SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-04-10 1 (18) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-04-10 kl. 18.30-21."

Transkript

1 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen kl Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Bror Ahlin (M), ordförande Cornelis Hermus (M) Lars Lundgren (M) Jörgen Jönsson (C) Sven-Erik Andersson (SJP) Gull-Britt Christersson (S) Bo Jersling (S) Dragan Tanasijevic (V) Lars Swärd (SD) Mattias Olofsson (MP) Jesper Andersson, tf förvaltningschef Gertie Persson, sekreterare André Blohmé, trafikingenjör Mathias Persson, miljö-avfallsingenjör Peter Hellichius, tf VA-chef Elin Dahlgren, driftsingenjör/bitr. enhetschef, gatuavdelningen Johanna Nilsson, studerande vid Alnarp Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Lundgren och Bo Jersling Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Gertie Persson Ordförande... Bror Ahlin Justerande... Lars Lundgren Bo Jersling Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen Datum för anslags nedtagande Underskrift... Gertie Persson Utdragsbestyrkande

2 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 33 Dnr 2014 T Godkännande av dagordning Ärende Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden. BESLUT Tekniska nämndens beslut Godkänner dagordningen med tillägg: Belysning Eggelstad Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 34 Dnr 2014 T Rapporter och meddelanden Ärende Inkomna rapporter, beslut och meddelande från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad rapporteras till tekniska nämnden. BESLUT Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av rapporter och meddelande som läggs till handlingarna. 1. Dnr 2013-T Kulturmiljöprogram för Sjöbo tätort, delområde 1, antas. Kommunfullmäktige 6/ Dnr 2013-T Kompletteringsbudget Kommunfullmäktige 1/ Dnr 2014-T Tillstånd tävling på väg. Cykeltävling Sövde Triathlon 2014, den 9 juni kl Länsstyrelsen dnr Dnr 2014-T Tillstånd tävling på väg. Simrishamnsmixen en motortävling som äger rum den 5 april kl Länsstyrelsen dnr Dnr 2014-T Lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud mot trafik med fordon på väg 1035 i Lövestad, den april och 6-7 september 2014 i samband med Lövestad marknad. Länsstyrelsen dnr och Dnr 2012-T Uppföljning av intern kontroll i Sjöbo kommun 2013 godkänns. Kommunstyrelsen 40/ Dnr 2014-T Uppföljning per den 28 februari Kommunstyrelsen har för avsikt att nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen i nämnderna och eventuellt återkomma med förslag på hantering av underskotten, om dessa kvarstår, i samband med delårsrapport ett. Kommunstyrelsen 34/2014 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) 8. Dnr 2014-T Remiss Trafikverkets åtgärdsprogram enligt 12 förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Trafikverket 2014/ Dnr 2012-T0101 Belysningsplanen på trafikverkets vägar. Protester mot nedsläckningen av belysningen har inkommit från Vallarums byalag och Brandstadbygdens byalag. Förvaltningen upprättar förslag till svar. 10. Dnr 2013-T Årsrapport år 2013 Mindre avloppsreningsverk. Generellt över året har de mindre avloppsreningsverken haft en mycket god rening. Lövestad, Sövde, Blentarp och Äsperöd överstiger vid några provtagningar de uppställda riktvärdena för BOD men klarar avskiljningskraven. Äsperöd reningsverk, som har extremt låga halter föroreningar i utgående vatten och klarar riktvärdena med god marginal, är det enda verket som inte klarar reningskravet på 90 %. En avloppsincident har inträffat under året i Blentarp då orenat avloppsvatten rann ut till recipient. Ett åtgärdsprogram för att undvika upprepning har tagits fram i samarbete med Miljöenheten i Sjöbo kommun. 11. Dnr 2014-T Miljörapport år 2013 Sjöbo avloppsreningsverk. 12. Dnr 2014-T Miljörapport år 2013 deponin. 13. Dnr 2014-T Jesper Andersson förordnas till förvaltningschef för miljö-, byggnadsoch teknikförvaltningen till och med 31 december 2014 i avvaktan på eventuella ändringar i organisationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 67/ Dnr 2014-T0118 Ansökan om Dog Park i Sjöbo kommun. Christel sammanställer svarsskrivelse. 15. Dnr 2014-T Avsägelse och fyllnadsval av ersättare för Sven Sjöbeck. Lars Damm (KD) blir ersättare i tekniska nämnden till och med 31 december Kommunfullmäktige 35/ Rapporter från verksamheten A) Studiebesök från ÖKRAB. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) B) Johanna Nilsson, studerande till landskapsingenjör vid Alnarp, redovisar sitt examensarbete om skötselplan för grönytor i Vollsjö. C) Vattenstämman, Svenskt Vatten. D) Utökad parkering ICA Kvantum, Sjöbo E) Parkering Eiser Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 35 Dnr 2014 T Delegationsbeslut Ärende Tekniska nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden och tjänstemän enligt en av tekniska nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till tekniska nämnden. Redovisningen innebär inte att tekniska nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot kan tekniska nämnden återkalla lämnad delegering. BESLUT Tekniska nämndens beslut Godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Trafikfrågor Dnr 2014-T Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Upphandling Dnr 2013-T Inköp till gatukontoret av en ny 4-hjulsdriven traktor 2014 års modell samt inbyte av en begagnad traktor Mc Cormick MC 120-P6 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 36 Dnr 2014 T Bestridande av fakturering avseende skadat avfallskärl Ärende BESLUT Bestridande av faktura avseende nytt fyrfackskärl som har skadats vid storm. Tekniska nämndens beslut Kundens bestridande av faktura nr avslås med stöd av anvisningar i Sjöbo kommuns Avfallstaxor 2014 avseende fastighetsägarens ansvar att ersätta skadade kärl. Kunden har förvarat kärlet oskyddat vilket har orsakat att kärlet har skadats därmed är kunden ersättningsskyldig för kärlet. Reservation Dragan Tanasijevic (V) reserverar sig mot beslutet. Handläggning Bakgrund/historik Kundens avfallskärl gick sönder i samband med stormen Sven vilket resulterade i att ett nytt kärl behövde beställas. I Sjöbo kommuns avfallstaxor framgår att: Fastighetsinnehavaren ansvarar för kärl som ingår i abonnemanget och kan bli ersättningsskyldig för kärl som försvinner eller går sönder p.g.a. oaktsam hantering. Med stöd av ovan har förvaltningen gjort bedömningen att kunden har varit oaktsam gällande hur kärlen har förvarats och att kunden därmed är ersättningsskyldig enligt nedan: - 1 st 4-fackskärl á 2 336,25 kr - 1 st utsättning á 437,50 kr Den 7 februari 2014 har kunden skriftligen inkommit med bestridande av fakturan. Bestridandet är ställt till Tekniska nämnden. Uppställningsplatsen har inspekterats och det förekommer ingen form av vindskydd eller liknande som skyddar kärlet vid storm. Expedieras till Bertil Åkerlund Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 37 Dnr 2014 T Avfallstaxa 2015 Ärende Förslag till ny avfallstaxa för 2015 samt beslut om nya lock och behållare för batterier och ljuskällor. Redogörelse sker vid sammanträdet. BESLUT Tekniska nämndens beslut Antar upprättat förslag till oförändrad avfallstaxa 2015 för Sjöbo kommun. Föreslår komunfullmäktige att anta avfallstaxa enligt bilaga till protokollet. Anta Ohlssons offert för införandet av nya lock och extra behållare. Expedieras till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9

10 !""#$!%&'()%*'%('*"'(!#!+)",-.!"/'%01$!!""#-(0(2%)%*'%#!+&,4+ &)""'%.'$!%2")%*#!%"4**%)%*5>'2$7#$=""#! #/3"2)*!&&&)""*020#'!&&$7#$=""#! 3&&'(")*!('.'#&4++'"#'() -('#/()&'(0+!!""01$24(+'2,4+!""560++7%'%4('%")*&89/!:;<!""!#'#!!""#!+&24(+'2!""&(!%#:0(&'(!# &0+(4&&#)%%'$!!('% *) &'%")*&!!""#&!A!%#/!.'&!"!#! -()%#!+")%*?&(!%#:0(&?=&'()%%)%*01$.0(&#/!!#&)*$'&#)%%'$!!('%'""'(!!%2'!!!""#0+7&-(#*'%0+/0++7%'%#-(#0(*01$)'%")*$'&+'2-('#/()&'(#0+ %3&&,!%2'(4&&#)%%'$!!('5 :='&&#=2!%&#4&&!&&=&'(!%4%2%)%*?=&'()%%)%*'""'(!%%!%+)",-!%:!##!2 &'% =(&!#7& D-(!!""#$!%&'()%*!""#$!%&'()%*'%#0+7& (4+,!#5*)&##/3"2)*$'&'%/!%)%&'-'( -(#*'%0+/0++7%'%#-(#0(*#/!'("4**!#!*) -(!#:= &'(!%*)%!)#'%#/!/(0%0(FGH6I5 ('%$=""%)%*#0(2%)%*?)2'%+=%2)#:'%#)%&'.')",!&#5""!!*) $'"!/0++7%'%)'%")*$'&+'22'%!/0++7% '%")*&2'%%!!!""#&!A!#0+!%&!*)&#!/0++7% 7""+4/&)*!%&!*'% 7""+4/&)*5E!%&'()%*0+ &'(01$:()#'(4(!&&!( E7#$=""#!!""01$24(+'2,4+-(")*&!!""#/!"4+%!#&)""2'%#0+7&-( =&'()%%#'""'(.0(&#/! &(!%#:0(&'(!.0(&$7#$=""#! ('%$=""%)%*#0(2%)%*5J+ )%#!+")%*!!!"":=7::2(!*!/0++7%'%0+)%*'&!%%!&!%*'#)/0++7%'%#!#5K=2'!!#&)*$'&'%%3&&,!#&)"".0'%2'4(/0++7%'%#/3"2)*!&&!""&)""'%.'$!%2")%*#!%"4**%)%*#=!&&!!"")/4("01$#"!+0+!&&!#!.'*('::'&!""'& *'%0+/0++7%'%#('%$=""%)%*#&,4%#&'(?'A'+:'")#/!##'(!2'/3"N01$ L'% ()&)2#!""?+'%01/#=#=2!%&!!#&)*$'&'(#0+7&%3&&,!#).'*(4%#!20+!""#0+"4+%!#:==&'()%%)%*#1'%&(!"'%5 (3#+-."'(?!""#!.0%%'+!%*5M'&&!!(")*&!!""?('#&+'&!""?+-."'(?++5 -(!&&!#&)*$'&'%*'%'('(!(!!&&%)%*#/!)%%'$!'&&!""#0+&!#0+$!%2 #0+'%2)('/& $7#$="")%*=(01/#=).'*('::'&$7#$=""#! M'&!!""#0+/0++'( -",2!!&&+4%%)#/0(0!#'&&4%2!+="'""'('(/#!+$'& (=%'(/#!+$'&'(01$#0+4(,4+!""?2#,4+-(")*&! -(")*&+'2!!""#0+7::#&=( (=% +)")&4( :'(#0%!"+!&#!"!(?('#&!7(!%*'(?#&0(/-/?! &)""! 7::'$=""'(#)*)%0+'%"0/!"'""'(!%"4**%)%*5M''(/#!+$'&'(#0+*'(7::$0!""#0+4(,4+ -("4**%)%*!(?#/0"0(?.3**!(.'&#:"!&#'(?,4(%4*##&!&)0%'(01$!""+4%%! -(.!(&+'2'&&$7#$=""#! 4('(?/0%&0(?!""4(."!%2!%%!&! -(!"&%)%*!(?!""(=% /0++7%)/!&)0%#+'2'"?#!+")%*#"0/!"'(?()&)2#!%"4**%)%*!(01$#,7/$7#5 AVFALLSTAXA HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL FRÅN ANNAN VERKSAMHET

11 O ('%$=""%)%*'%5 *) &)""*=%*&)""01$/!%7&%3&&,!0!#'&&.'#&4""2$4+&%)%*'""'(!"&!.0%%'+!%*5.0%%'+!%*#!*) &'%&41/'(%-24%2)*!:"!%'()%*#N?/!:)&!"N01$2() &&!#7&-(2'('%$=""%)%*#&,4%#&'(#0+!""!!.0%%'%&'($!( &#/0#&%!2'( 2'.)&'()%*?#!+&&=+=%!2'()!#'()2!(,' *) PQRSTUVUWXY -($4+&%)%*!!!/&7('()%*2'.)&'()%*!'%+=%!2)'!""!/&7('(!#/7%2/!(&!"#)#FC*=%*'(:'(=(I01$ -(#/0&&5*)&'(-(&-+%)%*!#"!+ &'(#/0&&?#/:('")+)%4(N!/&7('(!#) *) '! 7::&)""&('+=%!2'('!""#&,4%#&'(#/'(:=0(2)%!()' &'(7&-(2&-+%)%*5D!/&7('()%*!.'#&4""2!'A&(! D!/&7(!#/!.'&!"!#)%0+!%*)'%&)25Z&'.")'%.'&!"%)%*)2:!##'(!& &'(#4(#/)"2-'('%#/0++'"#'+'2>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ &'('("4**#&)""G,-.0/0++7%?>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/!/&7(!5D!/&7('()%*/!%4'%#/':'(+=%!2? -(!"&%)%*'%5 [X\UQ\V]YQX\V^_U`abbQX\VX L%2()%*!4*!%2' -(!""02!&7+#4%2#0+*='%2'&)"")%/!##05 -($=""!%2'%:='%!#&)*$'&'""'(!%%!%4%2()%*#0+.'(-( [X\UQ\V`]dSXWXYe^_U`abbQX\VX '("4**'(/-:!('%!*)!""#$!%&'()%*'%#/!*'%!#&!%+4"!#&)""('%$=""!('%5c)2-'("=&'"#'!!#&)*$'& M'%#0+4(!*) &##/3"2)*#/!!%+4"!7&'.")'%$4+&%)%*'""'(!%%!%4%2()%*! &#0+)%!""'(:=&)2'%'&'(&)""&(42'#2!*'%5 ('%$=""%)%*#!*) &-+%)%*#2!*54%2()%*'% *-(!##=#%!(&2'&&!7::&41/#'""'()%0+#'%!#&''%'1/!' $4+&%)%*# -($=""!%2'%&)"">)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ &'%('*"'(!#)2%4#& -(0(#!/!2-/%)%*'""'(+)%#/%)%*! -",!%2'2'.)&'()%*#&)"" -(!"&%)%*'%5%+4"!% &'(!/&7'"" 4""'5M'&4()%&' fguwys *,0(&#&)""/7%2&,4%#&)%0+#'%!#&''%'1/! +-,")*&!&&.'*4(!('*"'()%*!!*) &0+)%&'!%+4"!% (=%&-+%)%*#&)"" -(7&'.")'%&-+%)%* 4""'&5!h'/%)#/!%4+%2'%5.'#&4++!!*) /0++7%'%01$#0+)%&'0+ D-(!%2(!$4+&%)%*##/3"2)*$'&'(#0+'%")*&('%$=""%)%*#"!*'%=")**'( &'(%!:=*(7%2!"!!&&!#!2'%%!&!A!4*'(/0++7%'%(4&&!&& 7""/0#&%!2#&41/%)%*5K'#"7&$4(0+!&&!# #0+%4(+!#&+0&#!(!(.'$0'&5E4+&%)%*#/!!""&)2#/'#=!&&)%&'0"4*'%$'&.'$=""!('*-(#! i02/4%2!.'$=""!(&3:'(!%*'#)g,-.0('%$=""%)%*#0(2%)%*5k'#&4""%)%*!!#&)*$'&#)%%'$!!('%'""'(!&0+&(4&&#$!!('%)2'%#&0("'/ 7::#&=(5h'/%)#/!%4+%2'% =(.'#"7&!0+!%%!%#&0("'/:='""'(!%%!&!%&!" AVGIFTER I AVFALLSTAXA AVFALLSKÄRL

12 j.'$=""!('4%2'%!!#&)*$'&#)%%'$!!('%.'#&4""2!?0+2'%%0(+!"! %#!()**'%&'+0&/0++7%'%4()%%'$!!('!2'%! k*(7%2!*)!""#+4%*2'%/(4'(2'&&!5 &'%)%*=(!*)&-(!!""#/4("5!""#/4("'%4*#!G,-.0/0++7%5!#&)*$'&24(!!""'& /4("'%('%*-(#)&)""(41/")*0+ #-%2'(:5*5!50!/&#!+$!%&'()%*5D!#&)*$'&#)%%'$!!('%#!(!(01/#=!.0%%'+!%*'&01$/!%.")'(#4&&%)%*##/3"2)* 7::/0++'(5D!#&)*$'&#)%%'$!!('%!%#!(!(!&&%)%*5 -(/4("#0+ -(2'/4("#0+)%*=() -(#)%%'('""'(*=( -(!&&!/0++7%'%5 9ll+I0+! &'/%)/ i'+'%#!+&/4(" -(!"&%)%*'%?!%4%2!#!&=%4(")**!%2'!""#+4%*2'%.'2-+#/7%%!(3++!#)/4("!#&0("'/#0+!%)#!# -(! =(?' &'(.'#&4""%)%*$0#>)",-N?.3**%!2#N01$!#&)*$'&'(F+!A)+!"&!#&=%2 mv^uwvbev^uax`]dsxwxy M'& )%%#+-,")*$'&!#&)*$'&#)%%'$!!(''""'(&0+&(4&&#$!!('%!&&#,4"!&! ('%$=""%)%*#&,4%#&'(5D-(2'&&!/(4#'%")*&(4&&#:(!A)#!&& /0++7%'%5D-('%#=2!%&0&!".' $!%20+!!#&)*$'&#4*!('%/7%%!)#!!&&2'&)%&'!""#0+7::/0++)&$0#2'+01$#0+!%%!(##/!&!#0+$!%2! ()'"#'!('%$=""%)%*#!.0%%'+!%*+=#&' )%%#%=*0&.'$0!/0++7%'%#!#&)*$'&#4*!('%/!%.3**%!2#%4+%25.' 0+$4%2'(&!#:='&&+)",-()/&)*&#4&&:=2'%'*%! )#!!&&)%*'&!!""7::/0++'('""'(!&&!""&!!""#0+7::/0++'(/!%!#&)*$'&'%5%#-/!%0+&0&!" noov`abbw`]dsxwxy ()'"#'(=%!!""#$4+&%)%**-(#$0#G,-.0/0++7%#+)",-N01$ +=%!2'(5M'&)""#4*!0+ $4+&%)%*01$&-+%)%*/!%'%2!#&+'2*'#0++!%/!%)%&3*!!&& M'& )%%#+-,")*$'&!&&!%#-/!0+2)#:'%#!#&)*$'&'%)%&'#/!7&%3&&,!#!""#?#/!!(/'%#"!+? (=%$4+&%)%*!!!""5Z::'$="")!#&)*$'&'%#/! '*'%('*)/!%)%&'.')",!#7::'$="")$4+&%)%*2=('%0'()%*'%*'%'(!( :*!5!&&2''%2!#&7&%3&&,!#).'*(4%#!20+ )%%'.4(!&& /4("!!""'""'(! ()&)2#!""&)""=&'()%%)%*#1'%&(!"'%7::/0++!:=!#&)*$'&'()%&'/!%.')",!#7::'$="")&-+%)%*01$$4+&%)%*!&&%)%*5D!#&)*$'&'(#0+('%0'(!#)!#&)*$'&'%5M'&&! 01$&'/%)/ 4*!('5%#-/!%0+7::'$="")$4+&%)%*01$&-+%)%**-(#$0#>)",-N?.3**%!2#N '""'(&0+&(4&&#$!!('%01$#/!.3**!!""&)""=&'()%%)%*#1'%&(!"'%5%#-/!%4(/%7&'%&)"" -(!"&%)%*'%5 -(%3!#)#!+.!%2+'2!&&!#&)*$'&'%.3&'(!#&)*$'&#)%%'$!!('% DISPENSER

13 p qbsvuxqswgqrpsu^qtr +'2!(2'(!.0%%'+!%*'&0+ HA&(!"=2!% 3(!!1/#!+&'%'A&(!"=2!+'2&=!&&!( 7""/4""#0(&'()%*)2!#&)*$'&#*(4%#)&=#&31/'%/4("!1/F.!&&'()'(01$",7#/4""0(I5 wxyz{ 0"3+:=vBl")&'(:'(/4("01$4(7::2'"!2'%")*&%'2!%#&='%2'5 u()*!&)"" 4""'% -(!(!#"=2!%)%0+$7#5M'&=#&0(!/4("'%$!('%&)""*4%*")* "!#& }'#&! D4(*!&*"!#C9" -(:!1/%)%*!(8Cl"!""8Cl" wxyz~ >!&!!""C9" h)2%)%*!(?('&7(:!::'(8cl" 6!(&0%*-(:!1/%)%*!(8Cl" =(I5 J >'&!"" 4(*!&*"!#C9" -(:!1/%)%*!(C9" y ƒ ˆ 8;B9/('A/"5+0+# =(I5 =(I5 ª«œŸ ž š Ÿ š œ š ž š Ÿ š š š Ÿ š ž š š š š œ š ~Š Œy ŒzŽ qbsvuxqswgmr ga^qtr œš š š š œ žš š š š œ š Ÿ ª!+!&!.0%%'+!%*'&0+!""?=&'(#&='%2'7&(3++'!&&!('&&/4("+'2&= -(('#&!!1/5H%)%#!&#:=C9")&'(!""5k%#!&#'%:"!1'(!#)/4(":= -(#0(&'()%* {²³z )%%#'%2!#&&)""*4%*")*&0+ =(I5 >!&! }'#&!!""C9"!""8C9" ~ ³z y ƒ ˆ 8±B9/('A/"5+0+# >!&! ~ ²Œy ŒzŽ }'#&!!""C9"!""8±9" =(I5 GRUNDLÄGGANDE AVFALLSTAXA FÖR EN- OCH TVÅBOSTADSHUS SAMT MINDRE FÖRETAG

14 y ƒ ~ ŠŒy ŒzŽ œš š š š œ žš š š š œ ª«œŸ ž š Ÿ š œ š ž š Ÿ š Ÿ ª š š š Ÿ š ž š š š š œ š ' >'2*'+'%#!+&/4("!#'#.'$=""!('#0+2'"!#!&=%4(.0'%2' qbsvuxqswg r VdVXeQdSR]Ub y ƒ ˆ &'(#4(#/)"2!%#-/!%5 ()#!%*'#:'($7#$=""5 =(I5 { ²Œy ŒzŽ *(7%2!.0%%'+!%*#/0#&%!25 h)""4**/!%4",!#&)""0!%#&='%2'!.0%%'+!%*#!"&'(%!&)+'23&&'(")*!(''&& ¹bTeQº»XXVdQXY 8±l"/4(" -(('#&!!""5h)""4**#/0#&%!27&*=(7&-'( y ƒ ˆ 88Cl/('A/"5+0+# }'#&!!""8±l" { ~ Œy ŒzŽ VdVXeQd`VSeQXb]YYXWXYQU¼½ˆ¾y À Á zâã À Á Ä À Á Å =(I5 *'+'%#!+$'&#!%"4**%)%*5*) 01$&'/%)/.0#&!2#(4&&# D"'(4%&=%4(.0'%2' -(!"&%)%*'%2'"!:='%'""'( -('%)%*!(?++/!%'!#&)*$'&#)%%'$!!(''""'( &2'.)&'(!#'%")*&*(7%2"4**!%2'! &'(#4(#/)"2.'#&4""%)%*$0#>)",-N?.3**%!2#N "'(!.'$=""!('*'%0+#/ -('%)%*!(?.0#&!2#0+(=2'%?!""#&!A!-( *'+'%#!+$'&#!%"4**%)%*5 7& #4(#/)"&.'$0!/4("5K'(4/%)%*!/4("0"3+?&-+%)%*# '(/#!+$'&'(? -(#!>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ "'(.0#&!2#$7#01$*'+'%#!+$'&#!%"4**%)%*!(F#)2!%8lI01$ -(!"&%)%*'%-(!(,''%#/)"2 ('/'%#01$&0&!"!*)& qº»xxvdqxydv\r»do»esvuwxye\weovxe M'&4(0.")*!&0()#/& -(#!+&")*!!.0%%'+!%*#)%%'$!!('!&&#0(&'(!7& '($=""!#5.3**%!2#%4+%2'%I/!%!.0%%'+!%*+'2&-+%)%*'%*=%*:'(+=%!2 )%&3*!!%+4"201$*02/4%2/0+:0#&'()%*#.'$=""!('F*02/4%2!+)",-N01$ +!&!!""(=%$7#$=""#!!""'&5H*'%/0+:0#&'()%*!+!&!!""4(+-,")*5c)2 µ HÄMTNING MED FÖRLÄNGT INTERVALL

15 Æ y ƒ ˆ 8BCl/('A/"5+0+# }'#&!!""8±l" =(I ~{Ç Œy ŒzŽ G,-.0/0++7%5HA&(!&-+%)%*!! ÈÉSUQS_dXWXY Ê0(+!"&-+%)%*#/'()'%")*$'&+'22')%&'(!""#0+('20)#!#)!%&!*'%&!A!!""7&-(#+0&!*)&'&'(.'#&4""%)%*$0#-( Ë ˆ 8C/('A/"5+0+# >)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ HA&(!$4+&%)%*!#41/F+!A8l"I)#!+.!%2+'20(2)%!()'$4+&%)%* -(!"&%)%*'%5{ÌŠŒy ŒzŽ Ë ˆÄ¾yˆÃ HA&(!&-+%)%*!/4("7&!%#!+.!%2+'20(2)%!()'&-+%)%*5 h-+%)%*'%7& -(#)%0+&=2!*!(5 &(42*=(2#/4("F8±l"?vBl"I01$:"7#!.0%%'+!%*F8±l"I [X\UWXYeQgYW^SgW\TooV`abbW`]dSXWXY Ë ˆ Í œ Ÿš š š Ÿœ š š œÿ š œ š ª ~DzŒy ŒzŽ!/4(")2&0+&'""'( &'/%)/ Z::'$="")$4+&%)%* -(!"&%)%*'%0+.0#&!2'%)%&'/0++'(!&&7&%3&&,!#7%2'('% (=%.0#&!2#$7#/!%+'2*'#!>)",-N?.3**%!2#N01$!#&)*$'&#*(4%#?7&*=('%!*)&:'(4%2()%*#&)"" 4""'5 axyqgesax\ Ë ˆÄ¾yx Îy vbl/('a/"5+0+# Ïœ š š š š ž œ š Ÿ œ Ÿš Ÿœ ª ŠŒy ŒzŽ 7::#&4""%)%*#:"!&#7&*=(&)""4**#!*) D-(#0:/4(":"!1'(!2':=*=%*!#&=%2-'(9+'&'( Ë ˆÄ¾y x ˆ &:'($4+&%)%*#&)"" (=%! 4""'5!""# 0(20%'&# 8lN89+ 9N8l+ vc/('a/"5+0+# 88/('A/"5+0+# ŠŒy ŒzŽ { Œy ŒzŽ EXTRA AVFALLSHANTERINGSTJÄNSTER

16 Ñ g]ssxwxyqgr]ub }'%*-()%*!/4("/!%.'#&4""!#$0#>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/-(!"&%)%*'%5 U»gQg^Qbb Ë ˆÄ¾yŒxyz ~ ŠŒy ŒzŽ *=%*01$$4+&%)%*7& /!%$4+&!#+0&!*) i(0!!""?)%/"7#)'#/(3++!%2''"n01$'"'/&(0%)/! &5c!(,'$4+&%)%*0+ -(#'%*=%*:'(+=%!25!&&!($-*#&&('*(0!!""F/3"#/=:?!""#/0""):'( (3#?#:)#?++I *(7%2!&5'A5',/-(.!(4*?#/! ÒÓÔÕÖÕ ÖØØÙÚÛÜÖÝÞÓÜÖÛßààÝÙáâãÓÔÕÖÕ ÖØØâä åóöúúßæáõçüöýçûû åóûúèæáé E4+&%)%*#/'()2&0+&N'""'(!#&)*$'&#*(4%#5J+$4+&%)%*#:"!&#)%&'/!%%=#:=!#&)*$'&#4*!('%:"!1'(!7&!!""'&:=:"!&#!%)#!2!>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ K3**!!""#/!&'*0()%*(0!!""?&5'A5()%)%*#!!""5D-(#=2!%&!!""?&0!"'&&#&0"?*):#?&(4?/!/'"?'&1)%*=()%&') -(!"&%)%*'%5!""$4%)#!#&)""/0++7%'%#.3**%!2#N01$&'/%)/ =&'()%%)%*#1'%&(!"5 K'#&4""%)%**(0!!""#$4+&%)%*#/!*-(!#! -(!"&%)%*'%#'%!#&'%'1/!)%%!%$4+&%)%*7&!#&)*$'&#)%%'$!!('%&)"">)",-N? -(#5 U]\YaU\eQg^Qbb Ë ˆÄ¾y x ˆ vvb/('a/"5+0+# ~{Œy ŒzŽ!%%!&! h(42*=(2#!!""?!""#/!)%&'"4**!#)/4(" -(#4(#/)"&0+$4%2'(&!*!%2'5 -($7#$=""#!!""?7&!%#/!-(!(!##/)"&(=% =(#!*) +=%!2?#!++!%"!*&8;*=%*'(:'(=(5G':!(!&&(42*=(2#! &'/%)/ K'#&4""%)%*!!.0%%'+!%* -(!"&%)%*'%5E4+&%)%*#/'(!(!%%!%'1/!7%2'(!:()"&)""%0'+.'( &'%5 -(&(42*=(2#!!""*-(#$0#>)",-N?.3**%!2#N01$!""#/4(")%*=() y ƒ ˆ ±/('A/"5+0+# h(42*=(2#!!""8±l" ÌŠ Œy ŒzŽ y ƒ ˆ 8l88/('A/"5+0+# h(42*=(2#!!""vbl" {~ Œy ŒzŽ

17 ê '""'(!%%!%&-+%)%*#!%0(2%)%*#/!?0+)%&'#4(#/)"2!#/4" %#"7&%)%* G+=!"0::#!%"4**%)%*!(01$ -(#"!%*#/!!(!!&3:#0+*02/4%&#!('%$=""!('%5ë01/?+!%"71/! '&&!#/)",!('#/!!(!"4&&)""*4%*")*!-(&-+%)%*5 +)%)('%)%*#'(/?'""'(23")/&5>'2/-/#.(7%%!#'#.0&&'% h)""#"!+!#/)",!('(4/%!#&('/!++!(.(7%%?&=/!++!(.(7%%?#':&)/&!%/? 0(+!2 -($!%&'()%*!'%:'(#0%01$ =()%&'!(!-'(&41/&)2&-+%)%*5 -('")**'(?!(! -(#'22#"!+!#/)",!('-( ìºbwyqs»uwers_dxwxyebqdqgerwbíquv /0++7%'%#*4""!%2'('%$=""%)%*#0(2%)%*&-++!#'%*=%*!(&!%%!&=(5.!2N?2)#/N01$&4&&!&&'%5k%)"&(!&)0%#.(7%%!()%*=(',56-/#.(7%%!(#/!'%")*& 0.")*!&0()#/&-+%)%*5*) )%*=(&-+%)%*!#"!+ J.")*!&0()#/&-+%)%*!#"!+!#/)",!('#/!#/''%*=%*:'(=(5k&-+%)%*#!*) (=%/-/#.(7%%'%*=%*7%2'(,4+%!=()#!+.!%2+'2 &!%*'#:'(&-+%)%*5 &'% ìºbwyqs»uwers_dxwxyyvdvxeqdebqdqgerwbíquv îˆ yz¾œ lnc+ð Ë ˆ¾ïŒzŽ BBC/( Ë ˆ Œz ² ÌŒy $7#$=""&)""*'+'%#!+!%"4**%)%*5*) #!+.!%2+'20.")*!&0()#/&-+%)%*5%*)'%+!A)+!"0"3+*4""'(:'(!%#"7&'& &-+%)%*#!*) J.")*!&0()#/&-+%)%*!#"!+ &'%)%*=(&-+%)%*!#"!+ (=%*'+'%#!+!#/)",!('#/!#/''%*=%*:'(=(5k &!%*'#:'(&-+%)%*5 (=%/-/#.(7%%'%*=%*7%2'(,4+%!=() ìºbwyqs»uwers_dxwxyebtsvxsqxr îˆ yz¾œ Ë ˆ¾ïŒzŽ Ë ˆ Œz J.")*!&0()#/&-+%)%*!#"7&'%&!%/#/!#/'&=*=%*'(:'(=(5k&-+%)%*#!*) C±l/( {ŠŒy &'% îˆ yz¾œ 0.")*!&0()#/&-+%)%*5*) )%*=(&-+%)%*!#"!+ Ë ˆ¾ïŒzŽ (=%/-/#.(7%%'%*=%*7%2'(,4+%!=()#!+.!%2+'2 &!%*'#:'(&-+%)%*5 Ë ˆ Œz ìºbwyqs»uwers_dxwxy^vssqgerwbíquv lnv+ð vn+ð 8l9/( {Š ~Œy ²{{Œy îˆ yz¾œ J.")*!&0()#/&-+%)%*! '&&!#/)",!('#/!#/''%*=%*:'(=(5*)&!%*'#:'( Ë ˆ¾ïŒzŽ ;C8/( 8lCC/( Ë ˆ Œz {³ {Œy {Š³ Œy GRUNDLÄGGANDE TAXA FÖR SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR

18 ñ /-/#.(7%%!(01$ c)2.'$0/!%#+=!"0::#!%"4**%)%*!(f#"!+!#/)",!('?#"7&%!&!%/!(? ÈÉSUQS_dXWXY'&&!#/)",!('I&-++!#0 &!('4%0.")*!&0()#/&-+%)%*?#/ ò¾ ˆxzz ó ˆÃ ƒ ƒîƒ ƒyîƒ ƒyœzž³ Ž³³ô{²Ž³³!%*'#:'(&-+%)%*5*) 'A&(!&-+%)%*5h-+%)%*#/!!""&)2#/'#=!&&)%&'0"4*'%$'&7::#&=(5*) &-(*'+'%#!++!#"!+!#/)",!('-(2'"!#:=!%&!" & Ë ˆÄ¾yˆÃ 8l;/('A/"5+0+#!%#"7&%!$7#$=""5 {ŠŠ Œy ŒzŽ õvoquqss_dxwxyqgr_reºutxx Ë ˆÄ¾yˆÃ 8vlv/('A/"5+0+# ò¾ ˆxzz ó ˆÃ ƒ ƒîƒ ƒyîƒ ƒyœzž{²ž³³ô³ Ž³³ { ~²Œy ŒzŽ îˆ yz¾œ 6-/#.(7%%!(7&!%&)""$-(!%2'#"!+!#/)",!(''""'(#"7&'%&!%/.-(&-++!#'% ln8+ð *=%*!(&!%%!&=(5*)&!%*'#:'(&-+%)%*5 8NC+ð Ë ˆ¾ïŒzŽ ±9/( l9/( Ë ˆ Œz {~³ Œy Ç Œy -'(#&)*!%2'C+ð01$ c)2$4+&%)%*!#"!+ ÈÉSUQRTºWRdVSVU(=%#"!+!#/)",!('?/-/#.(7%%01$ -(#"7&'%&!%/-'(#&)*!%2'+ð&)""/0++'( '&&!#/)",!('-(0"3+ Ë ˆÄ¾y ö 8v9/('A/"5+0+# -'(0!%!%*)%!+ð5 Ãy ÎyƒÎˆÃ HA&(!+ð7&-'(!%*)'%0"3+ { ²Œy ŒzŽ!)#'(!2&-+%)%*5*) &-((!+/-(%)%*&)""!"0::#!%"4**%)%*#0+)%&'4(=&/0+")*&(0&# &!%*'#:'(&-+%)%*5 õbqdsuqxeo»us Ë ˆ D-($)%2(!2&-+%)%* Š{Œy ŒzŽ îˆ yz¾œ ln+ð!"0::#('%)%*#'(/5 *) &-(&(!%#:0(&01$0+$4%2'(&!*!%2'!#"!+&)""G,-.0 Ë ˆ¾ïŒzŽ 8l±;/( Ë ˆ Œz 8vBv/( EXTRA SLAMTÖMNINGSTJÄNSTER

19 ùvesqg^qbb GRUNDLÄGGANDE AVFALLSTAXA FÖR VERKSAMHETER, y ƒ ˆÄ¾yŒxyz =(I5 k!.0%%'+!%*'&)%*=('&&*(-%&/4("+'22'/!" -(('#&!!""564("'&&-+#!(,' FLERBOSTADSHUS OCH GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR {²³z ŠÇ³z 9;l/('A/"5+0+# ³²{Œy ŒzŽ Ç{³³Œy ŒzŽ ~ ŠŒy ŒzŽ y ƒ ˆÄ¾yƒ ˆƒz x ˆ ƒy úqsqg^qbb k!.0%%'+!%*'&)%*=('&&.(7%&'%&)"'(!&8cl"+'22'/!" ~ yû½y B±/('A/"5+0+# ²² Œy ŒzŽ -(+!&!!""5 ~ yû½y {³ yû½y 8B9;/('A/"5+0+# ~{²ÌŒy ŒzŽ ÇÌ Œy ŒzŽ G,-.0/0++7%5HA&(!&-+%)%*!! ÈÉSUQS_dXWXY >)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ Ê0(+!"&-+%)%*#/'()'%")*$'&+'22')%&'(!""#0+('20)#!#)!%&!*'%&!A! -(!"&%)%*'%5h-+%)%*'%7&!""7&-(#+0&!*)&'-(#)%0+&=2!*!(5 &'(.'#&4""%)%*$0#-( EXTRA AVFALLSHANTERINGSTJÄNSTER Ë ˆÄ¾yˆÃ l" vbl" >!&! 8±l"!"" ~DzŒy ŒzŽ ŠÌ³Œy ŒzŽ ~²²Œy ŒzŽ ~ÌŠŒy ŒzŽ G41/8l" ~̳Œy ŒzŽ HA&(!&-+%)%*!/4("7&!%#!+.!%2+'20(2)%!()'&-+%)%* ø

20 Wbb^]bbWYQQº»XXVdQXY 01$&'/%)/ +!(/%!2'(?-()*!&)""#&4""%)%*!(?++/!%.'#&4""!##4(#/)"&$0#>)",-N?.3**%!2#N Z&#4&&%)%*!/4("#!+&&-+%)%*!/4(")2&)"" -(!"&%)%*'%5 4"")*!''%'+!%*#=#0+"4*'(? Ë ˆÄ¾yˆÃ ¼ ŒzÀˆ xˆˆ ƒ ŒxyzÅ l" vbl" >!&! 8±l"!"" ~DzŒy ŒzŽ ŠÌ³Œy ŒzŽ ~²²Œy ŒzŽ ~ÌŠŒy ŒzŽ ÈÉSUQSí]XeSVUQgUVX`abbXWXYeoVUe»XQb H%#/)"2!&,4%#&'(!('%$=""%)%*#:'(#0%!"/!%.'#&4""!#' ü ýþÿ š œ š š Ÿ Ë ˆÄ¾yˆ ¾ -'('%#/0++'"#'+'2>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/-(!"&%)%*'%5 &'(#4(#/)"2 6!") Ê0(+!"&)+&)2 H%/'"-'(&)2 )1'(!2-'(&)2 Cl±/('A/"5+0+# DzŒy ŒzŽ {{Œy ŒzŽ Š{ Œy ŒzŽ axyqgesax\ 7::#&4""%)%*#:"!&#7&*=(&)""4**#!*) Ë ˆÄ¾y x ˆ &:'($4+&%)%*#&)"" (=%! 4""'5!""# 0(20%'&# ÐCl+ v9ncl+ ³Œy ŒzŽ ~²Œy ŒzŽ g]ssxwxyqgr]ub Ë ˆÄ¾yŒxyz 8±B/('A/"5+0+# }'%*-()%*!/4("/!%.'#&4""!#$0#>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/ ~ Œy ŒzŽ -(!"&%)%*'%5

21 U»gQg^Qbb $4+&%)%*7& /!%$4+&!#+0&!*) i(0!!""?)%/"7#)'#/(3++!%2''"n01$'"'/&(0%)/! -(#'%*=%*:'(+=%!25 &5c!(,'$4+&%)%*0+!&&!($-*#&&('*(0!!""F/3"#/=:?!""#/0"")01$ (3#?#:)#?++I *(7%2!&5'A5',/-(.!(4*?#/! ÒÓÔÕÖÕ ÖØØÙÚÛÜÖÝÞÓÜÖÛßààÝÙáâãÓÔÕÖÕ ÖØØâä åóöúúßæáõçüöýçûû åóûúèæáé E4+&%)%*#/'()2&0+&N'""'(!#&)*$'&#*(4%#5J+$4+&%)%*#:"!&#)%&'/!%%=#:= *(0! ()%)%*#!!%)#!2!>)",-N?.3**%!2#N01$&'/%)/!""5D-(#=2!%&!!""?&0!"'&&#&0"?*):#?&(4?/!/'"?'&1)%*=()%&')!!""$4%)#!#&)""/0++7%'%#=&'()%%)%*#1'%&(!"5!#&)*$'&#4*!('%:"!1'(!7&! -(!"&%)%*'%5K3**!!""#/!&'*0()%!""?&5'A5!""'&:=:"!&# Ë ˆÄ¾y x ˆ 8;/('A/"5+0+#.3**%!2#N01$&'/%)/ K'#&4""%)%**(0!!""#$4+&%)%*#/!*-(!#! -(!"&%)%*'%#'%!#&'%'1/!)%%!%$4+&%)%*7& ÇÇŠŒy ŒzŽ!#&)*$'&#)%%'$!!('%&)"">)",-N? -(#5 U]\YaU\eQg^Qbb!%%!&! h(42*=(2#! K'#&4""%)%*!!.0%%'+!%*!""?!""#/!)%&'"4**!#)/4(" -(#4(#/)"&0+$4%2'(&!*!%2'5 -(&(42*=(2#! -($7#$=""#!!""*-(#$0#>)",-N?.3**%!2#N01$!""?7&!%#/!-(!(!##/)"&(=% =(#!*) +=%!2?#!++!%"!*&8;*=%*'(:'(=(5G':!(!&&(42*=(2#! &'/%)/-(!"&%)%*'%5E4+&%)%*#/'(!(!%%!%'1/!7%2'(!:()"&)""%0'+.'( h(42*=(2#! &'%5!""8±l"!""#/4(")%*=() y ƒ ˆ ±/('A/"5+0+# h(42*=(2#!!""vbl" ÌŠ Œy ŒzŽ úqsqg^qbbesqxr Ê0(+!"$4+&%)%*!+!&! y ƒ ˆ {³{{/('A/"5+0+#!""#/'()8Cl"/4("5D-('(/#!+$'&'(+'2#&-((' {~ Œy ŒzŽ!.0%%'+!%*#)%%'$!!('5 +4%*2'(+!&! 60#&%!2'( -(!!""/!%!.0%%'+!%*!""#/!(%#!+&&)""$-(!%2'+!&! -(&-+%)%*!+!&!!""#&!%/.'/0#&!#!!""#&!%/.'#&4""!#5 Ë ˆÄ¾yˆ ¾ 89C/('A/"5+0+# {² Œy ŒzŽ O

22 W\XWXYQU»t`UVSTUoQooVU wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y 8v**( =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz {Š²³Œy {³~ Œy KÄLLSORTERINGSTJÄNSTER wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" 8±l" x ˆ =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ 899l/( ~ ÌŒy {²ŠÌŒy wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz C8B/( vll±/( ~~³Œy ŠÇ {Œy wxyz ˆ yz¾œ ¹bQeS^_UoQtRXWXYQU l" vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y 8v**( =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz {Š²³Œy {³~ Œy wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" 8±l" x ˆ =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ 899l/( ~ ÌŒy {²ŠÌŒy wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz C8B/( vll±/( ~~³Œy ŠÇ {Œy j

23 bqe^_uoqtrxwxyqu wxyz ˆ yz¾œ x ˆ ƒyä¾y½y y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz wxyz ˆ yz¾œ vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y 8v**( =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz {³~ Œy wxyz ˆ yz¾œ vbl" 8±l" 8±l" x ˆ =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz 899l/( {²ŠÌŒy wxyz ˆ yz¾œ úvsqbb^_uoqtrxwxyqu vbl" =( vll±/( ŠÇ {Œy 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" {³~ Œy 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y 8v**( =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz {Š²³Œy wxyz ˆ yz¾œ l" 899l/( ~ ÌŒy {²ŠÌŒy vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz vll±/( ŠÇ {Œy wxyz ˆ yz¾œ ¹QooVUe^_UoQtRXWXYQU l" =( C8B/( ~~³Œy 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz wxyz ˆ yz¾œ l" vbl" {³~ Œy 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y 8v**( =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz {Š²³Œy wxyz ˆ yz¾œ l" 899l/( ~ ÌŒy {²ŠÌŒy l" vbl" 8±l" x ˆ ƒyä¾y½y =( y ƒ ˆ¾ïŒzŽ y ƒ ˆ Œz C8B/( vll±/( ~~³Œy ŠÇ {Œy p

24 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) TN 38 Dnr 2014 T VA-taxa 2015 Ärende Förslag till VA-taxa för BESLUT FÖRSLAG FRÅN TJÄNSTEMAN FÖRSLAG FRÅN AU FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDE BESLUTSGÅNG Handläggning Tekniska nämndens beslut Föreslå kommunfullmäktige att besluta höjning av brukningsavgifterna med 6,5 % och anläggningsavgiften med 4 %, enligt bilaga till protokollet. Äska kr per år i kommunbidrag för att täcka underskott för osålda tomter för att nuvarande vattenabonnenter ej skall betala för investeringar i nya områden Föreslår kommunfullmäktige att besluta höjning av brukningsavgifterna med 7,8 % och anläggningsavgiften med 4,0 %. Ställa sig bakom föreslagna höjningar. Uppdra åt tjänstemännen att räkna fram hur taxehöjningen påverkas om anslutningsavgiften för vatten- och avlopp för samtliga osålda tomter i kommunen betalas till VA-kollektivet. Jörgen Jönsson (C), yrkar på att VA-abonnenterna i Sjöbo ej skall betala investeringar i nya områden och föreslår nämnden att höjningen blir 6,5 % och 4 % istället. Om anslutningsavgiften för vatten- och avlopp för samtliga osålda tomter i kommunen betalas till VA-kollektivet hade detta genererat en intäkt med kr per år. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Jörgen Jönssons (C) förslag. Bakgrund/historik Förvaltningen föreslår en höjning av brukningsavgifterna med 7,8 % och anläggningsavgiften med 4,0 %. Detta ger VA-verksamheten ca tkr i ökade intäkter. Trots den föreslagna höjningen är prognosen att VA-verksamheten gör ett minus på tkr för Utnyttjande av VA-fond om 950 tkr medan resterande föreslås sparas i driftbudgeten. Höjning av brukningsavgiften görs för att matcha kapital- och räntekostnader för tidigare beslutade investeringar: Utbyggnad Sjöbo avloppsreningsverk etapp 1 och etapp 2 samt överföringsledning Sjöbo- Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden (18) Sövde-Blentarp etapp 1 och etapp 2. Även kostnader för projekt avseende förnyelse av VA-ledningsnät, säkring av våra vattentäkter och letande efter nya vattentäkter skapar behov av högre intäkter. Efter höjning kommer årsavgiften för typhus A* och typhus B** att vara enligt följande (avgifterna redovisas inklusive moms): Typhus A: kr (6175 kr 2014) vilket motsvarar 482 kr/år Typhus B: kr ( kr 2014) vilket motsvarar kr/lägenhet och år Höjning av anläggningsavgiften görs för att matcha allmänna kostnadsökningar på anläggningsentreprenader och för materiel. Efter höjning kommer anläggningsavgiften (grundavgift) att vara kr för dricks-, spill- och dagvatten ( kr 2014) inkl moms. *En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. **"Typhus B" är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. Expedieras till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

VA-TAXA SJÖBO KOMMUN

VA-TAXA SJÖBO KOMMUN VA-TAXA SJÖBO KOMMUN FÖRSLAG TILL VA-TAXA 2015 TAXA FÖR SJÖBO KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx, xx, gällande från och med 1 januari 2015. Huvudman

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket 2012-04-17 TAXA - TAXEBESTÄMMELSER För Ragunda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-27, 28. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen

Läs mer

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun

Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Datum 2014-01-01 Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Hofors kommun Brukningsavgifter att gälla from 2015-01-01 enligt

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Gäller från 2012-07-01 VA-TAXA FÖR VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VAXHOLMS STAD 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VAXHOLMSVATTEN AB TAXA för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 VA-taxa För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 Innehållsförteckning Taxa... 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 13 20)... 10 1 Taxa för Vänersborg kommuns allmänna vatten-

Läs mer

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Årjängs kommun Avgifter enligt denna

Läs mer

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013 11 18 81 Innehållsförteckning Taxa 3 Anläggningsavgifter ( 5 13) 5 Brukningsavgifter ( 14 22) 10 2 Taxa för Essunga

Läs mer

HERRLJUNGA VATTEN AB

HERRLJUNGA VATTEN AB HERRLJUNGA VATTEN AB 2015 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2015-02-17 KF 7 KS 3 TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunal författningssamling Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Motala kommun Gäller från 2014-01-01 Antagna av: Kommunfullmäktige Diarienummer: 08/KS 0134 Datum: 2008-08-25

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 STORUMANS KOMMUN VA-TAXA 2015 FÖR STORUMANS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGG- NINGAR 1 Allmänna regler 1 Grunder Till täckande av nödvändiga kostnader för Storumans

Läs mer

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 1 (11) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 0.1 Fastställd: 2006-03-01, 13 Uppdateras: Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av teknik- och serviceförvaltningen, nedan kallad VA-verksamheten.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 09/KS0196 KFS 2009:6 Ers KFS 2008:10 TAXA FÖR MOTALA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING (Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2009 66, gäller fr o m den 1 juli 2009.) Huvudman

Läs mer

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-05-06 Huvudman

Läs mer

För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76

För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76 VA-TAXA 2015 För Östra Göinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 enligt 76 Avgifter enligt denna taxa skall betalas till respektive huvudman.

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH 1 TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige (KF) 1998-09-29, 125, att gälla fr o m 1998-10-01. Reviderad av kommunfullmäktige (KF) 2015-06-15, 83 att

Läs mer

Vatten 2012 Priser fr o m 120101

Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa 2014 Antagen av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2013-12-16 för att gälla från 2014-01-01 I INLEDNING 1 För att täcka kostnader för den allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VA-taxa 2009. Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009

VA-taxa 2009. Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009 VA-taxa 2009 Upplands Väsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009 Ersätter tidigare taxa gällande från januari 1991 med revideringar gjorda från 1996 och 2003

Läs mer

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Taxa Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1. Dokumenttyp Taxa 2. Fastställande/upprättad 2009-12-14 av Kommunfullmäktige 135 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller

Läs mer

Anläggnings- och brukningsavgifter för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Anläggnings- och brukningsavgifter för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen VA-Taxa Anläggnings- och brukningsavgifter för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 2010-01-01 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr

Läs mer

VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

Läs mer

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun 1 Taxa för Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11. Huvudman för den allmänna

Läs mer

INNEHÅLL. 12.2 Dröjsmålsränta...11 12.3 Anstånd med avseende på fastig-hetens ekonomiska bärkraft...11 12.4 Ändrade förhållande...

INNEHÅLL. 12.2 Dröjsmålsränta...11 12.3 Anstånd med avseende på fastig-hetens ekonomiska bärkraft...11 12.4 Ändrade förhållande... VA-taxa 2012 Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, att gälla fr.o.m. 2012-01-01. Ersätter tidigare taxa gällande från 2010. INNEHÅLL

Läs mer

VA-TAXA. för Södertälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2015. www.telge.se

VA-TAXA. för Södertälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2015. www.telge.se VA-TAXA för Södertälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2015 www.telge.se Innehållsförteckning 1. Avgiftsskyldig... 3 2. Avgiftstyper... 3 3. Definitioner... 3 4. Vattentjänster och tidpunkt

Läs mer

Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 TAXA FÖR MUNKFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommun fullmäktige, Kf 242 2011-12-06, att gälla från 2012-01-01.

Läs mer

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 1 TAXA för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-20 48 och gäller från

Läs mer

Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

taxa För den allmänna Va-anläggningen i Skövde kommun

taxa För den allmänna Va-anläggningen i Skövde kommun taxa För den allmänna Va-anläggningen i Skövde kommun Innehåll Inledning och förklaring...3 TAXA för Skövde kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning... 3 Antagen av kommunfullmäktige den... 3 Allmänt

Läs mer

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet

Frågor Taxa 2015. kr/förbindelsep unkt Anläggningsavgifter Aa3 Grundavgift Grundavgift för fastighet för anslutning av kr/fastighet Frågor Taxa 2015 Färgade rader är nya frågor i årets undersökning Kategori Kod Beskrivning Definition Enhet Obligatorisk Anläggningsavgifter Aa1 Servisavgift Sammanlagd servisavgift för dricksvatten, spillvatten

Läs mer

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Kävlinge kommun.

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Kävlinge kommun. TAXA för Kävlinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 10 att gälla from 2013-03-01 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kävlinge

Läs mer

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ...

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ... modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning strategi............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2011 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2011 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2011 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-22, 9. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sävsjö

Läs mer

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL VA-taxa 20132015 Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige xx, att gälla fr.o.m. 20132015-01-01. Ersätter tidigare taxa gällande från 20122013.

Läs mer

TAXA FÖR SUNNE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 2015

TAXA FÖR SUNNE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 2015 TAXA FÖR SUNNE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 2015 Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16 65, att gälla fr.o.m. 2015-01-01. 1 Kostnadstäckning För att täcka kostnader för kommunens allmänna

Läs mer

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare Avgifterna i 5.1, 6.1, 14.1 och 21 är uppdaterade följande datum: 2010-01-01 2011-01-01

Läs mer

VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN

VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN VA-TAXA FÖR VIMMERBY KOMMUN Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehållsförteckning Allmän information ( 1-4) 2 Anläggningsavgifter 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet 4 6 Anläggningsavgift för annan fastighet

Läs mer

VA-TAXA 2013 Taxa för den allmänna vatten- och avloppanläggningen i Avesta kommun

VA-TAXA 2013 Taxa för den allmänna vatten- och avloppanläggningen i Avesta kommun VA-TAXA 2013 Taxa för den allmänna vatten- och avloppanläggningen i Avesta kommun Antagen av kommunfullmäktige 1992-12-22, 148. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Avesta VA

Läs mer

Taxa för kommunalt vatten och avlopp. Antagen av kommunfullmäktige att gälla fr.o.m 2015-01-01 tills vidare.

Taxa för kommunalt vatten och avlopp. Antagen av kommunfullmäktige att gälla fr.o.m 2015-01-01 tills vidare. Taxa för kommunalt vatten och avlopp Antagen av kommunfullmäktige att gälla fr.o.m 2015-01-01 tills vidare. Taxa för Norrtälje kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Taxan är antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) Ersätter KFS 2013:35 2015:02 TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Höganäs kommun.

Läs mer

VA-TAXA 2015. Beslutad av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 171 och 28 november 2011, 226. 0480-45 12 10 www.kalmarvatten.se

VA-TAXA 2015. Beslutad av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 171 och 28 november 2011, 226. 0480-45 12 10 www.kalmarvatten.se VA-TAXA 2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 171 och 28 november 2011, 226 0480-45 12 10 www.kalmarvatten.se Bolag Huvudman för Kalmar kommuns allmänna va-anläggning är sedan den 1

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKRONA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 2015

TAXA FÖR KARLSKRONA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 2015 TAXA TAXA FÖR KARLSKRONA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 2015 Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under Drift- och servicenämnden av VAavdelningen inom Drift- och serviceförvaltningen

Läs mer

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Varberg Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Varberg Vatten AB. Drift av verksamheten utförs av Vatten och Miljö i

Läs mer

TAXA för Helsingborgs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Helsingborgs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Helsingborgs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-14, 170 att gälla from 2012-01-15. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Stadsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Timrå. Reviderad januari 2012

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Timrå. Reviderad januari 2012 TAXA För den allmänna va-anläggningen i Timrå. Reviderad januari 2012 Innehåll Allmänt ( 1 4) Sidan 1 BETALNINGSANSVARIG 4 2 AVGIFTER 4 3 FASTIGHETSINDELNING 4 4 AVGIFTSSKYLDIGHET 5 Anläggningsavgifter

Läs mer

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994 (TNC 95). ABVA Allmänna

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

BJUVS KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 exkl moms inkl moms inkl moms

BJUVS KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA. ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor 2015 2015 2013-2014 exkl moms inkl moms inkl moms BJUVS KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1 NSVA Gäller from 2015-01-01 (indexreglerad) Bilaga till av kommunfullmäktige 2013-02-28 5 antagen taxa för Bjuvs kommuns allmänna vattenoch ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXOR

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXOR STAFFANSTORPS KOMMUN VA-Verket VATTEN- OCH AVLOPPSTAXOR 2014 VA-taxan antagen av Kommunfullmäktige den 2012-12-17 200 revidering 2013-04-29 37. 1 TAXA FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

VA-taxa 2013-01-01. Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

VA-taxa 2013-01-01. Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster VA-taxa 2013-01-01 Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-06 att gälla från och med 2013-01-01 Ersätter tidigare VA-taxa

Läs mer

Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning 540:1 Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-17--18.

Läs mer

Taxa för Älmhults kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, antagen av kommunfullmäktige 2013-11-27, 126

Taxa för Älmhults kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, antagen av kommunfullmäktige 2013-11-27, 126 Taxa för Älmhults kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, antagen av kommunfullmäktige 2013-11-27, 126 Denna taxa träder i kraft 2014-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 samt 16, som

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-04-07 1 (23) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-04-07 kl. 18.30-22.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-04-07 1 (23) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-04-07 kl. 18.30-22.00 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-04-07 1 (23) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-04-07 kl. 18.30-22.00 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART SAKEN 1. B L 2. I L Växjö kommun Ombud: Kommunjuristen A WB L Brukningsavgift VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE Va-nämnden

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 26A:4

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 26A:4 26A:4 Fråga om beräkning av engångsavgift för avstyckning från fastighet för vilken anläggningsavgift bestämd bl.a. med hänsyn till arealen redan hade betalats. S.K. ägde tomten nr 16 i Älvsborg, Göteborgs

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 1 (14) TEKNIK-, SERVICE- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN VA-TAXA för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 367 Bollnäs kommun är huvudman för den allmänna

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

TAXA/PRISLISTA 2014 FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXA/PRISLISTA 2014 FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXA/PRISLISTA 2014 FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Taxan/Prislistan är baserad på ramar och beräkningsgrunder i taxeföreskrifter som antogs av Linköpings Kommunfullmäktige

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Anslutningsavgifter 2014. Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp

Anslutningsavgifter 2014. Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Anslutningsavgifter 2014 Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Elnät Anslutningsavgifter Avgifterna anges dels exkl. moms, dels inkl. 25 % moms. Vi tillämpar sedvanlig kreditprövning. Högspänning Vid permanent

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre.

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre. Ett av en kommun utfärdat s.k. avstängningsmeddelande har, eftersom det inneburit krav på abonnenten att utöver va-avgifter betala avfallshämtningsavgifter för att undgå vattenavstängning, ansetts inte

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer