NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1"

Transkript

1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 57 Val av två protokolljusterare 4 58 Godkännande av föredragningslistan 4 59 Obesvarade motioner 5 60 Program för integrationsfrämjande 6 61 Äldrepolitiskt program 7 62 Förvaltningsstadga för Nykarleby stad 9 63 Planläggningsöversikt Förslag till detaljplaneändring för ett delområde vid Forsbacka; Kvarter Kommunal borgen; Nykarleby Kraftverk Ab Arbetsgrupp för Normens skola; mellanrapport Utlåtande om utkastet till regeringspropositionen om en lag om ordnandet av social- och hälsovården Årets företagare Valnämnder och valbestyrelse inför EU-valet Gerda Eklunds minnesfond: Redovisning för Representanter vid stadens egna fastighetsförrättningar 24 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

2 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen 72 Motion; Kommunalt stöd för anställning av privat barnvårdare; Elli Flén Motion; Ledd lekparksverksamhet i Nykarleby; Steven Frostdahl Den europeiska deklarationen om jämställdhet Ansökan om bidrag för uppsökande ungdomsarbete; After Eight Anmälningsärenden 33 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Högdahl Jan-Erik, ordförande Beslutande Granlund Vald-Erik Holmberg Marika Ingman Ronny Kass Mathias Lawast Sören Linqvist Rita Näs Greta Palm Maria, viceordförande Rögård Nils-Erik Frånvarande Övriga deltagande Kronqvist Bo, stadsfullmäktiges ordförande Flén Elli, stadsfullmäktiges I viceordförande Frostdahl Roger, stadsfullmäktiges II viceordförande Willman Gösta, stadsdir. och föredragande Knuts Tomas, stadssekreterare, prot.förare Paragrafer Underskrifter Ordförande Protokollförare Jan-Erik Högdahl Tomas Knuts Protokolljustering Tid och plats Underskrifter Maria Palm Nils-Erik Rögård Framlagt till allmänhetens Påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Bestyrker Gunilla Widman, vik. kanslist

4 Stadsstyrelsen CK:17/2014/ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sst 56 Ordförande öppnar sammanträdet samt konstaterar huruvida stadsstyrelsen är lagligt sammankallad och beslutför. Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. CK:18/2014/ VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE Sst 57 I tur att justera protokollet är ledamöterna Maria Palm och Nils-Erik Rögård. (Följande i tur är Vald-Erik Granlund och Marika Holmberg). SD: Stadsstyrelsen torde utse de i tur varande ledamöterna att justera protokollet från sammanträdet. Till protokolljusterare utsågs ledamöterna Maria Palm och Nils-Erik Rögård. Protokollet justeras på stadskansliet onsdagen den kl CK:238/2014/ GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Sst 58 SD: Stadsstyrelsen godkänner föredragningslistan och besluter om eventuella tilläggsärenden. Föredragningslistan godkändes.

5 Stadsstyrelsen CK:106/2014/ OBESVARADE MOTIONER Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Sst 25 Sfm 4 Sst 59 Enligt 5 i stadsfullmäktiges arbetsordning skall stadsstyrelsen informera fullmäktige om de motioner som väckts av fullmäktigeledamöter och som sänts till stadsstyrelsen för beredning, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år. Vid årsskiftet var följande motioner ännu inte färdigbehandlade: - Motion; Ledd lekparksverksamhet i Nykarleby; Steven Frostdahl (Stadsfullmäktige ). - Grundförbättring av Forsby byväg, Brännan och angående en gång- och cykelväg mellan Forsby byväg och Bangatan; Rita Linqvist m.fl (Stadsfullmäktige ). - Motion angående flyttande av gräns för uppsamlingsområde till Ytterjeppo skola; Rita Linqvist m.fl. (Stadsfullmäktige ) - Motion angående Nykarleby Kraftverks fortsatta finansiering av Fennovoimas kraftverk i Pyhäjoki; Karl-Erik Wikström (Stadsfullmäktige 90, ) - Motion; Kort- och långsiktig planering av trafikarrangemang till skolområdet och närliggande bostadsområden; Maria Palm (Stadsfullmäktige ) - Motion; Kommunalt stöd för anställning av privat barnvårdare; Elli Flén (Stadsfullmäktige ) SD: Antecknades för kännedom och delges stadsfullmäktige. Antecknades för kännedom. SD: Beslutet meddelas BLK och BK.

6 Stadsstyrelsen CK:21/2014/ PROGRAM FÖR INTEGRATIONSFRÄMJANDE Stadsstyrelsen Bilaga 1/7 Stadsfullmäktige Bilaga 1/5 Sst 7 Sfm 5 Sst 60 Det nu gällande integrationsprogrammet för kommunerna i Jakobstadsregionen utarbetades år inom ramen för det s.k. IMMI-projektet. Enligt den nya integrationslagen som trädde i kraft hösten 2011 ska kommunerna uppdatera sina integrationsprogram före utgången av år Ett villkor för att bl.a. statens ersättning för mottagande av flyktingar ska betalas till kommunerna är att det finns ett uppdaterat integrationsprogram. Samarbetsnämnden rekommenderade i juni 2013 att kommunerna i Jakobstadsregionen gemensamt finansierar en uppdatering av integrationsprogrammet genom att ge projektkoordinator Ulla Linder i uppdrag att utföra arbetet som anställd av staden Jakobstad med placering i social- och hälsovårdsverket. Samarbetsnämnden rekommenderar att kommunerna i Jakobstadsregionen godkänner bifogat integrationsprogram. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att det bifogade programmet för integrationsfrämjande godkänns. Stadsstyrelsens förslag godkändes. SD: Beslutet meddelas kanslierna, samt införs i förteckningen över program.

7 Stadsstyrelsen CK:286/2013/ ÄLDREPOLITISKT PROGRAM Stadsstyrelsen Bilaga 1/111 Stadsstyrelsen Bilaga 1/43 Stadsfullmäktige Bilaga 1/6 Sst 111 Sst 43 Sfm 6 Äldrerådet har gjort en utvärdering (bilaga) av det äldrepolitiska programmet som godkändes av stadsfullmäktige Programmet gällde åren Äldrerådet anser att ett eget äldrepolitiskt program fortsättningsvis behövs för Nykarleby. Äldrerådet konstaterar i sin utvärdering att programmets tyngdpunkt har legat på social- och hälsovård och att programbasen i det kommande programmet bör breddas och beröra alla sektorer. Äldrerådet föreslår för stadsstyrelsen att en arbetsgrupp utses som inleder arbetet med ett nytt äldrepolitiskt program för den pågående mandatperioden. SD: Stadsstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdrag att göra upp ett äldrepolitiskt program för perioden Stadsstyrelsen valde Vald-Erik Granlund och Bo Kronqvist till medlemmar i arbetsgruppen. Äldrerådet utser 2 medlemmar. Beslutet meddelas de valda, äldrerådet samt införs i förteckningen över förtroendevalda. Arbetsgruppen har bestått av Sigvald Blomqvist (ordförande), Anna-Brita Fredriksson, Bo Kronqvist och Vald-Erik Granlund. Tomas Knuts har fungerat som sekreterare för arbetsgruppen. Arbetsgruppen har överlämnat sitt förslag till äldrerådet som den för sin del godkänt förslaget. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att det bifogade äldrepolitiska programmet godkänns. Samtidigt avtackas arbetsgruppen. Stadsstyrelsens förslag godkändes.

8 Stadsstyrelsen Sst 61 SD: Beslutet meddelas kanslierna, äldrerådet, handikapprådet och social- och hälsovårdsverket samt införs i förteckningen över program.

9 Stadsstyrelsen CK:181/2014/ FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR NYKARLEBY STAD Stadsstyrelsen Bilaga 1/47 Stadsfullmäktige Bilaga 1/7 Den nuvarande förvaltningsstadgan är godkänd av stadsfullmäktige och är i behov av en uppdatering. Förändringarna i det uppdaterade förslaget till förvaltningsstadga framkommer i bilagan. Sst 47 SD: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner ändringarna i förvaltningsstadgan. Stadsstyrelsen omfattade förslaget till förvaltningsstadga med kompletteringar i 3 och 6. Sfm 7 Stadsstyrelsens förslag godkändes. Sst 62 SD: Beslutet meddelas kanslierna och införs i stadens författningssamling.

10 Stadsstyrelsen CK:53/2014/ PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Bilaga 1/48 Stadsfullmäktige Bilaga 1/8 Ten 11 Sst 48 Sfm 8 Sst 63 Kommunen skall enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL 7) minst en gång i året göra upp en översikt över de planeärenden som är anhängiga eller blir anhängiga i kommunen under den närmaste tiden och som inte är av ringa betydelse. BK har enligt praxis uppgjort en kortfattad skriftlig planläggningsöversikt. I översikten redogörs kort för de väsentligaste planeärendena och deras beredningsfaser. Förslaget presenteras på sammanträdet. GEO: TEN torde föreslå för stadsstyrelsen att den uppgjorda planläggningsöversikten för 2014 godkänns. Tillkännagivandet föreslås ske genom kungörelse på anslagstavlorna och stadens hemsida. Översikten delges ELY-centralen och distribueras till stadens bibliotek. Enligt stadsgeodetens förslag. SD: Stadsstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag till planläggningsöversikt. Ärendet meddelas stadsfullmäktige för kännedom. Antecknades för kännedom. SD: Beslutet meddelas TEN.

11 Stadsstyrelsen CK:24/2014/ FÖRSLAG TILL DETALJPLANEÄNDRING FÖR ETT DELOMRÅDE VID FORSBACKA; KVARTER 1404 Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Bilaga 1,2/12 Stadsfullmäktige Bilaga 1,2/9 Sst 12 Det uppgjorda planförslaget, detaljplaneändring för ett delområde invid Forsbacka har varit framlagt till påseende. Detaljplanen berör kvarter 1404 och invid varande allmänna områden i stadsdel 14. Över planförslaget har begärts in utlåtanden från myndigheter och motsvarande intressenter. Under planprocessen har utlåtanden eller svarsmeddelanden erhållits av Österbottens Förbund, Österbottens Räddningsverk/Nykarleby enheten och Social- och hälsovårdsverket (hälsoinspektionen i Jakobstad). Synpunkter över planeändringsåtgärderna har erhållits av M. och K. Helsing i ett tidigare skede av planprocessen. Österbottens Räddningsverk/Nykarleby enheten har i initial- och utkastskedet framfört synpunkter som tillhör verkställigheten, bl.a. dimensioneringen av gator/räddningsvägar. Byggnadskontoret (BK) har tagit del av utlåtandena/meddelandena och de synpunkter som framförts i skrivelserna. I skrivelserna framförda sypunkter har granskats/ bedömts inför förslagsskedet (hänv.; planbeskrivningen , s. 9). Detaljplaneändringen med det föreslagna småskaliga boendet (AP-7) förorsakar inga betydande konsekvenser jämfört med gällande detaljplan för Forsbacka (Dp nr 96, SFM ). I kvarter 1404 ökar antalet hushåll, men byggrätten är bibehållen och våningsantalet t.o.m. sänks något (II -> 1 u ¾). Inga anmärkningar har inkommit mot det uppgjorda detaljplaneförslaget. Utlåtandena (o. svarsskrivelserna) bifogas som en sammanställning i ett separat bemötandekort (bilaga 1). Byggnadskontoret föreslår med beaktande av ovanstående att stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att det uppgjorda detaljplaneförslaget för kvarter 1404 vid Forsbacka godkänns. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att detaljplaneförslaget för kvarter 1404 vid Forsbacka godkänns.

12 Stadsstyrelsen Sfm 9 Sst 64 Stadsstyrelsens förslag godkändes. SD: Beslutet kungöres samt meddelas BK, MBN, Österbottens förbund, Lantmäteriverket och ELY-centralen.

13 Stadsstyrelsen CK:154/2014/ KOMMUNAL BORGEN; NYKARLEBY KRAFTVERK AB Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Sst 53 Sfm 10 Protokollsanteckning: Som ett led i bolagiseringsprocessen av affärsverket Nykarleby Kraftverk beslöt fullmäktige år 2011 att flytta över 4 miljoner euro av tidigare års överskott till stadens balans från affärsverkets balans. För att kunna fullfölja detta ägarbeslut upptog affärsverket ett lån på 4 miljoner från Andelsbanken år Lånet är ett fasträntelån på 10 år. Ingen borgen krävdes då eftersom affärsverket var en del av staden. Affärsverket har under år 2013 amorterat ca och sålunda uppgår den återstående skulden till ca 3,6 miljoner euro. Som en naturlig följd av verksamhetsöverlåtelsen den (bolagiseringen av Nykarleby kraftverk) bör denna skuld överflyttas till Nykarleby Kraftverk Ab. Enligt uppgifter från Vasa Andelsbank är läget följande: Lån FI som ursprungligen har Nykarleby stad tagit, kan överföras till Nykarleby Kraftverk i samband av bolagisering med samma villkor som Nykarleby stad nu har om Nykarleby stad ger borgen för lånet. Nykarleby Kraftverk Ab ansöker därför om kommunal borgen för ovannämnda lån. Av lånet kvarstår 3,6 miljoner att återbetala under en period på 9 år. SD: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar borgen till Nykarleby Kraftverk Ab för det 10 års fasträntelån som affärsverket upptog från Vasa Andelsbank år Föreslås att ingen provision uppbärs för borgensförbindelsen. Bengt Jansson, Jan-Erik Högdahl, Kenneth Nylund och Stefan Sjöberg anmälde jäv. Under diskussionen föreslog Leif Häggblom att stadsfullmäktige skulle kräva en motsäkerhet, samt uppbära en provision på 1 % för borgenförbindelsen.

14 Stadsstyrelsen Sst 65 Stadsstyrelsens förslag godkändes. Leif Häggblom anmälde avvikande mening till protokollet. SD: Beslutet meddelas Nykarleby Kraftverk Ab, EK och CK för verkställighet.

15 Stadsstyrelsen CK:239/2014/ ARBETSGRUPP FÖR NORMENS SKOLA; MELLANRAPPORT Sst 66 Bilaga 1/66 Stadsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att sköta kontakterna till skolan gällande de åtgärder som vidtas för att förbättra situationen i fastigheten. Arbetsgruppen presentar sin mellanrapport och rekommendationer vid mötet. Rapporten finns bifogad. Eftersom arbetsgruppen har fullgjort sitt uppdrag bör stadsstyrelsen ta ställning till om arbetsgruppen ska avtackas eller ifall den ska fortsätta med reviderat mandat. SD: Stadsstyrelsen antecknar rapporten för kännedom och tar på basen av den presenterade rapporten ställning till fortsättningen. Stadsstyrelsen antecknade mellanrapporten för kännedom och beslöt ge arbetsgruppen fortsatt mandat till

16 Stadsstyrelsen CK:240/2014/ UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL REGERINGSPROPOSITIONEN OM EN LAG OM ORDNANDET AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Sst 67 Bilaga 1/67 SD: Föreslås att stadsstyrelsen omfattar stadsdirektörens bifogade förslag till utlåtande. Sammanfattningsvis kan sägas att: Nykarleby stad anser att Vasa sjukvårdsdistrikts 13 kommuner med invånare skall bilda ett gemensamt social- och hälsovårdsområde. Staden anser att samarbetet skall ordnas genom en samkommunal förvaltning och vi anser att det nuvarande samarbetsområdet i Jakobstadsregionen skall få fortsätta gällande primärhälsovård och socialvård.

17 Stadsstyrelsen CK:241/2014/ ÅRETS FÖRETAGARE 2013 Bilaga 1/68 Stadsstyrelsen utser varje år "Årets företagare" i Nykarleby. Företagarpriset har utdelats sedan 1991 för att uppmärksamma ett framgångsrikt företag på orten. Priset utdelas till ett företag som genom aktiv småföretagarverksamhet bidragit till en breddning av näringsstrukturen i Nykarleby och som genom sitt initiativ kan utgöra en förebild för ny företagsverksamhet. Priset utdelas på Nykarleby stads företagarkväll den (programmet för företagarkvällen som bilaga). Sst 68 SD: Stadsstyrelsen utser årets företagare 2013 på basen av förslag som ges på mötet. Stadsstyrelsen beslöt utse Kronqvist Bolagen Ab till årets företagare Kronqvist Bolagen har utvecklats till ett framgångsrikt och modernt företag som under de senaste åren även gjort uppskattade satsningar i och för Nykarleby. Företaget är tack vare sin mångsidighet och professionalism en god förebild för näringslivet i Nykarleby och tilldelas därför företagarpriset Beslutet meddelas CK för verkställighet.

18 Stadsstyrelsen CK:184/2014/ VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE INFÖR EU-VALET 2014 Stadsstyrelsen Bilaga 1/39 Europaparlamentsval ordnas söndagen den 25 maj Förhandsröstning sker under tiden och i utlandet under tiden Valnämnderna för varje röstningsområde tillsätts av kommunstyrelsen i god tid före valet. Medlemmar och ersättare skall väljas bland valbara invånare i kommunen så att varje valnämnd och valbestyrelse i mån av möjlighet företräder de i partiregistret antecknade partier som vid föregående riksdagsval ställt upp kandidater i valkretsen i fråga. Den politiska representationen granskas också separat för medlemmarna respektive ersättarna. Likaså skall jämställdhetslagens krav på 40 procents representation fyllas både för medlemmarnas och ersättarnas del. I valnämnden skall finnas en ordförande, en viceordförande, tre övriga medlemmar och ett behövligt antal ersättare, dock minst tre. Valbestyrelsen tillsätts likaså av kommunstyrelsen i god tid före valet. Till valbestyrelsen hör ordförande, viceordförande, ytterligare en medlem och ett behövligt antal ersättare, dock minst tre. En valnämnd eller valbestyrelse är beslutför med 3 medlemmar. Valnämndens ersättare och valbestyrelsens ersättare skall ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna. En person som uppställts som kandidat i EU-valet kan inte vara medlem eller ersättare i en valbestyrelse. Däremot finns det inget hinder för en kandidat att vara medlem eller ersättare i en valnämnd. Valbarheten till valnämnder och valbestyrelser bestäms i övrigt enligt kommunallagen 33 och 36. Kommunen är indelad i 10 röstningsområden: nr 1 Nykarleby (öster om älven) 2 Kyrkoby (väster om älven samt delar av Kyrkoby och Forsby) 3 Kovjoki 4 Markby 5 Socklot 6 Ytterjeppo 7 Hirvlax

19 Stadsstyrelsen Sst 39 8 Munsala 9 Pensala 10 Jeppo Valnämnderna och valbestyrelsen vid senaste val (kommunalvalet 2012) bifogas. SD: Stadsstyrelsen torde tillsätta valnämnder och valbestyrelse för EU-valet 2014 enligt ovannämnda föreskrifter. Beslutet meddelas de valda, centralvalnämnden samt införes i förteckningen över förtroendevalda. Stadsstyrelsen beslöt tillsätta valnämnder och valbestyrelsen inför EU-valet 2014 enligt följande: I. röstningsområdet, Nykarleby Medlemmar Bo Kronqvist, ordförande Anna Sundstén, viceordförande Marika Holmberg Bo Andersson Rita Linqvist Ersättare Synnöve Backström-Nykvist, Kjell Söderlund, Rune Granlund, Margareta Storsved II. röstningsområdet, Kyrkoby Medlemmar Ralf Skåtar, ordförande Greta Backman, viceordförande Raoul Carlstedt Marit Karlstedt-Fellman Olavi Heinonen Ersättare Anna-Brita Fredriksson, Tommy Krokvik, Helena Häggström, Göran Sjöblom, Agneta Westerlund-Blomqvist III. röstningsområdet, Kovjoki Medlemmar

20 Stadsstyrelsen Rune Sjöholm, ordförande Johannes Broberg, viceordförande Gunborg Mattsson Annika Heselius Barbro Heselius Ersättare Jan-Erik Högdahl, Frank Heselius, Marina Ek-Bäck, Clas-Göran Westerlund, Margita Bränn IV. röstningsområdet, Markby Bordlades. V. röstningsområdet, Socklot Medlemmar Roy Björkman, ordförande Lilian Björklund, viceordförande Lilian Wik Bror Segervall Ann Segervall Ersättare Gunilla Henriksson, Siv Frostdahl-Blomqvist, Gösta Harald, Sture Smeds VI. röstningsområdet, Ytterjeppo Medlemmar Kurt Cederström, ordförande Bo-Håkan Nybäck, viceordförande Anne-Mari Koski Yvonne Ström Bertel Andersson Ersättare Nils-Erik Broman, Rolf Sjöblom, Magnus Finnila, Helena Kronqvist

21 Stadsstyrelsen VII. röstningsområdet, Hirvlax Medlemmar Olof Wik, ordförande Elli Flén, viceordförande Inger Stråka Christina Nybäck Dan-Anders Nyvik Ersättare Elisabet Lindgren, Rune Skåtar, Greta Näs, Per Westlin, Alf Holm VII. röstningsområdet, Munsala Medlemmar Kerstin Ollandt, ordförande Per-Ole Julin, viceordförande Elisabet Granlund Gösta Fors Birgitta Mietala Ersättare Fredrik Backlund, Per-Eric Anderson, Kerstin Nysten, Stig Antell, Valborg Ingman IX. röstningsområdet, Pensala Medlemmar Henry Södersved, ordförande Maria Sirén, viceordförande Sonja Renvall Armas Tiittanen Ann-Katrin Neuman Ersättare Tore Wallin, Monika Andersson, Jan Sirén, Sven Åman, Nils-Erik Rögård X. röstningsområdet, Jeppo Medlemmar

22 Stadsstyrelsen Barbro Julin, ordförande Stig Forsgård, viceordförande Bo Nygård Carl-Erik Fors Sonja Julin Ersättare Barbro Stenfors, Ronny Ludén, Kristina Blomberg, Bror Westin, Johan Stenfors. Valbestyrelsen Medlemmar: Raoul Carlstedt, ordförande Greta Backman, viceordförande Margareta Helsing Ersättare: Ulf Sourander, Ralf Forslund, Lisen Aspnäs, Gösta Lillvik. Sst 69 SD: Stadsstyrelsen tillsätter valnämnden i Markby för EU-valet Beslutet meddelas de valda, centralvalnämnden samt införs i förteckningen över förtroendevalda. Stadsstyrelsen beslöt tillsätta valnämnden i Markby inför EU-valet enligt följande: Putte Bäck, ordförande Rune Nyman, viceordförande Gösta Finne Agneta Nylund Maj-Lis Ruissaari Ersättare: Håkan Rönnqvist, Petra Nygård, Rickard Hagman, Åke Blomqvist.

23 Stadsstyrelsen CK:242/2014/ GERDA EKLUNDS MINNESFOND: REDOVISNING FÖR 2013 Sst 70 Bilaga 1/70 Enligt fondens stadgar skall årligen ges en redovisning till stadsstyrelsen över fondens förvaltning. Fonden har utdelat bidrag till hjälpbehövande på sammanlagt euro under år SD: De placerade medlens värde per antecknas för kännedom.

24 Stadsstyrelsen CK:243/2014/ REPRESENTANTER VID STADENS EGNA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR Sst 71 Staden handhar fastighetsbildningen enligt fastighetsbildningslagen (FBL) på detaljplaneområden i kommunen. Lantmäteriverket ombesörjer fastighetsbildningen på glesbygdsområden, generalplane- och stranddetaljplaneområden. Staden bör ha en representant vid de fastighetsförrättningar som verkställs av egen lantmäteripersonal. Lantmäteriingenjören och stadsgeodeten är förrättningsingenjörer enligt FBL 5. Byggmästaren för kommunalteknik har varit utsedd till en av stadens representanter vid ovan nämnda fastighetsförrättningar. Föreslås för stadsstyrelsen att Lars Kengo befrias från uppdraget samt att en ny ersättare utses. SD: Föreslås för stadsstyrelsen att byggmästaren för kommunalteknik, ingenjör Mårten Lindström, utses till en stadens representant vid de förrättningar som utförs av stadens egen lantmäteripersonal. Föreslås att paragrafen justeras omedelbart samt att beslutet kan iakttas innan detta vunnit laga kraft. Beslutet delges Lindström, PPU, BK och stadens förrättningsingenjörer.

25 Stadsstyrelsen CK:760/2013/ MOTION; KOMMUNALT STÖD FÖR ANSTÄLLNING AV PRIVAT BARNVÅRDARE; ELLI FLÉN Stadsfullmäktige Bilaga 1/65 Stadsstyrelsen Sektionen för småbarnsfostran Bilaga A/67 Bildningsnämnden Sfm 65 Sst 216 Ssf Elli Flén lämnade in en motion om att Nykarleby stad skulle införa ett kommunalt stöd för privat vård av barn, bilaga 1/65. Motionen överfördes till stadsstyrelsen för beredning. Motionen sänds till bildningsnämnden för beredning. Barnfamiljer i behov av dagvårdsplatser har ökat i mycket snabb takt de senaste åren och tillfälliga lösningar har tillkommit för att råda bot på platsbristen. Dock har staden gjort satsningar på dagvården såsom Rummelbacken 2, Hirvlax daghem, Munsala daghems renovering och tillbyggnad, samt under planering Jeppo daghem, vilket på sikt jämnar ut det stora trycket på dagvården. I dag har de flesta kommundelar kommunal dagvårdsservice. Privat stöd för vård av barn, kan familj få som har barn under skolåldern vilket vårdas av person som familjen anställt eller av privat dagvårdsproducent. Privatvårdsstödet består av vårdpenning samt ett vårdtillägg som betalas på basen av familjens inkomster. Båda stöden betalas separat för varje barn som berättigar till stöd. En förutsättning för att få stödet är att barnet/barnen inte är i kommunal dagvård. I motionen hänvisas till att FPA betalar stödet MEN man bör komma ihåg att det är kommunerna (Nykarleby stad) som till 100% finansierar privatvårdsstödet samt hemvårdsstödet för barn och det partiella stödet. FPA handhar endast administrationen av stödformerna. Den privata vårdproducenten skall godkännas och övervakas av kommunen för att säkra kvaliteten. I Nykarleby är det dagvårdsledaren som handhar detta arbete.

26 Stadsstyrelsen I dagens läge är det endast 1 familj i Nykarleby som lyfter stöd för privat vård av barn. Hemvårdsstödet kom till i tiderna som ett komplement till dagvården. Trots att behovet av dagvårdsplatser ökat mycket sedan 2010 har åtgången av hemvårdsstödet inte minskat i samma omfattning. Dvs. antalet stödtagare har inte minskat märkbart, men antalet barn i behov av dagvårdsplats har i sin tur ökat märkbart. SSF 67 BLN 22 Sst 72 I Nykarleby har tidigare ett kommuntillägg utbetalats till familjer under en försöksperiod. Resultatet av utvärderingen av Nykarlebytillägget gav inte önskad effekt, dvs. trycket på dagvården minskade inte. Med ett kommunalt stöd minskar inte dagvårdens ordinarie kostnader eftersom färre barn inte automatiskt innebär minskad verksamhet. Det som kan påverka kostnaderna är att behovet av tillfälliga lösningar ev. kan minska, och med dem ev. budgetändringar. Istället ökar barndagvårdens kostnader för utbetalningen av hemvårdsstödet, med ett kommuntillägg och privatvårdsstöd. DVC: Sektionen för småbarnsfostran torde omfatta ovannämnda redogörelse som svar på motionen. Ärendet tillställs bildningsnämnden som för ärendet vidare för behandling i stadsstyrelsen. Förslaget omfattades. Sektionen för småbarnsfostran framhåller att staden bör fokusera på den lagstadgade verksamheten. SKD: Bildningsnämnden torde omfatta sektionens för småbarnsfostran förslag med motiveringen att staden bör fokusera på den lagstadgade verksamheten. Nykarleby stad finansierar till 100 % privatvårdsstödet samt hemvårdsstödet för barn och det partiella stödet, vilket leder till en ökning av dagvårdskostnaderna. Ärendet tillställs stadsstyrelsen för vidare behandling. Godkändes enligt förslag. SD: Stadsstyrelsen omfattar i princip bildningsnämndens förslag, men anser att det vore intressant med ett experiment i liten skala i en by utan organiserad kommunal dagvård. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att svaret på motionen godkänns.

27 Stadsstyrelsen

28 Stadsstyrelsen CK:1107/2012/ MOTION; LEDD LEKPARKSVERKSAMHET I NYKARLEBY; STEVEN FROSTDAHL Stadsfullmäktige Bilaga 1/47 Stadsstyrelsen Sektionen för småbarnsfostran Bilaga A/66 Bildningsnämnden Steven Frostdahl lämnade in en motion om att utreda hur larsmomodellen med ledd lekparksverksamhet kunde utvecklas, genomföras och marknadsföras i Nykarleby. Sfm 47 Motionen antecknades för kännedom och överfördes till stadsstyrelsen för beredning. Sst 255 SD: Motionen överförs till BLK för beredning. Bilaga A/66 Ssf I Larsmo ordnar kommunen lekparksverksamhet 3 dagar/vecka, 1 dag i Näs och 2 dagar vid Furuholmens fritidsgård. Lekparken är öppen förmiddagar , därutöver ordnas familjecafé 1 förmiddag/vecka. Verksamheten är avsedd för barn i åldern 2-5 år vilka inte är i kommunal dagvård. Till lekparken kan barn hämtas som har anmälts i förväg, för att få sällskap av andra barn eller få tillsyn under tiden som föräldrarna behöver uträtta ärenden. Högst 12 barn kan tas emot i parken/dag. Anställda är en barnträdgårdslärare på 20 h/v, som tar emot anmälningar till parken, och handhar familjecaféverksamheten samt en barnskötare på 10 h/v. Parken i Furuholmen delar utrymmen med Solrosens daghem som tillfälligt är inrymt i Fritidsgården. Parkverksamheten fungerar till största delen utomhus men gruppen kan vid behov gå in till Solrosen och äta mellanmål och läsa saga när daghemsgruppen har sin utevistelse. I Näs har parkverksamheten tillgång till ett för tillfället tomt utrymme. Avgiften för familjerna är 2 euro per barn/dag och ifall av syskon är avgiften för det andra och därpå följande syskon 1 euro per barn/dag.

29 Stadsstyrelsen SSF 66 Ledd parkverksamhet, klubbar samt öppet daghem verksamhet är ett frivilligt åtagande för kommunen. Tjänsterna är avsedda att stöda familjerna i deras vardag. Verksamheten är avsedd för familjer med barn under skolåldern vilka inte har kommunal dagvård. Den ledda parkverksamheten borde ordnas i en befintlig lekpark, som är säker för barnen att använda, dvs. redskapen bör vara i skick, staket omgärda lekparken samt tillräckligt med material finnas att tillgå. Förutom detta bör det finnas tillgång till en toalett i närheten, som barn och vuxna har tillgång till, samt utrymmen dit verksamheten vid behov kan söka sig till ifall av ex. regn. I centrum finns bl.a. Rummelbacksparken och Lundaparken. Vid Lundaparken finns inte tillgång till ex. toalett. Det finns heller inte i Rummelbacksparken men där finns Rummelbackens daghem i närheten. För verksamheten behövs tilläggspersonal eftersom parkverksamheten inte kan kombineras med den befintliga kommunala barndagvården, utan fungerar som en skild grupp. Personalen i daghemmen är dimensionerad utgående från barn/vuxen och det finns inte kapacitet att ansvara för ytterligare barn. Personalkostnaderna för Larsmos modell uppgår ca /år brutto (inkl. lönebikostnader) om verksamheten pågår 11 månader/år. Därtill kommer materialkostnader. Inkomsterna uppgår ifall av att det finns maximalt antal barn/dag i gruppen till ca /år. Då skall grupperna vara fyllda varje verksamhetsdag, med färre barn minskar inkomsterna. För att utveckla barndagvården med ledd parkverksamheten i Nykarleby behöver tilläggspersonal anställas. Platsen för verksamheten bör utses och parkens lekredskap bör besiktigas och ev. reparationer och förnyelse av redskapen göras. Staket behöver omge hela lekparksområdet. Då de yttre förhållandena är klara med tillgång till bl.a. toalett och reservutrymmen kan verksamheten genomföras av den anställda personalen. Två personal behövs i verksamheten varav den ena har meransvar och tar emot anmälningar och planerar för verksamheten och har mer arbetstid/vecka. Ev. kunde arbetet kombineras med befattning som ledare i morgonoch eftermiddagsverksamhet. Marknadsföringen sker genom media, stadens hemsida, samt befintlig verksamhet. DVC: Sektionen för småbarnsfostran torde omfatta ovannämnda redogörelse som svar på motionen. Ärendet tillställs bildningsnämnden som för ärendet vidare för behandling i stadsstyrelsen. Förslaget omfattades. Sektionen för småbarnsfostran konstaterade att budgetnedskärningar inom dagvården är aktuella inför 2014, varför det torde vara svårt att starta en ny verksam-

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs Beslutande Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Demokratibokslut 2009

Demokratibokslut 2009 1 Demokratibokslut 2009 2 Innehållsförteckning Sida Inledning 2 Allmänna uppgifter om kommunen Allmänt 3 Administrativ ställning 4 Befolkning 5 Näringsstruktur 9 De största arbetsgivarna i kommunen 10

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården -2, KST 2011-12-12 18:00 Kallelse till s sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid 347, KST 2011-12-12 18:00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 13/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 20 GRTRN 21 GRTRN 22 GRTRN 23 GRTRN 24 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Anskaffningar och tjänster inom grundtrygghetsavdelningen

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 8/2014. Organ. Sammanträdesdatum 28.4.2014. Sida 8/155 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28.4.2014 Nr 8/2014 8/155 Sammanträdestid Måndag 28.4.2014, kl. 18-19.07 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten Dahlbacka,

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer