Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 22 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 22 april 2015"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 22 april 2015

2 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 22 april 2015 Plats: Gothia Science Park AB, Skövde (Lokal: Magnolian i Växthuset) Tid: 22 april kl Under lunchen kommer Patric Eriksson, VD för Gothia Science Park AB, att informera om verksamheten under 10 minuter (Lokal: Spegeln i huvudbyggnaden Portalen). Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden EKONOMI och ADMINISTRATION 1. Delegeringsordning för regionutvecklingsnämnden med anledning av koncernkontorets bildande Diarienummer RUN Ledamot till Universeum AB:s bolagsstyrelse Diarienummer RUN Ledamöter till referensgrupp för framtagande av handlingsplan för små och medelstora företag Diarienummer RUN Politisk representant för Västra Götalandsregionen i EARLALL Diarienummer RUN Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

3 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (3) PROJEKTSTÖD Entreprenörskap och nyföretagande (inkl social ekonomi) 5. Att vara entreprenör Diarienummer RUN Projektering av Social Trade Väst Diarienummer RUN Regionala styrkeområden - Handlingsprogram för Hållbara transporter 7. Innovationsplattform för ElectriCity Genomförandeprojekt Diarienummer RUN Regionala styrkeområden - besöksnäring 8. Ostindiefararen Götheborg - Vänern Tour 2015 Diarienummer RUN Infrastruktur/IT/Bredband 9. Pilot för digital plattform i Skaraborg Diarienummer RUN ÖVRIGT 10. Medverkan i politikerveckan i Almedalen 2015 Diarienummer RUN Information status Mistra Urban Futures, centrum för hållbar stadsutveckling Diarienummer RUN Återrapportering av slutredovisade projekt mars 2015 Diarienummer RUN Sammanställning av anmälningsärenden Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet)

4 Föredragningslista för regionutvecklingsnämnden, (3) 14. Anmälan av delegationsbeslut - ordförandebeslut (kurser och konferenser) Diarienummer RUN Anmälan av delegationsbeslut - projekt Diarienummer RUN Anmälan av delegationsbeslut - företagsstöd och projektmedel fördelade till anslag 1:1 (statliga medel) år 2015 Diarienummer RUN (sitter i en pärm till sammanträdet) Bilagor till ärende Informationsärenden Tema: Livslångt lärande a) Information om omställning av naturbruksgymnasierna, Kristina Athlei, förvaltningschef Naturbruksgymnasierna Föredragning 20 minuter. Frågor och dialog 20 minuter (kl inkl frågor) b) Information om tema Livslångt lärande, Kompetensplattform och arbetsmarknad, Helena L Nilsson m fl, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) Bensträckare 5 min c) Allmän information och återkoppling VG2020-rekommendationerna, Fredrik Adolfsson, regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) d) Frågor på väg till/från Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU), presidiet (5 min) samt möjligheter till frågor kring Godsstrategin, Christian Bergman regionutvecklingssekretariatet (kl inkl frågor) Birgitta Losman Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

5 Ärende 1

6 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Regionutvecklingssekretariatet Handläggare: Suzanne Zetterberg Jensen Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Delegeringsordning 2015 med anledning av koncernkontorets bildande Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner 2015 års delegeringsordning med anledning av koncernkontorets bildande. 2. Regionutvecklingsnämnden förklarar protokollet under denna paragraf omedelbart justerat. Sammanfattning av ärendet Varje nämnd ska ha en aktuell delegeringsordning och det är lämpligt att årligen vid första nämndsammanträdet se över och besluta om delegeringsordning. De lagliga förutsättningarna för delegering finns i Kommunallagen 6 kap Regionutvecklingsnämnden godkände den 29 januari (dnr RUN ) delegeringsordning för regionutvecklingsnämnden. Nu aktuellt förslag till delegeringsordning för regionutvecklingsnämnden 2015 sker med anledning av koncernkontorets bildande och har harmoniserats med den regiongemensamma mallen för delegeringsordning och PM angående förändringar av delegeringsordningar med anledning av koncernkontorets bildande. Aktuellt förslag till delegeringsordning syftar till att lösa de praktiskt mest frekventa delegeringsärenden inom regionutvecklingsnämndens ansvarsområde som ex vis projektbeslut, företagsstöd och fördelning av projekt till det statliga anslaget. En mer genomgripande översyn av delegeringsordningarna inom koncernstab regional utveckling kommer att ske och denna översyn kan medföra att delegeringsordningen kan komma att behöva justeras något. Fördjupad beskrivning av ärendet Delegeringsordningen har justerats enligt följande Personal och förhandlingsfrågor Koncernkontorets bildande innebär att regionstyrelsen kommer att tillhandahålla tjänstemannastöd till övriga berörda nämnder. Ansvaret för arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfrågor samt arbetsmiljöfrågor inom koncernkontoret kommer att åvila regionstyrelsen, som kommer att vara ansvarig nämnd för beslut i exempelvis anställningsfrågor. Det innebär att beslut i sådana frågor efter koncernkontorets bildande delegeras från regionstyrelsen och inte från andra berörda nämnder. Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

7 Datum Diarienummer RUN (2) Vidaredelegering Den förändrade tjänstemannaorganisationen innebär att koncernkontoret blir en förvaltning med regiondirektören som förvaltningschef. Rätten att vidaredelegera är begränsad till att avse förvaltningschefer (6 kap 37 KL). Förvaltningschef för koncernkontoret kommer att vara regiondirektören. Koncernstabschefer och avdelningschefer kommer inte att vara förvaltningschefer. Detta innebär att endast regiondirektören kan ges rätt att vidaredelegera beslutanderätt inom koncernkontoret. Berörda nämnder kommer således inte kunna delegera beslutanderätt till koncernstabschef eller avdelningschef med rätt för denne att vidaredelegera beslutanderätten. Förändringarna ovan och vissa redaktionella ändringar innebär sammanfattningsvis Övergripande: - Ändrad ordningsföljd på områdena A C för att stämma överens med regionmallen Borttaget/förändrat: - Personal och förhandlingsärenden tas bort se ovan - Delegering till regionutvecklingsdirektör med rätt att vidaredelegera i ärenden som avser projektbeslut upp till kr, beslut om företagsstöd och att fördela projekt till statliga medel har ändrats till ansvariga tjänstemän se ovan ändringen innebär ingen skillnad i det praktiska arbetet utan är en teknisk fråga m h t att koncernkontoret blir en förvaltning med regiondirektören som förvaltningschef - Träffa och säga upp förvaltningsvisa avtal om varor och tjänster när detta inte är en uppgift för servicenämnden ändrats till regionstyrelsen m h t koncernkontoret bildande - Ansvarig för anmälan till nämnden/återapportering har i vissa fall ändrats m h t koncernkontoret bildande. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Regionutvecklingsdirektör Bilaga Förslag till Delegeringsordning regionutvecklingsnämnden 2015 med anledning av koncernkontorets bildande Skickas till

8 FÖRSLAG DELEGERINGSORDNING 2015 (med anledning av koncernkontorets bildande) Dnr: RUN Förteckning över ärenden, i vilka regionutvecklingsnämnden har delegerat beslutanderätt. Antagen av regionutvecklingsnämnden ÅTERRAPPORTERING ska ske till regionutvecklingsnämnden inför varje sammanträde genom att 1. förteckning över beslut som fattats på delegation mm bifogas handlingarna (1) 2. förteckning över beslut som fattats på delegation finns tillgängliga i en pärm vid sammanträdet (2). Ärende/Beslut Delegeras till Ersättare vid Ansvarig för anmälan förhinder till nämnden/ Återrapportering Styrande dokument A. Regionutvecklingsnämnd 1. Ärenden som är så brådskande RUN ordförande RUN 1:e vice ordförande RUN sekreterare (1) att de inte kan vänta till nästa (KL 6 kap 36) sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2. Uppdrag till regionutvecklings- RUN ordförande* RUN 1:e vice ordförande RUN sekreterare (1) nämndens ledamöter om deltagande i kurser och konferenser 3. Besluta om projekt på belopp upp Chef för avdelning Näringsliv Registrator till kr (Näringsliv) (1) 4. Besluta om projekt på belopp upp Chef för avdelning Forskning och Utveckling/Utbildning Registrator till kr (Forskning och Utveckling/ (1) Utbildning) *RS ordförande godkänner regionrådens deltagande i kurser konferenser mm

9 Ärende/Beslut Delegeras till Ersättare vid Ansvarig för anmälan förhinder till nämnden/ Återrapportering 5. Besluta om projekt på belopp upp Chef för avdelning Kollektivtrafik och infrastruktur Registrator till kr (Infra/Bredband/IT) (1) 6. Besluta om projekt på belopp upp Chef för enhet Samhällsanalys Registrator till kr (Analys) (1) 7. Besluta om projekt på belopp upp Chef för enhet Externa relationer Registrator till kr (Externa relationer) (1) 8. Beslut om företagsstöd på belopp Samordnare för företagsstöd Samordnare för upp till kr företagsstöd (2) 9. Beslut om företagsstöd på belopp Chef för avdelning Näringsliv Samordnaren för över kr företagsstöd (2) 10 Rätt att fördela av regionutvecklings- Projektsekreterare Projektsekreterare (2) nämnden fattade projektbeslut till det statliga anslaget 1:1 B. Verksamhet och administration 1. Ärenden avseende begäran om Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) utlämnande av allmän handling (OSL 6 kap) förvarad hos regionutvecklings eller omprövning av beslut)

10 Ärende/Beslut Delegeras till Ersättare vid Ansvarig för anmälan förhinder till nämnden/ Återrapportering 2. Ärenden om avvisande av över- Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) klaganden som kommit in för sent 3. Fastställa arkivorganisation samt utse Arkivansvarig och arkivredogörare Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) 4. Utse personuppgiftsombud Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) (PUL 3) 5. Beslut med anledning av nämndens person- Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) Uppgiftsansvar (PUL) 6. Utse säkerhetsansvarig/säkerhetsfunktion Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) (Riktlinjer för informations- Säkerhet, dnr RSK ) C. Ekonomiärenden 1. Utse attestanter och utanordnare Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) (Attest och utanordnings- Reglemente) 2. Sälja eller ge bort lös egendom Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) (< 1 basbelopp) (Beslut RS 317/2009, Dnr RSK ) 3. Avskrivning/nedskrivningar av nämndens Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) fordringar där inte beslutanderätten åvilar annan:

11 Ärende/Beslut Delegeras till Ersättare vid Ansvarig för anmälan förhinder till nämnden/ Återrapportering (< 1 basbelopp) 4. Ta emot gåva: Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) (samråd med juridiska avdelningen vid tveksamhet och eller > 3 basbelopp) 5. Träffa och säga upp förvaltningsvisa Regionutvecklingsdirektör Regionutvecklingsdirektör (1) avtal om varor och tjänster (exkl leasingavtal och IT-avtal) när detta inte är en uppgift för regionstyrelsen)

12 Ärende 2

13 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen FoUU-enheten Handläggare: Therese Ydrén Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Ledamot till Universeum AB:s bolagsstyrelse Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse Jan Lindblom som ledamot från Västra Götalandsregionen till Universeum AB:s bolagsstyrelse. Sammanfattning av ärendet Vid ordinarie bolagsstämma för Universeum AB den 15 april lämnar Kerstin Brunnström sitt uppdrag som ledamot i Universeum AB:s bolagsstyrelse. En ny ledamot från Västra Götalandsregion till Universeum AB:s bolagsstyrelse ska utses till ordinarie styrelsemöte den 27 maj. Universeum har inför bolagsstämman 15 april informerats om att Jan Lindblom föreslås att ersätta Kerstin Brunnström som ledamot från Västra Götalandsregionen. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Helena Nilsson Skickas till Carina Halvord Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

14 Ärende 3

15 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen Näringslivsenheten Handläggare: Agneta Mårdsjö Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Ledamöter till referensgrupp för framtagande av handlingsplan för små och medelstora företag Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse en ledamot per parti till referensgrupp för framtagande av handlingsplan för små och medelstora företag. Sammanfattning av ärendet Under 2015 ska en handlingsplan för regionutvecklingsnämndens arbete med små och medelstora företag beslutas. Handlingsplanen ska ta sin utgångspunkt i Västra Götaland 2020 och prioriterad fråga 3 - Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Till stöd i arbetet har vi tagit fram ett kunskapsunderlag med bl.a. fakta och statistik, resultat av workshops med företag och aktörer, analyser och utvärderingar av företagsstöd och rådgivningsinsatser. Referensgruppen föreslås träffas vid tre tillfällen med målet att handlingsplanen skall vara färdig för beslut på regionutvecklingsnämndens möte i september. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

16 Ärende 4

17 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen Forskning och Utveckling/Utbildning Handläggare: Therese Ydrén Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Politisk representant för Västra Götalandsregionen i organisationen EARLALL Förslag till beslut 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att utse en representant för Västra Götalandsregionen i organisationen EARLALL. Sammanfattning av ärendet Västra Götalandsregionen är sedan 2001 medlem i den europeiska regionorganisationen EARLALL (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning). Organisationen arbetar med projekt samt bevakning och påverkan gentemot EU i frågor rörande livslångt lärande och kompetensförsörjning. Medlemskapet i EARLALL är i linje med Västra Götalandsregionens externa uppdrag att bidra till utvecklingen av Västra Götaland och organisationen som helhet bidrar även till att stärka regionernas roll i Europa genom att lyfta regioner som aktörer med stor lokal kännedom om de lokala förutsättningarna vad gäller utbildning och arbetsmarknad. Västra Götalandsregionen drar främst nytta av medlemskapet för lärande och benchmarking och är på tjänstemannanivå engagerad i arbetsgrupper och projekt. Västra Götalandsregionen har tack vare ett tidigare starkt politiskt engagemang fått ett gott anseende i organisationen. Det finns potential att dra större nytta av organisationen, både på tjänstemannanivå och på politisk nivå, genom utökat deltagande i seminarier, arbetsgrupper eller styrelsearbete. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Helena Nilsson Skickas till Avdelningen för externa relationer Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

18 Ärende 5

19 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen Regionutveckling/Näringslivsenheten Handläggare: Marie Sjövall Telefon: E-post: Till regionutvecklingsnämnden Att vara entreprenör Förslag till beslut: 1. Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kr för medfinansiering av projektet Att vara entreprenör under perioden Regionutvecklingsnämnden beslutar att godkänna begärd komplettering avseende projektets målgrupp, som är unga vuxna (19-30 år) i utanförskap, varav ca 25 procent är utrikes födda. Sammanfattning av projektet: Sökanden: Stiftelsen KFUM Fryshuset Söder Sökt belopp: kr Total projektkostnad: kr Projektperiod: Projektinnehåll: Fryshuset Söder i Göteborg har ansökt om medel till projektet Att vara entreprenör. Projektet syftar till att främja entreprenörskap hos unga vuxna i utanförskap, varav ca 25 procent är utrikes födda, genom att ge dem verktyg och handledning så att de ska kunna utveckla egna idéer och testa eget företagande. Målet är att projektdeltagarna på sikt ska bli självförsörjande genom eget företagande och att de blir mer delaktiga i samhället. Inom projektet kommer ett 100-tal ungdomar/unga vuxna, varav ca en fjärdedel är utrikes födda, att delta i en inkubatorsliknande verksamhet där de får utbildning i entreprenörskap samt hjälp med att utveckla och testa sin affärsidé. Det som är unikt och med projektet är att det har ett salutogent perspektiv (fokuserar på det sunda och friska hos människan), vilket gynnar ett entreprenörskapsvänligt klimat och att målgruppen får möjlighet att testa affärsidén och rollen som företagare genom praktik hos företag i berörd bransch. Projektet genomförs Göteborg i samverkan med Almi IFS, Drivhuset, UF som bidrar med mentorskap, coachning och affärsrådgivning. Projektet får regional spridning genom att Fryshuset har samarbete med flera kommuner, bl a Trollhättan, Partille och Mölndal, vilket gör det möjligt för ungdomar i olika delar av regionen att kunna delta i projektet. Motivering: Projektet är ett viktigt komplement till de entreprenörskapsfrämjande insatser som görs av UF och Drivhuset, eftersom målgruppen varken är i utbildning eller arbete. Många av de utrikes födda är svagt integrerade i det svenska samhället. Fryshuset är en viktig aktör när det gäller att fånga upp ungdomar/unga vuxna i utanförskap, som riskerar att hamna snett i samhället. Fryshusets arbete, som utgår från att hitta det som Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post:

20 Datum Diarienummer RUN (2) varje individ brinner för (passion), har visat sig vara framgångsrikt och bidragit till att många i målgruppen kommit på rätt bana. Metoderna är normkritiska och genusmedvetna, vilket innebär att de problematiserar frågor kring vad som är typiskt manligt, kvinnligt och hur normer påverkar attityder och förutsättningar för individen. En styrka är också att de har ett stort kontaktnät med civilsamhälle, näringsliv och myndigheter som bidrar till att underlätta målgruppens väg till arbete och utbildning. Fryshuset har för avsikt att fortsätta med verksamheten efter att projektet avslutats. Projektet har primärt koppling till Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande i VG2020 och den prioriterade frågan Skapa starka förutsättning för att förverkliga idéer och starta företag, men det handlar också om att Bryta utanförskap och segregation och att stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv. En sekundär prioriterad fråga är Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer. Projektet ingår i handlingsprogrammet för Ungt Entreprenörskap. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Agneta Mårdsjö Bilaga 1. Beslut om medel till projektet Att vara entreprenör Skickas till

21 1 (5) REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET BESLUT Näringslivsenheten Dnr RUN Till Stiftelsen KFUM Fryshuset Söder Nedre Kaserngården Göteborg Kontaktperson hos sökanden: Sofie Jansson e-post: Att vara entreprenör Beslut Regionutvecklingsnämnden beslutar att av regionala utvecklingsmedel avsätta högst kronor för medfinansiering av Att vara entreprenör. Projektet ingår i Handlingsprogrammet för Ungt Entreprenörskap. Beslutet gäller under förutsättning att de villkor som anges i villkorsbilagan uppfylls. Projektperiod Projektet medfinansieras under perioden från och med till och med Slutredovisning av projektet ska ske inom två månader från projektets slutdatum. Redovisning och utbetalning Slutredovisning av projektet ska ske senast två månader efter slutdatum enligt ovan för projektet. Resultatet av projektet, dvs. utfallet av valda indikatorer ska ingå i slutredovisningen. Utbetalning sker efter det att projektägaren lämnat rekvisition med projektspecifika bokförda och betalda kostnader. Beloppet som betalas ut motsvaras av Västra Götalandsregionens beslutade finansieringsandel (beräknad på offentlig och privat kontant finansiering och offentlig direktfinansiering) av de godkända kostnaderna i rekvisitionen. Rekvisition ska lämnas minst en gång per halvår. Läges- respektive slutrapport av projektets verksamhet ska lämnas vid del- respektive slutrekvisition. Kontaktperson Västra Götalandsregionens kontaktperson är Marie Sjövall, , Anknytning till Vision Västra Götaland Projektet anknyter till Vision Västra Götaland genom att främja integration samt ett livskraftigt och hållbart näringsliv. Anknytning till Västra Götaland 2020 Projektet ligger inom ramen för prioriterat område Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företa-

22 Datum (5) Diarienummer RUN gande i tillväxt- och utvecklingsstrategin. Projektet faller primärt inom prioriterad fråga Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag och sekundärt inom 2.1.1Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer. Projektet ingår i Handlingsprogrammet Ungt Entreprenörskap. Bakgrund Fryshuset är en stiftelse som arbetar med att stärka ungdomars självkänsla, kreativitet och initiativkraft för att ge dem möjlighet att kunna påverka och forma sin egen framtid. Fryshuset bedriver ett 40-tal olika verksamheter inom passionerade intressen, sociala perspektiv samt utbildning och arbetsmarknad. Målgruppen är främst unga som lever i eller riskerar att hamna i ett utanförskap, varav ca 25 procent är utrikes födda. Fryshusets vision är: Vi gör det möjligt för unga, att genom sina passioner, förändra världen. Fryshuset arbetar med en tydlig värdegrund som genomsyrar all verksamhet. I dag arbetar Fryshuset med ungt entreprenörskap via verksamheten Fryshuset INC (incubator) som endast finns i Stockholm. INC-verksamheten erbjuder bland annat rådgivning, handledning, gemensamma forum, medieutrymme och relevanta nätverk för unga entreprenörer. Detta sker i samarbete med noga utvalda partners. Inkubatorn är en plattform där unga kan utveckla sitt entreprenörskap genom att testa och förverkliga idéer. Genom verksamheten utvecklar ungdomarna även sig själva. I de kontakter som Fryshuset Göteborg har med ungdomar har de identifierat ett behov hos målgruppen som innebär att de vill jobba med att förverkliga egna idéer och testa eget företagande. Fryshuset Göteborg har skapat en egen modell för detta som de vill testa under en begränsad tid för att sedan, om den fungerar, implementera den i sin ordinarie verksamhet. Syfte Projektet syftar till att främja entreprenörskap hos långtidsarbetslösa ungdomar genom att ge dem verktyg och handledning så att de ska kunna utveckla egna idéer och testa eget företagande. Mål Det långsiktiga målet är att de ungdomar som deltar i projektet ska bli självförsörjande genom eget företagande. Projektets mål är att: 100 arbetslösa ungdomar deltar i en kartläggning 80 ungdomar deltar i en utbildning som förbereder dem för eget företagande/att bli entreprenör 80 ungdomar genomgår praktik för att fördjupa sin kunskap inom sitt nischområde 40 deltagare presenterar en affärsplan 20 deltagare registrerar företag Projektet har också kvalitativa mål som syftar till att: Skapa en gynnsam arbetsmarknad för unga entreprenörer Bryta långvarigt utanförskap och bidragsberoende Stärka självförtroendet och självkänslan hos en starkt utsatt målgrupp Skapa förebilder som är gränsöverskridande Påverka samhällsutvecklingen i stort Skapa känsla av sammanhang (KASAM) via entreprenörskapet Projektinnehåll Projektet, som är av pilotkaraktär, är ett komplement till Fryshusets befintliga verksamhet. Detta innebär att deltagarna, förutom de som ingår i projektet, även får tillgång till allt annat som Fryshuset erbjuder. Det som är unikt och med projektet är att det har ett salutogent perspektiv (fokuserar på det sunda och friska hos människan), vilket gynnar ett entreprenörskapsvänligt klimat och att målgruppen får möjlighet

23 Datum (5) Diarienummer RUN att testa affärsidén och rollen som företagare genom praktik hos företag i berörd bransch. Fryshuset har tillgång till ett stort nätverk som omfattar myndigheter, frivilligorganisationer och företag, som deltagarna kan ha nytta av. Genom att koppla in myndigheter i projektet skapas också tillit till samhället. Projektet omfattar följande aktiviteter: 1. Kompetensinventering och utbildning. En del av utbildningen kommer att skräddarsys utifrån den enskilda deltagarens behov. Den kommer också ge deltagarna kunskaper om den marknad som entreprenören vill verka inom. En stor del av utbildningsaktiviteterna genomförs i samverkan med Almi IFS, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Arbetsförmedlingen för att skapa en förståelse för hur näringslivet och samhället fungerar med avseende på lagar, regelverk och vilka stöd som finns för nyföretagare. Man kommer även att bjuda in banker som utbildar deltagarna i villkor för lån, hur skulder hanteras mm. 2. En företagsmässa. Deltagarna kommer själva att få arbeta fram en mässa där de kan visa upp det konkreta entreprenörskapet. Mässan kommer att arrangeras en gång per år. 3. Självständigt arbete med att utveckla sitt entreprenörskap och sin affärsidé. Deltagarna ges möjlighet att knyta kontakt med andra entreprenörer för att få ta del av deras erfarenheter 4. Praktik inom relevant bransch. Fryshuset har tillgång till ett stort nätverk av företag/arbetsgivare som kan erbjuda praktik inom en bransch som deltagaren vill testa 5. Mentorskap. Alla deltagare kommer att erbjudas en mentor som under projektets gång kommer att finnas tillgänglig för att ge stöd och hjälpa till med kontakter. Mentorsaktiviteten kommer att genomföras i samarbete med Rotary. Samarbete har också etablerats med Trollhättan stad, Mölndals stad och Partille kommun, vilket gör det möjligt för ungdomar i dessa kommuner att delta i projektet. Deltagarna kommer även att få vara med referensgruppen för att kunna påverka utformning av stöd, material och genomförandet av projektet. Fryshusets planer är att projektets verksamhet ska leva vidare och bli en del av den ordinarie verksamheten. Ekonomiska resurser kommer att säkerställas för att kunna fortsätta verksamheten. Projektet kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt. Miljö Projektet följer Fryshusets miljöpolicy som i korthet innebär att: Alla fordon är miljöklassade och det finns en policy avseende resor och transporter som ska bidra till att minimera utsläpp av miljöskadliga ämnen Alla utskrifter sker på båda sidor av papperet De utvecklar system för att mäta resursförbrukning Alla varor som används ska vara ekologiska/miljömärkta Återvinning av inventarier, t ex genom projektet Re:use Computer Källsortering av avfall mm Jämställdhet Projektet kommer att arbeta med jämställdhet, bland annat genom att bryta invanda mönster och stereotyper med fokus på entreprenörskap utifrån ett genusperspektiv. Fryshuset kommer att sträva efter en jämn könsfördelning i projektorganisationen.

24 Datum (5) Diarienummer RUN Integration Ett syfte med projektet är att bryta utanförskap och segregation. För Fryshuset är mångfald en naturlig del av verksamheten och något som man strävar att uppnå i projektet. Man bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete utifrån diskrimineringsgrunderna. Målgrupp Projektet vänder sig till unga vuxna i utanförskap (19-30 år). Av dessa är ca 25 procent utrikes födda. Förväntade indikatorer inom projektperiodens ram Resultatindikatorer Kvinnor Män Totalt Antal individer i entreprenörskapsfrämjande aktiviteter Antal individer som får rådgivning Antal nya företag Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar 15 Långsiktiga resultat och effekter De förväntade långsiktiga effekterna av projektet är att fler unga får arbete genom att utveckla sitt entreprenörskap. Med hjälp av metoder som bygger på empowerment (ta makten över sin situation) stärks också självkänslan hos ungdomarna och de blir rustade för att kunna hantera sin framtid på ett konstruktivt sätt. Kostnader och finansiering Kostnader kr År 2015 År 2016 År 2017 Totalt Lönekostnader Externa tjänster (köpta) Resor Övrig kommunikation (tel, porto, datakommunikation osv) Marknadsföring (trycksaker osv) Lokaler Investeringar Övrigt, OH-kostnader Summa totala kostnader

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 december 2012 Föredragningslista Sida: 1(5) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 december 2012 Plats: Tid: Hotell Scandic Crown, Göteborg

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 1(2) KALLELSE Kultursekretariatet Referens Datum Staffan Rydén/Charlotte Gerd 2014-03-10 Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 Tid: 17.30 ca 21.30 19:30-20:30 Medborgardialog/frågestund

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Kommunledningsförvaltningen Ledamöter och ersättare KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid måndag 16 mars 2015 kl. 08:15 Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum Upprop

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer