Utomlänspriser För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utomlänspriser 2005. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen"

Transkript

1 Samverkansnämnden Utomlänspriser 2005 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Västra Götalandsregionen Lillhagsparken Samverkansnämnden Regionens Hus Göteborg

2 1(3) VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Dnr Göran Gustavsson Samvn Monica Rosendahl Widman ERSÄTTNING UNDER 2005 FÖR VÅRDTJÄNSTER ENLIGT SAMVERKANSAVTAL OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INOM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Enligt fr o m 2003 gällande samverkansavtal (avsnitt 6. 1) mellan Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland skall parterna för varje år ingå en överenskommelse om ersättningar för utomlänsvården. De för varje år fastställda utomlänspriserna skall över tiden motsvara en skälig ersättningsnivå. Självkostnaderna är en viktig del av skälig ersättning. Utgångspunkten skall vara de interna priser, som framkommer som resultat av parternas egna budgetberedningar/överenskommelser. Parterna skall gemensamt pröva om utomlänspriserna av något skäl skall avvika från de interna priserna. I så fall skall utomlänspriserna justeras i enlighet härmed. Överenskommelsen för 2005 har resulterat i de utomlänsersättningar, som anges i bilagorna till denna skrivelse. Utöver DRG-priser för sluten läns- och regionsjukvård och viss öppenvård, innehåller bilagorna också priser för viss annan sluten sjukvård, priser för sluten högspecialiserad vård av rikskaraktär och priser för övrig öppen vård. DRG-prissatt sluten läns- och regionsjukvård DRG-systemet är i korthet uppbyggt på följande sätt. Varje sjukhusfall (patient) hänförs till en och endast en av ett antal diagnosgrupper (DRG). År 2005 utgörs antalet grupper av 520. Gruppering av patienterna sker enligt reglerna för Nord-DRG version För varje grupp fastställs ett standardpris och sjukhuset/sjukhusorganisationen erhåller detta pris som ersättning för det enskilda sjukhusfallet. Priserna förutsätts täcka den genomsnittliga kostnaden för sjukhusfallen i gruppen. För sjukhusfall som är särskilt kostsamma och/eller har särskilt lång vårdtid erhåller sjukhuset/sjukhusorganisationen dessutom s k ytterfallsersättning. För ytterfallsersättning fastställs för varje grupp en beloppsgräns och en vårdtidsgräns. Om dessa värden överskrids för det enskilda sjukhusfallet är förutsättningarna uppfyllda för ytterfallsersättning. Beräkningen av de västsvenska DRG-priserna och ytterfallsgränserna har i huvudsak tillgått på följande sätt. Kansliet har i samarbete med sakkunniga från sjukhusorganisationerna bearbetat ett prospektivt DRG-grupperat patientdatamaterial om vårdtillfällen. Databasen omfattar KPP-material avseende 2002 och 2003 från SU (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Kungälvs sjukhus, SkaS (Skaraborgs Sjukhus), Sjukhuset i Varberg samt från Länssjukhuset i Halmstad. Gränsvärden för kostnads- och vårdtidsytterfall har beräknats ur detta material. Efter frånskiljande av kostnadsytterfallen har genomsnittskostnader (s k innerfallskostnader) beräknats för de olika grupperna. Relationerna mellan dessa genomsnittskostnader har beräknats i form av vikter. Den sålunda erhållna viktskalan är gemensam för de västsvenska sjukhusen och återfinns jämte ytterfalls-

3 2(3)./. gränserna i bilaga 1 B. En utförlig rapport om framtagandet av viktlistan finns tillgänglig på kansliet../. Geom att multiplicera priset per DRG-poäng i bilaga 1A med de relativa vikterna enligt den gemensamma viktskalan i bilaga 1 B erhålls slutligen priserna för de enskilda DRG-grupperna för varje sjukhus../. Preciserade tillämpningsregler återfinns i bilaga 1 C. Samtliga västsvenska sjukhus/motsv utom Frölunda Specialistsjukhus har på angivet sätt kunnat åsättas DRG-pris för Fr o m 2002 ingår även geriatrik/geriatrisk rehabilitering i DRG-prissättningen. Vården vid vissa kliniker (psykiatri m fl) har av tekniska skäl ej kunnat åsättas DRG-priser. Utomlänsersättning för vård vid dessa kliniker utgår istället som ett fast pris per vårdtillfälle och vårddag. Sluten högspecialiserad vård av rikskaraktär Fr o m 1999 ersätts den slutna regionsjukvården med DRG-priser enl bilagorna 1 A-C. Den högspecialiserade vården av rikskaraktär ersätts dock även fortsättningsvis med./. patientspecifik debitering enligt bilagorna 11 B-C. Avgörande för om vården av en viss patient skall anses vara av rikssjukvårdskaraktär är den definition och de kriterier som ingår i samverkansavtalet för Västra sjukvårdsregionen. Vård av rikssjukvårdskaraktär förtecknas i Socialstyrelsens vårdkatalog. Övrig sluten vård Priserna för barn- och ungdomspsykiatri, psykiatriska behandlingshem samt rehabiliteringsmedicin har beräknats per vårddag, medan priserna för övrig psykiatri (gäller även BUP på./. SkaS) baseras på vårddag (90 %) resp vårdtillfälle (10 %). Dessa priser återfinns i bilagorna 4 D samt 6-8, 10 samt 11 B../. Priser för barn- och ungdomshabilitering framgår av bilaga 11 A och 11 B. Öppenvårdspriser m m Priser för öppen vård har beräknats dels i form av genomsnittspriser per läkarbesök och sjukvårdande behandling för olika mottagningar, dels för särskilda åtgärder på basis av s k specialkalkyler. (Se bilagorna 4A och 7). Erinras bör om definitionen av läkarbesök som vårdkontakt i öppen vård som innebär möte mellan patient och läkare../. Priserna framgår av bilagorna 2-11./. Priser för sjuktransporter framgår av bilaga 12. Under år 2002 har en grupperare utvecklats för dagkirurgi samt endoskopier. Relativa vikter för dessa ingrepp/behandlingar har tagits fram nationellt och anpassats regionalt. Priser för resp sjukhus/sjukhusgrupp erhålls genom att multiplicera priserna i bil 2 A med vikter enl bilaga 2 B.

4 3(3) Patientavgifter Samtliga i bilagorna (exkl bil 11 B) angivna priser för sluten och öppen vård är i förekommande fall beräknade före avdrag för patientavgift. Vid fakturering skall den faktiska patientavgiften dras av. I bilaga 11 B angivna priser är beräknade efter schablonavdrag för patientavgift. Definitioner och registrering För Västra sjukvårdsregionen fastställda definitioner till grund för ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning skall iakttas av sjukhusen. Som grund för kommande DRG-ersättning skall sjukhusen under 2005 DRG-gruppera all slutenvård inom medicinsk rehabilitering. Vidare skall sjukhusen under 2005, utöver dagkirurgin, registrera all dagmedicinsk verksamhet enligt utfärdade anvisningar. Jan-Erik Spek Kanslichef

5 Samverkansnämnden 1(2) PRISBILAGOR Bilaga 1 för DRG-ersatt sluten vård Prislista Viktlista Regler 1A 1 B 1C Bilaga 2 för DRG-ersatt dagkirurgi m m Prislista Viktlista Priser, Landstinget Halland 2A 2B 2C Bilaga 3 Primärvård Primärvård Närsjukvården Kungsbacka Öppen vård Landstinget Halland 3A 3B 3C Bilaga 4 Öppen vård/länssjukvård Närsjukvården Kungsbacka Sjukhuset i Varberg Länssjukhuset i Halmstad Psykiatriförvaltningen Halland Öppen vård Sluten vård Handikappförvaltningen Halland 4A 4B 4C 4D-ÖV 4D-SV 4E Bilaga 5 Frölunda specialistsjukhus Öppen vård Operationer 5A-ÖV 5B-Op/SV Bilaga 6 Kungälvs sjukhus Öppen vård och sluten vård Bilaga 7 NU-sjukvården Öppen vård och sluten vård samt specialkalkyler Utomlänsprislista

6 Samverkansnämnden 2(2) Bilaga 8 Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) Öppen vård och sluten vård Bilaga 9 Alingsås lasarett Öppen vård Bilaga 10 Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Öppen vård och sluten vård Bilaga 11 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Öppen vård Sluten vård Särkostnader 11A-ÖV 11B-SV 11C-Sär Bilaga 12 Sjuktransporter Ambulanstransporter samt ambulanshelikopter Utomlänsprislista

7 Bilaga 1A 1(1) SLUTEN VÅRD ENLIGT NORDDRG PRIS PER DRG-POÄNG ATT TILLÄMPAS FÖR UTOMLÄNSSJUKVÅRD I VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN ÅR 2005 SJUKHUS/SJUKHUSORGANISATION DRG-PRIS*2005, KR LÄNSSJUKHUSET I HALMSTAD SJUKHUSET I VARBERG NÄRSJUKVÅRDEN KUNGSBACKA SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET KUNGÄLVS SJUKHUS NU-SJUKVÅRDEN SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS ALINGSÅS LASARETT SKARABORGS SJUKHUS *Före avdrag för patientavgift för samtliga utom SU.

8 Göran Gustavsson Per Sjöli Leif Sundberg Bilaga 1B Sid 1 (8) Viktlista för Västra Götalandsregionen 2005 NordDRG - Sluten vård Vård enligt DRG 391 ersätts endast om denna redovisas för barnklinik Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 001 Kraniotomi, >17 år, utan trauma 4, Kraniotomi, >17 år, med trauma 3, Kraniotomi, 0-17 år 4, Operationer på ryggmärg och närliggande vävnad 3, Operationer på extrakraniella kärl 2, Operationer på karpaltunnel 0, Op på hjärnnerver & andra delar av nervsystemet, komplicerat 2, Op på hjärnnerver & andra delar av nervsystemet, ej komplicerat 1, Sjukdomar och skador i ryggmärgen 1, Tumörer i nervsystemet, komplicerat 1, Tumörer i nervsystemet, ej komplicerat 0, Degenerativa sjukdomar i nervsystemet 1, Multipel scleros och cerebellär ataxi 0, Utgått fr o m A Specifika kärlsjukdomar i hjärnan exkl TIA, komplicerat 2, B Specifika kärlsjukdomar i hjärnan exkl TIA, ej komplicerat 1, TIA och ocklusion av precerebrala artärer 0, Ospecifika kärlsjukdomar i hjärnan, komplicerat 0, Ospecifika kärlsjukdomar i hjärnan, ej komplicerat 0, Sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver, komplicerat 1, Sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver, ej komplicerat 0, Infektioner i nervsystemet exkl virusmeningit 1, Virusmeningit 0, Hypertensiv encefalopati 1, Icke-traumatisk stupor och koma 0, Kramper och huvudvärk, >17 år, komplicerat 0, Kramper och huvudvärk, >17 år, ej komplicerat 0, Kramper och huvudvärk, 0-17 år 0, Allvarlig traumatisk hjärnskada 1, Traumatisk hjärnskada, >17 år, komplicerat 1, Traumatisk hjärnskada, >17 år, ej komplicerat 0, Traumatisk hjärnskada, 0-17 år 0, Hjärnskakning, >17 år, komplicerat 0, Hjärnskakning, >17 år, ej komplicerat 0, Hjärnskakning, 0-17 år 0, Andra sjukdomar i nervsystemet, komplicerat 1, Andra sjukdomar i nervsystemet, ej komplicerat 0, Operationer på retina 1, Operationer i orbita 1, Primära operationer på iris 0, Linsoperationer med och utan vitrektomi 0, Extraokulära operationer exkl ögonhåla, >17 år 0, Extraokulära operationer exkl ögonhåla, 0-17 år 0, Intraokulära operationer utom på retina, iris och lins 0, Hyphema 0, Allvarliga akuta ögoninfektioner 1, Neurologiska ögonsjukdomar 0, Andra ögonsjukdomar, >17 år, komplicerat 0, Andra ögonsjukdomar, >17 år, ej komplicerat 0, Andra ögonsjukdomar, 0-17 år 0, Större operationer på huvud eller hals 5, Avlägsnande av spottkörtel 1, Operationer på spottkörtel exkl avlägsnande 0, Operation av kluven läpp och gom 0, Operationer på bihålor och processus mastoideus, >17 år 0, Operationer på bihålor och processus mastoideus, 0-17 år 1, Diverse operationer på öron, näsa, mun och hals 0, Näsplastiker 0, Operation på tonsiller och adenoid, utom enbart tonsill- och adenoidektomi, >17 år 0, Operation på tonsiller och adenoid, utom enbart tonsill- och adenoidektomi, 0-17 år 0, Tonsillektomi och adenoidektomi enbart, >17 år 0, Tonsillektomi och adenoidektomi enbart, 0-17 år 0, Utgått fr o m Utgått fr o m Andra operationer i öron, näsa, mun och hals 1,

9 Bilaga 1B Sid 2 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 064 Maligna och oklara tumörer i öron, näsa, mun och hals 0, Balansproblem, yrsel 0, Näsblödning 0, Epiglottit 1, Infektioner i övre luftvägar och öron, >17 år, komplicerat 0, Infektioner i övre luftvägar och öron, >17 år, ej komplicerat 0, Utgått fr o m A Infektioner i övre luftvägar och öron, 0-17 år, komplicerat 0, B Infektioner i övre luftvägar och öron, 0-17 år, ej komplicerat 0, Krupp och laryngotrakeit 0, Nästrauma och näsdeformitet 0, Andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, >17 år 0, Andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, 0-17 år 0, Större toraxoperationer 2, Andra operationer på andningsorganen, komplicerat 3, Andra operationer på andningsorganen, ej komplicerat 1, Lungemboli 1, Infektioner & inflammationer i andningsorganen, >17 år, komplicerat 2, Infektioner & inflammationer i andningsorganen, >17 år, ej komplicerat 1, Infektioner & inflammationer i andningsorganen, 0-17 år 0, Tumörer i andningsorganen 1, Allvarliga toraxskador, komplicerat 2, Allvarliga toraxskador, ej komplicerat 0, Pleurautgjutning, komplicerat 1, Pleurautgjutning, ej komplicerat 0, Lungödem och respirationssvikt 1, Kroniska obstruktiva lungsjukdomar 0, Lunginflammation, >17 år, komplicerat 1, Lunginflammation, >17 år, ej komplicerat 0, Utgått fr o m A Lunginflammation, 0-17 år, komplicerat 1, B Lunginflammation, 0-17 år, ej komplicerat 0, Interstitiella lungsjukdomar, komplicerat 1, Interstitiella lungsjukdomar, ej komplicerat 0, Pneumotorax, komplicerat 1, Pneumotorax, ej komplicerat 1, Bronkit och astma, >17 år, komplicerat 0, Bronkit och astma, >17 år, ej komplicerat 0, Utgått fr o m A Bronkit och astma, 0-17 år, komplicerat 0, B Bronkit och astma, 0-17 år, ej komplicerat 0, Onormala fynd och symtom i andningsorganen, komplicerat 0, Onormala fynd och symtom i andningsorganen, ej komplicerat 0, Andra sjukdomar i andningsorganen, komplicerat 1, Andra sjukdomar i andningsorganen, ej komplicerat 0, Hjärttransplantation 29, Operationer på hjärtklaff med kateterisering 8, Operationer på hjärtklaff utan kateterisering 7, Koronar bypass-operationer med kateterisering 6, Koronar bypass-operationer utan kateterisering 5, Andra kardiotorakala operationer 7, Ej giltig 110 Större kardiovaskulära operationer, komplicerat 5, Större kardiovaskulära operationer, ej komplicerat 3, Perkutana kardiovaskulära operationer 2, Amputationer pga cirkulationssjukdomar, andra delar än övre extremitet eller tå 4, Amputationer av övre extremitet eller tå pga cirkulationssjukdomar 1, Permanenta pacemakerimplantat vid infarkt, hjärtsvikt el chock 2, Andra perm pacemakerimplantat el generator operation utan infarkt, hjärtsvikt eller chock 3, Pacemakerrevision utan byte av pulsgenerator 1, Byte av pulsgenerator för pacemaker 2, Underbindning & stripping av ven 0, Andra anestesi- och operationssalsåtgärder gällande cirkulationssystemet 3, Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, med kardiovaskulär komplikation 1, Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, utan kardiovaskulär komplikation 1, Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, avliden inom 3 dygn 0, Cirkulationssjukdomar utan hjärtinfarkt, med hjärtkateterisering, med kompl diagnos 1, Cirkulationssjukdomar u hjärtinfarkt, med hjärtkateterisering, utan kompl diagnos 0, Akut och subakut endokardit 3, Hjärtsvikt och chock 0, Tromboflebit i djupa vener 0, Hjärtstillestånd, oförklarat 1, Sjukdomar i perifera kärl, komplicerat 1,

10 Bilaga 1B Sid 3 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 131 Sjukdomar i perifera kärl, ej komplicerat 0, Hjärtsjukdomar pga ateroskleros, komplicerat 0, Hjärtsjukdomar pga ateroskleros, ej komplicerat 0, Hypertoni 0, Sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, >17 år, komplicerat 0, Sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, >17 år, ej komplicerat 0, Sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, 0-17 år 0, Hjärtarytmier och överledningsstörningar, komplicerat 0, Hjärtarytmier och överledningsstörningar, ej komplicerat 0, Angina pectoris 0, Synkope och kollaps, komplicerat 0, Synkope och kollaps, ej komplicerat 0, Bröstsmärtor, ej angina pectoris 0, Andra cirkulationssjukdomar, komplicerat 1, Andra cirkulationssjukdomar, ej komplicerat 0, Rektal resektion och exstirpation, komplicerat 4, Rektal resektion och exstirpation, ej komplicerat 3, Större tunn- och tjocktarmsoperationer, komplicerat 4, Större tunn- och tjocktarmsoperationer, ej komplicerat 3, Adherenslösning och delning av brid, komplicerat 4, Adherenslösning och delning av brid, ej komplicerat 2, Mindre tunn- och tjocktarmsoperationer, komplicerat 3, Mindre tunn- och tjocktarmsoperationer, ej komplicerat 1, Utgått fr o m A Större operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, >17 år, komplicerat 8, B Andra operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, >17 år, komplicerat 4, Utgått fr o m , A Större operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, >17 år, ej komplicerat 5, B Andra operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, >17 år, ej komplicerat 1, Operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, 0-17 år 2, Operationer i analregionen, stomirevisioner och andra mindre tarmingrepp, komplicerat 1, Operationer i analregionen, stomirevisioner och andra mindre tarmingrepp, ej komplicerat 0, Operationer av andra bråck än inguinala och femorala, >17 år, komplicerat 1, Operationer av andra bråck än inguinala och femorala, >17 år, ej komplicerat 1, Operationer av inguinala och femorala bråck, >17 år, komplicerat 0, Operationer av inguinala och femorala bråck, >17 år, ej komplicerat 0, Bråckoperationer, 0-17 år 0, Utgått fr o m Utgått fr o m Utgått fr o m N Appendektomi, komplicerat 1, Appendektomi, ej komplicerat 0, Operationer i munhålan, komplicerat 1, Operationer i munhålan, ej komplicerat 0, Andra operationer i mage och tarm, komplicerat 3, Andra operationer i mage och tarm, ej komplicerat 1, Maligna tumörer i matsmältningsorganen, komplicerat 1, Maligna tumörer i matsmältningsorganen, ej komplicerat 0, Blödning i matsmältningsorganen, komplicerat 0, Blödning i matsmältningsorganen, ej komplicerat 0, Komplicerat magsår 1, Ej komplicerat magsår, med komplicerande bidiagnos 1, Ej komplicerat magsår, utan komplicerande bidiagnos 0, Inflammatorisk tarmsjukdom 0, Passagehinder i mag-tarmkanalen, komplicerat 0, Passagehinder i mag-tarmkanalen, ej komplicerat 0, Buksmärtor och gastroenteriter, >17 år, komplicerat 0, Buksmärtor och gastroenteriter, >17 år, ej komplicerat 0, Utgått fr o m A Buksmärtor och gastroenteriter, 0-17 år, komplicerat 0, B Buksmärtor och gastroenteriter, 0-17 år, ej komplicerat 0, Tand- & munhålesjukdomar utom tandextrakt & restaurering, >17 år 0, Tand- & munhålesjukdomar utom tandextrakt & restaurering, 0-17 år 0, Tandextraktion eller restaurering 0, Andra diagnoser i matsmältningsorganen, >17 år, komplicerat 0, Andra diagnoser i matsmältningsorganen, >17 år, ej komplicerat 0, Andra diagnoser i matsmältningsorganen, 0-17 år 0, Pankreas-, lever- eller shuntoperationer, komplicerat 7, Pankreas-, lever- eller shuntoperationer, ej komplicerat 5, Gallvägsoperationer utom kolecystektomi, komplicerat 4, Gallvägsoperationer utom kolecystektomi, ej komplicerat 2, Kolecystektomi med exploration av koledokus, komplicerat 3, Kolecystektomi med exploration av koledokus, ej komplicerat 2,

11 Bilaga 1B Sid 4 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 197 Kolecystektomi, öppen, utan exploration av koledokus, komplicerat 3, Kolecystektomi, öppen, utan exploration av koledokus, ej komplicerat 1, Diagnostiska operationer på lever och gallvägar vid malign sjukdom 3, Diagnostiska operationer på lever och gallvägar vid benign sjukdom 2, Andra operationer på lever, gallvägar och pankreas 4, Cirros och alkoholhepatit 1, Maligna tumörer i pancreas, lever och gallvägar 1, Sjukdomar i pankreas utom malignitet 0, Sjukdomar i lever utom malign tumör, cirros och alkoholhepatit, komplicerat 1, Sjukdomar i lever utom malign tumör, cirros och alkoholhepatit, ej komplicerat 0, Gallvägssjukdomar, komplicerat 0, Gallvägssjukdomar, ej komplicerat 0, Utgått fr o m A Primära unilaterala ledproteser på nedre extremitet 2, B Sekundära unilaterala ledproteser samt replantationer på nedre extremitet 3, Operationer på höft och femur utom på större led, >17 år, komplicerat 2, Operationer på höft och femur utom på större led, >17 år, ej komplicerat 2, Operationer på höft och femur utom på större led, 0-17 år 2, Amputation för sjukdomar i muskler, ben eller bindväv 3, Utgått fr o m A Kombinerad främre och bakre ryggradsfusion 5, B Annan ryggradsfusion, komplicerat 4, C Andra rygg- och halsoperationer, komplicerat 3, Utgått fr o m B Annan ryggradsfusion, ej komplicerat 3, C Andra rygg- och halsoperationer, ej komplicerat 1, Biopsier från muskel, ben och bindväv 1, Sårrevision o hudtransplantation för sjd i muskler, ben och bindväv utom hand 3, Operationer på fotled, underben eller överarm, >17 år, komplicerat 2, Operationer på fotled, underben eller överarm, >17 år, ej komplicerat 1, Operationer på fotled, underben eller överarm, 0-17 år 1, Knäoperationer utom diagnostiska artroskopier, komplicerat 2, Knäoperationer utom diagnostiska artroskopier, ej komplicerat 0, Större operationer på skuldra/armbåge el andra armoperationer med kompl bidiagnos 1, Armoperationer utom på större leder, ej komplicerat 0, Fotoperationer 1, Bindvävsoperationer, komplicerat 1, Bindvävsoperationer, ej komplicerat 0, Större tum- & ledoperationer el andra hand- & handledsoperationer med kompl bidiagnos 0, Hand- och handledsoperationer utom på större leder, ej komplicerat 0, Lokal excision och avlägsnande av internt fixationsmtrl i höft och lår 0, Lokal excision och avlägsnande av internt fixationsmtrl utom i höft och lår 0, Diagnostisk artroskopi 0, Andra operationer på muskler, ben & bindväv, komplicerat 2, Andra operationer på muskler, ben & bindväv, ej komplicerat 1, Lårbensfrakturer 2, Höft- och bäckenfrakturer 2, Höftledsluxation och distortion av höft, bäcken eller lår 0, Osteomyelit 1, Maligna tumörer i muskel, bindväv och skelett samt patologiska frakturer 1, Sjukdomar i bindväv, komplicerat 1, Sjukdomar i bindväv, ej komplicerat 0, Septisk artrit 0, Medicinska ryggsjukdomar 0, Bensjukdomar & specifika artropatier, komplicerat 1, Bensjukdomar & specifika artropatier, ej komplicerat 0, Ospecifika artropatier 0, Symtom från muskulatur, ben och bindväv 0, Bursit, tendinit och myosit 0, Eftervård för tillstånd i muskler, ben & bindväv 0, Fraktur, stukning el luxation i underarm, hand el fot, >17 år, komplicerat 1, Fraktur, stukning el luxation i underarm, hand el fot, >17 år, ej komplicerat 0, Fraktur, stukning el luxation i underarm, hand el fot, 0-17 år 0, Fraktur, stukning el luxation i överarm eller underben exkl fot, >17 år, komplicerat 1, Fraktur, stukning el luxation i överarm eller underben exkl fot, >17 år, ej komplicerat 0, Fraktur, stukning el luxation i överarm eller underben exkl fot, 0-17 år 0, Andra sjukdomar i muskler, ben & bindväv 0, Total mastektomi för malign tumör, komplicerat 1, Total mastektomi för malign tumör, ej komplicerat 1, Subtotal mastektomi för malign tumör, komplicerat 1, Subtotal mastektomi för malign tumör, ej komplicerat 1, Bröstoperationer för benignt tillstånd utom biopsi & lokal excision 0, Bröstbiopsi & lokal excision för benignt tillstånd 0,

12 Bilaga 1B Sid 5 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 263 Hudtranspl & revision för hudulcus el cellulit, komplicerat 2, Hudtranspl & revision för hudulcus el cellulit, ej komplicerat 2, Hudtranspl & revision utom för hudulcus el cellulit, komplicerat 2, Hudtranspl & revision utom för hudulcus el cellulit, ej komplicerat 0, Perianala & pilonidala operationer 0, Plastikkirurgiska operationer i hud och underhud 0, Andra operationer i hud och underhud, komplicerat 1, Andra operationer i hud och underhud, ej komplicerat 0, Kroniska hudsår 1, Svåra hudsjukdomar inkl malignt melanom, komplicerat 1, Svåra hudsjukdomar inkl malignt melanom, ej komplicerat 0, Maligna bröstsjukdomar, komplicerat 1, Maligna bröstsjukdomar, ej komplicerat 0, Benigna bröstsjukdomar 0, Inflammation i hud & underhud, >17 år, komplicerat 0, Inflammation i hud & underhud, >17 år, ej komplicerat 0, Inflammation i hud & underhud, 0-17 år 0, Trauma utan djupare skador, >17 år, komplicerat 1, Trauma utan djupare skador, >17 år, ej komplicerat 0, Trauma utan djupare skador, 0-17 år 0, Lättare hudsjukdomar, hudtumörer inkl skivepitelcancer, komplicerat 1, Lättare hudsjukdomar, hudtumörer inkl skivepitelcancer, ej komplicerat 0, Amputation av nedre extrem för endokrina, nutritiva & metabola sjukdomar 5, Hypofys- och binjureoperationer 3, Hudtransplant & revision för endokrina, nutritiva & metabola sjukdomar 2, Utgått fr o m A Mag-tarmoperationer mot fetma 2, B Andra fetmaoperationer 1, Bisköldkörteloperationer 1, Sköldkörteloperationer 1, Thyroglossusoperationer 0, Andra operationer för endokrin, nutrit & metab sjukdomar, komplicerat 2, Andra operationer för endokrin, nutrit & metab sjukdomar, ej komplicerat 1, Diabetes, >35 år 0, Diabetes, 0-35 år 1, Nutritionssjukdomar och diverse metabola sjukdomar, >17 år, komplicerat 1, Nutritionssjukdomar och diverse metabola sjukdomar, >17 år, ej komplicerat 0, Nutritionssjukdomar och diverse metabola sjukdomar, 0-17 år 0, Medfödda ämnesomsättningsrubbingar 0, Endokrina sjukdomar, komplicerat 0, Endokrina sjukdomar, ej komplicerat 0, Njurtransplantation 8, Njur-, urinledar- & större blåsoperation för maligna tumörer 3, Njur-, urinledar- & större blåsoperation för benign sjukdom, komplicerat 3, Njur-, urinledar- & större blåsoperation för benign sjukdom, ej komplicerat 2, Utgått fr o m Utgått fr o m Mindre urinblåsoperationer, komplicerat 1, Mindre urinblåsoperationer, ej komplicerat 0, Transuretrala operationer, komplicerat 0, Transuretrala operationer, ej komplicerat 0, Uretrala operationer, >17 år, komplicerat 1, Uretrala operationer, >17 år, ej komplicerat 0, Uretrala operationer, 0-17 år 0, Andra njur & urinvägsoperationer 1, Njursvikt 1, Dialysbehandling 0, Njur- och urinvägstumörer, komplicerat 1, Njur- och urinvägstumörer, ej komplicerat 0, Njur- och urinvägsinfektioner, >17 år, komplicerat 0, Njur- och urinvägsinfektioner, >17 år, ej komplicerat 0, Njur- och urinvägsinfektioner, 0-17 år 0, Urinvägssten, komplicerat och/eller litotripsi 0, Urinvägssten, ej komplicerat 0, Symtom från njurar och urinvägar, >17 år, komplicerat 0, Symtom från njurar och urinvägar, >17 år, ej komplicerat 0, Symtom från njurar och urinvägar, 0-17 år 0, Uretrastriktur, >17 år, komplicerat 0, Uretrastriktur, >17 år, ej komplicerat 0, Uretrastriktur, 0-17 år 0, Andra njur- och urinvägssjukdomar, >17 år, komplicerat 0, Andra njur- och urinvägssjukdomar, >17 år, ej komplicerat 0, Andra njur- och urinvägssjukdomar, 0-17 år 0,

13 Bilaga 1B Sid 6 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 334 Stor bäckenoperation på man, komplicerat 2, Stor bäckenoperation på man, ej komplicerat 2, Transuretral prostatektomi, komplicerat 1, Transuretral prostatektomi, ej komplicerat 0, Testikeloperationer för malign tumör 1, Testikeloperationer för benigna sjukdomar, >17 år 0, Testikeloperationer för benigna sjukdomar, 0-17 år 0, Penisoperationer 0, Omskärelse, >17 år 0, Omskärelse, 0-17 år 0, Andra operationer på manliga genitalia för maligna tumörer 0, Andra operationer på manliga genitalia vid benign sjukdom 0, Maligna tumörer i manliga genitalia, komplicerat 1, Maligna tumörer i manliga genitalia, ej komplicerat 0, Benign prostatahypertrofi, komplicerat 0, Benign prostatahypertrofi, ej komplicerat 0, Inflammation i manliga genitalia 0, Sterilisering, manlig 0, Andra sjukdomar i manliga genitalia 0, Radikal hysterektomi, vulvektomi och bäckenutrymning 3, Operationer på uterus och adnex för malignitet utanför ovarier/adnex, komplicerat 2, Operationer på uterus och adnex för malignitet utanför ovarier/adnex, ej komplicerat 1, Rekonstruktiva operationer på kvinnliga genitalia 1, Operationer på uterus och adenex för malignitet i ovarier/adnex 2, Operationer på uterus och adenex för benign sjukdom, komplicerat 1, Operationer på uterus och adenex för benign sjukdom, ej komplicerat 1, Operationer på cervix, vagina och vulva 0, Gynekologisk laparoskopi eller öppen sterilisering 0, Laparoskopisk eller endoskopisk sterilisering 0, Skrapning, konisering och radioaktiva inlägg, för maligna tumörer 0, Skrapning och konisering, för benign sjukdom 0, Andra gynekologiska operationer 1, Maligna tumörer i kvinnliga genitalia, komplicerat 0, Maligna tumörer i kvinnliga genitalia, ej komplicerat 0, Infektioner i kvinnliga genitalia 0, Menstruella störningar & andra problem i kvinnliga genitalia 0, Kejsarsnitt, komplicerat 1, Kejsarsnitt, ej komplicerat 1, Vaginal förlossning, komplicerat 0, Vaginal förlossning, ej komplicerat 0, Vaginal förlossning, med sterilisering och/eller skrapning 0, Vaginal förlossning med andra operationer än sterilisering/skrapning 0, Sjukdomar i puerperiet utan operationer 0, Sjukdomar i puerperiet med operationer 0, Extrauterin graviditet 0, Hotande abort eller prematur födsel 0, Abort utan evakuering 0, Abort med evakuering eller hysterotomi 0, Avstannat värkarbete 0, Andra antepartumdiagnoser med medicinska komplikationer 0, Andra antepartumdiagnoser utan medicinska komplikationer 0, Utgått fr o m A Nyfödd, död inom 2 dygn eller överförd till annan enhet inom 5 dygn 0, B Eftervård för neonatala problem, sent inträffande neonatala problem 0, Utgått fr o m N Nyfödd, födelsevikt under 1000 g 14, Utgått fr o m N Nyfödd, födelsevikt g 9, Utgått fr o m A Nyfödd, födelsevikt g, med multipla problem 7, B Nyfödd, födelsevikt g, utan multipla problem 3, Utgått fr o m A Nyfödd, födelsevikt 2500 g eller mer, med större operation 11, B Nyfödd, födelsevikt 2500 g eller mer, med multipla problem 3, Nyfödd, födelsevikt 2500 g eller mer, med annat signifikant problem 0, Normal nyfödd 0, Mjältextirpation, >17 år 2, Mjältextirpation, 0-17 år 2, Annan åtgärd för sjukdom i blod eller blodbildande organ 0, Anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, >17 år 0, Anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, 0-17 år 0, Koagulationsstörningar 0, Retikuloendoteliala- & immunologiska sjukdomar, komplicerat 0,

14 Bilaga 1B Sid 7 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 399 Retikuloendoteliala- & immunologiska sjukdomar, ej komplicerat 0, Lymfom och leukemi med större operation 2, Lymfom och icke-akut leukemi med andra operationer, komplicerat 2, Lymfom och icke-akut leukemi med andra operationer, ej komplicerat 1, Lymfom och icke-akut leukemi, komplicerat 1, Lymfom och icke-akut leukemi, ej komplicerat 0, Akut leukemi utan större operation, 0-17 år 0, Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med stor operation, komplicerat 5, Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med stor operation, ej komplicerat 2, Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med annan operation 1, Strålbehandling 1, Kemoterapi utan akut leukemi som bidiagnos 0, Malignitetsutredning utan endoskopi 0, Malignitetsutredning med endoskopi 0, Myeloproliferativa sjukdomar och ospecificerade tumörer, komplicerat 1, Myeloproliferativa sjukdomar och ospecificerade tumörer, ej komplicerat 0, Operationer för infektiösa & parasitära sjukdomar 2, Sepsis, >17 år 1, Sepsis, 0-17 år 2, Postoperativa & posttraumatiska infektioner 0, Feber av okänd orsak, >17 år, komplicerat 0, Feber av okänd orsak, >17 år, ej komplicerat 0, Virusinfektioner, >17 år 0, Virusinfektioner och feber av okänd orsak, 0-17 år 0, Andra infektioner och parasitära sjukdomar 0, Utgår N Kirurgisk behandling av psykiatriska patienter 0, Utgår Utgår A Bipolära syndrom, < 60 år 0, B Bipolära syndrom, > 59 år 0, X Övriga förstämningssyndrom, < 60 år 0, D Övriga förstämningssyndrom, > 59 år 0, Utgår A Ångestsyndrom 0, B Maladaptiva stressreaktioner, icke akuta tillstånd 0, C Maladaptiva stressreaktioner, akuta tillstånd 0, D Somatoforma och dissociativa syndrom 0, Utgår , N Personlighetsstörningar 1, Utgår A Organiska psykosyndrom, komplicerat 1, B Organiska psykosyndrom, ej komplicerat 1, Utgår A Schizofreni <31 år 0, B Schizofreni, år 0, C Schizofreni, >59 år 0, D Långvariga psykoser, ej schizofreni 0, E Kortvariga psykoser, ej schizofreni 0, F Övriga psykotiska syndrom 0, Utgår A Mental retardation 0, B Neuropsykiatriska tillstånd 0, C Övriga tillstånd som debuterar hos barn och ungdom 0, Utgår A Ätstörningar 1, B Övriga specificerade psykiska störningar 1, C Ospecificerade psykiska störningar 0, Utgår Utgår Utgår Utgår A Missbr/beroende av alkoh/nark, avgiftn/annan symptomatisk behandl, komplicerat 0, B Missbr/beroende av alkoh/nark, avgiftn/annan symptomatisk behandl, ej komplicerat 0, C Missbr/ber av alkoh/nark, avgiftn/annan sympt beh, bidiag: psykos, schizofreni, pers st 0, Utgår Ej giltig 439 Hudtransplantation efter skada 3, Sårrevision efter skada 1, Handkirurgiska ingrepp efter skada 0, Andra operationer efter skada, komplicerat 3, Andra operationer efter skada, ej komplicerat 1, Skador, >17 år, komplicerat 1,

15 Bilaga 1B Sid 8 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 445 Skador, >17 år, ej komplicerat 0, Skador, 0-17 år 0, Allergiska reaktioner, >17 år 0, Allergiska reaktioner, 0-17 år 0, Förgiftningar, toxiska effekter av mediciner, >17 år, komplicerat 0, Förgiftningar, toxiska effekter av mediciner, >17 år, ej komplicerat 0, Förgiftningar, toxiska effekter av mediciner, 0-17 år 0, Behandlingskomplikationer, komplicerad 1, Behandlingskomplikationer, okomplicerad 0, Andra sjukdomar efter skador, förgiftningar & toxiska effekter, komplicerat 0, Andra sjukdomar efter skador, förgiftningar & toxiska effekter, ej komplicerat 0, Brännskador, remitterad till annan akutenhet inom 5 dygn 0, Omfattande brännskador, utan operation 2, Mindre omfattande brännskador, med hudtransplantation 3, Mindre omfattande brännskador, med sårrevision el andra operationer 2, Mindre omfattande brännskador, utan operation 1, Operationer utförda i samband med andra kontakter med sjukvården 1, Rehabilitering 2, Kliniska fynd & symtom, komplicerat 0, Kliniska fynd & symtom, ej komplicerat 0, Efterbehandling vid malign sjukdom 1, Efterbehandling vid andra sjukdomar 0, Andra faktorer med påverkan på hälsotillståndet 0, Tyngre sällsynt, eller felaktig, kombination av huvuddiagnos och åtgärd 4, Huvuddiagnos ogiltig som utskrivnings diagnos Bristande eller felaktig information eller diagnos fattas Dubbelsidiga eller multipla ledoperationer på nedre extremitet 3, Omfattande brännskador, med operation 4, Akut leukemi utan större operation, >17 år 2, Ej giltig 475 Respiratorbehandling för sjukdomar i andningsorganen 3, Ej giltig 477 Annan sällsynt, eller felaktig, kombination av huvuddiagnos och åtgärd 1, Övriga kärloperationer, komplicerat 2, Övriga kärloperationer, ej komplicerat 1, Levertransplantation 24, Utgår A Annan stamcellstransplantation 6, B Allogen stamcellstransplantation, ålder >18 år 11, C Allogen stamcellstransplantation, ålder 0-17 år 19, Trakeostomi vid öron-, näs- och halssjukdomar 6, Trakeostomi ej pga öron-, näs- och halssjukdom 17, Kraniotomi vid multipelt trauma 13, Reimplantation av extremitet, höft- och femurop, vid multipelt trauma 4, Övriga operationer vid multipelt trauma 5, Konservativ behandling av multipelt trauma 3, Utgår HIV med allvarlig HIV-relaterad sjukdom 2, HIV utan allvarlig HIV-relaterad sjukdom 0, Större reimplantationer eller ledprotesoperationer på övre extremitet 2, Kemoterapi vid akut leukemi som bidiagnos 0, Laparoskopisk kolecystektomi utan koledokusexploration, komplicerat 1, Laparoskopisk kolecystektomi utan koledokusexploration, ej komplicerat 1, Lungtransplantation 21, Utgått fr o m Utgått fr o m Utgått fr o m Utgått fr o m Utgått fr o m Utgått fr o m A Rekonstruktion eller annan plastik av bröst, komplicerat 4, B Rekonstruktion eller annan plastik av bröst, ej komplicerat 1, Mastektomi med rekonstruktion eller annan plastik 1, Utgått fr o m Andra operationer vid bröstkörtelsjukdom 0, Obstruktivt sömnapnésyndrom 0, Operation för sömnapnésyndrom 0,

16 1 (2) VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN BILAGA 1 C Samverkansnämndens kansli REGLER FÖR TILLÄMPNING AV DRG-ERSÄTTNING FÖR SLUTEN LÄNS- OCH REGIONSJUKVÅRD I VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2005 Sluten läns- och regionsjukvård skall (med vissa undantag) ersättas med fasta DRG-priser enligt fastställd prislista. Reglerna och definitionerna i det följande skall följas vid tillämpningen av DRG-priserna. 1. Avgränsningar a) En patient skall skrivas in i sluten vård om ansvarig läkare bedömer att så erfordras av medicinska skäl. b) Ett DRG-pris avser en tid av sammanhängande sluten vård vid ett sjukhus/en sjukhusorganisation (sjukhusfall, se pkt 3 nedan).för de kliniker (motsv) som är undantagna från DRG-prissättning tillämpas ett fast pris per vårddag och i förekommande fall även vårdtillfälle. Om en patient överförs från en DRG-klinik till en icke DRG-klinik eller vice versa erhålls såväl DRGersättning som vårddags/vårdtillfällesersättning. 2. In- och utskrivningspolicy För en patient som av allvarliga medicinska skäl överförs direkt från ett sjukhus till ett annat kan det i vissa fall visa sig uppenbart orimligt att det förstnämnda sjukhuset/motsv erhåller full DRG-ersättning. Jämkning skall då kunna ske. 3. Sjukhusfall Ett DRG-pris utgör ersättning för ett sjukhusfall, varmed menas en tid av sammanhängande sluten vård för en utskriven patient vid ett sjukhus/en sjukhusorganisation (dvs LiH (exkl Spenshult), SiV, SU, NU, SÄS, Alingsås, SkaS och Kungälvs sjukhus). Med vårdtillfälle menas en tid av sluten vård vid en klinik (motsv).om en patient under en tid av sammanhängande sluten vård vid ett sjukhus/en sjukhusorganisation överförs mellan olika kliniker består således sjukhusfallet av flera vårdtillfällen. Endast ett DRG-pris erhålls för ett sådant sjukhusfall. Om vid klinikvis DRG-gruppering, olika DRG-grupperingar aktualiseras vid de olika klinikerna väljes för sjukhusfallet den DRG-grupp som åsatts det högsta priset. Det kan undantagsvis förekomma att en patient under vårdtiden vid ett sjukhus erhåller behandlingar, som är medicinskt helt oberoende och som ej har en gemensam intagningsorsak. Om sjukhuset kan visa att så är fallet kan flera DRG-ersättningar erhållas för sjukhusfallet. Förhållandet skall klart framgå av fakturan.

17 2 (2) 4. Ytterfallsersättning För speciellt dyra patienter erhåller sjukhuset/sjukhusorganisationen s k ytterfallsersättning som tillägg till prislistans DRG-pris. Sådan ersättning kan erhållas för sjukhusfall som överskrider i prislistan angivna gränsvärden för kostnad eller vårdtid. Ytterfallsersättning beräknas på följande sätt. a) Kostnadsytterfall Om den samlade kostnaden för ett sjukhusfall enligt SURF-systemet eller likvärdigt kostnadsredovisningssystem överskrider angivet gränsvärde för ifrågavarande DRG-grupp erhålls ytterfallsersättning med skillnaden mellan den samlade kostnaden och gränsvärdet. Vårdtidsytterfallsersättning kan då ej komma ifråga b) Vårdtidsytterfall Om kostnadsytterfallsersättning ej är aktuell eller ej kan beräknas för ett sjukhusfall kan istället vårdtidsytterfallsersättning bli aktuell. Sådan ersättning erhålls med kr för varje vårddag som överskrider angivet gränsvärde för DRG-gruppen i fråga. Ytterfallsersättning erhålls dock ej för vårddagar för medicinskt färdigbehandlade patienter, som ersatts av primärkommun (motsv).

18 Bilaga 2A 1(1) DAGKIRURGI ENLIGT NORDDRG-O PRIS PER DRG-POÄNG ATT TILLÄMPAS FÖR UTOMLÄNSSJUKVÅRD I VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN ÅR 2005 SJUKHUS/SJUKHUSORGANISATION DRG-PRIS 2005, KR* LÄNSSJUKHUSET I HALMSTAD SJUKHUSET I VARBERG NÄRSJUKVÅRDEN KUNGSBACKA Se bilaga 2C Se bilaga 2C Se bilaga 2C SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET KUNGÄLVS SJUKHUS NU-SJUKVÅRDEN SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS ALINGSÅS LASARETT SKARABORGS SJUKHUS *Före avdrag för patientavgift.

19 Bilaga 2B Sid 1 (3) Göran Gustavsson Per Sjöli Leif Sundberg Viktlista för Västra Götalandsregionen 2005 NordDRG-O - Öppen vård, reducerad förteckning DRG Nord DRG text Vikt O Kraniotomi, kort vårdtid 2, O Operationer på ryggmärg och närliggande vävnad, kort vårdtid 1, O Operationer på extrakraniella kärl, kort vårdtid 1, O Operationer på karpaltunnel, kort vårdtid 0, O Op på hjärnnerver & andra delar av nervsystemet, kort vårdtid 0, O Operationer på retina, kort vårdtid 0, O Operationer i orbita, kort vårdtid 0, O Primära operationer på iris, kort vårdtid 0, O Linsoperationer med och utan vitrektomi, kort vårdtid 0, O Extraokulära operationer exkl ögonhåla, kort vårdtid 0, O Intraokulära operationer utom på retina, iris och lins, kort vårdtid 0, O Operationer på spottkörtel exkl avlägsnande, kort vårdtid 0, O Operationer på bihålor och processus mastoideus, kort vårdtid 0, O Diverse operationer på öron, näsa, mun och hals, kort vårdtid 0, P Diverse små operationer på öron, näsa, mun och hals, kort vårdtid 0, O Näsplastiker, kort vårdtid 0, O Operationer på tonsiller och adenoid, kort vårdtid 0, O Myringotomi med insättande av rör, kort vårdtid 0, O Andra operationer i öron, näsa, mun och hals, kort vårdtid 0, O Andra operationer på andningsorganen, kort vårdtid 0, O Andra kardiotorakala operationer, kort vårdtid 3, O Större kardiovaskulära operationer, kort vårdtid 1, O Perkutana kardiovaskulära operationer, kort vårdtid 1, O Amputationer pga cirkulationssjukdomar, andra delar än övre extremitet eller tå, kort vårdtid 2, O Amputationer av övre extremitet eller tå pga cirkulationssjukdomar, kort vårdtid 0, O Permanenta pacemakerimplantat vid infarkt, hjärtsvikt el chock, kort vårdtid 1, O Utgår , O Pacemakerrevision utan byte av pulsgenerator, kort vårdtid 1, O Byte av pulsgenerator för pacemaker, kort vårdtid 1, O Underbindning & stripping av ven, kort vårdtid 0, O Andra anestesi- och operationssalsåtgärder gällande cirkulationssystemet, kort vårdtid 1, O Cirkulationssjukdomar utan hjärtinfarkt, med hjärtkateterisering, kort vårdtid 0, O Adherenslösning och delning av brid, kort vårdtid 1, O Mindre tunn- och tjocktarmsoperationer, kort vårdtid 0, O Operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, kort vårdtid 1, O Operationer i analregionen, stomirevisioner och andra mindre tarmingrepp, kort vårdtid 0, O Operationer av andra bråck än inguinala och femorala, kort vårdtid 0, O Operationer av inguinala och femorala bråck, kort vårdtid 0, O Appendektomi, kort vårdtid 0, O Operationer i munhålan, kort vårdtid 0, O Andra operationer i mage och tarm, kort vårdtid 0, O Tandextraktion eller restaurering, kort vårdtid 0, O Utgår , O Diagnostiska operationer på lever och gallvägar, kort vårdtid 1, O Andra operationer på lever, gallvägar och pankreas, kort vårdtid 2, O Primära unilaterala ledproteser på nedre extremitet, kort vårdtid 1, O Operationer på höft och femur utom på större led, kort vårdtid 1, O Amputation för sjukdomar i muskler, ben eller bindväv, kort vårdtid 1, O Rygg- och halsoperationer, kort vårdtid 0, O Biopsier från muskel, ben och bindväv, kort vårdtid 0, O Sårrevision och hudtransplantation för sjukdomar i muskler, ben och bindväv utom hand, kort vårdtid 1,6365 Utomlänspriser

20 Bilaga 2B Sid 2 (3) DRG Nord DRG text Vikt O Operationer på fotled, underben eller överarm, kort vårdtid 0, O Knäoperationer utom diagnostiska artroskopier, kort vårdtid 0, O Större operationer på skuldra/armbåge, kort vårdtid 0, O Armoperationer utom på större leder, kort vårdtid 0, O Fotoperationer, kort vårdtid 0, O Bindvävsoperationer, kort vårdtid 0, O Större tum- & ledoperationer, kort vårdtid 0, O Hand- och handledsoperationer utom på större leder, kort vårdtid 0, O Lokal excision och avlägsnande av internt fixationsmtrl i höft och lår, kort vårdtid 0, O Lokal excision och avlägsnande av internt fixationsmtrl utom i höft och lår, kort vårdtid 0, O Diagnostisk artroskopi, kort vårdtid 0, O Andra operationer på muskler, ben & bindväv, kort vårdtid 0, O Subtotal mastektomi för malign tumör, kort vårdtid 0, O Bröstoperationer för benignt tillstånd utom biopsi & lokal excision, kort vårdtid 0, O Bröstbiopsi & lokal excision för benignt tillstånd, kort vårdtid 0, O Hudtranspl & revision, kort vårdtid 0, O Perianala & pilonidala operationer, kort vårdtid 0, O Plastikkirurgiska operationer i hud och underhud, kort vårdtid 0, O Andra operationer i hud och underhud, kort vårdtid 0, O Amputation av nedre extrem för endokrina, nutritiva & metabola sjukdomar, kort vårdtid 2, O Hudtransplant & revision för endokrina, nutritiva & metabola sjukdomar, kort vårdtid 1, O Fetmaoperationer, kort vårdtid 1, P Andra fetmaoperationer, kort vård tid 0, O Bisköldkörteloperationer, kort vårdtid 0, O Sköldkörteloperationer, kort vårdtid 0, O Thyroglossusoperationer, kort vårdtid 0, O Andra operationer för endokrin, nutrit & metab sjukdomar, kort vårdtid 0, O Mindre urinblåsoperationer, kort vårdtid 0, O Transuretrala operationer, kort vårdtid 0, O Uretrala operationer, kort vårdtid 0, O Andra njur & urinvägsoperationer, kort vårdtid 0, O Dialysbehandling, öppenvård Se prislista 323O Litotripsi, kort vårdtid 0, O Transuretral prostatektomi, kort vårdtid 0, O Testikeloperationer, kort vårdtid 0, O Penisoperationer, kort vårdtid 0, O Omskärelse, kort vårdtid 0, O Andra operationer på manliga genitalia, kort vårdtid 0, O Sterilisering, manlig, kort vårdtid 0, O Rekonstruktiva operationer på kvinnliga genitalia, kort vårdtid 0, O Operationer på uterus och adenex för benign sjukdom, kort vårdtid 0, O Operationer på cervix, vagina och vulva, kort vårdtid 0, O Gynekologisk laparoskopi eller öppen sterilisering, kort vårdtid 0, O Laparoskopisk eller endoskopisk sterilisering, kort vårdtid 0, O Skrapning, konisering och radioaktiva inlägg, kort vårdtid 0, O Andra gynekologiska operationer, kort vårdtid 0, O Vaginal förlossning, kort vårdtid 0, O Vaginal förlossning med relaterad operation, kort vårdtid 0, O Avbrytande av graviditet, kort vårdtid 0, O Mjältextirpation, kort vårdtid 1, O Annan åtgärd för sjukdom i blod eller blodbildande organ, kort vårdtid 0, O Utgår , O Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med annan operation, kort vårdtid 0, O Strålbehandling, öppenvård Se prislista 410O Kemoterapi utan akut leukemi som bidiagnos, öppenvård Se prislista 415O Operationer för infektiösa & parasitära sjukdomar, kort vårdtid 1, O Operationer på grund av psykiska sjukdomar, kort vårdtid 0, O Hudtransplantation efter skada, kort vårdtid 1, O Sårrevision efter skada, kort vårdtid 0, O Handkirurgiska ingrepp efter skada, kort vårdtid 0,4565 Utomlänspriser

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1. 1 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen... 7 1.2 Beslut och giltighet... 7 1.3 Prismodell... 7 1.3.1 Allmänt... 7 1.3.2 Sluten somatisk vård... 7 1.3.3 Öppen vård vid

Läs mer

Högspecialiserad Vård

Högspecialiserad Vård Dnr RSK 495-2004 Högspecialiserad Vård - en kartläggning av vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset April 2005 Analysenheten 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 5 Bakgrund och uppdrag... 7 Metoder

Läs mer

Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg

Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg Ärende 4 Barn- och ungdomssjukvård i Södra Älvsborg Ledningsbolaget September 2011 Jan Carlson John Domenstam Mårten Hallberg Lena Olsson Jan Thorling Ledningsbolaget i Skandinavien ADRESS Lilla Hälla

Läs mer

Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden

Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr ndningsområdenden Mona Heurgren Enhetschef Ralph Dahlgren Utredare Enheten Öppna Jämförelser (ÖJ) Socialstyrelsen Program Introduktion till NordDRG Val

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp En systematisk litteraturöversikt Augusti 2010 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment SBU utvärderar

Läs mer

Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård

Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset HSN4-149-2014 HSN5-387-2014 HSN7-150-2014 HSN11-142-2014 HSN12-160-2014 SU 503-448/2014 Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Reviderad november 2004 Svensk version av NOMESCO Classification of Surgical Procedures Version 1.9 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting

Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 3 Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting BILAGOR TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2011 1 Innehåll Inledning 3 Metodaspekter...

Läs mer

Slutrapport. Granskning av medicinsk handläggning och av orsaker till att vårdtillfällen blir kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset

Slutrapport. Granskning av medicinsk handläggning och av orsaker till att vårdtillfällen blir kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Januari 2008 Kvalitetsgranskning av Kostnadsytterfall 2005 Karolinska Universitetssjukhuset Slutrapport Granskning av medicinsk handläggning och av orsaker till att vårdtillfällen

Läs mer

RDK Frågelåda 2012. Olafr Steinum Gunnar Henriksson Ralph Dahlgren

RDK Frågelåda 2012. Olafr Steinum Gunnar Henriksson Ralph Dahlgren RDK Frågelåda 2012 Olafr Steinum Gunnar Henriksson Ralph Dahlgren Fråga 1: En patient som kommer till rehab för rehabilitering efter en utläkt (kirurgiskt åtgärdad lårbensfraktur med spikar eller protes)

Läs mer

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015

Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Priser vid fakturering av utomlänsvård 2015 Hälso- och Sjukvården, innehåll Sida Principer för fakturering 2015, Universitetsjukhuset 3 Område Thorax och Kärl: Kardiologiska kliniken 4 Kärl-Thoraxkliniken

Läs mer

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning 1 Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet Medicinska indikationer, operationsmetoder, rutiner och kvalitetskontroll 2 IInnehållsförteckning

Läs mer

Akutdokumentet RIKTLINJER FÖR SPECIALISTVÅRDENS OCH PRIMÄRVÅRDENS ANSVAR FÖR AKUTA PATIENTER

Akutdokumentet RIKTLINJER FÖR SPECIALISTVÅRDENS OCH PRIMÄRVÅRDENS ANSVAR FÖR AKUTA PATIENTER RIKTLINJER FÖR SPECIALISTVÅRDENS OCH PRIMÄRVÅRDENS ANSVAR FÖR AKUTA PATIENTER RIKTLINJE 3 (15) INNEHÅLL 1 SYFTE... 5 2 BESKRIVNING... 5 2.1 Rutiner för hänvisning...5 2.2 Ambulanssjukvården...6 2.3 Barn/ungdomar

Läs mer

Bukplastik och liknande operationer

Bukplastik och liknande operationer Nationella Medicinska Indikationer Bukplastik och liknande operationer Rapport från expertgruppen för plastikkirurgi Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: 2012-11-14 Gäller från: 2013-01-01

Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: 2012-11-14 Gäller från: 2013-01-01 Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: 2012-11-14 Gäller från: 2013-01-01 Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Detta dokument innehåller ICD-10-SE-diagnoser

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande S-tandvård 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget 4 Fritt val av vårdgivare 4 Patientavgift

Läs mer

Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting

Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting Bilaga 1 Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting En översyn 2009 Risto-Pekka Happonen Bertil Koch September 2009 2(55) 3(55) Innehållsförteckning Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting

Läs mer

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1. 1 SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 11 1.4 ADMINISTRATION...

Läs mer

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7 2015-03-18 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING EKONOMISKT STÖD... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...

Läs mer

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer KAPITEL 3 GENERELL HANDLINGSPLAN KAPITEL 4 INDIVIDUELL HANDLEDNINGS-

Läs mer

Nationella medicinska indikationer för fotkirurgi

Nationella medicinska indikationer för fotkirurgi Indikationer för behandling inom ortopedi Nationella medicinska indikationer för fotkirurgi Nationellt kompetenscentrum för ortopedi Lund 2006 Indikationer för behandling inom ortopedi Nationella medicinska

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 april 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Speciellt om avgifter som rör barn och ungdomar...7

Läs mer

Frågelåda RDK 26.-27. mars 2009

Frågelåda RDK 26.-27. mars 2009 Frågelåda RDK 26.-27. mars 2009 Gunnar Henriksson Olafr Steinum Fråga 1 När man använder koden S22.5 Instabil bröstkorg orsakad av trauma på en patient med flera revbensfrakturer skall man då också använda

Läs mer

Mitt i. prioriteringsprocessen

Mitt i. prioriteringsprocessen April 2002 Mitt i prioriteringsprocessen Sektorsrådens pågående arbete med vertikala prioriteringar Vertikala prioriteringsarbetet - - lägesrapport från medicinska sektorsrådens pågående arbete i regionen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer