Övriga motioner SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga motioner SSU:s 38:e förbundskongress 2015"

Transkript

1 Övriga motioner SSU:s 38:e förbundskongress 2015

2 ÖA. Motionsutlåtanden Övriga motioner - Arbete Förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna ÖA1 ÖA16 Arbete åt alla och kampen för schysta jobb såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt är grunden för SSU:s syn på arbetsmarknadspolitiken. Denna syn utvecklas mer i tidigare antagna av kongressen program. Förbundsstyrelsen menar att det är där denna beskrivning bör finnas, snarare än att anta delar av den i mer begränsande motionsförslag. Frågor angående anställningsformer, utformningar av dessa och upphandlingar berörs många av de inkomna motionerna och pekar på de problem som växer sig allt större. Förbundsstyrelsen menar att socialdemokratins klassiska linje där fokus ligger på allas rätt till arbete med en lön man kan leva på och schysta arbetsförhållanden bör vara huvudlinjen även fortsättningsvis. Vi ska fortsätta arbeta för att svenska kollektivavtal ska gälla och att anställningsformerna ses över så att anställningsformerna inte ska delas upp i A och B-lag. De otrygga anställningarna på svensk arbetsmarknad har stadigt ökat under de senaste åren. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt med en fortsatt aktiv arbetsmarknadspolitik och att reglerna måste ses över vad gäller bemanningsanställda, anställningsformer och visstidsanställning. Avsaknaden av trygghet och det hårda klimat som vuxit sig starkare måste aktivt motarbetas med socialdemokratisk politik. Arbetsmarknadspolitiken måste rusta de arbetssökande och finanspolitiken måste stimulera framväxten av nya och bra arbeten. Förbundsstyrelsen vill se en fortsatt aktiv arbetsmarknadspolitik där press sätts på kommuner och landsting så att dessa tar en större roll i att förbättra arbetsförhållanden, även för egenanställda, och genom att ställa krav under offentliga upphandlingar. Att på detta område driva en aktiv socialdemokratisk politik anser vi vara rätta vägen fram. Dock anser vi inte att vi ska bestämma vem eller vilka som använder sig av socialdemokratiska begrepp och värdeord. Vi kan på det området endast påverka oss själva i första hand för att sedan driva samhällsutvecklande politik i den riktning vi eftersträvar. Vi vill se en ökad idédebatt med nya och skarpa förslag, men förbundsstyrelsen anser inte man generellt bör återinföra gamla satsningar utan snarare hitta nya lösningar med erfarenheter från tidigare gjorde satsningar. Såväl LAS som LOU är områden där politiken måste utvecklas. Förbundsstyrelsen välkomnar förslagen men anser det av största vikt att dessa debatter förs under förhandlingar av politiska handlingsprogram så att hela förbundet ska kunna påverka. Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen besluta Att genom ovanstående utlåtanden bifalla följande motioner: ÖA6:1 ÖA6:1 (SSU Stockholms Län) Att SSU verkar för en lagstiftning som innebär att svenska kollektivavtal ställs som krav vid en offentlig upphandling.

3 Att anse följande motioner besvarade: ÖA10:1, ÖA11:2, ÖA15:2 ÖA10:1 (SSU Östergötland) Att kommunerna ska genomföra stora satsningar för att öka antalet sommarjobb för ungdomar. ÖA11:2 (SSU Skåne) att arbetsgivare förbjuds att stapla visstidsanställningar efter varandra. ÖA15:2 (SSU Skåne) att förhindra företag från att avskeda personal utan saklig grund. Att avslå följande motioner: ÖA1:1, ÖA1:2, ÖA1:3, ÖA2:1, ÖA3:1, ÖA3:2, ÖA4:1, ÖA4:2, ÖA5:1, ÖA5:2, ÖA5:3, ÖA6:2, ÖA7:1, ÖA8:1, ÖA9:1, ÖA9:2 ÖA10:2, ÖA10:2, ÖA10:3, ÖA10:4, ÖA11:1, ÖA11:3, ÖA12:1, ÖA12:2, ÖA12:3, ÖA13:1, ÖA13:2, ÖA13:3, ÖA13:4, ÖA13:5, ÖA14:1, ÖA14:2, ÖA14:1 och 3-5, ÖA16:1, ÖA16:2, ÖA16:3 ÖA1:1 (SSU Stockholms stad): Att i alla texter där ordet arbetsgivare förekommer ska ordet justeras till arbetsköpare. ÖA1:2 (SSU Stockholms stad): Att alla texter för ordet arbetstagare förekommer ska ordet justeras till arbetssäljare. ÖA1:3 (SSU Stockholms stad): Att i alla texter och dokument som författas ska ordet arbetssäljare och användas istället för arbetstagare, och för ordet arbetsgivare ska istället ordet arbetsköpare användas. ÖA2:1 (SSU Stockholms stad): Att Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund ska verka för en lagstiftning om att vid alla offentliga upphandlingar ska ett av kraven vara att det företag som vinner upphandlingen ska ha ett svenskt kollektivavtal på sin arbetsplats. Detta gäller även eventuella underentreprenörer. ÖA3:1 (SSU Stockholms stad): Att varje arbetare skall erhålla ett årligt besked från sin arbetsköpare om det värdet arbetaren själv skapat, utfall att det värde arbetare skapat är av mätbar natur. ÖA3:2 (SSU Stockholms stad): Att det årliga beskedet över det värde som arbetaren skapat åt arbetsköparen ska redovisa hur stor del av det värdet arbetaren skapat som gått till arbetarköparens profit. ÖA4:1 (SSU Stockholms län): Att en shoppingfri dag i veckan införs. ÖA4:2 (SSU Stockholms län): Att under den shoppingfria dagen måste alla butiker utom secondhand, mataffärer och apotek vara stängda. ÖA5:1 (SSU Stockholms län): Att en ny sammanhållen myndighet införs som ersätter befintliga myndigheter som hanterar alla som i dag befinner sig utanför arbetsmarknaden. ÖA5:2 (SSU Stockholms län): Att staten satsar mer på förebyggande folkhälso- och arbetsmiljöarbete. ÖA5:3 (SSU Stockholms län): Att alla kommuner åläggs garantera sommarjobb i minst fyra veckor för åtminstone alla mellan 16 och 19 år. ÖA6:2 (SSU Stockholms län): Att alla företag som utför arbeten på en arbetsplats som vunnits genom en offentlig upphandling ska gå under svenska kollektivavtal. ÖA7:1 (SSU Värmland): Att SSU yrkar för att ett högre skadestånd bör tillfalla fackförbund och den drabbade i de fall där arbetsgivaren begått en olaglig uppsägning enligt LAS. ÖA8:1 (SSU Västernorrland): Att alla Sveriges kommuner och landsting upphör att använda sig av bemanningsföretag i sina verksamheter och istället själva anställer sina arbetare.

4 ÖA9:1 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för att chefsposter ersätts med arbetarstyrelser inom offentlig sektor och på gemensamt ägda företag. Styrelserna ska tillsättas genom val där enbart de anställda äger rösträtt. ÖA9:2 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA10:2 (SSU Östergötland): Att kommunerna inom en treårsperiod kan erbjuda alla ungdomar från nionde klass till andra året på gymnasiet minst 3 veckors sommarjobb. ÖA10:3 (SSU Östergötland): Att kommunen i denna satsning eftersträvar samarbete med näringslivet för att kunna erbjuda meningsfulla jobb. ÖA10:4 (SSU Östergötland): Att SSU Östergötland tar motionen i sin helhet som sin egen och driver frågan på SSUs förbundskongress. ÖA11:1 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för tryggare anställningar i enlighet med intentionerna i den här motionen. ÖA11:3 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA12:1 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för att förebygga att företag kan kringgå Arbetstidslagen, genom en likställelse i lagen med jourtid på maximalt belagd arbetstid på 40 h/vecka. ÖA12:2 (SSU Skåne): Att oseriösa företag förhindras att hitta på nya anställningsformer för att kringgå arbetstidslagen för att man förhindrar att man bara byter namn på anställningsformen i lagtext. ÖA12:3 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA13:1 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för en omskrivning av LOU så att lägsta anbud inte ska vara den enda styrande principen utan innefatta ett Total Cost perspektiv. ÖA13:2 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för en omskrivning av LOU så att eventuella brister i upphandlingsunderlaget påpekas direkt utan att man som leverantör väntar till utgången av upphandlingen för att överpröva. ÖA13:3 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för att låta LOU även innefatta sociala villkor som kollektivavtal och huvudentreprenörsansvar. ÖA13:4 (SSU Skåne): Att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen för vidare beredning. ÖA13:5 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA14:1 (SSU Skåne): Att lagen om uthyrning av arbetskraft 2012:854 Så att lagen gäller oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte. ÖA14:2 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA15:1 (SSU Skåne): Att stabilisera arbetsmarknaden för att sätta stopp för att personal behandlas som slitoch-släng varor. ÖA15:3 (SSU Skåne): Att skapa en tryggare arbetsmarknad åt alla. ÖA15:4 (SSU Skåne): Att införa återanställningsrätten som skyddar den anställde mot att företagen anlitar bemanningsföretag för att kringgå återanställningsrätten. ÖA15:5 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA16:1 (SSU Skåne): Att en begränsning av förhyrd personal i förhållande till ordinarie personalstyrkan införs. ÖA16:2 (SSU Skåne): Att förstärka och trygga anställningarna för de anställda på kundföretagen. ÖA16:3 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen.

5 ÖF. Motionsutlåtanden Övriga motioner Folkhälsa Förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna ÖF1 ÖF13 Ett framgångsrikt folkhälsoarbete bygger på ett gemensamt ansvarstagande mellan individen och samhället. Individens möjligheter att göra hälsofrämjande val ska möjliggöras och stödjas av samhället. Vi vet att människor med ekonomiska begränsningar drabbas särskilt hårt, vilket vi aldrig kan acceptera. Folkhälsoarbetet måste vara ett prioriterat arbete. För att vända utvecklingen måste vi börja mycket tidigare med förebyggande folkhälsoarbete. Samtidigt måste kopplingen mellan folkhälsoarbetet och minskade samhällsklyftor tydliggöras. De stora hälsoskillnaderna i dagens samhälle är djupt orättvisa och kostsamma för samhället. Drogpolitik För att nå målet om en förbättrad folkhälsa för alla är en minskad alkohol-, narkotika- och tobakskonsumtion viktig. För att göra detta behövs ett helhetsgrepp om arbetet med alkohol, narkotika och tobak (ANT) där både förebyggande arbete, kontroll och vård ses över. ANT- undervisningen i skolorna ska utökas. Det ska också genomföras satsningar på fler drogfria miljöer och stödja föreningslivet. Vi vill också att öl- och tobaksreklam förbjuds och att kontrollen av de med utskänkningstillstånd skärps. Det ska genomföras satsningar på behandlingshem så att de behov som finns verkligen täcks och möjligheten för missbrukare att välja vård istället för straff ska ses över. En nollvision om rökning är ett gott mål, men förbundsstyrelsen menar att det förebyggande arbetet är viktigare och mer verkningsfullt. Spel Förbundsstyrelsen ser problemen som har vuxit fram i och med den allt större exponeringen av casino och bettingsajter och är därför för det förbud som finns redan idag. Dock är problematiken mer komplex då det förbud som finns idag och som motionären tar upp inte berör problemet med sändningar från andra länder. Vad gäller e-sport anser inte förbundsstyrelsen att det är upp till politiken att godkänna sporter. Det ligger hos föreningslivet och det är där denna fråga bör drivas. Offentlig miljö Förbundsstyrelsen delar motionärernas åsikt att offentliga toaletter ska finnas till för men anser inte att de ska vara könsuppdelade på det sätt som motionärerna förespråkar utan ser hellre att toaletterna blir könsneutrala. Fyrverkerier och smällare är inte bara en fråga vad gäller miljöpåverkan utan för alla som vistas i närheten och kan förorsakas skada på flera sätt. Förbundsstyrelsen anser att åtgärder måste vidtas för att säkra användandet av fyrverkerier och smällare. Läkemedel

6 Vidare menar förbundsstyrelsen att vi inte har den rätta kompetensen för att avgöra vilka läkemedel som ska användas när och hur. Sådana avgöranden måste fortsatt ligga på myndigheter med erforderlig sakkunskap. Även frågan om program för rena sprutor bör ligga hos de som är bäst lämpade att bemöta problematiken. Vi delar motionärernas intention men menar detta bör drivas hemma i kommuner och landsting och inte bör beslutas om av förbundskongressen. Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen besluta Att genom ovanstående utlåtanden anse följande motioner besvarade: ÖF1:1, ÖF2:2 ÖF1:1 (SSU Stockholms stad): Att alla offentliga toaletter ska göras avgiftsfria. ÖF2:2 (SSU Stockholms stad): Att Sverige inför ett exponeringsförbud på tobak i alla affärer. Att avslå följande motioner: ÖF1:2, ÖF1:3, ÖF2:1, ÖF3:1, ÖF3:2, ÖF3:3, ÖF3:4, ÖF4:1, ÖF4:2, ÖF5:1, ÖF6:2, ÖF7:1, ÖF7:2, ÖF8:1, ÖF8:2, ÖF8:3, ÖF8:4, ÖF8:5, ÖF9:1, ÖF9:2, ÖF10:1, ÖF10:2, ÖF10:3, ÖF10:4, ÖF11:1, ÖF11:2, ÖF11:3, ÖF12:1, ÖF12:2, ÖF12:3, ÖF12:4, ÖF12:5, ÖF13:1, ÖF13:2 ÖF1:2 (SSU Stockholms stad): Att det ska finnas lika många offentliga toaletter för kvinnor som män. ÖF1:3 (SSU Stockholms stad): Att alla köpcentrum ska ha avgiftsfria toaletter. ÖF2:1 (SSU Stockholms stad): Att Sverige, likt Finland, ska sätta upp ett mål om ett rökfritt samhälle senast år 2040 och aktivt arbeta för detta mål. ÖF3:1 (Stockholms län): Att missbrukare som frivilligt söker vård ska få det gratis och slippa straff. ÖF3:2 (Stockholms län): Att återfall bland missbrukare inte ska bestraffas med avbrutna vårdinsatser. ÖF3:3 (Stockholms län): Att straffet för innehav av narkotika för eget bruk ändras från böter eller fängelse till böter eller avvänjningsvård. ÖF3:4 (Stockholms län): Att en utredning tillsätts med syftet att ta fram förslag på hur politiken med vetenskaplig grund kan inriktas för att minska narkotikans skadeverkningar på samhället och folkhälsan. ÖF4:1 (SSU Skaraborg): Att SSU ställer sig bakom e-sport som sport, samt verkar för ökad förståelse inom området. ÖF4:2 (SSU Skaraborg): Att SSU ställer sig bakom motionen och driver frågan mot SAP. ÖF5:1 (SSU Skaraborg): Att SSU ska verka för att lagen på cykelhjälm vid framförande av cykel eller cykelliknade fordon ska höjas från 15 år till 18 år. ÖF6:1 (SSU Norrbotten): Att SSU verkar för att reklam för casino och andra typer av bettingsajter förbjuds på svenska TV-kanaler enligt samma princip som råder kring tobak och alkohol. ÖF6:2 (SSU Norrbotten): Att SSU skickar motionen till den socialdemokratiska riksdagsgruppen. ÖF7:1 (SSU Göteborg): Att villkoren som Sverige har satt upp för spelreklam i medier som har sändningsuppehåll i Sverige också skall gälla spelreklam som kommer från medier som har sändningstillstånd i andra länder, marknadsföring av spelreklam. ÖF7:2 (SSU Göteborg): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖF8:1 (SSU Skåne): Att SSU tar ställning för ett förbud om reklam för spel om pengar. ÖF8:2 (SSU Skåne): Att SSU tar ställning för en lag om ett sänkt maxbelopp för spel i Sverige.

7 ÖF8:3 (SSU Skåne): Att SSU tar ställning för att lagstifta för tvång av varning för beroende på alla spel i Sverige. ÖF8:4 (SSU Skåne): Att SSU tar ställning mot att tillåta serveringstillstånd i samband med spel och dobbler i tillexempel nattklubbar och restauranger. ÖF8:5 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen ÖF9:1 (SSU Skåne): Att den tillåtna mängd alkohol importerad genom tullen sänks drastiskt. ÖF9:2 (SSU Skåne): Att SSU ställer sig bakom motionen. ÖF10:1 (SSU Skåne): Att SSU Skåne antar mtionen som sin egen och för den vidare till förbundskongressen ÖF10:2 (SSU Skåne): Att SSU på förbundskongressen 2015 antar motionen som sin egen. ÖF10:3 (SSU Skåne): Att SSU skickar motionen vidare till partiet. ÖF10:4 (SSU Skåne): Att SSU stödjer forskningen naloxon och driver tillämpning av det i fall forskningsresultatet visar att det skulle tillföra Sveriges verksamhet mot missbruk. ÖF11:1 (SSU Skåne): Att SSU tar motionen som sin egen. ÖF11:2 (SSU Skåne): Att SSU för frågan om rena sprutor till missbrukare. ÖF11:3 (SSU Skåne): Att ett sprututbytesprogram påbörjas i samtliga kommuner. ÖF12:1 (SSU Göteborg): Att man inför större kontroll av försäljarna. ÖF12:2 (SSU Göteborg): Att man slutar tillverka små smällare. ÖF12:3 (SSU Göteborg): Att man inför hårdare säkerhetskrav. ÖF12:4 (SSU Göteborg): Att man gör det straffbart att ha djur i närheten av fyrverkerier. ÖF12:5 (SSU Göteborg): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖF13:1 (SSU Östergötland): Att SSU Östergötland arbetar för ett exponeringsförbud för tobaksvaror i de butiker som säljer tobak. ÖF13:2 (SSU Östergötland): Att SSU Östergötland antar motionen som sin egen och skickar den vidare till förbundskongressen. ÖV. Motionsutlåtanden Övriga motioner - Välfärd Förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna ÖV1-ÖV16 Den gemensamma välfärden Den generella välfärden är en av vår tids största bedrifter. Inga andra samhällsystem kombinerar trygghet, frihet och oberoende lika effektivt som den. Samtidigt bidrar välfärdssamhället till ett samhällsklimat som främjar flexibilitet och kreativitet. Den samhällsmodell som svenska folket har valt innebär att den enskilde avstår en del av sin inkomst till det gemensamma mot löftet att samhället ska finnas där. Människor ska kunna lita på att våra gemensamma resurser används för allas vårt bästa, att välfärden finns där när vi behöver den.

8 Ett starkt Sverige är ett Sverige där människor mår bra. För att uppnå detta är en välfungerande hälso- och sjukvård avgörande. Men för att i framtiden kunna ge den bästa hälso- och sjukvården måste också det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet stärkas. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete bygger på ett gemensamt ansvarstagande mellan individen och samhället. Individens möjligheter att göra hälsofrämjande val ska möjliggöras och stödjas av samhället. Människor med ekonomiska begränsningar drabbas särskilt hårt, vilket vi aldrig kan acceptera. Folkhälsoarbetet behöver prioriteras. För att vända utvecklingen måste vi börja mycket tidigare med förebyggande folkhälsoarbete. Samtidigt måste kopplingen mellan folkhälsoarbetet och minskade samhällsklyftor tydliggöras. De stora hälsoskillnaderna i dagens samhälle är djupt orättvisa så väl som kostsamma för samhället. Psykisk ohälsa Flertalet av de inkomna motionerna tar upp den psykiska ohälsan och dess framfart. Den psykiska ohälsan bland framför allt unga har blivit allt större. Andelen åringar som besväras av ängslan, oro eller ångest har tredubblats de senaste tjugo åren. För att bemöta denna negativa utvecklig krävs att samhället tar krafttag. Vi måste få ett helhetsgrepp kring hur vi skapar de rätta förutsättningarna för unga i skolan, på universiteten och början av arbetslivet. En viktig del i detta är tillgången till psykologer och kuratorer. Förbundsstyrelsen håller med om att de senaste årens nedskärningar i elevhälsan har bidragit till dagens oroande utveckling. Det behövs fler kuratorer och psykologer i skolorna. Vi tror dock inte att en lagstadgad reglering angående väntetid är rätt strategi. Olika skolor kan ha olika behov och olika kommuner ha olika förutsättningar. Därtill skulle ett system där alla elever kallas till en kurator eller psykolog kunna leda till en ineffektiv allokering av resurser där de barn och ungdomar som inte är i behov av en psykolog tar värdefull tid från de som behöver det allra mest. Förbundsstyrelsen ser också att det behövs ett system som säkerställer att ett barn får den hjälp det behöver, oavsett om en av vårdnadshavarna motsätter sig det. Förbundsstyrelsen håller med om att den enskilde individen inte ska drabbas ekonomiskt vid akut sökande för ohälsa utan att även detta ska täckas av högkostnadsskyddet. Sexualpolitik Sexualiteten är för många en viktig del i livet. Alla ska ha rätt att utöva sin sexualitet så länge den inte skadar någon annan. Förbundsstyrelsen menar att det är viktigt med samförstånd och respekt oavsett sexualitet. Vi vill att alla människor ska ha friheten att bestämma över sin egen sexualitet. Så är det inte idag. Samhället domineras av en heterosexuell norm. Detta måste vi motarbeta. För att människor ska få kunskap om sexualitet och samlevnad krävs att sexualundervisningen förbättras. Undervisningen ska ge information om hur man på ett säkert sätt njuter av sin sexualitet. Valfrihet Välfärden måste vara lyhörd för den enskildes behov. Det är alltid människan och hennes behov som ska stå i centrum. För SSU handlar valfrihet om att ge människor makt över det egna livet. Oavsett driftsform ska välfärden hålla en hög och likvärdig kvalitet. Det fordrar att offentliga och privata utförare har samma skyldigheter gällande meddelarskydd, offentlighetsprincip och beskattning. Vidare måste invånarna i en kommun få möjligheten att påverka etableringar så att dessa bidrar till ett mervärde i välfärdssektorn. Skulle detta mervärde riskera att utebli ska kommunen ha vetorätt mot etablering. Förbundsstyrelsen vill därför att ett kommunalt veto ska införas och att LOV ska rivas upp för att säkerställa att kommuner ska ha möjlighet

9 att påverka utbudet av utförare i välfärden och garantera en god kvalitet. Kommunerna ska även ha möjlighet att ställa minimikrav för sociala villkor vid upphandling av välfärdstjänster. Vinst i välfärden Välfärden ska styras och kontrolleras gemensamt av det offentliga och fördelas efter behov. Vinstintresset ska inte vara en styrande faktor i välfärden. Det finns flera sätt att säkerställa detta. Förbundsstyrelsen vill att en icke-vinstprincip, som innebär att värdeöverföring begränsas till ränta på insatt kapital, ska vara gällande inom vård, skola och omsorg. Detta är ett reellt och lämpligt alternativ till de val- och marknadsmodeller som har blivit norm inom offentlig sektor. Förbundsstyrelsen anser inte att det är välfärdens ansvar att erbjuda finansiell rådgivning åt alla medborgare utan menar att det fortsatt bör ligga hos banker och inte konkurrera med välfärdens många andra utmaningar. Välfärd och utbildning Flera inkomna motioner berör skolan och dess organisering. Bland dessa finns motioner angående såväl kostnadsfri frukost som sjukförsäkring för studenter. Sådana frågor anser förbundsstyrelsen vara av stor vikt, och förbundet driver dem redan i detta nu, redan bedrivs av förbundet i detta nu. Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen besluta Att genom ovanstående utlåtande bifalla följande motioner: ÖV2:1, ÖV14:2 ÖV2:1 (SSU Stockholms stad): Att SSU ska verka för att högkostnadsskyddet ska täcka dygnsavgiften vid tvångsvård av psykisk ohälsa. ÖV14:2 (SSU Stockholm): Att mer resurser ska läggas på utbildning om våld i samkönade relationer inom rättsväsendet, sjukvården och socialtjänsten. Att anse följande motioner besvarade: ÖV3:1, ÖV5:1, ÖV8:1, ÖV8:2, ÖV11:2 ÖV3:1 (SSU Stockholms stad): Att SSU ska verka för införandet av kostnadsfri skolfrukost i grundskolan. ÖV5:1 (SSU Skaraborg): Att SSU ska ta ställning för att mer ska göras för att förbättra svensk psykiatri. ÖV8:3 (SSU Göteborg): Att SSU verkar för att införa sjukförsäkring för samtliga studenter. ÖV8:3 (SSU Göteborg): Att SSU verkar för att införa sjukförsäkringar för studenter som inte tar studiemedel. ÖV11:2 (SSU Skåne): Att ett jämställdshetsperspektiv krävs när skattemedel används i kulturarrangemang. Att avslå följande motioner:

10 ÖV1:1, ÖV1:2, ÖV1:3, ÖV3:1, ÖV4:1, ÖV4:2, ÖV4:3, ÖV4:4, ÖV4:5, ÖV6:1, ÖV7:1, ÖV7:2, ÖV8:3, ÖV9:1, ÖV9:2, ÖV9:3, ÖV10:1, ÖV10:2, ÖV11:1, ÖV11:3, ÖV12:1, ÖV12:2, ÖV13:1, ÖV13:2, ÖV14:1, ÖV14:3, ÖV14:4, ÖV14:5, ÖV15:1, ÖV16:1, ÖV16:2 ÖV1:1 (SSU Stockholms stad): Att berörda tjänstemän får de medel som behövs för att stoppa eskaleringen av depression hos skolungdomar/kompisgäng. ÖV1:2 (SSU Stockholms stad): Att metoden för att stoppa eskaleringen lämnas upp till tjänstemän/ berörda myndigheter. ÖV1:3 (SSU Stockholms stad): Att motionen skickas vidare till socialdemokratiska partikongressen. ÖV4:1 (SSU Stockholms stad): Att fler platser finns tillgängliga inom den psykiatriska heldygnsvården. ÖV4:2 (SSU Stockholms stad): Att alla akut sökande personer med allvarliga besvär ska kunna erbjudas en plats. ÖV4:3 (SSU Stockholms stad): Att mer personal ska anställas inom psykiatrins heldygnsvård för att kunna täcka upp det ökade behovet. ÖV4:4 (SSU Stockholms stad): Att motionen ska skickas vidare till SSU:s förbundskongress. ÖV4:5 (SSU Stockholms stad): Att motionen skickas vidare till Stockholms arbetarekommun. ÖV6:1 (SSU Jönköping): Att de privata sjukförsäkringarna avskaffas. ÖV7:1 (SSU Göteborg): Att vi träder ikraft en lag där det står klart och tydligt att det som personer med funktionsnedsättning genomgår varje dag är diskriminering. ÖV7:2 (SSU Göteborg): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖV8:3 (SSU Göteborg): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖV9:1 (SSU Göteborg): Att nuvarande lagstiftning utreds och förändras enligt ovan nämnda förslag. ÖV9:2 (SSU Göteborg): Att en statlig anpassningspremie införs ur vilken företag med omfattande anpassningar kan söka medel. ÖV9:3 (SSU Göteborg): Att antar motionen som sin egen. ÖV10:1 (SSU Skåne): Att det offentliga upprättar oberoende finansiella rådgivare som agerar endast i medborgarnas intressen. ÖV10:2 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖV11:1 (SSU Skåne): Att kulturutbudet blir mer jämställt. ÖV11:3 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖV12:1 (SSU Uppland): Att SSU Uppland ska verka för att införa obligatoriskt kuratorkontrakt varje läsår i Uppsala läns kommuners skolor för samtliga elever i grundskola och gymnasium. ÖV12:2 (SSU Uppland): Att årsmötet skickar med motionen vidare till SSU-förbundets kongress ÖV13:1 (SSU Jönköping): Att SSU ställer sig bakom att tillåta vinstdriven privat välfärd på en fri marknad. ÖV13:2 (SSU Jönköping): Att SSU ställer sig bakom Lagen Om Valfrihet (LOV). ÖV14:1 (SSU Stockholms stad): Att SSU ska arbeta för att våldet i nära samkönade relationer anses likvärdigt våldet i särkönade relationer i rättsväsendets, sjukvårdens och socialtjänstens ögon. ÖV14:3 (SSU Stockholms stad): Att en del av det totala forskningsanslaget öronmärks för undersökningar och forskning om våld i samkönade relationer och bemötandet av personer som har varit med om våldet och söker hjälp. ÖV14:4 (SSU Stockholms stad): Att socialtjänsten reformeras för att på ett inkluderande sätt kunna hjälpa de som har blivit och blir utsatta för våld i samkönade relationer. ÖV14:5 (SSU Stockholms stad): Att SSU antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Socialdemokraternas nästa partikongress. ÖV15:1 (SSU Stockholms stad): Att socialt umgänge blir en behovsberättigad insats inom hemtjänsten.

11 ÖV16:1 (SSU Halland): Att alla Sveriges grundskolelever skall erbjudas Frukost. ÖV16:2 (SSU Halland): Att anta motionen som sin egen. ÖU. Motionsutlåtanden Övriga motioner Utbildning Förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna ÖU1 ÖU29 Avgiftsfri skola Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att fortsätta värna om en avgiftsfri skola för alla och att motverka de dolda avgifter som kostnader för utflykter, material eller annat. Detta är avgörande för en jämlik skola. Högskolan Vad gäller högskoleprovet anser förbundsstyrelsen att en avgift för att säkerställa att de som anmäler sig faktiskt dyker upp för att skriva provet är rimlig, eftersom hyreskostnaden för lokaler där högskoleprovet skrivs och administrationen av provet är en stor kostnad för samhället. Förbundsstyrelsen ser att sätten, förutom högskoleprovet, att ta sig in på högre utbildning måste ses över. Som det är nu finns olika intagsgrupper och krav som ibland kan missgynna sökande som inte nått högskolebehörighet under gymnasietiden. Den ekonomiska situationen för studenter måste förbättras för att högskoleutbildning ska vara ett alternativ för alla. Kostnaden för kurslitteratur, boende och resor till lärosätet är för höga i relation till studiebidraget. Resurserna till olika områden inom högskolan, och till olika högskolor i landet, måste ses över. Resursfördelningssystemet till högre utbildning måste säkerställa att även mindre och nya högskolor och universitet ges samma möjligheter att erbjuda en bra kvalitet. Lärarna Förbundsstyrelsen anser att klasstorlekarna och lärarens förutsättningar att kunna ge varje elev det stöd den behöver är det viktigaste för att nå en jämlik utbildning. Detta gäller särskilt för barn och elever i behov av särskilt stöd, som annars riskerar att hamna i skymundan. Förbundsstyrelsen ser gärna en nationell lärarstrategi som tar ett samlat grepp kring lärares möjlighet att göra ett bra jobb, där alltifrån löneläget, arbetsmiljösatsningar, karriärmöjligheter och fortbildning ingår. Det krävs ett större nationellt ansvarstagande för den framtida kompetensförsörjningen, men inte nödvändigtvis att skolan förstatligas. I den framtida kompetensförsörjningens utmaningar ingår också att bidra till mångfald inom skolväsendets yrkesgrupper, inte minst förskolan som har en mycket liten andel män anställda. Statliga myndigheter och nationella strategier är viktiga för att göra skolan jämlik över hela landet, men makten över skolan bör ligga närmare eleverna, i kommunen.

12 Lärare som har rätt utbildning, tid och ork skapar motivation och upptäckslust för kunskapen i sig själv mer än vad yttre incitament någonsin kan göra. Detta är lärarens yrke, och det är politikens roll är att skapa förutsättningar för att varje lärare ska kunna utföra det. Det är förbundsstyrelsens bild att lärare som följer skollag och läroplan redan arbetar med lusten att lära. Förbundsstyrelsen anser inte att det är politikens roll att lägga sig i exakt hur styrdokumenten ska följas. Det kollegiala lärandet måste också utvecklas. Lärare ska ha tid att fortbilda sig i diskussion med kollegor. En lärare måste också tillåtas fortsätta lära under sitt yrkesliv, och till och med forska. En annan vidareutbildning som förbundsstyrelsen särskilt vill uppmuntra är speciallärarutbildningen, där förbundsstyrelsen vill se att fler platser skapas. Friskolor och fria skolvalet En annan åtgärd för att skapa en sammanhållen skola där elever med olika bakgrund möts är att fasa ut skolor med religiös grund. Den synen har SSU haft sedan länge. Vad det gäller det fria skolvalet ser förbundsstyrelsen den segregation som det bidrar till. Skolvalet handlar ofta om att välja bort klasskamrater och områden, och ställer även krav på föräldrar att vara aktiva i sina barns skolval. Förbundsstyrelsen hänvisar till skrivelser i Jämlikhetsprogrammet. Betyg Förbundsstyrelsen menar att bildning och lust att lära är mer relevanta värdeord än prestationshets och konkurrens när det gäller skolan. Därför är vi kritiska till dagens betygssystem. För att eleven verkligen ska ges en chans att nå målen för utbildningen anser förbundsstyrelsen att det ska finnas två betygssteg från årskurs 8, godkänd och icke godkänd, som ska kompletteras med skriftliga omdömen. Dessa måste naturligtvis följas upp och jämföras över landet för att kunna se att alla skolor i Sverige ger alla elever möjlighet att nå betyget godkänd och alltså nå målen för undervisningen. Att inte jämföra tror förbundsstyrelsen skulle skada likvärdigheten i utbildningen. Föreningsliv och demokrati Förbundsstyrelsen kan inte nog poängtera föreningslivets, kulturskolans och fritidsverksamhetens roll för goda uppväxtvillkor för alla barn. Fritidsverksamhetens uppgift är att både fungera som omsorg och stimulera fortsatt lärande och utforskande. Med resurser och behöriga fritidspedagoger kan fritidsverksamheten nå sin fulla potential. Att däremot gå ifrån andra obligatoriska moment för att spela och skapa tror förbundsstyrelsen är fel väg att gå; skolan har ett ansvar att varje elev ska nå målen för samtliga ämnen. Istället tror förbundsstyrelsen på gedigen och lustfylld undervisning i de estetiska ämnena. Kulturskolan är enligt förbundsstyrelsen viktigt för att alla unga ska kunna ta del av, och själv skapa, kultur. Höga avgifter, dålig utbyggnad och passiv rekrytering gör dock att alla inte tar del av kulturskolans verksamhet. Förbundsstyrelsen vill öka tillgängligheten och göra kulturskolan avgiftsfri, men inte göra den till egen skolform med strikt läroplan. På så sätt möjliggörs för unga själva att påverka inriktningen på sin kulturskola. Museer och andra kulturinstitutioner borde nyttjas mer av skolan, och museerna ska vara avgiftsfria för alla. Vad gäller föreningslivet och skolan vill SSU öppna upp skolan för föreningsengagemang. Det är viktigt att föreningar och inte minst demokratiska politiska ungdomsförbund tillåts besöka skolor. På vissa skolor finns idag en möjlighet att vara ledig ett antal dagar för föreningsengagemang. Detta ser förbundsstyrelsen som positivt så länge eleven fortfarande kan tillgodose sig sin utbildning.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning

Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning Framtiden börjar nu #nr Förslag Avsändare Stöd av 255 Rad 8-16 Stryk Rad 8-16: ändra till SSU kämpar för jämlikheten. Vi kämpar för alla människors lika värde för en

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Bifallna att-satser. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Bifallna att-satser. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Bifallna att-satser SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Bifallna att-satser Jämlikhetsprogrammet Ekonomisk jämlikhet 1. Att ideell secondhand-verksamhet momsbefrias. 2. Att femte jobbskatteavdraget rivs

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

O. Organisation och stadgar

O. Organisation och stadgar O. Organisation och stadgar Organisatoriska handlingsprogrammet 453 Ändring bildningsnivåer Att under den första rubriken som lyder skola, sista stycket andra meningen, ändra lydelsen Genom aktiv bildning

Läs mer

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna

Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna 2014-08-19 PM Mindre klasser och fler speciallärare i lågstadiet framtidsinvesteringar i de yngsta eleverna Regeringen har konsekvent prioriterat skattesänkningar framför investeringar i skolan. Resultatet

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solberga förskolor

Likabehandlingsplan för Solberga förskolor ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖ R BARN OCH UNGDOM BILAGA TILL EVP 2016 SID 1 (8) Likabehandlingsplan för Solberga förskolor Citrusgården, Prästängen, Solängen SID 2 (8) Innehåll 1. Vad

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Länsträff 2012 Skolform SMoK

Länsträff 2012 Skolform SMoK Länsträff 2012 Skolform SMoK SMoK ska i mars 2013 besluta om skolformsfrågan. Tills dess ska vi inom Musik- och Kulturskolorna bestämma oss vilken väg vi ska ta. Organisation - Verksamhet Det finns ingen

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse De nya styrdokumenten- stöd och krav Lärande för hållbar utveckling - kopplingen till andra prioriterade områden Entreprenörskap/entreprenöriellt

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012

Ett öppet parti. i takt med tiden. SSU:s plan för en öppen process. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Stockholm 25 januari 2012 Ett öppet parti i takt med tiden SSU:s plan för en öppen process Stockholm 25 januari 2012 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Sammanfattning Många kräver att Socialdemokraterna utser sin partiordförande

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄR- SKOLA OCH VUXENUTBILDNING Oscars verksamhetsområde

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

LÅT STATEN TA ANSVAR SÅ BYGGER VI EN NATIONELL KUNSKAPSSKOLA

LÅT STATEN TA ANSVAR SÅ BYGGER VI EN NATIONELL KUNSKAPSSKOLA LÅT STATEN TA ANSVAR SÅ BYGGER VI EN NATIONELL KUNSKAPSSKOLA I PRAKTIKEN VÅR MODELL FÖR EN BÄTTRE SKOLA Lärarnas Riksförbund anser att skolan är en nationell angelägenhet. De senaste decenniernas utveckling

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Yttrande över motion att upprätta en handlingsplan. med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska hälsa. Förslag till beslut

Yttrande över motion att upprätta en handlingsplan. med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska hälsa. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-10 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:257 Thomas Åkerblom 016-710 22 96 1 (4) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion att upprätta

Läs mer

Studiemallar för grundkurser 2013

Studiemallar för grundkurser 2013 Studiemallar för grundkurser 2013 Studier är en av våra viktigaste och mest uppskattade verksamheter. Den skolning som vår studieverksamhet skapar är så viktig att det nämns som en av vår organisations

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER?

MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER? HUR SKALL VI BEHÅLLA MONTESSORIPEDAGOGIKENS PRINCIPER I UNDERVISNINGEN OCH ÄNDÅ ARBETA EFTER LÄROPLANENS INTENTIONER? Margareta Abenius, Trilobiten Johanna Larsson, Orust Montessori FÖRTYDLIGANDE AV RIKTLINJERNA

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Organisatoriskt handlingsprogram

Organisatoriskt handlingsprogram Organisatoriskt handlingsprogram SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Förslag på organisatoriskt handlingsprogram Bakgrund Ett omfattande arbete med att stöpa om form och innehåll gjordes till kongressen 2013.

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH REMISSVAR Rnr 26.04 2004-06-14 Gerd Larsson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH SACO Studentråd

Läs mer

AcadeMedias. Frågor om samhällsuppdrag

AcadeMedias. Frågor om samhällsuppdrag Lektion 13 AcadeMedias Frågor om samhällsuppdrag allt möjligt 2 LEKTION 3 FRÅGOR OM ALLT MÖJLIGT Välkända argument Många har åsikter om friskolor. En del påståenden är rena myter, andra bygger på gammal

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Inspel i valrörelsen Vi har väntat länge nog! Stat, regioner, landsting och kommuner behöver en rejäl tempoökning för att leva upp till sina mål och åtaganden. Den politiska viljan

Läs mer

Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i grundskolan

Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i grundskolan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i

Läs mer