lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning"

Transkript

1 lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004

2 lindab årsredovisning 2004 Lindab har en världsledande position inom cirkulära kanalsystem för ventilationsanläggningar. Vårt produktområde Air Duct Systems utgör kärnverksamheten inom affärsområde Ventilation. Lindabs takavvattningssystem Rainline är tillsammans med byggnadssystem i stål, Building Systems, de viktigaste produktområdena inom affärsområde Profile. Bilden visar några typiska produkter ur Rainline-sortimentet. Detta är Lindab Koncernens omsättning per affärsområde 2004, MSEK Affärsområde Ventilation % Koncernens omsättning per marknad 2004, MSEK Norden % Övriga marknader 28 0,5% Affärsområde Profile % Övriga verksamheter 130 2% USA 309 5,5% Västeuropa % Central- och Östeuropa % Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och systemlösningar i tunnplåt inom affärsområdena Ventilation och Profile. Affärsområde Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med allt från ventilationskomponenter till hela inneklimatlösningar. Affärsområde Profile verkar mot byggindustrin med ett omfattande utbud av byggkomponenter liksom kompletta byggnadssystem i stål för bostäder och kommersiella fastigheter. Uppdelningen på två tydliga affärsområden Ventilation och Profile ger ett effektivt operativt fokus liksom det bästa utnyttjandet av koncerngemensamma resurser. Genom att tunnplåt är basen för båda affärsområdenas verksamhet finns många tangeringspunkter i vår kvalitetsinriktade värdekedja som sträcker sig från inköp, plåtbearbetning och produktion till distribution, support och leverans. Ordning och reda genom hela vårt agerande, ett jordnära förhållningssätt till våra kunder och partners liksom en ständig koncentration på lösningar som förenklar byggandet är de faktorer som ger oss, såväl som våra kunder, lönsam tillväxt. 2

3 Innehåll Sida Året i sammandrag 4 VD har ordet 6 Affärsidé och strategier 10 Lindabs styrkefaktorer 12 Affärsområde Profile 16 Affärsområde Ventilation 20 Övriga verksamheter 25 Förvaltningsberättelse 26 Nyckeltal 29 Koncernens resultaträkning 30 Koncernens balansräkning 31 Koncernens kassaflödesanalys 33 Moderbolagets resultat- och balansräkning 34 Moderbolagets kassaflödesanalys 35 Redovisningsprinciper 36 Noter 38 Revisionsberättelse 49 Styrelse 50 Koncernledning 52 Lösningar för förenklat byggande, med tunnplåt som gemensam nämnare, är den röda tråd som går genom Lindabs hela verksamhet. Viktigare Tabeller Sida Försäljningsintäkter, koncernen 5 Rörelseresultat, koncernen 5 Kassaflöde, koncernen 5 Försäljningsintäkter, affärsområde Profile 16 Rörelseresultat, affärsområde Profile 16 Försäljningsintäkter, affärsområde Ventilation 20 Rörelseresultat, affärsområde Ventilation 20 Teknisk ordlista 54 Viktigare Noter Sida Segmentsredovisning 40 Skatter, årets skattekostnad 42 Immateriella anläggningstillgångar 43 Materiella anläggningstillgångar 43 Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del fördelat på olika valutor 45 Övergång till IFRS 47 Informationstillfällen 2005/2006 Delårsrapport Q1, 12 maj 2005 Delårsrapport Q2, 24 augusti 2005 Delårsrapport Q3, 11 november 2005 Bokslutsrapport 2005, februari

4 lindab årsredovisning 2004 Året i sammandrag Kraftiga stålprisökningar Under 2004 inträffade en höjning av stålpriserna som saknar motstycke under efterkrigstiden. Hanteringen av dessa dramatiska kostnadsökningar, för den råvara som är koncernens i särklass viktigaste, kom tydligt att dominera Lindabs agenda under året. För att vidmakthålla koncernens ekonomiska ställning valde Lindab att snabbt och konsekvent agera genom att genomföra nödvändiga prisjusteringar. Dessa åtgärder var en förutsättning för upprätthållandet av koncernens lönsamhet. Sett ur ett helhetsperspektiv lyckades koncernen, trots det inträffade, att bibehålla sina marknadsandelar. Marknadsutveckling 2004 Den generella marknadsutvecklingen blev svagare än förväntat, vilket innebar att 2004 blev tredje året i rad med minskad efterfrågan, något som för koncernen medförde en nedgång i efterfrågan med cirka 1 procent. Norden, med stora marknader som Sverige och Danmark, visade på en svag utveckling. I Sverige ökade byggnationen visserligen totalt, men framför allt inom bostads- och anläggningssektorerna och inte i de för Lindab viktiga segmenten kom- mersiella och industriella fastigheter. Västeuropa uppvisade en likartad marknadsutveckling. Marknaderna i Central- och Östeuropa har överlag fortsatt att växa och utvecklas positivt. Tjeckien och i synnerhet Rumänien utvecklade sig mycket starkt. Polska marknaden däremot påverkades av en kraftigt höjd byggmoms som markant dämpade investeringarna. Vidare har Ungern nått en mer mogen fas med avmattad tillväxt. I ett antal länder fördröjdes också vissa investeringsbeslut för att kunna utnyttja de bidragsmöjligheter som EU-inträdet medförde. I USA gav stålprisökningar på över 100 procent, tillsammans med en svag investeringsutveckling inom kommersiella fastigheter, en lägre tillväxt än förväntat. Ekonomisk utveckling Årets rörelseresultat är i absoluta tal Lindabs genom tiderna bästa. Årets verksamhet gav ett EBITA på 374 MSEK (305). Under året förbättrades lönsamheten successivt, där varje enskilt kvartal var bättre än motsvarande period föregående år. Justerat för engångsposter som avyttringen 2003 av galvaniseringsverksamheten medförde, innebär detta en resultatökning på cirka 25 procent. Under rådande marknadsförutsättningar, och i ett läge där uppstartskostnader från investeringen i Prag belastat årets resultat med 20 MSEK, var detta tillfredsställande. Justerat för valutaeffekter och förvärv uppgick den organiska tillväxten till 6,5 procent, obetydligt under de 7 procent som utgör koncernens långsiktiga mål. Årets resultatförbättring förklaras till stor del av stärkta marginaler genom ett målmedvetet prisagerande. Som en följd av detta står koncernen finansiellt stark med soliditet på 45 procent och ett stabilt kassaflöde. Detta skapar ett oberoende och en stabilitet samt ger goda möjligheter i kommande förvärvssituationer. Genomförda investeringar och strukturförändringar gör att koncernen idag är väl positionerad för kommande volymtillväxt. Nytt, förstärkt management Stora förändringar har skett inom koncernledning och management under året. Peter Andsberg, tidigare ansvarig för uppbyggnaden av Lindabs verksamhet i Central- och Östeuropa, tillträdde som affärsområdeschef för Profile den 1 mars Omfattande prisökningar på stål, vår viktigaste råvara, påverkade i hög grad verksamheten under Vårt nya centraleuropeiska produktionscenter i Prag togs i full drift under året. 4

5 NYCKELTAL I KONCERNEN Förändring % Omsättning, MSEK ,3% Rörelseresultat EBITA, MSEK ,6% Soliditet, % Skuldsättningsgrad, ggr 0,66 0,81 Operativt nettokassaflöde, MSEK Bruttoinvesteringar, MSEK Medelantal anställda Omsättning per anställd, KSEK Hannu Paitula tillträdde som affärsområdeschef för Ventilation den 1 januari Han rekryterades till Lindab under hösten 2004 och arbetade senast som CEO på Fläkt- Woods. Dick McCullough tillträdde som chef för den amerikanska verksamheten under april Anläggningen i Prag Lindabs nya europeiska produktionsanläggning i Prag togs under året i bruk. Denna investering har genomförts på budget, i tid och nått uppsatta produktivitetsmål. Detta strategiskt viktiga projekt har skapat god kapacitet för ökad tillväxt. Placeringen närmare tillväxtmarknaderna har medfört nya affärsmöjligheter och ökad konkurrensförmåga. Anläggningens placering gör att Lindab bättre kan hantera pågående makroekonomiska strukturförändringar, bland annat innebärande investeringsomflyttningar från de västeuropeiska till de central- och östeuropeiska marknaderna. Starka positioner De skandinaviska verksamheterna har, trots marknadsutvecklingen, behållit sina marknadspositioner. Lindabs utbredda filialsystem i Sverige, Danmark och Norge, och den närhet detta ger, är här en viktig konkurrensfördel. Marknaderna i Central- och Östeuropa utvecklade sig starkt för affärsområde Profile. Affärsområdets etableringar i denna region har givit Lindab en stabil plattform och en stark marknadsposition. Rumänien hade en mycket god utveckling under Kroatien och Tjeckien ökade successivt, och även om den ungerska marknaden mattades något under 2004 är Lindabs position där fortsatt mycket stark. Ryssland och Ukraina växte avsevärt under året med stark försäljning * Försäljningsintäkter, MSEK * Rörelseresultat EBITA, MSEK * Operativt nettokassaflöde, MSEK *Proforma Verksamheten i Skandinavien spelar en fortsatt viktig roll för Lindab-koncernen. Deltagande i mässor och olika evenemang tillhör de aktiviteter som bidrar till att stärka varumärket Lindab. Stark tillväxt i Central- och Östeuropa kännetecknar affärsområde Profile. Fördjupade relationer med entreprenörer, genom bland annat utbildning, är av central betydelse. 5

6 lindab årsredovisning 2004 VD har ordet Lindab uppnådde sitt bästa resultat någonsin trots att 2004 blev ett turbulent år för alla företag med stor andel stål i sin verksamhet. Lindabs goda resultat kan hänföras både till en fortsatt stark utveckling i Central- och Östeuropa och en snabb anpassning till en kraftig prisökning på tunnplåt. Marknadsutvecklingen var fortsatt svag inom byggsektorn, speciellt för kommersiella fastigheter, även om en positiv tendens kunde skönjas i slutet av året. Vi har haft starkt fokus på lönsamhet och här har hela organisationen varit involverad på ett förtjänstfullt sätt. Affärsområde Profile fick en ökad efterfrågan på cirka 2 procent medan affärsområde Ventilation fick vidkännas en tillbakagång på cirka 3 procent. Detta kan förklaras av att Profile ligger något tidigare i konjunkturcykeln än Ventilation samt att Profile har en större andel försäljning på de marknader som de facto växte under Tyskland, Danmark och Schweiz hade en negativ efterfrågeutveckling. I dessa länder har Lindab inom affärsområde Ventilation stora marknadsandelar. I USA var också efterfrågan sämre än förväntad och under 2003 års nivå. Kraftiga stålprisökningar Tidigt under året kom signaler om kraftiga stålprishöjningar från de europeiska stålverken. Beroende på stålkvalitet blev prishöjningarna under året i storleksordningen procent i Europa och 100 procent i USA. Nödvändiga åtgärder vidtogs för att kunna upprätthålla en hög service- och kvalitetsnivå med bibehållen lönsamhet. Den viktigaste åtgärden var en översyn av prissättningen. Nya fabriken i Prag Vår nya produktionsanläggning i Prag togs i full drift under året. Internt har ett mycket Affärsområde Profile Affärsområde Profile har lyckats väl under 2004 och presterat det bästa resultatet i affärsområdets historia. Den delvis nya organisationen har på ett kraftfullt och positivt sätt hanterat de centrala prissättnings- och tillväxtfrågorna. Genom en fortsatt stark uppbyggnad i Central- och Östeuropa under 2004 har affärsområdet visat goda prov på styrka när det gäller att etablera sig på nya marknader med bibehållen lönsamhet. Integrationen av de olika enheterna inom produktområde Building Systems fortsätter. De synergieffekter vi förväntade oss i samband med förvärvet av Butler Europe blir nu allt tydligare. Ytterligare samordning mellan enheter inriktade på försäljning och produktion av Building Systems fortgår. Detta komstort engagemang lagts på detta viktiga projekt. Vi har med Tjeckienfabriken tagit ett stort steg mot att förlägga viktig produktion nära våra tillväxtmarknader. Det ger också en lägre kostnadsnivå för mer arbetskraftsintensiv produktion, vilket kommer att öka vår konkurrensförmåga. Med våra 240 nyanställda medarbetare har vi under de första 12 månaderna nått en kvalitets- och produktivitetsnivå som är jämförbar med övriga större produktionsenheter inom koncernen. Volymmässigt har prognostiserade nivåer ännu inte nåtts, något som kan förklaras av den svaga efterfrågan. Överflyttningen av arbetskraftsintensiv produktion till Prag har medfört vissa neddragningar vid enheterna i Danmark och Sverige. Turn around i fokus Ett åtgärdsprogram för ökad lönsamhet och förbättrad effektivitet har legat högt på dagordningen under Affärsenheterna i Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Belgien och USA har inte fullt ut uppnått de tidigare ställda målen. Vi har därför, utifrån de olika marknadernas förutsättningar, utarbetat åtgärdsprogram som genomförts under Tyskland har en lång serie av år bakom sig med fallande efterfrågan. Här har vi genomfört strukturella åtgärder som inneburit att personalstyrkan kraftigt reducerats och anpassats till den nu rådande efterfrågesituationen. Den lokala produktionen i Tyskland har integrerats med Lindabs centrala produktion och den nya produktionsenheten i Prag. För de kraftfulla insatser som gjorts i en hård marknadssituation utsågs Lindab GmbH i Tyskland internt till Fighting Spirit Company of the Year. I både Schweiz och Storbritannien har motsvarande åtgärder vidtagits. Den brittiska affärsenheten har under året också genom- fört en stor förändring av prissättning och prisstrategi för att nå upp till en acceptabel lönsamhetsnivå. I USA har den nya ledningen genomfört organisatoriska förändringar med avsikt att skapa en plattform för att både kunna växa organiskt och höja lönsamheten. Under året flyttades huvudkontoret till Portsmouth, Virginia. Det innebär att hela verksamheten styrs från en central plats, vilket gör att samordning och effektivitet markant underlättas. Vidare har produktionen genomgått ett rationaliseringsprogram som lett till minskade ledtider och minimerad onödig mellanlagring. En översyn och förändring av försäljningsorganisationen har också genomförts och fler säljkanaler har öppnats upp. Dessa förändringar har medfört en del engångskostnader, men gör att organisationen idag står stärkt inför kommande utmaningar på den hårda och fragmenterade amerikanska marknaden. 6

7 Koncernchef och VD Kjell Åkesson. mer att förbättra konkurrenskraften och kostnadseffektiviteten än mer. Lindab SRL i Rumänien utsågs, som resultat av stora tillväxtframgångar med god lönsamhet, till Lindabs Company of the Year. Affärsenheten är genom sitt agerande en god förebild inom koncernen. Affärsområde Profile har under 2004 förstärkt satsningarna på kärnprodukterna Rainline och Building Systems. Affärsområde Ventilation För att stimulera och öka försäljningen av cirkulära kanalsystem genomförde affärsområde Ventilation under året en omfattande marknadsaktivitet på temat the round solution. Tyngdpunkten och kärnprodukten inom affärsområdet är alltjämt cirkulära kanalsystem och ambitionen är att bibehålla ett starkt fokus på detta produktområde inom alla affärsenheter gjordes ett stort antal besök till målgrupperna installatörer, VVSkonsulter och fastighetsägare. Dessa marknadsaktiviteter har medfört försäljningsökningar för cirkulära kanalsystem i de sex länder som deltagit. Försäljningen av maskiner för tillverkning av cirkulära kanalprodukter, under varumärkena Spiro och Spiral-Helix, har utvecklats väl under 2004 med ökade volymer, avsevärd resultatförbättring och effektivare verksamhet. Den investering som gjorts i vår nya fabrik i Prag har belastat resultatet med 20 MSEK för 2004, men kommer framgent att bidra till en positiv resultatutveckling. Arbetet med att effektivisera produktion och logistik inom Europa har medfört att vi nu lagt grunden till en struktur som långsiktigt ska kunna möta marknadens krav. Kvalitet och leveransduglighet kommer att påverkas positivt av förändringarna. Under hösten har vi rekryterat Hannu Paitula till ny affärsområdeschef. Han besitter lång erfarenhet inom ventilationsbranschen. Förvärvsaktiviteter Vi har högt ställda krav på att alla genomförda förvärv mycket tydligt skall ligga i linje med Lindabs strategi samt vara markant värdeskapande för vår organisation. Vår kontinuerliga kartläggning och bevakning av intressanta förvärvskandidater har fortsatt. Under året har detta arbete resulterat i förhandlingar vilka emellertid, av delvis ovan nämnda skäl, inte utmynnat i något större avslut. Några mindre förvärv har dock genomförts i Danmark och Tyskland. Stärkt laguppställning Inom idrotten görs laguppställningen hela tiden utifrån de utmaningar laget ställs inför. Det är också vår ambition att på motsvarande sätt ständigt anpassa vår organisation. Under året har vi genomfört förändringar inom båda affärsområdena samt inom 7

8 lindab årsredovisning 2004 Stärkt laguppställning Inom idrotten görs laguppställningen hela tiden utifrån de utmaningar laget ställs inför. Det är också vår ambition att på motsvarande sätt ständigt anpassa vår organisation. Under året har vi genomfört förändringar inom båda affärsområdena samt inom stabsfunktionerna. Vi har också utvärderat våra ledare och deras prestationer. Till följd av dessa insatser är det vår övertygelse att vi nu har en organisation som med styrka kan genomföra den organiska tillväxt vi eftersträvar. I denna nya organisation finns också kraft att genomföra större förvärv när detta aktualiseras. Vår organisation har under det gångna året väl klarat anpassningen till en allt hårdnande konkurrens. Vi har också sett hur våra organisationer i Central- och Östeuropa framgångsrikt tagit sig an nya marknader. Förändringarna i organisationen under 2004 har inte enbart inneburit en intern omformering av styrkorna, vi har också tillfört ny kompetens genom externa rekryteringar. Denna kombination gör att Lindab nu står stärkt inför de utmaningar som väntar oss. Förutom tidigare nämnda förändring, där Hannu Paitula tar ansvar för affärsområde Ventilation, har Peter Andsberg utsetts till ny affärsområdeschef för Profile. Peter har tidigare varit ansvarig för vår utbyggnad i Central- och Östeuropa, där han visat prov på stor handlingskraft. Lindab Lifestyle I alla företag med en längre historia finns en företagskultur. Under året har vi formulerat och sammanställt de framgångsfaktorer som byggt Lindab. Vi har också definierat de förändrade krav som kommer att ställas på chefer och medarbetare i framtiden. För att öka affärsmannaskapet inom koncernen har ett väl utarbetat utbildningsprogram genomförts med ett antal medarbetare under året. Bakom detta ligger en strävan att utveckla hela organisationen; ta vara på det som är våra styrkefaktorer och tillföra nya och viktiga element. Lindab skall kontinuerligt anpassa sig till den marknad, de kunder och konkurrenter som utgör och påverkar vår framtid. Aktivitetsfokus Vi har höga mål. Lindab ska växa organiskt. Vi ska göra nya förvärv. Vi ska ge oss in på nya marknader. Lokalt initiativ är viktigt och den styrka som finns i våra olika affärsenheter ska vi ta tillvara. I många fall har man bevisat att kraften finns, men att det finns behov av struktur. Under året har vi skapat strukturer centralt som innebär att tillväxt och nya satsningar görs på ett organiserat sätt. Fill the Gap var från början ett verktyg som skulle konkretisera hur tillväxtmålen ska nås. Nu har vi utvecklat det till ett instrument för den enskilda aktiviteten som tydliggör målet, anger vad den ger i försäljningsvolym och lönsamhet samt vilka investeringar som krävs. Fill the Gap är en viktig ingrediens i den aktivitetskultur som vi försöker fördjupa. Redan tidigare har vi på Lindab en stark ställning när det gäller att skapa ständiga förbättringar inom produktionen. Detta sätt att agera ska nu gälla hela organisationen och vi ska kunna mäta dessa insatser. Framtid I slutet av 2004 såg vi en positiv tendens på flera av våra marknader. Till glädjeämnena hörde förutom Norden också Frankrike och delvis Italien där efterfrågan visade sig vara på uppåtgående efter några års stagnation. Vår uppfattning är att vi har goda möjligheter att nå högre försäljningsvolymer både i Sverige, Norge och Finland de närmaste åren. De insatser som gjorts i framför allt Tyskland, Storbritannien och Schweiz kommer att medföra bättre lönsamhet i dessa länder. USA är ett tillväxtområde för Lindab och vi känner att denna organisation nu har kraft att öka marknadsandelen och uppnå en positiv marknadsutveckling med högre lönsamhet. Stor energi kommer också att läggas ned på att ytterligare stärka vår ställning i Central- och Östeuropa. Vissa länder i denna region kan nu betraktas som mogna marknader. Ungern är ett bra exempel på detta. För Ryssland, Ukraina och andra länder ser vi en stor potential som gör att vi aktivt kommer att söka nya marknader i hela regionen. Organisationen är nu stark och har den erfarenhet som krävs för att ta sig an nya geografiska områden. I första hand gäller detta affärsområde Profile, men vi ser också möjligheter att öka affärsområde Ventilations närvaro i regionen. I takt med att vi ger oss in på nya marknader kommer vi också att anpassa produktionen för att på ett optimalt sätt understödja marknadsinsatserna. Genom att följa marknaden och kunderna och förlägga produktion i dessa områden når vi långsiktig uthållighet. Det är ett av skälen till vår stora satsning i Prag, vars produktion positivt kommer att bidra till denna utveckling. Avgörande för att nå våra högt ställda mål är hur väl vi kan formera ett starkt Lindab-lag. Stora insatser kommer därför också framgent att göras för att förstärka Lindabs organisation. I första hand fortsätter arbetet med våra ledare. I ett senare skede skall det resultera i att hela organisationen från produktion till distribution får dels verktyg, dels energi för att på ett bra sätt tackla dagens och morgondagens utmaningar. Alla medarbetare ska känna ansvar för att förstärka resultatet i den egna länken i kedjan. Det blir också viktigt att förstå hur de aktiviteterna påverkar affärsområdets vertikala resultat. Vår tradition av utveckling och tillväxt skall förfinas ytterligare. I allt vi företar oss är stål vår grundprodukt. Stålpriset kommer fortsatt att vara högt, men med de miljömässiga och industriella fördelar som utmärker stålet är det utan tvekan ett material som rätt använt utgör ett viktigt instrument för förenklat och rationaliserat byggande. Här ligger vår framtid. Grevie i april Kjell Åkesson, CEO Lindab AB. 8

9 9

10 lindab årsredovisning 2004 Affärsidé och strategier Lindabs affärsidé Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt för bättre inomhusklimat och förenklat byggande. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Ventilation och Profile, med produkter som kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och energi- och miljötänkande, samt levererade med en hög servicegrad, vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. Lindabs vision Lindab skall vara den snabba, flexibla och nära partnern som levererar hög kvalitet i alla avseenden inom sina båda affärsområden Ventilation och Profile. Vi skall upplevas som företaget där fokus ständigt ligger på att tillgodose kundernas behov och som har lösningar som skapar större mervärden och förenklar kundernas vardag bättre än någon annan. 10

11 EKONOMISKA MÅL OCH HISTORIK Mål Organisk försäljningstillväxt, % 7,0 3,0-0,7 3,0 6,5 Rörelsemarginal (EBITA), % 10,0 5,6 6,2 5,8 6,8 Soliditet, % > Strategier och mål i sammanfattning Under 2004 har ett omfattande strategiarbete genomförts med inriktning på att ytterligare utveckla de grundläggande strategier som sedan flera år utgjort basen för Lindabs verksamhet. Detta arbete har inneburit att vissa måltal förtydligats. Lindab definierar nu tillväxtmålet som organisk tillväxt på 7 procent plus förvärv. Detta är mer en omformulering av tidigare definierade tillväxtmål än en målförändring. Genom att förvärvstillväxt inte på ett korrekt sätt kan uppskattas är heller inte denna tillväxtdel kvantifierad. Lönsamhetsstrategi Lindabs lönsamhetsmål är att åter nå de nivåer som kännetecknade verksamheten under 90-talet. Rörelsemarginalmålet är därför satt till 10 procent. Detta skall uppnås genom organisk och förvärvad tillväxt samt genom en fokusering på Lindabs kärnprodukter. Finansiell strategi Lindab skall äga en finansiell styrka och en handlingskraft som möjliggör snabbt agerande och resurser att realisera uppkomna förvärvsmöjligheter och affärssituationer. Lindabs soliditet skall långsiktigt överstiga 35 procent. Förvärvsstrategi Ytterligare förvärv ligger fortsatt högt på koncernens dagordning. I synnerhet inom kärnverksamheterna cirkulära kanalsystem, takavvattningssystem och byggnadssystem. Produktstrategi Det genomförda strategiarbetet har medfört en ökad fokusering på Lindabs kärnverksamheter; cirkulära kanalsystem, takavvattningssystem och byggnadssystem. För att bättre utnyttja koncernens stordriftsfördelar kommer standardisering av produkter och produktprogram att intensifieras, med ökad andel globala produkttyper och reducerad andel lokala. Distributionsstrategi Strategin för distributionen av Lindabs produkter bygger på marknadsanpassade lösningar som säkerställer en hög närhet och tillgänglighet inom definierat marknadsområde. För Skandinavien är det nätverk av filialer som servar båda affärsområdena ett centralt koncept. För andra marknader är fristående distributörer lämpliga alternativ. Distribution genom byggmaterialhandeln tillämpas på ett mindre antal marknader. Lindabs strategi är att för varje marknad finna en optimal mix av dessa distributionsformer. Produktionsstrategi Lindabs tillverkning av standardprodukter skall ske vid stora, kostnadseffektiva produktionsenheter. Denna stordriftsproduktion kompletteras med lokal tillverkning av produkter som av transportkostnadsskäl måste tillverkas lokalt. Att maximalt utnyttja koncernens synergier samt effektivt leda och samordna produktionsinsatserna globalt och lokalt är av högsta prioritet. Expansionsstrategi Fortsatt expansion på befintliga marknader har hög prioritet. Fokus ligger på Centraloch Östeuropa samt de västeuropeiska marknader där stort utrymme för en ökning av Lindabs marknadsandelar föreligger. Detta innebär också att båda affärsområdena, i högre grad än för närvarande, kommer att vara verksamma på koncernens olika marknader. I Central- och Östeuropa har framför allt affärsområde Profile varit aktivt. Nu ökar affärsområde Ventilation insatserna i denna region. Det omvända förhållandet gäller för Storbritannien. 11

12 lindab årsredovisning 2004 Lindabs styrkefaktorer Två tydliga affärsområden Bred närvaro på marknaden Operationella kärnvärden Stålet är Lindabs råvara Lindab bygger verksamheten på kunskapen om rationell och effektiv bearbetning och förädling av tunnplåt. Affärsområde Profile Affärsområdets program av produkter och systemlösningar för tak, fasad och konstruktioner i tunnplåt är omfattande. En stark position i Central- och Östeuropa utmärker affärsområde Profile. Kärnverksamheten utgörs av affärsområdets kompletta produktsortiment, med fokus på produktområdena takavvattningssystem Rainline och byggnadssystem Building Systems. Affärsområde Ventilation Affärsområde Ventilation har en marknadsledande position inom kärnverksamheten cirkulära kanalsystem på huvudmarknaderna Norden, Västeuropa och USA. Lindabs starka position i Central- och Östeuropa skapar en god plattform för affärsområdets tillväxt också i denna region. Norden I Norden utmärks Lindabs närhet till kunderna genom det väl utvecklade filialnätet. För affärsområde Profile är detta kompletterat med distribution via ett flertal byggmaterialkedjor. Västeuropa I Västeuropa är Lindab närvarande genom egna filialer samt genom ett flertal distributörer inom proffssegmentet. CEE I Central- och Östeuropa sker distributionen primärt genom ett väl utvecklat nätverk av auktoriserade återförsäljare. USA I USA sker distributionen genom ett större antal specialiserade och lagerförande återförsäljare, vars verksamheter är helt inriktade på produkter för ventilations- och inneklimatlösningar. Förankrade och operationella kärnvärden sätter en tydlig standard och väl definierad kvalitetsnivå för de mervärden Lindab ger sina kunder. Förenkla byggandet Vår ambition är att kunderna upplever våra produkter och tjänster som problemlösare och paketlösningar anpassade till deras behov med hög leveranssäkerhet. Jordnära Inom Lindab är vi stolta över våra produkter, det vi gör och vårt företag. Det ger oss en trygghet när vi möter kunder och andra. Vi eftersträvar enkelhet, rakt och rejält agerande och samarbeten byggda på förtroende. Ordning och reda Vi vill att kunderna och andra ska känna att Lindab är ett välskött företag och att de valt rätt företag att samarbeta med. Vi vill vara och framstå som ett företag i frontlinjen! Koncernens omsättning per affärsområde 2004 Koncernens omsättning per marknad 2004 Affärsområde Ventilation 57% Affärsområde Profile 41% Norden 50% Västeuropa 24% Central- och Östeuropa 20% Övriga verksamheter 2% Övriga marknader 0,5% USA 5,5% 12

13 Lindabs nya filialer i Polen är goda exempel på koncernens strävan att finnas nära kunderna. Optimerade produktionssystem Centrala inköp och koordinerad logistik Lösningar nära kunderna En väl anpassad kostnadsstruktur är målsättningen för Lindabs produktionssystem. Genom att väga samman behovet av närhet till marknaden, önskade stordriftsfördelar och transportekonomi förläggs den individuella produktionen på mest lämpliga geografiska ort och med en anpassad storlek. Kompetenscentra är naven Kompetenscentra är Lindabs beteckning på centrala produktionsenheter av strategisk betydelse för verksamheten. På dessa kompetenscentra förenas tre nyckelfunktioner produktansvar, produktutveckling och produktion. Anläggningarna i Grevie, Sverige och Haderslev, Danmark utgör Lindabs kompetenscentra inom kärnverksamheten Air Duct Systems. I Grevie finns ett större luftlaboratorium för produktutveckling, mätning och kundtester. Farum, Danmark, är vårt ena kompetenscentra inom produktområde Comfort. Här finns ett av världens ledande ljudlaboratorier för akustiska mätningar av ventilationssystem samt ett komplett luftlaboratorium. I Askim, Sverige finns Lindabs kompetenscentra för vattenburna tekniska produkter, utrustat med laboratorier för mätning och produktutveckling. Inom affärsområde Profile utgör Förslöv, Sverige vårt kompetenscentra för produktområde Rainline medan Budapest, Ungern är vårt kompetenscentra för produktområde Building Systems. I tillägg till dessa centrala produktionsenheter finns ett flertal enheter för regional och lokal produktion. Centrala inköp och koordinerad logistik är viktiga hörnstenar i det lönsamhetstänkande som kännetecknar Lindab. Stärkta centrala inköp Genom Lindabs allt starkare organisation för centrala inköp förbättras vår förhandlingsposition avsevärt. Våra leverantörer förhandlar alltid med en och samma part. Vi kan vara tydliga i våra förhandlingsinsatser och för motparten är det hela tiden uppenbart att våra centrala inköpare har fullt beslutsmandat. Lindabs utnyttjande av centrala inköp är mest uttalat vad gäller inköp av stål, ett område där vi som en betydande aktör på den europeiska marknaden möts med stor respekt. Centrala inköp används också i allt ökande grad för övriga viktiga insatsvaror som frakter och emballage samt för inköp av icke produktionsrelaterade varor och tjänster inom till exempel data, resor och tele. Ett tredje viktigt område är handelsvaror såsom fläktar, spjäll, isolering, fästmaterial med mera vilka vi inte tillverkar själva, men som är viktiga komponenter i vårt totalerbjudande till kunderna. Goda samlastningseffekter Frakter är Lindabs näst största inköpspost efter stål varför det är viktigt att koncernens transporter sker på ett optimalt sätt. Lindab hanterar stora volymer tung- och lättgods. Tunggods består ofta av bearbetat råmaterial till våra produktionsanläggningar runt om i Europa. Skrymmande lättgods är vanligen färdigvaror som till exempel förpackade ventilationsdetaljer eller takavvattningsdetaljer. Genom att samlasta dessa två kategorier kan vi i hög utsträckning fylla varje biltransport såväl vikt- som volymmässigt. Resultatet blir ett samtransportsystem som ur såväl kostnadssynpunkt som miljösynpunkt ger stora fördelar. Nära till produkterna Att kunna erbjuda lösningar nära kunderna har alltid varit A och O för Lindab. Genom väl utvecklade system med egna filialer, auktoriserade återförsäljare och distributörer samt på vissa marknader också distribution via byggmarknader skapas den närhet som entreprenörer och installatörer efterfrågar. I kombination med väl utvecklade logistiksystem, bestående av fabriksleveranser såväl som turbilsleveranser, resulterar detta i rätt produkt, på rätt plats och i rätt tid. Nära till supporten I tillägg till detta erbjuder Lindab också närhet genom stöd och support under planerings- och projekteringsprocessen. Specialiserade säljare och produktansvariga ger löpande support till entreprenörer, installatörer, konsulter och arkitekter. Branschunika IT-stöd Genom Lindabs programvaror CADvent och DIMsilencer får VVS-konstruktören kraftfulla ritnings-, dimensionerings- och analysverktyg för projektering av ventilationssystem. Byggnadskonstruktören erbjuds motsvarande hjälpmedel för dimensionering och produktval inom till exempel lättbyggnadskonstruktion. 13

Lindab Årsredovisning 2008

Lindab Årsredovisning 2008 årsredovisning Lindab Årsredovisning 2008 Vi förenklar byggandet Hälsningar från Lindab Alla länder möter byggbranschen med samma utmaningar. Det handlar om snabbare, enklare, och mer kostnadseffektiva

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande december 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter

magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande december 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter Lindabdirect magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande december 2007 ventilation inneklimat byggsystem byggkomponenter www.lindab.com Kloka klicklösningar på frammarsch Tysta

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

gör det enklare att vara proffs

gör det enklare att vara proffs ÅRSREDOVISNING 2004 INNEHÅLL 3 Året i sammandrag 4 Intervju med VD 6 Marknad, trender och konkurrenter 10 Ahlsellkonceptet 12 Brett produkterbjudande 14 Marknadsorganisation gör det enklare att vara proffs

Läs mer

lindabdirect Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab ger konstruktör och entreprenör enklare vardag Fokus kundsupport

lindabdirect Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab ger konstruktör och entreprenör enklare vardag Fokus kundsupport magasinet från Lindab med fokus på lösningar för ett förenklat byggande www.lindab.com Rock, rythm and tap med Jeerk på Melodifestivalen Fokus kundsupport Snabbt, exakt och enkelt IT-hjälpmedel från Lindab

Läs mer

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner årsredovisning 2011 INNEHÅLL ÅRET OCH verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-kommentar förvaltningsberättelse 2 >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar 6 Finansiella mål 8 Strategi och

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9

Innehåll. Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation 9 Årsredovisning 2000 N O B I A Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Innehåll VERKSAMHETEN Detta är Nobia 1 Nobia på kartan 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, mål, strategisk inriktning och organisation

Läs mer

Årsredovisning 2008/09

Årsredovisning 2008/09 Årsredovisning 2008/09 www.systemair.com Välkommen till Systemair Välkommen till Systemairs årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2008 30 april 2009. Året inleddes med god efterfrågan och bra resultat,

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

Detta är Duni. Innehåll. Nettoomsättning per geografisk region, % Nettoomsättning per affärsområde, %

Detta är Duni. Innehåll. Nettoomsättning per geografisk region, % Nettoomsättning per affärsområde, % Årsredovisning 2010 duni årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Duni...2 Året i korthet...3 VD har ordet...4 Kundmarknader...6 Produktmarknader...8 Strategi...10 Marknadens storlek och struktur...13 Marknadens

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Nettoomsättning per geografisk region 2008. retail 3 % tissue 8 %

Nettoomsättning per geografisk region 2008. retail 3 % tissue 8 % Duni Årsredovisning 2008 Innehåll Detta är Duni... 2 Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Verksamhet...6 Kund- och produktmarknader...6 Strategi... 8 Marknadens storlek och tillväxt...12 Marknadstrender...14

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 2 Innehållsförteckning Inwido i korthet :: 4 VD har ordet :: 6 Inwidos strategi :: 8 Våra kunder :: 10 Inwido Sverige :: 14 Inwido Norden :: 18 Inwido Europa :: 22 Inwido Home Improvement

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 GETINGE FIRAR ETT HUNDRA ÅR 2004 Pionjärtiden 1904 1924. Enligt bolagsordningen, daterad den 10 mars 1904 skulle Getinge Nya Mekaniska Verkstad ägna sig åt att tillverka

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer

Årsredovisning 2012. Hållbart samspel. Ansvarsfullt byggande. Framtidens miljöer Årsredovisning 2012 Framtidens miljöer Ansvarsfullt byggande Hållbart samspel Framtidens miljöer med ansvarsfullt byggande ett hållbart samspel NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer