Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011"

Transkript

1 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare tvärtom. Mycket är osäkert men ryktena om världens undergång är överdrivna. M SCI World föll 6,1 procent i septem branschens förmåga att fungera som ber efter att ha rasat 6,8 procent smörjmedel i det ekonomiska maskineriet. månaden innan. MSCI Europe backade under samma period med 4,6 procent. Det För det tredje är det osäkert om den prinorska indexet MSCI Nordic Countries föll vata sektorn i västvärlden är villig och 5,8 procent i september.* Det så kallade kapabel att träda in som den ekonomiska VIXindexet, som mäter svängningarna på tillväxtens draglok i den offentliga sekaktiemarknaden, låg kvar på samma höga torns ställe. nivåer som i augusti. Statsfinansiell kris Förklaringen till de kraftiga kursrasen och Beslutsfattarna i Europa och USA har ansvängningarna under tredje kvartalet är svaret för att väga det kortsiktiga behovet den ovanligt stora osäkerhet som råder av ekonomisk stimulans mot det långsikjust nu och som försvårar marknadens tiga behovet av att betala av på stora statsvärdering av ekonomiska prognoser och skulder. Det är en avvägning som kräver resultatförväntningar. Osäkerheten har både lyhördhet och handlingskraft, och främst tre grunder: man måste ta itu med de svåra strukturella utmaningar som har skapat dagens För det första är det oklart hur vissa euro situation med höga skulder och svag konpeiska länder och USA ska kunna betala av kurrenskraft. på sina enorma statsskulder och samtidigt stimulera en svag konjunktur. Men varken europeiska eller amerikanför det andra råder osäkerhet kring finans ska politiker har visat sig från sin mest *All kursutveckling anges i lokal valuta. handlingskraftiga eller rationella sida de senaste månaderna. Deras ibland häpnadsväckande fumlighet både frustrerar och skrämmer marknaderna och är den främsta förklaringen till de stora svängningar vi har sett den senaste tiden. Det är ett faktum att politiska processer ofta tar längre tid och har ett rörigare förlopp än vad finansmarknaderna känner sig tillfreds med. Men det har varit ovanligt illa de senaste månaderna. Den våldsamma antipati som präglar arbetet och retoriken i den amerikanska kongressen, och den förlamande oviljan bland ledande europeiska politiker att ta itu med euroområdets problem på allvar, kommer högst olägligt i en situation där världsekonomin mer än någonsin är beroende av politisk handlingskraft och ledarskap för att utvecklingen ska kunna vändas i en mer positiv riktning. Det har länge varit tydligt att politiska

2 beslutsfattare vill förhala och skjuta problemen framför sig i hopp om att bli kvitt dem tack vare ekonomisk tillväxt och/eller inflation. Men finansmarknaderna har vid upprepade tillfällen tvingat politikerna att vidta åtgärder för att lugna situationen, även om det skett motvilligt. Hittills har detta växelspel inte gett någon trovärdig eller bestående lösning på marknadens bekymmer, varken i USA eller i Europa. Ett viktigt skäl till trögheten på politisk nivå är att det rör sig om reella och kraftiga motsättningar som inte låter sig lösas utan vidare. Detta gäller särskilt i euroområdet. Grekland är konkursmässigt och klarar knappast att betala sin enorma statsskuld. Frågan är vem som ska ta hand om räkningen. De euroländer som har skött sig vill givetvis inte skicka räkningen vidare till sina skattebetalare. De har därför lobbat för lösningar som innebär att privata långivare till Grekland ska stå för en del av notan. Men detta har skapat ett nytt problem: Eftersom europeiska banker är de privata investerare som har stört exponering mot den grekiska statsskulden leder kravet om att dela på räkningen till oro för bankväsendets soliditet. Och därmed är vi framme vid nästa osäkerhetsmoment. Finanskris Bankväsendet spelar en unik roll i vår moderna penningekonomi genom vad som brukar kallas dess kreditskapande förmåga. I stora drag innebär det att bankerna skapar pengar genom att låna ut de medel som sätts in. De pengar vi har på kontot är hela tiden i princip tillgängliga för oss, men samtidigt görs de under en period tillgängliga för bankens låntagare. Förutsatt att inte alla sparare går till banken i samma ögonblick för att ta ut sina pengar, och att de flesta låntagare betalar av sina lån i tid, fungerar systemet väldigt bra. De förmögna får ränta på sitt sparande och de som behöver kapital får tillgång till det. Men om en stor andel låntagare missköter sina lån, eller om ett stort antal sparare får intrycket att pengarna inte längre är säkra på banken, brakar systemet samman med full kraft på mycket kort tid. Och eftersom bankerna är tätt sammanflätade genom lån till och insättningar hos varandra smittar problem hos en bank snabbt av sig på andra. Detta är just vad många befarar ska hända med de europeiska bankerna om enorma lån från bankerna till vissa europeiska länder plötsligt blir värdelösa. Senast vi befann oss i en liknande situation var under finanskrisen Den gången agerade politiska beslutsfattare över hela världen snabbt och samordnat genom insättningsgarantier, räddningspaket och åtgärder för att undvika en kollaps för det internationella finanssystemet. Men de senaste månadernas politiska skådespel har gjort att många tvivlar på beslutsfattarnas förmåga att hantera utmaningarna framför oss på ett lika bra sätt. Samtidigt råder inget tvivel om att politiska beslutsfattare, och inte minst centralbankerna, är mycket medvetna om problemet och att det finns en växande vilja att stärka de mest utsatta bankernas kapitalisering för att undvika en ny tvärnit på kreditmarknaden. Det är svårt att föreställa sig att beslutsfattarna inte kommer att agera med kraft om en ny finanskollaps hotar. Än så länge är vi lyckligtvis inte där. På grund av bankernas centrala roll i ekonomin och deras för tillfället mycket utsatta position smörjer inte finansbranschen maskineriet genom sitt kreditskapande just nu i lika hög grad som den hade kunnat göra. Alla håller på sina insättningar för att stärka den egna balansräkningen och därmed är det många värdeskapande projekt som inte får tillgång till kapital. Följden blir sannolikt att tillväxten framöver blir svagare än vad vi är vana vid från vanliga konjunkturuppgångar. Exakt hur mycket svagare debatteras intensivt. De senaste månaderna har tydligt visat att många investerare på aktiemarknaderna har en mer pessimistisk syn än analytikerna och bolagen själva. Det stora avståndet mellan dessa grupper bidrar i sig till att öka osäkerheten, och det är först när parterna närmar sig varandras verklighetsuppfattning som man kan vänta sig att marknaden lugnar sig och hittar fotfästet. Som aktiva förvaltare har vi på ODIN naturligtvis också vår syn på situationen. Mer om det lite senare. Förtroendekris Till skillnad från den offentliga sektorn har den privata sektorn i Europa och USA använt tiden sedan finanskrisen 2008 till att minska sina skulder. Man har med andra ord sparat pengar i stället för att låta dem rinna iväg. Den ekonomiska återhämtningen under 2009 och 2010 drevs i hög grad av den offentliga sektorns konsumtion och ökade efterfrågan. Men nu måste den offentliga sektorn i många länder spara och betala av på sina skulder. Om den ekonomiska tillväxten ska fortsätta måste därför hushåll och företag ta över som draglok för investeringar och efterfrågan. Frågan är huruvida de är villiga och kapabla att axla den rollen. Utmaningarna är många, i synnerhet för hushållen i USA. För det första tar det lång tid att betala av en stor skuld. Samtidigt är den amerikanska arbetslösheten fortsatt hög, den svaga bostadsmarknaden gör att många sitter med negativt eget kapital och den svaga börsutvecklingen minskar förmögenhetsvärdet. Det gör att många amerikanska hushåll har goda skäl att vara försiktiga med sin konsumtion framöver. Dessutom bidrar den allmänna oron och osäkerheten till att göra människor mer defensiva. De skjuter upp stora inköp och investeringar tills de känner sig säkrare på framtidsutsikterna. Å andra sidan är läget bland de ameri Så investerar vi ODIN är en aktiv förvaltare som kan investera fritt, oavsett bolagets storlek eller vikt i ett marknadsindex. Vi investerar i bolag som vi anser har de egenskaper som behövs för att bli morgondagens vinnare. Vårt jobb som fondförvaltare är att ge våra andelsägare del i bolagens värdeökning. I ODIN förstår vi betydelsen av att ta egna, självständiga investeringsbeslut. Våra investeringsbeslut tas mot bakgrund av grundliga bolagsanalyser i branscher och marknader som vi har god kännedom om och där vi vet vad som skapar resultaten. Vi är långsiktiga ägare och vårt agerande påverkas inte av kortsiktiga svängningar i marknaden. Vi fördrar så kallade värdebolag framför tillväxtbolag. Detta är bolag med solid omsättning och god resultatutveckling som är undervärderade i förhållande till estimaten för långsiktiga resultat och bokförda värden.

3 kanska företagen mycket gott. Under de senaste åren har de samlat på sig en historiskt hög likviditet, och balansräkningarna är robustare än på länge. Det skapar stort utrymme för investeringar, uppköp eller ökad aktieutdelning. På motsvarande sätt har ett högt sparande bland hushållen under de senaste åren skapat större privatekonomiskt utrymme, vilket gör att konsumtionen kan ta fart så snart amerikanerna känner sig trygga med sin framtid. Dessutom håller USA:s dominans i världsekonomin på att minska. Tillväxtmarknaderna spelar en allt större roll, och här är situationen en helt annan än i väst. När oro och svag utveckling i Europa och USA bidrar till att dämpa priset på olja och andra viktiga råvaror innebär det stora lättnader för konsumenterna i tillväxtländerna, som kan använda en större andel av sina pengar till annat än mat och bränsle. Minskad fart Sannolikheten för en recession i delar av världen har ökat under de senaste månaderna, men det troligaste scenariot är fortfarande en period med dämpad tillväxt ingen recession. I likhet med de flesta tycker vi att det är oroväckande rörigt på politisk nivå i Europa och USA, men vi tror trots det inte att det finns fog för några domedagsprofetior. Med tanke på oron för framtiden är det inte troligt att den privata konsumtionen i västvärlden kommer att öka särskilt mycket framöver, men de låga räntenivåerna gör samtidigt att den knappast kommer att minska heller. Sammantaget är det troligaste att världsekonomin tuffar på med något minskad fart framöver. Men i så fall är det många bra bolag som levererar betydligt högre avkastning än vad dagens kurser skulle tala för. Rädslans makt Den här gången är det annorlundasjukan är ofta en tydlig indikation på att priserna på en marknad stigit till orimligt höga nivåer. Enligt vår uppfattning är den lika bra som indikation på att de sjunkit orimligt lågt. Där är vi nu. Vi har i och för sig befunnit oss där ett tag, men vi kommer inte att bli kvar här för alltid. Erfarenheten visar att även om orsakerna till uppgångar och ras upplevs som helt nya varje gång, så är de underliggande krafterna likväl desamma och bekanta mönster upprepar sig gång på gång. Börserna kan falla kraftigt på kort tid, så som de alltid har gjort tidigare. Men börserna kommer att stiga till nya toppnivåer igen, så som de alltid har gjort tidigare. Exakt när marknaden vänder är det ingen som kan förutsäga med säkerhet. Många försöker. Men erfarenheten visar att de flesta misslyckas oftare än de lyckas. Därför har vi en annan strategi. Såväl i goda som i dåliga tider är uppgiften för ODINs portföljförvaltare att hålla både rädslan och girigheten i schack. Här är investeringsprocessen viktig eftersom den säkrar en konsekvent och disciplinerad strategi över tid. Frågan vi alla ställer oss är: äger vi de rätta bolagen? Svaret kan man bara hitta i bolagens fundamentala värde. Vår uppfattning är att marknadens rådande värdering utgår från ett värre scenario för de bolag vi äger än det som är mest sannolikt om man ser till historisk erfarenhet och våra kunskaper om företagens värdeskapande förmåga. Glappet mellan cykliska och defensiva aktier är rekordstort. Värderingen på aktiemarknaden globalt säger just nu att marknaden väntar sig att resultaten ska försämras med 30 procent. Vi hittar inget vidare stöd i de fundamentala faktorerna för en så kraftig försämring. Rädslan har gått som en löpeld bland marknadsaktörerna, och bra aktier dras ned till onaturligt låga nivåer. Efter sådana perioder framstår den här typen av aktier ofta som billiga. För investerare med tålamod och förmåga att stänga ute larmet från en känslostyrd marknad kan perioder som dessa skapa möjlighet till utmärkta investeringar. En tydlig indikation på det är att en rad industriella aktörer på sistone har passat på att göra tunga investeringar och till och med köpt upp börsnoterade bolag till vad de uppfattar som bra priser vid en långsiktig investering. På samma sätt har ODINs förvaltningsteam arbetat intensivt under de senaste månaderna för att positionera våra portföljer väl. Därför har vi en stark tro på våra portföljers framtidsutsikter, trots att det stormar på marknaden. Jarle Sjo Ansvarig förvaltare för ODIN Maritime, och ODIN Offshore. Att bolagen faktiskt tjänar pengar och har reella värden, minskar risken för potentiella luftslott bland värdebolagen. Det är nyttigt att läsa rapporter om bolag och den omvärld de är verksamma i. Att se det med egna ögon ger dock en ännu djupare kunskap och bättre förståelse. En viktig del av våra förvaltares arbete är att resa runt och besöka olika marknader och bolag. I samtal med bolagens ledningar lär vi oss mer om bolagen och de marknader de är aktiva i. Sådan kunskap utgör en viktig del av den totala analysen vi gör av bolaget vi överväger att investera i. Vi tror att det är möjligt att hitta många nya solida, undervärderade bolag bolag vi tror kommer att bli morgondagens vinnare. Ända sedan starten har vi följt samma investeringsfilosofi. Filosofin, i kombination med förvaltarnas goda hantverk, har gett andelsägarna hög meravkastning under många år. Resultaten kan du själv se i avkastningsöversikten på nästa sida.

4 Avkastningshistorik per 30 september 2011 Startdatum mån Hittills i år 12 mån 3 åren 5 åren 10 åren Sedan start AKTIEFOND ODIN Norden ,6 % 26,6 % 16,1 % 0,5 % 6,3 % 9,2 % 12,4 % VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland ,9 % 8,9 % 21,4 % 29,3 % 14,7 % 22,7 % 2,5 % 1,0 % 2,1 % 3,2 % 6,5 % 10,8 % 8,6 % 19,5 % OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge ,2 % 13,7 % 25,1 % 31,5 % 20,8 % 16,2 % 0,4 % 0,6 % 2,7 % 6,0 % 7,4 % 8,6 % 9,3 % 16,7 % Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige ,7 % 10,2 % 23,9 % 25,4 % 11,2 % 15,6 % 2,3 % 5,7 % 2,1 % 1,6 % 8,0 % 11,6 % 11,0 % 16,1 % OMXSB Cap GI ODIN Europa ,3 % 7,6 % 20,5 % 18,6 % 14,9 % 9,2 % 8,0 % 1,4 % 0,3 % 8,7 % 7,1 % 0,6 % 10,7 % 1,8 % MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB ,9 % 6,6 % 13,9 % 22,2 % 9,8 % 10,6 % 3,0 % 2,7 % 5,4 % 7,5 % 0,3 % 4,0 % 0,4 % 2,0 % MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global ,5 % 5,3 % 18,3 % 15,8 % 9,3 % 9,2 % 3,0 % 3,3 % 3,8 % 5,1 % 6,2 % 0,9 % 5,5 % 0,1 % MSCI World Net Index ODIN Global SMB ,3 % 8,7 % 10,7 % 21,1 % 2,2 % 13,2 % 0,3 % 1,4 % 3,5 % 7,1 % 0,8 % 0,2 % 1,3 % 0,7 % MSCI World Net Small Cap Index ODIN Emerging Markets ,1 % 5,2 % 14,7 % 21,7 % 1,8 % 15,6 % 4,4 % 2,2 % 1,7 % 0,2 % 4,1 % 7,0 % 4,9 % 4,2 % MSCI Daily TR Net Emerging Markets USD ODIN Maritim ,9 % 10,9 % 20,4 % 34,2 % 14,3 % 22,1 % 6,0 % 13,3 % 3,5 % 8,4 % 11,1 % 14,5 % 7,4 % 11,5 % MSCI World Gross Marine Index ODIN Offshore ,3 % 13,1 % 33,3 % 25,0 % 26,0 % 8,4 % 10,8 % 5,5 % 6,6 % 5,3 % 4,4 % 10,9 % 0,8 % 6,3 % Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index * ODIN Eiendom (Fastighet) ,2 % 8,1 % 21,0 % 11,0 % 1,5 % 5,1 % 7,2 % 12,4 % 0,9 % 4,2 % 6,4 % 16,0 % 0,5 % 15,9 % Carnegie Sweden Real Estate Index * ODIN Eiendom I (Fastighet I) ,8 % 8,1 % 16,4 % 11,8 % 9,9 % 13,2 % 0,7 % 12,4 % 11,0 % 8,7 % Carnegie Sweden Real Estate Index * 7,8 % 16,4 % 11,3 % 1) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Roburs Europafond. 2) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Roburs Småbolagsfond Europa. 3) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Templeton Global Fund A. 4) Från till var fonden en fondifond som uteslutande investerade i Templeton Global Smaller Companies Fund. *Referensindexet är inte utdelningsjusterat. Startdatum Hittills i år mån Yield per år Räntekänslighet Sedan start totalt RÄNTEFOND ODIN Moneymarket EUR ,2 % 0,1 % 3,4 % 0,1 Index 1,1 % 0,1 % ODIN Penningmarknad SEK ,3 % 0,1 % 2,9 % 0,2 Index 1,3 % 0,1 % 4,2 % 9,5 % 6,6 % 6,0 % ODIN har i Hugin & Munin återgivit källor som värderas som pålitliga. ODIN kan emellertid inte garantera att informationen från källorna vare sig är precisa eller kompletta. Uttalanden i denna Hugin & Munin reflekterar ODINs marknadssyn vid tidpunkten då den framställdes. Anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan handla för egen räkning i flera typer av finansiella instrument. Detta innebära att anställda i ODIN Forvaltning/ODIN Fonder kan äga värdepapper i företag som nämns i Hugin & Munin liksom andelar i ODINs värdepappersfonder. Anställdas egenhandel ska ske i överensstämmelse med ODIN Forvaltnings interna riktlinjer för anställdas egenhandel. Dessa riktlinjer är utarbetade i överensstämmelse med norska värdepappershandelslagen och Verdipapirfondenes Forenings branschstandard. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bl.a. på marknadsutvecklingen, förvaltarens kunnande, fondens risk samt kostnader vid teckning, förvaltning och inlösen. Avkastningen kan bli negativ som en följd av kursfall.

5 MÅNADENS TEMA Läge att blicka österut? Skuldkrisen härjar i Europa, och med så mycket som händer i vårt närområde kan det vara svårt att fokusera på vad som händer utanför de europeiska gränserna. D en kinesiska ekonomin har fått allt mindre utrymme i medias ekonomirapportering på sistone. Detta trots att media, för bara några månader sedan, framställde en hotande överhettning i Kina som det största hotet mot den globala tillväxten. Nu kan vi konstatera att någon överhettning i Kinas ekonomi faktiskt inte kan skönjas. Istället verkar Kina i dagsläget må synnerligen bra om man jämför med våra mer närliggande områden, sett ur ett geografiskt perspektiv. Kinas BNP utgör 10 procent av den globala BNP:n, vilket kan jämföras med USA som svarar för 22 procent av den globala BNP:n. Kina bidrog dock med hela 30 procent av BNPtillväxten under 2010 och det bidraget väntas fortsätta växa. Före millennieskiftet var Kina världens sjätte största ekonomi, drygt tio år senare tog sig Kina upp till en andra plats på listan över världens största ekonomier. I början av 2011 toppade Kina Asiens tillväxtlista med en förväntad BNPtillväxt på 9,6 procent under Överlag är det i Asien som de snabbast växande tillväxtekonomierna finns, och ett starkt skäl till det är att länder som exempelvis Kazakstan får rejält med draghjälp från Kina. Intressant statistik från SCB visar att Sveriges export till Asien är mer omfattande än exporten till USA (Asien svarar för 12 procent medan USA svarar för 7,3 procent) och den svenska exporten till Asien ökar kontinuerligt i betydelse och blir allt viktigare för den svenska exportindustrin. Intressant att notera är att långsiktiga investerare i råvaror och underleverantörer till oljeindustrin, såsom oljeriggsbolag och oljeservicebolag har all anledning att följa upp vad som egentligen händer i Kina. Den snabba ekonomiska tillväxten i Kina talar nämligen för 6 att bristen på olja kommer att öka dramatiskt. Oljekonsumtionen per invånare i Kina utgör cirka en tiondel av konsumtionen i det mer utvecklade grannlandet Sydkorea. Om Kina närmar sig samma konsumtion skulle det innebära en ökad efterfrågan på cirka 50 procent. Kina har fortsatt en hel del hemläxa att göra, för att kunna mäta sig med de största ekonomiska makterna, särskilt vad avser deras hard currency regime och det politiska systemet. På kort sikt är det en utmaning att de kinesiska lönerna stiger kraftigt. Detta driver upp produktionskostnaderna, och har fått flera internationella företag att överväga att flytta produktionen till andra länder. Samtidigt är denna utveckling positiv på lång sikt. Kina klättrar i värdekedjan och utvecklas till en ekonomi med en inhemsk privatkonsumtion som en allt viktigare del av den ekonomiska tillväxten. En annan viktig reservation är att det inte finns något tydligt samband mellan den de positiva framtidsutsikterna för den kinesiska realekonomin och den enorma uppgången på den kinesiska aktiemarknaden. ODIN är försiktigt med direkt exponering mot den kinesiska aktiemarknaden just nu, eftersom vi upplever stora utmaningar inom företagsregleringar och styrningen av kinesiska företag. Den kinesiska aktiemarknaden är också sårbar för effekterna av nervösa pengar från västerländska investerare, vilket driver upp volatiliteten. Därför föredrar vi på ODIN en högre grad indirekt exponering genom innehav i västerländska företag med exponering mot den starka kinesiska ekonomin. Det tror vi ger god risk/reward i framtiden, samtidigt som vi på så vis har bättre kontroll på risken för nedgångar. En sådan exponering finner du särskilt i fonderna ODIN Global, ODIN Global SMB och ODIN Emerging Markets.

6 ODINs aktiefonder Alla ODINs aktiefonder förvaltas aktivt enligt ODINs långsiktiga, värdeorienterade investeringsfilosofi. Utbudet ger dig möjligheten att skapa en portfölj som passar just dina behov och önskemål. Världen Genom ODIN Global och ODIN Global SMB äger vi ledande bolag från hela världen, medan ODIN Emerging Markets är fokuserad på bolag med exponering mot framväxande ekonomier ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Emerging Markets Europa en region med stor mångfald där vi finner ett brett utbud av spännande och traditionsrika bolag som bland annat förvaltar några av världens starkaste varumärken ODIN Europa ODIN Europa SMB Norden en dynamisk region med en rad världsledande bolag i branscher som olja och oljeservice, gruvindustri, fisk, träindustri, verkstadsindustri och elektronik. ODIN Norden ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland Sektor offshore, shipping och fastighet är sektorer vi på ODIN är väl förtrogna med och som vi anser är speciellt attraktiva. ODIN Offshore ODIN Maritim ODIN Eiendom I Hur köper jag fondandelar? Du blir andelsägare hos ODIN Fonder genom att göra en engångsinsättning eller genom att starta ett månadssparande via autogiro. Nya kunder behöver fylla i en teckningsanmälan som skickas tillsammans med en vidimerad kopia av legitimation. Teckningsanmälan Blanketter för teckningsanmälan finns att hämta på vår webbplats Om du hellre vill ha den skickad per post, kontaktar du vår kundservice på telefon eller på epost ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate 11, N0250 Oslo, P.O. Box 1771 Vika, N0122 Oslo Phone: Fax: Org.nr.: NO Selskapet er et heleid dotterselskap i Sparebank 1 Gruppen AS ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS, Norge Stureplan 13, Stockholm, P.O. Box 238, Stockholm Phone: Fax: Org.nr.: Företaget är helägt av Sparebank Bank 1 Gruppen AS

Hugin & Munin. Förklaringen till de kraftiga kursrasen. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Förklaringen till de kraftiga kursrasen. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder

Hugin &Munin Information från ODIN Fonder December 2010 Hugin &Munin Information från ODIN Fonder 20 år i Finland ODIN älskar Finland och finska företag. Vi har gjort det länge och vi tror att denna kärlek går en ljus framtid till mötes. Aktiefonden

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i

Hugin & Munin. Om vi vidgar perspektivet på det som sker finner vi att orsakerna till oron ligger längre tillbaka i tiden.utlåningsivriga banker i Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder September 2011 Disciplin i oroliga tider Vi håller fast vid vår investeringsprocess oavsett om marknaderna stiger eller faller. Men det betyder inte att

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Börsen stiger 2009 kan sammanfattas som ett mycket bra börsår. Nio av ODINs elva aktiefonder utvecklades bättre än de referensindex som fonderna

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder år 1990-2010 Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder April 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceföretagen har fallit markant i takt med lågkonjunkturen i världsekonomin och det kraftigt fallande oljepriset.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Företagens resultat väger tyngst Augusti 2007 kommer att bli ihågkommen som en orolig månad på världens börser. I dessa stormiga tider är det viktigt

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Ljusare tider på aktiemarknaden? De flesta av världens börser sammanfattar första halvåret med en uppgång. Även ODINs aktiefonder utvecklades bra under

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Marknadsstörningar ger möjligheter Företagens resultattillväxt avtog något under andra halvåret 2007, men värderingen av företagen är fortsatt försiktig

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Hur går det för ODIN Europa? De europeiska företagen har gått igenom en period fylld av utmaningar i kölvattnet av oron på finansmarknaderna. Det har

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Maj 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Recreated PMS Endast de bästa får plats ODIN Global har över 50 000 företag att välja mellan, men portföljen består endast av 33 företag. Vår ambition

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2010 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder år 1990-2010 Hotet från piratkopieringen Konkurrensen från billiga kopior hotar lönsamheten i många ledande företag. Paradoxalt nog är de mest kopierade

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Januari 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Osäkerhet, men börserna vänder först 2008 har gått till historien som ett av de sämsta åren någonsin på aktiemarknaden. Ofta läggs grunden för god

Läs mer

Hugin & Munin. 12 procent i lokal valuta. Än värre ser det ut för MSCI Eurozone, som har fallit 18 procent. Knappast några resultat att hurra för.

Hugin & Munin. 12 procent i lokal valuta. Än värre ser det ut för MSCI Eurozone, som har fallit 18 procent. Knappast några resultat att hurra för. Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder December 2011 Därför tror vi på Europa trots allt Europa är enligt vår uppfattning fortsatt en fruktbar region för långsiktiga placeringar. Skuldkrisen

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2010 Hugin & Munin Information från Fonder Nordiska värden i sikte Totalt sett har Norden klarat sig bättre än övriga aktiemarknader under det senaste året, men Norden har inte riktigt följt

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 41-2013 Makronyheter Den amerikanska skuldnivå präglade finansmarknaderna under förra veckan: Kommer amerikanska politiker verkligen riskera att USA åsidosätter sina

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret 2 Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2008 Hugin & Munin Information från ODIN er Oro för recession präglade börserna Sällan har vi sett så stora dagliga börssvängningar under januari. Svängningarna var till stor del drivna av osäkerheten

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2017

Makrokommentar. Februari 2017 Makrokommentar Februari 2017 Positiva marknader i februari Aktier utvecklades över lag bra under den gångna månaden med en uppgång för både utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier. Oslobörsen utgjorde

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juli 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Utmanande aktiemarknader Börsåret 2008 har hittills växlat mellan perioder med oro och osäkerhet och perioder med tilltro och förhoppningar. Som aktiefondförvaltare

Läs mer

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondkommentar Januari 2011 Jarl Ulvin 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 14,9 procent för ODIN Norge. Fondens referensindex steg under motsvarande period med 12,8

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Uppgång i mars i Europa De ekonomiska nyckeltal som inkommit hittills under 2017 har i hög grad överraskat positivt och bidragit till den goda stämningen på finansmarknaderna.

Läs mer

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondkommentar Januari 2010 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,00 procent för ODIN Europa SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 25,55 procent för ODIN Global. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2009 Hugin & Munin Information från ODIN er Mittens rike Efter en dryg vecka på resande fot i Kina är intrycken många. I Kina finns det enorma möjligheter, men också många fallgropar för utländska

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2007 Hugin & Munin Information från ODIN er Spännande möjligheter i öst Efter övertagningen av ODIN Global och ODIN Global SMB kan ODIN investera i undervärderade bolag runtom i världen. Framöver

Läs mer

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014

Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Hugin & Munin Weekly Market Briefing 20-2014 Veckan som gick Börserna var i toppform i början av veckan, men efter nedslående siffror gällande tillväxten i eurozonen backade de under torsdagen. I Norge

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Är det värsta över? Den ekonomiska tillväxten i västvärlden är tillbaka om vi ska tro färsk statistik från det andra kvartalet. Avkastning respektive börs,

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - April 2011

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer - April 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer - April 2011 Fortsatt tro på stigande börser Första kvartalet präglades av en rad överraskande händelser som bidrog till stora svängningar på börserna. Vi räknar

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Oktober 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Amerikansk storm på börserna Den internationella finanskrisen har nått nya höjder. I september gick investeringsbanker i konkurs, kreditmarknaden

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Strukturerade placeringar. Kapitalskyddade placeringar SEB1111

Strukturerade placeringar. Kapitalskyddade placeringar SEB1111 Strukturerade placeringar Kapitalskyddade placeringar SEB1111 Aktieobligation Nya Tillväxtl xtländer 1111E och 1111F Aktieobligation Nya Tillväxtländer 3 år lång Exponering: BNP Paribas Next 11 Core 8

Läs mer

Månadsbrev januari 2018

Månadsbrev januari 2018 Månadsbrev januari 2018 Året startade med stigande kurser och global optimism. Några dagar innan månadens slut hade det amerikanska S&P-indexet stigit till nytt rekord, upp 7,45 procent sedan årets början.

Läs mer

Strukturerade placeringar. Kapitalskyddade placeringar SEB1112

Strukturerade placeringar. Kapitalskyddade placeringar SEB1112 Strukturerade placeringar Kapitalskyddade placeringar SEB1112 Aktieobligation Nya Tillväxtländer 1112 E & F Aktieobligation Nya Tillväxtländer 3 år lång Exponering: BNP Paribas Next 11 Core 8 index (f

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Månadsbrev oktober 2018

Månadsbrev oktober 2018 Månadsbrev oktober 2018 Det har varit dramatiska veckor och extrema kursrörelser, globalt, i Sverige och givetvis även för småbolag. I USA lyckades företagsrapporterna överlag inte infria marknadens skyhögt

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

0,2% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 52,8%

0,2% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 52,8% US Balanserad 2 1 1 visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. World föll under april med 1 procent medan de europeiska börserna (STOXX Europe 0) föll med 1,6 procent.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Swedbank Investeringsstrategi

Swedbank Investeringsstrategi Swedbank Investeringsstrategi Oktober 2014 1 Vilken skillnad gör strategisk och taktisk allokering för portföljen? Strategisk allokering (fördelning) Strategisk allokering är det portföljutseende som passar

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder September 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Har det östeuropeiska investeringståget gått? Lägre tillväxt i världsekonomin och politisk oro påverkar de östeuropeiska företagen negativt. Finns

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

ODIN på global värdejakt

ODIN på global värdejakt April 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder ODIN på global värdejakt Genom övertagandet av ODIN Global och ODIN Global SMB kan vi fritt investera i undervärderade företag runt om i världen. På

Läs mer

Månadsbrev december 2017

Månadsbrev december 2017 Månadsbrev december 2017 Året avslutades i svagt stigande kurser, både i Sverige och internationellt. Glädjande kan vi konstatera att samtliga fonder slutade året på plus. Bäst gick det för Småbolagsfonden

Läs mer

Månadsbrev maj Anders Åström, Granit Fonder

Månadsbrev maj Anders Åström, Granit Fonder Månadsbrev maj 2017 Efter en stark inledning på året gav maj månad en mer blandad utveckling. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 1,2 %, europeiska Eurostoxx 50 sjönk med 0,1 % och i Sverige

Läs mer

Månadsbrev oktober 2017

Månadsbrev oktober 2017 Månadsbrev oktober 2017 Världens börser fortsatte att klättra under oktober och vi kan konstatera att samtliga Granits fonder hade en positiv utveckling under månaden. Förutom att Granit Kina hade en stark

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder December 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Följer de långa trenderna De långa trenderna i världsekonomin består även om vi periodvis går igenom dåliga tider. Åtgärdspaketen innebär möjligheter

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2017: BLOX

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2017: BLOX MÅNADSBREV NOVEMBER, 2017: BLOX Under november har vi sett en varierad utveckling på aktiemarknaderna. Globala aktier (MSCI World) steg med ca 1,9 % i svenska kronor medan Stockholmsbörsen (OMX30) föll

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 37-2013 ODIN Sverige Volvo rullar in i Kina ODIN har nyligen besökt Kina för att träffa Volvos kommande joint venture (JV)-partner, det statsägda Dongfeng Motor.

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Månadsbrev december 2018

Månadsbrev december 2018 Månadsbrev december 2018 December blev en tråkig månad på aktiemarknader världen över. S&P 500 var ner 9,2 procent i december och även vår svenska aktiemarknad var kraftigt. Bidragande orsaker var ökad

Läs mer

Månadsbrev juli Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Månadsbrev juli Jan Rosenqvist, Granit Fonder Månadsbrev juli 2017 Juli var en svag månad på börserna följt av politisk oro, dollarförsvagning samt något svagare rapporter. Svenska OMXS30 var ned 3,4 procent under månaden. Något bättre gick det för

Läs mer

Månadsbrev november 2018

Månadsbrev november 2018 Månadsbrev november 2018 November inleddes precis som oktober med hög volatilitet och orolig handel på världens börser. S&P 500 föll under månaden tillbaka till de lägsta nivåer som indexet handlade på

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Månadsbrev april 2018

Månadsbrev april 2018 Månadsbrev april 2018 Året har börjat relativt bra för aktier. Efter fyra månader är nu börsen på plus trots alla dramatiska utspel om handelskrig från Trump samt oro för stigande räntor. Här i Sverige

Läs mer

ODIN Fastighet I (Eiendom I)

ODIN Fastighet I (Eiendom I) ODIN Fastighet I (Eiendom I) Fondkommentar april 2014 Stabila resultat hittills i år Låga räntor och god ekonomi Kursuppgång följer kapitaluppbyggnad Låga räntor och god ekonomi ger uppsving ODIN Eiendom

Läs mer

SEB House View Marknadssyn 2018 augusti

SEB House View Marknadssyn 2018 augusti SEB House View Marknadssyn 2018 augusti Summering Makro och politik Börs och marknad Slutsatser Fördjupning Vår marknadssyn, augusti 2018 Något mer försiktig marknadssyn Marknadsbarometern 50% 65% Sommarmånaderna

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Chefsekonomens översikt - Det allmänna ekonomiska läget

Chefsekonomens översikt - Det allmänna ekonomiska läget Det allmänna ekonomiska läget och den kommunalekonomin, vintern 2015 Översikt, publicerad 23.12.2015 Chefsekonomens översikt - Det allmänna ekonomiska läget Under hösten har finansmarknaden med oro följt

Läs mer

Månadsbrev september 2017

Månadsbrev september 2017 Månadsbrev september 2017 September blev en stark månad. Alla Granit fonder steg under september. Starkast var Granit Småbolag som steg drygt 4 procent. Även Granit Global 85 och Trend 100 hade fina uppgångar.

Läs mer