karim jebari Ett progressivt manifest

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "karim jebari Ett progressivt manifest"

Transkript

1 karim jebari Ett progressivt manifest

2 Innehåll Manifestet hämtar sin inspiration och sina politiska och filosofiska rötter från Storbritanniens radikala reformister. Jeremy Bentham, Adam Smith, John Stuart Mill & Harriet Taylor, Bertrand Russell och Henry Sidgwick är mina inspiratörer. Jag tror att lycka och blomstrande är målet för vår civilisation. Min vision är en globalt integrerad, progressiv, modern, demokratisk, vetenskaplig och världsomspännande civilisation. Jag tror att normativa teorier kan med hjälp av vetenskapen visa oss en väg framåt. Min politik är grundad i vetenskapliga fakta och några få normativa idéer. Jag tillbakavisar ideologierna. Karim Jebari Evidensbaserad politik 5 Den evidensbaserade revolutionen 5 Randomiserade samhällsexperiment 8 Bayesiansk konfirmationsteori 10 Bayesiansk konfirmtionsteori 2: ett exempel 13 Social experimentverkstad 14 En evidensbaserad ordlista 17 Arbete 20 Bör vi förkorta arbetstiden? 20 En kommunistisk arbetslinje 22 Bistånd 25 Bostadspolitik 28 Droger 30 Cannabis 30 Heroin 32 Hallucinogener 36 Centralstimulerande droger 38 Alkohol 42 Fascism 44 Fascism narrativ 44 Vad är fascism? En defintion 48 Hur ska sverigedemokraterna behandlas? 51 Är nazistiska marscher demonstrationer? 53 Bör nazistiska organisationer förbjudas? 54 Försvaret 57 Invandring

3 Kriminalpolitik 62 Anstalter 62 Polisen 63 Referenser: 67 Miljö 68 Konsumtionskritikens psykologi 68 Klimatets feta svans 69 Bör vi vara oroliga för peak oil? 71 Kan vi ha oändlig tillväxt? 73 Skattepolitik 76 Avdrag 76 Jobbskatteavdraget 77 Fastighetsskatt 79 Inkomstskatt 80 Klimatskatt 81 Sjukvård 83 Medikalisering 83 Fetma 83 Psykvård 84 Skolan 88 Nya incitament för skolmarknaden 88 En jämlik skolmarknad 91 Kan skolans mål mätas? 92 Styrelseskick 95 Majoritetsval i enmansvalkretsar 95 Decentralisering 97 Om gemenskap bland politiska djur 100 Evidensbaserad politik Den evidensbaserade revolutionen I medicinvetenskapens mörka historia fanns en period då man ansåg att man hade god kunskap om det komplexa system som en människokropp är. Därför trodde utövarna av denna vetenskap att det räckte med att verkan hos en substans skulle vara välgörande enligt de rådande vetenskapliga modellerna för att rekommendera användandet av denna substans. Man litade ofta blint på vad som i teorin borde stämma. Men man litade först och främst på det som kallades beprövad erfarenhet, det vill säga så som man alltid hade gjort. Att en metod hade använts länge ansågs vara goda skäl att tro att den var verksam. Auktoriteten hos läkare som jobbat länge och med egna ögon sett hur ett läkemedel eller en intervention fungerade ansågs väga tungt. Men så hände något. En marginell rörelse hade under en period argumenterat att våra teoretiska modeller om människokroppen fortfarande var bristfälliga, att beprövad erfarenhet tycktes skilja sig åt mellan länder och att patienters och läkares erfarenheter påverkades av en övertro till medicinvetenskapens förmåga att förstå den extrema komplexiteten hos mänskliga kroppar. Denna rörelse fick under några år genomslag. Det bildades nya tidskrifter i medicinvetenskaperna. Läroböcker skrevs om, läkare började utbildas i statistik. Men det viktigaste som hände var att kliniska experiment blev normen. I dessa studier valdes vissa av deltagarna i studien slumpmässigt som kontrollpersoner. Dessa fick en annan intervention än den som skulle studeras. Inte ens läkarna som gav patienterna i experimentet visste om de gav den riktiga interventionen eller om patienterna fick placebo. Denna process kan liknas vid en revolution. Resultatet är att vi idag vet i mycket större utsträckning vad som funkar utan att alltid veta hur eller varför. Men det som är viktigast är att vi också vet vad som inte funkar eller som faktiskt skadar patienters hälsa. När, är ni säkert nyfikna på, skedde denna revolution? Talar jag om det mörka 4 5

4 30-talet? Eller var det en reaktion på rasbiologins fasor på 50-talet? Nej. Den evidensbaserade revolutionen inom medicin fick sitt stora genombrott under tidigt 90-tal, för bara två decennier sedan. Idag står vi inför en ny revolution. Det finns en liten marginell rörelse i akademin som i åratal har tillverkat intellektuella verktyg för att basera politik på evidens. För på många sätt famlar vi i mörkret när vi designar policy. Precis på samma sätt som medicinvetenskapen för två decennier sedan baserar vi politiska beslut på å ena sidan en övertro på teoretiska modeller, beprövad erfarenhet, intuition och en tillit auktoriteters goda avsikter. Vi vet till exempel väldigt lite om vilken typ av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som funkar. Vi vet inte hur vi ska minska brottsligheten. Vi vet inte hur vi ska bekämpa den fetmaepidemi som skördar liv dagligen. Det finns en serie hinder på vägen till en politik baserad på evidens. Låt mig i korthet beskriva dem. 1. Ideologi/religion en ideologi är ett kluster av värderingar och trosföreställningar som omfattar många olika politiska fält. Ett ideologiskt sätt att se på världen innebär att man anstränger sig för att leta efter evidens som bekräftar ens ideologi. En person som är ideologiskt lagd tenderar att se evidens som något som kan riskera att falsifiera delar av ideologin. Därför är ett ideologiskt synsätt oförenligt med en evidensbaserad inställning till världen. 2. Journalistikens homogenitet och bristfälliga kunskaper. Journalister har generellt sätt mycket dåliga akademiska färdigheter. Få journalister är disputerade, och ännu färre publicerar sig regelbundet i internationella publikationer. Om journalister hade en bred akademisk bakgrund hade detta inte varit så allvarligt. Men väldigt få journalister har läst naturvetenskapliga eller matematiska ämnen. De journalister som läst samhällsvetenskap har oftast undvikit kvantitativa studier och metoder. Därför är förståelsen för dessa ämnen särskilt begränsad. Dessa problem gör att få journalister bemödar sig att försöka förstå skeenden ur ett kvantitativt perspektiv. 3. Bristande kunskaper i statistik hos allmänheten. Allmänheten tycks ha stora svårigheter att förstå skillnaden mellan korrelation och kausalitet, begreppet risk, skillnaden mellan en linjär och en exponentiell ökning och andra viktiga teoretiska verktyg. Detta försvårar kommunikation mellan akademin, allmänheten och politiker. 4. Ett förakt mot vissa akademiska discipliner. Vissa akademiska discipliner, särskilt ekonomi och statistik får möta stort förakt bland allmänheten men också bland vissa intellektuella. Detta förakt innebär ibland att man vägrar att tro på något alls som utövare av dessa discipliner påstår. 5. Bristande akademiskt ansvar. Akademiker har ofta mycket lite att tjäna på att engagera sig i samhällsdebatten. detta gör att många avstår trots att det rimligen är ett ansvar att kommunicera sin forskning till allmänheten. 6. Samhällets komplexitet. En människokropp är extremt komplex. Samhället består av ett flertal sådana objekt som interagerar på ett sådant sätt att det är överväldigande för de flesta försök att göra modeller och förstå samband. Samhällets komplexitet är ett stort hinder. 7. Forskningsetiska överväganden. Ett experiment på en stor skala innebär att man utsätter vissa människor för en förändring som man kan tro är suboptimal. Detta gör samhällsexperiment till en etiskt komplicerad fråga. 8. Problematiska incitamentsstrukturer i den akademiska världen. Forskare vill publicera, vetenskapliga tidskrifter vill bli lästa och citerade, populärvetenskapliga tidskrifter vill bli lästa. Dessa incitamentsstrukturer innebär att kontroversiella teser som är positiva (ny diet botar cancer!) kommer att göras, publiceras och läsas av allmänheten. Tråkigare studier (ingen evidens för att drog X hjälper mot problem Y) förblir ogjorda, opublicerade eller olästa. 9. Övertro på teoretiska modeller/intuition/auktoriteter. Vi vet en del om hur samhället fungerar. Vi vet att om Riksbanken 6 7

5 höjer räntan till 10 % imorgon så kommer vi ha en recession/ depression inom kort. Vi vet att starka institutioner är viktiga för ett lands ekonomiska och sociala utveckling. Vi vet att tillit till varandra och samhället är avgörande för att upprätthålla dessa institutioner. Men vi kan sällan veta: om vi gör X i situation S så kommer det att få effekten E över tid. De teoretiska modellerna är alldeles för enkla för att ge oss möjligheten att göra den här typen av förutsägelser. Likväl är det enkelt att överskatta dessa modeller. Randomiserade samhällsexperiment Vi kan undersöka verkligheten på olika sätt. Vi kan observera den. Vi kan formulera teorier utifrån våra observationer. Och vi kan förstå framtiden med hjälp av dessa teorier. Dessvärre är dessa sätt att studera verkligheten sämre lämpade ju mer komplex den del som vi försöker studera är. Om vi ska studera kanonkulors rörelser räcker tämligen enkla teoretiska insikter för att göra imponerande förutsägelser. Samhället är betydligt mer komplext än så. Därför, menar anhängare av evidensbaserad policy, bör vi inte förlita oss på samhällsvetenskapliga teorier eller enkla observationer. Vi måste utföra kontrollerade experiment, där vi noga kontrollerar för irrelevanta variabler (confounders). Randomiserade kontrollerade experiment (RCT) är alltså överlägsna all annan evidens när vi funderar på hur vi ska utforma en ny policy. Men det finns skäl att vara försiktig i att tolka, tillämpa och referera till RCT:s. Filosofen Nancy Cartwright har i en serie artiklar och nu senast i boken Evidence Based Policy: A Practical Guide to Doing It Better, (Oxford University Press 2012) uttryckt berättigad skepsis mot övertro mot RCT:s. Cartwrights resonemang tydliggör vad RCT:s är till för. Liksom alla andra verktyg i den vetenskapliga verktygslådan blir det väldigt fel om man använder en hammare till att skruva in en skruv. Så vad är syftet med RCT? En RCT är till för att ge oss kontextuell handlingsvägledande evidens. Den säger oss vad som funkar i den här specifika kontexten, men väldigt lite om de kausala mekanismerna inblandade i effekten. Det innebär dels att en bra RCT måste testas under så naturliga omständigheter som möjligt. Till exempel: om vi testar medicin A för att se om den kan bota tillstånd X, så kan vi inte utesluta patientgrupp P och låtsas som om den evidens vi fick av att testa patientgrupp Q självklart gäller för P. Det innebär också att en RCT som testats i en viss kontext inte ger oss särskilt god evidens i andra kontexter. Detta tycks vara triviala poänger, men det visar att evidensbaserad policy måste hela tiden sträva efter att generera kontextualiserad och lokal kunskap om vad som funkar. Inom medicinsk vetenskapsteori har viss kritik framförts mot att förlita sig alldeles för mycket på RCT:s. De som förespråkar science-based medicine argumenterar vi inte bara kan kolla på resultaten av en RCT. Anta till exempel att vi har en RCT som bekräftar att homeopati funkar mot depression. Innebär det att vi ska skicka alla suicidala patienter till Vidarkliniken? Nej, det vore orimligt. Vi har nämligen starka teoretiska skäl att tro att homeopatiska preparat inte borde funka bättre än placebo (vatten) eftersom substanserna är identiska. Vår prior, alltså vår förväntade sannolikhetsbedömning att preparatet ska funka, är mycket låg. Givet att även många seriösa RCT:s innehåller allvarliga fel, så bör även en till synes väl genomförd studie som visar på effektiviteten hos homeopatiska preparat inte få oss att föredra dessa preparat än andra sådana. Inom samhällsvetenskapen är teorier sällan lika goda på att etablera priors. Men även här kan sådana finnas. Om en RCT visade att en sänkning av bensinskatten skulle leda till en kraftig sänkning av trafiken skulle jag gärna vilja se experimentet replikerat innan jag skulle rekommendera en sådan åtgärd. Evidensbaserad policy handlar delvis om att nedgradera det epistemiska värdet från teoretiska resonemang vad gäller specifika interventioners effekt. Men det handlar alltså inte om att slänga ut dessa resonemang med badvattnet. Teorier behövs fortfarande för att generera hypoteser att testa, för att sätta priors, och för att göra en bedömning om hur relevant evidensen från en RCT i kontext A är i kontext B. 8 9

6 Bayesiansk konfirmationsteori Om du är intresserad av vetenskapsfilosofi kan du ibland tvingas välja mellan två olika lag: Popper eller Kuhn. Om du fortfarande tror att det är de lagen som gäller, är det dags att uppdatera dina kunskaper, för ett nytt lag har äntrat scenen, och det laget tycks leda. Laget heter Bayes. Bayesiansk konfirmationsteori (BKT) är alltså en vetenskapsfilosofisk teori som har tre grundläggande element. 1. BKT antar att vi, a priori, tillskriver subjektiva sannolikheter till olika konkurrerande hypoteser. Dessa subjektiva sannolikheter representeras, precis som vanlig sannolikhet som ett nummer mellan noll och ett. Numret anger våra förväntningar att en hypotes kommer att visa sig vara sann. Ett innebär absolut säkerhet att hypotesen är sann. Till exempel: Jag tillskriver hypotesen: Socialdemokraterna kommer att bilda en regering efter nästa val en subjektiv sannolikhet på 0,6. Vi kan skriva detta på följande sätt, där P betyder sannolikheten och H betyder hypotesen. P(H) = 0,6. Det här betyder alltså: sannolikheten att H är sann är 0,6. Där tidigare vetenskapsfilosofiska teorier har en binär approach till hypoteser (sann/falsk) har alltså BKT en probabilistisk (sannolikhetsbaserad) approach. 2. BKT antar att subjektiva sannolikheter följer samma principer som vanliga sannolikheter. 3. BKT antar att vi kan lära oss från evidens genom något som kallas för den bayesianska konditionaliseringsregeln, eller Bayes sats. Denna regel visar på ett kvantitativt exakt sätt hur personen ska uppdatera sina subjektiva sannolikheter i ljuset av ny evidens. Nu vill ni säkert att jag ska introducera denna sats, men låt mig förklara intuitionen bakom satsen med ord först, och låt oss titta på matten sen. Vi börjar med ett tankeexperiment. Anta att du har en burk med spelkulor. I burken finns bara två kulor. Du har två hypoteser om kulornas färg. H1: Båda kulorna svarta H2: En kula är vit, och den andra är svart. Du är genuint osäker av vilken av dessa som är sann. Så vi antar att din subjektiva sannolikhet är P(H1) = 0,5 och P(H2)= 0,5. Nu sticker du ned handen i burken och tar upp en kula. Den är svart. I ljuset av denna evidens, hur bör du förändra din subjektiva sannolikhet? I en klassisk popperiansk uppfattning så kan inte detta ändra din uppfattning alls. Ingen hypotes har blivit falsifierad. Båda hypoteserna gäller. Men Bayes sats säger att det är dubbelt så sannolikt att H1 är sann än att H2 är det! Hur är detta möjligt? Jo, så här: Om H1 är sann, är P(svart kula) = 1. Om H2 är sann så är P(svart kula) = 0,5. Sannolikheten att få en svart kula är alltså dubbelt så stor givet att H1 är sann. Man kan också uttrycka det här på följande sätt. Givet att H1 är sann, så är det mindre förvånande att vi fick en svart kula än om H2 hade varit sann. Alltså borde den svarta kulan få oss att tro att H1 är mer sannolik än H2. Men hur mycket mer sannolik? Tänk så här: Det finns två möjligheter: svart/svart och svart/vit. Sammantaget finns fyra möjliga kulor som du hade kunnat plocka upp. Av de är tre svarta och en är vit. Av de tre möjliga svarta kulor som du hade kunnat plocka upp var en av dem i H2 och två av dem i H1. En tredjedel av alla möjliga svarta kulor är alltså associerade med H2. Två tredjedelar är associerade med H1. Den bayesianska konditionalisersingsregeln säger oss således att efter att ha plockat upp en svart kula, så bör vår subjektiva sannolikhetsfördelning vara: P(H1) = ⅔ och P(H2) = ⅓. Nu är det dags för lite matte! Bayes sats säger följande: P(AIB) = P(BIA) * P(A) / P(B) Det här betyder: Sannolikheten att A givet B är lika med sannolikheten att B givet A gånger sannolikheten att A, delat med sannolikheten att B. Det låter krångligt, men oroa dig inte. Jag ska förklara. A är din hypotes. B är evidensen. Bayes sats berättar för oss hur sannolik en viss hypotes är, givet en viss evidens. Mer specifikt, 10 11

7 så säger den att vi bör multiplicera sannolikheten för evidensen givet hypotesen med den initiala sannolikheten för hypotesen. Det innebär att ju mer sannolik en viss prediktion är givet hypotesen, desto mer bör den evidensen stödja hypotesen. Dessutom bör vi dividera detta med P(B). Vi räknar ut P(B) genom att multiplicera sannolikheten för B givet A med sannolikheten för A och adderar sannolikheten för icke-a, multiplicerat med sannolikheten för B givet icke-a. Detta är för att vi vill inte bara veta hur sannolik B är givet A. Vi vill också veta hur sannolik B är givet icke-a. P(A B) = P(B A) * P(A) /P(B) = P(B A) * P(A) / P(B A) * P(A) + P(B ~A) * P(~A) Låt mig förklara detta med ytterligare tankeexperiment: Du går till fikarummet för att hämta kaffe. Det finns två kannor. En av dem innehåller kaffe, den andra te. Du vill veta vad kanna 1 innehåller. Din initiala bedömning är att sannolikheten att kanna 1 innehåller kaffe är 0,5. Vi uttrycker detta som P(kaffe) = 0,5. Man du ser en brun fläck vid kannan. Du råkar veta att 75% av alla kannor med kaffe i har den här typen av fläckar. Vi uttrycker detta som P(brun fläck kaffe)= 0,75 Men du vet också att 15% av tekannorna också kan ha såna här fläckar. Det uttrycks som P (brun fläck te) = 0,15 P(kaffe brun fläck) = P(brun fläck kaffe) * P(kaffe) / P(brun fläck kaffe) * P(kaffe) + P(brun fläck te) * P(te) Så hur bör du uppdatera din initiala sannolikhetsbedömning (0,5) i ljuset av din evidens? Med andra ord: vad är sannolikheten att K1 är en kaffekanna givet den bruna fläcken? Då stoppar vi in våra sannolikheter i Bayes sats. P (kaffe brun fläck) = (0,75 * 0,5) / (0,75 * 0,5) + (0,15 * 0,5) ~ 0,83 Alltså är sannolikheten att det är kaffe vid kannan med den bruna fläcken 83%. Bayesiansk konfirmtionsteori 2: ett exempel En person ska göra ett klamydiatest. Andelen som har klamydia i personens åldersgrupp är 1%. Men testet är inte perfekt. Av de som har klamydia får 90 % ett positivt resultat (true positive). Det innebär att 10 % av de som har klamydia får ett negativt resultat (false negative). Av de som inte har klamydia får 20 % ett positivt resultat (false positive), vilket innebär att av de som inte har klamydia får 80 % ett negativt resultat (true positive). Personen får positivt på testet. Hur stor sannolikhet är det att personen har klamydia? Tänk efter innan du läser vidare. Om du svarade ungefär 90 % på den här frågan är du i gott sällskap. Nästan alla svarar ungefär 90 %. Men nästan alla har fel. Och de har fel med en stor marginal. Det rätta svaret är: givet ett positivt resultat är sannolikheten ungefär 4 % att personen har klamydia. Hur? Varför? Det är nu vi kan visa nyttan av att tänka bayesianskt. Tänk så här personer går och testar sig. Av dem har 10 (1 %) klamydia. Av dessa 10 får 9 (90 %) ett positivt resultat. En av de som har klamydia får ett negativt resultat. Men. Av de 1000 som testar sig har 990 (99 %) inte klamydia. Av dessa friska 990 får 198 (20 %) ett positivt resultat. Resterande, 792 får ett negativt resultat. Så vi har två grupper som båda har fått ett positivt resultat. De som har klamydia, 9 personer, och de som inte har klamydia, 198 personer. Personen som har fått ett positivt resultat på sitt test vet inte om hen tillhör den första eller den andra gruppen. Men hen vet en sak: det är mycket mer sannolikt att tillhöra den större gruppen. Varför? Det är just detta som bayesiansk konfirmationsteori handlar om. Den ger oss ett matematiskt verktyg att på ett precist sätt kunna säga hur sannolikheten hos en hypotes förändras i ljuset av ny evidens. Vi gör detta genom att dividera 9, antalet som faktiskt har klamydia, med 207, antalet som fått positivt på testet. Då får vi veta hur stor andel av de som fått positivt på sitt test har klamydia

8 Svaret är ungefär 0,04; alltså 4 %. Var testet värdelöst? Inte alls. Innan vi gjorde testet var vår subjektiva sannolikhet att personen hade klamydia 1 %. Det positiva testresultatet innebar att den subjektiva sannolikheten fyrdubblades. Med hjälp av bayesiansk konfirmationsteori kan vi alltså göra precisa bedömningar av hur våra subjektiva sannolikheter bör förändras i ljuset av ny information, och dessa bedömningar är, i vissa fall extremt kontraintuitiva. Men eftersom de likväl är korrekta visar det vikten i att använda bayesianskt tänkande när vi funderar på hur ny evidens bör förändra våra uppfattningar om världen. Social experimentverkstad Ordet social ingenjörskonst används för på ett pejorativt sätt beskriva storskaliga samhällsreformer avsedda att på ett genomgripande sätt förändra en väsentlig aspekt av samhället. Dessa reformer implementeras ofta av en stark centralmakt utifrån en specifik plan och en uppsättning mål. Dessa reformer gör ofta substantiella teoretiska antaganden om hur samhället ser ut och vad resultatet av reformerna kommer vara. Den främste av sociala ingenjörer anses vara Platon, som i Staten skildrar genomgripande reformer i så gott som samtliga samhällsinstitutioner. Auktoritära ledare har sedan Platon försökt sig på liknande utopiska projekt. Föreställningen att samhället kan optimeras av upplysta teknokrater som utifrån sin överlägsna förståelse för samhällsmekanismerna kan på ett rationellt och vetenskapligt sätt utforma ett gott samhälle är särskilt lockande för politiskt intresserade akademiker. Av dessa löper möjligen filosoferna störst risk att förföras av platonska drömmar om det rationella och eleganta samhället. Jag vet, för jag har varit där. Problemet är förstås att samhället inte är en diskmaskin. Om samhället vore en diskmaskin, så skulle de som är bäst lämpade att tolka manualen bestämma hur maskinen ska skötas. Diskmaskiner styrs av ett antal enkla lagar, och genom att ha kunskap om dessa lagar, kan vi garantera diskmaskinens optimala funktion. Samhället är det mest komplexa ting vi känner till. Samhällets natur är sådant att en liten cellförändring i en människas hjärna (en idé) kan påverka dess utveckling på global skala. Ting som uppvisar den här typen av komplexitet kan inte beskrivas av naturlagar som kan begripas av relativt begränsade varelser som vi. All den förståelse vi därmed tror oss ha om samhället är alltså bara primitiva approximationer av det som egentligen pågår. Det är därför som ingen kan förutsäga om eller när Kina och Japan kommer att utkämpa nästa krig, och vilka konsekvenserna blir. Den som därför tror sig ha tillräckligt med kunskap för att ägna sig åt social ingenjörskonst har därför på ett farligt sätt missbedömt sin förmåga att kunna göra korrekta prediktioner. Social ingenjörskonst är inte dömt att misslyckas. Alla kan ha tur. Men social ingenjörskonst som misslyckas kan få enorma och fatala konsekvenser, ofta i proportion till det språng som tas. Vad är då alternativen? Jag ser två: 1. Social non-interventionism 2. Social experimentverkstad Låt oss börja med non-interventionism. Enligt förespråkarna för den här positionen (Friedrich Hayek med flera) bör politiken intervenera så lite som möjligt i samhället. De som förspråkar non-interventionism menar att, eftersom vår kunskap om samhället är i princip obefintlig, så riskerar interventioner att skada oftare än hjälpa. Non-interventionister anser ibland att ordning är en emergent kvalité i komplexa system. Trots att dessa system kan vara extremt volatila på mikronivå, tycks samma system vara förvånansvärt stabila på makronivå. Ta till exempel ekosystem. Enskilda individer är extremt fragila, i avseendet att den förväntade livslängden för ett djur är kort. Djurarter är också fragila, och har en relativt kort livslängd. Men biosfären i sig tycks vara enastående på att hantera enorma mängder stress. Vare sig monsterasteroider, klimatförändringar eller mänsklig aktivitet tycks hota livets fortsatta existens på jorden. Andra non-interventionister påpekar snarare att den volatilitet som uppstår i samhället ofta uppstår på grund av politikers interventioner att minska densamma. Monopol uppstår till exempel ofta genom att staten oavsiktligt skyddar vissa företag från konkurrens. Men där sociala ingenjörer har hybris, är 14 15

9 non-interventionisterna lika dogmatiska i sin skepsis och sin tilltro till att den jämvikt som uppstår i frånvaron av politisk intervention är önskvärd. Den här non-interventionistiska fanatismen var som farligast under finanskrisen, då ledande opinionsbildare i väst menade på allvar att vi borde ha låtit det finansiella systemet kollapsa. Non-interventionism må vara en sund tumregel, men som överordnad princip är den minst sagt problematisk. Social experimentverkstad är den inställning som här förespråkas och som på sätt och vis lånar idéer och inspiration av både Hayek och Platon. Antagandet som görs här är att viss kunskap om samhället är möjlig, men att den alltid kommer att vara lokal, kontextkänslig och (i bästa fall) handlingsvägledande. Samhällsreformer kan, enligt den sociala experimentatorn, inte baseras på teoretiska och kontextoberoende resonemang, utan på empiriska studier i den aktuella kontexten. Därför förespråkar experiment-verkstads -modellen ett annat sätt att genomföra samhällsreformer på. Istället för att, likt samhällsingenjören, implementera en idé på massiv skala över hela linjen förespråkas en approach där en reform implementeras i gradvis i olika regioner enligt en randomiserad modell. Eftersom experimentatorn vet att osäkerheten är stor så bör reformen varieras i de olika regionerna så att data om hur reformen fungerar kan genereras. Vidare har experimentverkstadsmodellen en uppfattning att rådande förhållanden, även de som tycks funka, bör hela tiden omprövas och varieras i olika regioner för att generera kunskap om hur samhällsfunktioner kan förbättras. Jag tror att idén att förhålla sig till samhället som en verkstad är kvalitativt annorlunda från både ingenjören och non-interventionisten. Den erkänner samhällsvetenskapens oförmåga att utifrån teoretiska, abstrakta och universella antaganden generera vettiga reformförslag. Samtidigt tillbakavisar samhällsexperimentatorn non-interventionistens tillit till att den jämvikt som uppstår utan politisk intervention kommer att vara det bästa möjliga utfallet. En evidensbaserad ordlista Diskussionen om evidensbaserad policy är ny i vårt land, och denna nymodighet skapar en viss begreppsförvirring. Här är en liten ordlista. BLINDA: I ett experiment försöker man kontrollera variablerna. En av dessa kan vara placeboeffekten. För att se hur effektiv en drog är ger man därför placebo till kontrollgruppen. När mediciner med starka effekter prövas bör aktiv placebo användas, alltså en drog som framkallar (vissa) bieffekter utan att framkalla de medicinska effekterna. T ex så kan man ge atropin (som ger kraftig muntorrhet) till kontrollgruppen istället för sockerpiller om man ska testa effekten av antidepressiva. EVIDENS: Någonting räknas som evidens för en hypotes om och endast om evidensen ökar vår tilltro att hypotesen stämmer. T ex: vi observerar att Anders äter en stor bit prinsesstårta. Den här observationen ökar vår tilltro till hypotesen Anders gillar prinsesstårta. Observationen Anders åt en stor bit prinsesstårta är således evidens för hypotesen Anders gillar prinsesstårta. EVIDENSHIERARKI: En tumregel för hur olika sorters evidens ska vägas mot varandra. Evidenshierakier kan variera mellan olika discipliner. Förespråkarna av evidensbaserad policy anser att vi bör utgå från följande evidenshierarki: 1. Systematiska sammanställningar av RCT:s 2. RCT 3. Observationsstudie med stark effekt 4. Icke-randomiserad studie/ utvärdering 5. Mekanism-baserad inferens EVIDENSBASERAD POLICY: Kan betyda två saker: (1) ett policyramverk där beslut om politiska interventioner fattas, i den mån det är möjligt, utifrån högkvalitativ evidens (relevanta RCT:s). (2) en systematisk strategi att utforma samhällets infrastruktur på ett sådant sätt att data om mänskligt beteende genereras, organiseras och används för att öka effektiviteten i offentlig service och förvaltning

10 HYPOTES: En hypotes är en föreställning om hur världen kan se ut. En hypotes som inte är falsifierbar är inte meningsfull. T ex hypotesen Allt sker i en kontext är trivial. MEKANISM-BASERAD INFERENS: Är ett påstående att, givet en sorts samhällsvetenskaplig mekanism, så kommer en specifik intervention att producera en specifikt effekt. Ex: Givet de dynamiska effekterna, så kommer avskaffandet av värnskatten att leda till en nettoförstärkning av statens finanser. UTVÄRDERING: En utvärdering är en bedömning av effekten hos en viss intervention. Men en sådan är svår att göra med en hög grad av säkerhet, eftersom det inte finns någon kontrollgrupp att jämföra med. VETENSKAPLIGT BASERAD POLICY: Enligt förespråkarna av evidensbaserad policy så har förespråkarna av vetenskapligt baserad policy överskattat evidensvärdet hos mekanistiska förklaringar och observationsstudier. POLICYBASERAD VETENSKAP: Enligt förespråkarna av vetenskapsbaserad policy och evidensbaserad policy innebär policybaserad vetenskap en produktion av ideologisk pseudovetenskap utifrån politiska direktiv. Sådan pseudovetenskap har ofta formen av utredningar där svaret är givet i utredningsdirektiven, eller där relevanta frågeställningar uteslutits i dessa direktiv. POSTERIOR: En posterior är vår sannolikhetsbedömning att en viss hypotes stämmer efter att vi har uppdaterat vår prior i ljuset av ny evidens. Det är viktigt att inte glömma priorn. PRIOR: En prior är vår initiala sannolikhetsbedömning att en viss hypotes stämmer innan vi har tagit hänsyn till den nya evidensen. En prior är ett nummer mellan noll och ett. Om vi inte vet något alls om sannolikhetsfördelning mellan en mängd ömsesidigt uteslutande hypoteser, kan vi tilldela hypoteserna samma prior. T ex: Hypotes 1: ICA har stängt Hypotes 2 ICA har öppet. Om vi inte har någon evidens att gå på kan vi tilldela varje hypotes samma värde, 0,5. Om vi ser att klockan är tidig eftermiddag kan vi använda den här evidensen för att justera denna initiala sannolikhetsbedömning. RANDOMISERAD KONTROLLERAT EXPERIMENT: (RCT) En RCT är en sorts experiment där experimentgruppen delas slumpmässigt i (minst) två grupper. En av grupperna utsätts för experimentet, och den andra inte. Den gruppen som inte utsätts för experimentet kallas för kontrollgruppen. I en god RCT försöker man att kontrollera för variabler så mycket som möjligt, så att båda gruppernas situation ska vara lika med undantag för den experimentella interventionen. Detta kan göras genom att blinda

DEBATTFOKUS GRÖN EKONOMI. www.cogito.nu

DEBATTFOKUS GRÖN EKONOMI. www.cogito.nu DEBATTFOKUS GRÖN EKONOMI www.cogito.nu Sammanställningar av debattartiklar september 2012 januari 2013 1 Under vinjetten debattfokus - Grön ekonomi publicerade Cogito under hösten 2012 och vintern 2013

Läs mer

Nya jobb får Sverige att växa. Röster om var de nya jobben skapas

Nya jobb får Sverige att växa. Röster om var de nya jobben skapas Nya jobb får Sverige att växa Röster om var de nya jobben skapas Nya jobb får Sverige att växa Röster om var de nya jobben skapas Om boken Moderaterna augusti 2014 www.moderat.se info@moderat.se 08-676

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut 5 10 15 20 25 30 35 40 Fler företag fler jobb Stämmoprogram Vi skördar vad vi sår dagens politik för morgondagens jobb Svensk ekonomi står inför stora förändringar.

Läs mer

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö MALMÖ HÖGSKOLA B-uppsats MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö JAK Medlemsbank ett försök att skapa hållbar ekonomi Handledare: Graciela Ratti Område: Teknik och samhälle

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Från feminism till jämställdhet

Från feminism till jämställdhet sida 1 av 20 Från feminism till jämställdhet Jämställdhetsarbete kräver en positiv inställning till bägge könen Varför statsfeminismen är en återvändsgränd Jämställhet behöver inte betyda likriktning mellan

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985 2003

Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985 2003 Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985 2003 Robert Eriksson Oskar Nordström Skans Anna Sjögren Olof Åslund RAPPORT 2007:18 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Nationalekonomiska föreningens förhandlingar Sammanfattade av Birgitta Filppa, Karin Sirén och Elisabeth Gustafsson 2011-09-21 Ordförande: Pehr Wissén Inledare: Anders Borg, finansminister Kommentator:

Läs mer

1 Elmbrant 2000, sid 98.

1 Elmbrant 2000, sid 98. Förord Vårt anarkistparti vann skolvalet! Det var på Hässelbystrandskolan, min gamla högstadieskola, hösten 1988. Som vanligt när det var riksdagsval skulle vi leka val i skolan, skolval. Men jag och min

Läs mer

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport

Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport Det är företagsklimatet dumbom! En arbetsmarknadspolitisk rapport INLEDNING... 3 1. SÅ HÄR ÄR DET EN STATISTISK BAKGRUND... 4 2. ARBETSMARKNADSPOLITIKEN OCH TILLVÄXTEN... 7 3. LAGSTIFTAD ARBETSLÖSHET NÅGRA

Läs mer

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Rapport inom projektet Välfärdens framtida finansiering 2030 Publicerat i augusti 2010 Författaren och Arena Idé Arena Idé är en del

Läs mer

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Rapport Grön ekonomi - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Innehållsförteckning Inledning: Att cykla i uppförsbacke 4 Del I: En ohållbar modell 6 1. Hållbarhetsproblem i dagens ekonomi

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14.

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14. Innehåll 1. Inledning sid 4 2. Några basfakta om vår värld - sid 8 och ett dystert faktum 3. Vårt globala ekonomiska system, sid 10 kapitalmarknaden 4. Tillväxt sid 18 5. Inflation sid 29 6. Kapitalet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program Arbetsmarknadspolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I ESKILSTUNA 25-28 MAJ 2006 INLEDNING 4 ARBETE ÅT ALLA 5 - Inför sex timmars arbetsdag 6 - Inga pigor

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI INLEDNING Ung Vänster är ett socialistiskt förbund. Men vi går inte in i den här valrörelsen med fokus på att förklara, berätta eller ens spekulera i hur ett socialistiskt

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

Reformmanifest. pragmatiker. för. En riktig innovationsstrategi. Stefan Fölster Reforminstitutet REFOR MMANIFEST FÖR PR AGMATIKER

Reformmanifest. pragmatiker. för. En riktig innovationsstrategi. Stefan Fölster Reforminstitutet REFOR MMANIFEST FÖR PR AGMATIKER Reformmanifest för pragmatiker REFOR MMANIFEST FÖR PR AGMATIKER En riktig innovationsstrategi R Stefan Fölster Reforminstitutet Reformmanifest för pragmatiker En riktig innovationsstrategi R Stefan Fölster

Läs mer

Initiativ Samutveckling

Initiativ Samutveckling VI UTVECKLAR DEMOKRATIN VI UTVECKLAR VI:ET Initiativ Samutveckling Skapandet av ett nytt slags politiskt parti en invitation andra utgåvan, 16 oktober 2013 Innehåll Förord... 3 Inledning: Mycket kort om

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer