ÅRSREDOVISNING. Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2003 Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten

2 Produktion: Concret Reklam AB, Jönköping (Mars -04, DOV 4006) Foto: Anna Clarén (Foto sidan 5, Håkan Falk) Tryck: Exakta

3 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Generaldirektören har ordet 4 Året som gått 6 Detta är domstolsväsendet 8 Omvärlden 10 Verksamhetens mål och resultat 12 Utveckling i fokus En vision för domstolsväsendet 14 Organisation 15 Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete 18 Kompetensutveckling 20 Resursfördelning och verksamhetsuppföljning 22 Samverkan mellan myndigheter 26 Arbetsmiljöfrågor 27 Internationella insatser Det internationella utvecklingssamarbetet 28 Internationella seminarier och annan utbildning m.m. 31 Domstolarnas resultat Inledning och sammanfattning 32 Tingsrätterna 36 Hovrätterna 46 Högsta Domstolen 52 Länsrätterna 58 Kammarrätterna 66 Regeringsrätten 74 Hyres- och arrendenämnderna 80 Rättshjälpsmyndigheten 82 Rättshjälpsnämnden 85 Personal Antal anställda och årsarbetskrafter 86 Åldersstruktur 89 Kvinnor och män 90 Sjukfrånvaron 91 Jämställdhet 94 Skyddet och säkerheten 96 Kompetensförsörjning Åldersstruktur 98 Könsfördelning 99 Etnisk och kulturell mångfald 100 Personalrörlighet 101 Övriga insatser 102 Finansiella dokument Resultaträkning 104 Balansräkning 105 Finansieringsanalys 106 Anslagsredovisning 108 Noter till finansiella dokument 110 Ersättningar till styrelsen m.m. 122 Sammanställning över väsentliga uppgifter 123 Styrelsens underskrifter 124 Bilagor 1. Enskilda domstolars måluppfyllelse Totalt antal balanserade mål och mål äldre än sex respektive tolv månader 138 3

4 G E N E R A L D I R E K T Ö R E N H A R O R D E T GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET Vi skriver februari 2004 och ytterligare ett år i domstolsväsendets utveckling har passerat. Målökning, ekonomiska besparingar och stora omvärldshändelser har präglat året. Målökningen har under 2003 överstigit 3 procent. Samtliga domstolskategorier uppvisar en ökning av inkomna mål utom Regeringsrätten är andra året i rad med en målökning. Otvetydigt innebär detta fortsatta ansträngningar och en ökad press på domstolarna. Med de ytterligare satsningar på polis och åklagare som det talats om i media de sista veckorna kan vi nog räkna med en ytterligare målökning under kommande år. När det gäller måluppfyllelse utifrån de av regeringen fastställda verksamhetsmålen kan man se att domstolarna endast i ett fåtal fall uppnår de fastställda målen. Värt att notera är dock att de bakomliggande mätningarna, trots målökningarna, uppvisar en positiv trend och att domstolarna i många fall ligger mycket nära de fastställda målen. Ekonomiskt blev 2003 ett besvärligt år. Domstolsväsendet går in i 2004 med ett underskott på 112 miljoner kronor. Det är pengar som till stor del måste tas fram genom det besparingsprogram som utarbetades i samband med budgetprocessen i höstas. Hade vi inte erhållit en ramhöjning med 50 miljoner kronor från 2004 och bättre kreditvillkor hade besparingsbehovet dubblerats. Under 2004 ska kostnaderna minska med totalt 45 miljoner kronor. Samtidigt är det tämligen uppenbart att de besparingar som lagts ut för 2004 blir svåra att fullt ut realisera under året. Så mycket som 95 procent av kostnaderna är att betrakta som fasta. Jag kan känna en viss oro för att det under detta år blir ytterligare ökningar av målbalanserna parat med en fortsatt kärv ekonomi. I september 2003 presenterades resultatet av Framtidsgruppens arbete i form av en vision för domstolväsendet. Visionen har tagits fram under ledning av Framtidsgruppen vid olika möten i vilka en mycket stor del av domstolarnas personal deltagit. Jag vågar påstå att det är det mest representativa dokument som någonsin tagits fram om vilka tankar som finns om framtiden bland de domstolsanställda. Att sedan inte alla domstolsanställda gillar visionen i alla dess delar är inte ägnat att förvåna. Visionens positiva och framåtsyftande innehåll blir en viktig ledstjärna i det fortsatta utvecklingsarbetet. Arbetet med att utveckla och införa Vera har fortsatt under Fyra hovrätter och kammarrätterna använder nu Vera som successivt dessutom får ytterligare funktionalitet. Just nu i februari 2004 pågår som intensivast införandet av Vera på länsrätterna. Senare i vår kommer basversionen av Vera att vara färdigutvecklad och arbetet kommer då att helt inriktas på att införa Vera på bland annat tingsrätterna. Vera är ett system med betoningen på verksamhetsstöd. Systemet blir därigenom en av grundbultarna i domstolens vardagsarbete. Den fortsatta utvecklingen av Vera som jag hoppas att vi ska få resurser till kommer att ytterligare förenkla arbetet i domstolarna bland annat genom möjligheter till en ökad samverkan med andra myndigheter. Hösten 2003 behandlade riksdagen efter anmälan från regeringen ett flertal organisationsprojekt. Den positiva behandlingen leder till att arbetet med förändring av domstolsorganisationen kan fortsätta. Under 2004 kommer ett flertal projekt för att genomföra de beslutade omorganisationerna att påbörjas. Störst bland dessa blir den genomgripande omorganisationen av tingsrätterna i Stockholms län. Samtidigt fortsätter vi utreda övriga regioner i landet. Arbetet med dessa utred- 4

5 G E N E R A L D I R E K T Ö R E N H A R O R D E T ningar sker i högt tempo och med en hög ambition när det gäller utredningarnas bredd och saklighet. Avsikten är att snabbt ta fram ett bra underlag för statsmakternas överväganden om den framtida tingsrättsorganisationen. Det är viktigt att framförallt domstolarnas personal får besked om vad som ska gälla framöver. Det jag sade i inledningen om den ökade arbetsbelastningen måste balanseras mot det viktiga konstaterandet att domstolarna, främst tack vare sin skickliga och lojala personal av alla kategorier, enligt min mening, gjort ett av sina bästa verksamhetsår någonsin. Ett rimligt antagande är att framtiden innebär mer arbete och mindre resurser. För att möta detta måste arbetet med att utveckla domstolsväsendet fortsätta. Med all den kompetens som finns i domstolsväsendet och all den goda vilja som visionen andas ser jag positivt på framtiden. Stefan Strömberg 5

6 E T T H Ä N D E L S E R I K T Å R ÅRET SOM GÅTT Höga förväntningar på domstolsväsendet Den 10 och 11 september blir dagar som alla kommer att minnas med sorg och bestörtning. Inom loppet av några timmar begås två knivöverfall, båda med dödlig utgång. Först avlider dåvarande utrikesminister Anna Lindh tidigt på morgonen den 11 september efter att aftonen före ha blivit överfallen på NK i Stockholm. Bara några timmar senare avlider en femårig flicka i Arvika efter ett överfall utanför hennes daghem. Det rättsliga efterspelet kring mordet på Anna Lindh inleds i januari 2004 när målet tas upp i Stockholms tingsrätt. Den för Arvika-mordet häktade gärningsmannen döms den 19 november vid Arvika tingsrätt till sluten psykiatrisk vård. En hemmagjord bomb som exploderar utanför tingsrätten i Umeå den 30 januari skadar en 37-årig man kallad till ett misshandelsmål. Den skadade 37-åringen avlider den 10 februari till följd av de skador han ådrog sig. Två misstänkta gärningsmän åtalas senare vid Umeå tingsrätt och döms i maj 2003 till livstids fängelse. Domen fastställs senare av Hovrätten för Övre Norrland. Efterdyningarna av EU-toppmötet i Göteborg 2001 fortsätter, men nu med polisens agerande i fokus. Åtalet mot en polischef för olaga frihetsberövande av hundratals demonstranter vid Hvitfeldtska gymnasiet prövas av Göteborgs tingsrätt. Flera stora företagsskandaler får sina rättsliga efterspel. Åtalet mot Prosolvias ledning omfattar sidor och 110 vittnen. Målet beräknas pågå till november Ägarna av Skandia stämmer direktörerna och pensionsspararna överväger grupptalan mot bolaget. Satsningar på infrastruktur och ny teknik, t.ex. tredje generationens mobiltelefoni har inneburit prövningar i miljödomstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Miljööverdomstolen har haft uppmärksammade mål gällande tunnelbygget i Hallandsåsen och Scanraff oljeraffinaderi i Lysekil. Etapp 5 av Botniabanan är föremål för rättsprövning i Regeringsrätten. Allmänheten och massmedia ser ofta domstolarna i ljuset av den brottslighet som drabbar samhället. Det är däremot sällan som det europarättsliga inslaget och juridikens ökande betydelse i samhället får några stora rubriker. Svea hovrätt har exempelvis uttalat sig angående direkt rätt till skadestånd på konventionsrättslig grund. EG-domstolen har i domar gett svenska domstolar förhandsbesked angående bl.a. offentliggörande av personuppgifter på Internet och olika skattemässig behandling av vissa tjänsteförsäkringar. Medborgarnas förväntningar på domstolsväsendet är höga! Så här vill vi ha framtiden Våren 2002 bildades den särskilda Framtidsgrupp som fick uppdraget att för domstolsväsendets räkning leda arbetet med framtagandet av en ny framtidsvision. I september 2003 presenterade Framtidsgruppen sitt resultat vid en chefskonferens med alla domstolschefer. Visionen har sammanfattats i dokumentet Så här vill vi ha framtiden, Vision för domstolsväsendet. Därefter har arbetet att sprida innehållet i visionen fortsatt ute i de enskilda domstolarna. I arbetet med visionen har många regionala och lokala möten hållits inom domstolsväsendet. Därigenom har många av de anställda i domstolsväsendet fått tillfälle att medverka och redovisa hur de ser på domstolsväsendets framtid. Förändringsarbetet fortsätter Förändringsarbetet inom domstolsväsendet bedrivs på många olika fronter. En viktig del i att skapa det framtida domstolsväsendet är att förändra och utveckla den yttre domstolsorganisationen. Regeringen har nyligen eller förväntas inom kort fatta ett flertal viktiga beslut om sammanläggningar av tingsrätter som ska leda fram till en långsiktigt hållbar organisation för landets domstolar. Arbetet med dessa sammanläggningar har inletts och flertalet förändringar ska vara klara under 2004 och Under 2003 har DV fortsatt att utreda och utarbeta förslag till nödvändiga organisatoriska förändringar avseende den yttre tingsrättsorganisationen. Detta arbete fortsätter under 2004 och verkets målsättning är att förslag beträffande resterande delar av tingsrättsorganisationen ska lämnas till regeringen under Utvärderingar Den 4 juni lämnade Riksrevisionsverket sin granskningsrapport avseende de insatser för utveckling av verksamheten vid domstolarna som bedrivits under åren Uppdraget har avsett såväl de insatser DV utfört genom utvecklingsgruppen som insatser som bedrivits vid domstolar i egen regi. I uppdraget har ingått att analysera och bedöma om utvecklingsverksamheten skapat större förutsättningar för domstolarna att uppnå de mål regeringen ställt upp för reformeringen av domstolsväsendet samt att belysa för- och nackdelar med de olika arbetsmetoder som förekommit. Av rapporten framgår bland annat att domstolarnas förändringsbenägenhet har ökat och att renodlingen av domarrollen har fått ett genombrott. Vidare att de länsoch tingsrätter som har gemensam ledning 6

7 D E T T A Ä R D O M S T O L S V Ä S E N D E T och administration kan tjäna som förebild. Förutsättningarna för att säkerställa och höja personalens kompetens och öka specialiseringen har däremot inte ökat enligt rapporten. Det har också varit svårt att bedöma om utvecklingsinsatserna skapat bättre förutsättningar att uppnå ökad snabbhet, service och kvalitet till medborgaren. Domstolsväsendets nya verksamhetsstöd Under 2003 fortsatte utvecklingsarbetet och det successiva införandet av det nya verksamhetsstödet, kallat Vera. Vid utgången av 2003 använde följande domstolar hittills utvecklade moduler i Vera: Regeringsrätten, Svea hovrätt, Göta hovrätt, Hovrätten för Nedre Norrland, Hovrätten för Övre Norrland, Kammarrätten i Sundsvall, Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Jönköping, Kammarrätten i Göteborg, Växjö tingsrätt, miljödomstolen, Östersunds tingsrätt, miljödomstolen, Umeå tingsrätt, miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen och Stockholms tingsrätt, miljödomstolen. Under 2004 och senast i april 2005 införs successivt Vera i stor skala när övriga domstolar får Vera som verksamhetsstöd. SIV Statistik I Verksamheten är ett nytt statistiksystem som domstolen får tillgång till i samband med Vera. SIV är ett verktyg för planering och uppföljning av verksamheten i domstolarna. Ramavtal om rättsdatabastjänster Under våren 2003 tecknade DV ramavtal med ett flertal leverantörer om leverans av rättsdatabastjänster. Det som började i en önskan att renodla de interna avtalen slutade med ramavtal för alla myndigheter som sorterar under regering och riksdag. Upphandlingen har skett inom ramen för den statliga inköpssamordningen och omfattar breda rättsdatabaser, juridiska nyhetstjänster samt rättsdatabaser som rör särskilda rättsområden. 7

8 O M V Ä R L D E N DETTA ÄR DOMSTOLSVÄSENDET Domstolsväsendet består totalt av 121 olika myndigheter. Dessa indelas i allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar, hyres- och arrendenämnder, Rättshjälpsmyndigheten samt DV. Allmänna domstolar Till de allmänna domstolarna räknas tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen. Att avgöra tvistemål och brottmål är huvuduppgiften för de allmänna domstolarna. Utöver sina dömande uppgifter har de allmänna domstolarna, framför allt tingsrätterna, att utöva en viss offentlig kontroll. Det sker bland annat genom att tillstånd ges till adoptioner och vissa namnbyten. Vid årsskiftet 2003/2004 fanns det 72 tingsrätter från Trelleborg i söder till Gällivare i norr. Vid tingsrätterna arbetar totalt cirka anställda. Lagmannen är chef på tingsrätten. På vissa tingsrätter finns dessutom särskilda domstolsfunktioner inrymda: Fem tingsrätter inrymmer miljödomstolar som handlägger miljömål, exempelvis tillståndsprövning av större samhällsprojekt. Miljööverdomstol är Svea hovrätt. 23 av tingsrätterna är tillika fastighetsdomstolar och handlägger bland annat mål kring expropriering, fastighetsbildning och tomträtt. Dessa domstolar handlägger även mål enligt lagen om grupprättegång. Sju tingsrätter är sjörättsdomstolar. 24 av tingsrätterna handlägger även tryckfrihetsmål. Stockholms tingsrätt är exklusivt forum för bland annat vissa typer av patentmål. Vid sju tingsrätter finns inskrivningsmyndigheter där inskrivningsärenden handläggs, det vill säga lagfarter och andra ärenden som gäller fastighetsinskrivning. Till tingsrätterna finns närmare nämndemän knutna. Tingsrätternas avgöranden är som regel möjliga att överklaga till hovrätt. Det finns sex hovrätter i landet fördelade på orterna Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Sundsvall och Umeå. Chef för hovrätten är hovrättspresidenten. Vid hovrätterna arbetar totalt cirka 700 anställda. Även till hovrätterna finns nämndemän knutna, totalt cirka 500. Hovrättens dom kan som regel överklagas till Högsta domstolen. En förutsättning för att målet ska tas upp där är dock att Högsta domstolen ger prövningstillstånd. I realiteten är hovrätt vanligen sista instans. Högsta domstolen finns i Stockholm. Där arbetar totalt cirka 100 anställda. Högsta domstolens domar blir oftast prejudikat. Allmänna förvaltningsdomstolar De allmänna förvaltningsdomstolarna utgörs av länsrätterna, kammarrätterna och Regeringsrätten. Förvaltningsdomstolarnas främsta uppgift är att lösa tvister mellan den enskilde och det allmänna som kommun, landsting och stat. Dessa domstolar handlägger exempelvis skattemål, socialförsäkringsmål, psykiatrimål och beslut om samhällsingripande för ungdoms- och missbruksvård. Mål enligt plan- och bygglagen är andra exempel på mål som handläggs av förvaltningsdomstolarna. Det finns 23 länsrätter i landet. Vid länsrätterna arbetar totalt cirka 900 anställda. Lagmannen är chef på länsrätten. Till länsrätterna finns närmare nämndemän knutna. Länsrätternas avgöranden kan överklagas till kammarrätt. Kammarrätterna är fyra till antalet fördelade på orterna Stockholm, Göteborg, Jönköping och Sundsvall. Chef för kammarrätten är kammarrättspresidenten. Vid kammarrätterna arbetar totalt cirka 400 anställda. Även till kammarrätterna finns nämndemän knutna, totalt cirka 300. Kammarrättens dom kan som regel överklagas till Regeringsrätten. En 8

9 O M V Ä R L D E N förutsättning för att målet ska tas upp där är dock att Regeringsrätten ger prövningstillstånd. I realiteten är kammarrätt vanligen sista instans. Regeringsrätten finns i Stockholm. Där arbetar totalt cirka 110 anställda. Regeringsrättens domar blir oftast prejudikat. Hyres- och arrendenämnder Utöver allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar finns inom DV:s ansvarsområde tolv hyres- och arrendenämnder. Hyresnämnderna har bland annat till uppgift att medla i och avgöra vissa hyrestvister. Motsvarande gäller för arrendenämnderna som handlägger arrendetvister. Totalt arbetade vid årsskiftet 2003/2004 cirka 100 anställda inom hyres- och arrendenämnderna. Rättshjälpsmyndigheten Rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall handlägger ärenden om rättshjälp. Vid årsskiftet fanns 15 anställda vid myndigheten. Myndighetens beslut kan överklagas till Rättshjälpsnämnden. Domstolsverket DV är central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet. DV:s verksamhet styrs i första hand av de verksförordningar och instruktioner som utfärdas av regeringen. Varje år utfärdar regeringen dessutom ett särskilt regleringsbrev där DV:s uppdrag sammanfattas. I regleringsbrevet för 2003 sägs bland annat att; DV ska med respekt för den grundläggande rollfördelningen mellan domstolarna, DV och andra myndigheter: skapa förutsättningar för domstolarna att uppfylla domstolsväsendets del av målet för politikområdet genom effektiv och ändamålsenlig resursfördelning, vara en drivande och stödjande kraft i reformarbetet, ta initiativ i frågor om förändringar avseende domstolarnas organisation och arbetsformer, arbeta för en ökad samverkan inom domstolsväsendet, arbeta för en ökad samverkan mellan domstolar och andra myndigheter med särskild inriktning på att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom. DV är lokaliserat till Jönköping och har cirka 180 anställda. 9

10 O M V Ä R L D E N OMVÄRLDEN Domstolväsendet måste vara berett att möta olika händelser och förändringar i omvärlden. Domstolarna måste följa med i utvecklingen, bl.a. genom att ta till sig ny teknik och nya arbetssätt. Inom domstolsväsendet pågår därför sedan flera år ett reformarbete för att kunna bibehålla domstolarnas ställning som garant för rättvisa och rättssäkerhet. Reformarbetet avser såväl den yttre och inre organisationen som de inre arbetsformerna. Arbetet med den yttre organisationen syftar till att skapa enheter som är rustade inför morgondagen och som förmår locka till sig den bästa arbetskraften. Andra viktiga målsättningar handlar om att öka möjligheterna till specialisering och skapa förutsättningar för kompetensutveckling. Dessa målsättningar uppnås bäst om domstolarna är av en viss storlek. Det inre reformarbetet avser hur arbetet bedrivs bäst inom domstolarna. Ett påtagligt sätt på vilket domstolsväsendet påverkas av omvärlden är förändringar av lagstiftningen som kan innebära att tillströmningen av mål och ärenden till domstolarna ökar eller minskar. Vidare kan olika händelser i samhället få konsekvenser för domstolsväsendet och domstolarnas arbete, exempelvis när mera allvarlig brottslighet leder till stora och uppmärksammade rättegångar. En annan typ av förändring som påverkar domstolsväsendet är den snabba utvecklingen inom IT-området. Även i ett större perspektiv kan förändringar i omvärlden få betydelse för domstolsväsendet, såväl direkt som på ett mera indirekt sätt. Som exempel kan nämnas den ökade förekomsten av terroristattacker runt om i världen. Även om Sverige varit förskonat från sådana händelser hittills kan de medföra att en fokusering görs på säkerhetsarbetet inom olika sektorer av samhället, och därmed även inom domstolsväsendet. Genom det ökade rättsliga samarbetet mellan länder har emellertid den ökade förekomsten av terroristattacker också fått en mera direkt påverkan på svenska domstolar genom införandet av ny lagstiftning. Under 2003 trädde således en ny lag om straff för terroristbrott i kraft. Lagen innebär ett genomförande av ett rambeslut inom EU om bekämpande av terrorism. I den nya lagen anges vilka gärningar som ska utgöra terroristbrott och under vilka förutsättningar någon ska dömas för terroristbrott. För att uppfylla rambeslutet har även bestämmelserna i brottsbalken om kapning utvidgats. Utvidgningen innebär att förutom fartyg och luftfartyg kommer även bussar, tunga lastbilar och maskindrivna spårfordon att omfattas av bestämmelserna. Under året har ytterligare några lagändringar trätt i kraft som kan komma att påverka måltillströmningen hos domstolarna. En av dessa gäller reglerna om besöksförbud. Ändringarna innebär att besöksförbud ska kunna utvidgas till större geografiska områden än tidigare. I vissa fall ska ett besöksförbud även kunna omfatta den gemensamma bostaden. Lagen om grupprättegång trädde i kraft den 1 januari Lagen innebär en möjlighet för enskilda, organisationer och vissa myndigheter att väcka talan för flera personers räkning. En grupprättegång omfattar samtliga gruppmedlemmar som inom en viss tid anmält till domstolen att de vill ingå i gruppen. Gruppmedlemmarna behöver inte delta i rättegången och svarar normalt inte heller för kostnaderna för rättegången. Den nya taleformen förstärker rättsskyddet framför allt på miljö- och konsumentområdena. Endast vissa domstolar är behöriga att handlägga mål enligt lagen om grupprättegång. Enligt regeringens beslut är det de domstolar som är fastighetsdomstol som ska vara behöriga. Som redan nämnts är IT-området ett område där utvecklingen påverkar även domstolarna. Här kan påverkan ske på olika sätt och på olika plan. Den snabba utvecklingen på IT-området innebär många fördelar för samhället, men kan också innebära nackdelar. Sedan flera år är det möjligt att kommunicera med domstolarna med e-post. Enligt en ny regel i förvaltningslagen är detta numera också en skyl- 10

11 O M V Ä R L D E N dighet som åligger alla myndigheter. Givetvis är detta positivt på många sätt, bl.a. för effektiviteten i arbetet. Den framtida utvecklingen kan innebära att en stor del av den pappersbaserade kommunikationen med myndigheter i stället kan ske genom användande av elektroniska rutiner. Denna utveckling kommer även att gälla för domstolarna. Den ökande användningen av elektroniska rutiner för emellertid också med sig vissa negativa effekter. En sådan effekt är att riskerna för olika slag av intrång ökar. De problem med virusattacker som uppstår med jämna mellanrum - ofta globalt - drabbar även domstolsväsendet. Under det gångna året medförde ett virusangrepp mot bl.a. domstolarna att DV fick satsa stora resurser på att vidta olika slags åtgärder för att förhindra spridning av viruset. Risken för virusattacker och andra slag av intrång medför att det löpande arbetet med IT-säkerhet ständigt måste prioriteras. Detta har medfört att en ny tjänst som IT-säkerhetschef har inrättats på DV. Den nya tekniken har också fört med sig nya slag av brottslighet som kan vara svår att hantera för polis, åklagare och domstolar. Brott som bygger på utnyttjande av IT och annan teknik är regelmässigt av mycket komplicerat slag, vilket gör att beivrandet tar i anspråk stora resurser hos de olika instanserna. De som sysslar med ITbaserad brottslighet strävar också efter att finna nya metoder att begå brottsliga handlingar, vilket ställer större krav på de myndigheter som har till uppgift att förhindra brottsligheten och beivra brott som begåtts. I framtiden kommer med all sannolikhet denna typ av brottslighet att öka allt mer. 11

12 V E R K S A M H E T E N S M Å L O C H R E S U L T A T VERKSAMHETENS MÅL OCH RESULTAT Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Verksamheten ska utgå från ett medborgarperspektiv. Huvuddelen av domstolsväsendets verksamhet är dömande verksamhet. Domstolarna och myndigheterna beslutar även i en rad ärendefrågor samt genomför förliknings- och medlingsverksamhet. Inom domstolsväsendet pågår sedan några år tillbaka ett reformarbete vad gäller utveckling av verksamheten. Dömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet omfattar den verksamhet som bedrivs vid domstolarna, hyres- och arrendenämnderna samt vid Rättshjälpsmyndigheten. I verksamhetsgrenen ingår även kostnader för konkursförvaltare, vittnen och tolk m.fl. Övergripande administration, resursfördelning och reformarbete avser den verksamhet som bedrivs av DV, även om en stor del av DV:s verksamhet utförs tillsammans med domstolarna och myndigheterna. Målet för den dömande verksamheten är enligt regleringsbrevet för 2003 att brottmål, tvistemål och förvaltningsmål ska handläggas på ett rättssäkert och effektivt sätt. Inriktningen för domstolarna är att genomströmningstiderna generellt ska minska för samtliga målkategorier. Målbalanserna och målbalansernas åldersstruktur ska förbättras och på sikt återspegla genomströmningstiderna. Ärenden ska handläggas rättssäkert och effektivt. För de olika domstolstyperna utom Högsta domstolen och Regeringsrätten har regeringen uppställt skilda specifika verksamhetsmål i fråga om handläggningstider och balansnivåer. Högsta domstolen och Regeringsrätten har ålagts att sätta upp egna verksamhetsmål. Målet för DV är att skapa förutsättningar för domstolarna att uppfylla domstolsväsendets del av målet för politikområdet Rättsväsendet genom en effektiv och ändamålsenlig resursfördelning. DV ska också vara en drivande och stödjande kraft i reformarbetet och ta initiativ i frågor om förändringar avseende domstolarnas organisation och arbetsformer. Vidare ska DV arbeta för en ökad samverkan såväl inom domstolsväsendet som mellan domstolar och andra myndigheter utanför domstolsväsendet med särskild inriktning på att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom. Verksamhetens omfattning (tkr) Verksamhetsgrenen Dömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet Verksamhetsgrenen Övergripande administration, resursfördelning och reformarbete Rättshjälp, offentligt försvar, målsägande biträde m.m Domstolsväsendet totalt

13 V E R K S A M H E T E N S M Å L O C H R E S U L T A T Domstolsväsendets verksamhet har kostat tkr under Kostnaden för den verksamhet som bedrivs av domstolarna uppgår till tkr och kostnaden för DV uppgår till tkr. Under 2003 har även utbetalats tkr för rättshjälp, offentlig försvarare, målsägandebiträde m.fl. Jämfört med 2002 har de totala kostnaderna ökat med 122 mnkr eller knappt tre procent. Förutom löneökningar har kostnadsökningar för offentliga försvarare, målsägandebiträden och konkursförvaltare ökat de totala kostnaderna under denna period. Dömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet 2003 Högsta domstolen tkr (2%) Hovrätterna tkr (13%) Tingsrätterna tkr (52%) Regeringsrätten tkr (3%) Kammarrätterna tkr (8%) Länsrätterna tkr (16%) Hyresnämnderna tkr (2%) Rättshjälpsmyndigheten tkr (0,3%) Vissa domstolsutgifter tkr (4%) Verksamhetens omfattning 2003 Dömande, beslutande och rättsvårdande verksamhet tkr (78%) Övergripande administration, resursfördelning och reformarbete tkr (2%) Rättshjälp och övriga kostnader för den dömande verksamheten tkr (20%) 13

14 U T V E C K L I N G I F O K U S UTVECKLING I FOKUS Det övergripande målet för domstolsväsendet är att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. I budgetpropositionen för 2003 uttalas att förändringsarbetet alltid skall utgå från nyttan för den enskilde medborgaren. Ledstjärnan i reformarbetet skall vara medborgarnas krav på snabbhet, rättssäkerhet och hög kvalitet. Det skall bl.a. ske genom verksamhetsutveckling, kontinuerlig fortbildning, främjande av jämställdhet samt etnisk och kulturell mångfald. Utvecklingen av organisationsstrukturerna mot bakgrund av dagens krav skall fortsätta. Utvecklingen ska utgå från en helhetssyn på verksamheten med en långtgående samverkan mellan rättsväsendets myndigheter. DV har under året fortsatt fokuserat utvecklingsarbetet inom fyra prioriterade områden, nämligen organisation, generationsväxling, införande av Vera och administration. Inom de olika områdena ingår satsningar på verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och teknik. Visionen har sin utgångspunkt i att det måste vara oberoende och kompetenta domstolar som sköter rättskipningen. För att domstolarnas uppdrag ska kunna fullgöras krävs också medborgarnas förtroende. Domarens självklara utgångspunkt måste vara att domstolen inte är till för sin egen skull utan för medborgarna. Framtidens domstolsväsende beskrivs därefter i fyra huvudområden: En domstol för medborgaren, Ett välorganiserat domstolsväsende, Domstolen en modern kunskapsorganisation och Domstolen en attraktiv arbetsmiljö. En domstol för medborgaren kännetecknas av rättssäkerhet, kvalitet och korta handläggningstider. Det ställer krav på tillgänglighet och teknisk utveckling för kommunikation och information. När det gäller organisationen förutsätts domstolarna i framtiden vara så stora att de inte längre har några egentliga problem med sårbarhet. Storleken ska ge möjlighet till nya arbetsformer och specialisering i verksamheten. Det ska normalt bara finnas en underrätt i varje län och kansli endast på en ort, även om förhandlingar vid behov genomförs även på andra platser. En centralmyndighet, där företrädarna för domstolarna har ett avgörande inflytande, ska ansvara för övergripande samordning av domstolsväsendet. Domstolarna, som är personalintensiva kunskapsorganisationer, måste kunna konkurrera om den bästa arbetskraften. Specialisering, fortlöpande kompetensutveckling och flexibla arbetssätt ska tillsammans med gott ledarskap och moderna tekniska hjälpmedel, som beslutsstöd samt presentations- och videoteknik, ge en bra och attraktiv arbetsmiljö. Högskoleutbildning för dem som arbetar i beredningsorganisationen ska normalt vara ett krav. Domarna förutsätts ha olika yrkesbakgrund och domstolschefens förordnande är tidsbegränsat. Strukturerat kvalitetsarbete och återkommande mätningar av kvaliteten i verksamheten ska vara genomfört. En vision för domstolsväsendet De riktlinjer för förändringsarbetet som finns i budgetpropositionen pekar på behovet av en helhetssyn på domstolsväsendets framtid. Under våren 2002 inleddes också ett arbete för att ta fram domstolsväsendets syn på utvecklingen. Under 2003 hölls regionala möten med domstolsanställda över hela landet för att diskutera framtidsfrågor. Särskilda möten hölls med yngre domstolsanställda. Efter en omfattande arbetsprocess, där merparten av de anställda i domstolsväsendet deltagit, sammanställdes en vision för domstolsväsendet, Så här vill vi ha framtiden. Visionen uttrycker de förhoppningar och önskemål om framtiden som personalen gav uttryck för vid arbetsmötena runt om i landet. 14

ÅRSREDOVISNING 2004. Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten

ÅRSREDOVISNING 2004. Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten ÅRSREDOVISNING 2004 Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten Produktion: Concret Reklam AB, Jönköping (Mars -05, DOV 4188) Tryck: NRS, Jönköping I N N E H Å L

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE 2008:2 Länsrättsutredningen DOMSTOLSVERKET SVERIGES DOMSTOLAR Länsrättsutredningen INNEHÅLL Sammanfattning Författningsförslag 5 1. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289)

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Innehäll. 3 Rättsordningen Rättsväsendet 26

Innehäll. 3 Rättsordningen Rättsväsendet 26 Innehäll Förord 5 Förkortningar 17 Avdelning I - DOMSTOLSORGANISATIONEN, DOMAR OCH BESLUT, AKTUELLAVERKSAMHETSFRÄGOR M.M. 19 1 Inledning 21 1.1 Domstolsväsendet 21 1.2 Domstolarnas verksamhet 22 2 Regeringsformen

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol. Dir. 2007:23

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol. Dir. 2007:23 Kommittédirektiv Förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol Dir. 2007:23 Beslut vid regeringssammanträde den 8 mars 2007 Sammanfattning av uppdraget För att förtroendet

Läs mer

Kommittédirektiv. Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd. Dir. 2010:133. Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010

Kommittédirektiv. Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd. Dir. 2010:133. Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010 Kommittédirektiv Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd Dir. 2010:133 Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift att analysera

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2011:74 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2011:74 Sammanfattning Kommittédirektiv Den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister Dir. 2011:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Så här vill vi ha framtiden. Vision för domstolsväsendet

Så här vill vi ha framtiden. Vision för domstolsväsendet Så här vill vi ha framtiden Vision för domstolsväsendet Publikationen kan beställas från Domstolsverket, 551 81 Jönköping, www.dom.se En vision blir till så här gjorde vi I maj 2002 samlades drygt 90 av

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Att ta fram en ny arkivredovisning. Bakgrund Förutsättningar Ställningstaganden Arbetets gång Resultat Lärdomar

Att ta fram en ny arkivredovisning. Bakgrund Förutsättningar Ställningstaganden Arbetets gång Resultat Lärdomar Att ta fram en ny arkivredovisning Bakgrund Förutsättningar Ställningstaganden Arbetets gång Resultat Lärdomar Sveriges Domstolar organisation De allmänna domstolarna De allmänna förvaltningsdomstolarna

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) Departementets dnr Ju2015/1142/DOM Inledning Hovrätten har i tidigare remissvar

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar 24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar Innehåll Regeringens vision om en 24-timmarsmyndighet...3 Tio punkter för tillgängligare domstolar... 5 Vidareutveckla verksamhetsstödet Vera...6 Anpassa öppet-

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Datum Diarienummer 2006-01-13 1332-2005 Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Till regeringen 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under senare år har den yttre tingsrättsorganisationen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion; SFS 2009:885 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 25 juni 2009. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Innehåll SVERIGES DOMSTOLAR ÅR 2010 5

Innehåll SVERIGES DOMSTOLAR ÅR 2010 5 2010 Innehåll 1 Generaldirektören har ordet... 6 2 Detta är Sveriges Domstolar... 8 2.1 Organisation... 8 2.2 Genomförda och pågående förändringar... 11 3 Sammanfattning... 12 4 Resultatutveckling i

Läs mer

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd Datum Dnr 2001-10-09 1027-2001 Justitiedepartementet Yttrande över promemorian Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36) (Ert diarienummer Ju1995/4888/DOM) Inställning Domstolsverket (DV) ansluter sig

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1593/2009) Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Studieresa den 25 maj 2016 till Rättsmedicinen i Lund och Hovrätten i Malmö. Resan startade med buss den 25 maj 2016 kl från Karlskrona.

Studieresa den 25 maj 2016 till Rättsmedicinen i Lund och Hovrätten i Malmö. Resan startade med buss den 25 maj 2016 kl från Karlskrona. BLEKINGE NÅMNDEMANNAFÖRENING Studieresa den 25 maj 2016 till Rättsmedicinen i Lund och Hovrätten i Malmö Resan startade med buss den 25 maj 2016 kl 06.00 från Karlskrona. Det var 25 nämndemän som såg fram

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport om arbetet med att uppnå delmålen i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Delmål för Domstolsverket... 2 3. Delmål 1 E-utbildning...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter

Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter R2A Förslag 1 (19) DATUM 2011-04-18 Ekonomiavdelningen, Enheten för analys Till Regeringen Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter Förslag 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon:

Läs mer

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Kommittédirektiv En polisutbildning för framtiden Dir. 2006:139 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur den nuvarande

Läs mer

Om Högsta förvaltningsdomstolen

Om Högsta förvaltningsdomstolen Om Högsta förvaltningsdomstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna förvaltningsdomstolarna avgör mål mellan 2 myndigheter och enskilda personer eller

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol

Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol 1 Intern och extern dialog- en metod för systematiskt kvalitetsarbete i domstol Varför kvalitetsarbete? För att motsvara medborgarnas berättigade krav på en rättssäker och effektiv rättsskipning och därmed

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen R (5) Lars Lindström

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen R (5) Lars Lindström YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-03-26 R 1-2013 1 (5) Lars Lindström Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Hyres- och arrendetvister i framtiden

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

Kommittédirektiv. Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen. Dir. 2013:49

Kommittédirektiv. Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen. Dir. 2013:49 Kommittédirektiv Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen Dir. 2013:49 Beslut vid regeringssammanträde den 8 maj 2013. Sammanfattning År 2010 genomfördes en omfattande

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Tingsrättsorganisationen

Tingsrättsorganisationen Justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU27 Tingsrättsorganisationen Sammanfattning Med begagnande av sin initiativrätt i 3 kap. 7 riksdagsordningen föreslår utskottet att riksdagen gör ett tillkännagivande

Läs mer

Kommittédirektiv. Särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol. Dir. 2008:49. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008

Kommittédirektiv. Särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol. Dir. 2008:49. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008 Kommittédirektiv Särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol Dir. 2008:49 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008 Sammanfattning av uppdraget I allt fler fall uppställs berättigade krav på

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Var med och bilda Norrlands största domstol. Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol

Var med och bilda Norrlands största domstol. Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol Var med och bilda Norrlands största domstol Förvaltningsrätten i Luleå blir Sveriges fjärde migrationsdomstol 2 Hösten 2013 blir Förvaltningsrätten i Luleå landets fjärde migrationsdomstol Migrationsdomstolar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 maj 2016 Ö 1121-15 KLAGANDE Dödsboet efter Anna Dahlbäck Ombud: Advokat MB MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall Kammarrätten i Sundsvall Kammarrätten i Sundsvall är belägen vid den vackra Bünsowska tjärnen. Det som särskiljer kammarrättens domarutbildning är samarbetet mellan kammarrätten och dess underrätter som

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

En modernare rättegång några utvecklingsområden

En modernare rättegång några utvecklingsområden PM 1 (5) En modernare rättegång några utvecklingsområden Reformen En modernare rättegång, EMR, trädde i kraft den 1 november 2008 (prop. 2004/05:131). Den syftade till att skapa förutsättningar för ett

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Ny instansordning för va-mål

Ny instansordning för va-mål Cirkulärnr: 15:46 Diarienr: 15/06745 Nyckelord: Va-mål, va-avgifter, Statens va-nämnd, lagen om allmänna vattentjänster, LAV Handläggare: Anna Marcusson Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2015-12-30

Läs mer

Domstolsverket har inget att erinra i dessa delar.

Domstolsverket har inget att erinra i dessa delar. Datum Dnr 2001-03-26 1841-00 Juridiska sekretariatet Näringsdepartementet Remissyttrande över betänkandet Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning (SOU 2000:106) Domstolsverket har granskat betänkandet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02 Parter: Polismyndigheten i Stockholms län OFR/P OFR/S Jusek SEKO Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott Bilaga 21 2017-01-17 Ju2017/00537/LP Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter

Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter R2A Promemoria 1 (16) DATUM 2011-01-25 Ekonomiavdelningen, Enheten för analys Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter Promemoria 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15

Läs mer

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1811-2003 Tryckt av

Läs mer

Remissyttrande avseende departementspromemorian Patent- och Marknadsdomstol, Ds 2014:02

Remissyttrande avseende departementspromemorian Patent- och Marknadsdomstol, Ds 2014:02 YTTRANDE 1 (6) Justitiedepartementet 103 30 Stockholm Remissyttrande avseende departementspromemorian Patent- och Marknadsdomstol, Ds 2014:02 ( Ert dnr Ju 2014/129/DOM) Allmänt Domstolsverket som beretts

Läs mer

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Vision och styrkort 2015 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Länsstyrelsen och länet står inför stora utmaningar. Vi måste vara

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Ökat förtroende för domstolarna strategier och förslag (SOU 2008:106)

Remissyttrande över betänkandet Ökat förtroende för domstolarna strategier och förslag (SOU 2008:106) 1 (7) Generaldirektören Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Ökat förtroende för domstolarna strategier och förslag (SOU 2008:106) Ert dnr: Ju 2008/10177/DOM Allmänt Domstolsverket

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Kommittédirektiv. Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Dir. 2006:59. Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006

Kommittédirektiv. Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Dir. 2006:59. Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Kommittédirektiv Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten Dir. 2006:59 Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Sammanfattning av uppdraget Regeringen har bedömt att huvudmannaskapet

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen, SOU 2014:76

Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen, SOU 2014:76 YTTRANDE Rättsavdelningen Datum Dnr Malin Lundberg 2015-03-30 STY 2015-179 031-633638 Ert datum Er referens Ju2014/7269/DOM Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen, SOU 2014:76 Inledande reflektioner

Läs mer

Regeringens skrivelse 2003/04:153

Regeringens skrivelse 2003/04:153 Regeringens skrivelse 2003/04:153 Reformeringen av tingsrättsorganisationen fortsätter Skr. 2003/04:153 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 juni 2004 Lars Engqvist Thomas

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion; SFS 2005:1094 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver

Läs mer