Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område."

Transkript

1 Sida 1(32) Detaljbudget 2014 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning Detaljbudget 2014 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet 1. Inledning Regionfullmäktiges budget inför 2014 har ett förändrat upplägg jämfört med tidigare års budgetskrivelser. Budgeten utgår från medborgarnas perspektiv och fokuserar på mål, resultatnivåer, uppdrag, uppföljning och på tydlig ansvarsfördelning. Föreliggande detaljbudget har anpassats till detta nya upplägg. Detaljbudgeten utgår från de sex mål som regionfullmäktige angett för regionstyrelsen, från ytterligare sex mål som regionstyrelsen ansvarar för tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnderna och från ett mål som regionstyrelsen delar med kommittén för rättighetsfrågor. Målen som regionfullmäktige satt för regionstyrelsen är kursiverade. I detaljbudgeten redovisar regionstyrelsen hur dessa mål är omhändertagna och vilka aktiviteter som ska stödja en utveckling mot målen under Detaljbudgeten inför 2014 omfattar hela resultaträkningen, det vill säga den verksamhet som finansieras genom regionbidraget och genom interna och externa intäkter. Den inbe-griper: Regionfullmäktige Regionstyrelsen och dess tre utskott Förvaltningen regionkansliet och dess ingående delar: Ledningskansliet: Regiongemensamma anslag och aktiviteter, regiondirektören, staben, hälso- och sjukvårdsavdelningen, ekonomiavdelningen, HR-strategiska avdelningen, kommunikationsavdelningen och administrativa avdelningen Strategiska verksamheter: Prehospitalt och KatastrofMedicinskt Centrum (PKMC), Smittskydd Västra Götaland, Regionalt CancerCentrum Väst (RCC Väst), RegisterCentrum (RC) IS/IT Bransch (Beställningsorganisationen) VGR IT Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område. Ledningskansliet ska vara ett stöd i detta arbete och ska genomföra uppdrag som styrelsen fastställer utifrån de övergripande målen om det goda livet med god och jämlik vård/hälsa och hållbar utveckling. VGR IT är Västra Götalandsregionens gemensamma IS/IT-organisation och ansvarar för all

2 Sida 2(32) drift och support av IT-infrastruktur, applikationer och telefoni. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Resterande beskrivs under målen nedan 2.3 Regionstyrelsens ansvar för tillväxt och utveckling Regionstyrelsen har en rad uppgifter som syftar till en uthållig ekonomisk tillväxt och en god livsmiljö för länets invånare. Styrelsen ansvarar bland annat för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i Västra Götaland. Regionutvecklingsnämnden fattar beslut om fördelning av de ekonomiska resurser som regionfullmäktige ställer till förfogande, ger uppdrag till utförare, analyser, utvärdering av uppdragen med mera. Genomförandet av regionens styrande dokument för verksamhetsområdet sker bland annat i nämnder och styrelser. Regionstyrelsen ska aktivt följa upp de olika strategierna och planerna och som ägare verka för att de berörda aktörerna i organisationen medverkar till de övergripande målen. 2.4 Intern service ur ägarperspektivet Ny styrmodell för Regionservice Under förutsättning av att regionfullmäktige hösten 2013 beslutar om en ny styrmodell för regionservice, kommer ett aktivt arbete starta med att ta fram och precisera de riktlinjer och rutiner, roller och mandat som krävs för att modellen ska kunna införas i sin helhet I detta arbete ska Regionservice, kunden och ägaren aktivt medverka. En roll som "VGRbeställare" kommer att etableras på ledningskansliet med ett särskilt ansvar för att hålla samman ägarperspektivet, både vad gäller implementering av modellen och uppföljning och controlling av verksamheten framöver Vidareutveckling av IS/IT-organisationen och VGR IT Under 2014 ska intentionerna bakom styrmodellen för IS/IT förverkligas och genomföras fullt ut. Överlämnandet av ansvar för IT-stöd/-system till objektens nya personal kommer att fortgå under För att upprätthålla de system som regionen långsiktigt ska nyttja och för att utveckla nya system behövs fungerande finansieringslösningar. Från och med 2014 kommer VGR IT att ta fullt ansvar för regionens samlade applikationsportfölj och för avtal med leverantörer. Detta ger förutsättningar att på bästa sätt nyttja den

3 Sida 3(32) samlade IS/IT-kompetens som finns inom Västra Götalandsregionen. VGR IT kommer att stärka regionens IT-säkerhet. Det ska ske genom prioriterade aktiviteter och genom att öka säkerhetsmedvetenheten i verksamheten. Flera stora projekt kommer att genomföras under 2014, så som IP-telefoni, Single Sign On och självservicefunktioner. VGR IT kommer också att arbeta vidare med att göra ett antal områden Sourcing Ready för bedömning av vad som ska hanteras internt/externt Fastighetsnämnden/Västfastigheter Det stora uppdämda fastighetsinvesteringsbehovet för nya byggnader kräver samordning och prioritering. Upprustningsbehovet av befintliga fastigheter är mycket stort och kräver reinvesteringsutrymme. Energimålen till 2030 är utmanande och det behövs en framförhållning och uthållighet i investeringsplaneringen. Tillgång till resurser och kompetens är viktiga framgångsfaktorer. Regionstyrelsens viktigaste utmaningar under 2014 är prioritering av nominerade projekt finansiering av de stora upprustningsbehoven energimålet ekonomisk uthållighet Hälsan & Stressmedicin För företagshälsovården gäller nya riktlinjer och ett nytt tjänsteupplägg från Målet är ett nära samarbete mellan förvaltningarna/bolagen och Hälsan & Arbetslivet i arbetet med att utveckla friska, hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser. Riktlinjerna har förtydligats vad gäller rollerna för ägaren, förvaltningarna/bolagen och Hälsan & Arbetslivet i företagshälsovårdsarbetet. Ägaren kommer under 2014 att följa upp att riktlinjerna efterlevs och resultatet av uppföljningen ska leda till fortsatt utveckling. 3. Personal Förvaltningens anställda Det finns sammanlagt 955 anställda inom förvaltningen/regionkansliet vid augustibokslutet Om man räknar bort sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter och visstidsanställningar, blir antalet heltidsavlönade nettoårsarbetare 882,4 i augusti Under 2014 planeras, som en konsekvens av riktad besparing på HSA, en avveckling av Centrum för verksamhetsutveckling (CVU) med sex tjänster.

4 Sida 4(32) Andra förändringar som genomförts efter augustibokslutet, är att Regionalt CancerCentrum (RCC) fördes över från SU till regionkansliet från 1 september med 37 anställda. Tre anställda inom Kompetenscentrum för patient- och närståendeutbildning fördes också över från SU.Hälso- och sjukvårdsavdelningen har fått uppdraget att driva arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö. Verksamheten byggs upp under 2014 och kommer att omfatta cirka sex anställda. Cirka 5 mnkr är anvisade för detta ändamål. Nedan redovisas bemanningsbudget som heltidsavlönade nettoårsarbetare för år Kommunikationsavdelningen har fått en vakat tjänst som regiondirektörens

5 Sida 5(32) kommunikationsstrateg. 2 HSA har flyttat bemanningsbudgeten för bidragsfinansierade uppdrag/projekt till region verksamheter inom HSU 3 RC har utökar sitt uppdrag kraftigt med fler nationella register 4 RCC har flyttat verksamhet från SU till regionverksamheter inom HSU 5 PKMC har fått utökat uppdrag med ambulanssamordning 6 Smittskydd har utökat med 1 systemkunnig administratör 7 11,9 tjänst flyttad från HSA. 22 st fler bidragsfinansierade uppdrag/projekt var av 3 överförda från SU. 8 VGR IT har genomfört 6 konsultväxlingar till egen personal Kompetensförsörjning Under 2014 minskar andelen pensionsavgångar, som under de senaste åren legat på en hög nivå. För åren därefter beräknas en balanserad åldersstruktur. Eftersom ledningskansliet bedriver många projekt och uppdrag kommer det även i fram tiden att finnas behov av en förhållandevis hög andel visstidsanställda (inte sällan med tillsvidareanställda i annan förvaltning). Syftet är att klara en flexibilitet i personalbemanningen.introduktion för nyanställda medarbetare kommer att utvecklas och introduktionen för chefer kommer att ses över Arbetsmiljö Arbetsmiljön är förutsättningen för ett hållbart arbetsliv, för trivsel och prestation men också för hur vi uppfattas som arbetsgivare. Med utgångspunkt från resultatet av 2013 års medarbetarenkät kommer alla arbetsplatser under 2014 att utarbeta handlingsplaner med förbättringsåtgärder för sitt arbetsmiljöarbete. Ledningskansliets ambition är att vara samverkanspartners med Hälsan och stressmedicin för att utveckla en behovsanpassad företagshälsovård, definiera friskfaktorer för en hälsofrämjande arbetsplats och i övrigt få stöd i det förebyggandet arbetsmiljöarbetet Jämställda löner

6 Sida 6(32) Regionkansliet kommer att fortsätta arbeta för att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män i handläggarnivåerna. Kvinnors medellön i handläggarnivå G-H enligt BAS är cirka 1500 kr lägre än männens i motsvarande handläggarnivåer. Arbetet med att minska löneskillnaderna görs i ordinarie löneöversyn som beräknas utbetalas i april. 5. Ekonomi Sammanfattade budgetförändringar inför 2014 Följande punkter sammanfattar budgetförändringarna inför 2014: Punkt 1-7 beskriver besparingen för att nå sparbetinget på 10 mnkr samt kravet på besparingar vad gäller kurs/konferens och konsultkostnader (2 mnkr). Punkt 8 beskriver den riktade besparingen för HSA på 5 mnkr. 1. Tryckkostnader har minskat och kommer att minska ytterligare genom användande av läsplattor. 2. Hyreskostnaden har minskat kraftigt genom förtätning till färre kontor. Ledningskansliet har lämnat Regionens hus i Vänersborg samt en extern förhyrning i Göteborg. 3. Minskning av köpta HR-tjänster från regionservice. 4. Resurspoolen, som är en verksamhet som funnits sedan regionstarten för att hantera omhändertagande av personer som behöver nya uppdrag, kan kvartal avvecklas i sin helhet. 5. Ytterligare översyn och besparingar har gjorts på varje avdelning för att klara konsultbesparing. 6. Övriga personalkostnader har inte indexerats för att klara kurs- och konferensbesparingen. 7. Vissa budgetposter har budgeterats utan 2014 års indexuppräkning, det vill säga samma kostnadsnivå som Riktat besparingskrav på hälso- och sjukvårdsavdelningen om 5 mnkr har resulterat i ett förslag att avveckla CVU. 9. VGR IT:s effektiviseringar inför 2014 är 21 mnkr, varav 19 mnkr ska täcka återbetalning av GIT-projektet. Detta gör att "GIT-lånen" kan återbetalas utan väsentlig omsättningsökning Arbetet med kostnaderna för förbättrad IT-säkerhet kommer att påverka kvartal Windows 7-installationerna fortsätter kvartal Detta är främst kopplat till Närhälsan och SU. Uppskattad kostnad som faller över på 2014 är cirka 5 mnkr. För övriga säkerhetsåtgärder cirka 13 mnkr. 11. Osäkerhet råder inför 2014 beroende på resultatet av pågående förhandlingar med Dell. 12. I överenskommelsen med Regionservice (RÖK ) ingår kostnader för bland annat IT-support. Dessa tjänster levereras av VGR IT till lägre kostnader.

7 Sida 7(32) Differensen, som för regionkansliet uppgår till 1,5-2,0 mnkr, kommer att belysas och beaktas i kommande budgetavstämningar. Frigjorda medel ska täcka kostnader för PC-leasing. 5.1 Ekonomiskt resultat Budgeten består av: regionfullmäktige, regionstyrelsen och ledningskansliet, HSU, IS/IT Branschorganisation o ch VGR IT. Resultaträkning Regionkansliet IS/IT VGR HSU Regionkansliet Regionfullmäktige 702 (1 bransch IT total mnkr Budget Budget BudgetBudgetBudget Budget t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. Budget mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag2 0,0 0,0 0,0 448,4 448,40 0,00 Driftbidrag 0,0 0,0 0, , ,20 0,00 Försäljning av 0,0 6,0 693,8 0,0 699,80 0,00 tjänster Övriga intäkter 257,2 911,4 158,9 66, ,60 0,00 Verksamhetens 257,2 917,4 852, , ,00 0,00 intäkter Personalkostnader -263,7-41,0-332,5-131,4-768,62-8,20 Köpt vård, internt -193,0 0,0 0,0-849, ,20 0,00 Köpt vård, externt -400,0 0,0 0,0-123,1-523,10 0,00 Läkemedel 0,0 0,0 0,0-233,0-233,00 0,00 Övriga kostnader ,3-876,4-459, ,98-66,80 040,2 Avskrivningar -3,3 0,0-55,0-0,2-58,50 0,00 Verksamhetens ,3-917,4-846, ,90-75,00 kostnader 377,7 Regionbidrag 1 683,1 0,0 0,0 0, ,10 75,20 Finansiella 2,0 0,0-6,1 0,0-4,10-0,20 intäkter/kostnader Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 1 I 702 ingår. Regionstyrelsen, personalutskottet och ledningskansliet. Se bilaga 2. 2 Statsbidragen består av 45 mnkr för personer som befinner sig Sverige utan tillstånd, 135,4 mnkr vård för asylsökande, 159 mnkr rehabstatsbidrag, 29 mnkr psykisk ohälsa unga, 80 mnkr patientsäkerhet. Regionfullmäktige Inför 2014 har regionfullmäktige fått en utökad budget som därigenom är i balans bortsett från gruppanslagen till partierna där över/underskott regleras när bokslut för 2013 är klart. Med anledning av valet 2014 finns skäl att genomföra kommunikationsinsatser för att lyfta

8 Sida 8(32) fram regionvalet. I samband med omvalet 2011 avsattes 2,5 miljoner kronor för sådana insatser. Motsvarande beslut är inte fattat inför En kostnad som arbetats in i regionfullmäktiges budget 2014 och som kommer att fortsätta 2015 är utbildning av nyvalda ledamöter i regionfullmäktige. Regionfullmäktiges budget framgår av bilaga 1 nedan Detaljbudget 2014 för Regionfullmäktige Kostnader för arvoden mm är beräknade utifrån arvodesbestämmelser RF fastställt Ramen för regionfullmäktige 2014 är fastställd till 75,2 mnkr. MNKR Ansvar ,10 020, Regionfullmäktige 18,85 Ansvar Partigruppsanslag 6,95 Ansvar Partistöd 48,6 Ansvar Valberedning 0,2 Ansvar Arvodesberedning 0,6 TOTALT 75,2 Partistödet utgår för 2014 med 30,32 :- per invånare (RF 132/2010). Grundbeloppet är indexuppräknat och förändring i invånarantal beräknat. Uppräkning från föregående. Anslaget fördelas efter antal mandat i RF. Dessa används av respektive parti, för gruppmöten eller motsvarande aktiviteter inom ramen för det regionala uppdraget. Respektive parti ansvarar för att de under mandatperioden inte överskrider sin totala ram. Över/underskott korrigeras mellan åren. I dessa ansvar ingår kostnader för arvoden, resor, lokalkostnader, annonser, närradio- och websändningar mm för regionfullmäktiges sammanträden. Här bokas även kostnader för gruppledararvoden och utbildning av nya ledarmöter. Fullmäktiges presidium har att svara för viss representation på regionens uppdrag. Särskilda riktlinjer finns fastställda och tillämpas av presidiet i samråd med styrelsens presidium. Medel för detta ligger inom denna ram. 3.2 Regionstyrelsen, inklusive personalutskottet och regionkansliet Regionkansliet tog inför 2013 ett större grepp om förvaltningens budget. Alla kostnader och intäkter budgeterades. Tidigare hade bara kostnader kopplat till regionbidraget budgeterats. Detta arbete fortsätter inför 2014 och förfinas ytterligare kommande år. Regionstyrelsens budget inför 2014 är förstärkt med medel från HSU avseende

9 Sida 9(32) obesitas/ortopedi (+193 mnkr samt +100 mnkr som tillfördes inför 2013). Extra satsningar för tillgänglighet inom hälso- och sjukvård finansieras med 400 mnkr, varav 200 mnkr avräknas eget kapital genom löpande fakturering till moderförvaltningen. En precisering av beställningen av dessa extra satsningar under 2014 kommer att tas fram under inledningen av året med bedömning av vad som kommer att köpas internt respektive externt.en risk inför 2014 är att HSU:s ekonomiska plan för så kallat ordnat införande saknar tillräcklig finansiering. Risken uppgår till mnkr beroende på beslut. Regionkansliet följer utvecklingen under året och om en ökad finansiering behövs under 2014 föreslås att finansieringen får lösas inom HSU:s ramar, och i andra hand inom regionstyrelsens ram. Inom regionstyrelsens medel till förfogande finns de idag kända budgetposter som redovisas i bilaga 2. Särskilda uppdrag som lämnats till regionstyrelsen/regionkansliet i regionfullmäktiges budget 2014 finns redovisade i bilaga 3. Den planerade ramen för det personalpolitiska anslaget är 270,8 mnkr, varav 235,2 mnkr är bundna till redan fattade beslut. Därtill kommer medel för AT-tjänster med 210,5 mnkr. Tabell : Beslut fattade av personalutskottet, regionstyrelsen eller regionfullmäktige med ekonomisk effekt på år 2014: Aktivitet Belopp mnkr 2014 Beslut AT 210,5 RS Strategisk kompetensförsörjning 67,8 PU och RF budget varav specialistutbildning sjuksköterskor 30 RF budget Omstruktureringskostnader 16 PU Arbetsmiljödelegationen 14,4 RF och RS Jämställdhetspriset 0,03 RF Arbetsmarknadsåtgärder 37 PU och RF

10 Sida 10(32) Jämställda löner 100 RF budget 1 Summa beslutat exkl AT 235, mnkr enligt regionfullmäktiges budget 2014, därtill kommer 50 mnkr som avser Inom det personalpolitiska anslaget är kostnadsnivån för ST-tjänster i 2013 års ekonomiska plan identifierade som frigjorda medel när betalningsansvaret övergår till hälso- och sjukvårdsnämnderna För mer specifikation av budget se bilaga 2. Inför 2014 har ledningskansliet ett särskilt effektiviseringskrav/sparbeting som uppgår till 10 mnkr och därutöver 5 mnkr riktat mot hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSA). Till detta kommer besparing på konsulter respektive på kurs- och konferenskostnader på knappt 3 mnkr. Alla kringkostnader har genomlysts för att kunna hantera ledningskansliets sparbeting. Genom att koncentrera verksamheten till färre kontor i Vänersborg och Göteborg har ledningskansliet kunnat minska kostnaderna. För att klara det riktade sparbetinget mot HSA föreslås en avveckling enheten Centrum för verksamhetsutveckling (CVU). En konsekvensanalys har genomförts som visar att vissa arbetsuppgifter kommer att ligga kvar på HSA. IS/IT branschorganisation och VGR IT Förvaltningen har två verksamhetsområden som i sin helhet är intäktsfinansierade 2013 och 2014 (VGR IT och IS/IT-branscherna). VGR IT säljer så kallade röda tjänster (drift och utveckling av IT-system) till branscherna och gröna tjänster (till exempel IT-support)till förvaltningarna. Under 2014 kommer förvaltningarna att fortsätta faktureras för finansiering av branschernas beställningar till VGR IT.Förslag till detaljbudget (29) Under 2014 kommer den så kallade objektifieringen att intensifieras. Detta innebär att förvaltningarna återstående IT-kostnader/-medel efter hand kommer att kartläggas och flyttas till IS/IT branscherna i enlighet med gällande beslut om styrmodellen. VGR IT Den beräknade budgetomslutning 2014 uppgår till 772,7 mnkr (jmf 754 mnkr 2013). I dessa 772,7 mnkr ingår återbetalning av GIT-lånet om totalt 19 mnkr. Omslutningen för 2014 jämfört med 2013 ökar med andra ord med 18,7 mnkr (~2 procent). De viktigaste orsakerna redovisas nedan: Moderniserad basplattform, Sharepoint, övervakning etc

11 Sida 11(32) MS Lync/Distansmöten Licenser Lönekostnader (avtalsrörelsen), höjda sociala avgifter + förändrade kompetens-profiler vid personalväxling. Antal helårstjänster inom VGR IT beräknas i huvudsak till samma nivå som i budgeten för 2013 (cirka 530 personer). 3.4 Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) Den planerade ramen för HSU är tkr för Utgångspunkten är region-bidraget för 2013 uppräknat med index 2,4 procent samt avdraget effektiviseringskrav på 0,6 procent. Under 2013 hade HSU en utökad ram på 100 mnkr från regionstyrelsen. Denna ingår inte i ramen för Följande förändringar sker mellan 2013 och 2014: Ekonomiskt driftbidrag ,2 Avdrag förstärkning från RS Indexuppräkning ,9 Effektiviseringskrav Tillskott fri tandvård 24 år 20 Tillskott närsjukvårdsatsning 25 Tillskott glasögonbidrag barn upp till 16 år 5 Överföring medel ortopedi till RS -143

12 Sida 12(32) Överföring medel obesitas till RS -50 Överföring medel psykiatri -25 Avdrag besparingskrav konsulter o kurser -1,8 Ekonomiskt driftbidrag ,2 Statsbidrag 2014 Beloppen på statsbidragen beräknas till 2013 års nivåer. Budgetering sker med 159 mnkr för rehab-statsbidraget, 80 mnkr för patientsäkerhetsstatsbidraget och 30 mnkr för riktade insatser inom ungas psykiska ohälsa. Statsbidrag för vård för asylsökande budgeteras till 134 mnkr och budget för vård för personer som vistas i Sverige utan tillstånd uppgår till 45 mnkr. Övriga intäkter Övriga intäkter är budgeterade till 66,1 mnkr och avser fakturering av läkemedelsförsörjningen till förvaltningarna samt externa intäkter kopplat till främst RC, RCC och PKMC. Effektiviseringskrav Effektiviseringskravet är i huvudsak utlagt på de områden där det finns utrymme för effektiviseringsmöjligheter. I utfallet för 2013 finns två verksamhetsområden med positiva av vikelser som ser ut att kvarstå även för De områden där effektiviseringskravet läggs är i huvudsak på det reformerade tandvårdstödet och läkemedelsområdet. Överföring av budgetmedel till regionstyrelsen samt HSNK Budgetmedel för ortopediplanen 143 mnkr, och obesitasoperationer 50 mnkr överförs till regionstyrelsens budget Dessutom överförs 25 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnderna för satsningar inom psykiatri, kopplat till bland annat ST-läkare samt beroendeplatser. Ekonomisk plan per delområde 2014

13 Sida 13(32) Budgeten per delområde visas i nedanstående tabell. Verksamheter Under rubriken verksamheter ingår Ambulanshelikopterverksamheten, regiongemensam smittskyddsverksamhet, vård för asylsökande, reformerat tandvårdsstöd och PKMC. Bidraget till Regionala Cancercentrum Väst (RCC väst) är fastställt genom beslut i Samverkansnämnden. Bidraget uppgår till 20,7 mnkr Inom cancerområdet är ytterligare 15 mnkr budgeterat och 14 mnkr av dessa finansierar RCC väst forskarskola och processkoordinatorer. Utvecklingsanslag Inom utvecklingsanslaget finansieras det ordnade införandet, ompetenscentrum jämlik vård och våldsutsatta kvinnor, fri barn- och ungdomstandvård år samt övriga utvecklingsinsatser. Två gånger per år beslutas om ordnat införande av nya dyra läkemedel och metoder. Storleken på beloppen i besluten varierar mellan åren och ibland kraftigt. Nationellt hävdas att budgeten bör uppgå till 0,8 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten. För 2013 tillfördes en förstärkning på 100 mnkr till det ordnade införandet. Denna är borttagen i budget I budgeten görs omfördelningar från övriga områden där det är möjligt. Sammantaget uppgår då budgeten till 87 mnkr (jämfört med 146 mnkr år 2013). De beslut som hittills är tagna inom det ordnade införandet och där finansieringsansvar för HSU kvarstår 2014 uppgår till drygt 120 mnkr. Därutöver kommer en ny etapp 2 att tas under 2013 samt en ny etapp 1 år Beloppen för

14 Sida 14(32) dessa är ännu inte kända. Om utfallet för det ordnade införandet blir i enlighet med beslutade belopp så finns inte finansiering för detta i HSU:s budget. Utfallet kommer att följas upp vid delårsboksluten och eventuellt kommer HSU att behöva hemställa hos regionstyrelsen om att få utnyttja regiongemensamma medel för finansiering av det ordnade införandet under 2014.Budgeten för 2014 utgår från att hälso- och sjukvårdsnämnderna återbetalar till HSU den målrelaterade ersättningen för kvalitet som inte betalats ut till vårdgivarna. Dessa medel ska användas för utveckling av VG PV. Rättspsykiatri Vårdöverenskommelser tecknas med SU, SkaS och NU och budgeten är uppräknad med 2,2 procent. Ersättning till SU uppgår till 152,9 mnkr, NU 62,1 mnkr och SkaS 27,7 mnkr. Utöver basverksamheten finansieras de nya vårdenheterna efter avrop på SU på cirka 60 mnkr, NU 45,8 mnkr och SkaS med 30 mnkr. Budgeten för köpt vård är överflyttad från SU:s anslag till HSU:s kvarvarande budget för köpt vård. Bilaga 2 Budgetramar Regionstyrelsen och Hälso-och sjukvårdsutskott och Regionarkivet inkl fördelning av Regionbidrag

15 Sida 15(32)

16 Sida 16(32)

17 Sida 17(32)

18 Sida 18(32)

19 Sida 19(32) 5.3 Eget kapital Hälso- och sjukvårdsutskottets (HSU) rätt att utnyttja eget kapital med 100 mnkr är inte aktuellt att utnyttja Då detta är år två på beslutet kommer inte detta beslut att verkställas. Idagsläget är inget eget kapital aktuellt att använda 2014 förutom de 200 mnkr i redan tagna beslut avseende satsningar på ökat köp av sjukvård. Detta faktureras 2014 prescis som 2013 till moderöfrvaltnignen månatligen med verkligt utfall. Förvaltningen avser att lämna ett positivt resultat som bidrarar till att stärka det eget kapital 2013 i enlighet med nuvarande prognos. Det negativa resultatet som finns beslutat inom IS/IT bransch får göra ska täckas av motsvarande överskott inom HSU Regionstyrelsen Utgående Utgående Differens exkl balans balans årets resultat och Eget kapital ev bokslutsdisp Eget kapital, region Eget kapital, VG Primärvård 0 0 Lämnade bokslutsdispositioner, regioninternt Årets resultat, bolag och region Summa eget kapital Regionfullmäktige Utgående Utgående Differens exkl balans balans årets resultat och Eget kapital ev bokslutsdisp Eget kapital, region Eget kapital, VG Primärvård 0 0 Lämnade bokslutsdispositioner,

20 Sida 20(32) regioninternt Årets resultat, bolag och region Summa eget kapital Investeringar Ytterligare cirka 600 tkr av regionkansliets investeringsutrymme på 1,5 mnkr planeras till VGR IT:s planerade investeringar 2014 framgår av tabellen nedan: Område Investeringar, kr Beskrivning Datahallar Avser investeringar i ny datorhall (NÄL) + komplettering i hallen på SU Datacenter Avser switchar för datahallsnäten. Lagring/Backup Avser lagringsutrustning (åldersutbyte & nyinvestering) Server Plattform Avser servrar (åldersutbyte & nyinvestering) Teleteknik Avser reinvesteringar av televäxlar och teleutrustning (SU & SÄS) Nät Avser nätutrustning (primärt åldersutbyte, och viss nyinvestering) avseende Lokalt & Regionalt nät Nätsäkerhet Avser IT-Säkerhetsteknik (brandväggar och webbfilter)

21 Sida 21(32) Summa: (varav merparten avser reinvesteringar) Behovet 2014 är i första hand driftmedel för upprätthållande av befintliga vårdsystem. Frågan om att använda beslutade 80 mnkr i resultaträkningen istället för balansräkningen är under utredning. ytterligare förtätning inom Residenset. REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Mål och aktiviteter för regionstyrelsens koncernuppdrag 2.1 Strategisk ledning och uppsiktsverksamhet Regiongemensamt arbete regionfullmäktiges mål Regionstyrelsen ska leda, samordna och utveckla formerna för det regiongemensamma arbetet genom att bland annat standardisera metoder, modeller och arbetsformer för förvaltningarnas och bolagens verksamheter. Regionstyrelsens ansvar är att utveckla och styra arbetet i Västra Götalandsregionen så att det samordnas och tillgodoser regionövergripande krav och invånarnas behov och efter-frågan. Ledningskansliets mål är att erbjuda ett kraftfullt ledningsstöd till regionstyrelsen, regiondirektören och de tre koncernledningarna. Arbetet sker i samverkan mellan kansliets avdelningar, med beställare och utförare och med externa samarbetsparter. Kansliet bereder förslag till beslut, stödjer och följer upp att beslutade strategier och riktlinjer genomförs, vägleder genom att erbjuda sakkunskap, följer upp verksamheten och arbetar med strategiska utvecklingsfrågor. Under 2014 ska regionstyrelsen och ledningskansliet fokusera på följande aktiviteter Fortsätta prioritera regionstyrelsens dialog med beställare, utförare, intern service och med externa samverkansparter. Fortsätta utveckla tjänstemännens ledningsorganisation för att ytterligare stärka för utsättningar för dialog, samordning och utveckling. Detta ska ske bland annat genom att vidareutveckla arbetsformerna för koncernledningsgrupperna, kansliledningen och IS/ITbranschledningarna och upprätthålla väl fungerande funktionsnätverk (såsom chefläkarnätverk, ekonomichefsnätverk, HR-chefsnätverk). Samordna regiongemensamma

22 Sida 22(32) projekt och stärka Västra Götalandsregionens för måga att genomföra stora och komplexa projekt. Utveckla ett regiongemensamt ledningssystem för hälso- och sjukvården. Ambitio nen är att ledningssystemet efterhand ska omfatta hela Västra Götalandsregionen.Förslag till detaljbudget (29) Fortsätta utveckla controllingverksamheten och verksamhetsuppföljning med analys, slutsatser och rekommendationer. Stödja genomförandet av det regionala utvecklingsprogrammet VG Fortsätta genomföra kompetensförsörjningsstrategin. Fortsätta hälso- och sjukvårdens gemensamma utvecklingsarbete enligt 2013 års beslut. Utveckla och införa regional produktionsstyrning av delar av den planerade vården vid regionens sjukhus. Genomföra en vårdvalsreform "Vårdval Rehab" för sjukgymnastik och arbetsterapi (Under förutsättning att beslut fattas hösten 2013). Implementera IS/IT-organisationen och den nya styrmodellen för IS/IT fullt ut och ge den en tydlig ekonomisk bas. Göra Västra Götalandsregionen mer känd och synlig som politiskt styrd organisation inför valet i september. Under 2012 och 2013 antogs handlingsplaner för att få Västra Götalandsregionens verk samheter i balans. Regionstyrelsen och ledningskansliet kommer att stödja genomförandet av dessa planer under Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att erbjuda länets invånare ett jämlikt utbud av hälso- och sjukvård, kultur, utbildning med mera. Det innebär att utbudet av tjänster ska

23 Sida 23(32) vara anpassat till invånarnas olika förutsättningar. Regionstyrelsen arbetar fortlöpande med att öka tillgängligheten till information, dialog och till fysiska miljöer och tar hänsyn till att alla invånare ska bemötas jämlikt. Under 2013 och 2014 genomförs en klarspråkssatsning för att politiska dokument ska bli lättare att förstå. Regionstyrelsen och regionfullmäktige ska beakta och beskriva tillgängligheten för alla människor i sina styrande dokument. I regionstyrelsens controlling-, uppföljnings- och rapporteringsverksamhet ska allas lika möjlighet att tillgodogöra sig Västra Götalandsregionens verksamheter lyftas upp. Varje år ska regionstyrelsen få en rapport om hur Tillgänglighetsdatabasen används av både egna och upphandlade verksamheter. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för invånarna att leva ett liv i hälsa Med utgångspunkt i Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande me toder 2011 tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor stöd för styrning och ledning". beslutades 2012 att ett regionuppdrag skulle tas fram. Detta kommer att presenteras för Program- och prioriteringsrådet (PPR) hösten Dessa riktlinjer är de första som gäller alla patienter och inte enbart en diagnosgrupp och som riktar sig till alla vårdgivare och vårdnivåer. Med start under 2014 ska riktlinjen/regionuppdraget implementeras i samverkan mellan olika vårdgivare. Detta arbete kommer att pågå under flera år. Krav- och Kvalitetsboken för VG PV ska anpassas till riktlinjen. För att säkerställa ett långsiktigt hälsofrämjande arbete ska detta perspektiv återfinnas på ett tydligt sätt i alla styrande dokument och i uppföljningar. Ledningskansliet ska beakta det hälsofrämjande perspektivet i beredningen av ärenden inför politiska beslut. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna Patienterna ska erbjudas vård inom fastställda garantitider. Arbetet för att säkerställa detta ska vara prioriterat under Det gör också de utökade tillgänglighetssatsningarna som beslutades Utöver fortsatta köp hos externa leverantörer ökar den inomregionala produktionen under Under våren 2014 görs en extra satsning för att ytterligare förbättra tillgängligheten och minska köerna. Dessutom ska arbetet med en systematisk produktionsoch kapacitetsplanering fortsätta. Förutom kunskap kring inflöde, antal väntande till besök och behandling innebär detta även planering kring resurser, personal, scheman, utrustning och vårdplatser. Denna samordning ska ske gemensamt mellan ledningskansliet och Hälso- och

Årsredovisning 2013 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet

Årsredovisning 2013 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet Sida 1(48) Årsredovisning 2013 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning och slutsats Årsredovisning 2013 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet Inledning 1.1 Årsredovisningens omfattning Regionstyrelsen

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Årsredovisning 2014 Regionstyrelsen. 1. Sammanfattning. Sida 1(66)

Årsredovisning 2014 Regionstyrelsen. 1. Sammanfattning. Sida 1(66) Sida 1(66) Årsredovisning 2014 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning Årsredovisningen omfattar redovisning av de mål och uppdrag som regionfullmäktige gett regionstyrelsen för 2014 samt uppföljning av verksamhet,

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Datum Diarienummer 2015-08-11 RS140458 Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess Förslag till Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Agenda Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Västra Götaland 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning

Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning 01054 1(9) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-02-09 RS140539 Suzanna Klang HR-strateg HR-avdelningen 035-13 49 06 Revisionsrapport Strategisk personal- och kompetensförsörjning Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss LANDSTINGET SORMLAND Nämnden for kultur, utbildning och fiiluhverksamhet PROTOKOLL DATUM 2013-09-19 DIARIENR KN-KUS 13-00 1 9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13 Granskning av intern kontroll Dnr: Rev 32-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Vilhelm Rundquist Thomas Vilhelmsson Behandlad av Revisorskollegiet den 12 september 2012 Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov?

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? 1 Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? SAS Forum Stockholm 2014 rasmus.kaneld@sll.se SÄKRA KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGEN INOM LÄNET 2 Vem är Rasmus? 3 Modell

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Delårsrapport mars 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet

Delårsrapport mars 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet Sida 1(10) Delårsrapport mars 2011 Regionstyrelsen 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet Regionkansliet har två roller, dels stödet till den politiska organisationen (medborgarnas

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Läsanvisning till månadsfakta

Läsanvisning till månadsfakta Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 1 (7) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 Tid: 09.30 11.45 Plats: Residenset, Vänersborg Närvarande

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer