Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet."

Transkript

1 Uppförandekod

2 Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2

3 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt över att arbeta i SEB, ett företag som har förtjänat förtroende och respekt från våra kunder, medarbetare, ägare och andra berörda parter i över 150 år. I SEB har vi alltid ett starkt engagemang för att skapa mervärde för våra kunder och att uppnå hög lönsamhet. Allt vi gör som finansiellt institut har fokus på människor och förtroende. Hög etisk standard är en integrerad del av det sätt vi driver vår verksamhet och de värderingar vi hyser inom SEB. Vi äventyrar aldrig vår etiska standard! SEB:s uppförandekod är en vägledning som uttrycker de värderingar som formar vårt beteende och därmed det sätt vi driver vår verksamhet på. Jag arbetar enligt dessa värderingar och förväntar mig att alla som arbetar i SEB också gör det. Det är viktigt att du tar dig tid att läsa igenom och förstå koden, så att du kan agera utifrån den i all vår affärsverksamhet. Annika Falkengren VD och koncernchef SEB:s uppförandekod stöds av styrelsen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). 3

4 Innehåll SEB:s uppförandekod 7 Syftet med koden För vem gäller koden Hur koden ska användas Arbeta i SEB 8 Allmänt Vägledande principer Värderingar Rimliga anställningsförhållanden och mångfald Diskriminering och trakasserier Drogfri arbetsplats Säker arbetsplats SEB:s tillgångar Konfidentiell information Politiska och religiösa aktiviteter och bidrag Skydd för personalakter integritet 4

5 UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL Hantering av intressekonflikter och agerande på marknaden 12 Allmänt Aktsamhetskrav Insiderhandel Privata investeringar i SEB:s aktier och i andra aktier Användning av SEB:s namn, lokaler eller affärsrelationer Engagemang i externa aktiviteter Gåvor och representation efterlevnad av anti-korruptionsregler Kontakter med kunder 14 Allmänt Vägledande principer Känn din kund Förhindrande av penningtvätt och terroristfinansiering Spridning av konfidentiell kundinformation Skydd för personuppgifter integritet Informationshinder Dokumentation och avtal Reciprocitet SEB:s roll i samhället 20 SEB:s roll i samhället Prioriterade områden för SEB:s sociala ansvar (CR) Kommunikation med andra 22 Allmänt Fortlöpande information Intern kommunikation Extern kommunikation Varumärkeskommunikation Kommunikation med tillsynsmyndigheter Hur du får hjälp 24 Ta upp ditt ärende rapporteringsrutin Vem ska du kontakta? SEB:s interna regler 26 Kontakter med leverantörer, andra affärspartners och konkurrenter 18 Allmänt Goda affärsmetoder Vägledande principer Kontakter med konkurrenter Sund konkurrens och otillåtna konkurrensbegränsningar Dokumentation och avtal Branschorganisationer 5

6 6

7 SEB:s uppförandekod UPPFÖRANDEKOD FÖR SEB UPPFÖRANDEKOD Syftet med koden SEB:s uppförandekod beskriver och utvecklar våra värderingar och principer för vårt uppförande i affärsrelationer. Koden ger vägledning för hur vi med utgångspunkt i våra värderingar framgångsrikt kan bygga långvariga relationer med kunder. Den syftar främst till att: beskriva för oss medarbetare vilket ansvar sommedföljer en anställning på SEB beskriva våra principer för affärsrelationer vägleda oss medarbetare i hur vi löser potentiellt våra situationer bestämma rutiner för rapportering av ärenden som gäller koden, och visa för andra berörda parter att vi agerar etiskt och professionellt Koden lyfter fram vissa viktiga frågor som tas upp i befintliga externa och interna regler. För vem gäller koden? Koden gäller alla medarbetare i SEB-koncernen och alla andra som representerar företag inom SEB, inklusive styrelseledamöter, självständiga entreprenörer och konsulter. Det innebär att det är ditt ansvar att bekanta dig med koden och att be om vägledning vid behov. Som med arbetare i SEB är du som individ ansvarig för att känna till de lagar, förordningar och interna regler som påverkar, eller är relevanta för, ditt specifika jobb eller din position. Hur koden ska användas I de flesta situationer är det relativt enkelt att avgöra hur koden ska användas, men vissa situationer är mer komplexa. Använd alltid ditt goda omdöme och sunt förnuft. Koden anger den miniminivå som SEB förväntar sig att du lever upp till eller överträffar. Etiskt beteende inom SEB är mycket viktigt eftersom vi alltid måste vårda våra största tillgångar, tilltro och förtroende. Om du stöter på en situation där koden inte ger vägledning kan följande frågor hjälpa dig att göra rätt val: Är det lagligt, rättvist och etiskt? Är du säker på att SEB inte skulle besväras om situationen blev offentligt känd? Skulle du godta situationen om du var en kund, en kollega, en aktieägare eller någon annan berörd part? Om du kan svara ja på alla frågorna hjälper det dig att göra rätt val. Om du är osäker på hur du ska använda koden bör du diskutera det med din närmsta chef, din kontaktperson inom HR eller den som är Compliance-ansvarig för din verksamhet. SEB uppmuntrar dig att ta upp frågor som gäller koden och andra relevanta regler. SEB kommer inte att tolerera åtgärder som vidtas mot en individ för att han/ hon tagit upp legitima farhågor eller frågor gällande etik, diskriminering eller trakasserier, eller för att ha rapporterat misstänkta överträdelser. Se Hur du får hjälp i slutet av koden för ytterligare information. 7

8 Allmänt SEB värderar sina medarbetare högt. Vi anser att vår framgång är beroende av att vi har engagerade medarbetare med flera olika kompetenser representerade. Inom SEB vill vi främja ett resultatinriktat och inspirerande ledarskap för att uppnå kontinuerlig tillväxt och framgång. Vägledande principer Att arbeta inom SEB är att agera i en miljö som genomgår ständig förändring och utveckling. Vi söker samarbete och återanvänder de bästa metoderna och lösningarna för att kunna erbjuda kunderna de bästa lösningarna på det mest kostnadseffektiva sättet. Arbeta i SEB Värderingar SEB:s kärnvärderingar vägleder våra handlingar och återspeglar vilka vi är och vad vi tror på: Engagemang Med ett starkt och långsiktigt engagemang genomför vi vad vi lovar. Vi agerar med mod och engagerar oss till det yttersta för att nå våra gemensamma mål. Vi gör allt för att överträffa våra kunders förväntningar och följer målmedvetet upp våra åtaganden. Kontinuitet SEB är en modern bank med ett starkt arv och en tradition av att bygga långsiktiga relationer. Vi står fast vid vår strategi och fattar tuffa men välgrundade beslut som vi konsekvent och disciplinerat genomför. Vi utvecklas steg för steg för att möta framtiden. Vi följer upp våra resultat och lär av våra erfarenheter. Ömsesidig respekt Vårt agerande grundas på etik och förtroende. Vi bryr oss om och respekterar den enskilde individen. Vi lyssnar aktivt och samarbetar med våra kunder, medarbetare och aktieägare. Vi värdesätter mångfald och öppenhet. Professionalism Med hög integritet och kompetens möter vi våra kunders, medarbetares och samhällets förväntningar. Vi är proaktiva och tar ansvar för våra handlingar för att skapa tillväxt och lönsamhet både för våra kunder och aktieägare. 8

9 UPPFÖRANDEKOD ARBETA PÅ SEB SEB:s värderingar Engagemang Kontinuitet Ömsesidig respekt Professionalism 9

10 Rimliga anställningsförhållanden och mångfald SEB strävar efter att rekrytera, kontinuerligt utveckla och behålla de mest kompetenta personerna i en mängd olika av yrkesgrupper. Vi är övertygade om att ersättning, pension och övriga anställningsförmåner ska vara konkurrenskraftiga inom varje marknad, rimliga och i linje med SEB:s strategiska affärsmål. Vår framgång är beroende av att vi har engagerade medarbetare med olika kompetenser. Att arbeta i SEB innebär att sträva efter samarbete och att återanvända de bästa lösningarna. Alla medarbetare ska behandlas jämlikt, med respekt och värdighet och ges samma möjligheter att utveckla sig själva och sina karriärer. Utvärdering av personer för rekrytering, utbildning, utveckling eller befordran ska endast göras baserat på individens förmåga och potential att utföra jobbet och ska endast beakta faktorer som är relevanta för utförandet av det jobbet. Diskriminering och trakasserier SEB erbjuder medarbetare en arbetsplats som stöder mångfald och där skillnaderna mellan de anställda respekteras och uppskattas. Diskriminering och trakasserier tolereras aldrig, vare sig de är grundade på en persons ras, kön, hudfärg, trosuppfattning, religion, nationella ursprung, medborgarskap, ålder, handikapp, civilstånd, sexuella läggning, eller någon annan faktor som är förbjuden enligt lag. Drogfri arbetsplats Drogfri arbetsplats SEB verkar för en hälsosam och produktiv arbetsplats för att uppfylla sitt ansvar gentemot medarbetare, kunder, aktieägare och andra intressenter. Det är förbjudet att sälja, tillverka, distribuera, äga, använda eller vara påverkad av droger på arbetsplatsen. Säker arbetsplats De anställdas säkerhet av arbetsplatsen prioriteras. Det gäller alla aspekter på arbetsförhållanden. Vi är alla ansvariga för att upprätthålla en säker arbetsplats genom att följa gällande hälso- och säkerhetsregler och tillvägagångssätt. 10

11 UPPFÖRANDEKOD ARBETA PÅ SEB SEB:s tillgångar SEB har många olika tillgångar, både fysiska tillgångar (egendom, utrustning, m.m.), affärshemligheter och intellektuell egendom (datorprogram, koncept, varumärken, m.m.). Affärshemligheter inkluderar alla system, information eller processer som allmänheten inte känner till och som ger SEB en konkurrensfördel, såsom affärsplaner, strategiska planer, prisinformation, ekonomisk information och andra affärshemligheter. SEB:s tillgångar, inklusive kommunikationssystem, får enbart användas för legitima affärsändamål och inte för egen vinning. För att förhindra förlust, stöld, skada eller missbruk vidtar vi alla rimliga åtgärder för att skydda tillgångar som ägs av eller har anförtrotts åt SEB. Det innebär till exempel att inte avslöja affärshemligheter och inte tillåta andra att använda SEB:s tillgångar utan medgivande från lämplig beslutsfattare i SEB. Konfidentiell information Som medarbetare i SEB är det viktigt att vi värnar om sekretess för den information som skapats i samband med verksamhet för SEB. Konfidentiell information kan bl.a. vara information om SEB:s: verksamhet, resultat och strategier affärsplaner och affärsprocesser teknik och system. SEB kräver att medarbetare och andra som utför tjänster åt SEB undertecknar en sekretessförbindelse. Åtagandet att bevara information konfidentiell gäller även när din anställning i eller koppling till SEB har upphört. Politiska och religiösa aktiviteter och bidrag SEB vill inte på något sätt påverka medarbetare i deras personliga trosuppfattningar. I enlighet med det engagerar vi oss som medarbetare i SEB inte i politiska aktiviteter på arbetsplatsen eller i SEB:s namn. Det betyder även att SEB aldrig skänker medel eller resurser till en politisk eller religiös organisation eller politisk kandidat. SEB tar avstånd från all politisk eller religiös verksamhet som uppmuntrar extremism eller som står i strid med vår strävan efter individuell och kulturell mångfald och lika möjligheter för alla. Skydd för personalakter integritet SEB värnar om integritet och sekretess för medarbetarnas personalakter och deras medicinska information. Sådan information får inte spridas eller diskuteras, förutom när medarbetaren själv tillåtit det eller om det krävs enligt lag eller enligt behörig domstols beslut, eller om en juridisk, administrativ eller lagstiftande instans begär det. FÖR YTTERLIGARE VÄGLEDNING, kontakta din lokala kontaktperson inom HR eller läs i SEB:s interna regler om: Etik Mångfald Löner och ersättningar Informationssäkerhet Kommunikation via telefon, e-post och webb Sekretessförbindelse 11

12 Våra affärsbeslut och åtgärder ska alltid baseras på vad som är bäst för SEB och våra kunder och får aldrig motiveras av personliga hänsynstaganden eller förhållanden. Hantering av intressekonflikter Allmänt Våra affärsbeslut och åtgärder ska alltid baseras på vad som är bäst för SEB och våra kunder och får aldrig motiveras av personliga hänsynstaganden eller förhållanden. Det är mycket viktigt att förhållanden med potentiella eller befintliga kunder, leverantörer, entreprenörer, konkurrenter eller tillsynsmyndigheter inte påverkar vårt självständiga och goda omdöme för SEB:s räkning. Det är också viktigt att undvika ens antydan av intressekonflikt mellan SEB:s intressen och en individs personliga intressen, eller någon nära anhörigs intressen. Därför kräver SEB:s interna regler att du inte deltar i hanteringen av ärenden där du eller någon nära anhörig har ett väsentligt intresse som kan stå i konflikt med SEB:s intressen. Dessutom måste vi vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera en eventuell intressekonflikt och organisera vår verksamhet på ett sådant sätt att vi undviker och förhindrar intressekonflikter. När sådana åtgärder inte är tillräckliga för att undvika intressekonflikter ska den potentiella intressekonflikten redovisas för kunden. I situationer där intressekonflikter kan uppstå är SEB beroende av ditt goda omdöme och att du ber om råd om det behövs, samt följer högsta etiska krav när du utför dina yrkesmässiga och privata angelägenheter. Aktsamhetskrav SEB agerar som förvaltare åt vissa kunder. I sådana fall är det viktigt att tänka på att SEB har en legal skyldighet att agera för kundens bästa sätta kundens intresse framför SEB:s eget intresse. Som förvaltare måste SEB undvika intressekonflikter med sina kunder, behandla sina kunder rättvist och inte gynna en kund framför en annan. Insiderhandel Alla de länder där SEB är verksamt har regler mot insiderhandel. Reglerna förbjuder handel med värdepapper i ett bolag vars aktier handlas på en marknadsplats för den som har information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på värdepappret. Förbudet gäller SEB:s egna värdepapper liksom värdepapper utgivna av andra bolag. SEB och alla våra medarbetare är skyldiga att följa dessa regler. Dessutom har SEB ett starkt eget intresse att värna om både integriteten i de finansiella marknader som vi verkar i och vårt eget rykte i dessa marknader. Förhindrande av insiderhandel har därför hög prioritet i hela SEB koncernen. Olaglig insiderhandel är möjlig som en följd av missbruk av insiderinformation. Insiderinformation definieras som specifik information om en icke- offentliggjord omständighet som, direkt eller indirekt, rör 12

13 en eller flera utgivare av finansiella instrument eller en eller flera finansiella instrument och som, om omständigheten offentliggjordes, är ägnad att väsentligt påverka priset på sådana finansiella instrument, inklusive relaterade derivat. Personer som har tillgång till insiderinformation, oavsett hur de fick tillgång till informationen, är förbjudna att handla i de finansiella instrumenten, förbjudna att sprida insiderinformationen till någon annan, såvida inte sådan spridning utgör en del av ett normalt tjänste åliggande, och dessutom förbjudna att ge råd eller på annat sätt föranleda någon annan, att på basis av sådan insiderinformation, förvärva eller avyttra finansiella instrument som informationen rör. Om du är osäker på om du innehar insiderinformation, så bör du rådfråga din enhets Complianceansvarige. Nationella regler förhindrar även otillbörlig marknadspåverkan, vilket definieras som transaktioner eller handelsorder som ger, eller är ägnade att ge, falska eller missvisande signaler vad gäller tillgång till, efterfrågan på eller pris för finansiella instrument, eller säkrar, genom någons agerande (själv eller i samråd med andra), priset på ett eller flera finansiella instrument på en onormal eller artificiell nivå. Att dela med sig av information som ger, eller är ägnad att ge, falska eller missvisande signaler vad gäller finansiella instrument, inklusive rykten och falska eller missvisande nyheter, kan också betraktas som otillbörlig marknadspåverkan. I de flesta marknader är SEB och våra medarbetare skyldiga att anmäla eventuell insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan av våra kunder till relevanta tillsynsmyndigheter. Dessutom anses styrelseledamöter och högsta ledningen i ett börsnoterat företag såsom SEB inneha insiderinformation om företaget. Till följd av detta måste dessa personer rapportera sina innehav av aktier i företaget och alla förändringar i innehavet till relevant tillsynsmyndighet. Privata investeringar i SEB:s aktier och andra aktier Privata investeringar får inte påverka, eller se ut att påverka, medarbetarnas självständiga bedömningar för SEB:s räkning. Många medarbetare omfattas av restriktioner gällande privat aktiehandel på aktiemarknaden (anställdas egna värdepappersaffärer). Sådana med arbetare är främst ålagda en innehavsperiod och rapporteringskrav. SEB övervakar efterlevnaden av sådana handelsrestriktioner och rapporteringskrav. Användning av SEB:s namn, lokaler eller affärsrelationer SEB:s namn, inklusive brevpapper, lokaler eller affärsrelationer får aldrig användas för egen vinning eller utanför arbetet. Externa engagemang För oss som medarbetare i SEB är det viktigt att våra åtaganden och ansvar i förhållande till SEB är klanderfria. Att engagera sig i externa aktiviteter som t.ex. att ta ett jobb utanför SEB (hel- eller deltid) eller sitta i styrelsen eller inneha liknande uppdrag för ett annat företag eller organisation än SEB, kräver först ett godkännande från din närmaste chef. Gåvor och representation efterlevnad av anti-korruptionsregler SEB följer anti-korruptionslagar och regler i de länder där vi bedriver vår verksamhet. SEB tolererar inte under några omständigheter erbjudande eller mottagande av mutor eller andra olämpliga betalningar till eller från någon person eller någon enhet, relaterad till SEB:s verksamhet. I praktiken innebär det att du endast kan erbjuda gåvor, nöjen m.m. till kunder, leverantörer, konkurrenter, myndigheter m.m. om sådana gåvor inte påverkar, eller rimligen ger intryck av att påverka, mottagaren i hans/hennes beslutsfattande i förhållande till SEB. På motsvarande sätt får du inte be om eller ta emot en gåva eller liknande som rimligen kan anses påverka affärstransaktioner. Kontanter och liknande gåvor är aldrig tillåtna. Du ska alltid diskutera erbjudande och mottagande av gåvor eller liknande, av princip eller från fall till fall, med din närmaste chef. FÖR YTTERLIGARE VÄGLEDNING, kontakta din enhets Compliance-ansvarige eller läs i SEB:s interna regler om: Etik Insiderfrågor Intressekonflikter Anställdas egna värdepappersaffärer HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER UPPFÖRANDEKOD 13

14 Allmänt Långvariga kundrelationer är nyckeln till vår framgång. Vårt resultat och vårt rykte bygger på de värden som skapas av alla medarbetare i SEB i deras dagliga kontakter med kunder. Respekt för sekretess är nödvändig för att kunna bygga starka kundrelationer. Därför är det mycket viktigt att säkert förvalta kundinformation, och att använda den på ett ändamålsenligt sätt. I SEB använder vi inte och tolererar inte orättvisa affärsmetoder som t.ex. tvivelaktiga försäljningsmetoder eller mutor. Vi agerar rättvist och professionellt. Kontakter med kunder Vägledande principer När vi bygger långvariga, professionella relationer med våra kunder får vi en djup förståelse för våra kunders ekonomiska behov och hur vi kan möta dessa. Vi lovar våra kunder att de alltid bemöts på ett individuellt sätt, i enlighet med deras behov, oberoende av vilket sätt de använder för kontakten med SEB. Vi strävar efter att förbättra samarbetet och korsförsäljningen mellan olika delar av SEB för att kontinuerligt möta eller överträffa våra kunders förväntningar. Vi uppmuntrar våra kunder att ge oss feedback så att vi kontinuerligt kan förbättra våra erbjudanden. Känn din kund Det blir allt viktigare för finansiella institut att känna sina kunder. Från ett affärsperspektiv är det främsta skälet till att identifiera våra kunders finansiella behov att vi ska kunna ge dem lämpliga produkter och tjänster. Det underlättar också uppföljningen av våra kunders åtaganden gentemot SEB. Från ett legalt perspektiv ska vi säkerställa att SEB:s kunder är identifierade och legitima och att kundens beteende kan förstås (kundgranskning). Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt är den process då man omvandlar olagliga vinster till medel som ser ut att vara legitima. Det gäller inte bara kontanttransaktioner. 14

15 SEB är en finansiell koncern som erbjuder bank-, värdepappers- och försäkringsprodukter och tjänster till kunder över hela världen. Vi ser allvarligt på vår skyldighet att stänga de kanaler som penningtvättare använder och skydda banken från att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi bevakar officiella register över individer och organisationer som kan vara kopplade till terroristaktiviteter och vidtar åtgärder för att se till att SEB inte oavsiktligt hjälper finansieringen av terrorism genom att ha förbindelser med misstänkta individer eller organisationer. SEB utvecklar och inför effektiva rutiner för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi rapporterar misstänkt aktivitet till relevanta myndigheter när så krävs. KONTAKTER MED KUNDER UPPFÖRANDEKOD Spridning av konfidentiell kundinformation Medarbetare i SEB sprider inte konfidentiell kundinformation till någon (inklusive en annan SEBmedarbetare), som inte är behörig att få den eller som inte har något behov av att känna till informationen för att utföra sitt jobb. Spridning av kundinformation kan godkännas av kunden eller krävas av tillämpliga regler (till exempel av tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter). Konfidentiell kundinformation kan innehålla information om: förekomsten av en kundrelation (även information om att kunden är eller har varit en kund över huvud taget) fakta om kunden, såsom namn, adress, konton, tjänster och produkter som kunden använder, familjeförhållanden, m.m. Varje medarbetare är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder mot otillåten spridning av konfidentiell kundinformation. Vi som medarbetare på SEB diskuterar inte känsliga ärenden eller konfidentiell information på offentliga platser eller med kollegor, såvida de inte har fått tillåtelse att få informationen eller har behörigt behov av att känna till informationen för att utföra sina arbetsuppgifter. 15

16 Långvariga kundrelationer är nyckeln till vår framgång. Vi lovar våra kunder att de alltid kommer att bemötas på ett individuellt sätt och vi uppmuntrar kunder att ge oss feedback så att vi kontinuerligt kan förbättra våra erbjudanden. 16

17 Skydd för personuppgifter integritet SEB har särskilda principer och rutiner för att skydda och behandla kunders personuppgifter. Personuppgifter får endast samlas in, användas eller spridas med vetskap och samtycke från den person som uppgifterna gäller, såvida inte lokala regler tillåter annat. Personuppgifter kan i princip bara användas för det ändamål som de ursprungligen samlades in för. Åtkomst till personuppgifter inom SEB är begränsad till de anställda som har behöriga affärsskäl att få tillgång till uppgifterna. KONTAKTER MED KUNDER UPPFÖRANDEKOD I de flesta länder där SEB är verksamt har kunder rätt att fråga om SEB har personuppgifter om dem och, om så är fallet, granska uppgifterna. Kunderna kan även ha rätt att få besked om hur SEB fick uppgifterna, hur de används och till vem SEB spridit uppgifterna. Informationshinder SEB har infört rutiner för att hindra spridning av information där det är lämpligt. Dessa informationshinder är utformade för att avskilja medarbetare som är inblandade i verksamhet som gäller utlåning, investment- eller merchant banking-verksamhet och som rutinmässigt har tillgång till konfidentiell information om kunder, från medarbetare som handlar med värdepapper baserat på offentligt tillgänglig information eller som är engagerade i kapitalförvaltningsverksamheten. SEB använder också informationshinder för att hantera potentiella och verkliga intressekonflikter i affärsverksamheten. Dokumentation och avtal Det är viktigt att den dokumentation som SEB ger kunder är korrekt i sak, lätt att förstå och uppfyller höga krav på professionalism. Alla avtal med kunder måste dokumenteras ordentligt. Avtal ska tydligt identifiera parterna, produkterna och tjänsterna som ska erbjudas, betalningsvillkor och andra viktiga villkor. Avtal får endast undertecknas av behöriga medarbetare. Styrelsen i de olika SEB-företagen delegerar behörighet att underteckna å företagets vägnar (firmateckning). Dessutom kan vissa anställda till följd av sin ställning i ett SEB-företag anses ha behörighet att underteckna å företagets vägnar. Men sådan firmateckningsrätt kan dock endast utövas av medarbetare inom deras ansvarsområde eller enligt deras arbetsbeskrivning. Firmateckningsrätt kan även etableras genom en skriftlig fullmakt. Reciprocitet SEB köper ofta varor och/eller tjänster från en leverantör som också är en kund hos SEB. Detta förfarande är normalt och acceptabelt, men alla former av påtryckningar för ömsesidighet med leverantören är inte det. FÖR YTTERLIGARE VÄGLEDNING, kontakta din närmaste chef, Compliance-ansvarig eller läs i SEB:s interna regler om: Etik Outsourcing Inköp Kundklagomål Sekretessförbindelse 17

18 Vi strävar efter att vara bättre än konkurrenterna på ett rättvist och ärligt sätt. Kontakter med leverantörer, andra affärspartner och konkurrenter Allmänt SEB strävar efter att vara bättre än konkurrenterna på ett rättvist och ärligt sätt. SEB söker konkurrensfördelar genom överlägsen professionell prestation, aldrig genom oetiska eller olagliga affärsmetoder. SEB gör inte affärer med någon som sannolikt kan skada SEB:s rykte. 18

19 God affärsetik SEB ska följa gällande regler i alla länder där SEB bedriver verksamhet, tillämplig internationell och nationell branschpraxis och höga etiska krav. Vägledande principer För att utnyttja SEB:s tillgångar på bästa sätt och för att dra nytta av vår köpkraft i syfte att skapa värde för våra kunder och aktieägare, köper vi alla varor och tjänster på ett koordinerat sätt baserat på objektiva faktorer såsom kvalitet, pris, tillgänglighet, leverans, pålitlighet och service. Transaktioner mellan företag eller andra enheter inom SEB ska utföras utan obehörig påverkan och ska följa marknadsprinciper och gällande regler. Leverantörer måste följa SEB:s interna regler där det är tillämpligt och godkänna att hålla affärsrelationen med SEB konfidentiell, om inte SEB accepterar annat. Kontakter med konkurrenter SEB använder genomgående legala och etiska förfaringssätt vid insamling av information om konkurrenter. Det är otillåtet att stjäla information, inneha affärshemligheter som erhållits utan ägarens tillstånd eller att framkalla spridning av sådan information från f.d. eller nuvarande anställda i andra företag. Sund konkurrens och otillåtna konkurrensbegränsningar SEB måste följa alla regler som gäller för sund konkurrens och otillåtna konkurrensbegräsningar i de länder där verksamhet bedrivs. Dessa regler är komplexa och skiljer sig betydligt från land till land, men de är i allmänhet utformade för att värna sund konkurrens mellan företag och skydda kunderna mot konkurrensbegränsande avtal och metoder. Om dessa regler inte följs kan det leda till höga böter för ett företag och i vissa länder även för de inblandade personerna. Undvik situationer som kan leda till olagligt och konkurrenshämmande beteende. Dessa metoder inkluderar (endast exempel): förslag från konkurrenter att dela med sig av prisinformation eller annan konkurrerande marknadsföringsinformation eller att dela upp marknader eller kunder försök av befintliga eller potentiella kunder att förhindra SEB att bedriva affärer med, eller ingå avtal med, en annan kund diskussioner vid branschsammankomster om konkurrensmässigt känsliga ämnen, såsom priser, prissättningsmetoder, kostnader och marknadsföringsstrategier Dokumentation och avtal Alla avtal med leverantörer och andra affärspartner ska dokumenteras ordentligt. Avtal ska tydligt identifiera parterna, produkterna och tjänsterna som ska erbjudas, betalningsvillkor och andra viktiga villkor. Avtal får endast undertecknas av behöriga firmatecknare. Branschorganisationer SEB stöder medlemskap i branschorganisationer som strävar efter att upprätthålla en sund affärsmiljö och förbättra branschen i allmänhet. När vi representerar SEB i en branschorganisation eller någon annan organisation måste företagshemligheter och kundinformation alltid hållas konfidentiella. Dessa diskussioner får aldrig användas av konkurrerande företag som medel för att uppnå överenskommelser som kan begränsa konkurrensen. FÖR YTTERLIGARE VÄGLEDNING, kontakta din närmaste chef, din enhets interna jurist eller Compliance-ansvarige eller läs i SEB:s regler om: Etik Outsourcing Inköp Sekretessförbindelse KONTAKTER MED LEVERANTÖRER, ANDRA AFFÄRSPARTNER OCH KONKURRENTER UPPFÖRANDEKOD 19

20 SEB:s roll i samhället Som finansiell koncern spelar SEB en viktig roll i samhället. Samhället har höga förväntningar på SEB och vi strävar efter att vara en bra samhällsmedborgare och bidra till kontinuerlig utveckling av samhället. Rent generellt bidrar vi som finansiell institution till ett välfungerande samhälle genom att: SEB:s roll i samhället agera som en mellanhand mellan företag och/eller privatpersoner med överskottskapital och de som har lånebehov erbjuda ett effektivt betalningssystem i de samhällen där vi är verksamma; och genom att hantera ekonomiska risker. Prioriterade områden för SEB:s samhällsansvar (CR) SEB:s samhällsansvar (CR) är en viktig del av vår verksamhet. Enligt vår CR-policy åtar vi oss långvarigt ansvar i vår dagliga verksamhet både för etiska frågor med en direkt inverkan på våra kunder, verksamhet och anställda och i en bredare bemärkelse för samhället och miljön. SEB stöder även de tio principerna i FN:s Global Compact-fördrag och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. SEB har därmed lovat att vidta vissa åtgärder såsom kontinuerlig rapportering, ansvar för och uppföljning av våra åtaganden och mål. Prioriterade områden för SEB:s samhällsansvar (CR) är bl.a: Etik och kontinuitet SEB:s roll som långivare SEB:s roll som kapitalförvaltare SEB:s roll som arbetsgivare SEB:s sociala ansvar SEB:s miljöansvar FÖR YTTERLIGARE VÄGLEDNING, kontakta din enhets CR-chef eller läs i SEB:s interna regler om: SEB:s samhällsansvar (CR) Etik Miljö 20

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Uppförandekod. seb uppförandekod 1

Uppförandekod. seb uppförandekod 1 Uppförandekod seb uppförandekod 1 uppförandekod Vår vision Vår mission Vårt varumärkeslöfte Våra värderingar Att vara den mest pålitliga partnern för kunder med ambitioner Vi är övertygade om att de flesta

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER...

IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... Etikpolicy Beslutad av: Datum: Board of Directors of If P&C Insurance Holding Ltd (publ) 2014-11-28 Board of Directors of If P&C Insurance Ltd (publ) 2014-12-02 Board of Directors of If P&C Insurance Company

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD

Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD Code of Conduct UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL 1 VD HAR ORDET...4 2 VAD STYR VÅRT UPPFÖRANDE...6 2 3 3 UPPFÖRANDE MÄNNISKOR EMELLAN... 10 4 AFFÄRSETIK...14 5 ATT SKYDDA FÖRETAGETS TILLGÅNGAR... 18 6 KOMMUNIKATION...

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Våra ansvarsprinciper

Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Meddelande från vår koncernchef Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board och CEO Vårt företag har ständigt kontakt med olika intressenter runtom

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio Uppförandekod En sammanställning av de juridiska och etiska normer som tillämpas inom Celesio Vi bryr oss! Information från företagsledningen Vi bryr oss! Celesio är ett ledande internationellt handelsbolag,

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Fastställd av styrelsen i Traction Fonder AB den 23 januari 2012 Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Läs mer

över grundläggande koncernpolicy och koncerndirektiv som är vägledande för våra relationer med varandra och med våra intressenter.

över grundläggande koncernpolicy och koncerndirektiv som är vägledande för våra relationer med varandra och med våra intressenter. Affärsetisk kod En översikt över grundläggande koncernpolicy och koncerndirektiv som är vägledande för våra relationer med varandra och med våra intressenter. Mer information och ytterligare regler för

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen Stockholm, 2015-05-08 koncernen Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har vi affärsrelationer med idag,

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfood

Etiska förhållningsregler inom Axfood Stockholm, 2012-11-05 Etiska förhållningsregler inom Axfood Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Fastställd av styrelsen i Optimus Fonder AB den 26 november 2013 Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

INTRESSEKONFLIKTSPOLICY INTRESSEKONFLIKTSPOLICY Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Översikt... 2 3 Definitioner... 2 4 Process för hantering av intressekonflikter... 3 4.1 Identifiering... 3 4.2 Rapportering... 3 4.3 Bedömning

Läs mer