DOMAR Uppdatering Nr KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009"

Transkript

1 DOMAR 2009 Uppdatering Nr KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 Kammarrätt Datum Mål nr Länsrätt Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm AB *) 1 *) Kommunen meddelade ett sex månaders försäljningsförbud gällande detaljhandel med öl. Anledningen till beslutet var att det i samband med s.k. provköp av öl inte krävts legitimation av provköparen (som var fylld 18 år). Handlaren överklagade till länsrätten som upphävde kommunens beslut. Länsrätten konstaterade att ingen försäljning skett till underåriga, att kontroll av ålder skett visuellt och att vad nämnden anfört om att det var person med ungt utseende inte var styrkt (handlaren hade för sin del uppgett att personen ifråga bedömdes vara 25 år). Kommunen överklagade till kammarrätten som , nr , avslog överklagandet. 7 kap. 21. Stockholm AB *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. brister i lämpligheten samt att sökanden inte inkommit med miljöförvaltningens godkännande av livsmedelsanläggning (dock hade ett positivt förhandsbesked från miljöförvaltningen erhållits) och därmed inte visat att serveringsstället uppfyller kraven i 7 kap. 8 alkohollagen. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten konstaterade att det var fråga om ett ägarbyte och att miljöförvaltningen lämnat ett positivt förhandsbesked vilket kammarrätten ansåg vara tillräckligt i samband med ägarbyte och då den tidigare ägaren hade ett beslut om godkänd livsmedelsanläggning. Vad gällde frågan om sökanden lämplighet hade bristerna i denna uppkommit i slutet av 2004 och i början av 2005 varför dessa brister numera låg så långt tillbaka i tiden att de inte kunde anses utgöra ett hinder för serveringstillstånd. 7 kap Stockholm AB *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om tillstånd att servera starköl på McDonald s, Arlanda flygplats. Kommunen motiverade sitt beslut med att sökanden inte erbjuder ett allsidigt utbud av maträtter, att serveringsstället är att jämställa med gatukök och att McDonald s är en miljö där ungdomar ofta vistas i och verksamheten är intimt förknippad med alkoholfri servering. Sökanden överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att serveringsstället till övervägande del besöks av anställda på Arlanda, affärsresenärer och andra vuxna resenärer. Maten som tillhandahålls är förutom hamburgare sallader, friterad kyckling, fisk, köttbullar mm. Länsrätten avslog överklagandet och hänvisade bl.a. till såväl Statens folkhälsoinstitut som yttrat sig i målet och avstyrkt att serveringstillstånd meddelades och till länsstyrelsen i Stockholms län vilken även den avstyrkt tillstånd. Även polismyndigheten i Stockholms län hade haft likartade invändningar. Samtliga gjorde samma överväganden som kommunen gjort i sitt beslut.7 kap. 8. Sökanden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Vad gällde frågan om tillämpningen av 7 kap. 9 alkohollagen fann kammarrätten att McDonalds visserligen i allmänhet besöks av en stor andel ungdomar men att det med hänsyn till att aktuell restaurang var lokaliserad till en internationell flygplats kunde miljön beskrivas som en utpräglad vuxenmiljö med resenärer på genomresa. Olägenheter utifrån 7 kap. 9 kunde därför inte befaras. Vad gällde frågan om mathållningen ansåg kammarrätten att köksutrustningen har den kapacitet som krävs och att matutbudet var tillräckligt. Det avgörande, enligt kammarrätten, skulle därmed vara att köttet levereras portionsstyckat istället för detaljstyckat samt att kycklingen och fisken i viss mån är förbehandlad. Råvarornas beskaffenhet kan dock enligt kammarrättens mening inte utgöra grund för att kraven i 7 kap. 8 inte skulle vara uppfyllda. 7 kap Stockholm AB *) 3

2 *) Kommunen meddelade en varning pga. brott mot lotterilagen. Enligt kommunen skulle bristande lämplighet hos tillståndshavarna grund för åtgärden. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Anm. Kommunen och länsrätten hänvisar till 7 kap. 19 p4 som grund för beslutet att meddela varning enligt 7 kap. 20. Ingen av tillståndshavarna har dock såvitt framgår av domen dömts för det förmenta brottet. Länsrätten nämner visserligen i sin utredning att tillståndshavaren upplåtit sin lokal till olagliga lotterimaskiner och att detta skulle vara likställt med att de tillåtit att brottslig verksamhet får förekomma i restaurangen. Dock har i domen inte hänvisats till 7 kap. 19 p 5 som just berör tillåtande av brottslig verksamhet utan till p 4 och lämplighetsaspekten utifrån 7 kap. 7. Det skall slutligen konstateras att det vare sig finns någon dom riktad mot någon av de inblandade eller något erkännande om brott från dem. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och upphävde underinstansernas avgöranden. Kammarrätten fann dels att det inte inletts någon polisutredning mot tillståndshavaren angående brott mot lotterilagen och dels att det inte kunde anses utrett att tillståndshavaren upplåtit sina lokaler till otillåten lotteriverksamhet. 7 kap. 20 Stockholm AB *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd eftersom serveringsställets kök endast var godkänt för beredning och servering av för gatukök sedvanlig meny baserat på hel- och halvfabrikat samt att serveringsställets utrustning endast är anpassad för denna typ av matlagning. Sökanden överklagade till länsrätten om biföll överklagandet. Rättens ordförande var skiljaktig och ville avslå överklagandet. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och upphävde länsrättens dom. Kammarrätten konstaterade att det inte fanns möjlighet att i tillräcklig omfattning tillreda lagad mat av råvaror. 7 kap. 8. Stockholm AB *) 9 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte redovisat hur köpet av restaurangen finansierats (ca hälften av köpeskillingens 1,5 milj. kr var oredovisad ). Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Sökanden hade i kammarrätten inkommit med kompletterande uppgifter om finansieringen. 7 kap. 7. Stockholm AB *) 10 *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid till kl 05 vid ett tillfälle p.g.a. risk för alkoholpolitiska olägenheter och ordningsstörningar. Polismyndigheten hade avstyrkt utsträckt tid. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ville avslå överklagandet. Kommunen överklagade till kammarrätten som avskrev målet av formella skäl. Kammarrätten uttalade dock att risk för olägenheter kunde befaras och att länsrätten därför inte bort bifalla tillståndshavarens överklagande. 6 kap. 4. Jönköping R *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak p.g.a. brister i kassaregisterhanteringen och redovisningen samt att det funnits brister i tillhandahållandet av lagad mat. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet på så sätt att återkallelsen ändrades till varning. Anledning härtill var enligt länsrätten att tillståndshavaren uppgett sig ha vilja och förmåga att fortsättningsvis sköta rörelsen enligt alkohollagens bestämmelser. Kommunen överklagade till kammarrätten som upphävde länsrättens dom och fastställde kommunens beslut. Kammarrätten konstaterade bl.a. att regeln om varning är framåtsyftande och att restaurangen för närvarande är stängd i avvaktan på att kommunen godkänner köket enligt 23 livsmedelslagen. Enligt kammarrättens mening framstod det som i hög grad tveksamt om de åtgärder som bolaget påstått sig ha utfört är tillräckliga för att förhindra en upprepning av de konstaterade bristerna. 7 kap. 19. Jönköping H *) 5 *) Kommunen återkallade i april 2008 serveringstillståndet p.g.a. att det inte längre utnyttjades. Restaurangen hade varit stängd sedan september Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att bolaget inte bedrivit någon verksamhet under en relativt lång tidsperiod och att anledningen till detta saknade betydelse för bedömningen av tillståndsfrågan. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten anförde bl.a. att en förutsättning för att ser-

3 veringstillstånd ska meddelas är att det finns en avsikt att bedriva serveringsverksamhet. Kammarrätten fann även att tillståndshavaren hade varit oförhindrad att bedriva sådan verksamhet men hade valt att hålla restaurangen stängd. 7 kap. 19. Jönköping E *) 8 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden under år 2005 dömts till dagsböter för bokföringsbrott som ägt rum jan-nov Kommunen ansåg i oktober 2008 att karenstiden ännu inte löpt ut. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. Jönköping G *) 9 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte kunnat visa hur finansieringen gjorts. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten fann att de pengar som erhållits vid fastighetsförsäljningar i Kina åren ch 2006 till största delen inte förvarats på bankkonto. Det har inte på ett godtagbart sätt visats att pengarna fortfarande fanns kvar vid köpet av restaurangen. De pengar som påståtts erhållits genom spelvinster hade inte heller de kunnat verifieras med vinstbongar av vilka framgick vem som vunnit, hur mycket som satsats osv. Sökanden överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. Jönköping F *) 9 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndsbolagets företrädare motsatte sig tillsyn, dels genom att försöka motverka tillträde till delar av serveringsstället och dels genom att avbryta en pågående kassakontroll genom att dra ur sladden till kassaapparaten. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten som höll muntlig förhandling i målet fann inte att tillståndshavarens agerande kunde anses ha förhindrat tillsynen, möjligen att den kunde försvårats. Dock inte i sådan omfattning att det var motiverat att återkalla tillståndet. Kommunen överklagade till kammarrätten som även den höll muntlig förhandling i målet, upphävde länsrättens dom och fastställde kommunens beslut om återkallelse. Parterna hade delvis olika uppfattning om vad som skett men kammarrätten konstaterade att den kommunale handläggaren på ett samlat och trovärdigt sätt lämnat en sammanhängande och detaljerad redogörelse. Även polisen hade lämnat en redogörelse för händelseförloppet i en promemoria. De två redogörelserna var i väsentliga delar samstämmiga. Tillståndshavaren däremot hade inte i kammarrätten förmått lämna en sammanhängande berättelse över vad som enligt hans uppfattning förekommit. 7 kap. 19 Jönköping R *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföring och kassarutiner. Tillståndshavaren överklagandet till länsrätten som ansåg att misskötsamheten varit av tillfällig natur och ändrade till varning. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ville avslå överklagandet. Kommunen överklagade länsrättens dom till kammarrätten som , nr , biföll överklagandet och upphävde länsrättens dom. Kammarrätten anförde bl.a. att den av aktieägaren och företagsledaren åberopade nedsatta arbetsförmågan p.g.a. av sjukdom inte utgjorde skäl att låta ingripandet stanna vid en varning. 7 kap. 19. Göteborg M *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassahantering och bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet vilket även kammarrätten gjorde. 7 kap.19. Göteborg M *) 4 *) Kommunen meddelade serveringstillståndet med serveringstider till kl 01 sö-to och till kl 02 fre-lö. I den del som avsåg tid till kl 03 avslogs ansökan. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet så att serveringstid fastställdes till 02 sö-to och till 03 fre-lö. Länsrätten fann bl.a. att polismyndigheten tillstyrkt ansökan och att kommunen inte visat att verksamheten skulle leda till störningar eller andra olägenheter. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. Göteborg O *) 4 *) Kommunen återkallade i december 2007 serveringstillståndet avseende restaurang X som drevs av aktiebolaget A sedan det visat sig att det funnits brister i kassahantering och bokföring på denna restaurang. Beslutet överklagades till länsrätten som i april 2008 avslog överklagandet. I nu aktuellt mål återkallade kommunen i

4 november 2008 serveringstillståndet för restaurang Y som även den drivs av aktiebolaget A. Kommunen motiverade beslutet med att eftersom bolaget inte var lämpligt att bedriva tillståndspliktig serveringsverksamhet på restaurang X är det heller inte lämpligt att bedriva sådan verksamhet på restaurang Y. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade att det inte tillkommit några ytterligare omständigheter sedan beslutet rörande restaurang X, att det inte finns några omständigheter som talar för att misskötsamhet föreligger vad gäller bolagets verksamhet i restaurang Y och att kommunen redan i december 2007 kände till samtliga omständigheter. Kommunen överklagade till kammarrätten som gjorde samma bedömning som länsrätten och avslog överklagandet.7 kap. 19. Anm. Länsrätten förefaller ifrågasätta varför inte serveringstillståndet för restaurang Y återkallades samtidigt som det för restaurang X. Varför kommunen dröjde med beslutet avseende restaurang Y framgår inte på annat sätt än att kommunen uppgivit att det var av administrativa skäl men dröjsmålet godtogs inte av länsrätten som, genom den av kommunen förorsakade tidsutdräkten mellan de två besluten, kom att betrakta bolagets verksamheter som från varandra vitt åtskilda. Göteborg M *) 7 *) Kommunen begränsade i samband med beslut om serveringstillståndet serveringstiderna till kl under fredag-lördag och till kl under söndag-torsdag, p.g.a. risk för störningar av närboende. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och yrkade serveringstid till kl 02. Länsrätten avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet på så sätt att serveringstiden sattes till kl 00 samtliga veckodagar, dock fick serveringen inte påbörjas före kl 17 under måndag -torsdag. 6 kap. 4. Göteborg P *) 7 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillståndet (länsrätten hade inte medgett inhibition). Göteborg M *) 8 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. av att det funnits spelautomater (terminaler som genom internet varit uppkopplade mot servrar placerade utanför Sverige) utan vederbörande tillstånd i restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten ansåg att rättsläget vad gäller ifrågavarande spel var oklart och att det inte var visat att tillståndshavaren brustit i lämplighet. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och fastställde kommunens beslut. Kammarrätten ansåg, och stödde sig bl.a. på domar fr. Hovrätten i Västra Sverige den 13 sept 2007, mål B och Göta hovrätt den 18 mars 2008, mål B samt Kammarrätten i Stockholm den 10 mars 2009, mål , att tillståndshavaren anordnat lotter i Sverige och därmed brutit mot lotterilagens regler. 7 kap. 20. Göteborg O *) 10 *) Kommunen meddelade i maj 2008 varning sedan kommunens miljöförvaltning i jan 2008 förbjudit all hantering av livsmedel i lokalen. Efter besiktning i mars 2008 av miljöförvaltningen fick mat ånyo hanteras i lokalen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade att kommunens beslut om varning var fattat efter det att lokalen ånyo godkänts för hantering av livsmedel och att det därmed vid tidpunkten för nämndens beslut inte fanns skäl att vidta åtgärd med stöd av 7 kap. 19. Kommunen hade även ansett att tillståndshavaren brast i lämplighet (genom sitt sätt att hantera livsmedelsfrågan). Utan att närmare beröra frågan om huruvida lämplighetsaspekten över huvud taget kunde bli aktuell (vilket kommunen gjort gällande) förklarade länsrätten att det saknades förutsättningar för återkallelse på den grunden och därmed saknades även förutsättningar för varning. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. Göteborg O *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten biföll överklagandet. Kammarrätten konstaterade att en numera avträdd bolagsman förskingrat från bolaget och att det dessutom inte längre fanns restnoteringar hos kronofogdemyndigheten. Kommunen hade också anfört att det inte längre fanns skäl att återkalla serveringstillståndet. 7 kap. 19. Göteborg M *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassahanteringen. Tillståndshavaren överklaga-

5 de till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten konstaterade att det funnits brister i kassahanteringen vid enstaka tillfällen och att det rört sig om förhållandevis små summor. Tillståndshavaren har dessutom bytt revisor. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ville avslå överklagandet. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och fastställde kommunens beslut om återkallelse. 7 kap. 19. Göteborg O *) 10 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillståndet p.g.a. sökanden inte till fullo kunnat visa hur finansieringen skett. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som avskrev målet p.g.a. att klaganden återkallat överklagandet. 7 kap. 7. Sundsvall AC *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att kravet på kök i 7 kap. 8 alkohollagen inte var uppfyllt. Sökanden överklagade till länsrätten och bl.a. anförde att serveringen skulle ske till slutna sällskap varför något kök inte behövdes enligt alkohollagen. Länsrätten avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att sökanden anordnade aktiviteter för gäster som bodde på ett visst hotell och att grupper/besökare vars enda gemensamma nämnare är att de bor på ett hotell eller deltar i bolagets (klagandens) aktiviteter inte utgör slutet sällskap. Anm. Till det ovan sagda kan tilläggas att i det fall en näringsidkare tar initiativ till ett arrangemang kan besökande gäster inte anses utgöra ett slutet sällskap oavsett de har annat gemensamt utöver att delta i arrangemanget. I fall initiativet inte kommer från näringsidkaren utan från en grupp gäster kan det emellanåt vara fråga om servering till slutet sällskap men då under förutsättning att olika grupper av beställare hålls åtskilda lokalmässigt. Blandas olika slutna sällskap med varandra blir det fråga om servering till allmänheten. Sökanden överklagade länsrättens dom till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten ansåg alltså att det var fråga om slutna sällskap som skulle serveras. Anm. Av domen framgår bl.a. att de sällskap det var fråga om bodde på ett hotell och hotellet bokade aktiviteter för sina gäster hos klaganden vilket bör observeras. Kammarrätten utvecklar dock inte på vilken grund den står när den bedömer att dessa hotellgäster utgör slutna sällskap. Jfr även med Länsrätten i Stockholms län , nr som synes ha en delvis annan uppfattning. Det skall dock noteras att kretsen gäster är mer bestämd i det första målet än i det andra. 7 kap. 5. Sundsvall Y *) 8 *) Kommunen meddelade ett tillfälligt serveringstillstånd till kl 01 men avslog den del av ansökan som gällde servering till kl 02 med hänvisning till kommunens riktlinjer. Kommunen föreskrev även att serveringen av spritdrycker endast fick ske i samband med bordsservering och skulle upphöra senast kl 23. Dessutom begränsades serveringsytan p.g.a. bristande möjlighet att överblicka densamma. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som delvis biföll överklagandet på så sätt att servering medgavs till kl 02, även vad gällde spritdrycker. I övrigt delade länsrätten kommunens uppfattning om bordsservering och serveringsytor. Tillståndshavaren överklagade inskränkningen av serveringsytan till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 5, 6 kap. 4. Sundsvall BD *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. det i samband med polisens tillsyn av restaurangen uppmärksammats brister i alkoholserveringen, bl.a. hade alkoholdrycker serverats till underåriga. Tillståndshavaren hade dessutom blivit dömd för misshandel. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten konstaterade bl.a. att tillståndshavaren inte vid något annat tillfälle uppvisat brister i serveringen. 7 kap. 19. Sundsvall Y *) 10 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd i huvudsak p.g.a. att sökanden i april 2009 dömts till två månaders fängelse för misshandel begången juni Sökanden överklagade till länsrätten och yrkade i första han permanent serveringstillstånd och i andra hand ett tidsbegränsat. Länsrätten avslog överklagandet. När det gällde frågan om ett tidsbegränsat tillstånd uttalade länsrätten att kravet på sökandens skötsamhet är detsamma oavsett det är fråga om ett permanent eller ett tidsbegränsat serveringstillstånd. Klaganden överklaga-

6 de till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd. 7 kap. 7. LÄNSRÄTTERNAS DOMAR 2009 Länsrätt Datum Mål nr Ändring (Ä)eller inte (Ej Ä) Sak Uppdatering nr AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. omfattande underskott på skattekontot och p.g.a. en restföring avseende drygt kr. Härutöver hade inte tillståndshavaren anmält personförändringar i bolaget. Kommunen hade vid flera tillfällen begärt att bolaget skulle redovisa vilka som ägde bolaget vilket inte hörsammats. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen (Skatteverket hade visat att bolagets kassaregister manipulerats med hjälp av ett fuskprogram och att omsättningen krympts). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen inskränkte serveringstiden från kl 03 till kl 01, meddelade villkor om ordningsvakter samt meddelade en varning. Detta beroende på brister i ordning och nykterhet vid ett flertal tillfällen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 5 och 20. Anm. Obs att neddragningen av serveringstiden är att betrakta som ett meddelat villkor, se t.ex. Länsrätten i Örebro län , nr , och Örebro kommuns beslut nedan. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak p.g.a. brister i bokföringen och restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att försäljning av alkohol skett efter serveringstidens slut, att inget kassaregister användes i entrén och att bestämmelsen om utrymningstid inte följts. Kommunen hade även konstaterat att tillståndshavaren inte (längre) hade dispositionsrätt över lokalerna. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen inskränkte serveringstiden från kl 03 till kl 02 inomhus och från kl 02 till kl 22 på uteserveringen. Detta p.g.a. brister i ordning och nykterhet hänförliga till restaurangverksamheten. Bristerna hade dokumenterats genom klagomål från närboende och genom iakttagelser från polisen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. ett antal underskott på skattekontot som lett till betalningsuppmaningar och p.g.a. av ett antal restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 2 *) Ett antal närboende överklagar kommunens beslut att meddela serveringstillstånd till kl 03. Kommunen bestred bifall till överklagandet. Länsrätten biföll överklagandet på så sätt att serveringstiden ändrades till kl 01. Länsrätten konstaterade bl.a. att såväl miljöförvaltning som polismyndigheten hade avstyrkt serveringstid till kl 03. Länsrätten fann även att det vid tiden för kommunens beslut inte ens fanns någon utredning som visade att et serveringstillstånd för verksamheten fram till kl 01 fungerat väl. 6 kap. 4.

7 AB Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i förts hand p.g.a. brister i ordning och nykterhet under en och samma kväll. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till en varning. Kommunen ansåg i länsrätten att olägenheten inte varit tillfällig beroende på det stora antalet överserverade gäster som under kvällen befunnit sig på restaurangen och att flera avvisats innan tillsynen påbörjades och att flera avvisades även under pågående tillsyn. Kommunen anför vidare att om kravet på upprepning avseende olägenheter enligt 6 kap. 2 alkohollagen skulle tolkas som tillståndshavaren gör gällande skulle det innebära att en restaurang vid ett enda tillfälle skulle kunna överservera alla gäster utan att detta skulle leda till några åtgärder från myndigheternas sida. Detta kan inte ha varit syfte med bestämmelsen. Att ett trettiotal gäster avvisas under loppet av drygt två timmar tyder på att olägenheterna varit upprepade. Länsrätten instämde i att olägenheten inte endast var tillfällig varför det fanns grund för att återkalla serveringstillståndet med stöd av 7 kap. 19 p2. Eftersom det hade utspelats under en enstaka kväll och det inte fanns tidigare anmärkningar ansåg länsrätten att en varning var tillräcklig åtgärd. 7 kap. 19 p2. Anm. Länsrätten ansluter sig i denna dom till den tolkning Statens folkhälsoinstitut gjort i Handbok alkohollagen ifråga om vad som kan betraktas som tillfälligt eller inte. Jfr med Länsrätten i Stockholms län , nr , i vilken dom länsrätten kommer till ett annat slut rörande olägenheter under tre påföljande kvällar. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade år 2004 serveringstillståndet med en serveringstid till kl 01. Närboende överklagade beslutet p.g.a. störningar från verksamheten och yrkade att serveringstillståndet skulle dras in. Länsrätten avslog överklagandet. Länsrätten fann att de klagande hade talerätt men länsrätten kunde endast pröva om kommunen haft fog för sitt beslut år 2004 och inte om det nu fanns skäl att återkalla tillståndet p.g.a. de påstådda störningarna. 7 kap. 9. Domen nedan rör en närliggande restaurang. AB *) 3 *) Kommunen meddelade år 2004 serveringstillståndet med en serveringstid till kl 03. Närboende överklagade beslutet p.g.a. störningar från verksamheten och yrkade att serveringstiden skulle ändras till kl 01. Länsrätten avslog överklagandet. Länsrätten fann att de klagande hade talerätt men länsrätten ansåg att kommunen haft fog för sitt beslut år kap. 4. Domen ovan rör en närliggande restaurang. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd i huvudsak p.g.a. att sökanden inte fullt ut kunna visa hur köpet av restaurangen finansierats men också p.g.a. att restaurangen brunnit ned under tiden ansökan handlades. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap Anm. Privata lån samt intäkter från utlandet som sökanden påstod sig ha hade inte kunnat visas med motsvarande transaktioner på sökandens konton. AB Ä *) 3 *) Kommunen meddelade villkor om att minst en person ur personalen skulle vara stationerad på och ha uppsikt över uteserveringen. Anledningen härtill var en händelse som inträffat på uteserveringen under sommaren 2008 vilken ledde till slutsatsen att det var bristande kontroll av uteserveringen. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten ansåg att villkoret fick anses oproportionerligt betungande särskilt som olägenheter visats föreligga vid endast ett tillfälle. 7 kap. 5. AB Ä *) 3

8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att det vid två tillfällen samma månad konstaterats överservering och berusade gäster samt att det vid ett tillfälle inte funnits serveringsansvarig personal på plats men att alkoholservering ändå pågick. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten angav som särskilda skäl för varning att det inte framkommit att de aktuella händelserna har föranlett några egentliga ordningsstörningar. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som , nr , upphävde länsrättens dom och fastställde kommunens beslut om återkallelse. Kammarrätten konstaterade att tillståndshavaren meddelats en varning i mars 2008 p.g.a. servering utöver gällande serveringstid. Därefter har ytterligare brister lagts tillståndshavaren till last. Kammarrätten fann att tillståndshavaren inte vidtagit erforderliga åtgärder för att rätta till bristerna och att särskilda skäl att meddela tillståndshavaren en ytterligare varning inte fanns. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade en varning i dec 2008 sedan det vid fem tillfällen under året konstaterats brister i ordning och nykterhet på restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte redovisat hur köpet av restaurangen finansierats (ca hälften av köpeskillingens 1,5 milj. kr var oredovisad ). Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till Kammarrätten i Stockholm som , nr , biföll överklagandet. Sökanden hade i kammarrätten inkommit med kompletterande uppgifter om finansieringen. 7 kap. 7. AB *) 4 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren vid ett flertal tillfällen brustit i betalningen av skatter och avgifter till det allmänna. Tillståndshavaren hade i april 2008 meddelats en varning p.g.a. detta. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19 AB *) 5 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats AB Ä *) 5 *) Kommunen meddelade i feb 2008 en varning och villkor om utbildning i ansvarsfull alkoholservering och att tillståndshavaren skulle skriftligen redovisa sin alkoholpolicy. Detta p.g.a. att det i dec 2006 konstaterats brister i ordning och nykterhet och i okt 2007 konstaterats brister i ordningen. I okt 2007 konstaterades även att en suppleant i bolaget bytts ut utan att detta förhållande anmälts till kommunen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att det inte föreligger någon skyldighet att anmäla suppleanter bl.a. för att dessa inte tillståndsprövas. Länsrätten biföll överklagande på så sätt att varningen ogillades. Länsrätten menade att rättsläget var oklart ifråga om ett byte av styrelsesuppleant utgör en sådan förändring i verksamheten att det omfattas av anmälningsskyldigheten i 8 kap. 3 alkohollagen. Vad gäller de meddelade villkoren avslog länsrätten överklagandet. Rättens ordförande var skiljaktig vad gällde frågan om skyldigheten att anmäla byte av suppleanter. 7 kap. 20 och 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassaregisterhantering och bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att alla betalningar har registrerats som kontant, att det saknas behandlingshistorik och att kassaregistret inre på ett tillförlitligt sätt visat alla transaktioner som gjorts. Länsrätten bedömde de två förstnämnda felaktigheterna var för sig skulle kunnat anses vara av sådan art att en varning skulle kunna anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd men att det sistnämnda förhållandet var en överträdelse av mer allvarlig natur. 7 kap. 19.

9 AB Ä *) 5 *) Kommunen hade tidigare meddelat villkor om minst två ordningsvakter som skulle tjänstgöra to-sön från kl 22 till dess samtliga gäster lämnat lokalen. Tillståndshavaren yrkade hon kommunen att villkoret om ordningsvakter skulle tas bort. Kommunen beslutade med anledning härav att ändra villkoret så att det endast skulle gälla under fredagar och lördagar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade att restaurangen hade en tydlig matprofil, att den var relativt liten, att den inte var direkt belägen i något bostadsområde och att det inte inrapporterats några störningar från verksamheten. 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet för ett handelsbolag sedan det konstaterat att rörelsen överlåtits till ett aktiebolag som fortsatte alkoholserveringen utan att ha sökt serveringstillstånd. Härutöver hade konstaterats brister i aktiebolagets kassaregister och dessutom hade viss restföring hade förekommit hos båda bolagen. Handelsbolaget och aktiebolaget hade samma bolagsmän. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade bl.a. att servering skett i strid mot alkohollagen och att bolagsmännen som var ansvariga för såväl handelsbolaget som aktiebolaget därför inte uppfyllde kravet på lämplighet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. restföringar, brister i bokföringen, underlåtenhet att anmäla personförändring i bolaget samt p.g.a. att ett antal flaskor med spritdrycker som inte var inköpta på föreskrivet sätt hade förvarats i restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. upprepade restföringar samt underlåtenhet att betala skatter och avgifter i tid. Dessutom hade personförändringar i bolaget inte anmälts till kommunen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. 7 kap. 19. AB Ä *) 6 *) Kommunen avvisade ett överklagande sedan överklagandet inte inkommit i rätt tid. Beslutet överklagades till länsrätten och klaganden menade att beslutet inte delgivits klaganden på sätt som anges i delgivningslagen förrän vid en senare tidpunkt än vad kommunen menar. Länsrätten biföll överklagandet. 24 förvaltningslagen och 9 delgivningslagen. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. brister i ordning och nykterhet vid flera tillfällen, överträdelse av stängningstiden, inte haft serveringsansvarig på plats. Tillståndshavaren hade vidare meddelats en varning så sent som i dec Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet för en tillståndshavare med tillstånd att servera slutna sällkap. Anledningen till kommunens beslut var att en beställare- en klubb (som nyttjat tillståndshavaren vid ett flertal tillfällen), inte ansågs vara sluten. Därmed skulle tillståndshavaren, enligt kommunens uppfattning bedrivit servering till allmänheten. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. Anm. Jfr med Kammarrätten i Sundsvall , nr , som synes ha en i vart fall delvis annan uppfattning. Det skall dock noteras att kretsen gäster är mer bestämd i kammarrättsmålet än i det ovanstående. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. servering efter serveringstidens slut, serveringsansvariga hade inte funnits på plats, kassahanteringen hade brister. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 6

10 *) Kommunen meddelade en varning sedan det konstaterats att restaurangens kök, i vart fall för tillfället på grund av renovering, inte var godkänt för allsidig matlagning. Trots att det inte fanns annan mat än några prefabricerade rätter fortsatte tillståndshavaren att sälja alkoholdrycker. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten fann att en varning var motiverad eftersom den påtalade bristen avhjälpts. 7 kap. 20. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan en bolagsman gjort sig skyldig till rattfylleri, det funnits brister i kassahanteringen, inköp av alkoholdrycker hade gjorts i strid mot alkohollagen m.m. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. restföringar och att det inte bedrevs någon verksamhet i restauranglokalen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. brister i ordning och nykterhet och att olovlig spelverksamhet tillfälligt bedrivits på restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten ansåg att tillståndshavaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att rätta till bristerna. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd bl.a. för att kraven på lämplighet inte var uppfyllda. Varken finansiering eller kunskaper i alkohollagen hade redovisats fullt ut. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Kommunen hade även åberopat 7 kap. 9 alkohollagen som grund för avslag men länsrätten fann att den omständigheten att bolaget på dagtid bedrev verksamhet med inriktning på barn och ungdomar inte utgjorde hinder för serveringsstillstånd under kvällstid. 7 kap 7. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att finansieringen inte till fullo redovisats samt att det fanns finansiärer som hade inflytande i bolaget och var dessutom inte lämpliga. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. bristande ekonomisk lämplighet hos sökandebolagets företrädare (inblandning i en ännu inte avslutad konkurs). Sökanden överklagade till länsrätten som, efter att bl.a. bedömt vilka personer som skulle anses ha betydande inflytande i bolaget, avslog överklagandet. 7 kap. 7. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd till slutna sällskap och i samband med paus i teaterföreställning samt avslog ansökan i den del som avsåg servering till allmänheten (förutom pausserveringen). Skälet till avslaget var att restaurangen inte hade något eget kök för allsidig matlagning. Sökanden överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att det fanns ett avtal med en intilliggande restaurang om leverans av mat och att om inte det var tillräckligt skulle avtal kunna träffas om att få disponera dess kök. Länsrätten fann dock att sökanden inte visat om eller under vilka förutsättningar köket kunde utnyttjas och avslog överklagandet. 7 kap. 8. Anm. Domen ger därmed inte svar på frågan om det går att ha ett gemensamt kök eller hyra in sig i ett. Inte heller i RegR , mål nr , (RÅ 1998 ref 47 II) blev den frågan besvarad. AB Ej Ä *) 7

11 *) Kommunen avslog ansökningar om ett antal tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. Anledningen var att sökanden meddelats motsvarande tillfälliga serveringstillstånd och att kommunen nu betraktade verksamheten som regelbundet återkommande varför ett stadigvarande serveringstillstånd skulle sökas. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 5 och 8. Anm. Jfr t.ex. med Kammarrätten i Göteborg , nr och AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren gjort sig skyldig till grovt rattfylleri (tre veckors fängelse). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att en av bolagsmännen gjort sig skyldig till rattfylleri (strafföreläggande). Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att en bolagsman dömts för bokföringsbrott och för försvårande av skattekontroll. Dessutom hade vid tillsyn uppdagats brister i kassahanteringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet (servering till slutna sällskap) bl.a. p.g.a. att servering skett till allmänheten, lagad mat tillhandahölls inte, försäljningen registrerades inte i kassaregister samt att det funnits underskott på skattekontot och att skattedeklaration inte lämnats för en viss angiven månad. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. vissa brister i kassaregistret och underlåtenhet att lämna kvitto. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten ansåg att tillståndshavaren vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna. 7 kap. 19. AB *) 7 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats. AB Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om tillfälligt serveringstillstånd i huvudsak beroende på att serveringen betraktades som stadigvarande (tillfälligt tillstånd hade tidigare meddelats) och att kraven på lagad mat i 7 kap. 8 inte kunde uppfyllas. Det var även oklart vem som egentligen låg bakom sökandebolaget. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap AB Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassaregistret. Det hade även funnits restföringar och underskott på skattekontot. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten konstaterade bl.a. att det inte var styrkt att kassaregistret manipulerats (även om det alltså varit möjligt). 7 kap. 19. AB Ä *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren vid tre tillfällen brutit mot kravet på ordning och nykterhet samt p.g.a. att tillståndshavaren inte vid tre tillfällen fullgjort sin anmälningsskyldighet i 8 kap. 3 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten ansåg att tillståndshavaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att bristerna inte skall upprepas. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 8

12 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. upprepad underlåtenhet att anmäla förändringar i ägandeförhållandena och p.g.a. att tillståndshavaren vid flera tillfällen underlåtit att betala skatter och avgifter inom föreskriven tid. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 8 *) Kommunen avslog ansökan om stadigvarande serveringstillstånd p.g.a. att restaurangen ligger mitt i ett bostadsområde, i direkt anslutning till en skola (i vilken även en särskola var belägen) samt intill en stor idrottsanläggning. Härutöver anfördes att en PBI hade oreglerade skulder till privata långivare, Den mat som skulle serveras var av gatuköksmat med vissa tillägg. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten fann bl.a. i likhet med kommunen att det fanns risk för olägenheter ur ett alkoholpolitiskt perspektiv. 7 kap. 9. AB Ej Ä *) 8 *) Kommunen avslog en ansökan om tillfälligt utsträckt serveringstid (en dag) till kl 05 p.g.a. risk för ordningsstörningar och alkoholpolitiska olägenheter. Polismyndigheten hade i yttrande avstyrk utsträckt tid. Sökanden överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att polismyndighetens yttrande inte kommunicerats. Länsrätten avskrev målet och avslog överklagandet eftersom tidpunkten för serveringstillfället hade passerats. Länsrätten anförde dock att polismyndighetens yttrande, som inkom tre dagar före serveringstillfället, borde i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser kommunicerats med sökanden. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 8 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden bedrivit olovlig försäljning av alkoholdrycker. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. AB Ej Ä *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassaregistrering och bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. AB Ä *) 8 *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid till kl 05 vid ett tillfälle p.g.a. risk för alkoholpolitiska olägenheter och ordningsstörningar. Polismyndigheten hade avstyrkt utsträckt tid. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ville avslå överklagandet. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som , nr , avskrev målet av formella skäl. Kammarrätten uttalade dock att risk för olägenheter kunde befaras och att länsrätten därför inte bort bifalla tillståndshavarens överklagande. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 9 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. bristande lämplighet hos en PBI, brister i finansieringen från ny aktieinnehavare samt underlåtenhet vid ett antal tillfällen att anmäla förändringar gällande styrelsesammansättning och aktieinnehav. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 9 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i ordning och nykterhet, bristande egen tillsyn över serveringen, brister i kravet på tillhandahållande av lagad mat samt brister i fråga om brandsäkerheten. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten fann att en varning inte kunde komma ifråga eftersom tillståndshavaren efter varje tillsynstillfälle (fyra ggr) fått påpekande om bristerna utan att rätta till dem. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 9 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. rörelsen drevs i likvidationspliktigt skick. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 10

13 *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid till kl 03 under ett antal tillfällen, dock beviljades tid till kl 03 vid två separata tillfällen. Polismyndigheten hade avstyrkt utsträck tid p.g.a. dess negativa konsekvenser i fråga om ordning och säkerhet. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten vad gällde ett specifikt tillfälle. Länsrätten avslog överklagandet och konstaterade bl.a. att det vid upprepade tillfällen gjorts polisanmälningar avseende misstänkta brott i och utanför restaurangen. 6 kap. 4. AB Ä *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att en person som inte bedömdes som lämplig (varit styrelseledamot i bolag som fått sitt serveringstillstånd återkallat i början av år 2008) köpt 75 % av bolagets aktier. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde att den aktuella aktieaffären inte genomfördes sedan kommunen haft synpunkter på köparen och att köparen ersattes i styrelsen med en annan person. Kommunen å sin sida menade att bolaget inte visat att köparen därefter saknat inflytande över rörelsen. Länsrätten konstaterade att det funnits skäl att återkalla serveringstillståndet men att det numera inte finns något som tyder på att den aktuella personen skulle ha något inflytande i bolaget. Länsrätten biföll överklagandet på så sätt att återkallelsen ändrades till en varning. 7 kap. 19. AB *) 10 *) Avskrivning sedan klaganden återkallat överklagandet (beslut om avslag på ansökan om serveringstillstånd). AB Ej Ä *) 10 *) Kommunen avslog tillfälligt utsträckt serveringstid till kl 04. Polismyndigheten hade avstyrkt. Bl.a. hade det förekommit slagsmål mm i eller utanför restaurangen. Tillståndshavaren överklagandet till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 10 *) Kommunen beslutade om serveringstid till kl 03 under ett prövoår. En närboende överklagar beslutet till länsrätten och anför som skäl risk för störningar. Såväl polismyndighet, stadsdelsförvaltning som miljöförvaltning hade avstyrkt serveringstid till kl 03. Bl.a. konstaterades att det förekommit störningar under en tidigare tillståndshavarens verksamhet. Länsrätten avslog överklagandet och skriver bl.a. att det inte framkommit att det förelegat hinder mot att bevilja serveringstillstånd på prov under ett år. 6 kap. 4. Anm. Det förefaller som om länsrättens ställningstagande har att göra med att den nuvarande tillståndshavaren inte skulle bedriva dans- eller nattklubbsverksamhet utan restaurang- och barverksamhet. AB Ej Ä *) 10 *) Kommunen meddelade villkor om ordningsvakter eftersom tillståndshavaren vid flera tillfällen åsidosatt efterlevnaden av centrala bestämmelser i alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten fann bl.a. att det vid flera tillfällen både i och utanför restaurangen funnits personer som polismyndigheten bedömt som kraftigt berusade. I två fall hade det lett till omhändertagande enligt LOB. 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan det framkommit att ägarna till tillståndsbolaget drev restaurangverksamhet med serveringstillstånd i en annan kommun och att det tillståndet återkallats bl.a. p.g.a. brott mot alkohollagen genom lagakraftvunnen dom Brottet var sådant att bolagets ägares lämplighet kunde ifrågasättas. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 10

14 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i nykterhet och överservering vid ett tillfälle samt att det vid två tillfällen inte fanns någon serveringsansvarig på plats och vid ett tillfälle fanns inte den ordningsvakt som föreskrevs Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att det inte serverades alkoholdrycker under tid serveringsansvarig eller ordningsvakt inte fanns på plats. Länsrätten avslog överklagandet och konstaterade bl.a. att tillståndshavaren tidigare meddelats varning p.g.a. av att det funnits berusade personer i restaurangen. 7 kap. 19. Anm. Tillståndshavarens påstående om att det inte serverades alkoholdrycker vid de tillfällen serveringsansvarig eller ordningsvakt saknades kommenterades inte av länsrätten. AB Ä *) 10 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att en styrelseledamot i sökandebolaget hade varit styrelseledamot i ett annat bolag som försatts i konkurs. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade bl.a. att enbart den omständigheten att en person någon enstaka gång har förekommit i ett företag som försatts i konkurs inte anses utgöra tillräcklig grund för att anse denne olämplig. Omständigheterna kring konkursen och sökandens ansvar måste utredas närmare innan frågan om ekonomisk lämplighet kan besvaras. Länsrätten konstaterade också att denna uppfattning vinner stöd i uttalanden av Statens folkhälsoinstitut i Handbok Alkohollagen. Länsrätten fann vidare att det av förvaltarberättelsen framgick att inga oegentligheter noterats i konkursboet. 7 kap. 7. Anm. I Handbok Alkohollagen sid 72 sägs följande i anslutning till lämplighetsprövningen i 7 kap. 7 : Konkurs Har sökanden förekommit i företag som försatts i konkurs måste omständigheterna i konkursen och sökandens ansvar utredas. Underlag för en sådan bedömning kan vara förvaltarberättelsen eller andra uppgifter från konkursförvaltaren. Om det framkommer att oegentligheter har förekommit eller att redovisningen har varit bristfällig är det sökanden som har att visa att han/hon inte varit delaktig. Enligt Statens folkhälsoinstituts mening är däremot inte enbart den omständigheten att en sökande någon enstaka gång har förekommit i ett företag som försatts i konkurs tillräcklig grund för att denne ska anses vara olämplig. AB Ej Ä *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att en person med betydande inflytande i tillståndsbolaget dömts i tingsrätten till 100 dagsböter för brukande av osann urkund. Han hade till Skatteverket gett in falska fakturor för att styrka avdrag i sin makas deklaration (någon direkt koppling till restaurangverksamheten fanns dock inte). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 11 *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid till kl 04 vid tre tillfällen och till kl 03 vid ett tillfälle. Polismyndigheten hade avstyrkt p.g.a. att det vid flera tillfällen förekommit bråk inne i och utanför restaurangen. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. AB Ej Ä *) 11 *) Kommunen avslog utökad serveringstid till kl 03 vid ett tillfälle p.g.a. att det pågick en utredning om restaurangen p.g.a. klagomål om störningar från närboende. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. D Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. överträdelser av 6 kap 4, 5 och 9 samt av 8 kap. 5a alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till en varning. I länsrätten åberopade kommunen dessutom att en delägare dömts för grovt rattfyller och att tillståndshavaren dröjt med att anmäla till kommunen att denna person lämnat bolaget. I denna fråga anförde länsrätten att den uppkommit först efter kommunens beslut och kunde inte prövas i detta mål. 7 kap. 19. D *) 4

15 *) Avskrivning sedan klaganden sålt rörelsen. D *) 7 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (brister i ordning och nykterhet). D *) 7 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (brister i ordning och nykterhet). Nytt försök, se ovan. D Ej Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. upprepade brister i ordning och nykterhet och p.g.a. att villkor i serveringstillståndet inte efterlevts. Av kommunens rapportering framgår bl.a. att flera gäster visat tydliga drogtecken, att helflaskor med spritdryck serverats utan uppsikt av personal. Av polisens rapportering framgår bl.a. att flera personer omhändertagits med stöd av LOB efter att ha besökt restaurangen ifråga. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Förutom vad som nu rapporterats noterade länsrätten att tillståndshavaren i dec 2008 fick en varning p.g.a. brister i ordning och nykterhet. 7 kap. 19. D *) 9 *) Länsrätten meddelar inhibition av kommunens beslut om förena serveringstillståndet med villkor om att ingen gäst under 23 år får släppas in på serveringsstället. E Ä *) 1 *) Kommunen meddelade en varning och villkor om att ägare och personal skulle gå en kurs i ansvarsfull alkoholhantering. Detta p.g.a. att det i samband med två tillsynsbesök samma kväll förekommit berusade gäster på restaurangen och att kvitto inte lämnades. Förhållandena påpekades av tillsynsmyndigheten som vid det andra tillsynsbesöket en dryg timma efter det första kunde konstatera att förhållandena inte förbättrats utan försämrats. Tillsynsmyndigheten hade därvidlag dokumenterat sina iakttagelser genom att ge exempel på hur berusade gäster uppträdde. Dessutom hade i samband med tillsyn tre månader tidigare likartade förhållanden iakttagits. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten ansåg bl.a. att det var så kort tid mellan de två tillsynsbesöken att det inte kunde göras gällande att bristerna varit mer än endast tillfälliga. Underlåtenheten att lämna kvitto hade omedelbart rättats till och det hade inte riktats några anmärkningar mot kassaregisterhanteringen. Länsrätten ansåg dessutom att den dokumentation om berusningsgraden som framlagts av kommunen inte innehöll uppgift om antalet berusade personer och inte heller vilka konkreta tecken som tydde på berusning (annat än ifråga om två gäster). 7 kap. 19. Anm. Vilka överväganden domstolen gjorde när den inte ansåg att det var tillräckligt med två väl dokumenterat påverkade gäster för att kunna konstatera brister i nykterheten framgår inte av domen. E Ä *) 3 *) Kommunen avslog i jan 2009 ansökan om serveringstillståndet p.g.a. att sökanden inte uppfyllde kraven på lämplighet (sökanden hade hösten 2005 dömts till dagsböter för olovlig dryckeshantering och sexuellt ofredande, brott som var begångna 2004 till jan 2005). Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten relaterade bl.a. den karenstid om minst tre år som anges av Statens folkhälsoinstitut. 7 kap. 7. E *) 4 *) inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd. E Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet bl.a. p.g.a. brister i ordningen och underlåtenhet att betala skatter och avgifter i tid. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19, E Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan det påträffats två flaskor med whisky på restaurangen vilka flaskor inte köpts in enligt best. i 6 kap. 5 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten ansåg att den aktuella överträdelsen vara av mindre omfattning och av tillfällig art. 7 kap. 19.

16 E Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd eftersom sökandena ansågs vara bulvaner för andra personer. Sökandena hade tidigare arbetat hos dessa personer och det förelåg ett släktskapsförhållande samt var sökanden skyldig en av dessa personer pengar för restaurangköpet. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade bl.a. att den skuld som inledningsvis funnits numer var betald. 7 kap. 7. E Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. av att sökanden inte förmått visa varifrån kapitalet kom som köpet av restaurangen finansierats med. Bl.a. hade sökanden de senaste åren haft mycket små inkomster liksom var fallet med en privat långivare. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. E Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i ordning och nykterhet, bl.a. hade innehavaren av restaurangen varit kraftigt berusad vid två tillfällen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. E Ej Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd på buss under bussresor. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att det med trafikservering i alkohollagen menas servering ombord på fartyg, flygplan eller tåg men inte på andra färdmedel såsom bussar. 7 kap. 12. Anm. Trafikservering är i sig inte särskilt reglerad i alkohollagen men i 7 kap. 12 omnämns i förbigående vilka färdmedel som avses. E *) 8 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (bristande matutbud). E *) 8 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (bristande matutbud). Nytt försök. E *) 8 *)Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillståndet (kassahantering) E *) 8 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (kassahantering). E Ej Ä *) 9 *) Kommunen beslutade att servering inte längre ske på en till serveringsstället hörande balkong. Anledningen till beslutet var att polismyndigheten rapporterat att gäster kastat ner glasflaskor från balkongen och att tillståndshavaren därmed inte haft kontroll över gästerna som fanns på balkongen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 5. E *) 9 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (bl.a. överträdelse av utrymningstid). E Ej Ä *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. kassaregistret manipulerats, vilket bestreds av tillståndshavaren som överklagade till länsrätten. Länsrätten ansåg dock att Skatteverkets uppgifter sannolikt var riktiga och avslog överklagandet. 7 kap. 19. E *) 10 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (ek. misskötsamhet). E *) 10 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (ek. misskötsamhet). E *) 10 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (ek. misskötsamhet). E *) 10

17 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (lämplighet samt överträdelse av alkohollagens bestämmelser). E *) 11 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (brister i ordning och nykterhet vid flera tillfällen, samt att föreskriven ordningsvakt saknats vid ett par tillfällen). Länsrätten anförde att det fanns viss osäkerhet beträffande beslutsunderlagets riktighet. Ev. kunde de av polismyndigheten inrapporterade uppgifterna avse en annan restaurang. F Ej Ä *) 1 *) Kommunen meddelade en varning samt villkor om att det skall finna personal som övervakar uteserveringen och att den utryms senast kl Detta sedan det i samband med tillsyn konstaterats att det funnits gäster som drack alkohol på restaurangens uteservering kl Servering fick på uteserveringen ske till kl 23. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. Anm. Jfr med Kammarrätten i Stockholm , nr F Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföring och kassahantering. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. F Ä *) 7 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndsbolagets företrädare motsatte sig tillsyn, dels genom att försöka motverka tillträde till delar av serveringsstället och dels genom att avbryta en pågående kassakontroll genom att dra ur sladden till kassaapparaten. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten som höll muntlig förhandling i målet fann inte att tillståndshavarens agerande kunde anses ha förhindrat tillsynen, möjligen att den kunde försvårats. Dock inte i sådan omfattning att det var motiverat att återkalla tillståndet. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Jönköping som , nr , upphävde länsrättens dom och fastställde kommunens beslut om återkallelse. 7 kap. 19 F Ä *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden eftersom han 2004 dömts till fängelse i två år, frigavs villkorligt i juni 2005, prövotiden gick ut i juni Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. 7 kap. 7. Jfr karenstiden med Länsrätten i G-län , nr där det förekommit upprepad brottslighet. F Ej Ä *) 8 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstid till kl 02 på en uteservering. Beslutet motiverades med att det fanns risk för närboendestörningar. Miljöförvaltningen hade avstyrkt serveringstid efter kl 23 och polismyndigheten hade avstyrkt tid till kl 02. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 6 Kap. 4. F Ä *) 9 *) Kommunen avslog ansökan om att få utöka serveringsutrymmena med en uteservering p.g.a. risk för olägenheter. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten ansåg inte att kommunen visat att det fanns risk för olägenheter. Polismyndigheten hade inte haft något att erinra mot att ansökan beviljades. 7 kap. 9. F Ej Ä *) 11 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte visat sig ha erforderliga kunskaper i alkohollagen. Sökanden överklagade till länsrätten och anförde att hon bett att få bli förhörd på sina kunskaper av kommunen eftersom hon inte haft tid att åka på kurs. Sökanden menade också att hon kunde lagstiftningen. Hon anförde dessutom att hon haft tillstånd till alkoholservering i ett annat land vilket kommunen dock ansåg sakna relevans i detta ärende. Kommunen hade dessutom erbjudit henne att delta i en av kommunen anordnad kurs Ansvarsfull alkoholhantering vilket hon emellertid inte gjort. Länsrätten avslog överklagandet. 7 kap. 7. G Ej Ä *) 7

18 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att bolagsmännen varit dömda för våldsbrott. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att det förekommit upprepad brottslighet som medfört fängelsestraff vid flera tillfällen, en av bolagsmännen hade 2001 dömts till fyra års fängelse och villkorligt frigiven juli 2004 (strafftid till nov 2005). Polismyndigheten hade avstyrkt att tillstånd meddelades. 7 kap. 7. Jfr karenstiden med Länsrätten i F-län , nr där brottet troligtvis ansågs vara en engångshändelse. G Ä *) 7 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd till kl 01 men avslog serveringstid till kl 02 p.g.a. risk för olägenheter (vilka inte närmare preciserats). Tillståndshavaren överklagandet till länsrätten som biföll överklagandet. 6 kap. 4. H *) 1 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillståndet. H Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. restföringar och p.g.a. att det under tid då sökanden hade ett tillfälligt serveringstillstånd hittats alkoholdrycker i restaurangen vilka drycker bedömdes ha inköpts på annat sätt än vad som föreskrivs i 6 kap. 5 alkohollagen. Kommunen hade i samband med tillsyn funnit att det inte fanns något förråd av drycker på restaurangen. De drycker som fanns förvarades i baren. I företaget skåpbil hittades en större mängd alkoholdrycker som inte köpts in enligt best. i alkohollagen men som av sökanden uppgavs inte tillhöra rörelsen. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten ansåg att restföringarna var tillräckligt skäl att avslå ansökan men anförde också att sökanden lämplighet även kunde ifrågasättas p.g.a. av de fynd som gjorts i företagets skåpbil. 7 kap. 7. Anm. När det gäller frågan om varifrån de drycker som fanns i baren hade köpts in kan sägas följande. Det framgår inte av domen om kommunen gjort någon avstämning mot inköpsfakturor av de drycker som fanns förvarade i baren. Klaganden har dock inte i länsrätten hänvisat till sådana fakturor vilket han sannolikt gjort om det funnits några. I Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföring och kassahantering. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. I *) 7 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd. I Ej Ä *) 8 *) Kommunen avslog utsträckt serveringstid till kl 03 p.g.a. risk för olägenheter, bl.a. närboende störningar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade bl.a. att om serveringstiden skulle utsträckas till kl 03 skulle restaurangen ifråga vara den enda som hade serveringstid efter kl 02. Detta förhållande skulle sannolikt medföra att många skulle röra sig mot restaurangen efter kl 02 med befarad oordning och störning som följd. 6 kap. 4. I Ä *) 9 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid till kl 03 vid ett tillfälle i samband med ett på Gotland förekommande evenemang. Kommunen hänvisade till sina riktlinjer och att olägenheter kunde befaras. Polismyndigheten hade avstyrkt utökad serveringstid. Miljöförvaltningen hade inte haft några erinringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. 6 kap. 4. I Ä *) 9 *) Kommunen avslog ansökan om utökad serveringstid till kl 03 vid ett tillfälle i samband med ett på Gotland förekommande evenemang. Kommunen hänvisade till sina riktlinjer och att olägenheter kunde befaras. Polismyndigheten hade avstyrkt utökad serveringstid. Miljöförvaltningen hade vissa påpekanden om bullernivåer. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. 6 kap. 4. M Ä *) 2

19 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren inte längre bedömdes uppfylla kravet på lämplighet i 7 kap. 7 alkohollagen. Tillståndshavaren hade dömts till sex månaders fängelse för misshandel. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade att tillståndshavaren under år 2007 utsatts för ett flertal utpressningsförsök men vägrat betala. Tillståndshavaren kände sig hotat till livet och polisanmälde händelsen. Kort därefter överrumplades han av en av utpressarna som ville ha pengar. Han kände sig då hotad, både personligen och visavi restaurangen. För att försvara sig och sin restaurang agerade han på det sätt som ledde till att han av tingsrätten dömdes för misshandel. Hovrätten ändrade tingsrättens dom till villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst. Länsrätten anser att tillståndshavarens brott har skett med inslag av provokation och nödvärn där tillståndshavaren vid flera tillfällen före misshandeln kontaktat polisen för att få hjälp. Länsrätten anser att det brott tillståndshavaren dömts för inte har sådan relevans för hans lämplighet att bedriva serveringsrörelse at den ensam kan utgöra grund för återkallelse av serveringstillståndet. 7 kap. 19. M Ej Ä *) 2 *) Kommunen meddelade villkor om två ordningsvakter vissa kvällar efter kl 22. Polismyndigheten hade förordat ordningsvakter p.g.a. att mycket våld inträffar i områden med pubar, barer och nattklubbar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 5. M Ej Ä *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd från ett aktiebolag p.g.a. att sökandens serveringstillstånd återkallats 2007 p.g.a. ekonomisk misskötsamhet och att bolagets nya styrelse/ägare hade ett nära släktskap (döttrar) med tidigare styrelse/ägare och inte visat att de självständigt kan driva verksamheten. Finansieringen hade skett genom att ett skuldebrev som löpte över tio år hade upprättats. Kommunen hävdade att de tidigare ägarna fortfarande hade inflytande över rörelsen och att ett bulvanförhållande förelåg. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. M Ej Ä *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd från ett handelsbolag p.g.a. att bolagets styrelse/ägare hade ett nära släktskap (döttrar) med tidigare ägare och inte visat att de självständigt kan driva verksamheten. Finansieringen hade skett genom att ett skuldebrev som löpte över tio år hade upprättats. Kommunen hävdade att de tidigare ägarna fortfarande hade inflytande över rörelsen och att ett bulvanförhållande förelåg. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. M Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak p.g.a. brister i bokföring och redovisning. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. M Ej Ä *) 3 *) Sedan tillståndshavaren haft serveringstillstånd under en prövotid av ett år (p.g.a. att det förelegat viss ekonomisk misskötsamhet) avslog kommunen ansökan om fortsatt tillstånd. Anledningen var att tillståndshavaren under prövotiden underlåtit att anmäla serveringsansvarig personal och att närvara under serveringstiden, eftersläpning med skatter och avgifter och inte i tid lämnat inkomstdeklarationer. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet, 7 kap. 7. M *) 3 *) Avskrivning av överklagande över beslut om återkallelse av serveringstillstånd. Verksamheten såld. M Ä *) 3

20 *) Kommunen meddelade en varning och ändrade serveringstiden från kl 05 till kl 03. Vidare meddelades villkor om ordningsvakter. Anledningen var brister i ordning och nykterhet, brister i återhållsamhet (ölkannor och vinflaskor hade sålts utan kontroll av den slutliga mottagaren) och överträdelse av bl.a. 3 kap 8 (servering till märkbart påverkade) samt att det funnit alkoholdrycker på uteservering efter serveringstiden slut och att alkoholdrycker tagits med från serveringsstället. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som delvis biföll överklagandet. Länsrätten ifrågasatte inte de uppgifter kommunen lämnat om de olika händelserna men ansåg att de åtgärder tillståndshavaren vidtagit för att komma till rätta med felaktigheterna i hanteringen kunde utgöra särskilda skäl att låta tillståndshavaren behålla serveringstiden. Varning och villkor stod däremot fast. 7 kap. 20, 7 kap. 5. M Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i den ekonomiska skötsamheten, brister i ordning och nykterhet och p.g.a. servering till märkbart påverkade gäster. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning sedan kommunen i samband med muntlig förhandling framfört att den numer ansåg en varning vara tillräcklig åtgärd. 7 kap. 19. M Ej Ä *) 4 *)Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. restföringar och en bolagsmans brott mot bokföringslagen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. M Ej Ä *) 4 *) En närboende klagar på beslut om uteservering till kl 22. Länsrätten avslår överklagandet. 6 kap. 4. M Ej Ä *) 5 *) Kommunen meddelade en varning då det i samband med ett tre dagars tillfälligt serveringstillstånd uppdagats ett flertal brister i verksamheten. Bl.a. konstaterades att det inte tillhandahölls lagad mat en dryg halvtimme före serveringstidens utgång. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten fann att den omständigheten att det inte funnits lagad mat var tillräckligt skäl för att en åtgärd skulle kunna vidtas. Kommunen övriga skäl för åtgärd godtogs dock inte av länsrätten eftersom länsrätten ansåg att dessa förhållanden inte var fullt ut påvisade. 7 kap. 20. M Ej Ä *) 5 *) Kommunen meddelade en varning samt villkor om utbildning för en av bolagsmännen och för personalen. Anledningen till beslutet var bl.a. brister i ordning och nykterhet, serveringsansvarig hade saknats och kassahanteringen hade varit bristfällig. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. Anm. I domen kritiseras även förekomsten av kreditförsäljning. Det skall dock noteras att sådan inte är reglerad i alkohollagen. Dock skall den bokföras på sedvanligt sätt. M Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassahanteringen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten konstaterade att det funnits brister i kassahanteringen vid enstaka tillfällen och att det rört sig om förhållandevis små summor. Tillståndshavaren har dessutom bytt revisor. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ville avslå överklagandet. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Göteborg som , nr , biföll överklagandet. 7 kap. 19. M *) 6 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats. M Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassaregistret. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. M Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassaregistret. Tillståndshavaren hade i nov 2006 fått en varning av samma skäl. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19.

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

DOMAR 2007. Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr. Datum Mål nr Dom Kammarrätten

DOMAR 2007. Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr. Datum Mål nr Dom Kammarrätten DOMAR 2007 Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2007-09-17 2027-06 Ej pt Sthlm 2006-03-03 1307-06 *) AB 8 *) Kommunen återkallade

Läs mer

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen Statens folkhälsoinstitut Referat av serveringsärenden i förvaltningsdomstolarna 2004 Regeringsrätt och kammarrätter: samtliga sakprövade mål. Länsrätter: ett urval (kompletteras efter hand). Ärendena

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat.

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. DOMAR 2006 Uppdatering Nr 11 domar tom 2006-12-31 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2006 Datum Mål nr Dom Kammarrätten nr Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. 2006-05-10 5986-05 Ej pt Gbg 2005-10-07 6319-04 *) O 5 *) Kommunen

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2010 Uppdatering Nr 10 2011-01-14 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) läggs samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 www.fhi.se 2011-12-29 Dnr TILLS 2011/91 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 Bjudregeln 3 kap. 9 på ett serveringsställe Fråga: Vilken åldersgräns gäller för bjudregeln på ett serveringsställe? Är det

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 mars 2010 KLAGANDE Convivium Strix Restaurang Aktiebolag Ombud: AA Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Sveavägen 25 111 34 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2011 Uppdatering Nr 11 2012-04-12 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) lades samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-001 Datum: 2007-03-12 Utredare: Mårten Hyltner Utredning om indragna serveringstillstånd

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm DOMAR 2012 Uppdatering Nr 6 2013-02-18 Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13

Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13 Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13 REGERINGSRÄTTEN 2005 Datum Mål nr Dom Kammar Datum Mål nr Dom Lr Uppdat nr rätten 2005-01-17 7034-04 Ej pt Sthlm 2004-11-22 5522-04 *)

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Servering av alkoholdrycker

Servering av alkoholdrycker Servering av alkoholdrycker Domstolsprövade ärenden 2001 www.fhi.se Rapport nr 2002:39 2 Förord En viktig del i alkoholpolitiken är de regler i alkohollagen (1994:1738) som styr hur servering av alkoholdrycker

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Förvaltning Mariette Svensson 0413-621 55 VoO.2012.0311 2013-02-05 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Ärendebeskrivning har enligt nedan angivna

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för alkoholservering ÖFS 2013:14 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 4:19 Dnr KS 2012/506-702 2013-14 Riktlinjer för alkoholservering v 4 13-05-20 13:15

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-18

Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(12) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan klockan 08:30 Beslutande Marie Svensson, ordförande (S) Göran Andersson (S) Sirpa Mäkipää (S) Ove Eriksson (S) Kerstin Jonsson (S) Theresia Hägglund

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 859/99 1999-12-20 702 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND AV ALKOHOLDRYCKER TILLSTÅND ATT TILLSVIDARE SERVERA ALKOHOLDRYCKER TILL ALLMÄN-

Läs mer

I Mark Socialförvaltningen

I Mark Socialförvaltningen I Mark ALKOHOLSERVERING I MARK för serveringstillstånd Inledning Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen (010:16),

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län Alkohollagen bakgrund Alkohollagens regler som styr hur servering av alkoholdrycker

Läs mer

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen

enligt alkohollagen, läkemedelsförordningen Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och läkemedelsförordningen Fastställda av Kommunfullmäktige 66, 2010-08-30 Justerade av Kommunfullmäktige 15, 2012-03-26 1 2 Kommunens

Läs mer

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Riktlinje 2010-09-03 Riktlinjer för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen SN 163-2010 Antagen av socialnämnden 2010-09-03 Syftet med riktlinjerna är att ge en sammanfattande vägledning till beslutsfattare

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. Restaurang Gustav Adolf AB (f.d. Becky

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 1 INLEDNING Syftet med socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Förslag till riktlinjer för alkoholservering

Förslag till riktlinjer för alkoholservering Styrdokument 1 (6) 2016-10-27 Fastställd: Kommunfullmäktige år-månaddag x Gäller för: Dokumentansvarig: Bygg- och miljöchef Dnr : 81714 Förslag till riktlinjer för alkoholservering Postadress Besöksadress

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa MBN16-102 407 Riktlinjer för serveringstillstånd Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2016-02-24 Beslutade av MBN 2016-03-10 5 Innehåll RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND...

Läs mer

handlingar Fler dryckesslag Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd)

handlingar Fler dryckesslag Se bilaga 1. Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer Personnummer Telefonnummer Faxnummer Namn Adress E-post Serveringsställe Namn Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun Socialnämnden 2016 Innehållsförteckning 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN... 3 2. BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 7 Tillsynsplan enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagsstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför

Läs mer

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd ANSÖKAN STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd 1. Stadigvarande tillstånd

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Dnr 2016/KS 0041 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017 Tyresö kommun / 2016-01-18 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Tillsyn över serveringstillstånd... 3 Serveringstillstånd

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl.

Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. 1 (8) 2005-01-18 Dnr 2004.251 Alkoholpolitiskt program med riktlinjer för serveringstillstånd och folköl. BAKGRUND Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995. Under 1995 hade kommunen ett

Läs mer

Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer

Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer Permanent serveringstillstånd - Riktlinjer Alkoholpolitiska riktlinjer för tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl Bakgrund Alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft den 1 januari 1995. Från

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI 2015. VERSION 2 Nationella bedömningskriterier alkohol Nationella bedömningskriterier är ett

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun Antagen av bygg- och miljönämnden 2016-04-16, 38 Dnr 15/0656-491 bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 Innehållsförteckning Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ENLIGT ALKOHOLLAGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN SN 2004-02-25 ETT VARIERAT OCH SPÄNNANDE KROGLIV BIDRAR TILL ETT LEVANDE SIMRISHAMN Simrishamns kommun har

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa en ny Alkohollag (1994-1738), som från och med 1995-01-01 ersatt Lagen

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-05-11 63 Ansökan om stadigvarande utökad serveringstid, Nya Våning 1 (SN 2015.081) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014-2015 Tyresö kommun / 2014-01-30 2 (10) Tyresö kommun / 2014-01-30 3 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Tillsyn över serveringstillstånd...

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2012-12-12, 139 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Alkoholpolitiska mål... 2 3 Kommunens informationsskyldighet... 2 4 Ansökan... 2 5 Handläggning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 februari 2016 KLAGANDE RundEllen AB, 556457-4241 Västergatan 19 413 13 Göteborg MOTPART Göteborgs kommun Box 5282 402 25 Göteborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND För servering av alkoholdrycker Blankettanvisning Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738); SFS 2001:414 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om alkohollagen

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer

ANMÄLAN. Postnummer Postadress Telefonnummer Faxnummer. Serveringsställe Restaurangnummer ANMÄLAN Betydande förändring 1 (1) Kretsen av personer med ett betydande inflytande i det tillståndshavande bolaget förändras. Exempelvis ändrad ägare, styrelse, bolagsmän, restaurangchef eller liknande.

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län

Länsrapport 2012 Västernorrlands län Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösand Kramfors Kramfors

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN HALLAND

LÄNSSTYRELSEN HALLAND 1 LÄNSSTYRELSEN HALLAND 2 Enligt 8 kap 1 alkohollagen (1994:1738) skall länsstyrelsen utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen i länet. Länsstyrelsen skall också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.

Läs mer