Övriga motioner SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga motioner SSU:s 38:e förbundskongress 2015"

Transkript

1 Övriga motioner SSU:s 38:e förbundskongress 2015

2 ÖA. Motionsutlåtanden Övriga motioner - Arbete Förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna ÖA1 ÖA16 Arbete åt alla och kampen för schysta jobb såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt är grunden för SSU:s syn på arbetsmarknadspolitiken. Denna syn utvecklas mer i tidigare antagna av kongressen program. Förbundsstyrelsen menar att det är där denna beskrivning bör finnas, snarare än att anta delar av den i mer begränsande motionsförslag. Frågor angående anställningsformer, utformningar av dessa och upphandlingar berörs många av de inkomna motionerna och pekar på de problem som växer sig allt större. Förbundsstyrelsen menar att socialdemokratins klassiska linje där fokus ligger på allas rätt till arbete med en lön man kan leva på och schysta arbetsförhållanden bör vara huvudlinjen även fortsättningsvis. Vi ska fortsätta arbeta för att svenska kollektivavtal ska gälla och att anställningsformerna ses över så att anställningsformerna inte ska delas upp i A och B-lag. De otrygga anställningarna på svensk arbetsmarknad har stadigt ökat under de senaste åren. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt med en fortsatt aktiv arbetsmarknadspolitik och att reglerna måste ses över vad gäller bemanningsanställda, anställningsformer och visstidsanställning. Avsaknaden av trygghet och det hårda klimat som vuxit sig starkare måste aktivt motarbetas med socialdemokratisk politik. Arbetsmarknadspolitiken måste rusta de arbetssökande och finanspolitiken måste stimulera framväxten av nya och bra arbeten. Förbundsstyrelsen vill se en fortsatt aktiv arbetsmarknadspolitik där press sätts på kommuner och landsting så att dessa tar en större roll i att förbättra arbetsförhållanden, även för egenanställda, och genom att ställa krav under offentliga upphandlingar. Att på detta område driva en aktiv socialdemokratisk politik anser vi vara rätta vägen fram. Dock anser vi inte att vi ska bestämma vem eller vilka som använder sig av socialdemokratiska begrepp och värdeord. Vi kan på det området endast påverka oss själva i första hand för att sedan driva samhällsutvecklande politik i den riktning vi eftersträvar. Vi vill se en ökad idédebatt med nya och skarpa förslag, men förbundsstyrelsen anser inte man generellt bör återinföra gamla satsningar utan snarare hitta nya lösningar med erfarenheter från tidigare gjorde satsningar. Såväl LAS som LOU är områden där politiken måste utvecklas. Förbundsstyrelsen välkomnar förslagen men anser det av största vikt att dessa debatter förs under förhandlingar av politiska handlingsprogram så att hela förbundet ska kunna påverka. Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen besluta Att genom ovanstående utlåtanden bifalla följande motioner: ÖA6:1 ÖA6:1 (SSU Stockholms Län) Att SSU verkar för en lagstiftning som innebär att svenska kollektivavtal ställs som krav vid en offentlig upphandling.

3 Att anse följande motioner besvarade: ÖA10:1, ÖA11:2, ÖA15:2 ÖA10:1 (SSU Östergötland) Att kommunerna ska genomföra stora satsningar för att öka antalet sommarjobb för ungdomar. ÖA11:2 (SSU Skåne) att arbetsgivare förbjuds att stapla visstidsanställningar efter varandra. ÖA15:2 (SSU Skåne) att förhindra företag från att avskeda personal utan saklig grund. Att avslå följande motioner: ÖA1:1, ÖA1:2, ÖA1:3, ÖA2:1, ÖA3:1, ÖA3:2, ÖA4:1, ÖA4:2, ÖA5:1, ÖA5:2, ÖA5:3, ÖA6:2, ÖA7:1, ÖA8:1, ÖA9:1, ÖA9:2 ÖA10:2, ÖA10:2, ÖA10:3, ÖA10:4, ÖA11:1, ÖA11:3, ÖA12:1, ÖA12:2, ÖA12:3, ÖA13:1, ÖA13:2, ÖA13:3, ÖA13:4, ÖA13:5, ÖA14:1, ÖA14:2, ÖA14:1 och 3-5, ÖA16:1, ÖA16:2, ÖA16:3 ÖA1:1 (SSU Stockholms stad): Att i alla texter där ordet arbetsgivare förekommer ska ordet justeras till arbetsköpare. ÖA1:2 (SSU Stockholms stad): Att alla texter för ordet arbetstagare förekommer ska ordet justeras till arbetssäljare. ÖA1:3 (SSU Stockholms stad): Att i alla texter och dokument som författas ska ordet arbetssäljare och användas istället för arbetstagare, och för ordet arbetsgivare ska istället ordet arbetsköpare användas. ÖA2:1 (SSU Stockholms stad): Att Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund ska verka för en lagstiftning om att vid alla offentliga upphandlingar ska ett av kraven vara att det företag som vinner upphandlingen ska ha ett svenskt kollektivavtal på sin arbetsplats. Detta gäller även eventuella underentreprenörer. ÖA3:1 (SSU Stockholms stad): Att varje arbetare skall erhålla ett årligt besked från sin arbetsköpare om det värdet arbetaren själv skapat, utfall att det värde arbetare skapat är av mätbar natur. ÖA3:2 (SSU Stockholms stad): Att det årliga beskedet över det värde som arbetaren skapat åt arbetsköparen ska redovisa hur stor del av det värdet arbetaren skapat som gått till arbetarköparens profit. ÖA4:1 (SSU Stockholms län): Att en shoppingfri dag i veckan införs. ÖA4:2 (SSU Stockholms län): Att under den shoppingfria dagen måste alla butiker utom secondhand, mataffärer och apotek vara stängda. ÖA5:1 (SSU Stockholms län): Att en ny sammanhållen myndighet införs som ersätter befintliga myndigheter som hanterar alla som i dag befinner sig utanför arbetsmarknaden. ÖA5:2 (SSU Stockholms län): Att staten satsar mer på förebyggande folkhälso- och arbetsmiljöarbete. ÖA5:3 (SSU Stockholms län): Att alla kommuner åläggs garantera sommarjobb i minst fyra veckor för åtminstone alla mellan 16 och 19 år. ÖA6:2 (SSU Stockholms län): Att alla företag som utför arbeten på en arbetsplats som vunnits genom en offentlig upphandling ska gå under svenska kollektivavtal. ÖA7:1 (SSU Värmland): Att SSU yrkar för att ett högre skadestånd bör tillfalla fackförbund och den drabbade i de fall där arbetsgivaren begått en olaglig uppsägning enligt LAS. ÖA8:1 (SSU Västernorrland): Att alla Sveriges kommuner och landsting upphör att använda sig av bemanningsföretag i sina verksamheter och istället själva anställer sina arbetare.

4 ÖA9:1 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för att chefsposter ersätts med arbetarstyrelser inom offentlig sektor och på gemensamt ägda företag. Styrelserna ska tillsättas genom val där enbart de anställda äger rösträtt. ÖA9:2 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA10:2 (SSU Östergötland): Att kommunerna inom en treårsperiod kan erbjuda alla ungdomar från nionde klass till andra året på gymnasiet minst 3 veckors sommarjobb. ÖA10:3 (SSU Östergötland): Att kommunen i denna satsning eftersträvar samarbete med näringslivet för att kunna erbjuda meningsfulla jobb. ÖA10:4 (SSU Östergötland): Att SSU Östergötland tar motionen i sin helhet som sin egen och driver frågan på SSUs förbundskongress. ÖA11:1 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för tryggare anställningar i enlighet med intentionerna i den här motionen. ÖA11:3 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA12:1 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för att förebygga att företag kan kringgå Arbetstidslagen, genom en likställelse i lagen med jourtid på maximalt belagd arbetstid på 40 h/vecka. ÖA12:2 (SSU Skåne): Att oseriösa företag förhindras att hitta på nya anställningsformer för att kringgå arbetstidslagen för att man förhindrar att man bara byter namn på anställningsformen i lagtext. ÖA12:3 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA13:1 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för en omskrivning av LOU så att lägsta anbud inte ska vara den enda styrande principen utan innefatta ett Total Cost perspektiv. ÖA13:2 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för en omskrivning av LOU så att eventuella brister i upphandlingsunderlaget påpekas direkt utan att man som leverantör väntar till utgången av upphandlingen för att överpröva. ÖA13:3 (SSU Skåne): Att SSU ska verka för att låta LOU även innefatta sociala villkor som kollektivavtal och huvudentreprenörsansvar. ÖA13:4 (SSU Skåne): Att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen för vidare beredning. ÖA13:5 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA14:1 (SSU Skåne): Att lagen om uthyrning av arbetskraft 2012:854 Så att lagen gäller oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte. ÖA14:2 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA15:1 (SSU Skåne): Att stabilisera arbetsmarknaden för att sätta stopp för att personal behandlas som slitoch-släng varor. ÖA15:3 (SSU Skåne): Att skapa en tryggare arbetsmarknad åt alla. ÖA15:4 (SSU Skåne): Att införa återanställningsrätten som skyddar den anställde mot att företagen anlitar bemanningsföretag för att kringgå återanställningsrätten. ÖA15:5 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖA16:1 (SSU Skåne): Att en begränsning av förhyrd personal i förhållande till ordinarie personalstyrkan införs. ÖA16:2 (SSU Skåne): Att förstärka och trygga anställningarna för de anställda på kundföretagen. ÖA16:3 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen.

5 ÖF. Motionsutlåtanden Övriga motioner Folkhälsa Förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna ÖF1 ÖF13 Ett framgångsrikt folkhälsoarbete bygger på ett gemensamt ansvarstagande mellan individen och samhället. Individens möjligheter att göra hälsofrämjande val ska möjliggöras och stödjas av samhället. Vi vet att människor med ekonomiska begränsningar drabbas särskilt hårt, vilket vi aldrig kan acceptera. Folkhälsoarbetet måste vara ett prioriterat arbete. För att vända utvecklingen måste vi börja mycket tidigare med förebyggande folkhälsoarbete. Samtidigt måste kopplingen mellan folkhälsoarbetet och minskade samhällsklyftor tydliggöras. De stora hälsoskillnaderna i dagens samhälle är djupt orättvisa och kostsamma för samhället. Drogpolitik För att nå målet om en förbättrad folkhälsa för alla är en minskad alkohol-, narkotika- och tobakskonsumtion viktig. För att göra detta behövs ett helhetsgrepp om arbetet med alkohol, narkotika och tobak (ANT) där både förebyggande arbete, kontroll och vård ses över. ANT- undervisningen i skolorna ska utökas. Det ska också genomföras satsningar på fler drogfria miljöer och stödja föreningslivet. Vi vill också att öl- och tobaksreklam förbjuds och att kontrollen av de med utskänkningstillstånd skärps. Det ska genomföras satsningar på behandlingshem så att de behov som finns verkligen täcks och möjligheten för missbrukare att välja vård istället för straff ska ses över. En nollvision om rökning är ett gott mål, men förbundsstyrelsen menar att det förebyggande arbetet är viktigare och mer verkningsfullt. Spel Förbundsstyrelsen ser problemen som har vuxit fram i och med den allt större exponeringen av casino och bettingsajter och är därför för det förbud som finns redan idag. Dock är problematiken mer komplex då det förbud som finns idag och som motionären tar upp inte berör problemet med sändningar från andra länder. Vad gäller e-sport anser inte förbundsstyrelsen att det är upp till politiken att godkänna sporter. Det ligger hos föreningslivet och det är där denna fråga bör drivas. Offentlig miljö Förbundsstyrelsen delar motionärernas åsikt att offentliga toaletter ska finnas till för men anser inte att de ska vara könsuppdelade på det sätt som motionärerna förespråkar utan ser hellre att toaletterna blir könsneutrala. Fyrverkerier och smällare är inte bara en fråga vad gäller miljöpåverkan utan för alla som vistas i närheten och kan förorsakas skada på flera sätt. Förbundsstyrelsen anser att åtgärder måste vidtas för att säkra användandet av fyrverkerier och smällare. Läkemedel

6 Vidare menar förbundsstyrelsen att vi inte har den rätta kompetensen för att avgöra vilka läkemedel som ska användas när och hur. Sådana avgöranden måste fortsatt ligga på myndigheter med erforderlig sakkunskap. Även frågan om program för rena sprutor bör ligga hos de som är bäst lämpade att bemöta problematiken. Vi delar motionärernas intention men menar detta bör drivas hemma i kommuner och landsting och inte bör beslutas om av förbundskongressen. Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen besluta Att genom ovanstående utlåtanden anse följande motioner besvarade: ÖF1:1, ÖF2:2 ÖF1:1 (SSU Stockholms stad): Att alla offentliga toaletter ska göras avgiftsfria. ÖF2:2 (SSU Stockholms stad): Att Sverige inför ett exponeringsförbud på tobak i alla affärer. Att avslå följande motioner: ÖF1:2, ÖF1:3, ÖF2:1, ÖF3:1, ÖF3:2, ÖF3:3, ÖF3:4, ÖF4:1, ÖF4:2, ÖF5:1, ÖF6:2, ÖF7:1, ÖF7:2, ÖF8:1, ÖF8:2, ÖF8:3, ÖF8:4, ÖF8:5, ÖF9:1, ÖF9:2, ÖF10:1, ÖF10:2, ÖF10:3, ÖF10:4, ÖF11:1, ÖF11:2, ÖF11:3, ÖF12:1, ÖF12:2, ÖF12:3, ÖF12:4, ÖF12:5, ÖF13:1, ÖF13:2 ÖF1:2 (SSU Stockholms stad): Att det ska finnas lika många offentliga toaletter för kvinnor som män. ÖF1:3 (SSU Stockholms stad): Att alla köpcentrum ska ha avgiftsfria toaletter. ÖF2:1 (SSU Stockholms stad): Att Sverige, likt Finland, ska sätta upp ett mål om ett rökfritt samhälle senast år 2040 och aktivt arbeta för detta mål. ÖF3:1 (Stockholms län): Att missbrukare som frivilligt söker vård ska få det gratis och slippa straff. ÖF3:2 (Stockholms län): Att återfall bland missbrukare inte ska bestraffas med avbrutna vårdinsatser. ÖF3:3 (Stockholms län): Att straffet för innehav av narkotika för eget bruk ändras från böter eller fängelse till böter eller avvänjningsvård. ÖF3:4 (Stockholms län): Att en utredning tillsätts med syftet att ta fram förslag på hur politiken med vetenskaplig grund kan inriktas för att minska narkotikans skadeverkningar på samhället och folkhälsan. ÖF4:1 (SSU Skaraborg): Att SSU ställer sig bakom e-sport som sport, samt verkar för ökad förståelse inom området. ÖF4:2 (SSU Skaraborg): Att SSU ställer sig bakom motionen och driver frågan mot SAP. ÖF5:1 (SSU Skaraborg): Att SSU ska verka för att lagen på cykelhjälm vid framförande av cykel eller cykelliknade fordon ska höjas från 15 år till 18 år. ÖF6:1 (SSU Norrbotten): Att SSU verkar för att reklam för casino och andra typer av bettingsajter förbjuds på svenska TV-kanaler enligt samma princip som råder kring tobak och alkohol. ÖF6:2 (SSU Norrbotten): Att SSU skickar motionen till den socialdemokratiska riksdagsgruppen. ÖF7:1 (SSU Göteborg): Att villkoren som Sverige har satt upp för spelreklam i medier som har sändningsuppehåll i Sverige också skall gälla spelreklam som kommer från medier som har sändningstillstånd i andra länder, marknadsföring av spelreklam. ÖF7:2 (SSU Göteborg): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖF8:1 (SSU Skåne): Att SSU tar ställning för ett förbud om reklam för spel om pengar. ÖF8:2 (SSU Skåne): Att SSU tar ställning för en lag om ett sänkt maxbelopp för spel i Sverige.

7 ÖF8:3 (SSU Skåne): Att SSU tar ställning för att lagstifta för tvång av varning för beroende på alla spel i Sverige. ÖF8:4 (SSU Skåne): Att SSU tar ställning mot att tillåta serveringstillstånd i samband med spel och dobbler i tillexempel nattklubbar och restauranger. ÖF8:5 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen ÖF9:1 (SSU Skåne): Att den tillåtna mängd alkohol importerad genom tullen sänks drastiskt. ÖF9:2 (SSU Skåne): Att SSU ställer sig bakom motionen. ÖF10:1 (SSU Skåne): Att SSU Skåne antar mtionen som sin egen och för den vidare till förbundskongressen ÖF10:2 (SSU Skåne): Att SSU på förbundskongressen 2015 antar motionen som sin egen. ÖF10:3 (SSU Skåne): Att SSU skickar motionen vidare till partiet. ÖF10:4 (SSU Skåne): Att SSU stödjer forskningen naloxon och driver tillämpning av det i fall forskningsresultatet visar att det skulle tillföra Sveriges verksamhet mot missbruk. ÖF11:1 (SSU Skåne): Att SSU tar motionen som sin egen. ÖF11:2 (SSU Skåne): Att SSU för frågan om rena sprutor till missbrukare. ÖF11:3 (SSU Skåne): Att ett sprututbytesprogram påbörjas i samtliga kommuner. ÖF12:1 (SSU Göteborg): Att man inför större kontroll av försäljarna. ÖF12:2 (SSU Göteborg): Att man slutar tillverka små smällare. ÖF12:3 (SSU Göteborg): Att man inför hårdare säkerhetskrav. ÖF12:4 (SSU Göteborg): Att man gör det straffbart att ha djur i närheten av fyrverkerier. ÖF12:5 (SSU Göteborg): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖF13:1 (SSU Östergötland): Att SSU Östergötland arbetar för ett exponeringsförbud för tobaksvaror i de butiker som säljer tobak. ÖF13:2 (SSU Östergötland): Att SSU Östergötland antar motionen som sin egen och skickar den vidare till förbundskongressen. ÖV. Motionsutlåtanden Övriga motioner - Välfärd Förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna ÖV1-ÖV16 Den gemensamma välfärden Den generella välfärden är en av vår tids största bedrifter. Inga andra samhällsystem kombinerar trygghet, frihet och oberoende lika effektivt som den. Samtidigt bidrar välfärdssamhället till ett samhällsklimat som främjar flexibilitet och kreativitet. Den samhällsmodell som svenska folket har valt innebär att den enskilde avstår en del av sin inkomst till det gemensamma mot löftet att samhället ska finnas där. Människor ska kunna lita på att våra gemensamma resurser används för allas vårt bästa, att välfärden finns där när vi behöver den.

8 Ett starkt Sverige är ett Sverige där människor mår bra. För att uppnå detta är en välfungerande hälso- och sjukvård avgörande. Men för att i framtiden kunna ge den bästa hälso- och sjukvården måste också det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet stärkas. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete bygger på ett gemensamt ansvarstagande mellan individen och samhället. Individens möjligheter att göra hälsofrämjande val ska möjliggöras och stödjas av samhället. Människor med ekonomiska begränsningar drabbas särskilt hårt, vilket vi aldrig kan acceptera. Folkhälsoarbetet behöver prioriteras. För att vända utvecklingen måste vi börja mycket tidigare med förebyggande folkhälsoarbete. Samtidigt måste kopplingen mellan folkhälsoarbetet och minskade samhällsklyftor tydliggöras. De stora hälsoskillnaderna i dagens samhälle är djupt orättvisa så väl som kostsamma för samhället. Psykisk ohälsa Flertalet av de inkomna motionerna tar upp den psykiska ohälsan och dess framfart. Den psykiska ohälsan bland framför allt unga har blivit allt större. Andelen åringar som besväras av ängslan, oro eller ångest har tredubblats de senaste tjugo åren. För att bemöta denna negativa utvecklig krävs att samhället tar krafttag. Vi måste få ett helhetsgrepp kring hur vi skapar de rätta förutsättningarna för unga i skolan, på universiteten och början av arbetslivet. En viktig del i detta är tillgången till psykologer och kuratorer. Förbundsstyrelsen håller med om att de senaste årens nedskärningar i elevhälsan har bidragit till dagens oroande utveckling. Det behövs fler kuratorer och psykologer i skolorna. Vi tror dock inte att en lagstadgad reglering angående väntetid är rätt strategi. Olika skolor kan ha olika behov och olika kommuner ha olika förutsättningar. Därtill skulle ett system där alla elever kallas till en kurator eller psykolog kunna leda till en ineffektiv allokering av resurser där de barn och ungdomar som inte är i behov av en psykolog tar värdefull tid från de som behöver det allra mest. Förbundsstyrelsen ser också att det behövs ett system som säkerställer att ett barn får den hjälp det behöver, oavsett om en av vårdnadshavarna motsätter sig det. Förbundsstyrelsen håller med om att den enskilde individen inte ska drabbas ekonomiskt vid akut sökande för ohälsa utan att även detta ska täckas av högkostnadsskyddet. Sexualpolitik Sexualiteten är för många en viktig del i livet. Alla ska ha rätt att utöva sin sexualitet så länge den inte skadar någon annan. Förbundsstyrelsen menar att det är viktigt med samförstånd och respekt oavsett sexualitet. Vi vill att alla människor ska ha friheten att bestämma över sin egen sexualitet. Så är det inte idag. Samhället domineras av en heterosexuell norm. Detta måste vi motarbeta. För att människor ska få kunskap om sexualitet och samlevnad krävs att sexualundervisningen förbättras. Undervisningen ska ge information om hur man på ett säkert sätt njuter av sin sexualitet. Valfrihet Välfärden måste vara lyhörd för den enskildes behov. Det är alltid människan och hennes behov som ska stå i centrum. För SSU handlar valfrihet om att ge människor makt över det egna livet. Oavsett driftsform ska välfärden hålla en hög och likvärdig kvalitet. Det fordrar att offentliga och privata utförare har samma skyldigheter gällande meddelarskydd, offentlighetsprincip och beskattning. Vidare måste invånarna i en kommun få möjligheten att påverka etableringar så att dessa bidrar till ett mervärde i välfärdssektorn. Skulle detta mervärde riskera att utebli ska kommunen ha vetorätt mot etablering. Förbundsstyrelsen vill därför att ett kommunalt veto ska införas och att LOV ska rivas upp för att säkerställa att kommuner ska ha möjlighet

9 att påverka utbudet av utförare i välfärden och garantera en god kvalitet. Kommunerna ska även ha möjlighet att ställa minimikrav för sociala villkor vid upphandling av välfärdstjänster. Vinst i välfärden Välfärden ska styras och kontrolleras gemensamt av det offentliga och fördelas efter behov. Vinstintresset ska inte vara en styrande faktor i välfärden. Det finns flera sätt att säkerställa detta. Förbundsstyrelsen vill att en icke-vinstprincip, som innebär att värdeöverföring begränsas till ränta på insatt kapital, ska vara gällande inom vård, skola och omsorg. Detta är ett reellt och lämpligt alternativ till de val- och marknadsmodeller som har blivit norm inom offentlig sektor. Förbundsstyrelsen anser inte att det är välfärdens ansvar att erbjuda finansiell rådgivning åt alla medborgare utan menar att det fortsatt bör ligga hos banker och inte konkurrera med välfärdens många andra utmaningar. Välfärd och utbildning Flera inkomna motioner berör skolan och dess organisering. Bland dessa finns motioner angående såväl kostnadsfri frukost som sjukförsäkring för studenter. Sådana frågor anser förbundsstyrelsen vara av stor vikt, och förbundet driver dem redan i detta nu, redan bedrivs av förbundet i detta nu. Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen besluta Att genom ovanstående utlåtande bifalla följande motioner: ÖV2:1, ÖV14:2 ÖV2:1 (SSU Stockholms stad): Att SSU ska verka för att högkostnadsskyddet ska täcka dygnsavgiften vid tvångsvård av psykisk ohälsa. ÖV14:2 (SSU Stockholm): Att mer resurser ska läggas på utbildning om våld i samkönade relationer inom rättsväsendet, sjukvården och socialtjänsten. Att anse följande motioner besvarade: ÖV3:1, ÖV5:1, ÖV8:1, ÖV8:2, ÖV11:2 ÖV3:1 (SSU Stockholms stad): Att SSU ska verka för införandet av kostnadsfri skolfrukost i grundskolan. ÖV5:1 (SSU Skaraborg): Att SSU ska ta ställning för att mer ska göras för att förbättra svensk psykiatri. ÖV8:3 (SSU Göteborg): Att SSU verkar för att införa sjukförsäkring för samtliga studenter. ÖV8:3 (SSU Göteborg): Att SSU verkar för att införa sjukförsäkringar för studenter som inte tar studiemedel. ÖV11:2 (SSU Skåne): Att ett jämställdshetsperspektiv krävs när skattemedel används i kulturarrangemang. Att avslå följande motioner:

10 ÖV1:1, ÖV1:2, ÖV1:3, ÖV3:1, ÖV4:1, ÖV4:2, ÖV4:3, ÖV4:4, ÖV4:5, ÖV6:1, ÖV7:1, ÖV7:2, ÖV8:3, ÖV9:1, ÖV9:2, ÖV9:3, ÖV10:1, ÖV10:2, ÖV11:1, ÖV11:3, ÖV12:1, ÖV12:2, ÖV13:1, ÖV13:2, ÖV14:1, ÖV14:3, ÖV14:4, ÖV14:5, ÖV15:1, ÖV16:1, ÖV16:2 ÖV1:1 (SSU Stockholms stad): Att berörda tjänstemän får de medel som behövs för att stoppa eskaleringen av depression hos skolungdomar/kompisgäng. ÖV1:2 (SSU Stockholms stad): Att metoden för att stoppa eskaleringen lämnas upp till tjänstemän/ berörda myndigheter. ÖV1:3 (SSU Stockholms stad): Att motionen skickas vidare till socialdemokratiska partikongressen. ÖV4:1 (SSU Stockholms stad): Att fler platser finns tillgängliga inom den psykiatriska heldygnsvården. ÖV4:2 (SSU Stockholms stad): Att alla akut sökande personer med allvarliga besvär ska kunna erbjudas en plats. ÖV4:3 (SSU Stockholms stad): Att mer personal ska anställas inom psykiatrins heldygnsvård för att kunna täcka upp det ökade behovet. ÖV4:4 (SSU Stockholms stad): Att motionen ska skickas vidare till SSU:s förbundskongress. ÖV4:5 (SSU Stockholms stad): Att motionen skickas vidare till Stockholms arbetarekommun. ÖV6:1 (SSU Jönköping): Att de privata sjukförsäkringarna avskaffas. ÖV7:1 (SSU Göteborg): Att vi träder ikraft en lag där det står klart och tydligt att det som personer med funktionsnedsättning genomgår varje dag är diskriminering. ÖV7:2 (SSU Göteborg): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖV8:3 (SSU Göteborg): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖV9:1 (SSU Göteborg): Att nuvarande lagstiftning utreds och förändras enligt ovan nämnda förslag. ÖV9:2 (SSU Göteborg): Att en statlig anpassningspremie införs ur vilken företag med omfattande anpassningar kan söka medel. ÖV9:3 (SSU Göteborg): Att antar motionen som sin egen. ÖV10:1 (SSU Skåne): Att det offentliga upprättar oberoende finansiella rådgivare som agerar endast i medborgarnas intressen. ÖV10:2 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖV11:1 (SSU Skåne): Att kulturutbudet blir mer jämställt. ÖV11:3 (SSU Skåne): Att SSU antar motionen som sin egen. ÖV12:1 (SSU Uppland): Att SSU Uppland ska verka för att införa obligatoriskt kuratorkontrakt varje läsår i Uppsala läns kommuners skolor för samtliga elever i grundskola och gymnasium. ÖV12:2 (SSU Uppland): Att årsmötet skickar med motionen vidare till SSU-förbundets kongress ÖV13:1 (SSU Jönköping): Att SSU ställer sig bakom att tillåta vinstdriven privat välfärd på en fri marknad. ÖV13:2 (SSU Jönköping): Att SSU ställer sig bakom Lagen Om Valfrihet (LOV). ÖV14:1 (SSU Stockholms stad): Att SSU ska arbeta för att våldet i nära samkönade relationer anses likvärdigt våldet i särkönade relationer i rättsväsendets, sjukvårdens och socialtjänstens ögon. ÖV14:3 (SSU Stockholms stad): Att en del av det totala forskningsanslaget öronmärks för undersökningar och forskning om våld i samkönade relationer och bemötandet av personer som har varit med om våldet och söker hjälp. ÖV14:4 (SSU Stockholms stad): Att socialtjänsten reformeras för att på ett inkluderande sätt kunna hjälpa de som har blivit och blir utsatta för våld i samkönade relationer. ÖV14:5 (SSU Stockholms stad): Att SSU antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Socialdemokraternas nästa partikongress. ÖV15:1 (SSU Stockholms stad): Att socialt umgänge blir en behovsberättigad insats inom hemtjänsten.

11 ÖV16:1 (SSU Halland): Att alla Sveriges grundskolelever skall erbjudas Frukost. ÖV16:2 (SSU Halland): Att anta motionen som sin egen. ÖU. Motionsutlåtanden Övriga motioner Utbildning Förbundsstyrelsens utlåtanden över motionerna ÖU1 ÖU29 Avgiftsfri skola Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att fortsätta värna om en avgiftsfri skola för alla och att motverka de dolda avgifter som kostnader för utflykter, material eller annat. Detta är avgörande för en jämlik skola. Högskolan Vad gäller högskoleprovet anser förbundsstyrelsen att en avgift för att säkerställa att de som anmäler sig faktiskt dyker upp för att skriva provet är rimlig, eftersom hyreskostnaden för lokaler där högskoleprovet skrivs och administrationen av provet är en stor kostnad för samhället. Förbundsstyrelsen ser att sätten, förutom högskoleprovet, att ta sig in på högre utbildning måste ses över. Som det är nu finns olika intagsgrupper och krav som ibland kan missgynna sökande som inte nått högskolebehörighet under gymnasietiden. Den ekonomiska situationen för studenter måste förbättras för att högskoleutbildning ska vara ett alternativ för alla. Kostnaden för kurslitteratur, boende och resor till lärosätet är för höga i relation till studiebidraget. Resurserna till olika områden inom högskolan, och till olika högskolor i landet, måste ses över. Resursfördelningssystemet till högre utbildning måste säkerställa att även mindre och nya högskolor och universitet ges samma möjligheter att erbjuda en bra kvalitet. Lärarna Förbundsstyrelsen anser att klasstorlekarna och lärarens förutsättningar att kunna ge varje elev det stöd den behöver är det viktigaste för att nå en jämlik utbildning. Detta gäller särskilt för barn och elever i behov av särskilt stöd, som annars riskerar att hamna i skymundan. Förbundsstyrelsen ser gärna en nationell lärarstrategi som tar ett samlat grepp kring lärares möjlighet att göra ett bra jobb, där alltifrån löneläget, arbetsmiljösatsningar, karriärmöjligheter och fortbildning ingår. Det krävs ett större nationellt ansvarstagande för den framtida kompetensförsörjningen, men inte nödvändigtvis att skolan förstatligas. I den framtida kompetensförsörjningens utmaningar ingår också att bidra till mångfald inom skolväsendets yrkesgrupper, inte minst förskolan som har en mycket liten andel män anställda. Statliga myndigheter och nationella strategier är viktiga för att göra skolan jämlik över hela landet, men makten över skolan bör ligga närmare eleverna, i kommunen.

12 Lärare som har rätt utbildning, tid och ork skapar motivation och upptäckslust för kunskapen i sig själv mer än vad yttre incitament någonsin kan göra. Detta är lärarens yrke, och det är politikens roll är att skapa förutsättningar för att varje lärare ska kunna utföra det. Det är förbundsstyrelsens bild att lärare som följer skollag och läroplan redan arbetar med lusten att lära. Förbundsstyrelsen anser inte att det är politikens roll att lägga sig i exakt hur styrdokumenten ska följas. Det kollegiala lärandet måste också utvecklas. Lärare ska ha tid att fortbilda sig i diskussion med kollegor. En lärare måste också tillåtas fortsätta lära under sitt yrkesliv, och till och med forska. En annan vidareutbildning som förbundsstyrelsen särskilt vill uppmuntra är speciallärarutbildningen, där förbundsstyrelsen vill se att fler platser skapas. Friskolor och fria skolvalet En annan åtgärd för att skapa en sammanhållen skola där elever med olika bakgrund möts är att fasa ut skolor med religiös grund. Den synen har SSU haft sedan länge. Vad det gäller det fria skolvalet ser förbundsstyrelsen den segregation som det bidrar till. Skolvalet handlar ofta om att välja bort klasskamrater och områden, och ställer även krav på föräldrar att vara aktiva i sina barns skolval. Förbundsstyrelsen hänvisar till skrivelser i Jämlikhetsprogrammet. Betyg Förbundsstyrelsen menar att bildning och lust att lära är mer relevanta värdeord än prestationshets och konkurrens när det gäller skolan. Därför är vi kritiska till dagens betygssystem. För att eleven verkligen ska ges en chans att nå målen för utbildningen anser förbundsstyrelsen att det ska finnas två betygssteg från årskurs 8, godkänd och icke godkänd, som ska kompletteras med skriftliga omdömen. Dessa måste naturligtvis följas upp och jämföras över landet för att kunna se att alla skolor i Sverige ger alla elever möjlighet att nå betyget godkänd och alltså nå målen för undervisningen. Att inte jämföra tror förbundsstyrelsen skulle skada likvärdigheten i utbildningen. Föreningsliv och demokrati Förbundsstyrelsen kan inte nog poängtera föreningslivets, kulturskolans och fritidsverksamhetens roll för goda uppväxtvillkor för alla barn. Fritidsverksamhetens uppgift är att både fungera som omsorg och stimulera fortsatt lärande och utforskande. Med resurser och behöriga fritidspedagoger kan fritidsverksamheten nå sin fulla potential. Att däremot gå ifrån andra obligatoriska moment för att spela och skapa tror förbundsstyrelsen är fel väg att gå; skolan har ett ansvar att varje elev ska nå målen för samtliga ämnen. Istället tror förbundsstyrelsen på gedigen och lustfylld undervisning i de estetiska ämnena. Kulturskolan är enligt förbundsstyrelsen viktigt för att alla unga ska kunna ta del av, och själv skapa, kultur. Höga avgifter, dålig utbyggnad och passiv rekrytering gör dock att alla inte tar del av kulturskolans verksamhet. Förbundsstyrelsen vill öka tillgängligheten och göra kulturskolan avgiftsfri, men inte göra den till egen skolform med strikt läroplan. På så sätt möjliggörs för unga själva att påverka inriktningen på sin kulturskola. Museer och andra kulturinstitutioner borde nyttjas mer av skolan, och museerna ska vara avgiftsfria för alla. Vad gäller föreningslivet och skolan vill SSU öppna upp skolan för föreningsengagemang. Det är viktigt att föreningar och inte minst demokratiska politiska ungdomsförbund tillåts besöka skolor. På vissa skolor finns idag en möjlighet att vara ledig ett antal dagar för föreningsengagemang. Detta ser förbundsstyrelsen som positivt så länge eleven fortfarande kan tillgodose sig sin utbildning.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Samhällsorientering på modersmål Kursplan

Samhällsorientering på modersmål Kursplan Samhällsorientering på modersmål Kursplan Syfte Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om: - de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan

Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4283 och 15/4299 2015-10-23 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad Åsa Ernestam Motionerna 50 - Elevhälsogaranti och 65 - Stärk den svenska elevhälsan Beslut Styrelsen föreslår

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Motion 1: Mer positiv styrelse

Motion 1: Mer positiv styrelse Motion 1: Mer positiv styrelse Medlemmar i SSU får ofta höra innan årsmötestider att vi ska skriva motioner. om vad som hellst. om allt, från stort till litet. Vi får också hör att vi inte behöver komma

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH REMISSVAR Rnr 26.04 2004-06-14 Gerd Larsson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH SACO Studentråd

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden.

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden. 090531 Göran Hägglund Talepunkter inför Barnhälsans dag i Jönköping 31 maj. [Det talade ordet gäller.] Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Om behovet av fler skolkuratorer Akademikerförbundet SSR 2014 12 03 Var femte ung person i Sverige lider av psykisk ohälsa enligt samstämmiga

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer