Kammarkollegiet årsredovisning Årsredovisning /108

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kammarkollegiet årsredovisning 2014 1. Årsredovisning 2014 1/108"

Transkript

1 Kammarkollegiet årsredovisning Årsredovisning /108

2 Dnr Form: Kommunikationsfunktionen, Kammarkollegiet Foto: Magnus Fond

3

4 4 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 Kammarkollegiet 475 år År 2014 firade Kammarkollegiet 475 år sedan grundandet år Detta uppmärksammades högtidligt den 9 september 2014 i Rikssalen på Stockholms slott med kollegiets samtliga medarbetare och Kung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victoria närvarande. Särskilt inbjudna gäster och talare närvarade också för att hylla Kammarkollegiet och tala om dess betydelse genom århundradena som Sveriges första myndighet. Kollegiets historia berättas det mer om i jubileumsboken Om stolar kunde tala som gavs ut under En berättelse om kollegiets resa från grundandet fram till idag. Kung Carl XVI Gustaf, Kronprinsessan Victoria och Claes Ljungh anländer till Rikssalen. Kung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victoria. Kammarkollegiets medarbetare lyssnar på jubileumsmusik. Kung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victoria under framförandet av Kungssången. 4/108

5 Kammarkollegiet årsredovisning Rikssalen på Stockholms slott. Lilla Akademien stod för vacker musik. Kammarkollegiets medarbetare och inbjudna talare. Kammarkollegiets jubileumsbok Om stolar kunde tala. Christopher O`Regan, Lars Sjöberg och Kerstin Hagsgård var några av de inbjudna talarna. Stefan Berg från Kammarkollegiet var programpresentatör. Kammarkollegiets flagga hissad under jubileumsdagen. 5/108

6 6 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 Kammarkollegiets generaldirektör Claes Ljungh under kollegiets 475-årsfirande i Rikssalen på Stockholms slott den 9 september /108

7 Kammarkollegiet årsredovisning GD har ordet År 2014 firade Kammarkollegiet 475 år. Myndigheten grundades år 1539 och är därmed Sveriges äldsta. I september månad firades detta högtidligt i Rikssalen på Stockholms slott med kollegiets samtliga medarbetare, speciellt inbjudna talare samt Kung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victorias närvaro. Kammarkollegiets aktningsvärda ålder och firandet den 9 september uppmärksammades i medier runt om i Sverige och utomlands. I samband med jubiléet tog kollegiet fram en jubileumsbok om vår historia Om stolar kunde tala. Kammarkollegiet har som mål att bli en av Sveriges modernaste myndigheter en modern myndighet med anor. Vårt uppdrag och verksamheter spänner över ett stort antal områden. Gemensamt för dem alla är ambitionen att ständigt effektivisera och öka kundnyttan inom ramen för en rättssäker hantering. Kompetensutveckling av kollegiets medarbetare och chefer samt en perspektivförskjutning från analogt till digitalt är viktiga uppgifter för att nå våra mål. I januari 2014 tecknades ett lokalt avtal om samverkan vid kollegiet. Syftet med samverkansavtalet är att skapa goda förutsättningar för myndighetens medarbetare att bidra med sina kunskaper, erfarenheter och sitt engagemang så att kollegiet kan bedriva en effektiv verksamhet som ständigt utvecklas och förbättras. Under 2014 lämnade avdelningen upphandlingsstödet Kammarkollegiet och gick över till Konkurrensverket. Övergången medförde ekonomiska påfrestningar för kollegiet under året, något vi även kommer att bära med oss under Nya uppdrag har också tillkommit, till exempel att offentliggöra partiers intäktsredovisningar. Vi ser tillbaka på 2014 som ett händelserikt år. Vi har uppnått våra mål vad gäller både verksamhet och ekonomi. Under 2015 är det viktigt att vi fortsätter att arbeta aktivt för att uppnå målet att bli en av Sveriges modernaste myndigheter. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till kollegiets engagerade och kompetenta medarbetare för er arbetsinsats under Nu blickar vi fram emot ett nytt år med nya utmaningar och möjligheter. Claes Ljungh Generaldirektör, Kammarkollegiet 7/108

8 8 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Resultatredovisning 10 Ekonomisk översikt 10 Uppdragsverksamhet 12 Kapitalförvaltning 12 Försäkringsverksamhet 18 Fordringsbevakning 20 Registrering av trossamfund 22 Samordnad ramavtalsupphandling Statens inköpscentral 23 Anslags- och bidragsverksamhet 27 Auktorisation av tolkar och översättare 27 Kanslifunktioner 29 Miljörätt 30 Resegarantier 32 Statliga in- och utbetalningar 34 Stiftelserätt 35 Upphandlingsstödet 37 Allmänna arvsfonden 39 Bevakning av allmänna arvsfondens rätt 40 Förvaltning av allmänna arvsfondens kapital 42 Arvsfondsdelegationens kansli 43 Övrigt 44 8/108

9 Kammarkollegiet årsredovisning Kompetensförsörjning 45 Sammanställning över väsentliga uppgifter 50 Resultaträkning 52 Resultaträkning för Kammarkollegiet 52 Resultaträkning för Försäkringsverksamheten 53 Balansräkning 54 Balansräkning för Kammarkollegiet 54 Balansräkning för Försäkringsverksamheten 56 Anslagsredovisning 58 Finansieringsanalys 78 Tilläggsupplysningar och noter 81 Intern styrning av kontroll 104 Undertecknande 105 9/108

10 10 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 Resultatredovisning I resultatredovisningen redovisas och kommenteras verksamhetens resultat. Redovisningen är indelad i fem kapitel: Ekonomisk översikt, Uppdragsverksamhet, Anslags- och bidragsfinansierad verksamhet, Allmänna arvsfonden och Övrigt. Resultatredovisningen utgår från kollegiets instruktion. Samtliga uppgifter i instruktionen finns dock inte redovisade, utan kollegiet har utifrån följande kriterier gjort ett urval: uppgiften är avgiftsfinansierad, uppgiften ska enligt regleringsbrev återrapporteras, uppgiftens kostnader uppgår till mer än 5 procent av anslaget (cirka 3,5 mnkr) eller uppgiftens resultat på annat sätt bedöms vara väsentlig information för regeringen. I resultatredovisningen beskrivs varje uppgift kortfattat. Beskrivningen innehåller en sammanfattning av uppgiftens innehåll och den eller de prestationstyper som redovisas för uppgiften. I några fall är det inte möjligt eller relevant att redovisa antalet prestationer och då beskrivs prestationerna i löpande text istället. För varje uppgift redovisas kostnader och i förekommande fall dess intäkter. I flertalet fall skiljer sig prestationerna åt vad gäller omfattning och tid. I sådana fall anger kollegiet endast den samlade kostnaden för uppgiften eller prestationstypen. Kollegiet har eftersträvat att så långt möjligt bedöma verksamhetens resultat. Resultatbedömning har dock endast gjorts för de uppgifter där det är möjligt att göra en objektiv bedömning av resultatet baserad på dokumenterade data och mätmetoder. Ekonomisk översikt Kammarkollegiets verksamhet finansierades 2014 med avgifter, anslag, bidrag samt medel ur Allmänna arvsfonden. Av tabell 1 framgår att Kammarkollegiets kostnader har ökat under Ökningen har skett inom samtliga verksamhetsområden. Ökningarna förklaras framför allt av ökade kostnader för IT och ett förstärkt centralt stöd, men också av nyrekryteringar inom framför allt Statens inköpscentral. De ökade kostnaderna har kunnat kompenseras med ökade intäkter i de aktuella verksamheterna. De totala intäkterna har dock minskat, men det förklaras helt av att tkr överfördes till Konkurrensverket i samband med att uppgiften Upphandlingsstöd flyttades dit den 1 mars Ekonomin kommenteras ytterligare i respektive kapitel. 10/108

11 Kammarkollegiet årsredovisning Tabell 1 är huvudsakligen uppdelad efter finansiering, som en komplettering till resterande återrapportering i resultatredovisningen som är uppdelad på verksamheter. Tabellen summerar till totala intäkter och kostnader för Kammarkollegiet. Inom beloppen för Avgifter återfinns huvudsakligen kapitalförvaltningen, exklusive intäkter och kostnader för förvaltning av Allmänna arvsfondens kapital som i stället redovisas sammanhållet, försäkringsverksamheten, fordringsbevakning, Statens inköpscentral, registrering av trossamfund och intäkter för administrativt stöd och lokaler till Ersättningsnämnden. I Anslagsbeloppen ingår främst auktorisation av tolkar och översättare, administration och sammanträdeskostnader för nämnder eller motsvarande, miljörätt, resegarantier, stiftelserätt, administration av bidrag och statliga bolag samt upphandlingsstöd. Intäkter för hantering av lån och administration av viss nämndverksamhet minskar anslagsbelastningen. I beloppen för Övrigt inklusive bidrag ingår huvudsakligen upphandlingsstödjande verksamhet som finansierats med bidrag samt finansiella intäkter och kostnader. TABELL 1 Intäkter och kostnader utifrån finansiering (tkr) Avgifter 1 - intäkter kostnader Resultat Anslag - intäkter kostnader Resultat Allmänna arvsfonden - intäkter kostnader Resultat Övrigt inkl bidrag - intäkter kostnader Resultat Totalt Intäkter Intäkter av anslag Övriga intäkter varav avgiftsintäkter Kostnader Resultat ) Jämfört tabell 2 ingår här även avgiftsintäkter för Ersättningsnämnden. Finansiella intäkter och kostnader återfinns på raden Övrigt inkl. bidrag. Intäkter av avgifter och kostnader för Allmänna arvsfonden framgår på egen rad. I tabellen ingår inte Försäkringsverksamhetens intäkter och kostnader redovisade i transfereringsavsnittet, det vill säga försäkringspremier och skadekostnader. 11/108

12 12 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 Uppdragsverksamhet Inom området Uppdragsverksamhet redovisas Kammarkollegiets avgiftsfinansierade verksamheter. Det betyder att området omfattar verksamheterna Kapitalförvaltning, Försäkringsverksamhet, Fordringsbevakning, Registrering av trossamfund och Statens inköpscentral. TABELL 2 Avgifter översikt (tkr) Avgifter som disponeras 1 +/- tom / Int 2014 Kost / Ack +/- utgå 2014 Kapitalförvaltning Försäkringsverksamhet varav drift Fordringsbevakning Reg. av trossamfund Statens inköpscentral Summa Summa exkl. försäkringsverksamh. transfereringar Avgifter som ej disponeras +/- tom / Int 2014 Kost / Ack +/- utgå 2014 Stiftelserätt Tolkar och översättare Summa ) Jämfört med avgiftsintäkter/kostnader i tabell 1 ingår här även finansiella intäkter och kostnader för de avgiftsfinansierade verksamheterna. Intäkt/kostnad från förvaltning av Allmänna arvsfondens kapital ingår i summorna för Kapitalförvaltningen. 2) Fordringsbevakningens intäkter och kostnader av anslag ingår inte i beloppet. 3) Det ackumelerade utgående saldot har justerats ned avseende indragning av överskott som inte disponeras av Kammarkollegiet och en överföring till ESV, till ett totalt belopp om 46,1 mkr, se tabell 25. De avgiftsfinansierade verksamheterna har totalt sett haft en positiv utveckling under 2014, där samtliga verksamheter återigen uppvisar positiva resultat och i de fall där det har funnits underskott så har dessa kunnat minskas ytterligare under Överskottet i ramavtalsverksamheten är dock fortfarande på en nivå där kollegiet ser att avgiftsnivån kan behöva ses över. Se vidare den ekonomiska kommentaren i respektive avsnitt. I tabellen redovisas även det ekonomiska utfallet för verksamheter där intäkterna inte disponeras, se vidare avsnitten för stiftelserätt samt tolkar och översättare. 12/108 Kapitalförvaltning Kammarkollegiets kapitalförvaltning har till uppgift att sköta kapitalförvaltningen för stiftelser och fonder inom det statliga och kyrkliga området samt för statliga myndigheter. Kunderna (idag drygt 400 stycken) erbjuds antingen en helhets- eller dellösning avseende kapitalförvaltningstjänster, vilket inkluderar tillgångsförvaltning, värdepappersadministration, avkastnings- och riskanalys samt ekonomiadministration. Kollegiet verkar på en öppen marknad, vilket innebär att kunderna alltid har möjlighet att handla upp motsvarande tjänst på den öppna marknaden. Fonddelegationen är kapitalförvaltningens styrelse, och är ett beslutsorgan vars ledamö-

13 Kammarkollegiet årsredovisning ter utses av regeringen. Delegationen är sammansatt av personer med lång erfarenhet från skilda delar av kapitalmarknaden. Kammarkollegiets generaldirektör är ordförande. Fonddelegationen beslutar om långsiktig placeringsinriktning och andra strategiska frågor. I verksamheten Kapitalförvaltning ingår fem huvudsakliga prestationstyper: kapitalförvaltning, värdepappersadministration, avkastning- och riskanalys, ekonomiadministration samt valutaväxlingstjänster. Kollegiet redovisar ett samlat utfall för hela uppgiften, då vi inte har möjlighet att följa upp resultat per prestation på ett kvantitativt sett. Kapitalförvaltning. Kammarkollegiet har inte som mål att uppnå en viss mängd eller storlek på det förvaltade kapitalet. Däremot är det viktigt att kapitalet är av sådan storlek att kapitalförvaltningen kan fortsätta hålla konkurrenskraftiga förvaltningsavgifter och samtidigt ha en väl fungerande organisation med professionell förvaltning. Nedan redovisas dels marknadsvärdet på det förvaltade kapitalet vid utgången av 2014, dels avkastningen i kollegiets olika produkter. TABELL 3 Förvaltat kapital, marknadsvärde vid årets slut (mnkr) Konsortier Svenska aktiekonsortiet Utländska aktieindexkonsortiet Aktiekonsortiet Spiran Svenska aktieindexkonsortiet Räntekonsortiet Företagsobligationskonsortiet Andelsägarnas likvida medel 251 Summa Diskretionära portföljer Kärnavfallsfonden Pensionsmyndigheten Riksgäldens IGF Övriga portföljer Summa Totalt Jämfört med utgången av 2013 har det förvaltade kapitalet ökat med närmare 20 miljarder kronor till drygt 170 miljarder kronor. Antalet nya kunder överstiger det antal som lämnat kollegiet under året, men ökningen av det förvaltade kapitalet förklaras i första hand av stigande tillgångspriser och nettoinsättningar från befintliga kunder. 13/108

14 14 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 Förvaltningsresultat i aktie- och räntekonsortierna. Vid utvärdering av kapitalförvaltning används ett antal standardbegrepp. Över- respektive underavkastning mot index visar hur en förvaltares resultat avviker från jämförelseindex. Aktiv risk (tracking error) visar den risk som en förvaltare använt för att skapa ett visst resultat. Det är naturligtvis bättre om en förvaltare använt mindre risk för att skapa en given överavkastning mot index. Måtttet aktiv risk definieras som standardavvikelse på månatliga procentuella avvikelser mot jämförelseindex. Informationskvot är ytterligare ett mått för utvärdering och används för att visa en förvaltares riskjusterade avkastning mot index eller med andra ord vilken avkastning som skapats vid ett givet riskutnyttjande. Måttet definieras som över- eller underavkastning mot index dividerad med tracking error. Ju positivare informationskvot, desto bättre. Kollegiet anser, baserat på branscherfarenhet, att en informationskvot som överstiger 0,2 är ett bra resultat. Kapitalförvaltningens mål för de fyra aktivt förvaltade aktie- och räntekonsortierna (svenska aktiekonsortiet, aktiekonsortiet Spiran samt ränte- och företagsobligationskonsortierna) är att den riskjusterade avkastningen över en löpande femårsperiod ska överstiga 0,2 (mätt som informationskvot). Informationskvoten kommenteras därför i första hand för produkter som funnits längre än fem år. För dessa konsortier gäller dessutom målet att de ska överträffa jämförelseindex. Kollegiet erbjuder dessutom två konsortier som förvaltas passivt (utländska aktieindexkonsortiet och svenska aktieindexkonsortiet). Målet för dessa är att ha en avkastning som varken över- eller understiger jämförelseindex. De ska dessutom ha en begränsad och låg aktiv risk. Dessa konsortier har inget mål för informationskvoten. TABELL 4 Avkastning och risk i svenska aktiekonsortiet 1 Avkastning i procent Portföljegenskaper Portfölj Jmfr- Index 2 Diff Aktiv risk Info-kvot, 1år Info-kvot, 5 år ,9 16,8 1,1 1,2 0,9 n.a ,4 27,8-1,4 1,4 Neg n.a ,5 15,7-0,2 0,8 Neg n.a. 1) Konsortiet bildades ) OMX Cap, GI Det svenska aktiekonsortiets avkastning uppnådde drygt 15 procents avkastning, vilket var lägre än föregående år. Avkastningen understeg jämförelseindex med 0,2 procentenheter, vilket innebär att resultatet ligger under målet. Kollegiet har haft en undervikt av små bolag som utvecklats bättre än jämförelseindex, vilket förklarar den lägre avkastningen än index. Sedan konsortiet bildades 2012 har den sammantagna avkastningen understigit jämförelseindex, vilket antyder att målet om en informationskvot på 0,2 på fem års sikt blir svårt att uppnå. 14/108

15 Kammarkollegiet årsredovisning TABELL 5 Avkastning och risk i utländska aktieindexkonsortiet 1 Avkastning i procent Portföljegenskaper Portfölj Jmfr- Index 2 Diff Aktiv risk Aktiv risk 5 år ,8 8,7 0,1 1,9 n.a ,9 25,7 0,2 2,0 n.a ,3 28,1 0,2 2,2 n.a 1) Konsortiet bildades ) MSCI World Net All Countries, SEK Den årliga avkastningen för det utländska aktiekonsortiet ska inte avvika mer än 0,3 procentenheter mot jämförelseindex, justerad för etisk granskning. Det senare betyder att inte tillåtna placeringsalternativ utesluts ur index. Målet för konsortiet är uppfyllt, det vill säga att ge ungefär samma avkastning som index samtidigt som den aktiva risken varit låg. Motivet till att den aktiva risken ligger högt (cirka 2,20) förklaras av att mättidpunkten mellan jämförelseindex och portföljen skiljer sig åt. Det innebär att kollegiet, liksom andra förvaltare, stämmer av värdet per andel på eftermiddagen svensk tid medan index stäms av när den amerikanska börsen stänger. Det innebär att såväl den amerikanska börsen, liksom USD-kursen, kan förändras under dessa timmar. Sammantaget betyder det att den aktiva risken överdrivs markant. Resultatet är således tillfredsställande. TABELL 6 Avkastning och risk i aktiekonsortiet Spiran 1 Avkastning i procent Portföljegenskaper Portfölj Jmfr- Index 2 Diff Aktiv risk Info-kvot, 1år Info-kvot, 5 år ,9 4,0 0,0 1,1 Neg n.a ,0 26,4-2,4 1,4 Neg n.a ,0 16,5 0,6 1,0 0,6 n.a. 1) Konsortiet bildades ) OMXSCAPGI Konsortiet Spiran har som ambition att följa kyrkans etiska regler och blir därför en produkt som i första hand vänder sig till den kyrkliga sfären. Avkastningen har gynnats av en övervikt i konjunkturkänsliga bolag. Konsortiets avkastning har därför överträffat jämförelseindex under år Ingen bedömning kan göras kring det uppsatta målet om en informationskvot om 0,2 på fem års sikt, eftersom konsortiet endast funnits i tre år. 15/108

16 16 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 TABELL 7 Avkastning och risk i svenska aktieindexkonsortiet Avkastning i procent Portföljegenskaper Portfölj Jmfr- Index 1 Diff Aktiv risk 1 år Aktiv risk 5 år ,2 18,3-0,1 0,1 n.a ,7 24,8-0,1 0,0 n.a ,8 13,8 0,0 0,0 0,3 1) OMX 30 CAP GI, etiskt 2) Utfall kan endast beräknas från 2014 på grund av införandet av nytt systemstöd år Den årliga avkastningen för det svenska aktieindexkonsortiet ska inte avvika mer än 0,1 procentenheter mot jämförelseindex (justerad för etisk granskning). Avkastningen har, sedan starten under 2008, varit tillfredsställande eftersom den, justerat för etisk granskning, varit i nivå med jämförelseindex. Fram till och med 2011 jämfördes portföljen med ett index som inte är justerat för etisk granskning, vilket höjde den aktiva risken utifrån ett femårsperspektiv. Från 2012 har index förändrats till att ta hänsyn till etisk granskning. Precis som för tidigare år erhåller kunden indexavkastning med samtidigt mycket små dagliga avvikelser mot index. TABELL 8 Avkastning och risk i räntekonsortiet Avkastning i procent Portföljegenskaper Portfölj Jmfr- Index 1 Diff Aktiv risk Info-kvot, 1år Info-kvot, 5 år ,6 3,1 1,5 0,3 6,0 n.a ,4 1,8 0,6 0,1 4,2 n.a ,7 3,0 0,7 0,1 6,0 3,1 1) OMRX Bond All 1-3 years Resultatet i räntekonsortiet är tillfredsställande på såväl kort som lång sikt, vilket visas av att avkastningen överträffat jämförelseindex. Överavkastningen under 2014 jämfört med index förklaras av att portföljen i första hand varit överviktad av företagsobligationer, vilket bidrog positivt eftersom marknadsräntorna för dessa föll i förhållande till bostadsobligationer. Målet att uppnå en informationskvot på 0,2 över en löpande femårsperiod är uppnått. 16/108

17 Kammarkollegiet årsredovisning TABELL 9 Avkastning och risk i Företagsobligationskonsortiet 1 Avkastning i procent Portföljegenskaper Portfölj Jmfr- Index 2 Diff Aktiv risk Info-kvot, 1år Info-kvot, 5 år ,4 1,8 0,6 0,6 1,8 n.a ,9 6,2 0,7 0,4 1,9 n.a. 1) Konsortiet bildades ) NASDAQ OMX kreditindex, Total Return Företagsobligationskonsortiet har under 2014 givit både en god absolut avkastning och samtidigt en högre avkastning än jämförelseindex. Resultatet är därmed tillfredsställande. Eftersom konsortiet startade 2013 kan ingen bedömning göras på längre sikt annat än att konstatera att starten varit god och därmed bra för kollegiets kunder. Anledningen till att företagsobligationer givit markant högre avkastning under 2014 än exempelvis statsobligationer är att räntedifferensen mellan de båda minskat, vilket kan sägas avspegla marknadsaktörernas bedömning att kreditrisken snarast minskat för företagsobligationer. Enkelt uttryckt betyder det att marknaden bedömer att vi är på väg mot bättre ekonomiska tider. Kapitalförvaltningens samlade resultat för 2014 är överlag tillfredsställande, där de flesta konsortier uppfyller uppsatta mål. Samtidigt har flera konsortier inte funnits tillräckligt länge för att kunna göra fullständig måluppfyllelse, men grovt sett kan aktiv ränteförvaltning anses ha ett tillfredsställande resultat, liksom aktieindexförvaltning. Däremot aktiv aktieförvaltning ser i nuläget inte ut att kunna uppfylla uppsatt mål. Ekonomi. Både kostnader och intäkter redovisas för hela prestationsområdet eftersom inga tillförlitliga siffror kan anges per prestation. Kollegiet konstaterar dock att intäkterna och antalet nya uppdrag stiger inom framför allt kringtjänster till kapitalförvaltning. De totala intäkterna har ökat med närmare 60 procent på fem år och en särskilt stor intäktsökning har skett inom avkastning- och riskanalysrapportering. Det visar att kollegiet har kunnat möta såväl interna som externa krav i efterdyningarna av finanskrisen. Samtidigt är det kollegiets uttalade ambition att investera i såväl ny funktionalitet som att öka IT-mognaden. Syftet är att, så långt det är möjligt, öka automatiseringsgraden, effektiviteten och minska operativa risker. I det kortare perspektivet resulterar detta i nödvändiga kostnadsökningar. De tidigare årens negativa resultat har således varit en del av en medveten strategi. Sedan 2013 har dock resultatet vänts till ett positivt resultat, vilket förklaras av ökade intäkter enligt ovan. Det balanserade överskottet steg till tkr under året (se tabell 10). 17/108

18 18 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 TABELL 10 Intäkter och kostnader (tkr) Intäkter Kostnader Resultat Balanserat resultat ) Intäkterna omfattar både avgiftsintäkter och ränteintäkter. Försäkringsverksamhet Det interna statliga försäkringssystemet ska tillgodose statliga myndigheters och stiftelsers behov dels av försäkringsskydd på förmånliga villkor, dels av stöd och biträde i riskhanteringsarbetet, allt för att statens kostnader för skadehantering ska hållas på en låg nivå. Skaderegleringen ska vara korrekt och kostnadseffektiv. Vidare ska kravet på god säkerhet för statlig utställningsgaranti upprätthållas. Verksamheten vid Försäkringsavdelningen omfattar sålunda: försäkringsverksamhet riskhantering säkerhetsbedömningar för statlig utställningsgaranti. Försäkringsverksamheten. De olika försäkringsprodukter som nu är aktuella i verksamheten kan indelas i sex olika huvudtyper (se nedan). Under 2014 har sjuk- och föräldraförsäkringen för doktorander (benämnd doktorandförsäkring) tillkommit. 1. Verksamhetsrelaterade försäkringar (Verksamhets- och konsultansvarsförsäkringar) 2. Objektsförsäkring (Fordons-, luftfartygs- och skeppsförsäkringar) 3. Rese- och utlandsförsäkringar (Tjänsterese-, rese-, UVA-, UVA+-, URA- och flyttgodsförsäkringar) 4. Studentförsäkringar (Personskade-, studentin-, studentut-, Erasmus Mundus-, FASoch FAS+-, KY/YH- och doktorandförsäkringar) 5. Försäkringar för författningsreglerat personskadeskydd 6. Övriga personförsäkringar (SPS- och GIF-försäkringar) Vid årets slut fanns gällande försäkringsavtal i verksamheten, fördelat på sammanlagt 237 försäkringstagare. Verksamhetsförsäkringen som omfattar skydd för egendom, följdskada och ansvar har tecknats av fyra statliga stiftelser, de sex AP-fonderna, Riksbanken och Utrikesdepartementet samt 197 av de 225 myndigheterna i den statliga redovisningsorganisationen eller sålunda av sammanlagt 209 försäkringstagare. Antalet försäkringstagare med verksamhetsförsäkring har varit i stort sett konstant under en längre tid. Ärendemängden är i stort sett densamma som föregående år men flera ärenden har avslutats under året än under Möjligheten att arbeta effektivt har förbättrats i takt med att ärendehanteringssystemet anpassats till verksamhetens krav och hanteringen utvecklats under året. Vid utgången av 2014 fanns det skadeärenden i balans, 18/108

19 Kammarkollegiet årsredovisning motsvarande 210 ärenden per skadereglerare. Från årsskiftet 2014/15 gäller ett nytt upphandlat avtal om internationell assistans. Därmed är de internationella hjälpinsatserna i verksamheten säkrade för flera år framåt. Undantag från bestämmelsen att en myndighet inte får teckna försäkring hos ett enskilt försäkringsbolag för skador som staten ska ersätta har sökts och beviljats i sex fall under året. Två av dispensfallen gäller Sjöfartsverkets helikoptrar och de andra fallen gäller konst. TABELL 11 Upplysningar om försäkringsverksamheten Antalet gällande försäkringsavtal per balansdagen Antal försäkringstagare med verksamhetsförsäkring Antal inkomna ärenden Antal avslutade ärenden Antal beviljade undantag från försäkringsförbudet Riskhanteringen. Ett omfattande arbete har lagts ner på att ta fram ett nytt metodstöd för riskanalys åt myndigheterna. Arbetet har intensifierats under 2014 och det nya metodstödet kommer nu att lanseras i början av Därutöver har myndigheterna getts efterfrågat stöd i riskhanteringsarbetet i enskilda fall. Temat vid årets riskhanteringsdag var glas. Utställningsgarantin. Arbetet med utställningsgarantier har varit särskilt omfattande detta år. Kammarkollegiet har handlagt 45 garantiansökningar under året, i flera fall gällande utställningar i nya eller renoverade lokaler. Ekonomi. De redovisade premieintäkterna överstiger 2013 års nivå men kommer sannolikt att minska nästa år. Ökningen beror framför allt av erlagda premier för den nya doktorandförsäkringen, tillfälliga premieintäkter för försäkring av ett flertal helikoptrar samt premier som intäktsförts 2014 men rätteligen belöpte på Kammarkollegiet har reserverat tkr för en brandskada i Mariefred i mars 2014, då en kungsladugård totalförstördes. Det är årets största skadehändelse och en av få stora skador som hanterats i det interna försäkringssystemet under verksamhetens snart 20-åriga historia. Bland andra tidigare stora skadefall i systemet kan nämnas miljöskadan i Hallandsåsen 1997, flera flygplansolyckor (2002 i Tullinge utanför Stockholm, 2003 på Arlanda airside, 2005 på ett fjäll i Jämtland, 2006 i Falsterbokanalen och 2007 vid Sisjön utanför Göteborg) samt tågolyckan i Kimstad Alla skadekostnader har hanterats med premiemedel och den årliga skadekostnadsnivån har inte ökat i någon större mån om man undantar 2012, då kostnaden för Kimstadolyckan belastade resultatet med tkr. När det gäller den sistnämnda olyckan har Kammarkollegiet nyligen träffat en förlikning som ändrar på de ekonomiska förutsättningarna. Uppgörelsen innebär att ansvaret för olyckan, vars följder ännu inte helt kan överblickas, delas mellan staten och andra subjekt. Kostnaden för olyckan belastar därmed det statliga försäkringssystemet i betydligt mindre mån än vad som tidigare redovisats. 19/108

20 20 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 TABELL 12 Intäkter och kostnader (tkr) Intäkter Driftkostnader Försäkringsersättningar Summa kostnader Resultat Utgående kapital Driftskostnadsprocent 1 14% 15% 16% 1) Driftskostnadsprocenten utgör årets driftskostnader i förhållande till årets intäkter. Fordringsbevakning Statliga myndigheter har en författningsenlig skyldighet att kräva in och bevaka sina fordringar. Kammarkollegiet tillhandahåller tjänster för indrivning av såväl civilrättsliga som offentligrättsliga fordringar liksom juridisk kompetens avseende tvistiga fordringar. Det övergripande målet för verksamheten är en korrekt och kostnadseffektiv fordringsbevakning. Målsättningen är att behålla befintliga kunder genom en god kvalitet i arbetet, men även att kunna erbjuda fler uppdragsgivare fordringsbevakningens tjänster. Kollegiet mäter kundnöjdheten genom en årlig enkät till uppdragsgivarna. Målsättningen är att minst 70 procent ska vara nöjda. Inom denna uppgift redovisar kollegiet prestationstypen indrivna fordringar. Därutöver redovisas antalet uppdragsgivande myndigheter. Kostnaderna redovisas för hela uppgiften. TABELL 13 Indrivning av fordringar (tkr) Indrivet belopp /108

Regeringens skrivelse 2014/15:132

Regeringens skrivelse 2014/15:132 Regeringens skrivelse 2014/15:132 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Skr. 2014/15:132 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2012 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2012 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET SÅ HÄR STYRS SKATTEVERKET 6 1.1 Upplysningar om

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

INLEDNING 3 RESULTATBEDÖMNING OCH SLUTSATSER 4 Mer beslutade projektmedel än någonsin tidigare 4 Höjd kvalitet i handläggningen 4 Kontroll av

INLEDNING 3 RESULTATBEDÖMNING OCH SLUTSATSER 4 Mer beslutade projektmedel än någonsin tidigare 4 Höjd kvalitet i handläggningen 4 Kontroll av INLEDNING 3 RESULTATBEDÖMNING OCH SLUTSATSER 4 Mer beslutade projektmedel än någonsin tidigare 4 Höjd kvalitet i handläggningen 4 Kontroll av fondmedlens användning 6 Uppföljning och utvärdering 6 Fortsatta

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Årsredovisning 2012. Skolinspektionens årsredovisning 2012 Dnr 10-2012:57001

Årsredovisning 2012. Skolinspektionens årsredovisning 2012 Dnr 10-2012:57001 Årsredovisning 2012 Skolinspektionens årsredovisning 2012 Dnr 10-2012:57001 2 Innehåll Årsredovisning 2012 Generaldirektörens förord... 4 1 Statens skolinspektion... 6 1.1 Organisation... 6 2 Skolinspektionens

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Innehållsförteckning. Statens bostadskreditnämnd Årsredovisning 2011 1

Innehållsförteckning. Statens bostadskreditnämnd Årsredovisning 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 Statens bostadskreditnämnd Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning GD har ordet 2 1 Bostadskreditmarknaden 3 2 Verksamhetsöversikt 4 2.1 BKN:s uppgifter 4 2.2 Finansiering av BKN:s

Läs mer

Innehåll SVERIGES DOMSTOLAR ÅR 2010 5

Innehåll SVERIGES DOMSTOLAR ÅR 2010 5 2010 Innehåll 1 Generaldirektören har ordet... 6 2 Detta är Sveriges Domstolar... 8 2.1 Organisation... 8 2.2 Genomförda och pågående förändringar... 11 3 Sammanfattning... 12 4 Resultatutveckling i

Läs mer

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6

1 Inledning... 2. 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 AD163/2012 1 (45) Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 4 2.2 Bolagsverkets organisation 6 3 Resultatredovisning... 7 3.1 Bolagsverkets

Läs mer

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010 Årsredovisning för Skatteverket 2010 Bollnäs NÄSSJÖ Helsingborg Landskrona TIERP SVEG Lund Sandviken Ulricehamn Stockholm Alingsås västerås Kristianstad Ludvika SOLLEFTEÅ VISBY Kristinehamn FALUN Mariestad

Läs mer

Försäkrings kassans årsredovisning 2010

Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Innehåll Generaldirektören har ordet...3 Styrelsens arbete 2010...4 Om Försäkringskassan...5 Resultaten för år 2010 i sammanfattning...6 Verksamhet... 13 Samlad

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket

2015:15. Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket 2015:15 Myndighetsanalys av Ekonomistyrningsverket MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-11 2014/201-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-11 Fi2014/4418 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2013 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2013 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET 6 1.1 Verksamhetsområden 6 1.2 Organisation 6 1.3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 HSAN. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Medical Responsibility Board

ÅRSREDOVISNING 2010 HSAN. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Medical Responsibility Board ÅRSREDOVISNING 2010 HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Medical Responsibility Board Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Postadress/Postal address: P.O. Box 3539, SE-103 69 Stockholm, Sweden Besöksadress/Visiting

Läs mer

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 INNEHÅLL INLEDNING 3 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 4 Arvsfondsdelegationen 4 Ärendehantering 5 Projektstöd 5 Lokalstöd 6 Krav på redovisning 6 Allmänna arvsfondens

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Stärkta inför kommande utmaningar 2. Året i korthet 5. Om Finansinspektionen 7

Stärkta inför kommande utmaningar 2. Året i korthet 5. Om Finansinspektionen 7 Årsredovisning 2013 17 februari 2014 Dnr 14-1728 INNEHÅLL Stärkta inför kommande utmaningar 2 Året i korthet 5 Om Finansinspektionen 7 Finansinspektionens uppdrag 7 Så finansieras FI 7 Organisation och

Läs mer

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING

FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 FULLGOTT FÖRSÄKRINGSSKYDD VIA KOLLEKTIVAVTALET FORSKNING TRYGGARE ARBETSLIV UTVECKLING 4 MILJONER FÖRSÄKRADE 2011 var ett år då vi gjorde nytta för många människor.

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Patent- och registreringsverket

Årsredovisning 2014. Patent- och registreringsverket Årsredovisning 2014 Patent- och registreringsverket Vår verksamhetsidé PRV ska bygga, använda och tillgängliggöra kompetens för att handlägga, utbilda och informera med syfte att stärka innovationsförmåga

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1 Årsredovisning 2010 15424#4587215!5243 03742232!52430374 22324311347ా 613131632@jf8723]% %4551452/=4689378 9+4872339679811123 8()0+9? 49815424# 458215!52430374223 2!5243037422324311 347�

Läs mer