Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område."

Transkript

1 Sida 1(32) Detaljbudget 2014 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning Detaljbudget 2014 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet 1. Inledning Regionfullmäktiges budget inför 2014 har ett förändrat upplägg jämfört med tidigare års budgetskrivelser. Budgeten utgår från medborgarnas perspektiv och fokuserar på mål, resultatnivåer, uppdrag, uppföljning och på tydlig ansvarsfördelning. Föreliggande detaljbudget har anpassats till detta nya upplägg. Detaljbudgeten utgår från de sex mål som regionfullmäktige angett för regionstyrelsen, från ytterligare sex mål som regionstyrelsen ansvarar för tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnderna och från ett mål som regionstyrelsen delar med kommittén för rättighetsfrågor. Målen som regionfullmäktige satt för regionstyrelsen är kursiverade. I detaljbudgeten redovisar regionstyrelsen hur dessa mål är omhändertagna och vilka aktiviteter som ska stödja en utveckling mot målen under Detaljbudgeten inför 2014 omfattar hela resultaträkningen, det vill säga den verksamhet som finansieras genom regionbidraget och genom interna och externa intäkter. Den inbe-griper: Regionfullmäktige Regionstyrelsen och dess tre utskott Förvaltningen regionkansliet och dess ingående delar: Ledningskansliet: Regiongemensamma anslag och aktiviteter, regiondirektören, staben, hälso- och sjukvårdsavdelningen, ekonomiavdelningen, HR-strategiska avdelningen, kommunikationsavdelningen och administrativa avdelningen Strategiska verksamheter: Prehospitalt och KatastrofMedicinskt Centrum (PKMC), Smittskydd Västra Götaland, Regionalt CancerCentrum Väst (RCC Väst), RegisterCentrum (RC) IS/IT Bransch (Beställningsorganisationen) VGR IT Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område. Ledningskansliet ska vara ett stöd i detta arbete och ska genomföra uppdrag som styrelsen fastställer utifrån de övergripande målen om det goda livet med god och jämlik vård/hälsa och hållbar utveckling. VGR IT är Västra Götalandsregionens gemensamma IS/IT-organisation och ansvarar för all

2 Sida 2(32) drift och support av IT-infrastruktur, applikationer och telefoni. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Resterande beskrivs under målen nedan 2.3 Regionstyrelsens ansvar för tillväxt och utveckling Regionstyrelsen har en rad uppgifter som syftar till en uthållig ekonomisk tillväxt och en god livsmiljö för länets invånare. Styrelsen ansvarar bland annat för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i Västra Götaland. Regionutvecklingsnämnden fattar beslut om fördelning av de ekonomiska resurser som regionfullmäktige ställer till förfogande, ger uppdrag till utförare, analyser, utvärdering av uppdragen med mera. Genomförandet av regionens styrande dokument för verksamhetsområdet sker bland annat i nämnder och styrelser. Regionstyrelsen ska aktivt följa upp de olika strategierna och planerna och som ägare verka för att de berörda aktörerna i organisationen medverkar till de övergripande målen. 2.4 Intern service ur ägarperspektivet Ny styrmodell för Regionservice Under förutsättning av att regionfullmäktige hösten 2013 beslutar om en ny styrmodell för regionservice, kommer ett aktivt arbete starta med att ta fram och precisera de riktlinjer och rutiner, roller och mandat som krävs för att modellen ska kunna införas i sin helhet I detta arbete ska Regionservice, kunden och ägaren aktivt medverka. En roll som "VGRbeställare" kommer att etableras på ledningskansliet med ett särskilt ansvar för att hålla samman ägarperspektivet, både vad gäller implementering av modellen och uppföljning och controlling av verksamheten framöver Vidareutveckling av IS/IT-organisationen och VGR IT Under 2014 ska intentionerna bakom styrmodellen för IS/IT förverkligas och genomföras fullt ut. Överlämnandet av ansvar för IT-stöd/-system till objektens nya personal kommer att fortgå under För att upprätthålla de system som regionen långsiktigt ska nyttja och för att utveckla nya system behövs fungerande finansieringslösningar. Från och med 2014 kommer VGR IT att ta fullt ansvar för regionens samlade applikationsportfölj och för avtal med leverantörer. Detta ger förutsättningar att på bästa sätt nyttja den

3 Sida 3(32) samlade IS/IT-kompetens som finns inom Västra Götalandsregionen. VGR IT kommer att stärka regionens IT-säkerhet. Det ska ske genom prioriterade aktiviteter och genom att öka säkerhetsmedvetenheten i verksamheten. Flera stora projekt kommer att genomföras under 2014, så som IP-telefoni, Single Sign On och självservicefunktioner. VGR IT kommer också att arbeta vidare med att göra ett antal områden Sourcing Ready för bedömning av vad som ska hanteras internt/externt Fastighetsnämnden/Västfastigheter Det stora uppdämda fastighetsinvesteringsbehovet för nya byggnader kräver samordning och prioritering. Upprustningsbehovet av befintliga fastigheter är mycket stort och kräver reinvesteringsutrymme. Energimålen till 2030 är utmanande och det behövs en framförhållning och uthållighet i investeringsplaneringen. Tillgång till resurser och kompetens är viktiga framgångsfaktorer. Regionstyrelsens viktigaste utmaningar under 2014 är prioritering av nominerade projekt finansiering av de stora upprustningsbehoven energimålet ekonomisk uthållighet Hälsan & Stressmedicin För företagshälsovården gäller nya riktlinjer och ett nytt tjänsteupplägg från Målet är ett nära samarbete mellan förvaltningarna/bolagen och Hälsan & Arbetslivet i arbetet med att utveckla friska, hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser. Riktlinjerna har förtydligats vad gäller rollerna för ägaren, förvaltningarna/bolagen och Hälsan & Arbetslivet i företagshälsovårdsarbetet. Ägaren kommer under 2014 att följa upp att riktlinjerna efterlevs och resultatet av uppföljningen ska leda till fortsatt utveckling. 3. Personal Förvaltningens anställda Det finns sammanlagt 955 anställda inom förvaltningen/regionkansliet vid augustibokslutet Om man räknar bort sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter och visstidsanställningar, blir antalet heltidsavlönade nettoårsarbetare 882,4 i augusti Under 2014 planeras, som en konsekvens av riktad besparing på HSA, en avveckling av Centrum för verksamhetsutveckling (CVU) med sex tjänster.

4 Sida 4(32) Andra förändringar som genomförts efter augustibokslutet, är att Regionalt CancerCentrum (RCC) fördes över från SU till regionkansliet från 1 september med 37 anställda. Tre anställda inom Kompetenscentrum för patient- och närståendeutbildning fördes också över från SU.Hälso- och sjukvårdsavdelningen har fått uppdraget att driva arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö. Verksamheten byggs upp under 2014 och kommer att omfatta cirka sex anställda. Cirka 5 mnkr är anvisade för detta ändamål. Nedan redovisas bemanningsbudget som heltidsavlönade nettoårsarbetare för år Kommunikationsavdelningen har fått en vakat tjänst som regiondirektörens

5 Sida 5(32) kommunikationsstrateg. 2 HSA har flyttat bemanningsbudgeten för bidragsfinansierade uppdrag/projekt till region verksamheter inom HSU 3 RC har utökar sitt uppdrag kraftigt med fler nationella register 4 RCC har flyttat verksamhet från SU till regionverksamheter inom HSU 5 PKMC har fått utökat uppdrag med ambulanssamordning 6 Smittskydd har utökat med 1 systemkunnig administratör 7 11,9 tjänst flyttad från HSA. 22 st fler bidragsfinansierade uppdrag/projekt var av 3 överförda från SU. 8 VGR IT har genomfört 6 konsultväxlingar till egen personal Kompetensförsörjning Under 2014 minskar andelen pensionsavgångar, som under de senaste åren legat på en hög nivå. För åren därefter beräknas en balanserad åldersstruktur. Eftersom ledningskansliet bedriver många projekt och uppdrag kommer det även i fram tiden att finnas behov av en förhållandevis hög andel visstidsanställda (inte sällan med tillsvidareanställda i annan förvaltning). Syftet är att klara en flexibilitet i personalbemanningen.introduktion för nyanställda medarbetare kommer att utvecklas och introduktionen för chefer kommer att ses över Arbetsmiljö Arbetsmiljön är förutsättningen för ett hållbart arbetsliv, för trivsel och prestation men också för hur vi uppfattas som arbetsgivare. Med utgångspunkt från resultatet av 2013 års medarbetarenkät kommer alla arbetsplatser under 2014 att utarbeta handlingsplaner med förbättringsåtgärder för sitt arbetsmiljöarbete. Ledningskansliets ambition är att vara samverkanspartners med Hälsan och stressmedicin för att utveckla en behovsanpassad företagshälsovård, definiera friskfaktorer för en hälsofrämjande arbetsplats och i övrigt få stöd i det förebyggandet arbetsmiljöarbetet Jämställda löner

6 Sida 6(32) Regionkansliet kommer att fortsätta arbeta för att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män i handläggarnivåerna. Kvinnors medellön i handläggarnivå G-H enligt BAS är cirka 1500 kr lägre än männens i motsvarande handläggarnivåer. Arbetet med att minska löneskillnaderna görs i ordinarie löneöversyn som beräknas utbetalas i april. 5. Ekonomi Sammanfattade budgetförändringar inför 2014 Följande punkter sammanfattar budgetförändringarna inför 2014: Punkt 1-7 beskriver besparingen för att nå sparbetinget på 10 mnkr samt kravet på besparingar vad gäller kurs/konferens och konsultkostnader (2 mnkr). Punkt 8 beskriver den riktade besparingen för HSA på 5 mnkr. 1. Tryckkostnader har minskat och kommer att minska ytterligare genom användande av läsplattor. 2. Hyreskostnaden har minskat kraftigt genom förtätning till färre kontor. Ledningskansliet har lämnat Regionens hus i Vänersborg samt en extern förhyrning i Göteborg. 3. Minskning av köpta HR-tjänster från regionservice. 4. Resurspoolen, som är en verksamhet som funnits sedan regionstarten för att hantera omhändertagande av personer som behöver nya uppdrag, kan kvartal avvecklas i sin helhet. 5. Ytterligare översyn och besparingar har gjorts på varje avdelning för att klara konsultbesparing. 6. Övriga personalkostnader har inte indexerats för att klara kurs- och konferensbesparingen. 7. Vissa budgetposter har budgeterats utan 2014 års indexuppräkning, det vill säga samma kostnadsnivå som Riktat besparingskrav på hälso- och sjukvårdsavdelningen om 5 mnkr har resulterat i ett förslag att avveckla CVU. 9. VGR IT:s effektiviseringar inför 2014 är 21 mnkr, varav 19 mnkr ska täcka återbetalning av GIT-projektet. Detta gör att "GIT-lånen" kan återbetalas utan väsentlig omsättningsökning Arbetet med kostnaderna för förbättrad IT-säkerhet kommer att påverka kvartal Windows 7-installationerna fortsätter kvartal Detta är främst kopplat till Närhälsan och SU. Uppskattad kostnad som faller över på 2014 är cirka 5 mnkr. För övriga säkerhetsåtgärder cirka 13 mnkr. 11. Osäkerhet råder inför 2014 beroende på resultatet av pågående förhandlingar med Dell. 12. I överenskommelsen med Regionservice (RÖK ) ingår kostnader för bland annat IT-support. Dessa tjänster levereras av VGR IT till lägre kostnader.

7 Sida 7(32) Differensen, som för regionkansliet uppgår till 1,5-2,0 mnkr, kommer att belysas och beaktas i kommande budgetavstämningar. Frigjorda medel ska täcka kostnader för PC-leasing. 5.1 Ekonomiskt resultat Budgeten består av: regionfullmäktige, regionstyrelsen och ledningskansliet, HSU, IS/IT Branschorganisation o ch VGR IT. Resultaträkning Regionkansliet IS/IT VGR HSU Regionkansliet Regionfullmäktige 702 (1 bransch IT total mnkr Budget Budget BudgetBudgetBudget Budget t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. Budget mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag2 0,0 0,0 0,0 448,4 448,40 0,00 Driftbidrag 0,0 0,0 0, , ,20 0,00 Försäljning av 0,0 6,0 693,8 0,0 699,80 0,00 tjänster Övriga intäkter 257,2 911,4 158,9 66, ,60 0,00 Verksamhetens 257,2 917,4 852, , ,00 0,00 intäkter Personalkostnader -263,7-41,0-332,5-131,4-768,62-8,20 Köpt vård, internt -193,0 0,0 0,0-849, ,20 0,00 Köpt vård, externt -400,0 0,0 0,0-123,1-523,10 0,00 Läkemedel 0,0 0,0 0,0-233,0-233,00 0,00 Övriga kostnader ,3-876,4-459, ,98-66,80 040,2 Avskrivningar -3,3 0,0-55,0-0,2-58,50 0,00 Verksamhetens ,3-917,4-846, ,90-75,00 kostnader 377,7 Regionbidrag 1 683,1 0,0 0,0 0, ,10 75,20 Finansiella 2,0 0,0-6,1 0,0-4,10-0,20 intäkter/kostnader Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 1 I 702 ingår. Regionstyrelsen, personalutskottet och ledningskansliet. Se bilaga 2. 2 Statsbidragen består av 45 mnkr för personer som befinner sig Sverige utan tillstånd, 135,4 mnkr vård för asylsökande, 159 mnkr rehabstatsbidrag, 29 mnkr psykisk ohälsa unga, 80 mnkr patientsäkerhet. Regionfullmäktige Inför 2014 har regionfullmäktige fått en utökad budget som därigenom är i balans bortsett från gruppanslagen till partierna där över/underskott regleras när bokslut för 2013 är klart. Med anledning av valet 2014 finns skäl att genomföra kommunikationsinsatser för att lyfta

8 Sida 8(32) fram regionvalet. I samband med omvalet 2011 avsattes 2,5 miljoner kronor för sådana insatser. Motsvarande beslut är inte fattat inför En kostnad som arbetats in i regionfullmäktiges budget 2014 och som kommer att fortsätta 2015 är utbildning av nyvalda ledamöter i regionfullmäktige. Regionfullmäktiges budget framgår av bilaga 1 nedan Detaljbudget 2014 för Regionfullmäktige Kostnader för arvoden mm är beräknade utifrån arvodesbestämmelser RF fastställt Ramen för regionfullmäktige 2014 är fastställd till 75,2 mnkr. MNKR Ansvar ,10 020, Regionfullmäktige 18,85 Ansvar Partigruppsanslag 6,95 Ansvar Partistöd 48,6 Ansvar Valberedning 0,2 Ansvar Arvodesberedning 0,6 TOTALT 75,2 Partistödet utgår för 2014 med 30,32 :- per invånare (RF 132/2010). Grundbeloppet är indexuppräknat och förändring i invånarantal beräknat. Uppräkning från föregående. Anslaget fördelas efter antal mandat i RF. Dessa används av respektive parti, för gruppmöten eller motsvarande aktiviteter inom ramen för det regionala uppdraget. Respektive parti ansvarar för att de under mandatperioden inte överskrider sin totala ram. Över/underskott korrigeras mellan åren. I dessa ansvar ingår kostnader för arvoden, resor, lokalkostnader, annonser, närradio- och websändningar mm för regionfullmäktiges sammanträden. Här bokas även kostnader för gruppledararvoden och utbildning av nya ledarmöter. Fullmäktiges presidium har att svara för viss representation på regionens uppdrag. Särskilda riktlinjer finns fastställda och tillämpas av presidiet i samråd med styrelsens presidium. Medel för detta ligger inom denna ram. 3.2 Regionstyrelsen, inklusive personalutskottet och regionkansliet Regionkansliet tog inför 2013 ett större grepp om förvaltningens budget. Alla kostnader och intäkter budgeterades. Tidigare hade bara kostnader kopplat till regionbidraget budgeterats. Detta arbete fortsätter inför 2014 och förfinas ytterligare kommande år. Regionstyrelsens budget inför 2014 är förstärkt med medel från HSU avseende

9 Sida 9(32) obesitas/ortopedi (+193 mnkr samt +100 mnkr som tillfördes inför 2013). Extra satsningar för tillgänglighet inom hälso- och sjukvård finansieras med 400 mnkr, varav 200 mnkr avräknas eget kapital genom löpande fakturering till moderförvaltningen. En precisering av beställningen av dessa extra satsningar under 2014 kommer att tas fram under inledningen av året med bedömning av vad som kommer att köpas internt respektive externt.en risk inför 2014 är att HSU:s ekonomiska plan för så kallat ordnat införande saknar tillräcklig finansiering. Risken uppgår till mnkr beroende på beslut. Regionkansliet följer utvecklingen under året och om en ökad finansiering behövs under 2014 föreslås att finansieringen får lösas inom HSU:s ramar, och i andra hand inom regionstyrelsens ram. Inom regionstyrelsens medel till förfogande finns de idag kända budgetposter som redovisas i bilaga 2. Särskilda uppdrag som lämnats till regionstyrelsen/regionkansliet i regionfullmäktiges budget 2014 finns redovisade i bilaga 3. Den planerade ramen för det personalpolitiska anslaget är 270,8 mnkr, varav 235,2 mnkr är bundna till redan fattade beslut. Därtill kommer medel för AT-tjänster med 210,5 mnkr. Tabell : Beslut fattade av personalutskottet, regionstyrelsen eller regionfullmäktige med ekonomisk effekt på år 2014: Aktivitet Belopp mnkr 2014 Beslut AT 210,5 RS Strategisk kompetensförsörjning 67,8 PU och RF budget varav specialistutbildning sjuksköterskor 30 RF budget Omstruktureringskostnader 16 PU Arbetsmiljödelegationen 14,4 RF och RS Jämställdhetspriset 0,03 RF Arbetsmarknadsåtgärder 37 PU och RF

10 Sida 10(32) Jämställda löner 100 RF budget 1 Summa beslutat exkl AT 235, mnkr enligt regionfullmäktiges budget 2014, därtill kommer 50 mnkr som avser Inom det personalpolitiska anslaget är kostnadsnivån för ST-tjänster i 2013 års ekonomiska plan identifierade som frigjorda medel när betalningsansvaret övergår till hälso- och sjukvårdsnämnderna För mer specifikation av budget se bilaga 2. Inför 2014 har ledningskansliet ett särskilt effektiviseringskrav/sparbeting som uppgår till 10 mnkr och därutöver 5 mnkr riktat mot hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSA). Till detta kommer besparing på konsulter respektive på kurs- och konferenskostnader på knappt 3 mnkr. Alla kringkostnader har genomlysts för att kunna hantera ledningskansliets sparbeting. Genom att koncentrera verksamheten till färre kontor i Vänersborg och Göteborg har ledningskansliet kunnat minska kostnaderna. För att klara det riktade sparbetinget mot HSA föreslås en avveckling enheten Centrum för verksamhetsutveckling (CVU). En konsekvensanalys har genomförts som visar att vissa arbetsuppgifter kommer att ligga kvar på HSA. IS/IT branschorganisation och VGR IT Förvaltningen har två verksamhetsområden som i sin helhet är intäktsfinansierade 2013 och 2014 (VGR IT och IS/IT-branscherna). VGR IT säljer så kallade röda tjänster (drift och utveckling av IT-system) till branscherna och gröna tjänster (till exempel IT-support)till förvaltningarna. Under 2014 kommer förvaltningarna att fortsätta faktureras för finansiering av branschernas beställningar till VGR IT.Förslag till detaljbudget (29) Under 2014 kommer den så kallade objektifieringen att intensifieras. Detta innebär att förvaltningarna återstående IT-kostnader/-medel efter hand kommer att kartläggas och flyttas till IS/IT branscherna i enlighet med gällande beslut om styrmodellen. VGR IT Den beräknade budgetomslutning 2014 uppgår till 772,7 mnkr (jmf 754 mnkr 2013). I dessa 772,7 mnkr ingår återbetalning av GIT-lånet om totalt 19 mnkr. Omslutningen för 2014 jämfört med 2013 ökar med andra ord med 18,7 mnkr (~2 procent). De viktigaste orsakerna redovisas nedan: Moderniserad basplattform, Sharepoint, övervakning etc

11 Sida 11(32) MS Lync/Distansmöten Licenser Lönekostnader (avtalsrörelsen), höjda sociala avgifter + förändrade kompetens-profiler vid personalväxling. Antal helårstjänster inom VGR IT beräknas i huvudsak till samma nivå som i budgeten för 2013 (cirka 530 personer). 3.4 Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) Den planerade ramen för HSU är tkr för Utgångspunkten är region-bidraget för 2013 uppräknat med index 2,4 procent samt avdraget effektiviseringskrav på 0,6 procent. Under 2013 hade HSU en utökad ram på 100 mnkr från regionstyrelsen. Denna ingår inte i ramen för Följande förändringar sker mellan 2013 och 2014: Ekonomiskt driftbidrag ,2 Avdrag förstärkning från RS Indexuppräkning ,9 Effektiviseringskrav Tillskott fri tandvård 24 år 20 Tillskott närsjukvårdsatsning 25 Tillskott glasögonbidrag barn upp till 16 år 5 Överföring medel ortopedi till RS -143

12 Sida 12(32) Överföring medel obesitas till RS -50 Överföring medel psykiatri -25 Avdrag besparingskrav konsulter o kurser -1,8 Ekonomiskt driftbidrag ,2 Statsbidrag 2014 Beloppen på statsbidragen beräknas till 2013 års nivåer. Budgetering sker med 159 mnkr för rehab-statsbidraget, 80 mnkr för patientsäkerhetsstatsbidraget och 30 mnkr för riktade insatser inom ungas psykiska ohälsa. Statsbidrag för vård för asylsökande budgeteras till 134 mnkr och budget för vård för personer som vistas i Sverige utan tillstånd uppgår till 45 mnkr. Övriga intäkter Övriga intäkter är budgeterade till 66,1 mnkr och avser fakturering av läkemedelsförsörjningen till förvaltningarna samt externa intäkter kopplat till främst RC, RCC och PKMC. Effektiviseringskrav Effektiviseringskravet är i huvudsak utlagt på de områden där det finns utrymme för effektiviseringsmöjligheter. I utfallet för 2013 finns två verksamhetsområden med positiva av vikelser som ser ut att kvarstå även för De områden där effektiviseringskravet läggs är i huvudsak på det reformerade tandvårdstödet och läkemedelsområdet. Överföring av budgetmedel till regionstyrelsen samt HSNK Budgetmedel för ortopediplanen 143 mnkr, och obesitasoperationer 50 mnkr överförs till regionstyrelsens budget Dessutom överförs 25 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnderna för satsningar inom psykiatri, kopplat till bland annat ST-läkare samt beroendeplatser. Ekonomisk plan per delområde 2014

13 Sida 13(32) Budgeten per delområde visas i nedanstående tabell. Verksamheter Under rubriken verksamheter ingår Ambulanshelikopterverksamheten, regiongemensam smittskyddsverksamhet, vård för asylsökande, reformerat tandvårdsstöd och PKMC. Bidraget till Regionala Cancercentrum Väst (RCC väst) är fastställt genom beslut i Samverkansnämnden. Bidraget uppgår till 20,7 mnkr Inom cancerområdet är ytterligare 15 mnkr budgeterat och 14 mnkr av dessa finansierar RCC väst forskarskola och processkoordinatorer. Utvecklingsanslag Inom utvecklingsanslaget finansieras det ordnade införandet, ompetenscentrum jämlik vård och våldsutsatta kvinnor, fri barn- och ungdomstandvård år samt övriga utvecklingsinsatser. Två gånger per år beslutas om ordnat införande av nya dyra läkemedel och metoder. Storleken på beloppen i besluten varierar mellan åren och ibland kraftigt. Nationellt hävdas att budgeten bör uppgå till 0,8 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten. För 2013 tillfördes en förstärkning på 100 mnkr till det ordnade införandet. Denna är borttagen i budget I budgeten görs omfördelningar från övriga områden där det är möjligt. Sammantaget uppgår då budgeten till 87 mnkr (jämfört med 146 mnkr år 2013). De beslut som hittills är tagna inom det ordnade införandet och där finansieringsansvar för HSU kvarstår 2014 uppgår till drygt 120 mnkr. Därutöver kommer en ny etapp 2 att tas under 2013 samt en ny etapp 1 år Beloppen för

14 Sida 14(32) dessa är ännu inte kända. Om utfallet för det ordnade införandet blir i enlighet med beslutade belopp så finns inte finansiering för detta i HSU:s budget. Utfallet kommer att följas upp vid delårsboksluten och eventuellt kommer HSU att behöva hemställa hos regionstyrelsen om att få utnyttja regiongemensamma medel för finansiering av det ordnade införandet under 2014.Budgeten för 2014 utgår från att hälso- och sjukvårdsnämnderna återbetalar till HSU den målrelaterade ersättningen för kvalitet som inte betalats ut till vårdgivarna. Dessa medel ska användas för utveckling av VG PV. Rättspsykiatri Vårdöverenskommelser tecknas med SU, SkaS och NU och budgeten är uppräknad med 2,2 procent. Ersättning till SU uppgår till 152,9 mnkr, NU 62,1 mnkr och SkaS 27,7 mnkr. Utöver basverksamheten finansieras de nya vårdenheterna efter avrop på SU på cirka 60 mnkr, NU 45,8 mnkr och SkaS med 30 mnkr. Budgeten för köpt vård är överflyttad från SU:s anslag till HSU:s kvarvarande budget för köpt vård. Bilaga 2 Budgetramar Regionstyrelsen och Hälso-och sjukvårdsutskott och Regionarkivet inkl fördelning av Regionbidrag

15 Sida 15(32)

16 Sida 16(32)

17 Sida 17(32)

18 Sida 18(32)

19 Sida 19(32) 5.3 Eget kapital Hälso- och sjukvårdsutskottets (HSU) rätt att utnyttja eget kapital med 100 mnkr är inte aktuellt att utnyttja Då detta är år två på beslutet kommer inte detta beslut att verkställas. Idagsläget är inget eget kapital aktuellt att använda 2014 förutom de 200 mnkr i redan tagna beslut avseende satsningar på ökat köp av sjukvård. Detta faktureras 2014 prescis som 2013 till moderöfrvaltnignen månatligen med verkligt utfall. Förvaltningen avser att lämna ett positivt resultat som bidrarar till att stärka det eget kapital 2013 i enlighet med nuvarande prognos. Det negativa resultatet som finns beslutat inom IS/IT bransch får göra ska täckas av motsvarande överskott inom HSU Regionstyrelsen Utgående Utgående Differens exkl balans balans årets resultat och Eget kapital ev bokslutsdisp Eget kapital, region Eget kapital, VG Primärvård 0 0 Lämnade bokslutsdispositioner, regioninternt Årets resultat, bolag och region Summa eget kapital Regionfullmäktige Utgående Utgående Differens exkl balans balans årets resultat och Eget kapital ev bokslutsdisp Eget kapital, region Eget kapital, VG Primärvård 0 0 Lämnade bokslutsdispositioner,

20 Sida 20(32) regioninternt Årets resultat, bolag och region Summa eget kapital Investeringar Ytterligare cirka 600 tkr av regionkansliets investeringsutrymme på 1,5 mnkr planeras till VGR IT:s planerade investeringar 2014 framgår av tabellen nedan: Område Investeringar, kr Beskrivning Datahallar Avser investeringar i ny datorhall (NÄL) + komplettering i hallen på SU Datacenter Avser switchar för datahallsnäten. Lagring/Backup Avser lagringsutrustning (åldersutbyte & nyinvestering) Server Plattform Avser servrar (åldersutbyte & nyinvestering) Teleteknik Avser reinvesteringar av televäxlar och teleutrustning (SU & SÄS) Nät Avser nätutrustning (primärt åldersutbyte, och viss nyinvestering) avseende Lokalt & Regionalt nät Nätsäkerhet Avser IT-Säkerhetsteknik (brandväggar och webbfilter)

21 Sida 21(32) Summa: (varav merparten avser reinvesteringar) Behovet 2014 är i första hand driftmedel för upprätthållande av befintliga vårdsystem. Frågan om att använda beslutade 80 mnkr i resultaträkningen istället för balansräkningen är under utredning. ytterligare förtätning inom Residenset. REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Mål och aktiviteter för regionstyrelsens koncernuppdrag 2.1 Strategisk ledning och uppsiktsverksamhet Regiongemensamt arbete regionfullmäktiges mål Regionstyrelsen ska leda, samordna och utveckla formerna för det regiongemensamma arbetet genom att bland annat standardisera metoder, modeller och arbetsformer för förvaltningarnas och bolagens verksamheter. Regionstyrelsens ansvar är att utveckla och styra arbetet i Västra Götalandsregionen så att det samordnas och tillgodoser regionövergripande krav och invånarnas behov och efter-frågan. Ledningskansliets mål är att erbjuda ett kraftfullt ledningsstöd till regionstyrelsen, regiondirektören och de tre koncernledningarna. Arbetet sker i samverkan mellan kansliets avdelningar, med beställare och utförare och med externa samarbetsparter. Kansliet bereder förslag till beslut, stödjer och följer upp att beslutade strategier och riktlinjer genomförs, vägleder genom att erbjuda sakkunskap, följer upp verksamheten och arbetar med strategiska utvecklingsfrågor. Under 2014 ska regionstyrelsen och ledningskansliet fokusera på följande aktiviteter Fortsätta prioritera regionstyrelsens dialog med beställare, utförare, intern service och med externa samverkansparter. Fortsätta utveckla tjänstemännens ledningsorganisation för att ytterligare stärka för utsättningar för dialog, samordning och utveckling. Detta ska ske bland annat genom att vidareutveckla arbetsformerna för koncernledningsgrupperna, kansliledningen och IS/ITbranschledningarna och upprätthålla väl fungerande funktionsnätverk (såsom chefläkarnätverk, ekonomichefsnätverk, HR-chefsnätverk). Samordna regiongemensamma

22 Sida 22(32) projekt och stärka Västra Götalandsregionens för måga att genomföra stora och komplexa projekt. Utveckla ett regiongemensamt ledningssystem för hälso- och sjukvården. Ambitio nen är att ledningssystemet efterhand ska omfatta hela Västra Götalandsregionen.Förslag till detaljbudget (29) Fortsätta utveckla controllingverksamheten och verksamhetsuppföljning med analys, slutsatser och rekommendationer. Stödja genomförandet av det regionala utvecklingsprogrammet VG Fortsätta genomföra kompetensförsörjningsstrategin. Fortsätta hälso- och sjukvårdens gemensamma utvecklingsarbete enligt 2013 års beslut. Utveckla och införa regional produktionsstyrning av delar av den planerade vården vid regionens sjukhus. Genomföra en vårdvalsreform "Vårdval Rehab" för sjukgymnastik och arbetsterapi (Under förutsättning att beslut fattas hösten 2013). Implementera IS/IT-organisationen och den nya styrmodellen för IS/IT fullt ut och ge den en tydlig ekonomisk bas. Göra Västra Götalandsregionen mer känd och synlig som politiskt styrd organisation inför valet i september. Under 2012 och 2013 antogs handlingsplaner för att få Västra Götalandsregionens verk samheter i balans. Regionstyrelsen och ledningskansliet kommer att stödja genomförandet av dessa planer under Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att erbjuda länets invånare ett jämlikt utbud av hälso- och sjukvård, kultur, utbildning med mera. Det innebär att utbudet av tjänster ska

23 Sida 23(32) vara anpassat till invånarnas olika förutsättningar. Regionstyrelsen arbetar fortlöpande med att öka tillgängligheten till information, dialog och till fysiska miljöer och tar hänsyn till att alla invånare ska bemötas jämlikt. Under 2013 och 2014 genomförs en klarspråkssatsning för att politiska dokument ska bli lättare att förstå. Regionstyrelsen och regionfullmäktige ska beakta och beskriva tillgängligheten för alla människor i sina styrande dokument. I regionstyrelsens controlling-, uppföljnings- och rapporteringsverksamhet ska allas lika möjlighet att tillgodogöra sig Västra Götalandsregionens verksamheter lyftas upp. Varje år ska regionstyrelsen få en rapport om hur Tillgänglighetsdatabasen används av både egna och upphandlade verksamheter. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för invånarna att leva ett liv i hälsa Med utgångspunkt i Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande me toder 2011 tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor stöd för styrning och ledning". beslutades 2012 att ett regionuppdrag skulle tas fram. Detta kommer att presenteras för Program- och prioriteringsrådet (PPR) hösten Dessa riktlinjer är de första som gäller alla patienter och inte enbart en diagnosgrupp och som riktar sig till alla vårdgivare och vårdnivåer. Med start under 2014 ska riktlinjen/regionuppdraget implementeras i samverkan mellan olika vårdgivare. Detta arbete kommer att pågå under flera år. Krav- och Kvalitetsboken för VG PV ska anpassas till riktlinjen. För att säkerställa ett långsiktigt hälsofrämjande arbete ska detta perspektiv återfinnas på ett tydligt sätt i alla styrande dokument och i uppföljningar. Ledningskansliet ska beakta det hälsofrämjande perspektivet i beredningen av ärenden inför politiska beslut. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna Patienterna ska erbjudas vård inom fastställda garantitider. Arbetet för att säkerställa detta ska vara prioriterat under Det gör också de utökade tillgänglighetssatsningarna som beslutades Utöver fortsatta köp hos externa leverantörer ökar den inomregionala produktionen under Under våren 2014 görs en extra satsning för att ytterligare förbättra tillgängligheten och minska köerna. Dessutom ska arbetet med en systematisk produktionsoch kapacitetsplanering fortsätta. Förutom kunskap kring inflöde, antal väntande till besök och behandling innebär detta även planering kring resurser, personal, scheman, utrustning och vårdplatser. Denna samordning ska ske gemensamt mellan ledningskansliet och Hälso- och

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Årsredovisning 2013 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet

Årsredovisning 2013 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet Sida 1(48) Årsredovisning 2013 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning och slutsats Årsredovisning 2013 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet Inledning 1.1 Årsredovisningens omfattning Regionstyrelsen

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget BESLUTSFÖRSLAG Karl Gustav Andersson Datum 2012-11-08 Dnr 1200810 1 (5) Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i 2013 Ordförandens förslag 1. fastställer föreliggande förslag till detaljbudget om

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Regiongemensam produktionsstyrning

Regiongemensam produktionsstyrning Regiongemensam produktionsstyrning Uppdraget Bedöma hur vårdbehoven och vårdutbudet bör se ut i framtiden inom Västra Götalandsregionen Ta fram förslag till en regional plan som möjliggör styrning av den

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Regionservice

Delårsrapport mars 2015 Regionservice Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Datum Diarienummer 2015-08-11 RS140458 Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess Förslag till Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter

Region Östergötland. Kortfakta om uppdrag och verksamheter Kortfakta om uppdrag och verksamheter 2016-06-13 Östergötland Östergötland är det fjärde största länet i Sverige, sett till antal invånare. Det finns cirka 442 000 invånare i länet. I Östergötland finns

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Årsredovisning 2014 Regionstyrelsen. 1. Sammanfattning. Sida 1(66)

Årsredovisning 2014 Regionstyrelsen. 1. Sammanfattning. Sida 1(66) Sida 1(66) Årsredovisning 2014 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning Årsredovisningen omfattar redovisning av de mål och uppdrag som regionfullmäktige gett regionstyrelsen för 2014 samt uppföljning av verksamhet,

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Förslag till budget år 2007

Förslag till budget år 2007 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0005/06 2006-09-26 Ärende nr 6 Förslag

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2012 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2012 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(9) Detaljbudget 2013 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning och slutsats Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 56-66

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 56-66 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 56-66 Tid: 2016-06-15, kl 08:00-10:00 Plats: Sal C, Regionens hus 60 Granskning av årsredovisning 2015 Diarienummer: RJL2016/1149 (Samordnat

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Pressmeddelande Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Beslut i regionstyrelsen 27 oktober Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper 14 juni 2013 Styrelsebeslut SKL Kontakt: ingvor.bjugard@skl.se Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Positionspapper ett dokument inom ett område där Sveriges

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009

Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009 Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009 Utgår från Ledningssystem för kompetensförsörjning (SS 624070) Gemensamma begrepp, struktur och arbetssätt IT-stöd i arbetet och gemensam databas,

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt?

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt? Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober 2013 Nya organisationen vad är nytt? Hans Rönnkvist, biträdande landstingsdirektör Innehåll - Styr- och ledningsmodell - Varför omorganiserar landstinget?

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Agenda Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Västra Götaland 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Antalet besök på ISM:s patientmottagning är beroende av omfattningen på vårdöverenskommelse för 2014.

Antalet besök på ISM:s patientmottagning är beroende av omfattningen på vårdöverenskommelse för 2014. Sida 1(9) Detaljbudget 2014 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Framtidstro och hållbar välfärd

Framtidstro och hållbar välfärd Framtidstro och hållbar välfärd Förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2013 Presskonferens 9 maj Förslag till budget 2013 Framtidstro och hållbar välfärd Investeringar i hälsa för att klara utmaningarna.

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Regionstyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Delårsrapport augusti 2015 Regionstyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sida 1(5) Delårsrapport augusti 2015 Regionstyrelsen Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Fördjupad rapport regionfullmäktige Under perioden har regionfullmäktige utöver budget för 2016, motioner

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden

Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden Budget Budget HSN HSN 2015 2015 Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden mkr Utgångsläge budget 2014 3 690 Beslut om omfördelningar i LTF - nationell satsning Skandionkliniken 2,5 - driftkostnader för Pet MR

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Primärvårdsnämnden i Halmstad Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer