Utomlänspriser För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utomlänspriser 2005. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen"

Transkript

1 Samverkansnämnden Utomlänspriser 2005 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Västra Götalandsregionen Lillhagsparken Samverkansnämnden Regionens Hus Göteborg

2 1(3) VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Dnr Göran Gustavsson Samvn Monica Rosendahl Widman ERSÄTTNING UNDER 2005 FÖR VÅRDTJÄNSTER ENLIGT SAMVERKANSAVTAL OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD INOM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Enligt fr o m 2003 gällande samverkansavtal (avsnitt 6. 1) mellan Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland skall parterna för varje år ingå en överenskommelse om ersättningar för utomlänsvården. De för varje år fastställda utomlänspriserna skall över tiden motsvara en skälig ersättningsnivå. Självkostnaderna är en viktig del av skälig ersättning. Utgångspunkten skall vara de interna priser, som framkommer som resultat av parternas egna budgetberedningar/överenskommelser. Parterna skall gemensamt pröva om utomlänspriserna av något skäl skall avvika från de interna priserna. I så fall skall utomlänspriserna justeras i enlighet härmed. Överenskommelsen för 2005 har resulterat i de utomlänsersättningar, som anges i bilagorna till denna skrivelse. Utöver DRG-priser för sluten läns- och regionsjukvård och viss öppenvård, innehåller bilagorna också priser för viss annan sluten sjukvård, priser för sluten högspecialiserad vård av rikskaraktär och priser för övrig öppen vård. DRG-prissatt sluten läns- och regionsjukvård DRG-systemet är i korthet uppbyggt på följande sätt. Varje sjukhusfall (patient) hänförs till en och endast en av ett antal diagnosgrupper (DRG). År 2005 utgörs antalet grupper av 520. Gruppering av patienterna sker enligt reglerna för Nord-DRG version För varje grupp fastställs ett standardpris och sjukhuset/sjukhusorganisationen erhåller detta pris som ersättning för det enskilda sjukhusfallet. Priserna förutsätts täcka den genomsnittliga kostnaden för sjukhusfallen i gruppen. För sjukhusfall som är särskilt kostsamma och/eller har särskilt lång vårdtid erhåller sjukhuset/sjukhusorganisationen dessutom s k ytterfallsersättning. För ytterfallsersättning fastställs för varje grupp en beloppsgräns och en vårdtidsgräns. Om dessa värden överskrids för det enskilda sjukhusfallet är förutsättningarna uppfyllda för ytterfallsersättning. Beräkningen av de västsvenska DRG-priserna och ytterfallsgränserna har i huvudsak tillgått på följande sätt. Kansliet har i samarbete med sakkunniga från sjukhusorganisationerna bearbetat ett prospektivt DRG-grupperat patientdatamaterial om vårdtillfällen. Databasen omfattar KPP-material avseende 2002 och 2003 från SU (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Kungälvs sjukhus, SkaS (Skaraborgs Sjukhus), Sjukhuset i Varberg samt från Länssjukhuset i Halmstad. Gränsvärden för kostnads- och vårdtidsytterfall har beräknats ur detta material. Efter frånskiljande av kostnadsytterfallen har genomsnittskostnader (s k innerfallskostnader) beräknats för de olika grupperna. Relationerna mellan dessa genomsnittskostnader har beräknats i form av vikter. Den sålunda erhållna viktskalan är gemensam för de västsvenska sjukhusen och återfinns jämte ytterfalls-

3 2(3)./. gränserna i bilaga 1 B. En utförlig rapport om framtagandet av viktlistan finns tillgänglig på kansliet../. Geom att multiplicera priset per DRG-poäng i bilaga 1A med de relativa vikterna enligt den gemensamma viktskalan i bilaga 1 B erhålls slutligen priserna för de enskilda DRG-grupperna för varje sjukhus../. Preciserade tillämpningsregler återfinns i bilaga 1 C. Samtliga västsvenska sjukhus/motsv utom Frölunda Specialistsjukhus har på angivet sätt kunnat åsättas DRG-pris för Fr o m 2002 ingår även geriatrik/geriatrisk rehabilitering i DRG-prissättningen. Vården vid vissa kliniker (psykiatri m fl) har av tekniska skäl ej kunnat åsättas DRG-priser. Utomlänsersättning för vård vid dessa kliniker utgår istället som ett fast pris per vårdtillfälle och vårddag. Sluten högspecialiserad vård av rikskaraktär Fr o m 1999 ersätts den slutna regionsjukvården med DRG-priser enl bilagorna 1 A-C. Den högspecialiserade vården av rikskaraktär ersätts dock även fortsättningsvis med./. patientspecifik debitering enligt bilagorna 11 B-C. Avgörande för om vården av en viss patient skall anses vara av rikssjukvårdskaraktär är den definition och de kriterier som ingår i samverkansavtalet för Västra sjukvårdsregionen. Vård av rikssjukvårdskaraktär förtecknas i Socialstyrelsens vårdkatalog. Övrig sluten vård Priserna för barn- och ungdomspsykiatri, psykiatriska behandlingshem samt rehabiliteringsmedicin har beräknats per vårddag, medan priserna för övrig psykiatri (gäller även BUP på./. SkaS) baseras på vårddag (90 %) resp vårdtillfälle (10 %). Dessa priser återfinns i bilagorna 4 D samt 6-8, 10 samt 11 B../. Priser för barn- och ungdomshabilitering framgår av bilaga 11 A och 11 B. Öppenvårdspriser m m Priser för öppen vård har beräknats dels i form av genomsnittspriser per läkarbesök och sjukvårdande behandling för olika mottagningar, dels för särskilda åtgärder på basis av s k specialkalkyler. (Se bilagorna 4A och 7). Erinras bör om definitionen av läkarbesök som vårdkontakt i öppen vård som innebär möte mellan patient och läkare../. Priserna framgår av bilagorna 2-11./. Priser för sjuktransporter framgår av bilaga 12. Under år 2002 har en grupperare utvecklats för dagkirurgi samt endoskopier. Relativa vikter för dessa ingrepp/behandlingar har tagits fram nationellt och anpassats regionalt. Priser för resp sjukhus/sjukhusgrupp erhålls genom att multiplicera priserna i bil 2 A med vikter enl bilaga 2 B.

4 3(3) Patientavgifter Samtliga i bilagorna (exkl bil 11 B) angivna priser för sluten och öppen vård är i förekommande fall beräknade före avdrag för patientavgift. Vid fakturering skall den faktiska patientavgiften dras av. I bilaga 11 B angivna priser är beräknade efter schablonavdrag för patientavgift. Definitioner och registrering För Västra sjukvårdsregionen fastställda definitioner till grund för ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning skall iakttas av sjukhusen. Som grund för kommande DRG-ersättning skall sjukhusen under 2005 DRG-gruppera all slutenvård inom medicinsk rehabilitering. Vidare skall sjukhusen under 2005, utöver dagkirurgin, registrera all dagmedicinsk verksamhet enligt utfärdade anvisningar. Jan-Erik Spek Kanslichef

5 Samverkansnämnden 1(2) PRISBILAGOR Bilaga 1 för DRG-ersatt sluten vård Prislista Viktlista Regler 1A 1 B 1C Bilaga 2 för DRG-ersatt dagkirurgi m m Prislista Viktlista Priser, Landstinget Halland 2A 2B 2C Bilaga 3 Primärvård Primärvård Närsjukvården Kungsbacka Öppen vård Landstinget Halland 3A 3B 3C Bilaga 4 Öppen vård/länssjukvård Närsjukvården Kungsbacka Sjukhuset i Varberg Länssjukhuset i Halmstad Psykiatriförvaltningen Halland Öppen vård Sluten vård Handikappförvaltningen Halland 4A 4B 4C 4D-ÖV 4D-SV 4E Bilaga 5 Frölunda specialistsjukhus Öppen vård Operationer 5A-ÖV 5B-Op/SV Bilaga 6 Kungälvs sjukhus Öppen vård och sluten vård Bilaga 7 NU-sjukvården Öppen vård och sluten vård samt specialkalkyler Utomlänsprislista

6 Samverkansnämnden 2(2) Bilaga 8 Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) Öppen vård och sluten vård Bilaga 9 Alingsås lasarett Öppen vård Bilaga 10 Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Öppen vård och sluten vård Bilaga 11 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) Öppen vård Sluten vård Särkostnader 11A-ÖV 11B-SV 11C-Sär Bilaga 12 Sjuktransporter Ambulanstransporter samt ambulanshelikopter Utomlänsprislista

7 Bilaga 1A 1(1) SLUTEN VÅRD ENLIGT NORDDRG PRIS PER DRG-POÄNG ATT TILLÄMPAS FÖR UTOMLÄNSSJUKVÅRD I VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN ÅR 2005 SJUKHUS/SJUKHUSORGANISATION DRG-PRIS*2005, KR LÄNSSJUKHUSET I HALMSTAD SJUKHUSET I VARBERG NÄRSJUKVÅRDEN KUNGSBACKA SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET KUNGÄLVS SJUKHUS NU-SJUKVÅRDEN SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS ALINGSÅS LASARETT SKARABORGS SJUKHUS *Före avdrag för patientavgift för samtliga utom SU.

8 Göran Gustavsson Per Sjöli Leif Sundberg Bilaga 1B Sid 1 (8) Viktlista för Västra Götalandsregionen 2005 NordDRG - Sluten vård Vård enligt DRG 391 ersätts endast om denna redovisas för barnklinik Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 001 Kraniotomi, >17 år, utan trauma 4, Kraniotomi, >17 år, med trauma 3, Kraniotomi, 0-17 år 4, Operationer på ryggmärg och närliggande vävnad 3, Operationer på extrakraniella kärl 2, Operationer på karpaltunnel 0, Op på hjärnnerver & andra delar av nervsystemet, komplicerat 2, Op på hjärnnerver & andra delar av nervsystemet, ej komplicerat 1, Sjukdomar och skador i ryggmärgen 1, Tumörer i nervsystemet, komplicerat 1, Tumörer i nervsystemet, ej komplicerat 0, Degenerativa sjukdomar i nervsystemet 1, Multipel scleros och cerebellär ataxi 0, Utgått fr o m A Specifika kärlsjukdomar i hjärnan exkl TIA, komplicerat 2, B Specifika kärlsjukdomar i hjärnan exkl TIA, ej komplicerat 1, TIA och ocklusion av precerebrala artärer 0, Ospecifika kärlsjukdomar i hjärnan, komplicerat 0, Ospecifika kärlsjukdomar i hjärnan, ej komplicerat 0, Sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver, komplicerat 1, Sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver, ej komplicerat 0, Infektioner i nervsystemet exkl virusmeningit 1, Virusmeningit 0, Hypertensiv encefalopati 1, Icke-traumatisk stupor och koma 0, Kramper och huvudvärk, >17 år, komplicerat 0, Kramper och huvudvärk, >17 år, ej komplicerat 0, Kramper och huvudvärk, 0-17 år 0, Allvarlig traumatisk hjärnskada 1, Traumatisk hjärnskada, >17 år, komplicerat 1, Traumatisk hjärnskada, >17 år, ej komplicerat 0, Traumatisk hjärnskada, 0-17 år 0, Hjärnskakning, >17 år, komplicerat 0, Hjärnskakning, >17 år, ej komplicerat 0, Hjärnskakning, 0-17 år 0, Andra sjukdomar i nervsystemet, komplicerat 1, Andra sjukdomar i nervsystemet, ej komplicerat 0, Operationer på retina 1, Operationer i orbita 1, Primära operationer på iris 0, Linsoperationer med och utan vitrektomi 0, Extraokulära operationer exkl ögonhåla, >17 år 0, Extraokulära operationer exkl ögonhåla, 0-17 år 0, Intraokulära operationer utom på retina, iris och lins 0, Hyphema 0, Allvarliga akuta ögoninfektioner 1, Neurologiska ögonsjukdomar 0, Andra ögonsjukdomar, >17 år, komplicerat 0, Andra ögonsjukdomar, >17 år, ej komplicerat 0, Andra ögonsjukdomar, 0-17 år 0, Större operationer på huvud eller hals 5, Avlägsnande av spottkörtel 1, Operationer på spottkörtel exkl avlägsnande 0, Operation av kluven läpp och gom 0, Operationer på bihålor och processus mastoideus, >17 år 0, Operationer på bihålor och processus mastoideus, 0-17 år 1, Diverse operationer på öron, näsa, mun och hals 0, Näsplastiker 0, Operation på tonsiller och adenoid, utom enbart tonsill- och adenoidektomi, >17 år 0, Operation på tonsiller och adenoid, utom enbart tonsill- och adenoidektomi, 0-17 år 0, Tonsillektomi och adenoidektomi enbart, >17 år 0, Tonsillektomi och adenoidektomi enbart, 0-17 år 0, Utgått fr o m Utgått fr o m Andra operationer i öron, näsa, mun och hals 1,

9 Bilaga 1B Sid 2 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 064 Maligna och oklara tumörer i öron, näsa, mun och hals 0, Balansproblem, yrsel 0, Näsblödning 0, Epiglottit 1, Infektioner i övre luftvägar och öron, >17 år, komplicerat 0, Infektioner i övre luftvägar och öron, >17 år, ej komplicerat 0, Utgått fr o m A Infektioner i övre luftvägar och öron, 0-17 år, komplicerat 0, B Infektioner i övre luftvägar och öron, 0-17 år, ej komplicerat 0, Krupp och laryngotrakeit 0, Nästrauma och näsdeformitet 0, Andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, >17 år 0, Andra sjukdomar i öra, näsa, mun & hals, 0-17 år 0, Större toraxoperationer 2, Andra operationer på andningsorganen, komplicerat 3, Andra operationer på andningsorganen, ej komplicerat 1, Lungemboli 1, Infektioner & inflammationer i andningsorganen, >17 år, komplicerat 2, Infektioner & inflammationer i andningsorganen, >17 år, ej komplicerat 1, Infektioner & inflammationer i andningsorganen, 0-17 år 0, Tumörer i andningsorganen 1, Allvarliga toraxskador, komplicerat 2, Allvarliga toraxskador, ej komplicerat 0, Pleurautgjutning, komplicerat 1, Pleurautgjutning, ej komplicerat 0, Lungödem och respirationssvikt 1, Kroniska obstruktiva lungsjukdomar 0, Lunginflammation, >17 år, komplicerat 1, Lunginflammation, >17 år, ej komplicerat 0, Utgått fr o m A Lunginflammation, 0-17 år, komplicerat 1, B Lunginflammation, 0-17 år, ej komplicerat 0, Interstitiella lungsjukdomar, komplicerat 1, Interstitiella lungsjukdomar, ej komplicerat 0, Pneumotorax, komplicerat 1, Pneumotorax, ej komplicerat 1, Bronkit och astma, >17 år, komplicerat 0, Bronkit och astma, >17 år, ej komplicerat 0, Utgått fr o m A Bronkit och astma, 0-17 år, komplicerat 0, B Bronkit och astma, 0-17 år, ej komplicerat 0, Onormala fynd och symtom i andningsorganen, komplicerat 0, Onormala fynd och symtom i andningsorganen, ej komplicerat 0, Andra sjukdomar i andningsorganen, komplicerat 1, Andra sjukdomar i andningsorganen, ej komplicerat 0, Hjärttransplantation 29, Operationer på hjärtklaff med kateterisering 8, Operationer på hjärtklaff utan kateterisering 7, Koronar bypass-operationer med kateterisering 6, Koronar bypass-operationer utan kateterisering 5, Andra kardiotorakala operationer 7, Ej giltig 110 Större kardiovaskulära operationer, komplicerat 5, Större kardiovaskulära operationer, ej komplicerat 3, Perkutana kardiovaskulära operationer 2, Amputationer pga cirkulationssjukdomar, andra delar än övre extremitet eller tå 4, Amputationer av övre extremitet eller tå pga cirkulationssjukdomar 1, Permanenta pacemakerimplantat vid infarkt, hjärtsvikt el chock 2, Andra perm pacemakerimplantat el generator operation utan infarkt, hjärtsvikt eller chock 3, Pacemakerrevision utan byte av pulsgenerator 1, Byte av pulsgenerator för pacemaker 2, Underbindning & stripping av ven 0, Andra anestesi- och operationssalsåtgärder gällande cirkulationssystemet 3, Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, med kardiovaskulär komplikation 1, Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, utan kardiovaskulär komplikation 1, Cirkulationssjukdomar med hjärtinfarkt, avliden inom 3 dygn 0, Cirkulationssjukdomar utan hjärtinfarkt, med hjärtkateterisering, med kompl diagnos 1, Cirkulationssjukdomar u hjärtinfarkt, med hjärtkateterisering, utan kompl diagnos 0, Akut och subakut endokardit 3, Hjärtsvikt och chock 0, Tromboflebit i djupa vener 0, Hjärtstillestånd, oförklarat 1, Sjukdomar i perifera kärl, komplicerat 1,

10 Bilaga 1B Sid 3 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 131 Sjukdomar i perifera kärl, ej komplicerat 0, Hjärtsjukdomar pga ateroskleros, komplicerat 0, Hjärtsjukdomar pga ateroskleros, ej komplicerat 0, Hypertoni 0, Sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, >17 år, komplicerat 0, Sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, >17 år, ej komplicerat 0, Sjukdomar i hjärtklaffar och medfödda hjärtsjukdomar, 0-17 år 0, Hjärtarytmier och överledningsstörningar, komplicerat 0, Hjärtarytmier och överledningsstörningar, ej komplicerat 0, Angina pectoris 0, Synkope och kollaps, komplicerat 0, Synkope och kollaps, ej komplicerat 0, Bröstsmärtor, ej angina pectoris 0, Andra cirkulationssjukdomar, komplicerat 1, Andra cirkulationssjukdomar, ej komplicerat 0, Rektal resektion och exstirpation, komplicerat 4, Rektal resektion och exstirpation, ej komplicerat 3, Större tunn- och tjocktarmsoperationer, komplicerat 4, Större tunn- och tjocktarmsoperationer, ej komplicerat 3, Adherenslösning och delning av brid, komplicerat 4, Adherenslösning och delning av brid, ej komplicerat 2, Mindre tunn- och tjocktarmsoperationer, komplicerat 3, Mindre tunn- och tjocktarmsoperationer, ej komplicerat 1, Utgått fr o m A Större operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, >17 år, komplicerat 8, B Andra operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, >17 år, komplicerat 4, Utgått fr o m , A Större operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, >17 år, ej komplicerat 5, B Andra operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, >17 år, ej komplicerat 1, Operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, 0-17 år 2, Operationer i analregionen, stomirevisioner och andra mindre tarmingrepp, komplicerat 1, Operationer i analregionen, stomirevisioner och andra mindre tarmingrepp, ej komplicerat 0, Operationer av andra bråck än inguinala och femorala, >17 år, komplicerat 1, Operationer av andra bråck än inguinala och femorala, >17 år, ej komplicerat 1, Operationer av inguinala och femorala bråck, >17 år, komplicerat 0, Operationer av inguinala och femorala bråck, >17 år, ej komplicerat 0, Bråckoperationer, 0-17 år 0, Utgått fr o m Utgått fr o m Utgått fr o m N Appendektomi, komplicerat 1, Appendektomi, ej komplicerat 0, Operationer i munhålan, komplicerat 1, Operationer i munhålan, ej komplicerat 0, Andra operationer i mage och tarm, komplicerat 3, Andra operationer i mage och tarm, ej komplicerat 1, Maligna tumörer i matsmältningsorganen, komplicerat 1, Maligna tumörer i matsmältningsorganen, ej komplicerat 0, Blödning i matsmältningsorganen, komplicerat 0, Blödning i matsmältningsorganen, ej komplicerat 0, Komplicerat magsår 1, Ej komplicerat magsår, med komplicerande bidiagnos 1, Ej komplicerat magsår, utan komplicerande bidiagnos 0, Inflammatorisk tarmsjukdom 0, Passagehinder i mag-tarmkanalen, komplicerat 0, Passagehinder i mag-tarmkanalen, ej komplicerat 0, Buksmärtor och gastroenteriter, >17 år, komplicerat 0, Buksmärtor och gastroenteriter, >17 år, ej komplicerat 0, Utgått fr o m A Buksmärtor och gastroenteriter, 0-17 år, komplicerat 0, B Buksmärtor och gastroenteriter, 0-17 år, ej komplicerat 0, Tand- & munhålesjukdomar utom tandextrakt & restaurering, >17 år 0, Tand- & munhålesjukdomar utom tandextrakt & restaurering, 0-17 år 0, Tandextraktion eller restaurering 0, Andra diagnoser i matsmältningsorganen, >17 år, komplicerat 0, Andra diagnoser i matsmältningsorganen, >17 år, ej komplicerat 0, Andra diagnoser i matsmältningsorganen, 0-17 år 0, Pankreas-, lever- eller shuntoperationer, komplicerat 7, Pankreas-, lever- eller shuntoperationer, ej komplicerat 5, Gallvägsoperationer utom kolecystektomi, komplicerat 4, Gallvägsoperationer utom kolecystektomi, ej komplicerat 2, Kolecystektomi med exploration av koledokus, komplicerat 3, Kolecystektomi med exploration av koledokus, ej komplicerat 2,

11 Bilaga 1B Sid 4 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 197 Kolecystektomi, öppen, utan exploration av koledokus, komplicerat 3, Kolecystektomi, öppen, utan exploration av koledokus, ej komplicerat 1, Diagnostiska operationer på lever och gallvägar vid malign sjukdom 3, Diagnostiska operationer på lever och gallvägar vid benign sjukdom 2, Andra operationer på lever, gallvägar och pankreas 4, Cirros och alkoholhepatit 1, Maligna tumörer i pancreas, lever och gallvägar 1, Sjukdomar i pankreas utom malignitet 0, Sjukdomar i lever utom malign tumör, cirros och alkoholhepatit, komplicerat 1, Sjukdomar i lever utom malign tumör, cirros och alkoholhepatit, ej komplicerat 0, Gallvägssjukdomar, komplicerat 0, Gallvägssjukdomar, ej komplicerat 0, Utgått fr o m A Primära unilaterala ledproteser på nedre extremitet 2, B Sekundära unilaterala ledproteser samt replantationer på nedre extremitet 3, Operationer på höft och femur utom på större led, >17 år, komplicerat 2, Operationer på höft och femur utom på större led, >17 år, ej komplicerat 2, Operationer på höft och femur utom på större led, 0-17 år 2, Amputation för sjukdomar i muskler, ben eller bindväv 3, Utgått fr o m A Kombinerad främre och bakre ryggradsfusion 5, B Annan ryggradsfusion, komplicerat 4, C Andra rygg- och halsoperationer, komplicerat 3, Utgått fr o m B Annan ryggradsfusion, ej komplicerat 3, C Andra rygg- och halsoperationer, ej komplicerat 1, Biopsier från muskel, ben och bindväv 1, Sårrevision o hudtransplantation för sjd i muskler, ben och bindväv utom hand 3, Operationer på fotled, underben eller överarm, >17 år, komplicerat 2, Operationer på fotled, underben eller överarm, >17 år, ej komplicerat 1, Operationer på fotled, underben eller överarm, 0-17 år 1, Knäoperationer utom diagnostiska artroskopier, komplicerat 2, Knäoperationer utom diagnostiska artroskopier, ej komplicerat 0, Större operationer på skuldra/armbåge el andra armoperationer med kompl bidiagnos 1, Armoperationer utom på större leder, ej komplicerat 0, Fotoperationer 1, Bindvävsoperationer, komplicerat 1, Bindvävsoperationer, ej komplicerat 0, Större tum- & ledoperationer el andra hand- & handledsoperationer med kompl bidiagnos 0, Hand- och handledsoperationer utom på större leder, ej komplicerat 0, Lokal excision och avlägsnande av internt fixationsmtrl i höft och lår 0, Lokal excision och avlägsnande av internt fixationsmtrl utom i höft och lår 0, Diagnostisk artroskopi 0, Andra operationer på muskler, ben & bindväv, komplicerat 2, Andra operationer på muskler, ben & bindväv, ej komplicerat 1, Lårbensfrakturer 2, Höft- och bäckenfrakturer 2, Höftledsluxation och distortion av höft, bäcken eller lår 0, Osteomyelit 1, Maligna tumörer i muskel, bindväv och skelett samt patologiska frakturer 1, Sjukdomar i bindväv, komplicerat 1, Sjukdomar i bindväv, ej komplicerat 0, Septisk artrit 0, Medicinska ryggsjukdomar 0, Bensjukdomar & specifika artropatier, komplicerat 1, Bensjukdomar & specifika artropatier, ej komplicerat 0, Ospecifika artropatier 0, Symtom från muskulatur, ben och bindväv 0, Bursit, tendinit och myosit 0, Eftervård för tillstånd i muskler, ben & bindväv 0, Fraktur, stukning el luxation i underarm, hand el fot, >17 år, komplicerat 1, Fraktur, stukning el luxation i underarm, hand el fot, >17 år, ej komplicerat 0, Fraktur, stukning el luxation i underarm, hand el fot, 0-17 år 0, Fraktur, stukning el luxation i överarm eller underben exkl fot, >17 år, komplicerat 1, Fraktur, stukning el luxation i överarm eller underben exkl fot, >17 år, ej komplicerat 0, Fraktur, stukning el luxation i överarm eller underben exkl fot, 0-17 år 0, Andra sjukdomar i muskler, ben & bindväv 0, Total mastektomi för malign tumör, komplicerat 1, Total mastektomi för malign tumör, ej komplicerat 1, Subtotal mastektomi för malign tumör, komplicerat 1, Subtotal mastektomi för malign tumör, ej komplicerat 1, Bröstoperationer för benignt tillstånd utom biopsi & lokal excision 0, Bröstbiopsi & lokal excision för benignt tillstånd 0,

12 Bilaga 1B Sid 5 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 263 Hudtranspl & revision för hudulcus el cellulit, komplicerat 2, Hudtranspl & revision för hudulcus el cellulit, ej komplicerat 2, Hudtranspl & revision utom för hudulcus el cellulit, komplicerat 2, Hudtranspl & revision utom för hudulcus el cellulit, ej komplicerat 0, Perianala & pilonidala operationer 0, Plastikkirurgiska operationer i hud och underhud 0, Andra operationer i hud och underhud, komplicerat 1, Andra operationer i hud och underhud, ej komplicerat 0, Kroniska hudsår 1, Svåra hudsjukdomar inkl malignt melanom, komplicerat 1, Svåra hudsjukdomar inkl malignt melanom, ej komplicerat 0, Maligna bröstsjukdomar, komplicerat 1, Maligna bröstsjukdomar, ej komplicerat 0, Benigna bröstsjukdomar 0, Inflammation i hud & underhud, >17 år, komplicerat 0, Inflammation i hud & underhud, >17 år, ej komplicerat 0, Inflammation i hud & underhud, 0-17 år 0, Trauma utan djupare skador, >17 år, komplicerat 1, Trauma utan djupare skador, >17 år, ej komplicerat 0, Trauma utan djupare skador, 0-17 år 0, Lättare hudsjukdomar, hudtumörer inkl skivepitelcancer, komplicerat 1, Lättare hudsjukdomar, hudtumörer inkl skivepitelcancer, ej komplicerat 0, Amputation av nedre extrem för endokrina, nutritiva & metabola sjukdomar 5, Hypofys- och binjureoperationer 3, Hudtransplant & revision för endokrina, nutritiva & metabola sjukdomar 2, Utgått fr o m A Mag-tarmoperationer mot fetma 2, B Andra fetmaoperationer 1, Bisköldkörteloperationer 1, Sköldkörteloperationer 1, Thyroglossusoperationer 0, Andra operationer för endokrin, nutrit & metab sjukdomar, komplicerat 2, Andra operationer för endokrin, nutrit & metab sjukdomar, ej komplicerat 1, Diabetes, >35 år 0, Diabetes, 0-35 år 1, Nutritionssjukdomar och diverse metabola sjukdomar, >17 år, komplicerat 1, Nutritionssjukdomar och diverse metabola sjukdomar, >17 år, ej komplicerat 0, Nutritionssjukdomar och diverse metabola sjukdomar, 0-17 år 0, Medfödda ämnesomsättningsrubbingar 0, Endokrina sjukdomar, komplicerat 0, Endokrina sjukdomar, ej komplicerat 0, Njurtransplantation 8, Njur-, urinledar- & större blåsoperation för maligna tumörer 3, Njur-, urinledar- & större blåsoperation för benign sjukdom, komplicerat 3, Njur-, urinledar- & större blåsoperation för benign sjukdom, ej komplicerat 2, Utgått fr o m Utgått fr o m Mindre urinblåsoperationer, komplicerat 1, Mindre urinblåsoperationer, ej komplicerat 0, Transuretrala operationer, komplicerat 0, Transuretrala operationer, ej komplicerat 0, Uretrala operationer, >17 år, komplicerat 1, Uretrala operationer, >17 år, ej komplicerat 0, Uretrala operationer, 0-17 år 0, Andra njur & urinvägsoperationer 1, Njursvikt 1, Dialysbehandling 0, Njur- och urinvägstumörer, komplicerat 1, Njur- och urinvägstumörer, ej komplicerat 0, Njur- och urinvägsinfektioner, >17 år, komplicerat 0, Njur- och urinvägsinfektioner, >17 år, ej komplicerat 0, Njur- och urinvägsinfektioner, 0-17 år 0, Urinvägssten, komplicerat och/eller litotripsi 0, Urinvägssten, ej komplicerat 0, Symtom från njurar och urinvägar, >17 år, komplicerat 0, Symtom från njurar och urinvägar, >17 år, ej komplicerat 0, Symtom från njurar och urinvägar, 0-17 år 0, Uretrastriktur, >17 år, komplicerat 0, Uretrastriktur, >17 år, ej komplicerat 0, Uretrastriktur, 0-17 år 0, Andra njur- och urinvägssjukdomar, >17 år, komplicerat 0, Andra njur- och urinvägssjukdomar, >17 år, ej komplicerat 0, Andra njur- och urinvägssjukdomar, 0-17 år 0,

13 Bilaga 1B Sid 6 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 334 Stor bäckenoperation på man, komplicerat 2, Stor bäckenoperation på man, ej komplicerat 2, Transuretral prostatektomi, komplicerat 1, Transuretral prostatektomi, ej komplicerat 0, Testikeloperationer för malign tumör 1, Testikeloperationer för benigna sjukdomar, >17 år 0, Testikeloperationer för benigna sjukdomar, 0-17 år 0, Penisoperationer 0, Omskärelse, >17 år 0, Omskärelse, 0-17 år 0, Andra operationer på manliga genitalia för maligna tumörer 0, Andra operationer på manliga genitalia vid benign sjukdom 0, Maligna tumörer i manliga genitalia, komplicerat 1, Maligna tumörer i manliga genitalia, ej komplicerat 0, Benign prostatahypertrofi, komplicerat 0, Benign prostatahypertrofi, ej komplicerat 0, Inflammation i manliga genitalia 0, Sterilisering, manlig 0, Andra sjukdomar i manliga genitalia 0, Radikal hysterektomi, vulvektomi och bäckenutrymning 3, Operationer på uterus och adnex för malignitet utanför ovarier/adnex, komplicerat 2, Operationer på uterus och adnex för malignitet utanför ovarier/adnex, ej komplicerat 1, Rekonstruktiva operationer på kvinnliga genitalia 1, Operationer på uterus och adenex för malignitet i ovarier/adnex 2, Operationer på uterus och adenex för benign sjukdom, komplicerat 1, Operationer på uterus och adenex för benign sjukdom, ej komplicerat 1, Operationer på cervix, vagina och vulva 0, Gynekologisk laparoskopi eller öppen sterilisering 0, Laparoskopisk eller endoskopisk sterilisering 0, Skrapning, konisering och radioaktiva inlägg, för maligna tumörer 0, Skrapning och konisering, för benign sjukdom 0, Andra gynekologiska operationer 1, Maligna tumörer i kvinnliga genitalia, komplicerat 0, Maligna tumörer i kvinnliga genitalia, ej komplicerat 0, Infektioner i kvinnliga genitalia 0, Menstruella störningar & andra problem i kvinnliga genitalia 0, Kejsarsnitt, komplicerat 1, Kejsarsnitt, ej komplicerat 1, Vaginal förlossning, komplicerat 0, Vaginal förlossning, ej komplicerat 0, Vaginal förlossning, med sterilisering och/eller skrapning 0, Vaginal förlossning med andra operationer än sterilisering/skrapning 0, Sjukdomar i puerperiet utan operationer 0, Sjukdomar i puerperiet med operationer 0, Extrauterin graviditet 0, Hotande abort eller prematur födsel 0, Abort utan evakuering 0, Abort med evakuering eller hysterotomi 0, Avstannat värkarbete 0, Andra antepartumdiagnoser med medicinska komplikationer 0, Andra antepartumdiagnoser utan medicinska komplikationer 0, Utgått fr o m A Nyfödd, död inom 2 dygn eller överförd till annan enhet inom 5 dygn 0, B Eftervård för neonatala problem, sent inträffande neonatala problem 0, Utgått fr o m N Nyfödd, födelsevikt under 1000 g 14, Utgått fr o m N Nyfödd, födelsevikt g 9, Utgått fr o m A Nyfödd, födelsevikt g, med multipla problem 7, B Nyfödd, födelsevikt g, utan multipla problem 3, Utgått fr o m A Nyfödd, födelsevikt 2500 g eller mer, med större operation 11, B Nyfödd, födelsevikt 2500 g eller mer, med multipla problem 3, Nyfödd, födelsevikt 2500 g eller mer, med annat signifikant problem 0, Normal nyfödd 0, Mjältextirpation, >17 år 2, Mjältextirpation, 0-17 år 2, Annan åtgärd för sjukdom i blod eller blodbildande organ 0, Anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, >17 år 0, Anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, 0-17 år 0, Koagulationsstörningar 0, Retikuloendoteliala- & immunologiska sjukdomar, komplicerat 0,

14 Bilaga 1B Sid 7 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 399 Retikuloendoteliala- & immunologiska sjukdomar, ej komplicerat 0, Lymfom och leukemi med större operation 2, Lymfom och icke-akut leukemi med andra operationer, komplicerat 2, Lymfom och icke-akut leukemi med andra operationer, ej komplicerat 1, Lymfom och icke-akut leukemi, komplicerat 1, Lymfom och icke-akut leukemi, ej komplicerat 0, Akut leukemi utan större operation, 0-17 år 0, Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med stor operation, komplicerat 5, Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med stor operation, ej komplicerat 2, Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med annan operation 1, Strålbehandling 1, Kemoterapi utan akut leukemi som bidiagnos 0, Malignitetsutredning utan endoskopi 0, Malignitetsutredning med endoskopi 0, Myeloproliferativa sjukdomar och ospecificerade tumörer, komplicerat 1, Myeloproliferativa sjukdomar och ospecificerade tumörer, ej komplicerat 0, Operationer för infektiösa & parasitära sjukdomar 2, Sepsis, >17 år 1, Sepsis, 0-17 år 2, Postoperativa & posttraumatiska infektioner 0, Feber av okänd orsak, >17 år, komplicerat 0, Feber av okänd orsak, >17 år, ej komplicerat 0, Virusinfektioner, >17 år 0, Virusinfektioner och feber av okänd orsak, 0-17 år 0, Andra infektioner och parasitära sjukdomar 0, Utgår N Kirurgisk behandling av psykiatriska patienter 0, Utgår Utgår A Bipolära syndrom, < 60 år 0, B Bipolära syndrom, > 59 år 0, X Övriga förstämningssyndrom, < 60 år 0, D Övriga förstämningssyndrom, > 59 år 0, Utgår A Ångestsyndrom 0, B Maladaptiva stressreaktioner, icke akuta tillstånd 0, C Maladaptiva stressreaktioner, akuta tillstånd 0, D Somatoforma och dissociativa syndrom 0, Utgår , N Personlighetsstörningar 1, Utgår A Organiska psykosyndrom, komplicerat 1, B Organiska psykosyndrom, ej komplicerat 1, Utgår A Schizofreni <31 år 0, B Schizofreni, år 0, C Schizofreni, >59 år 0, D Långvariga psykoser, ej schizofreni 0, E Kortvariga psykoser, ej schizofreni 0, F Övriga psykotiska syndrom 0, Utgår A Mental retardation 0, B Neuropsykiatriska tillstånd 0, C Övriga tillstånd som debuterar hos barn och ungdom 0, Utgår A Ätstörningar 1, B Övriga specificerade psykiska störningar 1, C Ospecificerade psykiska störningar 0, Utgår Utgår Utgår Utgår A Missbr/beroende av alkoh/nark, avgiftn/annan symptomatisk behandl, komplicerat 0, B Missbr/beroende av alkoh/nark, avgiftn/annan symptomatisk behandl, ej komplicerat 0, C Missbr/ber av alkoh/nark, avgiftn/annan sympt beh, bidiag: psykos, schizofreni, pers st 0, Utgår Ej giltig 439 Hudtransplantation efter skada 3, Sårrevision efter skada 1, Handkirurgiska ingrepp efter skada 0, Andra operationer efter skada, komplicerat 3, Andra operationer efter skada, ej komplicerat 1, Skador, >17 år, komplicerat 1,

15 Bilaga 1B Sid 8 (8) Kostnads- Vårdtids- DRG DRGTEXT Vikt 2005 ytterfallsgräns ytterfallsgräns 445 Skador, >17 år, ej komplicerat 0, Skador, 0-17 år 0, Allergiska reaktioner, >17 år 0, Allergiska reaktioner, 0-17 år 0, Förgiftningar, toxiska effekter av mediciner, >17 år, komplicerat 0, Förgiftningar, toxiska effekter av mediciner, >17 år, ej komplicerat 0, Förgiftningar, toxiska effekter av mediciner, 0-17 år 0, Behandlingskomplikationer, komplicerad 1, Behandlingskomplikationer, okomplicerad 0, Andra sjukdomar efter skador, förgiftningar & toxiska effekter, komplicerat 0, Andra sjukdomar efter skador, förgiftningar & toxiska effekter, ej komplicerat 0, Brännskador, remitterad till annan akutenhet inom 5 dygn 0, Omfattande brännskador, utan operation 2, Mindre omfattande brännskador, med hudtransplantation 3, Mindre omfattande brännskador, med sårrevision el andra operationer 2, Mindre omfattande brännskador, utan operation 1, Operationer utförda i samband med andra kontakter med sjukvården 1, Rehabilitering 2, Kliniska fynd & symtom, komplicerat 0, Kliniska fynd & symtom, ej komplicerat 0, Efterbehandling vid malign sjukdom 1, Efterbehandling vid andra sjukdomar 0, Andra faktorer med påverkan på hälsotillståndet 0, Tyngre sällsynt, eller felaktig, kombination av huvuddiagnos och åtgärd 4, Huvuddiagnos ogiltig som utskrivnings diagnos Bristande eller felaktig information eller diagnos fattas Dubbelsidiga eller multipla ledoperationer på nedre extremitet 3, Omfattande brännskador, med operation 4, Akut leukemi utan större operation, >17 år 2, Ej giltig 475 Respiratorbehandling för sjukdomar i andningsorganen 3, Ej giltig 477 Annan sällsynt, eller felaktig, kombination av huvuddiagnos och åtgärd 1, Övriga kärloperationer, komplicerat 2, Övriga kärloperationer, ej komplicerat 1, Levertransplantation 24, Utgår A Annan stamcellstransplantation 6, B Allogen stamcellstransplantation, ålder >18 år 11, C Allogen stamcellstransplantation, ålder 0-17 år 19, Trakeostomi vid öron-, näs- och halssjukdomar 6, Trakeostomi ej pga öron-, näs- och halssjukdom 17, Kraniotomi vid multipelt trauma 13, Reimplantation av extremitet, höft- och femurop, vid multipelt trauma 4, Övriga operationer vid multipelt trauma 5, Konservativ behandling av multipelt trauma 3, Utgår HIV med allvarlig HIV-relaterad sjukdom 2, HIV utan allvarlig HIV-relaterad sjukdom 0, Större reimplantationer eller ledprotesoperationer på övre extremitet 2, Kemoterapi vid akut leukemi som bidiagnos 0, Laparoskopisk kolecystektomi utan koledokusexploration, komplicerat 1, Laparoskopisk kolecystektomi utan koledokusexploration, ej komplicerat 1, Lungtransplantation 21, Utgått fr o m Utgått fr o m Utgått fr o m Utgått fr o m Utgått fr o m Utgått fr o m A Rekonstruktion eller annan plastik av bröst, komplicerat 4, B Rekonstruktion eller annan plastik av bröst, ej komplicerat 1, Mastektomi med rekonstruktion eller annan plastik 1, Utgått fr o m Andra operationer vid bröstkörtelsjukdom 0, Obstruktivt sömnapnésyndrom 0, Operation för sömnapnésyndrom 0,

16 1 (2) VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN BILAGA 1 C Samverkansnämndens kansli REGLER FÖR TILLÄMPNING AV DRG-ERSÄTTNING FÖR SLUTEN LÄNS- OCH REGIONSJUKVÅRD I VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2005 Sluten läns- och regionsjukvård skall (med vissa undantag) ersättas med fasta DRG-priser enligt fastställd prislista. Reglerna och definitionerna i det följande skall följas vid tillämpningen av DRG-priserna. 1. Avgränsningar a) En patient skall skrivas in i sluten vård om ansvarig läkare bedömer att så erfordras av medicinska skäl. b) Ett DRG-pris avser en tid av sammanhängande sluten vård vid ett sjukhus/en sjukhusorganisation (sjukhusfall, se pkt 3 nedan).för de kliniker (motsv) som är undantagna från DRG-prissättning tillämpas ett fast pris per vårddag och i förekommande fall även vårdtillfälle. Om en patient överförs från en DRG-klinik till en icke DRG-klinik eller vice versa erhålls såväl DRGersättning som vårddags/vårdtillfällesersättning. 2. In- och utskrivningspolicy För en patient som av allvarliga medicinska skäl överförs direkt från ett sjukhus till ett annat kan det i vissa fall visa sig uppenbart orimligt att det förstnämnda sjukhuset/motsv erhåller full DRG-ersättning. Jämkning skall då kunna ske. 3. Sjukhusfall Ett DRG-pris utgör ersättning för ett sjukhusfall, varmed menas en tid av sammanhängande sluten vård för en utskriven patient vid ett sjukhus/en sjukhusorganisation (dvs LiH (exkl Spenshult), SiV, SU, NU, SÄS, Alingsås, SkaS och Kungälvs sjukhus). Med vårdtillfälle menas en tid av sluten vård vid en klinik (motsv).om en patient under en tid av sammanhängande sluten vård vid ett sjukhus/en sjukhusorganisation överförs mellan olika kliniker består således sjukhusfallet av flera vårdtillfällen. Endast ett DRG-pris erhålls för ett sådant sjukhusfall. Om vid klinikvis DRG-gruppering, olika DRG-grupperingar aktualiseras vid de olika klinikerna väljes för sjukhusfallet den DRG-grupp som åsatts det högsta priset. Det kan undantagsvis förekomma att en patient under vårdtiden vid ett sjukhus erhåller behandlingar, som är medicinskt helt oberoende och som ej har en gemensam intagningsorsak. Om sjukhuset kan visa att så är fallet kan flera DRG-ersättningar erhållas för sjukhusfallet. Förhållandet skall klart framgå av fakturan.

17 2 (2) 4. Ytterfallsersättning För speciellt dyra patienter erhåller sjukhuset/sjukhusorganisationen s k ytterfallsersättning som tillägg till prislistans DRG-pris. Sådan ersättning kan erhållas för sjukhusfall som överskrider i prislistan angivna gränsvärden för kostnad eller vårdtid. Ytterfallsersättning beräknas på följande sätt. a) Kostnadsytterfall Om den samlade kostnaden för ett sjukhusfall enligt SURF-systemet eller likvärdigt kostnadsredovisningssystem överskrider angivet gränsvärde för ifrågavarande DRG-grupp erhålls ytterfallsersättning med skillnaden mellan den samlade kostnaden och gränsvärdet. Vårdtidsytterfallsersättning kan då ej komma ifråga b) Vårdtidsytterfall Om kostnadsytterfallsersättning ej är aktuell eller ej kan beräknas för ett sjukhusfall kan istället vårdtidsytterfallsersättning bli aktuell. Sådan ersättning erhålls med kr för varje vårddag som överskrider angivet gränsvärde för DRG-gruppen i fråga. Ytterfallsersättning erhålls dock ej för vårddagar för medicinskt färdigbehandlade patienter, som ersatts av primärkommun (motsv).

18 Bilaga 2A 1(1) DAGKIRURGI ENLIGT NORDDRG-O PRIS PER DRG-POÄNG ATT TILLÄMPAS FÖR UTOMLÄNSSJUKVÅRD I VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN ÅR 2005 SJUKHUS/SJUKHUSORGANISATION DRG-PRIS 2005, KR* LÄNSSJUKHUSET I HALMSTAD SJUKHUSET I VARBERG NÄRSJUKVÅRDEN KUNGSBACKA Se bilaga 2C Se bilaga 2C Se bilaga 2C SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET KUNGÄLVS SJUKHUS NU-SJUKVÅRDEN SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS ALINGSÅS LASARETT SKARABORGS SJUKHUS *Före avdrag för patientavgift.

19 Bilaga 2B Sid 1 (3) Göran Gustavsson Per Sjöli Leif Sundberg Viktlista för Västra Götalandsregionen 2005 NordDRG-O - Öppen vård, reducerad förteckning DRG Nord DRG text Vikt O Kraniotomi, kort vårdtid 2, O Operationer på ryggmärg och närliggande vävnad, kort vårdtid 1, O Operationer på extrakraniella kärl, kort vårdtid 1, O Operationer på karpaltunnel, kort vårdtid 0, O Op på hjärnnerver & andra delar av nervsystemet, kort vårdtid 0, O Operationer på retina, kort vårdtid 0, O Operationer i orbita, kort vårdtid 0, O Primära operationer på iris, kort vårdtid 0, O Linsoperationer med och utan vitrektomi, kort vårdtid 0, O Extraokulära operationer exkl ögonhåla, kort vårdtid 0, O Intraokulära operationer utom på retina, iris och lins, kort vårdtid 0, O Operationer på spottkörtel exkl avlägsnande, kort vårdtid 0, O Operationer på bihålor och processus mastoideus, kort vårdtid 0, O Diverse operationer på öron, näsa, mun och hals, kort vårdtid 0, P Diverse små operationer på öron, näsa, mun och hals, kort vårdtid 0, O Näsplastiker, kort vårdtid 0, O Operationer på tonsiller och adenoid, kort vårdtid 0, O Myringotomi med insättande av rör, kort vårdtid 0, O Andra operationer i öron, näsa, mun och hals, kort vårdtid 0, O Andra operationer på andningsorganen, kort vårdtid 0, O Andra kardiotorakala operationer, kort vårdtid 3, O Större kardiovaskulära operationer, kort vårdtid 1, O Perkutana kardiovaskulära operationer, kort vårdtid 1, O Amputationer pga cirkulationssjukdomar, andra delar än övre extremitet eller tå, kort vårdtid 2, O Amputationer av övre extremitet eller tå pga cirkulationssjukdomar, kort vårdtid 0, O Permanenta pacemakerimplantat vid infarkt, hjärtsvikt el chock, kort vårdtid 1, O Utgår , O Pacemakerrevision utan byte av pulsgenerator, kort vårdtid 1, O Byte av pulsgenerator för pacemaker, kort vårdtid 1, O Underbindning & stripping av ven, kort vårdtid 0, O Andra anestesi- och operationssalsåtgärder gällande cirkulationssystemet, kort vårdtid 1, O Cirkulationssjukdomar utan hjärtinfarkt, med hjärtkateterisering, kort vårdtid 0, O Adherenslösning och delning av brid, kort vårdtid 1, O Mindre tunn- och tjocktarmsoperationer, kort vårdtid 0, O Operationer på magsäck, matstrupe och tolvfingertarm, kort vårdtid 1, O Operationer i analregionen, stomirevisioner och andra mindre tarmingrepp, kort vårdtid 0, O Operationer av andra bråck än inguinala och femorala, kort vårdtid 0, O Operationer av inguinala och femorala bråck, kort vårdtid 0, O Appendektomi, kort vårdtid 0, O Operationer i munhålan, kort vårdtid 0, O Andra operationer i mage och tarm, kort vårdtid 0, O Tandextraktion eller restaurering, kort vårdtid 0, O Utgår , O Diagnostiska operationer på lever och gallvägar, kort vårdtid 1, O Andra operationer på lever, gallvägar och pankreas, kort vårdtid 2, O Primära unilaterala ledproteser på nedre extremitet, kort vårdtid 1, O Operationer på höft och femur utom på större led, kort vårdtid 1, O Amputation för sjukdomar i muskler, ben eller bindväv, kort vårdtid 1, O Rygg- och halsoperationer, kort vårdtid 0, O Biopsier från muskel, ben och bindväv, kort vårdtid 0, O Sårrevision och hudtransplantation för sjukdomar i muskler, ben och bindväv utom hand, kort vårdtid 1,6365 Utomlänspriser

20 Bilaga 2B Sid 2 (3) DRG Nord DRG text Vikt O Operationer på fotled, underben eller överarm, kort vårdtid 0, O Knäoperationer utom diagnostiska artroskopier, kort vårdtid 0, O Större operationer på skuldra/armbåge, kort vårdtid 0, O Armoperationer utom på större leder, kort vårdtid 0, O Fotoperationer, kort vårdtid 0, O Bindvävsoperationer, kort vårdtid 0, O Större tum- & ledoperationer, kort vårdtid 0, O Hand- och handledsoperationer utom på större leder, kort vårdtid 0, O Lokal excision och avlägsnande av internt fixationsmtrl i höft och lår, kort vårdtid 0, O Lokal excision och avlägsnande av internt fixationsmtrl utom i höft och lår, kort vårdtid 0, O Diagnostisk artroskopi, kort vårdtid 0, O Andra operationer på muskler, ben & bindväv, kort vårdtid 0, O Subtotal mastektomi för malign tumör, kort vårdtid 0, O Bröstoperationer för benignt tillstånd utom biopsi & lokal excision, kort vårdtid 0, O Bröstbiopsi & lokal excision för benignt tillstånd, kort vårdtid 0, O Hudtranspl & revision, kort vårdtid 0, O Perianala & pilonidala operationer, kort vårdtid 0, O Plastikkirurgiska operationer i hud och underhud, kort vårdtid 0, O Andra operationer i hud och underhud, kort vårdtid 0, O Amputation av nedre extrem för endokrina, nutritiva & metabola sjukdomar, kort vårdtid 2, O Hudtransplant & revision för endokrina, nutritiva & metabola sjukdomar, kort vårdtid 1, O Fetmaoperationer, kort vårdtid 1, P Andra fetmaoperationer, kort vård tid 0, O Bisköldkörteloperationer, kort vårdtid 0, O Sköldkörteloperationer, kort vårdtid 0, O Thyroglossusoperationer, kort vårdtid 0, O Andra operationer för endokrin, nutrit & metab sjukdomar, kort vårdtid 0, O Mindre urinblåsoperationer, kort vårdtid 0, O Transuretrala operationer, kort vårdtid 0, O Uretrala operationer, kort vårdtid 0, O Andra njur & urinvägsoperationer, kort vårdtid 0, O Dialysbehandling, öppenvård Se prislista 323O Litotripsi, kort vårdtid 0, O Transuretral prostatektomi, kort vårdtid 0, O Testikeloperationer, kort vårdtid 0, O Penisoperationer, kort vårdtid 0, O Omskärelse, kort vårdtid 0, O Andra operationer på manliga genitalia, kort vårdtid 0, O Sterilisering, manlig, kort vårdtid 0, O Rekonstruktiva operationer på kvinnliga genitalia, kort vårdtid 0, O Operationer på uterus och adenex för benign sjukdom, kort vårdtid 0, O Operationer på cervix, vagina och vulva, kort vårdtid 0, O Gynekologisk laparoskopi eller öppen sterilisering, kort vårdtid 0, O Laparoskopisk eller endoskopisk sterilisering, kort vårdtid 0, O Skrapning, konisering och radioaktiva inlägg, kort vårdtid 0, O Andra gynekologiska operationer, kort vårdtid 0, O Vaginal förlossning, kort vårdtid 0, O Vaginal förlossning med relaterad operation, kort vårdtid 0, O Avbrytande av graviditet, kort vårdtid 0, O Mjältextirpation, kort vårdtid 1, O Annan åtgärd för sjukdom i blod eller blodbildande organ, kort vårdtid 0, O Utgår , O Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med annan operation, kort vårdtid 0, O Strålbehandling, öppenvård Se prislista 410O Kemoterapi utan akut leukemi som bidiagnos, öppenvård Se prislista 415O Operationer för infektiösa & parasitära sjukdomar, kort vårdtid 1, O Operationer på grund av psykiska sjukdomar, kort vårdtid 0, O Hudtransplantation efter skada, kort vårdtid 1, O Sårrevision efter skada, kort vårdtid 0, O Handkirurgiska ingrepp efter skada, kort vårdtid 0,4565 Utomlänspriser

Utomlänspriser 2012. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Utomlänspriser 2012. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Utomlänspriser 2012 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Västra

Läs mer

Utomlänspriser 2014. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2014-04-01

Utomlänspriser 2014. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2014-04-01 VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Utomlänspriser 2014 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2014-04-01 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Utomlänspriser 2015. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2015-01-01

Utomlänspriser 2015. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2015-01-01 VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Utomlänspriser 2015 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen som gäller från 2015-01-01 POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för

KPP-databasen 2013 Genomsnittskostnader per DRG, innerfall DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre komplikatsnivån A03E Intrakraniell kir för DRG VTF Kostnad Diff. I kostnad mot den lägre A08A Annan intrakraniell kärlkir M 88 498026 77% A09E Intrakraniell shuntkirurgi U 869 84144 A09A Intrakraniell shuntkirurgi M 87 306629 264% A10E Annan kraniotomi

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Psykiatriska patienter i NordDRG. Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala

Psykiatriska patienter i NordDRG. Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala Psykiatriska patienter i NordDRG Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala Grundprinciperna i DRG Analysmetod för casemix Medicinsk och ekonomisk spektrum av behandlade

Läs mer

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl.

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl. 1 UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm- regionen Nord-DRG, somatisk vård Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl. K) Poängpris 48 167 kr 50 129 kr DRG A03A Intrakraniell kir för tumör

Läs mer

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting.

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård. Poängpris Stockholms läns landsting. 1 UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2013 För Stockholm- regionen Nord-DRG, somatisk vård Poängpris Stockholms läns landsting Poängpris 48 167 kr 50 129 kr DRG A03A Intrakraniell kir för tumör M 8,5445

Läs mer

Uthyrning av lokaler HS 2005/0023 och HS 2007/0026, enligt av nämnden fastställda riktlinjer, se HSN 22

Uthyrning av lokaler HS 2005/0023 och HS 2007/0026, enligt av nämnden fastställda riktlinjer, se HSN 22 FÖRSLAG 1(1) 5 april Hälso- och sjukvårdsnämnden Uthyrning av lokaler HS 2005/0023 och HS /0026, enligt av nämnden fastställda riktlinjer, se HSN 22 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått förfrågan

Läs mer

Revidering av utomlänsprislista för Region Stockholm Gotland

Revidering av utomlänsprislista för Region Stockholm Gotland 1 (1) Samverkansnämnden Stockholm - TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-06-01 SSG 2011-06-10 p 5 Revidering av utomlänsprislista för Region Stockholm Ärendet Ärendet avser revidering av utomlänsprislista för Region

Läs mer

Beräknad kostnad för vikten 1 är 46 203 kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2016

Beräknad kostnad för vikten 1 är 46 203 kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2016 2015-10-26 Åke Karlsson Lisbeth Serdén Beräknad kostnad för vikten 1 är 46 203 kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2016 Beräknad på klinikvårdtillfällen

Läs mer

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2014 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG-CC SLUTENVÅRD, klinikvårdtillfällen

UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2014 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG-CC SLUTENVÅRD, klinikvårdtillfällen 2013-10-28 Åke Karlsson Lisbeth Serdén UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec För Stockholm- regionen Nord-DRG-CC SLUTENVÅRD, klinikvårdtillfällen A03A Intrakraniell kir för tumör M 6,5482 315 407 340 729

Läs mer

Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn.

Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. Viktlista 2016, sll, BUMM vårdval 2016-01-25 Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. DRG 2016 med 2013 års vikter Viktlistan visar samtliga öppenvårdsdrgn. För vårdval BUMM är poängpriset=24 700kr from

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Regler och priser 1.1 Utgångspunkter

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Regler och priser 1.1 Utgångspunkter 2 www.srvn.org INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Regler och priser 1.1 Utgångspunkter...7 1.1.1 Historik...7 1.1.2 Nuvarande ersättningsmodell...7-10 1.2 Regler för tillämpning av priser i Södra sjukvårdsregionen

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

1.6 Priser NordDRG CC - Öppen vård Högspecialiserad vård och länssjukvård - samtliga sjukhus

1.6 Priser NordDRG CC - Öppen vård Högspecialiserad vård och länssjukvård - samtliga sjukhus 1.6 er Nord CC - Öppen vård Högspecialiserad vård och länssjukvård - samtliga Krontal (kostnadstrimning): 45 938 Krontal: 49 531 När -pris inte finns angivet tillämpas antingen patientspecifika priser

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Arbetsprocessen för nationella prospektiva vikter - Uppdatering inför 2016

Arbetsprocessen för nationella prospektiva vikter - Uppdatering inför 2016 Arbetsprocessen för nationella prospektiva vikter - Uppdatering inför 2016 Innehållsförteckning Nationella prospektiva vikter... 3 1. Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Nationella viktgruppen... 3

Läs mer

Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej.

Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. PRISLISTA SÖRMLAND 2014 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Angivna priser gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. SLUTEN

Läs mer

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice sprognos Landstingsservice 2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Landstingsservice Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-18 Prognosen baseras på utfall t.o.m. december månad Ekonomi Resultaträkning

Läs mer

Förstärkt uppföljning i anslutning till uppföljningsrapport 1 Hallands sjukhus

Förstärkt uppföljning i anslutning till uppföljningsrapport 1 Hallands sjukhus 1(4) Datum 2013-04-15 Förstärkt uppföljning i anslutning till uppföljningsrapport 1 Hallands sjukhus I uppdrag 2013 till driftnämnderna inom hälso- och sjukvård framgår att en kort rapport ska lämnas till

Läs mer

utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008

utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008 Datakvalitet Andel höftfraktur h med respektive utan komplikation Andel höftfrakturer m ed kom plikation DRG 210 jfm DRG 211 utan kom plikation, 2008 Stockholm Norrbotten Västerbotten Jönköping Örebro

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen 1.2 Beslut och giltighet 1.3 Prismodell 1.4 Priser och ersättningar 1. 1 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Södra sjukvårdsregionen... 7 1.2 Beslut och giltighet... 7 1.3 Prismodell... 7 1.3.1 Allmänt... 7 1.3.2 Sluten somatisk vård... 7 1.3.3 Öppen vård vid

Läs mer

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder Handens närsjukhus December 2008 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 1. Uppdrag...

Läs mer

DRG som grund för prestationsersättning inom psykiatrin

DRG som grund för prestationsersättning inom psykiatrin DRG som grund för prestationsersättning inom psykiatrin Hälso- och sjukvårdsavdelningen Maj 2007 Bengt Kron Bakgrund och uppdrag Regionstyrelsen beslöt den 6 februari 2007 att ett nytt ersättningssystem

Läs mer

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för CC-versionen av NordDRG för år 2012. (Fel i den traditionella

Läs mer

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Andning A01 Andningsbesvär med pip, astma J459 Astma ospecificerad Andning A02 Andningsbesvär med främmande kropp T179 Främmande kropp i andningsvägarna med icke

Läs mer

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Följande dokument redovisar datakällor och definitioner för indikatorerna i Statistikverktyget på Folkhälsa på karta. Samtliga indikatorer

Läs mer

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning

Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Uppdragsförflyttning - SUS beräkning Ekonomiska konsekvenser av flytten Patientgrupp: X. Budget (om separat enhet) Flyttas från: SUS 2. Skattat utfall Flyttas till: X 3. KPP Flyttas datum: X 4. DRG-ersättning.

Läs mer

GRANSKNING AV KLASSIFICERING AV SJUKDOMAR OCH ÅTGÄRDER I SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN ÅR Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

GRANSKNING AV KLASSIFICERING AV SJUKDOMAR OCH ÅTGÄRDER I SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN ÅR Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB GRANSKNING AV KLASSIFICERING AV SJUKDOMAR OCH ÅTGÄRDER I SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN ÅR 2002 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Slutrapport - Januari 2003 INNEHÅLL: Innehållsförteckning 1 0. Sammanfattning

Läs mer

Referensvikter för slutenvårds-och öppenvårdsgrupper, NordDRG 2017

Referensvikter för slutenvårds-och öppenvårdsgrupper, NordDRG 2017 Bilaga 1 Referensvikter för slutenvårds-och öppenvårdsgrupper, NordDRG 2017 DRG Beräknad på klinikvårdtillfällen enligt den nationella KPP-databasen för år 2015 2016-12-08 Ny version, 1.1 pga textändring

Läs mer

Om NordDRG 2012 SWE CC

Om NordDRG 2012 SWE CC Om NordDRG 2012 SWE CC År 2012 introduceras i Sverige en ny version av NordDRG benämnd NordDRG-CC. Den skiljer sig från ordinarie NordDRG-version avseende möjligheten att beskriva patienternas komplikationer

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

ANDEL KOMPLICERAT DRG 2005-2013 SOMATISK AKUTSJUKHUS. SLUTEN VÅRD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

ANDEL KOMPLICERAT DRG 2005-2013 SOMATISK AKUTSJUKHUS. SLUTEN VÅRD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING ANDEL KOMPLICERAT DRG 2005-2013 SOMATISK AKUTSJUKHUS. SLUTEN VÅRD STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Hector Reyes HSF-Vårdinformatik 2014-05-13 Skillnader i andel komplicerade DRG från början Upphovet till olikheterna

Läs mer

Var vårdas patienten? En analys av patientströmmar mellan landstingen

Var vårdas patienten? En analys av patientströmmar mellan landstingen Var vårdas patienten? En analys av patientströmmar mellan landstingen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision Kvalitetssäkring av medicinska databaser utbildning, analys och revision 25 mars 2011 Staffan Bryngelsson Emendors affärsidé: Att bidra till att beslut i hälso-och sjukvården fattas på grundval av korrekta

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Vad önskas DR G Vad används DRG till? Verksamhetsbeskrivning Enkelt & överskådligt Kan förstås av både läkare, administratörer och politiker Bokslut Målbeskrivning Jämföra egen verksamhet över tid Vad

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar Indikatorer och underlag för bedömningar. Bilaga 2. Vårdkonsumtion och kostnader

Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar Indikatorer och underlag för bedömningar. Bilaga 2. Vårdkonsumtion och kostnader Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar Indikatorer och underlag för bedömningar Bilaga 2. Vårdkonsumtion och kostnader Innehåll Inledning... 5 Direkta hälso- och sjukvårdskostnader...

Läs mer

Användningsomr och KPP

Användningsomr och KPP Användningsomr ndningsområden den för f r DRG och KPP Datakvalitet Årlig rapport från Socialstyrelsen Andel angina pectoris jfm andelen bröstsm stsmärtor Andel angina pectoris D RG 140 jfm bröstsm ärtor

Läs mer

Statistik. t o m augusti , Malin Sucksdorff

Statistik. t o m augusti , Malin Sucksdorff Statistik t o m augusti 2017 2017-09-25, Malin Sucksdorff Trend t o m augusti 2015-2017 2 Tom augusti Vårdtillfälle DRG-vikt sv DRG Medelvikt sv DRG-vikt ov Sjukv behandling Indirekt Kontakt Östergötland

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

1.5 Tillämpningsregler 2013

1.5 Tillämpningsregler 2013 1.5 Tillämpningsregler 2013 1.5.1 Användning av regionala priser och ersättningar Priser och ersättningar enligt denna överenskommelse tillämpas i enlighet med regionavtal mellan landstingen i Södra sjukvårdsregionen.

Läs mer

Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017

Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017 Primärkodningens betydelse för KPP - (Kostnad Per Patient) 17 mars 2017 Rikssektionen för Diagnoskodning Stockholm Primärkodningens betydelse för KPP Den är obefintlig 2 MEN TILLSAMMANS Primärkodning +

Läs mer

Mats Fernström 2010-03-19. Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen

Mats Fernström 2010-03-19. Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen Mats Fernström 2010-03-19 Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen För att spara pengar har vi sparkat all anestesipersonal och köpt

Läs mer

RDK-s fortbildningsdagar 26-28 mars 2009 i Örebro. Leif Sundberg

RDK-s fortbildningsdagar 26-28 mars 2009 i Örebro. Leif Sundberg Basal grundkurs i DRG och KPP RDK-s fortbildningsdagar 26-28 mars 2009 i Örebro Stig Hagström Leif Sundberg Vem är Leif Sundberg? Ekonom, Handelshögskolan, GU Controller, Affärsutveckling, Ledningsstaben

Läs mer

Patientregistret för 2010 ur ett DRG-perspektiv

Patientregistret för 2010 ur ett DRG-perspektiv Patientregistret för 2010 ur ett DRG-perspektiv Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2010 Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö samt Labmedicin Skåne Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne Primärvård Övrigt 2009-12-17 www.srvn.org

Läs mer

Specificerade kunskapskrav

Specificerade kunskapskrav specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Specificerade kunskapskrav Allmänt Aspiranten ska efter specialistutbildningen kunna Omsätta grundutbildningens teoretiska kunskaper i praktisk klinisk

Läs mer

DRG-statistik 2012. En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige

DRG-statistik 2012. En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige DRG-statistik 2012 En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

KPP (Kostnad Per Patient) som ledningsinformation Skövde februari 2005 Mona Heurgren Ekonom Sveriges Kommuner och Landsting/CPK Mona.heurgren@skl.

KPP (Kostnad Per Patient) som ledningsinformation Skövde februari 2005 Mona Heurgren Ekonom Sveriges Kommuner och Landsting/CPK Mona.heurgren@skl. KPP (Kostnad Per Patient) som ledningsinformation Skövde februari 2005 Mona Heurgren Ekonom Sveriges Kommuner och Landsting/CPK Mona.heurgren@skl.se 1 Agenda Vad vill vi följa upp i hälso- och sjukvården?

Läs mer

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne

3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3 Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne 3.1 Högspecialiserad sjukvård För vård av patienter utanför Södra sjukvårdsregionen debiteras ett pålägg med 2,85% Landstinget Blekinge Blekingesjukhuset Karlskrona

Läs mer

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Analys från register i sluten och öppen vård Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport 6 från analysgruppen

Läs mer

REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN REGIONALA PRISER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2013 Skånes universitetssjukhus samt Labmedicin Skåne Övriga sjukhus och Psykiatri Skåne Primärvård Övrigt 2012-12-07 www.srvn.org 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Beräknad kostnad för vikten 1 är kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2015

Beräknad kostnad för vikten 1 är kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper, NordDRG 2015 2014-10-30 Åke Karlsson Lisbeth Serdén 2015-01-16 Stig Hagström, SLL Beräknad kostnad för vikten 1 är 43 953 kr DRG Z40N, Z70N-Z79N, ges ingen vikt i viktlistan. Referensvikter för slutenvårdsgrupper,

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning Mats Andersson Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-6753687 mats.g.andersson@skane.se Datum 2013-05-08 1 (10) Behovsbedömning öppen specialistvård har idag avtal

Läs mer

Results from exams, 1218 students

Results from exams, 1218 students Results from exams, 1218 students Test result points 90 80 70 60 Points 50 40 30 42 2000-2006 2006-2010 20 10 0 1 40 79 118 157 196 235 274 313 352 391 430 469 508 547 586 625 Frågelådan RDK-möte 2011-03-23

Läs mer

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga Sjukhusprofiler 2012 I diagrammen redovisas procentuella avvikelser mot vägt medelvärde för indikatorerna: Kostnad per DRG-poäng, blå stapel DRG-poäng per vårdtillfälle röd stapel Kostnad per vårdtillfälle,

Läs mer

Övergripande indikatorer. Områdesvisa indikatorer

Övergripande indikatorer. Områdesvisa indikatorer Övergripande indikatorer Hälsotillstånd, dödlighet med mera 1 Återstående medellivslängd. Kv. + 82,9 + 83,2 + 83,4 82,3 + 82,7 + 83,2 83,5 + 82,8 + 82,8 + 83,0 + 83,0 + 83,9 + 83,0 + 82,4 + 82,8 + 82,6

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Historik och utveckling framöver 1.2 Produktbeskrivning och ersättningsformer 1.3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Historik och utveckling framöver 1.2 Produktbeskrivning och ersättningsformer 1.3 1 2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Ersättningsmodell 1.1 Historik och utveckling framöver... 7 1.2 Produktbeskrivning och ersättningsformer... 8 1.3 Ersättningsmodell 2012... 9 1.3.1 Allmänt... 9-10 1.3.2 Sluten

Läs mer

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB

Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet. 2009-05-14 Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Revision av diagnos- och åtgärdsklassificering en nödvändighet 2009-05-14 Staffan Bryngelsson 1 Vågar vi dra några slutsatser om den vård som bedrivs med utgångspunkt i data från de medicinska registren?

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2010-06-08 Dnr 4139/2010 Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Jenny Hubertsson, Statsvetare, doktorand försäkringsmedicin Ingemar Petersson, Professor i försäkringsmedicin Epi-centrum

Läs mer

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 2010-03-18 1 (6) En pilotskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen avser

Läs mer

Logikändringar i NordDRG version 2018

Logikändringar i NordDRG version 2018 Avdelningen för Statistik och jämförelser Öppna jämförelse 1 Logikändringar i NordDRG version 2018 Här presenteras de större logikförändringarna som beslutats för svensk version av NordDRG för 2018, de

Läs mer

Slutrapport. Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva.

Slutrapport. Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva. Slutrapport Granskning av klassificering av sjukdomar och åtgärder vid Aleris Specialistvård Handen och Aleris Specialistvård Järva Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0.

Läs mer

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46 Prislista 2017 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46 Prislista 2016 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2014-05-09 Dnr 3.1-10780/2014 1(5) Begreppet allvarlig sjukdom skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom

Läs mer

Medicinska Prioriteringar

Medicinska Prioriteringar Sektorsrådet för Neurosjukvård Västra Götaland Medicinska Prioriteringar 2006-02-06 1 Prioritering Sektorsrådet för Neurosjukvård ICD-nr, Diagnos Åtgärd 1 Prio Angelägen het 2 G41 Status epilepticus G

Läs mer

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka 1 Tvillingen Läkare: Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Bor du med tvillingen? Ja, sedan hur många år Nej => Har du bott med tvillingen Ja, år 19 till 19 Nej Hur länge har du känt tvillingen?

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

Sekundär patientklassificering NordDRG

Sekundär patientklassificering NordDRG Sekundär patientklassificering NordDRG RDK den 14 mars 2014 Mats Fernström Medicinskt sakkunnig, DRG-sakkunnig Enheten Öppna Jämförelser 1 (ÖJ 1) Socialstyrelsen Agenda Grundläggande om DRG Uppdateringsprocessen

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset

Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset 1Cost outlier WHY? Diagnosgranskning och medicinsk revision av kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB Peter Bolin Stockholms läns landsting Mats

Läs mer

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

kr kr

kr kr 1 UTOMREGIONSPRISLISTA 1 jan - 31 dec 2012 För Stockholm-Gotland regionen Nord-DRG, somatisk vård Poängpris Stockholms läns landsting (Exkl. K) Poängpris Gotland 48 167 kr 50 576 kr Kostnadsytterfallsgräns

Läs mer

Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden

Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr ndningsområdenden Mona Heurgren Enhetschef Ralph Dahlgren Utredare Enheten Öppna Jämförelser (ÖJ) Socialstyrelsen Program Introduktion till NordDRG Val

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (-P) Kumulativ lista 1997-2015

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Beskrivning av KPPdatabasen

Beskrivning av KPPdatabasen Beskrivning av KPPdatabasen 2014 Beskrivning av KPP-databasen 2014 1 Beskrivning av KPP-databasen 2014 2 Förord Kostnad per patient (KPP) är en metod för att beräkna sjukvårdsproducentens kostnad för varje

Läs mer

Ingela Fröjdh, Skånevård Sund, Region Skåne Anna Egonsson, Landstinget, Kronoberg (Ralph Dahlgren, Landstinget, Kronoberg)

Ingela Fröjdh, Skånevård Sund, Region Skåne Anna Egonsson, Landstinget, Kronoberg (Ralph Dahlgren, Landstinget, Kronoberg) Ingela Fröjdh, Skånevård Sund, Region Skåne Anna Egonsson, Landstinget, Kronoberg (Ralph Dahlgren, Landstinget, Kronoberg) Effekter av kodningsutbildning en jämförelse Arbete pågår att uppnå högre kvalitet

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

6.STOR KIRURGI... 49 6.1 Bakgrund... 49 6.2 Förutsättningar... 49 6.3 Material och metoder... 49 6.4 Resultat, översikter... 50 6.

6.STOR KIRURGI... 49 6.1 Bakgrund... 49 6.2 Förutsättningar... 49 6.3 Material och metoder... 49 6.4 Resultat, översikter... 50 6. INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. INLEDNING... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Uppdrag... 1 1.3 Material och metod... 1 1.4 Insamling... 2 1.5 Arbetsgrupp... 2 2.BESKRIVNING AV DE REGIONALA DATABASERNA FÖR ÅR 2000 OCH

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Anders Jacobsson Lisbeth Serdén Olafr Steinum www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Kodningskvalitet i Patientregistret Slutenvård 2007 Lisbeth

Läs mer

Skador bland barn i Sverige 2014

Skador bland barn i Sverige 2014 Skador bland barn i Sverige 2014 Pernilla Fagerström Avdelningen för statistik och jämförelser 2015-12-18 Dnr 29870/2015 Datakällor Dödsorsaksregistret Innehåller information om samtliga i Sverige folkbokförda

Läs mer

Medborgarnas, beslutsfattarnas och sjukvårdens värderingar

Medborgarnas, beslutsfattarnas och sjukvårdens värderingar Medborgarnas, beslutsfattarnas och sjukvårdens värderingar 70% av PV-pat anser att varje individ har rätt att få sina behov tillfredsställda, även om de är bagatellartade 5 resp 6% av adm och läkare instämmer

Läs mer

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Avsnitt 1 Projektgrupp: Mats Lundborg (sammank) Ingrid Nielsen Stefan Svallhage Britt-Louise Hansson Hans Sundsten Nils Larsson Thor Lithman

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Innehåll filer KPP Psykiatri i SAS VA SKL

Innehåll filer KPP Psykiatri i SAS VA SKL 1 (9) 2017-02-13 Innehåll filer KPP Psykiatri i SAS VA SKL Allmänt Använd de dataset som har inlogg i namnet, inte de som heter publ. Notera att data är summerat. Antal celler motsvarar alltså inte antalet

Läs mer

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen.

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen. Curriculum Ortopedi Utgår från rekommendationerna för ortopedi från Global core recommendations for muscular skeletal undergraduate curriculum (Ann Rheum Dis. 2004:63:517-524). Kunskaperna är nivåindelade

Läs mer

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010

Slutrapport. Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid GynStockholm, Cevita Care AB. Februari 2010 Slutrapport Revision av klassificering av diagnoser och åtgärder vid, Cevita Care AB Staffan Bryngelsson Emendor Consulting AB 1 Innehållsförteckning: 0. Sammanfattning... 2 0.1 Slutenvården... 2 0.2 Öppenvården...

Läs mer