LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD"

Transkript

1 Sid 1 (30) LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

2 Sid 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION INNAN DEN STUDERANDE ÄR ANTAGEN 3 Mål med skolans kurser 3 Huvudmannens profil 4 Statens syfte 4 Avgifter och kostnader samt vad deltagare själv ska tillhandahålla under studietiden 4 Antagningsprinciper 5 Antagningsprocessen 5 Intyg, behörigheter och studieomdöme 6 Skolans tillgänglighet, och möjlighet till pedagogiskt stöd, för studerande med funktionsnedsättning 8 Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan 8 VIKTIGA TELEFONNUMMER OCH ADRESSER 9 INFORMATION VID KURSSTART 10 Frånvaroregler 10 Rapporteringssystem 10 Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen 10 Etiska regler och ansvar vid användning av datorer/internet i folkhögskolans lokaler 11 DELTAGARINFLYTANDE OCH STUDERANDERÄTT 11 Elevråd 11 Matråd 11 Elevskyddsombud 11 Konflikthantering 11 Klagomålshantering 12 OM EN KURS UPPHÖR ELLER STÄLLS IN 12 UTVÄRDERING 12 DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER 12 Grunder för avskiljande från studier 12 Grunder för avskiljande från boende 13 Avstängning 13 PRINCIPER FÖR ARKIVERING OCH ÖPPENHET 13 BILAGOR VI HÄNVISAR TILL: 14 Bilaga 1: Lunnevads folkhögskola: Alkohol- och drogpolicy 15 Bilaga 2: Hyresregler 16 Bilaga 3: Praktisk information 18 Bilaga 4: Regler för användning av datorer vid Lunnevads folkhögskola 25 Bilaga 5: Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling/hot 27 Bilaga 6: Rutin för utfärdande av varning för boende på internat 29

3 Sid 3 (30) Studeranderättslig standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter. Lunnevads folkhögskola har förbundit sig att anta denna standard enligt Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Styrelsen för Lunnevads folkhögskola har vid sammanträde den 31 maj 2012, 14 beslutat att godkänna denna studeranderättsliga standard. Information om den studeranderättsliga standarden på skolan ges i kurskatalogen, på vår webbplats samt i informationsfoldern Bra att veta i samband med kursstarten. Dokumentet i sin helhet finns att läsa på skolans webbadress INFORMATION INNAN DEN STUDERANDE ÄR ANTAGEN Mål med skolans kurser Att främja de studerandes utveckling som enskilda individer och som samhällsmedborgare. Allmän kurs Att ge sådan bildning/utbildning som kan tjäna som bas för fortsatta studier. Att åt den som uppfyller kraven ge behörighet för studier på gymnasie- eller högskolenivå. Danslinjen Att utveckla de studerandes förmåga att på ett konstnärligt och personligt sätt uttrycka sig genom dans. Att ge sådan bildning/utbildning som kan tjäna som yrkesförberedelse inom danssektorn. Att hjälpa dem som så önskar till en kunskapsnivå inom dansområdet som ger möjlighet att söka till högskoleutbildning inom danssektorn. Konstlinjen Att utveckla de studerandes förmåga att på ett konstnärligt sätt uttrycka sig i bild och form. Att ge sådan bildning/utbildning som kan tjäna som yrkesförberedelse inom bildsektorn. Att hjälpa dem som så önskar till en kunskapsnivå inom bildsektorn som ger möjlighet att söka till högskoleutbildning inom bildsektorn. Musiklinjen Att utveckla de studerandes förmåga att på ett konstnärligt sätt uttrycka sig i musik. Att ge sådan bildning/utbildning som kan tjäna som yrkesförberedelse inom musiksektorn. Att ge sådan utbildning som kan tjäna som förberedelse för högre musikstudier/musikhögskola.

4 Sid 4 (30) Huvudmannens profil Huvudman för Lunnevads folkhögskola är Landstinget i Östergötland. Skolan har en egen styrelse, som utses av Landstingsfullmäktige i samband med varje ny mandatperiod. Som samhällsägd institution är skolan partipolitiskt obunden och religiöst neutral. Förutom allmän bildning har skapande verksamhet länge haft en central plats i skolans verksamhet. Statens syfte -stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin -bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen -bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället -bidra till att bredda intresset för, och öka delaktigheten i kulturlivet Avgifter och kostnader samt vad deltagare själv ska tillhandahålla under studietiden All undervisning på skolan är avgiftsfri. Kostnader och avgifter under studietiden är beskrivet på Lunnevads webbplats. Information finns vidare att hämta i skolans kurskatalog och i annat tryckt informationsmaterial. Läromedel Studerande bekostar själva vissa av sina läromedel. Kostnaden kan variera beroende på vilken linje som studierna bedrivs på. Studieresor I samtliga kurser ingår en studieresa och/ eller ett antal studiebesök. Vid din ekonomiska planering bör du räkna med en kostnad om kr för detta beroende på linje och resmål. Internatboende Internatrummen har en basmöblering, men du måste själv stå för sänglinne, täcke, kudde och handdukar. Boende på Lunnevads folkhögskola Internatavgiften = kostnaden för boende och måltider. Avgiftens storlek varierar något beroende på vilken boendestandard du väljer. Du bor i eget möblerat rum med tillgång till pentry och dusch/toalett i korridor samt äter dina måltider i skolans matsal. Måndag till torsdag serveras frukost, lunch och middag. Fredagar serveras endast frukost och lunch. Det går inte att enbart hyra rum utan måltider. Hyresavtal tecknas och följer normala regler för hyresavtal. Boende för danslinjens deltagare, Knektgatan i Linköping Skolan hyr tre lägenheter i Linköping (12 rum) för i första hand danslinjens deltagare. Då vi här inte kan erbjuda måltider betalar du endast boendekostnaden.

5 Sid 5 (30) Förbrukningsavgift Det är den avgift samtliga deltagare betalar för att bidra till gemensamma kostnader. Exempel på gemensamma kostnader är: studerandeförsäkring, vissa basläromedel, tillgång till datorer, internetanslutning, avtalslicens för kopiering, datorutskrifter, förbrukningsmaterial, städning/reparationer/underhåll, lunchrum med köksutrustning. Därutöver täcks kostnader för förtäring i samband med gemensamma evenemang och avslutningar. Försäkringar Under skoltid och av skolan anordnad aktivitet, finns olycksfallsförsäkring. Du själv och dina ägodelar är dock inte försäkrade genom skolan. Du måste själv se till att du har det försäkringsskydd du önskar. Tillbud och olycksfall registreras och anmäls till försäkringskassan. Antagningsprinciper Skolans målsättning vid antagningsarbetet är att skapa en grupp där individerna bedöms kunna fungera bra tillsammans och kunna tillgodogöra sig kursen. Vi tittar bland annat på studiemotivation, studiebakgrund, behov av kursen, om kursen verkar rätt för den som söker och vilka referenser den sökande har. Antagningsprocessen Ansökan till kurserna lämnas på skolans blankett som finns på webben och i skolans kurskatalog. Allmän kurs Företräde ges åt sökande som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier och/eller vill förbereda sig för fortsatta studier. Sökande blir inbjuden till en informations- och intervjudag. Vid antagningen fäster vi stor vikt vid den personliga kontakt vi får vid denna intervju. Vi strävar efter att anta sökanden så att vi får pedagogiskt fungerande grupper. Om du är under 20 år och saknar fullständiga gymnasiebetyg, bör du i första hand kontakta din hemkommun eller den gymnasieskola där du eventuellt är inskriven. I vissa fall kan dessa bekosta en utbildningsplats på folkhögskola. Danslinjen För att kunna antas ska du ha dansvana från en eller helst flera danstekniker. Du kommer att kallas till ett antagningsprov som pågår under en hel dag. Under antagningsprovet som även innehåller en personlig intervju, väger vi samman följande faktorer; den sökandes förkunskaper i de olika dansämnena, fysiska förutsättningar, kreativitet, musikalitet, rörelsekvaliteter, uttryck och inlärningsförmåga. Vi söker deltagare som har en stark motivation och god samarbetsförmåga. Vi strävar efter att sätta samman en pedagogiskt fungerande grupp.

6 Sid 6 (30) Konstlinjen Antagningsprocessen består av tre delar: Arbetsprover som sänds in tillsammans med ansökan. Antagningstest som pågår under en hel dag och består av ett teckningsprov samt en personlig intervju. Vid antagning bedöms din förmåga att uttrycka sig i bild och form. Vi bedömer den sökandes förmåga att tillgodogöra sig undervisningen, samt inställning till och engagemang för att gå på konstlinjen. Musiklinjen För att kunna antas ska du kunna spela ett instrument eller sjunga. Dessutom erfordras god notkunskap. För att denna förmåga ska kunna bedömas kallas du till ett antagningsprov under en dag. Dagen innehåller bland annat ett teori- och gehörsprov. Syftet med detta är att kunna göra nivågrupperingar i ämnet musikaliskt hantverk. Vid antagning bedöms färdigheter på huvudinstrumentet, samt förmåga att samverka musikaliskt i ensemble. Vi genomför ett samtal kring mål, motiv och erfarenheter. De olika delmomenten vägs samman vid antagningen. För utförligare information, se kurskatalog eller skolans webbadress Intyg, behörigheter och studieomdöme Intyg Om du fullföljt hel kurs med godkänd närvaro erhåller du ett kursintyg som innehåller uppgifter om kurstid och ämnen. Behörighet för studier på gymnasienivå Du som inte har fullständig grundskola kan gå en allmän kurs och bli behörig för studier på gymnasienivå. Behörighet för högskolestudier Ett sätt att få möjlighet till studier vid universitet och högskola är att du har skaffat dig grundläggande behörighet för högskolestudier. De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar och mellan olika universitet/högskolor. Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier och har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämneskurser*. Längden på studierna beror på omfattningen av tidigare studie- och arbetslivserfarenhet. *Med kärnämneskurser avses: Svenska A + B (alternativt Svenska 2 A+B), Engelska A, Matematik A, Samhällskunskap A, Naturkunskap A och Religionskunskap A. Du har möjlighet att helt eller delvis läsa för grundläggande behörighet på Lunnevads allmänna kurs.

7 Sid 7 (30) Folkhögskolan kan också ge särskild behörighet i enskilda ämnen. Studieomdöme Om du fullföljt full årskurs med godkänd närvaro på en allmän kurs, kan du också få ett omdöme om din förmåga att bedriva studier. Du får inte studieomdöme i varje ämne. Omdömet är ett sammanfattande omdöme från alla dina lärare avseende din förmåga att studera och beskriver dina förutsättningar att tillgodogöra dig fortsatt utbildning. Enligt Folkbildningsrådets bestämmelser skall som studieomdöme användas något av uttrycken Utmärkt (4), Mycket god (3), God (2) eller Mindre god (1). Det som vägs in i bedömningen är: - kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa - förmåga till bearbetning och överblick - ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier - social förmåga För att kunna vara jämförbara över hela landet ska genomsnittet av studieomdömena på skolan under ett läsår ligga inom intervallet 2.7 plus/minus 5 %. Detta innebär att det finns en begränsning på hur många studieomdömen som varje skola kan sätta på respektive skalsteg. På de särskilda kurserna får de studerande inget studieomdöme utan ett intyg efter fullgjord kurs. Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte höja betygsmedelvärdet från gymnasiet. Urval till högskolestudier Studieomdöme Om inte antalet platser på högskolan räcker till för alla behöriga sökande måste ett urval göras. Tillsammans med grundläggande behörighet kan du via studieomdömet söka till högskoleutbildningar. De folkhögskolestuderande utgör en egen urvalsgrupp inom betygsurvalet. Högskoleprov Studerande som genom folkhögskolestudier fått grundläggande behörighet har dessutom alltid möjlighet att antas till högskoleutbildningar genom att delta i högskoleprovet. För mer information om vilka särskilda behörighetskrav som de olika utbildningarna på högskolan ställer, och hur urvalet till dessa går till, läs informationsmaterial från Verket för högskoleservice (VHS) och från de enskilda universiteten och högskolorna. För mer information kan du också kontakta Folkhögskolornas informationstjänst, telefon: , e-post: eller besöka deras webbadress: Lunnevads folkhögskolas beslut om studieomdöme och behörighetsgivning kan inte prövas hos Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd.

8 Sid 8 (30) Skolans tillgänglighet, och möjlighet till pedagogiskt stöd, för studerande med funktionsnedsättning Lunnevad är en välutrustad skola. De flesta undervisningslokaler och allmänna utrymmen är tillgängliga för rullstolsburna, dock endast ett begränsat antal internatrum. Tillgänglighet handlar inte bara om att ta bort fysiska hinder och att ha tillgängliga lokaler. Det handlar också om pedagogisk tillgänglighet. Skolan har tillgång till specialpedagogisk personal som har kunskap om alternativa verktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel. Det handlar om att se alternativ för att stärka deltagares delaktighet, ha respekt för individen samt social tillgänglighet så att det går att delta i alla aktiviteter. Det ska finnas en skriftlig pedagogisk planering som kursdeltagaren varit delaktig i. Planen görs för att öka förståelsen för kursdeltagarens kunskaper, färdigheter, erfarenheter, förutsättningar och behov. Detta är värdefullt inför planering och anpassning av undervisningen utifrån individuella förutsättningar. En dokumentation av åtgärder kring kursdeltagarens svårigheter och behov ska finnas för senare uppföljning och utvärdering. Deltagare med funktionsnedsättning kan ha behov av undervisning i små grupper med kostnader för förstärkta lärarinsatser som följd. Vid nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga kan det finnas behov av anpassad studiegång (t ex deltidsstudier) eller specialpedagogiskt stöd såsom delaktighet i specialundervisningsgrupper eller enskild undervisning. Specialpedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter förekommer också. Insatserna ska så långt som möjligt finansieras genom ordinarie statsbidrag. För väsentligt utökad lärartäthet ansöker skolan om extra förstärkningsbidrag. Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan Drogpolicy För att leva upp till skolans drogpolicy (se bilaga 1) har rektor alt internatföreståndaren rätt att kräva drogtestning om starka misstankar riktas mot någon. Vid misstänkt droghantering kontaktas alltid polisen. Den som vägrar att låta testa sig tolkas som påverkad och stängs då av från skolan. Alkohol För bruk av alkohol på skolan gäller att alkoholförtäring i skolans gemensamma utrymmen inte är tillåten. Med gemensamma utrymmen avses alla utrymmen förutom internatrum och pentry i anslutning till det egna boendet samt skolans Kårhus. I boendet lugn korridor gäller totalt alkoholförbud. Rökning Rökning/rökelse är förbjuden i skolans alla lokaler. Rökning är endast tillåten utomhus på anvisade platser.

9 Sid 9 (30) Övriga villkor Regler för boendet på skolan beskrivs i hyreskontraktet, se bilaga 2. Se även Praktisk information, bilaga 3. VIKTIGA TELEFONNUMMER OCH ADRESSER Postadress VIKINGSTAD Telefonväxel Telefax E-post Webbadress Plusgiro Bankgiro Rektor Bodelius, Annika (arbetsmobil) Administrativ chef Druidh, Jan (arbetsmobil) Internatföreståndare Andersson, Kristina (arbetsmobil) Linjeledare Allmän kurs Sofia Cedvén (arbetsmobil) Danslinjen Wallberg, Åse (arbetsmobil) Konstlinjen Bodelius, Annika (arbetsmobil) Musiklinjen Segerberg, Leif (arbetsmobil) Profilansvarig Klassisk musik Strand, Mats (arbetsmobil) Konstlinjen Annika Sjöblom Folkmusik Eckerbom, Per

10 Sid 10 (30) Specialpedagogik Andersson, Coby INFORMATION VID KURSSTART Information om lärares namn och kontaktuppgifter, kursplaner och scheman samt terminstider och ledigheter ges vid kursstart av respektive linjeledare. Frånvaroregler Nedanstående information bekräftar kursdeltagaren i samband med att han/hon tackar ja till platsen. Jag bekräftar att jag är införstådd med: att alla aktiviteter under lektionstid är obligatoriska och att frånvaro från lektionerna kan medföra att intyg för aktuellt ämne(n) inte kan lämnas eller att kursen i sin helhet inte bedöms som fullföljd. Om en deltagare ofta är frånvarande bedömer ansvarig linjeledare behovet av samtal med deltagare. Syftet med samtalet är att så tidigt som möjligt ta reda på vad som kan göras på skolan för att förhindra fortsatt frånvaro. Om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läkarintyg, kan detta påverka om frånvaron bedöms som tillåten eller otillåten. Uppföljning och dokumentation av frånvaro görs av respektive linjeledare månadsvis. Dokumentationen (stöd för minnet ) ligger sedan till grund för ställningstagande om deltagaren har så hög frånvaro i förhållande till den totala undervisningstiden att en varning bör utfärdas. Skolan är skyldig att rapportera frånvaro till Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Om anledningen till frånvaron är ogiltig och ingen förbättring sker, bedömer skolan dig som inte studieaktiv och meddelar CSN detta, vilket kan leda till att studiestödet dras in och att du kan bli återbetalningsskyldig. Rapporteringssystem Information enligt personuppgiftslagen Vi använder oss av datorbaserade elevadministrativa program. Det innebär att vi registrerar vissa personuppgifter som används dels i samband med registrering av ansökan, dels som underlag för elevmatrikel, studieintyg, statistikredovisning till SCB (Statistiska Centralbyrån) och för rapportering till CSN (Centrala Studiestödsnämnden) via nätet. Vi använder även ett datorbaserat program för schemaläggning och frånvaroregistrering. Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen Musiklinjen har tillgång till en inspelningsstudio och ett 30-tal undervisnings- och övningsrum, varav ett 20-tal är utrustade med piano.

11 Sid 11 (30) Vi har en stor aula med konsert flygel och flera andra undervisningsrum med flyglar. Det finns ett mycket välfyllt musikbibliotek och en mängd olika instrument för utlåning. Konstlinjen förfogar över moderna och välutrustade lokaler. Vi har grafik-, måleri- och skulptursalar. Dessutom finns keramikavdelning, snickeri, smedja, fotolabb och datorer. Vi arbetar med allt från de gamla teknikerna till experimenterande med, och utveckling av nyare tekniker. Skolan har ett stort bibliotek och är även välutrustad med datorer. Du har tillgång till datorer med program för ord och textbehandling, kalkyl, grafik, e-post, www, bildbehandling m m. Alla datorer är internetanslutna. Trådlösa surfzoner (s k wlan-nät) finns i stort sett på hela skolområdet inklusive de olika internathusen. Samtliga skolans undervisningsrum, övningsrum, ateljéer m fl är tillgängliga kvällstid och helger. Etiska regler och ansvar vid användning av datorer/internet i folkhögskolans lokaler Alla besök på webbplatser loggas och sparas i den centrala servern för att möjliggöra utredning av eventuella regel- eller lagbrott, se bilaga 4. DELTAGARINFLYTANDE OCH STUDERANDERÄTT Elevråd Som studerande har du inflytande på din studie- och arbetssituation. Elevrådet är ett av flera samrådsorgan och elevrådsrepresentanterna har möjlighet att medverka vid ledningsgruppens sammanträden. I det praktiska arbetet kan du påverka såväl arbetsformer som studiernas innehåll samt internatlivet. Elevkåren kan utse två representanter med ersättare till skolans styrelse. Företrädarna har närvarooch yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Matråd Deltagarna har möjlighet att påverka maten genom att delta i ett matråd. Elevskyddsombud Det finns ett elevskyddsombud på skolan. Elevskyddsombudets roll på Lunnevads folkhögskola är att företräda alla deltagare i arbetsmiljöarbetet och verka för en god arbetsmiljö i skolan. Denna formulering finns anslagen på skolan. Konflikthantering Ett korrekt och respektfullt bemötande förväntas av alla medarbetare på skolan och ett förhållningssätt som bygger på skolans värdegrund. Se policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling/hot på Lunnevads folkhögskola, bilaga 5.

12 Sid 12 (30) Klagomålshantering 1. Som enskild studerande på folkhögskola ska man i första hand vända sig till skolans rektor med klagomål eller synpunkter. 2. Om den studerande inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av ärendet ska man vända sig skolans styrelse. 3. Om en folkhögskolestuderande efter att ha vänt sig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan hon eller han göra en skriftlig anmälan till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) med sitt klagomål. Folkhögskolestuderande kan vända sig till FSR oavsett om skolan är ansluten till FSR eller ej. Anmälan ska ha kommit in senast inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen. I första hand ska klagomål ställas till berörda inom skolan, linjeledare, rektor, styrelsen innan ärendet går till FSR. Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR. OM EN KURS UPPHÖR ELLER STÄLLS IN Vissa justeringar i kursinnehållet kan förekomma då vi fortlöpande gör kursutvärderingar och ständigt söker förbättra kursernas innehåll. Vi är måna om att du som söker kan beredas plats till sökt utbildning. Vi måste dock reservera oss för, och vill informera om, att en kurs eller inriktning kan ställas in om det blir för få deltagare. Berörda sökande informeras personligen. UTVÄRDERING Information om formerna för utvärdering och uppföljning: För att ständigt försöka förbättra oss genomför vi elevenkäter vid två tillfällen varje läsår. Den första sker på hösten efter skolstarten och den andra under senare delen av vårterminen. DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER Beslut om avskiljande fattas av skolans rektor och innebär att deltagaren avskiljs från skolan. Beslutet meddelas skriftligen med besvärshänvisning till skolans styrelse och FSR. Grunder för avskiljande från studier Grovt åsidosättande av skolans värdegrund genom t ex hot, våld, trakasserier eller annan kriminalitet. Droganvändning. Se skolans policy i frågor rörande narkotika och narkotikaklassade preparat, se bilaga 1 Upprepad och långdragen misskötsel av studier. Varje linje har upprättade krav för godkänd studiegång.

13 Sid 13 (30) Grunder för avskiljande från boende Avbrutna studier eller deltagare som bryter mot hyres- och/eller ordningsregel och ej rättat sig efter de varningar (1 muntlig och 1 skriftlig) som utfärdats i enlighet med vad som föreskrivs i Rutin för utfärdande av varning för boende på internat. Se bilaga 6. Avstängning Innan beslut fattas om eventuellt avskiljande kan deltagaren avstängas under den tid ärendet utreds. Ett beslut om avstängning innebär att den studerande under viss bestämd tid inte får delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan. PRINCIPER FÖR ARKIVERING OCH ÖPPENHET Lunnevads folkhögskolas hantering av studerandeuppgifter och hur beslut och handlingar ska bevaras och gallras tillämpas i enlighet med gällande lagstiftning enligt nedan: Förvaltningslagen behandlar myndigheters handläggning av ärenden och serviceskyldigheter gentemot allmänheten. På en landstingsfolkhögskola kan man t.ex. ställa krav på att ärenden ska handläggas inom en rimlig tid. Anmälningar enligt förvaltningslagen kan bara göras av den som är direkt berörd och anmälan ska ske senast tre veckor efter att det beslut man vill klaga på har fattats. Lunnevads folkhögskola som har Landstinget i Östergötland som huvudman tillämpar landstingets arkivreglemente samt de riktlinjer och gallringsplaner som finns upprättade. Offentlighetsprincipen och sekretesslagen: En del av offentlighetsprincipen är att handlingsoffentligheten som ger var och en rätt att begära att ta del av allmänna handlingar. Alla handlingar som kommer in och skickas ut från myndigheter, t.ex. brev, beslut och utredningar är i princip allmänna och normalt offentliga, det vill säga tillgängliga för vem som helst. Utkast, t.ex. en preliminär studieomdömessättning, är inte allmän handling medan färdiga studieomdömen är det. Utredningar och samtal i disciplinärenden och i samband med avskiljande kan sekretessbeläggas men själva beslutshandlingen är offentlig. Om en kursdeltagare känner sig hotad och det är troligt att personen är förföljd kan den studerandes och nära anhörigas identitet, adress och personnummer skyddas. Allmänna handlingar Allmänna handlingar är alla handlingar som är inkomna eller upprättade hos myndigheten och förvaras där. Handling betraktas som inkommen när den har anlänt till myndighet eller kommit till behörig person. Ett meddelande som är personligt adresserat är allmän handling om meddelandet gäller sådant som ligger inom myndighetens verksamhetsområde. En handling är upprättad när den expedierats, d v s skrivits under och postats. Handling som inte expedieras anses upprättad när beslut har fattats, ärendet lagts till handlingarna eller färdigställts.

14 Sid 14 (30) Till allmänna handlingar räknas inte interna handlingar (s k mellanprodukter), arbetsmaterial, icke justerade protokoll och handlingar. Inte heller handlingar ställda till personaltidning eller handling till facklig eller politisk förtroendeman i dess egenskap som facklig företrädare eller partipolitisk medlem. En allmän handling är offentlig om den inte innehåller uppgifter som är föremål för sekretess. Diarium Ett diarium är ett register över myndighetens allmänna handlingar. Ett diarium ska alltid innehålla diarienummer, datum då handlingen inkommit/upprättats, vem handlingen inkommit från eller expedierats till samt en ärendemening. Diarium för Lunnevads folkhögskola finns i landstingets datorbaserade diariesystem. Diarieföringens syfte är att: att överblicka ärendena och deras behandling lämna enskilda och andra myndigheter upplysning om var ärendet befinner sig i behandlingsgången kontrollera så att ett ärende inte fördröjs tillgodose behovet av information för rättssäkerhet, förvaltning och forskning Vad ska diarieföras? Allmän handling skall omedelbart registreras/diarieföras. Huvudregeln är att både inkommande och utgående/upprättade handlingar ska registreras/diarieföras om de har betydelse för myndigheten. I sekretesslagen (SekrL 1980:100) finns de grundläggande bestämmelserna om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar. En ovillkorlig registreringsskyldighet omfattar handlingar som är sekretessbelagda. Undantag från registerkravet är: allmän handling som saknar betydelse för verksamheten, t ex reklam, inbjudningar till kurser och konferenser, e-postbrev av tillfällighetskaraktär, t ex frågor om lämplig tid för sammanträde. registrering i annan ordning, t ex protokoll och fakturor BILAGOR VI HÄNVISAR TILL: Bilaga 1: Lunnevads folkhögskola: Alkohol- och drogpolicy Bilaga 2: Hyresregler Bilaga 3: Praktiskt information Bilaga 4: Regler för användning av datorer vid Lunnevads folkhögskola Bilaga 5: Policy och handlingsplan mot kränkande särbehandling/hot Bilaga 6: Rutin för utfärdande av varning för boende på internat

15 Sid 15 (30) Bilaga 1: Alkohol- och drogpolicy inklusive handlingsplan för Lunnevads folkhögskola I detta dokument avser ordet drog, narkotika, samt icke medicinsk användning av läkemedel eller andra preparat som påverkar det centrala nervsystemet (t ex internetdroger), samt olagliga preparat såsom anabola steroider och andra prestationshöjande medel. Narkotikastrafflagen (1968:64): Det är olagligt att bruka, inneha, sälja, framställa, bearbeta och transportera narkotika. Det är också olagligt att förmedla kontakt mellan säljare och köpare. Alkohol- och drogpolicy På Lunnevads folkhögskola accepterar vi inga droger nolltolerans. Elever och personal har ett gemensamt ansvar för att alla som studerar och arbetar vid skolan har en bra arbets-/studiemiljö. En god arbetsmiljö skall vara fri från droger. Skolans område och det som sker i skolans verksamhet i övrigt ska vara fritt från droger. Det är inte tillåtet att inneha, sälja, förmedla eller använda droger. Vi eftersträvar alkoholfria arbetsveckor. Under skoltid och vid skolrelaterade aktiviteter råder alkoholförbud. Alkohol får utanför skoltid brukas endast i eget internatrum med tillhörande pentry samt i skolans kårhus. I övrigt råder alkoholförbud på skolan. Handlingsplan förebyggande åtgärder Elev I samband med att elev tackar ja till erbjuden plats på Lunnevads folkhögskola, ska denne informeras om att skolan har nolltolerans mot droger. Hänvisning ska ske till skolans alkohol & drogpolicy som bifogas antagningsbeskedet. Administrationen ansvarar för detta. Mentor går igenom skolans alkohol & drogpolicy inkl. handlingsplan i början av varje läsår. Varje elev ska kvittera att denne läst, förstår och accepterar vad policy & handlingsplan innebär. Mentor ansvarar för att detta genomförs under första skolveckan. Värdegrundsfrågor kring hälsa och droger integreras återkommande i undervisningen. Alla elever i årskurs 1 erbjuds hälsosamtal hos kurator. Personal All personal arbetar enligt skolans alkohol & drogpolicy. Detta säkerställs inför varje läsårsstart. Nyanställd personal informeras fortlöpande. Respektive chef ansvarar för ovanstående. Handlingsplan vid bruk av droger - skarpt läge Elev Om du som elev vet om, eller känner dig orolig för, att du själv eller någon annan på skolan använder droger ska du vända dig till din mentor, linjeledare eller kurator.

16 Sid 16 (30) Personal Om du som anställd misstänker att någon elev använder droger ska du alltid informera aktuell linjeledare. Om en elev är uppenbart påverkad av droger eller alkohol på skolan, se då till att eleven kommer hem eller till vård på ett säkert sätt. Vid behov kontakta anhöriga. Om eleven uppträder aggressivt eller är hotfull tillkalla polis. Meddela alltid närmaste chef om vad som har hänt. Rektor och kurator ska alltid informeras. Vid kvällstid och helger gäller följande: Ring skolans beredskapsgrupp. Den person som svarar avgör vad som ska göras. Vid akutläge ring SOS Alarm (112). Drogtest Vid misstanke om bruk av droger, har ansvarig chef/rektor rätt att kräva drogtest av aktuell elev. Aktuell linjeledare ansvarar för att detta test genomförs. Om eleven vägrar gå med på drogtest räknas det som ett positivt resultat. Skolan står för kostnaden för detta drogtest. Disciplinära åtgärder Ett positivt drogtest leder i normalfallet till omedelbar avstängning från utbildning och internatboende. Eleven är välkommen att söka på nytt till nästa läsår/termin under förutsättning att man då är drogfri och har vilja och motivation att förbli detta. Det kan vid antagning då bli aktuellt med speciella åtgärder för att följa upp eventuell droganvändning, exempelvis krav på regelbundna drogtester. I undantagsfall* kan positivt drogtest leda till att en handlingsplan utarbetas i syfte att möjliggöra för eleven att fortsätta sina studier och bo kvar på skolan. Rektor beslutar om undantag ska beviljas. *Om undantag beviljas gäller följande: Kurator ansvarar för att handlingsplan upprättas och genomförs. Återkoppling sker till linjeledare. I handlingsplanen ska finnas en tydlig överenskommelse om kontakt med drogterapeut eller liknande instans, samt att både regelbunden och slumpvis provtagning sker. Resultaten från provtagningarna som ingår i handlingsplanen skall visa på en sjunkande nivå av droger. Eleven betalar själv dessa provtagningar. Elev som beviljas ovanstående handlingsplan får delta i undervisning, och om aktuellt, bo kvar på internatet under den tid som handlingsplanen genomförs. Om elev under pågående eller efter genomförd handlingsplan återigen brukar droger, leder detta till omedelbar avstängning Om du känner att du aktivt vill medverka till att hålla vår alkohol- och drogpolicy levande är du välkommen att studera och bo hos oss. Bilaga 2: Hyresregler HYRESREGLER FÖR INTERNATBOENDE; Upplåtelseändamål Bostadsändamål Bostaden upplåts som tillfällig genomgångsbostad under förutsättning att hyresgästen är elev på Lunnevads folkhögskola och bedriver aktiva studier. Inneboende Hyresgästen har inte rätt att ha inneboende eller använda singelbostad som familjebostad. Övernattningsgäst(er) Elev som önskar ha extern(a) övernattningsgäst(er) skall anmäla det till husmor. (Räddningstjänstens föreskrifter)

17 Sid 17 (30) Tillträde med reservnyckel Elev medger rektor eller hans ombud rätt att bereda sig tillträde med reservnyckel för underhåll eller då fara föreligger samt ger fastighetsskötaren rätt att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada på fastigheten. Nedsättning av hyran Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning i hyran för tid, varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av rum eller fastighet. Internatavgift Om betalning ej har skett vid fastställd betalningsdag görs en påminnelse. Därefter lämnas ärendet till sedvanlig inkassohantering. Elev som ej betalar internatavgift inom föreskriven tid får sitt hyreskontrakt uppsagt. Besiktningsprotokoll Rummet hyrs ut i befintligt skick. För att undgå ersättningsanspråk får elev vid inflyttning, på särskilt besiktningsprotokoll anteckna befintliga skador och brister. Saknas undertecknat besiktningsprotokoll utlämnas ingen rumsnyckel till internatet. Tavlor, affischer Vid uppsättning av tavlor, affischer o dyl på väggarna får endast härför avsedda tavellister användas. Snören och krokar till dessa tillhandahålls av vaktmästarna. Ersättningsskyldighet Vid onormalt slitage eller skadegörelse får hyresgästen själv stå för den faktiska kostnaden att återställa rummet. Skadade inventarier eller avsaknad av utrustning i gemensamma utrymmen såsom pentry och dagrum ersätts av boende i korridoren. Städansvar Hyresgästen skall iakta allt som fordras för att bevara sundhet samt förbinder sig följa ordningsföreskrifter om bl a gemensamt städansvar för gemensamma utrymmen som gäller vid s k korridorboende. Störningar Störande beteende accepteras varken dag eller kvällstid. Efter kl ska det vara tyst på internatet. Störande elev kan efter skriftlig varning få sitt hyreskontrakt uppsagt. Om du upplever att du blir störd ska du fylla i en störningsjournal och lämna den i 1:a hand till elevskyddsombudet. Husdjur Husdjur är inte tillåtna på internatet. Rökning Rökning/rökelse är förbjuden i alla lokaler på skolan. Hyrestid Elev hyr rummet under kurstid. Senast kl sista kursdagen skall rummet vara städat och återställt i samma skick som vid tillträde. Uppsägning Uppsägning av hyreskontraktet görs skriftligt längst ned på framsidan av denna blankett och lämnas till husmor. Uppsägningstiden för internatboende är 3 månader räknat från uppsägningsdatum. Det finns två uppsägningsdatum under en månad. Anmälan om uppsägning som lämnas till husmor före den 15:e i månaden, får uppsägningsdatum fastställt till den 15:e. Anmälan om uppsägning som lämnas till husmor efter den 15:e, får uppsägningsdatum den 30:e. Studieavbrott är likställt med uppsägning av hyreskontrakt dvs inga studier inget boende på internatet. Elev som avbryter kurs betalar en halv månadshyra.vid avflyttning skall rummet städas och nycklar återlämnas.

18 Sid 18 (30) Drogpolicy För att leva upp till skolans drogpolicy har rektor alternativt internatföreståndaren rätt att kräva drogtestning om starka misstankar riktas mot någon elev. Vid misstänkt droghantering kontakas alltid polisen. Hyresgäst som vägrar låta sig testas tolkas som påverkad och stängs då av från skolan. Alkoholpolicy För bruk av alkohol på skolan gäller att alkoholförtäring i skolans gemensamma utrymmen inte är tillåten. Med gemensamma utrymmen avses alla utrymmen förutom internatrum och pentry i anslutning till det egna boendet samt skolans kårhus. I boendet "Lugn korridor" gäller totalt alkoholförbud. Bilaga 3: Praktisk information Praktisk information ger upplysning om vissa gemensamma Bestämmelser och rutiner. Vi som arbetar på Lunnevads folkhögskola vill verka för en bra skola och ett bra internat. För att kunna erbjuda en studiemiljö som ger förutsättningar för studier med stor frihet och under personligt ansvar är det viktigt

19 Sid 19 (30) - att sätta människan i centrum och visa varandra respekt och hänsyn - att föra en rak och öppen diskussion för att främja en positiv miljö och samvaro - att ingen skall utsättas för kränkande behandling/mobbning - att sträva efter en arbetsvecka fri från alkohol Affär Närmaste livsmedelsaffär finns i Mantorp och i Vikingstad. Akutnummer Akutnummer till krisberedskapsgruppen är Vardagar kl samt helger (dock ej under loven). Alkohol Anslagstavlor Alkoholförtäring i skolans gemensamma utrymmen är ej tillåten. Med gemensamma utrymmen avses alla utrymmen utom internatrum och pentry i anslutning till det egna boendet. Skolans anslagstavlor är avsedda för meddelanden som rör verksamheten, samt sådan verksamhet utanför skolan som personal och elever kan ha direkt intresse av, t ex teaterföreställningar, konserter, konstutställningar. För hela skolan gemensam anslagstavla finns i skolhusets entré, där det liksom vid matsalen även finns elektroniska anslagstavlor. Därutöver har varje linje en egen anslagstavla. Den som sätter upp något på en anslagstavla, måste förse det anslagna med sitt namn/signatur och datum. Bad Bank Besök Utomhusbad med uppvärmd bassäng finns i Vikingstad, 5 km från skolan. Öppen sommartid. Närmaste bank finns i Mjölby eller Linköping. Uttagsautomat finns inne i Mobilia köpcentrum samt vid Shellmacken i Mantorp. Den som har besök på skolan är ansvarig för sina gäster. Elev som önskar ha övernattningsgäst(er) skall anmäla det till husmor. (Räddningstjänstens föreskrifter) Bibliotek Skolan har ett bibliotek som är öppet , övriga tider kommer du in med din tagg. Du har förtroendet att själv låna böcker och själv

20 Sid 20 (30) notera lånet via ett datorbaserat biblioteksprogram. Du kan logga in på för att se vårt utbud i biblioteket. Brandinformation Bullerinformation Buss och pendeltåg Vid brand larma räddningstjänsten på tel nr 112 (OBS! Om du ringer från skolans telefoner måste du slå nollan först för att komma ut på linjen). Lunnevads folkhögskola har automatlarm, det innebär att när brandlarmet hörs går larmet automatiskt till räddningstjänsten. Trots detta ska man aktivt larma räddningstjänsten vid brand. Brandlarmet aktiveras av rökdetektorer. Vid brandlarm försök lokalisera branden om möjligt släck branden gå sedan till stora parkeringen söder om skolhuset som är skolans uppsamlingsplats. Här görs en inräkning för att se om någon saknas. Tänk på att skydda din hörsel. Ta del av Arbetsmiljöverkets information som tillhandahålls av linjeledaren, samt finns uppsatt på anslagstavlor i skolan. Du kan även ta del av informationen via hemsidan Tidtabeller finns på anslagstavlor på varje linje samt på den gemensamma anslagstavlan i skolhusets entré. Cyklar Cyklar lånas ut kostnadsfritt under två dygn eller över en helg (fredag - måndag). Cykelnyckel utkvitteras på skolexpeditionen. Om inte cykel och nyckel återlämnats inom ovanstående tidsintervall riskerar du att debiteras en avgift om 100 kr per påbörjad kalendervecka. (Visa hänsyn mot din kamrater och återlämna din lånecykel så fort du kan). Ställ alltid tillbaka din lånecykel i cykelskjulet. Droger Se bilaga 1 Entrédörrarnas öppethållande Elevskyddsombud Elevskåp De byggnader som innehåller undervisnings- och övningslokaler är öppna måndag fredag kl Övriga tider är dörrarna låsta och du måste använda din tagg (se info under Tagg) för att komma in. Internatens dörrar är alltid låsta, vilket innebär att du alltid måste använda din tagg för att komma in på internaten. Elevskyddsombud finns på skolan. För externatelever finns tillgång till elevskåp. Nyckel kan kvitteras ut på skolexpeditionen mot en depositionsavgift på 100 kr som betalas tillbaka när nyckeln återlämnas.

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Upprättad februari 2013 RS dnr 120123 Justerad 130620, 130625 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola 311

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre).

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). Välkommen En folkhögskola med plats för dig Välkommen till Åredalens Folkhögskola just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst

Läs mer

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered

Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Studerandera ttslig standard vid Folkho gskolan i Angered Läsåret 2014/2015 På Folkhögskolan i Angered finns en studeranderättslig standard som är beslutad av skolans styrelse enligt en överenskommelse

Läs mer

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola

Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola 2012-02-13 Studeranderättslig standard för Södra Stockholms folkhögskola Södra Stockholms folkhögskola Folkhögskolornas studeranderättsliga råd Skolans studeranderättsliga standard Innehåll Skolans studeranderättsliga

Läs mer

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m

terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m terminstider - studiestöd - lovdagar studeranderåd - kostnader - internat - m m läsåret 2015/2016 Innehåll 3 Välkommen till SVF! 4 Läsåret 2015/2016 5 Personal, linjeledare 6 Allmänt om SVF och folkbildning

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

tuderanderättslig tandard

tuderanderättslig tandard Fastställd dec. 2012 tuderanderättslig tandard - drömläget i Trosa skärgård Studeranderättslig standard 1. Stensunds Mål Huvudman för Stensunds Folkhögskola är Svenska Frisksportförbundet som är en politiskt

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2013

Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

Praktisk information till studerande

Praktisk information till studerande Praktisk information till studerande Scouternas folkhögskola I det här dokumentet hittar du finns information för dig som studerar vid Scouternas folkhögskola om skolans struktur, våra regler och dina

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan.

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan. VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT Telefon: 0152-33 11 01 Fax: 0152-33 11 09 E-post: kansli@europaskolan.se Post-/besöksadress: Storgatan 2, 645 30 Strängnäs Webbsida: www.europaskolan.se

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se www.nlv.se Innehållsförteckning Förord Nya läroverkets Verksamhetsidé......................... Sid 6 Nya läroverkets Elevråd............................... Sid 11 Nya läroverkets Likabehandlingsplan.....................

Läs mer

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091

Statsbidrag till folkhögskolor 2015. Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Statsbidrag till folkhögskolor 2015 Kriterier och fördelningsprinciper Fastställda av Folkbildningsrådet januari 2015, dnr 2, 2015, 091 Innehåll Utgångspunkter för bidragssystemet som gäller från 2012

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET INFORMATION till deltagare LÄSÅRET 2012-2013 LÄSÅRET 2012 2013 Höstterminen: 20 aug 2012-19 dec 2012 Vårterminen: 7 jan 2012-5 juni 2012 Lovdagar: Höstlov: 29 okt 1 nov 2012 (avser Allmän kurs, Teori &

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer