Åre Östersund Airport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åre Östersund Airport"

Transkript

1 Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning--- LFV Åre Östersund Airport Göteborg

2 LFV Åre Östersund Airport Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status 1 Anders Mosesson Håkan Lindved Hans Bergman Uppdragsledare Handläggare Handläggare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan Göteborg Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning Bakgrund Miljöärendet och dess handläggning Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och inriktning Administrativa uppgifter och organisation 5 2. Verksamhetsbeskrivning Trafik och trafikutveckling Flygverksamhet Flygplatsens anläggningar och verksamheter Lokalisering och planförhållanden Läge och omgivande bebyggelse Planförhållanden Mark Landskap Meterologiska förhållanden Alternativ Nollalternativ Alternativ lokalisering Alternativ utformning Miljökonsekvenser Hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön Luftmiljö Vatten och våtmarker Bullermiljö Miljömål och miljökvalitetsnormer Miljömål Miljökvalitetsnormer Hushållning med material, råvaror och energi Olycksrisker Vidtagna och planerade skyddsåtgärder Överväganden Genomförda skyddsåtgärder Planerade skyddsåtgärder Kontroll av verksamheten 60 i

4 11. Referenser 61 Bilagor 1. PM Utsläpp till luft 2. PM - Vatten och mark 3. PM - Buller ii

5 Åre Östersund Airport Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning Sammanfattning Civil linjetrafik har funnits vid Åre Östersund Airport sedan år Rullbana, taxibanor och terminalområden har byggts om och utvecklats genom åren. Antalet flygrörelser och passagerare har varierat över åren och har varit mellan rörelser och passagerare årligen de senaste 20 åren. Med avvecklingen av Jämtlands flygflottilj (F4) är nu Åre Östersund Airport en helt civil verksamhet. I nuvarande verksamhet finns bl. a. flyglinjer till Stockholm-Arlanda, Kiruna och Umeå/Luleå, chartertrafik, taxiflyg och helikoptertrafik. Med ändrade förutsättningar efter avvecklingen av den militära verksamheten har LFV för avsikt att lämna in en tillståndsansökan till Miljödomstolen för flygplatsverksamhet vid Åre Östersund Airport. Verksamhet och påverkan Vid halkbekämpning av rullbanan m.m. vintertid används vid besvärliga väderleksförhållanden det kvävehaltiga ämnet urea för att ta bort is. Under senare år har ca 100 ton/år urea använts vid flygplatsen. Med avvecklingen av den militära verksamheten har ureamängderna minskat och kommer troligen att uppgå till ca 50 ton/år i framtiden. Urea rinner av banan med dagvatten huvudsakligen till ett värdefullt våtmarksområde, Glasättflon och vidare via Lövtorpsbäcken, en viktig lekplats för harr, till Storsjön. Genom uppsamling av glykol, som används för avisning av flygplan, blir belastningen på recipienten med syretärande ämnen begränsad. Genom oljefällor och oljeavskiljare, för dagvatten som rinner av ytor som kan förorenas av drivmedelsspill och oljor, förhindras utsläpp av föroreningar till omgivande vattenområden. Flygplatsen har en långt gående källsortering av avfall och kommer inom något år att ha all uppvärmning av byggnader och terminaler genom fjärrvärme eller bergvärme, vilket innebär en bättre hushållning med naturresurser. Flygplatsen trafikeras huvudsakligen av större jetflygplan och medelstora propellerflygplan i linjetrafik samt helikoptertrafik. Vid start och landning ger flygplanen upphov till buller i omgivningen samt utsläpp av luftföroreningar. Framför allt berörs bebyggelse i flygplatsens inoch utflygningsvägar av buller. Fälthållningsfordon ger upphov till utsläpp av luftföroreningar men medför inga bullerstörningar i omgivningen. Konsekvenser Verksamhetens huvudsakliga konsekvenser i miljön är påverkan i recipienten till följd av utsläpp av kvävehaltigt dagvatten från ureahantering. Det finns inga påtagliga störningar i recipienterna Glasättflon, Lövtorpsbäcken eller Storsjön som direkt kan hänföras till den kvävebelastningen. Halterna av olika kväveföreningar är dock höga i Lövtorpsbäcken och sannolikt också i Glasättflon. Alla tre recipienterna innehåller höga naturvärden som det är viktigt att inte störa. Glasättflon innehåller kalkkärr med höga botaniska värden. Lövtorpsbäcken är en viktig leklokal för harr. I Storsjön gäller miljökvalitetsnormen för laxfiskvatten. Ingen ogynnsam påverkan på värdena i dessa recipienter har dock konstaterats. Med en framtida 1 av 61

6 väsentligt lägre ureaanvändning vid flygplatsen bedöms de utpekade naturvärdena i recipienterna bestå. Flygplatsverksamheten ger upphov till buller i framför allt banans in- och utflygningsvägar. Bullernivåerna har minskat betydligt sedan den militära verksamheten avvecklades. Vid prognostiserad maximal verksamhet och föreslagna ändrade flygvägar finns det inga byggnader med permanent boende som exponeras för buller som omfattas av åtgärdsnivåerna i infrastrukturpropositionen 1996/97:53. De nya startflygvägarna innebär att färre byggnader exponeras för maximala bullernivåer mellan 70 och 80 db(a) vid starter med jetflygplan av typen Boeing 737 och MD-80-serien. Antalet exponerade personer för maximal ljudnivå 70 db(a) eller högre mer än halveras jämfört med dagens flygvägar. Ett stort antal bostadshus exponeras fortsatt för maximala bullernivåer mellan 70 och 80 db(a). Det långsiktiga riktvärdet för uteplats, maximal bullernivå över 70 db(a), gäller framför allt fysisk planering av ny bebyggelse och beaktas i den kommunala planeringen. Utsläpp av luftföroreningar från verksamheten uppkommer till stor del från startande och landande flygplan men även från flygplatsens fälthållningsfordon. Utsläppen bedöms inte ge upphov till några halter som ger påverkan på människors hälsa. Utsläppen har en mer regional och global påverkan eftersom de verkar försurande, övergödande och bidrar till växthuseffekten. Åre Östersund Airport är ett riksintresse för kommunikationer. Området runt flygplatsen är också riksintresse för kulturmiljövården och friluftslivet. I en avvägning mellan dessa intressen bedöms flygplatsverksamheten varken arealmässigt eller från bullersynpunkt väsentligt påverka kulturmiljö- eller friluftsvärdena. Det finns även skyddad natur i närområdet, framför allt Natura 2000-området Ändsjön. Flygplatsverksamheten bedöms inte ge någon påverkan av betydelse i Natura 2000-området. 2 av 61

7 1. Inledning LFV har för avsikt att lämna in en tillståndsansökan för flygplatsverksamhet vid Åre Östersund Airport, Östersunds kommun. Flygplatsverksamheten omfattas av krav på tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken och punkt A , bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Prövningsmyndighet är Miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. 1.1 Bakgrund Militär flygverksamhet har förekommit på Frösön sedan 1920-talet medan civil linjetrafik introducerades år Rullbana, taxibanor och terminalområden har byggts om och utvecklats genom åren. Antalet flygrörelser och passagerare har varierat över åren, från rörelser och passagerare 1964, till mellan rörelser och passagerare årligen de senaste 20 åren. Med avvecklingen av Jämtlands flygflottilj (F4) är nu Åre Östersund Airport en helt civil verksamhet. I nuvarande verksamhet finns bl. a. flyglinjer till Stockholm-Arlanda, Kiruna och Umeå/Luleå, chartertrafik, taxiflyg och helikoptertrafik. År 2005 var antalet flygrörelser vid flygplatsen , varav civila rörelser 8 724, och passagerarantalet ca Det finns ett tillstånd enligt miljöskyddslagen till flygplatsverksamhet vid flygplatsen. Eftersom karaktären på flygplatsen väsentligt förändrats i och med nedläggningen av flottiljverksamheten har en omprövning av verksamheten aktualiserats. 1.2 Miljöärendet och dess handläggning LFV har genomfört samråd med statliga myndigheter, kommuner och de organisationer och allmänhet som antas bli berörd av verksamheten. Ett inledande samråd med Länsstyrelsen i Jämtland har genomförts genom möte den 6 juni, Ett formellt samrådsmöte med Länsstyrelsen i Jämtland och Östersunds kommun genomfördes genom möte den 22 november, Samråd med allmänheten och boende i närområdet har genomförts genom möte den 22 november Kallelse till möte skedde genom annons i dagspressen och underlaget har också funnits tillgängligt på LFV:s hemsida på Internet. Samråd med statliga myndigheter, organisationer m.fl. har genomförts genom utskick av brev. Svar har inkommit från Räddningsverket, Boverket, Fiskeriverket, Försvarsmakten, Vägverket, Luftfartsstyrelsen, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Sjöfartsverket, Länsstyrelsen Jämtland, Krokoms kommun, Östersunds kommun och LRF:s kommungrupp Östersund. Ett särskilt samråd genomfördes 27 mars 2007 med Krokoms och Östersunds kommuner. 3 av 61

8 1.3 Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och inriktning Avgränsning Flygplatsverksamheten bedrivs inom det område som redovisas i Figur 1. Figur 1 Flygplatsens verksamhetsområde markerat med svart linje Förutom den avgränsningen i Figur 1 medför flygplatsverksamheten begränsningar i markanvändningen utanför flygplatsområdet. För flygsäkerheten finns krav på hinderfrihet i luftrummet omkring flygplatsen se Figur 2 Figur 2 Hinderytor enligt BCL-F 4 av 61

9 Vidare innebär bullerutbredningen vid starter och landningar begränsningar för bostadsbebyggelse i flygplatsens in- och utflygningsvägar. Förutom LFV:s flygplatsverksamhet bedriver även andra verksamhet inom flygplatsområdet. Polisen (helikopter och vissa fordonsövningar), Z-Airtec (service av mindre flygplan) och Jetpak (flyggodsverksamhet) har t.ex. verksamhet som delvis bedrivs innanför flygplatsens avgränsning. LFV bedriver också verksamhet i en fordonsverkstad utanför det i Figur 1 avgränsade området Inriktning Flygplatsverksamhet påverkar omgivningen framför allt genom bullerstörningar, utsläpp till vatten och luft. Flygplatsen ligger inom område som är av riksintresse för kulturmiljövården och friluftslivet och det finns naturintressen i närområdet. Det är också dessa aspekter som framför allt tagits upp under samrådsprocessen. MKB:n fokuserar därför främst på konsekvenserna av flygbuller, utsläpp till dag- och spillvatten samt luftföroreningar. Vidare beskrivs påverkan på konkurrerande intressen. 1.4 Administrativa uppgifter och organisation Administrativa uppgifter Huvudman: Luftfartsverket (LFV) Kontaktperson: flygplatschef Kerstin Angantyr Adress: Åre Östersund Airport FRÖSÖN Telefon: (vxl) , E-post: eller Miljörådgivare: Marie Lewholt Adm/handlingar: Lena Håkansson, tel Anläggningsnr: Verksamhetskoder: A , C , C Fastighetsbeteckning: del av Kungsgården 5: Organisation Flygplatsen drivs med ökad effektivitet enligt modell Basic Airport, som innebär att en medarbetare har 3-4 olika kompetenser och arbetar integrerat med olika tjänster. Ramptjänst (t.ex. bagagehantering, lastning/lossning, posthantering, försörjning flygplan - kraftförsörjning, varm- och kalluft, starthjälp, hantering av flygplanssopor, dricks- och spillvattenhantering/ toaservice, catering) drivs i nuläget av SAS Ground Service (SGS). Flygplatsens organisation består av två huvudenheter, operativ enhet och teknisk enhet. Utöver de två huvudenheterna tillkommer stabsfunktioner. Operativa enheten har huvuduppgifterna sommar- och vinterfälthållning, flygplatsräddningstjänst, luftfartsskydd samt tankningstjänst. Tekniska enheten ansvarar för fordonsverkstad, El/Tele, VVS och fastighetsunderhåll. Enheterna leds av en enhetschef som svarar direkt inför flygplatschef för arbetets planering, ledning, fördelning och uppföljning samt för att verksamheten genomförs så att uppställda mål kan uppnås. 5 av 61

10 Stabsfunktionerna består av funktioner för övergripande, sammanhållande, normerande, miljö, luftfartsskydd/security samt ekonomiska och administrativa uppgifter. Respektive ansvarig vid stabsfunktionerna svarar direkt inför flygplatschef för att säkerställa att verksamheten genomförs så att uppställda mål kan uppnås. Flygplatsverksamheten genomförs inom ett område med stor geografisk utbredning. Området är av security-skäl indelat i olika zoner en zon dit alla medarbetare liksom allmänheten i princip har tillträde utan särskilda kontrollprocedurer, vilken benämns landside. Till andra zoner, vilka sammanfattningsvis benämns airside får tillträde endast får ske efter behörighetskontroll eller motsvarande åtgärder. Lokal flygtrafiktjänst, ATS (Air Traffic Service) finns vid flygplatsen. Uppgifterna är bland annat flygtrafikledning Miljöarbete och ledningssystem LFV arbetar aktivt med miljöfrågor genom att ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan, främst genom att begränsa buller från flygtrafik, minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska övriga utsläpp till luft och vatten samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall. Flygplatsen ingår i LFV:s miljöledningssystem som bygger på principerna i ISO De lokala delarna av miljöledningssystemet finns beskrivet i flygplatsens Miljöhandbok. 6 av 61

11 2. Verksamhetsbeskrivning 2.1 Trafik och trafikutveckling Passagerarunderlag Under 2006 var antalet passagerare st. och antalet flygrörelser st. SAS och Flynordic är de stora operatörerna av passagerartrafiken på flygplatsen och i mindre omfattning Nordic Regional. I Figur 3 redovisas den historiska och prognostiserade inrikes passagerarutvecklingen vid flygplatsen. I prognosen har antagits en ökning med i genomsnitt ca 3,5 % per år. INRIKES Linjetrafik - PROGNOS Antal passagerare Historik Prognos Figur 3 Passagerarutveckling och prognos för inrikesflyget, Åre Östersund Airport Flygplan och flygplansrörelser De dominerande trafikslagen vid flygplatsen är för närvarande inrikes linjetrafik, inrikes och utrikes charter och aerial work (framförallt helikopterflyg). I övrigt förekommer privatflyg, taxiflyg, skolflyg och militär luftfart. Inrikes linjetrafik sker idag på linjer till Stockholm- Arlanda, Kiruna och Umeå/Luleå. Chartertrafik förekommer huvudsakligen till vanliga turistmål som t.ex. Thailand och Turkiet. Inkommande charter förekommer huvudsakligen under vintersportsäsongen. Helikoptertrafiken omfattar bland annat polishelikopter som är stationerad på flygplatsen. Postflyg kan komma att ske med fem avgångar per vecka till Sundsvall. De vanligaste flygplanstyperna är idag Boeing , 600, 800, MD-80-serien och SAAB 340. Boeing 737 och MD-80-serien är tunga jetflygplan som används i inrikes linjetrafik. SAAB 340 används vid inrikes linjetrafik och för postflyg och är ett regionalt tubopropflygplan (propellerflygplan). Vidare sker frekvent trafik med polishelikopter vid flygplatsen. I framtiden är det sannolikt att Airbus 320 kommer att ersätta MD-80-serien i linjetrafiken. 7 av 61

12 Antaganden om flygplanstyper i framtiden har viss osäkerhet eftersom det är operatörerna som väljer med vilka flygplan trafiken ska bedrivas. Historiska och prognostiserade flygplansrörelser framgår av Figur 4. INRIKES Linjetrafik - PROGNOS Antal rörelser Historia Prognos Figur 4 Statistik och prognos inrikesflyget, Åre Östersund Airport Utrikestrafiken inklusive charter prognostiseras öka i större omfattning. En årlig ökning förväntas med 7 till 8 % per år från en relativt låg nivå (ca passagerare per år). Av Tabell 1 framgår en uppskattad fördelning av framtida flygrörelser på olika kategorier av flyg för år 2015 och Tabell 1 Fördelning av flygtrafik vid flygplatsen år 2005 samt uppstattad fördelning år 2015 och 2025 Typ av flygtrafik Antal rörelser år 2005 Uppskattat antal rörelser år 2015 Uppskattat antal rörelser år 2025 Linjetrafik och charter Taxiflyg Aerial work Privatflyg Skolflyg Militär luftfart Summa av 61

13 2.2 Flygverksamhet Flygtrafiktjänst Luftfartsbestämmelser En förutsättning för en välordnad, säker och effektiv flygverksamhet är, att dess utövare tilllämpar likartade bestämmelser, regler och lagar. Det övergripande ansvaret för detta innehas av ICAO (International Civil Aviation Organisation), ett FN-organ med säte i Montreal, och EU genom EG-förordningen. Grunden för de internationella luftfartsbestämmelserna utgör Chicagokonventionen från 1944, till vilken Sverige är ansluten. I Sverige styrs flygverksamheten av den svenska luftfartslagen. Bestämmelser vad avser den civila luftfarten utfärdas av Luftfartsstyrelsen som publiceras i BCL (Bestämmelser för Civil Luftfart). Ovanstående bestämmelser är bland annat baserade på ICAO:s rekommendationer. För den civila luftfarten i Sverige utges publikationen AIP-Sverige. AIP-Sverige är en handbok för flygande personal som bland annat innehåller lokala trafikföreskrifter och trafikrestriktioner Luftrum Svenskt luftrum är indelat i ett högre och ett lägre luftrum. Detta luftrum betjänas av en flygkontrollcentral i Malmö och en vid Stockholm-Arlanda. Från dessa centraler styrs flygverksamheten inom landet och samordning med angränsande nationers kontrollcentraler för utrikes, avgående/ankommande samt överflygande luftfart. Varje enskild flygplats disponerar ett luftrum runt flygplatsen upp till en höjd 2900 m std (över genomsnittlig havsyta), Flygnivå 95. Inom detta luftrum - terminalområde (TMA) och närmast flygplatsen kontrollzon (CTR) - tar man stor hänsyn till miljöfaktorer då in- och utflygningsriktningar fastställs. Östersunds terminalområde - Östersund TMA - har en utsträckning ca 50 km runt flygplatsen, se Figur 5. Inom detta område disponerar flygplatsen luftrummet upp till en höjd av m över genomsnittlig havsyta, Flygnivå 95. Figur 5 Åre Östersund Airports terminalområde (TMA) 9 av 61

14 2.2.2 Flygplansrutiner på mark Rutinerna när ett flygplan i linjetrafik har landat och befinner sig på mark omfattar i huvudsak följande moment: a) Intaxning från landningsbana till terminalplatta framför passagerarterminalen b) Anslutning av startaggregat och uppvärmningsaggregat (vintertid). c) Påfyllning av drivmedel d) Av- och påstigning, passagerare e) Ur- och inlastning av bagage och fraktgods f) Hantering av vatten, avlopp och avfall g) Teknisk kontroll h) Uppstart av motorer i) Eventuell flygplansavisning före start j) Uttaxning till startbana Av ovanstående markrutiner är det i första hand in- och uttaxningen, påfyllnaden av drivmedel och flygplansavisningen, som kan ge miljöeffekter. Beträffande dessa rutiner gäller vid Åre Östersund Airport att avgasutsläppen under in- och uttaxningen är begränsade genom att angöringen av terminalbyggnadens platta är kort och enkel, att spill från drivmedelshanteringen undviks genom särskilda skyddsåtgärder och att spill på terminalplattan av glykol från flygplansavisning till huvuddel uppsamlas med speciellt fordon och mellanlagras i särskild tank innan det transporteras vidare till reningsverk. Den tekniska kontrollen omfattar rutinmässig översyn av flygplanets tekniska funktioner. Underhåll av flygplan i linjefart utförs inte på Åre Östersund Airport Användning av rullbanor Vid flygplatsen finns en rullbana i riktningen med beteckningen 12/30. Riktningen för start respektive landning ger banans namn, 12 (115 ) eller 30 (295 ). Huvudregeln vid val av start- och landningsriktning är att ett flygplan normalt skall starta och landa mot vinden. Hänsyn till säkerhetsfaktorer, bankonditioner (bromsverkan och eller ev. beläggning på banan), arbeten på flygplatsen, inflygnings- och landningshjälpmedel, övrig flygtrafik, bullerrestriktioner och färdriktning m.m. kan medföra undantag från ovanstående huvudregel. Detta är möjligt eftersom större flygplan är förhållandevis okänsliga för sidvind och dessutom har ganska god förmåga att starta och landa i svag medvind. Anvisningar om "gällande bana" för start och landning lämnas av flygtrafikledningen. Motiv för anvisningen kan bland annat vara lokala regler för flygplatsen med hänsyn att en viss bana är att föredra från miljösynpunkt. Befälhavare kan emellertid begära tillstånd till att få använda annan bana. Motivet för detta är normalt önskemål om att förkorta flygvägar och taxningssträckor. Flygtrafikledningen är dock endast skyldig att tillmötesgå en sådan begäran om flygsäkerhetsskäl föreligger exempelvis hänvisningar till flygplanets prestanda, väderförhållanden, bankondition etc. I samband med tidigare miljöskyddsprövningen av Åre Östersund Airport har betydelsen av att minska antalet överflygningar över de tätbebyggda områdena sydost om flygplatsen för att minimera bullerstörningarna påtalats. Kraven på att styra trafiken till mer glesbebyggda områden nordväst och väster om flygplatsen har kommit till uttryck i följande villkor gällande tillståndsbeslut från 1995: 10 av 61

15 Villkor 6 - Under tider då militär flygverksamhet normalt inte pågår skall, under förutsättning att flygsäkerheten inte äventyras, för civila flygplan användas bana 30 vid start och bana 12 vid landning. För att ovanstående miljöskyddsvillkor skall uppfyllas har flygledningen infört rutiner där bana 12 prefereras för landning och bana 30 för start där så är möjligt från bland annat vindsynpunkt. Under förutsättning att bromsverkan på start- och landningsbanan är god, koefficient 40 eller mer, används bana 30 för start och bana 12 för landning i upp till 5 knops medvindskomposant. Utrustning för att mäta detta finns i varje banbörjan. Fördelningen av trafik på respektive bana framgår av Tabell 2. Tabell 2 Fördelning av använd bana år 2004 och 2005 år 2004 år 2005 Rörelser som berör området sydost om flygplatsen Start bana % 36 % Landning bana % 35 % Rörelser som berör området nordväst om flygplatsen Start bana % 64 % Landning bana % 65 % Flygvägar Flygplatsens samlade miljöpåverkan på omgivningarna bestäms inte bara av verksamheten på själva flygplatsen utan också av fastställda in- och utflygningsvägar i samband med start och landning (så kallade SID/STAR). De flygvägar som normalt används vid instrumentflygning (IFR) till och från de dominerande destinationer norr och söder om flygplatsen framgår av Figur 6. Figur 6 Huvudsakliga router år 2005, röda linjer är nominella inflygningsvägar (STAR) och blå linjer nominella utflygningsvägar (SID) 11 av 61

16 I detta sammanhang bör påpekas att flygplanen intill flygplatsen normalt flyger nära den centrala färdlinjen, men särskilt efter sväng erhåller viss spridning på grund av avvikelser i svängprestanda. En av flygtrafikledningens huvuduppgifter enligt ICAO och ANS (Air Navigation Services) drifthandbok är att främja en välordnad flygtrafik. För att lösa den uppgiften har flygledaren möjlighet att radarleda flygplan inom TMA:s sidogränser för att få ett bra flöde på flygtrafiken. Radarledning används också ofta när det finns möjlighet till visuell inflygning, flygledaren radarleder då till ett bra utgångsläge för piloten att upptäcka flygplatsen. I vissa fall förekommer också att flygplan radarleds av flygledaren inom TMA p.g.a. fel på vissa markbaserade navigationshjälpmedel (VOR/DME och NDB), som inflygningsprocedurer är uppbyggd på. Inom TMA har flygledaren möjlighet att radarleda flygplan som lägst på 500 m/1700 fot (se Figur 5) över flygplatsens nivå, i de västra och östra delarna ligger nivåerna något högre. Vid bra väderlek tillämpar flygplan visuell inflygning VA (visual approach). Piloten ser då under sin inflygning, längs de publicerade routerna eller under radarledning av flygledaren, flygplatsen och lägger upp inflygningen utifrån visuella referenser. Detta påverkar speciellt inflygningarna till bana 12 som då kan utföras med en mer direkt anflygning än vad som redovisas för IFR-flygning. Vid visuell inflygning förkortas flygvägen jämfört med om flygningen följer de i AIP publicerade flygvägarna och detta har en positiv inverkan på utsläppen till luft. Vid upprättandet av flygvägar till bana 12 och bana 30 har hänsynen till miljön spelat en avgörande roll, dock utan att det överordnade kravet på flygsäkerhet åsidosatts. Andra påverkande faktorer har varit och är tekniska och operativa förutsättningar för flygplatsen, flygoperativa föreskrifter för förekommande flygplan samt hänsyn till militära skyddsområden och flygbolagens önskemål om korta flygvägar. Vid start på bana 12 mot sydost med jetflygplan kommer flygtrafiken att i stort flyga längs Brunfloviken upp till 2500m/ 8000 fot över havet för att därefter svänga ut på kurs mot sin destination, se Figur 7. Vid start bana 30 mot nordväst med jetflygplan kommer flygtrafiken att stiga rakt fram till avstånd 2 Nm från flygplatsen och därefter svänga mot sin destination, se Figur 8. Dessa förändringar syftar till att undvika bullrande överflygningar över Östersund stad och delar av Frösön samt vid start bana 30 att komma upp på högre höjd innan sväng över bebyggelse på Rödön, Ås och söder om Vallsundet. För ankommande trafik till både bana 12 och 30 kommer flygplan i framtiden att flyga på router som inte måste passera över flygplatsen utan mera direkt ansluter på en lång final (banans förlängning) ca 10 Nm från flygplatsen och flyger in för landning. Detta gör att störande buller över flygplatsens närområde kommer att minska. 12 av 61

17 Figur 7 Flygvägar för jetflygplan som startar bana 12 Figur 8 Flygvägar för jetplan som startar bana Flygplatsens anläggningar och verksamheter Bansystem och stråk Bansystemet vid Åre Östersund Airport består av en asfalterad rullbana (dvs. start och landningsbana), tre taxibanor i anslutning till startbanan samt ett drift- och terminalområde norr om rullbanan. Därutöver finns en platta söder om rullbanan öster om tornet där Polismyndigheten bedriver verksamhet med helikoptrar. Rullbanan med banbeteckningen 12/30 har en längd av m och en bredd av 45 m. Banan omges av gräsbevuxna stråkytor och den sammanlagda stråkbredden är 300 m. Av det område som tidigare användes av Försvarsmakten, söder om rullbanan, är det taxibana B och plattan öster om tornet som ingår i bansystemet. Övriga delar av det tidigare manöverområdet söder om rullbanan är nedklassat till servicevägar som används vid underhåll av flygplatsen. Åre Östersund Airport har tre anslutande taxibanor till rullbanan; från terminalplattan norr om rullbanan, från östra banänden och en taxibana som ansluter från plattan söder om banan. Drift- och terminalområdet vid terminalbyggnaden omfattar i huvudsak terminalplattan för uppställning av passagerarflygplan, fraktflyg och allmänflyg (aerial work, privatflyg och skolflyg) samt drift- och serviceytor för allmänflyg, postflyg, helikopterflyg och markfordon. På terminalplattan finns fyra fasta platser för tunga flygplan. Dessutom finns det tre platser i västra respektive östra delen av terminalplattan för uppställning av helikoptrar, allmänflyg och affärsflygplan. Plattan vid tornet är i huvudsak till för allmänflyg och affärsflyg när plattan vid terminalbyggnaden är fullbelagd. 13 av 61

18 Figur 9 Flygplatskarta 14 av 61

19 2.3.2 Hinderfrihet För att upprätthålla erforderlig hinderfrihet för flyget genomförs röjning av träd och vegetation. Vidare finns hinderljus på hinder som ej kan avlägsnas (t.ex. berg) Inflygnings- och landningshjälpmedel Banan är för landning från såväl nordväst (bana 12) som sydost (bana 30) utrustad med instrumentlandningssystem omfattande inflygningsljus och andra hjälpmedel (jämför avsnitt hjälpmedel). Inflygningslinjen med inflygningsljus sträcker sig mot nordväst 900 m ut från banände 12. I sydost sträcker sig inflygningsljusen 540 m ut från banända 30. De markbaserade landningsljusen placeras ca 1-15 m över markytan beroende på avstånd till landningsbanan. Längst bort från banänden står det högsta, därefter står landningsljusen med successivt avtagande höjd in mot landningsbanan. Landningsljusen bärs upp av stålkonstruktioner som ställs upp på betongfundament Byggnader Byggnader och anläggningar som används i flygplatsverksamheten på den norra sidan av rullbanan är terminalbyggnad, brandgarage, ramptjänstbyggnad, fordonsgarage med tvätthall, miljöstation med sandlager och tälthangar, se Figur 10. Figur 10 Terminalområdet Byggnader och anläggningar som används i flygplatsverksamheten på den södra sidan av rullbanan är torn, fälthållningsgarage, tvätthall (f.d. flygplanstvätten), fordonsverkstad och ett reservkraftverk. 15 av 61

20 Figur 11 Byggnader på södra sidan om rullbanan Terminalbyggnad För passagerartrafiken, inrikes såväl som utrikes, finns en terminalbyggnad i två plan. I terminalbyggnaden finns samtliga för terminalhanteringen nödvändiga funktioner, det vill säga incheckningshall för inrikes och utrikes passagerare och bagage, flygplatskontroll, bagagehall, avgångshallar i anslutning till samtliga utgångar (gates), ankomsthallar för inrikes och utrikes passagerare och bagage samt tullkontroll. I terminalbyggnaden finns också LFV:s och SGS administrationer samt övriga servicefunktioner som restaurang- och kioskverksamhet, biljettkontor och information, vil- och skötrum, biluthyrning, flygfrakt m.m. Terminalbyggnaden är dimensionerad för totalt 250 avgående och ankommande passagerare per timme och har totalt ca m 2 yta i två plan. Befintlig terminalbyggnad kommer att byggas ut i takt med trafikutvecklingen. Kompletterande nya byggnader och ombyggnader kan komma att utföras inom hela terminalområdet. Nya byggnader i detta område bedöms i normalfallet inte påverka konsekvenserna av verksamheten. Brandgarage Brandgaraget ligger alldeles väster om terminalbyggnaden och rymmer två brandbilar. Ramptjänstbyggnad Ramptjänstbyggnaden ligger väster om brandgaraget och innehåller fordonsgarage för uppställning, tvätt och underhåll av rampservicefordon och utrustningar samt glykolhantering. Det finns också ett reservkraftaggregat. I ramptjänsten används följande utrustning: avisningsbil, flygplansvärmare, airstarter, omformare, bandlastare, bagagetruck, bagagevagnar, passagerartrappor, vagn för toalettavlopp och färskvatten samt bilar. 16 av 61

Miljökonsekvensbeskrivning. med teknisk beskrivning SÄLEN TRYSIL AIRPORT AB. Stockholm 2010-03-11

Miljökonsekvensbeskrivning. med teknisk beskrivning SÄLEN TRYSIL AIRPORT AB. Stockholm 2010-03-11 Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning SÄLEN TRYSIL AIRPORT AB Stockholm 2010-03-11 1 Sälen Trysil Airport AB Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning Utgåva/Status: Slutversion,

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-19 Tid: kl. 09.00-ca 10.45 Plats: Borås stadshus SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG

Läs mer

Miljörapport Västerås flygplats AB 2012

Miljörapport Västerås flygplats AB 2012 Miljörapport Västerås flygplats AB 2012 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Kortfattad beskrivning... 3 1.2 Organisation för miljöarbetet på Västerås flygplats... 3 1.3 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Kap 4 Lokaliserings- och utformningsalternativ

Kap 4 Lokaliserings- och utformningsalternativ Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Kap 4 Lokaliserings- och utformningsalternativ Innehållsförteckning 4.1 Flyttning av verksamhet till

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING DEL I

TEKNISK BESKRIVNING DEL I Dokumentnummer D 2011-008000 TEKNISK BESKRIVNING DEL I Flygplats BESKRIVNING 2011-04-20 01.00 D 2011-008000 2(123) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 01.00 2011-04-20 Slutversion för

Läs mer

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-13 KS 2013/0732 Kommunstyrelsen Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

5. Befintliga förhållanden

5. Befintliga förhållanden 5. Befintliga förhållanden 5.1 Landskapsbild Nuvarande förhållanden Kirunas bebyggelse är väl samlad i ett i övrigt obebyggt landskap så när som på enstaka bostadshus. De två fjällen Luossavaara och Kiirunavaara

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser

Förutsättningar för allmänflygplatser Rapport mars 2014 Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholms regionen och dess närhet Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom

Läs mer

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-08 Närvarande: Från Lunds kommun Björn Berséus, miljöchef

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Avd 9, miljödomstolen, rotel 1 2004-03-03 Meddelad i Stockholm Sida 1(17) Mål nr M 343-03 KLAGANDE Luftfartsverket 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s verksamhet

Miljökonsekvensbeskrivning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s verksamhet Företagsintern handling Dokumenttyp Org Dokumentnummer RAPPORT FKA Org / Författare Barkefors C SwedPower, Hydén Eva AVE FKA-2005-290 Kontrollerad / Tagit del Rev Fastställd Datum 0 2005-09-28 Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad

FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad en fördjupning av ÖVERSIKTSPLAN 2002 Antagandehandling mars 2006 FÖP Arlandaområdet Arlanda flygplats - Arlandastad Innehåll Sammanfattning sid. 5 1.

Läs mer

Vindbruksplan Nässjö kommun

Vindbruksplan Nässjö kommun Ramböll Sverige AB --- Nässjö kommun Göteborg 2009-12-29 Nässjö kommun av genomförandet av planen Datum 2009-02-24 Uppdragsnummer Utgåva/Status Lev 2009-02-27, rev 2009-05-07, kompletterad 2009-10-02 samt

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge

E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge E20 Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan 2013-08-20 Yta för bild eller mönster E20, Alingsås-Vårgårda, delen Kristineholm-Bälinge Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Handbok med allmänna råd för flygplatser

Handbok med allmänna råd för flygplatser Handbok med allmänna råd för flygplatser NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer