PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1 (22) Paragrafer Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen, kl Beslutande Bengt Svensson, ordförande Bengt Alfredsson Bodil Andersson Rune Persson Eva Stjärnlind Övriga närvarande Jens Westring, ej tjg ersättare Annika Ingelström-Nilsson, ej tjg ersättare Evy Arvidsson, sekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Björn Pettersson, teknisk chef Anita Broddesson, kostchef, 284 Joergen Borgström, upphandlingsansvarig, 284 Zara Isacsson, projektledare Läderfabrikssanering, Thomas Henrysson, projektledare Läderfabrikssanering, Ulf Bengtsson, VD Treklövern, 291 Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Eva Stjärnlind Kommunkansliet i Klippan, onsdag 29 december 2010 Evy Arvidsson Bengt Svensson Eva Stjärnlind ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Elisabeth Olsson

2 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 2 (22) Sammanträdesdatum Innehållsförteckning: 283 Kurser och konferenser m.m. 284 Till- och ombyggnad av Åbyskolan, upphandling av byggentreprenad 285 Upphandling av livsmedel - antagande av anbud 286 Nedskrivning av fordran hos KREAB 287 Park- och tomtyteskötsel på entreprenad 288 Stackarps skola - försäljning 289 Avtal mellan kommunen och villaägare som erbjuds sanering inom projekt Läderfabriken 290 Anmälan om ÄTOR inom entreprenaden för rivning av Klippans Läderfabrik 291 Antagande av anbud för kv. Väpnaren 292 Redovisning av kravverksamheten 293 Internkontrollplan för kommunstyrelsen Finansiell rapport per Beslutsattestanter och ersättare Omsättning av lån under år Kommunalt driven gymnasieskola i aktiebolagsform 298 Stöd till Grand biografen i Ljungbyhed 299 Motion angående driftsform för nya äldreboendet 300 Uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerheten Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 3 (22) Sammanträdesdatum Kurser och konferenser m.m. Ärendet Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger. Kommunförbundet Skåne Kommunerna och välfärden, Lund, Länsstyrelsen i Skåne län Miljömålskonferens, Skåne till er tjänst, Kristianstad, Sveriges Kommuner och Landsting Vägledning Regionala Trafikförsörjningsprogram, Malmö, Sveriges Kommuner och Landsting SKL:s ordförandedag Länsstyrelsen Klimatanpassningsdialog med Klippans kommun i Klippan Beslut Arbetsutskottet beslutar att medge deltagande i Kommunförbundets konferens om Kommunerna och välfärden i Lund för Bengt Svensson, Madeleine Atlas och Kerstin Persson samt att anta inbjudan från Länsstyrelsen om klimatanpassningsdialog i Klippan Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 4 (22) Sammanträdesdatum Till- och ombyggnad av Åbyskolan, upphandling av byggentreprenad KS Ärendet Tekniska förvaltningen har redovisat behovet av köksombyggnader. Samtidigt föreslogs en tidplan, som innebär arbeten i Åbyskolans kök med start under försommaren och avslut i december Nästa del i tidplanen var en renovering av nya Snyggatorpsskolans kök under våren och sommarlovet I investeringsplanen finns 7,5 Mkr 2011 och 7,5 Mkr I ett tidigare skede bedömdes Åbyskolans kök kosta cirka 10 Mkr i entreprenad och drygt 1 Mkr i projektering och andra byggherrekostnader. Därtill fogades en enkel kostnadsbedömning för nya Snyggatorpsskolans kök, där arbetet inte är detaljprojekterat. Totalt kom därför 15 Mkr att budgeteras. I dagsläget bedömer Tekniska förvaltningen att budgeterat belopp inte räcker. Samtidigt är kostnadsbedömningen inte så detaljerad som egentligen eftersträvas. Förvaltningen anser att praktiska skäl talar för att ta in anbud och efter anbudssammanställningen avgöra om det krävs någon ändring för de två köksprojekten. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med följande förslag till upphandlingsform och anbudskriterier m m: Entreprenadform: Generalentreprenad Ersättningsform: Fast pris utan indexreglering Värderingsgrunder vid anbudsprövning: Det mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till pris 70 %, teknisk kvalitet och projektorganisation 15 % samt referenser 15 %. Byggtid: Planerad byggstart i april och färdigställt arbete Beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att upphandla entreprenad för om- och tillbyggnad av Åbyskolans kök, i enlighet med redovisat förslag, fram till besked om tilldelning. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 5 (22) Sammanträdesdatum Upphandling av livsmedel - antagande av anbud KS Ärendet Arbetsutskottet har , 134, beslutat att igångsätta upphandling av Livsmedel och antagit kvalificeringskrav och utvärderingskriterier. Totalt inkom tolv anbud fördelat på nio anbudsgivare. Kostenheten har avbrutit upphandlingen för varugrupp 12 färska charkvaror, för att gå ut i ny upphandling, då samtliga anbudsgivare lämnat anbud på artiklar som inte uppfyller ställda krav. Utvärderingen har gett följande resultat beträffande tilldelning av varugrupper: Familjen Dafgård AB RP Frukt AB Servera AB Nordströms AB 5. Fisk naturell 9. Kött och charkvaror, djupfryst 11. Kött, sous-vide 2. Lättöl, vatten, läsk 3. Frukt, grönt och potatis, färskt 13. Mejerivaror 14. Ost och matfett 15. Ägg 1. Bröd, djupfryst 4. Fisk bearbetad 6. Grönsaker djupfrysta 7. Övriga djupfrysta produkter 8. Kolonial 16. Glass 17. Non food 10. Kött, färskt Beslutsunderlag Redovisning av utvärdering I och II Beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna antagna leverantörer. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 6 (22) Sammanträdesdatum Nedskrivning av fordran hos KREAB KS Ärendet Efter omfattande grävarbeten för att lägga ner fjärrvärmeledningar 2004 återställdes gatubeläggningarna av kommunens entreprenör. Tekniska kontoret debiterade KREAB för återställningskostnaden och en tvisteliknande situation uppstod då KREAB inte accepterade den uppmätta mängden arbete. Ställningstagandet från Tekniska förvaltningens sida är, att då varken tekniska kontoret eller KREAB har försökt få en gemensam syn på ersättningsfrågan inom rimlig tid, är det inte längre meningsfullt att ha det aktuella beloppet bokfört som fordran. Tekniska förvaltningen föreslår med tillstyrkan av ekonomichefen att fordran hos KREAB på ,50 kr återställningsarbeten efter fjärrvärmeschakt under år 2004 nedskrivs till noll kronor. Kostnaden ska belasta verksamheten 8102, Arbete åt utomstående. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Ekonomichefens tillstyrkan Beslut Arbetsutskottet beslutar att fordran hos KREAB på ,50 kronor för återställningsarbeten efter fjärrvärmeschakt under år 2004 nedskrivs till noll kronor samt att kostnaden ska belasta verksamheten 8102 Arbete åt utomstående. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 7 (22) Sammanträdesdatum Park- och tomtyteskötsel på entreprenad KS Ärendet Ärendet utgår från dagordningen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 8 (22) Sammanträdesdatum Stackarps skola - försäljning KS Ärendet Kommunstyrelsen har , 156, beslutat att bl a Stackarps f d skola ska lämnas till försäljning samt delegerat till Arbetsutskottet att fatta beslut om försäljningen. Svensk fastighetsförmedling har anlitats för försäljningsuppdraget. Beslutsunderlag Svensk fastighetsförmedling, upprättat köpekontrakt Beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna försäljning av fastigheten Stackarp 1:24 till Susann Dejestam, Söderköping, och Claes Burén, Stockholm, för en köpeskilling av kr och i övrigt enligt upprättat köpekontrakt, bilaga Au 288/10. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 9 (22) Sammanträdesdatum Avtal mellan kommunen och villaägare som erbjuds sanering inom projekt Läderfabriken KS Ärendet Inom ramen för projekt sanering av Klippans Läderfabrik har ansökan om bidrag sökts hos och beviljats av Naturvårdsverket för sanering av ett antal villaträdgårdar, som ligger i direkt anslutning till den f.d. Läderfabriken. Kommunen är fastighetsägare till några av fastigheterna, som föreslås saneras, men i övrigt är det 11 privatägda trädgårdar som ingår. Avseende de 11 privatägda trädgårdarna har ett erbjudande om sanering riktats till fastighetsägare listade i bilaga B. Erbjudandet i sin helhet framgår av bilaga A. I och med att fastighetsägaren accepterar erbjudandet övergår det till att bli ett avtal mellan Klippans kommun och fastighetsägaren. Beslutsunderlag Projekt Sanering av Klippans Läderfabriks tjänsteskrivelse inklusive utformning av erbjudande samt avtal med fastighetsägare. Beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna utformningen av erbjudandet enligt bilaga A Au 289/10 samt att ingå avtal med de fastighetsägare, som är listade i bilaga B Au 289/10. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 10 (22) Sammanträdesdatum Anmälan om ÄTOR inom entreprenaden för rivning av Klippans Läderfabrik KS Ärendet Arbetsutskottet har , 133, delegerat till projektledare Zara Isaksson, med beställarombudet Tomas Henrysson, Conviro AB, som ersättare, att godkänna ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTOR) upp till en kostnad på kr (= 20 basbelopp). Anmälan/avstämning ska ske skriftligen till Kommunstyrelsens Arbetsutskott eller till Kommunstyrelsens ordförande om ärendet brådskar när ÄTOR för kr upparbetats och innan ytterligare godkännande görs. Arbetsutskottet har därefter , 197, godkänt redovisning av upparbetade ÄTOR motsvarande kr samt lämnat delegation på ytterligare ÄTOR upp till en kostnad på kr (totalt kr). I enlighet med beslutet inkommer projekt Läderfabriken nu med anmälan om att ÄTOR motsvarande sammanlagt kr uppparbetats inom entreprenaden. Underlag för de arbete som tillkommit och avgått framgår av bilaga Au 290/10. Viktigt att poängtera är att en del av summorna i bilaga Au 290/10 är bedömda kostnader. I många fall har diskussioner mellan beställaren, entreprenören och kontrollanten lett till att åtgärder som varit mer kostnadseffektiva kunnat vidtas. Den verkliga kostnaden för tillägget stäms av i samband med fakturering och således när fakturaunderlag så som tippavgifter m.m. inkommit. Hittills har inga fakturor med avseende på tilläggsarbeten inkommit. Vissa poster i bilagan är ännu inte kostnadsbedömda. Ofta är det så när det gäller avgifter till avfallsmottagare. Trots att den sammanräknade summan i bilagan alltså understiger 40 prisbasbelopp så kan tillägg som gör att denna gräns nås uppkomma snabbt. Entreprenaden beräknas vara klar runt årsskiftet. Beslutsunderlag Projekt Sanering av Klippans Läderfabrik tjänsteskrivelse inklusive avvikelserapport. Beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen av upparbetade ÄTOR motsvarande totalt kr enligt bilaga Au 290/10, att till projektledare Zara Isaksson delegera godkännande av ytterligare ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTOR) upp till en kostnad på kr (= 20 basbelopp) Signatur justerare Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 11 (22) Sammanträdesdatum att Tomas Henrysson, Conviro AB, får uppdrag att som kommunens beställarombud godkänna ÄTOR vid Zara Isakssons semester eller annan längre frånvaro. att anmälan/avstämning ska ske skriftligen till Kommunstyrelsens Arbetsutskott eller till Kommunstyrelsens ordförande om ärendet brådskar när ÄTOR för ytteligare kr (totalt kr) upparbetats och innan ytterligare godkännande görs. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 12 (22) Sammanträdesdatum Antagande av anbud för kv. Väpnaren KS Ärendet Arbetsutskottet har , 218, antagit upphandlingskriterier, värderingsgrund m m inför upphandling av totalentreprenad för kv Väpnaren. I det nu genomförda anbudsförfarandet för kv Väpnaren har inkommit ett anbud, som lämnats av Skanska och belöper sig på ett belopp av kronor exklusive moms. Två entreprenörer (PEAB och MVB) har meddelat att man för tillfället inte har resurser att tillgå. Priset som Skanska lämnat fördelar sig tillsammans med övriga kostnader enligt följande: Totalt Särskilt boende Ordinära lägenheter Byggherrekostnader Byggkostnader Kreditivkostnad Produktionskostnad Investeringsbidrag Preliminärt PK efter investeringsbidrag Att jämföra med beslut Kf Grundkalkyl innan investeringsbidrag Max Belopp Beslutsunderlag Treklövern Bostads AB skrivelse Beslut Arbetsutskottet beslutar att anta Skanskas anbud och beställa arbetet enligt kalkyl ovan att utse Ulf Bengtsson, Treklövern Bostads AB, som beställarombud för kommunens del (särskilda boendet) Signatur justerare Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 13 (22) Sammanträdesdatum att utse Ulf Bengtsson, Treklövern Bostads AB, att mottagningsattestera fakturor angående projektet inom ramen för kalkylen ovan samt att utse Björn Pettersson, Tekniska förvaltningen, att beslutsattestera fakturor angående projektet inom ramen för kalkylen ovan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 14 (22) Sammanträdesdatum Redovisning av kravverksamheten KS Ärendet Ekonomichefen Boje Jarl redovisar kravärenden för 2009 och Tekniska förvaltningen redovisar motsvarande inkasso och avstängningar för VAverksamheten. Beslutsunderlag Ekonomikontorets och Tekniska förvaltningens redovisning, bilaga A-B Au 292/10. Beslut Arbetsutskottet beslutar att notera informationen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 15 (22) Sammanträdesdatum Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2011 KS Ärendet Målet med den interna kontrollen är att förebygga fel och brister samt att kommunens arbete ska fungera på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. Den interna kontrollen är framförallt framåtsyftande. I revisionsrapport 2009 tryckte revisionen på vikten av att den interna kontrollen inte enbart tog upp rent ekonomiska kontroller. Kommunstyrelsen har också uttryckt en önskan om att ha projekt så att olika delar av kommunstyrelsens verksamhetsområden representeras. Internkontrollplanen har därför projekt från, kommunkansli, kommunledning och IT, personalkontor, ekonomikontor samt tekniska förvaltningen. Beslutsunderlag Ekonomikontorets förslag till internkontrollplan 2011, Beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att inkomma med förslag till internkontrollprojekt för 2011 till nästa möte med Arbetsutskottet. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att anta följande internkontrollprojekt för 2011 enligt bilaga Au 293/10 1 Säkerhet i kommunens externa gränssnitt 2 Översyn av lönerutiner 3 Översyn av kommunens riktlinjer vid hantering av kontanta medel. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 16 (22) Sammanträdesdatum Finansiell rapport per KS Ärendet Ekonomikontoret har sammanställt finansiell rapport per enligt bilaga Au 294/10. Beslutsunderlag Ekonomikontorets rapport per Arbetsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 17 (22) Sammanträdesdatum Beslutsattestanter och ersättare 2011 KS Ärendet Förslag på beslutsattestanter och ersättare 2011 föreligger enligt bilaga Au 295/10. Beslutsunderlag Ekonomikontorets skrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att utse beslutsattestanter och ersättare för år 2011 enligt bilaga Au 295/10, att beslutsattestanter enligt respektive nämnds beslut har även rätt att beslutsattestera balanskonton inom sitt verksamhetsområde, att kommundirektören och ekonomichefen har en generell rätt att beslutsattestera vid ordinarie beslutsattestants samt ersättares frånvaro, att kommundirektören beslutsattesterar kostnader som är direkt hänförliga till respektive förvaltningschef som t ex resor, konferenser, mobiltelefoner, att kommunalrådet beslutsattesterar kostnader som är direkt hänförliga till kommundirektören som t ex resor, konferenser, mobiltelefoner samt att förvaltningschef har rätt att vidaredelegera attesträtten i samband med e-handel. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

18 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 18 (22) Sammanträdesdatum Omsättning av lån under år 2011 KS Ärendet Ekonomikontoret har inlämnat skrivelse angående lån som kommer att omsättas under Samtliga kreditinstitut är mycket noga med att det finns politiska beslut både på nyupplåning och på omsättning av gamla lån. Omsättning av lån under 2011 Låneinstitut Förfallodag Lånebelopp Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Under 2011 F n 3 mån rörlig ränta Nordea Hypotek Under 2011 F n 3 mån rörlig ränta Nordea Hypotek Under 2011 F n 3 mån rörlig ränta Beslutsunderlag Ekonomikontorets skrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att medge omsättning av ovan redovisade lån under Signatur justerare Utdragsbestyrkande

19 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 19 (22) Sammanträdesdatum Kommunalt driven gymnasieskola i aktiebolagsform KS Ärendet Arbetsutskottet har , 96, uppdragit åt rektor Mikael Johansson att göra en förstudie rörande förutsättningarna för en bolagisering av gymnasieskolans flygtekniska linje samt Naturbruksgymnasiet. Mikael Johansson har nu lämnat rapport enligt bilaga Au 297/10. Hans slutsats är att det inte är fruktbart att i nuläget driva frågan att genomföra gymnasiala utbildningar som fristående skola i kommunägt aktiebolag. Beslutsunderlag Rektor Mikael Johanssons utredningsrapport Beslut Arbetsutskottet beslutar att notera utredningsrapporten. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

20 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 20 (22) Sammanträdesdatum Stöd till Grand biografen i Ljungbyhed KS Ärendet Grandbiografen i Ljungbyhed, har efter beslut i Kommunstyrelsen , 184, en årlig uppdragsersättning på kronor för att hålla biografverksamheten igång för allmänheten. Ordföranden och 1:e vice ordföranden har i december 2010 haft överläggningar med representanter för utövaren av biografverksamheten i Ljungbyhed och fastighetsägaren, som är uthyrare av lokalen. Det framgick tydligt att åtgärder för energibesparingar m m var mycket nödvändiga och akuta. Dessa åtgärder som nu är genomförda har resulterat i ökade hyreskostnader. Mot bakgrund av detta och att biografverksamheten i Ljungbyhed fortsatt anses vara värdefull föreslås en ökad uppdragsersättning. Beslut Arbetsutskottet beslutar att öka uppdragsersättningen med kronor per månad, att den ökade ersättningen skall utgå från och med juni månad, vilket innebär att ersättningen för 2010 skall ökas med kronor, att finansieringen sker genom anslaget till Arbetsutskottets förfogande, att ovanstående beaktas i kommande kompletteringsbudget samt i budgetarbetet för kommande år samt att uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden att revidera/upprätta överenskommelsen med verksamhetsutövaren. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 21 (22) Sammanträdesdatum Motion angående driftsform för nya äldreboendet KS Ärendet Rune Persson, Socialdemokraterna, inlämnade motion angående driftsform för nya äldreboendet enligt bilaga Au 299/10. Motionen har remitterats till Kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Rune Perssons motion Beslut Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till Socialnämnden för beredning. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

22 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 22 (22) Sammanträdesdatum Uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerheten KS Ärendet Revisionen har under våren och sommaren 2010 gjort en uppföljning av tidigare genomförd granskning av kommunens IT-säkerhet. Uppföljningens slutsatser föreligger som rapport, bilaga Au 300/10. Uppföljningen har haft som fokus att följa upp den åtgärdsplan som Kommunstyrelsen antog efter den tidigare granskningen. Under uppföljningen har dialogen mellan PWC, som genomfört granskningen, och IT-enheten varit konstruktiv, och rapportens bedömningar delas helt av IT-enheten. Bland de punkter som rapporten kommenterar finner IT-enheten anledning att kommentera följande: 2.2 Styrande dokument. Rapporten föreslår att befintligt förslag till ny IT-policy ska processas genom styrelse och fullmäktige utan att invänta andra förändringar i IT-miljön. 2.2 Skydd kring serverrum. Rapporten anger att en parallell serverhall är en mycket viktig förbättringspunkt. En förutsättning för att kunna åstadkomma en parallell serverhall, är att servermiljön går att kopiera på ett enkelt och ekonomiskt överkomligt sätt. Denna förutsättning är på väg att bli uppfylld, eftersom kommunen 2010 infört virtualisering av serverprogramvaran. Detta innebär att hela den kritiska servermiljön redan under våren 2011 kommer att kunna kopieras nattetid, och automatiskt flyttas till den parallella serverhallen. Beslut om var den parallella serverhallen ska vara belägen kommer därför också att kunna tas under våren För övriga punkter i åtgärdsplanen följer kommunen planen så som den är antagen hösten IT-enheten föreslår att statusen för åtgärderna återrapporteras till Kommunstyrelsen senast maj Beslutsunderlag Revisionens uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerheten IT-enhetens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom IT-enhetens ovan redovisade yttrande som svar på Revisionsrapporten. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Bilaga A Au 289/10 ERBJUDANDE/AVTAL 1. Bakgrund 1.1 Klippans Kommun, , har genom avtal från november/december 2007 från Startskottet AB:s i likvidation konkursbo (org. nr ) förvärvat fastigheterna Klippan 3:123, 3:188, 3:189, 3:195, Asken 10, Asken 11 och Palmen 15, samtliga belägna i Klippans Kommun (i dagligt tal kallat Läderfabriken ). 1.2 Verksamheten på Läderfabriken har medfört föroreningar i mark såväl på vissa av nämnda fastigheter som på omkringliggande fastigheter. 1.3 Klippans Kommun har åtagit sig att vara huvudman för erforderlig sanering. Detta åtagande bygger på att statliga bidrag genom Naturvårdsverket ställts till förfogande. Det förutsättes att beviljade bidrag kommer att täcka uppkommande kostnader. 1.4 Detta Erbjudande riktar sig till de fastighetsägare som är förtecknade i bilaga 1, 1.5 Det noteras att provtagning är gjord på en mängd platser på såväl de aktuella fastigheterna som omkringliggande fastigheter. De fastigheter som ej omfattas av Erbjudandet har så låga halter eller obefintliga halter av föroreningar att det inte anses erforderligt att sanera dessa. 1.6 Kommunen har haft ett flertal informationsmöten liksom enskilda möten med berörda villaägare varvid man redovisat resultaten av sina utförda provtagningar och de planer för framtiden som genom detta Erbjudande/Avtal närmare beskrivs. 1.7 Den fastighetsägare som avböjer till Erbjudandet ges inte någon möjlighet att i framtiden få något stöd från Kommunen med anledning av förorening på sin fastighet. Detta innebär att nu aktuellt Erbjudande inte kommer att upprepas och att Kommunen inte heller på annat sätt nu eller framigenom är berett att ekonomisk kompensera för framtida saneringsinsatser eller dylikt, (t.ex. med anledning av värdeminskningsförhållanden). 1/5 ROSENBERG ADVOKATBYRÅ

34 Bilaga A Au 289/ Fastighetsägare som avböjer Erbjudandet är medveten om innehållet i gällande miljörätt utsägande att senare ägare av fastigheten kan komma att åläggas saneringsansvar. 2. Erbjudandets innehåll 2.1 Kommunen åtager sig att utföra sanering på berörd fastighet utifrån en individuell saneringsplan och återställningsplan, bilaga 2, utvisande åtgärder på den aktuella fastigheten. Allmänt sett kan sägas att förorenade massor skall bortforslas och ersättas med rena massor samt att trädgård med växter och buskar m.m. skall återställas (återplanteras eller nyplanteras) i allt väsentligt i tidigare skick. Mellan Kommunens företrädare och fastighetsägaren skall föras en dialog kring detta varvid överenskommelser och ståndpunkter skall dokumenteras skriftligen och bifogas som bilagor till denna handling. 2.2 Saneringsplanens omfattning och inriktning har godkänts av Naturvårdsverket genom beviljandet av statliga bidrag. Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet skall godkänna anmälan beskrivande åtgärderna. 2.3 Kommunen kommer att anlita utomstående entreprenör för arbetenas utförande. Om fastighetsägare önskar göra avsteg från återställningsplanen (t.ex. genom utökning) är det upp till fastighetsägaren att direkt med entreprenören avtala om sådana tilläggstjänster och då även bekosta dessa direkt till entreprenören. Dylika separata beställningar skall redovisas till Kommunen innan dessa tillkommande arbeten beställs och utföres, allt för att klargöra ansvarsgränserna. 2.4 Kommunen har upplyst om att fastigheterna skall omfattas av uppdelat kommunalt dagvatten/spillvattennät (duplikatsystem). Fastighetsägaren har möjlighet att efter saneringsarbetena men före återställningsarbetena på egen bekostnad få utfört de åtgärder som erfordrats för införande av detta duplikatsystem på sin fastighet. I de fall så sker skall detta antecknas i samråd med Kommunen i en särskild bilaga som fogas till detta avtal. 2.5 Samtliga kostnader kring saneringen och återställningen enl. saneringsplan och återställningsplan svarar Kommunen för. 2/5 ROSENBERG ADVOKATBYRÅ

35 Bilaga A Au 289/ Åtgärderna beräknas starta under våren 2011 och vara avslutade hösten 2011 men kan komma att förskjutas i tiden. Arbetena kommer att utföras under helgfria vardagar mellan med uppehåll under perioden 1 juli 15 augusti. 2.7 Sanering och återställning sker i ett sammanhang för berörd fastighet, med eventuell tidsförskjutning med anledning av arbeten enligt punkt 2.4 ovan. 2.8 Fastighetsägaren eller nyttjare av fastighet erhåller ej någon ersättning eller annan gottgörelse med anledning av den inskränkning i nyttjandet (t.ex. vad gäller parkering för bilar) som kan uppkomma vid saneringen/återställningen samt ej heller för de störningar som kan uppkomma under tiden arbetena pågår. 2.9 Fastighetsägaren är medveten om att dennes fastighet kan komma att beträdas för arbeten på angränsande fastigheter. 3. Besiktningar 3.1 Besiktning av fastigheten skall ske före arbetenas påbörjande och protokoll med fotodokumentation upprättas häröver. Sedan arbetena avslutats skall förnyad besiktning äga rum för konstaterande att arbetena utförts fackmässigt och att trädgård m.m. återställts enligt återställningsplanen. 3.2 När den av Kommunen anlitade entreprenören slutfört sina arbeten skall slutbesiktning avhållas. Till slutbesiktningen skall även fastighetsägaren kallas. 3.3 Garantitiden för arbetena uppgår till två år från godkänd slutbesiktning. 3.4 Vid garantitidens utgång skall garantibesiktning avhållas och även här skall fastighetsägaren kallas. 3.5 Den av Kommunen anlitade entreprenören bär under en period av 2-4 månader från slutbesiktningen ansvar för skötsel av de planteringar m.m. som gjorts. Det angivna tidsintervallet har satts med hänsyn till växtsäsongen. Fastighetsägaren godkänner att entreprenören får tillträde även efter arbetenas utförande för att utöva denna tillsyn. Vid periodens utgång skall etableringsbesiktning avhållas och även här skall fastighetsäga- 3/5 ROSENBERG ADVOKATBYRÅ

36 Bilaga A Au 289/10 ren kallas. Etableringsbesiktningen avser att bedöma huruvida entreprenörens planteringar och tillsyn/skötsel hanterats och utvecklats på ett korrekt sätt. Fastighetsägaren bär skötselansvaret för nyplanteringar m.m. från tidpunkten för etableringsbesiktningen. 4. Övrigt 4.1 Efter arbetenas utförande kommer Kommunen att i särskild handling ställd till fastighetsägaren beskriva de utförda saneringsåtgärderna. 4.2 Detta Erbjudande övergår till ett Avtal genom att fastighetsägaren här nedan accepterar Erbjudandet genom sin underskrift. 4.3 Fastighetsägare som inte genom sin nedanstående underskrift godkänt Erbjudandet betraktas ha avvisat Erbjudandet. I de fall där fastighet ägs av flera personer (lagfarna ägare) krävs godkännande av samtliga ägare eljest anses Erbjudandet vara att betraktas som förkastat. 4.4 Tvister med anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning skall slitas vid allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 4.5 Denna handling har upprättats i två exemplar varav fastighetsägaren tagit ett exemplar och Kommunen ett exemplar. Klippan den 2010 Klippans Kommun 4/5 ROSENBERG ADVOKATBYRÅ

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-07-02 Sida 1 (5) Paragrafer 150-152 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Klippan kl 10.00-10.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-21 Sida 1 (13) Paragrafer 58-68 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdagen 2012-03-21 kl 13.30-14.30 Beslutande Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (6) Paragrafer 220-223 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen kl. 14.00-16.20. Beslutande Bengt Svensson, ordförande Madeleine Atlas Bodil Andersson Rune Persson Eva Stjärnlind Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (6) Paragrafer 284-286 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen, onsdag kl 13.30-16.55 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Madeleine Atlas Bodil Andersson Rune Persson Eva Stjärnlind Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-11-27

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-11-27 1 (11) Paragrafer 90-94 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan, tisdag 27 november 2012 Kl. 19.00-20.30 Beslutande Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 247-250 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.05 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-14

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-14 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-14 Sida 1 (15) Paragrafer 222-232 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan kl. 13.30-15.45 Beslutande Övriga närvarande Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 157-162 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.35 Beslutande Övriga närvarande Kerstin Persson (S), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-10-21 Sida 1 (13) Paragrafer 172-181 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-17.30 Beslutande Kerstin Persson (S),

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (10) Paragrafer 224-231 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen kl. 13.30-16.00 Beslutande Bengt Svensson, ordf Madeleine Atlas Bodil Andersson Rune Persson Eva Stjärnlind Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 278-281 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (7) Paragrafer 250-253 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen 27 oktober 2010 kl 13.30-16.15 ande Bengt Alfredsson, ordförande Jens Westring, tjg i st f Bengt Svensson Bodil Andersson Rune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-10-09 Sida 1 (14) Paragrafer 223-233 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.45-15.00 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Kommunhuset i Klippan, kl 13.50-15.40

Kommunhuset i Klippan, kl 13.50-15.40 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-23 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 13.50-15.40 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Bengt Alfredsson Annika

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Räddningsnämnden 2009-02-11 1 (9) Kommunhuset i Klippan, kl 13.30-14.10

Räddningsnämnden 2009-02-11 1 (9) Kommunhuset i Klippan, kl 13.30-14.10 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Räddningsnämnden 2009-02-11 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 13.30-14.10 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Bengt Alfredsson Bodil Andersson Rune

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-13 38 Tid och plats Onsdagen den 13 februari 2013 kl. 08:00-08.45 Telefonmöte Beslutande Birgitta Persson (s) Mikael Larsson (v) Övriga deltagare Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v 1(14) Plats och tid Revelj, Hultsfred kl. 08:30-16.35 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson,kd 45-47,52-56 Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-10-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-18.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-21

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-21 Sida 1 (11) Paragrafer 233-239 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl 13.40-16.30 Beslutande Övriga närvarande Bengt

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunhuset i Klippan, kl 15.45-18.00

Kommunhuset i Klippan, kl 15.45-18.00 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-16 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 15.45-18.00 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Bengt

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl KOMMUN 2010-03-17 2010-03-18 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott / bokslutsberedning Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19 onsdagen den 17 mars kl. 08.30 16.45 torsdagen den 18 mars kl. 08.15

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin Rosenkvist (S) 2:e vice ordförande

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin Rosenkvist (S) 2:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-11 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret 13.15-15.30 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL Handikappråd

PROTOKOLL Handikappråd 1 (12) Paragrafer 9-16 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-02-18 Sida 1 (10) Paragrafer 34-40 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

Södervångskolan, Trelleborgsvägen, Vellinge

Södervångskolan, Trelleborgsvägen, Vellinge 2009-10-13 1 (11) Plats och tid Södervångskolan, Trelleborgsvägen, Vellinge Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Olof Löfgren Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl , ajournering kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl , ajournering kl Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl.17.30-20.00, ajournering kl 18.20-19.15 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-09-17 Sida 1 (17) Paragrafer 177-190 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 15 september kl 14.00 17.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Trudensson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret Sida 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret 09.00 12.10 Beslutande Leif Andersson, ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Marianne Zackrisson, ledamot Marie Gärdby,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-12-20

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-12-20 1 (14) Paragrafer 87-95 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan, tisdag 20 december 2011 kl 18.00-18.50 Beslutande Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Lägesrapport 2009 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader

Lägesrapport 2009 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Lägesrapport 2009 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Lägesrapport 2009 Rivning av byggnader sidan 2 (5) Inledning Rivning och sanering av fd Klippans Läderfabrik finansieras

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Tid och plats 2012-02-13 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Arne Andersson

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL Räddningsnämnden

PROTOKOLL Räddningsnämnden PROTOKOLL Räddningsnämnden Sida 1 (4) Paragrafer Sammanträdesdatum 2011-04-13 8 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen, 2011-04-13 kl 13.30-13.40 Beslutande Madeleine Atlas, ordförande Jens

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-08-20 1-6 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo måndagen den 20 augusti 2012 kl 14.00-15.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-12.00. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-04-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-04-25 1 (11) Paragrafer 93-101 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdag 25 april 2012 klockan 13.30-16.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande 93-98 Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande,

Läs mer

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll

Södertörns upphandlingsnämnds protokoll Södertörns upphandlingsnämnds protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON Haninge 08-606 92 05 Nynäshamn 08-520 682 60 E-POST upphandling@haninge.se Södertörns upphandlingsnämnd

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer