Brandväggar i publika nätverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brandväggar i publika nätverk"

Transkript

1 Brandväggar i publika nätverk "The ultimate security is your understanding of reality" H. Stanley Judd GUSTAV STENLUND, JONAS VIS Master s Thesis at IMIT/TSLAB, KTH & Columbitech Supervisor: Mats Persson Examiner: Johan Montelius ECS/ICT

2

3 iii Abstract Internet is an important part of many modern companies and opens for communication opportunities between co-workers and parties. Technologies like VPN (Virtual Private Network) makes it possible for employees to connect from home, public airports or internet coffee shops. Corporate networks are usually protected by firewalls guarding the physical borders of the network. These firewalls have difficulties keeping up with the security threats introduced by these technologies. With the rapid development in mobile internet technologies, new threats are introduced all the time forcing new counter actions. To be able to enforce a security policy for a corporate network, all connected nodes must be protected by a personal firewall. In this thesis we presents a general model for a personal firewall consisting of two cooperating filters. By using two filters; one session filter and one dynamic packet filter we construct an effective tool for maintaining a distributed security policy. The model is tested by an implementation for Windows XP consisting of a NDIS Intermediate filter and a TDI Hook filter. By testing the implementation we show that the model satisfies our requirements and is practically usable.

4 iv Sammanfattning Internet är en viktig del av varje företags verksamhet och öppnar upp möjligheter för företagen att kommunicera bättre med medarbetare och andra aktörer. Tekniker som VPN (virtuellt privat nätverk) gör det möjligt för anställda att ansluta sig till företaget hemifrån, från flygplatser eller internetkaféer. Företagsnätverk skyddas i regel med brandväggar i utkanterna men dessa har svårt att skydda mot hot introducerade med de nya teknikerna. I samband med den mobila utvecklingen introduceras nya hot vilket gör det viktigt att överväga risker och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sig. För att upprätthålla en säkerhetspolicy för ett företagsnätverk måste alla enheter som ansluter sig utrustas med en personlig brandvägg. I denna rapport presenterar vi en generell modell för en personlig brandvägg bestående av två samarbetande filter. Genom att kombinera två filter; ett sessionsfilter och ett dynamiskt paketfilter konstruerar vi en effektiv lösning för att underlätta att upprätthålla en distribuerad säkerhetspolicy. Modellen testas genom en implementation för Windows XP bestående av ett NDIS Intermediate-filter och ett TDI Hook-filter. Genom testning av implementationen visas att modellen uppfyller uppställda krav och är praktiskt genomförbar.

5 Innehåll Innehåll Figurer v vii 1 Introduktion Syfte Bakgrund OSI-modellen Standardmodellen TCP/IP-modellen Brandväggstyper Paketfilter Anslutningsorienterat paketfilter Dynamiskt paketfilter Applikationsproxy Deep Packet Inspection Sessionsfilter Analys och testning av brandväggar Feltyper Effekter av fel Tester Sammanfattning Modell Krav för modellen Sessionsfilter Dynamiskt paketfilter Kontrollapplikation Fallstudie - Microsoft Windows XP Operativsystemsmodell Drivrutinsmodell Nätverksmodell v

6 vi INNEHÅLL 4.2 Filtreringstekniker Filtrering i applikationslagret Filtrering i kärnan Design Mål och krav för implementationen Begränsningar Arkitektur Paketfilter Sessionsfilter - TDI filter Kontrolltjänst Tester Resultat Implementationstester Penetrationstester Regeltester Sammanfattning Slutsats 39 Litteraturförteckning 41 Appendix 42 A TDI filter 43 A.1 IO till TDI-lagret A.2 Ny anslutning A.3 Öppna en anslutning med TDI A.3.1 Öppna en Transportadress A.3.2 Öppna en anslutningsslutpunkt A.3.3 Associera transportadressen med anslutningsslutpunkten.. 46 A.3.4 Göra anslutningen A.4 Skicka och ta emot data med TDI A.5 Avsluta en anslutning med TDI

7 Figurer 2.1 OSI-modellen OSI-modellen matchad mot TCP/IP-modellen Arkitektur för en paketfiltrerande brandvägg Arkitektur för en anslutningsorienterad brandvägg Övergripande bild över flödet i modellen Flödesdiagram över sessionsfiltret Flödesschema över paketfiltret Flödesschema över kontrollapplikationen Abstraktionslager i Windows XP Drivrutinsmodellen i Windows XP Nätverksmodellen i Windows XP Arkitektur för implementationen Förenklat sekvensdiagram för implementationen Komponenter i paketfilter Komponenter i TDI-filtret Tillståndsdiagram för en session i TDI-filtret A.1 Create Address Object A.2 Create Connection Context A.3 Associate Address A.4 Connect A.5 Send Data A.6 Receive Data A.7 Register Event Receive Function to Receive Data A.8 Receive Data in Event Receive Function A.9 Disconnect A.10 Disassociate the Handles A.11 Close the Handles vii

8

9 Kapitel 1 Introduktion De flesta företag i dagens samhälle anser att Internet är en viktig del av deras verksamhet och för att kunna konkurrera med andra företag måste de vara anslutna till Internet. Men det finns stora risker att ansluta företagsnätet till Internet. När ett företag ansluter sitt nätverk till Internet möjliggör det inte bara för de anställda att komma åt material på Internet, utan gör det även möjligt för utomstående att komma åt företagets privata nätverk. Behovet av kontroll av tillgänglighet för datortrafik har därmed drivit fram utvecklingen av kontroll av datorkommunikation. Ett program speciellt avsett för denna typ av kontroll kallas brandvägg därför att den kan efterliknas en brandvägg i en bil. De allra flesta datoranvändare idag har någon gång kommit i kontakt med en brandvägg. Nästan alla som anslutit sig till Internet via bredband med till exempel ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) har ett kombinerat bredbandsmodem och brandvägg. Alla som använder operativsystemet Windows XP eller Mac OS X får med en förinstallerad brandvägg. I idealfallet är en brandvägg något användaren ej behöver känna till, än mindre konfigurera, men det är inte alltid detta fungerar som tänkt. De första brandväggarna kom i slutet av 1980-talet som en reaktion på flera allvarliga säkerhetsincidenter. En av de mest kända säkerhetsincidenterna var den så kallade Morris-masken som slog till mot Internet i slutet av 1988 (Spafford, 1991). Programmet utnyttjade en säkerhetslucka i BSD-versioner av UNIX och spreds sig till tusentals datorer och slog ut större delen av Internet under flera dagar. Gemensamt för alla datorbrandväggar är att huvudfunktionen är att skydda ett betrott område, där ett ett område både kan vara ett företags nätverk eller en persondator. Grunden för denna funktion bygger på att man analyserar datortrafik och jämför denna med en lista av regler. En regel specificerar en viss typ av kommunikation mellan två eller flera ändpunkter. Ett exempel kan vara då X vill kommunicera med Y då dessa befinner sig på var sin sida om brandväggen F. I det enkla fallet kan följande scenario tänkas: X försöker kontakta Y 1

10 2 KAPITEL 1. INTRODUKTION Anropet hamnar hos F F kontrollerar om det finns en regel som tillåter X att kontakta Y Om en sådan regel finns vidarebefordrar F anropet till Y Om en sådan regel ej finns kastas anropet alternativt rapporteras till X att anropet ej genomförts De första brandväggarna var huvudsakligen anpassade för att filtrera datortrafik mellan två olika nätverk, till exempel ett lokalt nätverk på jobbet och det världsomspännande nätverket Internet. En brandvägg som denna körs normalt på en separat dator som är ansluten till de båda nätverken. Viktigt är att denna anslutning är den enda kopplingen mellan dessa nätverk. Detta eftersom brandväggen skall fungera som ett filter för all datortrafik mellan nätverken. Denna typ av brandväggar installeras normalt i utkanten av det nätverk man vill skydda. Efter att datorer blivit mindre, lättare och mer portabla på senare tid har det blivit vanligare att företagens anställda tar med sig datorer och andra enheter utanför kontoret. Genom att göra det möjligt för anställda att ansluta sig till företagets nätverk via en VPN-tunnel (Virtuellt Privat Nätverk) var som helst ifrån har man i ett slag flyttat gränserna för det nätverk man vill skydda. Fördelen med en VPN-tunnel är att en dator som är ansluten får precis samma kommunikationsmöjligheter som om den skulle fysiskt befunnit sig innanför brandväggarna på det nätverk den är ansluten till. Denna egenskap gör att en hacker som lyckas ta över kontrollen av en sådan dator inte endas har kontroll över en anställds dator utan indirekt en dator inne i det nätverk man vill skydda. En bärbar dator som används av en resande anställd på en flygplats, ett café eller hemma måste därmed även den skyddas med en brandvägg. Risken har som sagt ökat de senaste åren i och med publika trådlösa nätverk och möjligheten att alltid vara uppkopplad hemma, vilket gör det extra viktigt att ha ett fullgott skydd på de anställdas bärbara datorer och andra enheter för att skydda företagets nätverk. Brandväggar delas in i två huvudkategorier: Nätverksbrandvägg. Installeras och körs på en dedikerad dator. Denna skyddar mot angrepp mellan olika nätverk. Personlig brandvägg. Installeras och körs lokalt på den egna datorn. Denna skyddar mot lokala angrepp. Men det är inte bara hoten utifrån som man måste ta hänsyn till och skydda sig mot utan hoten kommer oftare och oftare på senare tid från insidan vilket gör att det inte räcker med en traditionell brandvägg. Ett exempel är mailkorrespondens som idag är vanligt förekommande både privat och affärsmässigt. Med mail kan man bifoga såväl dokument som exekverbara program eller skript. Trots att användaren har en brandvägg som skyddar mot angrepp utifrån finns inget som förhindrar att exekverbara program eller skript kan ta sig ut när de väl kommit in i datorn. Som

11 1.1. SYFTE 3 en bifogad fil kan därför ett litet exekverbart program eskorteras in i datorn och därmed inifrån öppna en kommunikationskanal utåt. Ett sådant program kallas efter grekisk mytologi för en trojansk häst (Wikipedia, 2006e). När väl trojanen exekveras (t.ex. genom att användaren sätter igång den) kan trojanen installera sig själv, skicka sig själv vidare i nya mail till adresser i användares adressbok eller diskret börja kommunicera ut information från användarens dator helt utan att denne märker något. Dessa nya hot har drivit fram behov av filtrering av vilka program som får möjlighet att kommunicera. Man har introducerat ett nytt lager av filtrering för den personliga brandväggen, ett applikationsfilter. Det räcker inte med att endast filtrera trafikflöden baserat på avsändare och mottagare, man måste även filtrera trafik utefter vilken applikation som vill kommunicera. Mycket utveckling har skett inom detta område de senaste 20 åren. I dagsläget finns en uppsjö av brandväggsvarianter, såväl kommersiella som gratis. Nätverksbrandväggar följer till exempel med de flesta startpaketför bredbandsuppkopplingar. Desto svårare är det att hitta relevant information om hur brandväggar egentligen fungerar, hur en brandvägg designas utifrån standarder för kommunikation på internet samt hur en implementation egentligen skall göras. 1.1 Syfte Mot denna bakgrund vill vi i denna rapport presentera en generell modell för en personlig brandvägg baserad på standarder inom datorkommunikation. Modellen skall rymma de grundfunktioner en personlig brandvägg bör implementera samt kunna ligga till grund för en implementation. För att testa att modellen är genomförbar presenterar vi en implementation för operativsystemet Windows XP. Genom att implementera modellen och testa implementationen kan vi verifiera att modellens design uppfyller de grundläggande krav (Ingham och Forrest, 2002) vi ställer upp för vår modell. Som utgångspunkt för denna rapport har vi därför ställt upp följande egenskaper som en personlig brandvägg bör ha: Skydda mot säkerhetsproblem i operativsystem. Dagens operativsystem är otroligt komplexa och nya buggar upptäcks hela tiden. Genom att använda sig av en personlig brandvägg skyddar man operativsystem från attacker utifrån. Förhindra åtkomst till information. En av de viktigaste funktionerna hos brandväggar är att förhindra åtkomst till information. Exempelvis begränsar många företag vilka webbsidor de anställda kan komma åt. Förhindra informationsläckor. Eftersom all information som lämnar ett system passerar brandväggen kan den användas till att förhindra att känslig information kommer ut. Ett exempel på detta är hotet från trojaner som fångar upp exempelvis lösenord och skickar dem vidare.

12 4 KAPITEL 1. INTRODUKTION Upprätthålla en säkerhetspolicy. Brandväggar är ett viktigt verktyg för att upprätthålla och implementera ett företags säkerhetspolicy. Underlätta granskning. Om ett system har råkat ut för intrångsförsök är det sällan brandväggen i sig har tagit skada. Detta gör att logfilerna från brandväggen kan användas för att kartlägga och granska intrånget eller intrångsförsöket. Detta gäller framförallt nätverksbrandväggar. Genom att utgå från tidigare forskning och standarder i nätverkskommunikation i kapitel 2 presenterar vi en modell i kapitel 3 som skall kunna ligga till grund för en implementation i ett godtyckligt system baserat på dessa standarder. En implementation som utgår från modellen erhåller indirekt de egenskaper vi i modellen presenterar. Som test av vår modell presenterar vi slutligen en implementation av modellen för operativsystemet Windows XP i kapitel 4.

13 Kapitel 2 Bakgrund Trots att brandväggar är så vanligt förekommande har forskningen och teorin om dem varit knapphändig. En stor del av utvecklingen har gjorts på företag utan att någon tydlig modell eller teori presenterats offentligt. Dock finns det ett antal artiklar om brandväggar och de flesta teorierna utgår från den så kallade OSImodellen. Som introduktion presenteras OSI-modellen för att ligga som grund för en genomgång av brandväggstyper indelade efter vilken nivå av information från OSI-modellen de olika filtrerar på. 2.1 OSI-modellen OSI står för Open Systems Interconnect och är en formell standardmodell som ofta används av forskare och utvecklare när man diskuterar nätverk och datasäkerhet. OSI-modellen är framtagen av ISO (International Standards Organization) för att definiera en standard för utveckling av nätverk och kringliggande system. Modellen beskriver sju lager som representerar viktiga funktioner som generellt behövs vid datakommunikation. Som många andra ISO-standarder går det inte att flytta den formella teorin till en implementation utanför den akademiska världen. Dock är OSImodellen en viktig verktyg för att kunna förklara och diskutera nätverksdesign Standardmodellen OSI-modellen består som sagt av sju lager där varje lager tillför en nivå av abstraktion. För att skicka data från en nod till en annan passerar data från lager sju ner till lager ett vidare till den andra noden där det motsatta sker, från lager ett upp till lager sju (se figur 2.1). På väg ner genom modellen styckas data normalt upp i fragment kallade paket, vardera bärande på information från de lager de passerat genom. Mottagarnoden sätter således ihop fragmenten igen till en dataström allt eftersom dessa anländer och kan sorteras upp i rätt ordning. De olika lagren nedifrån: 5

14 6 KAPITEL 2. BAKGRUND 7. Applikation 6. Presentation 5. Session 4. Transport 3. Nätverk 2. Datalänk 1. Fysisk länk 7. Applikation 6. Presentation 5. Session 4. Transport 3. Nätverk 2. Datalänk 1. Fysisk länk Utgående trafik Inkommande trafik Figur 2.1. OSI-modellen 1. Det fysiska lagret är ansvarigt för den fysiska kommunikation mellan ändpunkterna. Det hanterar själva fysiska kodningen och överföringen av data. 2. Datalänklagret hanterar den logiska delen av överföringen mellan två direktanslutna enheter. Bland annat hanteras hur flera enheter som delar på ett överföringsmedium skall kommunicera och adressera varandra. 3. Nätverkslagret hanterar adressering för nätverk som kan spänna över flera förbindelser och medium. Denna abstraktion används för att avgöra vilken väg ett paket behöver ta för att nå sin slutdestination över flera möjliga datalänkar och vägar över flera mellan liggande noder. 4. Transportlagret introducerar konceptet dataströmmar. Detta lager är ansvarigt för hantering av sortering av paket, anpassning av överföringshastighet och säkerställande att informationen når sin ändpunkt. 5. Sessionslagret kontrollerar sessionerna mellan olika datorer. Det sätter upp, hanterar och avslutar anslutningar mellan en lokala applikation och en fjärrapplikation. 6. Presentationslagret tillhandahåller ett standardiserat gränssnitt mot applikationslagret för data. 7. Applikationslagret gör det möjligt för användaren att komma åt information som finns på nätverket. Användargränssnitt och funktioner som inte direkt är relaterade till nätverksoperationer finns i detta lager TCP/IP-modellen OSI-modellen används som sagt mest som en akademisk modell när man vill diskutera nätverk och nätverkssäkerhet men den används ej i någon konkret tillämpning.

15 2.2. BRANDVÄGGSTYPER 7 Idag är det istället de protokoll som ingår i TCP/IP familjen som är helt dominerande. De undre lagren av TCP/IP-modellen liknar OSI-modellens, medan lager 5, 6 och 7 i OSI-modellen normalt igår i applikationslagret i TCP/IP-modellen (se figur 2.2). OSI-modellen 7. Applikation 6. Presentation 5. Session 4. Transport 3. Nätverk 2. Datalänk 1. Fysisk länk TCP/IP-modellen 5. Applikation 4. TCP 3. IP 2. Datalänk 1. Fysisk länk Inkommande trafik Utgående trafik Figur 2.2. OSI-modellen matchad mot TCP/IP-modellen Exempel på implementation av de 5 lagren i TCP/IP-modellen nedifrån: 1. En populär implementation är till exempel standarden (trådlöst nätverk) som definierar hur kodning av information till radiovågor skall gå till. 2. En del av standarden specificerar även att adressering skall ske med hjälp av MAC-adresser (Medium Access Control) som även den är en standard. Ett exempel på en MAC-adress är "00:12:a2:b7:4c:b1". 3. En populär implementation av detta lager är IP-protokollet (Internet Protocol) som adresserar noder med hjälp av IP-adresser. Ett exempel på en IP-adress är " ". 4. En populär implementation av detta lager är protokollet TCP (Transport Control Protocol). Denna implementation introducerar konceptet av en port som ett identifikationsnummer för ändpunkten för en dataström. En dataström går alltså mellan var sin port på käll- och destinationsnoden. Ett program kan ha flera parallella dataströmmar mellan två noder där respektive ström identifieras av ett portpar. 5. Ett exempel på protokoll i applikationslagret är HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol) och SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 2.2 Brandväggstyper Innan vi går in på de olika brandväggstyper som finns ger vi en kort definition av vad en brandvägg är.

16 8 KAPITEL 2. BAKGRUND Brandväggsteknik är en mängd av mekanismer som kan upprätthålla en nätverksdomäns säkerhetspolicy på inkommande och utgående kommunikation för nätverksdomänen. Ett brandväggssystem, eller en brandvägg är en instans av brandväggsteknik (Schuba, 1997). Brandväggar brukar delas in i olika kategorier utifrån från vilka lager i OSImodellen de använder information från för att klassificera nätverkstrafik samt hur de arbetar. Utvecklingen av brandväggar har gått från att endast använda information från lager tre i OSI modellen till att kombinera information från flera lager Paketfilter Paketfilter kallas den teknik där man filtrerar datortrafik genom att analysera paket som skickas via nätverket. Filtrering baseras på information man extraherar från paketet i sig, normalt information från lager tre och fyra från OSI-modellen (Woodall, 2004). 7. Applikation 6. Presentation 5. Session 4. Transport 3. Nätverk 2. Datalänk 1. Fysisk länk Trafik filtreras utifrån käll- och destinationsadress, pakettyp och portnummer. Okänd trafik är bara tillåten upp till lager 3 i nätverksstacken. Inkommande trafik Utgående trafik Figur 2.3. Arkitektur för en paketfiltrerande brandvägg Till denna kategori hör exempelvis den första välkända kommersiella produkten Cisco IOS (Cisco, 2002) som lanserades 1985, vilken kom att kallas den första generationens brandvägg. Denna paktefiltrerande brandvägg använder sig av protokoll, käll- och destinationsadress samt port från TCP-protokollet (lager 3 och 4 i OSI-modellen) för att filtrera trafik. Dock dröjde det till 1989 innan den första vetenskapliga artikeln publicerades av Mogul (1989). En egenskap hos paketfiltrerande brandväggar är att de har relativt liten påverkan på nätverksprestandan. Dock saknar denna generation av brandvägg möjlighet att konfigureras efter vem som initierar trafik. Eftersom nästan all datortrafik baseras på att information skall skickas i båda riktningarna för att fungera blir de oerhört svåra, om inte omöjliga, att konfigurera på ett säkert sätt. För att konfigurera en sådan brandvägg att tillåta noder på ena sidan att få full tillgång till andra sidan måste man följaktligen tillåta alla trafik i båda riktningarna. En sådan brandväggskonfiguration fyller inte stor funktion. Ytterligare säkerhetsproblem

17 2.2. BRANDVÄGGSTYPER 9 som finns med denna typ av paketfiltrerande brandvägg är att de inte håller i vilket tillstånd en anslutning är i. Utan denna kontroll kan buggar i operativsystemets implementation lätt utnyttjas för intrångsförsök Anslutningsorienterat paketfilter En vidareutveckling av den första generationens paketfiltrerande brandvägg introducerade ett koncept av tillstånd för TCP-anslutningar. Detta för att kontrollera upp- och nerkopplingsfasen för TCP-protokollet och för att säkerställa att denna genomförts korrekt, att en anslutning är legitim samt att ingen tredje part försöker genskjuta kommunikationen. För varje anslutning genom brandväggen sparas information om anslutningens tillstånd i en tillståndstabell. Informationen i tillståndstabellen brukar oftast bestå av en unik identifierare, tillståndet på anslutningen (uppkopplad/stänger), sekvensinformation, IP adressen på avsändaren och mottagaren och de fysiska nätverkskortet som paketen inkommer eller går ut på. 1. All paket jämförs mot för definierade regler utifrån ett eller flera lågnivå protokoll så som IP, TCP och ICMP. Filtret stoppar antigen paketen eller släpper i genom dem vidare till nätverksstacken. Sorterad regellista 7. Applikation 6. Presentation 5. Session 4. Transport 3. Nätverk 2. Datalänk 1. Fysisk länk 3. Om ett paket uppfyller alla villkor för den virtuella krets tabellen och regellistan skickas det vidare upp i nätverksstacken. 2. Transportlagret sparar information om en nätverkssession i en virtuell kretstabell Figur 2.4. Arkitektur för en anslutningsorienterad brandvägg Fördelen mot paketfiltrerande brandväggar är att paket måste tillhöra en giltig anslutning. Varje paket undersöks först mot regellistan och sedan mot tillståndstabellen för att se om det skall accepteras eller ej. Denna brandväggstyp introducerades omkring av Dave Presotto och Howard Trickey på AT&T Bell Labs och kom att kallas andra generationens brandvägg (Cisco, 2002). Med hjälp av den nya tekniken med tillståndstabell gjorde man det möjligt att stärka kontrollen av TCP-protokollet Dynamiskt paketfilter Nästa tekniska framsteg utgjordes av en anpassning av de tidigare paketfiltrerande brandväggarna att möjliggöra för dynamisk uppdatering av regellistan under körning. Konceptet stödjer sig på att praktiskt taget all datorkommunikation är dubbelriktad. Förenklat kan man se det som att en förfrågan skickas i ena riktningen och ett svar i den andra. Förbättringen för denna typ av paketfilter ligger i att

18 10 KAPITEL 2. BAKGRUND det räcker med att ha en regel för en utgående förfrågan. Då förfrågan skickas iväg läggs en ny regel till för inkommande trafik från precis den som förfrågan skickats till i regellistan. När svaret inkommer finns då en regel som tillåter detta att passera. Hade förfrågan aldrig skett skulle detta svar ej heller tillåtas passera. Då denna teknik kombineras med tidigare teknik rörande tillstånd för TCP-uppkopplingar samt ett tillägg för liknande virtuella tillståndstabeller för andra protokoll som UDP och ICMP har man lagt grunden för dagens paketfiltrerande brandväggar. Denna typ av paketfiltrerande brandväggar kom att kallas fjärde generationens brandväggar, dynamisk paketfiltrering (itsecurity.com, 2006) eller SPI (Stateful Packet Inspection). Check Point Software släppte 1994 den första kommersiella produkten baserad på denna teknologi och kallade typen för Stateful Mulitlayer Inspection Firewalls. Säkerhetsmässigt kom denna teknik att innebära ett stort steg framåt. Med hjälp av brandväggar baserade på denna teknik kan man sätta upp ett skalskydd runt ett lokalt nätverk där man tillåter utgående trafik (initierad av användarna innanför brandväggen) men ej inkommande trafik (initierad av okända externa aktörer) Applikationsproxy En helt annan teknik baserad på filtrering av innehåll i informationsströmmar snarare än paket är att använda sig av en applikationsproxy. Detta filter opererar som en proxytjänst i form av en applikation som sköter kommunikationen ut på nätverket. All trafik tänkt att passera ut på nätverket passerar proxytjänsten. Denna typ av brandvägg skiljer sig mot de två tidigare på så sätt att man inte har något filter för TCP/IP stacken, utan låter paketen propagera uppåt i stacken för att sedan behandlas av en proxytjänst innan det skickas vidare till programmet som skall ha paketet. För att detta skall fungera krävs en proxytjänst för varje protokoll på applikationsnivå. Huvudsakligen var det AT&T Bell Labs som utvecklade de första brandväggarna av denna typ vilken kom att kallas Application Level Gateways eller Proxy Frewalls. Det finns många fördelar med en proxybrandvägg bland annat att de kan filtrera på applikationsprotokoll och att de inte tillåter direkt kommunikation med nätverket utan allt måste passera genom proxybrandväggen. På denna nivå är det lätt att införa intelligenta filter som kan filtrera på innehåll i dataströmmen som till exempel skadliga skript. Tyvärr finns det flera nackdelar med denna typ av filter. I stort sett måste man skriva en proxytjänst för varje protokoll som man vill använda. Dock finns det vissa generella proxytjänster som hanterar UDP, RPC och andra vanliga protokoll. Proxybrandväggar är dessutom beroende av att operativsystemet de körs på är säkert nog. Paketfiltrerande brandväggar filtrerar trafik innan nätverkslagret och skyddar därmed nätverksstacken från attacker medan proxybrandväggar inte har något skydd för denna typ av attacker (Cisco, 2002). En annan nackdel är att de ofta är relativt enkla att ta sig runt inifrån. Moderna operativsystem tillhandahåller enkla möjligheter att själv öppna anslutningar och man kan därigenom förbigå en applikationsproxy.

19 2.3. ANALYS OCH TESTNING AV BRANDVÄGGAR Deep Packet Inspection En vidareutveckling av paketfiltreringstekniken har introducerat ett begrepp kallat Deep Packet Inspection. Denna teknik bygger på att undersöka information från protokoll i applikationslagret i ett paket eller en ström av paket redan på nätverkslagret i OSI-modellen. Genom att analysera information från applikationslagret kan till exempel skadlig kod rensas bort tidigt, långt innan nätverksstacken börjat behandla dataströmmen. Tekniker som används för deep packet inspection består oftast av kombination av statistisk och strängmatchning. Dessa typer av analys kräver mycket datakraft vilket gör det svårt att utan speciell hårdvara utföra deep packet inspection i en hastighet som matchar nätverkets. En brandvägg som utför deep packet inspection måste inte bara hålla reda på tillstånden för nätverksanslutningarna utan även tillstånden hos de applikationer som använder sig av nätverket. Eftersom deep packet inspection kräver relativt mycket datorkraft är det inget alternativ än så länge för personliga brandväggar (Dubrawsky, 2003). Dock kan man tänka sig att i och med att antalet processorkärnor i dagens persondatorer ökar snabbt, skulle det kunna vara möjligt att använda sig av en av processorkärnorna till deep packet inspection utan att påverka prestanda på resten har systemet Sessionsfilter Vid användande av VPN-lösningar då man flyttar ut företagets skalskydd till enskilda datorer uppkopplade via VPN kan det vara nödvändigt att endast tillåta vissa applikationer efter strikta regler att kommunicera ut på nätverket. För att företaget skall kunna ha en säkerhetspolicy och vara säker på att denna efterlevs krävs ytterligare en typ av filter, nämligen sessionsfilter. Ett filter som detta opererar på information från sessions-, presentations- och applikationslagret för att begränsa access utåt. Detta filter är alltså inget filter för att huvudsakligen hindra inkommande trafik utan snarare ett filter för att hindra utgående trafik baserat på vilken applikation som vill kommunicera samt hur den vill få access till nätverket. 2.3 Analys och testning av brandväggar Precis som med forskning kring brandväggar är det först på senare tid som man gått mer vetenskapligt tillväga för att kontrollera att brandväggar implementerar en säkerhetspolicy korrekt. Problemet är att det är oerhört komplext att säkerhetställa en säkerhetspolicy eftersom den är beroende av så många faktorer. Detta är framförallt svårt när man hanterar stora nätverk med flera brandväggar eftersom man även måste kartlägga hur de olika brandväggarna tillsammans implementerar säkerhetspolicyn. Flera artiklar har tagit upp hur man kan gå till väga för att testa brandväggar, bland annat Schultz (1996), Schuba (1997), Haeni (1997), KhalidAl-Tawil och Al-Kaltham (1999) samt Kamara m.fl. (2003). Dock riktar alla in sig på nätverksbrandväggar och hur man ska kontrollera hur de implementerar en säkerhetspolicy

20 12 KAPITEL 2. BAKGRUND för ett eller flera nätverk. Ingen av dessa behandlar personliga brandväggar. Dock finns en en websida (Kaddouch, 2006) som försöker skapa ett standardtest bestående av flera deltester för just personliga brandväggar. Testerna är begränsade till Windows XP och fokuserar att testa olika tekniker som trojaner och linkande program använder sig av för att skicka ut information från en dator. Genom att kombinera testerna från Kaddouch (2006) och bland annat Haeni (1997) får man tester som både täcker in de mer traditionella testerna för brandväggar med specifika tester för personliga brandväggar Feltyper En sårbarhet hos en brandvägg definieras som ett fel, en svaghet eller ett felaktigt antagande som gjorts under design, implementation eller konfiguration, som kan utnyttjas för att attackera ett betrott nätverk som brandväggen antas skydda (Kamara m.fl., 2003). Kamara m.fl. (2003) delar upp sårbarheterna i kategorier utifrån orsak och effekt för att bättre kunna analysera sårbarheter hos brandväggar. De vanligaste sårbarheterna hos brandväggar är: Valideringsfel (Validation error): Ett valideringsfel uppkommer när programmetet interagerar med sin omgivning utan att bekräfta korrektheten hos de data som programmet får från denna. Det finns tre typer av data från omgivningen som måste valideras: inmatning, ursprung och mål. Inmatningsvalidering ser till att indata är som förväntat. Ursprungsvalidering ser till att ursprunget hos data verkligen är den som det påstås vara. Målvalidering ser till att informationen går dit den är förutsatt att gå. Detta inkluderar även att skyddad information inte går till ett mål som inte är betrott. Auktoriseringsfel (Authorization error): Ett autentiseringsfel tillåter en skyddad operation körs utan tillräcklig verifiering av rättigheter har skett. Serialiseringsfel/Aliasfel (Serialization/Aliasing error): Ett serialiseringsfel tillåter att det asynkrona beteendet hos olika systemoperationer utnyttjas för att göra ett säkerhetsintrång. Ett aliasfel uppkommer då två namn för samma objekt kan göra att dess innehåll ändras snabbt och oförutsägbart, och medföra att redan gjorda säkerhetskontroller blir ogiltiga. Avgränsningsfel (Boundary checking error): Ett avgränsningsfel uppkommer då man misslyckas med att kontrollera gränser mellan olika komponenter eller missar att kontrollera restriktioner. Att inte kontrollera om värden för tabellstorlekar, filallokeringar eller för andra resurser är orimliga leder till avgränsningsfel. Ett exempel på detta är buffer overlow som många gånger utnyttjats för intrångsförsök. Domänfel (Domain error): Ett domänfel uppkommer när tänkte gränser mellan skyddade miljöer har hål som gör att information läcker ut.

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Anders Berndt Arena College Höstterminen 2002 Introduktion till Informationssäkerhet Sammanfattning Den här rapporten belyser olika faktorer inom informationssäkerhet. Utvecklingen rusar framåt, systemen

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

IP-telefoni -en teknisk undersökning

IP-telefoni -en teknisk undersökning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Avdelning Computer Science IT-drifttekniker inriktning System Management IP-telefoni -en teknisk undersökning Författare Joakim Bergqvist Daniel

Läs mer

Analys av loggar vid intrång i Windows NT

Analys av loggar vid intrång i Windows NT Datavetenskap Andreas Skoglund och Kristin Berg Analys av loggar vid intrång i Windows NT Examensarbete, C-nivå 2002:27 Analys av loggar vid intrång i Windows NT Andreas Skoglund och Kristin Berg 2002

Läs mer

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Gustaf Forsman Daniel Hult EXAMENSARBETE 2008 Datateknik Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementation of 802.1x in wired computer networks

Läs mer

TRÅDLÖSA NÄTVERK I BORÅS TÄTORT EN STUDIE OM SÄKERHET OCH

TRÅDLÖSA NÄTVERK I BORÅS TÄTORT EN STUDIE OM SÄKERHET OCH TRÅDLÖSA NÄTVERK I BORÅS TÄTORT EN STUDIE OM SÄKERHET OCH SKYDD Kandidatuppsats i Informatik Carl Nordin Fredrik Olausson VT 2009:KI08 Svensk titel: Trådlösa nätverk i Borås tätort - En studie om säkerhet

Läs mer

Femte Generationens Operativsystem

Femte Generationens Operativsystem Femte Generationens Operativsystem Fredrik Tolf 22 november 2004 Sammanfattning I ett års tid har jag utformat planer på hur man bör bygga ett operativsystem, som jag anser är bättre

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Översättning av nätverksadresser

Översättning av nätverksadresser MAGISTERUPPSATS I INFORMATIK VID INSTITUTIONEN FÖR DATA- OCH AFFÄRSVETENSKAP 1997:M01 Översättning av nätverksadresser - en kostnadseffektiv lösning för små och medelstora företag att ansluta sig till

Läs mer

Internetbaserade bedrägerier - En undersökning om privatpersoners attityder och förhållningssätt

Internetbaserade bedrägerier - En undersökning om privatpersoners attityder och förhållningssätt Institutionen för informatik Internetbaserade bedrägerier - En undersökning om privatpersoners attityder och förhållningssätt Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: Författare:

Läs mer

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ 2002:209 SHU EXAMENSARBETE IP-TELEFONI Framtiden för telekommunikation? STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Vian Abduljalil Datavetenskapliga Programmet Ämne: Datateknik Nivå: C Högskolepoäng: 15 Program/Utbildning: Datavetenskap Kurskod : CDT307 Handledare: Dag

Läs mer

File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar

File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar Fredrik Pettersson frepe593@student.liu.se Daniel Torstensson danto629@student.liu.se IT1 - DOIP21 TDTS09 Datornät och internetprotokoll Linköpings universitet

Läs mer

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Datavetenskap Markus Lindberg och Larserik Elander Jansson Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Examensarbete, C-nivå 2005:07 Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Läs mer

Clavister DoS och DDos skydd

Clavister DoS och DDos skydd clavister WhitePaper Clavister DoS och DDoS skydd Hur man skyddar sig mot DoS och DDoS attacker med hjälp av Clavister Översikt Denial of Service (DoS) attack är, precis som namnet antyder, en form av

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer

Byggserverövervakning

Byggserverövervakning Byggserverövervakning Utveckling av ett system för att synliggöra integrationsproblem Build server monitoring Development of a system visualizing problems with integration Andreas Cider Max Jacobs Fakulteten

Läs mer

Mobila kontor för fältarbetande personal

Mobila kontor för fältarbetande personal 2002:232 SHU EXAMENSARBETE Mobila kontor för fältarbetande personal FREDRIK HOLMGÅRD FARHOUD FAZELI Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

Routing av IP-telefoni med TRIP

Routing av IP-telefoni med TRIP Routing av IP-telefoni med TRIP Lars Olsson Per Bergman Lidebrandt Examensarbete Kungliga Tekniska Högskolan - Datateknik Januari 2002 Sammanfattning: Om telefoni över Internet gradvis slår igenom så kommer

Läs mer

Säkrare trådlös kommunikation

Säkrare trådlös kommunikation Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Datum 2009-04-21 Säkrare trådlös kommunikation Råd till dig som användare Råd till dig som användare Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Diarienummer 08-10588 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag.

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. - En balansgång mellan IT-säkerhet och användbarhet - Kristina

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Introduktion till IP Internet Protocol

Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol.SE:s Internetguide, nr 1 Version 1.01 2008 Håkan Lindberg 2007 Text och bilder skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer

Kommunikationsgränssnitt med CANopen

Kommunikationsgränssnitt med CANopen Kommunikationsgränssnitt med CANopen Communication interface with CANopen Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Elektroingenjör ANDERS KLAVMARK TERJE VIKINGSSON Examinator: Bill Karlström Institutionen

Läs mer

Stäng fönstret för objudna gäster

Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Boken Stäng fönstret för objudna gäster. IT-säkerhet

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Tjänsteorienterad Integration, ESB

Tjänsteorienterad Integration, ESB Avdelning för datavetenskap Martin Bood och Karl-Johan Fisk Tjänsteorienterad Integration, ESB Service Oriented Integration, ESB Examensarbete 10 poäng Datum: 07-10-12 Handledare: Examinator: Löpnummer:

Läs mer

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor

Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor Design och implementation av ett webbaserat bokningssystem för offentlig sektor David Åberg 9 februari 2009 Examensarbete i Datavetenskap, 30 hp Handledare på CS-UmU: Helena Lindgren Extern handledare:

Läs mer

ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING

ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING En jämförande studie av mjukvara Examensarbete inom huvudområdet Datalogi Grundnivå 15 högskolepoäng Vårtermin 2012 Jonas Bergsten Handledare: Mikael Lebram Examinator:

Läs mer