PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1 (22) Paragrafer Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Klippan, sessionssalen, kl Beslutande Bengt Svensson, ordförande Bengt Alfredsson Bodil Andersson Rune Persson Eva Stjärnlind Övriga närvarande Jens Westring, ej tjg ersättare Annika Ingelström-Nilsson, ej tjg ersättare Evy Arvidsson, sekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Björn Pettersson, teknisk chef Anita Broddesson, kostchef, 284 Joergen Borgström, upphandlingsansvarig, 284 Zara Isacsson, projektledare Läderfabrikssanering, Thomas Henrysson, projektledare Läderfabrikssanering, Ulf Bengtsson, VD Treklövern, 291 Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Eva Stjärnlind Kommunkansliet i Klippan, onsdag 29 december 2010 Evy Arvidsson Bengt Svensson Eva Stjärnlind ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Elisabeth Olsson

2 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 2 (22) Sammanträdesdatum Innehållsförteckning: 283 Kurser och konferenser m.m. 284 Till- och ombyggnad av Åbyskolan, upphandling av byggentreprenad 285 Upphandling av livsmedel - antagande av anbud 286 Nedskrivning av fordran hos KREAB 287 Park- och tomtyteskötsel på entreprenad 288 Stackarps skola - försäljning 289 Avtal mellan kommunen och villaägare som erbjuds sanering inom projekt Läderfabriken 290 Anmälan om ÄTOR inom entreprenaden för rivning av Klippans Läderfabrik 291 Antagande av anbud för kv. Väpnaren 292 Redovisning av kravverksamheten 293 Internkontrollplan för kommunstyrelsen Finansiell rapport per Beslutsattestanter och ersättare Omsättning av lån under år Kommunalt driven gymnasieskola i aktiebolagsform 298 Stöd till Grand biografen i Ljungbyhed 299 Motion angående driftsform för nya äldreboendet 300 Uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerheten Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 3 (22) Sammanträdesdatum Kurser och konferenser m.m. Ärendet Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger. Kommunförbundet Skåne Kommunerna och välfärden, Lund, Länsstyrelsen i Skåne län Miljömålskonferens, Skåne till er tjänst, Kristianstad, Sveriges Kommuner och Landsting Vägledning Regionala Trafikförsörjningsprogram, Malmö, Sveriges Kommuner och Landsting SKL:s ordförandedag Länsstyrelsen Klimatanpassningsdialog med Klippans kommun i Klippan Beslut Arbetsutskottet beslutar att medge deltagande i Kommunförbundets konferens om Kommunerna och välfärden i Lund för Bengt Svensson, Madeleine Atlas och Kerstin Persson samt att anta inbjudan från Länsstyrelsen om klimatanpassningsdialog i Klippan Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 4 (22) Sammanträdesdatum Till- och ombyggnad av Åbyskolan, upphandling av byggentreprenad KS Ärendet Tekniska förvaltningen har redovisat behovet av köksombyggnader. Samtidigt föreslogs en tidplan, som innebär arbeten i Åbyskolans kök med start under försommaren och avslut i december Nästa del i tidplanen var en renovering av nya Snyggatorpsskolans kök under våren och sommarlovet I investeringsplanen finns 7,5 Mkr 2011 och 7,5 Mkr I ett tidigare skede bedömdes Åbyskolans kök kosta cirka 10 Mkr i entreprenad och drygt 1 Mkr i projektering och andra byggherrekostnader. Därtill fogades en enkel kostnadsbedömning för nya Snyggatorpsskolans kök, där arbetet inte är detaljprojekterat. Totalt kom därför 15 Mkr att budgeteras. I dagsläget bedömer Tekniska förvaltningen att budgeterat belopp inte räcker. Samtidigt är kostnadsbedömningen inte så detaljerad som egentligen eftersträvas. Förvaltningen anser att praktiska skäl talar för att ta in anbud och efter anbudssammanställningen avgöra om det krävs någon ändring för de två köksprojekten. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse med följande förslag till upphandlingsform och anbudskriterier m m: Entreprenadform: Generalentreprenad Ersättningsform: Fast pris utan indexreglering Värderingsgrunder vid anbudsprövning: Det mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till pris 70 %, teknisk kvalitet och projektorganisation 15 % samt referenser 15 %. Byggtid: Planerad byggstart i april och färdigställt arbete Beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att upphandla entreprenad för om- och tillbyggnad av Åbyskolans kök, i enlighet med redovisat förslag, fram till besked om tilldelning. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 5 (22) Sammanträdesdatum Upphandling av livsmedel - antagande av anbud KS Ärendet Arbetsutskottet har , 134, beslutat att igångsätta upphandling av Livsmedel och antagit kvalificeringskrav och utvärderingskriterier. Totalt inkom tolv anbud fördelat på nio anbudsgivare. Kostenheten har avbrutit upphandlingen för varugrupp 12 färska charkvaror, för att gå ut i ny upphandling, då samtliga anbudsgivare lämnat anbud på artiklar som inte uppfyller ställda krav. Utvärderingen har gett följande resultat beträffande tilldelning av varugrupper: Familjen Dafgård AB RP Frukt AB Servera AB Nordströms AB 5. Fisk naturell 9. Kött och charkvaror, djupfryst 11. Kött, sous-vide 2. Lättöl, vatten, läsk 3. Frukt, grönt och potatis, färskt 13. Mejerivaror 14. Ost och matfett 15. Ägg 1. Bröd, djupfryst 4. Fisk bearbetad 6. Grönsaker djupfrysta 7. Övriga djupfrysta produkter 8. Kolonial 16. Glass 17. Non food 10. Kött, färskt Beslutsunderlag Redovisning av utvärdering I och II Beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna antagna leverantörer. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 6 (22) Sammanträdesdatum Nedskrivning av fordran hos KREAB KS Ärendet Efter omfattande grävarbeten för att lägga ner fjärrvärmeledningar 2004 återställdes gatubeläggningarna av kommunens entreprenör. Tekniska kontoret debiterade KREAB för återställningskostnaden och en tvisteliknande situation uppstod då KREAB inte accepterade den uppmätta mängden arbete. Ställningstagandet från Tekniska förvaltningens sida är, att då varken tekniska kontoret eller KREAB har försökt få en gemensam syn på ersättningsfrågan inom rimlig tid, är det inte längre meningsfullt att ha det aktuella beloppet bokfört som fordran. Tekniska förvaltningen föreslår med tillstyrkan av ekonomichefen att fordran hos KREAB på ,50 kr återställningsarbeten efter fjärrvärmeschakt under år 2004 nedskrivs till noll kronor. Kostnaden ska belasta verksamheten 8102, Arbete åt utomstående. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Ekonomichefens tillstyrkan Beslut Arbetsutskottet beslutar att fordran hos KREAB på ,50 kronor för återställningsarbeten efter fjärrvärmeschakt under år 2004 nedskrivs till noll kronor samt att kostnaden ska belasta verksamheten 8102 Arbete åt utomstående. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 7 (22) Sammanträdesdatum Park- och tomtyteskötsel på entreprenad KS Ärendet Ärendet utgår från dagordningen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 8 (22) Sammanträdesdatum Stackarps skola - försäljning KS Ärendet Kommunstyrelsen har , 156, beslutat att bl a Stackarps f d skola ska lämnas till försäljning samt delegerat till Arbetsutskottet att fatta beslut om försäljningen. Svensk fastighetsförmedling har anlitats för försäljningsuppdraget. Beslutsunderlag Svensk fastighetsförmedling, upprättat köpekontrakt Beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna försäljning av fastigheten Stackarp 1:24 till Susann Dejestam, Söderköping, och Claes Burén, Stockholm, för en köpeskilling av kr och i övrigt enligt upprättat köpekontrakt, bilaga Au 288/10. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 9 (22) Sammanträdesdatum Avtal mellan kommunen och villaägare som erbjuds sanering inom projekt Läderfabriken KS Ärendet Inom ramen för projekt sanering av Klippans Läderfabrik har ansökan om bidrag sökts hos och beviljats av Naturvårdsverket för sanering av ett antal villaträdgårdar, som ligger i direkt anslutning till den f.d. Läderfabriken. Kommunen är fastighetsägare till några av fastigheterna, som föreslås saneras, men i övrigt är det 11 privatägda trädgårdar som ingår. Avseende de 11 privatägda trädgårdarna har ett erbjudande om sanering riktats till fastighetsägare listade i bilaga B. Erbjudandet i sin helhet framgår av bilaga A. I och med att fastighetsägaren accepterar erbjudandet övergår det till att bli ett avtal mellan Klippans kommun och fastighetsägaren. Beslutsunderlag Projekt Sanering av Klippans Läderfabriks tjänsteskrivelse inklusive utformning av erbjudande samt avtal med fastighetsägare. Beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna utformningen av erbjudandet enligt bilaga A Au 289/10 samt att ingå avtal med de fastighetsägare, som är listade i bilaga B Au 289/10. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 10 (22) Sammanträdesdatum Anmälan om ÄTOR inom entreprenaden för rivning av Klippans Läderfabrik KS Ärendet Arbetsutskottet har , 133, delegerat till projektledare Zara Isaksson, med beställarombudet Tomas Henrysson, Conviro AB, som ersättare, att godkänna ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTOR) upp till en kostnad på kr (= 20 basbelopp). Anmälan/avstämning ska ske skriftligen till Kommunstyrelsens Arbetsutskott eller till Kommunstyrelsens ordförande om ärendet brådskar när ÄTOR för kr upparbetats och innan ytterligare godkännande görs. Arbetsutskottet har därefter , 197, godkänt redovisning av upparbetade ÄTOR motsvarande kr samt lämnat delegation på ytterligare ÄTOR upp till en kostnad på kr (totalt kr). I enlighet med beslutet inkommer projekt Läderfabriken nu med anmälan om att ÄTOR motsvarande sammanlagt kr uppparbetats inom entreprenaden. Underlag för de arbete som tillkommit och avgått framgår av bilaga Au 290/10. Viktigt att poängtera är att en del av summorna i bilaga Au 290/10 är bedömda kostnader. I många fall har diskussioner mellan beställaren, entreprenören och kontrollanten lett till att åtgärder som varit mer kostnadseffektiva kunnat vidtas. Den verkliga kostnaden för tillägget stäms av i samband med fakturering och således när fakturaunderlag så som tippavgifter m.m. inkommit. Hittills har inga fakturor med avseende på tilläggsarbeten inkommit. Vissa poster i bilagan är ännu inte kostnadsbedömda. Ofta är det så när det gäller avgifter till avfallsmottagare. Trots att den sammanräknade summan i bilagan alltså understiger 40 prisbasbelopp så kan tillägg som gör att denna gräns nås uppkomma snabbt. Entreprenaden beräknas vara klar runt årsskiftet. Beslutsunderlag Projekt Sanering av Klippans Läderfabrik tjänsteskrivelse inklusive avvikelserapport. Beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen av upparbetade ÄTOR motsvarande totalt kr enligt bilaga Au 290/10, att till projektledare Zara Isaksson delegera godkännande av ytterligare ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTOR) upp till en kostnad på kr (= 20 basbelopp) Signatur justerare Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 11 (22) Sammanträdesdatum att Tomas Henrysson, Conviro AB, får uppdrag att som kommunens beställarombud godkänna ÄTOR vid Zara Isakssons semester eller annan längre frånvaro. att anmälan/avstämning ska ske skriftligen till Kommunstyrelsens Arbetsutskott eller till Kommunstyrelsens ordförande om ärendet brådskar när ÄTOR för ytteligare kr (totalt kr) upparbetats och innan ytterligare godkännande görs. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 12 (22) Sammanträdesdatum Antagande av anbud för kv. Väpnaren KS Ärendet Arbetsutskottet har , 218, antagit upphandlingskriterier, värderingsgrund m m inför upphandling av totalentreprenad för kv Väpnaren. I det nu genomförda anbudsförfarandet för kv Väpnaren har inkommit ett anbud, som lämnats av Skanska och belöper sig på ett belopp av kronor exklusive moms. Två entreprenörer (PEAB och MVB) har meddelat att man för tillfället inte har resurser att tillgå. Priset som Skanska lämnat fördelar sig tillsammans med övriga kostnader enligt följande: Totalt Särskilt boende Ordinära lägenheter Byggherrekostnader Byggkostnader Kreditivkostnad Produktionskostnad Investeringsbidrag Preliminärt PK efter investeringsbidrag Att jämföra med beslut Kf Grundkalkyl innan investeringsbidrag Max Belopp Beslutsunderlag Treklövern Bostads AB skrivelse Beslut Arbetsutskottet beslutar att anta Skanskas anbud och beställa arbetet enligt kalkyl ovan att utse Ulf Bengtsson, Treklövern Bostads AB, som beställarombud för kommunens del (särskilda boendet) Signatur justerare Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 13 (22) Sammanträdesdatum att utse Ulf Bengtsson, Treklövern Bostads AB, att mottagningsattestera fakturor angående projektet inom ramen för kalkylen ovan samt att utse Björn Pettersson, Tekniska förvaltningen, att beslutsattestera fakturor angående projektet inom ramen för kalkylen ovan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 14 (22) Sammanträdesdatum Redovisning av kravverksamheten KS Ärendet Ekonomichefen Boje Jarl redovisar kravärenden för 2009 och Tekniska förvaltningen redovisar motsvarande inkasso och avstängningar för VAverksamheten. Beslutsunderlag Ekonomikontorets och Tekniska förvaltningens redovisning, bilaga A-B Au 292/10. Beslut Arbetsutskottet beslutar att notera informationen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 15 (22) Sammanträdesdatum Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2011 KS Ärendet Målet med den interna kontrollen är att förebygga fel och brister samt att kommunens arbete ska fungera på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. Den interna kontrollen är framförallt framåtsyftande. I revisionsrapport 2009 tryckte revisionen på vikten av att den interna kontrollen inte enbart tog upp rent ekonomiska kontroller. Kommunstyrelsen har också uttryckt en önskan om att ha projekt så att olika delar av kommunstyrelsens verksamhetsområden representeras. Internkontrollplanen har därför projekt från, kommunkansli, kommunledning och IT, personalkontor, ekonomikontor samt tekniska förvaltningen. Beslutsunderlag Ekonomikontorets förslag till internkontrollplan 2011, Beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att inkomma med förslag till internkontrollprojekt för 2011 till nästa möte med Arbetsutskottet. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att anta följande internkontrollprojekt för 2011 enligt bilaga Au 293/10 1 Säkerhet i kommunens externa gränssnitt 2 Översyn av lönerutiner 3 Översyn av kommunens riktlinjer vid hantering av kontanta medel. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 16 (22) Sammanträdesdatum Finansiell rapport per KS Ärendet Ekonomikontoret har sammanställt finansiell rapport per enligt bilaga Au 294/10. Beslutsunderlag Ekonomikontorets rapport per Arbetsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 17 (22) Sammanträdesdatum Beslutsattestanter och ersättare 2011 KS Ärendet Förslag på beslutsattestanter och ersättare 2011 föreligger enligt bilaga Au 295/10. Beslutsunderlag Ekonomikontorets skrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att utse beslutsattestanter och ersättare för år 2011 enligt bilaga Au 295/10, att beslutsattestanter enligt respektive nämnds beslut har även rätt att beslutsattestera balanskonton inom sitt verksamhetsområde, att kommundirektören och ekonomichefen har en generell rätt att beslutsattestera vid ordinarie beslutsattestants samt ersättares frånvaro, att kommundirektören beslutsattesterar kostnader som är direkt hänförliga till respektive förvaltningschef som t ex resor, konferenser, mobiltelefoner, att kommunalrådet beslutsattesterar kostnader som är direkt hänförliga till kommundirektören som t ex resor, konferenser, mobiltelefoner samt att förvaltningschef har rätt att vidaredelegera attesträtten i samband med e-handel. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

18 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 18 (22) Sammanträdesdatum Omsättning av lån under år 2011 KS Ärendet Ekonomikontoret har inlämnat skrivelse angående lån som kommer att omsättas under Samtliga kreditinstitut är mycket noga med att det finns politiska beslut både på nyupplåning och på omsättning av gamla lån. Omsättning av lån under 2011 Låneinstitut Förfallodag Lånebelopp Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Under 2011 F n 3 mån rörlig ränta Nordea Hypotek Under 2011 F n 3 mån rörlig ränta Nordea Hypotek Under 2011 F n 3 mån rörlig ränta Beslutsunderlag Ekonomikontorets skrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att medge omsättning av ovan redovisade lån under Signatur justerare Utdragsbestyrkande

19 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 19 (22) Sammanträdesdatum Kommunalt driven gymnasieskola i aktiebolagsform KS Ärendet Arbetsutskottet har , 96, uppdragit åt rektor Mikael Johansson att göra en förstudie rörande förutsättningarna för en bolagisering av gymnasieskolans flygtekniska linje samt Naturbruksgymnasiet. Mikael Johansson har nu lämnat rapport enligt bilaga Au 297/10. Hans slutsats är att det inte är fruktbart att i nuläget driva frågan att genomföra gymnasiala utbildningar som fristående skola i kommunägt aktiebolag. Beslutsunderlag Rektor Mikael Johanssons utredningsrapport Beslut Arbetsutskottet beslutar att notera utredningsrapporten. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

20 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 20 (22) Sammanträdesdatum Stöd till Grand biografen i Ljungbyhed KS Ärendet Grandbiografen i Ljungbyhed, har efter beslut i Kommunstyrelsen , 184, en årlig uppdragsersättning på kronor för att hålla biografverksamheten igång för allmänheten. Ordföranden och 1:e vice ordföranden har i december 2010 haft överläggningar med representanter för utövaren av biografverksamheten i Ljungbyhed och fastighetsägaren, som är uthyrare av lokalen. Det framgick tydligt att åtgärder för energibesparingar m m var mycket nödvändiga och akuta. Dessa åtgärder som nu är genomförda har resulterat i ökade hyreskostnader. Mot bakgrund av detta och att biografverksamheten i Ljungbyhed fortsatt anses vara värdefull föreslås en ökad uppdragsersättning. Beslut Arbetsutskottet beslutar att öka uppdragsersättningen med kronor per månad, att den ökade ersättningen skall utgå från och med juni månad, vilket innebär att ersättningen för 2010 skall ökas med kronor, att finansieringen sker genom anslaget till Arbetsutskottets förfogande, att ovanstående beaktas i kommande kompletteringsbudget samt i budgetarbetet för kommande år samt att uppdra åt Kultur- och fritidsnämnden att revidera/upprätta överenskommelsen med verksamhetsutövaren. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

21 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 21 (22) Sammanträdesdatum Motion angående driftsform för nya äldreboendet KS Ärendet Rune Persson, Socialdemokraterna, inlämnade motion angående driftsform för nya äldreboendet enligt bilaga Au 299/10. Motionen har remitterats till Kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Rune Perssons motion Beslut Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till Socialnämnden för beredning. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

22 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 22 (22) Sammanträdesdatum Uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerheten KS Ärendet Revisionen har under våren och sommaren 2010 gjort en uppföljning av tidigare genomförd granskning av kommunens IT-säkerhet. Uppföljningens slutsatser föreligger som rapport, bilaga Au 300/10. Uppföljningen har haft som fokus att följa upp den åtgärdsplan som Kommunstyrelsen antog efter den tidigare granskningen. Under uppföljningen har dialogen mellan PWC, som genomfört granskningen, och IT-enheten varit konstruktiv, och rapportens bedömningar delas helt av IT-enheten. Bland de punkter som rapporten kommenterar finner IT-enheten anledning att kommentera följande: 2.2 Styrande dokument. Rapporten föreslår att befintligt förslag till ny IT-policy ska processas genom styrelse och fullmäktige utan att invänta andra förändringar i IT-miljön. 2.2 Skydd kring serverrum. Rapporten anger att en parallell serverhall är en mycket viktig förbättringspunkt. En förutsättning för att kunna åstadkomma en parallell serverhall, är att servermiljön går att kopiera på ett enkelt och ekonomiskt överkomligt sätt. Denna förutsättning är på väg att bli uppfylld, eftersom kommunen 2010 infört virtualisering av serverprogramvaran. Detta innebär att hela den kritiska servermiljön redan under våren 2011 kommer att kunna kopieras nattetid, och automatiskt flyttas till den parallella serverhallen. Beslut om var den parallella serverhallen ska vara belägen kommer därför också att kunna tas under våren För övriga punkter i åtgärdsplanen följer kommunen planen så som den är antagen hösten IT-enheten föreslår att statusen för åtgärderna återrapporteras till Kommunstyrelsen senast maj Beslutsunderlag Revisionens uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerheten IT-enhetens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom IT-enhetens ovan redovisade yttrande som svar på Revisionsrapporten. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Bilaga A Au 289/10 ERBJUDANDE/AVTAL 1. Bakgrund 1.1 Klippans Kommun, , har genom avtal från november/december 2007 från Startskottet AB:s i likvidation konkursbo (org. nr ) förvärvat fastigheterna Klippan 3:123, 3:188, 3:189, 3:195, Asken 10, Asken 11 och Palmen 15, samtliga belägna i Klippans Kommun (i dagligt tal kallat Läderfabriken ). 1.2 Verksamheten på Läderfabriken har medfört föroreningar i mark såväl på vissa av nämnda fastigheter som på omkringliggande fastigheter. 1.3 Klippans Kommun har åtagit sig att vara huvudman för erforderlig sanering. Detta åtagande bygger på att statliga bidrag genom Naturvårdsverket ställts till förfogande. Det förutsättes att beviljade bidrag kommer att täcka uppkommande kostnader. 1.4 Detta Erbjudande riktar sig till de fastighetsägare som är förtecknade i bilaga 1, 1.5 Det noteras att provtagning är gjord på en mängd platser på såväl de aktuella fastigheterna som omkringliggande fastigheter. De fastigheter som ej omfattas av Erbjudandet har så låga halter eller obefintliga halter av föroreningar att det inte anses erforderligt att sanera dessa. 1.6 Kommunen har haft ett flertal informationsmöten liksom enskilda möten med berörda villaägare varvid man redovisat resultaten av sina utförda provtagningar och de planer för framtiden som genom detta Erbjudande/Avtal närmare beskrivs. 1.7 Den fastighetsägare som avböjer till Erbjudandet ges inte någon möjlighet att i framtiden få något stöd från Kommunen med anledning av förorening på sin fastighet. Detta innebär att nu aktuellt Erbjudande inte kommer att upprepas och att Kommunen inte heller på annat sätt nu eller framigenom är berett att ekonomisk kompensera för framtida saneringsinsatser eller dylikt, (t.ex. med anledning av värdeminskningsförhållanden). 1/5 ROSENBERG ADVOKATBYRÅ

34 Bilaga A Au 289/ Fastighetsägare som avböjer Erbjudandet är medveten om innehållet i gällande miljörätt utsägande att senare ägare av fastigheten kan komma att åläggas saneringsansvar. 2. Erbjudandets innehåll 2.1 Kommunen åtager sig att utföra sanering på berörd fastighet utifrån en individuell saneringsplan och återställningsplan, bilaga 2, utvisande åtgärder på den aktuella fastigheten. Allmänt sett kan sägas att förorenade massor skall bortforslas och ersättas med rena massor samt att trädgård med växter och buskar m.m. skall återställas (återplanteras eller nyplanteras) i allt väsentligt i tidigare skick. Mellan Kommunens företrädare och fastighetsägaren skall föras en dialog kring detta varvid överenskommelser och ståndpunkter skall dokumenteras skriftligen och bifogas som bilagor till denna handling. 2.2 Saneringsplanens omfattning och inriktning har godkänts av Naturvårdsverket genom beviljandet av statliga bidrag. Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet skall godkänna anmälan beskrivande åtgärderna. 2.3 Kommunen kommer att anlita utomstående entreprenör för arbetenas utförande. Om fastighetsägare önskar göra avsteg från återställningsplanen (t.ex. genom utökning) är det upp till fastighetsägaren att direkt med entreprenören avtala om sådana tilläggstjänster och då även bekosta dessa direkt till entreprenören. Dylika separata beställningar skall redovisas till Kommunen innan dessa tillkommande arbeten beställs och utföres, allt för att klargöra ansvarsgränserna. 2.4 Kommunen har upplyst om att fastigheterna skall omfattas av uppdelat kommunalt dagvatten/spillvattennät (duplikatsystem). Fastighetsägaren har möjlighet att efter saneringsarbetena men före återställningsarbetena på egen bekostnad få utfört de åtgärder som erfordrats för införande av detta duplikatsystem på sin fastighet. I de fall så sker skall detta antecknas i samråd med Kommunen i en särskild bilaga som fogas till detta avtal. 2.5 Samtliga kostnader kring saneringen och återställningen enl. saneringsplan och återställningsplan svarar Kommunen för. 2/5 ROSENBERG ADVOKATBYRÅ

35 Bilaga A Au 289/ Åtgärderna beräknas starta under våren 2011 och vara avslutade hösten 2011 men kan komma att förskjutas i tiden. Arbetena kommer att utföras under helgfria vardagar mellan med uppehåll under perioden 1 juli 15 augusti. 2.7 Sanering och återställning sker i ett sammanhang för berörd fastighet, med eventuell tidsförskjutning med anledning av arbeten enligt punkt 2.4 ovan. 2.8 Fastighetsägaren eller nyttjare av fastighet erhåller ej någon ersättning eller annan gottgörelse med anledning av den inskränkning i nyttjandet (t.ex. vad gäller parkering för bilar) som kan uppkomma vid saneringen/återställningen samt ej heller för de störningar som kan uppkomma under tiden arbetena pågår. 2.9 Fastighetsägaren är medveten om att dennes fastighet kan komma att beträdas för arbeten på angränsande fastigheter. 3. Besiktningar 3.1 Besiktning av fastigheten skall ske före arbetenas påbörjande och protokoll med fotodokumentation upprättas häröver. Sedan arbetena avslutats skall förnyad besiktning äga rum för konstaterande att arbetena utförts fackmässigt och att trädgård m.m. återställts enligt återställningsplanen. 3.2 När den av Kommunen anlitade entreprenören slutfört sina arbeten skall slutbesiktning avhållas. Till slutbesiktningen skall även fastighetsägaren kallas. 3.3 Garantitiden för arbetena uppgår till två år från godkänd slutbesiktning. 3.4 Vid garantitidens utgång skall garantibesiktning avhållas och även här skall fastighetsägaren kallas. 3.5 Den av Kommunen anlitade entreprenören bär under en period av 2-4 månader från slutbesiktningen ansvar för skötsel av de planteringar m.m. som gjorts. Det angivna tidsintervallet har satts med hänsyn till växtsäsongen. Fastighetsägaren godkänner att entreprenören får tillträde även efter arbetenas utförande för att utöva denna tillsyn. Vid periodens utgång skall etableringsbesiktning avhållas och även här skall fastighetsäga- 3/5 ROSENBERG ADVOKATBYRÅ

36 Bilaga A Au 289/10 ren kallas. Etableringsbesiktningen avser att bedöma huruvida entreprenörens planteringar och tillsyn/skötsel hanterats och utvecklats på ett korrekt sätt. Fastighetsägaren bär skötselansvaret för nyplanteringar m.m. från tidpunkten för etableringsbesiktningen. 4. Övrigt 4.1 Efter arbetenas utförande kommer Kommunen att i särskild handling ställd till fastighetsägaren beskriva de utförda saneringsåtgärderna. 4.2 Detta Erbjudande övergår till ett Avtal genom att fastighetsägaren här nedan accepterar Erbjudandet genom sin underskrift. 4.3 Fastighetsägare som inte genom sin nedanstående underskrift godkänt Erbjudandet betraktas ha avvisat Erbjudandet. I de fall där fastighet ägs av flera personer (lagfarna ägare) krävs godkännande av samtliga ägare eljest anses Erbjudandet vara att betraktas som förkastat. 4.4 Tvister med anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning skall slitas vid allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans. 4.5 Denna handling har upprättats i två exemplar varav fastighetsägaren tagit ett exemplar och Kommunen ett exemplar. Klippan den 2010 Klippans Kommun 4/5 ROSENBERG ADVOKATBYRÅ

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-11-27

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-11-27 1 (11) Paragrafer 90-94 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan, tisdag 27 november 2012 Kl. 19.00-20.30 Beslutande Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista Övriga närvarande

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 247-250 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.05 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-04-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-04-25 1 (11) Paragrafer 93-101 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdag 25 april 2012 klockan 13.30-16.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande 93-98 Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, Rosenfors den 27 oktober 2003 klockan. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista sid 9-10 Övriga deltagande Magnus Blomberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Se bilagd närvaro- och voteringslista

Se bilagd närvaro- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 Plats och tid Måndag 12 april 2010 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd närvaro- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Lars Gustafsson, Kristinehamn, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Lars Gustafsson, Kristinehamn, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Plats och tid Kristinehamns kommunhus 12:30-14:30 Beslutande Ej närvarande kommuner Övriga deltagande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors,

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-08-20 1-6 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo måndagen den 20 augusti 2012 kl 14.00-15.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Lillemor Örn-Skogberth Fritidskontoret 020312 kl 17.00. Marianne Ljunggren. Lillemor Örn-Skogberth. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lillemor Örn-Skogberth Fritidskontoret 020312 kl 17.00. Marianne Ljunggren. Lillemor Örn-Skogberth. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Fritidskontoret kl 14.00-16.30 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare: Ordförande: Justerande: Ledamöter: Lillemor Örn-Skogberth (s) Billy

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Åke Andersson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Kent Carlsson

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 2011-05-31 60 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer