NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1"

Transkript

1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 57 Val av två protokolljusterare 4 58 Godkännande av föredragningslistan 4 59 Obesvarade motioner 5 60 Program för integrationsfrämjande 6 61 Äldrepolitiskt program 7 62 Förvaltningsstadga för Nykarleby stad 9 63 Planläggningsöversikt Förslag till detaljplaneändring för ett delområde vid Forsbacka; Kvarter Kommunal borgen; Nykarleby Kraftverk Ab Arbetsgrupp för Normens skola; mellanrapport Utlåtande om utkastet till regeringspropositionen om en lag om ordnandet av social- och hälsovården Årets företagare Valnämnder och valbestyrelse inför EU-valet Gerda Eklunds minnesfond: Redovisning för Representanter vid stadens egna fastighetsförrättningar 24 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

2 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen 72 Motion; Kommunalt stöd för anställning av privat barnvårdare; Elli Flén Motion; Ledd lekparksverksamhet i Nykarleby; Steven Frostdahl Den europeiska deklarationen om jämställdhet Ansökan om bidrag för uppsökande ungdomsarbete; After Eight Anmälningsärenden 33 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Högdahl Jan-Erik, ordförande Beslutande Granlund Vald-Erik Holmberg Marika Ingman Ronny Kass Mathias Lawast Sören Linqvist Rita Näs Greta Palm Maria, viceordförande Rögård Nils-Erik Frånvarande Övriga deltagande Kronqvist Bo, stadsfullmäktiges ordförande Flén Elli, stadsfullmäktiges I viceordförande Frostdahl Roger, stadsfullmäktiges II viceordförande Willman Gösta, stadsdir. och föredragande Knuts Tomas, stadssekreterare, prot.förare Paragrafer Underskrifter Ordförande Protokollförare Jan-Erik Högdahl Tomas Knuts Protokolljustering Tid och plats Underskrifter Maria Palm Nils-Erik Rögård Framlagt till allmänhetens Påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Bestyrker Gunilla Widman, vik. kanslist

4 Stadsstyrelsen CK:17/2014/ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sst 56 Ordförande öppnar sammanträdet samt konstaterar huruvida stadsstyrelsen är lagligt sammankallad och beslutför. Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. CK:18/2014/ VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE Sst 57 I tur att justera protokollet är ledamöterna Maria Palm och Nils-Erik Rögård. (Följande i tur är Vald-Erik Granlund och Marika Holmberg). SD: Stadsstyrelsen torde utse de i tur varande ledamöterna att justera protokollet från sammanträdet. Till protokolljusterare utsågs ledamöterna Maria Palm och Nils-Erik Rögård. Protokollet justeras på stadskansliet onsdagen den kl CK:238/2014/ GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Sst 58 SD: Stadsstyrelsen godkänner föredragningslistan och besluter om eventuella tilläggsärenden. Föredragningslistan godkändes.

5 Stadsstyrelsen CK:106/2014/ OBESVARADE MOTIONER Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Sst 25 Sfm 4 Sst 59 Enligt 5 i stadsfullmäktiges arbetsordning skall stadsstyrelsen informera fullmäktige om de motioner som väckts av fullmäktigeledamöter och som sänts till stadsstyrelsen för beredning, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år. Vid årsskiftet var följande motioner ännu inte färdigbehandlade: - Motion; Ledd lekparksverksamhet i Nykarleby; Steven Frostdahl (Stadsfullmäktige ). - Grundförbättring av Forsby byväg, Brännan och angående en gång- och cykelväg mellan Forsby byväg och Bangatan; Rita Linqvist m.fl (Stadsfullmäktige ). - Motion angående flyttande av gräns för uppsamlingsområde till Ytterjeppo skola; Rita Linqvist m.fl. (Stadsfullmäktige ) - Motion angående Nykarleby Kraftverks fortsatta finansiering av Fennovoimas kraftverk i Pyhäjoki; Karl-Erik Wikström (Stadsfullmäktige 90, ) - Motion; Kort- och långsiktig planering av trafikarrangemang till skolområdet och närliggande bostadsområden; Maria Palm (Stadsfullmäktige ) - Motion; Kommunalt stöd för anställning av privat barnvårdare; Elli Flén (Stadsfullmäktige ) SD: Antecknades för kännedom och delges stadsfullmäktige. Antecknades för kännedom. SD: Beslutet meddelas BLK och BK.

6 Stadsstyrelsen CK:21/2014/ PROGRAM FÖR INTEGRATIONSFRÄMJANDE Stadsstyrelsen Bilaga 1/7 Stadsfullmäktige Bilaga 1/5 Sst 7 Sfm 5 Sst 60 Det nu gällande integrationsprogrammet för kommunerna i Jakobstadsregionen utarbetades år inom ramen för det s.k. IMMI-projektet. Enligt den nya integrationslagen som trädde i kraft hösten 2011 ska kommunerna uppdatera sina integrationsprogram före utgången av år Ett villkor för att bl.a. statens ersättning för mottagande av flyktingar ska betalas till kommunerna är att det finns ett uppdaterat integrationsprogram. Samarbetsnämnden rekommenderade i juni 2013 att kommunerna i Jakobstadsregionen gemensamt finansierar en uppdatering av integrationsprogrammet genom att ge projektkoordinator Ulla Linder i uppdrag att utföra arbetet som anställd av staden Jakobstad med placering i social- och hälsovårdsverket. Samarbetsnämnden rekommenderar att kommunerna i Jakobstadsregionen godkänner bifogat integrationsprogram. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att det bifogade programmet för integrationsfrämjande godkänns. Stadsstyrelsens förslag godkändes. SD: Beslutet meddelas kanslierna, samt införs i förteckningen över program.

7 Stadsstyrelsen CK:286/2013/ ÄLDREPOLITISKT PROGRAM Stadsstyrelsen Bilaga 1/111 Stadsstyrelsen Bilaga 1/43 Stadsfullmäktige Bilaga 1/6 Sst 111 Sst 43 Sfm 6 Äldrerådet har gjort en utvärdering (bilaga) av det äldrepolitiska programmet som godkändes av stadsfullmäktige Programmet gällde åren Äldrerådet anser att ett eget äldrepolitiskt program fortsättningsvis behövs för Nykarleby. Äldrerådet konstaterar i sin utvärdering att programmets tyngdpunkt har legat på social- och hälsovård och att programbasen i det kommande programmet bör breddas och beröra alla sektorer. Äldrerådet föreslår för stadsstyrelsen att en arbetsgrupp utses som inleder arbetet med ett nytt äldrepolitiskt program för den pågående mandatperioden. SD: Stadsstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdrag att göra upp ett äldrepolitiskt program för perioden Stadsstyrelsen valde Vald-Erik Granlund och Bo Kronqvist till medlemmar i arbetsgruppen. Äldrerådet utser 2 medlemmar. Beslutet meddelas de valda, äldrerådet samt införs i förteckningen över förtroendevalda. Arbetsgruppen har bestått av Sigvald Blomqvist (ordförande), Anna-Brita Fredriksson, Bo Kronqvist och Vald-Erik Granlund. Tomas Knuts har fungerat som sekreterare för arbetsgruppen. Arbetsgruppen har överlämnat sitt förslag till äldrerådet som den för sin del godkänt förslaget. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att det bifogade äldrepolitiska programmet godkänns. Samtidigt avtackas arbetsgruppen. Stadsstyrelsens förslag godkändes.

8 Stadsstyrelsen Sst 61 SD: Beslutet meddelas kanslierna, äldrerådet, handikapprådet och social- och hälsovårdsverket samt införs i förteckningen över program.

9 Stadsstyrelsen CK:181/2014/ FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR NYKARLEBY STAD Stadsstyrelsen Bilaga 1/47 Stadsfullmäktige Bilaga 1/7 Den nuvarande förvaltningsstadgan är godkänd av stadsfullmäktige och är i behov av en uppdatering. Förändringarna i det uppdaterade förslaget till förvaltningsstadga framkommer i bilagan. Sst 47 SD: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner ändringarna i förvaltningsstadgan. Stadsstyrelsen omfattade förslaget till förvaltningsstadga med kompletteringar i 3 och 6. Sfm 7 Stadsstyrelsens förslag godkändes. Sst 62 SD: Beslutet meddelas kanslierna och införs i stadens författningssamling.

10 Stadsstyrelsen CK:53/2014/ PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Bilaga 1/48 Stadsfullmäktige Bilaga 1/8 Ten 11 Sst 48 Sfm 8 Sst 63 Kommunen skall enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL 7) minst en gång i året göra upp en översikt över de planeärenden som är anhängiga eller blir anhängiga i kommunen under den närmaste tiden och som inte är av ringa betydelse. BK har enligt praxis uppgjort en kortfattad skriftlig planläggningsöversikt. I översikten redogörs kort för de väsentligaste planeärendena och deras beredningsfaser. Förslaget presenteras på sammanträdet. GEO: TEN torde föreslå för stadsstyrelsen att den uppgjorda planläggningsöversikten för 2014 godkänns. Tillkännagivandet föreslås ske genom kungörelse på anslagstavlorna och stadens hemsida. Översikten delges ELY-centralen och distribueras till stadens bibliotek. Enligt stadsgeodetens förslag. SD: Stadsstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag till planläggningsöversikt. Ärendet meddelas stadsfullmäktige för kännedom. Antecknades för kännedom. SD: Beslutet meddelas TEN.

11 Stadsstyrelsen CK:24/2014/ FÖRSLAG TILL DETALJPLANEÄNDRING FÖR ETT DELOMRÅDE VID FORSBACKA; KVARTER 1404 Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Bilaga 1,2/12 Stadsfullmäktige Bilaga 1,2/9 Sst 12 Det uppgjorda planförslaget, detaljplaneändring för ett delområde invid Forsbacka har varit framlagt till påseende. Detaljplanen berör kvarter 1404 och invid varande allmänna områden i stadsdel 14. Över planförslaget har begärts in utlåtanden från myndigheter och motsvarande intressenter. Under planprocessen har utlåtanden eller svarsmeddelanden erhållits av Österbottens Förbund, Österbottens Räddningsverk/Nykarleby enheten och Social- och hälsovårdsverket (hälsoinspektionen i Jakobstad). Synpunkter över planeändringsåtgärderna har erhållits av M. och K. Helsing i ett tidigare skede av planprocessen. Österbottens Räddningsverk/Nykarleby enheten har i initial- och utkastskedet framfört synpunkter som tillhör verkställigheten, bl.a. dimensioneringen av gator/räddningsvägar. Byggnadskontoret (BK) har tagit del av utlåtandena/meddelandena och de synpunkter som framförts i skrivelserna. I skrivelserna framförda sypunkter har granskats/ bedömts inför förslagsskedet (hänv.; planbeskrivningen , s. 9). Detaljplaneändringen med det föreslagna småskaliga boendet (AP-7) förorsakar inga betydande konsekvenser jämfört med gällande detaljplan för Forsbacka (Dp nr 96, SFM ). I kvarter 1404 ökar antalet hushåll, men byggrätten är bibehållen och våningsantalet t.o.m. sänks något (II -> 1 u ¾). Inga anmärkningar har inkommit mot det uppgjorda detaljplaneförslaget. Utlåtandena (o. svarsskrivelserna) bifogas som en sammanställning i ett separat bemötandekort (bilaga 1). Byggnadskontoret föreslår med beaktande av ovanstående att stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att det uppgjorda detaljplaneförslaget för kvarter 1404 vid Forsbacka godkänns. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att detaljplaneförslaget för kvarter 1404 vid Forsbacka godkänns.

12 Stadsstyrelsen Sfm 9 Sst 64 Stadsstyrelsens förslag godkändes. SD: Beslutet kungöres samt meddelas BK, MBN, Österbottens förbund, Lantmäteriverket och ELY-centralen.

13 Stadsstyrelsen CK:154/2014/ KOMMUNAL BORGEN; NYKARLEBY KRAFTVERK AB Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Sst 53 Sfm 10 Protokollsanteckning: Som ett led i bolagiseringsprocessen av affärsverket Nykarleby Kraftverk beslöt fullmäktige år 2011 att flytta över 4 miljoner euro av tidigare års överskott till stadens balans från affärsverkets balans. För att kunna fullfölja detta ägarbeslut upptog affärsverket ett lån på 4 miljoner från Andelsbanken år Lånet är ett fasträntelån på 10 år. Ingen borgen krävdes då eftersom affärsverket var en del av staden. Affärsverket har under år 2013 amorterat ca och sålunda uppgår den återstående skulden till ca 3,6 miljoner euro. Som en naturlig följd av verksamhetsöverlåtelsen den (bolagiseringen av Nykarleby kraftverk) bör denna skuld överflyttas till Nykarleby Kraftverk Ab. Enligt uppgifter från Vasa Andelsbank är läget följande: Lån FI som ursprungligen har Nykarleby stad tagit, kan överföras till Nykarleby Kraftverk i samband av bolagisering med samma villkor som Nykarleby stad nu har om Nykarleby stad ger borgen för lånet. Nykarleby Kraftverk Ab ansöker därför om kommunal borgen för ovannämnda lån. Av lånet kvarstår 3,6 miljoner att återbetala under en period på 9 år. SD: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar borgen till Nykarleby Kraftverk Ab för det 10 års fasträntelån som affärsverket upptog från Vasa Andelsbank år Föreslås att ingen provision uppbärs för borgensförbindelsen. Bengt Jansson, Jan-Erik Högdahl, Kenneth Nylund och Stefan Sjöberg anmälde jäv. Under diskussionen föreslog Leif Häggblom att stadsfullmäktige skulle kräva en motsäkerhet, samt uppbära en provision på 1 % för borgenförbindelsen.

14 Stadsstyrelsen Sst 65 Stadsstyrelsens förslag godkändes. Leif Häggblom anmälde avvikande mening till protokollet. SD: Beslutet meddelas Nykarleby Kraftverk Ab, EK och CK för verkställighet.

15 Stadsstyrelsen CK:239/2014/ ARBETSGRUPP FÖR NORMENS SKOLA; MELLANRAPPORT Sst 66 Bilaga 1/66 Stadsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att sköta kontakterna till skolan gällande de åtgärder som vidtas för att förbättra situationen i fastigheten. Arbetsgruppen presentar sin mellanrapport och rekommendationer vid mötet. Rapporten finns bifogad. Eftersom arbetsgruppen har fullgjort sitt uppdrag bör stadsstyrelsen ta ställning till om arbetsgruppen ska avtackas eller ifall den ska fortsätta med reviderat mandat. SD: Stadsstyrelsen antecknar rapporten för kännedom och tar på basen av den presenterade rapporten ställning till fortsättningen. Stadsstyrelsen antecknade mellanrapporten för kännedom och beslöt ge arbetsgruppen fortsatt mandat till

16 Stadsstyrelsen CK:240/2014/ UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL REGERINGSPROPOSITIONEN OM EN LAG OM ORDNANDET AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Sst 67 Bilaga 1/67 SD: Föreslås att stadsstyrelsen omfattar stadsdirektörens bifogade förslag till utlåtande. Sammanfattningsvis kan sägas att: Nykarleby stad anser att Vasa sjukvårdsdistrikts 13 kommuner med invånare skall bilda ett gemensamt social- och hälsovårdsområde. Staden anser att samarbetet skall ordnas genom en samkommunal förvaltning och vi anser att det nuvarande samarbetsområdet i Jakobstadsregionen skall få fortsätta gällande primärhälsovård och socialvård.

17 Stadsstyrelsen CK:241/2014/ ÅRETS FÖRETAGARE 2013 Bilaga 1/68 Stadsstyrelsen utser varje år "Årets företagare" i Nykarleby. Företagarpriset har utdelats sedan 1991 för att uppmärksamma ett framgångsrikt företag på orten. Priset utdelas till ett företag som genom aktiv småföretagarverksamhet bidragit till en breddning av näringsstrukturen i Nykarleby och som genom sitt initiativ kan utgöra en förebild för ny företagsverksamhet. Priset utdelas på Nykarleby stads företagarkväll den (programmet för företagarkvällen som bilaga). Sst 68 SD: Stadsstyrelsen utser årets företagare 2013 på basen av förslag som ges på mötet. Stadsstyrelsen beslöt utse Kronqvist Bolagen Ab till årets företagare Kronqvist Bolagen har utvecklats till ett framgångsrikt och modernt företag som under de senaste åren även gjort uppskattade satsningar i och för Nykarleby. Företaget är tack vare sin mångsidighet och professionalism en god förebild för näringslivet i Nykarleby och tilldelas därför företagarpriset Beslutet meddelas CK för verkställighet.

18 Stadsstyrelsen CK:184/2014/ VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE INFÖR EU-VALET 2014 Stadsstyrelsen Bilaga 1/39 Europaparlamentsval ordnas söndagen den 25 maj Förhandsröstning sker under tiden och i utlandet under tiden Valnämnderna för varje röstningsområde tillsätts av kommunstyrelsen i god tid före valet. Medlemmar och ersättare skall väljas bland valbara invånare i kommunen så att varje valnämnd och valbestyrelse i mån av möjlighet företräder de i partiregistret antecknade partier som vid föregående riksdagsval ställt upp kandidater i valkretsen i fråga. Den politiska representationen granskas också separat för medlemmarna respektive ersättarna. Likaså skall jämställdhetslagens krav på 40 procents representation fyllas både för medlemmarnas och ersättarnas del. I valnämnden skall finnas en ordförande, en viceordförande, tre övriga medlemmar och ett behövligt antal ersättare, dock minst tre. Valbestyrelsen tillsätts likaså av kommunstyrelsen i god tid före valet. Till valbestyrelsen hör ordförande, viceordförande, ytterligare en medlem och ett behövligt antal ersättare, dock minst tre. En valnämnd eller valbestyrelse är beslutför med 3 medlemmar. Valnämndens ersättare och valbestyrelsens ersättare skall ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna. En person som uppställts som kandidat i EU-valet kan inte vara medlem eller ersättare i en valbestyrelse. Däremot finns det inget hinder för en kandidat att vara medlem eller ersättare i en valnämnd. Valbarheten till valnämnder och valbestyrelser bestäms i övrigt enligt kommunallagen 33 och 36. Kommunen är indelad i 10 röstningsområden: nr 1 Nykarleby (öster om älven) 2 Kyrkoby (väster om älven samt delar av Kyrkoby och Forsby) 3 Kovjoki 4 Markby 5 Socklot 6 Ytterjeppo 7 Hirvlax

19 Stadsstyrelsen Sst 39 8 Munsala 9 Pensala 10 Jeppo Valnämnderna och valbestyrelsen vid senaste val (kommunalvalet 2012) bifogas. SD: Stadsstyrelsen torde tillsätta valnämnder och valbestyrelse för EU-valet 2014 enligt ovannämnda föreskrifter. Beslutet meddelas de valda, centralvalnämnden samt införes i förteckningen över förtroendevalda. Stadsstyrelsen beslöt tillsätta valnämnder och valbestyrelsen inför EU-valet 2014 enligt följande: I. röstningsområdet, Nykarleby Medlemmar Bo Kronqvist, ordförande Anna Sundstén, viceordförande Marika Holmberg Bo Andersson Rita Linqvist Ersättare Synnöve Backström-Nykvist, Kjell Söderlund, Rune Granlund, Margareta Storsved II. röstningsområdet, Kyrkoby Medlemmar Ralf Skåtar, ordförande Greta Backman, viceordförande Raoul Carlstedt Marit Karlstedt-Fellman Olavi Heinonen Ersättare Anna-Brita Fredriksson, Tommy Krokvik, Helena Häggström, Göran Sjöblom, Agneta Westerlund-Blomqvist III. röstningsområdet, Kovjoki Medlemmar

20 Stadsstyrelsen Rune Sjöholm, ordförande Johannes Broberg, viceordförande Gunborg Mattsson Annika Heselius Barbro Heselius Ersättare Jan-Erik Högdahl, Frank Heselius, Marina Ek-Bäck, Clas-Göran Westerlund, Margita Bränn IV. röstningsområdet, Markby Bordlades. V. röstningsområdet, Socklot Medlemmar Roy Björkman, ordförande Lilian Björklund, viceordförande Lilian Wik Bror Segervall Ann Segervall Ersättare Gunilla Henriksson, Siv Frostdahl-Blomqvist, Gösta Harald, Sture Smeds VI. röstningsområdet, Ytterjeppo Medlemmar Kurt Cederström, ordförande Bo-Håkan Nybäck, viceordförande Anne-Mari Koski Yvonne Ström Bertel Andersson Ersättare Nils-Erik Broman, Rolf Sjöblom, Magnus Finnila, Helena Kronqvist

21 Stadsstyrelsen VII. röstningsområdet, Hirvlax Medlemmar Olof Wik, ordförande Elli Flén, viceordförande Inger Stråka Christina Nybäck Dan-Anders Nyvik Ersättare Elisabet Lindgren, Rune Skåtar, Greta Näs, Per Westlin, Alf Holm VII. röstningsområdet, Munsala Medlemmar Kerstin Ollandt, ordförande Per-Ole Julin, viceordförande Elisabet Granlund Gösta Fors Birgitta Mietala Ersättare Fredrik Backlund, Per-Eric Anderson, Kerstin Nysten, Stig Antell, Valborg Ingman IX. röstningsområdet, Pensala Medlemmar Henry Södersved, ordförande Maria Sirén, viceordförande Sonja Renvall Armas Tiittanen Ann-Katrin Neuman Ersättare Tore Wallin, Monika Andersson, Jan Sirén, Sven Åman, Nils-Erik Rögård X. röstningsområdet, Jeppo Medlemmar

22 Stadsstyrelsen Barbro Julin, ordförande Stig Forsgård, viceordförande Bo Nygård Carl-Erik Fors Sonja Julin Ersättare Barbro Stenfors, Ronny Ludén, Kristina Blomberg, Bror Westin, Johan Stenfors. Valbestyrelsen Medlemmar: Raoul Carlstedt, ordförande Greta Backman, viceordförande Margareta Helsing Ersättare: Ulf Sourander, Ralf Forslund, Lisen Aspnäs, Gösta Lillvik. Sst 69 SD: Stadsstyrelsen tillsätter valnämnden i Markby för EU-valet Beslutet meddelas de valda, centralvalnämnden samt införs i förteckningen över förtroendevalda. Stadsstyrelsen beslöt tillsätta valnämnden i Markby inför EU-valet enligt följande: Putte Bäck, ordförande Rune Nyman, viceordförande Gösta Finne Agneta Nylund Maj-Lis Ruissaari Ersättare: Håkan Rönnqvist, Petra Nygård, Rickard Hagman, Åke Blomqvist.

23 Stadsstyrelsen CK:242/2014/ GERDA EKLUNDS MINNESFOND: REDOVISNING FÖR 2013 Sst 70 Bilaga 1/70 Enligt fondens stadgar skall årligen ges en redovisning till stadsstyrelsen över fondens förvaltning. Fonden har utdelat bidrag till hjälpbehövande på sammanlagt euro under år SD: De placerade medlens värde per antecknas för kännedom.

24 Stadsstyrelsen CK:243/2014/ REPRESENTANTER VID STADENS EGNA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR Sst 71 Staden handhar fastighetsbildningen enligt fastighetsbildningslagen (FBL) på detaljplaneområden i kommunen. Lantmäteriverket ombesörjer fastighetsbildningen på glesbygdsområden, generalplane- och stranddetaljplaneområden. Staden bör ha en representant vid de fastighetsförrättningar som verkställs av egen lantmäteripersonal. Lantmäteriingenjören och stadsgeodeten är förrättningsingenjörer enligt FBL 5. Byggmästaren för kommunalteknik har varit utsedd till en av stadens representanter vid ovan nämnda fastighetsförrättningar. Föreslås för stadsstyrelsen att Lars Kengo befrias från uppdraget samt att en ny ersättare utses. SD: Föreslås för stadsstyrelsen att byggmästaren för kommunalteknik, ingenjör Mårten Lindström, utses till en stadens representant vid de förrättningar som utförs av stadens egen lantmäteripersonal. Föreslås att paragrafen justeras omedelbart samt att beslutet kan iakttas innan detta vunnit laga kraft. Beslutet delges Lindström, PPU, BK och stadens förrättningsingenjörer.

25 Stadsstyrelsen CK:760/2013/ MOTION; KOMMUNALT STÖD FÖR ANSTÄLLNING AV PRIVAT BARNVÅRDARE; ELLI FLÉN Stadsfullmäktige Bilaga 1/65 Stadsstyrelsen Sektionen för småbarnsfostran Bilaga A/67 Bildningsnämnden Sfm 65 Sst 216 Ssf Elli Flén lämnade in en motion om att Nykarleby stad skulle införa ett kommunalt stöd för privat vård av barn, bilaga 1/65. Motionen överfördes till stadsstyrelsen för beredning. Motionen sänds till bildningsnämnden för beredning. Barnfamiljer i behov av dagvårdsplatser har ökat i mycket snabb takt de senaste åren och tillfälliga lösningar har tillkommit för att råda bot på platsbristen. Dock har staden gjort satsningar på dagvården såsom Rummelbacken 2, Hirvlax daghem, Munsala daghems renovering och tillbyggnad, samt under planering Jeppo daghem, vilket på sikt jämnar ut det stora trycket på dagvården. I dag har de flesta kommundelar kommunal dagvårdsservice. Privat stöd för vård av barn, kan familj få som har barn under skolåldern vilket vårdas av person som familjen anställt eller av privat dagvårdsproducent. Privatvårdsstödet består av vårdpenning samt ett vårdtillägg som betalas på basen av familjens inkomster. Båda stöden betalas separat för varje barn som berättigar till stöd. En förutsättning för att få stödet är att barnet/barnen inte är i kommunal dagvård. I motionen hänvisas till att FPA betalar stödet MEN man bör komma ihåg att det är kommunerna (Nykarleby stad) som till 100% finansierar privatvårdsstödet samt hemvårdsstödet för barn och det partiella stödet. FPA handhar endast administrationen av stödformerna. Den privata vårdproducenten skall godkännas och övervakas av kommunen för att säkra kvaliteten. I Nykarleby är det dagvårdsledaren som handhar detta arbete.

26 Stadsstyrelsen I dagens läge är det endast 1 familj i Nykarleby som lyfter stöd för privat vård av barn. Hemvårdsstödet kom till i tiderna som ett komplement till dagvården. Trots att behovet av dagvårdsplatser ökat mycket sedan 2010 har åtgången av hemvårdsstödet inte minskat i samma omfattning. Dvs. antalet stödtagare har inte minskat märkbart, men antalet barn i behov av dagvårdsplats har i sin tur ökat märkbart. SSF 67 BLN 22 Sst 72 I Nykarleby har tidigare ett kommuntillägg utbetalats till familjer under en försöksperiod. Resultatet av utvärderingen av Nykarlebytillägget gav inte önskad effekt, dvs. trycket på dagvården minskade inte. Med ett kommunalt stöd minskar inte dagvårdens ordinarie kostnader eftersom färre barn inte automatiskt innebär minskad verksamhet. Det som kan påverka kostnaderna är att behovet av tillfälliga lösningar ev. kan minska, och med dem ev. budgetändringar. Istället ökar barndagvårdens kostnader för utbetalningen av hemvårdsstödet, med ett kommuntillägg och privatvårdsstöd. DVC: Sektionen för småbarnsfostran torde omfatta ovannämnda redogörelse som svar på motionen. Ärendet tillställs bildningsnämnden som för ärendet vidare för behandling i stadsstyrelsen. Förslaget omfattades. Sektionen för småbarnsfostran framhåller att staden bör fokusera på den lagstadgade verksamheten. SKD: Bildningsnämnden torde omfatta sektionens för småbarnsfostran förslag med motiveringen att staden bör fokusera på den lagstadgade verksamheten. Nykarleby stad finansierar till 100 % privatvårdsstödet samt hemvårdsstödet för barn och det partiella stödet, vilket leder till en ökning av dagvårdskostnaderna. Ärendet tillställs stadsstyrelsen för vidare behandling. Godkändes enligt förslag. SD: Stadsstyrelsen omfattar i princip bildningsnämndens förslag, men anser att det vore intressant med ett experiment i liten skala i en by utan organiserad kommunal dagvård. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att svaret på motionen godkänns.

27 Stadsstyrelsen

28 Stadsstyrelsen CK:1107/2012/ MOTION; LEDD LEKPARKSVERKSAMHET I NYKARLEBY; STEVEN FROSTDAHL Stadsfullmäktige Bilaga 1/47 Stadsstyrelsen Sektionen för småbarnsfostran Bilaga A/66 Bildningsnämnden Steven Frostdahl lämnade in en motion om att utreda hur larsmomodellen med ledd lekparksverksamhet kunde utvecklas, genomföras och marknadsföras i Nykarleby. Sfm 47 Motionen antecknades för kännedom och överfördes till stadsstyrelsen för beredning. Sst 255 SD: Motionen överförs till BLK för beredning. Bilaga A/66 Ssf I Larsmo ordnar kommunen lekparksverksamhet 3 dagar/vecka, 1 dag i Näs och 2 dagar vid Furuholmens fritidsgård. Lekparken är öppen förmiddagar , därutöver ordnas familjecafé 1 förmiddag/vecka. Verksamheten är avsedd för barn i åldern 2-5 år vilka inte är i kommunal dagvård. Till lekparken kan barn hämtas som har anmälts i förväg, för att få sällskap av andra barn eller få tillsyn under tiden som föräldrarna behöver uträtta ärenden. Högst 12 barn kan tas emot i parken/dag. Anställda är en barnträdgårdslärare på 20 h/v, som tar emot anmälningar till parken, och handhar familjecaféverksamheten samt en barnskötare på 10 h/v. Parken i Furuholmen delar utrymmen med Solrosens daghem som tillfälligt är inrymt i Fritidsgården. Parkverksamheten fungerar till största delen utomhus men gruppen kan vid behov gå in till Solrosen och äta mellanmål och läsa saga när daghemsgruppen har sin utevistelse. I Näs har parkverksamheten tillgång till ett för tillfället tomt utrymme. Avgiften för familjerna är 2 euro per barn/dag och ifall av syskon är avgiften för det andra och därpå följande syskon 1 euro per barn/dag.

29 Stadsstyrelsen SSF 66 Ledd parkverksamhet, klubbar samt öppet daghem verksamhet är ett frivilligt åtagande för kommunen. Tjänsterna är avsedda att stöda familjerna i deras vardag. Verksamheten är avsedd för familjer med barn under skolåldern vilka inte har kommunal dagvård. Den ledda parkverksamheten borde ordnas i en befintlig lekpark, som är säker för barnen att använda, dvs. redskapen bör vara i skick, staket omgärda lekparken samt tillräckligt med material finnas att tillgå. Förutom detta bör det finnas tillgång till en toalett i närheten, som barn och vuxna har tillgång till, samt utrymmen dit verksamheten vid behov kan söka sig till ifall av ex. regn. I centrum finns bl.a. Rummelbacksparken och Lundaparken. Vid Lundaparken finns inte tillgång till ex. toalett. Det finns heller inte i Rummelbacksparken men där finns Rummelbackens daghem i närheten. För verksamheten behövs tilläggspersonal eftersom parkverksamheten inte kan kombineras med den befintliga kommunala barndagvården, utan fungerar som en skild grupp. Personalen i daghemmen är dimensionerad utgående från barn/vuxen och det finns inte kapacitet att ansvara för ytterligare barn. Personalkostnaderna för Larsmos modell uppgår ca /år brutto (inkl. lönebikostnader) om verksamheten pågår 11 månader/år. Därtill kommer materialkostnader. Inkomsterna uppgår ifall av att det finns maximalt antal barn/dag i gruppen till ca /år. Då skall grupperna vara fyllda varje verksamhetsdag, med färre barn minskar inkomsterna. För att utveckla barndagvården med ledd parkverksamheten i Nykarleby behöver tilläggspersonal anställas. Platsen för verksamheten bör utses och parkens lekredskap bör besiktigas och ev. reparationer och förnyelse av redskapen göras. Staket behöver omge hela lekparksområdet. Då de yttre förhållandena är klara med tillgång till bl.a. toalett och reservutrymmen kan verksamheten genomföras av den anställda personalen. Två personal behövs i verksamheten varav den ena har meransvar och tar emot anmälningar och planerar för verksamheten och har mer arbetstid/vecka. Ev. kunde arbetet kombineras med befattning som ledare i morgonoch eftermiddagsverksamhet. Marknadsföringen sker genom media, stadens hemsida, samt befintlig verksamhet. DVC: Sektionen för småbarnsfostran torde omfatta ovannämnda redogörelse som svar på motionen. Ärendet tillställs bildningsnämnden som för ärendet vidare för behandling i stadsstyrelsen. Förslaget omfattades. Sektionen för småbarnsfostran konstaterade att budgetnedskärningar inom dagvården är aktuella inför 2014, varför det torde vara svårt att starta en ny verksam-

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 juni 2014 Byggnadstekniska nämnden 11.06.2014 83 100 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13)

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13) 1(13) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 5 maj 2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 01.06.2015 Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00 Nr 4 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 33 Mötets laglighet och beslutförhet 3 34 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 1 Sammanträdestid: 19.45- Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen, vice

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 8 Val av protokolljusterare... 3 9 Fastställande av dispositionsplan för år 2015...

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 11.05.2015 4 Sammanträdestid Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 19 mars 2015 kl.18.30-20.15 Kommunkansliet i Sund Göte Winé, ordförande Ann Carlsson

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden Nr 8/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl 19.00-21.55 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19:00 20.30 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 27 Kallelse och beslutförhet KF 28 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015 1 / 11 Sammanträdestid: Onsdagen den 2.9 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 64 Sammanträdets öppnande 2. 65 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11 Sammanträdestid Torsdagen den 12.5. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 Sammanträdestid Onsdag 19.6.2013, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Eriksson, Viveka

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den 3.2.2014 kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 1 Kallelse och beslutförhet SN 2 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 45 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet... 2 46 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende...

Läs mer