Åre Östersund Airport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åre Östersund Airport"

Transkript

1 Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning--- LFV Åre Östersund Airport Göteborg

2 LFV Åre Östersund Airport Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status 1 Anders Mosesson Håkan Lindved Hans Bergman Uppdragsledare Handläggare Handläggare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan Göteborg Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning Bakgrund Miljöärendet och dess handläggning Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och inriktning Administrativa uppgifter och organisation 5 2. Verksamhetsbeskrivning Trafik och trafikutveckling Flygverksamhet Flygplatsens anläggningar och verksamheter Lokalisering och planförhållanden Läge och omgivande bebyggelse Planförhållanden Mark Landskap Meterologiska förhållanden Alternativ Nollalternativ Alternativ lokalisering Alternativ utformning Miljökonsekvenser Hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön Luftmiljö Vatten och våtmarker Bullermiljö Miljömål och miljökvalitetsnormer Miljömål Miljökvalitetsnormer Hushållning med material, råvaror och energi Olycksrisker Vidtagna och planerade skyddsåtgärder Överväganden Genomförda skyddsåtgärder Planerade skyddsåtgärder Kontroll av verksamheten 60 i

4 11. Referenser 61 Bilagor 1. PM Utsläpp till luft 2. PM - Vatten och mark 3. PM - Buller ii

5 Åre Östersund Airport Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning Sammanfattning Civil linjetrafik har funnits vid Åre Östersund Airport sedan år Rullbana, taxibanor och terminalområden har byggts om och utvecklats genom åren. Antalet flygrörelser och passagerare har varierat över åren och har varit mellan rörelser och passagerare årligen de senaste 20 åren. Med avvecklingen av Jämtlands flygflottilj (F4) är nu Åre Östersund Airport en helt civil verksamhet. I nuvarande verksamhet finns bl. a. flyglinjer till Stockholm-Arlanda, Kiruna och Umeå/Luleå, chartertrafik, taxiflyg och helikoptertrafik. Med ändrade förutsättningar efter avvecklingen av den militära verksamheten har LFV för avsikt att lämna in en tillståndsansökan till Miljödomstolen för flygplatsverksamhet vid Åre Östersund Airport. Verksamhet och påverkan Vid halkbekämpning av rullbanan m.m. vintertid används vid besvärliga väderleksförhållanden det kvävehaltiga ämnet urea för att ta bort is. Under senare år har ca 100 ton/år urea använts vid flygplatsen. Med avvecklingen av den militära verksamheten har ureamängderna minskat och kommer troligen att uppgå till ca 50 ton/år i framtiden. Urea rinner av banan med dagvatten huvudsakligen till ett värdefullt våtmarksområde, Glasättflon och vidare via Lövtorpsbäcken, en viktig lekplats för harr, till Storsjön. Genom uppsamling av glykol, som används för avisning av flygplan, blir belastningen på recipienten med syretärande ämnen begränsad. Genom oljefällor och oljeavskiljare, för dagvatten som rinner av ytor som kan förorenas av drivmedelsspill och oljor, förhindras utsläpp av föroreningar till omgivande vattenområden. Flygplatsen har en långt gående källsortering av avfall och kommer inom något år att ha all uppvärmning av byggnader och terminaler genom fjärrvärme eller bergvärme, vilket innebär en bättre hushållning med naturresurser. Flygplatsen trafikeras huvudsakligen av större jetflygplan och medelstora propellerflygplan i linjetrafik samt helikoptertrafik. Vid start och landning ger flygplanen upphov till buller i omgivningen samt utsläpp av luftföroreningar. Framför allt berörs bebyggelse i flygplatsens inoch utflygningsvägar av buller. Fälthållningsfordon ger upphov till utsläpp av luftföroreningar men medför inga bullerstörningar i omgivningen. Konsekvenser Verksamhetens huvudsakliga konsekvenser i miljön är påverkan i recipienten till följd av utsläpp av kvävehaltigt dagvatten från ureahantering. Det finns inga påtagliga störningar i recipienterna Glasättflon, Lövtorpsbäcken eller Storsjön som direkt kan hänföras till den kvävebelastningen. Halterna av olika kväveföreningar är dock höga i Lövtorpsbäcken och sannolikt också i Glasättflon. Alla tre recipienterna innehåller höga naturvärden som det är viktigt att inte störa. Glasättflon innehåller kalkkärr med höga botaniska värden. Lövtorpsbäcken är en viktig leklokal för harr. I Storsjön gäller miljökvalitetsnormen för laxfiskvatten. Ingen ogynnsam påverkan på värdena i dessa recipienter har dock konstaterats. Med en framtida 1 av 61

6 väsentligt lägre ureaanvändning vid flygplatsen bedöms de utpekade naturvärdena i recipienterna bestå. Flygplatsverksamheten ger upphov till buller i framför allt banans in- och utflygningsvägar. Bullernivåerna har minskat betydligt sedan den militära verksamheten avvecklades. Vid prognostiserad maximal verksamhet och föreslagna ändrade flygvägar finns det inga byggnader med permanent boende som exponeras för buller som omfattas av åtgärdsnivåerna i infrastrukturpropositionen 1996/97:53. De nya startflygvägarna innebär att färre byggnader exponeras för maximala bullernivåer mellan 70 och 80 db(a) vid starter med jetflygplan av typen Boeing 737 och MD-80-serien. Antalet exponerade personer för maximal ljudnivå 70 db(a) eller högre mer än halveras jämfört med dagens flygvägar. Ett stort antal bostadshus exponeras fortsatt för maximala bullernivåer mellan 70 och 80 db(a). Det långsiktiga riktvärdet för uteplats, maximal bullernivå över 70 db(a), gäller framför allt fysisk planering av ny bebyggelse och beaktas i den kommunala planeringen. Utsläpp av luftföroreningar från verksamheten uppkommer till stor del från startande och landande flygplan men även från flygplatsens fälthållningsfordon. Utsläppen bedöms inte ge upphov till några halter som ger påverkan på människors hälsa. Utsläppen har en mer regional och global påverkan eftersom de verkar försurande, övergödande och bidrar till växthuseffekten. Åre Östersund Airport är ett riksintresse för kommunikationer. Området runt flygplatsen är också riksintresse för kulturmiljövården och friluftslivet. I en avvägning mellan dessa intressen bedöms flygplatsverksamheten varken arealmässigt eller från bullersynpunkt väsentligt påverka kulturmiljö- eller friluftsvärdena. Det finns även skyddad natur i närområdet, framför allt Natura 2000-området Ändsjön. Flygplatsverksamheten bedöms inte ge någon påverkan av betydelse i Natura 2000-området. 2 av 61

7 1. Inledning LFV har för avsikt att lämna in en tillståndsansökan för flygplatsverksamhet vid Åre Östersund Airport, Östersunds kommun. Flygplatsverksamheten omfattas av krav på tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken och punkt A , bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Prövningsmyndighet är Miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. 1.1 Bakgrund Militär flygverksamhet har förekommit på Frösön sedan 1920-talet medan civil linjetrafik introducerades år Rullbana, taxibanor och terminalområden har byggts om och utvecklats genom åren. Antalet flygrörelser och passagerare har varierat över åren, från rörelser och passagerare 1964, till mellan rörelser och passagerare årligen de senaste 20 åren. Med avvecklingen av Jämtlands flygflottilj (F4) är nu Åre Östersund Airport en helt civil verksamhet. I nuvarande verksamhet finns bl. a. flyglinjer till Stockholm-Arlanda, Kiruna och Umeå/Luleå, chartertrafik, taxiflyg och helikoptertrafik. År 2005 var antalet flygrörelser vid flygplatsen , varav civila rörelser 8 724, och passagerarantalet ca Det finns ett tillstånd enligt miljöskyddslagen till flygplatsverksamhet vid flygplatsen. Eftersom karaktären på flygplatsen väsentligt förändrats i och med nedläggningen av flottiljverksamheten har en omprövning av verksamheten aktualiserats. 1.2 Miljöärendet och dess handläggning LFV har genomfört samråd med statliga myndigheter, kommuner och de organisationer och allmänhet som antas bli berörd av verksamheten. Ett inledande samråd med Länsstyrelsen i Jämtland har genomförts genom möte den 6 juni, Ett formellt samrådsmöte med Länsstyrelsen i Jämtland och Östersunds kommun genomfördes genom möte den 22 november, Samråd med allmänheten och boende i närområdet har genomförts genom möte den 22 november Kallelse till möte skedde genom annons i dagspressen och underlaget har också funnits tillgängligt på LFV:s hemsida på Internet. Samråd med statliga myndigheter, organisationer m.fl. har genomförts genom utskick av brev. Svar har inkommit från Räddningsverket, Boverket, Fiskeriverket, Försvarsmakten, Vägverket, Luftfartsstyrelsen, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Sjöfartsverket, Länsstyrelsen Jämtland, Krokoms kommun, Östersunds kommun och LRF:s kommungrupp Östersund. Ett särskilt samråd genomfördes 27 mars 2007 med Krokoms och Östersunds kommuner. 3 av 61

8 1.3 Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och inriktning Avgränsning Flygplatsverksamheten bedrivs inom det område som redovisas i Figur 1. Figur 1 Flygplatsens verksamhetsområde markerat med svart linje Förutom den avgränsningen i Figur 1 medför flygplatsverksamheten begränsningar i markanvändningen utanför flygplatsområdet. För flygsäkerheten finns krav på hinderfrihet i luftrummet omkring flygplatsen se Figur 2 Figur 2 Hinderytor enligt BCL-F 4 av 61

9 Vidare innebär bullerutbredningen vid starter och landningar begränsningar för bostadsbebyggelse i flygplatsens in- och utflygningsvägar. Förutom LFV:s flygplatsverksamhet bedriver även andra verksamhet inom flygplatsområdet. Polisen (helikopter och vissa fordonsövningar), Z-Airtec (service av mindre flygplan) och Jetpak (flyggodsverksamhet) har t.ex. verksamhet som delvis bedrivs innanför flygplatsens avgränsning. LFV bedriver också verksamhet i en fordonsverkstad utanför det i Figur 1 avgränsade området Inriktning Flygplatsverksamhet påverkar omgivningen framför allt genom bullerstörningar, utsläpp till vatten och luft. Flygplatsen ligger inom område som är av riksintresse för kulturmiljövården och friluftslivet och det finns naturintressen i närområdet. Det är också dessa aspekter som framför allt tagits upp under samrådsprocessen. MKB:n fokuserar därför främst på konsekvenserna av flygbuller, utsläpp till dag- och spillvatten samt luftföroreningar. Vidare beskrivs påverkan på konkurrerande intressen. 1.4 Administrativa uppgifter och organisation Administrativa uppgifter Huvudman: Luftfartsverket (LFV) Kontaktperson: flygplatschef Kerstin Angantyr Adress: Åre Östersund Airport FRÖSÖN Telefon: (vxl) , E-post: eller Miljörådgivare: Marie Lewholt Adm/handlingar: Lena Håkansson, tel Anläggningsnr: Verksamhetskoder: A , C , C Fastighetsbeteckning: del av Kungsgården 5: Organisation Flygplatsen drivs med ökad effektivitet enligt modell Basic Airport, som innebär att en medarbetare har 3-4 olika kompetenser och arbetar integrerat med olika tjänster. Ramptjänst (t.ex. bagagehantering, lastning/lossning, posthantering, försörjning flygplan - kraftförsörjning, varm- och kalluft, starthjälp, hantering av flygplanssopor, dricks- och spillvattenhantering/ toaservice, catering) drivs i nuläget av SAS Ground Service (SGS). Flygplatsens organisation består av två huvudenheter, operativ enhet och teknisk enhet. Utöver de två huvudenheterna tillkommer stabsfunktioner. Operativa enheten har huvuduppgifterna sommar- och vinterfälthållning, flygplatsräddningstjänst, luftfartsskydd samt tankningstjänst. Tekniska enheten ansvarar för fordonsverkstad, El/Tele, VVS och fastighetsunderhåll. Enheterna leds av en enhetschef som svarar direkt inför flygplatschef för arbetets planering, ledning, fördelning och uppföljning samt för att verksamheten genomförs så att uppställda mål kan uppnås. 5 av 61

10 Stabsfunktionerna består av funktioner för övergripande, sammanhållande, normerande, miljö, luftfartsskydd/security samt ekonomiska och administrativa uppgifter. Respektive ansvarig vid stabsfunktionerna svarar direkt inför flygplatschef för att säkerställa att verksamheten genomförs så att uppställda mål kan uppnås. Flygplatsverksamheten genomförs inom ett område med stor geografisk utbredning. Området är av security-skäl indelat i olika zoner en zon dit alla medarbetare liksom allmänheten i princip har tillträde utan särskilda kontrollprocedurer, vilken benämns landside. Till andra zoner, vilka sammanfattningsvis benämns airside får tillträde endast får ske efter behörighetskontroll eller motsvarande åtgärder. Lokal flygtrafiktjänst, ATS (Air Traffic Service) finns vid flygplatsen. Uppgifterna är bland annat flygtrafikledning Miljöarbete och ledningssystem LFV arbetar aktivt med miljöfrågor genom att ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan, främst genom att begränsa buller från flygtrafik, minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska övriga utsläpp till luft och vatten samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall. Flygplatsen ingår i LFV:s miljöledningssystem som bygger på principerna i ISO De lokala delarna av miljöledningssystemet finns beskrivet i flygplatsens Miljöhandbok. 6 av 61

11 2. Verksamhetsbeskrivning 2.1 Trafik och trafikutveckling Passagerarunderlag Under 2006 var antalet passagerare st. och antalet flygrörelser st. SAS och Flynordic är de stora operatörerna av passagerartrafiken på flygplatsen och i mindre omfattning Nordic Regional. I Figur 3 redovisas den historiska och prognostiserade inrikes passagerarutvecklingen vid flygplatsen. I prognosen har antagits en ökning med i genomsnitt ca 3,5 % per år. INRIKES Linjetrafik - PROGNOS Antal passagerare Historik Prognos Figur 3 Passagerarutveckling och prognos för inrikesflyget, Åre Östersund Airport Flygplan och flygplansrörelser De dominerande trafikslagen vid flygplatsen är för närvarande inrikes linjetrafik, inrikes och utrikes charter och aerial work (framförallt helikopterflyg). I övrigt förekommer privatflyg, taxiflyg, skolflyg och militär luftfart. Inrikes linjetrafik sker idag på linjer till Stockholm- Arlanda, Kiruna och Umeå/Luleå. Chartertrafik förekommer huvudsakligen till vanliga turistmål som t.ex. Thailand och Turkiet. Inkommande charter förekommer huvudsakligen under vintersportsäsongen. Helikoptertrafiken omfattar bland annat polishelikopter som är stationerad på flygplatsen. Postflyg kan komma att ske med fem avgångar per vecka till Sundsvall. De vanligaste flygplanstyperna är idag Boeing , 600, 800, MD-80-serien och SAAB 340. Boeing 737 och MD-80-serien är tunga jetflygplan som används i inrikes linjetrafik. SAAB 340 används vid inrikes linjetrafik och för postflyg och är ett regionalt tubopropflygplan (propellerflygplan). Vidare sker frekvent trafik med polishelikopter vid flygplatsen. I framtiden är det sannolikt att Airbus 320 kommer att ersätta MD-80-serien i linjetrafiken. 7 av 61

12 Antaganden om flygplanstyper i framtiden har viss osäkerhet eftersom det är operatörerna som väljer med vilka flygplan trafiken ska bedrivas. Historiska och prognostiserade flygplansrörelser framgår av Figur 4. INRIKES Linjetrafik - PROGNOS Antal rörelser Historia Prognos Figur 4 Statistik och prognos inrikesflyget, Åre Östersund Airport Utrikestrafiken inklusive charter prognostiseras öka i större omfattning. En årlig ökning förväntas med 7 till 8 % per år från en relativt låg nivå (ca passagerare per år). Av Tabell 1 framgår en uppskattad fördelning av framtida flygrörelser på olika kategorier av flyg för år 2015 och Tabell 1 Fördelning av flygtrafik vid flygplatsen år 2005 samt uppstattad fördelning år 2015 och 2025 Typ av flygtrafik Antal rörelser år 2005 Uppskattat antal rörelser år 2015 Uppskattat antal rörelser år 2025 Linjetrafik och charter Taxiflyg Aerial work Privatflyg Skolflyg Militär luftfart Summa av 61

13 2.2 Flygverksamhet Flygtrafiktjänst Luftfartsbestämmelser En förutsättning för en välordnad, säker och effektiv flygverksamhet är, att dess utövare tilllämpar likartade bestämmelser, regler och lagar. Det övergripande ansvaret för detta innehas av ICAO (International Civil Aviation Organisation), ett FN-organ med säte i Montreal, och EU genom EG-förordningen. Grunden för de internationella luftfartsbestämmelserna utgör Chicagokonventionen från 1944, till vilken Sverige är ansluten. I Sverige styrs flygverksamheten av den svenska luftfartslagen. Bestämmelser vad avser den civila luftfarten utfärdas av Luftfartsstyrelsen som publiceras i BCL (Bestämmelser för Civil Luftfart). Ovanstående bestämmelser är bland annat baserade på ICAO:s rekommendationer. För den civila luftfarten i Sverige utges publikationen AIP-Sverige. AIP-Sverige är en handbok för flygande personal som bland annat innehåller lokala trafikföreskrifter och trafikrestriktioner Luftrum Svenskt luftrum är indelat i ett högre och ett lägre luftrum. Detta luftrum betjänas av en flygkontrollcentral i Malmö och en vid Stockholm-Arlanda. Från dessa centraler styrs flygverksamheten inom landet och samordning med angränsande nationers kontrollcentraler för utrikes, avgående/ankommande samt överflygande luftfart. Varje enskild flygplats disponerar ett luftrum runt flygplatsen upp till en höjd 2900 m std (över genomsnittlig havsyta), Flygnivå 95. Inom detta luftrum - terminalområde (TMA) och närmast flygplatsen kontrollzon (CTR) - tar man stor hänsyn till miljöfaktorer då in- och utflygningsriktningar fastställs. Östersunds terminalområde - Östersund TMA - har en utsträckning ca 50 km runt flygplatsen, se Figur 5. Inom detta område disponerar flygplatsen luftrummet upp till en höjd av m över genomsnittlig havsyta, Flygnivå 95. Figur 5 Åre Östersund Airports terminalområde (TMA) 9 av 61

14 2.2.2 Flygplansrutiner på mark Rutinerna när ett flygplan i linjetrafik har landat och befinner sig på mark omfattar i huvudsak följande moment: a) Intaxning från landningsbana till terminalplatta framför passagerarterminalen b) Anslutning av startaggregat och uppvärmningsaggregat (vintertid). c) Påfyllning av drivmedel d) Av- och påstigning, passagerare e) Ur- och inlastning av bagage och fraktgods f) Hantering av vatten, avlopp och avfall g) Teknisk kontroll h) Uppstart av motorer i) Eventuell flygplansavisning före start j) Uttaxning till startbana Av ovanstående markrutiner är det i första hand in- och uttaxningen, påfyllnaden av drivmedel och flygplansavisningen, som kan ge miljöeffekter. Beträffande dessa rutiner gäller vid Åre Östersund Airport att avgasutsläppen under in- och uttaxningen är begränsade genom att angöringen av terminalbyggnadens platta är kort och enkel, att spill från drivmedelshanteringen undviks genom särskilda skyddsåtgärder och att spill på terminalplattan av glykol från flygplansavisning till huvuddel uppsamlas med speciellt fordon och mellanlagras i särskild tank innan det transporteras vidare till reningsverk. Den tekniska kontrollen omfattar rutinmässig översyn av flygplanets tekniska funktioner. Underhåll av flygplan i linjefart utförs inte på Åre Östersund Airport Användning av rullbanor Vid flygplatsen finns en rullbana i riktningen med beteckningen 12/30. Riktningen för start respektive landning ger banans namn, 12 (115 ) eller 30 (295 ). Huvudregeln vid val av start- och landningsriktning är att ett flygplan normalt skall starta och landa mot vinden. Hänsyn till säkerhetsfaktorer, bankonditioner (bromsverkan och eller ev. beläggning på banan), arbeten på flygplatsen, inflygnings- och landningshjälpmedel, övrig flygtrafik, bullerrestriktioner och färdriktning m.m. kan medföra undantag från ovanstående huvudregel. Detta är möjligt eftersom större flygplan är förhållandevis okänsliga för sidvind och dessutom har ganska god förmåga att starta och landa i svag medvind. Anvisningar om "gällande bana" för start och landning lämnas av flygtrafikledningen. Motiv för anvisningen kan bland annat vara lokala regler för flygplatsen med hänsyn att en viss bana är att föredra från miljösynpunkt. Befälhavare kan emellertid begära tillstånd till att få använda annan bana. Motivet för detta är normalt önskemål om att förkorta flygvägar och taxningssträckor. Flygtrafikledningen är dock endast skyldig att tillmötesgå en sådan begäran om flygsäkerhetsskäl föreligger exempelvis hänvisningar till flygplanets prestanda, väderförhållanden, bankondition etc. I samband med tidigare miljöskyddsprövningen av Åre Östersund Airport har betydelsen av att minska antalet överflygningar över de tätbebyggda områdena sydost om flygplatsen för att minimera bullerstörningarna påtalats. Kraven på att styra trafiken till mer glesbebyggda områden nordväst och väster om flygplatsen har kommit till uttryck i följande villkor gällande tillståndsbeslut från 1995: 10 av 61

15 Villkor 6 - Under tider då militär flygverksamhet normalt inte pågår skall, under förutsättning att flygsäkerheten inte äventyras, för civila flygplan användas bana 30 vid start och bana 12 vid landning. För att ovanstående miljöskyddsvillkor skall uppfyllas har flygledningen infört rutiner där bana 12 prefereras för landning och bana 30 för start där så är möjligt från bland annat vindsynpunkt. Under förutsättning att bromsverkan på start- och landningsbanan är god, koefficient 40 eller mer, används bana 30 för start och bana 12 för landning i upp till 5 knops medvindskomposant. Utrustning för att mäta detta finns i varje banbörjan. Fördelningen av trafik på respektive bana framgår av Tabell 2. Tabell 2 Fördelning av använd bana år 2004 och 2005 år 2004 år 2005 Rörelser som berör området sydost om flygplatsen Start bana % 36 % Landning bana % 35 % Rörelser som berör området nordväst om flygplatsen Start bana % 64 % Landning bana % 65 % Flygvägar Flygplatsens samlade miljöpåverkan på omgivningarna bestäms inte bara av verksamheten på själva flygplatsen utan också av fastställda in- och utflygningsvägar i samband med start och landning (så kallade SID/STAR). De flygvägar som normalt används vid instrumentflygning (IFR) till och från de dominerande destinationer norr och söder om flygplatsen framgår av Figur 6. Figur 6 Huvudsakliga router år 2005, röda linjer är nominella inflygningsvägar (STAR) och blå linjer nominella utflygningsvägar (SID) 11 av 61

16 I detta sammanhang bör påpekas att flygplanen intill flygplatsen normalt flyger nära den centrala färdlinjen, men särskilt efter sväng erhåller viss spridning på grund av avvikelser i svängprestanda. En av flygtrafikledningens huvuduppgifter enligt ICAO och ANS (Air Navigation Services) drifthandbok är att främja en välordnad flygtrafik. För att lösa den uppgiften har flygledaren möjlighet att radarleda flygplan inom TMA:s sidogränser för att få ett bra flöde på flygtrafiken. Radarledning används också ofta när det finns möjlighet till visuell inflygning, flygledaren radarleder då till ett bra utgångsläge för piloten att upptäcka flygplatsen. I vissa fall förekommer också att flygplan radarleds av flygledaren inom TMA p.g.a. fel på vissa markbaserade navigationshjälpmedel (VOR/DME och NDB), som inflygningsprocedurer är uppbyggd på. Inom TMA har flygledaren möjlighet att radarleda flygplan som lägst på 500 m/1700 fot (se Figur 5) över flygplatsens nivå, i de västra och östra delarna ligger nivåerna något högre. Vid bra väderlek tillämpar flygplan visuell inflygning VA (visual approach). Piloten ser då under sin inflygning, längs de publicerade routerna eller under radarledning av flygledaren, flygplatsen och lägger upp inflygningen utifrån visuella referenser. Detta påverkar speciellt inflygningarna till bana 12 som då kan utföras med en mer direkt anflygning än vad som redovisas för IFR-flygning. Vid visuell inflygning förkortas flygvägen jämfört med om flygningen följer de i AIP publicerade flygvägarna och detta har en positiv inverkan på utsläppen till luft. Vid upprättandet av flygvägar till bana 12 och bana 30 har hänsynen till miljön spelat en avgörande roll, dock utan att det överordnade kravet på flygsäkerhet åsidosatts. Andra påverkande faktorer har varit och är tekniska och operativa förutsättningar för flygplatsen, flygoperativa föreskrifter för förekommande flygplan samt hänsyn till militära skyddsområden och flygbolagens önskemål om korta flygvägar. Vid start på bana 12 mot sydost med jetflygplan kommer flygtrafiken att i stort flyga längs Brunfloviken upp till 2500m/ 8000 fot över havet för att därefter svänga ut på kurs mot sin destination, se Figur 7. Vid start bana 30 mot nordväst med jetflygplan kommer flygtrafiken att stiga rakt fram till avstånd 2 Nm från flygplatsen och därefter svänga mot sin destination, se Figur 8. Dessa förändringar syftar till att undvika bullrande överflygningar över Östersund stad och delar av Frösön samt vid start bana 30 att komma upp på högre höjd innan sväng över bebyggelse på Rödön, Ås och söder om Vallsundet. För ankommande trafik till både bana 12 och 30 kommer flygplan i framtiden att flyga på router som inte måste passera över flygplatsen utan mera direkt ansluter på en lång final (banans förlängning) ca 10 Nm från flygplatsen och flyger in för landning. Detta gör att störande buller över flygplatsens närområde kommer att minska. 12 av 61

17 Figur 7 Flygvägar för jetflygplan som startar bana 12 Figur 8 Flygvägar för jetplan som startar bana Flygplatsens anläggningar och verksamheter Bansystem och stråk Bansystemet vid Åre Östersund Airport består av en asfalterad rullbana (dvs. start och landningsbana), tre taxibanor i anslutning till startbanan samt ett drift- och terminalområde norr om rullbanan. Därutöver finns en platta söder om rullbanan öster om tornet där Polismyndigheten bedriver verksamhet med helikoptrar. Rullbanan med banbeteckningen 12/30 har en längd av m och en bredd av 45 m. Banan omges av gräsbevuxna stråkytor och den sammanlagda stråkbredden är 300 m. Av det område som tidigare användes av Försvarsmakten, söder om rullbanan, är det taxibana B och plattan öster om tornet som ingår i bansystemet. Övriga delar av det tidigare manöverområdet söder om rullbanan är nedklassat till servicevägar som används vid underhåll av flygplatsen. Åre Östersund Airport har tre anslutande taxibanor till rullbanan; från terminalplattan norr om rullbanan, från östra banänden och en taxibana som ansluter från plattan söder om banan. Drift- och terminalområdet vid terminalbyggnaden omfattar i huvudsak terminalplattan för uppställning av passagerarflygplan, fraktflyg och allmänflyg (aerial work, privatflyg och skolflyg) samt drift- och serviceytor för allmänflyg, postflyg, helikopterflyg och markfordon. På terminalplattan finns fyra fasta platser för tunga flygplan. Dessutom finns det tre platser i västra respektive östra delen av terminalplattan för uppställning av helikoptrar, allmänflyg och affärsflygplan. Plattan vid tornet är i huvudsak till för allmänflyg och affärsflyg när plattan vid terminalbyggnaden är fullbelagd. 13 av 61

18 Figur 9 Flygplatskarta 14 av 61

19 2.3.2 Hinderfrihet För att upprätthålla erforderlig hinderfrihet för flyget genomförs röjning av träd och vegetation. Vidare finns hinderljus på hinder som ej kan avlägsnas (t.ex. berg) Inflygnings- och landningshjälpmedel Banan är för landning från såväl nordväst (bana 12) som sydost (bana 30) utrustad med instrumentlandningssystem omfattande inflygningsljus och andra hjälpmedel (jämför avsnitt hjälpmedel). Inflygningslinjen med inflygningsljus sträcker sig mot nordväst 900 m ut från banände 12. I sydost sträcker sig inflygningsljusen 540 m ut från banända 30. De markbaserade landningsljusen placeras ca 1-15 m över markytan beroende på avstånd till landningsbanan. Längst bort från banänden står det högsta, därefter står landningsljusen med successivt avtagande höjd in mot landningsbanan. Landningsljusen bärs upp av stålkonstruktioner som ställs upp på betongfundament Byggnader Byggnader och anläggningar som används i flygplatsverksamheten på den norra sidan av rullbanan är terminalbyggnad, brandgarage, ramptjänstbyggnad, fordonsgarage med tvätthall, miljöstation med sandlager och tälthangar, se Figur 10. Figur 10 Terminalområdet Byggnader och anläggningar som används i flygplatsverksamheten på den södra sidan av rullbanan är torn, fälthållningsgarage, tvätthall (f.d. flygplanstvätten), fordonsverkstad och ett reservkraftverk. 15 av 61

20 Figur 11 Byggnader på södra sidan om rullbanan Terminalbyggnad För passagerartrafiken, inrikes såväl som utrikes, finns en terminalbyggnad i två plan. I terminalbyggnaden finns samtliga för terminalhanteringen nödvändiga funktioner, det vill säga incheckningshall för inrikes och utrikes passagerare och bagage, flygplatskontroll, bagagehall, avgångshallar i anslutning till samtliga utgångar (gates), ankomsthallar för inrikes och utrikes passagerare och bagage samt tullkontroll. I terminalbyggnaden finns också LFV:s och SGS administrationer samt övriga servicefunktioner som restaurang- och kioskverksamhet, biljettkontor och information, vil- och skötrum, biluthyrning, flygfrakt m.m. Terminalbyggnaden är dimensionerad för totalt 250 avgående och ankommande passagerare per timme och har totalt ca m 2 yta i två plan. Befintlig terminalbyggnad kommer att byggas ut i takt med trafikutvecklingen. Kompletterande nya byggnader och ombyggnader kan komma att utföras inom hela terminalområdet. Nya byggnader i detta område bedöms i normalfallet inte påverka konsekvenserna av verksamheten. Brandgarage Brandgaraget ligger alldeles väster om terminalbyggnaden och rymmer två brandbilar. Ramptjänstbyggnad Ramptjänstbyggnaden ligger väster om brandgaraget och innehåller fordonsgarage för uppställning, tvätt och underhåll av rampservicefordon och utrustningar samt glykolhantering. Det finns också ett reservkraftaggregat. I ramptjänsten används följande utrustning: avisningsbil, flygplansvärmare, airstarter, omformare, bandlastare, bagagetruck, bagagevagnar, passagerartrappor, vagn för toalettavlopp och färskvatten samt bilar. 16 av 61

Åre Östersund Airport

Åre Östersund Airport Ramböll Sverige AB --- LFV Åre Östersund Airport Göteborg 2007-07-06 LFV Åre Östersund Airport Datum 2007-07-06 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutversion Anders Mosesson Uppdragsledare Håkan Lindved Handläggare

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Agenda Inledning Lagstiftning Prognos och flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar Miljöpåverkan Förslag miljökonsekvensbeskrivning Kaffepaus inkl. utställning och bullerdemo

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Samrådet avser Ansökan om nytt miljötillstånd enligt miljöbalken D 2010-011374 Miljötillstånd Miljöfarlig verksamhet enl. 9 kap miljöbalken Miljötillstånd söks hos miljödomstolen Villkor

Läs mer

VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL

VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL VÅR MILJÖ # EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL Innehåll Vår Miljö... s. Natur & Miljöpärmen... s. Skavsta Flygplats växer... s. Miljöpolicy...

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Miljökontoret, Malmö stad Datum: 2009-06-11 kl. 09.00 11.00 Närvarande: Från Malmö stad Ingegerd Andersson,

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Samrådet avser Ansökan om ändringstillstånd Ansökan om tillstånd Agenda Inledning Presentation av flygplatsen Lagstiftning Prognos och Flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning SÄLENFLYG AB. Sälen Trysil Airport. Göteborg 2009-12-07

Miljökonsekvensbeskrivning SÄLENFLYG AB. Sälen Trysil Airport. Göteborg 2009-12-07 SÄLENFLYG AB Göteborg 2009-12-07 Datum 2009-12-07 Uppdragsnummer 61400621468000 Utgåva/Status Koncept SILLÉN GUSTAV Uppdragsledare Håkan Lindved Handläggare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402

Läs mer

Mål M , Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport, Härryda kommun; bemötandeskrift

Mål M , Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport, Härryda kommun; bemötandeskrift Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1070 462 28 VÄNERSBORG Göteborg den 14 november 2014 Mål M 1030-13, Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Stockholm Arlanda Airport Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Miljökonsekvensbeskrivning Kalmar den 20 april 2011 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB Sammanfattning 0 Sammanfattning och innehåll.doc

Läs mer

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01 Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen Göteborg 2010-12-01 JP VIND AB Luftrumsutredning vindkraftspark Moskogen Datum 2010-12-01 Uppdragsnummer 61401042088 Utgåva/Status V2 Nils T:son Axberg Uppdragsledare

Läs mer

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ÅMÅLS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Miljökontoret Anmälan enligt miljöbalken 2 förordningen (998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Verksamhetens namn

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart.

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart. NULÄGESBESKRIVNING OCH UTVECKLING AV BROMMA FLYGPLATS FRAM TILL ÅR 2010 RAPPORT AV LFV.1 Nulägesbeskrivning Bromma (15 januari 2000).1.1 Brommas roll Brommas betydelse för avregleringen av flygmarknaden

Läs mer

Uppföljande samråd med kommuner och länsstyrelsen

Uppföljande samråd med kommuner och länsstyrelsen Uppföljande samråd med kommuner och länsstyrelsen Nytt miljötillstånd 25 januari 2012, klockan 13-16 Welcome Lounge, Göteborg Landvetter Airport D 2011-020328 Agenda 1. Inledning 2. Presentation av deltagare

Läs mer

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-08 Närvarande: Från Lunds kommun Björn Berséus, miljöchef

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

GC-väg utmed Fyrisån, Ärna flygfält, Uppsala FÖRHANDSKOPIA

GC-väg utmed Fyrisån, Ärna flygfält, Uppsala FÖRHANDSKOPIA GC-väg utmed Fyrisån, Ärna flygfält, Uppsala FÖRHANDSKOPIA Ljudutredning, buller från flygplan Sammanfattning Ljudnivåerna från JAS Gripen är obehagligt höga. Ljudnivåerna från övriga flygpassager är höga,

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv TEKNISK RAPPORT Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 14 Antal bilagor Beställare: Västerås stad, Stadsledningskontoret Stockholm 2008-01-28 C:\3750\AKB Projekt\2008-022 (-Offert-) BSN Våsterås flygplats

Läs mer

NV Nordisk Vindkraft AB. Luftrumsutredning Arvidsjaur Granliden. Göteborg 2010-05-20

NV Nordisk Vindkraft AB. Luftrumsutredning Arvidsjaur Granliden. Göteborg 2010-05-20 Luftrumsutredning Arvidsjaur Granliden Göteborg 2010-05-20 NV NORDISK VINDKRAFT AB Datum 2010-05-20 Uppdragsnummer 61401039808 Utgåva/Status V0.2 Nils T:son Axberg Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-1

Läs mer

DOM 2009-11-03 Stockholm

DOM 2009-11-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1316 DOM 2009-11-03 Stockholm Mål nr M 9889-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Luftfartsverket,

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

CeHa. Enhet Upprättad av Referens. Swedavia Konsult David Casado Regajo, MS Utvecklingsplan

CeHa. Enhet Upprättad av Referens. Swedavia Konsult David Casado Regajo, MS Utvecklingsplan ANALYS 2013-01-18 01.90 1(12) ANALYS BANKAPACITET I denna rapport analyseras den teoretiska kapaciteten för huvudbana, rullbana 17/35, på Malmö Airport vid ett fullbyggt bansystem (taxibanor, snabbavfarter,

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Sida 1 av 5 Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Ägarbyte Verksamheten namn Organisationsnummer

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna Föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna c/o Nora Woodward Norrgårdsvägen 6 B 192 69 SOLLENTUNA Upprättad av Datum Beteckning Anders Ledin 2004-03-16 Direkttelefon Ert datum Er referens 08-797 60

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-3

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Samrådsunderlag Ny tillståndsansökan för Stockholm-Västerås Flygplats

Samrådsunderlag Ny tillståndsansökan för Stockholm-Västerås Flygplats Samrådsunderlag Ny tillståndsansökan för Stockholm-Västerås Flygplats 160329 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 1 1.1. Uppgifter om verksamhetsutövaren/sökanden... 1 1.2. Uppgifter om

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för flyg

Årlig tillsynsrapport för flyg MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för flyg November 2009 till och med oktober 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen En rapport från Miljöförvaltningen Jörgen Bengtsson November 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning)

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning) ANMÄLAN Enligt 9 kap. 6 miljöbalken Anmälan avser Utökning av befintlig verksamhet Nystart av verksamhet Befintlig verksamhet Planerad byggstart, datum Företagsuppgifter Namn/anmälare Fastighetsbeteckning

Läs mer

SAMRÅD MED STAFFANSTORPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED STAFFANSTORPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED STAFFANSTORPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Kommunhuset i Staffanstorps kommun Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Staffanstorps kommun Thomas

Läs mer

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.

Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01. LFV Dokumenttyp Diarienummer Sida PM D-LFV 2009-027902 1(13) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Marie Hankanen Boue/Lilje 2009-05-29 01.00 Boverket Magnus Lindqvist STOCKHOLM-ARLANDA, GÖTEBORG-LANDVETTER,

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

UTREDNING PARALLELLA MIXADE OPERATIONER FRÅN 56 ELLER 84 RÖRELSER

UTREDNING PARALLELLA MIXADE OPERATIONER FRÅN 56 ELLER 84 RÖRELSER UTREDNING 2011-04-20 01.00 D 2011-006263 1(14) TB DEL II BILAGA 3.3 UTREDNING PARALLELLA MIXADE OPERATIONER FRÅN 56 ELLER 84 RÖRELSER UTREDNING 2011-04-20 01.00 D 2011-006263 2(14) 1 BAKGRUND... 3 2 PARALLELLA

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan BEHOVSBEDÖMNING detaljplan för Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan 2010-10-13 Inledning Enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar skall

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

Årlig tillsynsrapport 2011för flyg

Årlig tillsynsrapport 2011för flyg MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport 2011för flyg En rapport från miljöförvaltningen Jörgen Bengtsson 2012-01-23 www.stockholm.se/miljoforvaltningen Beskrivning av flygverksamheten INNEHÅLL 1 Beskrivning

Läs mer

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013 G:\Forv\LKPU\DETALJPLANER_Backup20101130\Mellingeholms aktivitetspark\flygplats\pm Norrtälje fpl.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10166992 1 (2) PM Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Läs mer

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm 2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Upplands Väsby kommun - Vatthagen 1:103 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

SAMRÅD MED MÖLNDALS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED MÖLNDALS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-20 Tid: kl. 09.00-ca 12.00 Plats: Stadshuset, Mölndals stad SAMRÅD MED MÖLNDALS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Administrativa uppgifter Företag/Namn: Organisationsnr: Adress: Postnr och ort: Telefonnr företag: Faxnr: E-postadress: Ägare: Kontaktperson:

Läs mer

TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID

TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID UTREDNING 2011-04-20 01.00 D 2011-006261 2(14) 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BEGREPPET - ATT LÄMNA SID... 3 3 ATT LÄMNA SID VID EN BULLERNIVÅ 70 DB(A)

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 2015-04-10 Pia Hjalmarsson Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan enligt 10 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) Anmälan ska skickas in senast 6

Läs mer

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun 2014-09-09 Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 652 21 Karlstad Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till och vi återkommer

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

BROMMA STOCKHOLM AIRPORT

BROMMA STOCKHOLM AIRPORT Uppdragsnr: 10176712-R04 1 (10) BROMMA STOCKHOLM AIRPORT C:\Users\sebs10628\Documents\R04 Bromma Markbuller beräkningar för utfall 2013 2014-03-26.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 BROMMA STOCKHOLM

Läs mer

Anmälan skall göras till bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, Söderhamn. Två exemplar skall skickas in.

Anmälan skall göras till bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, Söderhamn. Två exemplar skall skickas in. ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP 6 MILJÖBALKEN BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Anmälan skall göras till bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn.

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer