1 (6) Årsrapport Projektet bygger. Resultat Den. drygt grund av så. och en med. för att redovisas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (6) Årsrapport 2013. Årsrapporten @equalis.se. Projektet bygger. Resultat 2013. Den. drygt 1100. grund av så. och en med. för att redovisas."

Transkript

1 Årsrapport 13 1 (6) Egenmätarprojektet ett samarbete mellan Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) och Equalis Årsrapporten är sammanställd av Gunnar Nordin, En viktig kontroll av diabetespatienternass blodsockermätningar sker i samband med besök hos diabetessköterskan. Projektet bygger på insamling och analys av data erhållna vid rutinmässiga kontroller på diabetesmottagningar. Ett viktigt syfte med projektet är att visa att det går att sammanställa värdefull information genom att sammanställa data från dessa undersökningar. En person med egen blodsockermätare tar prov på sig själv och utför två mätningar efter varandra. Inom fem minuter tas ett prov för kontroll med diabetes-mottagningens mätare. Resultaten sammanställs kontinuerligt och redovisass kontinuerligt per löpande fyra- veckorsperiod på Equalis webbplats. Resultat 13 Den här rapporten omfattar samtliga inrapporterade resultat under 13. Under året har 17 diabetessköterskor (mottagningar) rapporterat resultat från drygt 11 jämförelser till Equalis webbplats. I 17 fall har ett tänkbart fel uppmärksammats (t ex utgångna teststickor, smutsig hand) i samband med provtagningen. Resultaten har i så fall uteslutits från beräkningarna. I ett fall har ett resultat uteslutits på grund av så stor avvikelse att skrivfel kan misstänkas. För att underlätta dataanalysen har resultaten delats in i två ungefär likstora grupper; en med glukosnivå under 1 mmol/l och en med glukosnivå över 1 mmol/l. Resultat för de mätartyper där det finns fem eller flera inrapporterade jämförelser per glukosnivå med HemoCue-instrument redovisas i tabell 1 och nedan. Enstaka resultat har rapporterats med Precision Exceed Pro-mätarslumpmässiga (repeterbarheten) och systematiska (riktigheten eller bias) felet för mätartyper med över 1 resultat, tillsammans med markeringar för 1, som jämförelseinstrument, men det är för få för att redovisas. I figur 1 och illustreras det och % sammanlagt fel. Det sammanlagda felet bygger på en enkle modell att väga samman det slumpmässiga och systematiska felet till ett gemensamt mått. 1 1 Beräkningarna, inklusive regler för uteslutning av extremvärden, förklaras i dokumentet Förklaringar av beräkningarr i rapporten som finns på webbplatsen Godkänt av GN Equalis AB, Box 977, 71 9, Uppsala

2 Sida av 6 Huvudsakliga fynd 1. Repeterbarheten vid upprepade mätningar varierar mellan och 7 CV %. I några fall är den uppmätta repeterbarheten sämre än vad man funnit i SKUP-utprövningarna av mätarna.. För glukosnivåer <1 mmol/l är överensstämmelsen i förhållande till HemoCue god för flera mätartyper. För nivåer >1 mmol/l visar däremot flera mätartyper lägre resultat än HemoCue-mätarna. 3. Det är svårt att dra några slutsatser om en enskild mätares felvisning från en enstaka jämförelse med en HemoCue-mätare. Tillförlitligheten bygger i stället på att många resultat flera olika mätare samlas in och sammanställs. Begränsningar För vissa mätartyper finns redovisas endast ett litet antalet mätningar. Värdet av sammanställningarna ökar ju flera som deltar och rapporterar in resultat. Genom att data kommer att representera många olika mättillfällen med många olika utförare, kommer resultaten att bli bättre representativa för en viss mätartyp. Mätningarna jämförs med ett rutininstrument, oftast en HemoCue-mätare, och inte med någon referensmetod. Genom att delta i Equalis kvalitetssäkringsprogram kan noggrannheten för jämförelsemätarna dokumenteras. Goda resultat i kvalitetssäkringsprogrammet utesluter inte möjligheten av fel i enstaka mätningar. Endast ett begränsat antal mottagningar deltar i projektet, som helt bygger på frivillig registrering av resultat från diabetesmottagningarnas parallellmätningar. Equalis sammanställer resultaten utan särskild finansiering. Det är angeläget att hitta en lämplig form för incitament för ett brett deltagande. Godkänt av GN Equalis AB, Box 977, 71 9, Uppsala

3 Sida 3 av 6 Sammanfattning av resultaten Det systematiska felet är den genomsnittliga positiva eller negativa relativa avvikelsen (%) för det första provet med egenmätaren från jämförelsemetodens mätning. Medelvärdet redovisas i tabellerna tillsammans med 9-% konfidensintervall. Det slumpmässiga felet beräknas från spridningen mellan de två mätningarna med egenmätaren. Vid god repeterbarhet är skillnaden mellan de två mätningarna väldigt liten, och det slumpmässiga felet är litet. Det sammanlagda felet är ett mått på noggrannheten, och bygger på en modell för addering av de uppskattade systematiska och slumpmässiga felen. Tabell resultat från glukosmätare med fem eller flera resultat, där jämförelsemätningen visat P Glukos lägre än 1 mmol/l. Mätarna ordnade i stigande ordning för sammanlagt fel. Systematiskt fel Slumpmässigt fel Mätare Antal Medelvärde, % Konf intervall 9 % Genomsnitts CV % Konf intervall 9 % Sammanlagt fel, % Wellion Linus 11,8-1,4 -- 6,9 3,1, --,6 7,6 GlucoCard Xmeter 3 -,3-3, --,6 4,4 3,6 -- 6,1 8,3 Accu-Chek Aviva Nano 4-1,6 -,6 --,3 4, 3, --,8 8,6 Contour XT 1,1 -,4 -- 4, 4,1 3, -- 6,1 8,6 Contour NEXT USB -3, -11,4, 3,3, -- 1,7 9,6 Accu-Chek Compact Plus 11 3,7-4, -- 11,9 3,, --, 9,8 Accu-Chek Aviva 1 1, -,7 -- 7,7, 3,9 -- 7,4 1, Contour 9,1-7, -- 7,4,8 4, ,8 1,8 GlucoMen LX -,7 -, --,1 4,9 4,1 -- 6,1 1, ,8-6, -- -3,4 4, 3,7 -- 4,8 1,1 OneTouch Ultra 6 3, ,4,4 3, ,6 1,7 GlucoMen LX Plus -,6 -, -- 9,3, 3, -- 16,7 13,3 1-6,8-8,3 -- -,3 4, 4, --,1 13,6 Contour Ascensia Contour 6-4,3-8,, 6,3, -- 8,9 14,4 FreeStyle Freedom Lite 8-9,8 -, , 3,,3 7,, Precision Xceed 1 -, -8, ,8 6,8,3 1, 16,4 Accu-Chek Mobile 4 1,6 -,8 6, 8, ,9 16,9 Wellion Calla 6, -14,6 -- 6,7 6, 4, ,3 OneTouch UltraEasy 6-1,7-17, ,6,6 3,8 -- 1,1 OneTouch Ultra 6-6,4-4, ,4 8, ,7, Tabell. 496 resultat från glukosmätare med fem eller flera resultat, där jämförelsemätningen visat P Glukos lika med eller över 1 mmol/l. Mätarna ordnade i stigande ordning för sammanlagt fel. Systematiskt fel Slumpmässigt fel Mätare Antal Medelvärde,% Konf intervall 9% Genomsnitts CV % Konf intervalll 9 % Sammanlagt fel, % Wellion Linus 16-1, -,3 -- 3,4, 3,8 8, 9,6 Precision Xceed 1-4,8-7, ,9 3,,7 --,1 9,9 FreeStyle Freedom Lite 13 -,9-9, ,8,4 1,8 -- 4, 1,1 Accu-Chek Compact Plus 1-4,4-11,1 --, 3,,6 -- 6, 1,3 Accu-Chek Mobile 34-1,9-4,3 --,,8 4,7 -- 7,7 11,1 Contour XT 1 -, -8, -- 3,,1 3,8 -- 9,1 1, Accu-Chek Aviva Nano 6 -,6-8,8 -- -, 4,4 3, -- 6, 13,1 Accu-Chek Aviva -6, -11, -- -1,,4 4,1 -- 8,7 14,7 FreeStyle Precision 9-1, -17, -- -,7 3,6,6 -- 7,4, 1-9,3-1, ,9 3,3,9 -- 3,8,3 GlucoMen LX 9-9,4-11, -- -7,7 4,4 3,7 --,4 16,7 GlucoCard Xmeter -1,1 -, ,3 3,,3 -- 4,4 17, ,4-13, ,7 3,,8 -- 3,8 17,1 Contour 1-9,7-13,9 -- -,,1 3,8 -- 9,1 17,6 Contour Ascensia Contour 31-6,4-9, -- -3,3 6,9,6 -- 9,4 17,7 OneTouch Ultra 6-1,3-16, ,9,4 3, ,4, Contour NEXT USB -11,9-19, ,9 6, 4, ,8 1,6 OneTouch UltraEasy -16,1-6, -- -,8 8,,7 -- 7,3 8,6 Godkänt av GN Equalis AB, Box 977, 71 9, Uppsala

4 Sida 4 av 6 Illustration av noggrannheten i tältdiagram Figurerna nedan visar hur repeterbarheten, eller genomsnitts CV% för upprepade mätningar, förhåller sig till det systematiska felet. Innanför den heldragna gröna linjen är det sammanlagda felet <1 %, innanför den prickade gröna linjen är felet < % och innanför den streckade röda linjen är felet < % i förhållande till jämförelsemätningarna. Data har delats i två grupper; för glukosnivå under respektive över 1 mmol/l. Figur 1 visar resultaten för glukosnivå under 1 mmol/l, medan figur i visar resultaten på nivå över 1 mmol/l. Genomsnitts CV% egenmätare fig Glukosnivå lägre än1 mmol/l Sammanlagt fel för mätare med fler än 1 resultat 1 1 Systematiskt fel (%) Accu Chek Aviva Accu Chek Aviva Nano Accu Chek Compact Plus Accu Chek Mobile Contour Ascensia Contour Contour XT GlucoCard Xmeter GlucoMen LX Precision Xceed Wellion Linus Genomsnitts CV% egenmätare fig Glukosnivå 1 mmol/l eller högre Sammanlagt fel för mätare med fler än 1 resultat 1 1 Systematiskt fel (%) Accu Chek Aviva Accu Chek Aviva Nano Accu Chek Compact Plus Accu Chek Mobile Contour Contour Ascensia Contour Contour XT FreeStyle Freedom Lite GlucoCard Xmeter GlucoMen LX Precision Xceed Wellion Linus Godkänt av GN Equalis AB, Box 977, 71 9, Uppsala

5 Sida av 6 Enskilda resultat Figurer med enskilda resultat för mätartyper med flest resultat. På y-axeln visas genomsnittsvärdet av de två mätningarna med patientens mätare, på x-axeln resultatet av mottagningens mätare. En streckad blå linje vid 1 mmol/l markerar hur materialet delats för beräkning av genomsnittlig systematiskt och slumpmässigt fel. GlukoCard Xmeter Wellion Linus GlucoMen LX P Glukos med GlukoCard Xmeter, mmol/l 3 1 y =,864x + 1,313 R² =, P Glukos med Wellion Linus, mmol/l 3 1 y =,976x +,334 R² =, P Glukos med Wellion Linus, mmol/l 3 1 y =,88x +,766 R² =, Accu-Chel Aviva Nano Accu-Chek Aviva Accu-Chek Mobile P Glukos med Accu Chek Aviva Nano, mmol/l 3 1 y =,91x +,399 R² =, P Glukos med Accu Chek Aviva, mmol/l 3 1 y =,8379x + 1,83 R² =, P Glukos med Accu Chek Mobile, mmol/l 3 1 y =,9668x +,43 R² =, Precision Xceed P Glukos med Precision Xceed, mmol/l 3 1 y =,969x -,14 R² =, P Glukos med, mmol/l 3 1 y =,839x +,73 R² =, P Glukos med, mmol/l 3 1 y =,889x +,3871 R² =, P Glukos med Contour XT, mmol/l 3 1 Contour XT y =,939x +,6773 R² =, P Glukos med Contour Ascensia Contour, mmol/l 3 1 Contour Ascensia Contour y =,967x +,88 R² =, Godkänt av GN Equalis AB, Box 977, 71 9, Uppsala

6 Sida 6 av 6 Resultat i området under,6 mmol/l Det är särskilt angeläget att mätarna visar tillförlitliga resultat i det låga mätområdet. Antalet resultat som rapporteras för låga glukoskoncentrationer är för de flesta mätartyper allför litet för att tillåta analys. För två mätartyper visas resultat i avvikelsediagrammet nedan från de kontroller där jämförelsemetoden visat lägre resultat än,6 mmol/l. Avvikelse mellan egenmätare och mottagningens mätare, mmol/l Resultat i området <,6 mmol/l för två mätare Egenmätare +/,83 mmol/l Resultat (mmol/l) med mottagningens mätare Tillförlitligheten av jämförelsemätningarna Genom att delta i Equalis kvalitetssäkringsprogram för glukos kan de deltagande diabetesmottagningarna demonstrera hur noggranna HemoCue-mätarnas resultat är. Equalis provmaterial är helblod med varierande Hb-värde. HemoCue-tekniken korrigerar inte för variationen i hematokritvärdet; vid höga hematokritvärde underskattar HemoCue glukosvärdet något, och vid låga värden överskattas glukosvärdet något. För samtliga ca 14 HemoCue-resultat som rapporterats till Equalis under 13 var genomsnittsfelet 1,7 % av glukosvärdet per 1 g/l. I figur nedan har HemoCue-resultaten normerats till ett Hbvärde om 1 g/l med denna faktor. P Glukos, HemoCue, mmol/l Deltagande mottagningars resultat i Equalis kontrollprogram 13, Hb-normerade resultat y =,937x +,6117 R² =, fig P Glukos, åsatt värde i Equalis utskick, mmol/l Godkänt av GN Equalis AB, Box 977, 71 9, Uppsala

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15 CKB rapport

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen En undersökning från Svensk Byggtjänst Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen 1. Bakgrund och metodik...4

Läs mer

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska potential 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi RAPPORT 2012:10 Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi Hemtjänst vad är viktigt för kunden? 2012 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Hur skuldsatta är de svenska hushållen?

Hur skuldsatta är de svenska hushållen? n Ekonomiska kommentarer Analysen av hushållens skuldsättning har under de senaste åren baserats på aggregerade data eller stickprov på nya låntagare. I den aggregerade statistiken är det inte möjligt

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Vem blir långtidsarbetslös?

Vem blir långtidsarbetslös? Vem blir långtidsarbetslös? Helge Bennmarker Kenneth Carling Anders Forslund RAPPORT 2007:20 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö I samarbete med Öresund som Cykelregion Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö December 2012 CyCity: Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda

Läs mer

Slaktutbyte något att räkna med?

Slaktutbyte något att räkna med? Slaktutbyte något att räkna med? Av Carin Clason, Hallands Husdjur och Helena Stenberg, Taurus Slaktutbyte något att räkna med? Sammanfattning Det är svårt att få tag på svenska uppgifter om slaktutbyte

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader

11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader 11. Kostnader för utprovning och för hörapparater samt regionala skillnader Sammanfattning Det är brist på vetenskaplig litteratur som redovisat kostnader i relation till nytta av hörapparat på ett sådant

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer