ÅRSREDOVISNING NATIONALMUSEUM Södra Blasieholmshamnen PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE Prins Eugens väg 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2006. NATIONALMUSEUM Södra Blasieholmshamnen PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE Prins Eugens väg 6"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006 NATIONALMUSEUM Södra Blasieholmshamnen PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE Prins Eugens väg 6 Box Telefon STOCKHOLM Fax

2 Innehåll Överintendentens förord 2 Resultatredovisning, sammanfattning 4 Verksamhetsstyrning Verksamhetsgren Bevarande Samlingarnas bevarande 7 Verksamhetsgren Förmedling Tillgänglighet 15 Besökare 23 Utveckling av pedagogisk verksamhet 31 Samlingarnas rörlighet 35 Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad Ökad kunskap 36 Övriga mål och återrapporteringskrav Lokalkostnader 40 Utställningsersättning 42 Kompetensförsörjning 43 Finansiell redovisning Sammanställning över väsentliga uppgifter 48 Resultaträkning 49 Balansräkning 50 Anslagsredovisning 52 Finansieringsanalys 53 Kompletterande finansieringskällor 54 Tilläggsuppgifter och noter 55 Bilaga 1: Publikationer 60 Underskrifter 62

3 ÖVERINTENDENTENS FÖRORD/Solfrid Söderlind Lokalförsörjningen har under 2006 fortsatt att vara den centrala framtidsfrågan för Nationalmuseum. Utställningslokalerna i det monumentala byggnadsminnet på Blasieholmen är idag till två tredjedelar utdömda av säkerhetsskäl. Men även de tekniska installationerna har nått sin livslängd. Flera alarmerande incidenter har rapporterats. För att kunna fortsätta att användas för sitt ändamål måste byggnaden stängas för att genomgå en större ombyggnad i enlighet med internationella standardkrav. Med sikte på detta har en dokumentation av lokalerna igångsatts av Statens fastighetsverk. Nästa steg är en plan för evakuering och ombyggnad av det gamla huset liksom för den planerade nybyggnaden intill. Det inre förändringsarbetet har fortsatt inom myndigheten. Under våren 2006 fastställdes en vision för Nationalmuseum. Hela personalen deltog därefter i Utvecklingsrådets projekt Olikhet som tillgång. Projektet var för Nationalmuseums del den mest omfattande interna satsningen inom ramen för Mångkulturåret. Förberedelser för en större omorganisation påbörjades under hösten. Myndighetens styrelse förnyades vid halvårsskiftet. Granskningen av uppdraget och dess finansiering har fortsatt under året, samtidigt som ekonomin för andra året tillfälligt förbättrats till följd av att frientrékompensationen i kombination med ytterst framgångsrika entrébelagda utställningar har lyft intäktsnivåerna betydligt. Det strukturella underskottet har än en gång skymts, liksom under högkonjunkturen åren närmast efter skilsmässan från Moderna museet För Prins Eugens Waldemarsudde är den finansiella situationen allvarlig med hänsyn till att stiftelsekapitalet måste användas för att täcka kostnaderna för drift och underhåll, vilket är långsiktigt ohållbart. I båda fallen innebär statens egendomsansvar att kostnaderna för drift och underhåll av samlingar, verksamhet och lokalförsörjning måste garanteras av ägaren. En särskild satsning på tillgängligheten till samlingarna påbörjades genom Accessprojektet, som har fokus på samlingarna av konsthantverk och konstindustri, i synnerhet Gustavsbergsamlingen. Satsningen har visat sig ytterst välriktad och effektiv. Utställningarna har varierats med hänsyn till olika besökargrupper. I början av året visades Carl Larsson på Kunsthalle der Hypokulturstiftung i München. På Nationalmuseum visades under våren Konstnärspar kring sekelskiftet Den drog stor publik och hade ett uttalat genusperspektiv. Stig Lindberg visar konstnärens produktion och aktualiserar upphovsrätten inom konsthantverk och konstindustri. Under sommaren visades Jakt och kamp. Teman i Bruno Liljefors konst i gravyrgalleriet, Skattkammaren på Läckö slott på Läckö och Kungar i svart och vitt på Gripsholm. Hösten inleddes med Naturens spegel. Nordiskt landskapsmåleri , som tillkommit i samarbete med de nationella konstmuseerna i Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Den visas under 2007 även i Minneapolis, USA. I november öppnades Nordstjärnor. Georg Oddners porträtt av berömda svenskar i gravyrgalleriet, och Jihani Kalapour på Tensta konsthall, det senare ett samarbete inom ramen för Mångkulturåret. På Waldemarsudde visades under året flera konstnärskap: Bertil Vallien, Carl Samuel Graffman, John Sundkvist, Ivan Aguéli, Kaffe Fassett och Gunnar Smoliansky. Osäkra rum var 2

4 avgående överintendenten Hans Henrik Brummers sista utställning och öppnade i oktober. Antalet fysiska besök till myndighetens museer och utställningsplatser uppgick år 2006 till över en miljon, och besöken via internet översteg 1,1 miljon. För första gången har över två miljoner möten med myndigheten ägt rum på ett enda år. Det finns anledning att uppfatta myndighetens verksamhet som uppskattad av publiken. 3

5 RESULTATREDOVISNING Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (NMW) redovisar verksamheten i tre grenar: Bevarande, Förmedling och Kunskapsuppbyggnad. De redovisade kostnaderna för respektive verksamhetsgren omfattar såväl direkta som indirekta kostnader. INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN (TKR) NMW totalt Bevarande Konstförmedling Kunskapsuppbyggnad Total Intäkter av anslag Intäkter av avgifter Intäkter av bidrag Personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftkostnader För kommentarer av skillnader mellan åren hänvisas till kommentarerna för respektive museum nedan. Avskrivningarna (ingår i övriga driftkostnader) har för 2006 fördelats utifrån faktiska investeringar under åren för att ge en bättre fördelning. Tidigare år gjordes fördelningen utifrån en uppskattad schablon. 4

6 NM Bevarande Konstförmedling Kunskapsuppbyggnad Total Intäkter av anslag Intäkter av avgifter Intäkter av bidrag Personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftkostnader Intäkter NM Intäkter av avgifter har ökat framförallt beroende på att entréintäkterna ökat med 27% ökad försäljning i butiken. Den stora ökningen av bidragsintäkter avser Accessbidrag från Kulturrådet, bidrag för två forskartjänster finansierade av Kungliga Vitterhetsakademien samt kompetensöverföringsbidrag från Kammarkollegiet. Accessbidragen används framförallt till att dokumentera samlingarna varför de till största delen har klassificerats som bevarande. Kostnader NM Den mycket stora ökningen av personalkostnader avser, utöver löneökningar på knappt 3 %, tjänster som finansieras med Accessbidrag (17 st), forskartjänster finansierade med bidrag från Vitterhetsakademien (2 st) samt kompetensöverföringstjänster (2 st) (jmfr bidragsintäkter ovan). NM har också tillsatt den tidigare vakansen som butikschef samt utökat med en tjänst för att hantera sponsorfrågorna, vilka tidigare sköttes av en extern konsult. Lokalkostnaderna har ökat p g a hyreshöjningar samt att museet betalat en gammal resterande hyra till fastighetsverket (drygt 1 mkr). I övrigt har stora ansträngningar gjorts för att hålla nere övriga kostnader på en så låg nivå som möjligt. 5

7 PEW Bevarande Konstförmedling Kunskapsuppbyggnad Total Intäkter av anslag Intäkter av avgifter Intäkter av bidrag Personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftkostnader Intäkter PEW PEW fick för verksamhetsåret 2006 ett utökat tillfälligt anslag på 3 mkr. Detta har i sin tur lett till minskade bidragsintäkter från Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde. De ökade avgiftsintäkterna beror framförallt på ökade besökssiffror under hösten tack vare den framgångsrika utställningen med Kaffe Fasset, vilken förutom ökade entré- och visningsintäkter också medförde ökad försäljning i butiken. Kostnader PEW Med tanke på den ansträngda ekonomiska situationen i Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde har PEW medvetet hållit nere utgifter. 6

8 1. VERKSAMHETSSTYRNING BEVARANDE 1. Målet är förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande. NM Antal föremål i samlingarna Föremål i samlingarna, ca * Inköpta föremål Gåvor *Antalet föremål i samlingen på Nynäs slott har reviderats uppåt med Samlingarna av måleri, skulptur, teckningar, grafik, konsthantverk och design berikades under året genom 150 nyförvärv, varav några var av extraordinär betydelse. Samtliga förvärv gjordes antingen med hjälp av museets privata donationsfonder och Föreningen Nationalmusei vänner eller utgjorde gåvor av enskilda givare. I linje med museets förvärvspolicy var samtliga förvärv avsedda att komplettera och berika samlingarna inom centrala områden inom svensk och europeisk konst samt att fördjupa och bredda skilda perspektiv. Genom den tidsmässiga spännvidden från 1600-tal till samtid och den starkt skiftande karaktären, allt ifrån äldre mästare till unga designers och konsthantverkare, speglade förvärven väl rikedomen och spännvidden i Nationalmuseums samlingar. Slottssamlingarna med Statens porträttsamling har under 2006 företrädesvis förvärvat föremål till porträttsamlingen. Av dessa utgörs drygt 90% av fotografier. Fotografiska porträtt har även uppmärksammats med en sommarutställning i Statens porträttsamling respektive en utställning på Nationalmuseum under vintern Bland övriga arbeten under året kan även upprättandet av ett inventarium över Tessininstitutets samling nämnas. Under året har totalt 193 nya föremål förvärvats till Nationalmuseums samlingar. Måleri och skulptur Samlingen av franskt 1700-talsmåleri, en av museets verkliga tyngdpunkter, kunde glädjande nog kompletteras med Jean Siméon Chardins 1734 utförda Stilleben med köksutensilier och grönsaker. Målningen som inköptes på auktion i New York med medel från Nils och Hedda Qvists stiftelse tillhörde under 1700-talet storsamlaren Carl Gustaf Tessin, genom vilken den mest betydande delen av museets innehav av franskt talsmåleri och utländska mästarteckningar ursprungligen fördes till Sverige. Stillebenet fanns i svensk privatägo fram till 1980-talet, men såldes utomlands vid en tidpunkt då landet ännu saknade en lagstiftning rörande utförsel av kulturföremål. Återförandet av denna högklassiga målning till svensk offentlig ägo var därför en händelse av stor betydelse såväl för museet som för det svenska kulturarvet. 7

9 Målerisamlingen berikades genom Qvists stiftelse även med Pehr Hilleströms bild av En illumination på Skeppsholmen. Motivet är hämtat från museets närmaste omgivning och Hilleströms ljusdunkelskildring ger en kulturhistoriskt intressant bild av bruket av eldskenseffekter i tidens offentliga festligheter. Samlingen av måleri från de nordiska grannländerna stärktes genom inköp av ett finskt 1800-talsverk. Sara och Emil Graumanns stiftelse bekostade Studie av sovande skogsduva av Ferdinand von Wrigth, en av tre konstnärsbröder specialiserade på högklassiga djurskildringar och zoologiska illustrationer. Inom den svenska 1800-talssamlingen fortsatte arbetet med att komplettera innehavet av kvinnliga konstnärer genom inköp av Emma Ekwalls Ung mor som vaggar sitt barn och Elisabeth Warlings Ateljéinteriör. Båda bekostades av Qvists stiftelse. Teckning och grafik Teckning- och grafiksamlingen inköpte med medel från Qvists stiftelse Utsikt över Stockholm från Söder Mälarstrand, en hittills okänd och unik akvarellerad linjeetsning av Elias Martin. Den rika samling museet äger av Johan Tobias Sergels teckningar kompletterades genom Qvists stiftelse med två ritningar till ett tilltänkt Amor och Psyketempel i Hagaparken. Sara och Johan Emil Graumanns stiftelse bekostade även inköpet av Domenico Bossis porträtt av skådespelerskan Fredrika Löf, Sergels väninna på äldre dar. Därtill förvärvades en tecknad förlaga till Johan Gustav Sandbergs altartavla i Skeppsholmskyrkan i Stockholm. Skissen är utförd 1833 och bekostades av Frank Bensows stiftelse. Bland verk av utländska konstnärer inköptes på auktion i London Segelfartyg på stranden och Landskap med väderkvarn och gård, två landskapsteckningar ur skissböcker av holländaren Jan van Goyen. Förvärvet kompletterar museets redan synnerligen starka samling av holländskt 1600-tal och bekostades av Axel och Nora Lundgrens stiftelse. Slutligen kompletterades samlingen av teckningskonst från de nordiska grannländerna genom inköp av två verk. I Köpenhamn förvärvades genom Graumanns stiftelse en tecknad skiss till ett numera okänt porträtt föreställande bildhuggaren S.P.J. Ussing och utfört av Christen Købke, en av den danska guldålderns ledande gestalter. På auktion i Stockholm köptes slutligen en akvarellerad förlaga till finländaren Juho Rissanens stora målning Fiskare vid vaken. Denna målning ingick i utsmyckningen av den finska paviljongen vid världsutställningen i Paris år 1900 och tillhör idag Konstmuseet Ateneums samlingar i Helsingfors. Konsthantverk och design Konsthantverks- och designsamlingen stod för den numerärt största ökningen. Liksom under en följd av år skedde det inte minst genom Bengt Julins fond inom Nationalmusei Vänner. Fonden är museets enda finansieringskälla för inköp av samtida konsthantverk. Utan fondens existens skulle museets uppdrag att bevaka utvecklingen inom det nutida svenska konsthantverket inte kunna genomföras. Samlingen av svenskt 1700-talssilver fick tre viktiga tillskott, varav ett av osedvanligt stor betydelse. Det gäller den så kallade Grillska dopskålen, en kanna med fat i drivet, gjutet och ciselerat silver formgiven 1745 av Christian Precht. Dopskålen är ett epokgörande verk i sitt slag som tidigt 8

10 introducerar en renodlad fransk rokokoform, inspirerad av Prechts vistelse i Paris. Tack vare Nationalmusei Vänner kunde detta unika föremål räddas till museet. Samlingen utökades även genom medel från Axel Hirschs stiftelse med en spegelram i silver av Pehr Zethelius och genom Barbro Oshers fond en smörtina med lock och fat, utförd i silver omkring 1800 av den i Ystad verksamme mästaren Stephan Nöblin. Föremålet har ursprungligen funnits på Tosterup och dess klassiskt enkla ovalform är baserad på en tecknad förlaga av amiralen Carl August Ehrensvärd. Av de talrika förvärven och gåvorna till Konsthantverks- och designsamlingen som helhet kan här endast nämnas ytterligare några exempel. En fanerad sekretär med rik intarsiadekor, tillverkad omkring i England men troligen inspirerad av svenska rokokosekretärer, förvärvades på auktion i London med medel från Barbro och Henry Montgomerys fond inom Nationalmusei vänner. Med sin eleganta form belyser denna högklassiga möbel intressanta förbindelser mellan svenskt och engelskt konsthantverk. Från 1700-talet var även ett magnifikt franskt bordsur, attribuerat till Jean-Joseph de Saint-Germain och inköpt på auktion i Köpenhamn med medel från Barbro Oshers fond. Ett annat viktigt tillskott av mer sentida slag utgjordes av sex sinsemellan skiftande exempel på utvecklingen inom fransk keramik från 1800-talets mitt till 1920-talet. Föremålen inköptes på auktion i Paris och bekostades av den Julinska fonden. Nämnas kan en skål på fot med myllrande rik naturalistisk dekor av djur och växter, utförd 1857 av Charles- Jean Avisseau. En i alla avseenden markant kontrast till Avisseus naturalistska formrikedom utgjorde en kaffekanna av stål formgiven omkring 1924 av den österrikiske guldsmeden Naum Slutzky och skänkt av Bengt Julins fond. Slutsky var knuten både till Wiener Werkstätte och Bauhaus och kannan är ett exempel på en tidigmodern avskalad maskinestetik och representerar en viktig aspekt av den europeiska formutvecklingen. Slutligen erhöll konsthantverkssamlingen en betydande gåva från Björn Lundberg av den 2002 avlidne Sten Kauppis textila verk. Gåvan utgörs av tio textilier, ett antal förlagor och skisser samt keramiska föremål som kompletterar museets tidigare innehav. Slottssamlingar med statens porträttsamling Statens porträttssamling, som är den mest betydande statliga konstsamlingen utanför Stockholm, utökades under året med en rad viktiga förvärv, företrädesvis fotografier. Fotografen Lennart Nilsson skänkte sju kungliga porträtt. Som hovfotografer skiljer han sig från tidigare generationer genom sin bakgrund i dagspress och bildtidningar. Mest nyskapande av alla är det intima porträttet av den åldrade Gustaf V, utfört efter en sommarkonselj på Särö Bland övriga verk märks både de officiella framställningarna i profil av Gustaf VI Adolf och Carl XVI Gustaf, att tjäna som frimärksförlagor, och mer inofficiella bilder. Med anledning av Carl XVI Gustafs sextioårsdag skänkte Nationalmusei Vänner en svit om tio porträtt av monarken, utförda av Hans Gedda tio år tidigare. Förutom de mer traditionella porträtten i Östra Trapphuset på Stockholms Slott fick Gedda även tillåtelse att ta en serie mer informella bilder av kungen, som dock poserande i amiralsuniform. 9

11 Även den offentliga världen utanför den kungliga belyses genom en annan gåva till Statens porträttsamling. Fotografen Hans Jonsson har donerat sin serie av inträngande porträtt föreställande de olika medlemmarna av panelen i TV-programmet Fråga Lund. Bland modellerna märks flera namnkunniga professorer som Bodil Jönsson, Göran Hermerén och Jan-Öjvind Swahn. Till antalet var dock det enskilda förvärvet av fotografiska porträtt av den sista ståndsriksdagens ledamöter år 1866 det alldeles dominerande. Bland de totalt 829 inklistrade fotografierna finns de allra flesta pionjärerna inom den äldre svensk fotografin representerade såsom Mathias Hansen, Carl Jacob Malmberg, Wilhelm Abraham Eurenius, Johannes Jaeger och Bertha Valerius m.fl. I detta sammanhang kan inköpet av en 1700-tals-målning föreställande en turkisk båtsman framstå som en smula apart. Detta verk hade dock en gång tillhört Carl Gustaf Tessin och senare även i samlingarna på Gripsholm, men på okända vägar hamnat i enskild ägo redan under 1700-talets slut. Under fjolåret kunde Skattkammaren på Läckö invigas, resultatet av fem års rika förvärv till den statliga konstsamlingen på Läckö slott. Ett stort och praktfullt presenterfat, utfört av Stockholmsmästaren Petter Henning år 1695 och med en scen i relief föreställande Kristi uppståndelse, är en gåva av Föreningen Läckö Vänner. Åtgärder vidtagna för att förbättra förutsättningarna för samlingarnas bevarander inklusive Accesprojekt. Vid sidan av ordinarie konserveringsarbete vidtogs ett flertal viktiga åtgärder under 2006 i syfte att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande. Med ekonomiskt stöd av de av regeringen speciellt anslagna Accessmedlen igångsattes tre omfattande vård- inventerings- och tillgänglighetsprojekt. Som en del av projektet Konsthantverk och dess källor startades en fullständig genomgång av Nationalmuseums omfattande samling av äldre och nyare silver. Till detta projekt knöts tre Accessanställda och därtill en projektledare finansierad av KUR-medel från Statens kulturråd. Samtliga silverföremål vårdas av en konservator, varefter föremålen fotograferas och dokumenteras digitalt i helhet och detalj samtidigt som den vetenskapliga informationen kompletteras. Slutligen ges föremålen en bättre långsiktig förvaring. Projektet kommer även att resultera i en tryckt illustrerad beståndskatalog. Det volymmässigt mest omfattande Accessprojektet avser den keramiska samlingen i Gustavsbergs Porslinsmuseum. Denna omfattande samling, som speglar hela fabrikens produktion, tillföll år 2000 Nationalmuseum genom gåva av Kooperativa förbundet. Gustavsbergsprojektet har med sju Accessanställda och en konservator som mål att vårda, inventarieföra och fotografera ca föremål. Föremålen ordnas även enligt nya principer i befintligt magasin i Gustavsberg. För Gustavsbergssamlingens del innebär detta en högst påtaglig kvalitetshöjning både ifråga om långsiktigt bevarande och tillgänglighet. Viktigt, men volymmässigt av mindre omfattning, var det projekt som bedrevs av museets papperskonserveringsateljé och sysselsatte en papperskonservator. Projektet resulterade i en skadeinventering och åt- 10

12 gärdsplan rörande omkring 300 av museets äldre mästarteckningar från talen i större format. Avsikten är att under förutsättning att förlängning beviljas i nästa etapp genomföra föreslagna konserveringsåtgärder. Den stora och mångskiftande konst- och möbelsamlingen på Nynäs herrgård i Sörmland, som förvaltas av Nationalmuseum, ger ett osedvanligt komplett tidssnitt genom svensk herrgårdskultur från 1600-tal till tidigt 1900-tal. Samlingen omfattar ca föremål och ett innehållsrikt bibliotek. Två Accessanställda arbetar här med vårdåtgärder som hittills främst koncentrerats till textilsamlingen. Därtill genomförs inventarieföring och digitalfotografering. Som helhet bidrar Accessprojekten väsentligt till såväl ökad tillgänglighet som ett förbättrat långsiktigt bevarande. Bland bevarandeåtgärder som vid sidan av Access företagits inom Nationalmuseibyggnaden kan nämnas påbörjandet av installationen av ett skyddsskikt för att hindra blekning och nedbrytning orsakad av infallande ultraviolett ljus genom målerisamlingen taklanterniner. Arbetet sker i samarbete mellan museet och Statens fastighetsverk och kommer att under 2007 genomföras i samtliga salar. Vidare fortsatte arbetet med att skydda ytterligare ett antal av målerisamlingens huvudverk med reflexfria glas, samtidigt som en intrimning av klimatanläggningen företogs i samarbete med Fastighetsverket i syfte att åstadkomma ett så stabilt klimat som möjligt. Även förvaringen av viktiga delar av museets samlingar förbättrades. Dels för den omfattande miniatyrsamlingen, den kanske största i världen, dels för särskilt känsliga eller glassjuka föremål i den äldre glassamlingen. I båda fallen skedde det genom installation av nya specialbeställda förvaringsskåp. Därtill installerades ett nytt förvaringssystem för såväl textilier som de känsligaste delarna av skulptursamlingen. Slutligen renoverades det rörliga skärmsystemet i målerimagasinet för att minska vibrationer. Under 2006 inreddes och togs i bruk ett nytt ändamålsenligt magasin för Tessininstitutets samling. I Strömsholms slott har en undersökning av ljus och klimat utförts. I Drottningholm-samlingen har genomgången av pasteller och målningar fortsatt. På Gripsholms slott har i samarbete med Anticimex åtgärder mot skadedjur vidtagits. På Läckö slott har en komplettering av ljusskyddet skett. Nationalmuseibyggnaden En förutsättning för samlingarnas välbefinnande är ändamålsenliga lokaler. Tillsammans med Statens fastighetsverk arbetar museet med det löpande underhållet och kontinuerliga lokala förbättringar. Men de åldrande tekniska installationerna i byggnaden har nått sin livslängd. För att uppfylla internationella krav på en funktionell museibyggnad behövs en genomgripande översyn av huset. De otillräckliga utrymmena kräver också tillskott av lokaler. Nationalmuseum har därför sedan några år förberett sig för en om- och tillbyggnad. Som ett led i dessa förberedelser har museet tillsammans med Fastighetsverket under 2006 påbörjat en fotografisk inscanning och uppmätning av Nationalmuseibyggnaden, såväl exteriört som interiört. Målsättningen är i första hand att nya relations- 11

13 handlingar upprättas vilka skall ligga till grund för de oundgängliga ombyggnadsarbetena. För äldre byggnader av Nationalmuseums typ är detta ett pionjärarbete. Med kompletteringar kan det inscannade materialet också användas för att förbereda installationer av utställningar vilka, förutom att de leder till ökad effektivitet, också leder en minskad hanteringsrisk för de utställda föremålen. Registrering och dokumentation Under året har föremål registrerats i museets föremålsdatabas, d.art. Sammanlagt är nu nästan föremål registrerade, varav närmare med bild. 12

14 PEW Antal föremål i samlingarna Föremål i samlingarna, ca Inköpta föremål Gåvor Samlingar I början av året stals två av museets skulpturer från parken. En relativt stor del av samlingarnas vårdbudget har därför använts till åtgärder av skulpturerna i parken, där det främst gällt fästanordningar samt åtgärder av socklar och kapitäl. Flera skulpturer har flyttats från sina ordinarie platser till en säkrare förvaring inomhus. De stulna skulpturerna har ännu inte återfunnits, varför en kopiering kan bli aktuell. Genom finansiering från en privat fond har en av de av säkerhetsskäl intagna skulpturerna, Ivar Johnssons byst av prins Eugen, åter kommit på plats och väl förankrats. Samarbetet med Nationalmuseum kring vård och konservering av museets samlingar har fortsatts under På grund av hög arbetsbelastning och bristande ekonomiska resurser har punktåtgärder snarare än långsiktiga arbeten utförts, vårdåtgärderna följer dock en uppgjord plan. Många åtgärder har kunnat utföras i samband med utlån. Det egna arbetet med ommonteringar, överföringar och inventering av verk i konstsamlingen har fortsatt. Den ovan nämnda donationen har avsynats av målerikonservator och vårdbehov har i förekommande fall åtgärdats. Ett tiotal verk har åtgärdats av Nationalmuseums Målerikonservering, särskilt kan nämnas Karl Nordströms målning Vinternatt som har fernissats om. Vården och bevarandet av sällskapsvåningen kan tack vare Bertha Högströms donation fortgå ännu under några år. En ny möbelkonservator med examen från Carl Malmstens verkstadsskola har utfört den årliga översynen av möblerna och därmed sammanhängande vårdåtgärder. Under året har dessutom kopior av gardinerna i matsalen sytts upp och kommit på plats och en kopia av mattan i biblioteket har framtagits av Kasthall. Tack vare ett anslag inom det statliga Accessprojektet har en person kunnat anställas för att bearbeta museets samling av konsthantverk. Denna samling är inte inventerad och inte fullständigt inventarieförd varför denna insats är av yttersta vikt. I projektet ingår även översyn av de mindre föremålens magasinsförvaring samt lättare rengöring. Arbetet skall utmynna i en illustrerad beståndskatalog. Ytterliga Accessmedel har sökts för förlängning av detta projekt. Fastigheter Café Ektorpet har upprustats invändigt med bland annat ny eldragning och nymålning av fastighetens ytskikt. Fasaden på Café Ektorpet och Grindstugan har renoverats och ommålats. Den tidigare bostaden inrymd i byggnaden Stallet har renoverats och iordningställts som kontor och personalrum för trädgårdsenheten. 13

15 Delar av de publika utrymmena i museet har under året målats om. Ett byte av det externa magasinets lokaler har inneburit ett omfattande flyttningsarbete. De nya lokalerna är mindre, och därmed mer anpassade till nyttjandegraden. Lokalerna har fått ett anpassat säkerhetsskydd och klimatstyrning. I samband med detta har all externt magasinerad bildkonst flyttats tillbaka till museets interna magasin vilket har inneburit omfattande och tidskrävande arbete. Upprättandet av placeringslistor har inletts och de interna magasinen har i samband med detta omordnats. Trädgård Säkerhetsbeskärning ned till trädruinnivå har genomförts på flera gamla träd, liksom kronstabilisering och utrensning av gamla betongplomberingar. Arbetet har utförts av arborister. Efter trädfällning har gamla stubbar frästs bort och marken beretts för nya planteringsgropar. För att bevara den unika ängsfloran har ängarna slåttrats, räfsats och lövröjts. Komplettering av plantering av häckar och perenner har utförts. Prins Eugens gravsten har rengjorts och bättringsjobb gjorts av skylttext och inristning av bladguld. Inredningen av det nya kontoret i trädgården har avslutats och arbetet med arkivering och notering inletts. I växthusen har bord, skuggvävar och viss automatik renoverats. Parkmöbler har nytillverkats efter äldre förlaga och de befintliga har renoverats. Nyanläggning av vattenledningar, inkluderande omfattande grävningsarbete, liksom målning och renovering av parkens staket har utförts av Fastighetsverket. 14

16 FÖRMEDLING 1. Målet ökad tillgängligheten till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. NM Följande åtgärder har ägt rum i syfte att öka tillgängligheten till samlingarna: Accessprojekten Nationalmuseums Accessprojekt har huvudsakligen inriktats på bevarande och tillgängliggörande av delar av konsthantverks- och designsamlingarna. En person har engagerats för vård- och skadeinventering av de unika mästarteckningarna i större format. Teckningar från perioden Sammanlagt 16 personer, 15 årsarbetskrafter är sysselsatta inom projekten. Målsättningen är att genom uppordning, registrering och digitalisering möjliggöra för en bredare allmänhet och specialintresserade konstvetare och forskare att kunna studera unika och hitintills relativt okända statliga samlingar. De föremålskategorier som berörs är museets äldre- och moderna samling av silverföremål, keramiska föremål ur Gustavsbergssamlingen och inventarierna på Nynäs slott. Tillgängliggörandet sker framför allt genom publicering i museets webbapplikation, webart, i en beståndskatalog och genom inventering samt översyn vilket bidrar till att underlätta sökande och presentationen av föremål för en bredare allmänhet. Inom ramen för Accessprojekten, och med anknytning till föremålsinventeringen, sker en uppordning och registrering av källmaterial. En person är engagerad för att registrera äldre okatalogiserad litteratur inom området konsthantverk och design i Libris, en arkivarie uppordnar arkivmaterial rörande Gustavsberg och en person arbetar med en uppordning av den stora samlingen fotografier som berör denna samling föremål. Projekt Antal föremål totalt Antal registrerade och fotograferade föremål Antal sökbara föremål i publikation, webb och arkiv Access Silver ca ca 400 föremål - Acess Silver litteratur ca ca 450 titlar 450 Access Gustavsberg ca Access Gustavsberg ca fotosamlingen Access Gustavs berg/khv - arkiv Access Nynäs ca ca varav 350 fotograferade 300 Access Mästarteckningar - 15

Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning

Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning ÖVERINTENDENTENS FÖRORD 1 1. RESULTATREDOVISNING 2 SFS 2000:605 Kap 3 1-2 1.1 Inledning 2 REGLERINGSBREV NMW 2014-1 1.2 Kvalitetsanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11

ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 2.1 INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN 9 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11 3.1 MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2010-22-37 Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Skulptur efter skulptur Fritsch, Koons, Ray Stockholm 11.10 2014 18.1 2015 Jeff Koons, Balloon Dog, 1994 2000 Jeff Koons

Skulptur efter skulptur Fritsch, Koons, Ray Stockholm 11.10 2014 18.1 2015 Jeff Koons, Balloon Dog, 1994 2000 Jeff Koons ÅRSREDOVISNING 2014 Pablo Picasso Från Arkadiens sorglöshet till målad exorcism Malmö 6.6 2014 24.8 2014 Pablo Picasso, La source (Källan), 1921 Succession Picasso/BUS 2014 Skulptur efter skulptur Fritsch,

Läs mer

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013. Moderna Museet Årsredovisning 2013 1(45)

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013. Moderna Museet Årsredovisning 2013 1(45) Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013 Moderna Museet

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

Statens historiska museum

Statens historiska museum Kolumtitel 1 Statens historiska museer Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Magnus Aronson Statens historiska museer 1 Innehåll 1. Överintendentens

Läs mer

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004

statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 statens historiska museer STATENS HISTORISKA MUSEUM KUNGL. MYNTKABINETTET SVERIGES EKONOMISKA MUSEUM Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING FÖR STATENS HISTORISKA MUSEER 2004 Februari 2005 Statens historiska

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Nya Nationalmuseum, inifrån och ut. En beskrivning av Nationalmuseum och ändamålsfastigheten på Blasieholmen idag och imorgon NATIONALMUSEUM

Nya Nationalmuseum, inifrån och ut. En beskrivning av Nationalmuseum och ändamålsfastigheten på Blasieholmen idag och imorgon NATIONALMUSEUM Nya Nationalmuseum, inifrån och ut En beskrivning av Nationalmuseum och ändamålsfastigheten på Blasieholmen idag och imorgon NATIONALMUSEUM Foto Hans Thorwid Nationalmuseum Omslagsbild foto Hans Thorwid

Läs mer

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet 2005:9 Nya former för Statens konstråds verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2005-04-20 2004/321-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-05-19 Ku2004/1277/Kr Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Kulturar vsbrott. Linda Källman och Lars Korsell. Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd

Kulturar vsbrott. Linda Källman och Lars Korsell. Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd Kulturar vsbrott Linda Källman och Lars Korsell Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se Innehåll Förord 7 Inledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Stockholms läns museum 1 Stockholms läns museum, Nacka, 2010 2 Verksamhetsberättelse 2009 för Stiftelsen Stockholms läns museum Antagen av stiftelsens styrelse 2010-04-15 3 Den

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Innehåll INNEHÅLL. Ett första år med Statens musikverk 4. Resultatredovisning ekonomi 5. Resultatredovisning året som gått 6

Innehåll INNEHÅLL. Ett första år med Statens musikverk 4. Resultatredovisning ekonomi 5. Resultatredovisning året som gått 6 Statens musikverk Årsredovisning 2011 Statens musikverk Statens musikverk är en central myndighet på musikens, teaterns och dansens område som lyder under Kulturdepartementet. Myndighetens verksamhet regleras

Läs mer

Kungl. biblioteket SVERIGES NATIONALBIBLIOTEK

Kungl. biblioteket SVERIGES NATIONALBIBLIOTEK Kungl. biblioteket SVERIGES NATIONALBIBLIOTEK Årsredovisning 2005 1 ( 116) Kungl. biblioteket SVERIGES NATIONALBIBLIOTEK Box 5039, 102 41 STOCKHOLM Telefon 08-463 4000, fax 08-4634004 E-post: kungl.biblioteket@kb.se

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Resultatredovisning 2006

Resultatredovisning 2006 Resultatredovisning 2006 Innehållsförteckning Förord...3 1. Stöd till regionala resurscentrum för film och video...4 a) Bidragsgivningens fördelning...4 b) Analys av bidragsgivningens effekter för filmverksamheten

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 26 mars 2008 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

NATIONALMUSEUM. Verksamhetsplan OMMV

NATIONALMUSEUM. Verksamhetsplan OMMV NATIONALMUSEUM Verksamhetsplan OMMV Innehåll O P Q S T U V NM NN NQ NS NT ON OO OQ OR OT OU PO PQ Nationalmuseums verksamhetsplan för OMMV Styrdokument Utifrån kommande mål Vision Organisationsplan Överintendentens

Läs mer

samdok Samtidsdokumentationer vid Torekällbergets museum i Södertälje 1975 2000 NORDISKA MUSEET Gunilla Rehnström-Olander

samdok Samtidsdokumentationer vid Torekällbergets museum i Södertälje 1975 2000 NORDISKA MUSEET Gunilla Rehnström-Olander Samtidsdokumentationer vid Torekällbergets museum i Södertälje 1975 2000 Gunilla Rehnström-Olander Torekällbergets museum Södertälje samdok NORDISKA MUSEET Delrapport SAMTIDEN SOM KULTURARV Stockholm 2001

Läs mer