ÅRSREDOVISNING NATIONALMUSEUM Södra Blasieholmshamnen PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE Prins Eugens väg 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2006. NATIONALMUSEUM Södra Blasieholmshamnen PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE Prins Eugens väg 6"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2006 NATIONALMUSEUM Södra Blasieholmshamnen PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE Prins Eugens väg 6 Box Telefon STOCKHOLM Fax

2 Innehåll Överintendentens förord 2 Resultatredovisning, sammanfattning 4 Verksamhetsstyrning Verksamhetsgren Bevarande Samlingarnas bevarande 7 Verksamhetsgren Förmedling Tillgänglighet 15 Besökare 23 Utveckling av pedagogisk verksamhet 31 Samlingarnas rörlighet 35 Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad Ökad kunskap 36 Övriga mål och återrapporteringskrav Lokalkostnader 40 Utställningsersättning 42 Kompetensförsörjning 43 Finansiell redovisning Sammanställning över väsentliga uppgifter 48 Resultaträkning 49 Balansräkning 50 Anslagsredovisning 52 Finansieringsanalys 53 Kompletterande finansieringskällor 54 Tilläggsuppgifter och noter 55 Bilaga 1: Publikationer 60 Underskrifter 62

3 ÖVERINTENDENTENS FÖRORD/Solfrid Söderlind Lokalförsörjningen har under 2006 fortsatt att vara den centrala framtidsfrågan för Nationalmuseum. Utställningslokalerna i det monumentala byggnadsminnet på Blasieholmen är idag till två tredjedelar utdömda av säkerhetsskäl. Men även de tekniska installationerna har nått sin livslängd. Flera alarmerande incidenter har rapporterats. För att kunna fortsätta att användas för sitt ändamål måste byggnaden stängas för att genomgå en större ombyggnad i enlighet med internationella standardkrav. Med sikte på detta har en dokumentation av lokalerna igångsatts av Statens fastighetsverk. Nästa steg är en plan för evakuering och ombyggnad av det gamla huset liksom för den planerade nybyggnaden intill. Det inre förändringsarbetet har fortsatt inom myndigheten. Under våren 2006 fastställdes en vision för Nationalmuseum. Hela personalen deltog därefter i Utvecklingsrådets projekt Olikhet som tillgång. Projektet var för Nationalmuseums del den mest omfattande interna satsningen inom ramen för Mångkulturåret. Förberedelser för en större omorganisation påbörjades under hösten. Myndighetens styrelse förnyades vid halvårsskiftet. Granskningen av uppdraget och dess finansiering har fortsatt under året, samtidigt som ekonomin för andra året tillfälligt förbättrats till följd av att frientrékompensationen i kombination med ytterst framgångsrika entrébelagda utställningar har lyft intäktsnivåerna betydligt. Det strukturella underskottet har än en gång skymts, liksom under högkonjunkturen åren närmast efter skilsmässan från Moderna museet För Prins Eugens Waldemarsudde är den finansiella situationen allvarlig med hänsyn till att stiftelsekapitalet måste användas för att täcka kostnaderna för drift och underhåll, vilket är långsiktigt ohållbart. I båda fallen innebär statens egendomsansvar att kostnaderna för drift och underhåll av samlingar, verksamhet och lokalförsörjning måste garanteras av ägaren. En särskild satsning på tillgängligheten till samlingarna påbörjades genom Accessprojektet, som har fokus på samlingarna av konsthantverk och konstindustri, i synnerhet Gustavsbergsamlingen. Satsningen har visat sig ytterst välriktad och effektiv. Utställningarna har varierats med hänsyn till olika besökargrupper. I början av året visades Carl Larsson på Kunsthalle der Hypokulturstiftung i München. På Nationalmuseum visades under våren Konstnärspar kring sekelskiftet Den drog stor publik och hade ett uttalat genusperspektiv. Stig Lindberg visar konstnärens produktion och aktualiserar upphovsrätten inom konsthantverk och konstindustri. Under sommaren visades Jakt och kamp. Teman i Bruno Liljefors konst i gravyrgalleriet, Skattkammaren på Läckö slott på Läckö och Kungar i svart och vitt på Gripsholm. Hösten inleddes med Naturens spegel. Nordiskt landskapsmåleri , som tillkommit i samarbete med de nationella konstmuseerna i Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Den visas under 2007 även i Minneapolis, USA. I november öppnades Nordstjärnor. Georg Oddners porträtt av berömda svenskar i gravyrgalleriet, och Jihani Kalapour på Tensta konsthall, det senare ett samarbete inom ramen för Mångkulturåret. På Waldemarsudde visades under året flera konstnärskap: Bertil Vallien, Carl Samuel Graffman, John Sundkvist, Ivan Aguéli, Kaffe Fassett och Gunnar Smoliansky. Osäkra rum var 2

4 avgående överintendenten Hans Henrik Brummers sista utställning och öppnade i oktober. Antalet fysiska besök till myndighetens museer och utställningsplatser uppgick år 2006 till över en miljon, och besöken via internet översteg 1,1 miljon. För första gången har över två miljoner möten med myndigheten ägt rum på ett enda år. Det finns anledning att uppfatta myndighetens verksamhet som uppskattad av publiken. 3

5 RESULTATREDOVISNING Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (NMW) redovisar verksamheten i tre grenar: Bevarande, Förmedling och Kunskapsuppbyggnad. De redovisade kostnaderna för respektive verksamhetsgren omfattar såväl direkta som indirekta kostnader. INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN (TKR) NMW totalt Bevarande Konstförmedling Kunskapsuppbyggnad Total Intäkter av anslag Intäkter av avgifter Intäkter av bidrag Personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftkostnader För kommentarer av skillnader mellan åren hänvisas till kommentarerna för respektive museum nedan. Avskrivningarna (ingår i övriga driftkostnader) har för 2006 fördelats utifrån faktiska investeringar under åren för att ge en bättre fördelning. Tidigare år gjordes fördelningen utifrån en uppskattad schablon. 4

6 NM Bevarande Konstförmedling Kunskapsuppbyggnad Total Intäkter av anslag Intäkter av avgifter Intäkter av bidrag Personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftkostnader Intäkter NM Intäkter av avgifter har ökat framförallt beroende på att entréintäkterna ökat med 27% ökad försäljning i butiken. Den stora ökningen av bidragsintäkter avser Accessbidrag från Kulturrådet, bidrag för två forskartjänster finansierade av Kungliga Vitterhetsakademien samt kompetensöverföringsbidrag från Kammarkollegiet. Accessbidragen används framförallt till att dokumentera samlingarna varför de till största delen har klassificerats som bevarande. Kostnader NM Den mycket stora ökningen av personalkostnader avser, utöver löneökningar på knappt 3 %, tjänster som finansieras med Accessbidrag (17 st), forskartjänster finansierade med bidrag från Vitterhetsakademien (2 st) samt kompetensöverföringstjänster (2 st) (jmfr bidragsintäkter ovan). NM har också tillsatt den tidigare vakansen som butikschef samt utökat med en tjänst för att hantera sponsorfrågorna, vilka tidigare sköttes av en extern konsult. Lokalkostnaderna har ökat p g a hyreshöjningar samt att museet betalat en gammal resterande hyra till fastighetsverket (drygt 1 mkr). I övrigt har stora ansträngningar gjorts för att hålla nere övriga kostnader på en så låg nivå som möjligt. 5

7 PEW Bevarande Konstförmedling Kunskapsuppbyggnad Total Intäkter av anslag Intäkter av avgifter Intäkter av bidrag Personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftkostnader Intäkter PEW PEW fick för verksamhetsåret 2006 ett utökat tillfälligt anslag på 3 mkr. Detta har i sin tur lett till minskade bidragsintäkter från Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde. De ökade avgiftsintäkterna beror framförallt på ökade besökssiffror under hösten tack vare den framgångsrika utställningen med Kaffe Fasset, vilken förutom ökade entré- och visningsintäkter också medförde ökad försäljning i butiken. Kostnader PEW Med tanke på den ansträngda ekonomiska situationen i Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde har PEW medvetet hållit nere utgifter. 6

8 1. VERKSAMHETSSTYRNING BEVARANDE 1. Målet är förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande. NM Antal föremål i samlingarna Föremål i samlingarna, ca * Inköpta föremål Gåvor *Antalet föremål i samlingen på Nynäs slott har reviderats uppåt med Samlingarna av måleri, skulptur, teckningar, grafik, konsthantverk och design berikades under året genom 150 nyförvärv, varav några var av extraordinär betydelse. Samtliga förvärv gjordes antingen med hjälp av museets privata donationsfonder och Föreningen Nationalmusei vänner eller utgjorde gåvor av enskilda givare. I linje med museets förvärvspolicy var samtliga förvärv avsedda att komplettera och berika samlingarna inom centrala områden inom svensk och europeisk konst samt att fördjupa och bredda skilda perspektiv. Genom den tidsmässiga spännvidden från 1600-tal till samtid och den starkt skiftande karaktären, allt ifrån äldre mästare till unga designers och konsthantverkare, speglade förvärven väl rikedomen och spännvidden i Nationalmuseums samlingar. Slottssamlingarna med Statens porträttsamling har under 2006 företrädesvis förvärvat föremål till porträttsamlingen. Av dessa utgörs drygt 90% av fotografier. Fotografiska porträtt har även uppmärksammats med en sommarutställning i Statens porträttsamling respektive en utställning på Nationalmuseum under vintern Bland övriga arbeten under året kan även upprättandet av ett inventarium över Tessininstitutets samling nämnas. Under året har totalt 193 nya föremål förvärvats till Nationalmuseums samlingar. Måleri och skulptur Samlingen av franskt 1700-talsmåleri, en av museets verkliga tyngdpunkter, kunde glädjande nog kompletteras med Jean Siméon Chardins 1734 utförda Stilleben med köksutensilier och grönsaker. Målningen som inköptes på auktion i New York med medel från Nils och Hedda Qvists stiftelse tillhörde under 1700-talet storsamlaren Carl Gustaf Tessin, genom vilken den mest betydande delen av museets innehav av franskt talsmåleri och utländska mästarteckningar ursprungligen fördes till Sverige. Stillebenet fanns i svensk privatägo fram till 1980-talet, men såldes utomlands vid en tidpunkt då landet ännu saknade en lagstiftning rörande utförsel av kulturföremål. Återförandet av denna högklassiga målning till svensk offentlig ägo var därför en händelse av stor betydelse såväl för museet som för det svenska kulturarvet. 7

9 Målerisamlingen berikades genom Qvists stiftelse även med Pehr Hilleströms bild av En illumination på Skeppsholmen. Motivet är hämtat från museets närmaste omgivning och Hilleströms ljusdunkelskildring ger en kulturhistoriskt intressant bild av bruket av eldskenseffekter i tidens offentliga festligheter. Samlingen av måleri från de nordiska grannländerna stärktes genom inköp av ett finskt 1800-talsverk. Sara och Emil Graumanns stiftelse bekostade Studie av sovande skogsduva av Ferdinand von Wrigth, en av tre konstnärsbröder specialiserade på högklassiga djurskildringar och zoologiska illustrationer. Inom den svenska 1800-talssamlingen fortsatte arbetet med att komplettera innehavet av kvinnliga konstnärer genom inköp av Emma Ekwalls Ung mor som vaggar sitt barn och Elisabeth Warlings Ateljéinteriör. Båda bekostades av Qvists stiftelse. Teckning och grafik Teckning- och grafiksamlingen inköpte med medel från Qvists stiftelse Utsikt över Stockholm från Söder Mälarstrand, en hittills okänd och unik akvarellerad linjeetsning av Elias Martin. Den rika samling museet äger av Johan Tobias Sergels teckningar kompletterades genom Qvists stiftelse med två ritningar till ett tilltänkt Amor och Psyketempel i Hagaparken. Sara och Johan Emil Graumanns stiftelse bekostade även inköpet av Domenico Bossis porträtt av skådespelerskan Fredrika Löf, Sergels väninna på äldre dar. Därtill förvärvades en tecknad förlaga till Johan Gustav Sandbergs altartavla i Skeppsholmskyrkan i Stockholm. Skissen är utförd 1833 och bekostades av Frank Bensows stiftelse. Bland verk av utländska konstnärer inköptes på auktion i London Segelfartyg på stranden och Landskap med väderkvarn och gård, två landskapsteckningar ur skissböcker av holländaren Jan van Goyen. Förvärvet kompletterar museets redan synnerligen starka samling av holländskt 1600-tal och bekostades av Axel och Nora Lundgrens stiftelse. Slutligen kompletterades samlingen av teckningskonst från de nordiska grannländerna genom inköp av två verk. I Köpenhamn förvärvades genom Graumanns stiftelse en tecknad skiss till ett numera okänt porträtt föreställande bildhuggaren S.P.J. Ussing och utfört av Christen Købke, en av den danska guldålderns ledande gestalter. På auktion i Stockholm köptes slutligen en akvarellerad förlaga till finländaren Juho Rissanens stora målning Fiskare vid vaken. Denna målning ingick i utsmyckningen av den finska paviljongen vid världsutställningen i Paris år 1900 och tillhör idag Konstmuseet Ateneums samlingar i Helsingfors. Konsthantverk och design Konsthantverks- och designsamlingen stod för den numerärt största ökningen. Liksom under en följd av år skedde det inte minst genom Bengt Julins fond inom Nationalmusei Vänner. Fonden är museets enda finansieringskälla för inköp av samtida konsthantverk. Utan fondens existens skulle museets uppdrag att bevaka utvecklingen inom det nutida svenska konsthantverket inte kunna genomföras. Samlingen av svenskt 1700-talssilver fick tre viktiga tillskott, varav ett av osedvanligt stor betydelse. Det gäller den så kallade Grillska dopskålen, en kanna med fat i drivet, gjutet och ciselerat silver formgiven 1745 av Christian Precht. Dopskålen är ett epokgörande verk i sitt slag som tidigt 8

10 introducerar en renodlad fransk rokokoform, inspirerad av Prechts vistelse i Paris. Tack vare Nationalmusei Vänner kunde detta unika föremål räddas till museet. Samlingen utökades även genom medel från Axel Hirschs stiftelse med en spegelram i silver av Pehr Zethelius och genom Barbro Oshers fond en smörtina med lock och fat, utförd i silver omkring 1800 av den i Ystad verksamme mästaren Stephan Nöblin. Föremålet har ursprungligen funnits på Tosterup och dess klassiskt enkla ovalform är baserad på en tecknad förlaga av amiralen Carl August Ehrensvärd. Av de talrika förvärven och gåvorna till Konsthantverks- och designsamlingen som helhet kan här endast nämnas ytterligare några exempel. En fanerad sekretär med rik intarsiadekor, tillverkad omkring i England men troligen inspirerad av svenska rokokosekretärer, förvärvades på auktion i London med medel från Barbro och Henry Montgomerys fond inom Nationalmusei vänner. Med sin eleganta form belyser denna högklassiga möbel intressanta förbindelser mellan svenskt och engelskt konsthantverk. Från 1700-talet var även ett magnifikt franskt bordsur, attribuerat till Jean-Joseph de Saint-Germain och inköpt på auktion i Köpenhamn med medel från Barbro Oshers fond. Ett annat viktigt tillskott av mer sentida slag utgjordes av sex sinsemellan skiftande exempel på utvecklingen inom fransk keramik från 1800-talets mitt till 1920-talet. Föremålen inköptes på auktion i Paris och bekostades av den Julinska fonden. Nämnas kan en skål på fot med myllrande rik naturalistisk dekor av djur och växter, utförd 1857 av Charles- Jean Avisseau. En i alla avseenden markant kontrast till Avisseus naturalistska formrikedom utgjorde en kaffekanna av stål formgiven omkring 1924 av den österrikiske guldsmeden Naum Slutzky och skänkt av Bengt Julins fond. Slutsky var knuten både till Wiener Werkstätte och Bauhaus och kannan är ett exempel på en tidigmodern avskalad maskinestetik och representerar en viktig aspekt av den europeiska formutvecklingen. Slutligen erhöll konsthantverkssamlingen en betydande gåva från Björn Lundberg av den 2002 avlidne Sten Kauppis textila verk. Gåvan utgörs av tio textilier, ett antal förlagor och skisser samt keramiska föremål som kompletterar museets tidigare innehav. Slottssamlingar med statens porträttsamling Statens porträttssamling, som är den mest betydande statliga konstsamlingen utanför Stockholm, utökades under året med en rad viktiga förvärv, företrädesvis fotografier. Fotografen Lennart Nilsson skänkte sju kungliga porträtt. Som hovfotografer skiljer han sig från tidigare generationer genom sin bakgrund i dagspress och bildtidningar. Mest nyskapande av alla är det intima porträttet av den åldrade Gustaf V, utfört efter en sommarkonselj på Särö Bland övriga verk märks både de officiella framställningarna i profil av Gustaf VI Adolf och Carl XVI Gustaf, att tjäna som frimärksförlagor, och mer inofficiella bilder. Med anledning av Carl XVI Gustafs sextioårsdag skänkte Nationalmusei Vänner en svit om tio porträtt av monarken, utförda av Hans Gedda tio år tidigare. Förutom de mer traditionella porträtten i Östra Trapphuset på Stockholms Slott fick Gedda även tillåtelse att ta en serie mer informella bilder av kungen, som dock poserande i amiralsuniform. 9

11 Även den offentliga världen utanför den kungliga belyses genom en annan gåva till Statens porträttsamling. Fotografen Hans Jonsson har donerat sin serie av inträngande porträtt föreställande de olika medlemmarna av panelen i TV-programmet Fråga Lund. Bland modellerna märks flera namnkunniga professorer som Bodil Jönsson, Göran Hermerén och Jan-Öjvind Swahn. Till antalet var dock det enskilda förvärvet av fotografiska porträtt av den sista ståndsriksdagens ledamöter år 1866 det alldeles dominerande. Bland de totalt 829 inklistrade fotografierna finns de allra flesta pionjärerna inom den äldre svensk fotografin representerade såsom Mathias Hansen, Carl Jacob Malmberg, Wilhelm Abraham Eurenius, Johannes Jaeger och Bertha Valerius m.fl. I detta sammanhang kan inköpet av en 1700-tals-målning föreställande en turkisk båtsman framstå som en smula apart. Detta verk hade dock en gång tillhört Carl Gustaf Tessin och senare även i samlingarna på Gripsholm, men på okända vägar hamnat i enskild ägo redan under 1700-talets slut. Under fjolåret kunde Skattkammaren på Läckö invigas, resultatet av fem års rika förvärv till den statliga konstsamlingen på Läckö slott. Ett stort och praktfullt presenterfat, utfört av Stockholmsmästaren Petter Henning år 1695 och med en scen i relief föreställande Kristi uppståndelse, är en gåva av Föreningen Läckö Vänner. Åtgärder vidtagna för att förbättra förutsättningarna för samlingarnas bevarander inklusive Accesprojekt. Vid sidan av ordinarie konserveringsarbete vidtogs ett flertal viktiga åtgärder under 2006 i syfte att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande. Med ekonomiskt stöd av de av regeringen speciellt anslagna Accessmedlen igångsattes tre omfattande vård- inventerings- och tillgänglighetsprojekt. Som en del av projektet Konsthantverk och dess källor startades en fullständig genomgång av Nationalmuseums omfattande samling av äldre och nyare silver. Till detta projekt knöts tre Accessanställda och därtill en projektledare finansierad av KUR-medel från Statens kulturråd. Samtliga silverföremål vårdas av en konservator, varefter föremålen fotograferas och dokumenteras digitalt i helhet och detalj samtidigt som den vetenskapliga informationen kompletteras. Slutligen ges föremålen en bättre långsiktig förvaring. Projektet kommer även att resultera i en tryckt illustrerad beståndskatalog. Det volymmässigt mest omfattande Accessprojektet avser den keramiska samlingen i Gustavsbergs Porslinsmuseum. Denna omfattande samling, som speglar hela fabrikens produktion, tillföll år 2000 Nationalmuseum genom gåva av Kooperativa förbundet. Gustavsbergsprojektet har med sju Accessanställda och en konservator som mål att vårda, inventarieföra och fotografera ca föremål. Föremålen ordnas även enligt nya principer i befintligt magasin i Gustavsberg. För Gustavsbergssamlingens del innebär detta en högst påtaglig kvalitetshöjning både ifråga om långsiktigt bevarande och tillgänglighet. Viktigt, men volymmässigt av mindre omfattning, var det projekt som bedrevs av museets papperskonserveringsateljé och sysselsatte en papperskonservator. Projektet resulterade i en skadeinventering och åt- 10

12 gärdsplan rörande omkring 300 av museets äldre mästarteckningar från talen i större format. Avsikten är att under förutsättning att förlängning beviljas i nästa etapp genomföra föreslagna konserveringsåtgärder. Den stora och mångskiftande konst- och möbelsamlingen på Nynäs herrgård i Sörmland, som förvaltas av Nationalmuseum, ger ett osedvanligt komplett tidssnitt genom svensk herrgårdskultur från 1600-tal till tidigt 1900-tal. Samlingen omfattar ca föremål och ett innehållsrikt bibliotek. Två Accessanställda arbetar här med vårdåtgärder som hittills främst koncentrerats till textilsamlingen. Därtill genomförs inventarieföring och digitalfotografering. Som helhet bidrar Accessprojekten väsentligt till såväl ökad tillgänglighet som ett förbättrat långsiktigt bevarande. Bland bevarandeåtgärder som vid sidan av Access företagits inom Nationalmuseibyggnaden kan nämnas påbörjandet av installationen av ett skyddsskikt för att hindra blekning och nedbrytning orsakad av infallande ultraviolett ljus genom målerisamlingen taklanterniner. Arbetet sker i samarbete mellan museet och Statens fastighetsverk och kommer att under 2007 genomföras i samtliga salar. Vidare fortsatte arbetet med att skydda ytterligare ett antal av målerisamlingens huvudverk med reflexfria glas, samtidigt som en intrimning av klimatanläggningen företogs i samarbete med Fastighetsverket i syfte att åstadkomma ett så stabilt klimat som möjligt. Även förvaringen av viktiga delar av museets samlingar förbättrades. Dels för den omfattande miniatyrsamlingen, den kanske största i världen, dels för särskilt känsliga eller glassjuka föremål i den äldre glassamlingen. I båda fallen skedde det genom installation av nya specialbeställda förvaringsskåp. Därtill installerades ett nytt förvaringssystem för såväl textilier som de känsligaste delarna av skulptursamlingen. Slutligen renoverades det rörliga skärmsystemet i målerimagasinet för att minska vibrationer. Under 2006 inreddes och togs i bruk ett nytt ändamålsenligt magasin för Tessininstitutets samling. I Strömsholms slott har en undersökning av ljus och klimat utförts. I Drottningholm-samlingen har genomgången av pasteller och målningar fortsatt. På Gripsholms slott har i samarbete med Anticimex åtgärder mot skadedjur vidtagits. På Läckö slott har en komplettering av ljusskyddet skett. Nationalmuseibyggnaden En förutsättning för samlingarnas välbefinnande är ändamålsenliga lokaler. Tillsammans med Statens fastighetsverk arbetar museet med det löpande underhållet och kontinuerliga lokala förbättringar. Men de åldrande tekniska installationerna i byggnaden har nått sin livslängd. För att uppfylla internationella krav på en funktionell museibyggnad behövs en genomgripande översyn av huset. De otillräckliga utrymmena kräver också tillskott av lokaler. Nationalmuseum har därför sedan några år förberett sig för en om- och tillbyggnad. Som ett led i dessa förberedelser har museet tillsammans med Fastighetsverket under 2006 påbörjat en fotografisk inscanning och uppmätning av Nationalmuseibyggnaden, såväl exteriört som interiört. Målsättningen är i första hand att nya relations- 11

13 handlingar upprättas vilka skall ligga till grund för de oundgängliga ombyggnadsarbetena. För äldre byggnader av Nationalmuseums typ är detta ett pionjärarbete. Med kompletteringar kan det inscannade materialet också användas för att förbereda installationer av utställningar vilka, förutom att de leder till ökad effektivitet, också leder en minskad hanteringsrisk för de utställda föremålen. Registrering och dokumentation Under året har föremål registrerats i museets föremålsdatabas, d.art. Sammanlagt är nu nästan föremål registrerade, varav närmare med bild. 12

14 PEW Antal föremål i samlingarna Föremål i samlingarna, ca Inköpta föremål Gåvor Samlingar I början av året stals två av museets skulpturer från parken. En relativt stor del av samlingarnas vårdbudget har därför använts till åtgärder av skulpturerna i parken, där det främst gällt fästanordningar samt åtgärder av socklar och kapitäl. Flera skulpturer har flyttats från sina ordinarie platser till en säkrare förvaring inomhus. De stulna skulpturerna har ännu inte återfunnits, varför en kopiering kan bli aktuell. Genom finansiering från en privat fond har en av de av säkerhetsskäl intagna skulpturerna, Ivar Johnssons byst av prins Eugen, åter kommit på plats och väl förankrats. Samarbetet med Nationalmuseum kring vård och konservering av museets samlingar har fortsatts under På grund av hög arbetsbelastning och bristande ekonomiska resurser har punktåtgärder snarare än långsiktiga arbeten utförts, vårdåtgärderna följer dock en uppgjord plan. Många åtgärder har kunnat utföras i samband med utlån. Det egna arbetet med ommonteringar, överföringar och inventering av verk i konstsamlingen har fortsatt. Den ovan nämnda donationen har avsynats av målerikonservator och vårdbehov har i förekommande fall åtgärdats. Ett tiotal verk har åtgärdats av Nationalmuseums Målerikonservering, särskilt kan nämnas Karl Nordströms målning Vinternatt som har fernissats om. Vården och bevarandet av sällskapsvåningen kan tack vare Bertha Högströms donation fortgå ännu under några år. En ny möbelkonservator med examen från Carl Malmstens verkstadsskola har utfört den årliga översynen av möblerna och därmed sammanhängande vårdåtgärder. Under året har dessutom kopior av gardinerna i matsalen sytts upp och kommit på plats och en kopia av mattan i biblioteket har framtagits av Kasthall. Tack vare ett anslag inom det statliga Accessprojektet har en person kunnat anställas för att bearbeta museets samling av konsthantverk. Denna samling är inte inventerad och inte fullständigt inventarieförd varför denna insats är av yttersta vikt. I projektet ingår även översyn av de mindre föremålens magasinsförvaring samt lättare rengöring. Arbetet skall utmynna i en illustrerad beståndskatalog. Ytterliga Accessmedel har sökts för förlängning av detta projekt. Fastigheter Café Ektorpet har upprustats invändigt med bland annat ny eldragning och nymålning av fastighetens ytskikt. Fasaden på Café Ektorpet och Grindstugan har renoverats och ommålats. Den tidigare bostaden inrymd i byggnaden Stallet har renoverats och iordningställts som kontor och personalrum för trädgårdsenheten. 13

15 Delar av de publika utrymmena i museet har under året målats om. Ett byte av det externa magasinets lokaler har inneburit ett omfattande flyttningsarbete. De nya lokalerna är mindre, och därmed mer anpassade till nyttjandegraden. Lokalerna har fått ett anpassat säkerhetsskydd och klimatstyrning. I samband med detta har all externt magasinerad bildkonst flyttats tillbaka till museets interna magasin vilket har inneburit omfattande och tidskrävande arbete. Upprättandet av placeringslistor har inletts och de interna magasinen har i samband med detta omordnats. Trädgård Säkerhetsbeskärning ned till trädruinnivå har genomförts på flera gamla träd, liksom kronstabilisering och utrensning av gamla betongplomberingar. Arbetet har utförts av arborister. Efter trädfällning har gamla stubbar frästs bort och marken beretts för nya planteringsgropar. För att bevara den unika ängsfloran har ängarna slåttrats, räfsats och lövröjts. Komplettering av plantering av häckar och perenner har utförts. Prins Eugens gravsten har rengjorts och bättringsjobb gjorts av skylttext och inristning av bladguld. Inredningen av det nya kontoret i trädgården har avslutats och arbetet med arkivering och notering inletts. I växthusen har bord, skuggvävar och viss automatik renoverats. Parkmöbler har nytillverkats efter äldre förlaga och de befintliga har renoverats. Nyanläggning av vattenledningar, inkluderande omfattande grävningsarbete, liksom målning och renovering av parkens staket har utförts av Fastighetsverket. 14

16 FÖRMEDLING 1. Målet ökad tillgängligheten till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. NM Följande åtgärder har ägt rum i syfte att öka tillgängligheten till samlingarna: Accessprojekten Nationalmuseums Accessprojekt har huvudsakligen inriktats på bevarande och tillgängliggörande av delar av konsthantverks- och designsamlingarna. En person har engagerats för vård- och skadeinventering av de unika mästarteckningarna i större format. Teckningar från perioden Sammanlagt 16 personer, 15 årsarbetskrafter är sysselsatta inom projekten. Målsättningen är att genom uppordning, registrering och digitalisering möjliggöra för en bredare allmänhet och specialintresserade konstvetare och forskare att kunna studera unika och hitintills relativt okända statliga samlingar. De föremålskategorier som berörs är museets äldre- och moderna samling av silverföremål, keramiska föremål ur Gustavsbergssamlingen och inventarierna på Nynäs slott. Tillgängliggörandet sker framför allt genom publicering i museets webbapplikation, webart, i en beståndskatalog och genom inventering samt översyn vilket bidrar till att underlätta sökande och presentationen av föremål för en bredare allmänhet. Inom ramen för Accessprojekten, och med anknytning till föremålsinventeringen, sker en uppordning och registrering av källmaterial. En person är engagerad för att registrera äldre okatalogiserad litteratur inom området konsthantverk och design i Libris, en arkivarie uppordnar arkivmaterial rörande Gustavsberg och en person arbetar med en uppordning av den stora samlingen fotografier som berör denna samling föremål. Projekt Antal föremål totalt Antal registrerade och fotograferade föremål Antal sökbara föremål i publikation, webb och arkiv Access Silver ca ca 400 föremål - Acess Silver litteratur ca ca 450 titlar 450 Access Gustavsberg ca Access Gustavsberg ca fotosamlingen Access Gustavs berg/khv - arkiv Access Nynäs ca ca varav 350 fotograferade 300 Access Mästarteckningar - 15

Internkontrollen i Nationalmuseums samlingar

Internkontrollen i Nationalmuseums samlingar 1 Internkontrollen i Nationalmuseums samlingar Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (NMW) granskat den interna kontrollen i samlingarna

Läs mer

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Regeringsbeslut 33 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 111 49 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet Regeringsbeslut I:30 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 35 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst Utbrott av Lennart Rodhe Barnavårdscentralens väntrum, Lugnviks HC Riktlinjer och rutiner för Jämtlands läns landsting Bilaga till bildkonstpolicy Riktlinjer och rutiner för 2 (7) Riktlinjer och rutiner

Läs mer

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet?

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? är ett Skapande skola-samarbete mellan

Läs mer

Kulturmiljöförordning (1988:1188) Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2013:554).

Kulturmiljöförordning (1988:1188) Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2013:554). Import- och exportföreskrifter/kulturföremål m.m. 1 Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2013:554). Allmänna bestämmelser om samråd m.m. 1 [5581] Innan länsstyrelsen fattar beslut

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet Sida 1 av 11 Regeringsbeslut 28 2003-12-11 Ku2003/2590/ (delvis), m.fl. Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Ett museum kan idag drivas i vilken organisationsform som helst. Som enskild firma, ideell förening och stiftelse - vilka är de

Läs mer

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa Regeringsbeslut 4-11-12 Ku/02715/KI Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 11149 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum för arkitektur och

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Andreas Eriksson Runt omkring 29 januari - 23 mars 2014 Sharon Lockhart Milena, Milena 16 april - 29 juni 2014 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en

Läs mer

Perspektiv på romantiken

Perspektiv på romantiken Perspektiv på romantiken Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning tillsammans med

Läs mer

Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72)

Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72) Utlåtande 2009:127 RVIII (Dnr 328-2442/2008) Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

In-och utlån. Mötesanteckning. Webmöte. Deltagare:

In-och utlån. Mötesanteckning. Webmöte. Deltagare: Mötesanteckning Datum 2017-05-17 Webmöte In-och utlån Mötesdatum: 2017-05-11 Mötestid: 14.00-15.00 Deltagare: Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet Audrey Lebioda, Nationalmuseum Bengt Nordqvist, Jamtli

Läs mer

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Moderna museet Box 16382 103 27 Stockholm Datum Dnr 2010-05-20 32-2009-0704 Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Riksrevisionen har, som ett led i den årliga revisionen,

Läs mer

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad 2011 Foto: Klas Eriksson Göteborgs Stad förvaltar 111 stiftelser och 9 gåvor med olika ändamål. De äldsta stiftelserna är över 100 år gamla. Samtliga stiftelser är

Läs mer

Förvaltningsplaner för samlingar. Annica Ewing

Förvaltningsplaner för samlingar. Annica Ewing Förvaltningsplaner för samlingar Annica Ewing Förvaltningsplaner för samlingar Vad är det? Definition av begreppen Bakgrund Exempel Varför behövs de? Hur ska de användas? Definition av begreppen Förvaltning

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen

KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson 2005-04-22 Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen I Kulturrådets

Läs mer

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin

Hantering av konst. Gotlands kommun. Revisionsrapport 2010-12-16. Ramona Numelin Hantering av konst Gotlands kommun Revisionsrapport 2010-12-16 Ramona Numelin Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och revisionsfråga... 3 Revisionsfråga... 3 3. Metod... 3 4. Kommunfullmäktiges

Läs mer

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET Inspirationsmaterial inför besök till utställningen Christian Boltanski Les archives Utställningsperiod: 5 sep-14 dec 08. Öppet tors 11-19, fre-sön 11-17.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut I:26 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR

AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR AVTAL FÖR KONSTNÄRERS MEDVERKAN OCH ERSÄTTNING VID UTSTÄLLNINGAR mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa Regeringsbeslut I:25 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna. Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Daniel Werkmäster Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2015- Kulturnämnden Fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus Förslag

Läs mer

Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning och pedagogik i samverkan

Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning och pedagogik i samverkan Kultur & Utbildning TJÄNSTESKRIVELSE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Lisbeth Åhlund, Karin Lindvall 2009-06-03 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE 9 NOVEMBER-13 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL OM HANDLEDNINGSMATERIALET Handledningsmaterialet för utställningen Obstacle Course kan användas om du som lärare

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping.

Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

Järfälla Kultur 2016 20:16. MEDIEpedagogiskt Centrum. VBläddra för att öppna

Järfälla Kultur 2016 20:16. MEDIEpedagogiskt Centrum. VBläddra för att öppna Järfälla Kultur 2016 20:16 MEDIEpedagogiskt Centrum VBläddra för att öppna Det här är Mediepedagogiskt Centrum Mediepedagogiskt Centrum (MPC) erbjuder kurser och projekt som använder olika mediala uttrycksformer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut I:22 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2010 2010-11-24 10 21 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Närvarande: Ordinarie ledamöter

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie

Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Museum för statens ostasiatiska samlingar staffan nilsson, Fil.dr i konstvetenskap, byggnadsantikvarie Den fjärde september öppnade Östasiatiska museet efter att ha varit stängt för ombyggnad sedan augusti

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI lärarhandledning Freskerna Om du står med näsan pekande mot slottet och museets ingång har du den södra väggen på vänster sida. De tre väggfälten visar händelser och personer ur den svenska konsthistorien.

Läs mer

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur Kulturen Text: Karin Schönberg Foto: Viveca Ohlsson och Lars Westrup FÖREMÅLEN OMKRING OSS handlar om föremålens designhistoria under 1900- talet.

Läs mer

Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun

Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun Plan för hantering av bildkonst i Timrå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 94 2(5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1. POLITISKA BESLUT OCH MEDVERKAN 3 2. ANSVAR 3 3. ÄGANDE, GALLRING OCH MEDVERKAN

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen KFN/2015:272 Arkiv och museer Nils Mossberg, 016-710 29 90 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över remiss från kommunstyrelsen -

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Konstpolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Kommunkansliet Antagen 2012-03-06, Kf 30/12 Ansvar Bildningskansliet Datum: Sida: 2012-05-11

Läs mer

2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ändring och hävande (3 kap 14-15 )

2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ändring och hävande (3 kap 14-15 ) 2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Ändring och hävande (3 kap 14-15 ) 2014-01-01 2 (10) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se 2014-01-01

Läs mer

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett HUR DET KOM TILL Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett då en grupp personer sedan en tid arbetade med uppslaget om ett sådant för att kunna visa industriernas framväxt.

Läs mer

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Samlande DFU 293 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Vi är många som samlar och vi samlar på en mängd olika saker, till de vanligare sakerna hör frimärken, kapsyler, böcker, dockor,

Läs mer

Vad är värdefullt i kulturmiljöerna och för vilka är de värdefulla?

Vad är värdefullt i kulturmiljöerna och för vilka är de värdefulla? Vad är värdefullt i kulturmiljöerna och för vilka är de värdefulla? Kulturmiljövård och kulturminnesvård Kulturmiljöer utgör av människan påverkade miljöer. I kulturlandskapet ser vi detta som spår av

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:24 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç Romantiken Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Använd era känslor och associationer när ni

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 21 Kulturdepartementet 2008-12-11 Ku2008/2172/SAM (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 36 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/1844/KO Ku2013/1934/KO Ku2013/2461/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

TAKO kommer av orden tallennus ja kokoelmat dvs. Insamling och samlingarna. INSA

TAKO kommer av orden tallennus ja kokoelmat dvs. Insamling och samlingarna. INSA 1 TAKO kommer av orden tallennus ja kokoelmat dvs. Insamling och samlingarna. INSA Ett nationellt projekt som eftersträvar att utveckla samlingssamarbetet i Finland Målgruppen är de kulturhistoriska museerna

Läs mer

Text Elisabet Lorenz Werner foto Åke E:son Lindman

Text Elisabet Lorenz Werner foto Åke E:son Lindman SVENSK KONSTSKATT UTE I VÄRLDEN Ingegerd Råmans glaskonstverk March 4 am i House of Sweden, Washington. Sonja Larssons Målning i ambassadörens residens i Santiago eller Ini av Hanns Karlewski i Maputo.

Läs mer

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark)

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark) Faktablad, övningar och bilder till kursprovet HT 2011 Fakta om: Titel: Den förlorade sonen, 1885 Konstnär: Georg von Rosen (1843 1923, Sverige) Konstnären Georg von Rosen var greve, professor och direktör

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD 2(11) Styrande dokument innehåller: Policy spolicy Krav och råd Vårdprogram Slottsarkitekt spolicy (11) spolicy SFV:s kulturarvspolicy beskriver hur vi ser på vårt uppdrag

Läs mer

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation Rätten till ett foto Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation UPPHOVSRÄTT EN FRÅGA OM SKYLDIGHETER Samla för att använda Våga använda! Kringinformation! VAD SÄGER LAGEN? Lag (1960:729)

Läs mer

Regeringen Kulturdepartementet Stockholm den 14 augusti 2009 103 33 STOCKHOLM Dnr: 10-98/09

Regeringen Kulturdepartementet Stockholm den 14 augusti 2009 103 33 STOCKHOLM Dnr: 10-98/09 Regeringen Kulturdepartementet Stockholm den 14 augusti 2009 103 33 STOCKHOLM Dnr: 10-98/09 Uppdrag till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Ku2009/1276/KV med reviderat budgetunderlag 2010-2012

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

SPF Markbygdens konstcirkels vårresa 2017 till Småland.

SPF Markbygdens konstcirkels vårresa 2017 till Småland. SPF Markbygdens konstcirkels vårresa 2017 till Småland. Vårens första resa gick till Småland där vi först besökte Vandalorums museum för samtida konst och design. Museet, som ligger vid in/utfarten till

Läs mer

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1 Sida 1 (8) Beviljade ansökningar, ytterligare belopp i kr. Bidrag beviljas med högst 30 000 kr (inkl. sociala. avgifter) per månad och anställd. Dnr KUR Sökande Org.nr Projekt/Ändamål Minsta antal ytterligare

Läs mer

Förslag till fördelning särskilda medel från Kulturrådet 2014 Länsbibliotek Sörmland BOOKworms, bokklubbar för barn- och ungdomar med läsningen och det egna skrivandet i fokus behöver utvecklas. BOOKworms

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:9-12-11 Ku/1782/KA Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Författningssamling. Konstpolicy Oskarshamns kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-13, 60. Gäller från och med 2015-04-14

Författningssamling. Konstpolicy Oskarshamns kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-13, 60. Gäller från och med 2015-04-14 Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-13, 60 Gäller från och med 2015-04-14 2 (6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målsättning och syfte... 3 Organisation... 3 Definition av konst...

Läs mer

Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst

Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst Revisionsrapport Ängelholms kommuns hantering av konst Linda Gustavsson Adrian Göransson April 2013 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Revisionsfråga... 5 2.3. Metod och avgränsning... 5 3.1.

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar Regeringsbeslut 34 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/372/KA Ku2013/1897/KA Ku2013/2461/RFS (delvis) Riksutställningar Box 1033 62121Visby Regleringsbrev för budgetåret avseende Riksutställningar Riksdagen

Läs mer

WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 4 formgivare. 12 mönster. 36 tapeter.

WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 4 formgivare. 12 mönster. 36 tapeter. WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 4 formgivare. 12 mönster. 36 tapeter. nu sätter vi skandinaviska klassiker på väggen 1950-talet var efterkrigstidens era då funktionalism och minimalism var trendsättande.

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Erbjudande om köp av Bo Janssons samling av Arbogafotografier

Erbjudande om köp av Bo Janssons samling av Arbogafotografier Kommunstyrelsen 2012-09-11 9 Blad 33 Ks132 Au 137 Dnr 146/2012-876 Erbjudande om köp av Bo Janssons samling av Arbogafotografier samt en samling bilder som dokumenterar riksdagsjubileet i Arboga 1935 Fritids-

Läs mer