sjukdomar i puerperiet med operationer 0, Extrauterin graviditet 0, Hotande abort eller prematur födsel 0, Abort utan evakuering 0, Abort med evakuering eller hysterotomi 0, Avstannat värkarbete 0, Andra antepartumdiagnoser med medicinska komplikationer 0, Andra antepartumdiagnoser utan medicinska komplikationer 0, Utgått fr o m A Nyfödd, död inom 2 dygn eller överförd till annan enhet inom 5 dygn 0, B Eftervård för neonatala problem, sent inträffande neonatala problem 0, Utgått fr o m N Nyfödd, födelsevikt under 1000 g 14, Utgått fr o m N Nyfödd, födelsevikt g 9, Utgått fr o m A Nyfödd, födelsevikt g, med multipla problem 7, B Nyfödd, födelsevikt g, utan multipla problem 3, Utgått fr o m A Nyfödd, födelsevikt 2500 g eller mer, med större operation 11, B Nyfödd, födelsevikt 2500 g eller mer, med multipla problem 3, Nyfödd, födelsevikt 2500 g eller mer, med annat signifikant problem 0, Normal nyfödd 0, Mjältextirpation, >17 år 2, Mjältextirpation, 0-17 år 2, Annan åtgärd för sjukdom i blod eller blodbildande organ 0, Anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, >17 år 0, Anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, 0-17 år 0, Koagulationsstörningar 0, Retikuloendoteliala- & immunologiska sjukdomar, komplicerat 0,

14 Bilaga 1B Sid 7 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 399 Retikuloendoteliala- & immunologiska sjukdomar, ej komplicerat 0, Lymfom och leukemi med större operation 2, Lymfom och icke-akut leukemi med andra operationer, komplicerat 2, Lymfom och icke-akut leukemi med andra operationer, ej komplicerat 1, Lymfom och icke-akut leukemi, komplicerat 1, Lymfom och icke-akut leukemi, ej komplicerat 0, Akut leukemi utan större operation, 0-17 år 0, Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med stor operation, komplicerat 5, Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med stor operation, ej komplicerat 2, Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med annan operation 1, Strålbehandling 1, Kemoterapi utan akut leukemi som bidiagnos 0, Malignitetsutredning utan endoskopi 0, Malignitetsutredning med endoskopi 0, Myeloproliferativa sjukdomar och ospecificerade tumörer, komplicerat 1, Myeloproliferativa sjukdomar och ospecificerade tumörer, ej komplicerat 0, Operationer för infektiösa & parasitära sjukdomar 2, Sepsis, >17 år 1, Sepsis, 0-17 år 2, Postoperativa & posttraumatiska infektioner 0, Feber av okänd orsak, >17 år, komplicerat 0, Feber av okänd orsak, >17 år, ej komplicerat 0, Virusinfektioner, >17 år 0, Virusinfektioner och feber av okänd orsak, 0-17 år 0, Andra infektioner och parasitära sjukdomar 0, Utgår N Kirurgisk behandling av psykiatriska patienter 0, Utgår Utgår A Bipolära syndrom, < 60 år 0, B Bipolära syndrom, > 59 år 0, X Övriga förstämningssyndrom, < 60 år 0, D Övriga förstämningssyndrom, > 59 år 0, Utgår A Ångestsyndrom 0, B Maladaptiva stressreaktioner, icke akuta tillstånd 0, C Maladaptiva stressreaktioner, akuta tillstånd 0, D Somatoforma och dissociativa syndrom 0, Utgår , N Personlighetsstörningar 1, Utgår A Organiska psykosyndrom, komplicerat 1, B Organiska psykosyndrom, ej komplicerat 1, Utgår A Schizofreni <31 år 0, B Schizofreni, år 0, C Schizofreni, >59 år 0, D Långvariga psykoser, ej schizofreni 0, E Kortvariga psykoser, ej schizofreni 0, F Övriga psykotiska syndrom 0, Utgår A Mental retardation 0, B Neuropsykiatriska tillstånd 0, C Övriga tillstånd som debuterar hos barn och ungdom 0, Utgår A Ätstörningar 1, B Övriga specificerade psykiska störningar 1, C Ospecificerade psykiska störningar 0, Utgår Utgår Utgår Utgår A Missbr/beroende av alkoh/nark, avgiftn/annan symptomatisk behandl, komplicerat 0, B Missbr/beroende av alkoh/nark, avgiftn/annan symptomatisk behandl, ej komplicerat 0, C Missbr/ber av alkoh/nark, avgiftn/annan sympt beh, bidiag: psykos, schizofreni, pers st 0, Utgår Ej giltig 439 Hudtransplantation efter skada 3, Sårrevision efter skada 1, Handkirurgiska ingrepp efter skada 0, Andra operationer efter skada, komplicerat 3, Andra operationer efter skada, ej komplicerat 1, Skador, >17 år, komplicerat 1,

15 Bilaga 1B Sid 8 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 445 Skador, >17 år, ej komplicerat 0, Skador, 0-17 år 0, Allergiska reaktioner, >17 år 0, Allergiska reaktioner, 0-17 år 0, Förgiftningar, toxiska effekter av mediciner, >17 år, komplicerat 0, Förgiftningar, toxiska effekter av mediciner, >17 år, ej komplicerat 0, Förgiftningar, toxiska effekter av mediciner, 0-17 år 0, Behandlingskomplikationer, komplicerad 1, Behandlingskomplikationer, okomplicerad 0, Andra sjukdomar efter skador, förgiftningar & toxiska effekter, komplicerat 0, Andra sjukdomar efter skador, förgiftningar & toxiska effekter, ej komplicerat 0, Brännskador, remitterad till annan akutenhet inom 5 dygn 0, Omfattande brännskador, utan operation 2, Mindre omfattande brännskador, med hudtransplantation 3, Mindre omfattande brännskador, med sårrevision el andra operationer 2, Mindre omfattande brännskador, utan operation 1, Operationer utförda i samband med andra kontakter med sjukvården 1, Rehabilitering 2, Kliniska fynd & symtom, komplicerat 0, Kliniska fynd & symtom, ej komplicerat 0, Efterbehandling vid malign sjukdom 1, Efterbehandling vid andra sjukdomar 0, Andra faktorer med påverkan på hälsotillståndet 0, Tyngre sällsynt, eller felaktig, kombination av huvuddiagnos och åtgärd 4, Huvuddiagnos ogiltig som utskrivnings diagnos Bristande eller felaktig information eller diagnos fattas Dubbelsidiga eller multipla ledoperationer på nedre extremitet 3, Omfattande brännskador, med operation 4, Akut leukemi utan större operation, >17 år 2, Ej giltig 475 Respiratorbehandling för sjukdomar i andningsorganen 3, Ej giltig 477 Annan sällsynt, eller felaktig, kombination av huvuddiagnos och åtgärd 1, Övriga kärloperationer, komplicerat 2, Övriga kärloperationer, ej komplicerat 1, Levertransplantation 24, Utgår A Annan stamcellstransplantation 6, B Allogen stamcellstransplantation, ålder >18 år 11, C Allogen stamcellstransplantation, ålder 0-17 år 19, Trakeostomi vid öron-, näs- och halssjukdomar 6, Trakeostomi ej pga öron-, näs- och halssjukdom 17, Kraniotomi vid multipelt trauma 13, Reimplantation av extremitet, höft- och femurop, vid multipelt trauma 4, Övriga operationer vid multipelt trauma 5, Konservativ behandling av multipelt trauma 3, Utgår HIV med allvarlig HIV-relaterad sjukdom 2, HIV utan allvarlig HIV-relaterad sjukdom 0, Större reimplantationer eller ledprotesoperationer på övre extremitet 2, Kemoterapi vid akut leukemi som bidiagnos 0, Laparoskopisk kolecystektomi utan koledokusexploration, komplicerat 1, Laparoskopisk kolecystektomi utan koledokusexploration, ej komplicerat 1, Lungtransplantation 21, Utgått fr o m Utgått fr o m Utgått fr o m Utgått fr o m Utgått fr o m Utgått fr o m A Rekonstruktion eller annan plastik av bröst, komplicerat 4, B Rekonstruktion eller annan plastik av bröst, ej komplicerat 1, Mastektomi med rekonstruktion eller annan plastik 1, Utgått fr o m Andra operationer vid bröstkörtelsjukdom 0, Obstruktivt sömnapnésyndrom 0, Operation för sömnapnésyndrom 0,

16 1 (2) VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN BILAGA 1 C Samverkansnämndens kansli REGLER FÖR TILLÄMPNING AV DRG-ERSÄTTNING FÖR SLUTEN LÄNS- OCH REGIONSJUKVÅRD I VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2005 Sluten läns- och regionsjukvård skall (med vissa undantag) ersättas med fasta DRG-priser enligt fastställd prislista. Reglerna och definitionerna i det följande skall följas vid tillämpningen av DRG-priserna. 1. Avgränsningar a) En patient skall skrivas in i sluten vård om ansvarig läkare bedömer att så erfordras av medicinska skäl. b) Ett DRG-pris avser en tid av sammanhängande sluten vård vid ett sjukhus/en sjukhusorganisation (sjukhusfall, se pkt 3 nedan).för de kliniker (motsv) som är undantagna från DRG-prissättning tillämpas ett fast pris per vårddag och i förekommande fall även vårdtillfälle. Om en patient överförs från en DRG-klinik till en icke DRG-klinik eller vice versa erhålls såväl DRGersättning som vårddags/vårdtillfällesersättning. 2. In- och utskrivningspolicy För en patient som av allvarliga medicinska skäl överförs direkt från ett sjukhus till ett annat kan det i vissa fall visa sig uppenbart orimligt att det förstnämnda sjukhuset/motsv erhåller full DRG-ersättning. Jämkning skall då kunna ske. 3. Sjukhusfall Ett DRG-pris utgör ersättning för ett sjukhusfall, varmed menas en tid av sammanhängande sluten vård för en utskriven patient vid ett sjukhus/en sjukhusorganisation (dvs LiH (exkl Spenshult), SiV, SU, NU, SÄS, Alingsås, SkaS och Kungälvs sjukhus). Med vårdtillfälle menas en tid av sluten vård vid en klinik (motsv).om en patient under en tid av sammanhängande sluten vård vid ett sjukhus/en sjukhusorganisation överförs mellan olika kliniker består således sjukhusfallet av flera vårdtillfällen. Endast ett DRG-pris erhålls för ett sådant sjukhusfall. Om vid klinikvis DRG-gruppering, olika DRG-grupperingar aktualiseras vid de olika klinikerna väljes för sjukhusfallet den DRG-grupp som åsatts det högsta priset. Det kan undantagsvis förekomma att en patient under vårdtiden vid ett sjukhus erhåller behandlingar, som är medicinskt helt oberoende och som ej har en gemensam intagningsorsak. Om sjukhuset kan visa att så är fallet kan flera DRG-ersättningar erhållas för sjukhusfallet. Förhållandet skall klart framgå av fakturan.

17 2 (2) 4. Ytterfallsersättning För speciellt dyra patienter erhåller sjukhuset/sjukhusorganisationen s k ytterfallsersättning som tillägg till prislistans DRG-pris. Sådan ersättning kan erhållas för sjukhusfall som överskrider i prislistan angivna gränsvärden för kostnad eller vårdtid. Ytterfallsersättning beräknas på följande sätt. a) Kostnadsytterfall Om den samlade kostnaden för ett sjukhusfall enligt SURF-systemet eller likvärdigt kostnadsredovisningssystem överskrider angivet gränsvärde för ifrågavarande DRG-grupp erhålls ytterfallsersättning med skillnaden mellan den samlade kostnaden och gränsvärdet. Vårdtidsytterfallsersättning kan då ej komma ifråga b) Vårdtidsytterfall Om kostnadsytterfallsersättning ej är aktuell eller ej kan beräknas för ett sjukhusfall kan istället vårdtidsytterfallsersättning bli aktuell. Sådan ersättning erhålls med kr för varje vårddag som överskrider angivet gränsvärde för DRG-gruppen i fråga. Ytterfallsersättning erhålls dock ej för vårddagar för medicinskt färdigbehandlade patienter, som ersatts av primärkommun (motsv).

18 Bilaga 2A 1(1) DAGKIRURGI ENLIGT NORDDRG-O PRIS PER DRG-POÄNG ATT TILLÄMPAS FÖR UTOMLÄNSSJUKVÅRD I VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN ÅR 2005 SJUKHUS/SJUKHUSORGANISATION DRG-PRIS 2005, KR* LÄNSSJUKHUSET I HALMSTAD SJUKHUSET I VARBERG NÄRSJUKVÅRDEN KUNGSBACKA Se bilaga 2C Se bilaga 2C Se bilaga 2C SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET KUNGÄLVS SJUKHUS NU-SJUKVÅRDEN SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS ALINGSÅS LASARETT SKARABORGS SJUKHUS *Före avdrag för patientavgift.

19 Bilaga 2B Sid 1 (3) Göran Gustavsson Per Sjöli Leif Sundberg Viktlista för Västra Götalandsregionen 2005 NordDRG-O - Öppen vård, reducerad förteckning DRG Nord DRG text Vikt O Kraniotomi, kort vårdtid 2, O Operationer på ryggmärg och närliggande vävnad, kort vårdtid 1, O Operationer på extrakraniella kärl, kort vårdtid 1, O Operationer på karpaltunnel, kort vårdtid 0, O Op på hjärnnerver & andra delar av nervsystemet, kort vårdtid 0, O Operationer på retina, kort vårdtid 0, O Operationer i orbita, kort vårdtid 0, O Primära operationer på iris, kort vårdtid 0, O Linsoperationer med och utan vitrektomi, kort vårdtid 0, O Extraokulära operationer exkl ögonhåla, kort vårdtid 0, O Intraokulära operationer utom på retina, iris och lins, kort vårdtid 0, O Operationer på spottkörtel exkl avlägsnande, kort vårdtid 0, O Operationer på bihålor och processus mastoideus, kort vårdtid 0, O Diverse operationer på öron, näsa, mun och hals, kort vårdtid 0, P Diverse små operationer på öron, näsa, mun och hals, kort vårdtid 0, O Näsplastiker, kort vårdtid 0, O Operationer på tonsiller och adenoid, kort vårdtid 0, O Myringotomi med insättande av rör, kort vårdtid 0, O Andra operationer i öron, näsa, mun och hals, kort vårdtid 0, O Andra operationer på andningsorganen, kort vårdtid 0, O Andra kardiotorakala operationer, kort vårdtid 3, O Större kardiovaskulära operationer, kort vårdtid 1, O Perkutana kardiovaskulära operationer, kort vårdtid 1, O Amputationer pga cirkulationssjukdomar, andra delar än övre extremitet eller tå, kort vårdtid 2, O Amputationer av övre extremitet eller tå pga cirkulationssjukdomar, kort vårdtid 0, O Permanenta pacemakerimplantat vid infarkt, hjärtsvikt el chock, kort vårdtid 1, O Utgår , O Pacemakerrevision utan byte av pulsgenerator, kort vårdtid 1, O Byte av pulsgenerator för pacemaker, kort vårdtid 1, O Underbindning & stripping av ven, kort vårdtid 0, O Andra anestesi- och operationssalsåtgärder gällande cirkulationssystemet, kort vårdtid 1, O Cirkulationssjukdomar utan hjärtinfarkt, med hjärtkateterisering, kort vårdtid 0, O Adherenslösning och delning av brid, kort vårdtid 1, O Mindre tunn- och tjocktarmsoperationer, kort vårdtid 0, O Operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, kort vårdtid 1, O Operationer i analregionen, stomirevisioner och andra mindre tarmingrepp, kort vårdtid 0, O Operationer av andra bråck än inguinala och femorala, kort vårdtid 0, O Operationer av inguinala och femorala bråck, kort vårdtid 0, O Appendektomi, kort vårdtid 0, O Operationer i munhålan, kort vårdtid 0, O Andra operationer i mage och tarm, kort vårdtid 0, O Tandextraktion eller restaurering, kort vårdtid 0, O Utgår , O Diagnostiska operationer på lever och gallvägar, kort vårdtid 1, O Andra operationer på lever, gallvägar och pankreas, kort vårdtid 2, O Primära unilaterala ledproteser på nedre extremitet, kort vårdtid 1, O Operationer på höft och femur utom på större led, kort vårdtid 1, O Amputation för sjukdomar i muskler, ben eller bindväv, kort vårdtid 1, O Rygg- och halsoperationer, kort vårdtid 0, O Biopsier från muskel, ben och bindväv, kort vårdtid 0, O Sårrevision och hudtransplantation för sjukdomar i muskler, ben och bindväv utom hand, kort vårdtid 1,6365 Utomlänspriser

20 Bilaga 2B Sid 2 (3) DRG Nord DRG text Vikt O Operationer på fotled, underben eller överarm, kort vårdtid 0, O Knäoperationer utom diagnostiska artroskopier, kort vårdtid 0, O Större operationer på skuldra/armbåge, kort vårdtid 0, O Armoperationer utom på större leder, kort vårdtid 0, O Fotoperationer, kort vårdtid 0, O Bindvävsoperationer, kort vårdtid 0, O Större tum- & ledoperationer, kort vårdtid 0, O Hand- och handledsoperationer utom på större leder, kort vårdtid 0, O Lokal excision och avlägsnande av internt fixationsmtrl i höft och lår, kort vårdtid 0, O Lokal excision och avlägsnande av internt fixationsmtrl utom i höft och lår, kort vårdtid 0, O Diagnostisk artroskopi, kort vårdtid 0, O Andra operationer på muskler, ben & bindväv, kort vårdtid 0, O Subtotal mastektomi för malign tumör, kort vårdtid 0, O Bröstoperationer för benignt tillstånd utom biopsi & lokal excision, kort vårdtid 0, O Bröstbiopsi & lokal excision för benignt tillstånd, kort vårdtid 0, O Hudtranspl & revision, kort vårdtid 0, O Perianala & pilonidala operationer, kort vårdtid 0, O Plastikkirurgiska operationer i hud och underhud, kort vårdtid 0, O Andra operationer i hud och underhud, kort vårdtid 0, O Amputation av nedre extrem för endokrina, nutritiva & metabola sjukdomar, kort vårdtid 2, O Hudtransplant & revision för endokrina, nutritiva & metabola sjukdomar, kort vårdtid 1, O Fetmaoperationer, kort vårdtid 1, P Andra fetmaoperationer, kort vård tid 0, O Bisköldkörteloperationer, kort vårdtid 0, O Sköldkörteloperationer, kort vårdtid 0, O Thyroglossusoperationer, kort vårdtid 0, O Andra operationer för endokrin, nutrit & metab sjukdomar, kort vårdtid 0, O Mindre urinblåsoperationer, kort vårdtid 0, O Transuretrala operationer, kort vårdtid 0, O Uretrala operationer, kort vårdtid 0, O Andra njur & urinvägsoperationer, kort vårdtid 0, O Dialysbehandling, öppenvård Se prislista 323O Litotripsi, kort vårdtid 0, O Transuretral prostatektomi, kort vårdtid 0, O Testikeloperationer, kort vårdtid 0, O Penisoperationer, kort vårdtid 0, O Omskärelse, kort vårdtid 0, O Andra operationer på manliga genitalia, kort vårdtid 0, O Sterilisering, manlig, kort vårdtid 0, O Rekonstruktiva operationer på kvinnliga genitalia, kort vårdtid 0, O Operationer på uterus och adenex för benign sjukdom, kort vårdtid 0, O Operationer på cervix, vagina och vulva, kort vårdtid 0, O Gynekologisk laparoskopi eller öppen sterilisering, kort vårdtid 0, O Laparoskopisk eller endoskopisk sterilisering, kort vårdtid 0, O Skrapning, konisering och radioaktiva inlägg, kort vårdtid 0, O Andra gynekologiska operationer, kort vårdtid 0, O Vaginal förlossning, kort vårdtid 0, O Vaginal förlossning med relaterad operation, kort vårdtid 0, O Avbrytande av graviditet, kort vårdtid 0, O Mjältextirpation, kort vårdtid 1, O Annan åtgärd för sjukdom i blod eller blodbildande organ, kort vårdtid 0, O Utgår , O Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med annan operation, kort vårdtid 0, O Strålbehandling, öppenvård Se prislista 410O Kemoterapi utan akut leukemi som bidiagnos, öppenvård Se prislista 415O Operationer för infektiösa & parasitära sjukdomar, kort vårdtid 1, O Operationer på grund av psykiska sjukdomar, kort vårdtid 0, O Hudtransplantation efter skada, kort vårdtid 1, O Sårrevision efter skada, kort vårdtid 0, O Handkirurgiska ingrepp efter skada, kort vårdtid 0,4565 Utomlänspriser

Utomlänspriser 2014. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2014-04-01

Utomlänspriser 2014. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2014-04-01 VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Utomlänspriser 2014 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2014-04-01 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Utomlänspriser 2015. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2015-01-01

Utomlänspriser 2015. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2015-01-01 VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Utomlänspriser 2015 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2015-01-01 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre A08A Annan intrakraniell kärlkir M 88 498026 77% A09E Intrakraniell shuntkirurgi U 869 84144 A09A Intrakraniell shuntkirurgi M 87 306629 264% A10E Annan kraniotomi

Läs mer

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl.

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl. 1 UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm- regionen Nord-DRG, somatisk vård Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl. K) Poängpris 48 167 kr 50 129 kr DRG A03A Intrakraniell kir för tumör

Läs mer

Revidering av utomlänsprislista för Region Stockholm Gotland

Revidering av utomlänsprislista för Region Stockholm Gotland 1 (1) Samverkansnämnden Stockholm - TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-06-01 SSG 2011-06-10 p 5 Revidering av utomlänsprislista för Region Stockholm Ärendet Ärendet avser revidering av utomlänsprislista för Region

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008

utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008 Datakvalitet Andel höftfraktur h med respektive utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008 Stockholm Norrbotten Västerbotten Jönköping Örebro

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1. 1 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen... 7 1.2 Beslut och giltighet... 7 1.3 Prismodell... 7 1.3.1 Allmänt... 7 1.3.2 Sluten somatisk vård... 7 1.3.3 Öppen vård vid

Läs mer

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för CC-versionen av NordDRG för år 2012. (Fel i den traditionella

Läs mer

Patientregistret för 2010 ur ett DRG-perspektiv

Patientregistret för 2010 ur ett DRG-perspektiv Patientregistret för 2010 ur ett DRG-perspektiv Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2013 Skånes universitetssjukhus samt Labmedicin Skåne Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne Primärvård Övrigt 2012-12-07 www.srvn.org 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KPP (Kostnad Per Patient) som ledningsinformation Skövde februari 2005 Mona Heurgren Ekonom Sveriges Kommuner och Landsting/CPK Mona.heurgren@skl.

KPP (Kostnad Per Patient) som ledningsinformation Skövde februari 2005 Mona Heurgren Ekonom Sveriges Kommuner och Landsting/CPK Mona.heurgren@skl. KPP (Kostnad Per Patient) som ledningsinformation Skövde februari 2005 Mona Heurgren Ekonom Sveriges Kommuner och Landsting/CPK Mona.heurgren@skl.se 1 Agenda Vad vill vi följa upp i hälso- och sjukvården?

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Specificerade kunskapskrav Allmänt Aspiranten ska efter specialistutbildningen kunna Omsätta grundutbildningens teoretiska kunskaper i praktisk klinisk

Läs mer

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3.1 Högspecialiserad sjukvård För vård av patienter utanför Södra sjukvårdsregionen debiteras ett pålägg med 2,85% Landstinget Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona

Läs mer

Results from exams, 1218 students

Results from exams, 1218 students Results from exams, 1218 students Test result points 90 80 70 60 Points 50 40 30 42 2000-2006 2006-2010 20 10 0 1 40 79 118 157 196 235 274 313 352 391 430 469 508 547 586 625 Frågelådan RDK-möte 2011-03-23

Läs mer

Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden

Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr ndningsområdenden Mona Heurgren Enhetschef Ralph Dahlgren Utredare Enheten Öppna Jämförelser (ÖJ) Socialstyrelsen Program Introduktion till NordDRG Val

Läs mer

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet 2009-05-14 Staffan Bryngelsson 1 Vågar vi dra några slutsatser om den vård som bedrivs med utgångspunkt i data från de medicinska registren?

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka 1 Tvillingen Läkare: Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Bor du med tvillingen? Ja, sedan hur många år Nej => Har du bott med tvillingen Ja, år 19 till 19 Nej Hur länge har du känt tvillingen?

Läs mer

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Avsnitt 1 Projektgrupp: Mats Lundborg (sammank) Ingrid Nielsen Stefan Svallhage Britt-Louise Hansson Hans Sundsten Nils Larsson Thor Lithman

Läs mer

Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset

Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset 1Cost outlier WHY? Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Peter Bolin Stockholms läns landsting Mats

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

6.STOR KIRURGI... 49 6.1 Bakgrund... 49 6.2 Förutsättningar... 49 6.3 Material och metoder... 49 6.4 Resultat, översikter... 50 6.

6.STOR KIRURGI... 49 6.1 Bakgrund... 49 6.2 Förutsättningar... 49 6.3 Material och metoder... 49 6.4 Resultat, översikter... 50 6. INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. INLEDNING... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Uppdrag... 1 1.3 Material och metod... 1 1.4 Insamling... 2 1.5 Arbetsgrupp... 2 2.BESKRIVNING AV DE REGIONALA DATABASERNA FÖR ÅR 2000 OCH

Läs mer

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2011

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2011 1 Inledning Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2011 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER 1 Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker

Läs mer

Medborgarnas, beslutsfattarnas och sjukvårdens värderingar

Medborgarnas, beslutsfattarnas och sjukvårdens värderingar Medborgarnas, beslutsfattarnas och sjukvårdens värderingar 70% av PV-pat anser att varje individ har rätt att få sina behov tillfredsställda, även om de är bagatellartade 5 resp 6% av adm och läkare instämmer

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang [1] Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada kan omfatta har varit

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER Förord I denna rapport jämförs de svenska sjukhusens kostnader och verksamhet

Läs mer

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Regeringsuppdrag I En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

DRG och dess användningsområden

DRG och dess användningsområden DRG och dess användningsområden Användningsområden i Södra Sjukvårdsregionen Bo Attner Chefsekonom Södra Regionvårdsnämnden Ordförande i DRG-Rådet i södra sjukvårdsregionen (1993- Repr för S:a sjukvårdsregionen

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Delmålen är uppdelade i tre nivåer, där: ) innebär att självständigt

Läs mer

Remittering till Plastikkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Remittering till Plastikkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Remittering till Plastikkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avsikten med detta PM är att i korthet beskriva vår verksamhet för att ha som underlag för remittering och därmed ytterligare

Läs mer

Slutrapport. Granskning av medicinsk handläggning och av orsaker till att vårdtillfällen blir kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset

Slutrapport. Granskning av medicinsk handläggning och av orsaker till att vårdtillfällen blir kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Januari 2008 Kvalitetsgranskning av Kostnadsytterfall 2005 Karolinska Universitetssjukhuset Slutrapport Granskning av medicinsk handläggning och av orsaker till att vårdtillfällen

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD

Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD 2008-11-14 1 AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH

Läs mer

Högspecialiserad Vård

Högspecialiserad Vård Dnr RSK 495-2004 Högspecialiserad Vård - en kartläggning av vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset April 2005 Analysenheten 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 5 Bakgrund och uppdrag... 7 Metoder

Läs mer

En friskare sjukvård. Att ge och få vård på lika villkor. Kristian Johansson, Anders Morin, Monica Renstig Oktober 2011

En friskare sjukvård. Att ge och få vård på lika villkor. Kristian Johansson, Anders Morin, Monica Renstig Oktober 2011 En friskare sjukvård Att ge och få vård på lika villkor Kristian Johansson, Anders Morin, Monica Renstig Oktober 2011 1 Innehåll 1 Det svenska sjukvårdssystemet...3 1.1 Bakgrund...3 2 Produktivitetsskillnader

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Ev. avsändare/enhet/namn 1 Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Neurocentrum Xiaolei Hu MD; PhD Ev. avsändare/enhet/namn 2 Sammanfattning av NUS 900 000 människor halva Sveriges

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård

PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård Ansvariga författare: Sylvia Göthberg, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 4.0 Fastställd: 2009-06-26 Gäller från: 2009-01-01 PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård PIM2 (Pediatric Index

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT09

Vårdrelaterade infektioner i Landstinget Gävleborg HT09 Upprättad av Kvalitetsutvecklare Birgitta Olsson, kvalitetsenheten, Lednings- och verksamhetsstöd Hygiensjuksköterska Karin Medin, enheten för vårdhygien Datum 2009-12-15 Vårdrelaterade infektioner i Landstinget

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Sida 1(6) Datum 2011-02-09 Diarienummer RSK 868-2010 BESLUTAD HSU 2011-02-23 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Christina Möller/A-S Bäck REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Socialdepartementet

Läs mer

Övningsjournal nummer 1. Utan kommentarer

Övningsjournal nummer 1. Utan kommentarer Övningsjournal nummer 1 Utan kommentarer 2005-10-20 Dok dat 2005-10-20 E mott Reg dat 2005-10-24 Öl Pbd Dok dat 2005 10 20, utskrivet 2005 11 03. Gynop. Benign operationsindikation: Riklig mens och myom.

Läs mer

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador

Läs mer

Potentialen för mer och bättre vård på svenska sjukhus. Anders Morin, Helene Norberg, Carl Oreland Oktober 2009

Potentialen för mer och bättre vård på svenska sjukhus. Anders Morin, Helene Norberg, Carl Oreland Oktober 2009 Potentialen för mer och bättre vård på svenska sjukhus Anders Morin, Helene Norberg, Carl Oreland Oktober 2009 Innehållsförteckning Rapportens innehåll och slutsatser i kortform... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Kroppslig hälsa hos personer med allvarig och omfattande psykisk sjukdom Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29, 040-675 31 26 emelie.sunden@skane.se

Läs mer

Att gå från delar till en helhet genom att äga en process

Att gå från delar till en helhet genom att äga en process Att gå från delar till en helhet genom att äga en process Anette Johansson Avdelningschef Sekretariatet Verksamhetsområde 2 Länssjukhuset i Halmstad 1 Verksamhetsområde 2 2009 omorganiserades Länssjukhuset

Läs mer

Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Kön: Hane Tik Födelseår:.. Är din hund veterinärvårdsförsäkrad? Ja Om ja - i vilket bolag? 1) Hur bedömer du hundens allmäntillstånd? Mycket

Läs mer

Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige

Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige Det allmänmedicinska specialistarbetet i Sverige skiljer sig från de flesta andra EUländers genom att det innefattar arbetsuppgifter som kräver

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Utvecklingskraft 9/5-10/5 2012. Geriatrik direkt. Ett förbättrings arbete för den sköra äldre patienten

Utvecklingskraft 9/5-10/5 2012. Geriatrik direkt. Ett förbättrings arbete för den sköra äldre patienten Utvecklingskraft 9/5-10/5 2012 Geriatrik direkt Ett förbättrings arbete för den sköra äldre patienten Grundfråga: Hur kan vi i samverkan förbättra hanteringen av äldre med akuta vårdbehov som idag söker

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Om äldre (65 och äldre)

Om äldre (65 och äldre) Om äldre (65 och äldre) Självupplevd hälsa Förekomst av sjukdom Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 De äldres hälsa (65 år eller äldre) Åldrandet i sig är ingen sjukdom men i det

Läs mer

Kursens namn: Medicin C, Diagnostik inom radiologi Kurskod: MC1709 Kursansvarig: Eva Funk

Kursens namn: Medicin C, Diagnostik inom radiologi Kurskod: MC1709 Kursansvarig: Eva Funk Kursens namn: Medicin C, Diagnostik inom radiologi Kurskod: MC1709 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-03-28 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 71,5 poäng Poängfördelning: Krzysztof Musial Wafa Sabir I Wolfgang

Läs mer

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting

Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting 1 (37) Somatisk specialistvård Avtalsenheten Urval av diagnos och KVÅ-koder för specialiserad gynekologisk vård, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Senast uppdaterad 2015-05-11

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12 REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Version 2012-11-12 1 År 2000 gjorde RMPG Ögon en genomgång av den högspecialiserade ögonsjukvården i den sydöstra

Läs mer

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln

Bilaga III. Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln Bilaga III Ändringar till relevanta avsnitt i produktresumén och bipacksedeln 38 PRODUKTRESUMÉ 39 Avsnitt 4.1 Terapeutiska indikationer [De nuvarande godkända indikationerna ska tas bort och ersättas med

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer Med giltighet fr o m den 1 mars 2004 Macintosh HD:Desktop Folder:riksavtalet_nov_allt.doc 1 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet

Läs mer

Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Version: 2. Ansvarig: Ingela Jönsson

Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Version: 2. Ansvarig: Ingela Jönsson Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård Version: 2 Ansvarig: 2(11) ÄNDRI NGSFÖRTECKNI NG Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2008-12-08 Nyutgåva. 2. 2008-12-11 Justeringar efter synpunkter

Läs mer

Innehåll. 1. Akutsjukvårdens arbetsområde Öppen vård

Innehåll. 1. Akutsjukvårdens arbetsområde Öppen vård Innehåll 1. Akutsjukvårdens arbetsområde Öppen vård Primärvård Specialiserade mottagningar Sluten vård Regionsjukvård Sjukhusets olika enheter Personal inom akutsjukvården Läkare Sjuksköterska Undersköterska

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900)

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Kursansvarig: Per Odencrants Skrivtid: 4 tim Föreläsare: Torbjörn Noren, fråga 1-14, 16p. Birgitta Olsen,

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Samhällsekonomiska värderingar av hälsoeffekter

Samhällsekonomiska värderingar av hälsoeffekter MILJÖEKONOMI 29 november 2010 Samhällsekonomiska värderingar av hälsoeffekter Maria Vredin Johansson Climatools Femårigt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket, 2006-2011. Syfte: att ta fram

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

Onnuri Kristallterapi Lithoterapi Behandling med hjälp av halvädelstenar

Onnuri Kristallterapi Lithoterapi Behandling med hjälp av halvädelstenar Onnuri Kristallterapi Lithoterapi Behandling med hjälp av halvädelstenar Kristallterapi Kristaller av olika sorter har sedan tusentals år använts för olika ändamål i många kulturer, bland annat Egypten

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada framtaget av Ann Sörbo Överläkare och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Jörgen Boivie Docent Neurologiska

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer