Kammarkollegiet årsredovisning Årsredovisning /108

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kammarkollegiet årsredovisning 2014 1. Årsredovisning 2014 1/108"

Transkript

1 Kammarkollegiet årsredovisning Årsredovisning /108

2 Dnr Form: Kommunikationsfunktionen, Kammarkollegiet Foto: Magnus Fond

3

4 4 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 Kammarkollegiet 475 år År 2014 firade Kammarkollegiet 475 år sedan grundandet år Detta uppmärksammades högtidligt den 9 september 2014 i Rikssalen på Stockholms slott med kollegiets samtliga medarbetare och Kung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victoria närvarande. Särskilt inbjudna gäster och talare närvarade också för att hylla Kammarkollegiet och tala om dess betydelse genom århundradena som Sveriges första myndighet. Kollegiets historia berättas det mer om i jubileumsboken Om stolar kunde tala som gavs ut under En berättelse om kollegiets resa från grundandet fram till idag. Kung Carl XVI Gustaf, Kronprinsessan Victoria och Claes Ljungh anländer till Rikssalen. Kung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victoria. Kammarkollegiets medarbetare lyssnar på jubileumsmusik. Kung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victoria under framförandet av Kungssången. 4/108

5 Kammarkollegiet årsredovisning Rikssalen på Stockholms slott. Lilla Akademien stod för vacker musik. Kammarkollegiets medarbetare och inbjudna talare. Kammarkollegiets jubileumsbok Om stolar kunde tala. Christopher O`Regan, Lars Sjöberg och Kerstin Hagsgård var några av de inbjudna talarna. Stefan Berg från Kammarkollegiet var programpresentatör. Kammarkollegiets flagga hissad under jubileumsdagen. 5/108

6 6 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 Kammarkollegiets generaldirektör Claes Ljungh under kollegiets 475-årsfirande i Rikssalen på Stockholms slott den 9 september /108

7 Kammarkollegiet årsredovisning GD har ordet År 2014 firade Kammarkollegiet 475 år. Myndigheten grundades år 1539 och är därmed Sveriges äldsta. I september månad firades detta högtidligt i Rikssalen på Stockholms slott med kollegiets samtliga medarbetare, speciellt inbjudna talare samt Kung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victorias närvaro. Kammarkollegiets aktningsvärda ålder och firandet den 9 september uppmärksammades i medier runt om i Sverige och utomlands. I samband med jubiléet tog kollegiet fram en jubileumsbok om vår historia Om stolar kunde tala. Kammarkollegiet har som mål att bli en av Sveriges modernaste myndigheter en modern myndighet med anor. Vårt uppdrag och verksamheter spänner över ett stort antal områden. Gemensamt för dem alla är ambitionen att ständigt effektivisera och öka kundnyttan inom ramen för en rättssäker hantering. Kompetensutveckling av kollegiets medarbetare och chefer samt en perspektivförskjutning från analogt till digitalt är viktiga uppgifter för att nå våra mål. I januari 2014 tecknades ett lokalt avtal om samverkan vid kollegiet. Syftet med samverkansavtalet är att skapa goda förutsättningar för myndighetens medarbetare att bidra med sina kunskaper, erfarenheter och sitt engagemang så att kollegiet kan bedriva en effektiv verksamhet som ständigt utvecklas och förbättras. Under 2014 lämnade avdelningen upphandlingsstödet Kammarkollegiet och gick över till Konkurrensverket. Övergången medförde ekonomiska påfrestningar för kollegiet under året, något vi även kommer att bära med oss under Nya uppdrag har också tillkommit, till exempel att offentliggöra partiers intäktsredovisningar. Vi ser tillbaka på 2014 som ett händelserikt år. Vi har uppnått våra mål vad gäller både verksamhet och ekonomi. Under 2015 är det viktigt att vi fortsätter att arbeta aktivt för att uppnå målet att bli en av Sveriges modernaste myndigheter. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till kollegiets engagerade och kompetenta medarbetare för er arbetsinsats under Nu blickar vi fram emot ett nytt år med nya utmaningar och möjligheter. Claes Ljungh Generaldirektör, Kammarkollegiet 7/108

8 8 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Resultatredovisning 10 Ekonomisk översikt 10 Uppdragsverksamhet 12 Kapitalförvaltning 12 Försäkringsverksamhet 18 Fordringsbevakning 20 Registrering av trossamfund 22 Samordnad ramavtalsupphandling Statens inköpscentral 23 Anslags- och bidragsverksamhet 27 Auktorisation av tolkar och översättare 27 Kanslifunktioner 29 Miljörätt 30 Resegarantier 32 Statliga in- och utbetalningar 34 Stiftelserätt 35 Upphandlingsstödet 37 Allmänna arvsfonden 39 Bevakning av allmänna arvsfondens rätt 40 Förvaltning av allmänna arvsfondens kapital 42 Arvsfondsdelegationens kansli 43 Övrigt 44 8/108

9 Kammarkollegiet årsredovisning Kompetensförsörjning 45 Sammanställning över väsentliga uppgifter 50 Resultaträkning 52 Resultaträkning för Kammarkollegiet 52 Resultaträkning för Försäkringsverksamheten 53 Balansräkning 54 Balansräkning för Kammarkollegiet 54 Balansräkning för Försäkringsverksamheten 56 Anslagsredovisning 58 Finansieringsanalys 78 Tilläggsupplysningar och noter 81 Intern styrning av kontroll 104 Undertecknande 105 9/108

10 10 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 Resultatredovisning I resultatredovisningen redovisas och kommenteras verksamhetens resultat. Redovisningen är indelad i fem kapitel: Ekonomisk översikt, Uppdragsverksamhet, Anslags- och bidragsfinansierad verksamhet, Allmänna arvsfonden och Övrigt. Resultatredovisningen utgår från kollegiets instruktion. Samtliga uppgifter i instruktionen finns dock inte redovisade, utan kollegiet har utifrån följande kriterier gjort ett urval: uppgiften är avgiftsfinansierad, uppgiften ska enligt regleringsbrev återrapporteras, uppgiftens kostnader uppgår till mer än 5 procent av anslaget (cirka 3,5 mnkr) eller uppgiftens resultat på annat sätt bedöms vara väsentlig information för regeringen. I resultatredovisningen beskrivs varje uppgift kortfattat. Beskrivningen innehåller en sammanfattning av uppgiftens innehåll och den eller de prestationstyper som redovisas för uppgiften. I några fall är det inte möjligt eller relevant att redovisa antalet prestationer och då beskrivs prestationerna i löpande text istället. För varje uppgift redovisas kostnader och i förekommande fall dess intäkter. I flertalet fall skiljer sig prestationerna åt vad gäller omfattning och tid. I sådana fall anger kollegiet endast den samlade kostnaden för uppgiften eller prestationstypen. Kollegiet har eftersträvat att så långt möjligt bedöma verksamhetens resultat. Resultatbedömning har dock endast gjorts för de uppgifter där det är möjligt att göra en objektiv bedömning av resultatet baserad på dokumenterade data och mätmetoder. Ekonomisk översikt Kammarkollegiets verksamhet finansierades 2014 med avgifter, anslag, bidrag samt medel ur Allmänna arvsfonden. Av tabell 1 framgår att Kammarkollegiets kostnader har ökat under Ökningen har skett inom samtliga verksamhetsområden. Ökningarna förklaras framför allt av ökade kostnader för IT och ett förstärkt centralt stöd, men också av nyrekryteringar inom framför allt Statens inköpscentral. De ökade kostnaderna har kunnat kompenseras med ökade intäkter i de aktuella verksamheterna. De totala intäkterna har dock minskat, men det förklaras helt av att tkr överfördes till Konkurrensverket i samband med att uppgiften Upphandlingsstöd flyttades dit den 1 mars Ekonomin kommenteras ytterligare i respektive kapitel. 10/108

11 Kammarkollegiet årsredovisning Tabell 1 är huvudsakligen uppdelad efter finansiering, som en komplettering till resterande återrapportering i resultatredovisningen som är uppdelad på verksamheter. Tabellen summerar till totala intäkter och kostnader för Kammarkollegiet. Inom beloppen för Avgifter återfinns huvudsakligen kapitalförvaltningen, exklusive intäkter och kostnader för förvaltning av Allmänna arvsfondens kapital som i stället redovisas sammanhållet, försäkringsverksamheten, fordringsbevakning, Statens inköpscentral, registrering av trossamfund och intäkter för administrativt stöd och lokaler till Ersättningsnämnden. I Anslagsbeloppen ingår främst auktorisation av tolkar och översättare, administration och sammanträdeskostnader för nämnder eller motsvarande, miljörätt, resegarantier, stiftelserätt, administration av bidrag och statliga bolag samt upphandlingsstöd. Intäkter för hantering av lån och administration av viss nämndverksamhet minskar anslagsbelastningen. I beloppen för Övrigt inklusive bidrag ingår huvudsakligen upphandlingsstödjande verksamhet som finansierats med bidrag samt finansiella intäkter och kostnader. TABELL 1 Intäkter och kostnader utifrån finansiering (tkr) Avgifter 1 - intäkter kostnader Resultat Anslag - intäkter kostnader Resultat Allmänna arvsfonden - intäkter kostnader Resultat Övrigt inkl bidrag - intäkter kostnader Resultat Totalt Intäkter Intäkter av anslag Övriga intäkter varav avgiftsintäkter Kostnader Resultat ) Jämfört tabell 2 ingår här även avgiftsintäkter för Ersättningsnämnden. Finansiella intäkter och kostnader återfinns på raden Övrigt inkl. bidrag. Intäkter av avgifter och kostnader för Allmänna arvsfonden framgår på egen rad. I tabellen ingår inte Försäkringsverksamhetens intäkter och kostnader redovisade i transfereringsavsnittet, det vill säga försäkringspremier och skadekostnader. 11/108

12 12 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 Uppdragsverksamhet Inom området Uppdragsverksamhet redovisas Kammarkollegiets avgiftsfinansierade verksamheter. Det betyder att området omfattar verksamheterna Kapitalförvaltning, Försäkringsverksamhet, Fordringsbevakning, Registrering av trossamfund och Statens inköpscentral. TABELL 2 Avgifter översikt (tkr) Avgifter som disponeras 1 +/- tom / Int 2014 Kost / Ack +/- utgå 2014 Kapitalförvaltning Försäkringsverksamhet varav drift Fordringsbevakning Reg. av trossamfund Statens inköpscentral Summa Summa exkl. försäkringsverksamh. transfereringar Avgifter som ej disponeras +/- tom / Int 2014 Kost / Ack +/- utgå 2014 Stiftelserätt Tolkar och översättare Summa ) Jämfört med avgiftsintäkter/kostnader i tabell 1 ingår här även finansiella intäkter och kostnader för de avgiftsfinansierade verksamheterna. Intäkt/kostnad från förvaltning av Allmänna arvsfondens kapital ingår i summorna för Kapitalförvaltningen. 2) Fordringsbevakningens intäkter och kostnader av anslag ingår inte i beloppet. 3) Det ackumelerade utgående saldot har justerats ned avseende indragning av överskott som inte disponeras av Kammarkollegiet och en överföring till ESV, till ett totalt belopp om 46,1 mkr, se tabell 25. De avgiftsfinansierade verksamheterna har totalt sett haft en positiv utveckling under 2014, där samtliga verksamheter återigen uppvisar positiva resultat och i de fall där det har funnits underskott så har dessa kunnat minskas ytterligare under Överskottet i ramavtalsverksamheten är dock fortfarande på en nivå där kollegiet ser att avgiftsnivån kan behöva ses över. Se vidare den ekonomiska kommentaren i respektive avsnitt. I tabellen redovisas även det ekonomiska utfallet för verksamheter där intäkterna inte disponeras, se vidare avsnitten för stiftelserätt samt tolkar och översättare. 12/108 Kapitalförvaltning Kammarkollegiets kapitalförvaltning har till uppgift att sköta kapitalförvaltningen för stiftelser och fonder inom det statliga och kyrkliga området samt för statliga myndigheter. Kunderna (idag drygt 400 stycken) erbjuds antingen en helhets- eller dellösning avseende kapitalförvaltningstjänster, vilket inkluderar tillgångsförvaltning, värdepappersadministration, avkastnings- och riskanalys samt ekonomiadministration. Kollegiet verkar på en öppen marknad, vilket innebär att kunderna alltid har möjlighet att handla upp motsvarande tjänst på den öppna marknaden. Fonddelegationen är kapitalförvaltningens styrelse, och är ett beslutsorgan vars ledamö-

13 Kammarkollegiet årsredovisning ter utses av regeringen. Delegationen är sammansatt av personer med lång erfarenhet från skilda delar av kapitalmarknaden. Kammarkollegiets generaldirektör är ordförande. Fonddelegationen beslutar om långsiktig placeringsinriktning och andra strategiska frågor. I verksamheten Kapitalförvaltning ingår fem huvudsakliga prestationstyper: kapitalförvaltning, värdepappersadministration, avkastning- och riskanalys, ekonomiadministration samt valutaväxlingstjänster. Kollegiet redovisar ett samlat utfall för hela uppgiften, då vi inte har möjlighet att följa upp resultat per prestation på ett kvantitativt sett. Kapitalförvaltning. Kammarkollegiet har inte som mål att uppnå en viss mängd eller storlek på det förvaltade kapitalet. Däremot är det viktigt att kapitalet är av sådan storlek att kapitalförvaltningen kan fortsätta hålla konkurrenskraftiga förvaltningsavgifter och samtidigt ha en väl fungerande organisation med professionell förvaltning. Nedan redovisas dels marknadsvärdet på det förvaltade kapitalet vid utgången av 2014, dels avkastningen i kollegiets olika produkter. TABELL 3 Förvaltat kapital, marknadsvärde vid årets slut (mnkr) Konsortier Svenska aktiekonsortiet Utländska aktieindexkonsortiet Aktiekonsortiet Spiran Svenska aktieindexkonsortiet Räntekonsortiet Företagsobligationskonsortiet Andelsägarnas likvida medel 251 Summa Diskretionära portföljer Kärnavfallsfonden Pensionsmyndigheten Riksgäldens IGF Övriga portföljer Summa Totalt Jämfört med utgången av 2013 har det förvaltade kapitalet ökat med närmare 20 miljarder kronor till drygt 170 miljarder kronor. Antalet nya kunder överstiger det antal som lämnat kollegiet under året, men ökningen av det förvaltade kapitalet förklaras i första hand av stigande tillgångspriser och nettoinsättningar från befintliga kunder. 13/108

14 14 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 Förvaltningsresultat i aktie- och räntekonsortierna. Vid utvärdering av kapitalförvaltning används ett antal standardbegrepp. Över- respektive underavkastning mot index visar hur en förvaltares resultat avviker från jämförelseindex. Aktiv risk (tracking error) visar den risk som en förvaltare använt för att skapa ett visst resultat. Det är naturligtvis bättre om en förvaltare använt mindre risk för att skapa en given överavkastning mot index. Måtttet aktiv risk definieras som standardavvikelse på månatliga procentuella avvikelser mot jämförelseindex. Informationskvot är ytterligare ett mått för utvärdering och används för att visa en förvaltares riskjusterade avkastning mot index eller med andra ord vilken avkastning som skapats vid ett givet riskutnyttjande. Måttet definieras som över- eller underavkastning mot index dividerad med tracking error. Ju positivare informationskvot, desto bättre. Kollegiet anser, baserat på branscherfarenhet, att en informationskvot som överstiger 0,2 är ett bra resultat. Kapitalförvaltningens mål för de fyra aktivt förvaltade aktie- och räntekonsortierna (svenska aktiekonsortiet, aktiekonsortiet Spiran samt ränte- och företagsobligationskonsortierna) är att den riskjusterade avkastningen över en löpande femårsperiod ska överstiga 0,2 (mätt som informationskvot). Informationskvoten kommenteras därför i första hand för produkter som funnits längre än fem år. För dessa konsortier gäller dessutom målet att de ska överträffa jämförelseindex. Kollegiet erbjuder dessutom två konsortier som förvaltas passivt (utländska aktieindexkonsortiet och svenska aktieindexkonsortiet). Målet för dessa är att ha en avkastning som varken över- eller understiger jämförelseindex. De ska dessutom ha en begränsad och låg aktiv risk. Dessa konsortier har inget mål för informationskvoten. TABELL 4 Avkastning och risk i svenska aktiekonsortiet 1 Avkastning i procent Portföljegenskaper Portfölj Jmfr- Index 2 Diff Aktiv risk Info-kvot, 1år Info-kvot, 5 år ,9 16,8 1,1 1,2 0,9 n.a ,4 27,8-1,4 1,4 Neg n.a ,5 15,7-0,2 0,8 Neg n.a. 1) Konsortiet bildades ) OMX Cap, GI Det svenska aktiekonsortiets avkastning uppnådde drygt 15 procents avkastning, vilket var lägre än föregående år. Avkastningen understeg jämförelseindex med 0,2 procentenheter, vilket innebär att resultatet ligger under målet. Kollegiet har haft en undervikt av små bolag som utvecklats bättre än jämförelseindex, vilket förklarar den lägre avkastningen än index. Sedan konsortiet bildades 2012 har den sammantagna avkastningen understigit jämförelseindex, vilket antyder att målet om en informationskvot på 0,2 på fem års sikt blir svårt att uppnå. 14/108

15 Kammarkollegiet årsredovisning TABELL 5 Avkastning och risk i utländska aktieindexkonsortiet 1 Avkastning i procent Portföljegenskaper Portfölj Jmfr- Index 2 Diff Aktiv risk Aktiv risk 5 år ,8 8,7 0,1 1,9 n.a ,9 25,7 0,2 2,0 n.a ,3 28,1 0,2 2,2 n.a 1) Konsortiet bildades ) MSCI World Net All Countries, SEK Den årliga avkastningen för det utländska aktiekonsortiet ska inte avvika mer än 0,3 procentenheter mot jämförelseindex, justerad för etisk granskning. Det senare betyder att inte tillåtna placeringsalternativ utesluts ur index. Målet för konsortiet är uppfyllt, det vill säga att ge ungefär samma avkastning som index samtidigt som den aktiva risken varit låg. Motivet till att den aktiva risken ligger högt (cirka 2,20) förklaras av att mättidpunkten mellan jämförelseindex och portföljen skiljer sig åt. Det innebär att kollegiet, liksom andra förvaltare, stämmer av värdet per andel på eftermiddagen svensk tid medan index stäms av när den amerikanska börsen stänger. Det innebär att såväl den amerikanska börsen, liksom USD-kursen, kan förändras under dessa timmar. Sammantaget betyder det att den aktiva risken överdrivs markant. Resultatet är således tillfredsställande. TABELL 6 Avkastning och risk i aktiekonsortiet Spiran 1 Avkastning i procent Portföljegenskaper Portfölj Jmfr- Index 2 Diff Aktiv risk Info-kvot, 1år Info-kvot, 5 år ,9 4,0 0,0 1,1 Neg n.a ,0 26,4-2,4 1,4 Neg n.a ,0 16,5 0,6 1,0 0,6 n.a. 1) Konsortiet bildades ) OMXSCAPGI Konsortiet Spiran har som ambition att följa kyrkans etiska regler och blir därför en produkt som i första hand vänder sig till den kyrkliga sfären. Avkastningen har gynnats av en övervikt i konjunkturkänsliga bolag. Konsortiets avkastning har därför överträffat jämförelseindex under år Ingen bedömning kan göras kring det uppsatta målet om en informationskvot om 0,2 på fem års sikt, eftersom konsortiet endast funnits i tre år. 15/108

16 16 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 TABELL 7 Avkastning och risk i svenska aktieindexkonsortiet Avkastning i procent Portföljegenskaper Portfölj Jmfr- Index 1 Diff Aktiv risk 1 år Aktiv risk 5 år ,2 18,3-0,1 0,1 n.a ,7 24,8-0,1 0,0 n.a ,8 13,8 0,0 0,0 0,3 1) OMX 30 CAP GI, etiskt 2) Utfall kan endast beräknas från 2014 på grund av införandet av nytt systemstöd år Den årliga avkastningen för det svenska aktieindexkonsortiet ska inte avvika mer än 0,1 procentenheter mot jämförelseindex (justerad för etisk granskning). Avkastningen har, sedan starten under 2008, varit tillfredsställande eftersom den, justerat för etisk granskning, varit i nivå med jämförelseindex. Fram till och med 2011 jämfördes portföljen med ett index som inte är justerat för etisk granskning, vilket höjde den aktiva risken utifrån ett femårsperspektiv. Från 2012 har index förändrats till att ta hänsyn till etisk granskning. Precis som för tidigare år erhåller kunden indexavkastning med samtidigt mycket små dagliga avvikelser mot index. TABELL 8 Avkastning och risk i räntekonsortiet Avkastning i procent Portföljegenskaper Portfölj Jmfr- Index 1 Diff Aktiv risk Info-kvot, 1år Info-kvot, 5 år ,6 3,1 1,5 0,3 6,0 n.a ,4 1,8 0,6 0,1 4,2 n.a ,7 3,0 0,7 0,1 6,0 3,1 1) OMRX Bond All 1-3 years Resultatet i räntekonsortiet är tillfredsställande på såväl kort som lång sikt, vilket visas av att avkastningen överträffat jämförelseindex. Överavkastningen under 2014 jämfört med index förklaras av att portföljen i första hand varit överviktad av företagsobligationer, vilket bidrog positivt eftersom marknadsräntorna för dessa föll i förhållande till bostadsobligationer. Målet att uppnå en informationskvot på 0,2 över en löpande femårsperiod är uppnått. 16/108

17 Kammarkollegiet årsredovisning TABELL 9 Avkastning och risk i Företagsobligationskonsortiet 1 Avkastning i procent Portföljegenskaper Portfölj Jmfr- Index 2 Diff Aktiv risk Info-kvot, 1år Info-kvot, 5 år ,4 1,8 0,6 0,6 1,8 n.a ,9 6,2 0,7 0,4 1,9 n.a. 1) Konsortiet bildades ) NASDAQ OMX kreditindex, Total Return Företagsobligationskonsortiet har under 2014 givit både en god absolut avkastning och samtidigt en högre avkastning än jämförelseindex. Resultatet är därmed tillfredsställande. Eftersom konsortiet startade 2013 kan ingen bedömning göras på längre sikt annat än att konstatera att starten varit god och därmed bra för kollegiets kunder. Anledningen till att företagsobligationer givit markant högre avkastning under 2014 än exempelvis statsobligationer är att räntedifferensen mellan de båda minskat, vilket kan sägas avspegla marknadsaktörernas bedömning att kreditrisken snarast minskat för företagsobligationer. Enkelt uttryckt betyder det att marknaden bedömer att vi är på väg mot bättre ekonomiska tider. Kapitalförvaltningens samlade resultat för 2014 är överlag tillfredsställande, där de flesta konsortier uppfyller uppsatta mål. Samtidigt har flera konsortier inte funnits tillräckligt länge för att kunna göra fullständig måluppfyllelse, men grovt sett kan aktiv ränteförvaltning anses ha ett tillfredsställande resultat, liksom aktieindexförvaltning. Däremot aktiv aktieförvaltning ser i nuläget inte ut att kunna uppfylla uppsatt mål. Ekonomi. Både kostnader och intäkter redovisas för hela prestationsområdet eftersom inga tillförlitliga siffror kan anges per prestation. Kollegiet konstaterar dock att intäkterna och antalet nya uppdrag stiger inom framför allt kringtjänster till kapitalförvaltning. De totala intäkterna har ökat med närmare 60 procent på fem år och en särskilt stor intäktsökning har skett inom avkastning- och riskanalysrapportering. Det visar att kollegiet har kunnat möta såväl interna som externa krav i efterdyningarna av finanskrisen. Samtidigt är det kollegiets uttalade ambition att investera i såväl ny funktionalitet som att öka IT-mognaden. Syftet är att, så långt det är möjligt, öka automatiseringsgraden, effektiviteten och minska operativa risker. I det kortare perspektivet resulterar detta i nödvändiga kostnadsökningar. De tidigare årens negativa resultat har således varit en del av en medveten strategi. Sedan 2013 har dock resultatet vänts till ett positivt resultat, vilket förklaras av ökade intäkter enligt ovan. Det balanserade överskottet steg till tkr under året (se tabell 10). 17/108

18 18 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 TABELL 10 Intäkter och kostnader (tkr) Intäkter Kostnader Resultat Balanserat resultat ) Intäkterna omfattar både avgiftsintäkter och ränteintäkter. Försäkringsverksamhet Det interna statliga försäkringssystemet ska tillgodose statliga myndigheters och stiftelsers behov dels av försäkringsskydd på förmånliga villkor, dels av stöd och biträde i riskhanteringsarbetet, allt för att statens kostnader för skadehantering ska hållas på en låg nivå. Skaderegleringen ska vara korrekt och kostnadseffektiv. Vidare ska kravet på god säkerhet för statlig utställningsgaranti upprätthållas. Verksamheten vid Försäkringsavdelningen omfattar sålunda: försäkringsverksamhet riskhantering säkerhetsbedömningar för statlig utställningsgaranti. Försäkringsverksamheten. De olika försäkringsprodukter som nu är aktuella i verksamheten kan indelas i sex olika huvudtyper (se nedan). Under 2014 har sjuk- och föräldraförsäkringen för doktorander (benämnd doktorandförsäkring) tillkommit. 1. Verksamhetsrelaterade försäkringar (Verksamhets- och konsultansvarsförsäkringar) 2. Objektsförsäkring (Fordons-, luftfartygs- och skeppsförsäkringar) 3. Rese- och utlandsförsäkringar (Tjänsterese-, rese-, UVA-, UVA+-, URA- och flyttgodsförsäkringar) 4. Studentförsäkringar (Personskade-, studentin-, studentut-, Erasmus Mundus-, FASoch FAS+-, KY/YH- och doktorandförsäkringar) 5. Försäkringar för författningsreglerat personskadeskydd 6. Övriga personförsäkringar (SPS- och GIF-försäkringar) Vid årets slut fanns gällande försäkringsavtal i verksamheten, fördelat på sammanlagt 237 försäkringstagare. Verksamhetsförsäkringen som omfattar skydd för egendom, följdskada och ansvar har tecknats av fyra statliga stiftelser, de sex AP-fonderna, Riksbanken och Utrikesdepartementet samt 197 av de 225 myndigheterna i den statliga redovisningsorganisationen eller sålunda av sammanlagt 209 försäkringstagare. Antalet försäkringstagare med verksamhetsförsäkring har varit i stort sett konstant under en längre tid. Ärendemängden är i stort sett densamma som föregående år men flera ärenden har avslutats under året än under Möjligheten att arbeta effektivt har förbättrats i takt med att ärendehanteringssystemet anpassats till verksamhetens krav och hanteringen utvecklats under året. Vid utgången av 2014 fanns det skadeärenden i balans, 18/108

19 Kammarkollegiet årsredovisning motsvarande 210 ärenden per skadereglerare. Från årsskiftet 2014/15 gäller ett nytt upphandlat avtal om internationell assistans. Därmed är de internationella hjälpinsatserna i verksamheten säkrade för flera år framåt. Undantag från bestämmelsen att en myndighet inte får teckna försäkring hos ett enskilt försäkringsbolag för skador som staten ska ersätta har sökts och beviljats i sex fall under året. Två av dispensfallen gäller Sjöfartsverkets helikoptrar och de andra fallen gäller konst. TABELL 11 Upplysningar om försäkringsverksamheten Antalet gällande försäkringsavtal per balansdagen Antal försäkringstagare med verksamhetsförsäkring Antal inkomna ärenden Antal avslutade ärenden Antal beviljade undantag från försäkringsförbudet Riskhanteringen. Ett omfattande arbete har lagts ner på att ta fram ett nytt metodstöd för riskanalys åt myndigheterna. Arbetet har intensifierats under 2014 och det nya metodstödet kommer nu att lanseras i början av Därutöver har myndigheterna getts efterfrågat stöd i riskhanteringsarbetet i enskilda fall. Temat vid årets riskhanteringsdag var glas. Utställningsgarantin. Arbetet med utställningsgarantier har varit särskilt omfattande detta år. Kammarkollegiet har handlagt 45 garantiansökningar under året, i flera fall gällande utställningar i nya eller renoverade lokaler. Ekonomi. De redovisade premieintäkterna överstiger 2013 års nivå men kommer sannolikt att minska nästa år. Ökningen beror framför allt av erlagda premier för den nya doktorandförsäkringen, tillfälliga premieintäkter för försäkring av ett flertal helikoptrar samt premier som intäktsförts 2014 men rätteligen belöpte på Kammarkollegiet har reserverat tkr för en brandskada i Mariefred i mars 2014, då en kungsladugård totalförstördes. Det är årets största skadehändelse och en av få stora skador som hanterats i det interna försäkringssystemet under verksamhetens snart 20-åriga historia. Bland andra tidigare stora skadefall i systemet kan nämnas miljöskadan i Hallandsåsen 1997, flera flygplansolyckor (2002 i Tullinge utanför Stockholm, 2003 på Arlanda airside, 2005 på ett fjäll i Jämtland, 2006 i Falsterbokanalen och 2007 vid Sisjön utanför Göteborg) samt tågolyckan i Kimstad Alla skadekostnader har hanterats med premiemedel och den årliga skadekostnadsnivån har inte ökat i någon större mån om man undantar 2012, då kostnaden för Kimstadolyckan belastade resultatet med tkr. När det gäller den sistnämnda olyckan har Kammarkollegiet nyligen träffat en förlikning som ändrar på de ekonomiska förutsättningarna. Uppgörelsen innebär att ansvaret för olyckan, vars följder ännu inte helt kan överblickas, delas mellan staten och andra subjekt. Kostnaden för olyckan belastar därmed det statliga försäkringssystemet i betydligt mindre mån än vad som tidigare redovisats. 19/108

20 20 Kammarkollegiet årsredovisning 2014 TABELL 12 Intäkter och kostnader (tkr) Intäkter Driftkostnader Försäkringsersättningar Summa kostnader Resultat Utgående kapital Driftskostnadsprocent 1 14% 15% 16% 1) Driftskostnadsprocenten utgör årets driftskostnader i förhållande till årets intäkter. Fordringsbevakning Statliga myndigheter har en författningsenlig skyldighet att kräva in och bevaka sina fordringar. Kammarkollegiet tillhandahåller tjänster för indrivning av såväl civilrättsliga som offentligrättsliga fordringar liksom juridisk kompetens avseende tvistiga fordringar. Det övergripande målet för verksamheten är en korrekt och kostnadseffektiv fordringsbevakning. Målsättningen är att behålla befintliga kunder genom en god kvalitet i arbetet, men även att kunna erbjuda fler uppdragsgivare fordringsbevakningens tjänster. Kollegiet mäter kundnöjdheten genom en årlig enkät till uppdragsgivarna. Målsättningen är att minst 70 procent ska vara nöjda. Inom denna uppgift redovisar kollegiet prestationstypen indrivna fordringar. Därutöver redovisas antalet uppdragsgivande myndigheter. Kostnaderna redovisas för hela uppgiften. TABELL 13 Indrivning av fordringar (tkr) Indrivet belopp /108

Kammarkollegiet årsredovisning 2013 1. Årsredovisning 2013 1/116

Kammarkollegiet årsredovisning 2013 1. Årsredovisning 2013 1/116 Kammarkollegiet årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1/116 4 Kammarkollegiet årsredovisning 2013 2013 i korthet År 2013 var ett innehållsrikt år för Kammarkollegiet. Nedan listas några av de händesler

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 1 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, inklusive komplettering, daterad 2019-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Aktuellt om ramavtal

Aktuellt om ramavtal Nyhetsbrev oktober 2013 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor utsträckning eller som uppgår till stora värden. På IT-området

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008 Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2009-04-02 32-2008-0596 Polisens årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Polisens årsredovisning, daterad 2009-02-12. Syftet

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

vis) UF2014/80413/UD/FIM

vis) UF2014/80413/UD/FIM ah Regeringsbeslut 111:7 REG RING EN 2014-12-18 UF2014/80015/UD/FIM(del vis) UF2014/80413/UD/FIM Utrikesdepartementet Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning

Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Arbetsgruppen ekonomi/juridik Skara 2013-02-14 Rekommendationer för Samordningsförbund angående ansökan om momsersättning Med momsersättning till kommuner menas bestämmelser som gör att kommuner, landsting,

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 R4 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(8) Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 JOKKMOKK Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Sameskolstyrelsens (SamS) årsredovisning,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Sammanfattning. hur inköpssamordningen ska organiseras och styras vilka uppgifter den ska ha hur den bör drivas och effektiviseras.

Sammanfattning. hur inköpssamordningen ska organiseras och styras vilka uppgifter den ska ha hur den bör drivas och effektiviseras. Rapport 2009:12 1 (8) Sammanfattning Bakgrund Den statliga sektorns inköp av varor och tjänster uppgår varje år till betydande belopp. Sedan år 1998 finns förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer