Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 22 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 22 april 2015"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 22 april 2015

2 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 22 april 2015 Plats: Gothia Science Park AB, Skövde (Lokal: Magnolian i Växthuset) Tid: 22 april kl Under lunchen kommer Patric Eriksson, VD för Gothia Science Park AB, att informera om verksamheten under 10 minuter (Lokal: Spegeln i huvudbyggnaden Portalen). Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden EKONOMI och ADMINISTRATION 1. Delegeringsordning för regionutvecklingsnämnden med anledning av koncernkontorets bildande Diarienummer RUN Ledamot till Universeum AB:s bolagsstyrelse Diarienummer RUN Ledamöter till referensgrupp för framtagande av handlingsplan för små och medelstora företag Diarienummer RUN Politisk representant för Västra Götalandsregionen i EARLALL Diarienummer RUN Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

3 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (3) PROJEKTSTÖD Entreprenörskap och nyföretagande (inkl social ekonomi) 5. Att vara entreprenör Diarienummer RUN Projektering av Social Trade Väst Diarienummer RUN Regionala styrkeområden - Handlingsprogram för Hållbara transporter 7. Innovationsplattform för ElectriCity Genomförandeprojekt Diarienummer RUN Regionala styrkeområden - besöksnäring 8. Ostindiefararen Götheborg - Vänern Tour 2015 Diarienummer RUN Infrastruktur/IT/Bredband 9. Pilot för digital plattform i Skaraborg Diarienummer RUN ÖVRIGT 10. Medverkan i politikerveckan i Almedalen 2015 Diarienummer RUN Information status Mistra Urban Futures, centrum för hållbar stadsutveckling Diarienummer RUN Återrapportering av slutredovisade projekt mars 2015 Diarienummer RUN Sammanställning av anmälningsärenden Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet)

4 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (3) 14. Anmälan av delegationsbeslut - ordförandebeslut (kurser och konferenser) Diarienummer RUN Anmälan av delegationsbeslut - projekt Diarienummer RUN Anmälan av delegationsbeslut - företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2015 Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) Bilagor till ärende Informationsärenden Tema: Livslångt lärande a) Information om omställning av naturbruksgymnasierna, Kristina Athlei, förvaltningschef Naturbruksgymnasierna Föredragning 20 minuter. Frågor och dialog 20 minuter (kl inkl frågor) b) Information om tema Livslångt lärande, Kompetensplattform och arbetsmarknad, Helena L Nilsson m fl, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) Bensträckare 5 min c) Allmän information och återkoppling VG2020-rekommendationerna, Fredrik Adolfsson, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) d) Frågor på väg till/från Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU), presidiet (5 min) samt möjligheter till frågor kring Godsstrategin, Christian Bergman regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) Birgitta Losman Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

5 Ärende 1

6 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Regionutvecklingssekretariatet Handläggare: Suzanne Zetterberg Jensen Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Delegeringsordning 2015 med anledning av koncernkontorets bildande Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner 2015 års delegeringsordning med anledning av koncernkontorets bildande. 2. Regionutvecklingsnämnden förklarar protokollet under denna paragraf omedelbart justerat. Sammanfattning av ärendet Varje nämnd ska ha en aktuell delegeringsordning och det är lämpligt att årligen vid första nämndsammanträdet se över och besluta om delegeringsordning. De lagliga förutsättningarna för delegering finns i Kommunallagen 6 kap Regionutvecklingsnämnden godkände den 29 januari (dnr RUN ) delegeringsordning för regionutvecklingsnämnden. Nu aktuellt förslag till delegeringsordning för regionutvecklingsnämnden 2015 sker med anledning av koncernkontorets bildande och har harmoniserats med den regiongemensamma mallen för delegeringsordning och PM angående förändringar av delegeringsordningar med anledning av koncernkontorets bildande. Aktuellt förslag till delegeringsordning syftar till att lösa de praktiskt mest frekventa delegeringsärenden inom regionutvecklingsnämndens ansvarsområde som ex vis projektbeslut, företagsstöd och fördelning av projekt till det statliga anslaget. En mer genomgripande översyn av delegeringsordningarna inom koncernstab regional utveckling kommer att ske och denna översyn kan medföra att delegeringsordningen kan komma att behöva justeras något. Fördjupad beskrivning av ärendet Delegeringsordningen har justerats enligt följande Personal och förhandlingsfrågor Koncernkontorets bildande innebär att regionstyrelsen kommer att tillhandahålla tjänstemannastöd till övriga berörda nämnder. Ansvaret för arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfrågor samt arbetsmiljöfrågor inom koncernkontoret kommer att åvila regionstyrelsen, som kommer att vara ansvarig nämnd för beslut i exempelvis anställningsfrågor. Det innebär att beslut i sådana frågor efter koncernkontorets bildande delegeras från regionstyrelsen och inte från andra berörda nämnder. Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

7 Datum Diarienummer RUN (2) Vidaredelegering Den förändrade tjänstemannaorganisationen innebär att koncernkontoret blir en förvaltning med regiondirektören som förvaltningschef. Rätten att vidaredelegera är begränsad till att avse förvaltningschefer (6 kap 37 KL). Förvaltningschef för koncernkontoret kommer att vara regiondirektören. Koncernstabschefer och avdelningschefer kommer inte att vara förvaltningschefer. Detta innebär att endast regiondirektören kan ges rätt att vidaredelegera beslutanderätt inom koncernkontoret. Berörda nämnder kommer således inte kunna delegera beslutanderätt till koncernstabschef eller avdelningschef med rätt för denne att vidaredelegera beslutanderätten. Förändringarna ovan och vissa redaktionella ändringar innebär sammanfattningsvis Övergripande: - Ändrad ordningsföljd på områdena A C för att stämma överens med regionmallen Borttaget/förändrat: - Personal och förhandlingsärenden tas bort se ovan - Delegering till regionutvecklingsdirektör med rätt att vidaredelegera i ärenden som avser projektbeslut upp till kr, beslut om företagsstöd och att fördela projekt till statliga medel har ändrats till ansvariga tjänstemän se ovan ändringen innebär ingen skillnad i det praktiska arbetet utan är en teknisk fråga m h t att koncernkontoret blir en förvaltning med regiondirektören som förvaltningschef - Träffa och säga upp förvaltningsvisa avtal om varor och tjänster när detta inte är en uppgift för servicenämnden ändrats till regionstyrelsen m h t koncernkontoret bildande - Ansvarig för anmälan till nämnden/återapportering har i vissa fall ändrats m h t koncernkontoret bildande. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Regionutvecklingsdirektör Bilaga Förslag till Delegeringsordning regionutvecklingsnämnden 2015 med anledning av koncernkontorets bildande Skickas till

8 FÖRSLAG DELEGERINGSORDNING 2015 (med anledning av koncernkontorets bildande) Dnr: RUN Förteckning över ärenden, i vilka regionutvecklingsnämnden har delegerat beslutanderätt. Antagen av regionutvecklingsnämnden ÅTERRAPPORTERING ska ske till regionutvecklingsnämnden inför varje sammanträde genom att 1. förteckning över beslut som fattats på delegation mm bifogas handlingarna (1) 2. förteckning över beslut som fattats på delegation finns tillgängliga i en pärm vid sammanträdet (2). Ärende/Beslut Delegeras till Ersättare vid Ansvarig för anmälan förhinder till nämnden/ Återrapportering Styrande dokument A. Regionutvecklingsnämnd 1. Ärenden som är så brådskande RUN ordförande RUN 1:e vice ordförande RUN sekreterare (1) att de inte kan vänta till nästa (KL 6 kap 36) sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2. Uppdrag till regionutvecklings- RUN ordförande* RUN 1:e vice ordförande RUN sekreterare (1) nämndens ledamöter om deltagande i kurser och konferenser 3. Besluta om projekt på belopp upp Chef för avdelning Näringsliv Registrator till kr (Näringsliv) (1) 4. Besluta om projekt på belopp upp Chef för avdelning Forskning och Utveckling/Utbildning Registrator till kr (Forskning och Utveckling/ (1) Utbildning) *RS ordförande godkänner regionrådens deltagande i kurser konferenser mm

9 Ärende/Beslut Delegeras till Ersättare vid Ansvarig för anmälan förhinder till nämnden/ Återrapportering 5. Besluta om projekt på belopp upp Chef för avdelning Kollektivtrafik och infrastruktur Registrator till kr (Infra/Bredband/IT) (1) 6. Besluta om projekt på belopp upp Chef för enhet Samhällsanalys Registrator till kr (Analys) (1) 7. Besluta om projekt på belopp upp Chef för enhet Externa relationer Registrator till kr (Externa relationer) (1) 8. Beslut om företagsstöd på belopp Samordnare för företagsstöd Samordnare för upp till kr företagsstöd (2) 9. Beslut om företagsstöd på belopp Chef för avdelning Näringsliv Samordnaren för över kr företagsstöd (2) 10 Rätt att fördela av regionutvecklings- Projektsekreterare Projektsekreterare (2) nämnden fattade projektbeslut till det statliga anslaget 1:1 B. Verksamhet och administration 1. Ärenden avseende begäran om Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) utlämnande av allmän handling (OSL 6 kap) förvarad hos regionutvecklings eller omprövning av beslut)

10 Ärende/Beslut Delegeras till Ersättare vid Ansvarig för anmälan förhinder till nämnden/ Återrapportering 2. Ärenden om avvisande av över- Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) klaganden som kommit in för sent 3. Fastställa arkivorganisation samt utse Arkivansvarig och arkivredogörare Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) 4. Utse personuppgiftsombud Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) (PUL 3) 5. Beslut med anledning av nämndens person- Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) Uppgiftsansvar (PUL) 6. Utse säkerhetsansvarig/säkerhetsfunktion Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) (Riktlinjer för informations- Säkerhet, dnr RSK ) C. Ekonomiärenden 1. Utse attestanter och utanordnare Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) (Attest och utanordnings- Reglemente) 2. Sälja eller ge bort lös egendom Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) (< 1 basbelopp) (Beslut RS 317/2009, Dnr RSK ) 3. Avskrivning/nedskrivningar av nämndens Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) fordringar där inte beslutanderätten åvilar annan:

11 Ärende/Beslut Delegeras till Ersättare vid Ansvarig för anmälan förhinder till nämnden/ Återrapportering (< 1 basbelopp) 4. Ta emot gåva: Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) (samråd med juridiska avdelningen vid tveksamhet och eller > 3 basbelopp) 5. Träffa och säga upp förvaltningsvisa Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) avtal om varor och tjänster (exkl leasingavtal och IT-avtal) när detta inte är en uppgift för regionstyrelsen)

12 Ärende 2

13 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen FoUU-enheten Handläggare: Therese Ydrén Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Ledamot till Universeum AB:s bolagsstyrelse Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse Jan Lindblom som ledamot från Västra Götalandsregionen till Universeum AB:s bolagsstyrelse. Sammanfattning av ärendet Vid ordinarie bolagsstämma för Universeum AB den 15 april lämnar Kerstin Brunnström sitt uppdrag som ledamot i Universeum AB:s bolagsstyrelse. En ny ledamot från Västra Götalandsregion till Universeum AB:s bolagsstyrelse ska utses till ordinarie styrelsemöte den 27 maj. Universeum har inför bolagsstämman 15 april informerats om att Jan Lindblom föreslås att ersätta Kerstin Brunnström som ledamot från Västra Götalandsregionen. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Helena Nilsson Skickas till Carina Halvord Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

14 Ärende 3

15 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen Näringslivsenheten Handläggare: Agneta Mårdsjö Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Ledamöter till referensgrupp för framtagande av handlingsplan för små och medelstora företag Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse en ledamot per parti till referensgrupp för framtagande av handlingsplan för små och medelstora företag. Sammanfattning av ärendet Under 2015 ska en handlingsplan för regionutvecklingsnämndens arbete med små och medelstora företag beslutas. Handlingsplanen ska ta sin utgångspunkt i Västra Götaland 2020 och prioriterad fråga 3 - Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Till stöd i arbetet har vi tagit fram ett kunskapsunderlag med bl.a. fakta och statistik, resultat av workshops med företag och aktörer, analyser och utvärderingar av företagsstöd och rådgivningsinsatser. Referensgruppen föreslås träffas vid tre tillfällen med målet att handlingsplanen skall vara färdig för beslut på regionutvecklingsnämndens möte i september. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

16 Ärende 4

17 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen Forskning och Utveckling/Utbildning Handläggare: Therese Ydrén Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Politisk representant för Västra Götalandsregionen i organisationen EARLALL Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse en representant för Västra Götalandsregionen i organisationen EARLALL. Sammanfattning av ärendet Västra Götalandsregionen är sedan 2001 medlem i den europeiska regionorganisationen EARLALL (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning). Organisationen arbetar med projekt samt bevakning och påverkan gentemot EU i frågor rörande livslångt lärande och kompetensförsörjning. Medlemskapet i EARLALL är i linje med Västra Götalandsregionens externa uppdrag att bidra till utvecklingen av Västra Götaland och organisationen som helhet bidrar även till att stärka regionernas roll i Europa genom att lyfta regioner som aktörer med stor lokal kännedom om de lokala förutsättningarna vad gäller utbildning och arbetsmarknad. Västra Götalandsregionen drar främst nytta av medlemskapet för lärande och benchmarking och är på tjänstemannanivå engagerad i arbetsgrupper och projekt. Västra Götalandsregionen har tack vare ett tidigare starkt politiskt engagemang fått ett gott anseende i organisationen. Det finns potential att dra större nytta av organisationen, både på tjänstemannanivå och på politisk nivå, genom utökat deltagande i seminarier, arbetsgrupper eller styrelsearbete. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Helena Nilsson Skickas till Avdelningen för externa relationer Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

18 Ärende 5

19 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen Regionutveckling/Näringslivsenheten Handläggare: Marie Sjövall Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Att vara entreprenör Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kr för medfinansiering av projektet Att vara entreprenör under perioden Regionutvecklingsnämnden beslutar att godkänna begärd komplettering avseende projektets målgrupp, som är unga vuxna (19-30 år) i utanförskap, varav ca 25 procent är utrikes födda. Sammanfattning av projektet: Sökanden: Stiftelsen KFUM Fryshuset Söder Sökt belopp: kr Total projektkostnad: kr Projektperiod: Projektinnehåll: Fryshuset Söder i Göteborg har ansökt om medel till projektet Att vara entreprenör. Projektet syftar till att främja entreprenörskap hos unga vuxna i utanförskap, varav ca 25 procent är utrikes födda, genom att ge dem verktyg och handledning så att de ska kunna utveckla egna idéer och testa eget företagande. Målet är att projektdeltagarna på sikt ska bli självförsörjande genom eget företagande och att de blir mer delaktiga i samhället. Inom projektet kommer ett 100-tal ungdomar/unga vuxna, varav ca en fjärdedel är utrikes födda, att delta i en inkubatorsliknande verksamhet där de får utbildning i entreprenörskap samt hjälp med att utveckla och testa sin affärsidé. Det som är unikt och med projektet är att det har ett salutogent perspektiv (fokuserar på det sunda och friska hos människan), vilket gynnar ett entreprenörskapsvänligt klimat och att målgruppen får möjlighet att testa affärsidén och rollen som företagare genom praktik hos företag i berörd bransch. Projektet genomförs Göteborg i samverkan med Almi IFS, Drivhuset, UF som bidrar med mentorskap, coachning och affärsrådgivning. Projektet får regional spridning genom att Fryshuset har samarbete med flera kommuner, bl a Trollhättan, Partille och Mölndal, vilket gör det möjligt för ungdomar i olika delar av regionen att kunna delta i projektet. Motivering: Projektet är ett viktigt komplement till de entreprenörskapsfrämjande insatser som görs av UF och Drivhuset, eftersom målgruppen varken är i utbildning eller arbete. Många av de utrikes födda är svagt integrerade i det svenska samhället. Fryshuset är en viktig aktör när det gäller att fånga upp ungdomar/unga vuxna i utanförskap, som riskerar att hamna snett i samhället. Fryshusets arbete, som utgår från att hitta det som Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

20 Datum Diarienummer RUN (2) varje individ brinner för (passion), har visat sig vara framgångsrikt och bidragit till att många i målgruppen kommit på rätt bana. Metoderna är normkritiska och genusmedvetna, vilket innebär att de problematiserar frågor kring vad som är typiskt manligt, kvinnligt och hur normer påverkar attityder och förutsättningar för individen. En styrka är också att de har ett stort kontaktnät med civilsamhälle, näringsliv och myndigheter som bidrar till att underlätta målgruppens väg till arbete och utbildning. Fryshuset har för avsikt att fortsätta med verksamheten efter att projektet avslutats. Projektet har primärt koppling till Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande i VG2020 och den prioriterade frågan Skapa starka förutsättning för att förverkliga idéer och starta företag, men det handlar också om att Bryta utanförskap och segregation och att stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv. En sekundär prioriterad fråga är Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer. Projektet ingår i handlingsprogrammet för Ungt Entreprenörskap. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Bilaga 1. Beslut om medel till projektet Att vara entreprenör Skickas till

21 1 (5) REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET BESLUT Näringslivsenheten Dnr RUN Till Stiftelsen KFUM Fryshuset Söder Nedre Kaserngården Göteborg Kontaktperson hos sökanden: Sofie Jansson e-post: Att vara entreprenör Beslut Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kronor för medfinansiering av Att vara entreprenör. Projektet ingår i Handlingsprogrammet för Ungt Entreprenörskap. Beslutet gäller under förutsättning att de villkor som anges i villkorsbilagan uppfylls. Projektperiod Projektet medfinansieras under perioden från och med till och med Slutredovisning av projektet ska ske inom två månader från projektets slutdatum. Redovisning och utbetalning Slutredovisning av projektet ska ske senast två månader efter slutdatum enligt ovan för projektet. Resultatet av projektet, dvs. utfallet av valda indikatorer ska ingå i slutredovisningen. Utbetalning sker efter det att projektägaren lämnat rekvisition med projektspecifika bokförda och betalda kostnader. Beloppet som betalas ut motsvaras av Västra Götalandsregionens beslutade finansieringsandel (beräknad på offentlig och privat kontant finansiering och offentlig direktfinansiering) av de godkända kostnaderna i rekvisitionen. Rekvisition ska lämnas minst en gång per halvår. Läges- respektive slutrapport av projektets verksamhet ska lämnas vid del- respektive slutrekvisition. Kontaktperson Västra Götalandsregionens kontaktperson är Marie Sjövall, , Anknytning till Vision Västra Götaland Projektet anknyter till Vision Västra Götaland genom att främja integration samt ett livskraftigt och hållbart näringsliv. Anknytning till Västra Götaland 2020 Projektet ligger inom ramen för prioriterat område Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företa-

22 Datum (5) Diarienummer RUN gande i tillväxt- och utvecklingsstrategin. Projektet faller primärt inom prioriterad fråga Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag och sekundärt inom 2.1.1Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer. Projektet ingår i Handlingsprogrammet Ungt Entreprenörskap. Bakgrund Fryshuset är en stiftelse som arbetar med att stärka ungdomars självkänsla, kreativitet och initiativkraft för att ge dem möjlighet att kunna påverka och forma sin egen framtid. Fryshuset bedriver ett 40-tal olika verksamheter inom passionerade intressen, sociala perspektiv samt utbildning och arbetsmarknad. Målgruppen är främst unga som lever i eller riskerar att hamna i ett utanförskap, varav ca 25 procent är utrikes födda. Fryshusets vision är: Vi gör det möjligt för unga, att genom sina passioner, förändra världen. Fryshuset arbetar med en tydlig värdegrund som genomsyrar all verksamhet. I dag arbetar Fryshuset med ungt entreprenörskap via verksamheten Fryshuset INC (incubator) som endast finns i Stockholm. INC-verksamheten erbjuder bland annat rådgivning, handledning, gemensamma forum, medieutrymme och relevanta nätverk för unga entreprenörer. Detta sker i samarbete med noga utvalda partners. Inkubatorn är en plattform där unga kan utveckla sitt entreprenörskap genom att testa och förverkliga idéer. Genom verksamheten utvecklar ungdomarna även sig själva. I de kontakter som Fryshuset Göteborg har med ungdomar har de identifierat ett behov hos målgruppen som innebär att de vill jobba med att förverkliga egna idéer och testa eget företagande. Fryshuset Göteborg har skapat en egen modell för detta som de vill testa under en begränsad tid för att sedan, om den fungerar, implementera den i sin ordinarie verksamhet. Syfte Projektet syftar till att främja entreprenörskap hos långtidsarbetslösa ungdomar genom att ge dem verktyg och handledning så att de ska kunna utveckla egna idéer och testa eget företagande. Mål Det långsiktiga målet är att de ungdomar som deltar i projektet ska bli självförsörjande genom eget företagande. Projektets mål är att: 100 arbetslösa ungdomar deltar i en kartläggning 80 ungdomar deltar i en utbildning som förbereder dem för eget företagande/att bli entreprenör 80 ungdomar genomgår praktik för att fördjupa sin kunskap inom sitt nischområde 40 deltagare presenterar en affärsplan 20 deltagare registrerar företag Projektet har också kvalitativa mål som syftar till att: Skapa en gynnsam arbetsmarknad för unga entreprenörer Bryta långvarigt utanförskap och bidragsberoende Stärka självförtroendet och självkänslan hos en starkt utsatt målgrupp Skapa förebilder som är gränsöverskridande Påverka samhällsutvecklingen i stort Skapa känsla av sammanhang (KASAM) via entreprenörskapet Projektinnehåll Projektet, som är av pilotkaraktär, är ett komplement till Fryshusets befintliga verksamhet. Detta innebär att deltagarna, förutom de som ingår i projektet, även får tillgång till allt annat som Fryshuset erbjuder. Det som är unikt och med projektet är att det har ett salutogent perspektiv (fokuserar på det sunda och friska hos människan), vilket gynnar ett entreprenörskapsvänligt klimat och att målgruppen får möjlighet

23 Datum (5) Diarienummer RUN att testa affärsidén och rollen som företagare genom praktik hos företag i berörd bransch. Fryshuset har tillgång till ett stort nätverk som omfattar myndigheter, frivilligorganisationer och företag, som deltagarna kan ha nytta av. Genom att koppla in myndigheter i projektet skapas också tillit till samhället. Projektet omfattar följande aktiviteter: 1. Kompetensinventering och utbildning. En del av utbildningen kommer att skräddarsys utifrån den enskilda deltagarens behov. Den kommer också ge deltagarna kunskaper om den marknad som entreprenören vill verka inom. En stor del av utbildningsaktiviteterna genomförs i samverkan med Almi IFS, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Arbetsförmedlingen för att skapa en förståelse för hur näringslivet och samhället fungerar med avseende på lagar, regelverk och vilka stöd som finns för nyföretagare. Man kommer även att bjuda in banker som utbildar deltagarna i villkor för lån, hur skulder hanteras mm. 2. En företagsmässa. Deltagarna kommer själva att få arbeta fram en mässa där de kan visa upp det konkreta entreprenörskapet. Mässan kommer att arrangeras en gång per år. 3. Självständigt arbete med att utveckla sitt entreprenörskap och sin affärsidé. Deltagarna ges möjlighet att knyta kontakt med andra entreprenörer för att få ta del av deras erfarenheter 4. Praktik inom relevant bransch. Fryshuset har tillgång till ett stort nätverk av företag/arbetsgivare som kan erbjuda praktik inom en bransch som deltagaren vill testa 5. Mentorskap. Alla deltagare kommer att erbjudas en mentor som under projektets gång kommer att finnas tillgänglig för att ge stöd och hjälpa till med kontakter. Mentorsaktiviteten kommer att genomföras i samarbete med Rotary. Samarbete har också etablerats med Trollhättan stad, Mölndals stad och Partille kommun, vilket gör det möjligt för ungdomar i dessa kommuner att delta i projektet. Deltagarna kommer även att få vara med referensgruppen för att kunna påverka utformning av stöd, material och genomförandet av projektet. Fryshusets planer är att projektets verksamhet ska leva vidare och bli en del av den ordinarie verksamheten. Ekonomiska resurser kommer att säkerställas för att kunna fortsätta verksamheten. Projektet kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt. Miljö Projektet följer Fryshusets miljöpolicy som i korthet innebär att: Alla fordon är miljöklassade och det finns en policy avseende resor och transporter som ska bidra till att minimera utsläpp av miljöskadliga ämnen Alla utskrifter sker på båda sidor av papperet De utvecklar system för att mäta resursförbrukning Alla varor som används ska vara ekologiska/miljömärkta Återvinning av inventarier, t ex genom projektet Re:use Computer Källsortering av avfall mm Jämställdhet Projektet kommer att arbeta med jämställdhet, bland annat genom att bryta invanda mönster och stereotyper med fokus på entreprenörskap utifrån ett genusperspektiv. Fryshuset kommer att sträva efter en jämn könsfördelning i projektorganisationen.

24 Datum (5) Diarienummer RUN Integration Ett syfte med projektet är att bryta utanförskap och segregation. För Fryshuset är mångfald en naturlig del av verksamheten och något som man strävar att uppnå i projektet. Man bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete utifrån diskrimineringsgrunderna. Målgrupp Projektet vänder sig till unga vuxna i utanförskap (19-30 år). Av dessa är ca 25 procent utrikes födda. Förväntade indikatorer inom projektperiodens ram Resultatindikatorer Kvinnor Män Totalt Antal individer i entreprenörskapsfrämjande aktiviteter Antal individer som får rådgivning Antal nya företag Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar 15 Långsiktiga resultat och effekter De förväntade långsiktiga effekterna av projektet är att fler unga får arbete genom att utveckla sitt entreprenörskap. Med hjälp av metoder som bygger på empowerment (ta makten över sin situation) stärks också självkänslan hos ungdomarna och de blir rustade för att kunna hantera sin framtid på ett konstruktivt sätt. Kostnader och finansiering Kostnader kr År 2015 År 2016 År 2017 Totalt Lönekostnader Externa tjänster (köpta) Resor Övrig kommunikation (tel, porto, datakommunikation osv) Marknadsföring (trycksaker osv) Lokaler Investeringar Övrigt, OH-kostnader Summa totala kostnader

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011 Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden 23 juni 2011 1/3 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Regionutvecklingssekretariatet Förteckning över beslut fattade på delegation anmälda vid

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden.

Dnr RUN 612-0936-12. Detta beslut har fattats av Regionutvecklingsnämnden. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET BESLUT FoUU-enheten 2012-02-01 Till Göteborgs Tekniska College AB Webbadress: www.gtc.com e-postadress till kontaktperson hos sökanden: johan.bengtsson@gtc.com Medel till

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7, ändrad 2015-03-31, 96 1 (7) Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7, senast ändrad 2015-12-08, 322 1 (9) Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fastställd av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2015-03-27, 34 Delegationsordning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 februari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 februari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 februari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 februari 2015 Plats: Innovatum, Trollhättan (mötesrummet

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 25 februari 2016

Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 25 februari 2016 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 februari 2016 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 februari 2016 Plats: Insikten, Gothia Science Park, Skövde

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet. Tjänsteskrivelse 215-12-1 RJL 215/2648 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag Johanna Fredriksson Social innovation i Halland 2016-11-18 Bakgrund Tillväxtverket utlyste förstudiemedel Fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag till

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen beviljar stöd för: Projekt Insats (förstudie, konferens,

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Medel till projektet Förstudie av biogasanläggning för hästgödsel i Göteborgsregionen

Medel till projektet Förstudie av biogasanläggning för hästgödsel i Göteborgsregionen Västra Götalandsregionen 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2015-06-15 Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet Handläggare: Hanna Jönsson Telefon: 0702-502405 E-post: hanna.m.jonsson@vgregion.se Till miljönämnden

Läs mer

Hallands basutbud för näringslivsstöd till nya och etablerade företag 2014

Hallands basutbud för näringslivsstöd till nya och etablerade företag 2014 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-04-26 RS130236 Sandra Johansson Utvecklingsledare Näringslivsutveckling 035-17 98 74 Regionstyrelsen Hallands basutbud för näringslivsstöd till

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden

Yttrande över remiss av motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C) om ett starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-18 Handläggare Madeleine Duggin Telefon: 08-508 35 881 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulf Lundström Datum 2013-08-22 Diarienummer UAN-2013-0368.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014-2020 Möjligheternas landsbygd Tranås, 8 oktober 2015 johan.magnusson@jordbruksverket.se Leadermetoden Boende och verksamma driver och påverkar

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans.

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG EN VIKTIGT DEL AV COOMPANION Företagsformer Aktiebolag (SVB) Ekonomisk

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning EM4000 W-4.0, 2010-11-17 Datum: 2016-05-17 Dnr: 2016-4714 1 (5) Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning Bakgrund Regeringen avsätter 25 miljoner

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Kultur i Väst

Reglemente för styrelsen för Kultur i Väst 1 (7) Reglemente Diarienummer RS 691-2012 Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, 204 Reglemente för styrelsen för Kultur i Väst Dokumentet består av tre delar. Först

Läs mer

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan

Innovatum AB Box 902 461 29 Trollhättan Sida 1(5) Tjänsteutlåtande Datum 2012-12-27 Diarienummer MN 108-2012 Miljösekretariatet Handläggare Tomas Österlund Telefon 010 441 40 29 E-post tomas.osterlund@vgregion.se Innovatum AB Box 902 461 29

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer