Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011"

Transkript

1 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare tvärtom. Mycket är osäkert men ryktena om världens undergång är överdrivna. M SCI World föll 6,1 procent i septem branschens förmåga att fungera som ber efter att ha rasat 6,8 procent smörjmedel i det ekonomiska maskineriet. månaden innan. MSCI Europe backade under samma period med 4,6 procent. Det För det tredje är det osäkert om den prinorska indexet MSCI Nordic Countries föll vata sektorn i västvärlden är villig och 5,8 procent i september.* Det så kallade kapabel att träda in som den ekonomiska VIXindexet, som mäter svängningarna på tillväxtens draglok i den offentliga sekaktiemarknaden, låg kvar på samma höga torns ställe. nivåer som i augusti. Statsfinansiell kris Förklaringen till de kraftiga kursrasen och Beslutsfattarna i Europa och USA har ansvängningarna under tredje kvartalet är svaret för att väga det kortsiktiga behovet den ovanligt stora osäkerhet som råder av ekonomisk stimulans mot det långsikjust nu och som försvårar marknadens tiga behovet av att betala av på stora statsvärdering av ekonomiska prognoser och skulder. Det är en avvägning som kräver resultatförväntningar. Osäkerheten har både lyhördhet och handlingskraft, och främst tre grunder: man måste ta itu med de svåra strukturella utmaningar som har skapat dagens För det första är det oklart hur vissa euro situation med höga skulder och svag konpeiska länder och USA ska kunna betala av kurrenskraft. på sina enorma statsskulder och samtidigt stimulera en svag konjunktur. Men varken europeiska eller amerikanför det andra råder osäkerhet kring finans ska politiker har visat sig från sin mest *All kursutveckling anges i lokal valuta. handlingskraftiga eller rationella sida de senaste månaderna. Deras ibland häpnadsväckande fumlighet både frustrerar och skrämmer marknaderna och är den främsta förklaringen till de stora svängningar vi har sett den senaste tiden. Det är ett faktum att politiska processer ofta tar längre tid och har ett rörigare förlopp än vad finansmarknaderna känner sig tillfreds med. Men det har varit ovanligt illa de senaste månaderna. Den våldsamma antipati som präglar arbetet och retoriken i den amerikanska kongressen, och den förlamande oviljan bland ledande europeiska politiker att ta itu med euroområdets problem på allvar, kommer högst olägligt i en situation där världsekonomin mer än någonsin är beroende av politisk handlingskraft och ledarskap för att utvecklingen ska kunna vändas i en mer positiv riktning. Det har länge varit tydligt att politiska

2 beslutsfattare vill förhala och skjuta problemen framför sig i hopp om att bli kvitt dem tack vare ekonomisk tillväxt och/eller inflation. Men finansmarknaderna har vid upprepade tillfällen tvingat politikerna att vidta åtgärder för att lugna situationen, även om det skett motvilligt. Hittills har detta växelspel inte gett någon trovärdig eller bestående lösning på marknadens bekymmer, varken i USA eller i Europa. Ett viktigt skäl till trögheten på politisk nivå är att det rör sig om reella och kraftiga motsättningar som inte låter sig lösas utan vidare. Detta gäller särskilt i euroområdet. Grekland är konkursmässigt och klarar knappast att betala sin enorma statsskuld. Frågan är vem som ska ta hand om räkningen. De euroländer som har skött sig vill givetvis inte skicka räkningen vidare till sina skattebetalare. De har därför lobbat för lösningar som innebär att privata långivare till Grekland ska stå för en del av notan. Men detta har skapat ett nytt problem: Eftersom europeiska banker är de privata investerare som har stört exponering mot den grekiska statsskulden leder kravet om att dela på räkningen till oro för bankväsendets soliditet. Och därmed är vi framme vid nästa osäkerhetsmoment. Finanskris Bankväsendet spelar en unik roll i vår moderna penningekonomi genom vad som brukar kallas dess kreditskapande förmåga. I stora drag innebär det att bankerna skapar pengar genom att låna ut de medel som sätts in. De pengar vi har på kontot är hela tiden i princip tillgängliga för oss, men samtidigt görs de under en period tillgängliga för bankens låntagare. Förutsatt att inte alla sparare går till banken i samma ögonblick för att ta ut sina pengar, och att de flesta låntagare betalar av sina lån i tid, fungerar systemet väldigt bra. De förmögna får ränta på sitt sparande och de som behöver kapital får tillgång till det. Men om en stor andel låntagare missköter sina lån, eller om ett stort antal sparare får intrycket att pengarna inte längre är säkra på banken, brakar systemet samman med full kraft på mycket kort tid. Och eftersom bankerna är tätt sammanflätade genom lån till och insättningar hos varandra smittar problem hos en bank snabbt av sig på andra. Detta är just vad många befarar ska hända med de europeiska bankerna om enorma lån från bankerna till vissa europeiska länder plötsligt blir värdelösa. Senast vi befann oss i en liknande situation var under finanskrisen Den gången agerade politiska beslutsfattare över hela världen snabbt och samordnat genom insättningsgarantier, räddningspaket och åtgärder för att undvika en kollaps för det internationella finanssystemet. Men de senaste månadernas politiska skådespel har gjort att många tvivlar på beslutsfattarnas förmåga att hantera utmaningarna framför oss på ett lika bra sätt. Samtidigt råder inget tvivel om att politiska beslutsfattare, och inte minst centralbankerna, är mycket medvetna om problemet och att det finns en växande vilja att stärka de mest utsatta bankernas kapitalisering för att undvika en ny tvärnit på kreditmarknaden. Det är svårt att föreställa sig att beslutsfattarna inte kommer att agera med kraft om en ny finanskollaps hotar. Än så länge är vi lyckligtvis inte där. På grund av bankernas centrala roll i ekonomin och deras för tillfället mycket utsatta position smörjer inte finansbranschen maskineriet genom sitt kreditskapande just nu i lika hög grad som den hade kunnat göra. Alla håller på sina insättningar för att stärka den egna balansräkningen och därmed är det många värdeskapande projekt som inte får tillgång till kapital. Följden blir sannolikt att tillväxten framöver blir svagare än vad vi är vana vid från vanliga konjunkturuppgångar. Exakt hur mycket svagare debatteras intensivt. De senaste månaderna har tydligt visat att många investerare på aktiemarknaderna har en mer pessimistisk syn än analytikerna och bolagen själva. Det stora avståndet mellan dessa grupper bidrar i sig till att öka osäkerheten, och det är först när parterna närmar sig varandras verklighetsuppfattning som man kan vänta sig att marknaden lugnar sig och hittar fotfästet. Som aktiva förvaltare har vi på ODIN naturligtvis också vår syn på situationen. Mer om det lite senare. Förtroendekris Till skillnad från den offentliga sektorn har den privata sektorn i Europa och USA använt tiden sedan finanskrisen 2008 till att minska sina skulder. Man har med andra ord sparat pengar i stället för att låta dem rinna iväg. Den ekonomiska återhämtningen under 2009 och 2010 drevs i hög grad av den offentliga sektorns konsumtion och ökade efterfrågan. Men nu måste den offentliga sektorn i många länder spara och betala av på sina skulder. Om den ekonomiska tillväxten ska fortsätta måste därför hushåll och företag ta över som draglok för investeringar och efterfrågan. Frågan är huruvida de är villiga och kapabla att axla den rollen. Utmaningarna är många, i synnerhet för hushållen i USA. För det första tar det lång tid att betala av en stor skuld. Samtidigt är den amerikanska arbetslösheten fortsatt hög, den svaga bostadsmarknaden gör att många sitter med negativt eget kapital och den svaga börsutvecklingen minskar förmögenhetsvärdet. Det gör att många amerikanska hushåll har goda skäl att vara försiktiga med sin konsumtion framöver. Dessutom bidrar den allmänna oron och osäkerheten till att göra människor mer defensiva. De skjuter upp stora inköp och investeringar tills de känner sig säkrare på framtidsutsikterna. Å andra sidan är läget bland de ameri Så investerar vi ODIN är en aktiv förvaltare som kan investera fritt, oavsett bolagets storlek eller vikt i ett marknadsindex. Vi investerar i bolag som vi anser har de egenskaper som behövs för att bli morgondagens vinnare. Vårt jobb som fondförvaltare är att ge våra andelsägare del i bolagens värdeökning. I ODIN förstår vi betydelsen av att ta egna, självständiga investeringsbeslut. Våra investeringsbeslut tas mot bakgrund av grundliga bolagsanalyser i branscher och marknader som vi har god kännedom om och där vi vet vad som skapar resultaten. Vi är långsiktiga ägare och vårt agerande påverkas inte av kortsiktiga svängningar i marknaden. Vi fördrar så kallade värdebolag framför tillväxtbolag. Detta är bolag med solid omsättning och god resultatutveckling som är undervärderade i förhållande till estimaten för långsiktiga resultat och bokförda värden.

3 kanska företagen mycket gott. Under de senaste åren har de samlat på sig en historiskt hög likviditet, och balansräkningarna är robustare än på länge. Det skapar stort utrymme för investeringar, uppköp eller ökad aktieutdelning. På motsvarande sätt har ett högt sparande bland hushållen under de senaste åren skapat större privatekonomiskt utrymme, vilket gör att konsumtionen kan ta fart så snart amerikanerna känner sig trygga med sin framtid. Dessutom håller USA:s dominans i världsekonomin på att minska. Tillväxtmarknaderna spelar en allt större roll, och här är situationen en helt annan än i väst. När oro och svag utveckling i Europa och USA bidrar till att dämpa priset på olja och andra viktiga råvaror innebär det stora lättnader för konsumenterna i tillväxtländerna, som kan använda en större andel av sina pengar till annat än mat och bränsle. Minskad fart Sannolikheten för en recession i delar av världen har ökat under de senaste månaderna, men det troligaste scenariot är fortfarande en period med dämpad tillväxt ingen recession. I likhet med de flesta tycker vi att det är oroväckande rörigt på politisk nivå i Europa och USA, men vi tror trots det inte att det finns fog för några domedagsprofetior. Med tanke på oron för framtiden är det inte troligt att den privata konsumtionen i västvärlden kommer att öka särskilt mycket framöver, men de låga räntenivåerna gör samtidigt att den knappast kommer att minska heller. Sammantaget är det troligaste att världsekonomin tuffar på med något minskad fart framöver. Men i så fall är det många bra bolag som levererar betydligt högre avkastning än vad dagens kurser skulle tala för. Rädslans makt Den här gången är det annorlundasjukan är ofta en tydlig indikation på att priserna på en marknad stigit till orimligt höga nivåer. Enligt vår uppfattning är den lika bra som indikation på att de sjunkit orimligt lågt. Där är vi nu. Vi har i och för sig befunnit oss där ett tag, men vi kommer inte att bli kvar här för alltid. Erfarenheten visar att även om orsakerna till uppgångar och ras upplevs som helt nya varje gång, så är de underliggande krafterna likväl desamma och bekanta mönster upprepar sig gång på gång. Börserna kan falla kraftigt på kort tid, så som de alltid har gjort tidigare. Men börserna kommer att stiga till nya toppnivåer igen, så som de alltid har gjort tidigare. Exakt när marknaden vänder är det ingen som kan förutsäga med säkerhet. Många försöker. Men erfarenheten visar att de flesta misslyckas oftare än de lyckas. Därför har vi en annan strategi. Såväl i goda som i dåliga tider är uppgiften för ODINs portföljförvaltare att hålla både rädslan och girigheten i schack. Här är investeringsprocessen viktig eftersom den säkrar en konsekvent och disciplinerad strategi över tid. Frågan vi alla ställer oss är: äger vi de rätta bolagen? Svaret kan man bara hitta i bolagens fundamentala värde. Vår uppfattning är att marknadens rådande värdering utgår från ett värre scenario för de bolag vi äger än det som är mest sannolikt om man ser till historisk erfarenhet och våra kunskaper om företagens värdeskapande förmåga. Glappet mellan cykliska och defensiva aktier är rekordstort. Värderingen på aktiemarknaden globalt säger just nu att marknaden väntar sig att resultaten ska försämras med 30 procent. Vi hittar inget vidare stöd i de fundamentala faktorerna för en så kraftig försämring. Rädslan har gått som en löpeld bland marknadsaktörerna, och bra aktier dras ned till onaturligt låga nivåer. Efter sådana perioder framstår den här typen av aktier ofta som billiga. För investerare med tålamod och förmåga att stänga ute larmet från en känslostyrd marknad kan perioder som dessa skapa möjlighet till utmärkta investeringar. En tydlig indikation på det är att en rad industriella aktörer på sistone har passat på att göra tunga investeringar och till och med köpt upp börsnoterade bolag till vad de uppfattar som bra priser vid en långsiktig investering. På samma sätt har ODINs förvaltningsteam arbetat intensivt under de senaste månaderna för att positionera våra portföljer väl. Därför har vi en stark tro på våra portföljers framtidsutsikter, trots att det stormar på marknaden. Jarle Sjo Ansvarig förvaltare för ODIN Maritime, och ODIN Offshore. Att bolagen faktiskt tjänar pengar och har reella värden, minskar risken för potentiella luftslott bland värdebolagen. Det är nyttigt att läsa rapporter om bolag och den omvärld de är verksamma i. Att se det med egna ögon ger dock en ännu djupare kunskap och bättre förståelse. En viktig del av våra förvaltares arbete är att resa runt och besöka olika marknader och bolag. I samtal med bolagens ledningar lär vi oss mer om bolagen och de marknader de är aktiva i. Sådan kunskap utgör en viktig del av den totala analysen vi gör av bolaget vi överväger att investera i. Vi tror att det är möjligt att hitta många nya solida, undervärderade bolag bolag vi tror kommer att bli morgondagens vinnare. Ända sedan starten har vi följt samma investeringsfilosofi. Filosofin, i kombination med förvaltarnas goda hantverk, har gett andelsägarna hög meravkastning under många år. Resultaten kan du själv se i avkastningsöversikten på nästa sida.

4 Avkastningshistorik per 30 september 2011 Startdatum mån Hittills i år 12 mån 3 åren 5 åren 10 åren Sedan start AKTIEFOND ODIN Norden ,6 % 26,6 % 16,1 % 0,5 % 6,3 % 9,2 % 12,4 % VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,9 % 8,9 % 21,4 % 29,3 % 14,7 % 22,7 % 2,5 % 1,0 % 2,1 % 3,2 % 6,5 % 10,8 % 8,6 % 19,5 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge ,2 % 13,7 % 25,1 % 31,5 % 20,8 % 16,2 % 0,4 % 0,6 % 2,7 % 6,0 % 7,4 % 8,6 % 9,3 % 16,7 % Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige ,7 % 10,2 % 23,9 % 25,4 % 11,2 % 15,6 % 2,3 % 5,7 % 2,1 % 1,6 % 8,0 % 11,6 % 11,0 % 16,1 % OMXSB Cap GI ODIN Europa ,3 % 7,6 % 20,5 % 18,6 % 14,9 % 9,2 % 8,0 % 1,4 % 0,3 % 8,7 % 7,1 % 0,6 % 10,7 % 1,8 % MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB ,9 % 6,6 % 13,9 % 22,2 % 9,8 % 10,6 % 3,0 % 2,7 % 5,4 % 7,5 % 0,3 % 4,0 % 0,4 % 2,0 % MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global ,5 % 5,3 % 18,3 % 15,8 % 9,3 % 9,2 % 3,0 % 3,3 % 3,8 % 5,1 % 6,2 % 0,9 % 5,5 % 0,1 % MSCI World Net Index ODIN Global SMB ,3 % 8,7 % 10,7 % 21,1 % 2,2 % 13,2 % 0,3 % 1,4 % 3,5 % 7,1 % 0,8 % 0,2 % 1,3 % 0,7 % MSCI World Net Small Cap Index ODIN Emerging Markets ,1 % 5,2 % 14,7 % 21,7 % 1,8 % 15,6 % 4,4 % 2,2 % 1,7 % 0,2 % 4,1 % 7,0 % 4,9 % 4,2 % MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD ODIN Maritim ,9 % 10,9 % 20,4 % 34,2 % 14,3 % 22,1 % 6,0 % 13,3 % 3,5 % 8,4 % 11,1 % 14,5 % 7,4 % 11,5 % MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore ,3 % 13,1 % 33,3 % 25,0 % 26,0 % 8,4 % 10,8 % 5,5 % 6,6 % 5,3 % 4,4 % 10,9 % 0,8 % 6,3 % Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Eiendom (Fastighet) ,2 % 8,1 % 21,0 % 11,0 % 1,5 % 5,1 % 7,2 % 12,4 % 0,9 % 4,2 % 6,4 % 16,0 % 0,5 % 15,9 % Carnegie Sweden Real Estate Index * ODIN Eiendom I (Fastighet I) ,8 % 8,1 % 16,4 % 11,8 % 9,9 % 13,2 % 0,7 % 12,4 % 11,0 % 8,7 % Carnegie Sweden Real Estate Index * 7,8 % 16,4 % 11,3 % 1) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Roburs Europafond. 2) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Templeton Global Fund A. 4) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Templeton Global Smaller Companies Fund. *Referensindexet är inte utdelningsjusterat. Startdatum Hittills i år mån Yield per år Räntekänslighet Sedan start totalt RÄNTEFOND ODIN Moneymarket EUR ,2 % 0,1 % 3,4 % 0,1 Index 1,1 % 0,1 % ODIN Penningmarknad SEK ,3 % 0,1 % 2,9 % 0,2 Index 1,3 % 0,1 % 4,2 % 9,5 % 6,6 % 6,0 % ODIN har i Hugin & Munin återgivit källor som värderas som pålitliga. ODIN kan emellertid inte garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. Uttalanden i denna Hugin & Munin reflekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då den framställdes. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebära att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i Hugin & Munin liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen, förvaltarens kunnande, fondens risk samt kostnader vid teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall.

5 MÅNADENS TEMA Läge att blicka österut? Skuldkrisen härjar i Europa, och med så mycket som händer i vårt närområde kan det vara svårt att fokusera på vad som händer utanför de europeiska gränserna. D en kinesiska ekonomin har fått allt mindre utrymme i medias ekonomirapportering på sistone. Detta trots att media, för bara några månader sedan, framställde en hotande överhettning i Kina som det största hotet mot den globala tillväxten. Nu kan vi konstatera att någon överhettning i Kinas ekonomi faktiskt inte kan skönjas. Istället verkar Kina i dagsläget må synnerligen bra om man jämför med våra mer närliggande områden, sett ur ett geografiskt perspektiv. Kinas BNP utgör 10 procent av den globala BNP:n, vilket kan jämföras med USA som svarar för 22 procent av den globala BNP:n. Kina bidrog dock med hela 30 procent av BNPtillväxten under 2010 och det bidraget väntas fortsätta växa. Före millennieskiftet var Kina världens sjätte största ekonomi, drygt tio år senare tog sig Kina upp till en andra plats på listan över världens största ekonomier. I början av 2011 toppade Kina Asiens tillväxtlista med en förväntad BNPtillväxt på 9,6 procent under Överlag är det i Asien som de snabbast växande tillväxtekonomierna finns, och ett starkt skäl till det är att länder som exempelvis Kazakstan får rejält med draghjälp från Kina. Intressant statistik från SCB visar att Sveriges export till Asien är mer omfattande än exporten till USA (Asien svarar för 12 procent medan USA svarar för 7,3 procent) och den svenska exporten till Asien ökar kontinuerligt i betydelse och blir allt viktigare för den svenska exportindustrin. Intressant att notera är att långsiktiga investerare i råvaror och underleverantörer till oljeindustrin, såsom oljeriggsbolag och oljeservicebolag har all anledning att följa upp vad som egentligen händer i Kina. Den snabba ekonomiska tillväxten i Kina talar nämligen för 6 att bristen på olja kommer att öka dramatiskt. Oljekonsumtionen per invånare i Kina utgör cirka en tiondel av konsumtionen i det mer utvecklade grannlandet Sydkorea. Om Kina närmar sig samma konsumtion skulle det innebära en ökad efterfrågan på cirka 50 procent. Kina har fortsatt en hel del hemläxa att göra, för att kunna mäta sig med de största ekonomiska makterna, särskilt vad avser deras hard currency regime och det politiska systemet. På kort sikt är det en utmaning att de kinesiska lönerna stiger kraftigt. Detta driver upp produktionskostnaderna, och har fått flera internationella företag att överväga att flytta produktionen till andra länder. Samtidigt är denna utveckling positiv på lång sikt. Kina klättrar i värdekedjan och utvecklas till en ekonomi med en inhemsk privatkonsumtion som en allt viktigare del av den ekonomiska tillväxten. En annan viktig reservation är att det inte finns något tydligt samband mellan den de positiva framtidsutsikterna för den kinesiska realekonomin och den enorma uppgången på den kinesiska aktiemarknaden. ODIN är försiktigt med direkt exponering mot den kinesiska aktiemarknaden just nu, eftersom vi upplever stora utmaningar inom företagsregleringar och styrningen av kinesiska företag. Den kinesiska aktiemarknaden är också sårbar för effekterna av nervösa pengar från västerländska investerare, vilket driver upp volatiliteten. Därför föredrar vi på ODIN en högre grad indirekt exponering genom innehav i västerländska företag med exponering mot den starka kinesiska ekonomin. Det tror vi ger god risk/reward i framtiden, samtidigt som vi på så vis har bättre kontroll på risken för nedgångar. En sådan exponering finner du särskilt i fonderna ODIN Global, ODIN Global SMB och ODIN Emerging Markets.

6 ODINs aktiefonder Alla ODINs aktiefonder förvaltas aktivt enligt ODINs långsiktiga, värdeorienterade investeringsfilosofi. Utbudet ger dig möjligheten att skapa en portfölj som passar just dina behov och önskemål. Världen Genom ODIN Global och ODIN Global SMB äger vi ledande bolag från hela världen, medan ODIN Emerging Markets är fokuserad på bolag med exponering mot framväxande ekonomier ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Emerging Markets Europa en region med stor mångfald där vi finner ett brett utbud av spännande och traditionsrika bolag som bland annat förvaltar några av världens starkaste varumärken ODIN Europa ODIN Europa SMB Norden en dynamisk region med en rad världsledande bolag i branscher som olja och oljeservice, gruvindustri, fisk, träindustri, verkstadsindustri och elektronik. ODIN Norden ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Sektor offshore, shipping och fastighet är sektorer vi på ODIN är väl förtrogna med och som vi anser är speciellt attraktiva. ODIN Offshore ODIN Maritim ODIN Eiendom I Hur köper jag fondandelar? Du blir andelsägare hos ODIN Fonder genom att göra en engångsinsättning eller genom att starta ett månadssparande via autogiro. Nya kunder behöver fylla i en teckningsanmälan som skickas tillsammans med en vidimerad kopia av legitimation. Teckningsanmälan Blanketter för teckningsanmälan finns att hämta på vår webbplats Om du hellre vill ha den skickad per post, kontaktar du vår kundservice på telefon eller på epost ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate 11, N0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, N0122 Oslo Phone: Fax: Org.nr.: NO Selskapet er et heleid dotterselskap i Sparebank 1 Gruppen AS ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS, Norge Stureplan 13, Stockholm, P.O. Box 238, Stockholm Phone: Fax: Org.nr.: Företaget är helägt av Sparebank Bank 1 Gruppen AS

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Börsen stiger 2009 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder år 1990-2010 Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Företagens resultat väger tyngst Augusti 2007 kommer att bli ihågkommen som en orolig månad på världens börser. I dessa stormiga tider är det viktigt

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Hur går det för ODIN Europa? De europeiska företagen har gått igenom en period fylld av utmaningar i kölvattnet av oron på finansmarknaderna. Det har

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Marknadsstörningar ger möjligheter Företagens resultattillväxt avtog något under andra halvåret 2007, men värderingen av företagen är fortsatt försiktig

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 ODIN Sverige Volvo rullar in i Kina ODIN har nyligen besökt Kina för att träffa Volvos kommande joint venture (JV)-partner, det statsägda Dongfeng Motor.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Veckan som gick Flera av de stora marknaderna nådde nya toppnoteringar under föregående vecka. Dow Jones passerade för första gången 16.000 poäng. Utvecklingen

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 44-2013 Veckan som gick Varje ord från den amerikanska centralbanken («Fed») tolkas ingående och texten som kom från veckans centralbanksmöte var inget undantag.

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013 Veckan som gick Efter de senaste toppnoteringarna på aktiemarknaderna såg vi en nedgång i de flesta marknaderna under förra veckan. Utvecklingen på utvalda

Läs mer

ODINs veckokommentar 21-2014

ODINs veckokommentar 21-2014 ODINs veckokommentar 21-2014 Veckan som gick Aktiemarknadsutvecklingen senaste veckan* Aktiemarknaderna reagerade positivt i slutet av veckan tack vare bra produktionssiffror i Kina och tro på en fortsatt

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11%

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11% Månadsbrev Juni 2012 Strategi under juni Ekonomiska problemen fortsätter liksom stödpaketen Europas ledare samlades och kom överens om nya stödpaket, vilket gladde finansmarknaderna. Aktiemarkanden steg

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A Februari 2015

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A Februari 2015 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK A Februari 2015 Holberg Kredit SEK A Holberg Kredit SEK A är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK A är en så kallad

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Därför. ODINs aktiefonder

Därför. ODINs aktiefonder Därför ODINs aktiefonder Sparande i aktiefonder Att få högre avkastning på sparpengarna handlar om en sak: än man annars skulle få. ODIN Fonder Södra Hesperiagatan 10, 00100 Helsingfors Tfn 09 4735 5100

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index

Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Bergen, 19. februari 2013 Till andelsägarna i Holberg Global förslag om fusion med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) förvaltar fonderna Holberg Global Index (Index) och Holberg

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015

Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK C Juni 2015 Holberg Kredit SEK C Holberg Kredit SEK C är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK C är en så kallad

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Månadsbrev September 2011 Strategi under september Det grekiska dramat andra akten Även september månad fortsatte i moll, även om det inte var med samma omfattning som månaden innan. Precis som tidigare

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Månadsbrev Juni 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Temenos 6,3% Palfinger 6,2% Andritz 5,5% Fuchs 5,4% Imtech 5,3% Största positivt bidrag

Månadsbrev Juni 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Temenos 6,3% Palfinger 6,2% Andritz 5,5% Fuchs 5,4% Imtech 5,3% Största positivt bidrag Månadsbrev Juni 2011 Strategi under juni Grekland Ridån gick ner för aktpaus i dramat Juni kom i mångt och mycket att domineras av händelseutvecklngen kring den accelererande skuldkrisen i Grekland. Insatserna

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer