PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1 (22) Paragrafer Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen, kl Beslutande Bengt Svensson, ordförande Bengt Alfredsson Bodil Andersson Rune Persson Eva Stjärnlind Övriga närvarande Jens Westring, ej tjg ersättare Annika Ingelström-Nilsson, ej tjg ersättare Evy Arvidsson, sekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Björn Pettersson, teknisk chef Anita Broddesson, kostchef, 284 Joergen Borgström, upphandlingsansvarig, 284 Zara Isacsson, projektledare Läderfabrikssanering, Thomas Henrysson, projektledare Läderfabrikssanering, Ulf Bengtsson, VD Treklövern, 291 Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Eva Stjärnlind Kommunkansliet i Klippan, onsdag 29 december 2010 Evy Arvidsson Bengt Svensson Eva Stjärnlind ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Elisabeth Olsson

2 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 2 (22) Sammanträdesdatum Innehållsförteckning: 283 Kurser och konferenser m.m. 284 Till- och ombyggnad av Åbyskolan, upphandling av byggentreprenad 285 Upphandling av livsmedel - antagande av anbud 286 Nedskrivning av fordran hos KREAB 287 Park- och tomtyteskötsel på entreprenad 288 Stackarps skola - försäljning 289 Avtal mellan kommunen och villaägare som erbjuds sanering inom projekt Läderfabriken 290 Anmälan om ÄTOR inom entreprenaden för rivning av Klippans Läderfabrik 291 Antagande av anbud för kv. Väpnaren 292 Redovisning av kravverksamheten 293 Internkontrollplan för kommunstyrelsen Finansiell rapport per Beslutsattestanter och ersättare Omsättning av lån under år Kommunalt driven gymnasieskola i aktiebolagsform 298 Stöd till Grand biografen i Ljungbyhed 299 Motion angående driftsform för nya äldreboendet 300 Uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerheten Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 3 (22) Sammanträdesdatum Kurser och konferenser m.m. Ärendet Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger. Kommunförbundet Skåne Kommunerna och välfärden, Lund, Länsstyrelsen i Skåne län Miljömålskonferens, Skåne till er tjänst, Kristianstad, Sveriges Kommuner och Landsting Vägledning Regionala Trafikförsörjningsprogram, Malmö, Sveriges Kommuner och Landsting SKL:s ordförandedag Länsstyrelsen Klimatanpassningsdialog med Klippans kommun i Klippan Beslut Arbetsutskottet beslutar att medge deltagande i Kommunförbundets konferens om Kommunerna och välfärden i Lund för Bengt Svensson, Madeleine Atlas och Kerstin Persson samt att anta inbjudan från Länsstyrelsen om klimatanpassningsdialog i Klippan Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 4 (22) Sammanträdesdatum Till- och ombyggnad av Åbyskolan, upphandling av byggentreprenad KS Ärendet Tekniska förvaltningen har redovisat behovet av köksombyggnader. Samtidigt föreslogs en tidplan, som innebär arbeten i Åbyskolans kök med start under försommaren och avslut i december Nästa del i tidplanen var en renovering av nya Snyggatorpsskolans kök under våren och sommarlovet I investeringsplanen finns 7,5 Mkr 2011 och 7,5 Mkr I ett tidigare skede bedömdes Åbyskolans kök kosta cirka 10 Mkr i entreprenad och drygt 1 Mkr i projektering och andra byggherrekostnader. Därtill fogades en enkel kostnadsbedömning för nya Snyggatorpsskolans kök, där arbetet inte är detaljprojekterat. Totalt kom därför 15 Mkr att budgeteras. I dagsläget bedömer Tekniska förvaltningen att budgeterat belopp inte räcker. Samtidigt är kostnadsbedömningen inte så detaljerad som egentligen eftersträvas. Förvaltningen anser att praktiska skäl talar för att ta in anbud och efter anbudssammanställningen avgöra om det krävs någon ändring för de två köksprojekten. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med följande förslag till upphandlingsform och anbudskriterier m m: Entreprenadform: Generalentreprenad Ersättningsform: Fast pris utan indexreglering Värderingsgrunder vid anbudsprövning: Det mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till pris 70 %, teknisk kvalitet och projektorganisation 15 % samt referenser 15 %. Byggtid: Planerad byggstart i april och färdigställt arbete Beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att upphandla entreprenad för om- och tillbyggnad av Åbyskolans kök, i enlighet med redovisat förslag, fram till besked om tilldelning. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 5 (22) Sammanträdesdatum Upphandling av livsmedel - antagande av anbud KS Ärendet Arbetsutskottet har , 134, beslutat att igångsätta upphandling av Livsmedel och antagit kvalificeringskrav och utvärderingskriterier. Totalt inkom tolv anbud fördelat på nio anbudsgivare. Kostenheten har avbrutit upphandlingen för varugrupp 12 färska charkvaror, för att gå ut i ny upphandling, då samtliga anbudsgivare lämnat anbud på artiklar som inte uppfyller ställda krav. Utvärderingen har gett följande resultat beträffande tilldelning av varugrupper: Familjen Dafgård AB RP Frukt AB Servera AB Nordströms AB 5. Fisk naturell 9. Kött och charkvaror, djupfryst 11. Kött, sous-vide 2. Lättöl, vatten, läsk 3. Frukt, grönt och potatis, färskt 13. Mejerivaror 14. Ost och matfett 15. Ägg 1. Bröd, djupfryst 4. Fisk bearbetad 6. Grönsaker djupfrysta 7. Övriga djupfrysta produkter 8. Kolonial 16. Glass 17. Non food 10. Kött, färskt Beslutsunderlag Redovisning av utvärdering I och II Beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna antagna leverantörer. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 6 (22) Sammanträdesdatum Nedskrivning av fordran hos KREAB KS Ärendet Efter omfattande grävarbeten för att lägga ner fjärrvärmeledningar 2004 återställdes gatubeläggningarna av kommunens entreprenör. Tekniska kontoret debiterade KREAB för återställningskostnaden och en tvisteliknande situation uppstod då KREAB inte accepterade den uppmätta mängden arbete. Ställningstagandet från Tekniska förvaltningens sida är, att då varken tekniska kontoret eller KREAB har försökt få en gemensam syn på ersättningsfrågan inom rimlig tid, är det inte längre meningsfullt att ha det aktuella beloppet bokfört som fordran. Tekniska förvaltningen föreslår med tillstyrkan av ekonomichefen att fordran hos KREAB på ,50 kr återställningsarbeten efter fjärrvärmeschakt under år 2004 nedskrivs till noll kronor. Kostnaden ska belasta verksamheten 8102, Arbete åt utomstående. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Ekonomichefens tillstyrkan Beslut Arbetsutskottet beslutar att fordran hos KREAB på ,50 kronor för återställningsarbeten efter fjärrvärmeschakt under år 2004 nedskrivs till noll kronor samt att kostnaden ska belasta verksamheten 8102 Arbete åt utomstående. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 7 (22) Sammanträdesdatum Park- och tomtyteskötsel på entreprenad KS Ärendet Ärendet utgår från dagordningen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 8 (22) Sammanträdesdatum Stackarps skola - försäljning KS Ärendet Kommunstyrelsen har , 156, beslutat att bl a Stackarps f d skola ska lämnas till försäljning samt delegerat till Arbetsutskottet att fatta beslut om försäljningen. Svensk fastighetsförmedling har anlitats för försäljningsuppdraget. Beslutsunderlag Svensk fastighetsförmedling, upprättat köpekontrakt Beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna försäljning av fastigheten Stackarp 1:24 till Susann Dejestam, Söderköping, och Claes Burén, Stockholm, för en köpeskilling av kr och i övrigt enligt upprättat köpekontrakt, bilaga Au 288/10. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 9 (22) Sammanträdesdatum Avtal mellan kommunen och villaägare som erbjuds sanering inom projekt Läderfabriken KS Ärendet Inom ramen för projekt sanering av Klippans Läderfabrik har ansökan om bidrag sökts hos och beviljats av Naturvårdsverket för sanering av ett antal villaträdgårdar, som ligger i direkt anslutning till den f.d. Läderfabriken. Kommunen är fastighetsägare till några av fastigheterna, som föreslås saneras, men i övrigt är det 11 privatägda trädgårdar som ingår. Avseende de 11 privatägda trädgårdarna har ett erbjudande om sanering riktats till fastighetsägare listade i bilaga B. Erbjudandet i sin helhet framgår av bilaga A. I och med att fastighetsägaren accepterar erbjudandet övergår det till att bli ett avtal mellan Klippans kommun och fastighetsägaren. Beslutsunderlag Projekt Sanering av Klippans Läderfabriks tjänsteskrivelse inklusive utformning av erbjudande samt avtal med fastighetsägare. Beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna utformningen av erbjudandet enligt bilaga A Au 289/10 samt att ingå avtal med de fastighetsägare, som är listade i bilaga B Au 289/10. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 10 (22) Sammanträdesdatum Anmälan om ÄTOR inom entreprenaden för rivning av Klippans Läderfabrik KS Ärendet Arbetsutskottet har , 133, delegerat till projektledare Zara Isaksson, med beställarombudet Tomas Henrysson, Conviro AB, som ersättare, att godkänna ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTOR) upp till en kostnad på kr (= 20 basbelopp). Anmälan/avstämning ska ske skriftligen till Kommunstyrelsens Arbetsutskott eller till Kommunstyrelsens ordförande om ärendet brådskar när ÄTOR för kr upparbetats och innan ytterligare godkännande görs. Arbetsutskottet har därefter , 197, godkänt redovisning av upparbetade ÄTOR motsvarande kr samt lämnat delegation på ytterligare ÄTOR upp till en kostnad på kr (totalt kr). I enlighet med beslutet inkommer projekt Läderfabriken nu med anmälan om att ÄTOR motsvarande sammanlagt kr uppparbetats inom entreprenaden. Underlag för de arbete som tillkommit och avgått framgår av bilaga Au 290/10. Viktigt att poängtera är att en del av summorna i bilaga Au 290/10 är bedömda kostnader. I många fall har diskussioner mellan beställaren, entreprenören och kontrollanten lett till att åtgärder som varit mer kostnadseffektiva kunnat vidtas. Den verkliga kostnaden för tillägget stäms av i samband med fakturering och således när fakturaunderlag så som tippavgifter m.m. inkommit. Hittills har inga fakturor med avseende på tilläggsarbeten inkommit. Vissa poster i bilagan är ännu inte kostnadsbedömda. Ofta är det så när det gäller avgifter till avfallsmottagare. Trots att den sammanräknade summan i bilagan alltså understiger 40 prisbasbelopp så kan tillägg som gör att denna gräns nås uppkomma snabbt. Entreprenaden beräknas vara klar runt årsskiftet. Beslutsunderlag Projekt Sanering av Klippans Läderfabrik tjänsteskrivelse inklusive avvikelserapport. Beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen av upparbetade ÄTOR motsvarande totalt kr enligt bilaga Au 290/10, att till projektledare Zara Isaksson delegera godkännande av ytterligare ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTOR) upp till en kostnad på kr (= 20 basbelopp) Signatur justerare Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 11 (22) Sammanträdesdatum att Tomas Henrysson, Conviro AB, får uppdrag att som kommunens beställarombud godkänna ÄTOR vid Zara Isakssons semester eller annan längre frånvaro. att anmälan/avstämning ska ske skriftligen till Kommunstyrelsens Arbetsutskott eller till Kommunstyrelsens ordförande om ärendet brådskar när ÄTOR för ytteligare kr (totalt kr) upparbetats och innan ytterligare godkännande görs. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 12 (22) Sammanträdesdatum Antagande av anbud för kv. Väpnaren KS Ärendet Arbetsutskottet har , 218, antagit upphandlingskriterier, värderingsgrund m m inför upphandling av totalentreprenad för kv Väpnaren. I det nu genomförda anbudsförfarandet för kv Väpnaren har inkommit ett anbud, som lämnats av Skanska och belöper sig på ett belopp av kronor exklusive moms. Två entreprenörer (PEAB och MVB) har meddelat att man för tillfället inte har resurser att tillgå. Priset som Skanska lämnat fördelar sig tillsammans med övriga kostnader enligt följande: Totalt Särskilt boende Ordinära lägenheter Byggherrekostnader Byggkostnader Kreditivkostnad Produktionskostnad Investeringsbidrag Preliminärt PK efter investeringsbidrag Att jämföra med beslut Kf Grundkalkyl innan investeringsbidrag Max Belopp Beslutsunderlag Treklövern Bostads AB skrivelse Beslut Arbetsutskottet beslutar att anta Skanskas anbud och beställa arbetet enligt kalkyl ovan att utse Ulf Bengtsson, Treklövern Bostads AB, som beställarombud för kommunens del (särskilda boendet) Signatur justerare Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 13 (22) Sammanträdesdatum att utse Ulf Bengtsson, Treklövern Bostads AB, att mottagningsattestera fakturor angående projektet inom ramen för kalkylen ovan samt att utse Björn Pettersson, Tekniska förvaltningen, att beslutsattestera fakturor angående projektet inom ramen för kalkylen ovan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 14 (22) Sammanträdesdatum Redovisning av kravverksamheten KS Ärendet Ekonomichefen Boje Jarl redovisar kravärenden för 2009 och Tekniska förvaltningen redovisar motsvarande inkasso och avstängningar för VAverksamheten. Beslutsunderlag Ekonomikontorets och Tekniska förvaltningens redovisning, bilaga A-B Au 292/10. Beslut Arbetsutskottet beslutar att notera informationen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 15 (22) Sammanträdesdatum Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2011 KS Ärendet Målet med den interna kontrollen är att förebygga fel och brister samt att kommunens arbete ska fungera på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. Den interna kontrollen är framförallt framåtsyftande. I revisionsrapport 2009 tryckte revisionen på vikten av att den interna kontrollen inte enbart tog upp rent ekonomiska kontroller. Kommunstyrelsen har också uttryckt en önskan om att ha projekt så att olika delar av kommunstyrelsens verksamhetsområden representeras. Internkontrollplanen har därför projekt från, kommunkansli, kommunledning och IT, personalkontor, ekonomikontor samt tekniska förvaltningen. Beslutsunderlag Ekonomikontorets förslag till internkontrollplan 2011, Beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att inkomma med förslag till internkontrollprojekt för 2011 till nästa möte med Arbetsutskottet. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att anta följande internkontrollprojekt för 2011 enligt bilaga Au 293/10 1 Säkerhet i kommunens externa gränssnitt 2 Översyn av lönerutiner 3 Översyn av kommunens riktlinjer vid hantering av kontanta medel. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 16 (22) Sammanträdesdatum Finansiell rapport per KS Ärendet Ekonomikontoret har sammanställt finansiell rapport per enligt bilaga Au 294/10. Beslutsunderlag Ekonomikontorets rapport per Arbetsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 17 (22) Sammanträdesdatum Beslutsattestanter och ersättare 2011 KS Ärendet Förslag på beslutsattestanter och ersättare 2011 föreligger enligt bilaga Au 295/10. Beslutsunderlag Ekonomikontorets skrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att utse beslutsattestanter och ersättare för år 2011 enligt bilaga Au 295/10, att beslutsattestanter enligt respektive nämnds beslut har även rätt att beslutsattestera balanskonton inom sitt verksamhetsområde, att kommundirektören och ekonomichefen har en generell rätt att beslutsattestera vid ordinarie beslutsattestants samt ersättares frånvaro, att kommundirektören beslutsattesterar kostnader som är direkt hänförliga till respektive förvaltningschef som t ex resor, konferenser, mobiltelefoner, att kommunalrådet beslutsattesterar kostnader som är direkt hänförliga till kommundirektören som t ex resor, konferenser, mobiltelefoner samt att förvaltningschef har rätt att vidaredelegera attesträtten i samband med e-handel. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

18 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 18 (22) Sammanträdesdatum Omsättning av lån under år 2011 KS Ärendet Ekonomikontoret har inlämnat skrivelse angående lån som kommer att omsättas under Samtliga kreditinstitut är mycket noga med att det finns politiska beslut både på nyupplåning och på omsättning av gamla lån. Omsättning av lån under 2011 Låneinstitut Förfallodag Lånebelopp Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Under 2011 F n 3 mån rörlig ränta Nordea Hypotek Under 2011 F n 3 mån rörlig ränta Nordea Hypotek Under 2011 F n 3 mån rörlig ränta Beslutsunderlag Ekonomikontorets skrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att medge omsättning av ovan redovisade lån under Signatur justerare Utdragsbestyrkande

19 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 19 (22) Sammanträdesdatum Kommunalt driven gymnasieskola i aktiebolagsform KS Ärendet Arbetsutskottet har , 96, uppdragit åt rektor Mikael Johansson att göra en förstudie rörande förutsättningarna för en bolagisering av gymnasieskolans flygtekniska linje samt Naturbruksgymnasiet. Mikael Johansson har nu lämnat rapport enligt bilaga Au 297/10. Hans slutsats är att det inte är fruktbart att i nuläget driva frågan att genomföra gymnasiala utbildningar som fristående skola i kommunägt aktiebolag. Beslutsunderlag Rektor Mikael Johanssons utredningsrapport Beslut Arbetsutskottet beslutar att notera utredningsrapporten. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

20 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 20 (22) Sammanträdesdatum Stöd till Grand biografen i Ljungbyhed KS Ärendet Grandbiografen i Ljungbyhed, har efter beslut i Kommunstyrelsen , 184, en årlig uppdragsersättning på kronor för att hålla biografverksamheten igång för allmänheten. Ordföranden och 1:e vice ordföranden har i december 2010 haft överläggningar med representanter för utövaren av biografverksamheten i Ljungbyhed och fastighetsägaren, som är uthyrare av lokalen. Det framgick tydligt att åtgärder för energibesparingar m m var mycket nödvändiga och akuta. Dessa åtgärder som nu är genomförda har resulterat i ökade hyreskostnader. Mot bakgrund av detta och att biografverksamheten i Ljungbyhed fortsatt anses vara värdefull föreslås en ökad uppdragsersättning. Beslut Arbetsutskottet beslutar att öka uppdragsersättningen med kronor per månad, att den ökade ersättningen skall utgå från och med juni månad, vilket innebär att ersättningen för 2010 skall ökas med kronor, att finansieringen sker genom anslaget till Arbetsutskottets förfogande, att ovanstående beaktas i kommande kompletteringsbudget samt i budgetarbetet för kommande år samt att uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden att revidera/upprätta överenskommelsen med verksamhetsutövaren. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 21 (22) Sammanträdesdatum Motion angående driftsform för nya äldreboendet KS Ärendet Rune Persson, Socialdemokraterna, inlämnade motion angående driftsform för nya äldreboendet enligt bilaga Au 299/10. Motionen har remitterats till Kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Rune Perssons motion Beslut Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till Socialnämnden för beredning. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

22 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 22 (22) Sammanträdesdatum Uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerheten KS Ärendet Revisionen har under våren och sommaren 2010 gjort en uppföljning av tidigare genomförd granskning av kommunens IT-säkerhet. Uppföljningens slutsatser föreligger som rapport, bilaga Au 300/10. Uppföljningen har haft som fokus att följa upp den åtgärdsplan som Kommunstyrelsen antog efter den tidigare granskningen. Under uppföljningen har dialogen mellan PWC, som genomfört granskningen, och IT-enheten varit konstruktiv, och rapportens bedömningar delas helt av IT-enheten. Bland de punkter som rapporten kommenterar finner IT-enheten anledning att kommentera följande: 2.2 Styrande dokument. Rapporten föreslår att befintligt förslag till ny IT-policy ska processas genom styrelse och fullmäktige utan att invänta andra förändringar i IT-miljön. 2.2 Skydd kring serverrum. Rapporten anger att en parallell serverhall är en mycket viktig förbättringspunkt. En förutsättning för att kunna åstadkomma en parallell serverhall, är att servermiljön går att kopiera på ett enkelt och ekonomiskt överkomligt sätt. Denna förutsättning är på väg att bli uppfylld, eftersom kommunen 2010 infört virtualisering av serverprogramvaran. Detta innebär att hela den kritiska servermiljön redan under våren 2011 kommer att kunna kopieras nattetid, och automatiskt flyttas till den parallella serverhallen. Beslut om var den parallella serverhallen ska vara belägen kommer därför också att kunna tas under våren För övriga punkter i åtgärdsplanen följer kommunen planen så som den är antagen hösten IT-enheten föreslår att statusen för åtgärderna återrapporteras till Kommunstyrelsen senast maj Beslutsunderlag Revisionens uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerheten IT-enhetens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom IT-enhetens ovan redovisade yttrande som svar på Revisionsrapporten. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Bilaga A Au 289/10 ERBJUDANDE/AVTAL 1. Bakgrund 1.1 Klippans Kommun, , har genom avtal från november/december 2007 från Startskottet AB:s i likvidation konkursbo (org. nr ) förvärvat fastigheterna Klippan 3:123, 3:188, 3:189, 3:195, Asken 10, Asken 11 och Palmen 15, samtliga belägna i Klippans Kommun (i dagligt tal kallat Läderfabriken ). 1.2 Verksamheten på Läderfabriken har medfört föroreningar i mark såväl på vissa av nämnda fastigheter som på omkringliggande fastigheter. 1.3 Klippans Kommun har åtagit sig att vara huvudman för erforderlig sanering. Detta åtagande bygger på att statliga bidrag genom Naturvårdsverket ställts till förfogande. Det förutsättes att beviljade bidrag kommer att täcka uppkommande kostnader. 1.4 Detta Erbjudande riktar sig till de fastighetsägare som är förtecknade i bilaga 1, 1.5 Det noteras att provtagning är gjord på en mängd platser på såväl de aktuella fastigheterna som omkringliggande fastigheter. De fastigheter som ej omfattas av Erbjudandet har så låga halter eller obefintliga halter av föroreningar att det inte anses erforderligt att sanera dessa. 1.6 Kommunen har haft ett flertal informationsmöten liksom enskilda möten med berörda villaägare varvid man redovisat resultaten av sina utförda provtagningar och de planer för framtiden som genom detta Erbjudande/Avtal närmare beskrivs. 1.7 Den fastighetsägare som avböjer till Erbjudandet ges inte någon möjlighet att i framtiden få något stöd från Kommunen med anledning av förorening på sin fastighet. Detta innebär att nu aktuellt Erbjudande inte kommer att upprepas och att Kommunen inte heller på annat sätt nu eller framigenom är berett att ekonomisk kompensera för framtida saneringsinsatser eller dylikt, (t.ex. med anledning av värdeminskningsförhållanden). 1/5 ROSENBERG ADVOKATBYRÅ

34 Bilaga A Au 289/ Fastighetsägare som avböjer Erbjudandet är medveten om innehållet i gällande miljörätt utsägande att senare ägare av fastigheten kan komma att åläggas saneringsansvar. 2. Erbjudandets innehåll 2.1 Kommunen åtager sig att utföra sanering på berörd fastighet utifrån en individuell saneringsplan och återställningsplan, bilaga 2, utvisande åtgärder på den aktuella fastigheten. Allmänt sett kan sägas att förorenade massor skall bortforslas och ersättas med rena massor samt att trädgård med växter och buskar m.m. skall återställas (återplanteras eller nyplanteras) i allt väsentligt i tidigare skick. Mellan Kommunens företrädare och fastighetsägaren skall föras en dialog kring detta varvid överenskommelser och ståndpunkter skall dokumenteras skriftligen och bifogas som bilagor till denna handling. 2.2 Saneringsplanens omfattning och inriktning har godkänts av Naturvårdsverket genom beviljandet av statliga bidrag. Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet skall godkänna anmälan beskrivande åtgärderna. 2.3 Kommunen kommer att anlita utomstående entreprenör för arbetenas utförande. Om fastighetsägare önskar göra avsteg från återställningsplanen (t.ex. genom utökning) är det upp till fastighetsägaren att direkt med entreprenören avtala om sådana tilläggstjänster och då även bekosta dessa direkt till entreprenören. Dylika separata beställningar skall redovisas till Kommunen innan dessa tillkommande arbeten beställs och utföres, allt för att klargöra ansvarsgränserna. 2.4 Kommunen har upplyst om att fastigheterna skall omfattas av uppdelat kommunalt dagvatten/spillvattennät (duplikatsystem). Fastighetsägaren har möjlighet att efter saneringsarbetena men före återställningsarbetena på egen bekostnad få utfört de åtgärder som erfordrats för införande av detta duplikatsystem på sin fastighet. I de fall så sker skall detta antecknas i samråd med Kommunen i en särskild bilaga som fogas till detta avtal. 2.5 Samtliga kostnader kring saneringen och återställningen enl. saneringsplan och återställningsplan svarar Kommunen för. 2/5 ROSENBERG ADVOKATBYRÅ

35 Bilaga A Au 289/ Åtgärderna beräknas starta under våren 2011 och vara avslutade hösten 2011 men kan komma att förskjutas i tiden. Arbetena kommer att utföras under helgfria vardagar mellan med uppehåll under perioden 1 juli 15 augusti. 2.7 Sanering och återställning sker i ett sammanhang för berörd fastighet, med eventuell tidsförskjutning med anledning av arbeten enligt punkt 2.4 ovan. 2.8 Fastighetsägaren eller nyttjare av fastighet erhåller ej någon ersättning eller annan gottgörelse med anledning av den inskränkning i nyttjandet (t.ex. vad gäller parkering för bilar) som kan uppkomma vid saneringen/återställningen samt ej heller för de störningar som kan uppkomma under tiden arbetena pågår. 2.9 Fastighetsägaren är medveten om att dennes fastighet kan komma att beträdas för arbeten på angränsande fastigheter. 3. Besiktningar 3.1 Besiktning av fastigheten skall ske före arbetenas påbörjande och protokoll med fotodokumentation upprättas häröver. Sedan arbetena avslutats skall förnyad besiktning äga rum för konstaterande att arbetena utförts fackmässigt och att trädgård m.m. återställts enligt återställningsplanen. 3.2 När den av Kommunen anlitade entreprenören slutfört sina arbeten skall slutbesiktning avhållas. Till slutbesiktningen skall även fastighetsägaren kallas. 3.3 Garantitiden för arbetena uppgår till två år från godkänd slutbesiktning. 3.4 Vid garantitidens utgång skall garantibesiktning avhållas och även här skall fastighetsägaren kallas. 3.5 Den av Kommunen anlitade entreprenören bär under en period av 2-4 månader från slutbesiktningen ansvar för skötsel av de planteringar m.m. som gjorts. Det angivna tidsintervallet har satts med hänsyn till växtsäsongen. Fastighetsägaren godkänner att entreprenören får tillträde även efter arbetenas utförande för att utöva denna tillsyn. Vid periodens utgång skall etableringsbesiktning avhållas och även här skall fastighetsäga- 3/5 ROSENBERG ADVOKATBYRÅ

36 Bilaga A Au 289/10 ren kallas. Etableringsbesiktningen avser att bedöma huruvida entreprenörens planteringar och tillsyn/skötsel hanterats och utvecklats på ett korrekt sätt. Fastighetsägaren bär skötselansvaret för nyplanteringar m.m. från tidpunkten för etableringsbesiktningen. 4. Övrigt 4.1 Efter arbetenas utförande kommer Kommunen att i särskild handling ställd till fastighetsägaren beskriva de utförda saneringsåtgärderna. 4.2 Detta Erbjudande övergår till ett Avtal genom att fastighetsägaren här nedan accepterar Erbjudandet genom sin underskrift. 4.3 Fastighetsägare som inte genom sin nedanstående underskrift godkänt Erbjudandet betraktas ha avvisat Erbjudandet. I de fall där fastighet ägs av flera personer (lagfarna ägare) krävs godkännande av samtliga ägare eljest anses Erbjudandet vara att betraktas som förkastat. 4.4 Tvister med anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning skall slitas vid allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 4.5 Denna handling har upprättats i två exemplar varav fastighetsägaren tagit ett exemplar och Kommunen ett exemplar. Klippan den 2010 Klippans Kommun 4/5 ROSENBERG ADVOKATBYRÅ

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21)

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 17.00-19.05 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Ingrid Larsson Jens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-11-27

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-11-27 1 (11) Paragrafer 90-94 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan, tisdag 27 november 2012 Kl. 19.00-20.30 Beslutande Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2012-10-18. Tekniska nämnden. Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 2012-10-18, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 212-1-18 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset i Ängelholms kommun, Rum: Grå 212-1-18, kl 17: Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Förmöte: Alliansen kl 16:3 rum Grå S-gruppen

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 23 juni 2014 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Samverkanskontoret Sysslebäck Rum fördelas i Sysslebäck Tid för justering 2014-06-27 klockan 09.00 Sammanträdet

Läs mer