Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet."

Transkript

1 Uppförandekod

2 Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2

3 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt över att arbeta i SEB, ett företag som har förtjänat förtroende och respekt från våra kunder, medarbetare, ägare och andra berörda parter i över 150 år. I SEB har vi alltid ett starkt engagemang för att skapa mervärde för våra kunder och att uppnå hög lönsamhet. Allt vi gör som finansiellt institut har fokus på människor och förtroende. Hög etisk standard är en integrerad del av det sätt vi driver vår verksamhet och de värderingar vi hyser inom SEB. Vi äventyrar aldrig vår etiska standard! SEB:s uppförandekod är en vägledning som uttrycker de värderingar som formar vårt beteende och därmed det sätt vi driver vår verksamhet på. Jag arbetar enligt dessa värderingar och förväntar mig att alla som arbetar i SEB också gör det. Det är viktigt att du tar dig tid att läsa igenom och förstå koden, så att du kan agera utifrån den i all vår affärsverksamhet. Annika Falkengren VD och koncernchef SEB:s uppförandekod stöds av styrelsen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). 3

4 Innehåll SEB:s uppförandekod 7 Syftet med koden För vem gäller koden Hur koden ska användas Arbeta i SEB 8 Allmänt Vägledande principer Värderingar Rimliga anställningsförhållanden och mångfald Diskriminering och trakasserier Drogfri arbetsplats Säker arbetsplats SEB:s tillgångar Konfidentiell information Politiska och religiösa aktiviteter och bidrag Skydd för personalakter integritet 4

5 UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLL Hantering av intressekonflikter och agerande på marknaden 12 Allmänt Aktsamhetskrav Insiderhandel Privata investeringar i SEB:s aktier och i andra aktier Användning av SEB:s namn, lokaler eller affärsrelationer Engagemang i externa aktiviteter Gåvor och representation efterlevnad av anti-korruptionsregler Kontakter med kunder 14 Allmänt Vägledande principer Känn din kund Förhindrande av penningtvätt och terroristfinansiering Spridning av konfidentiell kundinformation Skydd för personuppgifter integritet Informationshinder Dokumentation och avtal Reciprocitet SEB:s roll i samhället 20 SEB:s roll i samhället Prioriterade områden för SEB:s sociala ansvar (CR) Kommunikation med andra 22 Allmänt Fortlöpande information Intern kommunikation Extern kommunikation Varumärkeskommunikation Kommunikation med tillsynsmyndigheter Hur du får hjälp 24 Ta upp ditt ärende rapporteringsrutin Vem ska du kontakta? SEB:s interna regler 26 Kontakter med leverantörer, andra affärspartners och konkurrenter 18 Allmänt Goda affärsmetoder Vägledande principer Kontakter med konkurrenter Sund konkurrens och otillåtna konkurrensbegränsningar Dokumentation och avtal Branschorganisationer 5

6 6

7 SEB:s uppförandekod UPPFÖRANDEKOD FÖR SEB UPPFÖRANDEKOD Syftet med koden SEB:s uppförandekod beskriver och utvecklar våra värderingar och principer för vårt uppförande i affärsrelationer. Koden ger vägledning för hur vi med utgångspunkt i våra värderingar framgångsrikt kan bygga långvariga relationer med kunder. Den syftar främst till att: beskriva för oss medarbetare vilket ansvar sommedföljer en anställning på SEB beskriva våra principer för affärsrelationer vägleda oss medarbetare i hur vi löser potentiellt våra situationer bestämma rutiner för rapportering av ärenden som gäller koden, och visa för andra berörda parter att vi agerar etiskt och professionellt Koden lyfter fram vissa viktiga frågor som tas upp i befintliga externa och interna regler. För vem gäller koden? Koden gäller alla medarbetare i SEB-koncernen och alla andra som representerar företag inom SEB, inklusive styrelseledamöter, självständiga entreprenörer och konsulter. Det innebär att det är ditt ansvar att bekanta dig med koden och att be om vägledning vid behov. Som med arbetare i SEB är du som individ ansvarig för att känna till de lagar, förordningar och interna regler som påverkar, eller är relevanta för, ditt specifika jobb eller din position. Hur koden ska användas I de flesta situationer är det relativt enkelt att avgöra hur koden ska användas, men vissa situationer är mer komplexa. Använd alltid ditt goda omdöme och sunt förnuft. Koden anger den miniminivå som SEB förväntar sig att du lever upp till eller överträffar. Etiskt beteende inom SEB är mycket viktigt eftersom vi alltid måste vårda våra största tillgångar, tilltro och förtroende. Om du stöter på en situation där koden inte ger vägledning kan följande frågor hjälpa dig att göra rätt val: Är det lagligt, rättvist och etiskt? Är du säker på att SEB inte skulle besväras om situationen blev offentligt känd? Skulle du godta situationen om du var en kund, en kollega, en aktieägare eller någon annan berörd part? Om du kan svara ja på alla frågorna hjälper det dig att göra rätt val. Om du är osäker på hur du ska använda koden bör du diskutera det med din närmsta chef, din kontaktperson inom HR eller den som är Compliance-ansvarig för din verksamhet. SEB uppmuntrar dig att ta upp frågor som gäller koden och andra relevanta regler. SEB kommer inte att tolerera åtgärder som vidtas mot en individ för att han/ hon tagit upp legitima farhågor eller frågor gällande etik, diskriminering eller trakasserier, eller för att ha rapporterat misstänkta överträdelser. Se Hur du får hjälp i slutet av koden för ytterligare information. 7

8 Allmänt SEB värderar sina medarbetare högt. Vi anser att vår framgång är beroende av att vi har engagerade medarbetare med flera olika kompetenser representerade. Inom SEB vill vi främja ett resultatinriktat och inspirerande ledarskap för att uppnå kontinuerlig tillväxt och framgång. Vägledande principer Att arbeta inom SEB är att agera i en miljö som genomgår ständig förändring och utveckling. Vi söker samarbete och återanvänder de bästa metoderna och lösningarna för att kunna erbjuda kunderna de bästa lösningarna på det mest kostnadseffektiva sättet. Arbeta i SEB Värderingar SEB:s kärnvärderingar vägleder våra handlingar och återspeglar vilka vi är och vad vi tror på: Engagemang Med ett starkt och långsiktigt engagemang genomför vi vad vi lovar. Vi agerar med mod och engagerar oss till det yttersta för att nå våra gemensamma mål. Vi gör allt för att överträffa våra kunders förväntningar och följer målmedvetet upp våra åtaganden. Kontinuitet SEB är en modern bank med ett starkt arv och en tradition av att bygga långsiktiga relationer. Vi står fast vid vår strategi och fattar tuffa men välgrundade beslut som vi konsekvent och disciplinerat genomför. Vi utvecklas steg för steg för att möta framtiden. Vi följer upp våra resultat och lär av våra erfarenheter. Ömsesidig respekt Vårt agerande grundas på etik och förtroende. Vi bryr oss om och respekterar den enskilde individen. Vi lyssnar aktivt och samarbetar med våra kunder, medarbetare och aktieägare. Vi värdesätter mångfald och öppenhet. Professionalism Med hög integritet och kompetens möter vi våra kunders, medarbetares och samhällets förväntningar. Vi är proaktiva och tar ansvar för våra handlingar för att skapa tillväxt och lönsamhet både för våra kunder och aktieägare. 8

9 UPPFÖRANDEKOD ARBETA PÅ SEB SEB:s värderingar Engagemang Kontinuitet Ömsesidig respekt Professionalism 9

10 Rimliga anställningsförhållanden och mångfald SEB strävar efter att rekrytera, kontinuerligt utveckla och behålla de mest kompetenta personerna i en mängd olika av yrkesgrupper. Vi är övertygade om att ersättning, pension och övriga anställningsförmåner ska vara konkurrenskraftiga inom varje marknad, rimliga och i linje med SEB:s strategiska affärsmål. Vår framgång är beroende av att vi har engagerade medarbetare med olika kompetenser. Att arbeta i SEB innebär att sträva efter samarbete och att återanvända de bästa lösningarna. Alla medarbetare ska behandlas jämlikt, med respekt och värdighet och ges samma möjligheter att utveckla sig själva och sina karriärer. Utvärdering av personer för rekrytering, utbildning, utveckling eller befordran ska endast göras baserat på individens förmåga och potential att utföra jobbet och ska endast beakta faktorer som är relevanta för utförandet av det jobbet. Diskriminering och trakasserier SEB erbjuder medarbetare en arbetsplats som stöder mångfald och där skillnaderna mellan de anställda respekteras och uppskattas. Diskriminering och trakasserier tolereras aldrig, vare sig de är grundade på en persons ras, kön, hudfärg, trosuppfattning, religion, nationella ursprung, medborgarskap, ålder, handikapp, civilstånd, sexuella läggning, eller någon annan faktor som är förbjuden enligt lag. Drogfri arbetsplats Drogfri arbetsplats SEB verkar för en hälsosam och produktiv arbetsplats för att uppfylla sitt ansvar gentemot medarbetare, kunder, aktieägare och andra intressenter. Det är förbjudet att sälja, tillverka, distribuera, äga, använda eller vara påverkad av droger på arbetsplatsen. Säker arbetsplats De anställdas säkerhet av arbetsplatsen prioriteras. Det gäller alla aspekter på arbetsförhållanden. Vi är alla ansvariga för att upprätthålla en säker arbetsplats genom att följa gällande hälso- och säkerhetsregler och tillvägagångssätt. 10

11 UPPFÖRANDEKOD ARBETA PÅ SEB SEB:s tillgångar SEB har många olika tillgångar, både fysiska tillgångar (egendom, utrustning, m.m.), affärshemligheter och intellektuell egendom (datorprogram, koncept, varumärken, m.m.). Affärshemligheter inkluderar alla system, information eller processer som allmänheten inte känner till och som ger SEB en konkurrensfördel, såsom affärsplaner, strategiska planer, prisinformation, ekonomisk information och andra affärshemligheter. SEB:s tillgångar, inklusive kommunikationssystem, får enbart användas för legitima affärsändamål och inte för egen vinning. För att förhindra förlust, stöld, skada eller missbruk vidtar vi alla rimliga åtgärder för att skydda tillgångar som ägs av eller har anförtrotts åt SEB. Det innebär till exempel att inte avslöja affärshemligheter och inte tillåta andra att använda SEB:s tillgångar utan medgivande från lämplig beslutsfattare i SEB. Konfidentiell information Som medarbetare i SEB är det viktigt att vi värnar om sekretess för den information som skapats i samband med verksamhet för SEB. Konfidentiell information kan bl.a. vara information om SEB:s: verksamhet, resultat och strategier affärsplaner och affärsprocesser teknik och system. SEB kräver att medarbetare och andra som utför tjänster åt SEB undertecknar en sekretessförbindelse. Åtagandet att bevara information konfidentiell gäller även när din anställning i eller koppling till SEB har upphört. Politiska och religiösa aktiviteter och bidrag SEB vill inte på något sätt påverka medarbetare i deras personliga trosuppfattningar. I enlighet med det engagerar vi oss som medarbetare i SEB inte i politiska aktiviteter på arbetsplatsen eller i SEB:s namn. Det betyder även att SEB aldrig skänker medel eller resurser till en politisk eller religiös organisation eller politisk kandidat. SEB tar avstånd från all politisk eller religiös verksamhet som uppmuntrar extremism eller som står i strid med vår strävan efter individuell och kulturell mångfald och lika möjligheter för alla. Skydd för personalakter integritet SEB värnar om integritet och sekretess för medarbetarnas personalakter och deras medicinska information. Sådan information får inte spridas eller diskuteras, förutom när medarbetaren själv tillåtit det eller om det krävs enligt lag eller enligt behörig domstols beslut, eller om en juridisk, administrativ eller lagstiftande instans begär det. FÖR YTTERLIGARE VÄGLEDNING, kontakta din lokala kontaktperson inom HR eller läs i SEB:s interna regler om: Etik Mångfald Löner och ersättningar Informationssäkerhet Kommunikation via telefon, e-post och webb Sekretessförbindelse 11

12 Våra affärsbeslut och åtgärder ska alltid baseras på vad som är bäst för SEB och våra kunder och får aldrig motiveras av personliga hänsynstaganden eller förhållanden. Hantering av intressekonflikter Allmänt Våra affärsbeslut och åtgärder ska alltid baseras på vad som är bäst för SEB och våra kunder och får aldrig motiveras av personliga hänsynstaganden eller förhållanden. Det är mycket viktigt att förhållanden med potentiella eller befintliga kunder, leverantörer, entreprenörer, konkurrenter eller tillsynsmyndigheter inte påverkar vårt självständiga och goda omdöme för SEB:s räkning. Det är också viktigt att undvika ens antydan av intressekonflikt mellan SEB:s intressen och en individs personliga intressen, eller någon nära anhörigs intressen. Därför kräver SEB:s interna regler att du inte deltar i hanteringen av ärenden där du eller någon nära anhörig har ett väsentligt intresse som kan stå i konflikt med SEB:s intressen. Dessutom måste vi vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera en eventuell intressekonflikt och organisera vår verksamhet på ett sådant sätt att vi undviker och förhindrar intressekonflikter. När sådana åtgärder inte är tillräckliga för att undvika intressekonflikter ska den potentiella intressekonflikten redovisas för kunden. I situationer där intressekonflikter kan uppstå är SEB beroende av ditt goda omdöme och att du ber om råd om det behövs, samt följer högsta etiska krav när du utför dina yrkesmässiga och privata angelägenheter. Aktsamhetskrav SEB agerar som förvaltare åt vissa kunder. I sådana fall är det viktigt att tänka på att SEB har en legal skyldighet att agera för kundens bästa sätta kundens intresse framför SEB:s eget intresse. Som förvaltare måste SEB undvika intressekonflikter med sina kunder, behandla sina kunder rättvist och inte gynna en kund framför en annan. Insiderhandel Alla de länder där SEB är verksamt har regler mot insiderhandel. Reglerna förbjuder handel med värdepapper i ett bolag vars aktier handlas på en marknadsplats för den som har information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på värdepappret. Förbudet gäller SEB:s egna värdepapper liksom värdepapper utgivna av andra bolag. SEB och alla våra medarbetare är skyldiga att följa dessa regler. Dessutom har SEB ett starkt eget intresse att värna om både integriteten i de finansiella marknader som vi verkar i och vårt eget rykte i dessa marknader. Förhindrande av insiderhandel har därför hög prioritet i hela SEB koncernen. Olaglig insiderhandel är möjlig som en följd av missbruk av insiderinformation. Insiderinformation definieras som specifik information om en icke- offentliggjord omständighet som, direkt eller indirekt, rör 12

13 en eller flera utgivare av finansiella instrument eller en eller flera finansiella instrument och som, om omständigheten offentliggjordes, är ägnad att väsentligt påverka priset på sådana finansiella instrument, inklusive relaterade derivat. Personer som har tillgång till insiderinformation, oavsett hur de fick tillgång till informationen, är förbjudna att handla i de finansiella instrumenten, förbjudna att sprida insiderinformationen till någon annan, såvida inte sådan spridning utgör en del av ett normalt tjänste åliggande, och dessutom förbjudna att ge råd eller på annat sätt föranleda någon annan, att på basis av sådan insiderinformation, förvärva eller avyttra finansiella instrument som informationen rör. Om du är osäker på om du innehar insiderinformation, så bör du rådfråga din enhets Complianceansvarige. Nationella regler förhindrar även otillbörlig marknadspåverkan, vilket definieras som transaktioner eller handelsorder som ger, eller är ägnade att ge, falska eller missvisande signaler vad gäller tillgång till, efterfrågan på eller pris för finansiella instrument, eller säkrar, genom någons agerande (själv eller i samråd med andra), priset på ett eller flera finansiella instrument på en onormal eller artificiell nivå. Att dela med sig av information som ger, eller är ägnad att ge, falska eller missvisande signaler vad gäller finansiella instrument, inklusive rykten och falska eller missvisande nyheter, kan också betraktas som otillbörlig marknadspåverkan. I de flesta marknader är SEB och våra medarbetare skyldiga att anmäla eventuell insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan av våra kunder till relevanta tillsynsmyndigheter. Dessutom anses styrelseledamöter och högsta ledningen i ett börsnoterat företag såsom SEB inneha insiderinformation om företaget. Till följd av detta måste dessa personer rapportera sina innehav av aktier i företaget och alla förändringar i innehavet till relevant tillsynsmyndighet. Privata investeringar i SEB:s aktier och andra aktier Privata investeringar får inte påverka, eller se ut att påverka, medarbetarnas självständiga bedömningar för SEB:s räkning. Många medarbetare omfattas av restriktioner gällande privat aktiehandel på aktiemarknaden (anställdas egna värdepappersaffärer). Sådana med arbetare är främst ålagda en innehavsperiod och rapporteringskrav. SEB övervakar efterlevnaden av sådana handelsrestriktioner och rapporteringskrav. Användning av SEB:s namn, lokaler eller affärsrelationer SEB:s namn, inklusive brevpapper, lokaler eller affärsrelationer får aldrig användas för egen vinning eller utanför arbetet. Externa engagemang För oss som medarbetare i SEB är det viktigt att våra åtaganden och ansvar i förhållande till SEB är klanderfria. Att engagera sig i externa aktiviteter som t.ex. att ta ett jobb utanför SEB (hel- eller deltid) eller sitta i styrelsen eller inneha liknande uppdrag för ett annat företag eller organisation än SEB, kräver först ett godkännande från din närmaste chef. Gåvor och representation efterlevnad av anti-korruptionsregler SEB följer anti-korruptionslagar och regler i de länder där vi bedriver vår verksamhet. SEB tolererar inte under några omständigheter erbjudande eller mottagande av mutor eller andra olämpliga betalningar till eller från någon person eller någon enhet, relaterad till SEB:s verksamhet. I praktiken innebär det att du endast kan erbjuda gåvor, nöjen m.m. till kunder, leverantörer, konkurrenter, myndigheter m.m. om sådana gåvor inte påverkar, eller rimligen ger intryck av att påverka, mottagaren i hans/hennes beslutsfattande i förhållande till SEB. På motsvarande sätt får du inte be om eller ta emot en gåva eller liknande som rimligen kan anses påverka affärstransaktioner. Kontanter och liknande gåvor är aldrig tillåtna. Du ska alltid diskutera erbjudande och mottagande av gåvor eller liknande, av princip eller från fall till fall, med din närmaste chef. FÖR YTTERLIGARE VÄGLEDNING, kontakta din enhets Compliance-ansvarige eller läs i SEB:s interna regler om: Etik Insiderfrågor Intressekonflikter Anställdas egna värdepappersaffärer HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER UPPFÖRANDEKOD 13

14 Allmänt Långvariga kundrelationer är nyckeln till vår framgång. Vårt resultat och vårt rykte bygger på de värden som skapas av alla medarbetare i SEB i deras dagliga kontakter med kunder. Respekt för sekretess är nödvändig för att kunna bygga starka kundrelationer. Därför är det mycket viktigt att säkert förvalta kundinformation, och att använda den på ett ändamålsenligt sätt. I SEB använder vi inte och tolererar inte orättvisa affärsmetoder som t.ex. tvivelaktiga försäljningsmetoder eller mutor. Vi agerar rättvist och professionellt. Kontakter med kunder Vägledande principer När vi bygger långvariga, professionella relationer med våra kunder får vi en djup förståelse för våra kunders ekonomiska behov och hur vi kan möta dessa. Vi lovar våra kunder att de alltid bemöts på ett individuellt sätt, i enlighet med deras behov, oberoende av vilket sätt de använder för kontakten med SEB. Vi strävar efter att förbättra samarbetet och korsförsäljningen mellan olika delar av SEB för att kontinuerligt möta eller överträffa våra kunders förväntningar. Vi uppmuntrar våra kunder att ge oss feedback så att vi kontinuerligt kan förbättra våra erbjudanden. Känn din kund Det blir allt viktigare för finansiella institut att känna sina kunder. Från ett affärsperspektiv är det främsta skälet till att identifiera våra kunders finansiella behov att vi ska kunna ge dem lämpliga produkter och tjänster. Det underlättar också uppföljningen av våra kunders åtaganden gentemot SEB. Från ett legalt perspektiv ska vi säkerställa att SEB:s kunder är identifierade och legitima och att kundens beteende kan förstås (kundgranskning). Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt är den process då man omvandlar olagliga vinster till medel som ser ut att vara legitima. Det gäller inte bara kontanttransaktioner. 14

15 SEB är en finansiell koncern som erbjuder bank-, värdepappers- och försäkringsprodukter och tjänster till kunder över hela världen. Vi ser allvarligt på vår skyldighet att stänga de kanaler som penningtvättare använder och skydda banken från att användas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi bevakar officiella register över individer och organisationer som kan vara kopplade till terroristaktiviteter och vidtar åtgärder för att se till att SEB inte oavsiktligt hjälper finansieringen av terrorism genom att ha förbindelser med misstänkta individer eller organisationer. SEB utvecklar och inför effektiva rutiner för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi rapporterar misstänkt aktivitet till relevanta myndigheter när så krävs. KONTAKTER MED KUNDER UPPFÖRANDEKOD Spridning av konfidentiell kundinformation Medarbetare i SEB sprider inte konfidentiell kundinformation till någon (inklusive en annan SEBmedarbetare), som inte är behörig att få den eller som inte har något behov av att känna till informationen för att utföra sitt jobb. Spridning av kundinformation kan godkännas av kunden eller krävas av tillämpliga regler (till exempel av tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter). Konfidentiell kundinformation kan innehålla information om: förekomsten av en kundrelation (även information om att kunden är eller har varit en kund över huvud taget) fakta om kunden, såsom namn, adress, konton, tjänster och produkter som kunden använder, familjeförhållanden, m.m. Varje medarbetare är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder mot otillåten spridning av konfidentiell kundinformation. Vi som medarbetare på SEB diskuterar inte känsliga ärenden eller konfidentiell information på offentliga platser eller med kollegor, såvida de inte har fått tillåtelse att få informationen eller har behörigt behov av att känna till informationen för att utföra sina arbetsuppgifter. 15

16 Långvariga kundrelationer är nyckeln till vår framgång. Vi lovar våra kunder att de alltid kommer att bemötas på ett individuellt sätt och vi uppmuntrar kunder att ge oss feedback så att vi kontinuerligt kan förbättra våra erbjudanden. 16

17 Skydd för personuppgifter integritet SEB har särskilda principer och rutiner för att skydda och behandla kunders personuppgifter. Personuppgifter får endast samlas in, användas eller spridas med vetskap och samtycke från den person som uppgifterna gäller, såvida inte lokala regler tillåter annat. Personuppgifter kan i princip bara användas för det ändamål som de ursprungligen samlades in för. Åtkomst till personuppgifter inom SEB är begränsad till de anställda som har behöriga affärsskäl att få tillgång till uppgifterna. KONTAKTER MED KUNDER UPPFÖRANDEKOD I de flesta länder där SEB är verksamt har kunder rätt att fråga om SEB har personuppgifter om dem och, om så är fallet, granska uppgifterna. Kunderna kan även ha rätt att få besked om hur SEB fick uppgifterna, hur de används och till vem SEB spridit uppgifterna. Informationshinder SEB har infört rutiner för att hindra spridning av information där det är lämpligt. Dessa informationshinder är utformade för att avskilja medarbetare som är inblandade i verksamhet som gäller utlåning, investment- eller merchant banking-verksamhet och som rutinmässigt har tillgång till konfidentiell information om kunder, från medarbetare som handlar med värdepapper baserat på offentligt tillgänglig information eller som är engagerade i kapitalförvaltningsverksamheten. SEB använder också informationshinder för att hantera potentiella och verkliga intressekonflikter i affärsverksamheten. Dokumentation och avtal Det är viktigt att den dokumentation som SEB ger kunder är korrekt i sak, lätt att förstå och uppfyller höga krav på professionalism. Alla avtal med kunder måste dokumenteras ordentligt. Avtal ska tydligt identifiera parterna, produkterna och tjänsterna som ska erbjudas, betalningsvillkor och andra viktiga villkor. Avtal får endast undertecknas av behöriga medarbetare. Styrelsen i de olika SEB-företagen delegerar behörighet att underteckna å företagets vägnar (firmateckning). Dessutom kan vissa anställda till följd av sin ställning i ett SEB-företag anses ha behörighet att underteckna å företagets vägnar. Men sådan firmateckningsrätt kan dock endast utövas av medarbetare inom deras ansvarsområde eller enligt deras arbetsbeskrivning. Firmateckningsrätt kan även etableras genom en skriftlig fullmakt. Reciprocitet SEB köper ofta varor och/eller tjänster från en leverantör som också är en kund hos SEB. Detta förfarande är normalt och acceptabelt, men alla former av påtryckningar för ömsesidighet med leverantören är inte det. FÖR YTTERLIGARE VÄGLEDNING, kontakta din närmaste chef, Compliance-ansvarig eller läs i SEB:s interna regler om: Etik Outsourcing Inköp Kundklagomål Sekretessförbindelse 17

18 Vi strävar efter att vara bättre än konkurrenterna på ett rättvist och ärligt sätt. Kontakter med leverantörer, andra affärspartner och konkurrenter Allmänt SEB strävar efter att vara bättre än konkurrenterna på ett rättvist och ärligt sätt. SEB söker konkurrensfördelar genom överlägsen professionell prestation, aldrig genom oetiska eller olagliga affärsmetoder. SEB gör inte affärer med någon som sannolikt kan skada SEB:s rykte. 18

19 God affärsetik SEB ska följa gällande regler i alla länder där SEB bedriver verksamhet, tillämplig internationell och nationell branschpraxis och höga etiska krav. Vägledande principer För att utnyttja SEB:s tillgångar på bästa sätt och för att dra nytta av vår köpkraft i syfte att skapa värde för våra kunder och aktieägare, köper vi alla varor och tjänster på ett koordinerat sätt baserat på objektiva faktorer såsom kvalitet, pris, tillgänglighet, leverans, pålitlighet och service. Transaktioner mellan företag eller andra enheter inom SEB ska utföras utan obehörig påverkan och ska följa marknadsprinciper och gällande regler. Leverantörer måste följa SEB:s interna regler där det är tillämpligt och godkänna att hålla affärsrelationen med SEB konfidentiell, om inte SEB accepterar annat. Kontakter med konkurrenter SEB använder genomgående legala och etiska förfaringssätt vid insamling av information om konkurrenter. Det är otillåtet att stjäla information, inneha affärshemligheter som erhållits utan ägarens tillstånd eller att framkalla spridning av sådan information från f.d. eller nuvarande anställda i andra företag. Sund konkurrens och otillåtna konkurrensbegränsningar SEB måste följa alla regler som gäller för sund konkurrens och otillåtna konkurrensbegräsningar i de länder där verksamhet bedrivs. Dessa regler är komplexa och skiljer sig betydligt från land till land, men de är i allmänhet utformade för att värna sund konkurrens mellan företag och skydda kunderna mot konkurrensbegränsande avtal och metoder. Om dessa regler inte följs kan det leda till höga böter för ett företag och i vissa länder även för de inblandade personerna. Undvik situationer som kan leda till olagligt och konkurrenshämmande beteende. Dessa metoder inkluderar (endast exempel): förslag från konkurrenter att dela med sig av prisinformation eller annan konkurrerande marknadsföringsinformation eller att dela upp marknader eller kunder försök av befintliga eller potentiella kunder att förhindra SEB att bedriva affärer med, eller ingå avtal med, en annan kund diskussioner vid branschsammankomster om konkurrensmässigt känsliga ämnen, såsom priser, prissättningsmetoder, kostnader och marknadsföringsstrategier Dokumentation och avtal Alla avtal med leverantörer och andra affärspartner ska dokumenteras ordentligt. Avtal ska tydligt identifiera parterna, produkterna och tjänsterna som ska erbjudas, betalningsvillkor och andra viktiga villkor. Avtal får endast undertecknas av behöriga firmatecknare. Branschorganisationer SEB stöder medlemskap i branschorganisationer som strävar efter att upprätthålla en sund affärsmiljö och förbättra branschen i allmänhet. När vi representerar SEB i en branschorganisation eller någon annan organisation måste företagshemligheter och kundinformation alltid hållas konfidentiella. Dessa diskussioner får aldrig användas av konkurrerande företag som medel för att uppnå överenskommelser som kan begränsa konkurrensen. FÖR YTTERLIGARE VÄGLEDNING, kontakta din närmaste chef, din enhets interna jurist eller Compliance-ansvarige eller läs i SEB:s regler om: Etik Outsourcing Inköp Sekretessförbindelse KONTAKTER MED LEVERANTÖRER, ANDRA AFFÄRSPARTNER OCH KONKURRENTER UPPFÖRANDEKOD 19

20 SEB:s roll i samhället Som finansiell koncern spelar SEB en viktig roll i samhället. Samhället har höga förväntningar på SEB och vi strävar efter att vara en bra samhällsmedborgare och bidra till kontinuerlig utveckling av samhället. Rent generellt bidrar vi som finansiell institution till ett välfungerande samhälle genom att: SEB:s roll i samhället agera som en mellanhand mellan företag och/eller privatpersoner med överskottskapital och de som har lånebehov erbjuda ett effektivt betalningssystem i de samhällen där vi är verksamma; och genom att hantera ekonomiska risker. Prioriterade områden för SEB:s samhällsansvar (CR) SEB:s samhällsansvar (CR) är en viktig del av vår verksamhet. Enligt vår CR-policy åtar vi oss långvarigt ansvar i vår dagliga verksamhet både för etiska frågor med en direkt inverkan på våra kunder, verksamhet och anställda och i en bredare bemärkelse för samhället och miljön. SEB stöder även de tio principerna i FN:s Global Compact-fördrag och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. SEB har därmed lovat att vidta vissa åtgärder såsom kontinuerlig rapportering, ansvar för och uppföljning av våra åtaganden och mål. Prioriterade områden för SEB:s samhällsansvar (CR) är bl.a: Etik och kontinuitet SEB:s roll som långivare SEB:s roll som kapitalförvaltare SEB:s roll som arbetsgivare SEB:s sociala ansvar SEB:s miljöansvar FÖR YTTERLIGARE VÄGLEDNING, kontakta din enhets CR-chef eller läs i SEB:s interna regler om: SEB:s samhällsansvar (CR) Etik Miljö 20

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING UPPFÖRANDEKOD 2 (28) UPPFÖRANDEKOD INLEDNING... 4 FÖR VEM GÄLLER DENNA KOD?... 5 KRÄVS DET ATT JAG FÖLJER KODEN?... 6 VEM TOLKAR KODEN?... 7 AFFÄRSETIK... 8 Inga mutor eller olagliga provisioner... 9 Arbeta

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

Norconsult. Etiska riktlinjer

Norconsult. Etiska riktlinjer Norconsult Etiska riktlinjer Principer för Ledarskap, Värderingar och Etik i Norconsult LEDARSKAP Ta och ge ANSVAR är trygga inom sitt ansvarsområde och ser helheten visar tillit och delegerar uppgifter

Läs mer

Värdet av integritet. Affärsetisk kod

Värdet av integritet. Affärsetisk kod Värdet av integritet Affärsetisk kod 01 Meddelande från VD:n... 02 Ordföranden har ordet... 04 Engagemang för våra värderingar... 06 Arbeta med vår kod... 10 Vårt ansvar... 14 Be om råd och hjälp och

Läs mer

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE Blue Book Sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer. Vi upprätthåller COMPLIANCE Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt

Läs mer

Regler för god affärssed och etik. Mylans globala regelefterlevnad. EMEA region Sverige

Regler för god affärssed och etik. Mylans globala regelefterlevnad. EMEA region Sverige Regler för god affärssed och etik Mylans globala regelefterlevnad EMEA region Sverige Regler för god affärssed och etik Viktiga begrepp och värderingar Vårt uppdrag På Mylan är vi fast beslutna att sätta

Läs mer

Etiska regler. Tillit. Respekt. Integritet.

Etiska regler. Tillit. Respekt. Integritet. Etiska regler Tillit. Respekt. Integritet. Våra åtaganden UTC:s åtaganden definierar vilka vi är och hur vi arbetar. De fokuserar vår verksamhet och för oss framåt. Prestation Våra kunder har ett val och

Läs mer