Jag ser med tillförsikt fram emot att genomföra detta tillsammans med IPK:s kunniga och engagerade personal.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jag ser med tillförsikt fram emot att genomföra detta tillsammans med IPK:s kunniga och engagerade personal."

Transkript

1

2

3 IPK:s huvuduppgift under 2007 har varit att informera om och lansera EU:s Program för livslångt lärande (LLP). Lanseringen kulminerade i februari då vi anordnade en nationell lanseringskonferens som lockade över 800 deltagare. Talare var bl.a. de båda ministrarna vid Utbildningsdepartementet Jan Björklund och Lars Leijonborg samt Michel Richonnier, direktör vid Europeiska kommissionen. Dagen bjöd på ett potpurri av projektresultat från svenska skolor och lärosäten. Lanseringen, vilken inleddes hösten 2006 genom en regional turné och som avslutades med fyra regionala Erasmuskonferenser, fick ett mycket bra genomslag. Många nya aktörer ansökte inom Comenius, såväl inom partnerskap som förberedande besök och assistenter. En fortsatt positiv trend syns inom Leonardo da Vinci praktikprojekt. Vi glädjer oss också åt att antalet svenska projekt inom Erasmus intensivprogram har ökat markant. Under hösten 2007 har vi också medverkat i förberedelsearbetet inför det nya Nordplusprogrammet vilket också inkluderade en lanseringskonferens i slutet av året. Talare var bl.a. statsrådet Cristina Husmark Pehrsson och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldor Asgrimsson. IPK har tre kvantitativa mål: utresande studenter och 700 utresande högskolelärare inom Erasmus samt 500 utresande lärare inom Comenius fortbildningsstipendier. Jag kan konstatera att antalet utresande Erasmusstudenter i princip är oförändrat medan antalet utdelade fortbildningsstipendier sjunker. Glädjande nog fortsätter antalet utresande lärare inom Erasmus att öka. I en artikel på DN Debatt uppmärksammade undertecknad det låga svenska deltagandet i Erasmus och gav förslag till åtgärder. Artikeln fick ett stort genomslag i media och följdes upp av regionala artiklar där respektive lärosätes deltagande redovisades. Det svenska deltagandet sattes i relation till europeiska mål om en fördubbling av antalet utresande studenter år 2012 och de utmaningar svenska lärosäten står inför. Stor kraft har under året lagts på att förbereda den kommande omlokaliseringen av viss verksamhet till Visby, som den dåvarande regeringen fattade beslut om En positiv konsekvens är att vår verksamhet riktad mot samarbete med utvecklingsländer och globala frågor förstärks. Exempelvis återfinns Den Globala Skolan i IPK:s utbud sedan halvårsskiftet I november överlämnades utredningen Tre nya skolmyndigheter till regeringen. Utredaren föreslår att programmet APU Utomlands och e-twinning förs över till IPK. Jag hoppas att det även blir regeringens förslag, då det är viktigt att skolorna har en dörr in till internationellt samarbete. Riksdagens och regeringens vilja och ambition att svenska elever och studenter i större utsträckning skall delta i EU-programmen delar IPK fullt ut, men om målen skall nås, måste alla läroanstalter, lärare och lärarutbildningar föregå med gott exempel. Det krävs att ansvariga politiker på alla nivåer understödjer och uppmuntrar skolornas internationalisering. Vi i vår tur bidrar genom att erbjuda allt från en fullmatad webbplats, informationsrika faktablad, inspirerande målgruppsbroschyrer, intresseväckande informationsdagar till kreativa kontakt- och spridningsseminarier. Vi lämnar nu 2007 bakom oss och ser fram mot ett spännande IPK:s utmaningar är att med kraft arbeta för att öka det svenska deltagandet i våra program och att framgångsrikt etablera vår verksamhet i Visby. För att nå regleringsbrevets mål har vi inlett en fördjupad analys av problembilden med syfte att ta fram en tydlig strategi och konkreta åtgärder. Jag ser med tillförsikt fram emot att genomföra detta tillsammans med IPK:s kunniga och engagerade personal. Ulf Melin Generaldirektör

4 För att underlätta läsningen beskrivs i detta avsnitt hur IPK använder vissa centrala begrepp. IPK anger i resultatredovisningen dels antalet inkomna ansökningar, dels antalet beviljade ansökningar inom de olika programmen. I flertalet mobilitetsprogram anges även antalet deltagare som påbörjat en aktivitet. I vissa fall kan redovisningen avseende antal deltagare ha korrigerats jämfört med tidigare årsredovisningar beroende på att det slutliga antalet deltagare endast kan fastställas i samband med slutrapportering. Enligt IPK:s regleringsbrev ska, där så bedöms lämpligt, statistiken vara uppdelad på kvinnor och män samt på skolnivåer såsom förskola, grundskola och gymnasieskola. Könsfördelning anges där så är möjligt i de individuella mobilitetsprogrammen. En uppdelning på skolnivåer har bedömts vara mest relevant inom Comenius olika skoldelar. Projektverksamheten redovisas genom en uppdelning i svensk- respektive utlandssamordnade projekt. I ett antal fall är det kommissionen som beslutar om stöd till, oftast stora, projekt. I de fall då IPK har tillgång till data anges hur stor andel av det totala EU-stödet som svenska projektsamordnare fått i europeisk konkurrens. Flera program har under året förändrats i sitt innehåll vilket får till följd att statistik inte går att jämföra med tidigare år. I vissa fall har det varit möjligt att anpassa tidigare års statistik, exempelvis genom att summera två olika projekttyper, för att få en jämförbarhet. I de program där ansökningsförfarande i två faser har frångåtts, jämförs årets ansökningar med de som tidigare benämndes vidare till fullständig ansökan. Av IPK:s regleringsbrev för 2007 framgår att årsredovisningen ska innehålla en kommenterad redovisning av finansiering och kostnader för respektive program. Av redovisningen ska bl.a. framgå förvaltningskostnader för de olika programmen. Dessa kostnader har IPK valt att genomgående redovisa under rubriken Driftkostnad. I begreppet ingår samtliga kostnader för såväl information och vägledning som uppföljning och utvärdering samt administration av programmen. I driftkostnaden för ett program ingår således personalkostnader, kostnader för lokaler och övriga overheadkostnader samt löpande driftkostnader såsom resor, konferenser, informationsmaterial m.m. I och med att vissa program har fått en förändrad struktur inför 2007 har program som tidigare haft driftkostnader särredovisade nu slagits samman på aggregerad nivå. Detta gäller exempelvis Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus och Grundtvig som redovisas samlat tillsammans med övriga delar av EU:s program för livslångt lärande (LLP). För att få jämförbarhet över åren vad gäller dessa program har driftkostnaderna för 2005 och 2006 räknats om. Driftkostnader per program har tidigare redovisats uppdelat i varje målgruppsavsnitt i anslutning till respektive program. I denna årsredovisning redovisas driftkostnaderna per program, enligt ovan, samlat i inledningen av resultatredovisningen grupperat efter extern uppdragsgivare. De program där regeringen svarar för hela finansieringen redovisas driftkostnaden per program också i programavsnittet. Utbetalda bidragsmedel inom de olika programmen redovisas för de tre senaste åren i respektive programavsnitt. Observera att beloppen emellertid inte alltid är jämförbara då beloppen kan avse utbetalningar från flera beslutsomgångar. I beloppen för 2007 kan ingå utbetalningar till projekt som beslutats under en så lång period som Därutöver ingår även i olika utsträckning återbetalningar av bidrag. I de fall beslut tas och utbetalningar sker i euro har kursen nio kronor använts, då detta är den fasta kursen i redovisningssystemet. I avsnittet Total omslutning redovisas hur IPK under år 2007 fördelade drygt 205 milj. kr i olika stödmedel såsom projektstöd och stipendier. De av IPK utbetalda medlen är inte alltid de enda som stödjer projekt av olika slag. Exempelvis kan svenska deltagare få medel dels direkt från kommissionen i vissa

5 typer av projekt, dels stöd i form av medfinansiering från sin kommun, sin organisation eller sitt företag. För att underlätta läsningen av årsredovisningen har de olika programmen delats upp i fem avsnitt, nämligen efter IPK:s målgrupper, benämnda Skola, Yrkesutbildning, Högskola och Vuxnas lärande samt ett avsnitt för Transversala program som riktar sig till samtliga målgrupper. Inom respektive målgruppsavsnitt presenteras programmen i följande ordning: EU-program, nordiska program, Sida-program och övriga nationella program. IPK är det svenska programkontoret för de EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet som regeringen beslutat om. IPK:s ansvar för programmen skiftar, alltifrån ett fullt ansvar med information, administration och uppföljning till ansvar för enbart information och spridning av resultat. Fr.o.m har de europeiska programmen Minerva, Lingua, Observation och förnyelse, Förberedande besök för centraliserade projekt utgått. Bland tredjelandsprogrammen har Edulink tillkommit och Asia-Link ersatts av Erasmus Mundus External Cooperation Window. Under året har den av Sida finansierade verksamheten Den Globala Skolan förts över till IPK.

6 IPK har kontrakt och överenskommelser med respektive extern uppdragsgivare. Omfattning och eventuella förändringar i programmen redovisas nedan. Programperioden för EU:s Program för livslångt lärande (LLP) startade 1 januari 2007 och sträcker sig fram t.o.m Detta innebär att de två tidigare programmen Sokrates II och Leonardo da Vinci II upphör. Det gemensamma LLP är uppbyggt kring fyra sektorsprogram baserade på huvudmålgrupperna; Comenius för skola, Leonardo da Vinci för yrkesutbildning, Erasmus för högskola och Grundtvig för vuxenutbildning. Dessutom finns ett nytt s.k. Transversalt program vars innehåll riktar sig mot samtliga målgrupper. Nyckelområden inom det Transversala programmet är Policyutveckling, Språk, IKT (Informations- och kommunikationsteknik) samt Spridning och vidareutveckling av resultat. Vidare ingår också Jean Monnet-programmet inom LLP. Delprogrammen Lingua, Minerva, Observation och förnyelse samt Gemensamma åtgärder från Sokrates II har i och med LLP upphört eller kraftigt omformats. Vissa likheter finns dock med det nya programmets transversala delar, men skillnaderna överväger för att en direkt jämförelse ska vara relevant. En större del av LLP är decentraliserat jämfört med föregångarna, d.v.s. hela projektcykeln administreras av de nationella kontoren. För de centraliserade projekten har kommissionens Executive Agency motsvarande roll. I realiteten har detta inneburit en ökad grad av centralisering av projekten där de nationella kontoren nu endast har ett informationsansvar och ett delat spridningsansvar. Inför 2007 års ansökningsomgång var det också mycket oklart om de nationella kontoren skulle ha någon roll överhuvudtaget vad gäller LLP:s centraliserade delar. Detta kan i viss mån ha bidragit till det för svensk del mycket svaga resultatet inom de centraliserade delarna och i det Transversala programmet. En viss renodling av projekttyper har skett. Samtliga sektorsprogram utom Erasmus erbjuder nu partnerskap och förberedande besök för decentraliserade projekt. Däremot har de förberedande besöken för centraliserade projekt tagits bort. LLP har en gemensam ansökningsutlysning, ansökningshandledning och en ambition att i möjligaste mån tillhandahålla ansöknings- och rapportformulär etc. som är lika i struktur. På något års sikt är målet att samtliga ansökningar ska vara elektroniska. Nedan följer en genomgång av större förändringar som skett inom respektive sektorsprogram. Mer specifika förändringar som har påverkat beslut om tilldelning etc. beskrivs under respektive målgruppsavsnitt i resultatredovisningen. Comenius är sektorsprogrammet för skolområdet, från förskola till gymnasium. Verksamheten vänder sig till lärare, övrig pedagogisk personal och elever. Även instanser utanför skolan välkomnas, organisationer, lokala myndigheter och institutioner, företag m.fl. Inom ramen för Comenius ges möjlighet att samarbeta i partnerskap, gå fortbildningskurser och praktisera utomlands. Programmets mål är att höja kvaliteten på undervisningen, stärka den europeiska dimensionen i undervisningen och främja språkinlärning. Inom Comenius har vissa programdelar bytt namn men innehållet är i huvudsak oförändrat jämfört med tidigare. Inom partnerskap är en tydlig skillnad att dessa nu löper över två år och att bidraget är ett schablonbelopp beräknat utifrån ett minsta antal mobiliteter, d.v.s. resor eller utbyten mellan organisationerna i partnerskapet. Till och med 2006 beviljades projekten för upp till tre år, men med budget för ett år i taget. För Comenius assistenter är det i LLP möjligt för lärare som undervisar i andra ämnen än språk att delta i utbytet.

7 Leonardo da Vinci är sektorsprogrammet för yrkesutbildning och kompetensutveckling. Programmet har som mål att förbättra färdigheter och kvalifikationer hos deltagare i grundläggande yrkesutbildning på alla nivåer, att förbättra kvalitet i och tillgänglighet till fortsatt yrkesutbildning i ett livslångt perspektiv samt att främja och förstärka yrkesutbildningens bidrag till förnyelseprocessen. Leonardo da Vinci vänder sig till alla typer av aktörer som är verksamma inom yrkesutbildning och kompetensutveckling, t.ex. gymnasieskolor med yrkesinriktade program, folkhögskolor, KY-utbildningar, kommuner, myndigheter, företag, arbetsmarknadens parter och föreningar. I LLP har de tidigare Utvecklingsprojekten delats upp i Vidareutvecklingsprojekt (Transfer of Innovation) och Nyskapande utvecklingsprojekt (Multilateral Projects for Development of innovation). Ansökningsprocessen för de sistnämnda och för Nätverk är centraliserad. För Vidareutvecklingsprojekten har decentraliseringen inneburit att konkurrensen mellan länder om största möjliga tilldelning genom ökad kvalitet i projektansökningarna numera har försvunnit. Varje land tilldelas istället en budget som räcker till ett visst antal projekt. En annan förändring som gäller både decentraliserade och centraliserade utvecklingsprojekt är att ansökningsprocessen numera sker i ett enda steg och den tidigare föransökan har tagits bort. Praktik inom högskoleområdet som tidigare låg i Leonardo da Vinci Praktik och utbyten har flyttats till Erasmus. Vissa justeringar har gjorts på nationell nivå kring inom vilka programdelar olika målgrupper för Praktik och utbyten hör hemma. Målsättningen med Erasmus är att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen i utbildningen. Programmet ska främja rörlighet över gränserna samt förbättra öppenheten och det akademiska erkännandet av studier och kvalifikationer inom Europa. Inom Erasmus ingår fr.o.m. läsåret 2007/08 två nya aktiviteter, studentpraktik och personalfortbildning. Studentpraktiken låg tidigare inom Leonardo da Vinci. En annan nyhet är att sammanslutningar av lärosäten, s.k. konsortier, kan delta i programmet för att förmedla praktikstipendier. Dessutom har aktiviteten Intensivprogram decentraliserats och hanteras fr.o.m av de nationella kontoren. Inom programmets centraliserade delar finns också en ny kategori av projekt, Multilaterala projekt. Där ingår de tidigare Kursutvecklingsprojekten, Samarbete mellan lärosäten och företag, Moderniseringsprojekt av lärosäten och Virtuella campus. Grundtvig ger stöd till transnationellt samarbete och rörlighet mellan organisationer som främjar vuxnas lärande. Målet är att öka det europeiska samarbetet för livslångt lärande och att förbättra vuxnas möjligheter till lärande och utbildning av hög kvalitet. Inom Grundtvig har vissa programdelar bytt namn men innehållet är i huvudsak oförändrat jämfört med tidigare. Inom partnerskap är en tydlig skillnad att dessa nu löper över två år och att bidraget är ett schablonbelopp beräknat utifrån ett minsta antal mobiliteter, d.v.s. resor eller utbyten mellan organisationerna i partnerskapet. Till och med 2006 beviljades projekten för upp till tre år, men med budget för ett år i taget. För LLP har IPK, på regeringens uppdrag, tecknat ett samlat driftkontrakt med kommissionen som reglerar såväl bidragsvolymer som det bidrag som IPK erhåller för att administrera programmet. För 2007 fick IPK en utökning av driftmedel jämfört med nivån i de tidigare kontorskontrakten Sokrates II respektive Leonardo da Vinci II. Formerna för återrapportering till kommissionen har förändrats i och med LLP där fokus nu ligger på redovisning av bidragsmedlen. Till skillnad från tidigare behöver inte bidrag för drift återredovisas till kommissionen. IPK har vidare tecknat driftkontrakt med kommissionen rörande verksamheterna Europass och Euroguidance Sweden. Omfattningen av dessa har varit ungefär oförändrad jämfört med tidigare år.

8 Nordiska ministerrådet (NMR) omstrukturerade år 2004 ett tiotal nordiska stödprogram för utbildning till en grupp om fem program Nordplus, Nordplus Junior, Nordplus Nabo, Nordplus Språk och Nordplus Vuxen. Dessa ska stärka kunskaps- och kompetensutveckling samt livslångt lärande och bidra till ökad ekonomisk utveckling och konkurrenskraft i Norden och dess närområden. På NMR:s uppdrag bedrivs de fem programmen av s.k. huvudadministratörer och medadministratörer vid de nordiska nationella kontoren. Varje nordiskt land har huvudansvaret för ett Nordplusprogram. Sverige är sedan 1997 huvudadministratör för Nordplus Junior. Som huvudadministratör för Nordplus Junior samverkar IPK med medadministratörerna i de övriga nordiska länderna. Detta innebär att IPK informerar och vägleder samt sammanställer ansökningar från alla deltagande länder. Beslut om att tilldela medel fattas i samråd med medadministratörerna. IPK administrerar alla bidragsutbetalningar och redovisningar samt rapporterar resultaten till NMR. I övriga nordiska program är IPK medadministratör och ska då svara för information om programmen, vägleda ansökare, bistå huvudadministratören i bedömningen av ansökningar samt i övrigt vara ett stöd för huvudadministratören i utvecklingen och administrationen av programmen. NMR har för perioden etablerat nya Nordplus ramprogram där Nordplus Högre Utbildning, Nordplus Junior, Nordplus Vuxen och ett nytt delprogram Nordplus Horisontal ingår. I programmet deltar de baltiska länderna och Nordplus Nabo utgår som delprogram och redovisas därmed för sista gången i år. För finansieringen av verksamheten tecknar IPK separat kontrakt avseende drift och bidragsmedel. Omfattningen av dessa medel har under 2007 varit ungefär oförändrad jämfört med Under 2006 genomförde IPK särskilda seminarieaktiviteter där NMR tillsköt extramedel utöver det ordinarie driftkontraktet. IPK administrerar på uppdrag av Sida tre program för utbyte och samarbete på högskolenivå med utvecklingsländer. Dessa är Linnaeus-Palme, ömsesidigt studentoch lärarutbyte, Minor Field Studies (MFS) individuella stipendier för fältstudier och Sidas resestipendier för praktik vid godkänd internationell organisation. IPK ansvarar för styrning, handläggning och administration, uppföljning och utveckling av programmen samt information och resultatspridning. IPK och Sida träffade i juni 2007 en ny överenskommelse kring de utbildningsprogram för samarbete med utvecklingsländer som administreras vid IPK och finansieras av Sida. Ramöverenskommelsen sträcker sig fram till år 2010 och reglerar hela den Sida-finansierade verksamhet som enligt regeringsbeslut kommer att lokaliseras till Visby. Utifrån Sida och IPK:s gemensamma rapport Vidgade och nya arbetsuppgifter för IPK har parterna tillsammans lagt fast en plan för att utöka befintliga verksamheter och för att tillföra nya till IPK. Överenskommelsen fastslår en utökning av medel för de tre stipendie- och utbytesprogrammen. Motivet till ökningen är ett över åren stigande intresse för program riktade mot högre utbildningssamarbete med utvecklingsländer. Utöver ökade volymer i de befintliga utbytesprogrammen följer överenskommelsen rapportens rekommendation att överföra ansvaret och samordningen av Den Globala Skolan (DGS) från Myndigheten för Skolutveckling, MSU, till IPK. Denna överföring ägde rum 1 juli DGS syftar till att främja och stödja interkulturella dialoger och utbildning i globala frågor för hållbar utveckling. Målgruppen är i första hand pedagoger, skolledare och lärarutbildare.

9 Driftkostnaderna följer den överenskommelse som Sida och IPK träffat. Driftkostnaderna för DGS särredovisas här för att illustrera omfattning av den för IPK nya verksamheten. Utöver ovan beskrivna program och verksamheter ansvarar IPK för flera nationella program. Dessa finansieras genom IPK:s förvaltningsanslag. Nedan redovisas driftkostnaderna för dessa program samlat. Programkontorets skolstipendier och Ettårsprogrammen presenteras i avsnitt 1.3. Nationella Bologna expertgruppen, Tempus, Tredjelandsprogrammen och IAESTE återfinns i avsnitt 1.5. Driftkostnaderna kommenteras i respektive programavsnitt. Den svenska utbildningspolitiken har som övergripande mål att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. IPK har enligt sitt regleringsbrev ett antal mål att uppfylla. Dessa redovisas i det följande och beskrivs sedan mer ingående under respektive programavsnitt. Det svenska deltagandet i EU-programmen ska öka Detta mål har särskilt markerats i fråga om mobiliteten inom högskoleprogrammet Erasmus, där antalet utresande studenter och lärare ska öka till respektive 700. Vidare ska antalet fortbildningsstipendier inom skolprogrammet Comenius öka till 500. Inom Erasmus har antalet utresande svenska studenter uppgått till under Detta är en ökning jämfört med föregående år då studenter reste ut inom programmet. IPK ser flera förklaringar till svårigheten att uppnå målet avseende studentutbyten. Exempel är bristande information på lärosätena, internationalisering i form av studentutbyte är inte prioriterat, svårighet att få tillgodogöra sig studier utomlands. En förklaring kan också vara att det svenska studiemedelssystemet är generöst när det gäller förläggning av studier utomlands. Konkurrens från andra utbytesprogram kan också påverka. På de lärosäten där internationalisering i form av samarbete och utbyte genomsyrar hela lärosätet är i regel antalet utresande högre. Den långsiktiga satsningen mot lärarstudenter, i nära samarbete med lärosäten, bedöms kunna ge positiva effekter på sikt. Medan ökningen var marginell för studentutbytet var ökningen under 2007 tydlig vad gäller lärarutbyten, 522 jämfört med 499 föregående år. Målet att antalet utresande svenska lärare ska öka till 700 har inte uppnåtts. Lärare och internationella handläggare vid svenska lärosäten framför tidsbrist, otillräcklig finansiering och låg prioritet från ledningen som orsaker till lågt lärarutbyte. IPK avser att göra en fördjupningsstudie och riktade insatser 2008 och även kommande år för att nå regleringsbrevets mål. Antalet fortbildningsstipendier inom skolprogrammet Comenius ska enligt regeringens målsättning öka till 500. Under 2007 har 270 lärare eller annan skolpersonal deltagit i fortbildningsverksamhet inom ramen för Comenius. Regeringens mål har således inte nåtts. Det låga antalet kan till viss del förklaras av kommissionens beslut om att införa fyra ansökningsomgångar under Detta medförde att ett stort antal ansökningar (59 st) insända till 2007 års sista ansökningstillfälle överflyttades till 2008 års första ansökningstillfälle. Genom att det i budget 2008 tillförs medel i anslaget för Programkontorets skolstipendier kommer IPK få bättre möjligheter att nå målet. IPK avser mot bakgrund av detta att ytterligare förstärka informationsinsatserna på lokal, regional och nationell nivå.

10 En fullständig redovisning av alla delar inom LLP:s delprogram Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus och Grundtvig, samt övriga EU-program. återfinns i respektive målgruppsavsnitt. En jämn spridning av ansökningar IPK har haft som mål att verka för en jämn spridning av ansökningar från olika aktörer inom utbildning och kompetensutveckling från hela landet. IPK bedömer att detta mål i stort har uppfyllts, vilket framgår av redovisningarna inom respektive område. Nedan följer en sammanfattande analys av resultat per målgrupp. Målgruppen Skola inkluderar främst elever, lärare och annan personal inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Inom några programområden kan även lärarstudenter och personal inom lärarutbildningen samt beslutsfattare och experter inom utbildningsområdet delta. Den framgångsrika lanseringskampanjen av LLP avspeglar sig i årets ansökningsdata för nya projekt. Inom Comenius partnerskap var hela 45 procent (av ca 300 nya ansökningar) från skolor som aldrig tidigare fått bidrag via IPK, vilket är en glädjande och rekordhög notering. För programdelen innebar dock övergångsåret att mer än hälften av budgeten gick till förnyelser av redan beviljade projekt enligt riktlinjer från kommissionen. Samarbetsprojekt mellan skolor berör generellt många olika teman så som pedagogik/metodik, integration, litteratur, tidig språkinlärning samt arbete och företagande. Vanliga teman bland 2007 års ansökningar inom Comenius partnerskap är europeisk identitet och kultur (20 procent), naturvetenskap och miljö (tolv procent), praktiskt estetiska teman samt hälsa och teknik (fyra procent vardera). Inom Programkontorets skolstipendier, vilka är öppna för samarbete med hela världen, är hållbar utveckling och globalisering vanligt förekommande teman. Det är intressant att notera att ansökningarna för 2007 gäller samarbeten med närmare 80 länder. Inom de individuella Comenius fortbildningsstipendierna dominerar liksom tidigare ansökningar till språkkurser. Grundskolans senare del och gymnasiet dominerar både vad gäller ansökningar till samarbetsprojekt som till individuella fortbildningsstipendier. Det gäller särskilt de program som ger möjlighet till resor med större elevgrupper som Comenius bilaterala partnerskap, Programkontorets skolstipendier och Nordplus Junior. Skolåren 1-6 har i stort sett hälften så många ansökningar som de högre årskurserna. Under 2007 överfördes verksamheten inom Den globala skolan (DGS) till IPK. DGS har en rik flora av aktiviteter som når ett stort antal aktörer inom utbildning över hela landet. Totalt har ca personer deltagit i DGS aktiviteter under temat Hållbar utveckling. Redan tidigare har ett samarbete skett mellan framförallt Programkontorets skolstipendier och DGS. Med DGS som ett program bland andra i IPK:s verksamhet öppnas stora möjligheter med samverkan även med andra verksamheter, inte minst med EU:s LLP. Diskussioner kring detta inleddes under hösten En sammanställning av antalet ansökningar och deltagande i olika program och programdelar återfinns i avsnitt 1.3. Yrkesutbildning omfattar allt från yrkesutbildning på gymnasiet upp till fortbildning och kompetensutveckling i arbetslivet. Aktörer inom målgruppen är gymnasieskola, KY-utbildning, folkhögskola, kommun, ideell organisation och företag. Inom programmet Leonardo da Vinci vidareutvecklingsprojekt genomförs insatser för att utveckla yrkesutbildningen och för att kompetensutveckla och stärka individer i arbetslivet. Ett exempel på projekt som beviljades medel 2007 är företaget Infocar AB och projektet Interactive fault finding in cars. Tillsammans med partners i Tyskland, Spanien och Storbritannien ska projektet ta fram ett webbaserat utbildningsmaterial på olika språk för både fordonsutbildning på skolor och högskolor, samt för vidareutbildning av personal på bilverkstäder och hos biltillverkare. Projektet möter behovet av utbildning och fortbildning för redan yrkesverksamma i en bransch där bilarna i allt större utsträckning består av komplicerade elektroniska system. För vidareutvecklingsprojekten har det nya decentraliserade förfarandet inneburit att en fast budget har fördelats till svenskkoordinerade projekt. För 2007 innebar detta att IPK godkände nio projekt, vilket inte

11 kan jämföras med 2006 års 14 projekt då de godkändes i europeisk konkurrens. Noterbart är dock att 14 av årets 23 ansökningar fick höga betyg och hade kunnat godkännas om budgetramen varit högre. En tillbakablick på genomförda Leonardo da Vinci utvecklingsprojekt visar ett brett spektrum av slutprodukter inom många skilda branscher. Vid bedömningen av projektens slutresultat uppnår flertalet projekt en hög poäng vilket visar på hög kvalitet på projektens administration och slutprodukter. Antalet projektansökningar inom området Leonardo da Vinci praktik och utbyten är fortsatt högt och drygt 70 procent av 2007 års ansökningar kunde godkännas. De flesta ansökningarna i gruppen Grundläggande yrkesutbildning (IVT) kommer från gymnasieskolans yrkesinriktade program. Handelsprogrammet står för det flesta antalet ansökningar (20 procent) inom gruppen följt av Hotell- och restaurangprogrammet (elva procent) och Naturbruksprogrammet (nio procent). I syfte att få ett större genomslag på lokal och regional nivå uppmuntrades 2007 års ansökare att inkomma med ansökningar med många deltagare och samarbeten mellan skolor. Som ett led att sprida programmets möjligheter prioriterades också förstagångsansökare. Under årets två ansökningsomgångar var en fjärdedel förstagångsansökare, i den andra var andelen hela 44 procent. En sammanställning av antalet ansökningar och deltagande i olika program och programdelar återfinns i avsnitt 1.4. De program IPK erbjuder högre utbildning ger möjlighet till student- och lärarutbyten, personalutbildning för anställda vid lärosätena, kursutvecklingsprojekt, stipendier för fältstudier, praktikutbyten, intensivprogram och transnationella projekt med näringslivet och högskola i samarbete. Tidigare i resultatavsnittet har utfallet för Erasmus mobilitet presenterats. En positiv utveckling kan konstateras inom Erasmus intensivprogram, som sedan 2007 är en decentraliserad aktivitet inom LLP. Antalet beviljade svensksamordnade projekt ökade till åtta från två föregående läsår. Intensivprogrammen möjliggör korta utbyten, ett viktigt komplement till Erasmus- utbytet som kräver minst tre månaders utlandsstudier. För såväl medverkande lärare som deltagande studenter kan Intensivprogrammen fungera inte bara som ett alternativ utan även som en inkörsport till längre utbyten. De svenska lärosätena visar ett fortsatt stort intresse för programmen för samarbete med utvecklingsländer, Linnaeus-Palme och Minor Field Studies (MFS). Båda programmen har högt söktryck och hög kvalitet på ansökningarna. I slutrapporter från Linnaeus-Palme projekt framgår att programmet har en betydelsefull roll för initiering av samarbete mellan svenska lärosäten och universitet i utvecklingsländer och att stödet från programmet ger förutsättningar för ett ömsesidigt utbyte. Vidare uppger projekten att aktiviteter inom Linnaeus-Palme har förbättrat kvaliteten på utbildningen vid det egna lärosätet och att intresset för samarbete med lärosäten i utvecklingsländer och för internationellt samarbete generellt har ökat. Inom Tempus tillhör Sverige de mest högpresterande länderna. Endast Tyskland, Italien, Storbritannien och Frankrike har högre deltagande. Intressant att konstatera är att svenska lärosäten är aktiva inom Tempus Meda, instiftat för samarbete med länderna kring Medelhavet. IPK bedömer att detta är resultat av de två kontaktseminarier som arrangerats i Marocko 2004 och Egypten En sammanställning av antalet ansökningar och deltagande i olika program och programdelar återfinns i avsnitt 1.5. Målgruppen inom vuxnas lärande är mycket bred; alltifrån formella vuxenutbildningsorganisationer (kommunal vuxenutbildning) via icke formella folkbildningsorganisationer (folkhögskolor och studieförbund) till bibliotek, föreningar, museer, kommunala förvaltningar och andra som arbetar med vuxnas informella allmänna lärande. Inom LLP är det sektorsprogrammet Grundtvig som riktar sig till vuxenutbildning. Den största programdelen är Grundtvig partnerskap där antalet partnerskapsansökningar 2007 var 74 mot 81 föregående år. En liten nedgång som IPK har identifierat två orsaker till, ändrade villkor för den största ansökargruppen, den kommunala vuxenutbildningen, liksom en avvaktande hållning på grund av årets låga bidragsnivåer. Var tionde partnerskapsansökan rör kulturprojekt, ett resultat av IPK:s särskilda satsningar riktade till

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Årsredovisning 2000 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Innehållsförteckning Inledande kommentarer 3 Verksamhetsmål 1 5 Verksamhetsmål 2 11 Verksamhetsmål 3 19 Resultaträkning 17 Balansräkning

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Årsredovisning 2013 Universitets- och högskolerådet

Årsredovisning 2013 Universitets- och högskolerådet ÅRSREDOVISNING Diarienummer 1.2.1-04495-2013 Datum 2014-02-18 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Årsredovisning

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 INNEHÅLL Förord... 4 RESULTATREDOVISNING... 5 Resultatredovisningens principer och metoder... 5 Kulturrådets uppdrag, resurser och organisation... 6 Kulturrådets uppdrag...

Läs mer

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Innehåll Rektors förord 4 Verksamhetsåret 2005 i sammanfattning 6 Grundutbildningen 6 Forskningen 7 Övrigt 8 Ekonomiskt resultat 8 Grundutbildning 12 Högskolans

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Årsredovisning 2014 Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012:29 Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-16 2012/112-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-03 U2012/2730/GV Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete Författare Handledare Simon Tibell Nelson Eufémia Epost: sim_on511@hotmail.com nelson.eufemia@norrkoping.se Tel: 0733689611 Tel: 011-152479 073 0202734 Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida:

Läs mer