SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-04-10 1 (18) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-04-10 kl. 18.30-21."

Transkript

1 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Cornelis Hermus (M) Lars Lundgren (M) Jörgen Jönsson (C) Sven-Erik Andersson (SJP) Gull-Britt Christersson (S) Bo Jersling (S) Dragan Tanasijevic (V) Lars Swärd (SD) Mattias Olofsson (MP) Jesper Andersson, tf förvaltningschef Gertie Persson, sekreterare André Blohmé, trafikingenjör Mathias Persson, miljö-avfallsingenjör Peter Hellichius, tf VA-chef Elin Dahlgren, driftsingenjör/bitr. enhetschef, gatuavdelningen Johanna Nilsson, studerande vid Alnarp Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Lundgren och Bo Jersling Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Gertie Persson Ordförande... Bror Ahlin Justerande... Lars Lundgren Bo Jersling Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift... Gertie Persson Utdragsbestyrkande

2 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 33 Dnr 2014 T Godkännande av dagordning Ärende Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. BESLUT Tekniska nämndens beslut Godkänner dagordningen med tillägg: Belysning Eggelstad Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 34 Dnr 2014 T Rapporter och meddelanden Ärende Inkomna rapporter, beslut och meddelande från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad rapporteras till tekniska nämnden. BESLUT Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av rapporter och meddelande som läggs till handlingarna. 1. Dnr 2013-T Kulturmiljöprogram för Sjöbo tätort, delområde 1, antas. Kommunfullmäktige 6/ Dnr 2013-T Kompletteringsbudget Kommunfullmäktige 1/ Dnr 2014-T Tillstånd tävling på väg. Cykeltävling Sövde Triathlon 2014, den 9 juni kl Länsstyrelsen dnr Dnr 2014-T Tillstånd tävling på väg. Simrishamnsmixen en motortävling som äger rum den 5 april kl Länsstyrelsen dnr Dnr 2014-T Lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud mot trafik med fordon på väg 1035 i Lövestad, den april och 6-7 september 2014 i samband med Lövestad marknad. Länsstyrelsen dnr och Dnr 2012-T Uppföljning av intern kontroll i Sjöbo kommun 2013 godkänns. Kommunstyrelsen 40/ Dnr 2014-T Uppföljning per den 28 februari Kommunstyrelsen har för avsikt att nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen i nämnderna och eventuellt återkomma med förslag på hantering av underskotten, om dessa kvarstår, i samband med delårsrapport ett. Kommunstyrelsen 34/2014 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) 8. Dnr 2014-T Remiss Trafikverkets åtgärdsprogram enligt 12 förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Trafikverket 2014/ Dnr 2012-T0101 Belysningsplanen på trafikverkets vägar. Protester mot nedsläckningen av belysningen har inkommit från Vallarums byalag och Brandstadbygdens byalag. Förvaltningen upprättar förslag till svar. 10. Dnr 2013-T Årsrapport år 2013 Mindre avloppsreningsverk. Generellt över året har de mindre avloppsreningsverken haft en mycket god rening. Lövestad, Sövde, Blentarp och Äsperöd överstiger vid några provtagningar de uppställda riktvärdena för BOD men klarar avskiljningskraven. Äsperöd reningsverk, som har extremt låga halter föroreningar i utgående vatten och klarar riktvärdena med god marginal, är det enda verket som inte klarar reningskravet på 90 %. En avloppsincident har inträffat under året i Blentarp då orenat avloppsvatten rann ut till recipient. Ett åtgärdsprogram för att undvika upprepning har tagits fram i samarbete med Miljöenheten i Sjöbo kommun. 11. Dnr 2014-T Miljörapport år 2013 Sjöbo avloppsreningsverk. 12. Dnr 2014-T Miljörapport år 2013 deponin. 13. Dnr 2014-T Jesper Andersson förordnas till förvaltningschef för miljö-, byggnadsoch teknikförvaltningen till och med 31 december 2014 i avvaktan på eventuella ändringar i organisationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 67/ Dnr 2014-T0118 Ansökan om Dog Park i Sjöbo kommun. Christel sammanställer svarsskrivelse. 15. Dnr 2014-T Avsägelse och fyllnadsval av ersättare för Sven Sjöbeck. Lars Damm (KD) blir ersättare i tekniska nämnden till och med 31 december Kommunfullmäktige 35/ Rapporter från verksamheten A) Studiebesök från ÖKRAB. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) B) Johanna Nilsson, studerande till landskapsingenjör vid Alnarp, redovisar sitt examensarbete om skötselplan för grönytor i Vollsjö. C) Vattenstämman, Svenskt Vatten. D) Utökad parkering ICA Kvantum, Sjöbo E) Parkering Eiser Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 35 Dnr 2014 T Delegationsbeslut Ärende Tekniska nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan tekniska nämnden återkalla lämnad delegering. BESLUT Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Trafikfrågor Dnr 2014-T Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Upphandling Dnr 2013-T Inköp till gatukontoret av en ny 4-hjulsdriven traktor 2014 års modell samt inbyte av en begagnad traktor Mc Cormick MC 120-P6 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 36 Dnr 2014 T Bestridande av fakturering avseende skadat avfallskärl Ärende BESLUT Bestridande av faktura avseende nytt fyrfackskärl som har skadats vid storm. Tekniska nämndens beslut Kundens bestridande av faktura nr avslås med stöd av anvisningar i Sjöbo kommuns Avfallstaxor 2014 avseende fastighetsägarens ansvar att ersätta skadade kärl. Kunden har förvarat kärlet oskyddat vilket har orsakat att kärlet har skadats därmed är kunden ersättningsskyldig för kärlet. Reservation Dragan Tanasijevic (V) reserverar sig mot beslutet. Handläggning Bakgrund/historik Kundens avfallskärl gick sönder i samband med stormen Sven vilket resulterade i att ett nytt kärl behövde beställas. I Sjöbo kommuns avfallstaxor framgår att: Fastighetsinnehavaren ansvarar för kärl som ingår i abonnemanget och kan bli ersättningsskyldig för kärl som försvinner eller går sönder p.g.a. oaktsam hantering. Med stöd av ovan har förvaltningen gjort bedömningen att kunden har varit oaktsam gällande hur kärlen har förvarats och att kunden därmed är ersättningsskyldig enligt nedan: - 1 st 4-fackskärl á 2 336,25 kr - 1 st utsättning á 437,50 kr Den 7 februari 2014 har kunden skriftligen inkommit med bestridande av fakturan. Bestridandet är ställt till Tekniska nämnden. Uppställningsplatsen har inspekterats och det förekommer ingen form av vindskydd eller liknande som skyddar kärlet vid storm. Expedieras till Bertil Åkerlund Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 37 Dnr 2014 T Avfallstaxa 2015 Ärende Förslag till ny avfallstaxa för 2015 samt beslut om nya lock och behållare för batterier och ljuskällor. Redogörelse sker vid sammanträdet. BESLUT Tekniska nämndens beslut Antar upprättat förslag till oförändrad avfallstaxa 2015 för Sjöbo kommun. Föreslår komunfullmäktige att anta avfallstaxa enligt bilaga till protokollet. Anta Ohlssons offert för införandet av nya lock och extra behållare. Expedieras till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9

10 !""#$!%&'()%*'%('*"'(!#!+)",-.!"/'%01$!!""#-(0(2%)%*'%#!+&,4+ &)""'%.'$!%2")%*#!%"4**%)%*5>'2$7#$=""#! #/3"2)*!&&&)""*020#'!&&$7#$=""#! 3&&'(")*!('.'#&4++'"#'() -('#/()&'(0+!!""01$24(+'2,4+!""560++7%'%4('%")*&89/!:;<!""!#'#!!""#!+&24(+'2!""&(!%#:0(&'(!# &0+(4&&#)%%'$!!('% *) &'%")*&!!""#&!A!%#/!.'&!"!#! -()%#!+")%*?&(!%#:0(&?=&'()%%)%*01$.0(&#/!!#&)*$'&#)%%'$!!('%'""'(!!%2'!!!""#0+7&-(#*'%0+/0++7%'%#-(#0(*01$)'%")*$'&+'2-('#/()&'(#0+ %3&&,!%2'(4&&#)%%'$!!('5 :='&&#=2!%&#4&&!&&=&'(!%4%2%)%*?=&'()%%)%*'""'(!%%!%+)",-!%:!##!2 &'% =(&!#7& D-(!!""#$!%&'()%*!""#$!%&'()%*'%#0+7& (4+,!#5*)&##/3"2)*$'&'%/!%)%&'-'( -(#*'%0+/0++7%'%#-(#0(*#/!'("4**!#!*) -(!#:= &'(!%*)%!)#'%#/!/(0%0(FGH6I5 ('%$=""%)%*#0(2%)%*?)2'%+=%2)#:'%#)%&'.')",!&#5""!!*) $'"!/0++7%'%)'%")*$'&+'22'%!/0++7% '%")*&2'%%!!!""#&!A!#0+!%&!*)&#!/0++7% 7""+4/&)*!%&!*'% 7""+4/&)*5E!%&'()%*0+ &'(01$:()#'(4(!&&!( E7#$=""#!!""01$24(+'2,4+-(")*&!!""#/!"4+%!#&)""2'%#0+7&-( =&'()%%#'""'(.0(&#/! &(!%#:0(&'(!.0(&$7#$=""#! ('%$=""%)%*#0(2%)%*5J+ )%#!+")%*!!!"":=7::2(!*!/0++7%'%0+)%*'&!%%!&!%*'#)/0++7%'%#!#5K=2'!!#&)*$'&'%%3&&,!#&)"".0'%2'4(/0++7%'%#/3"2)*!&&!""&)""'%.'$!%2")%*#!%"4**%)%*#=!&&!!"")/4("01$#"!+0+!&&!#!.'*('::'&!""'& *'%0+/0++7%'%#('%$=""%)%*#&,4%#&'(?'A'+:'")#/!##'(!2'/3"N01$ L'% ()&)2#!""?+'%01/#=#=2!%&!!#&)*$'&'(#0+7&%3&&,!#).'*(4%#!20+!""#0+"4+%!#:==&'()%%)%*#1'%&(!"'%5 (3#+-."'(?!""#!.0%%'+!%*5M'&&!!(")*&!!""?('#&+'&!""?+-."'(?++5 -(!&&!#&)*$'&'%*'%'('(!(!!&&%)%*#/!)%%'$!'&&!""#0+&!#0+$!%2 #0+'%2)('/& $7#$="")%*=(01/#=).'*('::'&$7#$=""#! M'&!!""#0+/0++'( -",2!!&&+4%%)#/0(0!#'&&4%2!+="'""'('(/#!+$'& (=%'(/#!+$'&'(01$#0+4(,4+!""?2#,4+-(")*&! -(")*&+'2!!""#0+7::#&=( (=% +)")&4( :'(#0%!"+!&#!"!(?('#&!7(!%*'(?#&0(/-/?! &)""! 7::'$=""'(#)*)%0+'%"0/!"'""'(!%"4**%)%*5M''(/#!+$'&'(#0+*'(7::$0!""#0+4(,4+ -("4**%)%*!(?#/0"0(?.3**!(.'&#:"!&#'(?,4(%4*##&!&)0%'(01$!""+4%%! -(.!(&+'2'&&$7#$=""#! 4('(?/0%&0(?!""4(."!%2!%%!&! -(!"&%)%*!(?!""(=% /0++7%)/!&)0%#+'2'"?#!+")%*#"0/!"'(?()&)2#!%"4**%)%*!(01$#,7/$7#5 AVFALLSTAXA HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL FRÅN ANNAN VERKSAMHET

11 O ('%$=""%)%*'%5 *) &)""*=%*&)""01$/!%7&%3&&,!0!#'&&.'#&4""2$4+&%)%*'""'(!"&!.0%%'+!%*5.0%%'+!%*#!*) &'%&41/'(%-24%2)*!:"!%'()%*#N?/!:)&!"N01$2() &&!#7&-(2'('%$=""%)%*#&,4%#&'(#0+!""!!.0%%'%&'($!( &#/0#&%!2'( 2'.)&'()%*?#!+&&=+=%!2'()!#'()2!(,' *) PQRSTUVUWXY -($4+&%)%*!!!/&7('()%*2'.)&'()%*!'%+=%!2)'!""!/&7('(!#/7%2/!(&!"#)#FC*=%*'(:'(=(I01$ -(#/0&&5*)&'(-(&-+%)%*!#"!+ &'(#/0&&?#/:('")+)%4(N!/&7('(!#) *) '! 7::&)""&('+=%!2'('!""#&,4%#&'(#/'(:=0(2)%!()' &'(7&-(2&-+%)%*5D!/&7('()%*!.'#&4""2!'A&(! D!/&7(!#/!.'&!"!#)%0+!%*)'%&)25Z&'.")'%.'&!"%)%*)2:!##'(!& &'(#4(#/)"2-'('%#/0++'"#'+'2>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ &'('("4**#&)""G,-.0/0++7%?>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/!/&7(!5D!/&7('()%*/!%4'%#/':'(+=%!2? -(!"&%)%*'%5 [X\UQ\V]YQX\V^_U`abbQX\VX L%2()%*!4*!%2' -(!""02!&7+#4%2#0+*='%2'&)"")%/!##05 -($=""!%2'%:='%!#&)*$'&'""'(!%%!%4%2()%*#0+.'(-( [X\UQ\V`]dSXWXYe^_U`abbQX\VX '("4**'(/-:!('%!*)!""#$!%&'()%*'%#/!*'%!#&!%+4"!#&)""('%$=""!('%5c)2-'("=&'"#'!!#&)*$'& M'%#0+4(!*) &##/3"2)*#/!!%+4"!7&'.")'%$4+&%)%*'""'(!%%!%4%2()%*! &#0+)%!""'(:=&)2'%'&'(&)""&(42'#2!*'%5 ('%$=""%)%*#!*) &-+%)%*#2!*54%2()%*'% *-(!##=#%!(&2'&&!7::&41/#'""'()%0+#'%!#&''%'1/!' $4+&%)%*# -($=""!%2'%&)"">)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ &'%('*"'(!#)2%4#& -(0(#!/!2-/%)%*'""'(+)%#/%)%*! -",!%2'2'.)&'()%*#&)"" -(!"&%)%*'%5%+4"!% &'(!/&7'"" 4""'5M'&4()%&' fguwys *,0(&#&)""/7%2&,4%#&)%0+#'%!#&''%'1/! +-,")*&!&&.'*4(!('*"'()%*!!*) &0+)%&'!%+4"!% (=%&-+%)%*#&)"" -(7&'.")'%&-+%)%* 4""'&5!h'/%)#/!%4+%2'%5.'#&4++!!*) /0++7%'%01$#0+)%&'0+ D-(!%2(!$4+&%)%*##/3"2)*$'&'(#0+'%")*&('%$=""%)%*#"!*'%=")**'( &'(%!:=*(7%2!"!!&&!#!2'%%!&!A!4*'(/0++7%'%(4&&!&& 7""/0#&%!2#&41/%)%*5K'#"7&$4(0+!&&!# #0+%4(+!#&+0&#!(!(.'$0'&5E4+&%)%*#/!!""&)2#/'#=!&&)%&'0"4*'%$'&.'$=""!('*-(#! i02/4%2!.'$=""!(&3:'(!%*'#)g,-.0('%$=""%)%*#0(2%)%*5k'#&4""%)%*!!#&)*$'&#)%%'$!!('%'""'(!&0+&(4&&#$!!('%)2'%#&0("'/ 7::#&=(5h'/%)#/!%4+%2'% =(.'#"7&!0+!%%!%#&0("'/:='""'(!%%!&!%&!" AVGIFTER I AVFALLSTAXA AVFALLSKÄRL

12 j.'$=""!('4%2'%!!#&)*$'&#)%%'$!!('%.'#&4""2!?0+2'%%0(+!"! %#!()**'%&'+0&/0++7%'%4()%%'$!!('!2'%! k*(7%2!*)!""#+4%*2'%/(4'(2'&&!5 &'%)%*=(!*)&-(!!""#/4("5!""#/4("'%4*#!G,-.0/0++7%5!#&)*$'&24(!!""'& /4("'%('%*-(#)&)""(41/")*0+ #-%2'(:5*5!50!/&#!+$!%&'()%*5D!#&)*$'&#)%%'$!!('%#!(!(01/#=!.0%%'+!%*'&01$/!%.")'(#4&&%)%*##/3"2)* 7::/0++'(5D!#&)*$'&#)%%'$!!('%!%#!(!(!&&%)%*5 -(/4("#0+ -(2'/4("#0+)%*=() -(#)%%'('""'(*=( -(!&&!/0++7%'%5 9ll+I0+! &'/%)/ i'+'%#!+&/4(" -(!"&%)%*'%?!%4%2!#!&=%4(")**!%2'!""#+4%*2'%.'2-+#/7%%!(3++!#)/4("!#&0("'/#0+!%)#!# -(! =(?' &'(.'#&4""%)%*$0#>)",-N?.3**%!2#N01$!#&)*$'&'(F+!A)+!"&!#&=%2 mv^uwvbev^uax`]dsxwxy M'& )%%#+-,")*$'&!#&)*$'&#)%%'$!!(''""'(&0+&(4&&#$!!('%!&&#,4"!&! ('%$=""%)%*#&,4%#&'(5D-(2'&&!/(4#'%")*&(4&&#:(!A)#!&& /0++7%'%5D-('%#=2!%&0&!".' $!%20+!!#&)*$'&#4*!('%/7%%!)#!!&&2'&)%&'!""#0+7::/0++)&$0#2'+01$#0+!%%!(##/!&!#0+$!%2! ()'"#'!('%$=""%)%*#!.0%%'+!%*+=#&' )%%#%=*0&.'$0!/0++7%'%#!#&)*$'&#4*!('%/!%.3**%!2#%4+%25.' 0+$4%2'(&!#:='&&+)",-()/&)*&#4&&:=2'%'*%! )#!!&&)%*'&!!""7::/0++'('""'(!&&!""&!!""#0+7::/0++'(/!%!#&)*$'&'%5%#-/!%0+&0&!" noov`abbw`]dsxwxy ()'"#'(=%!!""#$4+&%)%**-(#$0#G,-.0/0++7%#+)",-N01$ +=%!2'(5M'&)""#4*!0+ $4+&%)%*01$&-+%)%*/!%'%2!#&+'2*'#0++!%/!%)%&3*!!&& M'& )%%#+-,")*$'&!&&!%#-/!0+2)#:'%#!#&)*$'&'%)%&'#/!7&%3&&,!#!""#?#/!!(/'%#"!+? (=%$4+&%)%*!!!""5Z::'$="")!#&)*$'&'%#/! '*'%('*)/!%)%&'.')",!#7::'$="")$4+&%)%*2=('%0'()%*'%*'%'(!( :*!5!&&2''%2!#&7&%3&&,!#).'*(4%#!20+ )%%'.4(!&& /4("!!""'""'(! ()&)2#!""&)""=&'()%%)%*#1'%&(!"'%7::/0++!:=!#&)*$'&'()%&'/!%.')",!#7::'$="")&-+%)%*01$$4+&%)%*!&&%)%*5D!#&)*$'&'(#0+('%0'(!#)!#&)*$'&'%5M'&&! 01$&'/%)/ 4*!('5%#-/!%0+7::'$="")$4+&%)%*01$&-+%)%**-(#$0#>)",-N?.3**%!2#N '""'(&0+&(4&&#$!!('%01$#/!.3**!!""&)""=&'()%%)%*#1'%&(!"'%5%#-/!%4(/%7&'%&)"" -(!"&%)%*'%5 -(%3!#)#!+.!%2+'2!&&!#&)*$'&'%.3&'(!#&)*$'&#)%%'$!!('% DISPENSER

13 p qbsvuxqswgqrpsu^qtr +'2!(2'(!.0%%'+!%*'&0+ HA&(!"=2!% 3(!!1/#!+&'%'A&(!"=2!+'2&=!&&!( 7""/4""#0(&'()%*)2!#&)*$'&#*(4%#)&=#&31/'%/4("!1/F.!&&'()'(01$",7#/4""0(I5 wxyz{ 0"3+:=vBl")&'(:'(/4("01$4(7::2'"!2'%")*&%'2!%#&='%2'5 u()*!&)"" 4""'% -(!(!#"=2!%)%0+$7#5M'&=#&0(!/4("'%$!('%&)""*4%*")* "!#& }'#&! D4(*!&*"!#C9" -(:!1/%)%*!(8Cl"!""8Cl" wxyz~ >!&!!""C9" h)2%)%*!(?('&7(:!::'(8cl" 6!(&0%*-(:!1/%)%*!(8Cl" =(I5 J >'&!"" 4(*!&*"!#C9" -(:!1/%)%*!(C9" y ƒ ˆ 8;B9/('A/"5+0+# =(I5 =(I5 ª«œŸ ž š Ÿ š œ š ž š Ÿ š š š Ÿ š ž š š š š œ š ~Š Œy ŒzŽ qbsvuxqswgmr ga^qtr œš š š š œ žš š š š œ š Ÿ ª!+!&!.0%%'+!%*'&0+!""?=&'(#&='%2'7&(3++'!&&!('&&/4("+'2&= -(('#&!!1/5H%)%#!&#:=C9")&'(!""5k%#!&#'%:"!1'(!#)/4(":= -(#0(&'()%* {²³z )%%#'%2!#&&)""*4%*")*&0+ =(I5 >!&! }'#&!!""C9"!""8C9" ~ ³z y ƒ ˆ 8±B9/('A/"5+0+# >!&! ~ ²Œy ŒzŽ }'#&!!""C9"!""8±9" =(I5 GRUNDLÄGGANDE AVFALLSTAXA FÖR EN- OCH TVÅBOSTADSHUS SAMT MINDRE FÖRETAG

14 y ƒ ~ ŠŒy ŒzŽ œš š š š œ žš š š š œ ª«œŸ ž š Ÿ š œ š ž š Ÿ š Ÿ ª š š š Ÿ š ž š š š š œ š ' >'2*'+'%#!+&/4("!#'#.'$=""!('#0+2'"!#!&=%4(.0'%2' qbsvuxqswg r VdVXeQdSR]Ub y ƒ ˆ &'(#4(#/)"2!%#-/!%5 ()#!%*'#:'($7#$=""5 =(I5 { ²Œy ŒzŽ *(7%2!.0%%'+!%*#/0#&%!25 h)""4**/!%4",!#&)""0!%#&='%2'!.0%%'+!%*#!"&'(%!&)+'23&&'(")*!(''&& ¹bTeQº»XXVdQXY 8±l"/4(" -(('#&!!""5h)""4**#/0#&%!27&*=(7&-'( y ƒ ˆ 88Cl/('A/"5+0+# }'#&!!""8±l" { ~ Œy ŒzŽ VdVXeQd`VSeQXb]YYXWXYQU¼½ˆ¾y À Á zâã À Á Ä À Á Å =(I5 *'+'%#!+$'&#!%"4**%)%*5*) 01$&'/%)/.0#&!2#(4&&# D"'(4%&=%4(.0'%2' -(!"&%)%*'%2'"!:='%'""'( -('%)%*!(?++/!%'!#&)*$'&#)%%'$!!(''""'( &2'.)&'(!#'%")*&*(7%2"4**!%2'! &'(#4(#/)"2.'#&4""%)%*$0#>)",-N?.3**%!2#N "'(!.'$=""!('*'%0+#/ -('%)%*!(?.0#&!2#0+(=2'%?!""#&!A!-( *'+'%#!+$'&#!%"4**%)%*5 7& #4(#/)"&.'$0!/4("5K'(4/%)%*!/4("0"3+?&-+%)%*# '(/#!+$'&'(? -(#!>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ "'(.0#&!2#$7#01$*'+'%#!+$'&#!%"4**%)%*!(F#)2!%8lI01$ -(!"&%)%*'%-(!(,''%#/)"2 ('/'%#01$&0&!"!*)& qº»xxvdqxydv\r»do»esvuwxye\weovxe M'&4(0.")*!&0()#/& -(#!+&")*!!.0%%'+!%*#)%%'$!!('!&&#0(&'(!7& '($=""!#5.3**%!2#%4+%2'%I/!%!.0%%'+!%*+'2&-+%)%*'%*=%*:'(+=%!2 )%&3*!!%+4"201$*02/4%2/0+:0#&'()%*#.'$=""!('F*02/4%2!+)",-N01$ +!&!!""(=%$7#$=""#!!""'&5H*'%/0+:0#&'()%*!+!&!!""4(+-,")*5c)2 µ HÄMTNING MED FÖRLÄNGT INTERVALL

15 Æ y ƒ ˆ 8BCl/('A/"5+0+# }'#&!!""8±l" =(I ~{Ç Œy ŒzŽ G,-.0/0++7%5HA&(!&-+%)%*!! ÈÉSUQS_dXWXY Ê0(+!"&-+%)%*#/'()'%")*$'&+'22')%&'(!""#0+('20)#!#)!%&!*'%&!A!!""7&-(#+0&!*)&'&'(.'#&4""%)%*$0#-( Ë ˆ 8C/('A/"5+0+# >)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ HA&(!$4+&%)%*!#41/F+!A8l"I)#!+.!%2+'20(2)%!()'$4+&%)%* -(!"&%)%*'%5{ÌŠŒy ŒzŽ Ë ˆÄ¾yˆÃ HA&(!&-+%)%*!/4("7&!%#!+.!%2+'20(2)%!()'&-+%)%*5 h-+%)%*'%7& -(#)%0+&=2!*!(5 &(42*=(2#/4("F8±l"?vBl"I01$:"7#!.0%%'+!%*F8±l"I [X\UWXYeQgYW^SgW\TooV`abbW`]dSXWXY Ë ˆ Í œ Ÿš š š Ÿœ š š œÿ š œ š ª ~DzŒy ŒzŽ!/4(")2&0+&'""'( &'/%)/ Z::'$="")$4+&%)%* -(!"&%)%*'%0+.0#&!2'%)%&'/0++'(!&&7&%3&&,!#7%2'('% (=%.0#&!2#$7#/!%+'2*'#!>)",-N?.3**%!2#N01$!#&)*$'&#*(4%#?7&*=('%!*)&:'(4%2()%*#&)"" 4""'5 axyqgesax\ Ë ˆÄ¾yx Îy vbl/('a/"5+0+# Ïœ š š š š ž œ š Ÿ œ Ÿš Ÿœ ª ŠŒy ŒzŽ 7::#&4""%)%*#:"!&#7&*=(&)""4**#!*) D-(#0:/4(":"!1'(!2':=*=%*!#&=%2-'(9+'&'( Ë ˆÄ¾y x ˆ &:'($4+&%)%*#&)"" (=%! 4""'5!""# 0(20%'&# 8lN89+ 9N8l+ vc/('a/"5+0+# 88/('A/"5+0+# ŠŒy ŒzŽ { Œy ŒzŽ EXTRA AVFALLSHANTERINGSTJÄNSTER

16 Ñ g]ssxwxyqgr]ub }'%*-()%*!/4("/!%.'#&4""!#$0#>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/-(!"&%)%*'%5 U»gQg^Qbb Ë ˆÄ¾yŒxyz ~ ŠŒy ŒzŽ *=%*01$$4+&%)%*7& /!%$4+&!#+0&!*) i(0!!""?)%/"7#)'#/(3++!%2''"n01$'"'/&(0%)/! &5c!(,'$4+&%)%*0+ -(#'%*=%*:'(+=%!25!&&!($-*#&&('*(0!!""F/3"#/=:?!""#/0""):'( (3#?#:)#?++I *(7%2!&5'A5',/-(.!(4*?#/! ÒÓÔÕÖÕ ÖØØÙÚÛÜÖÝÞÓÜÖÛßààÝÙáâãÓÔÕÖÕ ÖØØâä åóöúúßæáõçüöýçûû åóûúèæáé E4+&%)%*#/'()2&0+&N'""'(!#&)*$'&#*(4%#5J+$4+&%)%*#:"!&#)%&'/!%%=#:=!#&)*$'&#4*!('%:"!1'(!7&!!""'&:=:"!&#!%)#!2!>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ K3**!!""#/!&'*0()%*(0!!""?&5'A5()%)%*#!!""5D-(#=2!%&!!""?&0!"'&&#&0"?*):#?&(4?/!/'"?'&1)%*=()%&') -(!"&%)%*'%5!""$4%)#!#&)""/0++7%'%#.3**%!2#N01$&'/%)/ =&'()%%)%*#1'%&(!"5 K'#&4""%)%**(0!!""#$4+&%)%*#/!*-(!#! -(!"&%)%*'%#'%!#&'%'1/!)%%!%$4+&%)%*7&!#&)*$'&#)%%'$!!('%&)"">)",-N? -(#5 U]\YaU\eQg^Qbb Ë ˆÄ¾y x ˆ vvb/('a/"5+0+# ~{Œy ŒzŽ!%%!&! h(42*=(2#!!""?!""#/!)%&'"4**!#)/4(" -(#4(#/)"&0+$4%2'(&!*!%2'5 -($7#$=""#!!""?7&!%#/!-(!(!##/)"&(=% =(#!*) +=%!2?#!++!%"!*&8;*=%*'(:'(=(5G':!(!&&(42*=(2#! &'/%)/ K'#&4""%)%*!!.0%%'+!%* -(!"&%)%*'%5E4+&%)%*#/'(!(!%%!%'1/!7%2'(!:()"&)""%0'+.'( &'%5 -(&(42*=(2#!!""*-(#$0#>)",-N?.3**%!2#N01$!""#/4(")%*=() y ƒ ˆ ±/('A/"5+0+# h(42*=(2#!!""8±l" ÌŠ Œy ŒzŽ y ƒ ˆ 8l88/('A/"5+0+# h(42*=(2#!!""vbl" {~ Œy ŒzŽ

17 ê '""'(!%%!%&-+%)%*#!%0(2%)%*#/!?0+)%&'#4(#/)"2!#/4" %#"7&%)%* G+=!"0::#!%"4**%)%*!(01$ -(#"!%*#/!!(!!&3:#0+*02/4%&#!('%$=""!('%5ë01/?+!%"71/! '&&!#/)",!('#/!!(!"4&&)""*4%*")*!-(&-+%)%*5 +)%)('%)%*#'(/?'""'(23")/&5>'2/-/#.(7%%!#'#.0&&'% h)""#"!+!#/)",!('(4/%!#&('/!++!(.(7%%?&=/!++!(.(7%%?#':&)/&!%/? 0(+!2 -($!%&'()%*!'%:'(#0%01$ =()%&'!(!-'(&41/&)2&-+%)%*5 -('")**'(?!(! -(#'22#"!+!#/)",!('-( ìºbwyqs»uwers_dxwxyebqdqgerwbíquv /0++7%'%#*4""!%2'('%$=""%)%*#0(2%)%*&-++!#'%*=%*!(&!%%!&=(5.!2N?2)#/N01$&4&&!&&'%5k%)"&(!&)0%#.(7%%!()%*=(',56-/#.(7%%!(#/!'%")*& 0.")*!&0()#/&-+%)%*5*) )%*=(&-+%)%*!#"!+ J.")*!&0()#/&-+%)%*!#"!+!#/)",!('#/!#/''%*=%*:'(=(5k&-+%)%*#!*) (=%/-/#.(7%%'%*=%*7%2'(,4+%!=()#!+.!%2+'2 &!%*'#:'(&-+%)%*5 &'% ìºbwyqs»uwers_dxwxyyvdvxeqdebqdqgerwbíquv îˆ yz¾œ lnc+ð Ë ˆ¾ïŒzŽ BBC/( Ë ˆ Œz ² ÌŒy $7#$=""&)""*'+'%#!+!%"4**%)%*5*) #!+.!%2+'20.")*!&0()#/&-+%)%*5%*)'%+!A)+!"0"3+*4""'(:'(!%#"7&'& &-+%)%*#!*) J.")*!&0()#/&-+%)%*!#"!+ &'%)%*=(&-+%)%*!#"!+ (=%*'+'%#!+!#/)",!('#/!#/''%*=%*:'(=(5k &!%*'#:'(&-+%)%*5 (=%/-/#.(7%%'%*=%*7%2'(,4+%!=() ìºbwyqs»uwers_dxwxyebtsvxsqxr îˆ yz¾œ Ë ˆ¾ïŒzŽ Ë ˆ Œz J.")*!&0()#/&-+%)%*!#"7&'%&!%/#/!#/'&=*=%*'(:'(=(5k&-+%)%*#!*) C±l/( {ŠŒy &'% îˆ yz¾œ 0.")*!&0()#/&-+%)%*5*) )%*=(&-+%)%*!#"!+ Ë ˆ¾ïŒzŽ (=%/-/#.(7%%'%*=%*7%2'(,4+%!=()#!+.!%2+'2 &!%*'#:'(&-+%)%*5 Ë ˆ Œz ìºbwyqs»uwers_dxwxy^vssqgerwbíquv lnv+ð vn+ð 8l9/( {Š ~Œy ²{{Œy îˆ yz¾œ J.")*!&0()#/&-+%)%*! '&&!#/)",!('#/!#/''%*=%*:'(=(5*)&!%*'#:'( Ë ˆ¾ïŒzŽ ;C8/( 8lCC/( Ë ˆ Œz {³ {Œy {Š³ Œy GRUNDLÄGGANDE TAXA FÖR SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR

18 ñ /-/#.(7%%!(01$ c)2.'$0/!%#+=!"0::#!%"4**%)%*!(f#"!+!#/)",!('?#"7&%!&!%/!(? ÈÉSUQS_dXWXY'&&!#/)",!('I&-++!#0 &!('4%0.")*!&0()#/&-+%)%*?#/ ò¾ ˆxzz ó ˆÃ ƒ ƒîƒ ƒyîƒ ƒyœzž³ Ž³³ô{²Ž³³!%*'#:'(&-+%)%*5*) 'A&(!&-+%)%*5h-+%)%*#/!!""&)2#/'#=!&&)%&'0"4*'%$'&7::#&=(5*) &-(*'+'%#!++!#"!+!#/)",!('-(2'"!#:=!%&!" & Ë ˆÄ¾yˆÃ 8l;/('A/"5+0+#!%#"7&%!$7#$=""5 {ŠŠ Œy ŒzŽ õvoquqss_dxwxyqgr_reºutxx Ë ˆÄ¾yˆÃ 8vlv/('A/"5+0+# ò¾ ˆxzz ó ˆÃ ƒ ƒîƒ ƒyîƒ ƒyœzž{²ž³³ô³ Ž³³ { ~²Œy ŒzŽ îˆ yz¾œ 6-/#.(7%%!(7&!%&)""$-(!%2'#"!+!#/)",!(''""'(#"7&'%&!%/.-(&-++!#'% ln8+ð *=%*!(&!%%!&=(5*)&!%*'#:'(&-+%)%*5 8NC+ð Ë ˆ¾ïŒzŽ ±9/( l9/( Ë ˆ Œz {~³ Œy Ç Œy -'(#&)*!%2'C+ð01$ c)2$4+&%)%*!#"!+ ÈÉSUQRTºWRdVSVU(=%#"!+!#/)",!('?/-/#.(7%%01$ -(#"7&'%&!%/-'(#&)*!%2'+ð&)""/0++'( '&&!#/)",!('-(0"3+ Ë ˆÄ¾y ö 8v9/('A/"5+0+# -'(0!%!%*)%!+ð5 Ãy ÎyƒÎˆÃ HA&(!+ð7&-'(!%*)'%0"3+ { ²Œy ŒzŽ!)#'(!2&-+%)%*5*) &-((!+/-(%)%*&)""!"0::#!%"4**%)%*#0+)%&'4(=&/0+")*&(0&# &!%*'#:'(&-+%)%*5 õbqdsuqxeo»us Ë ˆ D-($)%2(!2&-+%)%* Š{Œy ŒzŽ îˆ yz¾œ ln+ð!"0::#('%)%*#'(/5 *) &-(&(!%#:0(&01$0+$4%2'(&!*!%2'!#"!+&)""G,-.0 Ë ˆ¾ïŒzŽ 8l±;/( Ë ˆ Œz 8vBv/( EXTRA SLAMTÖMNINGSTJÄNSTER

19 ùvesqg^qbb GRUNDLÄGGANDE AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER, y ƒ ˆÄ¾yŒxyz =(I5 k!.0%%'+!%*'&)%*=('&&*(-%&/4("+'22'/!" -(('#&!!""564("'&&-+#!(,' FLERBOSTADSHUS OCH GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR {²³z ŠÇ³z 9;l/('A/"5+0+# ³²{Œy ŒzŽ Ç{³³Œy ŒzŽ ~ ŠŒy ŒzŽ y ƒ ˆÄ¾yƒ ˆƒz x ˆ ƒy úqsqg^qbb k!.0%%'+!%*'&)%*=('&&.(7%&'%&)"'(!&8cl"+'22'/!" ~ yû½y B±/('A/"5+0+# ²² Œy ŒzŽ -(+!&!!""5 ~ yû½y {³ yû½y 8B9;/('A/"5+0+# ~{²ÌŒy ŒzŽ ÇÌ Œy ŒzŽ G,-.0/0++7%5HA&(!&-+%)%*!! ÈÉSUQS_dXWXY >)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ Ê0(+!"&-+%)%*#/'()'%")*$'&+'22')%&'(!""#0+('20)#!#)!%&!*'%&!A! -(!"&%)%*'%5h-+%)%*'%7&!""7&-(#+0&!*)&'-(#)%0+&=2!*!(5 &'(.'#&4""%)%*$0#-( EXTRA AVFALLSHANTERINGSTJÄNSTER Ë ˆÄ¾yˆÃ l" vbl" >!&! 8±l"!"" ~DzŒy ŒzŽ ŠÌ³Œy ŒzŽ ~²²Œy ŒzŽ ~ÌŠŒy ŒzŽ G41/8l" ~̳Œy ŒzŽ HA&(!&-+%)%*!/4("7&!%#!+.!%2+'20(2)%!()'&-+%)%* ø

20 Wbb^]bbWYQQº»XXVdQXY 01$&'/%)/ +!(/%!2'(?-()*!&)""#&4""%)%*!(?++/!%.'#&4""!##4(#/)"&$0#>)",-N?.3**%!2#N Z&#4&&%)%*!/4("#!+&&-+%)%*!/4(")2&)"" -(!"&%)%*'%5 4"")*!''%'+!%*#=#0+"4*'(? Ë ˆÄ¾yˆÃ ¼ ŒzÀˆ xˆˆ ƒ ŒxyzÅ l" vbl" >!&! 8±l"!"" ~DzŒy ŒzŽ ŠÌ³Œy ŒzŽ ~²²Œy ŒzŽ ~ÌŠŒy ŒzŽ ÈÉSUQSí]XeSVUQgUVX`abbXWXYeoVUe»XQb H%#/)"2!&,4%#&'(!('%$=""%)%*#:'(#0%!"/!%.'#&4""!#' ü ýþÿ š œ š š Ÿ Ë ˆÄ¾yˆ ¾ -'('%#/0++'"#'+'2>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/-(!"&%)%*'%5 &'(#4(#/)"2 6!") Ê0(+!"&)+&)2 H%/'"-'(&)2 )1'(!2-'(&)2 Cl±/('A/"5+0+# DzŒy ŒzŽ {{Œy ŒzŽ Š{ Œy ŒzŽ axyqgesax\ 7::#&4""%)%*#:"!&#7&*=(&)""4**#!*) Ë ˆÄ¾y x ˆ &:'($4+&%)%*#&)"" (=%! 4""'5!""# 0(20%'&# ÐCl+ v9ncl+ ³Œy ŒzŽ ~²Œy ŒzŽ g]ssxwxyqgr]ub Ë ˆÄ¾yŒxyz 8±B/('A/"5+0+# }'%*-()%*!/4("/!%.'#&4""!#$0#>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ ~ Œy ŒzŽ -(!"&%)%*'%5

21 U»gQg^Qbb $4+&%)%*7& /!%$4+&!#+0&!*) i(0!!""?)%/"7#)'#/(3++!%2''"n01$'"'/&(0%)/! -(#'%*=%*:'(+=%!25 &5c!(,'$4+&%)%*0+!&&!($-*#&&('*(0!!""F/3"#/=:?!""#/0"")01$ (3#?#:)#?++I *(7%2!&5'A5',/-(.!(4*?#/! ÒÓÔÕÖÕ ÖØØÙÚÛÜÖÝÞÓÜÖÛßààÝÙáâãÓÔÕÖÕ ÖØØâä åóöúúßæáõçüöýçûû åóûúèæáé E4+&%)%*#/'()2&0+&N'""'(!#&)*$'&#*(4%#5J+$4+&%)%*#:"!&#)%&'/!%%=#:= *(0! ()%)%*#!!%)#!2!>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/!""5D-(#=2!%&!!""?&0!"'&&#&0"?*):#?&(4?/!/'"?'&1)%*=()%&')!!""$4%)#!#&)""/0++7%'%#=&'()%%)%*#1'%&(!"5!#&)*$'&#4*!('%:"!1'(!7&! -(!"&%)%*'%5K3**!!""#/!&'*0()%!""?&5'A5!""'&:=:"!&# Ë ˆÄ¾y x ˆ 8;/('A/"5+0+#.3**%!2#N01$&'/%)/ K'#&4""%)%**(0!!""#$4+&%)%*#/!*-(!#! -(!"&%)%*'%#'%!#&'%'1/!)%%!%$4+&%)%*7& ÇÇŠŒy ŒzŽ!#&)*$'&#)%%'$!!('%&)"">)",-N? -(#5 U]\YaU\eQg^Qbb!%%!&! h(42*=(2#! K'#&4""%)%*!!.0%%'+!%*!""?!""#/!)%&'"4**!#)/4(" -(#4(#/)"&0+$4%2'(&!*!%2'5 -(&(42*=(2#! -($7#$=""#!!""*-(#$0#>)",-N?.3**%!2#N01$!""?7&!%#/!-(!(!##/)"&(=% =(#!*) +=%!2?#!++!%"!*&8;*=%*'(:'(=(5G':!(!&&(42*=(2#! &'/%)/-(!"&%)%*'%5E4+&%)%*#/'(!(!%%!%'1/!7%2'(!:()"&)""%0'+.'( h(42*=(2#! &'%5!""8±l"!""#/4(")%*=() y ƒ ˆ ±/('A/"5+0+# h(42*=(2#!!""vbl" ÌŠ Œy ŒzŽ úqsqg^qbbesqxr Ê0(+!"$4+&%)%*!+!&! y ƒ ˆ {³{{/('A/"5+0+#!""#/'()8Cl"/4("5D-('(/#!+$'&'(+'2#&-((' {~ Œy ŒzŽ!.0%%'+!%*#)%%'$!!('5 +4%*2'(+!&! 60#&%!2'( -(!!""/!%!.0%%'+!%*!""#/!(%#!+&&)""$-(!%2'+!&! -(&-+%)%*!+!&!!""#&!%/.'/0#&!#!!""#&!%/.'#&4""!#5 Ë ˆÄ¾yˆ ¾ 89C/('A/"5+0+# {² Œy ŒzŽ O

22 W\XWXYQU»t`UVSTUoQooVU wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y 8v**( =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz {Š²³Œy {³~ Œy KÄLLSORTERINGSTJÄNSTER wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" 8±l" x ˆ =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ 899l/( ~ ÌŒy {²ŠÌŒy wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz C8B/( vll±/( ~~³Œy ŠÇ {Œy wxyz ˆ yz¾œ ¹bQeS^_UoQtRXWXYQU l" vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y 8v**( =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz {Š²³Œy {³~ Œy wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" 8±l" x ˆ =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ 899l/( ~ ÌŒy {²ŠÌŒy wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz C8B/( vll±/( ~~³Œy ŠÇ {Œy j

23 bqe^_uoqtrxwxyqu wxyz ˆ yz¾œ x ˆ ƒyä¾y½y y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz wxyz ˆ yz¾œ vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y 8v**( =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz {³~ Œy wxyz ˆ yz¾œ vbl" 8±l" 8±l" x ˆ =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz 899l/( {²ŠÌŒy wxyz ˆ yz¾œ úvsqbb^_uoqtrxwxyqu vbl" =( vll±/( ŠÇ {Œy 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" {³~ Œy 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y 8v**( =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz {Š²³Œy wxyz ˆ yz¾œ l" 899l/( ~ ÌŒy {²ŠÌŒy vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz vll±/( ŠÇ {Œy wxyz ˆ yz¾œ ¹QooVUe^_UoQtRXWXYQU l" =( C8B/( ~~³Œy 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" {³~ Œy 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y 8v**( =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz {Š²³Œy wxyz ˆ yz¾œ l" 899l/( ~ ÌŒy {²ŠÌŒy l" vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz C8B/( vll±/( ~~³Œy ŠÇ {Œy p

24 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 38 Dnr 2014 T VA-taxa 2015 Ärende Förslag till VA-taxa för BESLUT FÖRSLAG FRÅN TJÄNSTEMAN FÖRSLAG FRÅN AU FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDE BESLUTSGÅNG Handläggning Tekniska nämndens beslut Föreslå kommunfullmäktige att besluta höjning av brukningsavgifterna med 6,5 % och anläggningsavgiften med 4 %, enligt bilaga till protokollet. Äska kr per år i kommunbidrag för att täcka underskott för osålda tomter för att nuvarande vattenabonnenter ej skall betala för investeringar i nya områden Föreslår kommunfullmäktige att besluta höjning av brukningsavgifterna med 7,8 % och anläggningsavgiften med 4,0 %. Ställa sig bakom föreslagna höjningar. Uppdra åt tjänstemännen att räkna fram hur taxehöjningen påverkas om anslutningsavgiften för vatten- och avlopp för samtliga osålda tomter i kommunen betalas till VA-kollektivet. Jörgen Jönsson (C), yrkar på att VA-abonnenterna i Sjöbo ej skall betala investeringar i nya områden och föreslår nämnden att höjningen blir 6,5 % och 4 % istället. Om anslutningsavgiften för vatten- och avlopp för samtliga osålda tomter i kommunen betalas till VA-kollektivet hade detta genererat en intäkt med kr per år. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Jörgen Jönssons (C) förslag. Bakgrund/historik Förvaltningen föreslår en höjning av brukningsavgifterna med 7,8 % och anläggningsavgiften med 4,0 %. Detta ger VA-verksamheten ca tkr i ökade intäkter. Trots den föreslagna höjningen är prognosen att VA-verksamheten gör ett minus på tkr för Utnyttjande av VA-fond om 950 tkr medan resterande föreslås sparas i driftbudgeten. Höjning av brukningsavgiften görs för att matcha kapital- och räntekostnader för tidigare beslutade investeringar: Utbyggnad Sjöbo avloppsreningsverk etapp 1 och etapp 2 samt överföringsledning Sjöbo- Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) Sövde-Blentarp etapp 1 och etapp 2. Även kostnader för projekt avseende förnyelse av VA-ledningsnät, säkring av våra vattentäkter och letande efter nya vattentäkter skapar behov av högre intäkter. Efter höjning kommer årsavgiften för typhus A* och typhus B** att vara enligt följande (avgifterna redovisas inklusive moms): Typhus A: kr (6175 kr 2014) vilket motsvarar 482 kr/år Typhus B: kr ( kr 2014) vilket motsvarar kr/lägenhet och år Höjning av anläggningsavgiften görs för att matcha allmänna kostnadsökningar på anläggningsentreprenader och för materiel. Efter höjning kommer anläggningsavgiften (grundavgift) att vara kr för dricks-, spill- och dagvatten ( kr 2014) inkl moms. *En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. **"Typhus B" är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. Expedieras till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00-20.40 (ajournering kl. 18.00-18.40 & 19.40-20.10) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.00 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Varberg Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Varberg Vatten AB. Drift av verksamheten utförs av Vatten och Miljö i

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-02-07

Sammanträdesdatum 2006-02-07 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-07 Blad 1 (31) Plats och tid Grelsgård, Folkets Hus, Strömsund, kl. 11.00-14.40 Beslutande Gudrun Hansson (s) Karin Stierna (c) Lars Andreasson (s) Birgitta

Läs mer

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ...

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ... modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning strategi............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL VA-taxa 20132015 Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige xx, att gälla fr.o.m. 20132015-01-01. Ersätter tidigare taxa gällande från 20122013.

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 1 TAXA för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-20 48 och gäller från

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN Antagna av kommunfullmäktige den 17 december 2008 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2008-12-15

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning: ABVA allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

VATTEN OCH AVLOPP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VATTEN OCH AVLOPP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER för brukande av NOSAM-gruppens allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA Dessa allmänna bestämmelser reglerar förhållandet mellan Dig som VAabonnent inom Din

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN HÄLLEFORS KOMMUN LJUSNARSBERGS KOMMUN Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN och dessutom, kompletterande

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 2013-02-21 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina Sukurica

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Arvodes- och taxebilaga 2015

Arvodes- och taxebilaga 2015 Arvodes- och taxebilaga 2015 Kommunfullmäktige 2014- Kommunstyrelsen 2014- Innehållsförteckning Sida Arvodesbilaga 4-7 Kommunstyrelsens taxor 8 Barn- och utbildningsnämndens taxor 9 13 Omsorgsnämndens

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer