Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008"

Transkript

1 Ura 2007:3 ISSN Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

2 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning... 3 Uppföljning av tidigare prognoser Internationell översikt Finansiella marknader Svensk ekonomi Efterfrågan på arbetskraft Sysselsättningen Näringsgrenar Jord- och skogsbruk Industri Byggnadsverksamhet Privata tjänster Offentliga tjänster Utbudet av arbetskraft Arbetslöshet Undersysselsatta Arbetsmarknadspolitiska program Regional utveckling Bilaga 1 Kodförklaring till länsbokstäverna Bilaga 2 Bristindex Bilaga 3 Metod och urval

3 2

4 Sammanfattning Fortsatt stark världsekonomi Arbetsmarknaden fortsätter under åren 2007 och 2008 att präglas av hög efterfrågan på arbetskraft. Detta väntas leda till en stark ökning av sysselsättningen och sjunkande arbetslöshet. Den globala ekonomin ger ett stort positivt bidrag till utvecklingen och den fortsätter att vara stark under åren 2007 och 2008, även om en viss dämpning sker under perioden. Det är en allt tydligare inbromsning av den ekonomiska aktiviteten i Förenta staterna som för in världsekonomin i en något lägre tillväxtbana, dock inte i samma grad som under tidigare försvagningar i USA. Förklaringen är Kinas och Indiens växande betydelse för världsekonomin, och utvecklingen i dessa länder utgör en tydlig motkraft till dämpningen i Förenta staternas ekonomi. Till detta kommer också en positiv inverkan från Europa som gått in i en klart förbättrad ekonomisk utvecklingsfas. Den tyska ekonomin har återigen blivit konjunkturlokomotivet inom Euroområdet, vilket ger en positiv effekt i hela EUområdet. Till detta kommer att de ekonomiska utsikterna också är goda för de nordiska länderna. Sammantaget är de ekonomiska utsikterna bra för länder som är centrala för svensk exportindustri. Den ekonomiska utvecklingen i världen väntas växla ned från strax över 5 procent år 2006 till cirka 4,5 procent år Nedåtriskerna är emellertid större än uppåtchanserna i världsekonomin under prognosåren. Toppen nådd i Sverige men tillväxten fortsatt hög Den svenska ekonomin utvecklades starkt under år 2006 och BNP-tillväxten uppgick till 4,2 procent. Det har dock skett en dämpning i tillväxttakten under första kvartalet 2007, vilket tyder på att konjunkturtoppen har passerats. Det finns emellertid en rad indikatorer som talar för att tillväxten har varit något starkare än vad SCB:s Nationalräkenskaper redovisade för första kvartalet 2007, och mycket talar för att det kommer att ske en viss revidering uppåt. Det som drog ned tillväxten under första kvartalet var en svag exportutveckling och en förhållandevis stark importökning samt en svagare privat konsumtion än väntat. Hushållens ekonomi förstärks emellertid kraftigt i år och detta tillsammans med hushållens starka förmögenhetsställning talar för att den privata konsumtionen utvecklas starkt under prognosperioden. Investeringskonjunkturen har förstärkts ytterligare och blir en central komponent för tillväxten i 3

5 synnerhet under 2007 och det finns också vissa tecken på att exporten kan komma att uppvisa något högre tillväxttal än vad som var fallet för första kvartalet. Dock påverkas exporten negativt av avmattningen i världsekonomin och den antagna apprecieringen av kronan, samtidigt som importen fortsätter att gynnas av en stark inhemsk efterfrågan. Det betyder att exportnettot drar ner BNP-utvecklingen under prognosperioden. BNP-tillväxten beräknas till 4,1 procent år 2007 och till 3,3 procent år fler sysselsatta på två år Antalet sysselsatta beräknas öka med personer år 2007 och med ytterligare personer år Det innebär att sysselsättningen kommer att ha ökat med personer under en fyraårsperiod. Detta är jämförbart med uppgången vid mitten av 1970-talet men lägre än under åren kring det senaste sekelskiftet. Beräkningarna bygger på att sysselsättningsökningen fortsätter att sakta av under prognosperioden, vilket härleds till att också tillväxten i ekonomin bromsar in. En annan viktig förklaring är att rekryteringsproblemen fortsätter att stiga stadigt inom vissa delar av arbetsmarknaden och inom vissa regioner, vilket gör att företagen inte kommer att kunna expandera i önskad utsträckning. Arbetsmarknadsstyrelsens prognos bygger framför allt på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning med svar från knappt arbetsställen inom privat sektor och nästan alla primärkommuner och landsting. Resultaten visar på en mycket stark framtidstro för det privata näringslivet, till och med det mest positiva som någonsin uppmäts, medan den kommunala sektorn fortsätter att vara återhållsam i sina rekryteringsplaner trots en påtagligt förbättrad ekonomi. Storstadslänen ökar takten Det är storstadslänen som har fått störst del av sysselsättningsökningen under de senaste fyra kvartalen. Den genomsnittliga ökningstakten för storstadslänen har varit 2,6 procent, att jämföra med skogslänens 1,6 procent och övriga läns ökning med 1,7 procent. Även under det kommande året blir det den förbättrade arbetsmarknaden i storstadslänen som driver sysselsättningen uppåt. Den starkaste utvecklingen förväntas i Skåne och Stockholms län som tillsammans svarar för närmare hälften av rikets totala ökning under år Om även Västra Götaland inkluderas svarar dessa län gemensamt för nästan två av tre tillkommande jobb. Detta kan jämföras med deras andel av befolkningen år som är cirka 50 procent. Samtliga län förväntar sig dock en ökning av antalet sysselsatta, med cirka en procent som minsta ökning, och alla län förväntar sig även en minskad arbetslöshet. 4

6 Svagare arbetskraftsutbud än väntat Arbetskraftsutbudet har utvecklats betydligt svagare än förväntat trots att många faktorer borde ha drivit upp arbetskraftsutbudet rejält. Detta har lett till att vi kraftigt reviderat ner utbudets ökning för år 2007 jämfört med höstprognosen Bland annat bedömdes nedskärningen av antalet personer i program med aktivitetsstöd medföra en påtaglig ökning av utbudet av arbetskraft. Anledningen är att de som har aktivitetsstöd ska klassas som personer ej i arbetskraften enligt arbetskraftsundersökningen (AKU), och de ska genom neddragningen föras över till arbetskraften. Det har emellertid visat sig att AKU endast fångar in cirka 50 procent av dem som har aktivitetsstöd på rätt sätt medan den andra hälften ingår i arbetskraften, antingen som arbetslösa eller som sysselsatta. En korrekt klassificering skulle ha lett till att vår höstprognos över utbudet av arbetskraft inte hade behövt revideras ned nämnvärt. Med andra ord råder en konstant överskattning av arbetskraften genom att en del av arbetskraften består av personer som definitionsmässigt inte borde ingå där. Detta innebär också att sysselsättning och arbetslöshet överskattats i AKU. Med hänsyn till detta beräknas utbudet av arbetskraft komma att öka med personer år 2007 och med personer år Arbetslösheten faller kraftigt Den oväntat svaga utvecklingen av utbudet av arbetskraft innebär också att arbetslösheten reviderats ned påtagligt jämfört med föregående prognos. Vi beräknar att arbetslösheten åren 2007 och 2008 omfattar respektive personer. Det motsvarar 4,8 respektive 4,2 procent av arbetskraften. År 2006 uppgick arbetslösheten till 5,4 procent eller personer. Bedömningen av arbetslösheten bygger på att antalet personer som kommer att delta i arbetsmarknadspolitiska program minskar kraftigt, från nästan personer 2006 till personer under både år 2007 och år Det sker en kraftig omfördelning av programinriktningen mellan åren 2007 och Det är införandet av jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa och jobbgarantin för ungdomar som står för denna förändring. Antalet personer i program som klassas som sysselsättning (exklusive lönebidrag och OSA) minskar stadigt under prognosperioden vilket sammanhänger med att friåret upphör, plusjobben fasas ut och utbildningsvikariaten samt alla anställningsstöd med undantag av det särskilda anställningsstödet upphör. Påtagligt ökad brist på arbetskraft Den starka ekonomiska utvecklingen och den höga efterfrågan på arbetskraft har medfört att antalet företag som upplevt brist på arbetskraft 5

7 har ökat. Problematiken berörde nästan var tredje arbetsplats i vårens undersökning och den andelen bedöms öka betydligt under prognosperioden. Detta får till följd att lönerna stiger snabbare framöver och att risken för löneinflation ökar. Det argumentet ligger bakom antagandet i prognosen att Riksbanken höjer sin styrränta i flera omgångar, och att den uppgår till cirka 4,5 procent mot slutet av Enligt vår undersökning har också lönerna ökat mer hos företag som upplever brist på arbetskraft än hos företag som inte har några rekryteringsproblem. Skillnaden uppgick till 0,3 procentenheter. En annan iakttagelse är att mindre arbetsställen uppvisar en större skillnad mellan dessa grupper än större arbetsställen, vilket betyder att brist på arbetskraft leder till kraftigare kostnadsökningar för mindre arbetsställen än för större. Andra effekter av bristen på arbetskraft var bland annat att rekryteringsprocessen tog längre tid och att befintlig personal fick arbeta mera. En allvarlig konsekvens var att närmare 40 procent av de arbetsställen som upplevt brist över huvud taget inte lyckats rekrytera vid intervjutillfället. Inom det privata näringslivet uppgav arbetsgivarna att det fanns vakanser som de försökt rekrytera till och där de upplevt brist på arbetskraft, och drygt av dessa platser var inte besatta vid intervjutillfället. Det fanns även vakanser som arbetsgivarna inte ens försökt rekrytera till på grund av bristen på arbetskraft, så kallad dold brist. Detta antal vakanser uppgick till Summan av ej besatta vakanser och antalet obesatta vakanser som arbetsgivarna inte försökt rekrytera till uppgick således till cirka Det antalet kan relateras till det stora antalet rekryteringar inom det privata näringslivet under ett år, drygt år Den dolda bristen är främst koncentrerad till mindre arbetsställen (färre än 20 anställda). Resultaten ger således vid handen att Arbetsförmedlingens uppsökande verksamhet är utomordentligt viktig. En annan slutsats i rapporten är att bristen är större för arbetsgivare som inte anmäler sina lediga platser till Arbetsförmedlingen. Under det kommande året bedöms rekryteringsproblemen komma att bli särskilt stora inom följande områden: Yrken inom byggnads- och anläggningsverksamhet, flertalet yrken Yrken inom industrin, främst yrken med höga kvalifikationskrav Yrken inom teknik och data, allt fler inriktningar Serviceyrken inom privat tjänstesektor, ett ökat antal yrken Högskoleyrken inom kommunal sektor, allt fler yrken 6

8 Fortsatt svårt för vissa grupper Trots att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt finns det grupper av arbetssökande som får fortsatt stora svårigheter att finna en lösning på sina arbetsmarknadsproblem. Vi har identifierat följande grupper: Ungdomar med kort och bristfällig utbildning Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga Utomeuropeiskt födda Kvinnor med kort skolutbildning Vi kan konstatera att antalet personer inom ramen för dessa grupper som finns i arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd endast minskat svagt, trots en stark och växande arbetskraftsefterfrågan och trots att antalet personer i arbete med stöd ökat under det senaste året. Slutsatsen är att grupperna med svag ställning ännu inte i någon större utsträckning har gynnats av den starka efterfrågan på arbetskraft. Detta ligger helt i linje med vårt budskap i höstprognosen För många av dem som återfinns i dessa grupper finns normalt en tidsfördröjning innan de i ökad utsträckning finner arbeten. Utsikterna för resterande del av 2007 och för år 2008 tyder i och för sig på att den beskrivna gruppen på cirka personer kommer att få en viss lättnad i arbetsmarknadssituationen. Vi räknar med att antalet kan sjunka till mellan och under loppet av prognosperioden, beroende på ökade möjligheter att komma ut i arbete jämfört med tidigare samt aktiva insatser inom arbetsmarknadspolitikens ram. En annan grupp som har svårt att få arbete är de äldre arbetslösa. Det visar sig bland annat att de har de längsta arbetslöshets- och inskrivningstiderna av samtliga åldersgrupper. Uppåt i alla branscher Alla näringsgrenar uppvisar en stark framtidstro, till och med jordoch skogsbruk. Antalet anställda inom jordbruket ökar enligt vår undersökning under prognosperioden, men sysselsättningen bedöms ändå minska något genom att antalet företagare och medhjälpande familjemedlemmar krymper. Industrin har en stark framtidstro och räknar med att efterfrågan på dess produkter ökar ytterligare. Rekryteringsplanerna är också expansiva och investeringsplanerna är rekordstora. Det finns dock tydliga tecken på att tillväxttakten i orderingången dämpats i synnerhet från exportmarknaden och till detta skall läggas att den starka produktivitetstillväxten mattats. Vi bedömer att 7

9 högtrycket inom industrin försvagas, men att antalet sysselsatta ökar med personer under år En viss nedgång av sysselsättningen väntas åter under år 2008 då vi räknar med färre sysselsatta än år Bristen på arbetskraft är också i stigande och berör i första hand kvalificerade yrkesarbetare, exempelvis CNC/NC-operatörer, men även vissa kategorier av ingenjörer och tekniker är svårrekryterade. Aktiviteten inom byggnadsverksamheten är mycket hög och företagen ser ljust på tillvaron. Mycket tyder dock på att toppen är nådd men aktiviteten kommer att ligga kvar på en hög nivå under hela prognosperioden. Rekryteringsplanerna är mycket expansiva men det kan bli svårt att realisera dem på grund av den svåra bristen på arbetskraft. Antalet arbetslösa inom byggyrkena ligger på en mycket låg nivå, och det krävs därför att arbetsgivarna breddar sin rekryteringsbas, exempelvis genom validering av yrkeskompetens eller genom att söka arbetskraft utanför landets gränser. Det finns dock tecken på att rekryteringskraven minskat, och trots allt räknar vi med att sysselsättningen kan stiga med personer år 2007 och med personer år Många nya jobb inom privat tjänstesektor Den privata tjänstesektorn är det lokomotiv som drar upp landets sysselsättningstillväxt till höga nivåer. Företagen uppvisar en stor optimism och planerar att öka antalet anställda påtagligt under de närmaste åren. Området är emellertid mycket heterogent. Uppdragssektorn inklusive datakonsultverksamheten är motorn och området svarar för huvuddelen av sysselsättningsökningen. Arbetsgivarna bedömer att de har ett mycket starkt år framför sig och räknar med att utöka antalet anställda påtagligt. Inom datakonsultbranschen har dock bristen på arbetskraft stigit kraftigt. Detsamma gäller för exempelvis arkitektföretag, redovisningsföretag och företag som ger teknisk, juridisk eller ekonomisk rådgivning. Anställningskraven är vanligen examen från högskolan. Uppdragssektorn inrymmer även företag där arbete finns för icke högskoleutbildade, exempelvis vissa områden inom bemanning samt lokalvård. Bemanningsföretagen har expanderat kraftigt under de senaste åren och ser ljust på framtiden. Antalet anställda inom bemanningsföretagens branschorganisation uppgår dock till knappt personer, det vill säga under 1 procent av samtliga sysselsatta. Företag som erbjuder lokalvård gynnas av införandet av skattereduktion för hushållsnära tjänster. Effekten är dock mycket svår att uppskatta. Varuhandeln ser också ljust på framtiden och räknar med att fortsätta öka antalet anställda. Detta gäller både detaljhandeln och partihandeln. 8

10 Det finns också fog för denna optimism eftersom hushållens inkomster stiger kraftigt i år, med drygt 5 procent, och till detta kan läggas att hushållens förmögenhetsställning stärks påtagligt. Transportnäringen gynnas av en stark exportindustri, hög aktivitet inom byggnadsverksamheten och god utveckling av privat konsumtion. Företagen planerar för fler anställda men svårigheterna att få tag på lastbilsförare har ökat. Även kollektivtrafiken går bra och åtminstone i storstadsområdena kan det vara svårt att få tag på bussförare. Tågtrafiken växer och sjöfartsnäringen expanderar genom den höga nivån på världshandeln. Bristen på fartygsbefäl är dock en faktor som hämmar branschen. Flygtrafiken har nu åter kommit på fötter och gynnas av den starka världsekonomin, men området brottas fortfarande med lönsamhetsproblem. Hotell- och restaurangnäringen tillhör de områden som uppvisat den allra kraftigaste sysselsättningsexpansionen under det senaste året, och företagen bedömer att den utvecklingen fortsätter i spåren av hushållens allt större optimism. Inom det privata tjänsteområdet är det bara företagen inom post och telekommunikation som planerar att minska antalet anställda under prognosperioden. Med tanke på de ökade rekryteringsproblemen och det faktum att högkonjunkturen inom både byggnadsverksamheten och industrin har nått toppen, har vi valt att vara något försiktigare än intervjusvaren när det gäller sysselsättningsökningen under prognosåren inom privat tjänstesektor sammantaget. Antalet sysselsatta beräknas öka med personer under år 2007 och med personer under år Återhållsam offentlig sektor Den offentliga tjänstesektorn har ökat sin sysselsättning endast blygsamt under de senaste åren och den ökning som skett har till stor del utgjorts av personer som är anställda inom aktiviteten plusjobb. Arbetsgivarna är också mycket återhållsamma i sina rekryteringsplaner. Detta gäller såväl den primärkommunala sektorn som landstingssektorn. Utvecklingen mot fler privata aktörer inom den offentliga tjänstesektorn fortgår men dessa ingår också i den kommunala konsumtionen eftersom de är skattefinansierade. De kommunala ekonomierna har fortsatt att förstärkas och huvudförklaringen är den snabbt växande sysselsättningen, med en stark ökning av arbetade timmar, som förstärker det kommunala skatteunderlaget. Dessutom har kommunerna genomfört en rad besparingsprogram. Det finns emellertid flera faktorer som verkar återhållande på den kommunala sektorn, bland annat kommande pensionsåtaganden och en insikt om att skatteunderlaget kommer att försvagas om några år. Dessutom 9

11 går ökningen av sysselsättningen och skatteunderlaget hand i hand med en högre löneökningstakt vilket också höjer kommunernas kostnader. Trots allt räknar vi med att den kommunala sektorn växer under prognosåren fastän plusjobben fasas ut år De kommunala verksamheterna utvecklas något olika. Handikappomsorgen fortsätter att expandera påtagligt genom att denna aktivitet styrs genom lag. Barnkullarna ökar påtagligt vilket ökar kraven på kommunerna att bygga ut barnomsorgen, medan förändringen inom äldreomsorgen bedöms komma att bli marginell. Antalet elever i grundskoleålder har minskat kraftigt, vilket lett till stora neddragningar inom grundskolan, medan det omvända gällt inom gymnasieskolan. Vi räknar också med att den demografiska utvecklingen ökar kraven på expansion av sjukvården, och i samma riktning verkar olika medicinska landvinningar. Antalet anställda inom den statliga sektorn bedöms komma att minska under såväl år 2007 som år Bland annat läggs myndigheterna Integrationsverket, Arbetslivsinstitutet och Djurskyddsmyndigheten ned. Dessutom har anslaget för personal minskat påtagligt för bland annat Försäkringskassan, AMS och Arbetsmiljöverket. Antalet sysselsatta inom den offentliga tjänstesektorn beräknas öka med personer år 2007 och med personer år

12 Valda indikatorer BNP, till marknadspris, proc föränd. 2,0 1,7 4,1 2,9 4,2 4,1 3,3 Antal arbetade timmar, proc föränd. 2-1,3-1,5 0,8 0,6 1,4 1,9 1,6 Produktivitetstillväxt, proc föränd. 3,3 3,2 3,3 2,3 2,7 2,2 1,7 UND1X, inflation, årsgenomsnitt, procentuell förändring. 2,3 2,2 0,8 0,8 1,2 1,0 1,6 Timlön, procentuell förändring 4,1 3,5 3,3 3,1 3,1 4,2 4,4 Hushållens reala disp. inkomster, procentuell förändring 3,4 1,2 1,4 1,5 1,9 5,2 2,8 Privat konsumtion, procentuell förändring 1,5 1,8 2,2 2,4 2,8 3,5 3,7 Sparkvot, inkl avtalspension 10,6 10,5 9,6 8,7 8,0 9,4 8,7 Kommunernas resultat i miljarder kronor ,8 2,2 13, Talen är ej kalenderkorrigerade. 2 Kalenderkorrigerat blir timökningen 2,0 för 2006 och 2,3 för 2007 samt 1,3 för Resultat före extraordinära poster. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 11

13 Nyckeltal 4 Tusental personer Förändring Utfall Prognos Utfall Prognos Arbetskraften Sysselsatta Arbetslösa Procent av AK 5,3 6,0 6,0 5,4 4,8 4,2 1,0 0,6 0,0-0,6-0,6-0,6 Arb.marknadspolitiskaprogram Procent av AK 2,1 2,4 2,7 3,0 2,0 2,0-0,6 0,3 0,3 0,3-1,0 0,0 Tusental Jord och skog Beräknad sysselsättningsökning för olika branscher Industri Byggnadsverksamhet Offentliga tjänster Privata tjänster Källa: AMS 4 Arbetskraften är summan av sysselsatta och arbetslösa. Summeringen stämmer inte alltid på grund av avrundningar. 12

14 Uppföljning av tidigare prognoser Den starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden fortsätter. Efterfrågan på arbetskraft stiger och sysselsättningen växer i hög takt, helt enligt AMS tidigare prognoser. I vårprognosen 2006 förutsågs en uppgång av antalet sysselsatta under år 2006 med personer. Den starka konjunkturen och stigande efterfrågan på arbetskraft fick AMS att revidera upp sin prognos till hösten, då nivån lades på personer. Det visade sig dock vara något i överkant beroende på att sysselsättningstillväxten bromsade in under årets sista månader. Det slutliga utfallet blev personer. I spåren av den förstärkta konjunkturen har ovanligt många tidigare latenta arbetssökande strömmat ut på arbetsmarknaden, och arbetskraftsutbudet har därigenom ökat markant. I vårprognosen 2006 förutsågs ökningen till personer, vilket under hösten justerades upp till Den bokförda uppgången stannade dock vid personer. Den kraftiga ökningen av arbetskraftsutbudet absorberade en stor del av sysselsättningstillskottet, vilket gjorde att arbetslöshetens nedgång blev ganska måttlig. Våren 2006 beräknades den relativa arbetslösheten för året till 5,3 procent. I höstprognosen höjdes nivån till 5,4 procent, vilket också visade sig bli det slutgiltiga utfallet. Även denna gång har således arbetslösheten prognostiserats bäst av arbetsmarknadens grundvariabler. I prognosen för 2007 har vissa justeringar gjorts sedan i höstas. Den då lagda prognosen lade tillväxten av arbetskraftsutbudet 2007 på en mycket hög nivå, en ökning från 2006 med personer. Denna beräkning har emellertid visat sig bygga på en felkälla i SCB:s arbetskraftsundersökning (se närmare i avsnittet Utbudet av arbetskraft), som ger särskilt tydliga utslag när volymen av de arbetsmarknadspolitiska programmen förändras. Därför beräknas arbetskraftstillväxten för 2007 nu dämpas från till Eftersom sysselsättningsprognosen i stort sett ligger fast väntas en markant nedgång av arbetslösheten. Denna väntas i år uppgå till 4,8 procent, att jämföra med höstprognosens värde på 5,4 procent. 13

15 Prognoser över arbetslösheten enligt olika bedömare Nordea 7,3 8,4 6,7 6,1 5,0 3,9 4,5 4,5 5,4 5,1 5,2 4,8 1 Handelsbanken 8,2 7,6 7,5 5,7 4,8 3,8 4,4 4,7 5,5 5,0 5,2 4,4 1 Svenskt Näringsliv 8,0 8,0 6,8 6,1 4,9 4,1 4,2 4,6 5,8 5,3 5,0 5,1 1 TCO 7,9 7,7 6,9 5,4 4,2 3,9 4,3 4,7 5,3 5,4 5,2 5,7 LO 7,2 8,1 6,7 5,5 4,7 4,2 4,2 4,4 5,3 5,0 5,0 5,4 1 Finansdepartementet 7,2 7,9 6,7 5,7 4,6 3,9 4,3 4,5 5,5 5,0 4,9 4,7 1 Konjunkturinstitutet 7,5 8,3 6,7 5,9 4,7 3,9 4,3 4,6 5,6 5,1 4,9 4,8 1 OECD 7,3 7,4 7,3 6,2 4,8 4,1 4,1 4,5 5,8 5,0 4,8 5,3 AMS 8,1 8,4 6,6 5,8 4,9 4,0 4,0 4,8 5,6 5,1 5,3 4,7 1 Utfall 2 8,1 8,0 6,5 5,6 4,7 4,0 4,0 4,9 5,5 6,0 5,4-1 Lagda prognoser i början av respektive år. 2 I och med AKU-omläggningen andra kvartalet 2005 har det skett ett tidsseriebrott ifråga om arbetslöshetsnivån. Utfallen fram till 2004 bygger på det gamla AKU, medan utfallen från 2005 bygger på det nya. 14

16 Internationell översikt Världsekonomin fortsatt positiv Den globala ekonomin har vuxit starkt fyra år i rad. Under 2006 ökade tillväxten i världen med starka 5,4 procent 5, vilket sammanhängde med en fortsatt låg inflationstakt och en låg räntenivå, men framför allt med en fortsatt stark ekonomisk utveckling i Kina och Indien. Utsikterna för 2007 och 2008 pekar på en god utveckling då flertalet indikatorer är starka, och lagda prognoser för världsekonomin ger ett robust intryck. Den senaste prognosen från Världsbanken (IMF) är ett exempel på detta och den räknar med en global tillväxt på nästan 5 procent under 2007, trots att den ekonomiska aktiviteten i Förenta staterna fortsätter att dämpas. Det är en förväntad stark utveckling i Sydostasien och i Europa som denna gång påtagligt motverkar effekterna på världsekonomin från nedgången i Förenta staterna. Det finns emellertid flera osäkerhetsmoment i världsekonomin framöver varför vi valt att vara något försiktigare än exempelvis Världsbanken. Den globala BNP-tillväxten skattas till 4,7 procent 2007 och cirka 4,5 procent 2008, vilket kan jämföras med det historiska genomsnittet på 3,8 procent 6. 7 Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 2007 och 2008 Heldragen linje = historiskt genomsnitt Källa: AMS, IMF, KI 5 Enligt världsbankens (IMF) senaste prognos, hämtat från SCB-indikatorer nummer 4. 6 Perioden 1970 till

17 Avtagande ekonomisk aktivitet i Förenta staterna Den ekonomiska aktiviteten i Förenta staterna saktade in rejält under första kvartalet Förklaringen var en påtaglig försvagning av investeringskonjunkturen och en relativt svag utveckling för exportföretagen. Den privata konsumtionen förblev däremot stark. BNP-tillväxten mellan fjärde kvartalet 2006 och första kvartalet 2007 uppgick till endast 1,3 procent säsongrensat och uppräknat till årstakt, vilket innebär att tillväxten varit svag och i avtagande i fyra kvartal i följd. Inköpschefsindex studsade dock upp i april för både industrin och privata tjänster. Under maj förblev omdömet om industrin oförändrat medan en ytterligare förbättring skedde för privat tjänstesektor. Detta kan innebära att tillväxten under andra kvartalet blir högre än under första kvartalet. BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv Procent Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Byggandet försvagas i Förenta staterna Det som överraskar i den amerikanska ekonomin är hushållens goda konsumtionsvilja, trots att räntan stigit. Hushållen har ett negativt sparande, det vill säga att de konsumerar mer än vad de får in i inkomster, och till detta skall läggas att bostadsbyggandet försvagats i snart ett års tid och att utvecklingen av byggnadstillstånd indikerar att nedgången fortsätter åtminstone under 2007, se kommande bild. Som också framgår av bilden nedan föll indexet kraftigt för aktiviteten inom bostadsmarknaden förra året, men det har stabiliserats på en låg nivå sedan slutet av 2006 och under de fyra första månaderna Det tyder på att anpassningen på bostadsmarknaden kommit en bra bit på väg. En tumregel är att det finns ett klart samband mellan fastighetspriser och privat konsumtion, och utvecklingen av bostadsbyggandet indikerar att priserna på småhus och lägenheter bör vara inne i en pe- 16

18 riod av dämpning eller minskning 7. Det finns dock ingen entydig bild när det gäller utvecklingen av bostadspriserna. De har enligt vår bedömning fortsatt uppåt men ökningstakten har bromsat in. Detta bör påverka utvecklingen av den privata konsumtionen framöver, och denna utgör hela 70 procent av BNP-värdet. Det som hittills upprätthållit en stark privat konsumtion är en stark arbetsmarknad, bra reallöneutveckling och stigande börskurser. Det mesta talar för att arbetsmarknaden försvagas under loppet av 2007 och 2008 och risken är överhängande att börsen upplevs som alltmer osäker. Allt detta sammantaget talar för att hushållen ökar sitt sparande och drar ned på konsumtionen under prognosperioden. Tusental 2500 Aktiviteten i byggsektorn i USA Aktivitet i byggsektorn Byggnadstillstånd Aktivitetsindex Källa: EcoWin Låg arbetslöshetsnivå i Förenta staterna Företagens vinstnivå som varit god bedöms komma att dämpas något framöver och det kan komma att påverka näringslivets investeringar. Kapacitetsutnyttjandet är dock högt i utgångsläget liksom vinstnivån vilket ändå talar för att investeringsnivån inte nödvändigtvis behöver komma att försvagas framöver, men inkluderas bostadsinvesteringarna till näringslivets investeringar blir investeringskonjunkturen ganska svag under både 2007 och Det mesta talar för att dollarn försvagas ytterligare, vilket gynnar amerikansk exportindustri. Dessutom dämpas importen vilket är gynnsamt eftersom Förenta staterna har ett gigantiskt bytesbalansunderskott. Utvecklingen leder till att exportnettots bidrag till BNP-tillväxten stärks. Det finns mycket som talar för att den amerikanska centralbanken börjar sänka sin styr- 7 Det finns olika uppfattningar kring kopplingen huspriser och privat konsumtion. Det finns hypoteser att detta samband har försvagats. 17

19 ränta med start under hösten 2007 men banken har ett dilemma. Samtidigt som tillväxten dämpas rejält har inflationen förblivit förhållandevis hög. Till detta skall läggas en stark arbetsmarknad som också lider av utbudsrestriktioner vilket påverkar lönebildningen. Vi antar emellertid att Fed inleder en period av räntesänkningar med start hösten BNP-tillväxten som uppgick till 3,3 procent 2006 beräknas komma att mattas till drygt 2 procent En viss återhämtning kan komma att ske 2008 då BNP-tillväxten bedöms till cirka 2,5 procent. Sysselsättningen i Förenta staterna har ökat stadigt och arbetslösheten har fallit tillbaka till 4,5 procent i slutet av april, vilket klart understiger det historiska genomsnittet 8. Lönerna har ökat i god takt genom att utbudet av arbetskraft varit för litet i förhållande till efterfrågan på arbetskraft. Under det närmaste året tyder mycket på att ökningen av sysselsättning ebbar ut och att arbetslösheten stiger. Procent 12 Arbetslöshet USA januari april 2007 Heldragen linje = historiskt genomsnitt april Källa: EcoWin Det är den amerikanska ekonomin som står för flest osäkerhetsmoment i lagd prognos. Nedgången på bostadsmarknaden kan komma att bli kraftfullare vilket kan leda till en prisnedgång på bostäder. En sådan utveckling medför att försvagningen av privat konsumtion blir betydligt större än vad vi beräknat. Liksom tidigare utgör USA:s stora bytesbalansunderskott ett orosmoment och en dämpning av valutainflödet leder till att dollarn försvagas mera än väntat, och den minskade efterfrågan på dollar leder också till ökad räntenivå. En sådan utveckling ger förvisso amerikanska exportföretag en konkurrensfördel men samtidigt hämmas europeiska exportföretag. De amerikanska hushållen är skuldsatta och det är inte orimligt om sparandet skulle komma 8 Det historiska genomsnittet avser perioden 1 januari 1948 till april

20 att bli större än vad som antagits i denna prognos, vilket också skulle påverka privat konsumtion negativt. Det är inte heller uteslutet att den amerikanska centralbanken avvaktar med att sänka sin styrränta på grund av att banken bedömer inflationstakten som för hög och att arbetsmarknaden kännetecknas som fortsatt stark. Asien är lokomotivet i världsekonomin Den ekonomiska utvecklingen i Asien är mycket stark. Det är främst Kina och Indien som utgör lokomotiv, men även övriga länder går bra. Det som driver på utvecklingen i Kina är en stark exportutveckling och en stark investeringskonjunktur. Även den privata konsumtionen har förstärkts, men hushållens sparande är fortsatt högt. Det som håller tillbaka privat konsumtion är svaga trygghetssystem, ett förhållande som kommer att bestå framöver. När det gäller Indien är privat konsumtion en betydligt viktigare komponent för tillväxten jämfört med Kina. Den kinesiska regeringen försöker styra tillväxten i ekonomin till mellan 7 och 8 procent, något som anses långsiktigt hållbart. Allt talar för att detta inte lyckas under 2007 och BNP-tillväxten i Kina uppgick under första kvartalet 2007 till starka 10,7 procent 2006 och tillväxten förstärktes till drygt 11 procent säsongrensat och uppräknat till årstakt jämfört med fjärde kvartalet För 2007 beräknas BNP-tillväxten i Kina till 10,5 procent och för 2008 bedöms den dämpas till knappt 10 procent. I Indien uppgick BNP-tillväxten till starka 9,3 procent förra året. Den bedöms dämpas något under både 2007 och Japans ekonomi utvecklades starkt 2006 särskilt starkt utvecklades tillväxten under fjärde kvartalet och BNP-tillväxten uppgick till 2,2 procent. Det finns mycket som talar för att en viss nedväxling av BNPtillväxten sker under de närmaste åren. Bakom detta ligger en viss inbromsning av investeringskonjunkturen, framför allt avseende maskininvesteringarna. Den privata konsumtionen förblir förhållandevis svag trots stigande sysselsättning och minskad arbetslöshet. Arbetslösheten uppgick i slutet av mars till 4 procent, vilket är en låg arbetslöshetsnivå i ett internationellt perspektiv men en hög i ett japanskt historiskt perspektiv. Trots ett starkt arbetsmarknadsläge har löneutvecklingen varit svag i Japan vilket hämmat den privata konsumtionen. Viktiga förklaringar 9 till att hushållens inkomster utvecklas svagt är en stor andel deltidssysselsatta och att unga inte ställer lika höga lönekrav som det stigande antalet äldre som lämnar arbetsmarknaden för pension. Det som drivit Japans ekonomi framåt är exportindustrin, men en viss dämpning av exporten är trolig under de närmaste åren. 9 Förklaringarna är hämtade från 2007 års Ekonomiska Vårproposition, bilaga 2. 19

Prognos Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006

Prognos Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006 1 Prognos 2007 Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006 Prognosantaganden 2 Att den globala ekonomin växer med drygt 5 procent 2006 och med knappt 4,5 procent 2007 Att oljepriset uppgår

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 Pressträff 3 juni 2008 Lena Liljebäck, tf GD Tord Strannefors, prognoschef Helene Dahlström Prognosantaganden PROGNOSANTAGANDEN Att den globala ekonomin växer

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden SAMMANFATTNING

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden SAMMANFATTNING Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2016 2018 SAMMANFATTNING Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 1 Arbetsmarknadsutsikterna i korthet Fortsatt stark arbetsmarknad Åren 2016-2018

Läs mer

Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 2008 och 2009 Heldragen linje = historiskt genomsnitt Procent 7

Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 2008 och 2009 Heldragen linje = historiskt genomsnitt Procent 7 6 5 4 3 2 1 Globala BNP-tillväxten Årlig procentuell förändring samt prognos för 28 och 29 Heldragen linje = historiskt genomsnitt 197-27 Procent 7 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 1972 1976

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för åren

Arbetsmarknadsprognos för åren Arbetsmarknadsprognos för åren 2009-2010 Angeles Bermudez-Svankvist Tord Strannefors 2009-06-09 Prognosantaganden Att den globala ekonomin minskar med cirka1,5 procent 2009 och växer med cirka 1,5 procent

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för 2009 och 2010

Arbetsmarknadsutsikterna för 2009 och 2010 1 (7) Arbetsmarknadsutsikterna för 2009 och 2010 Nedgången större än väntat Den finansiella krisen har slagit hårdare och snabbare mot den reala världsekonomin än vad alla prognosmakare förutsåg vid slutet

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 Ura 2006:2 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Penningpolitisk uppföljning december 2007

Penningpolitisk uppföljning december 2007 Penningpolitisk uppföljning december 7 Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 8 december att lämna reporäntan oförändrad på procent. Under första halvåret 8 väntas reporäntan behöva höjas

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 Ura 2006:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Mohammad Taslimi Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 Ura 2006:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Mohammad Taslimi Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden Fördjupning i Konjunkturläget januari 8 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden I denna fördjupning används världsmodellen NiGEM och Konjunkturinstitutets

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin 7,5 BNP-tillväxt i USA 5, 2,5, -2,5 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 Källa: EcoWin Procent 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Sparkvot i USA februari 1959 - mars 26 1959 1963 1967

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 938 mnkr. Det är en minskning med 772 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 11 oktober 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län september 2013 Lediga platser Under september anmäldes 1 064 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västerbottens län. Det är

Läs mer

Makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet av Eurosystemets experter

Makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet av Eurosystemets experter Makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet av Eurosystemets experter Eurosystemets experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserat på de uppgifter

Läs mer

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor Välkommen till Q4-presentation Cecilia 1 och Robert, Järna Rosor Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, fjärde kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2016 och 2017 2016-06-08 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Intervjuundersökning två gånger om året

Läs mer

Inför 2016 års avtalsrörelse. en rapport av Industrins Ekonomiska Råd Oktober 2015

Inför 2016 års avtalsrörelse. en rapport av Industrins Ekonomiska Råd Oktober 2015 Inför 2016 års avtalsrörelse en rapport av Industrins Ekonomiska Råd Oktober 2015 Industrins Ekonomiska Råd Cecilia Hermansson, KTH/Swedbank Mauro Gozzo, Business Sweden Juhana Vartiainen, Riksdagen, Finland

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT DECEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT DECEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT DECEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet)

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget augusti 2012 115 FÖRDJUPNING Effekter av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen Kommunsektorn tillfördes sammantaget 20 miljarder kronor i tillfälliga statsbidrag

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 17 sep-19 okt Prognosen

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Redogörelse för penningpolitiken 2016

Redogörelse för penningpolitiken 2016 Redogörelse för penningpolitiken 2016 Diagram 1.1. BNP utveckling i Sverige och i omvärlden Index, 2007 kv4 = 100, säsongsrensade och kalenderkorrigerade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat,

Läs mer

ANFÖRANDE. Det ekonomiska läget. Ännu inget slut på finanskrisen. 1. Den internationella utvecklingen

ANFÖRANDE. Det ekonomiska läget. Ännu inget slut på finanskrisen. 1. Den internationella utvecklingen ANFÖRANDE DATUM: 2008-08-21 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Svante Öberg Malmö SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB augusti 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Totalt är det en ökning med 28 mnkr sedan förra månaden, 91%

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys 2 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 46 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 46 84 2 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Inflationstakten i sjönk,7% i juli

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2012

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2012 Text Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Skribent av fördjupningsrutor Marwin Nilsson

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 Fått arbete Antalet personer som fick arbete var under augusti 1 229 i

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Förste vice riksbankschef Svante Öberg Kulturens hus, Luleå

Förste vice riksbankschef Svante Öberg Kulturens hus, Luleå ANFÖRANDE DATUM: 2009-08-18 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Svante Öberg Kulturens hus, Luleå SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer