ÅRSREDOVISNING NATIONALMUSEUM Södra Blasieholmshamnen PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE Prins Eugens väg 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2006. NATIONALMUSEUM Södra Blasieholmshamnen PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE Prins Eugens väg 6"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006 NATIONALMUSEUM Södra Blasieholmshamnen PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE Prins Eugens väg 6 Box Telefon STOCKHOLM Fax

2 Innehåll Överintendentens förord 2 Resultatredovisning, sammanfattning 4 Verksamhetsstyrning Verksamhetsgren Bevarande Samlingarnas bevarande 7 Verksamhetsgren Förmedling Tillgänglighet 15 Besökare 23 Utveckling av pedagogisk verksamhet 31 Samlingarnas rörlighet 35 Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad Ökad kunskap 36 Övriga mål och återrapporteringskrav Lokalkostnader 40 Utställningsersättning 42 Kompetensförsörjning 43 Finansiell redovisning Sammanställning över väsentliga uppgifter 48 Resultaträkning 49 Balansräkning 50 Anslagsredovisning 52 Finansieringsanalys 53 Kompletterande finansieringskällor 54 Tilläggsuppgifter och noter 55 Bilaga 1: Publikationer 60 Underskrifter 62

3 ÖVERINTENDENTENS FÖRORD/Solfrid Söderlind Lokalförsörjningen har under 2006 fortsatt att vara den centrala framtidsfrågan för Nationalmuseum. Utställningslokalerna i det monumentala byggnadsminnet på Blasieholmen är idag till två tredjedelar utdömda av säkerhetsskäl. Men även de tekniska installationerna har nått sin livslängd. Flera alarmerande incidenter har rapporterats. För att kunna fortsätta att användas för sitt ändamål måste byggnaden stängas för att genomgå en större ombyggnad i enlighet med internationella standardkrav. Med sikte på detta har en dokumentation av lokalerna igångsatts av Statens fastighetsverk. Nästa steg är en plan för evakuering och ombyggnad av det gamla huset liksom för den planerade nybyggnaden intill. Det inre förändringsarbetet har fortsatt inom myndigheten. Under våren 2006 fastställdes en vision för Nationalmuseum. Hela personalen deltog därefter i Utvecklingsrådets projekt Olikhet som tillgång. Projektet var för Nationalmuseums del den mest omfattande interna satsningen inom ramen för Mångkulturåret. Förberedelser för en större omorganisation påbörjades under hösten. Myndighetens styrelse förnyades vid halvårsskiftet. Granskningen av uppdraget och dess finansiering har fortsatt under året, samtidigt som ekonomin för andra året tillfälligt förbättrats till följd av att frientrékompensationen i kombination med ytterst framgångsrika entrébelagda utställningar har lyft intäktsnivåerna betydligt. Det strukturella underskottet har än en gång skymts, liksom under högkonjunkturen åren närmast efter skilsmässan från Moderna museet För Prins Eugens Waldemarsudde är den finansiella situationen allvarlig med hänsyn till att stiftelsekapitalet måste användas för att täcka kostnaderna för drift och underhåll, vilket är långsiktigt ohållbart. I båda fallen innebär statens egendomsansvar att kostnaderna för drift och underhåll av samlingar, verksamhet och lokalförsörjning måste garanteras av ägaren. En särskild satsning på tillgängligheten till samlingarna påbörjades genom Accessprojektet, som har fokus på samlingarna av konsthantverk och konstindustri, i synnerhet Gustavsbergsamlingen. Satsningen har visat sig ytterst välriktad och effektiv. Utställningarna har varierats med hänsyn till olika besökargrupper. I början av året visades Carl Larsson på Kunsthalle der Hypokulturstiftung i München. På Nationalmuseum visades under våren Konstnärspar kring sekelskiftet Den drog stor publik och hade ett uttalat genusperspektiv. Stig Lindberg visar konstnärens produktion och aktualiserar upphovsrätten inom konsthantverk och konstindustri. Under sommaren visades Jakt och kamp. Teman i Bruno Liljefors konst i gravyrgalleriet, Skattkammaren på Läckö slott på Läckö och Kungar i svart och vitt på Gripsholm. Hösten inleddes med Naturens spegel. Nordiskt landskapsmåleri , som tillkommit i samarbete med de nationella konstmuseerna i Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Den visas under 2007 även i Minneapolis, USA. I november öppnades Nordstjärnor. Georg Oddners porträtt av berömda svenskar i gravyrgalleriet, och Jihani Kalapour på Tensta konsthall, det senare ett samarbete inom ramen för Mångkulturåret. På Waldemarsudde visades under året flera konstnärskap: Bertil Vallien, Carl Samuel Graffman, John Sundkvist, Ivan Aguéli, Kaffe Fassett och Gunnar Smoliansky. Osäkra rum var 2

4 avgående överintendenten Hans Henrik Brummers sista utställning och öppnade i oktober. Antalet fysiska besök till myndighetens museer och utställningsplatser uppgick år 2006 till över en miljon, och besöken via internet översteg 1,1 miljon. För första gången har över två miljoner möten med myndigheten ägt rum på ett enda år. Det finns anledning att uppfatta myndighetens verksamhet som uppskattad av publiken. 3

5 RESULTATREDOVISNING Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (NMW) redovisar verksamheten i tre grenar: Bevarande, Förmedling och Kunskapsuppbyggnad. De redovisade kostnaderna för respektive verksamhetsgren omfattar såväl direkta som indirekta kostnader. INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN (TKR) NMW totalt Bevarande Konstförmedling Kunskapsuppbyggnad Total Intäkter av anslag Intäkter av avgifter Intäkter av bidrag Personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftkostnader För kommentarer av skillnader mellan åren hänvisas till kommentarerna för respektive museum nedan. Avskrivningarna (ingår i övriga driftkostnader) har för 2006 fördelats utifrån faktiska investeringar under åren för att ge en bättre fördelning. Tidigare år gjordes fördelningen utifrån en uppskattad schablon. 4

6 NM Bevarande Konstförmedling Kunskapsuppbyggnad Total Intäkter av anslag Intäkter av avgifter Intäkter av bidrag Personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftkostnader Intäkter NM Intäkter av avgifter har ökat framförallt beroende på att entréintäkterna ökat med 27% ökad försäljning i butiken. Den stora ökningen av bidragsintäkter avser Accessbidrag från Kulturrådet, bidrag för två forskartjänster finansierade av Kungliga Vitterhetsakademien samt kompetensöverföringsbidrag från Kammarkollegiet. Accessbidragen används framförallt till att dokumentera samlingarna varför de till största delen har klassificerats som bevarande. Kostnader NM Den mycket stora ökningen av personalkostnader avser, utöver löneökningar på knappt 3 %, tjänster som finansieras med Accessbidrag (17 st), forskartjänster finansierade med bidrag från Vitterhetsakademien (2 st) samt kompetensöverföringstjänster (2 st) (jmfr bidragsintäkter ovan). NM har också tillsatt den tidigare vakansen som butikschef samt utökat med en tjänst för att hantera sponsorfrågorna, vilka tidigare sköttes av en extern konsult. Lokalkostnaderna har ökat p g a hyreshöjningar samt att museet betalat en gammal resterande hyra till fastighetsverket (drygt 1 mkr). I övrigt har stora ansträngningar gjorts för att hålla nere övriga kostnader på en så låg nivå som möjligt. 5

7 PEW Bevarande Konstförmedling Kunskapsuppbyggnad Total Intäkter av anslag Intäkter av avgifter Intäkter av bidrag Personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftkostnader Intäkter PEW PEW fick för verksamhetsåret 2006 ett utökat tillfälligt anslag på 3 mkr. Detta har i sin tur lett till minskade bidragsintäkter från Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde. De ökade avgiftsintäkterna beror framförallt på ökade besökssiffror under hösten tack vare den framgångsrika utställningen med Kaffe Fasset, vilken förutom ökade entré- och visningsintäkter också medförde ökad försäljning i butiken. Kostnader PEW Med tanke på den ansträngda ekonomiska situationen i Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde har PEW medvetet hållit nere utgifter. 6

8 1. VERKSAMHETSSTYRNING BEVARANDE 1. Målet är förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande. NM Antal föremål i samlingarna Föremål i samlingarna, ca * Inköpta föremål Gåvor *Antalet föremål i samlingen på Nynäs slott har reviderats uppåt med Samlingarna av måleri, skulptur, teckningar, grafik, konsthantverk och design berikades under året genom 150 nyförvärv, varav några var av extraordinär betydelse. Samtliga förvärv gjordes antingen med hjälp av museets privata donationsfonder och Föreningen Nationalmusei vänner eller utgjorde gåvor av enskilda givare. I linje med museets förvärvspolicy var samtliga förvärv avsedda att komplettera och berika samlingarna inom centrala områden inom svensk och europeisk konst samt att fördjupa och bredda skilda perspektiv. Genom den tidsmässiga spännvidden från 1600-tal till samtid och den starkt skiftande karaktären, allt ifrån äldre mästare till unga designers och konsthantverkare, speglade förvärven väl rikedomen och spännvidden i Nationalmuseums samlingar. Slottssamlingarna med Statens porträttsamling har under 2006 företrädesvis förvärvat föremål till porträttsamlingen. Av dessa utgörs drygt 90% av fotografier. Fotografiska porträtt har även uppmärksammats med en sommarutställning i Statens porträttsamling respektive en utställning på Nationalmuseum under vintern Bland övriga arbeten under året kan även upprättandet av ett inventarium över Tessininstitutets samling nämnas. Under året har totalt 193 nya föremål förvärvats till Nationalmuseums samlingar. Måleri och skulptur Samlingen av franskt 1700-talsmåleri, en av museets verkliga tyngdpunkter, kunde glädjande nog kompletteras med Jean Siméon Chardins 1734 utförda Stilleben med köksutensilier och grönsaker. Målningen som inköptes på auktion i New York med medel från Nils och Hedda Qvists stiftelse tillhörde under 1700-talet storsamlaren Carl Gustaf Tessin, genom vilken den mest betydande delen av museets innehav av franskt talsmåleri och utländska mästarteckningar ursprungligen fördes till Sverige. Stillebenet fanns i svensk privatägo fram till 1980-talet, men såldes utomlands vid en tidpunkt då landet ännu saknade en lagstiftning rörande utförsel av kulturföremål. Återförandet av denna högklassiga målning till svensk offentlig ägo var därför en händelse av stor betydelse såväl för museet som för det svenska kulturarvet. 7

9 Målerisamlingen berikades genom Qvists stiftelse även med Pehr Hilleströms bild av En illumination på Skeppsholmen. Motivet är hämtat från museets närmaste omgivning och Hilleströms ljusdunkelskildring ger en kulturhistoriskt intressant bild av bruket av eldskenseffekter i tidens offentliga festligheter. Samlingen av måleri från de nordiska grannländerna stärktes genom inköp av ett finskt 1800-talsverk. Sara och Emil Graumanns stiftelse bekostade Studie av sovande skogsduva av Ferdinand von Wrigth, en av tre konstnärsbröder specialiserade på högklassiga djurskildringar och zoologiska illustrationer. Inom den svenska 1800-talssamlingen fortsatte arbetet med att komplettera innehavet av kvinnliga konstnärer genom inköp av Emma Ekwalls Ung mor som vaggar sitt barn och Elisabeth Warlings Ateljéinteriör. Båda bekostades av Qvists stiftelse. Teckning och grafik Teckning- och grafiksamlingen inköpte med medel från Qvists stiftelse Utsikt över Stockholm från Söder Mälarstrand, en hittills okänd och unik akvarellerad linjeetsning av Elias Martin. Den rika samling museet äger av Johan Tobias Sergels teckningar kompletterades genom Qvists stiftelse med två ritningar till ett tilltänkt Amor och Psyketempel i Hagaparken. Sara och Johan Emil Graumanns stiftelse bekostade även inköpet av Domenico Bossis porträtt av skådespelerskan Fredrika Löf, Sergels väninna på äldre dar. Därtill förvärvades en tecknad förlaga till Johan Gustav Sandbergs altartavla i Skeppsholmskyrkan i Stockholm. Skissen är utförd 1833 och bekostades av Frank Bensows stiftelse. Bland verk av utländska konstnärer inköptes på auktion i London Segelfartyg på stranden och Landskap med väderkvarn och gård, två landskapsteckningar ur skissböcker av holländaren Jan van Goyen. Förvärvet kompletterar museets redan synnerligen starka samling av holländskt 1600-tal och bekostades av Axel och Nora Lundgrens stiftelse. Slutligen kompletterades samlingen av teckningskonst från de nordiska grannländerna genom inköp av två verk. I Köpenhamn förvärvades genom Graumanns stiftelse en tecknad skiss till ett numera okänt porträtt föreställande bildhuggaren S.P.J. Ussing och utfört av Christen Købke, en av den danska guldålderns ledande gestalter. På auktion i Stockholm köptes slutligen en akvarellerad förlaga till finländaren Juho Rissanens stora målning Fiskare vid vaken. Denna målning ingick i utsmyckningen av den finska paviljongen vid världsutställningen i Paris år 1900 och tillhör idag Konstmuseet Ateneums samlingar i Helsingfors. Konsthantverk och design Konsthantverks- och designsamlingen stod för den numerärt största ökningen. Liksom under en följd av år skedde det inte minst genom Bengt Julins fond inom Nationalmusei Vänner. Fonden är museets enda finansieringskälla för inköp av samtida konsthantverk. Utan fondens existens skulle museets uppdrag att bevaka utvecklingen inom det nutida svenska konsthantverket inte kunna genomföras. Samlingen av svenskt 1700-talssilver fick tre viktiga tillskott, varav ett av osedvanligt stor betydelse. Det gäller den så kallade Grillska dopskålen, en kanna med fat i drivet, gjutet och ciselerat silver formgiven 1745 av Christian Precht. Dopskålen är ett epokgörande verk i sitt slag som tidigt 8

10 introducerar en renodlad fransk rokokoform, inspirerad av Prechts vistelse i Paris. Tack vare Nationalmusei Vänner kunde detta unika föremål räddas till museet. Samlingen utökades även genom medel från Axel Hirschs stiftelse med en spegelram i silver av Pehr Zethelius och genom Barbro Oshers fond en smörtina med lock och fat, utförd i silver omkring 1800 av den i Ystad verksamme mästaren Stephan Nöblin. Föremålet har ursprungligen funnits på Tosterup och dess klassiskt enkla ovalform är baserad på en tecknad förlaga av amiralen Carl August Ehrensvärd. Av de talrika förvärven och gåvorna till Konsthantverks- och designsamlingen som helhet kan här endast nämnas ytterligare några exempel. En fanerad sekretär med rik intarsiadekor, tillverkad omkring i England men troligen inspirerad av svenska rokokosekretärer, förvärvades på auktion i London med medel från Barbro och Henry Montgomerys fond inom Nationalmusei vänner. Med sin eleganta form belyser denna högklassiga möbel intressanta förbindelser mellan svenskt och engelskt konsthantverk. Från 1700-talet var även ett magnifikt franskt bordsur, attribuerat till Jean-Joseph de Saint-Germain och inköpt på auktion i Köpenhamn med medel från Barbro Oshers fond. Ett annat viktigt tillskott av mer sentida slag utgjordes av sex sinsemellan skiftande exempel på utvecklingen inom fransk keramik från 1800-talets mitt till 1920-talet. Föremålen inköptes på auktion i Paris och bekostades av den Julinska fonden. Nämnas kan en skål på fot med myllrande rik naturalistisk dekor av djur och växter, utförd 1857 av Charles- Jean Avisseau. En i alla avseenden markant kontrast till Avisseus naturalistska formrikedom utgjorde en kaffekanna av stål formgiven omkring 1924 av den österrikiske guldsmeden Naum Slutzky och skänkt av Bengt Julins fond. Slutsky var knuten både till Wiener Werkstätte och Bauhaus och kannan är ett exempel på en tidigmodern avskalad maskinestetik och representerar en viktig aspekt av den europeiska formutvecklingen. Slutligen erhöll konsthantverkssamlingen en betydande gåva från Björn Lundberg av den 2002 avlidne Sten Kauppis textila verk. Gåvan utgörs av tio textilier, ett antal förlagor och skisser samt keramiska föremål som kompletterar museets tidigare innehav. Slottssamlingar med statens porträttsamling Statens porträttssamling, som är den mest betydande statliga konstsamlingen utanför Stockholm, utökades under året med en rad viktiga förvärv, företrädesvis fotografier. Fotografen Lennart Nilsson skänkte sju kungliga porträtt. Som hovfotografer skiljer han sig från tidigare generationer genom sin bakgrund i dagspress och bildtidningar. Mest nyskapande av alla är det intima porträttet av den åldrade Gustaf V, utfört efter en sommarkonselj på Särö Bland övriga verk märks både de officiella framställningarna i profil av Gustaf VI Adolf och Carl XVI Gustaf, att tjäna som frimärksförlagor, och mer inofficiella bilder. Med anledning av Carl XVI Gustafs sextioårsdag skänkte Nationalmusei Vänner en svit om tio porträtt av monarken, utförda av Hans Gedda tio år tidigare. Förutom de mer traditionella porträtten i Östra Trapphuset på Stockholms Slott fick Gedda även tillåtelse att ta en serie mer informella bilder av kungen, som dock poserande i amiralsuniform. 9

11 Även den offentliga världen utanför den kungliga belyses genom en annan gåva till Statens porträttsamling. Fotografen Hans Jonsson har donerat sin serie av inträngande porträtt föreställande de olika medlemmarna av panelen i TV-programmet Fråga Lund. Bland modellerna märks flera namnkunniga professorer som Bodil Jönsson, Göran Hermerén och Jan-Öjvind Swahn. Till antalet var dock det enskilda förvärvet av fotografiska porträtt av den sista ståndsriksdagens ledamöter år 1866 det alldeles dominerande. Bland de totalt 829 inklistrade fotografierna finns de allra flesta pionjärerna inom den äldre svensk fotografin representerade såsom Mathias Hansen, Carl Jacob Malmberg, Wilhelm Abraham Eurenius, Johannes Jaeger och Bertha Valerius m.fl. I detta sammanhang kan inköpet av en 1700-tals-målning föreställande en turkisk båtsman framstå som en smula apart. Detta verk hade dock en gång tillhört Carl Gustaf Tessin och senare även i samlingarna på Gripsholm, men på okända vägar hamnat i enskild ägo redan under 1700-talets slut. Under fjolåret kunde Skattkammaren på Läckö invigas, resultatet av fem års rika förvärv till den statliga konstsamlingen på Läckö slott. Ett stort och praktfullt presenterfat, utfört av Stockholmsmästaren Petter Henning år 1695 och med en scen i relief föreställande Kristi uppståndelse, är en gåva av Föreningen Läckö Vänner. Åtgärder vidtagna för att förbättra förutsättningarna för samlingarnas bevarander inklusive Accesprojekt. Vid sidan av ordinarie konserveringsarbete vidtogs ett flertal viktiga åtgärder under 2006 i syfte att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande. Med ekonomiskt stöd av de av regeringen speciellt anslagna Accessmedlen igångsattes tre omfattande vård- inventerings- och tillgänglighetsprojekt. Som en del av projektet Konsthantverk och dess källor startades en fullständig genomgång av Nationalmuseums omfattande samling av äldre och nyare silver. Till detta projekt knöts tre Accessanställda och därtill en projektledare finansierad av KUR-medel från Statens kulturråd. Samtliga silverföremål vårdas av en konservator, varefter föremålen fotograferas och dokumenteras digitalt i helhet och detalj samtidigt som den vetenskapliga informationen kompletteras. Slutligen ges föremålen en bättre långsiktig förvaring. Projektet kommer även att resultera i en tryckt illustrerad beståndskatalog. Det volymmässigt mest omfattande Accessprojektet avser den keramiska samlingen i Gustavsbergs Porslinsmuseum. Denna omfattande samling, som speglar hela fabrikens produktion, tillföll år 2000 Nationalmuseum genom gåva av Kooperativa förbundet. Gustavsbergsprojektet har med sju Accessanställda och en konservator som mål att vårda, inventarieföra och fotografera ca föremål. Föremålen ordnas även enligt nya principer i befintligt magasin i Gustavsberg. För Gustavsbergssamlingens del innebär detta en högst påtaglig kvalitetshöjning både ifråga om långsiktigt bevarande och tillgänglighet. Viktigt, men volymmässigt av mindre omfattning, var det projekt som bedrevs av museets papperskonserveringsateljé och sysselsatte en papperskonservator. Projektet resulterade i en skadeinventering och åt- 10

12 gärdsplan rörande omkring 300 av museets äldre mästarteckningar från talen i större format. Avsikten är att under förutsättning att förlängning beviljas i nästa etapp genomföra föreslagna konserveringsåtgärder. Den stora och mångskiftande konst- och möbelsamlingen på Nynäs herrgård i Sörmland, som förvaltas av Nationalmuseum, ger ett osedvanligt komplett tidssnitt genom svensk herrgårdskultur från 1600-tal till tidigt 1900-tal. Samlingen omfattar ca föremål och ett innehållsrikt bibliotek. Två Accessanställda arbetar här med vårdåtgärder som hittills främst koncentrerats till textilsamlingen. Därtill genomförs inventarieföring och digitalfotografering. Som helhet bidrar Accessprojekten väsentligt till såväl ökad tillgänglighet som ett förbättrat långsiktigt bevarande. Bland bevarandeåtgärder som vid sidan av Access företagits inom Nationalmuseibyggnaden kan nämnas påbörjandet av installationen av ett skyddsskikt för att hindra blekning och nedbrytning orsakad av infallande ultraviolett ljus genom målerisamlingen taklanterniner. Arbetet sker i samarbete mellan museet och Statens fastighetsverk och kommer att under 2007 genomföras i samtliga salar. Vidare fortsatte arbetet med att skydda ytterligare ett antal av målerisamlingens huvudverk med reflexfria glas, samtidigt som en intrimning av klimatanläggningen företogs i samarbete med Fastighetsverket i syfte att åstadkomma ett så stabilt klimat som möjligt. Även förvaringen av viktiga delar av museets samlingar förbättrades. Dels för den omfattande miniatyrsamlingen, den kanske största i världen, dels för särskilt känsliga eller glassjuka föremål i den äldre glassamlingen. I båda fallen skedde det genom installation av nya specialbeställda förvaringsskåp. Därtill installerades ett nytt förvaringssystem för såväl textilier som de känsligaste delarna av skulptursamlingen. Slutligen renoverades det rörliga skärmsystemet i målerimagasinet för att minska vibrationer. Under 2006 inreddes och togs i bruk ett nytt ändamålsenligt magasin för Tessininstitutets samling. I Strömsholms slott har en undersökning av ljus och klimat utförts. I Drottningholm-samlingen har genomgången av pasteller och målningar fortsatt. På Gripsholms slott har i samarbete med Anticimex åtgärder mot skadedjur vidtagits. På Läckö slott har en komplettering av ljusskyddet skett. Nationalmuseibyggnaden En förutsättning för samlingarnas välbefinnande är ändamålsenliga lokaler. Tillsammans med Statens fastighetsverk arbetar museet med det löpande underhållet och kontinuerliga lokala förbättringar. Men de åldrande tekniska installationerna i byggnaden har nått sin livslängd. För att uppfylla internationella krav på en funktionell museibyggnad behövs en genomgripande översyn av huset. De otillräckliga utrymmena kräver också tillskott av lokaler. Nationalmuseum har därför sedan några år förberett sig för en om- och tillbyggnad. Som ett led i dessa förberedelser har museet tillsammans med Fastighetsverket under 2006 påbörjat en fotografisk inscanning och uppmätning av Nationalmuseibyggnaden, såväl exteriört som interiört. Målsättningen är i första hand att nya relations- 11

13 handlingar upprättas vilka skall ligga till grund för de oundgängliga ombyggnadsarbetena. För äldre byggnader av Nationalmuseums typ är detta ett pionjärarbete. Med kompletteringar kan det inscannade materialet också användas för att förbereda installationer av utställningar vilka, förutom att de leder till ökad effektivitet, också leder en minskad hanteringsrisk för de utställda föremålen. Registrering och dokumentation Under året har föremål registrerats i museets föremålsdatabas, d.art. Sammanlagt är nu nästan föremål registrerade, varav närmare med bild. 12

14 PEW Antal föremål i samlingarna Föremål i samlingarna, ca Inköpta föremål Gåvor Samlingar I början av året stals två av museets skulpturer från parken. En relativt stor del av samlingarnas vårdbudget har därför använts till åtgärder av skulpturerna i parken, där det främst gällt fästanordningar samt åtgärder av socklar och kapitäl. Flera skulpturer har flyttats från sina ordinarie platser till en säkrare förvaring inomhus. De stulna skulpturerna har ännu inte återfunnits, varför en kopiering kan bli aktuell. Genom finansiering från en privat fond har en av de av säkerhetsskäl intagna skulpturerna, Ivar Johnssons byst av prins Eugen, åter kommit på plats och väl förankrats. Samarbetet med Nationalmuseum kring vård och konservering av museets samlingar har fortsatts under På grund av hög arbetsbelastning och bristande ekonomiska resurser har punktåtgärder snarare än långsiktiga arbeten utförts, vårdåtgärderna följer dock en uppgjord plan. Många åtgärder har kunnat utföras i samband med utlån. Det egna arbetet med ommonteringar, överföringar och inventering av verk i konstsamlingen har fortsatt. Den ovan nämnda donationen har avsynats av målerikonservator och vårdbehov har i förekommande fall åtgärdats. Ett tiotal verk har åtgärdats av Nationalmuseums Målerikonservering, särskilt kan nämnas Karl Nordströms målning Vinternatt som har fernissats om. Vården och bevarandet av sällskapsvåningen kan tack vare Bertha Högströms donation fortgå ännu under några år. En ny möbelkonservator med examen från Carl Malmstens verkstadsskola har utfört den årliga översynen av möblerna och därmed sammanhängande vårdåtgärder. Under året har dessutom kopior av gardinerna i matsalen sytts upp och kommit på plats och en kopia av mattan i biblioteket har framtagits av Kasthall. Tack vare ett anslag inom det statliga Accessprojektet har en person kunnat anställas för att bearbeta museets samling av konsthantverk. Denna samling är inte inventerad och inte fullständigt inventarieförd varför denna insats är av yttersta vikt. I projektet ingår även översyn av de mindre föremålens magasinsförvaring samt lättare rengöring. Arbetet skall utmynna i en illustrerad beståndskatalog. Ytterliga Accessmedel har sökts för förlängning av detta projekt. Fastigheter Café Ektorpet har upprustats invändigt med bland annat ny eldragning och nymålning av fastighetens ytskikt. Fasaden på Café Ektorpet och Grindstugan har renoverats och ommålats. Den tidigare bostaden inrymd i byggnaden Stallet har renoverats och iordningställts som kontor och personalrum för trädgårdsenheten. 13

15 Delar av de publika utrymmena i museet har under året målats om. Ett byte av det externa magasinets lokaler har inneburit ett omfattande flyttningsarbete. De nya lokalerna är mindre, och därmed mer anpassade till nyttjandegraden. Lokalerna har fått ett anpassat säkerhetsskydd och klimatstyrning. I samband med detta har all externt magasinerad bildkonst flyttats tillbaka till museets interna magasin vilket har inneburit omfattande och tidskrävande arbete. Upprättandet av placeringslistor har inletts och de interna magasinen har i samband med detta omordnats. Trädgård Säkerhetsbeskärning ned till trädruinnivå har genomförts på flera gamla träd, liksom kronstabilisering och utrensning av gamla betongplomberingar. Arbetet har utförts av arborister. Efter trädfällning har gamla stubbar frästs bort och marken beretts för nya planteringsgropar. För att bevara den unika ängsfloran har ängarna slåttrats, räfsats och lövröjts. Komplettering av plantering av häckar och perenner har utförts. Prins Eugens gravsten har rengjorts och bättringsjobb gjorts av skylttext och inristning av bladguld. Inredningen av det nya kontoret i trädgården har avslutats och arbetet med arkivering och notering inletts. I växthusen har bord, skuggvävar och viss automatik renoverats. Parkmöbler har nytillverkats efter äldre förlaga och de befintliga har renoverats. Nyanläggning av vattenledningar, inkluderande omfattande grävningsarbete, liksom målning och renovering av parkens staket har utförts av Fastighetsverket. 14

16 FÖRMEDLING 1. Målet ökad tillgängligheten till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. NM Följande åtgärder har ägt rum i syfte att öka tillgängligheten till samlingarna: Accessprojekten Nationalmuseums Accessprojekt har huvudsakligen inriktats på bevarande och tillgängliggörande av delar av konsthantverks- och designsamlingarna. En person har engagerats för vård- och skadeinventering av de unika mästarteckningarna i större format. Teckningar från perioden Sammanlagt 16 personer, 15 årsarbetskrafter är sysselsatta inom projekten. Målsättningen är att genom uppordning, registrering och digitalisering möjliggöra för en bredare allmänhet och specialintresserade konstvetare och forskare att kunna studera unika och hitintills relativt okända statliga samlingar. De föremålskategorier som berörs är museets äldre- och moderna samling av silverföremål, keramiska föremål ur Gustavsbergssamlingen och inventarierna på Nynäs slott. Tillgängliggörandet sker framför allt genom publicering i museets webbapplikation, webart, i en beståndskatalog och genom inventering samt översyn vilket bidrar till att underlätta sökande och presentationen av föremål för en bredare allmänhet. Inom ramen för Accessprojekten, och med anknytning till föremålsinventeringen, sker en uppordning och registrering av källmaterial. En person är engagerad för att registrera äldre okatalogiserad litteratur inom området konsthantverk och design i Libris, en arkivarie uppordnar arkivmaterial rörande Gustavsberg och en person arbetar med en uppordning av den stora samlingen fotografier som berör denna samling föremål. Projekt Antal föremål totalt Antal registrerade och fotograferade föremål Antal sökbara föremål i publikation, webb och arkiv Access Silver ca ca 400 föremål - Acess Silver litteratur ca ca 450 titlar 450 Access Gustavsberg ca Access Gustavsberg ca fotosamlingen Access Gustavs berg/khv - arkiv Access Nynäs ca ca varav 350 fotograferade 300 Access Mästarteckningar - 15

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI lärarhandledning Freskerna Om du står med näsan pekande mot slottet och museets ingång har du den södra väggen på vänster sida. De tre väggfälten visar händelser och personer ur den svenska konsthistorien.

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE 9 NOVEMBER-13 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL OM HANDLEDNINGSMATERIALET Handledningsmaterialet för utställningen Obstacle Course kan användas om du som lärare

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Georg Oddner Monica, Anders och alla de andra tidiga konstnärsporträtt

Georg Oddner Monica, Anders och alla de andra tidiga konstnärsporträtt En vandringsutställning producerad av Malmö Museer Georg Oddner Monica, Anders och alla de andra tidiga konstnärsporträtt Bakgrund Georg Oddner (1923-2007) hör till Sveriges mest betydande fotografer.

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Konstpolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Kommunkansliet Antagen 2012-03-06, Kf 30/12 Ansvar Bildningskansliet Datum: Sida: 2012-05-11

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

Regeringen Kulturdepartementet Stockholm den 14 augusti 2009 103 33 STOCKHOLM Dnr: 10-98/09

Regeringen Kulturdepartementet Stockholm den 14 augusti 2009 103 33 STOCKHOLM Dnr: 10-98/09 Regeringen Kulturdepartementet Stockholm den 14 augusti 2009 103 33 STOCKHOLM Dnr: 10-98/09 Uppdrag till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Ku2009/1276/KV med reviderat budgetunderlag 2010-2012

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR

AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett HUR DET KOM TILL Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett då en grupp personer sedan en tid arbetade med uppslaget om ett sådant för att kunna visa industriernas framväxt.

Läs mer

GÖTEBORG KONST. mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård

GÖTEBORG KONST. mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård GÖTEBORG KONST mette dalsgård souvenirs no 2,1 Objekt, 49 cm. mette dalsgård daniel ekta götesson self contained Målning, 77 x 55 cm. daniel ekta götesson göran lantz den röda stugan Målning, 56 x 72 cm.

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Tema och motiv Rapport från riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp för utformning av sedlar och mynt 2011-03-01 Dnr 2008-286-ADM Bakgrund Riksbanken har beslutat förnya den svenska

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning

Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning ÖVERINTENDENTENS FÖRORD 1 1. RESULTATREDOVISNING 2 SFS 2000:605 Kap 3 1-2 1.1 Inledning 2 REGLERINGSBREV NMW 2014-1 1.2 Kvalitetsanalys

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012

Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Årsredovisning Stiftelsen Nordiska museet 2012 Detta är Stiftelsen Nordiska museet När språkforskaren och kulturhistorikern Artur Hazelius (1833-1901) gjorde sin första insamlingsresa i Dalarna 1872 ville

Läs mer

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Samlande DFU 293 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Vi är många som samlar och vi samlar på en mängd olika saker, till de vanligare sakerna hör frimärken, kapsyler, böcker, dockor,

Läs mer

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Handläggare Jerker Rydén Datum 2015-05-12 Dnr 1.4.1-2015-163 Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Beslut Kungl. biblioteket instämmer i utredningens förslag. Ärendet, överväganden

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2010 2010-11-24 10 21 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Närvarande: Ordinarie ledamöter

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial

GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial Mellan kulturarvsinstitution som Samordningssekretariatet för digitalisering

Läs mer

Grafiska museets historik

Grafiska museets historik Grafiska museets historik Några av våra maskiner Överst: Vingheidelbergare. Till höger: Sättmaskin. Museets historik Av STIG NILSON Ve det land som glömmer sin historia, har någon sagt. Orden kan säkert

Läs mer

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex?

Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Dokumentär fotografi Vad är Dokumentär fotografi? Vad är skillnaden mellan Dokumentär foto och Reportage tex? Enligt Wikipedia: Avser en slags Bildjournalistik där Fotografen försöker skapa en sanningsenlig

Läs mer

Hem DFU 289. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Hem DFU 289. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Hem DFU 289 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala ingår i den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Vi använder oss av

Läs mer

Årsredovisning NMW 2013

Årsredovisning NMW 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning NMW 2013 ÖVERINTENDENTENS FÖRORD 1 1. RESULTATREDOVISNING 2 1.1 Inledning 2 1.2 Läsanvisning 3 1.3 Resultaträkning per museum 5 2. VERKSAMHET 6 2.1 Myndigheten 6 2.2

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2005

Verksamhetsberättelse för år 2005 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2005 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2005. Sällskapets medlemsmöte på hösten

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Årsredovisning NMW 2010

Årsredovisning NMW 2010 Årsredovisning OMNM Årsredovisning NMW 2010 ÖVERINTENDENT ENS FÖR ORD 3 1 R ESULTATR EDOVISNI NG 4 1.1 Inledning med läsanvisning 4-5 1.2 Resultaträkning per museum 6 2 VÅRDA, FÖRTECKNA OCH BERIKA 7 2.1

Läs mer

Erbjudande om köp av Bo Janssons samling av Arbogafotografier

Erbjudande om köp av Bo Janssons samling av Arbogafotografier Kommunstyrelsen 2012-09-11 9 Blad 33 Ks132 Au 137 Dnr 146/2012-876 Erbjudande om köp av Bo Janssons samling av Arbogafotografier samt en samling bilder som dokumenterar riksdagsjubileet i Arboga 1935 Fritids-

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan.

1% KONST SOM GÖR SKILLNAD. roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. 1% KONST SOM GÖR SKILLNAD roland persson att flyga Skulptur (del av verk). Emmaskolan. roland borén uppochner Skulptur, färgad betong. Höjd 3 m. Ramsdalsskolan. theo ågren hur gick det sen? Skulptur, lackerad

Läs mer

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation Rätten till ett foto Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation UPPHOVSRÄTT EN FRÅGA OM SKYLDIGHETER Samla för att använda Våga använda! Kringinformation! VAD SÄGER LAGEN? Lag (1960:729)

Läs mer

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm.

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. 1 Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. Hemsida: www.öppnastockholm.se Mail: oppnastockholm@gmail.com Telefon: 070-726 88

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv

Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Ulvö museum Besökscentrum för Ulvöarnas kulturarv Maj 2015 En gammal fråga. 1947: Hembygdsgården anordnas genom att ett äldre kokhus utrustas med insamlade inventarier 1980: I Länsstyrelsens utvecklingsplan

Läs mer

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst KulturSkåne Konstkansliet Vikten av konst Konsten är en garant för mental hälsa Ebba Matz/ BUS 2005 sa den 87-åriga fransk-amerikanska konstnären Louise Bourgeois när hon intervjuades i Nike för Sveriges

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006

Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 Seminarium på Mångkulturellt centrum 13/6 2006 År 2006 har av regeringen utsetts till Mångkulturåret. Man menar att det offentliga kulturlivet måste bli bättre på att spegla och ta tillvara medborgarnas

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Vandringsutställning producerad av Malmö Museer. Georg Oddner. Resa i Sovjet 1967

Vandringsutställning producerad av Malmö Museer. Georg Oddner. Resa i Sovjet 1967 Vandringsutställning producerad av Malmö Museer Georg Oddner Resa i Sovjet 1967 1 Bakgrund Georg Oddner reste till Sovjetunionen mitt under det kalla kriget för att skildra ett land 50 år efter den ryska

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Modern Assyrian Research Archive Foundation

Modern Assyrian Research Archive Foundation Modern Assyrian Research Archive Foundation VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsåret 2013 Stiftelsen Modern Assyrian Research Archive Foundation (MARA Foundation) etablerades i juli 2011. MARA intierades

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Lärarhandledning Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Välkommen till Läs bilden Detta är en beskrivning av hur man kan arbeta med

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna. Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Daniel Werkmäster Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2015- Kulturnämnden Fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus Förslag

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer