Övriga motioner SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga motioner SSU:s 38:e förbundskongress 2015"

Transkript

1 Övriga motioner SSU:s 38:e förbundskongress 2015

2 ÖA. Motionsutlåtanden Övriga motioner - Arbete Förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna ÖA1 ÖA16 Arbete åt alla och kampen för schysta jobb såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt är grunden för SSU:s syn på arbetsmarknadspolitiken. Denna syn utvecklas mer i tidigare antagna av kongressen program. Förbundsstyrelsen menar att det är där denna beskrivning bör finnas, snarare än att anta delar av den i mer begränsande motionsförslag. Frågor angående anställningsformer, utformningar av dessa och upphandlingar berörs många av de inkomna motionerna och pekar på de problem som växer sig allt större. Förbundsstyrelsen menar att socialdemokratins klassiska linje där fokus ligger på allas rätt till arbete med en lön man kan leva på och schysta arbetsförhållanden bör vara huvudlinjen även fortsättningsvis. Vi ska fortsätta arbeta för att svenska kollektivavtal ska gälla och att anställningsformerna ses över så att anställningsformerna inte ska delas upp i A och B-lag. De otrygga anställningarna på svensk arbetsmarknad har stadigt ökat under de senaste åren. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt med en fortsatt aktiv arbetsmarknadspolitik och att reglerna måste ses över vad gäller bemanningsanställda, anställningsformer och visstidsanställning. Avsaknaden av trygghet och det hårda klimat som vuxit sig starkare måste aktivt motarbetas med socialdemokratisk politik. Arbetsmarknadspolitiken måste rusta de arbetssökande och finanspolitiken måste stimulera framväxten av nya och bra arbeten. Förbundsstyrelsen vill se en fortsatt aktiv arbetsmarknadspolitik där press sätts på kommuner och landsting så att dessa tar en större roll i att förbättra arbetsförhållanden, även för egenanställda, och genom att ställa krav under offentliga upphandlingar. Att på detta område driva en aktiv socialdemokratisk politik anser vi vara rätta vägen fram. Dock anser vi inte att vi ska bestämma vem eller vilka som använder sig av socialdemokratiska begrepp och värdeord. Vi kan på det området endast påverka oss själva i första hand för att sedan driva samhällsutvecklande politik i den riktning vi eftersträvar. Vi vill se en ökad idédebatt med nya och skarpa förslag, men förbundsstyrelsen anser inte man generellt bör återinföra gamla satsningar utan snarare hitta nya lösningar med erfarenheter från tidigare gjorde satsningar. Såväl LAS som LOU är områden där politiken måste utvecklas. Förbundsstyrelsen välkomnar förslagen men anser det av största vikt att dessa debatter förs under förhandlingar av politiska handlingsprogram så att hela förbundet ska kunna påverka. Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen besluta Att genom ovanstående utlåtanden bifalla följande motioner: ÖA6:1 ÖA6:1 (SSU Stockholms Län) Att SSU verkar för en lagstiftning som innebär att svenska kollektivavtal ställs som krav vid en offentlig upphandling.

3 Att anse följande motioner besvarade: ÖA10:1, ÖA11:2, ÖA15:2 ÖA10:1 (SSU Östergötland) Att kommunerna ska genomföra stora satsningar för att öka antalet sommarjobb för ungdomar. ÖA11:2 (SSU Skåne) att arbetsgivare förbjuds att stapla visstidsanställningar efter varandra. ÖA15:2 (SSU Skåne) att förhindra företag från att avskeda personal utan saklig grund. Att avslå följande motioner: ÖA1:1, ÖA1:2, ÖA1:3, ÖA2:1, ÖA3:1, ÖA3:2, ÖA4:1, ÖA4:2, ÖA5:1, ÖA5:2, ÖA5:3, ÖA6:2, ÖA7:1, ÖA8:1, ÖA9:1, ÖA9:2 ÖA10:2, ÖA10:2, ÖA10:3, ÖA10:4, ÖA11:1, ÖA11:3, ÖA12:1, ÖA12:2, ÖA12:3, ÖA13:1, ÖA13:2, ÖA13:3, ÖA13:4, ÖA13:5, ÖA14:1, ÖA14:2, ÖA14:1 och 3-5, ÖA16:1, ÖA16:2, ÖA16:3 ÖA1:1 (SSU Stockholms stad): Att i alla texter där ordet arbetsgivare förekommer ska ordet justeras till arbetsköpare. ÖA1:2 (SSU Stockholms stad): Att alla texter för ordet arbetstagare förekommer ska ordet justeras till arbetssäljare. ÖA1:3 (SSU Stockholms stad): Att i alla texter och dokument som författas ska ordet arbetssäljare och användas istället för arbetstagare, och för ordet arbetsgivare ska istället ordet arbetsköpare användas. ÖA2:1 (SSU Stockholms stad): Att Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund ska verka för en lagstiftning om att vid alla offentliga upphandlingar ska ett av kraven vara att det företag som vinner upphandlingen ska ha ett svenskt kollektivavtal på sin arbetsplats. Detta gäller även eventuella underentreprenörer. ÖA3:1 (SSU Stockholms stad): Att varje arbetare skall erhålla ett årligt besked från sin arbetsköpare om det värdet arbetaren själv skapat, utfall att det värde arbetare skapat är av mätbar natur. ÖA3:2 (SSU Stockholms stad): Att det årliga beskedet över det värde som arbetaren skapat åt arbetsköparen ska redovisa hur stor del av det värdet arbetaren skapat som gått till arbetarköparens profit. ÖA4:1 (SSU Stockholms län): Att en shoppingfri dag i veckan införs. ÖA4:2 (SSU Stockholms län): Att under den shoppingfria dagen måste alla butiker utom secondhand, mataffärer och apotek vara stängda. ÖA5:1 (SSU Stockholms län): Att en ny sammanhållen myndighet införs som ersätter befintliga myndigheter som hanterar alla som i dag befinner sig utanför arbetsmarknaden. ÖA5:2 (SSU Stockholms län): Att staten satsar mer på förebyggande folkhälso- och arbetsmiljöarbete. ÖA5:3 (SSU Stockholms län): Att alla kommuner åläggs garantera sommarjobb i minst fyra veckor för åtminstone alla mellan 16 och 19 år. ÖA6:2 (SSU Stockholms län): Att alla företag som utför arbeten på en arbetsplats som vunnits genom en offentlig upphandling ska gå under svenska kollektivavtal. ÖA7:1 (SSU Värmland): Att SSU yrkar för att ett högre skadestånd bör tillfalla fackförbund och den drabbade i de fall där arbetsgivaren begått en olaglig uppsägning enligt LAS. ÖA8:1 (SSU Västernorrland): Att alla Sveriges kommuner och landsting upphör att använda sig av bemanningsföretag i sina verksamheter och istället själva anställer sina arbetare.

4 ÖA9:1 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för att chefsposter ersätts med arbetarstyrelser inom offentlig sektor och på gemensamt ägda företag. Styrelserna ska tillsättas genom val där enbart de anställda äger rösträtt. ÖA9:2 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA10:2 (SSU Östergötland): Att kommunerna inom en treårsperiod kan erbjuda alla ungdomar från nionde klass till andra året på gymnasiet minst 3 veckors sommarjobb. ÖA10:3 (SSU Östergötland): Att kommunen i denna satsning eftersträvar samarbete med näringslivet för att kunna erbjuda meningsfulla jobb. ÖA10:4 (SSU Östergötland): Att SSU Östergötland tar motionen i sin helhet som sin egen och driver frågan på SSUs förbundskongress. ÖA11:1 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för tryggare anställningar i enlighet med intentionerna i den här motionen. ÖA11:3 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA12:1 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för att förebygga att företag kan kringgå Arbetstidslagen, genom en likställelse i lagen med jourtid på maximalt belagd arbetstid på 40 h/vecka. ÖA12:2 (SSU Skåne): Att oseriösa företag förhindras att hitta på nya anställningsformer för att kringgå arbetstidslagen för att man förhindrar att man bara byter namn på anställningsformen i lagtext. ÖA12:3 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA13:1 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för en omskrivning av LOU så att lägsta anbud inte ska vara den enda styrande principen utan innefatta ett Total Cost perspektiv. ÖA13:2 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för en omskrivning av LOU så att eventuella brister i upphandlingsunderlaget påpekas direkt utan att man som leverantör väntar till utgången av upphandlingen för att överpröva. ÖA13:3 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för att låta LOU även innefatta sociala villkor som kollektivavtal och huvudentreprenörsansvar. ÖA13:4 (SSU Skåne): Att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen för vidare beredning. ÖA13:5 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA14:1 (SSU Skåne): Att lagen om uthyrning av arbetskraft 2012:854 Så att lagen gäller oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte. ÖA14:2 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA15:1 (SSU Skåne): Att stabilisera arbetsmarknaden för att sätta stopp för att personal behandlas som slitoch-släng varor. ÖA15:3 (SSU Skåne): Att skapa en tryggare arbetsmarknad åt alla. ÖA15:4 (SSU Skåne): Att införa återanställningsrätten som skyddar den anställde mot att företagen anlitar bemanningsföretag för att kringgå återanställningsrätten. ÖA15:5 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA16:1 (SSU Skåne): Att en begränsning av förhyrd personal i förhållande till ordinarie personalstyrkan införs. ÖA16:2 (SSU Skåne): Att förstärka och trygga anställningarna för de anställda på kundföretagen. ÖA16:3 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen.

5 ÖF. Motionsutlåtanden Övriga motioner Folkhälsa Förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna ÖF1 ÖF13 Ett framgångsrikt folkhälsoarbete bygger på ett gemensamt ansvarstagande mellan individen och samhället. Individens möjligheter att göra hälsofrämjande val ska möjliggöras och stödjas av samhället. Vi vet att människor med ekonomiska begränsningar drabbas särskilt hårt, vilket vi aldrig kan acceptera. Folkhälsoarbetet måste vara ett prioriterat arbete. För att vända utvecklingen måste vi börja mycket tidigare med förebyggande folkhälsoarbete. Samtidigt måste kopplingen mellan folkhälsoarbetet och minskade samhällsklyftor tydliggöras. De stora hälsoskillnaderna i dagens samhälle är djupt orättvisa och kostsamma för samhället. Drogpolitik För att nå målet om en förbättrad folkhälsa för alla är en minskad alkohol-, narkotika- och tobakskonsumtion viktig. För att göra detta behövs ett helhetsgrepp om arbetet med alkohol, narkotika och tobak (ANT) där både förebyggande arbete, kontroll och vård ses över. ANT- undervisningen i skolorna ska utökas. Det ska också genomföras satsningar på fler drogfria miljöer och stödja föreningslivet. Vi vill också att öl- och tobaksreklam förbjuds och att kontrollen av de med utskänkningstillstånd skärps. Det ska genomföras satsningar på behandlingshem så att de behov som finns verkligen täcks och möjligheten för missbrukare att välja vård istället för straff ska ses över. En nollvision om rökning är ett gott mål, men förbundsstyrelsen menar att det förebyggande arbetet är viktigare och mer verkningsfullt. Spel Förbundsstyrelsen ser problemen som har vuxit fram i och med den allt större exponeringen av casino och bettingsajter och är därför för det förbud som finns redan idag. Dock är problematiken mer komplex då det förbud som finns idag och som motionären tar upp inte berör problemet med sändningar från andra länder. Vad gäller e-sport anser inte förbundsstyrelsen att det är upp till politiken att godkänna sporter. Det ligger hos föreningslivet och det är där denna fråga bör drivas. Offentlig miljö Förbundsstyrelsen delar motionärernas åsikt att offentliga toaletter ska finnas till för men anser inte att de ska vara könsuppdelade på det sätt som motionärerna förespråkar utan ser hellre att toaletterna blir könsneutrala. Fyrverkerier och smällare är inte bara en fråga vad gäller miljöpåverkan utan för alla som vistas i närheten och kan förorsakas skada på flera sätt. Förbundsstyrelsen anser att åtgärder måste vidtas för att säkra användandet av fyrverkerier och smällare. Läkemedel

6 Vidare menar förbundsstyrelsen att vi inte har den rätta kompetensen för att avgöra vilka läkemedel som ska användas när och hur. Sådana avgöranden måste fortsatt ligga på myndigheter med erforderlig sakkunskap. Även frågan om program för rena sprutor bör ligga hos de som är bäst lämpade att bemöta problematiken. Vi delar motionärernas intention men menar detta bör drivas hemma i kommuner och landsting och inte bör beslutas om av förbundskongressen. Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen besluta Att genom ovanstående utlåtanden anse följande motioner besvarade: ÖF1:1, ÖF2:2 ÖF1:1 (SSU Stockholms stad): Att alla offentliga toaletter ska göras avgiftsfria. ÖF2:2 (SSU Stockholms stad): Att Sverige inför ett exponeringsförbud på tobak i alla affärer. Att avslå följande motioner: ÖF1:2, ÖF1:3, ÖF2:1, ÖF3:1, ÖF3:2, ÖF3:3, ÖF3:4, ÖF4:1, ÖF4:2, ÖF5:1, ÖF6:2, ÖF7:1, ÖF7:2, ÖF8:1, ÖF8:2, ÖF8:3, ÖF8:4, ÖF8:5, ÖF9:1, ÖF9:2, ÖF10:1, ÖF10:2, ÖF10:3, ÖF10:4, ÖF11:1, ÖF11:2, ÖF11:3, ÖF12:1, ÖF12:2, ÖF12:3, ÖF12:4, ÖF12:5, ÖF13:1, ÖF13:2 ÖF1:2 (SSU Stockholms stad): Att det ska finnas lika många offentliga toaletter för kvinnor som män. ÖF1:3 (SSU Stockholms stad): Att alla köpcentrum ska ha avgiftsfria toaletter. ÖF2:1 (SSU Stockholms stad): Att Sverige, likt Finland, ska sätta upp ett mål om ett rökfritt samhälle senast år 2040 och aktivt arbeta för detta mål. ÖF3:1 (Stockholms län): Att missbrukare som frivilligt söker vård ska få det gratis och slippa straff. ÖF3:2 (Stockholms län): Att återfall bland missbrukare inte ska bestraffas med avbrutna vårdinsatser. ÖF3:3 (Stockholms län): Att straffet för innehav av narkotika för eget bruk ändras från böter eller fängelse till böter eller avvänjningsvård. ÖF3:4 (Stockholms län): Att en utredning tillsätts med syftet att ta fram förslag på hur politiken med vetenskaplig grund kan inriktas för att minska narkotikans skadeverkningar på samhället och folkhälsan. ÖF4:1 (SSU Skaraborg): Att SSU ställer sig bakom e-sport som sport, samt verkar för ökad förståelse inom området. ÖF4:2 (SSU Skaraborg): Att SSU ställer sig bakom motionen och driver frågan mot SAP. ÖF5:1 (SSU Skaraborg): Att SSU ska verka för att lagen på cykelhjälm vid framförande av cykel eller cykelliknade fordon ska höjas från 15 år till 18 år. ÖF6:1 (SSU Norrbotten): Att SSU verkar för att reklam för casino och andra typer av bettingsajter förbjuds på svenska TV-kanaler enligt samma princip som råder kring tobak och alkohol. ÖF6:2 (SSU Norrbotten): Att SSU skickar motionen till den socialdemokratiska riksdagsgruppen. ÖF7:1 (SSU Göteborg): Att villkoren som Sverige har satt upp för spelreklam i medier som har sändningsuppehåll i Sverige också skall gälla spelreklam som kommer från medier som har sändningstillstånd i andra länder, marknadsföring av spelreklam. ÖF7:2 (SSU Göteborg): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖF8:1 (SSU Skåne): Att SSU tar ställning för ett förbud om reklam för spel om pengar. ÖF8:2 (SSU Skåne): Att SSU tar ställning för en lag om ett sänkt maxbelopp för spel i Sverige.

7 ÖF8:3 (SSU Skåne): Att SSU tar ställning för att lagstifta för tvång av varning för beroende på alla spel i Sverige. ÖF8:4 (SSU Skåne): Att SSU tar ställning mot att tillåta serveringstillstånd i samband med spel och dobbler i tillexempel nattklubbar och restauranger. ÖF8:5 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen ÖF9:1 (SSU Skåne): Att den tillåtna mängd alkohol importerad genom tullen sänks drastiskt. ÖF9:2 (SSU Skåne): Att SSU ställer sig bakom motionen. ÖF10:1 (SSU Skåne): Att SSU Skåne antar mtionen som sin egen och för den vidare till förbundskongressen ÖF10:2 (SSU Skåne): Att SSU på förbundskongressen 2015 antar motionen som sin egen. ÖF10:3 (SSU Skåne): Att SSU skickar motionen vidare till partiet. ÖF10:4 (SSU Skåne): Att SSU stödjer forskningen naloxon och driver tillämpning av det i fall forskningsresultatet visar att det skulle tillföra Sveriges verksamhet mot missbruk. ÖF11:1 (SSU Skåne): Att SSU tar motionen som sin egen. ÖF11:2 (SSU Skåne): Att SSU för frågan om rena sprutor till missbrukare. ÖF11:3 (SSU Skåne): Att ett sprututbytesprogram påbörjas i samtliga kommuner. ÖF12:1 (SSU Göteborg): Att man inför större kontroll av försäljarna. ÖF12:2 (SSU Göteborg): Att man slutar tillverka små smällare. ÖF12:3 (SSU Göteborg): Att man inför hårdare säkerhetskrav. ÖF12:4 (SSU Göteborg): Att man gör det straffbart att ha djur i närheten av fyrverkerier. ÖF12:5 (SSU Göteborg): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖF13:1 (SSU Östergötland): Att SSU Östergötland arbetar för ett exponeringsförbud för tobaksvaror i de butiker som säljer tobak. ÖF13:2 (SSU Östergötland): Att SSU Östergötland antar motionen som sin egen och skickar den vidare till förbundskongressen. ÖV. Motionsutlåtanden Övriga motioner - Välfärd Förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna ÖV1-ÖV16 Den gemensamma välfärden Den generella välfärden är en av vår tids största bedrifter. Inga andra samhällsystem kombinerar trygghet, frihet och oberoende lika effektivt som den. Samtidigt bidrar välfärdssamhället till ett samhällsklimat som främjar flexibilitet och kreativitet. Den samhällsmodell som svenska folket har valt innebär att den enskilde avstår en del av sin inkomst till det gemensamma mot löftet att samhället ska finnas där. Människor ska kunna lita på att våra gemensamma resurser används för allas vårt bästa, att välfärden finns där när vi behöver den.

8 Ett starkt Sverige är ett Sverige där människor mår bra. För att uppnå detta är en välfungerande hälso- och sjukvård avgörande. Men för att i framtiden kunna ge den bästa hälso- och sjukvården måste också det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet stärkas. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete bygger på ett gemensamt ansvarstagande mellan individen och samhället. Individens möjligheter att göra hälsofrämjande val ska möjliggöras och stödjas av samhället. Människor med ekonomiska begränsningar drabbas särskilt hårt, vilket vi aldrig kan acceptera. Folkhälsoarbetet behöver prioriteras. För att vända utvecklingen måste vi börja mycket tidigare med förebyggande folkhälsoarbete. Samtidigt måste kopplingen mellan folkhälsoarbetet och minskade samhällsklyftor tydliggöras. De stora hälsoskillnaderna i dagens samhälle är djupt orättvisa så väl som kostsamma för samhället. Psykisk ohälsa Flertalet av de inkomna motionerna tar upp den psykiska ohälsan och dess framfart. Den psykiska ohälsan bland framför allt unga har blivit allt större. Andelen åringar som besväras av ängslan, oro eller ångest har tredubblats de senaste tjugo åren. För att bemöta denna negativa utvecklig krävs att samhället tar krafttag. Vi måste få ett helhetsgrepp kring hur vi skapar de rätta förutsättningarna för unga i skolan, på universiteten och början av arbetslivet. En viktig del i detta är tillgången till psykologer och kuratorer. Förbundsstyrelsen håller med om att de senaste årens nedskärningar i elevhälsan har bidragit till dagens oroande utveckling. Det behövs fler kuratorer och psykologer i skolorna. Vi tror dock inte att en lagstadgad reglering angående väntetid är rätt strategi. Olika skolor kan ha olika behov och olika kommuner ha olika förutsättningar. Därtill skulle ett system där alla elever kallas till en kurator eller psykolog kunna leda till en ineffektiv allokering av resurser där de barn och ungdomar som inte är i behov av en psykolog tar värdefull tid från de som behöver det allra mest. Förbundsstyrelsen ser också att det behövs ett system som säkerställer att ett barn får den hjälp det behöver, oavsett om en av vårdnadshavarna motsätter sig det. Förbundsstyrelsen håller med om att den enskilde individen inte ska drabbas ekonomiskt vid akut sökande för ohälsa utan att även detta ska täckas av högkostnadsskyddet. Sexualpolitik Sexualiteten är för många en viktig del i livet. Alla ska ha rätt att utöva sin sexualitet så länge den inte skadar någon annan. Förbundsstyrelsen menar att det är viktigt med samförstånd och respekt oavsett sexualitet. Vi vill att alla människor ska ha friheten att bestämma över sin egen sexualitet. Så är det inte idag. Samhället domineras av en heterosexuell norm. Detta måste vi motarbeta. För att människor ska få kunskap om sexualitet och samlevnad krävs att sexualundervisningen förbättras. Undervisningen ska ge information om hur man på ett säkert sätt njuter av sin sexualitet. Valfrihet Välfärden måste vara lyhörd för den enskildes behov. Det är alltid människan och hennes behov som ska stå i centrum. För SSU handlar valfrihet om att ge människor makt över det egna livet. Oavsett driftsform ska välfärden hålla en hög och likvärdig kvalitet. Det fordrar att offentliga och privata utförare har samma skyldigheter gällande meddelarskydd, offentlighetsprincip och beskattning. Vidare måste invånarna i en kommun få möjligheten att påverka etableringar så att dessa bidrar till ett mervärde i välfärdssektorn. Skulle detta mervärde riskera att utebli ska kommunen ha vetorätt mot etablering. Förbundsstyrelsen vill därför att ett kommunalt veto ska införas och att LOV ska rivas upp för att säkerställa att kommuner ska ha möjlighet

9 att påverka utbudet av utförare i välfärden och garantera en god kvalitet. Kommunerna ska även ha möjlighet att ställa minimikrav för sociala villkor vid upphandling av välfärdstjänster. Vinst i välfärden Välfärden ska styras och kontrolleras gemensamt av det offentliga och fördelas efter behov. Vinstintresset ska inte vara en styrande faktor i välfärden. Det finns flera sätt att säkerställa detta. Förbundsstyrelsen vill att en icke-vinstprincip, som innebär att värdeöverföring begränsas till ränta på insatt kapital, ska vara gällande inom vård, skola och omsorg. Detta är ett reellt och lämpligt alternativ till de val- och marknadsmodeller som har blivit norm inom offentlig sektor. Förbundsstyrelsen anser inte att det är välfärdens ansvar att erbjuda finansiell rådgivning åt alla medborgare utan menar att det fortsatt bör ligga hos banker och inte konkurrera med välfärdens många andra utmaningar. Välfärd och utbildning Flera inkomna motioner berör skolan och dess organisering. Bland dessa finns motioner angående såväl kostnadsfri frukost som sjukförsäkring för studenter. Sådana frågor anser förbundsstyrelsen vara av stor vikt, och förbundet driver dem redan i detta nu, redan bedrivs av förbundet i detta nu. Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen besluta Att genom ovanstående utlåtande bifalla följande motioner: ÖV2:1, ÖV14:2 ÖV2:1 (SSU Stockholms stad): Att SSU ska verka för att högkostnadsskyddet ska täcka dygnsavgiften vid tvångsvård av psykisk ohälsa. ÖV14:2 (SSU Stockholm): Att mer resurser ska läggas på utbildning om våld i samkönade relationer inom rättsväsendet, sjukvården och socialtjänsten. Att anse följande motioner besvarade: ÖV3:1, ÖV5:1, ÖV8:1, ÖV8:2, ÖV11:2 ÖV3:1 (SSU Stockholms stad): Att SSU ska verka för införandet av kostnadsfri skolfrukost i grundskolan. ÖV5:1 (SSU Skaraborg): Att SSU ska ta ställning för att mer ska göras för att förbättra svensk psykiatri. ÖV8:3 (SSU Göteborg): Att SSU verkar för att införa sjukförsäkring för samtliga studenter. ÖV8:3 (SSU Göteborg): Att SSU verkar för att införa sjukförsäkringar för studenter som inte tar studiemedel. ÖV11:2 (SSU Skåne): Att ett jämställdshetsperspektiv krävs när skattemedel används i kulturarrangemang. Att avslå följande motioner:

10 ÖV1:1, ÖV1:2, ÖV1:3, ÖV3:1, ÖV4:1, ÖV4:2, ÖV4:3, ÖV4:4, ÖV4:5, ÖV6:1, ÖV7:1, ÖV7:2, ÖV8:3, ÖV9:1, ÖV9:2, ÖV9:3, ÖV10:1, ÖV10:2, ÖV11:1, ÖV11:3, ÖV12:1, ÖV12:2, ÖV13:1, ÖV13:2, ÖV14:1, ÖV14:3, ÖV14:4, ÖV14:5, ÖV15:1, ÖV16:1, ÖV16:2 ÖV1:1 (SSU Stockholms stad): Att berörda tjänstemän får de medel som behövs för att stoppa eskaleringen av depression hos skolungdomar/kompisgäng. ÖV1:2 (SSU Stockholms stad): Att metoden för att stoppa eskaleringen lämnas upp till tjänstemän/ berörda myndigheter. ÖV1:3 (SSU Stockholms stad): Att motionen skickas vidare till socialdemokratiska partikongressen. ÖV4:1 (SSU Stockholms stad): Att fler platser finns tillgängliga inom den psykiatriska heldygnsvården. ÖV4:2 (SSU Stockholms stad): Att alla akut sökande personer med allvarliga besvär ska kunna erbjudas en plats. ÖV4:3 (SSU Stockholms stad): Att mer personal ska anställas inom psykiatrins heldygnsvård för att kunna täcka upp det ökade behovet. ÖV4:4 (SSU Stockholms stad): Att motionen ska skickas vidare till SSU:s förbundskongress. ÖV4:5 (SSU Stockholms stad): Att motionen skickas vidare till Stockholms arbetarekommun. ÖV6:1 (SSU Jönköping): Att de privata sjukförsäkringarna avskaffas. ÖV7:1 (SSU Göteborg): Att vi träder ikraft en lag där det står klart och tydligt att det som personer med funktionsnedsättning genomgår varje dag är diskriminering. ÖV7:2 (SSU Göteborg): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖV8:3 (SSU Göteborg): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖV9:1 (SSU Göteborg): Att nuvarande lagstiftning utreds och förändras enligt ovan nämnda förslag. ÖV9:2 (SSU Göteborg): Att en statlig anpassningspremie införs ur vilken företag med omfattande anpassningar kan söka medel. ÖV9:3 (SSU Göteborg): Att antar motionen som sin egen. ÖV10:1 (SSU Skåne): Att det offentliga upprättar oberoende finansiella rådgivare som agerar endast i medborgarnas intressen. ÖV10:2 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖV11:1 (SSU Skåne): Att kulturutbudet blir mer jämställt. ÖV11:3 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖV12:1 (SSU Uppland): Att SSU Uppland ska verka för att införa obligatoriskt kuratorkontrakt varje läsår i Uppsala läns kommuners skolor för samtliga elever i grundskola och gymnasium. ÖV12:2 (SSU Uppland): Att årsmötet skickar med motionen vidare till SSU-förbundets kongress ÖV13:1 (SSU Jönköping): Att SSU ställer sig bakom att tillåta vinstdriven privat välfärd på en fri marknad. ÖV13:2 (SSU Jönköping): Att SSU ställer sig bakom Lagen Om Valfrihet (LOV). ÖV14:1 (SSU Stockholms stad): Att SSU ska arbeta för att våldet i nära samkönade relationer anses likvärdigt våldet i särkönade relationer i rättsväsendets, sjukvårdens och socialtjänstens ögon. ÖV14:3 (SSU Stockholms stad): Att en del av det totala forskningsanslaget öronmärks för undersökningar och forskning om våld i samkönade relationer och bemötandet av personer som har varit med om våldet och söker hjälp. ÖV14:4 (SSU Stockholms stad): Att socialtjänsten reformeras för att på ett inkluderande sätt kunna hjälpa de som har blivit och blir utsatta för våld i samkönade relationer. ÖV14:5 (SSU Stockholms stad): Att SSU antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Socialdemokraternas nästa partikongress. ÖV15:1 (SSU Stockholms stad): Att socialt umgänge blir en behovsberättigad insats inom hemtjänsten.

11 ÖV16:1 (SSU Halland): Att alla Sveriges grundskolelever skall erbjudas Frukost. ÖV16:2 (SSU Halland): Att anta motionen som sin egen. ÖU. Motionsutlåtanden Övriga motioner Utbildning Förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna ÖU1 ÖU29 Avgiftsfri skola Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att fortsätta värna om en avgiftsfri skola för alla och att motverka de dolda avgifter som kostnader för utflykter, material eller annat. Detta är avgörande för en jämlik skola. Högskolan Vad gäller högskoleprovet anser förbundsstyrelsen att en avgift för att säkerställa att de som anmäler sig faktiskt dyker upp för att skriva provet är rimlig, eftersom hyreskostnaden för lokaler där högskoleprovet skrivs och administrationen av provet är en stor kostnad för samhället. Förbundsstyrelsen ser att sätten, förutom högskoleprovet, att ta sig in på högre utbildning måste ses över. Som det är nu finns olika intagsgrupper och krav som ibland kan missgynna sökande som inte nått högskolebehörighet under gymnasietiden. Den ekonomiska situationen för studenter måste förbättras för att högskoleutbildning ska vara ett alternativ för alla. Kostnaden för kurslitteratur, boende och resor till lärosätet är för höga i relation till studiebidraget. Resurserna till olika områden inom högskolan, och till olika högskolor i landet, måste ses över. Resursfördelningssystemet till högre utbildning måste säkerställa att även mindre och nya högskolor och universitet ges samma möjligheter att erbjuda en bra kvalitet. Lärarna Förbundsstyrelsen anser att klasstorlekarna och lärarens förutsättningar att kunna ge varje elev det stöd den behöver är det viktigaste för att nå en jämlik utbildning. Detta gäller särskilt för barn och elever i behov av särskilt stöd, som annars riskerar att hamna i skymundan. Förbundsstyrelsen ser gärna en nationell lärarstrategi som tar ett samlat grepp kring lärares möjlighet att göra ett bra jobb, där alltifrån löneläget, arbetsmiljösatsningar, karriärmöjligheter och fortbildning ingår. Det krävs ett större nationellt ansvarstagande för den framtida kompetensförsörjningen, men inte nödvändigtvis att skolan förstatligas. I den framtida kompetensförsörjningens utmaningar ingår också att bidra till mångfald inom skolväsendets yrkesgrupper, inte minst förskolan som har en mycket liten andel män anställda. Statliga myndigheter och nationella strategier är viktiga för att göra skolan jämlik över hela landet, men makten över skolan bör ligga närmare eleverna, i kommunen.

12 Lärare som har rätt utbildning, tid och ork skapar motivation och upptäckslust för kunskapen i sig själv mer än vad yttre incitament någonsin kan göra. Detta är lärarens yrke, och det är politikens roll är att skapa förutsättningar för att varje lärare ska kunna utföra det. Det är förbundsstyrelsens bild att lärare som följer skollag och läroplan redan arbetar med lusten att lära. Förbundsstyrelsen anser inte att det är politikens roll att lägga sig i exakt hur styrdokumenten ska följas. Det kollegiala lärandet måste också utvecklas. Lärare ska ha tid att fortbilda sig i diskussion med kollegor. En lärare måste också tillåtas fortsätta lära under sitt yrkesliv, och till och med forska. En annan vidareutbildning som förbundsstyrelsen särskilt vill uppmuntra är speciallärarutbildningen, där förbundsstyrelsen vill se att fler platser skapas. Friskolor och fria skolvalet En annan åtgärd för att skapa en sammanhållen skola där elever med olika bakgrund möts är att fasa ut skolor med religiös grund. Den synen har SSU haft sedan länge. Vad det gäller det fria skolvalet ser förbundsstyrelsen den segregation som det bidrar till. Skolvalet handlar ofta om att välja bort klasskamrater och områden, och ställer även krav på föräldrar att vara aktiva i sina barns skolval. Förbundsstyrelsen hänvisar till skrivelser i Jämlikhetsprogrammet. Betyg Förbundsstyrelsen menar att bildning och lust att lära är mer relevanta värdeord än prestationshets och konkurrens när det gäller skolan. Därför är vi kritiska till dagens betygssystem. För att eleven verkligen ska ges en chans att nå målen för utbildningen anser förbundsstyrelsen att det ska finnas två betygssteg från årskurs 8, godkänd och icke godkänd, som ska kompletteras med skriftliga omdömen. Dessa måste naturligtvis följas upp och jämföras över landet för att kunna se att alla skolor i Sverige ger alla elever möjlighet att nå betyget godkänd och alltså nå målen för undervisningen. Att inte jämföra tror förbundsstyrelsen skulle skada likvärdigheten i utbildningen. Föreningsliv och demokrati Förbundsstyrelsen kan inte nog poängtera föreningslivets, kulturskolans och fritidsverksamhetens roll för goda uppväxtvillkor för alla barn. Fritidsverksamhetens uppgift är att både fungera som omsorg och stimulera fortsatt lärande och utforskande. Med resurser och behöriga fritidspedagoger kan fritidsverksamheten nå sin fulla potential. Att däremot gå ifrån andra obligatoriska moment för att spela och skapa tror förbundsstyrelsen är fel väg att gå; skolan har ett ansvar att varje elev ska nå målen för samtliga ämnen. Istället tror förbundsstyrelsen på gedigen och lustfylld undervisning i de estetiska ämnena. Kulturskolan är enligt förbundsstyrelsen viktigt för att alla unga ska kunna ta del av, och själv skapa, kultur. Höga avgifter, dålig utbyggnad och passiv rekrytering gör dock att alla inte tar del av kulturskolans verksamhet. Förbundsstyrelsen vill öka tillgängligheten och göra kulturskolan avgiftsfri, men inte göra den till egen skolform med strikt läroplan. På så sätt möjliggörs för unga själva att påverka inriktningen på sin kulturskola. Museer och andra kulturinstitutioner borde nyttjas mer av skolan, och museerna ska vara avgiftsfria för alla. Vad gäller föreningslivet och skolan vill SSU öppna upp skolan för föreningsengagemang. Det är viktigt att föreningar och inte minst demokratiska politiska ungdomsförbund tillåts besöka skolor. På vissa skolor finns idag en möjlighet att vara ledig ett antal dagar för föreningsengagemang. Detta ser förbundsstyrelsen som positivt så länge eleven fortfarande kan tillgodose sig sin utbildning.

Arbete Utbildning Välfärd. Stockholm 2-5 augusti 2011. www.ssu.se

Arbete Utbildning Välfärd. Stockholm 2-5 augusti 2011. www.ssu.se m a gr o r P Arbete Utbildning Välfärd Antagna av SSU:s 36:e kongress Stockholm 2-5 augusti 2011 www.ssu.se Program Arbete Utbildning Välfärd Antagna av SSU:s 36:e kongress Stockholm 2-5 augusti 2011 www.ssu.se

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Partikongressmotioner 2009 H - N

Partikongressmotioner 2009 H - N Partikongressmotioner 2009 H - N H Sjukvård, tandvård, omsorg I Skola, utbildning J Bostad K Sociala frågor L Kultur M Lagar, Brott N Organisation Motion H07X Motion angående funktionshindrades rätt till

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box 115 44 100 61 Stockholm Telefon: 08-714 48 00 Telefax: 08-714 48 08 Besöksadress:

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

För ett feministiskt Stockholm

För ett feministiskt Stockholm För ett feministiskt Stockholm Politik för Stockholms stad Feministiskt initiativ Storstockholm 2014 Innehållsförteckning För ett feministiskt Stockholm... 1 Att färdas väl genom livet... 1 A. Medborgardemokrati...

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens jobb REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Nr 1. En energipolitik för jobb, välfärd och fortsatt låga koldioxidutsläpp Tack vare en framsynt

Läs mer

Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009

Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009 Ett Stockholm som investerar för framtiden Antaget vid distriktskongressen i april 2009 2 (38) Ett Stockholm som investerar för framtiden Det regionala programmet är det dokument där vi samlat uttrycker

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Kommitté 11 - Utbildning

Kommitté 11 - Utbildning Kommitté - Utbildning Kommitté - Utbildning Stärk Sverige som kunskapsnation Ett lands välfärd och tillväxt är i hög grad ett resultat av dess utbildningssystem. Sveriges framtida välstånd är beroende

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner H-K. Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö

Årsmöte 2011. Motioner H-K. Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö Årsmöte 2011 Motioner H-K H I J K Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö H01 En mer jämlik skola... 4 Utlåtande över motion H01 En mer jämlik skola... 4 H02 Motion om

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 1 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör generell välfärd,

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer