DOMAR Uppdatering Nr KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009"

Transkript

1 DOMAR 2009 Uppdatering Nr KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 Kammarrätt Datum Mål nr Länsrätt Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm AB *) 1 *) Kommunen meddelade ett sex månaders försäljningsförbud gällande detaljhandel med öl. Anledningen till beslutet var att det i samband med s.k. provköp av öl inte krävts legitimation av provköparen (som var fylld 18 år). Handlaren överklagade till länsrätten som upphävde kommunens beslut. Länsrätten konstaterade att ingen försäljning skett till underåriga, att kontroll av ålder skett visuellt och att vad nämnden anfört om att det var person med ungt utseende inte var styrkt (handlaren hade för sin del uppgett att personen ifråga bedömdes vara 25 år). Kommunen överklagade till kammarrätten som , nr , avslog överklagandet. 7 kap. 21. Stockholm AB *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd pga. brister i lämpligheten samt att sökanden inte inkommit med miljöförvaltningens godkännande av livsmedelsanläggning (dock hade ett positivt förhandsbesked från miljöförvaltningen erhållits) och därmed inte visat att serveringsstället uppfyller kraven i 7 kap. 8 alkohollagen. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten konstaterade att det var fråga om ett ägarbyte och att miljöförvaltningen lämnat ett positivt förhandsbesked vilket kammarrätten ansåg vara tillräckligt i samband med ägarbyte och då den tidigare ägaren hade ett beslut om godkänd livsmedelsanläggning. Vad gällde frågan om sökanden lämplighet hade bristerna i denna uppkommit i slutet av 2004 och i början av 2005 varför dessa brister numera låg så långt tillbaka i tiden att de inte kunde anses utgöra ett hinder för serveringstillstånd. 7 kap Stockholm AB *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om tillstånd att servera starköl på McDonald s, Arlanda flygplats. Kommunen motiverade sitt beslut med att sökanden inte erbjuder ett allsidigt utbud av maträtter, att serveringsstället är att jämställa med gatukök och att McDonald s är en miljö där ungdomar ofta vistas i och verksamheten är intimt förknippad med alkoholfri servering. Sökanden överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att serveringsstället till övervägande del besöks av anställda på Arlanda, affärsresenärer och andra vuxna resenärer. Maten som tillhandahålls är förutom hamburgare sallader, friterad kyckling, fisk, köttbullar mm. Länsrätten avslog överklagandet och hänvisade bl.a. till såväl Statens folkhälsoinstitut som yttrat sig i målet och avstyrkt att serveringstillstånd meddelades och till länsstyrelsen i Stockholms län vilken även den avstyrkt tillstånd. Även polismyndigheten i Stockholms län hade haft likartade invändningar. Samtliga gjorde samma överväganden som kommunen gjort i sitt beslut.7 kap. 8. Sökanden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Vad gällde frågan om tillämpningen av 7 kap. 9 alkohollagen fann kammarrätten att McDonalds visserligen i allmänhet besöks av en stor andel ungdomar men att det med hänsyn till att aktuell restaurang var lokaliserad till en internationell flygplats kunde miljön beskrivas som en utpräglad vuxenmiljö med resenärer på genomresa. Olägenheter utifrån 7 kap. 9 kunde därför inte befaras. Vad gällde frågan om mathållningen ansåg kammarrätten att köksutrustningen har den kapacitet som krävs och att matutbudet var tillräckligt. Det avgörande, enligt kammarrätten, skulle därmed vara att köttet levereras portionsstyckat istället för detaljstyckat samt att kycklingen och fisken i viss mån är förbehandlad. Råvarornas beskaffenhet kan dock enligt kammarrättens mening inte utgöra grund för att kraven i 7 kap. 8 inte skulle vara uppfyllda. 7 kap Stockholm AB *) 3

2 *) Kommunen meddelade en varning pga. brott mot lotterilagen. Enligt kommunen skulle bristande lämplighet hos tillståndshavarna grund för åtgärden. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Anm. Kommunen och länsrätten hänvisar till 7 kap. 19 p4 som grund för beslutet att meddela varning enligt 7 kap. 20. Ingen av tillståndshavarna har dock såvitt framgår av domen dömts för det förmenta brottet. Länsrätten nämner visserligen i sin utredning att tillståndshavaren upplåtit sin lokal till olagliga lotterimaskiner och att detta skulle vara likställt med att de tillåtit att brottslig verksamhet får förekomma i restaurangen. Dock har i domen inte hänvisats till 7 kap. 19 p 5 som just berör tillåtande av brottslig verksamhet utan till p 4 och lämplighetsaspekten utifrån 7 kap. 7. Det skall slutligen konstateras att det vare sig finns någon dom riktad mot någon av de inblandade eller något erkännande om brott från dem. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och upphävde underinstansernas avgöranden. Kammarrätten fann dels att det inte inletts någon polisutredning mot tillståndshavaren angående brott mot lotterilagen och dels att det inte kunde anses utrett att tillståndshavaren upplåtit sina lokaler till otillåten lotteriverksamhet. 7 kap. 20 Stockholm AB *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd eftersom serveringsställets kök endast var godkänt för beredning och servering av för gatukök sedvanlig meny baserat på hel- och halvfabrikat samt att serveringsställets utrustning endast är anpassad för denna typ av matlagning. Sökanden överklagade till länsrätten om biföll överklagandet. Rättens ordförande var skiljaktig och ville avslå överklagandet. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och upphävde länsrättens dom. Kammarrätten konstaterade att det inte fanns möjlighet att i tillräcklig omfattning tillreda lagad mat av råvaror. 7 kap. 8. Stockholm AB *) 9 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte redovisat hur köpet av restaurangen finansierats (ca hälften av köpeskillingens 1,5 milj. kr var oredovisad ). Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Sökanden hade i kammarrätten inkommit med kompletterande uppgifter om finansieringen. 7 kap. 7. Stockholm AB *) 10 *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid till kl 05 vid ett tillfälle p.g.a. risk för alkoholpolitiska olägenheter och ordningsstörningar. Polismyndigheten hade avstyrkt utsträckt tid. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ville avslå överklagandet. Kommunen överklagade till kammarrätten som avskrev målet av formella skäl. Kammarrätten uttalade dock att risk för olägenheter kunde befaras och att länsrätten därför inte bort bifalla tillståndshavarens överklagande. 6 kap. 4. Jönköping R *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak p.g.a. brister i kassaregisterhanteringen och redovisningen samt att det funnits brister i tillhandahållandet av lagad mat. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet på så sätt att återkallelsen ändrades till varning. Anledning härtill var enligt länsrätten att tillståndshavaren uppgett sig ha vilja och förmåga att fortsättningsvis sköta rörelsen enligt alkohollagens bestämmelser. Kommunen överklagade till kammarrätten som upphävde länsrättens dom och fastställde kommunens beslut. Kammarrätten konstaterade bl.a. att regeln om varning är framåtsyftande och att restaurangen för närvarande är stängd i avvaktan på att kommunen godkänner köket enligt 23 livsmedelslagen. Enligt kammarrättens mening framstod det som i hög grad tveksamt om de åtgärder som bolaget påstått sig ha utfört är tillräckliga för att förhindra en upprepning av de konstaterade bristerna. 7 kap. 19. Jönköping H *) 5 *) Kommunen återkallade i april 2008 serveringstillståndet p.g.a. att det inte längre utnyttjades. Restaurangen hade varit stängd sedan september Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att bolaget inte bedrivit någon verksamhet under en relativt lång tidsperiod och att anledningen till detta saknade betydelse för bedömningen av tillståndsfrågan. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten anförde bl.a. att en förutsättning för att ser-

3 veringstillstånd ska meddelas är att det finns en avsikt att bedriva serveringsverksamhet. Kammarrätten fann även att tillståndshavaren hade varit oförhindrad att bedriva sådan verksamhet men hade valt att hålla restaurangen stängd. 7 kap. 19. Jönköping E *) 8 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden under år 2005 dömts till dagsböter för bokföringsbrott som ägt rum jan-nov Kommunen ansåg i oktober 2008 att karenstiden ännu inte löpt ut. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. Jönköping G *) 9 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte kunnat visa hur finansieringen gjorts. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten fann att de pengar som erhållits vid fastighetsförsäljningar i Kina åren ch 2006 till största delen inte förvarats på bankkonto. Det har inte på ett godtagbart sätt visats att pengarna fortfarande fanns kvar vid köpet av restaurangen. De pengar som påståtts erhållits genom spelvinster hade inte heller de kunnat verifieras med vinstbongar av vilka framgick vem som vunnit, hur mycket som satsats osv. Sökanden överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 7. Jönköping F *) 9 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndsbolagets företrädare motsatte sig tillsyn, dels genom att försöka motverka tillträde till delar av serveringsstället och dels genom att avbryta en pågående kassakontroll genom att dra ur sladden till kassaapparaten. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten som höll muntlig förhandling i målet fann inte att tillståndshavarens agerande kunde anses ha förhindrat tillsynen, möjligen att den kunde försvårats. Dock inte i sådan omfattning att det var motiverat att återkalla tillståndet. Kommunen överklagade till kammarrätten som även den höll muntlig förhandling i målet, upphävde länsrättens dom och fastställde kommunens beslut om återkallelse. Parterna hade delvis olika uppfattning om vad som skett men kammarrätten konstaterade att den kommunale handläggaren på ett samlat och trovärdigt sätt lämnat en sammanhängande och detaljerad redogörelse. Även polisen hade lämnat en redogörelse för händelseförloppet i en promemoria. De två redogörelserna var i väsentliga delar samstämmiga. Tillståndshavaren däremot hade inte i kammarrätten förmått lämna en sammanhängande berättelse över vad som enligt hans uppfattning förekommit. 7 kap. 19 Jönköping R *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföring och kassarutiner. Tillståndshavaren överklagandet till länsrätten som ansåg att misskötsamheten varit av tillfällig natur och ändrade till varning. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ville avslå överklagandet. Kommunen överklagade länsrättens dom till kammarrätten som , nr , biföll överklagandet och upphävde länsrättens dom. Kammarrätten anförde bl.a. att den av aktieägaren och företagsledaren åberopade nedsatta arbetsförmågan p.g.a. av sjukdom inte utgjorde skäl att låta ingripandet stanna vid en varning. 7 kap. 19. Göteborg M *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassahantering och bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet vilket även kammarrätten gjorde. 7 kap.19. Göteborg M *) 4 *) Kommunen meddelade serveringstillståndet med serveringstider till kl 01 sö-to och till kl 02 fre-lö. I den del som avsåg tid till kl 03 avslogs ansökan. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet så att serveringstid fastställdes till 02 sö-to och till 03 fre-lö. Länsrätten fann bl.a. att polismyndigheten tillstyrkt ansökan och att kommunen inte visat att verksamheten skulle leda till störningar eller andra olägenheter. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 6 kap. 4. Göteborg O *) 4 *) Kommunen återkallade i december 2007 serveringstillståndet avseende restaurang X som drevs av aktiebolaget A sedan det visat sig att det funnits brister i kassahantering och bokföring på denna restaurang. Beslutet överklagades till länsrätten som i april 2008 avslog överklagandet. I nu aktuellt mål återkallade kommunen i

4 november 2008 serveringstillståndet för restaurang Y som även den drivs av aktiebolaget A. Kommunen motiverade beslutet med att eftersom bolaget inte var lämpligt att bedriva tillståndspliktig serveringsverksamhet på restaurang X är det heller inte lämpligt att bedriva sådan verksamhet på restaurang Y. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade att det inte tillkommit några ytterligare omständigheter sedan beslutet rörande restaurang X, att det inte finns några omständigheter som talar för att misskötsamhet föreligger vad gäller bolagets verksamhet i restaurang Y och att kommunen redan i december 2007 kände till samtliga omständigheter. Kommunen överklagade till kammarrätten som gjorde samma bedömning som länsrätten och avslog överklagandet.7 kap. 19. Anm. Länsrätten förefaller ifrågasätta varför inte serveringstillståndet för restaurang Y återkallades samtidigt som det för restaurang X. Varför kommunen dröjde med beslutet avseende restaurang Y framgår inte på annat sätt än att kommunen uppgivit att det var av administrativa skäl men dröjsmålet godtogs inte av länsrätten som, genom den av kommunen förorsakade tidsutdräkten mellan de två besluten, kom att betrakta bolagets verksamheter som från varandra vitt åtskilda. Göteborg M *) 7 *) Kommunen begränsade i samband med beslut om serveringstillståndet serveringstiderna till kl under fredag-lördag och till kl under söndag-torsdag, p.g.a. risk för störningar av närboende. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och yrkade serveringstid till kl 02. Länsrätten avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet på så sätt att serveringstiden sattes till kl 00 samtliga veckodagar, dock fick serveringen inte påbörjas före kl 17 under måndag -torsdag. 6 kap. 4. Göteborg P *) 7 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillståndet (länsrätten hade inte medgett inhibition). Göteborg M *) 8 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. av att det funnits spelautomater (terminaler som genom internet varit uppkopplade mot servrar placerade utanför Sverige) utan vederbörande tillstånd i restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten ansåg att rättsläget vad gäller ifrågavarande spel var oklart och att det inte var visat att tillståndshavaren brustit i lämplighet. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och fastställde kommunens beslut. Kammarrätten ansåg, och stödde sig bl.a. på domar fr. Hovrätten i Västra Sverige den 13 sept 2007, mål B och Göta hovrätt den 18 mars 2008, mål B samt Kammarrätten i Stockholm den 10 mars 2009, mål , att tillståndshavaren anordnat lotter i Sverige och därmed brutit mot lotterilagens regler. 7 kap. 20. Göteborg O *) 10 *) Kommunen meddelade i maj 2008 varning sedan kommunens miljöförvaltning i jan 2008 förbjudit all hantering av livsmedel i lokalen. Efter besiktning i mars 2008 av miljöförvaltningen fick mat ånyo hanteras i lokalen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten konstaterade att kommunens beslut om varning var fattat efter det att lokalen ånyo godkänts för hantering av livsmedel och att det därmed vid tidpunkten för nämndens beslut inte fanns skäl att vidta åtgärd med stöd av 7 kap. 19. Kommunen hade även ansett att tillståndshavaren brast i lämplighet (genom sitt sätt att hantera livsmedelsfrågan). Utan att närmare beröra frågan om huruvida lämplighetsaspekten över huvud taget kunde bli aktuell (vilket kommunen gjort gällande) förklarade länsrätten att det saknades förutsättningar för återkallelse på den grunden och därmed saknades även förutsättningar för varning. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. Göteborg O *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten biföll överklagandet. Kammarrätten konstaterade att en numera avträdd bolagsman förskingrat från bolaget och att det dessutom inte längre fanns restnoteringar hos kronofogdemyndigheten. Kommunen hade också anfört att det inte längre fanns skäl att återkalla serveringstillståndet. 7 kap. 19. Göteborg M *) 10 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassahanteringen. Tillståndshavaren överklaga-

5 de till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten konstaterade att det funnits brister i kassahanteringen vid enstaka tillfällen och att det rört sig om förhållandevis små summor. Tillståndshavaren har dessutom bytt revisor. Länsrättens ordförande var skiljaktig och ville avslå överklagandet. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och fastställde kommunens beslut om återkallelse. 7 kap. 19. Göteborg O *) 10 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillståndet p.g.a. sökanden inte till fullo kunnat visa hur finansieringen skett. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som avskrev målet p.g.a. att klaganden återkallat överklagandet. 7 kap. 7. Sundsvall AC *) 7 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att kravet på kök i 7 kap. 8 alkohollagen inte var uppfyllt. Sökanden överklagade till länsrätten och bl.a. anförde att serveringen skulle ske till slutna sällskap varför något kök inte behövdes enligt alkohollagen. Länsrätten avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att sökanden anordnade aktiviteter för gäster som bodde på ett visst hotell och att grupper/besökare vars enda gemensamma nämnare är att de bor på ett hotell eller deltar i bolagets (klagandens) aktiviteter inte utgör slutet sällskap. Anm. Till det ovan sagda kan tilläggas att i det fall en näringsidkare tar initiativ till ett arrangemang kan besökande gäster inte anses utgöra ett slutet sällskap oavsett de har annat gemensamt utöver att delta i arrangemanget. I fall initiativet inte kommer från näringsidkaren utan från en grupp gäster kan det emellanåt vara fråga om servering till slutet sällskap men då under förutsättning att olika grupper av beställare hålls åtskilda lokalmässigt. Blandas olika slutna sällskap med varandra blir det fråga om servering till allmänheten. Sökanden överklagade länsrättens dom till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten ansåg alltså att det var fråga om slutna sällskap som skulle serveras. Anm. Av domen framgår bl.a. att de sällskap det var fråga om bodde på ett hotell och hotellet bokade aktiviteter för sina gäster hos klaganden vilket bör observeras. Kammarrätten utvecklar dock inte på vilken grund den står när den bedömer att dessa hotellgäster utgör slutna sällskap. Jfr även med Länsrätten i Stockholms län , nr som synes ha en delvis annan uppfattning. Det skall dock noteras att kretsen gäster är mer bestämd i det första målet än i det andra. 7 kap. 5. Sundsvall Y *) 8 *) Kommunen meddelade ett tillfälligt serveringstillstånd till kl 01 men avslog den del av ansökan som gällde servering till kl 02 med hänvisning till kommunens riktlinjer. Kommunen föreskrev även att serveringen av spritdrycker endast fick ske i samband med bordsservering och skulle upphöra senast kl 23. Dessutom begränsades serveringsytan p.g.a. bristande möjlighet att överblicka densamma. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som delvis biföll överklagandet på så sätt att servering medgavs till kl 02, även vad gällde spritdrycker. I övrigt delade länsrätten kommunens uppfattning om bordsservering och serveringsytor. Tillståndshavaren överklagade inskränkningen av serveringsytan till kammarrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 5, 6 kap. 4. Sundsvall BD *) 8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. det i samband med polisens tillsyn av restaurangen uppmärksammats brister i alkoholserveringen, bl.a. hade alkoholdrycker serverats till underåriga. Tillståndshavaren hade dessutom blivit dömd för misshandel. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten konstaterade bl.a. att tillståndshavaren inte vid något annat tillfälle uppvisat brister i serveringen. 7 kap. 19. Sundsvall Y *) 10 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd i huvudsak p.g.a. att sökanden i april 2009 dömts till två månaders fängelse för misshandel begången juni Sökanden överklagade till länsrätten och yrkade i första han permanent serveringstillstånd och i andra hand ett tidsbegränsat. Länsrätten avslog överklagandet. När det gällde frågan om ett tidsbegränsat tillstånd uttalade länsrätten att kravet på sökandens skötsamhet är detsamma oavsett det är fråga om ett permanent eller ett tidsbegränsat serveringstillstånd. Klaganden överklaga-

6 de till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd. 7 kap. 7. LÄNSRÄTTERNAS DOMAR 2009 Länsrätt Datum Mål nr Ändring (Ä)eller inte (Ej Ä) Sak Uppdatering nr AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. omfattande underskott på skattekontot och p.g.a. en restföring avseende drygt kr. Härutöver hade inte tillståndshavaren anmält personförändringar i bolaget. Kommunen hade vid flera tillfällen begärt att bolaget skulle redovisa vilka som ägde bolaget vilket inte hörsammats. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen (Skatteverket hade visat att bolagets kassaregister manipulerats med hjälp av ett fuskprogram och att omsättningen krympts). Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen inskränkte serveringstiden från kl 03 till kl 01, meddelade villkor om ordningsvakter samt meddelade en varning. Detta beroende på brister i ordning och nykterhet vid ett flertal tillfällen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 5 och 20. Anm. Obs att neddragningen av serveringstiden är att betrakta som ett meddelat villkor, se t.ex. Länsrätten i Örebro län , nr , och Örebro kommuns beslut nedan. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak p.g.a. brister i bokföringen och restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att försäljning av alkohol skett efter serveringstidens slut, att inget kassaregister användes i entrén och att bestämmelsen om utrymningstid inte följts. Kommunen hade även konstaterat att tillståndshavaren inte (längre) hade dispositionsrätt över lokalerna. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen inskränkte serveringstiden från kl 03 till kl 02 inomhus och från kl 02 till kl 22 på uteserveringen. Detta p.g.a. brister i ordning och nykterhet hänförliga till restaurangverksamheten. Bristerna hade dokumenterats genom klagomål från närboende och genom iakttagelser från polisen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. ett antal underskott på skattekontot som lett till betalningsuppmaningar och p.g.a. av ett antal restföringar. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19. AB Ä *) 2 *) Ett antal närboende överklagar kommunens beslut att meddela serveringstillstånd till kl 03. Kommunen bestred bifall till överklagandet. Länsrätten biföll överklagandet på så sätt att serveringstiden ändrades till kl 01. Länsrätten konstaterade bl.a. att såväl miljöförvaltning som polismyndigheten hade avstyrkt serveringstid till kl 03. Länsrätten fann även att det vid tiden för kommunens beslut inte ens fanns någon utredning som visade att et serveringstillstånd för verksamheten fram till kl 01 fungerat väl. 6 kap. 4.

7 AB Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i förts hand p.g.a. brister i ordning och nykterhet under en och samma kväll. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till en varning. Kommunen ansåg i länsrätten att olägenheten inte varit tillfällig beroende på det stora antalet överserverade gäster som under kvällen befunnit sig på restaurangen och att flera avvisats innan tillsynen påbörjades och att flera avvisades även under pågående tillsyn. Kommunen anför vidare att om kravet på upprepning avseende olägenheter enligt 6 kap. 2 alkohollagen skulle tolkas som tillståndshavaren gör gällande skulle det innebära att en restaurang vid ett enda tillfälle skulle kunna överservera alla gäster utan att detta skulle leda till några åtgärder från myndigheternas sida. Detta kan inte ha varit syfte med bestämmelsen. Att ett trettiotal gäster avvisas under loppet av drygt två timmar tyder på att olägenheterna varit upprepade. Länsrätten instämde i att olägenheten inte endast var tillfällig varför det fanns grund för att återkalla serveringstillståndet med stöd av 7 kap. 19 p2. Eftersom det hade utspelats under en enstaka kväll och det inte fanns tidigare anmärkningar ansåg länsrätten att en varning var tillräcklig åtgärd. 7 kap. 19 p2. Anm. Länsrätten ansluter sig i denna dom till den tolkning Statens folkhälsoinstitut gjort i Handbok alkohollagen ifråga om vad som kan betraktas som tillfälligt eller inte. Jfr med Länsrätten i Stockholms län , nr , i vilken dom länsrätten kommer till ett annat slut rörande olägenheter under tre påföljande kvällar. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade år 2004 serveringstillståndet med en serveringstid till kl 01. Närboende överklagade beslutet p.g.a. störningar från verksamheten och yrkade att serveringstillståndet skulle dras in. Länsrätten avslog överklagandet. Länsrätten fann att de klagande hade talerätt men länsrätten kunde endast pröva om kommunen haft fog för sitt beslut år 2004 och inte om det nu fanns skäl att återkalla tillståndet p.g.a. de påstådda störningarna. 7 kap. 9. Domen nedan rör en närliggande restaurang. AB *) 3 *) Kommunen meddelade år 2004 serveringstillståndet med en serveringstid till kl 03. Närboende överklagade beslutet p.g.a. störningar från verksamheten och yrkade att serveringstiden skulle ändras till kl 01. Länsrätten avslog överklagandet. Länsrätten fann att de klagande hade talerätt men länsrätten ansåg att kommunen haft fog för sitt beslut år kap. 4. Domen ovan rör en närliggande restaurang. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd i huvudsak p.g.a. att sökanden inte fullt ut kunna visa hur köpet av restaurangen finansierats men också p.g.a. att restaurangen brunnit ned under tiden ansökan handlades. Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap Anm. Privata lån samt intäkter från utlandet som sökanden påstod sig ha hade inte kunnat visas med motsvarande transaktioner på sökandens konton. AB Ä *) 3 *) Kommunen meddelade villkor om att minst en person ur personalen skulle vara stationerad på och ha uppsikt över uteserveringen. Anledningen härtill var en händelse som inträffat på uteserveringen under sommaren 2008 vilken ledde till slutsatsen att det var bristande kontroll av uteserveringen. Sökanden överklagade till länsrätten som biföll överklagandet. Länsrätten ansåg att villkoret fick anses oproportionerligt betungande särskilt som olägenheter visats föreligga vid endast ett tillfälle. 7 kap. 5. AB Ä *) 3

8 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att det vid två tillfällen samma månad konstaterats överservering och berusade gäster samt att det vid ett tillfälle inte funnits serveringsansvarig personal på plats men att alkoholservering ändå pågick. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som ändrade till varning. Länsrätten angav som särskilda skäl för varning att det inte framkommit att de aktuella händelserna har föranlett några egentliga ordningsstörningar. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som , nr , upphävde länsrättens dom och fastställde kommunens beslut om återkallelse. Kammarrätten konstaterade att tillståndshavaren meddelats en varning i mars 2008 p.g.a. servering utöver gällande serveringstid. Därefter har ytterligare brister lagts tillståndshavaren till last. Kammarrätten fann att tillståndshavaren inte vidtagit erforderliga åtgärder för att rätta till bristerna och att särskilda skäl att meddela tillståndshavaren en ytterligare varning inte fanns. 7 kap. 19. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade en varning i dec 2008 sedan det vid fem tillfällen under året konstaterats brister i ordning och nykterhet på restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 20. AB Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte redovisat hur köpet av restaurangen finansierats (ca hälften av köpeskillingens 1,5 milj. kr var oredovisad ). Sökanden överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Sökanden överklagade till Kammarrätten i Stockholm som , nr , biföll överklagandet. Sökanden hade i kammarrätten inkommit med kompletterande uppgifter om finansieringen. 7 kap. 7. AB *) 4 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd. AB Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren vid ett flertal tillfällen brustit i betalningen av skatter och avgifter till det allmänna. Tillståndshavaren hade i april 2008 meddelats en varning p.g.a. detta. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. 7 kap. 19 AB *) 5 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats AB Ä *) 5 *) Kommunen meddelade i feb 2008 en varning och villkor om utbildning i ansvarsfull alkoholservering och att tillståndshavaren skulle skriftligen redovisa sin alkoholpolicy. Detta p.g.a. att det i dec 2006 konstaterats brister i ordning och nykterhet och i okt 2007 konstaterats brister i ordningen. I okt 2007 konstaterades även att en suppleant i bolaget bytts ut utan att detta förhållande anmälts till kommunen. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten och anförde bl.a. att det inte föreligger någon skyldighet att anmäla suppleanter bl.a. för att dessa inte tillståndsprövas. Länsrätten biföll överklagande på så sätt att varningen ogillades. Länsrätten menade att rättsläget var oklart ifråga om ett byte av styrelsesuppleant utgör en sådan förändring i verksamheten att det omfattas av anmälningsskyldigheten i 8 kap. 3 alkohollagen. Vad gäller de meddelade villkoren avslog länsrätten överklagandet. Rättens ordförande var skiljaktig vad gällde frågan om skyldigheten att anmäla byte av suppleanter. 7 kap. 20 och 7 kap. 5. AB Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i kassaregisterhantering och bokföring. Tillståndshavaren överklagade till länsrätten som avslog överklagandet. Länsrätten konstaterade att alla betalningar har registrerats som kontant, att det saknas behandlingshistorik och att kassaregistret inre på ett tillförlitligt sätt visat alla transaktioner som gjorts. Länsrätten bedömde de två förstnämnda felaktigheterna var för sig skulle kunnat anses vara av sådan art att en varning skulle kunna anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd men att det sistnämnda förhållandet var en överträdelse av mer allvarlig natur. 7 kap. 19.

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2010 Uppdatering Nr 10 2011-01-14 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) läggs samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2011 Uppdatering Nr 11 2012-04-12 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) lades samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat.

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. DOMAR 2006 Uppdatering Nr 11 domar tom 2006-12-31 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2006 Datum Mål nr Dom Kammarrätten nr Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. 2006-05-10 5986-05 Ej pt Gbg 2005-10-07 6319-04 *) O 5 *) Kommunen

Läs mer

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm

Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm DOMAR 2012 Uppdatering Nr 6 2013-02-18 Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten

Läs mer

Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning)

Kommenterade referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2003 (Inga sådana referat finns i denna sammanställning) 1 (95) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2003. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen Statens folkhälsoinstitut Referat av serveringsärenden i förvaltningsdomstolarna 2004 Regeringsrätt och kammarrätter: samtliga sakprövade mål. Länsrätter: ett urval (kompletteras efter hand). Ärendena

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till.

I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Studiematerial alkohollagen I denna skrift finns de viktigaste bestämmelserna som blivande krögare bör känna till. Innehåll Alkoholpolitiska grunder.. sid. 3 Inledning och definitioner. sid. 5 Tillverkning

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 DOM KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 Ombud: Advokat Alf-Peter Svensson och jur.kand. Elin Awerstedt

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

Företrädaransvar. - enligt Skattebetalningslagen 12:6. Handelsrätt D. Uppsats HT 2006. Författare: Malin Mälarstig. Handledare: Stephan Alm

Företrädaransvar. - enligt Skattebetalningslagen 12:6. Handelsrätt D. Uppsats HT 2006. Författare: Malin Mälarstig. Handledare: Stephan Alm Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats HT 2006 Företrädaransvar - enligt Skattebetalningslagen 12:6 Författare: Malin Mälarstig Handledare: Stephan Alm Förord

Läs mer

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III).

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). HFD 2013 ref 75 Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). Lagrum: 12 kap. 6 och 6 b skattebetalningslagen (1997:483) I Skatteverket ansökte

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2013 ref. 75

Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2013 ref. 75 Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2013 ref. 75 Målnummer: 4950-12 Avdelning: Avgörandedatum: 2013-12-03 Rubrik: Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. Restaurang Gustav Adolf AB (f.d. Becky

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12 D 12 1 Inledning 1.1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör A-sons

Läs mer