NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1"

Transkript

1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 57 Val av två protokolljusterare 4 58 Godkännande av föredragningslistan 4 59 Obesvarade motioner 5 60 Program för integrationsfrämjande 6 61 Äldrepolitiskt program 7 62 Förvaltningsstadga för Nykarleby stad 9 63 Planläggningsöversikt Förslag till detaljplaneändring för ett delområde vid Forsbacka; Kvarter Kommunal borgen; Nykarleby Kraftverk Ab Arbetsgrupp för Normens skola; mellanrapport Utlåtande om utkastet till regeringspropositionen om en lag om ordnandet av social- och hälsovården Årets företagare Valnämnder och valbestyrelse inför EU-valet Gerda Eklunds minnesfond: Redovisning för Representanter vid stadens egna fastighetsförrättningar 24 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

2 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen 72 Motion; Kommunalt stöd för anställning av privat barnvårdare; Elli Flén Motion; Ledd lekparksverksamhet i Nykarleby; Steven Frostdahl Den europeiska deklarationen om jämställdhet Ansökan om bidrag för uppsökande ungdomsarbete; After Eight Anmälningsärenden 33 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Högdahl Jan-Erik, ordförande Beslutande Granlund Vald-Erik Holmberg Marika Ingman Ronny Kass Mathias Lawast Sören Linqvist Rita Näs Greta Palm Maria, viceordförande Rögård Nils-Erik Frånvarande Övriga deltagande Kronqvist Bo, stadsfullmäktiges ordförande Flén Elli, stadsfullmäktiges I viceordförande Frostdahl Roger, stadsfullmäktiges II viceordförande Willman Gösta, stadsdir. och föredragande Knuts Tomas, stadssekreterare, prot.förare Paragrafer Underskrifter Ordförande Protokollförare Jan-Erik Högdahl Tomas Knuts Protokolljustering Tid och plats Underskrifter Maria Palm Nils-Erik Rögård Framlagt till allmänhetens Påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Bestyrker Gunilla Widman, vik. kanslist

4 Stadsstyrelsen CK:17/2014/ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sst 56 Ordförande öppnar sammanträdet samt konstaterar huruvida stadsstyrelsen är lagligt sammankallad och beslutför. Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. CK:18/2014/ VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE Sst 57 I tur att justera protokollet är ledamöterna Maria Palm och Nils-Erik Rögård. (Följande i tur är Vald-Erik Granlund och Marika Holmberg). SD: Stadsstyrelsen torde utse de i tur varande ledamöterna att justera protokollet från sammanträdet. Till protokolljusterare utsågs ledamöterna Maria Palm och Nils-Erik Rögård. Protokollet justeras på stadskansliet onsdagen den kl CK:238/2014/ GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Sst 58 SD: Stadsstyrelsen godkänner föredragningslistan och besluter om eventuella tilläggsärenden. Föredragningslistan godkändes.

5 Stadsstyrelsen CK:106/2014/ OBESVARADE MOTIONER Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Sst 25 Sfm 4 Sst 59 Enligt 5 i stadsfullmäktiges arbetsordning skall stadsstyrelsen informera fullmäktige om de motioner som väckts av fullmäktigeledamöter och som sänts till stadsstyrelsen för beredning, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år. Vid årsskiftet var följande motioner ännu inte färdigbehandlade: - Motion; Ledd lekparksverksamhet i Nykarleby; Steven Frostdahl (Stadsfullmäktige ). - Grundförbättring av Forsby byväg, Brännan och angående en gång- och cykelväg mellan Forsby byväg och Bangatan; Rita Linqvist m.fl (Stadsfullmäktige ). - Motion angående flyttande av gräns för uppsamlingsområde till Ytterjeppo skola; Rita Linqvist m.fl. (Stadsfullmäktige ) - Motion angående Nykarleby Kraftverks fortsatta finansiering av Fennovoimas kraftverk i Pyhäjoki; Karl-Erik Wikström (Stadsfullmäktige 90, ) - Motion; Kort- och långsiktig planering av trafikarrangemang till skolområdet och närliggande bostadsområden; Maria Palm (Stadsfullmäktige ) - Motion; Kommunalt stöd för anställning av privat barnvårdare; Elli Flén (Stadsfullmäktige ) SD: Antecknades för kännedom och delges stadsfullmäktige. Antecknades för kännedom. SD: Beslutet meddelas BLK och BK.

6 Stadsstyrelsen CK:21/2014/ PROGRAM FÖR INTEGRATIONSFRÄMJANDE Stadsstyrelsen Bilaga 1/7 Stadsfullmäktige Bilaga 1/5 Sst 7 Sfm 5 Sst 60 Det nu gällande integrationsprogrammet för kommunerna i Jakobstadsregionen utarbetades år inom ramen för det s.k. IMMI-projektet. Enligt den nya integrationslagen som trädde i kraft hösten 2011 ska kommunerna uppdatera sina integrationsprogram före utgången av år Ett villkor för att bl.a. statens ersättning för mottagande av flyktingar ska betalas till kommunerna är att det finns ett uppdaterat integrationsprogram. Samarbetsnämnden rekommenderade i juni 2013 att kommunerna i Jakobstadsregionen gemensamt finansierar en uppdatering av integrationsprogrammet genom att ge projektkoordinator Ulla Linder i uppdrag att utföra arbetet som anställd av staden Jakobstad med placering i social- och hälsovårdsverket. Samarbetsnämnden rekommenderar att kommunerna i Jakobstadsregionen godkänner bifogat integrationsprogram. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att det bifogade programmet för integrationsfrämjande godkänns. Stadsstyrelsens förslag godkändes. SD: Beslutet meddelas kanslierna, samt införs i förteckningen över program.

7 Stadsstyrelsen CK:286/2013/ ÄLDREPOLITISKT PROGRAM Stadsstyrelsen Bilaga 1/111 Stadsstyrelsen Bilaga 1/43 Stadsfullmäktige Bilaga 1/6 Sst 111 Sst 43 Sfm 6 Äldrerådet har gjort en utvärdering (bilaga) av det äldrepolitiska programmet som godkändes av stadsfullmäktige Programmet gällde åren Äldrerådet anser att ett eget äldrepolitiskt program fortsättningsvis behövs för Nykarleby. Äldrerådet konstaterar i sin utvärdering att programmets tyngdpunkt har legat på social- och hälsovård och att programbasen i det kommande programmet bör breddas och beröra alla sektorer. Äldrerådet föreslår för stadsstyrelsen att en arbetsgrupp utses som inleder arbetet med ett nytt äldrepolitiskt program för den pågående mandatperioden. SD: Stadsstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdrag att göra upp ett äldrepolitiskt program för perioden Stadsstyrelsen valde Vald-Erik Granlund och Bo Kronqvist till medlemmar i arbetsgruppen. Äldrerådet utser 2 medlemmar. Beslutet meddelas de valda, äldrerådet samt införs i förteckningen över förtroendevalda. Arbetsgruppen har bestått av Sigvald Blomqvist (ordförande), Anna-Brita Fredriksson, Bo Kronqvist och Vald-Erik Granlund. Tomas Knuts har fungerat som sekreterare för arbetsgruppen. Arbetsgruppen har överlämnat sitt förslag till äldrerådet som den för sin del godkänt förslaget. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att det bifogade äldrepolitiska programmet godkänns. Samtidigt avtackas arbetsgruppen. Stadsstyrelsens förslag godkändes.

8 Stadsstyrelsen Sst 61 SD: Beslutet meddelas kanslierna, äldrerådet, handikapprådet och social- och hälsovårdsverket samt införs i förteckningen över program.

9 Stadsstyrelsen CK:181/2014/ FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR NYKARLEBY STAD Stadsstyrelsen Bilaga 1/47 Stadsfullmäktige Bilaga 1/7 Den nuvarande förvaltningsstadgan är godkänd av stadsfullmäktige och är i behov av en uppdatering. Förändringarna i det uppdaterade förslaget till förvaltningsstadga framkommer i bilagan. Sst 47 SD: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner ändringarna i förvaltningsstadgan. Stadsstyrelsen omfattade förslaget till förvaltningsstadga med kompletteringar i 3 och 6. Sfm 7 Stadsstyrelsens förslag godkändes. Sst 62 SD: Beslutet meddelas kanslierna och införs i stadens författningssamling.

10 Stadsstyrelsen CK:53/2014/ PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Bilaga 1/48 Stadsfullmäktige Bilaga 1/8 Ten 11 Sst 48 Sfm 8 Sst 63 Kommunen skall enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL 7) minst en gång i året göra upp en översikt över de planeärenden som är anhängiga eller blir anhängiga i kommunen under den närmaste tiden och som inte är av ringa betydelse. BK har enligt praxis uppgjort en kortfattad skriftlig planläggningsöversikt. I översikten redogörs kort för de väsentligaste planeärendena och deras beredningsfaser. Förslaget presenteras på sammanträdet. GEO: TEN torde föreslå för stadsstyrelsen att den uppgjorda planläggningsöversikten för 2014 godkänns. Tillkännagivandet föreslås ske genom kungörelse på anslagstavlorna och stadens hemsida. Översikten delges ELY-centralen och distribueras till stadens bibliotek. Enligt stadsgeodetens förslag. SD: Stadsstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag till planläggningsöversikt. Ärendet meddelas stadsfullmäktige för kännedom. Antecknades för kännedom. SD: Beslutet meddelas TEN.

11 Stadsstyrelsen CK:24/2014/ FÖRSLAG TILL DETALJPLANEÄNDRING FÖR ETT DELOMRÅDE VID FORSBACKA; KVARTER 1404 Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Bilaga 1,2/12 Stadsfullmäktige Bilaga 1,2/9 Sst 12 Det uppgjorda planförslaget, detaljplaneändring för ett delområde invid Forsbacka har varit framlagt till påseende. Detaljplanen berör kvarter 1404 och invid varande allmänna områden i stadsdel 14. Över planförslaget har begärts in utlåtanden från myndigheter och motsvarande intressenter. Under planprocessen har utlåtanden eller svarsmeddelanden erhållits av Österbottens Förbund, Österbottens Räddningsverk/Nykarleby enheten och Social- och hälsovårdsverket (hälsoinspektionen i Jakobstad). Synpunkter över planeändringsåtgärderna har erhållits av M. och K. Helsing i ett tidigare skede av planprocessen. Österbottens Räddningsverk/Nykarleby enheten har i initial- och utkastskedet framfört synpunkter som tillhör verkställigheten, bl.a. dimensioneringen av gator/räddningsvägar. Byggnadskontoret (BK) har tagit del av utlåtandena/meddelandena och de synpunkter som framförts i skrivelserna. I skrivelserna framförda sypunkter har granskats/ bedömts inför förslagsskedet (hänv.; planbeskrivningen , s. 9). Detaljplaneändringen med det föreslagna småskaliga boendet (AP-7) förorsakar inga betydande konsekvenser jämfört med gällande detaljplan för Forsbacka (Dp nr 96, SFM ). I kvarter 1404 ökar antalet hushåll, men byggrätten är bibehållen och våningsantalet t.o.m. sänks något (II -> 1 u ¾). Inga anmärkningar har inkommit mot det uppgjorda detaljplaneförslaget. Utlåtandena (o. svarsskrivelserna) bifogas som en sammanställning i ett separat bemötandekort (bilaga 1). Byggnadskontoret föreslår med beaktande av ovanstående att stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att det uppgjorda detaljplaneförslaget för kvarter 1404 vid Forsbacka godkänns. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att detaljplaneförslaget för kvarter 1404 vid Forsbacka godkänns.

12 Stadsstyrelsen Sfm 9 Sst 64 Stadsstyrelsens förslag godkändes. SD: Beslutet kungöres samt meddelas BK, MBN, Österbottens förbund, Lantmäteriverket och ELY-centralen.

13 Stadsstyrelsen CK:154/2014/ KOMMUNAL BORGEN; NYKARLEBY KRAFTVERK AB Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Sst 53 Sfm 10 Protokollsanteckning: Som ett led i bolagiseringsprocessen av affärsverket Nykarleby Kraftverk beslöt fullmäktige år 2011 att flytta över 4 miljoner euro av tidigare års överskott till stadens balans från affärsverkets balans. För att kunna fullfölja detta ägarbeslut upptog affärsverket ett lån på 4 miljoner från Andelsbanken år Lånet är ett fasträntelån på 10 år. Ingen borgen krävdes då eftersom affärsverket var en del av staden. Affärsverket har under år 2013 amorterat ca och sålunda uppgår den återstående skulden till ca 3,6 miljoner euro. Som en naturlig följd av verksamhetsöverlåtelsen den (bolagiseringen av Nykarleby kraftverk) bör denna skuld överflyttas till Nykarleby Kraftverk Ab. Enligt uppgifter från Vasa Andelsbank är läget följande: Lån FI som ursprungligen har Nykarleby stad tagit, kan överföras till Nykarleby Kraftverk i samband av bolagisering med samma villkor som Nykarleby stad nu har om Nykarleby stad ger borgen för lånet. Nykarleby Kraftverk Ab ansöker därför om kommunal borgen för ovannämnda lån. Av lånet kvarstår 3,6 miljoner att återbetala under en period på 9 år. SD: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar borgen till Nykarleby Kraftverk Ab för det 10 års fasträntelån som affärsverket upptog från Vasa Andelsbank år Föreslås att ingen provision uppbärs för borgensförbindelsen. Bengt Jansson, Jan-Erik Högdahl, Kenneth Nylund och Stefan Sjöberg anmälde jäv. Under diskussionen föreslog Leif Häggblom att stadsfullmäktige skulle kräva en motsäkerhet, samt uppbära en provision på 1 % för borgenförbindelsen.

14 Stadsstyrelsen Sst 65 Stadsstyrelsens förslag godkändes. Leif Häggblom anmälde avvikande mening till protokollet. SD: Beslutet meddelas Nykarleby Kraftverk Ab, EK och CK för verkställighet.

15 Stadsstyrelsen CK:239/2014/ ARBETSGRUPP FÖR NORMENS SKOLA; MELLANRAPPORT Sst 66 Bilaga 1/66 Stadsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att sköta kontakterna till skolan gällande de åtgärder som vidtas för att förbättra situationen i fastigheten. Arbetsgruppen presentar sin mellanrapport och rekommendationer vid mötet. Rapporten finns bifogad. Eftersom arbetsgruppen har fullgjort sitt uppdrag bör stadsstyrelsen ta ställning till om arbetsgruppen ska avtackas eller ifall den ska fortsätta med reviderat mandat. SD: Stadsstyrelsen antecknar rapporten för kännedom och tar på basen av den presenterade rapporten ställning till fortsättningen. Stadsstyrelsen antecknade mellanrapporten för kännedom och beslöt ge arbetsgruppen fortsatt mandat till

16 Stadsstyrelsen CK:240/2014/ UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL REGERINGSPROPOSITIONEN OM EN LAG OM ORDNANDET AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Sst 67 Bilaga 1/67 SD: Föreslås att stadsstyrelsen omfattar stadsdirektörens bifogade förslag till utlåtande. Sammanfattningsvis kan sägas att: Nykarleby stad anser att Vasa sjukvårdsdistrikts 13 kommuner med invånare skall bilda ett gemensamt social- och hälsovårdsområde. Staden anser att samarbetet skall ordnas genom en samkommunal förvaltning och vi anser att det nuvarande samarbetsområdet i Jakobstadsregionen skall få fortsätta gällande primärhälsovård och socialvård.

17 Stadsstyrelsen CK:241/2014/ ÅRETS FÖRETAGARE 2013 Bilaga 1/68 Stadsstyrelsen utser varje år "Årets företagare" i Nykarleby. Företagarpriset har utdelats sedan 1991 för att uppmärksamma ett framgångsrikt företag på orten. Priset utdelas till ett företag som genom aktiv småföretagarverksamhet bidragit till en breddning av näringsstrukturen i Nykarleby och som genom sitt initiativ kan utgöra en förebild för ny företagsverksamhet. Priset utdelas på Nykarleby stads företagarkväll den (programmet för företagarkvällen som bilaga). Sst 68 SD: Stadsstyrelsen utser årets företagare 2013 på basen av förslag som ges på mötet. Stadsstyrelsen beslöt utse Kronqvist Bolagen Ab till årets företagare Kronqvist Bolagen har utvecklats till ett framgångsrikt och modernt företag som under de senaste åren även gjort uppskattade satsningar i och för Nykarleby. Företaget är tack vare sin mångsidighet och professionalism en god förebild för näringslivet i Nykarleby och tilldelas därför företagarpriset Beslutet meddelas CK för verkställighet.

18 Stadsstyrelsen CK:184/2014/ VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE INFÖR EU-VALET 2014 Stadsstyrelsen Bilaga 1/39 Europaparlamentsval ordnas söndagen den 25 maj Förhandsröstning sker under tiden och i utlandet under tiden Valnämnderna för varje röstningsområde tillsätts av kommunstyrelsen i god tid före valet. Medlemmar och ersättare skall väljas bland valbara invånare i kommunen så att varje valnämnd och valbestyrelse i mån av möjlighet företräder de i partiregistret antecknade partier som vid föregående riksdagsval ställt upp kandidater i valkretsen i fråga. Den politiska representationen granskas också separat för medlemmarna respektive ersättarna. Likaså skall jämställdhetslagens krav på 40 procents representation fyllas både för medlemmarnas och ersättarnas del. I valnämnden skall finnas en ordförande, en viceordförande, tre övriga medlemmar och ett behövligt antal ersättare, dock minst tre. Valbestyrelsen tillsätts likaså av kommunstyrelsen i god tid före valet. Till valbestyrelsen hör ordförande, viceordförande, ytterligare en medlem och ett behövligt antal ersättare, dock minst tre. En valnämnd eller valbestyrelse är beslutför med 3 medlemmar. Valnämndens ersättare och valbestyrelsens ersättare skall ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna. En person som uppställts som kandidat i EU-valet kan inte vara medlem eller ersättare i en valbestyrelse. Däremot finns det inget hinder för en kandidat att vara medlem eller ersättare i en valnämnd. Valbarheten till valnämnder och valbestyrelser bestäms i övrigt enligt kommunallagen 33 och 36. Kommunen är indelad i 10 röstningsområden: nr 1 Nykarleby (öster om älven) 2 Kyrkoby (väster om älven samt delar av Kyrkoby och Forsby) 3 Kovjoki 4 Markby 5 Socklot 6 Ytterjeppo 7 Hirvlax

19 Stadsstyrelsen Sst 39 8 Munsala 9 Pensala 10 Jeppo Valnämnderna och valbestyrelsen vid senaste val (kommunalvalet 2012) bifogas. SD: Stadsstyrelsen torde tillsätta valnämnder och valbestyrelse för EU-valet 2014 enligt ovannämnda föreskrifter. Beslutet meddelas de valda, centralvalnämnden samt införes i förteckningen över förtroendevalda. Stadsstyrelsen beslöt tillsätta valnämnder och valbestyrelsen inför EU-valet 2014 enligt följande: I. röstningsområdet, Nykarleby Medlemmar Bo Kronqvist, ordförande Anna Sundstén, viceordförande Marika Holmberg Bo Andersson Rita Linqvist Ersättare Synnöve Backström-Nykvist, Kjell Söderlund, Rune Granlund, Margareta Storsved II. röstningsområdet, Kyrkoby Medlemmar Ralf Skåtar, ordförande Greta Backman, viceordförande Raoul Carlstedt Marit Karlstedt-Fellman Olavi Heinonen Ersättare Anna-Brita Fredriksson, Tommy Krokvik, Helena Häggström, Göran Sjöblom, Agneta Westerlund-Blomqvist III. röstningsområdet, Kovjoki Medlemmar

20 Stadsstyrelsen Rune Sjöholm, ordförande Johannes Broberg, viceordförande Gunborg Mattsson Annika Heselius Barbro Heselius Ersättare Jan-Erik Högdahl, Frank Heselius, Marina Ek-Bäck, Clas-Göran Westerlund, Margita Bränn IV. röstningsområdet, Markby Bordlades. V. röstningsområdet, Socklot Medlemmar Roy Björkman, ordförande Lilian Björklund, viceordförande Lilian Wik Bror Segervall Ann Segervall Ersättare Gunilla Henriksson, Siv Frostdahl-Blomqvist, Gösta Harald, Sture Smeds VI. röstningsområdet, Ytterjeppo Medlemmar Kurt Cederström, ordförande Bo-Håkan Nybäck, viceordförande Anne-Mari Koski Yvonne Ström Bertel Andersson Ersättare Nils-Erik Broman, Rolf Sjöblom, Magnus Finnila, Helena Kronqvist

21 Stadsstyrelsen VII. röstningsområdet, Hirvlax Medlemmar Olof Wik, ordförande Elli Flén, viceordförande Inger Stråka Christina Nybäck Dan-Anders Nyvik Ersättare Elisabet Lindgren, Rune Skåtar, Greta Näs, Per Westlin, Alf Holm VII. röstningsområdet, Munsala Medlemmar Kerstin Ollandt, ordförande Per-Ole Julin, viceordförande Elisabet Granlund Gösta Fors Birgitta Mietala Ersättare Fredrik Backlund, Per-Eric Anderson, Kerstin Nysten, Stig Antell, Valborg Ingman IX. röstningsområdet, Pensala Medlemmar Henry Södersved, ordförande Maria Sirén, viceordförande Sonja Renvall Armas Tiittanen Ann-Katrin Neuman Ersättare Tore Wallin, Monika Andersson, Jan Sirén, Sven Åman, Nils-Erik Rögård X. röstningsområdet, Jeppo Medlemmar

22 Stadsstyrelsen Barbro Julin, ordförande Stig Forsgård, viceordförande Bo Nygård Carl-Erik Fors Sonja Julin Ersättare Barbro Stenfors, Ronny Ludén, Kristina Blomberg, Bror Westin, Johan Stenfors. Valbestyrelsen Medlemmar: Raoul Carlstedt, ordförande Greta Backman, viceordförande Margareta Helsing Ersättare: Ulf Sourander, Ralf Forslund, Lisen Aspnäs, Gösta Lillvik. Sst 69 SD: Stadsstyrelsen tillsätter valnämnden i Markby för EU-valet Beslutet meddelas de valda, centralvalnämnden samt införs i förteckningen över förtroendevalda. Stadsstyrelsen beslöt tillsätta valnämnden i Markby inför EU-valet enligt följande: Putte Bäck, ordförande Rune Nyman, viceordförande Gösta Finne Agneta Nylund Maj-Lis Ruissaari Ersättare: Håkan Rönnqvist, Petra Nygård, Rickard Hagman, Åke Blomqvist.

23 Stadsstyrelsen CK:242/2014/ GERDA EKLUNDS MINNESFOND: REDOVISNING FÖR 2013 Sst 70 Bilaga 1/70 Enligt fondens stadgar skall årligen ges en redovisning till stadsstyrelsen över fondens förvaltning. Fonden har utdelat bidrag till hjälpbehövande på sammanlagt euro under år SD: De placerade medlens värde per antecknas för kännedom.

24 Stadsstyrelsen CK:243/2014/ REPRESENTANTER VID STADENS EGNA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR Sst 71 Staden handhar fastighetsbildningen enligt fastighetsbildningslagen (FBL) på detaljplaneområden i kommunen. Lantmäteriverket ombesörjer fastighetsbildningen på glesbygdsområden, generalplane- och stranddetaljplaneområden. Staden bör ha en representant vid de fastighetsförrättningar som verkställs av egen lantmäteripersonal. Lantmäteriingenjören och stadsgeodeten är förrättningsingenjörer enligt FBL 5. Byggmästaren för kommunalteknik har varit utsedd till en av stadens representanter vid ovan nämnda fastighetsförrättningar. Föreslås för stadsstyrelsen att Lars Kengo befrias från uppdraget samt att en ny ersättare utses. SD: Föreslås för stadsstyrelsen att byggmästaren för kommunalteknik, ingenjör Mårten Lindström, utses till en stadens representant vid de förrättningar som utförs av stadens egen lantmäteripersonal. Föreslås att paragrafen justeras omedelbart samt att beslutet kan iakttas innan detta vunnit laga kraft. Beslutet delges Lindström, PPU, BK och stadens förrättningsingenjörer.

25 Stadsstyrelsen CK:760/2013/ MOTION; KOMMUNALT STÖD FÖR ANSTÄLLNING AV PRIVAT BARNVÅRDARE; ELLI FLÉN Stadsfullmäktige Bilaga 1/65 Stadsstyrelsen Sektionen för småbarnsfostran Bilaga A/67 Bildningsnämnden Sfm 65 Sst 216 Ssf Elli Flén lämnade in en motion om att Nykarleby stad skulle införa ett kommunalt stöd för privat vård av barn, bilaga 1/65. Motionen överfördes till stadsstyrelsen för beredning. Motionen sänds till bildningsnämnden för beredning. Barnfamiljer i behov av dagvårdsplatser har ökat i mycket snabb takt de senaste åren och tillfälliga lösningar har tillkommit för att råda bot på platsbristen. Dock har staden gjort satsningar på dagvården såsom Rummelbacken 2, Hirvlax daghem, Munsala daghems renovering och tillbyggnad, samt under planering Jeppo daghem, vilket på sikt jämnar ut det stora trycket på dagvården. I dag har de flesta kommundelar kommunal dagvårdsservice. Privat stöd för vård av barn, kan familj få som har barn under skolåldern vilket vårdas av person som familjen anställt eller av privat dagvårdsproducent. Privatvårdsstödet består av vårdpenning samt ett vårdtillägg som betalas på basen av familjens inkomster. Båda stöden betalas separat för varje barn som berättigar till stöd. En förutsättning för att få stödet är att barnet/barnen inte är i kommunal dagvård. I motionen hänvisas till att FPA betalar stödet MEN man bör komma ihåg att det är kommunerna (Nykarleby stad) som till 100% finansierar privatvårdsstödet samt hemvårdsstödet för barn och det partiella stödet. FPA handhar endast administrationen av stödformerna. Den privata vårdproducenten skall godkännas och övervakas av kommunen för att säkra kvaliteten. I Nykarleby är det dagvårdsledaren som handhar detta arbete.

26 Stadsstyrelsen I dagens läge är det endast 1 familj i Nykarleby som lyfter stöd för privat vård av barn. Hemvårdsstödet kom till i tiderna som ett komplement till dagvården. Trots att behovet av dagvårdsplatser ökat mycket sedan 2010 har åtgången av hemvårdsstödet inte minskat i samma omfattning. Dvs. antalet stödtagare har inte minskat märkbart, men antalet barn i behov av dagvårdsplats har i sin tur ökat märkbart. SSF 67 BLN 22 Sst 72 I Nykarleby har tidigare ett kommuntillägg utbetalats till familjer under en försöksperiod. Resultatet av utvärderingen av Nykarlebytillägget gav inte önskad effekt, dvs. trycket på dagvården minskade inte. Med ett kommunalt stöd minskar inte dagvårdens ordinarie kostnader eftersom färre barn inte automatiskt innebär minskad verksamhet. Det som kan påverka kostnaderna är att behovet av tillfälliga lösningar ev. kan minska, och med dem ev. budgetändringar. Istället ökar barndagvårdens kostnader för utbetalningen av hemvårdsstödet, med ett kommuntillägg och privatvårdsstöd. DVC: Sektionen för småbarnsfostran torde omfatta ovannämnda redogörelse som svar på motionen. Ärendet tillställs bildningsnämnden som för ärendet vidare för behandling i stadsstyrelsen. Förslaget omfattades. Sektionen för småbarnsfostran framhåller att staden bör fokusera på den lagstadgade verksamheten. SKD: Bildningsnämnden torde omfatta sektionens för småbarnsfostran förslag med motiveringen att staden bör fokusera på den lagstadgade verksamheten. Nykarleby stad finansierar till 100 % privatvårdsstödet samt hemvårdsstödet för barn och det partiella stödet, vilket leder till en ökning av dagvårdskostnaderna. Ärendet tillställs stadsstyrelsen för vidare behandling. Godkändes enligt förslag. SD: Stadsstyrelsen omfattar i princip bildningsnämndens förslag, men anser att det vore intressant med ett experiment i liten skala i en by utan organiserad kommunal dagvård. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att svaret på motionen godkänns.

27 Stadsstyrelsen

28 Stadsstyrelsen CK:1107/2012/ MOTION; LEDD LEKPARKSVERKSAMHET I NYKARLEBY; STEVEN FROSTDAHL Stadsfullmäktige Bilaga 1/47 Stadsstyrelsen Sektionen för småbarnsfostran Bilaga A/66 Bildningsnämnden Steven Frostdahl lämnade in en motion om att utreda hur larsmomodellen med ledd lekparksverksamhet kunde utvecklas, genomföras och marknadsföras i Nykarleby. Sfm 47 Motionen antecknades för kännedom och överfördes till stadsstyrelsen för beredning. Sst 255 SD: Motionen överförs till BLK för beredning. Bilaga A/66 Ssf I Larsmo ordnar kommunen lekparksverksamhet 3 dagar/vecka, 1 dag i Näs och 2 dagar vid Furuholmens fritidsgård. Lekparken är öppen förmiddagar , därutöver ordnas familjecafé 1 förmiddag/vecka. Verksamheten är avsedd för barn i åldern 2-5 år vilka inte är i kommunal dagvård. Till lekparken kan barn hämtas som har anmälts i förväg, för att få sällskap av andra barn eller få tillsyn under tiden som föräldrarna behöver uträtta ärenden. Högst 12 barn kan tas emot i parken/dag. Anställda är en barnträdgårdslärare på 20 h/v, som tar emot anmälningar till parken, och handhar familjecaféverksamheten samt en barnskötare på 10 h/v. Parken i Furuholmen delar utrymmen med Solrosens daghem som tillfälligt är inrymt i Fritidsgården. Parkverksamheten fungerar till största delen utomhus men gruppen kan vid behov gå in till Solrosen och äta mellanmål och läsa saga när daghemsgruppen har sin utevistelse. I Näs har parkverksamheten tillgång till ett för tillfället tomt utrymme. Avgiften för familjerna är 2 euro per barn/dag och ifall av syskon är avgiften för det andra och därpå följande syskon 1 euro per barn/dag.

29 Stadsstyrelsen SSF 66 Ledd parkverksamhet, klubbar samt öppet daghem verksamhet är ett frivilligt åtagande för kommunen. Tjänsterna är avsedda att stöda familjerna i deras vardag. Verksamheten är avsedd för familjer med barn under skolåldern vilka inte har kommunal dagvård. Den ledda parkverksamheten borde ordnas i en befintlig lekpark, som är säker för barnen att använda, dvs. redskapen bör vara i skick, staket omgärda lekparken samt tillräckligt med material finnas att tillgå. Förutom detta bör det finnas tillgång till en toalett i närheten, som barn och vuxna har tillgång till, samt utrymmen dit verksamheten vid behov kan söka sig till ifall av ex. regn. I centrum finns bl.a. Rummelbacksparken och Lundaparken. Vid Lundaparken finns inte tillgång till ex. toalett. Det finns heller inte i Rummelbacksparken men där finns Rummelbackens daghem i närheten. För verksamheten behövs tilläggspersonal eftersom parkverksamheten inte kan kombineras med den befintliga kommunala barndagvården, utan fungerar som en skild grupp. Personalen i daghemmen är dimensionerad utgående från barn/vuxen och det finns inte kapacitet att ansvara för ytterligare barn. Personalkostnaderna för Larsmos modell uppgår ca /år brutto (inkl. lönebikostnader) om verksamheten pågår 11 månader/år. Därtill kommer materialkostnader. Inkomsterna uppgår ifall av att det finns maximalt antal barn/dag i gruppen till ca /år. Då skall grupperna vara fyllda varje verksamhetsdag, med färre barn minskar inkomsterna. För att utveckla barndagvården med ledd parkverksamheten i Nykarleby behöver tilläggspersonal anställas. Platsen för verksamheten bör utses och parkens lekredskap bör besiktigas och ev. reparationer och förnyelse av redskapen göras. Staket behöver omge hela lekparksområdet. Då de yttre förhållandena är klara med tillgång till bl.a. toalett och reservutrymmen kan verksamheten genomföras av den anställda personalen. Två personal behövs i verksamheten varav den ena har meransvar och tar emot anmälningar och planerar för verksamheten och har mer arbetstid/vecka. Ev. kunde arbetet kombineras med befattning som ledare i morgonoch eftermiddagsverksamhet. Marknadsföringen sker genom media, stadens hemsida, samt befintlig verksamhet. DVC: Sektionen för småbarnsfostran torde omfatta ovannämnda redogörelse som svar på motionen. Ärendet tillställs bildningsnämnden som för ärendet vidare för behandling i stadsstyrelsen. Förslaget omfattades. Sektionen för småbarnsfostran konstaterade att budgetnedskärningar inom dagvården är aktuella inför 2014, varför det torde vara svårt att starta en ny verksam-

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 05.12.2016 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 317 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 517 318 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Affär med NKL-Partners, Fastighets Ab Ämbetshuset och HAB 94

49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Affär med NKL-Partners, Fastighets Ab Ämbetshuset och HAB 94 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 91 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 17.09.2015 kl. 19.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 103

54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 103 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2015 101 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 05.11.2015 kl. 19.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 55 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 7.10.2015kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2015 1 Köks- och städsektionen Tid 10.06.2015 kl. 13.00 Plats ÄmbetsEdu, Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34 26 Val av

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 129 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 180

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 129 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 180 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2014 1 Miljö- och byggnadsnämnden Tid Onsdag 09.07.2014 kl. 16.30 Plats Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 129 Sammanträdets laglighet

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Ärenden som skall behandlas. 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 121

Ärenden som skall behandlas. 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 121 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2016 1 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 08.12.2016 kl. 13.00 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 121

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2014 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2014 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 10.02.2014 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 35 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 51 36 Val av två protokolljusterare

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.40 Sammanträdesplats Komungården i Larsmo Beslutande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf. Stenman Ulf, kst.ordf. Henriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

Stadsstyrelsens mötesrum, Ämbetshuset. 24 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista 49

Stadsstyrelsens mötesrum, Ämbetshuset. 24 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista 49 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/2015 46 Bildningsnämnden Tid 25.03.2015 kl. 18.30 Plats Stadsstyrelsens mötesrum, Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 24 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/ NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2016 103 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.03.2016 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 60 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 105 61 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 63

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 63 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 63 Stadsstyrelsen Tid Måndag 08.02.2016 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 32 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 65 33 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården, sessionssaleni Larsmo Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf.

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

Ämbetshuset, ÄmbetsEdu. 20 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 30

Ämbetshuset, ÄmbetsEdu. 20 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 30 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 28 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 31.08.2016kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, ÄmbetsEdu Ärenden som skall behandlas Sida 20 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 30 21

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Arbetsgrupp för arrendetomter vid Andra sjön (tillsatt av sst

Arbetsgrupp för arrendetomter vid Andra sjön (tillsatt av sst Kommittéer och arbetsgrupper Näringspolitiska kommittén, 2013-2016: Granlund Vald-Erik, 2013-2014, 2015-2016 Saari Ted, 2013-2014 Sjöblom Göran Sundstén Anna, sekreterare Vestlin Albert, 2015-2016 Arbetsgrupp

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2016 69 Köks- och städsektionen Tid Måndag 19.12.2016 kl. 14.00 Plats Stadshuset, Jöusan Ärenden som skall behandlas Sida 50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 71 51 Val

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl Sammanträdesdatum: 28.01.2015 Nr: 1 Paragrafer: 1-8 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 januari 2015 kl. 19.00-19.25 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 19.11.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården, sessionssalen Ärendets nr Ärende 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljustering 65 Uppgörande

Läs mer

91 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Personalärende Konfidentiellt 126

91 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Personalärende Konfidentiellt 126 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2014 Svenska skolsektionen Tid 05.08.2014 kl. 18.00 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 91 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare 124

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 1 Sammanträdets öppnande 3. 2 Val av protokolljusterare 3

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 1 Sammanträdets öppnande 3. 2 Val av protokolljusterare 3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2008 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Torsdag 10.01.2008 kl. 09.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 1 Sammanträdets

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/ Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. 47 Sammanträdets öppnande Val av protokolljusterare 73 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 8/2007 1 Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden Tid Fredag 10.08.2007 kl. 13.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 47 Sammanträdets

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 02.05.2014 Socialnämnden 02.05.2014 62-79 Sammanträdestid Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 19.00-19:55 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /15

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /15 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 5.2.2015 1/15 Sammanträdestid Torsdag 5.2.2015, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Eriksson, Viveka

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Stadsstyrelsens mötesrum, Ämbetshuset. Ärenden som skall behandlas. 124 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare 194

Stadsstyrelsens mötesrum, Ämbetshuset. Ärenden som skall behandlas. 124 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare 194 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 9/2015 192 Svenska skolsektionen Tid 21.10.2015 kl. 18.00 Plats Stadsstyrelsens mötesrum, Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 124 Konstaterande av beslutförhet och val

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 januari 2014 kl

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 januari 2014 kl Sammanträdesdatum: 15.01.2014 Nr: 1 Paragrafer: 1-7 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 januari 2014 kl. 19.00-19.55 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 1 SOCIALNÄMNDEN 2017-01-25 1 Sammanträdestid Onsdag 2017-01-25 kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2013. Sammanträdesdatum Organ Kommunfullmäktige

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 5/2013. Sammanträdesdatum Organ Kommunfullmäktige Nr 5/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande - Ekström Christian, vice ordförande x Alm Marika

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 8 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-12 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-10-12 kl. 19.00 20.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer