Sudbury-modellens praktiska demokrati som ett motgift till traditionell svensk tvångsutbildning (Del 2 av 3)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sudbury-modellens praktiska demokrati som ett motgift till traditionell svensk tvångsutbildning (Del 2 av 3)"

Transkript

1 1 PDGX01 VT den 2 juni 2010 Göteborgs universitet Sudbury-modellens praktiska demokrati som ett motgift till traditionell svensk tvångsutbildning (Del 2 av 3) Mikael Nyström Jim Whiteford David Wu

2 2 Syfte I detta paper vill vi utveckla lite mer av det vi påstod i vårt första paper 1, nämligen att en demokratisk skola, enligt Sudbury-modell 2, är ett fullgott alternativ till den traditionella svenska skolan. Vidare så tycker vi det är intressant, att en sådan skola verkar vara så svår för de flesta att kunna föreställa sig som ett värdefullt och verkligt alternativ, och därför vill vi försöka hitta några möjliga anledningar till varför det är så här. Med dessa syften fördjupar vi oss i temat demokrati, samt några befintliga diskurser som finns om skolan själv. Eftersom vi slutade första papret med tanken att skolan troligen aldrig kommer att kunna vara likvärdig och rättvis för alla, förstärker vi denna tanke här med referens till Tallberg Broman et als Likvärdighet i en skola för alla. Trots att vi i vår grupp inte var så förtjusta i Korps bok Kunskapsbedömning, så kan vi med tanke på vårt syfte med detta paper dra nytta av den. Boken hade så många stavnings- och tryckfel, att man började tänka att detta var gjort med mening, ett slags skämt av Myndigheten för Skolutveckling. Vidare kändes det som strukturen inte var så väl genomtänkt, vilket ledde till en del icke nödvändiga upprepningar. Men å andra sidan tog den upp de flesta områden där skolans verksamhet ifrågasättas: klass, genus, läroplaner, sortering, undervisningsmetoder och lärande, och kunde ses som en sorts sammanfattning av dessa problem i ett skolsammanhang, med särskilt fokus på det konkreta resultatet betyg. Just därför valde vi fokusera på den, samt på att föreslå hur en Sudbury-skola kan lösa dessa problem. Kunskapsbedömning och en skola för alla Det finns i dagens samhälle flera sätt att bedöma kunskapsnivån hos individerna, som till exempel högskoleprov, IQ test, prov och betyg. Enligt den svenska modellen skall elever betygsättas för att senare kunna med dessa betyg söka vidare till högre studier. Att ha eller inte ha betyg är ett väl diskuterade ämne. De som är för betyg menar att det är ett bra sätt att mäta kunskapen och hålla eleverna motiverade, de som vill avskaffa det säger tvärtom, vi gillar inte betyg som bestämmande faktor över fortsatta studier, samt de konsekvenser betyg frammanar. Dessutom så skulle det inte gynna den skola vi tänkt oss, en skola som bygger på att eleverna finner ett intresse i ämnet och låter intresset vara motivationskraften för vidare studier inom ämnet. Vissa menar på att betyg i skolan är ett rättvist system, för att kunna selektera vilka som skall komma in till vilka utbildningar. Men studier visar att beroende på vilken skola/utbildning man går på, så kommer man att betygsättas olika 3. Dessutom får man inte glömma att det inte är bara vilken skola som man går på, utan också vilken klass man tillhör, som har lika stor betydelse för ens betygsättning: en av skolans funktioner är att reproducera klassamhället snarare än att vara just en skola för alla 4. Den kurslitteratur vi läst berättar för oss hur skolan uppehåller klassamhället vi lever i till större delen, 1 Se bilaga 1 2 Se bilaga 2 3 Henrekson M, Vlachos J (2009) ur Dagens Nyheter 4 Tallberg Broman, Ingegerd et al (2002) s.50

3 3 eftersom det är bara några få elever som bryter sig ur sitt klasskikt 5. Studier visar även att lärare förväntar sig mer av flickor än av pojkar, vilket gör att när en pojke presterar bättre på ett test än han i vanliga fall skulle göra, så ser det mycket bättre ut i lärarens ögon än om en flicka skulle ha gjort samma sak 6. När vi sen betygsätter elever, vad är det för kunskap vi betygsätter? Korp nämner fyra olika kunskapsformer: Faktakunskaper, Förståelsekunskaper, Färdigheter och Förtrogenhetskunskaper 7. Av dessa olika kunskapsformer är det främst två av dem som står i fokus när elever betygssätts i skolan, Faktakunskaper och Färdigheter. Här borde vi kolla vidare på kunskap och även intelligens. Faran är den att vi inom vår kultur allt för ofta tar för givet att det som kallas för kunskap är både absolut och värdefull, snarare än någon värdering som konstrueras av en viss tid i ett visst samhälle. Howard Gardner är en författare, som forskar i psykologi, har funderat över den mänskliga kognitiva förmågan i flera decennier. Hans bidrag till ämnet intelligens beskrivs i Knud Illeris bok Lärande så här: Det mest avgörande och nyskapande är kanske att Gardner använder begreppet intelligens i plural. Han talar om olika intelligenser och inte om olika faktorer som delmoment av en enda intelligens....därmed punkterar han också det endimensionella, stämplande och ibland också det elitäratänkande som klibbat sig fast vid intelligensbegreppet och uträkningen av intelligenskvoter. 8 Även om det inte sägs rakt ut, finns det i vårt samhälle en tro på att kunskapsbedömning i skolan, dvs betygsättning, är samma som uträkningen av intelligenskvoter. I sin recension av boken IQ and the Wealth of Nations, påpekar Girma Berhanu faran med att lägga alltför mycket vikt vid kunskapsbedömning, även om det inte gäller skolan i sig. Han argumenterar starkt för att kunskap och skicklighet är både kulturella och kanske främst personliga företeelser: Professor Michael Cole and his colleagues have repeatedly shown, based on rigorous empirical materials (collected in a cross-cultural study framework) that it is the type of learning experience that influences the person s acquisition of a particular cognitive strategy, or the decision that it is appropriate in a particular situation. People will be good at doing the things that are important to them and that they have opportunities to do often 9. I en skola baserad på tvång, och med en syn på människor som maskiner vars effektivitet kan mätas med en rådande standard, är kunskapsbedömning något nödvändigt men samtidigt så är det något mycket vanskligt. Eftersom lärare också är mänskliga, är det omöjligt att hävda att de är helt objektiva. En lärare som ska rätta prov inom en vecka kommer självklart att jämföra proven med varandra, ha förväntningar på att vissa elever skall prestera till en viss gräns och vara påverkad av sina egna fördomar om olika företeelser såsom etnisk bakgrund, kön och så vidare hur professionell läraren än må vara. 5 Tallberg Broman, Ingegerd et al (2002) s.63 6 Tallberg Broman, Ingegerd et al (2002) s.68 7 Korp, Helena (2003) s.81 8 Illeris, Knud (2006) s Berhanu, Girma (2007) s.7

4 4 Oavsett de många variabler som spelar in när en person betygssätts, vilket visar att betygsättning i sig självt är ett djupt osäkert och bristfälligt system, finns det en hel del konsekvenser som är ännu värre: Stigmatisering för alla elever; de som bara kommer upp till en viss nivå och för dem som knappt klarar godkänt gränsen. Dessa elever kommer efter en tid själva börja tro att de inte någonsin kommer att kunna nå en högre grad. Vi ser detta som ett stort problem då detta kommer att påverka dessa elever en lång tid i deras liv. I en Sudbury skola får alla elever chansen att uppskatta sitt eget värde genom att själv bestämma vad de skall göra med sin tid, samt att se på andra som sysslar med egna intressen oavsett bedömning utifrån. Hetsifiering; eleverna skall fixa ett visst antal sidor för att nå upp till en viss gräns för att få det önskade/behövda betyget, samt att några dagar senare kunna klara av ett nytt prov inom ett annat område. Det blir fel fokus med betyg som motivation för eleverna. Om målet är ett livslångt lärande, så uppmuntrar betygsjagandet inget annat än konkurrens om väldigt ytliga saker dvs. saker som har mycket litet med självet att göra. 10 Lågt självförtroende; det hela slutar upp med att eleverna tror att det är deras egna fel att de fått de betyg de har. Du som elev har dig själv att skylla. Skolans ansvar glöms ofta bort. Det finns för många faktorer som påverkar betygen för den enskilde individen, inte minst att hon inte hade något val om hon ville vara med i det spelet eller inte. Som en ofrivillig subjekt, fick hon veta att hon inte duger, helt enkelt. Standardisering som bristfällig produktionsteknik Tiden är en central disciplineringsteknik i skolan. Eleverna har ett visst antal skoltimmar och under dessa bestämda timmar skall de visa/producera tillräckligt bra för att sedan kunna betygssättas. Tanken är den att alla ska veta det väsentliga genom att vara med om de viktigaste ämnena, kontrollerade av läroplaner och timplaner, har blivit allt mer ovidkommande. Som Gardner konstaterar: I den alltmer integrerade värld där den stora majoriteten av människor idag lever, räcker det inte att slå fast vad varje individ eller grupp behöver för att överleva på sin plats i världen. 11 Att prestera bra under vissa bestämda förhållanden passar kanske bättre för en del personer och troligen inte för den stora mängden. Nu visar forskning på att flickor klarar sig bättre i skolan jämfört med killar i samma åldersgrupp oavsett skollinje 12, faktorer på detta kan vara t. ex. att flickor mognar tidigare än pojkar samt de sociala normerna på hur en pojke/flicka skall vara. Rita och Kenneth Dunn, som enligt Illeris har gjort utan tvekan den vidaste uppfattningen om begreppet lärostil, påstår att: Kvinnor är auditiva inlärare i högre grad än män. De kommer ihåg en stor del av vad som sagts till dem. Flickor utvecklar tidigt sin finmotoriska koordinationsförmåga så att de kan hålla i pennor och kritor...kvinnliga inlärare kan ofta motiveras av auktoriteter, föräldrar, lärare och sig själva, och de är mer uthålliga än män Romhed, Rune (2006) s Gardner, Howard (2009) s Tallberg Broman, Ingegerd et al (2002) s Dunn, Rita & Kenneth (2001) s.13

5 5 Problemet med lektionstider är att de prioriterar produktion över innehåll. Tanken är att ha ett visst antal lärande eller kunskapsinhämtning gjord under en viss tid, och det har inget med det verkliga lärandet att göra. Detta sätt hänvisar inte alls till individens sätt att lära sig, och inte heller dess takt, vilket varierar för samma individ mellan olika ämnen. Det är en uppsättning av det industriella samhället, som inte längre går att förklara bort. Motivationen i den svenska skolan bygger på betygshets, eleverna skall konkurrera med varandra om de högre betygen. Motivet för de högre betygen är möjligheten att få det rätta jobbet senare när man går ut skolan och skall in i arbetslivet. Det är nästan tragiskt att skolan är ett ställe som förstärker jagandet av status ur en synvinkel av rädslan (för att inte vara sämre än andra) blandat med en slags industriell hjärntvättning: Jag måste få det rätta jobbet, jag måste få det rätta jobbet, jag måste få... Bilden av barn ramlande ner i köttfärsmaskin från det löpande bandet, som framfördes i Pink Floyds musikvideo till låten Another Brick in the Wall (Part 2) speglar detta mönster mycket väl. I vår Sudbury-skola är det omöjligt att jaga betyg, eftersom de inte finns. Vad finns det då för alternativ? Om man inte har betyg när man slutat sin Sudbury skolgång, hur gör man då för att läsa vidare? Vi föreslår att alla högskolor och institutioner förbereder sina egna intagningsprov, som är till för att kontrollera studenternas förkunskaper. Vidare kan de fråga efter personliga brev, där ansökande förklarar sina motiv för att läsa detta ämne vid detta lärosäte. I andra länder ordnas möte mellan fakulteten och ansökande. Ett sådant system kräver många ändringar, men resultatet lönar sig vilken institution skulle inte vilja ha de studenterna som bidrar mest till kursens dynamik, i stället för de som antingen läser vidare bara för att de borde, eller de som befinner sig där på grund av de inte fick komma in på det de ville läsa. Vad är så bra med demokrati, egentligen? Vi har argumenterat starkt för demokrati som en grundpelare i skolans verksamhet. Men det finns andra som är tveksamma gällande dess värde. Man kan mycket väl påstå att antikens ledare själva, de som verkade i vår historias första demokratiska stat, Aten, ändå tänkte att en välvillig diktator må ha sina fördelar jämfört med massornas okloka viljor som visar en tendens att rösta på den som låter mest övertygande för tillfället. Det var ju Winston Churchill, som förlorade det nationella valet i Storbritannien direkt efter segern i andra världskriget som kom med uttrycket It has been said that democracy is the worst form of government, except all the others that have been tried. Inte heller vi skulle vilja påstå att demokrati är utan problem. Men vari ligger dess värde, speciellt i ett skolsammanhang? För att närma sig frågan mer djupgående, kan det löna sig att först fundera över vad skolan faktiskt är till för. I vårt första paper underströk vi skolans roll i att reproducera den rådande samhällsordningen samtidigt som

6 6 vi ville belysa att det är den den rika, vita mannens uppfattning av ordning som gällde dvs överklassens. Vidare lade vi märke till att skolan trots allt fortsätter dämpa individens röst, om den inte visar sig ha förstått och är beredd att gå med på gällande maktprinciper i samhället. Sett ur denna synvinkel har skolan inte så mycket med demokrati och lärande att göra. Men antagandet att skolan är lika med (medvetet) lärande görs allt för ofta, till och med av Hultkvist och Petersson i början av deras artikel Iscensättning av samhället som skola. Författarna tar upp Svenska Lärarförbundets satsning Lärarna lyfter Sverige, och hävdar att det gäller att skapa en skola av samhället 14. Enligt det vi har läst och hört om skolans praxis under kursens gång, påminner ett sådant samhälle mer om en livstids fängelsedom än möjligheten till livslångt lärande. Den nya pedagogiken spelar en stor roll i Lärarna lyfter Sverige, och Hultkvist och Petersson nämner ofta ett problem med den, en paradox de uttrycker så här: Om vi t.ex. redan är allt det som reformverksamheten förutsätter nyfikna, autonoma och kompetenta osv varför då alla dessa ansträngningar att försöka omskapa oss? 15 Även om vi håller med om att det är motsägelsefullt att hävda att barn är nyfikna och samtidigt arbeta för att öka deras nyfikenhet, är det inte heller helt rättvist att urholka styrkan i reformverksamhetens budskap genom att enbart fokusera på paralleller med dagens politiska rationalitet. Hultkvist och Petersson antyder att drivkraften bakom budskapet inte är mycket mer än någon sorts politiskt mode, som har med den ekonomiska liberalismen att göra. I denna anda citerar de en utredning på uppdrag av Närings- och Handelsdepartementet, i vilket Barnet framställs som en potentiell småföretagare 16 som ett exempel på bakomliggande tankar till nutidens anspråk på barnets och människans natur 17. Vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma skillnaden mellan individualitet och kreativitet som nämns ur ett humanistiskt och moraliskt perspektiv, och samma begrepp som nämns ur ett politiskt perspektiv, och framför allt att inte undergräva de första genom en jämförelse med de andra. I vår Sudbury-skola är det barnens nyfikenhet som motiverar dem, men det man minst av allt gör som personal, är att försöka omskapa barnet på något sätt. Snarare försöker man stå bredvid så mycket som möjligt, beredd att hjälpa till när barnet söker hjälp. Det är förstås inget konstigt med att just Lärarförbundet betonar vikten av läraren för individens lärande, samt att skolan är den viktigaste institutionen av alla i ett kunskapssamhälle. Lärarförbundet verkar ha missat att kunskapssamhället innebär att det inte längre finns samma begränsade tillgång till kunskap och information som förr, samt att värdet av själva kunskapen ifrågasätts allt mer av allt fler. Men denna tolkning av skolan som ett ställe där man huvudsakligen lär sig värdefulla kunskaper, och att läraren är kunskapsförmedlaren (i stället för den rådande kulturens väktare, eller som Hylland Eriksen skulle sagt det: En intolerant missionernade 18 kulturterrorist, en beskrivning som kommer närmare deras huvudroll) är en 14 Bjerg, Jens (red) (1998) s s s s Hylland Eriksen, Thomas (1999) s.11

7 7 bild som är mycket utbredd i vår kultur. Vi påstår att denna syn är en av kulturens diskurser som hjälper till att förstärka den rika, vita mannens position en skola som hjälper de förtjänstfulla att bli ingenjörer, advokater, och läkare. Vad skolan gör med de andra pratas det inte så ofta om, dvs att den sorterar bort dem från samhällets maktpositioner och minskar deras egna känslor av framgång, värde och kreativitet. Detta trots att det är skolans kanske viktigaste uppgift i praktiken, särskilt för reproduktionens skull. Det är därför en skola utan förutbestämda lektioner, utan traditionella lärare och helt utan betyg eller kunskapsbedömning nästan betraktas som något brottsligt i Sverige. I vår skola bidrar vuxna med sina kunskaper vid behov de agerar inte auktoritärt, eller som prästliknande, heliga varelser med någon sorts inbyggd och mystiskt auktoritet, vilket Ivor Goodsons förslag till lärarutbildningen verkar leda till 19. Det är till och med eleverna som röstar in eller ut dem årligen, så de inte kan lyckas med auktoritära ställningstagande. Även om man inte gillar det, så kvarstår faktum: den traditionella skolan passade det industriella samhället väl. Den var inte rättvis och den var inte befriande, men den gjorde sitt jobb. Saken är den att samhället ser annorlunda ut jämfört med hur det gjorde för 160 år sedan. Hur man än ser på skolan, så är en sak odiskutabel: skolan är till för att förbereda barn för att leva självständigt i samhället. Vårt samhälle påstås vara fritt och demokratiskt, samt teoretiskt grundat på de demokratiska värderingarna. Det vill säga att trots att det finns många områden där samhället verkar odemokratiskt, och människor inte behandlas efter de värderingar som lagen syftar till så är tron på, och viljan att, arbeta mot demokrati och frihet en av vårt samhälles viktigaste drivkrafter. I slutet av andra världskriget var denna drivkraft ännu starkare, och tog sig oftast uttryck i form av förmågan till kritiskt tänkande. Enligt oss motverkar dagens skola denna drivkraft, som enbart kan främjas genom att värdera barn som människor med egna rättigheter till fritt och demokratiskt tänkande. Detta är omöjligt i en miljö där elever är systematiskt underordnade ända fram till slutet av gymnasiet,. Bengt-Erik Andersson beskriver det spetsigt i en undersökning av 1200 elever i 14, 16 och 18 års åldern under mitten av 90-talet, tillfrågades eleverna bland annat hur mycket medbestämmanderätt de hade i skolan. Hur svarade de äldsta eleverna? De var 18 år, dvs myndiga. De kunde delta i allmänna val och även väljas till förtroendeposter, de kunde ta körkort, de kunde gifta sig och de kunde gå på krog och bli serverade sprit. Men vad kunde de göra i skolan utan lärarnas inblandning? Jo endast två saker: De fick bestämma om klasskassan och om skolresor. Inte ens sådana saker som att bestämma hur klassrummet skulle se ut eller hur det skulle utsmyckas, fick de ta ställning till utan att lärarna också skulle ha ett ord med i laget. 20 Det finns en väldigt stor klyfta mellan demokrati och det så kallade elevinflytandet. Att bara få bestämma över klasskassan eller vilka köttbullar skolan köper in till lunchen är inget annat än en förolämpning. I vår Sudbury-skola gäller riktig demokrati. I veckans möte är det en person/en röst, där alla beslut som rör 19 Bjerg, Jens (red) (1998) s Andersson, Bengt-Erik (1999) s.20-21

8 8 skolans vardagliga förvaltning tas. I frågor kring regelbrott, är det den juridiska kommittén, där representanter från alla skolans åldersgrupper sitter, som undersöker fordran och i fall då det behövs bestämmer straffet. När man upplever detta samhälle och har fullt bestämmande över sin egen tid, får man en förståelse för demokrati som är förankrad i verkligheten, samt en medvetenhet om sin egen makt att påverka och sitt eget värde. Vi, som de flesta andra i den progressiva pedagogikens historia (t. ex. Berg, Dewey, Neill), hävdar att barnet, liksom den vuxne, är nyfiket till sin natur. De vill alla lära sig saker. När Bernstein poängterar att arbetarklassens barn inte har samma tillgång till språkkodifiering i institutionen Skolan som medelklassens barn, går det då att förändra detta? Kommer barnen kunna behålla sin nyfikna natur i en Sudbury skola? Gällande Bernsteins teorier 21, påpekar vi att de traditionella undervisningsmetoderna och läromedlen inte finns i vår skola. Eftersom elever själva väljer vad och hur de lär sig, blir de inte fångade av någon annans värdering av vad som är viktigt, eller sättet att förstå och tolka omgivningarna. Det är inte vår skolas uppgift att se till att alla blir lika, eller att värdera någons intresse som mer eller mindre värt än någon annans. Snarare siktar vår skola mot att elever ska få fira deras egna intresse just på grund av att det är betydelsefull för dem just då. Individens frihet och roll i ett välfärdssamhälle Vad sägs av Foucault, som enligt Nilsson trodde det fanns dock varken några rötter eller någon grund till någonting, bara ett ändlöst spel av maktrelationer och subjektivitetsformer 22? Enligt Foucault, borde vi som medborgare absolut ifrågasätta allting som påstås vara naturligt. Vi har aldrig sett någon bebis som inte varit nyfiken på dess omgivning, som inte ville lära sig gå, som inte ville förstå företeelser och människor runt omkring, som inte ville skaffa sig något sätt att kommunicera med de i sin närhet. Sådana drivkrafter tycks vara grundläggande biologiska, man kan i detta fall konstatera deras naturlighet. Annars instämmer vi i Foucaults uppmaning om att ifrågasätta det som påstås vara naturligt eller rätt på något sätt. Vi anser att individer som inte styrs hela tiden under dagen och inte är förtryckta på grund av sin ålder har större möjligheter till att tänka fritt än de flesta andra i skolans alltför inrutade värld. Däremot påstår vi att det man gör i den traditionella skolan är ganska onaturligt, för att använda samma begrepp: man lär sig sitta still, inte prata, skapa intresse i det som saknar betydelse för en, sluta läsa och undersöka när klockan ringer, arbeta i samma takt som alla andra och slutligen leta efter svaret läraren är ute efter istället för det som man verkligen bryr sig om. Torsten Thurén sammanfattar väl ett problem med Foucault: Foucaultläsaren tänker: Varför ska jag arbeta för att reformera samhället? Hur jag än bär mig åt 21 Gustafsson, Bertil (odaterad) s Nilsson, Roddy (2008) s. 185

9 9 kommer jag att omedvetet gå de makthavandes ärenden. 23. Men det finns hopp. I sitt kapitel om Foucault och politiken, belyser Nilsson Foucaults engagemang för politik, och hans kamp för att öka individens frihet i olika sammanhang. Hur man än tolkar Foucaults mening, är det klart att han själv tyckte att frihet hade ett grundläggande värde, men: det är inte något som en gång för alla kan uppnås eller ägas, inte heller något mål att sträva efter. Snarare bör det ses som ett förhållningssätt. Frihet kan heller inte garanteras av vare sig institutioner eller lagar. Det är en praktik, något som ständigt måste förnyas, arbetas på, utsättas för granskning. I sista hand är detta något bara den enskilde kan göra 24. Vi menar att elever i vår Sudbury-skola har större chans att utveckla sådana strategier genom att leva i ett samhälle där de inte känner sig hotade, jagade, förtryckta, maktlösa och styrda in i minsta detalj. Enligt den brittiska tidskriften The Economist, rankas Sverige först i deras Democracy Index från Man kan tolka resultat på olika sätt, inte minst när man tänker på att en av frågorna som ingick i enkäten handlade om förmågan av ämbetsmän att förverkliga policy. Enligt Lindensjö och Lundgren 26 är detta i Sverige inte så enkelt som de flesta verkar tänka sig. Särskilt nu 2010 måste man ifrågasätta hur demokratisk regeringen faktiskt är, när den förnekar en skolform som har varit verksam i andra demokratiska länder i mer än 40 år. Den vill tvärtom införa förändringar i skollagen som leder till att några helt enkelt lämnar landet eftersom de som vill hemundervisa sina barn känner sig hotade av dagens utbildningspolitik, och inte finner någon trygghet i varken Europeiska Konventionen eller Förenade Nationers stadgar om Mänskliga Rättigheter, trots att de klargör föräldrarnas rätt att välja en utbildning för sina barn som står i överensstämmelse med deras filosofiska övertygelser. I skötsamhetens utmarker diskuteras det hur välfärdsstatens styrningssätt begränsar rätten till medborgarskapet. Här finns en ledtråd till varför det är så svårt att tillåta en skola som den vi föreslår ur ett psykologiskt perspektiv: Inbäddade i idéerna om det goda samhället ligger föreställningar om social ordning och hur denna ordning ska bevaras och förstärkas. Inom allt välfärdsarbete utbildas en uppsättning normer och tekniker för att avvärja attityder och beteenden som, reellt eller potentiellt, stör denna sociala ordning. [ ] De välfärdsstatliga rättigheterna blir därmed förbundna skyldigheten att låta sig genomlysas, granskas och korrigeras. 27 Vår skolas verksamhet, där man inte behöver förklara för någon vad man gör om man inte vill, inte behöver visa vad man har lärt sig, eller om man ha förstått, och där inte skolinspektionen har några möjligheter att mäta ämneskunskaper, utgör en stor risk för staten. När staten inte har några tekniker för kontrollera sina 23 Thurén, Torsten (1991) s Nilsson, Roddy (2008) s Wikipedia (2010) 4:e stycket 26 Lindensjö, B & Lundgren, U (2000) s Börjesson, Mats et al (2005) s

10 10 medborgare, går det helt enkelt inte. Inte ens om de som i vår skola lever inom ramen för en fritt och demokratiskt samhälle, och trots att att erfarenheter utomlands inte har kunnat visa någon negativ påverkan på varken individen eller samhället. Återigen befinner vi oss i en stat som förtycker individens mänskliga rättigheter, för att behålla rådande maktförhållanden. Svårigheter med att införa en sådan skola belyser samhällets verkliga inställning till både demokratiska värderingar och barns rättigheter. Till sist vill vi nämna ett särskilt svenskt fenomen, som kanske belyser varför det finns motstånd till en skola där alla gör sitt, utan regleringar. Eilard har analyserat läsboken Förstagluttarna och påpekar många intressanta kulturella diskurser som verkar speglas där. En av dem ses i en karaktär som heter Mille, som är bäst i klassen på matte. Milles motvilja att bli sedd som det bästa tolkar Eilard så här: Att inte vilja utmärka sig kunskapsmässigt eller vara duktigare än nödvändigt liksom att betona konsensus och likhet är typiska drag i den jämlika svenska kulturen (Daun 1998, Hofstede 1991). All avvikelse från grupp- och genomsnittsnormen betraktas misstänksamt i motsats till mer hierarkiska kulturer där normen är»den bäste» (Daun 1998). 28 Jantelagen lever, alltså. I en skola utan styrning som Sudbury, är det svårt att vara som alla andra. Detta måste man vara mycket rädd för. Vi tror på att alla har rättigheten att förstå och utveckla sin egna livsbana, inom ramarna för ett demokratiskt och fritt samhälle. Därför är en äkta, praktiskt genomsyrad demokrati viktigt från första början. Den skapar förutsättningar för det arbete som Candide kanske menade när han sa il faut cultiver notre jardin 29, låt oss odla vår trädgård. Det är var och ens eget arbete. 28 Eilard, Angerd (2004) s Voltaire (1758) (1942) s.86

11 11 Källförteckning: Andersson, B. (1999). Spräng skolan!. Jönköping: Brain Books AB. Berhanu, G. (2007). Black Intellectual Genocide: An Essay of IQ and the Wealth of Nations. Education Review. A Journal of Book Reviews. Vol. 10. Nr 6 s Bjerg, J. (Red.) (2000). Pedagogik. En grundbok. Stockholm: Liber. Börjesson, M., Palmblad, E. & Wahl, T. (2005). I skötsamhetens utmarker Berättelser om välfärdsstatens sociala optik. Stockholm: Symposion. Dunn, R. (2001). Nu fattar jag! att hitta och använda sin inlärningsstil. Jönköping: Brain Books AB. Eilard, A. (2004). Genus och etnicitet i en läsebok i den svenska mångetniska skolan. Pedagogisk forskning i Sverige. Årg. 9. Nr 4. s Hylland Eriksen, T. (1999). Kulturterrorismen: en uppgörelse med tanken om kulturell renhet Nora: Nya doxa. Illeris, K. (2001). Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx. Lund: Studentlitteratur. Gardner, H. (2009). Fem sätt att tänka - av betydelse för framtiden. Lund: Studentlitteratur. Gustafsson, B. (odaterat). Marx, Gramsci, Bourdieu och Bernstein om reproduktion. Utdrag ur avhandlingsmanus om Den dolda läroplanen. Göteborg: Göteborgs universitet. Henrekson, M. & Vlachos, J. (2009). Konkurrens om elever ger orättvisa gymnasiebetyg. Stockholm; Dagens nyheter 17/ Korp, H. (2003). Kunskapsbedömning: Hur, vad och varför. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. Lindensjö, B., & Lundgren, U. (2006). Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS Förlag. Nilsson, R. (2008). Foucault en introduktion. Malmö: Égalité. Romhed, R. (Red.) (2006). Ord & Bild. Tema Skolan. Nr 3-4. Tallberg Broman, I., Rubinstein Reich, L. & Hägerström, J. (2002) Likvärdighet i en skola för alla. Historisk bakgrund och kritisk granskning. Stockholm: Skolverket. Thurén, T. (1991). Kunskapssociologi och kritisk vetenskap. I T. Thurén. Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Runa förlag AB. Voltaire. (1942). Candide. Oxford: Blackwell French Texts. Wikipedia (2010) Sweden Bilder på omslaget är från filmen The Wall (1982), regi Alan Parker, manus Roger Waters; och Sudbury Valley Schools hemsida,

12 12 Bilaga 1: En sammanfattning av vårt första paper: Democratic Schooling as an antidote to traditional Swedish education Våra två huvudutgångspunkter var; att personligt intresse i ett ämne är det allra viktigaste när det gäller lärande samt att det som i praktiken sker inom skolans väggar är minst lika viktigt som akademiska teorier eller politiska ideologer. Vi ville föreslå ett alternativ till det mycket bristfälliga skolsystem som vi har idag, och som de flesta svenskar känner till fråga vem som helst om skolan, och mycket ofta följer negativa kommentarer. Som det bästa alternativ vi hittat, nämnde vi Sudbury-modellen, vilket utgör en del av det som kallas democratic schooling. Dess rötter kan härledas till pedagoger som Dewey och A.S. Neill, och den första skolan enligt Sudbury-modellen startades i Framingham i USA Sedan dess har modellen spridit sig i USA, och finns nu också i 8 andra demokratiska länder. (Se bilaga 2 för en beskrivning av modellen.) Vidare så påstod vi att skolans viktigaste funktion var att bibehålla den rådande samhällsordningen. Detta motiv, som starkt bidrog till den obligatoriska folkskolans start 1842, har man aldrig kunnat komma ifrån trots att det nu gått 168 år. Vi visade att sortering, reproduktion och lydnad är det som fortfarande ligger till grund för skolans verksamhet. Vi ifrågasatte också antagandet att kunskap i sig är något absolut samt påvisade att synen på skolan som ett slags kunskapskyrka är en väldigt gammal och osäker utgångspunkt för en läroplan. Därefter granskade vi betyg och standardiserade prov (som en nästan löjlig konsekvens av tron på relevansen av det mycket opålitliga lärostoff som framförs i skolan) och hävdade att bedömning på detta sätt är ett orättvist och mycket mer subjektiv system än vad politiker påstår att den pågående kunskapsbedömningen är. Som avslutning behandlade vi att dagens skola är påverkad av en föråldrad och orättvis syn på barn och barndom, samt att en likvärdig skola för alla är en utopi. Detta belyste vi bland annat genom att ta upp att vi från flera av våra kursdeltagare fått höra att om man inte styr/tvingar barn så lär de sig ingenting av värde. Det är därför de inte behöver tillskrivas samma rättigheter som vuxna människor, och inte heller får välja hur eller vad de ska lära sig. Man behöver på något sätt trycka in viktig kunskap i dem på ett förutbestämt sätt, annars kommer de inte klara sig i livet. Konsekvensen av detta blir enligt vårt synsätt att; barnets egen röst nästan aldrig blir hörd i skolan.

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Hur är en bra lärare?

Hur är en bra lärare? Hur är en bra lärare? Ur ett elevperspektiv Linda Hellfon och Annie Skoog Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för Samhälle, Kultur och Lärande Examensarbete 10 p Lärarprofession ur elevperspektiv

Läs mer

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet

RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet RUT-avdrag för läxhjälp - En utmaning för skolans likvärdighet Tatiana Andreasson Examensarbete 15 hp, LAU 325 Handledare: Bo G Eriksson Rapportnummer: VT14-2480-21 Abstract Examensarbete inom lärarutbildningen

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Oktober 2014 Innehåll Inledning... 2 Kort om bakgrund och syfte... 2 Entreprenöriellt lärande,

Läs mer

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid.

Ungas framtid. En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Vt 2012 Ungas framtid En hermeneutisk studie om hur ungdomar upplever sin framtid. Uppsats kandidatnivå Författare: Madeleine Bengtsson

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Entreprenörskap i skolan En fallstudie Entrepreneurship in School A Casestudy Marija Linser Lärarexamen

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Mellan reproduktion och reflektion Om reflektionens möjligheter i en postmodern skola. Björn Rosdahl

Mellan reproduktion och reflektion Om reflektionens möjligheter i en postmodern skola. Björn Rosdahl Mellan reproduktion och reflektion Om reflektionens möjligheter i en postmodern skola Björn Rosdahl Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige fakultetet Universitetet i Tromsø

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Slöjden. - ett viktigt ämne. Hans Svensson & Anna Danielsson Examensarbete 10 poäng HT 05

Slöjden. - ett viktigt ämne. Hans Svensson & Anna Danielsson Examensarbete 10 poäng HT 05 Slöjden - ett viktigt ämne Hans Svensson & Anna Danielsson Examensarbete 10 poäng HT 05 Examensarbete på lärarprogrammet, 10 p Institutionen för estetiska ämnen Sammanfattning I Skolverkets Nationella

Läs mer

LIV OCH LÄRANDE I GYMNASIESKOLAN

LIV OCH LÄRANDE I GYMNASIESKOLAN LIV OCH LÄRANDE I GYMNASIESKOLAN En studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program Martin Hugo School of Education and Communication Jönköping University

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:111 Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Det går att förändra!

Det går att förändra! Det går att förändra! En metod- och inspirationsbok för jämställdhet i grundskolan Red. Johanna Sjons 2 3 Erbjuds killar och tjejer samma villkor och möjligheter, och har de samma makt och förutsättningar

Läs mer

Elevers sociala bakgrund och skolprestation

Elevers sociala bakgrund och skolprestation Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 5 poäng Elevers sociala bakgrund och skolprestation Pupils social background and their achievement at school Peter Pripp Gymnasielärarutbildning, Praktisk-pedagogisk

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Att leka och lära. Lekens betydelse för barns inlärning. Malmö högskola Lärarutbildningen IS Individ och samhälle. Jenny Jönsson Tanja Casitovska

Att leka och lära. Lekens betydelse för barns inlärning. Malmö högskola Lärarutbildningen IS Individ och samhälle. Jenny Jönsson Tanja Casitovska Malmö högskola Lärarutbildningen IS Individ och samhälle Examensarbete 10 p Att leka och lära Lekens betydelse för barns inlärning To play and learn The importance of playing for the child s ability to

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Vem får bära skulden?

Vem får bära skulden? Vem får bära skulden? En studie om kunskapsluckor i matematik ur ett socio-politiskt perspektiv Andreas Wennblad Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Självständigt arbete

Läs mer