Användarhandbok/User Guide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok/User Guide"

Transkript

1 Användarhandbok/User Guide

2 Skötsel av svärd och kedja/ Care of the bar and chain Smörj med rätt smörjmedel Smörjning är oerhört viktig, dels att man använder rätt smörjolja, samt att olja verkligen kommer fram dit den behövs. Sågkedjeolja skyddar mot slitage, skumning och rost, samt håller rent från beläggningar för att öka utrustningens livslängd till maximum. Använd avsedd smörjolja (Ej hydraulolja) Använd aldrig spillolja eller tidigare använd olja Lubricate with proper lubricant Lubrication is extremely important, and that the correct lubricating oil, and that oil actually arrive where it is needed. Chain oil protects against wear, foaming and rust, and keep it clean from coatings to increase equipment life to the maximum. Use a suitable lubricant (not hydraulic) Never use waste oil or previously used oil

3 Kontrollera och håll rent Se till att ingångshålet på svärdet för oljan är rent. Speciellt viktigt att kontrollera detta när man vänder på svärdet för att nöta på den andra kapsidan, eftersom risken för att sida 2 s smörjhål då är igensatt, är stor. Var noggrann vid montering av svärdet och dra fästbultarna så svärdet sitter ordentligt och inte riskerar att glappa. Kapa absolut inte upp ett spår till fästhålen eftersom det försvagar infästningen på svärdet och ökar risken för att svärdet inte sitter stabilt. Gör rent kedjespåret i samband med kedjebyte Använd avsedd kedja med rätt delning Förvara svärdet förpackat fram tills användning Make and keep clean Be careful when installing the sawbar and pull bolts so the sawbar is secure and not likely to loose. Cut certainly not up a track to the mounting holes as it weakens the attachment of the bar and increases the risk that the sawbar is unstable. Clean the chain groove when replacing the chain Use the intended chain with the right pitch Keep the sawbar wrapped until use

4 Förebygg problem De flesta förekommande problem inträffar på bommarna och är som regel orsakade av fyra olika saker: brist på smörjning, felaktig kedjespänning, felaktig användning av svärdet (brytning, vridning) eller att kedjan skär snett. Prevent problems Most common problems occur in bar rails and are usually caused by four things: lack of lubrication, improper chain tension, improper use of the sawbar (refraction, rotation) or the chain cut obliquely.

5 Raka bommar/straight bar rails! Felsökning/Troubleshooting Normal svärdbom En normal svärdbom ger optimal sågprestanda. Normal bar rail Correct bar rail condition results in optimum cutting performance.

6 Orsak: Slitna svärdbommar En slö kedja tvingas vid kapning ned i spåret. För hård svärdmatning. Kedjan vinglar i spåret och sågar inte rakt. Skär och sidolänkarnas undersida slits snabbt. Rikta bommarna eller byt svärd. Worn bar rails Forcing a dull chain to cut or using heavy feed force. Chain wobbles in groove and will not cut straight. Bottom of cutters and side links wear quickly. Straighten bar rails or replace. Ojämna svärdbommar Orsak: Ojämn skärförmåga eller slöa kedjor. Ojämnt slitage av bommarna med resultatet att kedjan lutar mot ena sidan och inte sågar rakt. Detta orsakar i sin tur ett grunt spår. Byt sågsvärdet. Uneven bar rails Uneven cutter filling or dull cutters. Uneven rail wear, with chain leaning on one side and will not cut straight. Action will result in shallow groove. Replace guide bar.

7 Orsak: Sammantryckta bommar För mycket våld vid montering eller träd som nypt vid kapning. Kedjan fastnar i spåret. Rikta ut svärdbommarna. Closed-in rails Force has been used when cutting attachment has been pinched in cut. Chain jams. Open up bar groove. Orsak: Stort slitage och avskavning För dålig kedjespänning. Materialförslitning bakom noshjulet och i nosens ända. Vänd svärdet och justera kedjespänningen till rek. värde. Excessive wear and chipping Loose chain tension. Material wear and chipping behind stellite and at nose end. Reverse bar. Adjust chain tensions as recommended.

8 Orsak: Nosområdet eller bommarna är blå Nosen eller bommarna kläms. Friktion som orsakas av det roterande noshjulet. Nosens kant blir blåaktig. Renovera svärdet eller byt. The nose area or the bar rails turned blue The nose or the bar rails was pinched. Friction generated from rotating sprocket. Nose edge turns blue. Replace sprocket nose assembly. Slitage vid noshjulet Orsak: Lös kedjespänning. För stort tryck. Nosen skavs eller nöts. Rätt kedjespänning. Renovera eller byt svärd. Wear at sprocket Incorrect limbing technique. Loose chain tension. Excessive pressure. Chipping end fretting at nose junction. Replace nose assembly and dress bar rails. If bar rail chipping is severe, replace bar body.

9 Orsak: Kedjan har körts av eller för glappt mellan noshjul och sidostyckena. Det har gjort att drivlänkarna pressats ned mellan sidostycket och noshjulet. Nosens sidostycket delar sig och rullagren faller ur. Byt svärdet. Nosen har delat sig Nose assembly opening Chain derailed. Irregular operating conditions which force drive link sideways. Nose rails spread. Loss of roller bearings. Broken sprocket. Replace guide bar. Orsak: Fila eller slipa skären enligt fil- och slipanvisningar. File held at more than recommended angle. Skärtändernas vinkel för spetsig Filen eller slipskivan hålls brantare än den rekommenderade vinkeln. Skärtanden blir mycket skarp, eggen blir fort slö. Grov och ojämn gång i timret. Top plate angle more than recommended Cutting edge very sharp. Edge will dull quickly. Cutting action rough and erratic. File or grind cutters to recommended angels. Check filling manual for proper instructions.

10 Skärtändernas vinkel på översidan för rak Orsak: Filen hålls för rakt, slipskivan fel vinkel. Långsam sågning. Slitage på både kedjor och svärd. Fila eller slipa skären enligt fil- och slipanvisningar. Top plate angle more than recommended File held at less than recommended angle. Slow cutting. Requires extra effort to cut properly. File or grind cutters to recommended angels. Check filling manual for proper instructions. Problem vid sågning när det är kallt Orsak: Slö kedja, ryttarinställning. Dålig smörjning, kedjesträckning. Sprickbildning i skär och sidolänkar under och vid hålen. Fila eller slipa kedjorna oftare, dra ner på svärdmatningen, om möjligt öka smörjningen. Cold weather cutting problems Dull chain. Low depth gauge setting. Poor lubrications, improper tensioning. Cracks under rear rivet holes of the cutters and opposing side links. File chain more often. Don t force dull chain to cut. Increase lubrication.

11 Skärtandens vinkel är för rak (trubbig) Orsak: Filen hålls för högt, slipskivans vinkel fel eller går ej tillräckligt djupt. Skäret går ej rätt i timret. Långsam sågning. Stort slitage på bommar och kedjans underkant. Fila eller slipa skären enligt fil- och slipanvisningar. Blunt top plate cutting angle File held too high. Wrong file diameter. Incorrectly dressed grinding wheel. Incorrect adjustment of filing tools. Cutter won t feed into wood correctly. Slow cutting time. Forcing of chain to cut. Causes excessive bottom wear on parts. File cutters properly. Check filing manual for proper instructions. Check file size. Skärtändernas och drivlänkarnas framkanter är slitna Orsak: En dåligt sträckt kedja slår i svärdets spåröppning. Framkanten på skär och drivlänkar slits hårt. Se till att kedjan är rätt sträckt. Peening on front of cutters and side links Loose chain hitting bar groove entry. Peening and burring of front corners of cutters and side links. Keep proper chain tension.

12 Orsak: Slitet drivhjul. Skär och sidolänkars drivkugge är slitna. Går ej att reparera. Byt kedja och drivhjul. Chain run on worn sprocket. Slitet hack i skär och sidolänkar Peened notch in cutters and side links Notch peened on cutters side links. Burrs created on bottom of cutters and side links. Chain has tight joints. Chain is no longer serviceable. Replace chain and sprocket. Orsak: Byt kedja. Skär- och sidolänkarnas underkant är slitna Dålig kedjesträckning eller för hårt svärdtryck på slö kedja. Skär- och sidolänkarnas underkant blir förstörda. Lederna i länkarna blir stela. Peening on bottom of cutters and side links Loose chain tensioning forcing dull chain to cut. Dull or incorrectly field cutters. Bottom of cutters and side links are burred and peened. Joints are tight and will not flex. Replace chain.

13 Orsak: Höknäbb på skärlänk Filen eller slipskivan går för långt ned i tanden. Fel vinkel på slipskivan. Kedjan griper tag i timret. Går av eller blir slö fort. Fila eller slipa om kedjan till rekommenderade vinklar. Följ fil- och slipanvisningar. Hook in side plate cutting edge File held too low. File too small. Incorrectly dressed grinding wheel. Rough cutting. Chain grabs in wood. Cutters dull quickly. File or grind cutters to recommended angle. Check filing manual for proper instructions. Orsak: Stort slitage på skär- och sidolänkarnas häl Slö kedja eller för mycket i underställningen. Tvinga upp kedjan i framdelen. Skär- och sidolänkarna slits snabbt ner i hälen. Fila kedjan rätt. Använd rikligt med smörjmedel. Excessive heel wear on cutters and side links Forcing dull chain to cut. Blunt top plate filing. Incorrect depth gauge settings. Heels of cutters and side links wear off rapidly. File cutters properly. Don t force chain to cut. Use plenty of lubrication.

14 Orsak: Filen hålls för högt. Dåligt riven slipskiva. Felinställd slipmaskin. Bakåtlutande skärsnitt Kedjan arbetar inte riktigt i timret. Långsam sågning. Kedjan tvingas uppåt vid sågning, stort slitage på både kedjor och svärd. Fila eller slipa om kedjan till rekommenderade vinklar. Följ fil- och slipanvisningar. Backslope on cutting File held too high. Wrong file diameter. Incorrectly dressed grinding wheel. Incorrect adjustment or filing tool. Cutters won t feed into wood correctly. Slow cutting time. Forcing of chain to cut. Causes excessive bottom wear on parts. File cutters properly. Check filing manual for proper instructions. Check file size. Platt underkant Orsak: Svärdets spår är för grunt. Drivlänken kan ej löpa fritt i svärdets spår. Byt kedjan och svärdet. Flat bottom Bar groove too shallow. Drive links can t clean bar groove. Replace chain and bar.

15 Orsak: Kedjan har spårat ur Chain derailed. Trasig underkant Trasig eller avskavda drivlänkar. Passar ej i svärdets spår. Grada drivlänkarna så de passar i spåret eller byt ut dem. Broken bottom Drive links battered and chipped. Won t fit into bar groove. File off burrs, so drive link fits in bar groove. Severely damaged drive links should be replaced. Orsak: Utslitet drivhjul eller otillräckligt kedjespänning. Dåligt drivhjul. Kedjans livslängd förkortas. Byt drivhjulet. I vissa fall går det att reparera. Worn sprocket or insufficient chain tensioning. Unsuitable sprocket. Reduced service life of chain. Trasig front eller bakända Peened front or back Replace sprocket. In some cases, chain can be repaired.

16 Felsökning drivhjul Ett kraftigt slitet drivhjul, oavsett om det är av stjärntyp eller slutet drev, kan orsaka problem med svärdet. Undersök drevet i samband med varje kedjebyte och byt ut det vid behov. Shimsa in drivhjulet i en linje centrerad i svärdspåret. Som en enkel kontroll kan man lägga ett bågfilsblad i svärdspåret och skjuta det tillbaka mot drevet. Byt drivhjulet när den nedslitna ytan överstiger 0.3 mm. Körs en ny kedja på ett slitet drivhjul skadas kedjan redan efter ett par minuter. Fault detecting drive sprocket A heavily worn drive sprocket, no matter which type, can cause problems with the saw bar. When you change the harvester chain, inspect the drive sprocket and replace it if necessary. Align the drive sprocket with the bar groove. As a simple control, use a hacksaw blade in the bar groove and slide it towards the drive sprocket. Replace the drive sprocket when the worn surface is more than 0.3 mm. The harvester chain will be damaged instantly if a worn drive sprocket is used.

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60

HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 05.01.2007 Brugervejledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchsanweisung 2 Deutsch English Svensk Dansk Indholdsfortegnelse Tegninger...4-5 Installationsvejledning...7

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use Rökgasfläkt CF 180 C Chimney fan CF 180 C Fresh air from SVENSK/ ENGLISH VERSION Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg H U S Q V A R N A P E R F O R M A N C E S E R I E S Arbete med motorsåg Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg Varför har Husqvarna gjort en bokom sågteknik? Vår ambition är att erbjuda

Läs mer

Light dimmer Speed control 5-32 Volt 16 Ampere 500 Watt

Light dimmer Speed control 5-32 Volt 16 Ampere 500 Watt Light dimmer Speed control 5-32 Volt 16 Ampere 500 Watt Actual size Curved front Ø 38 mm Packman Dimmer type 16 Energy saving DC dimmer regulates incandescent and halogen light, heat radiators and certain

Läs mer

MESH RIDGE MESH RIDGE WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. cm 280. inch 110

MESH RIDGE MESH RIDGE WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. cm 280. inch 110 MESH RIDGE inch cm 59 150 50 inch 125 cm inch 110 Alla produktegenskaper och mått, däribland vikt och dimensioner, kan variera något jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på vår

Läs mer

All Clean 5P, 5S, 24S

All Clean 5P, 5S, 24S All Clean Industri Sortiment / All Clean Industry Range Användarmanual Operating manual All Clean 0.5P All Clean 1.25P All Clean 5P All Clean 5S All Clean 24S Övrigt Industri Sortiment / Other Industry

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % 100 0 % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg Tel 0222 440 00 - Fax 0222 440 99 mailbox@systemair.se

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand V 2.2 Digital Door Lock Multi Point Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll i förpackning Innhold i forpakning Pakken indeholder: Content in box 1. Behör in och utsida 1. Innvendig og utvendig

Läs mer

Vem var Richard Phillips Feynman?

Vem var Richard Phillips Feynman? Vem var Richard Phillips Feynman? To every man is given the key to the gates of heaven; the same key opens the gates of hell [ ] Of all the many values of Science, the greatest must be the freedom to doubt.

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9 Rapport 2012:9 Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör En granskning av avtalsvillkor och marknadsföring avseende uppsägningsoch bindningstid för bredbandstjänster. 2 (31) 2012:9 Konsumenters

Läs mer

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier

En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier En kår i kläm Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier Niklas Stenlås Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:6 Finansdepartementet Förord Diskussionen

Läs mer

Armbike 12 Armbike 16. Armbike 20 Armbike 28

Armbike 12 Armbike 16. Armbike 20 Armbike 28 Armbike Armbike Armbike 0 Armbike 8 Armbike kit Cykel till rullstolen INNEHÅLL Sid Avsedd Användning Beskrivning cyklarna Armbike Armbike Armbike 0 Armbike 8 Teknisk beskrivning Garanti Rätt användning

Läs mer

Att öka tryggheten ger ökad livskvalitet för oskyddade trafikanter

Att öka tryggheten ger ökad livskvalitet för oskyddade trafikanter Thesis 129 Att öka tryggheten ger ökad livskvalitet för oskyddade trafikanter Emma Andersson 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikteknik Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5096)1-53/2005

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Böcker: Tradingguiden - Jonas Bernhardsson The intelligent investor - Warren Buffett, skriven av världens rikaste man Ljudbok: http://www.youtube.com/watch?v=bw5tpujaiaq&list=pl8ba32226150e7beb

Läs mer

Vad uppnås med rättvisemärkning?

Vad uppnås med rättvisemärkning? RAPPORT 2009:1 Helena Johansson Vad uppnås med rättvisemärkning? AgriFood Economics Centre Vad uppnås med rättvisemärkning? Helena Johansson För mer information kontakta: Helena Johansson 046-222 07 96

Läs mer

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering Anders Bornefalk Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:4 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

har betytt för luftkvaliteten

har betytt för luftkvaliteten SLB 2:211 Vad dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har betytt för luftkvaliteten Christer Johansson, Michael Norman, Lars Burman MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, JUNI 211 1 Förord Denna utredning är genomförd

Läs mer