lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning"

Transkript

1 lindab årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004

2 lindab årsredovisning 2004 Lindab har en världsledande position inom cirkulära kanalsystem för ventilationsanläggningar. Vårt produktområde Air Duct Systems utgör kärnverksamheten inom affärsområde Ventilation. Lindabs takavvattningssystem Rainline är tillsammans med byggnadssystem i stål, Building Systems, de viktigaste produktområdena inom affärsområde Profile. Bilden visar några typiska produkter ur Rainline-sortimentet. Detta är Lindab Koncernens omsättning per affärsområde 2004, MSEK Affärsområde Ventilation % Koncernens omsättning per marknad 2004, MSEK Norden % Övriga marknader 28 0,5% Affärsområde Profile % Övriga verksamheter 130 2% USA 309 5,5% Västeuropa % Central- och Östeuropa % Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och systemlösningar i tunnplåt inom affärsområdena Ventilation och Profile. Affärsområde Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med allt från ventilationskomponenter till hela inneklimatlösningar. Affärsområde Profile verkar mot byggindustrin med ett omfattande utbud av byggkomponenter liksom kompletta byggnadssystem i stål för bostäder och kommersiella fastigheter. Uppdelningen på två tydliga affärsområden Ventilation och Profile ger ett effektivt operativt fokus liksom det bästa utnyttjandet av koncerngemensamma resurser. Genom att tunnplåt är basen för båda affärsområdenas verksamhet finns många tangeringspunkter i vår kvalitetsinriktade värdekedja som sträcker sig från inköp, plåtbearbetning och produktion till distribution, support och leverans. Ordning och reda genom hela vårt agerande, ett jordnära förhållningssätt till våra kunder och partners liksom en ständig koncentration på lösningar som förenklar byggandet är de faktorer som ger oss, såväl som våra kunder, lönsam tillväxt. 2

3 Innehåll Sida Året i sammandrag 4 VD har ordet 6 Affärsidé och strategier 10 Lindabs styrkefaktorer 12 Affärsområde Profile 16 Affärsområde Ventilation 20 Övriga verksamheter 25 Förvaltningsberättelse 26 Nyckeltal 29 Koncernens resultaträkning 30 Koncernens balansräkning 31 Koncernens kassaflödesanalys 33 Moderbolagets resultat- och balansräkning 34 Moderbolagets kassaflödesanalys 35 Redovisningsprinciper 36 Noter 38 Revisionsberättelse 49 Styrelse 50 Koncernledning 52 Lösningar för förenklat byggande, med tunnplåt som gemensam nämnare, är den röda tråd som går genom Lindabs hela verksamhet. Viktigare Tabeller Sida Försäljningsintäkter, koncernen 5 Rörelseresultat, koncernen 5 Kassaflöde, koncernen 5 Försäljningsintäkter, affärsområde Profile 16 Rörelseresultat, affärsområde Profile 16 Försäljningsintäkter, affärsområde Ventilation 20 Rörelseresultat, affärsområde Ventilation 20 Teknisk ordlista 54 Viktigare Noter Sida Segmentsredovisning 40 Skatter, årets skattekostnad 42 Immateriella anläggningstillgångar 43 Materiella anläggningstillgångar 43 Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del fördelat på olika valutor 45 Övergång till IFRS 47 Informationstillfällen 2005/2006 Delårsrapport Q1, 12 maj 2005 Delårsrapport Q2, 24 augusti 2005 Delårsrapport Q3, 11 november 2005 Bokslutsrapport 2005, februari

4 lindab årsredovisning 2004 Året i sammandrag Kraftiga stålprisökningar Under 2004 inträffade en höjning av stålpriserna som saknar motstycke under efterkrigstiden. Hanteringen av dessa dramatiska kostnadsökningar, för den råvara som är koncernens i särklass viktigaste, kom tydligt att dominera Lindabs agenda under året. För att vidmakthålla koncernens ekonomiska ställning valde Lindab att snabbt och konsekvent agera genom att genomföra nödvändiga prisjusteringar. Dessa åtgärder var en förutsättning för upprätthållandet av koncernens lönsamhet. Sett ur ett helhetsperspektiv lyckades koncernen, trots det inträffade, att bibehålla sina marknadsandelar. Marknadsutveckling 2004 Den generella marknadsutvecklingen blev svagare än förväntat, vilket innebar att 2004 blev tredje året i rad med minskad efterfrågan, något som för koncernen medförde en nedgång i efterfrågan med cirka 1 procent. Norden, med stora marknader som Sverige och Danmark, visade på en svag utveckling. I Sverige ökade byggnationen visserligen totalt, men framför allt inom bostads- och anläggningssektorerna och inte i de för Lindab viktiga segmenten kom- mersiella och industriella fastigheter. Västeuropa uppvisade en likartad marknadsutveckling. Marknaderna i Central- och Östeuropa har överlag fortsatt att växa och utvecklas positivt. Tjeckien och i synnerhet Rumänien utvecklade sig mycket starkt. Polska marknaden däremot påverkades av en kraftigt höjd byggmoms som markant dämpade investeringarna. Vidare har Ungern nått en mer mogen fas med avmattad tillväxt. I ett antal länder fördröjdes också vissa investeringsbeslut för att kunna utnyttja de bidragsmöjligheter som EU-inträdet medförde. I USA gav stålprisökningar på över 100 procent, tillsammans med en svag investeringsutveckling inom kommersiella fastigheter, en lägre tillväxt än förväntat. Ekonomisk utveckling Årets rörelseresultat är i absoluta tal Lindabs genom tiderna bästa. Årets verksamhet gav ett EBITA på 374 MSEK (305). Under året förbättrades lönsamheten successivt, där varje enskilt kvartal var bättre än motsvarande period föregående år. Justerat för engångsposter som avyttringen 2003 av galvaniseringsverksamheten medförde, innebär detta en resultatökning på cirka 25 procent. Under rådande marknadsförutsättningar, och i ett läge där uppstartskostnader från investeringen i Prag belastat årets resultat med 20 MSEK, var detta tillfredsställande. Justerat för valutaeffekter och förvärv uppgick den organiska tillväxten till 6,5 procent, obetydligt under de 7 procent som utgör koncernens långsiktiga mål. Årets resultatförbättring förklaras till stor del av stärkta marginaler genom ett målmedvetet prisagerande. Som en följd av detta står koncernen finansiellt stark med soliditet på 45 procent och ett stabilt kassaflöde. Detta skapar ett oberoende och en stabilitet samt ger goda möjligheter i kommande förvärvssituationer. Genomförda investeringar och strukturförändringar gör att koncernen idag är väl positionerad för kommande volymtillväxt. Nytt, förstärkt management Stora förändringar har skett inom koncernledning och management under året. Peter Andsberg, tidigare ansvarig för uppbyggnaden av Lindabs verksamhet i Central- och Östeuropa, tillträdde som affärsområdeschef för Profile den 1 mars Omfattande prisökningar på stål, vår viktigaste råvara, påverkade i hög grad verksamheten under Vårt nya centraleuropeiska produktionscenter i Prag togs i full drift under året. 4

5 NYCKELTAL I KONCERNEN Förändring % Omsättning, MSEK ,3% Rörelseresultat EBITA, MSEK ,6% Soliditet, % Skuldsättningsgrad, ggr 0,66 0,81 Operativt nettokassaflöde, MSEK Bruttoinvesteringar, MSEK Medelantal anställda Omsättning per anställd, KSEK Hannu Paitula tillträdde som affärsområdeschef för Ventilation den 1 januari Han rekryterades till Lindab under hösten 2004 och arbetade senast som CEO på Fläkt- Woods. Dick McCullough tillträdde som chef för den amerikanska verksamheten under april Anläggningen i Prag Lindabs nya europeiska produktionsanläggning i Prag togs under året i bruk. Denna investering har genomförts på budget, i tid och nått uppsatta produktivitetsmål. Detta strategiskt viktiga projekt har skapat god kapacitet för ökad tillväxt. Placeringen närmare tillväxtmarknaderna har medfört nya affärsmöjligheter och ökad konkurrensförmåga. Anläggningens placering gör att Lindab bättre kan hantera pågående makroekonomiska strukturförändringar, bland annat innebärande investeringsomflyttningar från de västeuropeiska till de central- och östeuropeiska marknaderna. Starka positioner De skandinaviska verksamheterna har, trots marknadsutvecklingen, behållit sina marknadspositioner. Lindabs utbredda filialsystem i Sverige, Danmark och Norge, och den närhet detta ger, är här en viktig konkurrensfördel. Marknaderna i Central- och Östeuropa utvecklade sig starkt för affärsområde Profile. Affärsområdets etableringar i denna region har givit Lindab en stabil plattform och en stark marknadsposition. Rumänien hade en mycket god utveckling under Kroatien och Tjeckien ökade successivt, och även om den ungerska marknaden mattades något under 2004 är Lindabs position där fortsatt mycket stark. Ryssland och Ukraina växte avsevärt under året med stark försäljning * Försäljningsintäkter, MSEK * Rörelseresultat EBITA, MSEK * Operativt nettokassaflöde, MSEK *Proforma Verksamheten i Skandinavien spelar en fortsatt viktig roll för Lindab-koncernen. Deltagande i mässor och olika evenemang tillhör de aktiviteter som bidrar till att stärka varumärket Lindab. Stark tillväxt i Central- och Östeuropa kännetecknar affärsområde Profile. Fördjupade relationer med entreprenörer, genom bland annat utbildning, är av central betydelse. 5

6 lindab årsredovisning 2004 VD har ordet Lindab uppnådde sitt bästa resultat någonsin trots att 2004 blev ett turbulent år för alla företag med stor andel stål i sin verksamhet. Lindabs goda resultat kan hänföras både till en fortsatt stark utveckling i Central- och Östeuropa och en snabb anpassning till en kraftig prisökning på tunnplåt. Marknadsutvecklingen var fortsatt svag inom byggsektorn, speciellt för kommersiella fastigheter, även om en positiv tendens kunde skönjas i slutet av året. Vi har haft starkt fokus på lönsamhet och här har hela organisationen varit involverad på ett förtjänstfullt sätt. Affärsområde Profile fick en ökad efterfrågan på cirka 2 procent medan affärsområde Ventilation fick vidkännas en tillbakagång på cirka 3 procent. Detta kan förklaras av att Profile ligger något tidigare i konjunkturcykeln än Ventilation samt att Profile har en större andel försäljning på de marknader som de facto växte under Tyskland, Danmark och Schweiz hade en negativ efterfrågeutveckling. I dessa länder har Lindab inom affärsområde Ventilation stora marknadsandelar. I USA var också efterfrågan sämre än förväntad och under 2003 års nivå. Kraftiga stålprisökningar Tidigt under året kom signaler om kraftiga stålprishöjningar från de europeiska stålverken. Beroende på stålkvalitet blev prishöjningarna under året i storleksordningen procent i Europa och 100 procent i USA. Nödvändiga åtgärder vidtogs för att kunna upprätthålla en hög service- och kvalitetsnivå med bibehållen lönsamhet. Den viktigaste åtgärden var en översyn av prissättningen. Nya fabriken i Prag Vår nya produktionsanläggning i Prag togs i full drift under året. Internt har ett mycket Affärsområde Profile Affärsområde Profile har lyckats väl under 2004 och presterat det bästa resultatet i affärsområdets historia. Den delvis nya organisationen har på ett kraftfullt och positivt sätt hanterat de centrala prissättnings- och tillväxtfrågorna. Genom en fortsatt stark uppbyggnad i Central- och Östeuropa under 2004 har affärsområdet visat goda prov på styrka när det gäller att etablera sig på nya marknader med bibehållen lönsamhet. Integrationen av de olika enheterna inom produktområde Building Systems fortsätter. De synergieffekter vi förväntade oss i samband med förvärvet av Butler Europe blir nu allt tydligare. Ytterligare samordning mellan enheter inriktade på försäljning och produktion av Building Systems fortgår. Detta komstort engagemang lagts på detta viktiga projekt. Vi har med Tjeckienfabriken tagit ett stort steg mot att förlägga viktig produktion nära våra tillväxtmarknader. Det ger också en lägre kostnadsnivå för mer arbetskraftsintensiv produktion, vilket kommer att öka vår konkurrensförmåga. Med våra 240 nyanställda medarbetare har vi under de första 12 månaderna nått en kvalitets- och produktivitetsnivå som är jämförbar med övriga större produktionsenheter inom koncernen. Volymmässigt har prognostiserade nivåer ännu inte nåtts, något som kan förklaras av den svaga efterfrågan. Överflyttningen av arbetskraftsintensiv produktion till Prag har medfört vissa neddragningar vid enheterna i Danmark och Sverige. Turn around i fokus Ett åtgärdsprogram för ökad lönsamhet och förbättrad effektivitet har legat högt på dagordningen under Affärsenheterna i Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Belgien och USA har inte fullt ut uppnått de tidigare ställda målen. Vi har därför, utifrån de olika marknadernas förutsättningar, utarbetat åtgärdsprogram som genomförts under Tyskland har en lång serie av år bakom sig med fallande efterfrågan. Här har vi genomfört strukturella åtgärder som inneburit att personalstyrkan kraftigt reducerats och anpassats till den nu rådande efterfrågesituationen. Den lokala produktionen i Tyskland har integrerats med Lindabs centrala produktion och den nya produktionsenheten i Prag. För de kraftfulla insatser som gjorts i en hård marknadssituation utsågs Lindab GmbH i Tyskland internt till Fighting Spirit Company of the Year. I både Schweiz och Storbritannien har motsvarande åtgärder vidtagits. Den brittiska affärsenheten har under året också genom- fört en stor förändring av prissättning och prisstrategi för att nå upp till en acceptabel lönsamhetsnivå. I USA har den nya ledningen genomfört organisatoriska förändringar med avsikt att skapa en plattform för att både kunna växa organiskt och höja lönsamheten. Under året flyttades huvudkontoret till Portsmouth, Virginia. Det innebär att hela verksamheten styrs från en central plats, vilket gör att samordning och effektivitet markant underlättas. Vidare har produktionen genomgått ett rationaliseringsprogram som lett till minskade ledtider och minimerad onödig mellanlagring. En översyn och förändring av försäljningsorganisationen har också genomförts och fler säljkanaler har öppnats upp. Dessa förändringar har medfört en del engångskostnader, men gör att organisationen idag står stärkt inför kommande utmaningar på den hårda och fragmenterade amerikanska marknaden. 6

7 Koncernchef och VD Kjell Åkesson. mer att förbättra konkurrenskraften och kostnadseffektiviteten än mer. Lindab SRL i Rumänien utsågs, som resultat av stora tillväxtframgångar med god lönsamhet, till Lindabs Company of the Year. Affärsenheten är genom sitt agerande en god förebild inom koncernen. Affärsområde Profile har under 2004 förstärkt satsningarna på kärnprodukterna Rainline och Building Systems. Affärsområde Ventilation För att stimulera och öka försäljningen av cirkulära kanalsystem genomförde affärsområde Ventilation under året en omfattande marknadsaktivitet på temat the round solution. Tyngdpunkten och kärnprodukten inom affärsområdet är alltjämt cirkulära kanalsystem och ambitionen är att bibehålla ett starkt fokus på detta produktområde inom alla affärsenheter gjordes ett stort antal besök till målgrupperna installatörer, VVSkonsulter och fastighetsägare. Dessa marknadsaktiviteter har medfört försäljningsökningar för cirkulära kanalsystem i de sex länder som deltagit. Försäljningen av maskiner för tillverkning av cirkulära kanalprodukter, under varumärkena Spiro och Spiral-Helix, har utvecklats väl under 2004 med ökade volymer, avsevärd resultatförbättring och effektivare verksamhet. Den investering som gjorts i vår nya fabrik i Prag har belastat resultatet med 20 MSEK för 2004, men kommer framgent att bidra till en positiv resultatutveckling. Arbetet med att effektivisera produktion och logistik inom Europa har medfört att vi nu lagt grunden till en struktur som långsiktigt ska kunna möta marknadens krav. Kvalitet och leveransduglighet kommer att påverkas positivt av förändringarna. Under hösten har vi rekryterat Hannu Paitula till ny affärsområdeschef. Han besitter lång erfarenhet inom ventilationsbranschen. Förvärvsaktiviteter Vi har högt ställda krav på att alla genomförda förvärv mycket tydligt skall ligga i linje med Lindabs strategi samt vara markant värdeskapande för vår organisation. Vår kontinuerliga kartläggning och bevakning av intressanta förvärvskandidater har fortsatt. Under året har detta arbete resulterat i förhandlingar vilka emellertid, av delvis ovan nämnda skäl, inte utmynnat i något större avslut. Några mindre förvärv har dock genomförts i Danmark och Tyskland. Stärkt laguppställning Inom idrotten görs laguppställningen hela tiden utifrån de utmaningar laget ställs inför. Det är också vår ambition att på motsvarande sätt ständigt anpassa vår organisation. Under året har vi genomfört förändringar inom båda affärsområdena samt inom 7

8 lindab årsredovisning 2004 Stärkt laguppställning Inom idrotten görs laguppställningen hela tiden utifrån de utmaningar laget ställs inför. Det är också vår ambition att på motsvarande sätt ständigt anpassa vår organisation. Under året har vi genomfört förändringar inom båda affärsområdena samt inom stabsfunktionerna. Vi har också utvärderat våra ledare och deras prestationer. Till följd av dessa insatser är det vår övertygelse att vi nu har en organisation som med styrka kan genomföra den organiska tillväxt vi eftersträvar. I denna nya organisation finns också kraft att genomföra större förvärv när detta aktualiseras. Vår organisation har under det gångna året väl klarat anpassningen till en allt hårdnande konkurrens. Vi har också sett hur våra organisationer i Central- och Östeuropa framgångsrikt tagit sig an nya marknader. Förändringarna i organisationen under 2004 har inte enbart inneburit en intern omformering av styrkorna, vi har också tillfört ny kompetens genom externa rekryteringar. Denna kombination gör att Lindab nu står stärkt inför de utmaningar som väntar oss. Förutom tidigare nämnda förändring, där Hannu Paitula tar ansvar för affärsområde Ventilation, har Peter Andsberg utsetts till ny affärsområdeschef för Profile. Peter har tidigare varit ansvarig för vår utbyggnad i Central- och Östeuropa, där han visat prov på stor handlingskraft. Lindab Lifestyle I alla företag med en längre historia finns en företagskultur. Under året har vi formulerat och sammanställt de framgångsfaktorer som byggt Lindab. Vi har också definierat de förändrade krav som kommer att ställas på chefer och medarbetare i framtiden. För att öka affärsmannaskapet inom koncernen har ett väl utarbetat utbildningsprogram genomförts med ett antal medarbetare under året. Bakom detta ligger en strävan att utveckla hela organisationen; ta vara på det som är våra styrkefaktorer och tillföra nya och viktiga element. Lindab skall kontinuerligt anpassa sig till den marknad, de kunder och konkurrenter som utgör och påverkar vår framtid. Aktivitetsfokus Vi har höga mål. Lindab ska växa organiskt. Vi ska göra nya förvärv. Vi ska ge oss in på nya marknader. Lokalt initiativ är viktigt och den styrka som finns i våra olika affärsenheter ska vi ta tillvara. I många fall har man bevisat att kraften finns, men att det finns behov av struktur. Under året har vi skapat strukturer centralt som innebär att tillväxt och nya satsningar görs på ett organiserat sätt. Fill the Gap var från början ett verktyg som skulle konkretisera hur tillväxtmålen ska nås. Nu har vi utvecklat det till ett instrument för den enskilda aktiviteten som tydliggör målet, anger vad den ger i försäljningsvolym och lönsamhet samt vilka investeringar som krävs. Fill the Gap är en viktig ingrediens i den aktivitetskultur som vi försöker fördjupa. Redan tidigare har vi på Lindab en stark ställning när det gäller att skapa ständiga förbättringar inom produktionen. Detta sätt att agera ska nu gälla hela organisationen och vi ska kunna mäta dessa insatser. Framtid I slutet av 2004 såg vi en positiv tendens på flera av våra marknader. Till glädjeämnena hörde förutom Norden också Frankrike och delvis Italien där efterfrågan visade sig vara på uppåtgående efter några års stagnation. Vår uppfattning är att vi har goda möjligheter att nå högre försäljningsvolymer både i Sverige, Norge och Finland de närmaste åren. De insatser som gjorts i framför allt Tyskland, Storbritannien och Schweiz kommer att medföra bättre lönsamhet i dessa länder. USA är ett tillväxtområde för Lindab och vi känner att denna organisation nu har kraft att öka marknadsandelen och uppnå en positiv marknadsutveckling med högre lönsamhet. Stor energi kommer också att läggas ned på att ytterligare stärka vår ställning i Central- och Östeuropa. Vissa länder i denna region kan nu betraktas som mogna marknader. Ungern är ett bra exempel på detta. För Ryssland, Ukraina och andra länder ser vi en stor potential som gör att vi aktivt kommer att söka nya marknader i hela regionen. Organisationen är nu stark och har den erfarenhet som krävs för att ta sig an nya geografiska områden. I första hand gäller detta affärsområde Profile, men vi ser också möjligheter att öka affärsområde Ventilations närvaro i regionen. I takt med att vi ger oss in på nya marknader kommer vi också att anpassa produktionen för att på ett optimalt sätt understödja marknadsinsatserna. Genom att följa marknaden och kunderna och förlägga produktion i dessa områden når vi långsiktig uthållighet. Det är ett av skälen till vår stora satsning i Prag, vars produktion positivt kommer att bidra till denna utveckling. Avgörande för att nå våra högt ställda mål är hur väl vi kan formera ett starkt Lindab-lag. Stora insatser kommer därför också framgent att göras för att förstärka Lindabs organisation. I första hand fortsätter arbetet med våra ledare. I ett senare skede skall det resultera i att hela organisationen från produktion till distribution får dels verktyg, dels energi för att på ett bra sätt tackla dagens och morgondagens utmaningar. Alla medarbetare ska känna ansvar för att förstärka resultatet i den egna länken i kedjan. Det blir också viktigt att förstå hur de aktiviteterna påverkar affärsområdets vertikala resultat. Vår tradition av utveckling och tillväxt skall förfinas ytterligare. I allt vi företar oss är stål vår grundprodukt. Stålpriset kommer fortsatt att vara högt, men med de miljömässiga och industriella fördelar som utmärker stålet är det utan tvekan ett material som rätt använt utgör ett viktigt instrument för förenklat och rationaliserat byggande. Här ligger vår framtid. Grevie i april Kjell Åkesson, CEO Lindab AB. 8

9 9

10 lindab årsredovisning 2004 Affärsidé och strategier Lindabs affärsidé Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt för bättre inomhusklimat och förenklat byggande. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Ventilation och Profile, med produkter som kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och energi- och miljötänkande, samt levererade med en hög servicegrad, vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. Lindabs vision Lindab skall vara den snabba, flexibla och nära partnern som levererar hög kvalitet i alla avseenden inom sina båda affärsområden Ventilation och Profile. Vi skall upplevas som företaget där fokus ständigt ligger på att tillgodose kundernas behov och som har lösningar som skapar större mervärden och förenklar kundernas vardag bättre än någon annan. 10

11 EKONOMISKA MÅL OCH HISTORIK Mål Organisk försäljningstillväxt, % 7,0 3,0-0,7 3,0 6,5 Rörelsemarginal (EBITA), % 10,0 5,6 6,2 5,8 6,8 Soliditet, % > Strategier och mål i sammanfattning Under 2004 har ett omfattande strategiarbete genomförts med inriktning på att ytterligare utveckla de grundläggande strategier som sedan flera år utgjort basen för Lindabs verksamhet. Detta arbete har inneburit att vissa måltal förtydligats. Lindab definierar nu tillväxtmålet som organisk tillväxt på 7 procent plus förvärv. Detta är mer en omformulering av tidigare definierade tillväxtmål än en målförändring. Genom att förvärvstillväxt inte på ett korrekt sätt kan uppskattas är heller inte denna tillväxtdel kvantifierad. Lönsamhetsstrategi Lindabs lönsamhetsmål är att åter nå de nivåer som kännetecknade verksamheten under 90-talet. Rörelsemarginalmålet är därför satt till 10 procent. Detta skall uppnås genom organisk och förvärvad tillväxt samt genom en fokusering på Lindabs kärnprodukter. Finansiell strategi Lindab skall äga en finansiell styrka och en handlingskraft som möjliggör snabbt agerande och resurser att realisera uppkomna förvärvsmöjligheter och affärssituationer. Lindabs soliditet skall långsiktigt överstiga 35 procent. Förvärvsstrategi Ytterligare förvärv ligger fortsatt högt på koncernens dagordning. I synnerhet inom kärnverksamheterna cirkulära kanalsystem, takavvattningssystem och byggnadssystem. Produktstrategi Det genomförda strategiarbetet har medfört en ökad fokusering på Lindabs kärnverksamheter; cirkulära kanalsystem, takavvattningssystem och byggnadssystem. För att bättre utnyttja koncernens stordriftsfördelar kommer standardisering av produkter och produktprogram att intensifieras, med ökad andel globala produkttyper och reducerad andel lokala. Distributionsstrategi Strategin för distributionen av Lindabs produkter bygger på marknadsanpassade lösningar som säkerställer en hög närhet och tillgänglighet inom definierat marknadsområde. För Skandinavien är det nätverk av filialer som servar båda affärsområdena ett centralt koncept. För andra marknader är fristående distributörer lämpliga alternativ. Distribution genom byggmaterialhandeln tillämpas på ett mindre antal marknader. Lindabs strategi är att för varje marknad finna en optimal mix av dessa distributionsformer. Produktionsstrategi Lindabs tillverkning av standardprodukter skall ske vid stora, kostnadseffektiva produktionsenheter. Denna stordriftsproduktion kompletteras med lokal tillverkning av produkter som av transportkostnadsskäl måste tillverkas lokalt. Att maximalt utnyttja koncernens synergier samt effektivt leda och samordna produktionsinsatserna globalt och lokalt är av högsta prioritet. Expansionsstrategi Fortsatt expansion på befintliga marknader har hög prioritet. Fokus ligger på Centraloch Östeuropa samt de västeuropeiska marknader där stort utrymme för en ökning av Lindabs marknadsandelar föreligger. Detta innebär också att båda affärsområdena, i högre grad än för närvarande, kommer att vara verksamma på koncernens olika marknader. I Central- och Östeuropa har framför allt affärsområde Profile varit aktivt. Nu ökar affärsområde Ventilation insatserna i denna region. Det omvända förhållandet gäller för Storbritannien. 11

12 lindab årsredovisning 2004 Lindabs styrkefaktorer Två tydliga affärsområden Bred närvaro på marknaden Operationella kärnvärden Stålet är Lindabs råvara Lindab bygger verksamheten på kunskapen om rationell och effektiv bearbetning och förädling av tunnplåt. Affärsområde Profile Affärsområdets program av produkter och systemlösningar för tak, fasad och konstruktioner i tunnplåt är omfattande. En stark position i Central- och Östeuropa utmärker affärsområde Profile. Kärnverksamheten utgörs av affärsområdets kompletta produktsortiment, med fokus på produktområdena takavvattningssystem Rainline och byggnadssystem Building Systems. Affärsområde Ventilation Affärsområde Ventilation har en marknadsledande position inom kärnverksamheten cirkulära kanalsystem på huvudmarknaderna Norden, Västeuropa och USA. Lindabs starka position i Central- och Östeuropa skapar en god plattform för affärsområdets tillväxt också i denna region. Norden I Norden utmärks Lindabs närhet till kunderna genom det väl utvecklade filialnätet. För affärsområde Profile är detta kompletterat med distribution via ett flertal byggmaterialkedjor. Västeuropa I Västeuropa är Lindab närvarande genom egna filialer samt genom ett flertal distributörer inom proffssegmentet. CEE I Central- och Östeuropa sker distributionen primärt genom ett väl utvecklat nätverk av auktoriserade återförsäljare. USA I USA sker distributionen genom ett större antal specialiserade och lagerförande återförsäljare, vars verksamheter är helt inriktade på produkter för ventilations- och inneklimatlösningar. Förankrade och operationella kärnvärden sätter en tydlig standard och väl definierad kvalitetsnivå för de mervärden Lindab ger sina kunder. Förenkla byggandet Vår ambition är att kunderna upplever våra produkter och tjänster som problemlösare och paketlösningar anpassade till deras behov med hög leveranssäkerhet. Jordnära Inom Lindab är vi stolta över våra produkter, det vi gör och vårt företag. Det ger oss en trygghet när vi möter kunder och andra. Vi eftersträvar enkelhet, rakt och rejält agerande och samarbeten byggda på förtroende. Ordning och reda Vi vill att kunderna och andra ska känna att Lindab är ett välskött företag och att de valt rätt företag att samarbeta med. Vi vill vara och framstå som ett företag i frontlinjen! Koncernens omsättning per affärsområde 2004 Koncernens omsättning per marknad 2004 Affärsområde Ventilation 57% Affärsområde Profile 41% Norden 50% Västeuropa 24% Central- och Östeuropa 20% Övriga verksamheter 2% Övriga marknader 0,5% USA 5,5% 12

13 Lindabs nya filialer i Polen är goda exempel på koncernens strävan att finnas nära kunderna. Optimerade produktionssystem Centrala inköp och koordinerad logistik Lösningar nära kunderna En väl anpassad kostnadsstruktur är målsättningen för Lindabs produktionssystem. Genom att väga samman behovet av närhet till marknaden, önskade stordriftsfördelar och transportekonomi förläggs den individuella produktionen på mest lämpliga geografiska ort och med en anpassad storlek. Kompetenscentra är naven Kompetenscentra är Lindabs beteckning på centrala produktionsenheter av strategisk betydelse för verksamheten. På dessa kompetenscentra förenas tre nyckelfunktioner produktansvar, produktutveckling och produktion. Anläggningarna i Grevie, Sverige och Haderslev, Danmark utgör Lindabs kompetenscentra inom kärnverksamheten Air Duct Systems. I Grevie finns ett större luftlaboratorium för produktutveckling, mätning och kundtester. Farum, Danmark, är vårt ena kompetenscentra inom produktområde Comfort. Här finns ett av världens ledande ljudlaboratorier för akustiska mätningar av ventilationssystem samt ett komplett luftlaboratorium. I Askim, Sverige finns Lindabs kompetenscentra för vattenburna tekniska produkter, utrustat med laboratorier för mätning och produktutveckling. Inom affärsområde Profile utgör Förslöv, Sverige vårt kompetenscentra för produktområde Rainline medan Budapest, Ungern är vårt kompetenscentra för produktområde Building Systems. I tillägg till dessa centrala produktionsenheter finns ett flertal enheter för regional och lokal produktion. Centrala inköp och koordinerad logistik är viktiga hörnstenar i det lönsamhetstänkande som kännetecknar Lindab. Stärkta centrala inköp Genom Lindabs allt starkare organisation för centrala inköp förbättras vår förhandlingsposition avsevärt. Våra leverantörer förhandlar alltid med en och samma part. Vi kan vara tydliga i våra förhandlingsinsatser och för motparten är det hela tiden uppenbart att våra centrala inköpare har fullt beslutsmandat. Lindabs utnyttjande av centrala inköp är mest uttalat vad gäller inköp av stål, ett område där vi som en betydande aktör på den europeiska marknaden möts med stor respekt. Centrala inköp används också i allt ökande grad för övriga viktiga insatsvaror som frakter och emballage samt för inköp av icke produktionsrelaterade varor och tjänster inom till exempel data, resor och tele. Ett tredje viktigt område är handelsvaror såsom fläktar, spjäll, isolering, fästmaterial med mera vilka vi inte tillverkar själva, men som är viktiga komponenter i vårt totalerbjudande till kunderna. Goda samlastningseffekter Frakter är Lindabs näst största inköpspost efter stål varför det är viktigt att koncernens transporter sker på ett optimalt sätt. Lindab hanterar stora volymer tung- och lättgods. Tunggods består ofta av bearbetat råmaterial till våra produktionsanläggningar runt om i Europa. Skrymmande lättgods är vanligen färdigvaror som till exempel förpackade ventilationsdetaljer eller takavvattningsdetaljer. Genom att samlasta dessa två kategorier kan vi i hög utsträckning fylla varje biltransport såväl vikt- som volymmässigt. Resultatet blir ett samtransportsystem som ur såväl kostnadssynpunkt som miljösynpunkt ger stora fördelar. Nära till produkterna Att kunna erbjuda lösningar nära kunderna har alltid varit A och O för Lindab. Genom väl utvecklade system med egna filialer, auktoriserade återförsäljare och distributörer samt på vissa marknader också distribution via byggmarknader skapas den närhet som entreprenörer och installatörer efterfrågar. I kombination med väl utvecklade logistiksystem, bestående av fabriksleveranser såväl som turbilsleveranser, resulterar detta i rätt produkt, på rätt plats och i rätt tid. Nära till supporten I tillägg till detta erbjuder Lindab också närhet genom stöd och support under planerings- och projekteringsprocessen. Specialiserade säljare och produktansvariga ger löpande support till entreprenörer, installatörer, konsulter och arkitekter. Branschunika IT-stöd Genom Lindabs programvaror CADvent och DIMsilencer får VVS-konstruktören kraftfulla ritnings-, dimensionerings- och analysverktyg för projektering av ventilationssystem. Byggnadskonstruktören erbjuds motsvarande hjälpmedel för dimensionering och produktval inom till exempel lättbyggnadskonstruktion. 13

14 lindab årsredovisning 2004 Ledarskap med styrka Lindab lifestyle Fokus på lönsamhet Framgångsrikt ledarskap bygger bland annat på förmågan att utifrån ett tydligt affärsmannaskap leda och entusiasmera medarbetarna i det dagliga arbetet, samt att förena detta ledarskap med klargjorda ambitioner och mål för det egna bidraget. I avsikt att utveckla ledarskapsförmågan hos koncernens ledande befattningshavare driver Lindab ett antal interna utbildningsprogram. Den enskilda ledarens prestation och förändringspotential beskrivs utifrån följande modell. Potential Utveckla för förbättrad prestation Förändring behövs Större uppgifter Motivera/ öka kunskapen Finn rätt roll - specialist En gemensam anda Sedan Lindab grundades för närmare 50 år sedan har engagemanget, lojaliteten och ansvarskänslan hos våra medarbetare varit kanske vår största tillgång. Denna inställning och sätt att vara har kommit att kallas Lindabandan och är också ett uttryck för stoltheten att arbeta i ett företag som erbjuder hög kvalitet i de lösningar som erbjuds marknaden. Förslagsverksamhet Förslagsverksamheten inom Lindabs olika bolag är ett bra mått på det engagemang, intresse och den tävlingsinstinkt som våra medarbetare representerar. Under en lång rad av år har olika Lindabföretag legat högst upp på listorna över förslagsaktivitet i det svenska näringslivet. Det kan vara allt från nya produktidéer till justeringar av tillverkningsmoment som minskar materialåtgången, men givetvis också trivselåtgärder som indirekt ger en ökad produktivitet. Under de senaste åren har ett accentuerat lönsamhetstänkande fått allt större fäste inom koncernen. Lindab har genomgått en stor och genomgripande kulturförändring som konstant fokuserar på hur lönsamheten kan förbättras och vidmakthållas. Denna process syftar till att engagera breda personalgrupper hela vägen från verkstadsgolv, säljorganisation och administration upp till ledningsnivå inom affärsenheter och koncernledning i dessa frågor. Fill the Gap Inom Lindab används ett flertal lönsamhetsmetoder som viktiga hjälpmedel för att budgetera, planera, styra och utvärdera alla större aktiviteter inom bolaget. Genom metoden Fill the Gap kan koncernens aktiviteter prioriteras och lönsamhetssäkras på både central och lokal nivå. Fill the Gap -aktiviteter kan vara allt från etableringen av en ny filial, förstärkning av en säljorganisation till en ny produktionslinje eller en större annonskampanj. Prestation Business Acumen Lindabs Business Acumen-program förmedlar kunskaper om ekonomiska samband och ger den enskilde chefen genom praktiskt arbete och simulering av olika händelseförlopp en god inblick i tänkbara utfall. Ett av de viktiga inslagen i ledarskapsutbildningen är att analysera och diskutera de mervärden som Lindab erbjuder marknaden och utifrån detta forma tydliga, användbara argument för Lindabs erbjudanden. En viktig ingrediens är också utarbetandet av marknadsanpassade prisstrategier. Närmare 350 personer har hittills genomgått detta program. Medelantal anställda 2004 Män varav Norden Kvinnor 722 varav Norden 377 Aktivitetsorientering Den aktivitetskultur som Fill the Gap är ett uttryck för genomsyrar idag alla nivåer inom koncernen. Genom att agera och vara proaktiv ger Lindabs medarbetare kunderna den service och den kvalitet de önskar. Denna aktivitetsorientering stärker såväl koncernens konkurrenskraft som varumärket Lindab. 14

15 Lindabs nya fabrik i Prag är en viktig del i den affärsmodell som gör det möjligt för kunder över hela Europa att få tillgång till förenklade ventliationslösningar. Lindabs affärsmodell Lindabs affärsmodell bygger på en komplett och sammanhängande värdekedja, med stålet som den röda tråden. Detta ger oss överblick och kontroll över hela den process som inleds med centrala stålinköp och central bearbetning av inköpt stålråvara. Därefter sker produktutveckling och storskalig produktion på Lindabs olika kompetenscentra inom respektive affärsområde. Detta kompletteras vidare med lokal produktion på närmarknaderna. På den lokala marknaden finns också det väl utvecklade nät av servicecenter och filialer som svarar för distribution, försäljning och support på respektive marknad. Beroende på marknad och produktområde sker sedan försäljning till kund antingen direkt från dessa filialer eller via specialiserade återförsäljare samt i vissa fall genom byggmarknadskedjor. Genom att varje affärsområde och produktområde har sin egen försäljnings- och specialistorganisation kan vi i varje situation ge våra kunder, installatörer, entreprenörer och återförsäljare, den service och den support de efterfrågar. I tillägg till dessa målgrupper bearbetas också representanter ur föreskrivande led, VVS-konsulter, byggnadskonsulter och arkitekter, vilka på ett tidigt skede i varje byggprojekt har ett stort ansvar för det kommande produktvalet. Resultatet av Lindabs affärsmodell är att vårt erbjudande till marknaden närhet, kvalitet och leveranssäkerhet hela tiden kan säkerställas. Vi kan med kraft ge kunder över hela Europa lösningar för ett förenklat byggande. Bygghandel Entreprenörer Installatörer Konsulter Arkitekter Inköp Bearbetning Logistik Central produktion F&U och laboratorier Lindab Kompetenscentra Lokal produktion Lokala distributionsnätverk Lindab Servicecentra Lindabs affärsmodell består av en sammanhängande värdekedja. 15

16 lindab årsredovisning 2004 NYCKELTAL AFFÄRSOMRÅDE PROFILE Förändring % Försäljningsintäkter, MSEK ,1 Rörelseresultat (EBITA), MSEK ,7 Rörelsemarginal (EBITA), % 11,8 7,7 Bruttoinvesteringar i anläggningar, MSEK Medelantal anställda Affärsområde Profile Försäljningsintäkter, MSEK Rörelseresultat (EBITA), MSEK OMSÄTTNING OCH RESULTAT Affärsområde Profiles försäljning steg under året med 11,1 procent till MSEK (2 003). Rörelseresultatet (EBITA) för affärsområdet uppgick 2004 till 263 MSEK (155). En stark tillväxt i Central- och Östeuropa, stora försäljningsökningar för produktområdena Building Systems och Construline samt en fortsatt stabil tillväxt för Rainline är viktiga förklaringar till årets resultatförbättring. PRODUKTOMRÅDEN Affärsområde Profile erbjuder byggnadsindustrin ett brett sortiment av komponenter och byggsystem med tunnplåt och stål som gemensam nämnare. Byggnadsentreprenörer, plåtslagare, hallbyggare samt gör-detsjälvare utgör centrala kundgrupper. Försäljningen sker, beroende på marknadsstruktur, genom egna filialer, återförsäljare och distributörer inom proffssegmentet samt via byggmaterialhandeln. Rainline och Building Systems representerar två centrala nyckelområden, dock utgörs kärnverksamheten av samtliga nedan presenterade produktområden. Building Systems är systemlösningar bestående av nyckelfärdiga byggnadssystem i ett eller flera plan utan begränsning vad gäller storlek och omfattning. Leveranserna utgörs av prefabricerade byggsatser, bestående av stålstomme, tak- och väggsystem, dörrar, fönster och mellanväggar för en komplett byggnad. Konkurrenskraftig totalekonomi, snabb leveranstid och hög kvalitet utmärker dessa systemlösningar. Building Systems erbjuder kompletta byggnadssystem med full flexibilitet i utformning och arkitektur samt stor frihet i val av material och utrustnin1g. Genom att övriga produktområden också utgör komponenter i Building Systems ökas produkternas sammanlagda förädlingsvärde sett ur ett helhetsperspektiv. Rainline är ett brett program av hängrännor, stuprör och tillbehör för takavvattning. Produkterna tillverkas huvudsakligen av prelackerad stålplåt och kännetecknas av enkelt montage och väl genomtänkta detaljlösningar. Lindabs produktområde Rainline är sedan ett flertal år ledande i Norden och på väg att uppnå motsvarande position i Central- och Östeuropa. Coverline/Topline är ett brett sortiment av profilerad och prelackerad tak- och väggplåt. Styrka och åldringsbeständighet gör produkterna till ekonomiskt såväl som estetiskt goda val för tak och fasader. I nära anslutning till detta produktområde marknadsförs också Protectline, ett system av takskyddsprodukter omfattande bland annat takbryggor och snörasskydd. Coverline/- Topline är omsättningsmässigt affärsområdets största produktområde. Seamline omfattar traditionell bandtäckning i plåt för tak och takdetaljer. Detta produktområde riktar sig mot det professionella plåtslagerisegmentet. Doorline är ett brett program av industri- och garageportar baserade på en freonfri sandwichkonstruktion med präglad stålbeklädnad. Inom produktområdet är vi primärt aktiva på den nordiska marknaden. Construline består av ett omfattande program av reglar, balkar och läkt i stål liksom kompletta systemlösningar för ytterväggar, mellanväggar, uppstolpade tak samt 16

17 Building Systems Doorline Construline Rainline Coverline Seamline små byggnader inom området lättbyggnadsteknik. Dessa komponenter och lättbyggnadssystem i stål förenklar såväl som effektiviserar byggprocessen och kännetecknas av stark tillväxt. Lättbyggnadsteknik har fått en allt starkare position på marknaden och tränger successivt ut mer traditionella material som trä och betong. Lindab är genom Construline en av de ledande aktörerna på området. MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Central- och Östeuropa svarade för den stora försäljningstillväxten inom affärsområdet. Här utmärktes Tjeckien, och i synnerhet Rumänien, av en kraftfull försäljningsutveckling. Från redan goda omsättnings- och lönsamhetsnivåer lyckades Rumänien ytterligare förstärka sin position och utsågs till The Lindab company of the year. Ungern upplevde en viss avmattning men Lindab Kft. lyckades trots detta bibehålla sin starka marknadsposition. I Polen drabbades Lindab negativt av en kraftigt höjd byggmoms. Marknadsutvecklingen i Norden, Tyskland och Storbritannien överträffade förväntningarna något. En svag inledning på den svenska marknaden vändes till en relativt stabil utveckling under årets andra halva med tydliga tillväxttendenser. Också för de danska och tyska marknaderna kunde ett liknande scenario konstateras. Genom förvärvet av verksamheten i Solidan kunde insatserna kring direktförsäljning mot marknaderna i norra Tyskland intensifieras. Ett antal större intressanta affärer har genomförts under året. Bland dessa kan nämnas; leveranser av nya varvslokaler till brittiska Pendennis Shipyard, en av världens ledande lyxbåtstillverkare. Nytt distributionslager till den stora rumänska möbeldistributören Kendoo. Fortsatta leveranser av lättbyggnadsteknik till svenska Open House, en av de nya, större aktörerna inom modulbyggda flerfamiljshus,. De stora försäljningsvolymerna uppnås däremot genom den omfattande mängden mindre affärer som sker till små och medelstora entreprenörer. I båda fallen utgör dock Lindabs starka kund- och aktivitetsorienterade organisation, med sitt tydliga fokus på att förenkla byggandet, förklaringen till framgångarna. Building Systems har ett mycket bra år bakom sig med bra volymtillväxt och god lönsamhet. Verksamheten i Butler är nu helt integrerad i Lindab och genom detta förvärv tillhör Lindab de ledande aktörerna inom segmentet byggnadssystem. En mängd större leveranser av bland annat bilhallar, distributionsanläggningar och lager samt byggnader för utbildning och produktion har skett till de cirka 150 utvalda och auktoriserade Lindab Builders som sköter byggnationen och uppförandet av varje enskilt objekt. Central- och Östeuropa är den dominerande marknaden för produktområde Building Systems. I Norden är Lindab primärt aktivt inom delsegmentet mindre hallsystem. Astron Buildings utgör den primära konkurrenten i Central- och Östeuropa samt i Västeuropa. Genom att Building Systems fokuserar på kommersiella och industriella byggnader ligger produktområdet tidigt i konjunkturcykeln. Den kontinuerliga konjunkturuppgång som kännetecknat Central- och Östeuropa under de senaste åren har därför inneburit återkommande framgångar för produktområdet. Construline har utvecklats starkt med påtagliga försäljningsökningar under året. Inom detta produktområde leder Lindab utvecklingen genom en kombination av förstklassiga lättbyggnadskomponenter integrerat med IT-baserade systemlösningar. Lindab är marknadsledare i Norden samt i Central- och Östeuropa. Den primära konkurrenten i Norden utgörs av finska Ruukki. I övriga Europa samt Central- och Östeuropa är Metsec den primära konkurrenten. I tillägg till dessa två finns en mängd lokala aktörer med ett, jämfört med Lindab, begränsat lättbyggnadssortiment. Trots konjunkturnedgångar på vissa marknader fortsätter Construline att öka genom att produktområdet hela tiden tar marknad från traditionella byggsystem i trä och/eller betong. Rainline svarade för en god utveckling på samtliga marknader, i synnerhet tillfredsställande i Central- och Östeuropa. Under året genomfördes i Ungern ett framgångsrikt utbildnings- och promotionprogram, Rainline Concept, för närmare 400 lokala entreprenörer. Övergången från färgsystemet Plastisol till High Built Polyester för Rainlines produkter har intensifierats under året. High Built 17

18 lindab årsredovisning 2004 Polyester har genom sin mer miljövänliga uppbyggnad, bättre färgstabilitet och tilltalande utseende fått ett mycket gott mottagande på marknaden. Efterfrågan på Rainline styrs i hög grad av tillväxten inom bostadsbyggande samt aktiviteten inom ROT-marknaden. För båda dessa har 2004 uppvisat en god utveckling på de flesta marknader. Produktområde Rainline har idag en ledande position i Norden samt i Centraloch Östeuropa. Viktiga konkurrenter är Plannja och Icopal inom Norden samt, i övriga Europa, plasttillverkarna tyska Braas och brittiska Marley Extrusions. Rainline möts dessutom av en viss lågpriskonkurrens med lägre kvalitet och begränsade system. Den tydliga trenden inom samtliga marknader går mot ökad användning av takavvattningsprodukter i prelackerad stål på bekostnad av plast. Coverline/Topline verkar på en mer fragmenterad marknad med ett antal internationella aktörer och ett stort antal lokala aktörer. Inom produktområdet delar Thyssen Krupp, Corus och Arcelor på tätpositionerna, följda av Ruukki, Plannja och Lindab. Utvecklingen inom produktområdet var svagare än förväntat under Genom att produktområdet är det som har lägst förädlingsvärde inom affärsområdet, är det också det mest konkurrensutsatta, priskänsliga produktområdet. Inkluderingen av tillbehörs- och infästningssystem, liksom takskyddsprodukter och bandtäckning, skapar dock en helhetslösning för taksystem vilket ökar det förädlingsvärde som kan erbjudas marknaden. Sett ur detta perspektiv har Lindab en stark om än inte ledande position. Under 2004 har ett arbete med utveckling och utökning av profilsortimentet påbörjats. Doorline har utvecklats relativt positivt under I Norden har försäljningen av garageportar till konsumentmarknaden nått mycket positiva nivåer. Under 2004 har en satsning skett på att utbilda auktoriserade återförsäljare i Central- och Östeuropa som skall ansvara för såväl försäljning som service. Denna modell används med framgång sedan tidigare i Danmark. Marknaden domineras tydligt av konkurrenterna Hörman och Crawford. Icke desto mindre utgör Doorline en viktigt komponent i Lindabs satsning inom Building Systems. Produktutvecklingen inom samtliga produktområden har kännetecknats av ett löpande förbättringsarbete snarare än enskilda stora produktnyheter. Den centrala ambitionen har varit fokuserad på att integrera de olika dellösningarna allt bättre i varandra med fokus på förenklat byggande. FRAMTID Central- och Österuropa bibehåller sin roll som en uttalad tillväxtmarknad för affärsområdet. Från Lindabs etablerade och starka position i regionen kommer fortsatt geografisk expansion med speciell inriktning på Ryssland och Ukraina att ske. Vår goda kunskap och långa erfarenhet av etablering, penetrering och tillväxt i denna region gör att vi ser med tillförsikt på framtiden. Representationskontor etableras i Mellanöstern och Kazachstan för lokal marknadsbearbetning inom primärt produktområde Building Systems. I Norden har Lindab sedan ett flertal år en mycket stark position. Här gäller det primärt att försvara denna genom fortsatta insatser och aktiviteter mot centrala kundgrupper såväl som återförsäljare. För den svenska säljorganisationen genomförs förändringar som syftar till ökad lönsamhet och förbättrad effektivitet. Lindab ser en relativt god efterfrågeutveckling inom den nordiska byggsektorn för de kommande åren. Storbritannien utmärks av en stor tillväxtpotential. Sedan affärsområdet för cirka 3 år sedan på allvar etablerade sig här har denna positiva trend blivit allt tydligare. Lindab förstärker nu insatserna, primärt inom produktområdena Rainline, Building Systems och Construline, och ser en intressant utveckling på en stor marknad där Lindab idag endast har mindre andelar. För Tyskland ökas insatserna inom Rainline och Building Systems med förstärkt fokus på direktförsäljning. En satsning kommer att ske i Frankrike och Benelux inom framför allt produktområde Rainline. Från ovan Rainline och Construline till villa, Sverige Coverline till sporthall i Zirc, Ungern Building Systems till Dabas Aktivitetscenter, Ungern 18

19 FOKUS Rainline och Building Systems kommer under de närmaste åren att utgöra affärsområdets mest fokuserade produktområden. Vi ser fortsatt organisk tillväxt för båda produktområdena, samt för Building Systems kanske också tillväxt genom ytterligare förvärv. För Rainline kommer en ökad marknadsföring mot konsumentled att ske i kombination med fortsatta satsningar mot entreprenörer. Den uttalade ambitionen är att positionera Rainline som takavvattningens Rolls Royce. För Building Systems kommer ökade insatser att göras, bland annat i Norden, för att öka Lindabs försäljning av de stora hallsystem som är vanliga i kontinentala Europa samt Central- och Östeuropa. För Coverline förbereds lansering av sandwichpaneler, som är isolerade fasadoch takelement med tunnplåtsbeläggning. Genom att sandwichpaneler kännetecknas av en mycket stark tillväxt bedömer Lindab att denna komplettering skapar goda affärsmöjligheter. Dessutom innebär det ett förbättrat komponentutbud inom Building Systems. Då samtliga produktområden ingår i affärsområdets kärnverksamhet fortsätter också satsningar inom övriga produktområden. Under senare tid har allt starkare krafter inom delar av byggmaterialhandeln verkat för att stärka de egna varumärkena och låta leverantörernas varumärken komma i bakgrunden. Byggmaterialhandelns omstrukturering har dels inneburit att allt fler handlare ingår i rikstäckande kedjor, dels att stora globala eller pan-europeiska aktörer flyttar fram sina positioner på marknaden. Genom centrala inköp och central distribution skapas press på leverantörsledet att reduceras till en ren tillverkare. Motsvarande utveckling är redan ett faktum inom dagligvaruhandeln. Lindab bevakar och hanterar för närvarande dessa frågor på ett proaktivt sätt för att säkerställa vårt varumärkes fortsatta position och bibehålla vår traditionellt starka ställning och relation till kunderna. Den grundläggande strategin för affärsområdet är att genom ökad geografisk expansion i kombination med en utveckling av distributionssystemen fortsätta den lönsamma tillväxt som för närvarande utmärker Profile. Genom att ytterligare förstärka varumärket Lindab, via tydliga aktiviteter såväl mot konsumenter, entreprenörer och distributionsled skall goda förutsättningar för fortsatta starka försäljningsframgångar skapas. Marknadskommunikation genom bland annat annonsering och sales promotion spelar en viktig roll för att bygga upp Lindabs varumärke i Central- och Östeuropa. Building Systems till Costco stormarknad, Storbritannien 19

20 lindab årsredovisning 2004 NYCKELTAL AFFÄRSOMRÅDE VENTILATION Förändring % Försäljningsintäkter, MSEK ,3 Rörelseresultat (EBITA), MSEK ,5 Rörelsemarginal (EBITA), % 5,0 5,4 Bruttoinvesteringar i anläggningar, MSEK Medelantal anställda Affärsområde Ventilation Försäljningsintäkter, MSEK Rörelseresultat (EBITA), MSEK OMSÄTTNING OCH RESULTAT Affärsområde Ventilations försäljning steg under året med 5,3 procent till MSEK (2 965). Rörelseresultatet för affärsområdet uppgick 2004 till 156 MSEK (160). En fortsatt svag efterfrågan på huvudmarknaderna Norden, Västeuropa och USA har påverkat årets resultatutveckling negativt. Detta har delvis balanserats av Lindabs starka position på marknaderna i Norden inom kärnverksamheten cirkulära kanalsystem. Uppstartskostnader för den nya produktionsanläggningen i Prag på 20 MSEK har påverkat årets resultat negativt. PRODUKTOMRÅDEN Affärsområde Ventilation erbjuder ventilationsindustrin tre centrala produktområden; cirkulära kanalsystem och tillbehör (Air Duct Systems), tekniska ventilationsprodukter och ventilationssystem (Comfort) samt maskinutrustning för kanaltillverkning (Machinery). Air Duct Systems utgörs av standardkomponenter som säljs mot ventilationsinstallatörer och -entreprenörer samt återförsäljare. Comfort är lufttekniska produkter som marknadsförs mot föreskrivande led, det vill säga VVS-konsulter och arkitekter, även om den köpande kunden även i detta fall är en ventilationsinstallatör eller motsvarande. På grund av olikartade köpprocesser arbetar affärsområdet med skilda säljorganisationer inom Air Duct Systems och Comfort. Distributionen sker genom ett nätverk av egna filialer och återförsäljare inom installatörssegmentet. Galvaniserad tunnplåt utgör den huvudsakliga råvaran. Air Duct Systems utgör ett ledande och mycket omfattande produktprogram av cirkulära kanaldetaljer och kanaler för ventilation. I den systemlösning som Air Duct Systems representerar ingår dessutom ett komplett tillbehörsprogram bestående av cirkulära ljuddämpare och spjäll, montagetillbehör, isolering, standardventiler och rektangulära kompletteringsdetaljer. Användandet av cirkulära kanalsystem utrustade med Lindabs patenterade gummitätning Safe innebär, till skillnad mot användandet av traditionellt rektangulära kanalsystem, en rad betydelsefulla fördelar. Kortare installationstid, lägre vikt, mindre luftläckage och isoleringsyta samt lägre energiförbrukning och energiläckage utgör de centrala vinsterna. Till dessa bör läggas den stora fördel som lokalt lagerhållna, standardiserade produkter innebär för installatören. Cirkulära system dominerar klart den nordiska marknaden sedan lång tid tillbaka, medan rektangulära system har den största andelen i stora delar av övriga Europa, i ökande grad ju längre söderut man går. Denna situation med rektangulär dominans gäller också i stort för den nordamerikanska marknaden. Inom båda dessa marknadsområden pågår dock en process, delvis initierad och driven av Lindab, som genom information och marknadsföring verkar för att successivt öka de cirkulära systemens andelar av marknaden. Här utgör Lindabs IT-lösning CADvent och den därmed sammanhängande utbildningen av VVS-konsulter i ventilationsdesign en central aktivitet. Cirkulära kanaldetaljer och kanaler inom produktområde Air Duct Systems utgör affärsområdets kärnprodukt och säljs på de 20

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2004

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2004 kvartalsrapport Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN ORGANISK TILLVÄXT PÅ 5,5 PROCENT EBITA MARGINALEN FÖRSTÄRKT MED 2 PROCENT- ENHETER TILL 11,1 PROCENT DE KRAFTIGT STIGANDE STÅLPRISERNA

Läs mer

Kvartalsrapport för första kvartalet 2004

Kvartalsrapport för första kvartalet 2004 lindab kvartalsrapport 24 Kvartalsrapport för första kvartalet 24 LINDABKONCERNEN FORTSATT POSITIV TREND STARK TILLVÄXT I CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA KRAFTIGT STIGANDE STÅLPRISER FÖRSÄLJNING, MKR 14 5 12 1

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Lindab JANUARI MARS 2001

Lindab JANUARI MARS 2001 Lindab JANUARI MARS 21 Lindabkoncernen januari mars 21 Försäljningen ökade med 3 procent till 1 159 MSEK (891) Kostnader av engångskaraktär i Storbritannien belastar resultatet med 3 MSEK Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Välkommen till Årsstämman 2009

Välkommen till Årsstämman 2009 Välkommen till Årsstämman 2009 Försiktig optimism... Nyckeltal 2008/09 Viktiga händelser Viktiga order Offensiva satsningar Kostnadsanpassningar Våra produkter Delårsrapport Q1 Väl rustade Nyckeltal 2008/09

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair AB bokslutskommuniké Q4 2011/12 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair ventilation world wide Systemairbolag i 44 länder 60 bolag med 3 100 anställda 200 000 m 2 produktionsyta Omsättning

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi Ny färdriktning för PostNord Bokslut 211 Ny koncernstrategi 212-2-23 Web Ett tillfredställande de resultat för 211 Nettoomsättning och rörelsemarginal 5 4 3 1 8 6 Nettoomsättningen minskade med 5% till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Stockholm 11 september, Bäste aktieägare,

Stockholm 11 september, Bäste aktieägare, Stockholm 11 september, 2002 Bäste aktieägare, Årets första kvartal kännetecknades av låga försäljningsvolymer under framförallt januari och februari. Försäljning förbättrades därefter men den har inte

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Omsättningen ökade med 3% gentemot föregående år

Omsättningen ökade med 3% gentemot föregående år Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 december 2008 till 28 februari 2009 Omsättningen ökade med 3% gentemot föregående år Ökad orderingång med gentemot föregående år. Den ökade orderingången

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer