1 (6) Årsrapport Projektet bygger. Resultat Den. drygt grund av så. och en med. för att redovisas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (6) Årsrapport 2013. Årsrapporten @equalis.se. Projektet bygger. Resultat 2013. Den. drygt 1100. grund av så. och en med. för att redovisas."

Transkript

1 Årsrapport 13 1 (6) Egenmätarprojektet ett samarbete mellan Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) och Equalis Årsrapporten är sammanställd av Gunnar Nordin, En viktig kontroll av diabetespatienternass blodsockermätningar sker i samband med besök hos diabetessköterskan. Projektet bygger på insamling och analys av data erhållna vid rutinmässiga kontroller på diabetesmottagningar. Ett viktigt syfte med projektet är att visa att det går att sammanställa värdefull information genom att sammanställa data från dessa undersökningar. En person med egen blodsockermätare tar prov på sig själv och utför två mätningar efter varandra. Inom fem minuter tas ett prov för kontroll med diabetes-mottagningens mätare. Resultaten sammanställs kontinuerligt och redovisass kontinuerligt per löpande fyra- veckorsperiod på Equalis webbplats. Resultat 13 Den här rapporten omfattar samtliga inrapporterade resultat under 13. Under året har 17 diabetessköterskor (mottagningar) rapporterat resultat från drygt 11 jämförelser till Equalis webbplats. I 17 fall har ett tänkbart fel uppmärksammats (t ex utgångna teststickor, smutsig hand) i samband med provtagningen. Resultaten har i så fall uteslutits från beräkningarna. I ett fall har ett resultat uteslutits på grund av så stor avvikelse att skrivfel kan misstänkas. För att underlätta dataanalysen har resultaten delats in i två ungefär likstora grupper; en med glukosnivå under 1 mmol/l och en med glukosnivå över 1 mmol/l. Resultat för de mätartyper där det finns fem eller flera inrapporterade jämförelser per glukosnivå med HemoCue-instrument redovisas i tabell 1 och nedan. Enstaka resultat har rapporterats med Precision Exceed Pro-mätarslumpmässiga (repeterbarheten) och systematiska (riktigheten eller bias) felet för mätartyper med över 1 resultat, tillsammans med markeringar för 1, som jämförelseinstrument, men det är för få för att redovisas. I figur 1 och illustreras det och % sammanlagt fel. Det sammanlagda felet bygger på en enkle modell att väga samman det slumpmässiga och systematiska felet till ett gemensamt mått. 1 1 Beräkningarna, inklusive regler för uteslutning av extremvärden, förklaras i dokumentet Förklaringar av beräkningarr i rapporten som finns på webbplatsen Godkänt av GN Equalis AB, Box 977, 71 9, Uppsala

2 Sida av 6 Huvudsakliga fynd 1. Repeterbarheten vid upprepade mätningar varierar mellan och 7 CV %. I några fall är den uppmätta repeterbarheten sämre än vad man funnit i SKUP-utprövningarna av mätarna.. För glukosnivåer <1 mmol/l är överensstämmelsen i förhållande till HemoCue god för flera mätartyper. För nivåer >1 mmol/l visar däremot flera mätartyper lägre resultat än HemoCue-mätarna. 3. Det är svårt att dra några slutsatser om en enskild mätares felvisning från en enstaka jämförelse med en HemoCue-mätare. Tillförlitligheten bygger i stället på att många resultat flera olika mätare samlas in och sammanställs. Begränsningar För vissa mätartyper finns redovisas endast ett litet antalet mätningar. Värdet av sammanställningarna ökar ju flera som deltar och rapporterar in resultat. Genom att data kommer att representera många olika mättillfällen med många olika utförare, kommer resultaten att bli bättre representativa för en viss mätartyp. Mätningarna jämförs med ett rutininstrument, oftast en HemoCue-mätare, och inte med någon referensmetod. Genom att delta i Equalis kvalitetssäkringsprogram kan noggrannheten för jämförelsemätarna dokumenteras. Goda resultat i kvalitetssäkringsprogrammet utesluter inte möjligheten av fel i enstaka mätningar. Endast ett begränsat antal mottagningar deltar i projektet, som helt bygger på frivillig registrering av resultat från diabetesmottagningarnas parallellmätningar. Equalis sammanställer resultaten utan särskild finansiering. Det är angeläget att hitta en lämplig form för incitament för ett brett deltagande. Godkänt av GN Equalis AB, Box 977, 71 9, Uppsala

3 Sida 3 av 6 Sammanfattning av resultaten Det systematiska felet är den genomsnittliga positiva eller negativa relativa avvikelsen (%) för det första provet med egenmätaren från jämförelsemetodens mätning. Medelvärdet redovisas i tabellerna tillsammans med 9-% konfidensintervall. Det slumpmässiga felet beräknas från spridningen mellan de två mätningarna med egenmätaren. Vid god repeterbarhet är skillnaden mellan de två mätningarna väldigt liten, och det slumpmässiga felet är litet. Det sammanlagda felet är ett mått på noggrannheten, och bygger på en modell för addering av de uppskattade systematiska och slumpmässiga felen. Tabell resultat från glukosmätare med fem eller flera resultat, där jämförelsemätningen visat P Glukos lägre än 1 mmol/l. Mätarna ordnade i stigande ordning för sammanlagt fel. Systematiskt fel Slumpmässigt fel Mätare Antal Medelvärde, % Konf intervall 9 % Genomsnitts CV % Konf intervall 9 % Sammanlagt fel, % Wellion Linus 11,8-1,4 -- 6,9 3,1, --,6 7,6 GlucoCard Xmeter 3 -,3-3, --,6 4,4 3,6 -- 6,1 8,3 Accu-Chek Aviva Nano 4-1,6 -,6 --,3 4, 3, --,8 8,6 Contour XT 1,1 -,4 -- 4, 4,1 3, -- 6,1 8,6 Contour NEXT USB -3, -11,4, 3,3, -- 1,7 9,6 Accu-Chek Compact Plus 11 3,7-4, -- 11,9 3,, --, 9,8 Accu-Chek Aviva 1 1, -,7 -- 7,7, 3,9 -- 7,4 1, Contour 9,1-7, -- 7,4,8 4, ,8 1,8 GlucoMen LX -,7 -, --,1 4,9 4,1 -- 6,1 1, ,8-6, -- -3,4 4, 3,7 -- 4,8 1,1 OneTouch Ultra 6 3, ,4,4 3, ,6 1,7 GlucoMen LX Plus -,6 -, -- 9,3, 3, -- 16,7 13,3 1-6,8-8,3 -- -,3 4, 4, --,1 13,6 Contour Ascensia Contour 6-4,3-8,, 6,3, -- 8,9 14,4 FreeStyle Freedom Lite 8-9,8 -, , 3,,3 7,, Precision Xceed 1 -, -8, ,8 6,8,3 1, 16,4 Accu-Chek Mobile 4 1,6 -,8 6, 8, ,9 16,9 Wellion Calla 6, -14,6 -- 6,7 6, 4, ,3 OneTouch UltraEasy 6-1,7-17, ,6,6 3,8 -- 1,1 OneTouch Ultra 6-6,4-4, ,4 8, ,7, Tabell. 496 resultat från glukosmätare med fem eller flera resultat, där jämförelsemätningen visat P Glukos lika med eller över 1 mmol/l. Mätarna ordnade i stigande ordning för sammanlagt fel. Systematiskt fel Slumpmässigt fel Mätare Antal Medelvärde,% Konf intervall 9% Genomsnitts CV % Konf intervalll 9 % Sammanlagt fel, % Wellion Linus 16-1, -,3 -- 3,4, 3,8 8, 9,6 Precision Xceed 1-4,8-7, ,9 3,,7 --,1 9,9 FreeStyle Freedom Lite 13 -,9-9, ,8,4 1,8 -- 4, 1,1 Accu-Chek Compact Plus 1-4,4-11,1 --, 3,,6 -- 6, 1,3 Accu-Chek Mobile 34-1,9-4,3 --,,8 4,7 -- 7,7 11,1 Contour XT 1 -, -8, -- 3,,1 3,8 -- 9,1 1, Accu-Chek Aviva Nano 6 -,6-8,8 -- -, 4,4 3, -- 6, 13,1 Accu-Chek Aviva -6, -11, -- -1,,4 4,1 -- 8,7 14,7 FreeStyle Precision 9-1, -17, -- -,7 3,6,6 -- 7,4, 1-9,3-1, ,9 3,3,9 -- 3,8,3 GlucoMen LX 9-9,4-11, -- -7,7 4,4 3,7 --,4 16,7 GlucoCard Xmeter -1,1 -, ,3 3,,3 -- 4,4 17, ,4-13, ,7 3,,8 -- 3,8 17,1 Contour 1-9,7-13,9 -- -,,1 3,8 -- 9,1 17,6 Contour Ascensia Contour 31-6,4-9, -- -3,3 6,9,6 -- 9,4 17,7 OneTouch Ultra 6-1,3-16, ,9,4 3, ,4, Contour NEXT USB -11,9-19, ,9 6, 4, ,8 1,6 OneTouch UltraEasy -16,1-6, -- -,8 8,,7 -- 7,3 8,6 Godkänt av GN Equalis AB, Box 977, 71 9, Uppsala

4 Sida 4 av 6 Illustration av noggrannheten i tältdiagram Figurerna nedan visar hur repeterbarheten, eller genomsnitts CV% för upprepade mätningar, förhåller sig till det systematiska felet. Innanför den heldragna gröna linjen är det sammanlagda felet <1 %, innanför den prickade gröna linjen är felet < % och innanför den streckade röda linjen är felet < % i förhållande till jämförelsemätningarna. Data har delats i två grupper; för glukosnivå under respektive över 1 mmol/l. Figur 1 visar resultaten för glukosnivå under 1 mmol/l, medan figur i visar resultaten på nivå över 1 mmol/l. Genomsnitts CV% egenmätare fig Glukosnivå lägre än1 mmol/l Sammanlagt fel för mätare med fler än 1 resultat 1 1 Systematiskt fel (%) Accu Chek Aviva Accu Chek Aviva Nano Accu Chek Compact Plus Accu Chek Mobile Contour Ascensia Contour Contour XT GlucoCard Xmeter GlucoMen LX Precision Xceed Wellion Linus Genomsnitts CV% egenmätare fig Glukosnivå 1 mmol/l eller högre Sammanlagt fel för mätare med fler än 1 resultat 1 1 Systematiskt fel (%) Accu Chek Aviva Accu Chek Aviva Nano Accu Chek Compact Plus Accu Chek Mobile Contour Contour Ascensia Contour Contour XT FreeStyle Freedom Lite GlucoCard Xmeter GlucoMen LX Precision Xceed Wellion Linus Godkänt av GN Equalis AB, Box 977, 71 9, Uppsala

5 Sida av 6 Enskilda resultat Figurer med enskilda resultat för mätartyper med flest resultat. På y-axeln visas genomsnittsvärdet av de två mätningarna med patientens mätare, på x-axeln resultatet av mottagningens mätare. En streckad blå linje vid 1 mmol/l markerar hur materialet delats för beräkning av genomsnittlig systematiskt och slumpmässigt fel. GlukoCard Xmeter Wellion Linus GlucoMen LX P Glukos med GlukoCard Xmeter, mmol/l 3 1 y =,864x + 1,313 R² =, P Glukos med Wellion Linus, mmol/l 3 1 y =,976x +,334 R² =, P Glukos med Wellion Linus, mmol/l 3 1 y =,88x +,766 R² =, Accu-Chel Aviva Nano Accu-Chek Aviva Accu-Chek Mobile P Glukos med Accu Chek Aviva Nano, mmol/l 3 1 y =,91x +,399 R² =, P Glukos med Accu Chek Aviva, mmol/l 3 1 y =,8379x + 1,83 R² =, P Glukos med Accu Chek Mobile, mmol/l 3 1 y =,9668x +,43 R² =, Precision Xceed P Glukos med Precision Xceed, mmol/l 3 1 y =,969x -,14 R² =, P Glukos med, mmol/l 3 1 y =,839x +,73 R² =, P Glukos med, mmol/l 3 1 y =,889x +,3871 R² =, P Glukos med Contour XT, mmol/l 3 1 Contour XT y =,939x +,6773 R² =, P Glukos med Contour Ascensia Contour, mmol/l 3 1 Contour Ascensia Contour y =,967x +,88 R² =, Godkänt av GN Equalis AB, Box 977, 71 9, Uppsala

6 Sida 6 av 6 Resultat i området under,6 mmol/l Det är särskilt angeläget att mätarna visar tillförlitliga resultat i det låga mätområdet. Antalet resultat som rapporteras för låga glukoskoncentrationer är för de flesta mätartyper allför litet för att tillåta analys. För två mätartyper visas resultat i avvikelsediagrammet nedan från de kontroller där jämförelsemetoden visat lägre resultat än,6 mmol/l. Avvikelse mellan egenmätare och mottagningens mätare, mmol/l Resultat i området <,6 mmol/l för två mätare Egenmätare +/,83 mmol/l Resultat (mmol/l) med mottagningens mätare Tillförlitligheten av jämförelsemätningarna Genom att delta i Equalis kvalitetssäkringsprogram för glukos kan de deltagande diabetesmottagningarna demonstrera hur noggranna HemoCue-mätarnas resultat är. Equalis provmaterial är helblod med varierande Hb-värde. HemoCue-tekniken korrigerar inte för variationen i hematokritvärdet; vid höga hematokritvärde underskattar HemoCue glukosvärdet något, och vid låga värden överskattas glukosvärdet något. För samtliga ca 14 HemoCue-resultat som rapporterats till Equalis under 13 var genomsnittsfelet 1,7 % av glukosvärdet per 1 g/l. I figur nedan har HemoCue-resultaten normerats till ett Hbvärde om 1 g/l med denna faktor. P Glukos, HemoCue, mmol/l Deltagande mottagningars resultat i Equalis kontrollprogram 13, Hb-normerade resultat y =,937x +,6117 R² =, fig P Glukos, åsatt värde i Equalis utskick, mmol/l Godkänt av GN Equalis AB, Box 977, 71 9, Uppsala

Årsrapport Egenmätarprojektet. ett samarbete mellan Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) och Equalis

Årsrapport Egenmätarprojektet. ett samarbete mellan Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) och Equalis Årsrapport 215 1 (8) Egenmätarprojektet ett samarbete mellan Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) och Equalis Årsrapporten är sammanställd av Gunnar Nordin, 216-4-9 Kontakt: gunnar.nordin@equalis.se

Läs mer

Halvårsrapport egenmätarprojektet första halvåret 2013 (reviderad ) Marie-Helene Säll

Halvårsrapport egenmätarprojektet första halvåret 2013 (reviderad ) Marie-Helene Säll 213-11-18 1 (12) Halvårsrapport egenmätarprojektet första halvåret 213 (reviderad 213-11-18) Marie-Helene Säll Rapporten har skrivits av Marie-Helene Säll som ett projektarbete vid Equalis. Therese Lifvendahl

Läs mer

Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning. Lena Norlund, NLL

Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning. Lena Norlund, NLL Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning Havererade upphandlingar 2 Samarbetsprojekt Svensk förening för diabetologi (SFD) Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård

Läs mer

Rätt mätare till rätt patient En vägledning i ditt val av glukosmätare i VG. Centrum Läkemedelsnära Produkter Regionservice 2016-06-13

Rätt mätare till rätt patient En vägledning i ditt val av glukosmätare i VG. Centrum Läkemedelsnära Produkter Regionservice 2016-06-13 Rätt mätare till rätt patient En vägledning i ditt val av glukosmätare i VG Centrum Läkemedelsnära Produkter Regionservice 2016-06-13 Hej! Detta dokument är tänkt som en vägledning i ditt val av blodsockermätare.

Läs mer

Rätt mätare till rätt patient En vägledning i ditt val av glukosmätare i VG. Centrum Läkemedelsnära Produkter Regionservice 2016-01-19

Rätt mätare till rätt patient En vägledning i ditt val av glukosmätare i VG. Centrum Läkemedelsnära Produkter Regionservice 2016-01-19 Rätt mätare till rätt patient En vägledning i ditt val av glukosmätare i VG Centrum Läkemedelsnära Produkter Regionservice 2016-01-19 Hej! Detta dokument är tänkt som en vägledning i ditt val av blodsockermätare.

Läs mer

Upphandlade diabeteshjälpmedel 2013

Upphandlade diabeteshjälpmedel 2013 Blodsockermätare Accu-Chek Performa 32461 06454313057 Mätområde mmol/l 0,6-33,3 Accu-Chek Nano Performa 32462 06454348170 Mätområde mmol/l 0,6-33,3 Passar till samtliga ovanstående mätare Glukosteststicka:

Läs mer

Revision nationella kvalitetsmål för glukosmätningar. Elisabet Eriksson Boija SKUP-koordinator Specialist allmän klinisk kemi & koagulation

Revision nationella kvalitetsmål för glukosmätningar. Elisabet Eriksson Boija SKUP-koordinator Specialist allmän klinisk kemi & koagulation Revision nationella kvalitetsmål för glukosmätningar Elisabet Eriksson Boija SKUP-koordinator Specialist allmän klinisk kemi & koagulation Revision av nationella kvalitetsmål för glukosmätningar Utfördes

Läs mer

BLODGLUKOSMÄTARE Uppdaterad november 2014

BLODGLUKOSMÄTARE Uppdaterad november 2014 Land: Sverige (Sweden) Lista över blodglukosmätare samt kontaktinformation till företag i Sverige *Ny viktig information* De i detta informationsmaterial listade företag som säljer blodglukosmätare har

Läs mer

Glukos Upphandlingsdokument och kvalitetsmål. Elisabet Eriksson Boija SKUP-koordinator Specialist allmän klinisk kemi & koagulation

Glukos Upphandlingsdokument och kvalitetsmål. Elisabet Eriksson Boija SKUP-koordinator Specialist allmän klinisk kemi & koagulation Glukos Upphandlingsdokument och kvalitetsmål Elisabet Eriksson Boija SKUP-koordinator Specialist allmän klinisk kemi & koagulation Nationellt samarbete glukos och diabetes Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar

Läs mer

SKandinavisk Utprövning av laboratorieutrustning för Primärvården. Elisabet Eriksson Boija, Equalis SKUP-koordinator i Sverige

SKandinavisk Utprövning av laboratorieutrustning för Primärvården. Elisabet Eriksson Boija, Equalis SKUP-koordinator i Sverige SKandinavisk Utprövning av laboratorieutrustning för Primärvården Elisabet Eriksson Boija, Equalis SKUP-koordinator i Sverige SKUP-fakta Grundat 1997, norskt initiativ Samarbetsprojekt mellan Norge, Sverige

Läs mer

HJÄLPMEDEL, INSULIN TILL DIABETIKER

HJÄLPMEDEL, INSULIN TILL DIABETIKER HJÄLPMEDEL, INSULIN TILL DIABETIKER Diabetesmottagningen KSS 2010-03-09 1 Upphandlade mätare i VG-regionen BLODSOCKERSTICKOR 22 01 83 GlucoMen LX Sensor 10st 22 01 84 GlucoMen LX Sensor 50st 205382 Wellion

Läs mer

Diabetes och blodsockermätning

Diabetes och blodsockermätning Diabetes och blodsockermätning Kvalitetssäkring av patientmätarna! Britt-Marie Carlsson Vad är diabetes? En grupp sjukdomar högt blodsocker nedsatt insulinproduktion försämrad insulineffekt Diabetesdiagnos

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten i sin

Läs mer

Beräkningar och diagram i EQUALIS resultatsammanställningar. P016 v

Beräkningar och diagram i EQUALIS resultatsammanställningar. P016 v Innehåll Introduktion... 2 EQUALIS resultatsammanställningar... 3 Diagram i EQUALIS resultatrapporter... 4 Statistiska grundbegrepp... 6 Referenser... 7 Introduktion EQUALIS arrangerar program för extern

Läs mer

Utvärderingsrapport Diabeteshjälpmedel

Utvärderingsrapport Diabeteshjälpmedel Sida 1 av 9 Sida 2 av 9 1. Basglukosmätare sgivare Medtrust Sweden AB Medtrust Sweden AB LifeScan division of Cilag GmbH International Abbott Scandinavia AB Roche Diagnostics Scandinavia AB Ypsomed AB

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

Revision nationella kvalitetsmål glukos. Elisabet Eriksson Boija

Revision nationella kvalitetsmål glukos. Elisabet Eriksson Boija Revision nationella kvalitetsmål glukos Elisabet Eriksson Boija Användarmöte allmän klinisk kemi 10-11 november 2014 Nationella kvalitetsmål P-Glukos Nuvarande Guld: Jämförelsemetod, 95 % av glukosresultaten

Läs mer

Upphandlade diabetestekniska hjälpmedel (exklusive insulinpumpar och CGM) med möjlighet till förlängning 2 x 1 år

Upphandlade diabetestekniska hjälpmedel (exklusive insulinpumpar och CGM) med möjlighet till förlängning 2 x 1 år Upphandlade diabetestekniska hjälpmedel 2016-09-01 2018-08-31 (exklusive insulinpumpar ch CGM) med möjlighet till förlängning 2 x 1 år En upphandling är ett köpeavtal sm ska följas På det upphandlade priset

Läs mer

SKandinavisk Utprövning av laboratorieutrustning för Primärvården. Elisabet Eriksson Boija, Equalis SKUP-koordinator i Sverige

SKandinavisk Utprövning av laboratorieutrustning för Primärvården. Elisabet Eriksson Boija, Equalis SKUP-koordinator i Sverige SKandinavisk Utprövning av laboratorieutrustning för Primärvården Elisabet Eriksson Boija, Equalis SKUP-koordinator i Sverige SKUP-fakta Grundat 1997, norskt initiativ Samarbetsprojekt mellan Norge, Sverige

Läs mer

Godkännande och kontroll av askhaltsmätare för mindre provmängder

Godkännande och kontroll av askhaltsmätare för mindre provmängder VMKs anvisningar för kontroll av virkesmätning Sida 1 av 5 Godkännande och kontroll av askhaltsmätare för mindre provmängder ALLMÄNT OM GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV UTRUSTNING FÖR ERSÄTTNINGSGRUNDANDE VIRKESMÄTNING...

Läs mer

Avtalade produkter. Diabetesprodukter SLL425. v MBK = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: CU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp

Avtalade produkter. Diabetesprodukter SLL425. v MBK = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: CU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp Position: 1 Teststicka till glukosmätare Contour Next 84030881 Contour Next Bayer 425603 CX TU 112,50 50 2,25 1 24 5376 1 3 Position: 2 Teststicka till glukosmätare Accu-Check Aviva 6453970170 Accu-Chek

Läs mer

DIABETESVÅRD. Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat behövs.

DIABETESVÅRD. Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat behövs. DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 2-3 2014 Rapporterar du till Equalis egenmätarprojekt i samarbete med SFSD? Om inte, börja nu! Mer resultat

Läs mer

Gunnar Nordin Marie Lundberg

Gunnar Nordin Marie Lundberg Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige External quality assurance in laboratory medicine in Sweden Nytt från EQUALIS en sammanfattning av erfarenheterna från kvalitetsssäkringsprogrammen

Läs mer

Injektionshjälpmedel Injektionssprutor med fast kanyl

Injektionshjälpmedel Injektionssprutor med fast kanyl Injektionshjälpmedel Injektionssprutor med fast kanyl BD Micro-Fine+ Demi Becton Dickinson insulinspruta med fast kanyl engångs-, för insulin 100 E/ml. Gradering 1/2 E 201803 0,3 ml (30E), kanyl 0,30 (30G)

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Institutionen för kliniska vetenskaper Blodglukosmätarens betydelse vid mätning i hemmet på katter med diabetes mellitus

Läs mer

Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning

Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning Version 2017-01-31 Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning En arbetsgrupp med representanter för organisationerna nedan har arbetat med den ursprungliga listan (version 2014-03-31)

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

Västma. Undersökta. Vårdval

Västma. Undersökta. Vårdval Tandhälsan Barn och Ungdom Västma anland 2014 Barn och ungdomar Undersökta 2014 Tandvårdsenheten Vårdval Tandhälsoläget för Barn och Ungdom i Västmanland 2014 Bakgrund Sammanställningen av inrapporterade

Läs mer

Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning

Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning Version 2014-03-31 Vägledning vid upphandling av plasmaglukosmätarsystem för egenmätning En arbetsgrupp med representanter för organisationerna nedan har arbetat med denna lista för att rangordna önskade

Läs mer

Preevaluering av GlucoSure fra HaeMedic AB Rapport SKUP/2001/15* (* Utprøvingen er ikke en fullstendig SKUP-utprøving)

Preevaluering av GlucoSure fra HaeMedic AB Rapport SKUP/2001/15* (* Utprøvingen er ikke en fullstendig SKUP-utprøving) Preevaluering av GlucoSure fra HaeMedic AB Rapport (* Utprøvingen er ikke en fullstendig SKUP-utprøving) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 PLANERING... 4 MATERIAL OCH METOD... 5 Provtagning; Kapillärprov...

Läs mer

Dags att införa HbA1c som

Dags att införa HbA1c som Dags att införa HbA1c som diagnoskriterium? Därför inte! Gunnar Nordin SFD Höstmöte 2012-11-08 Därför ska vi inte använda HbA1c för diagnostik! 2 Ej tillförlitligt li li vid hemolys Ej tillförlitligt vid

Läs mer

Året som gått. Resultat i kvalitetssäkringsprogrammen Årets vinnare. Patientnära mötet Upplands Väsby

Året som gått. Resultat i kvalitetssäkringsprogrammen Årets vinnare. Patientnära mötet Upplands Väsby Året som gått Resultat i kvalitetssäkringsprogrammen Årets vinnare Patientnära mötet 2010-10-21 Upplands Väsby Ny kalibrering och ny enhet för HbA1c HbA1c (Mono S) % 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0

Läs mer

Hjälpmedel och insulin vid diabetes med pumptillbehör. inom Västra Götalandsregionen

Hjälpmedel och insulin vid diabetes med pumptillbehör. inom Västra Götalandsregionen Hjälpmedel och insulin vid diabetes med pumptillbehör inom Västra Götalandsregionen Diabetesmottagningen Skaraborgs Sjukhus Skövde 2013 1 Upphandlade mätare BLODSOCKERSTICKOR med ketontest Upphandlad för

Läs mer

Sykehuset Namsos Postboks 453 Sentrum NO-7800 NAMSOS P-CKMB ( µg/l )

Sykehuset Namsos Postboks 453 Sentrum NO-7800 NAMSOS P-CKMB ( µg/l ) Analysomgång: 17:/A 1. Hjärtmarkörer (µg/l) Labkod: -1 () Postboks 3 Sentrum NO-7 NAMSOS P-CKMB ( µg/l ) : Abbott Architect () Samtliga () Eget resultat: 1,3 Medelvärde: 13, Medelvärde: 1,,7,91 Åsatt värde:

Läs mer

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument

Kvalitetssäkring av patientnära plasmaglukosinstrument Kvalitetssäkring av patientnära Eva Landberg Emma Stockman-Jonsson Ulla-Britt Löfgren Specialistläkare i Biomedicinsk analytiker Diabetessjuksköterska Klinisk Kemi BMA Diab.sköt samordnare LIÖ LMC, Linköping

Läs mer

Sykehuset Namsos Postboks 453 Sentrum NO-7800 NAMSOS P-CKMB ( µg/l )

Sykehuset Namsos Postboks 453 Sentrum NO-7800 NAMSOS P-CKMB ( µg/l ) Analysomgång: 17:3/A 1. Hjärtmarkörer (µg/l) Labkod: -1 () NO-78 NAMSOS P-CKMB ( µg/l ) : Abbott Architect (8) Samtliga () Eget resultat: 11,7 Medelvärde: 1, Medelvärde: 11,,3, Åsatt värde: - CV%:, CV%:,8

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 1

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 1 Experimentella metoder 04, Räkneövning Problem : Tio mätningar av en resistans gav följande resultat: Mätning no. Resistans (Ω) Mätning no Resistans (Ω) 0.3 6 0.0 00.5 7 99.98 3 00.0 8 99.80 4 99.95 9

Läs mer

Diabetesdiagnos med HbA1c

Diabetesdiagnos med HbA1c Diabetesdiagnos med HbA1c Gunnar Nordin Patientnära möte 2013-10-17--18 Diabetesdiagnos Diagnos med fasteblodsocker eller peroral glukosbelastning Besvärligt för patienten och omständligt för personalen

Läs mer

Upphandlade teststickor i landstinget Dalarna

Upphandlade teststickor i landstinget Dalarna Läkemedelskmmittén Terapigrupp Diabetes/ Anna Garm Upphandlade teststickr i landstinget Dalarna (2012-09-01 2014-08-31) förlängt till 2016-08-31 En upphandling är ett köpeavtal sm ska följas Alla prisjämförelser

Läs mer

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Mikael Karlsson Bestwood Panndagarna 2009-02-04--05 1 Innehåll NIR (kortfattat) Bakgrund till analysen Nuvarande metod (ugnsmetoden) Mottagningsmätning

Läs mer

UTAN LANSETTER* *=Skanning av sensorn kräver inte lansetter

UTAN LANSETTER* *=Skanning av sensorn kräver inte lansetter Välkommen till flash glukosmätning DU KAN GÖRA DET UTAN LANSETTER* *=Skanning av sensorn kräver inte lansetter *Skanning kräver inte lansetter Dags att förändra glukosmätning Glukos måste mätas, men patienter

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Mätningar av blodglukos med hjälp av teststickor är diabetespatientens verktyg för att få insikt i glukosnivåerna i blodet. Systematiska egna mätningar av blodglukos

Läs mer

Bilaga 4.1 Uppskattning av antalet erforderliga provpunkter och analyser vid detaljundersökningen. Bakgrund. Metod. Konfidensintervallens utveckling

Bilaga 4.1 Uppskattning av antalet erforderliga provpunkter och analyser vid detaljundersökningen. Bakgrund. Metod. Konfidensintervallens utveckling 1 (17) Bilaga 4.1 Uppskattning av antalet erforderliga provpunkter och analyser vid detaljundersökningen Nedanstående material utgick från resultatet av förundersökningen och har legat till grund för dimensioneringen

Läs mer

Immunhematologisk metodik, några aspekter Equalis provutskick. Jan-Olof Hildén 25 oktober 2017

Immunhematologisk metodik, några aspekter Equalis provutskick. Jan-Olof Hildén 25 oktober 2017 Immunhematologisk metodik, några aspekter Equalis provutskick Jan-Olof Hildén 25 oktober 2017 Vad gör Equalis? Arrangerar och rapporterar provningsjämförelser Materialleverantör Equalis Equalis Kund (laboratorium)

Läs mer

Stockholms Universitet Fysikum Tentamensskrivning i Experimentell fysik för lärare 7.5 hp, för FK2004. Onsdagen den 14 december 2011 kl 9-14.

Stockholms Universitet Fysikum Tentamensskrivning i Experimentell fysik för lärare 7.5 hp, för FK2004. Onsdagen den 14 december 2011 kl 9-14. Stockholms Universitet Fysikum Tentamensskrivning i Experimentell fysik för lärare 7.5 hp, för FK2004. Onsdagen den 14 december 2011 kl 9-14. Skrivningen består av tre delar: A, B och C. Del A innehåller

Läs mer

Godkännande och kontroll av torrhaltsmätare för mindre provmängder

Godkännande och kontroll av torrhaltsmätare för mindre provmängder VMK:s anvisningar för kontroll av virkesmätning Sida 1 av 6 Godkännande och kontroll av torrhaltsmätare för mindre provmängder 1 ALLMÄNT OM GODKÄNNANDE OCH KONTROLL AV UTRUSTNING FÖR ERSÄTTNINGSGRUNDANDE

Läs mer

Susanne Nordlander Diabetessjuksköterska Medicinmottagningen Södersjukhuset 2011-11-03

Susanne Nordlander Diabetessjuksköterska Medicinmottagningen Södersjukhuset 2011-11-03 Susanne Nordlander Diabetessjuksköterska Medicinmottagningen Södersjukhuset 2011-11-03 Jag har fått diabetes??? Anette Carlsson Att insjukna i insulinberoende diabetes en kvalitativ studie från 1995 6

Läs mer

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval Två innebörder av begreppet statistik Grundläggande tankegångar i statistik Matematik och statistik för biologer, 10 hp Informationshantering. Insamling, ordningsskapande, presentation och grundläggande

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD

EXAMINATION KVANTITATIV METOD ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B, Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-09 (090209) Examinationen består av 8 frågor, några med tillhörande följdfrågor. Frågorna 4-7 är knutna till

Läs mer

engångs-, för insulin 100 E/ml. Gradering: 0,3 ml spruta 1 E, 0,5 ml spruta 1 E

engångs-, för insulin 100 E/ml. Gradering: 0,3 ml spruta 1 E, 0,5 ml spruta 1 E Injektionshjälpmedel Injektionssprutor med fast kanyl BD Micro-Fine+ Demi Becton Dickinson insulinspruta med fast kanyl engångs-, för insulin 100 E/ml. Gradering 1/2 E 201803 0,3 ml (30E), kanyl 0,30 (30G)

Läs mer

Studietyper, inferens och konfidensintervall

Studietyper, inferens och konfidensintervall Studietyper, inferens och konfidensintervall Andrew Hooker Division of Pharmacokinetics and Drug Therapy Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University Studietyper Experimentella studier Innebär

Läs mer

Resultatsammanställning för alkoholer/etylenglykol

Resultatsammanställning för alkoholer/etylenglykol Resultatsammanställning för alkoholer/etylenglykol EQUALIS användarmöte för läkemedel/toxikologi 4 november 2010 Stockholm Analysomgångar 2010-06 A-E 2010-23 A-E 2010-41 A-E Prov A-C: Etanol, metanol,

Läs mer

Tiden i ett tillstånd

Tiden i ett tillstånd Föreläsning 3 I denna föreläsning ska vi behandla markovska kösystem som har ett begränsat antal buffertplatser och även ett begränsat antal kunder. För att kunna göra detta behöver man några resultat

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

Svensk Dialysdatabas. Blodtryck och blodtrycksbehandling PD. Klinikdata hösten 2005 Översikt åren 2002 2005

Svensk Dialysdatabas. Blodtryck och blodtrycksbehandling PD. Klinikdata hösten 2005 Översikt åren 2002 2005 Svensk Dialysdatabas Blodtryck och blodtrycksbehandling PD Klinikdata hösten 5 Översikt åren 2 5 Innehållsförteckning Läsanvisningar och kommentarer...3 Figur 1. Systoliskt BT 5...4 Figur 2. Andel med

Läs mer

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 16 augusti 2007 9 14

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 16 augusti 2007 9 14 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISK STATISTIK Tentamen för kursen Linjära statistiska modeller 16 augusti 2007 9 14 Examinator: Anders Björkström, tel. 16 45 54, bjorks@math.su.se Återlämning: Rum 312, hus

Läs mer

Svensk Dialysdatabas. Anemibehandling PD. Klinikdata hösten 2005 Översikt åren

Svensk Dialysdatabas. Anemibehandling PD. Klinikdata hösten 2005 Översikt åren Svensk Dialysdatabas Anemibehandling PD Klinikdata hösten 5 Översikt åren 2 5 Innehållsförteckning Läsanvisningar och kommentarer...3 Figur 1. Hb-värden...5 Figur 2. Andel med Hb >100...6 Figur 3. Andel

Läs mer

Patientnära labdiagnostik i glesbygd

Patientnära labdiagnostik i glesbygd Patientnära labdiagnostik i glesbygd Anders Ehnberg Distriktsläkare Nya Närvården, Strömsund ! Min egen historik inom PNA:! Började bygga upp lab i Malå 1991! Apparat för blodstatus, el och leverstatus.

Läs mer

Presentation av Equalis

Presentation av Equalis Presentation av Equalis Arrangör av extern kvalitetssäkring Equalis 2014-10-21 Equalis, arrangör av extern kvalitetssäkring Syfte att öka patientsäkerheten genom att höja kvalitet och tillförlitlighet

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Ola Hammarberg Vattenregleringsföretagen Östersund

Ola Hammarberg Vattenregleringsföretagen Östersund Ola Hammarberg Vattenregleringsföretagen Östersund Disposition Inledning, kort presentation av VRF Bakgrund, Projekt-Q Metoder Resultat Slutsatser och diskussion Kort om Vattenregleringsföretagen Ansvarar

Läs mer

är en mätmetod som visar hur blodsockret har varit i genomsnitt under de senaste två till tolv veckorna* före prov - tagningstillfället.

är en mätmetod som visar hur blodsockret har varit i genomsnitt under de senaste två till tolv veckorna* före prov - tagningstillfället. VAD ÄR HbA1c? Vad är ett HbA 1c -test? Du som lever med diabetes vet säkert att nyckeln till att hålla sig frisk och välmående är bland annat en noggrann kontroll av din diabetes. Du mäter blodsockernivån

Läs mer

Interna och externa kontroller

Interna och externa kontroller ISSN 1400-6138 Interna och externa kontroller () Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Utgåvenumreringen följer den numrering dokumentet ev hade under tidigare ME-beteckning.

Läs mer

Mer om slumpvariabler

Mer om slumpvariabler 1/20 Mer om slumpvariabler Måns Thulin Uppsala universitet thulin@math.uu.se Statistik för ingenjörer 4/2 2013 2/20 Dagens föreläsning Diskreta slumpvariabler Vilket kretskort ska man välja? Väntevärde

Läs mer

Beskrivande statistik

Beskrivande statistik Beskrivande statistik Tabellen ovan visar antalet allvarliga olyckor på en vägsträcka under 15 år. år Antal olyckor 1995 36 1996 20 1997 18 1998 26 1999 30 2000 20 2001 30 2002 27 2003 19 2004 24 2005

Läs mer

FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen

FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen 1(5) FAKTABLAD Genetiskt provinsamling i rovdjursinventeringen Målsättning Syftet med detta faktablad är att ge en översikt av den genetiska provtagningen som tillämpas vid rovdjursinventeringen i Sverige

Läs mer

Övervakning av strålningsverksamhet 9/3020/

Övervakning av strålningsverksamhet 9/3020/ Beslut 1 (10) Övervakning av strålningsverksamhet Innehavare av säkerhetstillstånd inom hälso- och sjukvården Referensnivåer för patienters strålningsexponering vid datortomografiundersökningar av barn

Läs mer

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Sid 1 (6) ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA Bestämning av skrymdensitet och hålrumshalt hos dränerande asfaltbetong Bituminous pavement and mixture. Determination of bulk density and air void content of porous

Läs mer

Equalis. Nuklearmedicin. Vårt arbete

Equalis. Nuklearmedicin. Vårt arbete Equalis Nuklearmedicin Vårt arbete Syfte med Equalis kvalitetssäkringsarbete Nuklearmedicinska undersökningar ska hålla en tillräckligt hög kvalitet för att ge underlag för en korrekt bedömning och därmed

Läs mer

Ingenjörsmetodik IT & ME 2011 Föreläsning 11

Ingenjörsmetodik IT & ME 2011 Föreläsning 11 Ingenjörsmetodik IT & ME 011 Föreläsning 11 Sammansatt fel (Gauss regel) Felanalys och noggrannhetsanalys Mätvärden och mätfel Medelvärde, standardavvikelse och standardosäkerher (statistik) 1 Läsanvisningar

Läs mer

BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB11 ÖVNING 6 (2015-04-22) OCH INFÖR ÖVNING 7 (2015-04-29)

BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB11 ÖVNING 6 (2015-04-22) OCH INFÖR ÖVNING 7 (2015-04-29) LUNDS UNIVERSITET, MATEMATIKCENTRUM, MATEMATISK STATISTIK BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB11 ÖVNING 6 (2015-04-22) OCH INFÖR ÖVNING 7 (2015-04-29) Aktuella avsnitt i boken: Kap 61 65 Lektionens mål: Du ska

Läs mer

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Vad är det????? Validering Engelskans validate göra giltigt, bekräfta. Validering fastställer

Läs mer

HbA 1c i diagnostiken (PRO)

HbA 1c i diagnostiken (PRO) HbA 1c i diagnostiken (PRO) - en pragmatisk klinikers reflektioner Lena Landstedt-Hallin Överläkare, Processansvarig Diabetes/Endokrin Medicinkliniken, Danderyds sjukhus AB Tredje gången gillt? 1 EASD,

Läs mer

Svensk Dialysdatabas. Blodtryck och blodtrycksbehandling HD. Klinikdata hösten 2005 Översikt åren 2002 2005

Svensk Dialysdatabas. Blodtryck och blodtrycksbehandling HD. Klinikdata hösten 2005 Översikt åren 2002 2005 Svensk Dialysdatabas Blodtryck och blodtrycksbehandling HD Klinikdata hösten 5 Översikt åren 2 5 Innehållsförteckning Läsanvisningar och kommentarer...3 Figur 1. Systoliskt BT (mm Hg) före dialys...4 Figur

Läs mer

Finns det över huvud taget anledning att förvänta sig något speciellt? Finns det en generell fördelning som beskriver en mätning?

Finns det över huvud taget anledning att förvänta sig något speciellt? Finns det en generell fördelning som beskriver en mätning? När vi nu lärt oss olika sätt att karaktärisera en fördelning av mätvärden, kan vi börja fundera över vad vi förväntar oss t ex för fördelningen av mätdata när vi mätte längden av en parkeringsficka. Finns

Läs mer

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Analys av medelvärden Jenny Selander jenny.selander@ki.se 524 800 29, plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Jenny Selander, Kvant. metoder, FHV T1 december 20111 Innehåll Normalfördelningen

Läs mer

Resultat från ombedömningen av nationella prov 2015, Hjulsta grundskola F-9

Resultat från ombedömningen av nationella prov 2015, Hjulsta grundskola F-9 2016-02-0 1 (5) Resultat från ombedömningen av nationella prov 2015, 69266159 Hjulsta grundskola F-9 Ombedömt delprov: Fysik årskurs 9, Delprov A2, provversion VT2015. ombedömda prov: 8 Se även tolkningsstödet

Läs mer

Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar Vägledning för er på laboratoriet

Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar Vägledning för er på laboratoriet Version 2015-07-01 Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar Vägledning för er på laboratoriet 1. Inledning Denna vägledning är riktad till dig som arbetar på ett laboratorium och har ansvar för en mätmetod

Läs mer

Equalis kvalitetsmål

Equalis kvalitetsmål Sida1av 6 Equalis kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten

Läs mer

F9 Konfidensintervall

F9 Konfidensintervall 1/16 F9 Konfidensintervall Måns Thulin Uppsala universitet thulin@math.uu.se Statistik för ingenjörer 18/2 2013 2/16 Kursinformation och repetition Första inlämningsuppgiften rättas nu i veckan. För att

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Inferensstatistik. Hypostesprövning - Signifikanstest

Inferensstatistik. Hypostesprövning - Signifikanstest 011-11-04 Inferensstatistik En uppsättning metoder för att dra slutsatser om populationers egenskaper (parametrar) med hjälp av stickprovs egenskaper (statistik) Hypostesprövning - Signifikanstest Ett

Läs mer

RAPPORT STATISTIK 2013

RAPPORT STATISTIK 2013 RAPPORT STATISTIK 2013 Teatercentrum samlar varje år in uppgifter från medlemmarna rörande bl.a. publik, föreställningar, turné och personal. Svaren gällande 2013 är nu sammanställda. Vi kan se att de

Läs mer

Vad är rätt och vad är fel?

Vad är rätt och vad är fel? Vad är rätt och vad är fel? Inledning - Mikael Lilje, Lantmäteriet I vår verksamhet ingår troligen att vi utnyttjar inmätt geografisk information. För att kunna hantera informationen på ett så korrekt

Läs mer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer Innehåll 1 Analys av korstabeller 2 Innehåll 1 Analys av korstabeller 2 Korstabeller Vi har tidigare under kursen redan bekantat oss med korstabeller. I en korstabell redovisar man fördelningen på två

Läs mer

Totalcalcium albumin-korrigerat calcium joniserat calcium - vad ska man välja?

Totalcalcium albumin-korrigerat calcium joniserat calcium - vad ska man välja? Totalcalcium albumin-korrigerat calcium joniserat calcium - vad ska man välja? Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala 2014-10-15 Bakgrund Calcium i plasma föreligger

Läs mer

Bruksanvisning. Sammanställt: Oktober Newyu, Inc. Med ensamrätt.

Bruksanvisning. Sammanställt: Oktober Newyu, Inc. Med ensamrätt. Bruksanvisning LibreLinkUp är en gratis mobilapp som du använder för att ta emot information om glukosvärden för en nära anhörig som använder appen LibreLink för att läsa av sin FreeStyle Libre sensor.

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204)

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) Examinationen består av 11 frågor, flera med tillhörande följdfrågor. Besvara alla frågor i direkt

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

Laboration 1 Nedslagskratrar

Laboration 1 Nedslagskratrar Laboration 1 Nedslagskratrar Den här laborationen är uppdelad i två försök, där man i båda försöken ska släppa stålkulor på en sandbädd, vilket kan ses som en mycket enkel simulering av ett meteoritnedslag.

Läs mer

Harmonisering av Fosfatidyletanol (PEth) Expertgruppen Läkemedel/Toxikologi

Harmonisering av Fosfatidyletanol (PEth) Expertgruppen Läkemedel/Toxikologi Harmonisering av Fosfatidyletanol (PEth) Expertgruppen Läkemedel/Toxikologi PEth 16:0 18:1 EQUALIS användarmöte för Läkemedel/Toxikologi 21-22 Mars 2013 Stockholm Harmoniseringar 1) Harmonisering av U-Kreatinins

Läs mer

Säsongrensning i tidsserier.

Säsongrensning i tidsserier. Senast ändrad 200-03-23. Säsongrensning i tidsserier. Kompletterande text till kapitel.5 i Tamhane och Dunlop. Inledning. Syftet med säsongrensning är att dela upp en tidsserie i en trend u t, en säsongkomponent

Läs mer

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning

Glukosmätarsystem. Bruksanvisning. System för blodsockermätning Glukosmätarsystem Bruksanvisning System för blodsockermätning Introduktion 2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iphone för att mäta blodsocker var som helst och när som helst. 2in1.Smart

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

Utvecklingen av ämnesområden 1981/82 till 2001

Utvecklingen av ämnesområden 1981/82 till 2001 Utvecklingen av ämnesområden 1981/82 till 2001 2003-05-18 Analysenheten/Ulf Heyman Utvecklingen av ämnesområden 1981/82 till 2001 I diskussionerna efter rapporten Finansiering av svensk grundforskning

Läs mer

Föreläsning G60 Statistiska metoder

Föreläsning G60 Statistiska metoder Föreläsning 5 Statistiska metoder 1 Dagens föreläsning o Konfidensintervall För andelar För medelvärden Vid jämförelser o Den statistiska felmarginalen o Stickprovsstorlek 2 Introduktion När man beräknar

Läs mer

Appendix 2. Kommentar från Lars E.O. Svensson

Appendix 2. Kommentar från Lars E.O. Svensson Appendix. Kommentar från Lars E.O. Svensson De synpunkter som framförs i denna kommentar är Svenssons egna och delas inte nödvändigtvis av Riksbankens övriga direktionsledamöter och medarbetare. Korrigering

Läs mer

GLUCO CALEA. För säkerhet och noggrannhet BLODSOCKERMÄTARE FÖR HUNDAR KATTER HÄSTAR WELLION GLUCO CALEA

GLUCO CALEA. För säkerhet och noggrannhet BLODSOCKERMÄTARE FÖR HUNDAR KATTER HÄSTAR WELLION GLUCO CALEA BLODSOCKERMÄTARE FÖR HUNDAR KATTER HÄSTAR WELLION För säkerhet och noggrannhet Vi strävar efter att göra livet lättare för patienter och partners. Genom innovativa ideèr, råd och service. Werner Trenker,

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata.

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. THALASSOS C o m p u t a t i o n s Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. Jonny Svensson Innehållsförteckning sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Metodik 3 Resultat

Läs mer