SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-04-10 1 (18) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-04-10 kl. 18.30-21."

Transkript

1 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Cornelis Hermus (M) Lars Lundgren (M) Jörgen Jönsson (C) Sven-Erik Andersson (SJP) Gull-Britt Christersson (S) Bo Jersling (S) Dragan Tanasijevic (V) Lars Swärd (SD) Mattias Olofsson (MP) Jesper Andersson, tf förvaltningschef Gertie Persson, sekreterare André Blohmé, trafikingenjör Mathias Persson, miljö-avfallsingenjör Peter Hellichius, tf VA-chef Elin Dahlgren, driftsingenjör/bitr. enhetschef, gatuavdelningen Johanna Nilsson, studerande vid Alnarp Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Lundgren och Bo Jersling Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Gertie Persson Ordförande... Bror Ahlin Justerande... Lars Lundgren Bo Jersling Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift... Gertie Persson Utdragsbestyrkande

2 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 33 Dnr 2014 T Godkännande av dagordning Ärende Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. BESLUT Tekniska nämndens beslut Godkänner dagordningen med tillägg: Belysning Eggelstad Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 34 Dnr 2014 T Rapporter och meddelanden Ärende Inkomna rapporter, beslut och meddelande från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad rapporteras till tekniska nämnden. BESLUT Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av rapporter och meddelande som läggs till handlingarna. 1. Dnr 2013-T Kulturmiljöprogram för Sjöbo tätort, delområde 1, antas. Kommunfullmäktige 6/ Dnr 2013-T Kompletteringsbudget Kommunfullmäktige 1/ Dnr 2014-T Tillstånd tävling på väg. Cykeltävling Sövde Triathlon 2014, den 9 juni kl Länsstyrelsen dnr Dnr 2014-T Tillstånd tävling på väg. Simrishamnsmixen en motortävling som äger rum den 5 april kl Länsstyrelsen dnr Dnr 2014-T Lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud mot trafik med fordon på väg 1035 i Lövestad, den april och 6-7 september 2014 i samband med Lövestad marknad. Länsstyrelsen dnr och Dnr 2012-T Uppföljning av intern kontroll i Sjöbo kommun 2013 godkänns. Kommunstyrelsen 40/ Dnr 2014-T Uppföljning per den 28 februari Kommunstyrelsen har för avsikt att nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen i nämnderna och eventuellt återkomma med förslag på hantering av underskotten, om dessa kvarstår, i samband med delårsrapport ett. Kommunstyrelsen 34/2014 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) 8. Dnr 2014-T Remiss Trafikverkets åtgärdsprogram enligt 12 förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Trafikverket 2014/ Dnr 2012-T0101 Belysningsplanen på trafikverkets vägar. Protester mot nedsläckningen av belysningen har inkommit från Vallarums byalag och Brandstadbygdens byalag. Förvaltningen upprättar förslag till svar. 10. Dnr 2013-T Årsrapport år 2013 Mindre avloppsreningsverk. Generellt över året har de mindre avloppsreningsverken haft en mycket god rening. Lövestad, Sövde, Blentarp och Äsperöd överstiger vid några provtagningar de uppställda riktvärdena för BOD men klarar avskiljningskraven. Äsperöd reningsverk, som har extremt låga halter föroreningar i utgående vatten och klarar riktvärdena med god marginal, är det enda verket som inte klarar reningskravet på 90 %. En avloppsincident har inträffat under året i Blentarp då orenat avloppsvatten rann ut till recipient. Ett åtgärdsprogram för att undvika upprepning har tagits fram i samarbete med Miljöenheten i Sjöbo kommun. 11. Dnr 2014-T Miljörapport år 2013 Sjöbo avloppsreningsverk. 12. Dnr 2014-T Miljörapport år 2013 deponin. 13. Dnr 2014-T Jesper Andersson förordnas till förvaltningschef för miljö-, byggnadsoch teknikförvaltningen till och med 31 december 2014 i avvaktan på eventuella ändringar i organisationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 67/ Dnr 2014-T0118 Ansökan om Dog Park i Sjöbo kommun. Christel sammanställer svarsskrivelse. 15. Dnr 2014-T Avsägelse och fyllnadsval av ersättare för Sven Sjöbeck. Lars Damm (KD) blir ersättare i tekniska nämnden till och med 31 december Kommunfullmäktige 35/ Rapporter från verksamheten A) Studiebesök från ÖKRAB. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) B) Johanna Nilsson, studerande till landskapsingenjör vid Alnarp, redovisar sitt examensarbete om skötselplan för grönytor i Vollsjö. C) Vattenstämman, Svenskt Vatten. D) Utökad parkering ICA Kvantum, Sjöbo E) Parkering Eiser Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 35 Dnr 2014 T Delegationsbeslut Ärende Tekniska nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan tekniska nämnden återkalla lämnad delegering. BESLUT Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Trafikfrågor Dnr 2014-T Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Upphandling Dnr 2013-T Inköp till gatukontoret av en ny 4-hjulsdriven traktor 2014 års modell samt inbyte av en begagnad traktor Mc Cormick MC 120-P6 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 36 Dnr 2014 T Bestridande av fakturering avseende skadat avfallskärl Ärende BESLUT Bestridande av faktura avseende nytt fyrfackskärl som har skadats vid storm. Tekniska nämndens beslut Kundens bestridande av faktura nr avslås med stöd av anvisningar i Sjöbo kommuns Avfallstaxor 2014 avseende fastighetsägarens ansvar att ersätta skadade kärl. Kunden har förvarat kärlet oskyddat vilket har orsakat att kärlet har skadats därmed är kunden ersättningsskyldig för kärlet. Reservation Dragan Tanasijevic (V) reserverar sig mot beslutet. Handläggning Bakgrund/historik Kundens avfallskärl gick sönder i samband med stormen Sven vilket resulterade i att ett nytt kärl behövde beställas. I Sjöbo kommuns avfallstaxor framgår att: Fastighetsinnehavaren ansvarar för kärl som ingår i abonnemanget och kan bli ersättningsskyldig för kärl som försvinner eller går sönder p.g.a. oaktsam hantering. Med stöd av ovan har förvaltningen gjort bedömningen att kunden har varit oaktsam gällande hur kärlen har förvarats och att kunden därmed är ersättningsskyldig enligt nedan: - 1 st 4-fackskärl á 2 336,25 kr - 1 st utsättning á 437,50 kr Den 7 februari 2014 har kunden skriftligen inkommit med bestridande av fakturan. Bestridandet är ställt till Tekniska nämnden. Uppställningsplatsen har inspekterats och det förekommer ingen form av vindskydd eller liknande som skyddar kärlet vid storm. Expedieras till Bertil Åkerlund Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 37 Dnr 2014 T Avfallstaxa 2015 Ärende Förslag till ny avfallstaxa för 2015 samt beslut om nya lock och behållare för batterier och ljuskällor. Redogörelse sker vid sammanträdet. BESLUT Tekniska nämndens beslut Antar upprättat förslag till oförändrad avfallstaxa 2015 för Sjöbo kommun. Föreslår komunfullmäktige att anta avfallstaxa enligt bilaga till protokollet. Anta Ohlssons offert för införandet av nya lock och extra behållare. Expedieras till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9

10 !""#$!%&'()%*'%('*"'(!#!+)",-.!"/'%01$!!""#-(0(2%)%*'%#!+&,4+ &)""'%.'$!%2")%*#!%"4**%)%*5>'2$7#$=""#! #/3"2)*!&&&)""*020#'!&&$7#$=""#! 3&&'(")*!('.'#&4++'"#'() -('#/()&'(0+!!""01$24(+'2,4+!""560++7%'%4('%")*&89/!:;<!""!#'#!!""#!+&24(+'2!""&(!%#:0(&'(!# &0+(4&&#)%%'$!!('% *) &'%")*&!!""#&!A!%#/!.'&!"!#! -()%#!+")%*?&(!%#:0(&?=&'()%%)%*01$.0(&#/!!#&)*$'&#)%%'$!!('%'""'(!!%2'!!!""#0+7&-(#*'%0+/0++7%'%#-(#0(*01$)'%")*$'&+'2-('#/()&'(#0+ %3&&,!%2'(4&&#)%%'$!!('5 :='&&#=2!%&#4&&!&&=&'(!%4%2%)%*?=&'()%%)%*'""'(!%%!%+)",-!%:!##!2 &'% =(&!#7& D-(!!""#$!%&'()%*!""#$!%&'()%*'%#0+7& (4+,!#5*)&##/3"2)*$'&'%/!%)%&'-'( -(#*'%0+/0++7%'%#-(#0(*#/!'("4**!#!*) -(!#:= &'(!%*)%!)#'%#/!/(0%0(FGH6I5 ('%$=""%)%*#0(2%)%*?)2'%+=%2)#:'%#)%&'.')",!&#5""!!*) $'"!/0++7%'%)'%")*$'&+'22'%!/0++7% '%")*&2'%%!!!""#&!A!#0+!%&!*)&#!/0++7% 7""+4/&)*!%&!*'% 7""+4/&)*5E!%&'()%*0+ &'(01$:()#'(4(!&&!( E7#$=""#!!""01$24(+'2,4+-(")*&!!""#/!"4+%!#&)""2'%#0+7&-( =&'()%%#'""'(.0(&#/! &(!%#:0(&'(!.0(&$7#$=""#! ('%$=""%)%*#0(2%)%*5J+ )%#!+")%*!!!"":=7::2(!*!/0++7%'%0+)%*'&!%%!&!%*'#)/0++7%'%#!#5K=2'!!#&)*$'&'%%3&&,!#&)"".0'%2'4(/0++7%'%#/3"2)*!&&!""&)""'%.'$!%2")%*#!%"4**%)%*#=!&&!!"")/4("01$#"!+0+!&&!#!.'*('::'&!""'& *'%0+/0++7%'%#('%$=""%)%*#&,4%#&'(?'A'+:'")#/!##'(!2'/3"N01$ L'% ()&)2#!""?+'%01/#=#=2!%&!!#&)*$'&'(#0+7&%3&&,!#).'*(4%#!20+!""#0+"4+%!#:==&'()%%)%*#1'%&(!"'%5 (3#+-."'(?!""#!.0%%'+!%*5M'&&!!(")*&!!""?('#&+'&!""?+-."'(?++5 -(!&&!#&)*$'&'%*'%'('(!(!!&&%)%*#/!)%%'$!'&&!""#0+&!#0+$!%2 #0+'%2)('/& $7#$="")%*=(01/#=).'*('::'&$7#$=""#! M'&!!""#0+/0++'( -",2!!&&+4%%)#/0(0!#'&&4%2!+="'""'('(/#!+$'& (=%'(/#!+$'&'(01$#0+4(,4+!""?2#,4+-(")*&! -(")*&+'2!!""#0+7::#&=( (=% +)")&4( :'(#0%!"+!&#!"!(?('#&!7(!%*'(?#&0(/-/?! &)""! 7::'$=""'(#)*)%0+'%"0/!"'""'(!%"4**%)%*5M''(/#!+$'&'(#0+*'(7::$0!""#0+4(,4+ -("4**%)%*!(?#/0"0(?.3**!(.'&#:"!&#'(?,4(%4*##&!&)0%'(01$!""+4%%! -(.!(&+'2'&&$7#$=""#! 4('(?/0%&0(?!""4(."!%2!%%!&! -(!"&%)%*!(?!""(=% /0++7%)/!&)0%#+'2'"?#!+")%*#"0/!"'(?()&)2#!%"4**%)%*!(01$#,7/$7#5 AVFALLSTAXA HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL FRÅN ANNAN VERKSAMHET

11 O ('%$=""%)%*'%5 *) &)""*=%*&)""01$/!%7&%3&&,!0!#'&&.'#&4""2$4+&%)%*'""'(!"&!.0%%'+!%*5.0%%'+!%*#!*) &'%&41/'(%-24%2)*!:"!%'()%*#N?/!:)&!"N01$2() &&!#7&-(2'('%$=""%)%*#&,4%#&'(#0+!""!!.0%%'%&'($!( &#/0#&%!2'( 2'.)&'()%*?#!+&&=+=%!2'()!#'()2!(,' *) PQRSTUVUWXY -($4+&%)%*!!!/&7('()%*2'.)&'()%*!'%+=%!2)'!""!/&7('(!#/7%2/!(&!"#)#FC*=%*'(:'(=(I01$ -(#/0&&5*)&'(-(&-+%)%*!#"!+ &'(#/0&&?#/:('")+)%4(N!/&7('(!#) *) '! 7::&)""&('+=%!2'('!""#&,4%#&'(#/'(:=0(2)%!()' &'(7&-(2&-+%)%*5D!/&7('()%*!.'#&4""2!'A&(! D!/&7(!#/!.'&!"!#)%0+!%*)'%&)25Z&'.")'%.'&!"%)%*)2:!##'(!& &'(#4(#/)"2-'('%#/0++'"#'+'2>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ &'('("4**#&)""G,-.0/0++7%?>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/!/&7(!5D!/&7('()%*/!%4'%#/':'(+=%!2? -(!"&%)%*'%5 [X\UQ\V]YQX\V^_U`abbQX\VX L%2()%*!4*!%2' -(!""02!&7+#4%2#0+*='%2'&)"")%/!##05 -($=""!%2'%:='%!#&)*$'&'""'(!%%!%4%2()%*#0+.'(-( [X\UQ\V`]dSXWXYe^_U`abbQX\VX '("4**'(/-:!('%!*)!""#$!%&'()%*'%#/!*'%!#&!%+4"!#&)""('%$=""!('%5c)2-'("=&'"#'!!#&)*$'& M'%#0+4(!*) &##/3"2)*#/!!%+4"!7&'.")'%$4+&%)%*'""'(!%%!%4%2()%*! &#0+)%!""'(:=&)2'%'&'(&)""&(42'#2!*'%5 ('%$=""%)%*#!*) &-+%)%*#2!*54%2()%*'% *-(!##=#%!(&2'&&!7::&41/#'""'()%0+#'%!#&''%'1/!' $4+&%)%*# -($=""!%2'%&)"">)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ &'%('*"'(!#)2%4#& -(0(#!/!2-/%)%*'""'(+)%#/%)%*! -",!%2'2'.)&'()%*#&)"" -(!"&%)%*'%5%+4"!% &'(!/&7'"" 4""'5M'&4()%&' fguwys *,0(&#&)""/7%2&,4%#&)%0+#'%!#&''%'1/! +-,")*&!&&.'*4(!('*"'()%*!!*) &0+)%&'!%+4"!% (=%&-+%)%*#&)"" -(7&'.")'%&-+%)%* 4""'&5!h'/%)#/!%4+%2'%5.'#&4++!!*) /0++7%'%01$#0+)%&'0+ D-(!%2(!$4+&%)%*##/3"2)*$'&'(#0+'%")*&('%$=""%)%*#"!*'%=")**'( &'(%!:=*(7%2!"!!&&!#!2'%%!&!A!4*'(/0++7%'%(4&&!&& 7""/0#&%!2#&41/%)%*5K'#"7&$4(0+!&&!# #0+%4(+!#&+0&#!(!(.'$0'&5E4+&%)%*#/!!""&)2#/'#=!&&)%&'0"4*'%$'&.'$=""!('*-(#! i02/4%2!.'$=""!(&3:'(!%*'#)g,-.0('%$=""%)%*#0(2%)%*5k'#&4""%)%*!!#&)*$'&#)%%'$!!('%'""'(!&0+&(4&&#$!!('%)2'%#&0("'/ 7::#&=(5h'/%)#/!%4+%2'% =(.'#"7&!0+!%%!%#&0("'/:='""'(!%%!&!%&!" AVGIFTER I AVFALLSTAXA AVFALLSKÄRL

12 j.'$=""!('4%2'%!!#&)*$'&#)%%'$!!('%.'#&4""2!?0+2'%%0(+!"! %#!()**'%&'+0&/0++7%'%4()%%'$!!('!2'%! k*(7%2!*)!""#+4%*2'%/(4'(2'&&!5 &'%)%*=(!*)&-(!!""#/4("5!""#/4("'%4*#!G,-.0/0++7%5!#&)*$'&24(!!""'& /4("'%('%*-(#)&)""(41/")*0+ #-%2'(:5*5!50!/&#!+$!%&'()%*5D!#&)*$'&#)%%'$!!('%#!(!(01/#=!.0%%'+!%*'&01$/!%.")'(#4&&%)%*##/3"2)* 7::/0++'(5D!#&)*$'&#)%%'$!!('%!%#!(!(!&&%)%*5 -(/4("#0+ -(2'/4("#0+)%*=() -(#)%%'('""'(*=( -(!&&!/0++7%'%5 9ll+I0+! &'/%)/ i'+'%#!+&/4(" -(!"&%)%*'%?!%4%2!#!&=%4(")**!%2'!""#+4%*2'%.'2-+#/7%%!(3++!#)/4("!#&0("'/#0+!%)#!# -(! =(?' &'(.'#&4""%)%*$0#>)",-N?.3**%!2#N01$!#&)*$'&'(F+!A)+!"&!#&=%2 mv^uwvbev^uax`]dsxwxy M'& )%%#+-,")*$'&!#&)*$'&#)%%'$!!(''""'(&0+&(4&&#$!!('%!&&#,4"!&! ('%$=""%)%*#&,4%#&'(5D-(2'&&!/(4#'%")*&(4&&#:(!A)#!&& /0++7%'%5D-('%#=2!%&0&!".' $!%20+!!#&)*$'&#4*!('%/7%%!)#!!&&2'&)%&'!""#0+7::/0++)&$0#2'+01$#0+!%%!(##/!&!#0+$!%2! ()'"#'!('%$=""%)%*#!.0%%'+!%*+=#&' )%%#%=*0&.'$0!/0++7%'%#!#&)*$'&#4*!('%/!%.3**%!2#%4+%25.' 0+$4%2'(&!#:='&&+)",-()/&)*&#4&&:=2'%'*%! )#!!&&)%*'&!!""7::/0++'('""'(!&&!""&!!""#0+7::/0++'(/!%!#&)*$'&'%5%#-/!%0+&0&!" noov`abbw`]dsxwxy ()'"#'(=%!!""#$4+&%)%**-(#$0#G,-.0/0++7%#+)",-N01$ +=%!2'(5M'&)""#4*!0+ $4+&%)%*01$&-+%)%*/!%'%2!#&+'2*'#0++!%/!%)%&3*!!&& M'& )%%#+-,")*$'&!&&!%#-/!0+2)#:'%#!#&)*$'&'%)%&'#/!7&%3&&,!#!""#?#/!!(/'%#"!+? (=%$4+&%)%*!!!""5Z::'$="")!#&)*$'&'%#/! '*'%('*)/!%)%&'.')",!#7::'$="")$4+&%)%*2=('%0'()%*'%*'%'(!( :*!5!&&2''%2!#&7&%3&&,!#).'*(4%#!20+ )%%'.4(!&& /4("!!""'""'(! ()&)2#!""&)""=&'()%%)%*#1'%&(!"'%7::/0++!:=!#&)*$'&'()%&'/!%.')",!#7::'$="")&-+%)%*01$$4+&%)%*!&&%)%*5D!#&)*$'&'(#0+('%0'(!#)!#&)*$'&'%5M'&&! 01$&'/%)/ 4*!('5%#-/!%0+7::'$="")$4+&%)%*01$&-+%)%**-(#$0#>)",-N?.3**%!2#N '""'(&0+&(4&&#$!!('%01$#/!.3**!!""&)""=&'()%%)%*#1'%&(!"'%5%#-/!%4(/%7&'%&)"" -(!"&%)%*'%5 -(%3!#)#!+.!%2+'2!&&!#&)*$'&'%.3&'(!#&)*$'&#)%%'$!!('% DISPENSER

13 p qbsvuxqswgqrpsu^qtr +'2!(2'(!.0%%'+!%*'&0+ HA&(!"=2!% 3(!!1/#!+&'%'A&(!"=2!+'2&=!&&!( 7""/4""#0(&'()%*)2!#&)*$'&#*(4%#)&=#&31/'%/4("!1/F.!&&'()'(01$",7#/4""0(I5 wxyz{ 0"3+:=vBl")&'(:'(/4("01$4(7::2'"!2'%")*&%'2!%#&='%2'5 u()*!&)"" 4""'% -(!(!#"=2!%)%0+$7#5M'&=#&0(!/4("'%$!('%&)""*4%*")* "!#& }'#&! D4(*!&*"!#C9" -(:!1/%)%*!(8Cl"!""8Cl" wxyz~ >!&!!""C9" h)2%)%*!(?('&7(:!::'(8cl" 6!(&0%*-(:!1/%)%*!(8Cl" =(I5 J >'&!"" 4(*!&*"!#C9" -(:!1/%)%*!(C9" y ƒ ˆ 8;B9/('A/"5+0+# =(I5 =(I5 ª«œŸ ž š Ÿ š œ š ž š Ÿ š š š Ÿ š ž š š š š œ š ~Š Œy ŒzŽ qbsvuxqswgmr ga^qtr œš š š š œ žš š š š œ š Ÿ ª!+!&!.0%%'+!%*'&0+!""?=&'(#&='%2'7&(3++'!&&!('&&/4("+'2&= -(('#&!!1/5H%)%#!&#:=C9")&'(!""5k%#!&#'%:"!1'(!#)/4(":= -(#0(&'()%* {²³z )%%#'%2!#&&)""*4%*")*&0+ =(I5 >!&! }'#&!!""C9"!""8C9" ~ ³z y ƒ ˆ 8±B9/('A/"5+0+# >!&! ~ ²Œy ŒzŽ }'#&!!""C9"!""8±9" =(I5 GRUNDLÄGGANDE AVFALLSTAXA FÖR EN- OCH TVÅBOSTADSHUS SAMT MINDRE FÖRETAG

14 y ƒ ~ ŠŒy ŒzŽ œš š š š œ žš š š š œ ª«œŸ ž š Ÿ š œ š ž š Ÿ š Ÿ ª š š š Ÿ š ž š š š š œ š ' >'2*'+'%#!+&/4("!#'#.'$=""!('#0+2'"!#!&=%4(.0'%2' qbsvuxqswg r VdVXeQdSR]Ub y ƒ ˆ &'(#4(#/)"2!%#-/!%5 ()#!%*'#:'($7#$=""5 =(I5 { ²Œy ŒzŽ *(7%2!.0%%'+!%*#/0#&%!25 h)""4**/!%4",!#&)""0!%#&='%2'!.0%%'+!%*#!"&'(%!&)+'23&&'(")*!(''&& ¹bTeQº»XXVdQXY 8±l"/4(" -(('#&!!""5h)""4**#/0#&%!27&*=(7&-'( y ƒ ˆ 88Cl/('A/"5+0+# }'#&!!""8±l" { ~ Œy ŒzŽ VdVXeQd`VSeQXb]YYXWXYQU¼½ˆ¾y À Á zâã À Á Ä À Á Å =(I5 *'+'%#!+$'&#!%"4**%)%*5*) 01$&'/%)/.0#&!2#(4&&# D"'(4%&=%4(.0'%2' -(!"&%)%*'%2'"!:='%'""'( -('%)%*!(?++/!%'!#&)*$'&#)%%'$!!(''""'( &2'.)&'(!#'%")*&*(7%2"4**!%2'! &'(#4(#/)"2.'#&4""%)%*$0#>)",-N?.3**%!2#N "'(!.'$=""!('*'%0+#/ -('%)%*!(?.0#&!2#0+(=2'%?!""#&!A!-( *'+'%#!+$'&#!%"4**%)%*5 7& #4(#/)"&.'$0!/4("5K'(4/%)%*!/4("0"3+?&-+%)%*# '(/#!+$'&'(? -(#!>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ "'(.0#&!2#$7#01$*'+'%#!+$'&#!%"4**%)%*!(F#)2!%8lI01$ -(!"&%)%*'%-(!(,''%#/)"2 ('/'%#01$&0&!"!*)& qº»xxvdqxydv\r»do»esvuwxye\weovxe M'&4(0.")*!&0()#/& -(#!+&")*!!.0%%'+!%*#)%%'$!!('!&&#0(&'(!7& '($=""!#5.3**%!2#%4+%2'%I/!%!.0%%'+!%*+'2&-+%)%*'%*=%*:'(+=%!2 )%&3*!!%+4"201$*02/4%2/0+:0#&'()%*#.'$=""!('F*02/4%2!+)",-N01$ +!&!!""(=%$7#$=""#!!""'&5H*'%/0+:0#&'()%*!+!&!!""4(+-,")*5c)2 µ HÄMTNING MED FÖRLÄNGT INTERVALL

15 Æ y ƒ ˆ 8BCl/('A/"5+0+# }'#&!!""8±l" =(I ~{Ç Œy ŒzŽ G,-.0/0++7%5HA&(!&-+%)%*!! ÈÉSUQS_dXWXY Ê0(+!"&-+%)%*#/'()'%")*$'&+'22')%&'(!""#0+('20)#!#)!%&!*'%&!A!!""7&-(#+0&!*)&'&'(.'#&4""%)%*$0#-( Ë ˆ 8C/('A/"5+0+# >)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ HA&(!$4+&%)%*!#41/F+!A8l"I)#!+.!%2+'20(2)%!()'$4+&%)%* -(!"&%)%*'%5{ÌŠŒy ŒzŽ Ë ˆÄ¾yˆÃ HA&(!&-+%)%*!/4("7&!%#!+.!%2+'20(2)%!()'&-+%)%*5 h-+%)%*'%7& -(#)%0+&=2!*!(5 &(42*=(2#/4("F8±l"?vBl"I01$:"7#!.0%%'+!%*F8±l"I [X\UWXYeQgYW^SgW\TooV`abbW`]dSXWXY Ë ˆ Í œ Ÿš š š Ÿœ š š œÿ š œ š ª ~DzŒy ŒzŽ!/4(")2&0+&'""'( &'/%)/ Z::'$="")$4+&%)%* -(!"&%)%*'%0+.0#&!2'%)%&'/0++'(!&&7&%3&&,!#7%2'('% (=%.0#&!2#$7#/!%+'2*'#!>)",-N?.3**%!2#N01$!#&)*$'&#*(4%#?7&*=('%!*)&:'(4%2()%*#&)"" 4""'5 axyqgesax\ Ë ˆÄ¾yx Îy vbl/('a/"5+0+# Ïœ š š š š ž œ š Ÿ œ Ÿš Ÿœ ª ŠŒy ŒzŽ 7::#&4""%)%*#:"!&#7&*=(&)""4**#!*) D-(#0:/4(":"!1'(!2':=*=%*!#&=%2-'(9+'&'( Ë ˆÄ¾y x ˆ &:'($4+&%)%*#&)"" (=%! 4""'5!""# 0(20%'&# 8lN89+ 9N8l+ vc/('a/"5+0+# 88/('A/"5+0+# ŠŒy ŒzŽ { Œy ŒzŽ EXTRA AVFALLSHANTERINGSTJÄNSTER

16 Ñ g]ssxwxyqgr]ub }'%*-()%*!/4("/!%.'#&4""!#$0#>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/-(!"&%)%*'%5 U»gQg^Qbb Ë ˆÄ¾yŒxyz ~ ŠŒy ŒzŽ *=%*01$$4+&%)%*7& /!%$4+&!#+0&!*) i(0!!""?)%/"7#)'#/(3++!%2''"n01$'"'/&(0%)/! &5c!(,'$4+&%)%*0+ -(#'%*=%*:'(+=%!25!&&!($-*#&&('*(0!!""F/3"#/=:?!""#/0""):'( (3#?#:)#?++I *(7%2!&5'A5',/-(.!(4*?#/! ÒÓÔÕÖÕ ÖØØÙÚÛÜÖÝÞÓÜÖÛßààÝÙáâãÓÔÕÖÕ ÖØØâä åóöúúßæáõçüöýçûû åóûúèæáé E4+&%)%*#/'()2&0+&N'""'(!#&)*$'&#*(4%#5J+$4+&%)%*#:"!&#)%&'/!%%=#:=!#&)*$'&#4*!('%:"!1'(!7&!!""'&:=:"!&#!%)#!2!>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ K3**!!""#/!&'*0()%*(0!!""?&5'A5()%)%*#!!""5D-(#=2!%&!!""?&0!"'&&#&0"?*):#?&(4?/!/'"?'&1)%*=()%&') -(!"&%)%*'%5!""$4%)#!#&)""/0++7%'%#.3**%!2#N01$&'/%)/ =&'()%%)%*#1'%&(!"5 K'#&4""%)%**(0!!""#$4+&%)%*#/!*-(!#! -(!"&%)%*'%#'%!#&'%'1/!)%%!%$4+&%)%*7&!#&)*$'&#)%%'$!!('%&)"">)",-N? -(#5 U]\YaU\eQg^Qbb Ë ˆÄ¾y x ˆ vvb/('a/"5+0+# ~{Œy ŒzŽ!%%!&! h(42*=(2#!!""?!""#/!)%&'"4**!#)/4(" -(#4(#/)"&0+$4%2'(&!*!%2'5 -($7#$=""#!!""?7&!%#/!-(!(!##/)"&(=% =(#!*) +=%!2?#!++!%"!*&8;*=%*'(:'(=(5G':!(!&&(42*=(2#! &'/%)/ K'#&4""%)%*!!.0%%'+!%* -(!"&%)%*'%5E4+&%)%*#/'(!(!%%!%'1/!7%2'(!:()"&)""%0'+.'( &'%5 -(&(42*=(2#!!""*-(#$0#>)",-N?.3**%!2#N01$!""#/4(")%*=() y ƒ ˆ ±/('A/"5+0+# h(42*=(2#!!""8±l" ÌŠ Œy ŒzŽ y ƒ ˆ 8l88/('A/"5+0+# h(42*=(2#!!""vbl" {~ Œy ŒzŽ

17 ê '""'(!%%!%&-+%)%*#!%0(2%)%*#/!?0+)%&'#4(#/)"2!#/4" %#"7&%)%* G+=!"0::#!%"4**%)%*!(01$ -(#"!%*#/!!(!!&3:#0+*02/4%&#!('%$=""!('%5ë01/?+!%"71/! '&&!#/)",!('#/!!(!"4&&)""*4%*")*!-(&-+%)%*5 +)%)('%)%*#'(/?'""'(23")/&5>'2/-/#.(7%%!#'#.0&&'% h)""#"!+!#/)",!('(4/%!#&('/!++!(.(7%%?&=/!++!(.(7%%?#':&)/&!%/? 0(+!2 -($!%&'()%*!'%:'(#0%01$ =()%&'!(!-'(&41/&)2&-+%)%*5 -('")**'(?!(! -(#'22#"!+!#/)",!('-( ìºbwyqs»uwers_dxwxyebqdqgerwbíquv /0++7%'%#*4""!%2'('%$=""%)%*#0(2%)%*&-++!#'%*=%*!(&!%%!&=(5.!2N?2)#/N01$&4&&!&&'%5k%)"&(!&)0%#.(7%%!()%*=(',56-/#.(7%%!(#/!'%")*& 0.")*!&0()#/&-+%)%*5*) )%*=(&-+%)%*!#"!+ J.")*!&0()#/&-+%)%*!#"!+!#/)",!('#/!#/''%*=%*:'(=(5k&-+%)%*#!*) (=%/-/#.(7%%'%*=%*7%2'(,4+%!=()#!+.!%2+'2 &!%*'#:'(&-+%)%*5 &'% ìºbwyqs»uwers_dxwxyyvdvxeqdebqdqgerwbíquv îˆ yz¾œ lnc+ð Ë ˆ¾ïŒzŽ BBC/( Ë ˆ Œz ² ÌŒy $7#$=""&)""*'+'%#!+!%"4**%)%*5*) #!+.!%2+'20.")*!&0()#/&-+%)%*5%*)'%+!A)+!"0"3+*4""'(:'(!%#"7&'& &-+%)%*#!*) J.")*!&0()#/&-+%)%*!#"!+ &'%)%*=(&-+%)%*!#"!+ (=%*'+'%#!+!#/)",!('#/!#/''%*=%*:'(=(5k &!%*'#:'(&-+%)%*5 (=%/-/#.(7%%'%*=%*7%2'(,4+%!=() ìºbwyqs»uwers_dxwxyebtsvxsqxr îˆ yz¾œ Ë ˆ¾ïŒzŽ Ë ˆ Œz J.")*!&0()#/&-+%)%*!#"7&'%&!%/#/!#/'&=*=%*'(:'(=(5k&-+%)%*#!*) C±l/( {ŠŒy &'% îˆ yz¾œ 0.")*!&0()#/&-+%)%*5*) )%*=(&-+%)%*!#"!+ Ë ˆ¾ïŒzŽ (=%/-/#.(7%%'%*=%*7%2'(,4+%!=()#!+.!%2+'2 &!%*'#:'(&-+%)%*5 Ë ˆ Œz ìºbwyqs»uwers_dxwxy^vssqgerwbíquv lnv+ð vn+ð 8l9/( {Š ~Œy ²{{Œy îˆ yz¾œ J.")*!&0()#/&-+%)%*! '&&!#/)",!('#/!#/''%*=%*:'(=(5*)&!%*'#:'( Ë ˆ¾ïŒzŽ ;C8/( 8lCC/( Ë ˆ Œz {³ {Œy {Š³ Œy GRUNDLÄGGANDE TAXA FÖR SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR

18 ñ /-/#.(7%%!(01$ c)2.'$0/!%#+=!"0::#!%"4**%)%*!(f#"!+!#/)",!('?#"7&%!&!%/!(? ÈÉSUQS_dXWXY'&&!#/)",!('I&-++!#0 &!('4%0.")*!&0()#/&-+%)%*?#/ ò¾ ˆxzz ó ˆÃ ƒ ƒîƒ ƒyîƒ ƒyœzž³ Ž³³ô{²Ž³³!%*'#:'(&-+%)%*5*) 'A&(!&-+%)%*5h-+%)%*#/!!""&)2#/'#=!&&)%&'0"4*'%$'&7::#&=(5*) &-(*'+'%#!++!#"!+!#/)",!('-(2'"!#:=!%&!" & Ë ˆÄ¾yˆÃ 8l;/('A/"5+0+#!%#"7&%!$7#$=""5 {ŠŠ Œy ŒzŽ õvoquqss_dxwxyqgr_reºutxx Ë ˆÄ¾yˆÃ 8vlv/('A/"5+0+# ò¾ ˆxzz ó ˆÃ ƒ ƒîƒ ƒyîƒ ƒyœzž{²ž³³ô³ Ž³³ { ~²Œy ŒzŽ îˆ yz¾œ 6-/#.(7%%!(7&!%&)""$-(!%2'#"!+!#/)",!(''""'(#"7&'%&!%/.-(&-++!#'% ln8+ð *=%*!(&!%%!&=(5*)&!%*'#:'(&-+%)%*5 8NC+ð Ë ˆ¾ïŒzŽ ±9/( l9/( Ë ˆ Œz {~³ Œy Ç Œy -'(#&)*!%2'C+ð01$ c)2$4+&%)%*!#"!+ ÈÉSUQRTºWRdVSVU(=%#"!+!#/)",!('?/-/#.(7%%01$ -(#"7&'%&!%/-'(#&)*!%2'+ð&)""/0++'( '&&!#/)",!('-(0"3+ Ë ˆÄ¾y ö 8v9/('A/"5+0+# -'(0!%!%*)%!+ð5 Ãy ÎyƒÎˆÃ HA&(!+ð7&-'(!%*)'%0"3+ { ²Œy ŒzŽ!)#'(!2&-+%)%*5*) &-((!+/-(%)%*&)""!"0::#!%"4**%)%*#0+)%&'4(=&/0+")*&(0&# &!%*'#:'(&-+%)%*5 õbqdsuqxeo»us Ë ˆ D-($)%2(!2&-+%)%* Š{Œy ŒzŽ îˆ yz¾œ ln+ð!"0::#('%)%*#'(/5 *) &-(&(!%#:0(&01$0+$4%2'(&!*!%2'!#"!+&)""G,-.0 Ë ˆ¾ïŒzŽ 8l±;/( Ë ˆ Œz 8vBv/( EXTRA SLAMTÖMNINGSTJÄNSTER

19 ùvesqg^qbb GRUNDLÄGGANDE AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER, y ƒ ˆÄ¾yŒxyz =(I5 k!.0%%'+!%*'&)%*=('&&*(-%&/4("+'22'/!" -(('#&!!""564("'&&-+#!(,' FLERBOSTADSHUS OCH GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR {²³z ŠÇ³z 9;l/('A/"5+0+# ³²{Œy ŒzŽ Ç{³³Œy ŒzŽ ~ ŠŒy ŒzŽ y ƒ ˆÄ¾yƒ ˆƒz x ˆ ƒy úqsqg^qbb k!.0%%'+!%*'&)%*=('&&.(7%&'%&)"'(!&8cl"+'22'/!" ~ yû½y B±/('A/"5+0+# ²² Œy ŒzŽ -(+!&!!""5 ~ yû½y {³ yû½y 8B9;/('A/"5+0+# ~{²ÌŒy ŒzŽ ÇÌ Œy ŒzŽ G,-.0/0++7%5HA&(!&-+%)%*!! ÈÉSUQS_dXWXY >)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ Ê0(+!"&-+%)%*#/'()'%")*$'&+'22')%&'(!""#0+('20)#!#)!%&!*'%&!A! -(!"&%)%*'%5h-+%)%*'%7&!""7&-(#+0&!*)&'-(#)%0+&=2!*!(5 &'(.'#&4""%)%*$0#-( EXTRA AVFALLSHANTERINGSTJÄNSTER Ë ˆÄ¾yˆÃ l" vbl" >!&! 8±l"!"" ~DzŒy ŒzŽ ŠÌ³Œy ŒzŽ ~²²Œy ŒzŽ ~ÌŠŒy ŒzŽ G41/8l" ~̳Œy ŒzŽ HA&(!&-+%)%*!/4("7&!%#!+.!%2+'20(2)%!()'&-+%)%* ø

20 Wbb^]bbWYQQº»XXVdQXY 01$&'/%)/ +!(/%!2'(?-()*!&)""#&4""%)%*!(?++/!%.'#&4""!##4(#/)"&$0#>)",-N?.3**%!2#N Z&#4&&%)%*!/4("#!+&&-+%)%*!/4(")2&)"" -(!"&%)%*'%5 4"")*!''%'+!%*#=#0+"4*'(? Ë ˆÄ¾yˆÃ ¼ ŒzÀˆ xˆˆ ƒ ŒxyzÅ l" vbl" >!&! 8±l"!"" ~DzŒy ŒzŽ ŠÌ³Œy ŒzŽ ~²²Œy ŒzŽ ~ÌŠŒy ŒzŽ ÈÉSUQSí]XeSVUQgUVX`abbXWXYeoVUe»XQb H%#/)"2!&,4%#&'(!('%$=""%)%*#:'(#0%!"/!%.'#&4""!#' ü ýþÿ š œ š š Ÿ Ë ˆÄ¾yˆ ¾ -'('%#/0++'"#'+'2>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/-(!"&%)%*'%5 &'(#4(#/)"2 6!") Ê0(+!"&)+&)2 H%/'"-'(&)2 )1'(!2-'(&)2 Cl±/('A/"5+0+# DzŒy ŒzŽ {{Œy ŒzŽ Š{ Œy ŒzŽ axyqgesax\ 7::#&4""%)%*#:"!&#7&*=(&)""4**#!*) Ë ˆÄ¾y x ˆ &:'($4+&%)%*#&)"" (=%! 4""'5!""# 0(20%'&# ÐCl+ v9ncl+ ³Œy ŒzŽ ~²Œy ŒzŽ g]ssxwxyqgr]ub Ë ˆÄ¾yŒxyz 8±B/('A/"5+0+# }'%*-()%*!/4("/!%.'#&4""!#$0#>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ ~ Œy ŒzŽ -(!"&%)%*'%5

21 U»gQg^Qbb $4+&%)%*7& /!%$4+&!#+0&!*) i(0!!""?)%/"7#)'#/(3++!%2''"n01$'"'/&(0%)/! -(#'%*=%*:'(+=%!25 &5c!(,'$4+&%)%*0+!&&!($-*#&&('*(0!!""F/3"#/=:?!""#/0"")01$ (3#?#:)#?++I *(7%2!&5'A5',/-(.!(4*?#/! ÒÓÔÕÖÕ ÖØØÙÚÛÜÖÝÞÓÜÖÛßààÝÙáâãÓÔÕÖÕ ÖØØâä åóöúúßæáõçüöýçûû åóûúèæáé E4+&%)%*#/'()2&0+&N'""'(!#&)*$'&#*(4%#5J+$4+&%)%*#:"!&#)%&'/!%%=#:= *(0! ()%)%*#!!%)#!2!>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/!""5D-(#=2!%&!!""?&0!"'&&#&0"?*):#?&(4?/!/'"?'&1)%*=()%&')!!""$4%)#!#&)""/0++7%'%#=&'()%%)%*#1'%&(!"5!#&)*$'&#4*!('%:"!1'(!7&! -(!"&%)%*'%5K3**!!""#/!&'*0()%!""?&5'A5!""'&:=:"!&# Ë ˆÄ¾y x ˆ 8;/('A/"5+0+#.3**%!2#N01$&'/%)/ K'#&4""%)%**(0!!""#$4+&%)%*#/!*-(!#! -(!"&%)%*'%#'%!#&'%'1/!)%%!%$4+&%)%*7& ÇÇŠŒy ŒzŽ!#&)*$'&#)%%'$!!('%&)"">)",-N? -(#5 U]\YaU\eQg^Qbb!%%!&! h(42*=(2#! K'#&4""%)%*!!.0%%'+!%*!""?!""#/!)%&'"4**!#)/4(" -(#4(#/)"&0+$4%2'(&!*!%2'5 -(&(42*=(2#! -($7#$=""#!!""*-(#$0#>)",-N?.3**%!2#N01$!""?7&!%#/!-(!(!##/)"&(=% =(#!*) +=%!2?#!++!%"!*&8;*=%*'(:'(=(5G':!(!&&(42*=(2#! &'/%)/-(!"&%)%*'%5E4+&%)%*#/'(!(!%%!%'1/!7%2'(!:()"&)""%0'+.'( h(42*=(2#! &'%5!""8±l"!""#/4(")%*=() y ƒ ˆ ±/('A/"5+0+# h(42*=(2#!!""vbl" ÌŠ Œy ŒzŽ úqsqg^qbbesqxr Ê0(+!"$4+&%)%*!+!&! y ƒ ˆ {³{{/('A/"5+0+#!""#/'()8Cl"/4("5D-('(/#!+$'&'(+'2#&-((' {~ Œy ŒzŽ!.0%%'+!%*#)%%'$!!('5 +4%*2'(+!&! 60#&%!2'( -(!!""/!%!.0%%'+!%*!""#/!(%#!+&&)""$-(!%2'+!&! -(&-+%)%*!+!&!!""#&!%/.'/0#&!#!!""#&!%/.'#&4""!#5 Ë ˆÄ¾yˆ ¾ 89C/('A/"5+0+# {² Œy ŒzŽ O

22 W\XWXYQU»t`UVSTUoQooVU wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y 8v**( =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz {Š²³Œy {³~ Œy KÄLLSORTERINGSTJÄNSTER wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" 8±l" x ˆ =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ 899l/( ~ ÌŒy {²ŠÌŒy wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz C8B/( vll±/( ~~³Œy ŠÇ {Œy wxyz ˆ yz¾œ ¹bQeS^_UoQtRXWXYQU l" vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y 8v**( =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz {Š²³Œy {³~ Œy wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" 8±l" x ˆ =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ 899l/( ~ ÌŒy {²ŠÌŒy wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz C8B/( vll±/( ~~³Œy ŠÇ {Œy j

23 bqe^_uoqtrxwxyqu wxyz ˆ yz¾œ x ˆ ƒyä¾y½y y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz wxyz ˆ yz¾œ vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y 8v**( =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz {³~ Œy wxyz ˆ yz¾œ vbl" 8±l" 8±l" x ˆ =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz 899l/( {²ŠÌŒy wxyz ˆ yz¾œ úvsqbb^_uoqtrxwxyqu vbl" =( vll±/( ŠÇ {Œy 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" {³~ Œy 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y 8v**( =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz {Š²³Œy wxyz ˆ yz¾œ l" 899l/( ~ ÌŒy {²ŠÌŒy vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz vll±/( ŠÇ {Œy wxyz ˆ yz¾œ ¹QooVUe^_UoQtRXWXYQU l" =( C8B/( ~~³Œy 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" {³~ Œy 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y 8v**( =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz {Š²³Œy wxyz ˆ yz¾œ l" 899l/( ~ ÌŒy {²ŠÌŒy l" vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz C8B/( vll±/( ~~³Œy ŠÇ {Œy p

24 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 38 Dnr 2014 T VA-taxa 2015 Ärende Förslag till VA-taxa för BESLUT FÖRSLAG FRÅN TJÄNSTEMAN FÖRSLAG FRÅN AU FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDE BESLUTSGÅNG Handläggning Tekniska nämndens beslut Föreslå kommunfullmäktige att besluta höjning av brukningsavgifterna med 6,5 % och anläggningsavgiften med 4 %, enligt bilaga till protokollet. Äska kr per år i kommunbidrag för att täcka underskott för osålda tomter för att nuvarande vattenabonnenter ej skall betala för investeringar i nya områden Föreslår kommunfullmäktige att besluta höjning av brukningsavgifterna med 7,8 % och anläggningsavgiften med 4,0 %. Ställa sig bakom föreslagna höjningar. Uppdra åt tjänstemännen att räkna fram hur taxehöjningen påverkas om anslutningsavgiften för vatten- och avlopp för samtliga osålda tomter i kommunen betalas till VA-kollektivet. Jörgen Jönsson (C), yrkar på att VA-abonnenterna i Sjöbo ej skall betala investeringar i nya områden och föreslår nämnden att höjningen blir 6,5 % och 4 % istället. Om anslutningsavgiften för vatten- och avlopp för samtliga osålda tomter i kommunen betalas till VA-kollektivet hade detta genererat en intäkt med kr per år. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Jörgen Jönssons (C) förslag. Bakgrund/historik Förvaltningen föreslår en höjning av brukningsavgifterna med 7,8 % och anläggningsavgiften med 4,0 %. Detta ger VA-verksamheten ca tkr i ökade intäkter. Trots den föreslagna höjningen är prognosen att VA-verksamheten gör ett minus på tkr för Utnyttjande av VA-fond om 950 tkr medan resterande föreslås sparas i driftbudgeten. Höjning av brukningsavgiften görs för att matcha kapital- och räntekostnader för tidigare beslutade investeringar: Utbyggnad Sjöbo avloppsreningsverk etapp 1 och etapp 2 samt överföringsledning Sjöbo- Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) Sövde-Blentarp etapp 1 och etapp 2. Även kostnader för projekt avseende förnyelse av VA-ledningsnät, säkring av våra vattentäkter och letande efter nya vattentäkter skapar behov av högre intäkter. Efter höjning kommer årsavgiften för typhus A* och typhus B** att vara enligt följande (avgifterna redovisas inklusive moms): Typhus A: kr (6175 kr 2014) vilket motsvarar 482 kr/år Typhus B: kr ( kr 2014) vilket motsvarar kr/lägenhet och år Höjning av anläggningsavgiften görs för att matcha allmänna kostnadsökningar på anläggningsentreprenader och för materiel. Efter höjning kommer anläggningsavgiften (grundavgift) att vara kr för dricks-, spill- och dagvatten ( kr 2014) inkl moms. *En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. **"Typhus B" är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. Expedieras till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VA-TAXA SJÖBO KOMMUN

VA-TAXA SJÖBO KOMMUN VA-TAXA SJÖBO KOMMUN FÖRSLAG TILL VA-TAXA 2015 TAXA FÖR SJÖBO KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx, xx, gällande från och med 1 januari 2015. Huvudman

Läs mer

Bilaga till protokoll TFN 78/2010 VA TAXOR SJÖBO KOMMUN

Bilaga till protokoll TFN 78/2010 VA TAXOR SJÖBO KOMMUN VA TAXOR SJÖBO KOMMUN VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR SJÖBO KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga avgifter enligt denna taxa, f.n. 25 %. 1 ALLMÄNT

Läs mer

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-26, 92 Förvaltningen av den allmänna

Läs mer

ÅNGE KOMMUN VA-TAXA Antagen av Ånge kommunfullmäktige , 93

ÅNGE KOMMUN VA-TAXA Antagen av Ånge kommunfullmäktige , 93 ÅNGE KOMMUN VA-TAXA 2016 Antagen av Ånge kommunfullmäktige 2015-11-30, 93 ÅNGE KOMMUN Tekniska förvaltningen TAXA för Ånge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-30

Läs mer

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Teknisk verksamhet Vatten- och avloppstaxa Dnr 279/2015 Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige1994-12-15, 95 Ändrad senast av Kommunfullmäktige 2015-10-27, 71 Uppdateras

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-04-03 1 (9) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-04-03 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-04-03 1 (9) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-04-03 kl. Tekniska nämnden 2012-04-03 1 (9) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-04-03 kl. 18:30-21:30 Beslutande Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vårgårda kommun. Huvudmannaskapet utövas av Kommunstyrelsen. Avgifter enligt denna

Läs mer

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Datum 2014-01-01 Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Brukningsavgifter att gälla from 2015-01-01 enligt

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2014 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från den 1 januari 2015 1 (9) TAXA FÖR

Läs mer

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket 2012-04-17 TAXA - TAXEBESTÄMMELSER För Ragunda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-27, 28. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen

Läs mer

VA-taxa 2016 osthammar.se

VA-taxa 2016 osthammar.se osthammar.se VA-taxa 2016 Taxa för Östhammar kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-10, 101 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Östhammars

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

Avgiftsskyldig är alternativt den som (enligt 24-28 i Lag om allmänna vattentjänster, 2006:412, LAV) jämställs med fastighetsägare.

Avgiftsskyldig är alternativt den som (enligt 24-28 i Lag om allmänna vattentjänster, 2006:412, LAV) jämställs med fastighetsägare. TAXA FÖR ALE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Gäller från och med 2015-01-01 (Alla belopp redovisas både exklusive och inklusive mervärdesskatt på 25 %.) 1 Avgiftsskyldighet För att täcka

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl. Tekniska nämnden 2012-05-31 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2012-05-31 kl. 17:30-20:00 Beslutande Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 STORUMANS KOMMUN VA-TAXA 2015 FÖR STORUMANS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG- NINGAR 1 Allmänna regler 1 Grunder Till täckande av nödvändiga kostnader för Storumans

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Gäller från 2012-07-01 VA-TAXA FÖR VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VAXHOLMS STAD 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VAXHOLMSVATTEN AB TAXA för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Taxeföreskrifter 2010-01-01

Taxeföreskrifter 2010-01-01 Ändring 12 punkt 12.1 och punkt 12.2. Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 77 Taxeföreskrifter 2010-01-01 TAXA för Kinda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

VA-taxa. för Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa. för Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VAtaxa för Danderyds kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 2012 Inledande bestämmelser... 1 1. Avgiftsskyldig... 1 2. Avgiftstyper... 1 3. Definitioner... 1 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet...

Läs mer

TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG- NINGEN INOM SÖLVESBORGS KOMMUN

TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG- NINGEN INOM SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.4 Sid 1 (13) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/300 2016/340 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-12-14 154 Kf 2016-12-19 172 TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG-

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 43 / 2009 TAXA FÖR DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN antagen av kommunfullmäktige den 23-24 november 2009 och gällande från den 1 januari 2010 TAXA FÖR DEN

Läs mer

för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-TAXA för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Ändrad genom beslut av Tekniska nämnden 2008-06-18 57. Förvaltningen av va-anläggningarna

Läs mer

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt VA-taxa för Krokoms kommun Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt TAXA för Krokom kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2008. Huvudman för den allmänna

Läs mer

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 VA-taxa För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 Innehållsförteckning Taxa... 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 13 20)... 10 1 Taxa för Vänersborg kommuns allmänna vatten-

Läs mer

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Årjängs kommun Avgifter enligt denna

Läs mer

VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...2 Anläggningsavgifter ( 5 13)...4 Brukningsavgifter ( 14 22)...10 Taxans införande...14

Läs mer

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Nordanstig. Reviderad december 2012

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Nordanstig. Reviderad december 2012 TAXA För den allmänna va-anläggningen i Nordanstig. Reviderad december 2012 Innehåll Allmänt ( 1 4) Sidan 1 BETALNINGSANSVARIG 4 2 AVGIFTER 4 3 AVGIFTSSKYLDIGHET 4 4 FASTIGHETSINDELNING 4 Anläggningsavgifter

Läs mer

HERRLJUNGA VATTEN AB

HERRLJUNGA VATTEN AB HERRLJUNGA VATTEN AB 2015 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2015-02-17 KF 7 KS 3 TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 1 (11) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 0.1 Fastställd: 2006-03-01, 13 Uppdateras: Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av teknik- och serviceförvaltningen, nedan kallad VA-verksamheten.

Läs mer

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013 11 18 81 Innehållsförteckning Taxa 3 Anläggningsavgifter ( 5 13) 5 Brukningsavgifter ( 14 22) 10 2 Taxa för Essunga

Läs mer

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunal författningssamling Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Motala kommun Gäller från 2014-01-01 Antagna av: Kommunfullmäktige Diarienummer: 08/KS 0134 Datum: 2008-08-25

Läs mer

Vatten 2012 Priser fr o m 120101

Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer

1(19) VA-taxa Eda kommuns anläggnings- och brukningsavgifter 2016. Styrdokument

1(19) VA-taxa Eda kommuns anläggnings- och brukningsavgifter 2016. Styrdokument 1(19) VA-taxa Eda kommuns anläggnings- och brukningsavgifter 2016 Styrdokument 2(19) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-03-26 44 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2016, 152. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun. Avgifter

Läs mer

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH 1 TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige (KF) 1998-09-29, 125, att gälla fr o m 1998-10-01. Reviderad av kommunfullmäktige (KF) 2015-06-15, 83 att

Läs mer

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-05-06 Huvudman

Läs mer

För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76

För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76 VA-TAXA 2015 För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76 Avgifter enligt denna taxa skall betalas till respektive huvudman.

Läs mer

Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Förslag oktober 2008 TAXA för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den... Huvudman för den allmänna

Läs mer

TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-22 79, att gälla från 2011-01-01. H A G F O R S K O M M U N TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN-

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 09/KS0196 KFS 2009:6 Ers KFS 2008:10 TAXA FÖR MOTALA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING (Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2009 66, gäller fr o m den 1 juli 2009.) Huvudman

Läs mer

För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. VA-TAXA För Hässleholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 enligt 1 och uppdaterad enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-12-15 enligt 185.

Läs mer

TAXA För Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA För Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA För Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25, 96 att gälla från och med 2014-01-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Förslag till VA-taxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01 Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2009-01-01 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 13)...5 Brukningsavgifter ( 14 22)...11 TAXANS INFÖRANDE...

Läs mer

VA-taxa. för Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa. för Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning FÖRFATTNINGSSAMLING (2.1.10) VA-taxa för s allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-10 155 Diarienummer: 2015:1596 Gäller från 2016-01-01 Inledande bestämmelser TAXA

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl. Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2011-11-03 kl. 18:30-19:50 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Utses att justera Justeringens

Läs mer

TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 355. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Skurups kommun. Avgifter

Läs mer

För Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2013-06-26

För Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2013-06-26 VA-TAXA 2014 För Båstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2013-06-26 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Båstads kommun. Avgifter

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter för vatten och avlopp Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderköpings

Läs mer

VA-Taxa. för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01

VA-Taxa. för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01 VA-Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01 2 (15) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa 2014 Antagen av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2013-12-16 för att gälla från 2014-01-01 I INLEDNING 1 För att täcka kostnader för den allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). VA-TAXA 2016 Taxa för Tranemo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Dessa taxeföreskrifter är antagna av kommunfullmäktige 2009-08-27 och trädde i kraft 1 januari 2010. Taxenivåerna ses i regel över årligen.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) Ersätter KFS 2013:11 2013:35 TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Höganäs kommun.

Läs mer

Taxa för Tyresö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

Taxa för Tyresö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Taxa för Tyresö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2016 att gälla från 2017-01-01. Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under kommunstyrelsen av tekniska

Läs mer

TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING HAGFORS KOMMUN TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4, att gälla fr.o.m. 2013-02-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggn4ingen

Läs mer

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013 TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den... Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sävsjö kommun.

Läs mer

VA - TAXA 2015. för Vilhelmina kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 58.

VA - TAXA 2015. för Vilhelmina kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 58. VA - TAXA 2015 1 TAXA för Vilhelmina kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 58. 1 Till täckande av nödvändiga kostnader för Vilhelmina kommuns allmänna

Läs mer

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. VA-taxa 4 (18) VA-TAXA 2013 TAXA för Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den.. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hudiksvalls

Läs mer

VA-taxa Hällefors kommun 2016

VA-taxa Hällefors kommun 2016 VA-taxa Hällefors kommun 2016 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2009/0373 346 KFS 2010:01 Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (Antagen av kommunfullmäktige den xx 2011) (Gäller från

Läs mer

Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning

Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-23, 191 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Taxa för Oskarshamns kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige och gäller från och med

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige och gäller från och med TAXA för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 190. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Eksjö Energi AB. Avgifter enligt

Läs mer

VA-TAXA 2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156. www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se. Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50

VA-TAXA 2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156. www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se. Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 VA-TAXA 2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156 Kalmar Vatten AB Box 822, 391 28 Kalmar Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se Bolag Huvudman

Läs mer

VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Tranås kommunfullmäktige den 2016-12-05 301. TAXA FÖR TRANÅS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGNING Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

VA-taxa 2011 för Kumla kommun

VA-taxa 2011 för Kumla kommun VA-taxa 2011 för Kumla kommun Allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 15 november 2010 1 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kumla kommun. Drift

Läs mer

Taxa, förenklad version. fr o m för VA-avgifter inom Trollhättans kommun.

Taxa, förenklad version. fr o m för VA-avgifter inom Trollhättans kommun. Taxa, förenklad version fr o m 2016-01-01 för VA-avgifter inom Trollhättans kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2015, 178 och gäller från och med 1 januari 2016. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FÖRSLAG PÅ FÖRFATTNINGSTEXT

FÖRSLAG PÅ FÖRFATTNINGSTEXT 2015-09-16 FÖRSLAG PÅ FÖRFATTNINGSTEXT VA-TAXA Taxa för Trelleborg kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster

Läs mer

TAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING.

TAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING. 1 TAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING. Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 124. Huvudman för den allmänna vatten och avloppsanläggningen är Öckerö kommun. Avgifter

Läs mer

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-02. VA-taxan träder i kraft den 1 januari

Läs mer

VA-taxa. För Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-26 Gäller från 2015-04-01

VA-taxa. För Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-26 Gäller från 2015-04-01 VA-taxa För Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-26 Gäller från 2015-04-01 Tjörn Möjligheternas ö Inledande bestämmelser TAXA för Tjörn kommuns allmänna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl. Tekniska nämnden 2013-03-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-03-07 kl. 18:30-20:20 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande

Läs mer

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014-10-07 Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-11-24, 82 Innehåll ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1-4... 3 1 Avgiftsskyldighet... 3 2

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Halmstads kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Halmstads kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Halmstads kommun 2016 Taxa för Halmstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016 1(11) TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016 Taxan fastställs av kommunfullmäktige. Huvudman för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen är Finspångs Tekniska Verk AB.

Läs mer

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Taxa Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1. Dokumenttyp Taxa 2. Fastställande/upprättad 2009-12-14 av Kommunfullmäktige 135 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller

Läs mer

VA-taxa 2015 Simrishamn

VA-taxa 2015 Simrishamn 2014-12-15 Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-15, 197. Handling: 2014.6325 Ärende: SBN 2014/613 VA-taxa 2015 Simrishamn 1 VA-taxa Simrishamns kommun TAXA För Simrishamn kommuns allmänna vatten- och

Läs mer

för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 1 (12) TEKNIK-, SERVICE- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN VA-taxa för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 271 Bollnäs kommun är huvudman för den allmänna

Läs mer

TAXA för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Sida 1(7) TAXA för Jokkmokks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Förvaltningen av Va-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av gatukontoret nedan kallat VA-verket. 1 För att täcka kostnader

Läs mer

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Aneby Miljö & Vatten AB. Avgifter

Läs mer

PRISER FRÅN OCH MED Vatten

PRISER FRÅN OCH MED Vatten PRISER FRÅN OCH MED 170101 Vatten 2017 www.malarenergi.se 1 år 2017 Prislista för Vatten och Avlopp gällande för fastigheter inom Mälarenergis verksamhetsområde. För allmän vatten- och avlopps anläggning.

Läs mer

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 1 TAXA för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-20 48 och gäller från

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Laholms kommun 2016 Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. VA-TAXA 2015 för Ulricehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ulricehamns Energi AB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas

Läs mer

VA-TAXAN 2014. Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXAN 2014. Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXAN 2014 Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa 2015 Antagen av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2014-12-15 för att gälla från 2015-01-01 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 14 22)...

Läs mer

VA-taxa Hällefors kommun 2015

VA-taxa Hällefors kommun 2015 VA-taxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

VA-taxa 2009. Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009

VA-taxa 2009. Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009 VA-taxa 2009 Upplands Väsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009 Ersätter tidigare taxa gällande från januari 1991 med revideringar gjorda från 1996 och 2003

Läs mer

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 1(13) 1(13) TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 Taxans konstruktion är antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2008. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa 2016 För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2 Innehållsförteckning Innehåll För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning... 1 Taxa... 3 1... 3 2... 3 3... 3 4... 4 Anläggningsavgifter (

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel VA TAXA 2013

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel VA TAXA 2013 Ersätter Utbytt den Sign 1 TAXA för Melleruds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige den 21 november 2012, 115. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

INNEHÅLL. 12.2 Dröjsmålsränta...11 12.3 Anstånd med avseende på fastig-hetens ekonomiska bärkraft...11 12.4 Ändrade förhållande...

INNEHÅLL. 12.2 Dröjsmålsränta...11 12.3 Anstånd med avseende på fastig-hetens ekonomiska bärkraft...11 12.4 Ändrade förhållande... VA-taxa 2012 Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, att gälla fr.o.m. 2012-01-01. Ersätter tidigare taxa gällande från 2010. INNEHÅLL

Läs mer

VA-taxa. Pajala kommun. Gäller fr.o.m. 1 juli 2009 Enligt beslut i kommunfullmäktige , 36,

VA-taxa. Pajala kommun. Gäller fr.o.m. 1 juli 2009 Enligt beslut i kommunfullmäktige , 36, VA-taxa 2009 Pajala kommun Gäller fr.o.m. 1 juli 2009 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-06-04, 36, 2011-10-24 61 Ersätter VA-taxa för Pajala kommun antagen 22 juni 1977 Innehållsförteckning VA-taxa

Läs mer

för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2014.

för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2014. VA-TAXA för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2014. Antagen av kommunfullmäktige i Trosa kommun den 4:e december 2013. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer