Åre Östersund Airport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åre Östersund Airport"

Transkript

1 Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning--- LFV Åre Östersund Airport Göteborg

2 LFV Åre Östersund Airport Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status 1 Anders Mosesson Håkan Lindved Hans Bergman Uppdragsledare Handläggare Handläggare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan Göteborg Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning Bakgrund Miljöärendet och dess handläggning Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och inriktning Administrativa uppgifter och organisation 5 2. Verksamhetsbeskrivning Trafik och trafikutveckling Flygverksamhet Flygplatsens anläggningar och verksamheter Lokalisering och planförhållanden Läge och omgivande bebyggelse Planförhållanden Mark Landskap Meterologiska förhållanden Alternativ Nollalternativ Alternativ lokalisering Alternativ utformning Miljökonsekvenser Hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön Luftmiljö Vatten och våtmarker Bullermiljö Miljömål och miljökvalitetsnormer Miljömål Miljökvalitetsnormer Hushållning med material, råvaror och energi Olycksrisker Vidtagna och planerade skyddsåtgärder Överväganden Genomförda skyddsåtgärder Planerade skyddsåtgärder Kontroll av verksamheten 60 i

4 11. Referenser 61 Bilagor 1. PM Utsläpp till luft 2. PM - Vatten och mark 3. PM - Buller ii

5 Åre Östersund Airport Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning Sammanfattning Civil linjetrafik har funnits vid Åre Östersund Airport sedan år Rullbana, taxibanor och terminalområden har byggts om och utvecklats genom åren. Antalet flygrörelser och passagerare har varierat över åren och har varit mellan rörelser och passagerare årligen de senaste 20 åren. Med avvecklingen av Jämtlands flygflottilj (F4) är nu Åre Östersund Airport en helt civil verksamhet. I nuvarande verksamhet finns bl. a. flyglinjer till Stockholm-Arlanda, Kiruna och Umeå/Luleå, chartertrafik, taxiflyg och helikoptertrafik. Med ändrade förutsättningar efter avvecklingen av den militära verksamheten har LFV för avsikt att lämna in en tillståndsansökan till Miljödomstolen för flygplatsverksamhet vid Åre Östersund Airport. Verksamhet och påverkan Vid halkbekämpning av rullbanan m.m. vintertid används vid besvärliga väderleksförhållanden det kvävehaltiga ämnet urea för att ta bort is. Under senare år har ca 100 ton/år urea använts vid flygplatsen. Med avvecklingen av den militära verksamheten har ureamängderna minskat och kommer troligen att uppgå till ca 50 ton/år i framtiden. Urea rinner av banan med dagvatten huvudsakligen till ett värdefullt våtmarksområde, Glasättflon och vidare via Lövtorpsbäcken, en viktig lekplats för harr, till Storsjön. Genom uppsamling av glykol, som används för avisning av flygplan, blir belastningen på recipienten med syretärande ämnen begränsad. Genom oljefällor och oljeavskiljare, för dagvatten som rinner av ytor som kan förorenas av drivmedelsspill och oljor, förhindras utsläpp av föroreningar till omgivande vattenområden. Flygplatsen har en långt gående källsortering av avfall och kommer inom något år att ha all uppvärmning av byggnader och terminaler genom fjärrvärme eller bergvärme, vilket innebär en bättre hushållning med naturresurser. Flygplatsen trafikeras huvudsakligen av större jetflygplan och medelstora propellerflygplan i linjetrafik samt helikoptertrafik. Vid start och landning ger flygplanen upphov till buller i omgivningen samt utsläpp av luftföroreningar. Framför allt berörs bebyggelse i flygplatsens inoch utflygningsvägar av buller. Fälthållningsfordon ger upphov till utsläpp av luftföroreningar men medför inga bullerstörningar i omgivningen. Konsekvenser Verksamhetens huvudsakliga konsekvenser i miljön är påverkan i recipienten till följd av utsläpp av kvävehaltigt dagvatten från ureahantering. Det finns inga påtagliga störningar i recipienterna Glasättflon, Lövtorpsbäcken eller Storsjön som direkt kan hänföras till den kvävebelastningen. Halterna av olika kväveföreningar är dock höga i Lövtorpsbäcken och sannolikt också i Glasättflon. Alla tre recipienterna innehåller höga naturvärden som det är viktigt att inte störa. Glasättflon innehåller kalkkärr med höga botaniska värden. Lövtorpsbäcken är en viktig leklokal för harr. I Storsjön gäller miljökvalitetsnormen för laxfiskvatten. Ingen ogynnsam påverkan på värdena i dessa recipienter har dock konstaterats. Med en framtida 1 av 61

6 väsentligt lägre ureaanvändning vid flygplatsen bedöms de utpekade naturvärdena i recipienterna bestå. Flygplatsverksamheten ger upphov till buller i framför allt banans in- och utflygningsvägar. Bullernivåerna har minskat betydligt sedan den militära verksamheten avvecklades. Vid prognostiserad maximal verksamhet och föreslagna ändrade flygvägar finns det inga byggnader med permanent boende som exponeras för buller som omfattas av åtgärdsnivåerna i infrastrukturpropositionen 1996/97:53. De nya startflygvägarna innebär att färre byggnader exponeras för maximala bullernivåer mellan 70 och 80 db(a) vid starter med jetflygplan av typen Boeing 737 och MD-80-serien. Antalet exponerade personer för maximal ljudnivå 70 db(a) eller högre mer än halveras jämfört med dagens flygvägar. Ett stort antal bostadshus exponeras fortsatt för maximala bullernivåer mellan 70 och 80 db(a). Det långsiktiga riktvärdet för uteplats, maximal bullernivå över 70 db(a), gäller framför allt fysisk planering av ny bebyggelse och beaktas i den kommunala planeringen. Utsläpp av luftföroreningar från verksamheten uppkommer till stor del från startande och landande flygplan men även från flygplatsens fälthållningsfordon. Utsläppen bedöms inte ge upphov till några halter som ger påverkan på människors hälsa. Utsläppen har en mer regional och global påverkan eftersom de verkar försurande, övergödande och bidrar till växthuseffekten. Åre Östersund Airport är ett riksintresse för kommunikationer. Området runt flygplatsen är också riksintresse för kulturmiljövården och friluftslivet. I en avvägning mellan dessa intressen bedöms flygplatsverksamheten varken arealmässigt eller från bullersynpunkt väsentligt påverka kulturmiljö- eller friluftsvärdena. Det finns även skyddad natur i närområdet, framför allt Natura 2000-området Ändsjön. Flygplatsverksamheten bedöms inte ge någon påverkan av betydelse i Natura 2000-området. 2 av 61

7 1. Inledning LFV har för avsikt att lämna in en tillståndsansökan för flygplatsverksamhet vid Åre Östersund Airport, Östersunds kommun. Flygplatsverksamheten omfattas av krav på tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken och punkt A , bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Prövningsmyndighet är Miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. 1.1 Bakgrund Militär flygverksamhet har förekommit på Frösön sedan 1920-talet medan civil linjetrafik introducerades år Rullbana, taxibanor och terminalområden har byggts om och utvecklats genom åren. Antalet flygrörelser och passagerare har varierat över åren, från rörelser och passagerare 1964, till mellan rörelser och passagerare årligen de senaste 20 åren. Med avvecklingen av Jämtlands flygflottilj (F4) är nu Åre Östersund Airport en helt civil verksamhet. I nuvarande verksamhet finns bl. a. flyglinjer till Stockholm-Arlanda, Kiruna och Umeå/Luleå, chartertrafik, taxiflyg och helikoptertrafik. År 2005 var antalet flygrörelser vid flygplatsen , varav civila rörelser 8 724, och passagerarantalet ca Det finns ett tillstånd enligt miljöskyddslagen till flygplatsverksamhet vid flygplatsen. Eftersom karaktären på flygplatsen väsentligt förändrats i och med nedläggningen av flottiljverksamheten har en omprövning av verksamheten aktualiserats. 1.2 Miljöärendet och dess handläggning LFV har genomfört samråd med statliga myndigheter, kommuner och de organisationer och allmänhet som antas bli berörd av verksamheten. Ett inledande samråd med Länsstyrelsen i Jämtland har genomförts genom möte den 6 juni, Ett formellt samrådsmöte med Länsstyrelsen i Jämtland och Östersunds kommun genomfördes genom möte den 22 november, Samråd med allmänheten och boende i närområdet har genomförts genom möte den 22 november Kallelse till möte skedde genom annons i dagspressen och underlaget har också funnits tillgängligt på LFV:s hemsida på Internet. Samråd med statliga myndigheter, organisationer m.fl. har genomförts genom utskick av brev. Svar har inkommit från Räddningsverket, Boverket, Fiskeriverket, Försvarsmakten, Vägverket, Luftfartsstyrelsen, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Sjöfartsverket, Länsstyrelsen Jämtland, Krokoms kommun, Östersunds kommun och LRF:s kommungrupp Östersund. Ett särskilt samråd genomfördes 27 mars 2007 med Krokoms och Östersunds kommuner. 3 av 61

8 1.3 Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och inriktning Avgränsning Flygplatsverksamheten bedrivs inom det område som redovisas i Figur 1. Figur 1 Flygplatsens verksamhetsområde markerat med svart linje Förutom den avgränsningen i Figur 1 medför flygplatsverksamheten begränsningar i markanvändningen utanför flygplatsområdet. För flygsäkerheten finns krav på hinderfrihet i luftrummet omkring flygplatsen se Figur 2 Figur 2 Hinderytor enligt BCL-F 4 av 61

9 Vidare innebär bullerutbredningen vid starter och landningar begränsningar för bostadsbebyggelse i flygplatsens in- och utflygningsvägar. Förutom LFV:s flygplatsverksamhet bedriver även andra verksamhet inom flygplatsområdet. Polisen (helikopter och vissa fordonsövningar), Z-Airtec (service av mindre flygplan) och Jetpak (flyggodsverksamhet) har t.ex. verksamhet som delvis bedrivs innanför flygplatsens avgränsning. LFV bedriver också verksamhet i en fordonsverkstad utanför det i Figur 1 avgränsade området Inriktning Flygplatsverksamhet påverkar omgivningen framför allt genom bullerstörningar, utsläpp till vatten och luft. Flygplatsen ligger inom område som är av riksintresse för kulturmiljövården och friluftslivet och det finns naturintressen i närområdet. Det är också dessa aspekter som framför allt tagits upp under samrådsprocessen. MKB:n fokuserar därför främst på konsekvenserna av flygbuller, utsläpp till dag- och spillvatten samt luftföroreningar. Vidare beskrivs påverkan på konkurrerande intressen. 1.4 Administrativa uppgifter och organisation Administrativa uppgifter Huvudman: Luftfartsverket (LFV) Kontaktperson: flygplatschef Kerstin Angantyr Adress: Åre Östersund Airport FRÖSÖN Telefon: (vxl) , E-post: eller Miljörådgivare: Marie Lewholt Adm/handlingar: Lena Håkansson, tel Anläggningsnr: Verksamhetskoder: A , C , C Fastighetsbeteckning: del av Kungsgården 5: Organisation Flygplatsen drivs med ökad effektivitet enligt modell Basic Airport, som innebär att en medarbetare har 3-4 olika kompetenser och arbetar integrerat med olika tjänster. Ramptjänst (t.ex. bagagehantering, lastning/lossning, posthantering, försörjning flygplan - kraftförsörjning, varm- och kalluft, starthjälp, hantering av flygplanssopor, dricks- och spillvattenhantering/ toaservice, catering) drivs i nuläget av SAS Ground Service (SGS). Flygplatsens organisation består av två huvudenheter, operativ enhet och teknisk enhet. Utöver de två huvudenheterna tillkommer stabsfunktioner. Operativa enheten har huvuduppgifterna sommar- och vinterfälthållning, flygplatsräddningstjänst, luftfartsskydd samt tankningstjänst. Tekniska enheten ansvarar för fordonsverkstad, El/Tele, VVS och fastighetsunderhåll. Enheterna leds av en enhetschef som svarar direkt inför flygplatschef för arbetets planering, ledning, fördelning och uppföljning samt för att verksamheten genomförs så att uppställda mål kan uppnås. 5 av 61

10 Stabsfunktionerna består av funktioner för övergripande, sammanhållande, normerande, miljö, luftfartsskydd/security samt ekonomiska och administrativa uppgifter. Respektive ansvarig vid stabsfunktionerna svarar direkt inför flygplatschef för att säkerställa att verksamheten genomförs så att uppställda mål kan uppnås. Flygplatsverksamheten genomförs inom ett område med stor geografisk utbredning. Området är av security-skäl indelat i olika zoner en zon dit alla medarbetare liksom allmänheten i princip har tillträde utan särskilda kontrollprocedurer, vilken benämns landside. Till andra zoner, vilka sammanfattningsvis benämns airside får tillträde endast får ske efter behörighetskontroll eller motsvarande åtgärder. Lokal flygtrafiktjänst, ATS (Air Traffic Service) finns vid flygplatsen. Uppgifterna är bland annat flygtrafikledning Miljöarbete och ledningssystem LFV arbetar aktivt med miljöfrågor genom att ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan, främst genom att begränsa buller från flygtrafik, minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska övriga utsläpp till luft och vatten samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall. Flygplatsen ingår i LFV:s miljöledningssystem som bygger på principerna i ISO De lokala delarna av miljöledningssystemet finns beskrivet i flygplatsens Miljöhandbok. 6 av 61

11 2. Verksamhetsbeskrivning 2.1 Trafik och trafikutveckling Passagerarunderlag Under 2006 var antalet passagerare st. och antalet flygrörelser st. SAS och Flynordic är de stora operatörerna av passagerartrafiken på flygplatsen och i mindre omfattning Nordic Regional. I Figur 3 redovisas den historiska och prognostiserade inrikes passagerarutvecklingen vid flygplatsen. I prognosen har antagits en ökning med i genomsnitt ca 3,5 % per år. INRIKES Linjetrafik - PROGNOS Antal passagerare Historik Prognos Figur 3 Passagerarutveckling och prognos för inrikesflyget, Åre Östersund Airport Flygplan och flygplansrörelser De dominerande trafikslagen vid flygplatsen är för närvarande inrikes linjetrafik, inrikes och utrikes charter och aerial work (framförallt helikopterflyg). I övrigt förekommer privatflyg, taxiflyg, skolflyg och militär luftfart. Inrikes linjetrafik sker idag på linjer till Stockholm- Arlanda, Kiruna och Umeå/Luleå. Chartertrafik förekommer huvudsakligen till vanliga turistmål som t.ex. Thailand och Turkiet. Inkommande charter förekommer huvudsakligen under vintersportsäsongen. Helikoptertrafiken omfattar bland annat polishelikopter som är stationerad på flygplatsen. Postflyg kan komma att ske med fem avgångar per vecka till Sundsvall. De vanligaste flygplanstyperna är idag Boeing , 600, 800, MD-80-serien och SAAB 340. Boeing 737 och MD-80-serien är tunga jetflygplan som används i inrikes linjetrafik. SAAB 340 används vid inrikes linjetrafik och för postflyg och är ett regionalt tubopropflygplan (propellerflygplan). Vidare sker frekvent trafik med polishelikopter vid flygplatsen. I framtiden är det sannolikt att Airbus 320 kommer att ersätta MD-80-serien i linjetrafiken. 7 av 61

12 Antaganden om flygplanstyper i framtiden har viss osäkerhet eftersom det är operatörerna som väljer med vilka flygplan trafiken ska bedrivas. Historiska och prognostiserade flygplansrörelser framgår av Figur 4. INRIKES Linjetrafik - PROGNOS Antal rörelser Historia Prognos Figur 4 Statistik och prognos inrikesflyget, Åre Östersund Airport Utrikestrafiken inklusive charter prognostiseras öka i större omfattning. En årlig ökning förväntas med 7 till 8 % per år från en relativt låg nivå (ca passagerare per år). Av Tabell 1 framgår en uppskattad fördelning av framtida flygrörelser på olika kategorier av flyg för år 2015 och Tabell 1 Fördelning av flygtrafik vid flygplatsen år 2005 samt uppstattad fördelning år 2015 och 2025 Typ av flygtrafik Antal rörelser år 2005 Uppskattat antal rörelser år 2015 Uppskattat antal rörelser år 2025 Linjetrafik och charter Taxiflyg Aerial work Privatflyg Skolflyg Militär luftfart Summa av 61

13 2.2 Flygverksamhet Flygtrafiktjänst Luftfartsbestämmelser En förutsättning för en välordnad, säker och effektiv flygverksamhet är, att dess utövare tilllämpar likartade bestämmelser, regler och lagar. Det övergripande ansvaret för detta innehas av ICAO (International Civil Aviation Organisation), ett FN-organ med säte i Montreal, och EU genom EG-förordningen. Grunden för de internationella luftfartsbestämmelserna utgör Chicagokonventionen från 1944, till vilken Sverige är ansluten. I Sverige styrs flygverksamheten av den svenska luftfartslagen. Bestämmelser vad avser den civila luftfarten utfärdas av Luftfartsstyrelsen som publiceras i BCL (Bestämmelser för Civil Luftfart). Ovanstående bestämmelser är bland annat baserade på ICAO:s rekommendationer. För den civila luftfarten i Sverige utges publikationen AIP-Sverige. AIP-Sverige är en handbok för flygande personal som bland annat innehåller lokala trafikföreskrifter och trafikrestriktioner Luftrum Svenskt luftrum är indelat i ett högre och ett lägre luftrum. Detta luftrum betjänas av en flygkontrollcentral i Malmö och en vid Stockholm-Arlanda. Från dessa centraler styrs flygverksamheten inom landet och samordning med angränsande nationers kontrollcentraler för utrikes, avgående/ankommande samt överflygande luftfart. Varje enskild flygplats disponerar ett luftrum runt flygplatsen upp till en höjd 2900 m std (över genomsnittlig havsyta), Flygnivå 95. Inom detta luftrum - terminalområde (TMA) och närmast flygplatsen kontrollzon (CTR) - tar man stor hänsyn till miljöfaktorer då in- och utflygningsriktningar fastställs. Östersunds terminalområde - Östersund TMA - har en utsträckning ca 50 km runt flygplatsen, se Figur 5. Inom detta område disponerar flygplatsen luftrummet upp till en höjd av m över genomsnittlig havsyta, Flygnivå 95. Figur 5 Åre Östersund Airports terminalområde (TMA) 9 av 61

14 2.2.2 Flygplansrutiner på mark Rutinerna när ett flygplan i linjetrafik har landat och befinner sig på mark omfattar i huvudsak följande moment: a) Intaxning från landningsbana till terminalplatta framför passagerarterminalen b) Anslutning av startaggregat och uppvärmningsaggregat (vintertid). c) Påfyllning av drivmedel d) Av- och påstigning, passagerare e) Ur- och inlastning av bagage och fraktgods f) Hantering av vatten, avlopp och avfall g) Teknisk kontroll h) Uppstart av motorer i) Eventuell flygplansavisning före start j) Uttaxning till startbana Av ovanstående markrutiner är det i första hand in- och uttaxningen, påfyllnaden av drivmedel och flygplansavisningen, som kan ge miljöeffekter. Beträffande dessa rutiner gäller vid Åre Östersund Airport att avgasutsläppen under in- och uttaxningen är begränsade genom att angöringen av terminalbyggnadens platta är kort och enkel, att spill från drivmedelshanteringen undviks genom särskilda skyddsåtgärder och att spill på terminalplattan av glykol från flygplansavisning till huvuddel uppsamlas med speciellt fordon och mellanlagras i särskild tank innan det transporteras vidare till reningsverk. Den tekniska kontrollen omfattar rutinmässig översyn av flygplanets tekniska funktioner. Underhåll av flygplan i linjefart utförs inte på Åre Östersund Airport Användning av rullbanor Vid flygplatsen finns en rullbana i riktningen med beteckningen 12/30. Riktningen för start respektive landning ger banans namn, 12 (115 ) eller 30 (295 ). Huvudregeln vid val av start- och landningsriktning är att ett flygplan normalt skall starta och landa mot vinden. Hänsyn till säkerhetsfaktorer, bankonditioner (bromsverkan och eller ev. beläggning på banan), arbeten på flygplatsen, inflygnings- och landningshjälpmedel, övrig flygtrafik, bullerrestriktioner och färdriktning m.m. kan medföra undantag från ovanstående huvudregel. Detta är möjligt eftersom större flygplan är förhållandevis okänsliga för sidvind och dessutom har ganska god förmåga att starta och landa i svag medvind. Anvisningar om "gällande bana" för start och landning lämnas av flygtrafikledningen. Motiv för anvisningen kan bland annat vara lokala regler för flygplatsen med hänsyn att en viss bana är att föredra från miljösynpunkt. Befälhavare kan emellertid begära tillstånd till att få använda annan bana. Motivet för detta är normalt önskemål om att förkorta flygvägar och taxningssträckor. Flygtrafikledningen är dock endast skyldig att tillmötesgå en sådan begäran om flygsäkerhetsskäl föreligger exempelvis hänvisningar till flygplanets prestanda, väderförhållanden, bankondition etc. I samband med tidigare miljöskyddsprövningen av Åre Östersund Airport har betydelsen av att minska antalet överflygningar över de tätbebyggda områdena sydost om flygplatsen för att minimera bullerstörningarna påtalats. Kraven på att styra trafiken till mer glesbebyggda områden nordväst och väster om flygplatsen har kommit till uttryck i följande villkor gällande tillståndsbeslut från 1995: 10 av 61

15 Villkor 6 - Under tider då militär flygverksamhet normalt inte pågår skall, under förutsättning att flygsäkerheten inte äventyras, för civila flygplan användas bana 30 vid start och bana 12 vid landning. För att ovanstående miljöskyddsvillkor skall uppfyllas har flygledningen infört rutiner där bana 12 prefereras för landning och bana 30 för start där så är möjligt från bland annat vindsynpunkt. Under förutsättning att bromsverkan på start- och landningsbanan är god, koefficient 40 eller mer, används bana 30 för start och bana 12 för landning i upp till 5 knops medvindskomposant. Utrustning för att mäta detta finns i varje banbörjan. Fördelningen av trafik på respektive bana framgår av Tabell 2. Tabell 2 Fördelning av använd bana år 2004 och 2005 år 2004 år 2005 Rörelser som berör området sydost om flygplatsen Start bana % 36 % Landning bana % 35 % Rörelser som berör området nordväst om flygplatsen Start bana % 64 % Landning bana % 65 % Flygvägar Flygplatsens samlade miljöpåverkan på omgivningarna bestäms inte bara av verksamheten på själva flygplatsen utan också av fastställda in- och utflygningsvägar i samband med start och landning (så kallade SID/STAR). De flygvägar som normalt används vid instrumentflygning (IFR) till och från de dominerande destinationer norr och söder om flygplatsen framgår av Figur 6. Figur 6 Huvudsakliga router år 2005, röda linjer är nominella inflygningsvägar (STAR) och blå linjer nominella utflygningsvägar (SID) 11 av 61

16 I detta sammanhang bör påpekas att flygplanen intill flygplatsen normalt flyger nära den centrala färdlinjen, men särskilt efter sväng erhåller viss spridning på grund av avvikelser i svängprestanda. En av flygtrafikledningens huvuduppgifter enligt ICAO och ANS (Air Navigation Services) drifthandbok är att främja en välordnad flygtrafik. För att lösa den uppgiften har flygledaren möjlighet att radarleda flygplan inom TMA:s sidogränser för att få ett bra flöde på flygtrafiken. Radarledning används också ofta när det finns möjlighet till visuell inflygning, flygledaren radarleder då till ett bra utgångsläge för piloten att upptäcka flygplatsen. I vissa fall förekommer också att flygplan radarleds av flygledaren inom TMA p.g.a. fel på vissa markbaserade navigationshjälpmedel (VOR/DME och NDB), som inflygningsprocedurer är uppbyggd på. Inom TMA har flygledaren möjlighet att radarleda flygplan som lägst på 500 m/1700 fot (se Figur 5) över flygplatsens nivå, i de västra och östra delarna ligger nivåerna något högre. Vid bra väderlek tillämpar flygplan visuell inflygning VA (visual approach). Piloten ser då under sin inflygning, längs de publicerade routerna eller under radarledning av flygledaren, flygplatsen och lägger upp inflygningen utifrån visuella referenser. Detta påverkar speciellt inflygningarna till bana 12 som då kan utföras med en mer direkt anflygning än vad som redovisas för IFR-flygning. Vid visuell inflygning förkortas flygvägen jämfört med om flygningen följer de i AIP publicerade flygvägarna och detta har en positiv inverkan på utsläppen till luft. Vid upprättandet av flygvägar till bana 12 och bana 30 har hänsynen till miljön spelat en avgörande roll, dock utan att det överordnade kravet på flygsäkerhet åsidosatts. Andra påverkande faktorer har varit och är tekniska och operativa förutsättningar för flygplatsen, flygoperativa föreskrifter för förekommande flygplan samt hänsyn till militära skyddsområden och flygbolagens önskemål om korta flygvägar. Vid start på bana 12 mot sydost med jetflygplan kommer flygtrafiken att i stort flyga längs Brunfloviken upp till 2500m/ 8000 fot över havet för att därefter svänga ut på kurs mot sin destination, se Figur 7. Vid start bana 30 mot nordväst med jetflygplan kommer flygtrafiken att stiga rakt fram till avstånd 2 Nm från flygplatsen och därefter svänga mot sin destination, se Figur 8. Dessa förändringar syftar till att undvika bullrande överflygningar över Östersund stad och delar av Frösön samt vid start bana 30 att komma upp på högre höjd innan sväng över bebyggelse på Rödön, Ås och söder om Vallsundet. För ankommande trafik till både bana 12 och 30 kommer flygplan i framtiden att flyga på router som inte måste passera över flygplatsen utan mera direkt ansluter på en lång final (banans förlängning) ca 10 Nm från flygplatsen och flyger in för landning. Detta gör att störande buller över flygplatsens närområde kommer att minska. 12 av 61

17 Figur 7 Flygvägar för jetflygplan som startar bana 12 Figur 8 Flygvägar för jetplan som startar bana Flygplatsens anläggningar och verksamheter Bansystem och stråk Bansystemet vid Åre Östersund Airport består av en asfalterad rullbana (dvs. start och landningsbana), tre taxibanor i anslutning till startbanan samt ett drift- och terminalområde norr om rullbanan. Därutöver finns en platta söder om rullbanan öster om tornet där Polismyndigheten bedriver verksamhet med helikoptrar. Rullbanan med banbeteckningen 12/30 har en längd av m och en bredd av 45 m. Banan omges av gräsbevuxna stråkytor och den sammanlagda stråkbredden är 300 m. Av det område som tidigare användes av Försvarsmakten, söder om rullbanan, är det taxibana B och plattan öster om tornet som ingår i bansystemet. Övriga delar av det tidigare manöverområdet söder om rullbanan är nedklassat till servicevägar som används vid underhåll av flygplatsen. Åre Östersund Airport har tre anslutande taxibanor till rullbanan; från terminalplattan norr om rullbanan, från östra banänden och en taxibana som ansluter från plattan söder om banan. Drift- och terminalområdet vid terminalbyggnaden omfattar i huvudsak terminalplattan för uppställning av passagerarflygplan, fraktflyg och allmänflyg (aerial work, privatflyg och skolflyg) samt drift- och serviceytor för allmänflyg, postflyg, helikopterflyg och markfordon. På terminalplattan finns fyra fasta platser för tunga flygplan. Dessutom finns det tre platser i västra respektive östra delen av terminalplattan för uppställning av helikoptrar, allmänflyg och affärsflygplan. Plattan vid tornet är i huvudsak till för allmänflyg och affärsflyg när plattan vid terminalbyggnaden är fullbelagd. 13 av 61

18 Figur 9 Flygplatskarta 14 av 61

19 2.3.2 Hinderfrihet För att upprätthålla erforderlig hinderfrihet för flyget genomförs röjning av träd och vegetation. Vidare finns hinderljus på hinder som ej kan avlägsnas (t.ex. berg) Inflygnings- och landningshjälpmedel Banan är för landning från såväl nordväst (bana 12) som sydost (bana 30) utrustad med instrumentlandningssystem omfattande inflygningsljus och andra hjälpmedel (jämför avsnitt hjälpmedel). Inflygningslinjen med inflygningsljus sträcker sig mot nordväst 900 m ut från banände 12. I sydost sträcker sig inflygningsljusen 540 m ut från banända 30. De markbaserade landningsljusen placeras ca 1-15 m över markytan beroende på avstånd till landningsbanan. Längst bort från banänden står det högsta, därefter står landningsljusen med successivt avtagande höjd in mot landningsbanan. Landningsljusen bärs upp av stålkonstruktioner som ställs upp på betongfundament Byggnader Byggnader och anläggningar som används i flygplatsverksamheten på den norra sidan av rullbanan är terminalbyggnad, brandgarage, ramptjänstbyggnad, fordonsgarage med tvätthall, miljöstation med sandlager och tälthangar, se Figur 10. Figur 10 Terminalområdet Byggnader och anläggningar som används i flygplatsverksamheten på den södra sidan av rullbanan är torn, fälthållningsgarage, tvätthall (f.d. flygplanstvätten), fordonsverkstad och ett reservkraftverk. 15 av 61

20 Figur 11 Byggnader på södra sidan om rullbanan Terminalbyggnad För passagerartrafiken, inrikes såväl som utrikes, finns en terminalbyggnad i två plan. I terminalbyggnaden finns samtliga för terminalhanteringen nödvändiga funktioner, det vill säga incheckningshall för inrikes och utrikes passagerare och bagage, flygplatskontroll, bagagehall, avgångshallar i anslutning till samtliga utgångar (gates), ankomsthallar för inrikes och utrikes passagerare och bagage samt tullkontroll. I terminalbyggnaden finns också LFV:s och SGS administrationer samt övriga servicefunktioner som restaurang- och kioskverksamhet, biljettkontor och information, vil- och skötrum, biluthyrning, flygfrakt m.m. Terminalbyggnaden är dimensionerad för totalt 250 avgående och ankommande passagerare per timme och har totalt ca m 2 yta i två plan. Befintlig terminalbyggnad kommer att byggas ut i takt med trafikutvecklingen. Kompletterande nya byggnader och ombyggnader kan komma att utföras inom hela terminalområdet. Nya byggnader i detta område bedöms i normalfallet inte påverka konsekvenserna av verksamheten. Brandgarage Brandgaraget ligger alldeles väster om terminalbyggnaden och rymmer två brandbilar. Ramptjänstbyggnad Ramptjänstbyggnaden ligger väster om brandgaraget och innehåller fordonsgarage för uppställning, tvätt och underhåll av rampservicefordon och utrustningar samt glykolhantering. Det finns också ett reservkraftaggregat. I ramptjänsten används följande utrustning: avisningsbil, flygplansvärmare, airstarter, omformare, bandlastare, bagagetruck, bagagevagnar, passagerartrappor, vagn för toalettavlopp och färskvatten samt bilar. 16 av 61

Åre Östersund Airport

Åre Östersund Airport Ramböll Sverige AB --- LFV Åre Östersund Airport Göteborg 2007-07-06 LFV Åre Östersund Airport Datum 2007-07-06 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutversion Anders Mosesson Uppdragsledare Håkan Lindved Handläggare

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Miljökontoret, Malmö stad Datum: 2009-06-11 kl. 09.00 11.00 Närvarande: Från Malmö stad Ingegerd Andersson,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning SÄLENFLYG AB. Sälen Trysil Airport. Göteborg 2009-12-07

Miljökonsekvensbeskrivning SÄLENFLYG AB. Sälen Trysil Airport. Göteborg 2009-12-07 SÄLENFLYG AB Göteborg 2009-12-07 Datum 2009-12-07 Uppdragsnummer 61400621468000 Utgåva/Status Koncept SILLÉN GUSTAV Uppdragsledare Håkan Lindved Handläggare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Stockholm Arlanda Airport Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Miljökonsekvensbeskrivning Kalmar den 20 april 2011 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB Sammanfattning 0 Sammanfattning och innehåll.doc

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

DOM 2009-11-03 Stockholm

DOM 2009-11-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1316 DOM 2009-11-03 Stockholm Mål nr M 9889-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Luftfartsverket,

Läs mer

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-08 Närvarande: Från Lunds kommun Björn Berséus, miljöchef

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01 Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen Göteborg 2010-12-01 JP VIND AB Luftrumsutredning vindkraftspark Moskogen Datum 2010-12-01 Uppdragsnummer 61401042088 Utgåva/Status V2 Nils T:son Axberg Uppdragsledare

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv TEKNISK RAPPORT Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 14 Antal bilagor Beställare: Västerås stad, Stadsledningskontoret Stockholm 2008-01-28 C:\3750\AKB Projekt\2008-022 (-Offert-) BSN Våsterås flygplats

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm 2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Upplands Väsby kommun - Vatthagen 1:103 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna Föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna c/o Nora Woodward Norrgårdsvägen 6 B 192 69 SOLLENTUNA Upprättad av Datum Beteckning Anders Ledin 2004-03-16 Direkttelefon Ert datum Er referens 08-797 60

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Swedavia AB Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Koncern Juridik

Swedavia AB Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Koncern Juridik PROTOKOLL 2012-02-06 01.00 D 2012-001179 1(7) MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅD NR 2 MED NA- TURVÅRDSVERKET INFÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN EN- LIGT MILJÖBALKEN FÖR GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT Närvarande Gabriella

Läs mer

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01. LFV Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.00 Boverket Magnus Lindqvist STOCKHOLM-ARLANDA, GÖTEBORG-LANDVETTER,

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2012. Åre Östersund Airport RAPPORT 2013-03-26 01.00 D 2013-001048 1(30) MILJÖRAPPORT 2012 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia AB Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013 G:\Forv\LKPU\DETALJPLANER_Backup20101130\Mellingeholms aktivitetspark\flygplats\pm Norrtälje fpl.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10166992 1 (2) PM Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby

Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-22 Tid: kl. 19.15-ca 21.30 Plats: Torget, Runby skolas lågstadium, Upplands Väsby SAMRÅD MED FÖRENINGEN VÄSBYBOR MOT FLYGBULLER OCH FÖRENINGEN BOENDE MOT BULLER I NORRA

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2011. Åre Östersund Airport RAPPORT 2012-03-29 01.00 D 2012-003255 1(29) MILJÖRAPPORT 2011 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

MILJÖRAPPORT LULEÅ AIRPORT 2012. Dokumentnummer D 2013-001417

MILJÖRAPPORT LULEÅ AIRPORT 2012. Dokumentnummer D 2013-001417 MILJÖRAPPORT LULEÅ AIRPORT 2012 Dokumentnummer D 2013-001417 RAPPORT 2013-03-22 00.01 D 2013-001417 2(16) MILJÖRAPPORT LULEÅ AIRPORT 2012 Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

SAMRÅD MED ALINGSÅS KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED ALINGSÅS KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-19 Tid: kl. 14.00-16.00 Plats: Rådhuset i Alingsås SAMRÅD MED ALINGSÅS KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2013. Åre Östersund Airport RAPPORT 2014-02-25 01.00 D 2014-0005494 1(30) MILJÖRAPPORT 2013 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia AB Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

DELDOM 2013-06-28 meddelad i Växjö

DELDOM 2013-06-28 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DELDOM 2013-06-28 meddelad i Växjö Mål nr M 1452-12 SÖKANDE Swedavia AB, Malmö Airport, 556797-0818 Box 14 230 32 Malmö-Sturup Ombud: Bolagsjurist Tomas Fjordevik c/o Swedavia AB Box

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2008

MILJÖRAPPORT för år: 2008 1 Landstinget Kronoberg 29 11 23 Bilaga: 158 LF 5/29 Grunddel MILJÖRAPPORT för år: 28 UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Växjö Flygplats AB Anläggningens (plats-) nummer: 78-26 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Varje kilo räknas LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Flyget och miljön Grundskollärare LFV sedan 1997 Flygledare Arlanda och Landvetter Ansvarig för miljöfrågor

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde.

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. Sidan 1 / 9 Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. 1 Generella krav för färdområde och manöverområde 1 1.1 Varselkläder och varningsljus... 1 1.2 Hastighet... 2 1.3 FOD- kontroll... 2 2 Krav

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

PM - BULLER ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT. Bullerberäkningar utfall 2005, prognosår 2015 och 2025

PM - BULLER ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT. Bullerberäkningar utfall 2005, prognosår 2015 och 2025 PM - BULLER ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT Bullerberäkningar utfall 2005, prognosår 2015 och 2025 LFV Flygakustik RAPPORT LFV FA 2005-2079-03 2(16) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-19 Tid: kl. 09.00-ca 10.45 Plats: Borås stadshus SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse PROTOKOLL 2011-05-06 01.00 D 2011-007690 1(5) MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Kaija Sterner, LFV Maria Ullvetter, LFV Nils Palmqvist,

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Allmänt om flygbuller

Allmänt om flygbuller Allmänt om flygbuller Mikael Liljergren, Swedavia Innehåll Grundläggande akustik, storheter och begrepp Bullerberäkningsmetod Variation av ljudnivå Lämnande utflygningsväg vid 70 db(a) Teknikutveckling

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. med teknisk beskrivning SÄLEN TRYSIL AIRPORT AB. Stockholm 2010-03-11

Miljökonsekvensbeskrivning. med teknisk beskrivning SÄLEN TRYSIL AIRPORT AB. Stockholm 2010-03-11 Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning SÄLEN TRYSIL AIRPORT AB Stockholm 2010-03-11 1 Sälen Trysil Airport AB Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning Utgåva/Status: Slutversion,

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD KIRUNA AIRPORT

UNDERLAG FÖR SAMRÅD KIRUNA AIRPORT UNDERLAG 2014-06-02 00.01 D 2014-003116 1(38) UNDERLAG FÖR SAMRÅD KIRUNA AIRPORT UNDERLAG 2014-06-02 00.01 D 2014-003116 2(38) Innehållsförteckning 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 4 1.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren/sökanden...

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Miljön vid Stockholm-Arlanda flygplats

Miljön vid Stockholm-Arlanda flygplats Miljön vid Stockholm-Arlanda flygplats Miljön vid Stockholm-Arlanda flygplats Stockholm-Arlanda är en av Europas största flygplatser. År 2001 passerade drygt 18 miljoner passagerare dess terminaler. Två

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT Mark- och miljödomstolen Vänersborgs tingsrätt Box 1070 462 28 Vänersborg Göteborg den 15 mars 2013 ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT Sökande: Swedavia AB,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer