Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område."

Transkript

1 Sida 1(32) Detaljbudget 2014 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning Detaljbudget 2014 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet 1. Inledning Regionfullmäktiges budget inför 2014 har ett förändrat upplägg jämfört med tidigare års budgetskrivelser. Budgeten utgår från medborgarnas perspektiv och fokuserar på mål, resultatnivåer, uppdrag, uppföljning och på tydlig ansvarsfördelning. Föreliggande detaljbudget har anpassats till detta nya upplägg. Detaljbudgeten utgår från de sex mål som regionfullmäktige angett för regionstyrelsen, från ytterligare sex mål som regionstyrelsen ansvarar för tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnderna och från ett mål som regionstyrelsen delar med kommittén för rättighetsfrågor. Målen som regionfullmäktige satt för regionstyrelsen är kursiverade. I detaljbudgeten redovisar regionstyrelsen hur dessa mål är omhändertagna och vilka aktiviteter som ska stödja en utveckling mot målen under Detaljbudgeten inför 2014 omfattar hela resultaträkningen, det vill säga den verksamhet som finansieras genom regionbidraget och genom interna och externa intäkter. Den inbe-griper: Regionfullmäktige Regionstyrelsen och dess tre utskott Förvaltningen regionkansliet och dess ingående delar: Ledningskansliet: Regiongemensamma anslag och aktiviteter, regiondirektören, staben, hälso- och sjukvårdsavdelningen, ekonomiavdelningen, HR-strategiska avdelningen, kommunikationsavdelningen och administrativa avdelningen Strategiska verksamheter: Prehospitalt och KatastrofMedicinskt Centrum (PKMC), Smittskydd Västra Götaland, Regionalt CancerCentrum Väst (RCC Väst), RegisterCentrum (RC) IS/IT Bransch (Beställningsorganisationen) VGR IT Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område. Ledningskansliet ska vara ett stöd i detta arbete och ska genomföra uppdrag som styrelsen fastställer utifrån de övergripande målen om det goda livet med god och jämlik vård/hälsa och hållbar utveckling. VGR IT är Västra Götalandsregionens gemensamma IS/IT-organisation och ansvarar för all

2 Sida 2(32) drift och support av IT-infrastruktur, applikationer och telefoni. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Resterande beskrivs under målen nedan 2.3 Regionstyrelsens ansvar för tillväxt och utveckling Regionstyrelsen har en rad uppgifter som syftar till en uthållig ekonomisk tillväxt och en god livsmiljö för länets invånare. Styrelsen ansvarar bland annat för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i Västra Götaland. Regionutvecklingsnämnden fattar beslut om fördelning av de ekonomiska resurser som regionfullmäktige ställer till förfogande, ger uppdrag till utförare, analyser, utvärdering av uppdragen med mera. Genomförandet av regionens styrande dokument för verksamhetsområdet sker bland annat i nämnder och styrelser. Regionstyrelsen ska aktivt följa upp de olika strategierna och planerna och som ägare verka för att de berörda aktörerna i organisationen medverkar till de övergripande målen. 2.4 Intern service ur ägarperspektivet Ny styrmodell för Regionservice Under förutsättning av att regionfullmäktige hösten 2013 beslutar om en ny styrmodell för regionservice, kommer ett aktivt arbete starta med att ta fram och precisera de riktlinjer och rutiner, roller och mandat som krävs för att modellen ska kunna införas i sin helhet I detta arbete ska Regionservice, kunden och ägaren aktivt medverka. En roll som "VGRbeställare" kommer att etableras på ledningskansliet med ett särskilt ansvar för att hålla samman ägarperspektivet, både vad gäller implementering av modellen och uppföljning och controlling av verksamheten framöver Vidareutveckling av IS/IT-organisationen och VGR IT Under 2014 ska intentionerna bakom styrmodellen för IS/IT förverkligas och genomföras fullt ut. Överlämnandet av ansvar för IT-stöd/-system till objektens nya personal kommer att fortgå under För att upprätthålla de system som regionen långsiktigt ska nyttja och för att utveckla nya system behövs fungerande finansieringslösningar. Från och med 2014 kommer VGR IT att ta fullt ansvar för regionens samlade applikationsportfölj och för avtal med leverantörer. Detta ger förutsättningar att på bästa sätt nyttja den

3 Sida 3(32) samlade IS/IT-kompetens som finns inom Västra Götalandsregionen. VGR IT kommer att stärka regionens IT-säkerhet. Det ska ske genom prioriterade aktiviteter och genom att öka säkerhetsmedvetenheten i verksamheten. Flera stora projekt kommer att genomföras under 2014, så som IP-telefoni, Single Sign On och självservicefunktioner. VGR IT kommer också att arbeta vidare med att göra ett antal områden Sourcing Ready för bedömning av vad som ska hanteras internt/externt Fastighetsnämnden/Västfastigheter Det stora uppdämda fastighetsinvesteringsbehovet för nya byggnader kräver samordning och prioritering. Upprustningsbehovet av befintliga fastigheter är mycket stort och kräver reinvesteringsutrymme. Energimålen till 2030 är utmanande och det behövs en framförhållning och uthållighet i investeringsplaneringen. Tillgång till resurser och kompetens är viktiga framgångsfaktorer. Regionstyrelsens viktigaste utmaningar under 2014 är prioritering av nominerade projekt finansiering av de stora upprustningsbehoven energimålet ekonomisk uthållighet Hälsan & Stressmedicin För företagshälsovården gäller nya riktlinjer och ett nytt tjänsteupplägg från Målet är ett nära samarbete mellan förvaltningarna/bolagen och Hälsan & Arbetslivet i arbetet med att utveckla friska, hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser. Riktlinjerna har förtydligats vad gäller rollerna för ägaren, förvaltningarna/bolagen och Hälsan & Arbetslivet i företagshälsovårdsarbetet. Ägaren kommer under 2014 att följa upp att riktlinjerna efterlevs och resultatet av uppföljningen ska leda till fortsatt utveckling. 3. Personal Förvaltningens anställda Det finns sammanlagt 955 anställda inom förvaltningen/regionkansliet vid augustibokslutet Om man räknar bort sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter och visstidsanställningar, blir antalet heltidsavlönade nettoårsarbetare 882,4 i augusti Under 2014 planeras, som en konsekvens av riktad besparing på HSA, en avveckling av Centrum för verksamhetsutveckling (CVU) med sex tjänster.

4 Sida 4(32) Andra förändringar som genomförts efter augustibokslutet, är att Regionalt CancerCentrum (RCC) fördes över från SU till regionkansliet från 1 september med 37 anställda. Tre anställda inom Kompetenscentrum för patient- och närståendeutbildning fördes också över från SU.Hälso- och sjukvårdsavdelningen har fått uppdraget att driva arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö. Verksamheten byggs upp under 2014 och kommer att omfatta cirka sex anställda. Cirka 5 mnkr är anvisade för detta ändamål. Nedan redovisas bemanningsbudget som heltidsavlönade nettoårsarbetare för år Kommunikationsavdelningen har fått en vakat tjänst som regiondirektörens

5 Sida 5(32) kommunikationsstrateg. 2 HSA har flyttat bemanningsbudgeten för bidragsfinansierade uppdrag/projekt till region verksamheter inom HSU 3 RC har utökar sitt uppdrag kraftigt med fler nationella register 4 RCC har flyttat verksamhet från SU till regionverksamheter inom HSU 5 PKMC har fått utökat uppdrag med ambulanssamordning 6 Smittskydd har utökat med 1 systemkunnig administratör 7 11,9 tjänst flyttad från HSA. 22 st fler bidragsfinansierade uppdrag/projekt var av 3 överförda från SU. 8 VGR IT har genomfört 6 konsultväxlingar till egen personal Kompetensförsörjning Under 2014 minskar andelen pensionsavgångar, som under de senaste åren legat på en hög nivå. För åren därefter beräknas en balanserad åldersstruktur. Eftersom ledningskansliet bedriver många projekt och uppdrag kommer det även i fram tiden att finnas behov av en förhållandevis hög andel visstidsanställda (inte sällan med tillsvidareanställda i annan förvaltning). Syftet är att klara en flexibilitet i personalbemanningen.introduktion för nyanställda medarbetare kommer att utvecklas och introduktionen för chefer kommer att ses över Arbetsmiljö Arbetsmiljön är förutsättningen för ett hållbart arbetsliv, för trivsel och prestation men också för hur vi uppfattas som arbetsgivare. Med utgångspunkt från resultatet av 2013 års medarbetarenkät kommer alla arbetsplatser under 2014 att utarbeta handlingsplaner med förbättringsåtgärder för sitt arbetsmiljöarbete. Ledningskansliets ambition är att vara samverkanspartners med Hälsan och stressmedicin för att utveckla en behovsanpassad företagshälsovård, definiera friskfaktorer för en hälsofrämjande arbetsplats och i övrigt få stöd i det förebyggandet arbetsmiljöarbetet Jämställda löner

6 Sida 6(32) Regionkansliet kommer att fortsätta arbeta för att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män i handläggarnivåerna. Kvinnors medellön i handläggarnivå G-H enligt BAS är cirka 1500 kr lägre än männens i motsvarande handläggarnivåer. Arbetet med att minska löneskillnaderna görs i ordinarie löneöversyn som beräknas utbetalas i april. 5. Ekonomi Sammanfattade budgetförändringar inför 2014 Följande punkter sammanfattar budgetförändringarna inför 2014: Punkt 1-7 beskriver besparingen för att nå sparbetinget på 10 mnkr samt kravet på besparingar vad gäller kurs/konferens och konsultkostnader (2 mnkr). Punkt 8 beskriver den riktade besparingen för HSA på 5 mnkr. 1. Tryckkostnader har minskat och kommer att minska ytterligare genom användande av läsplattor. 2. Hyreskostnaden har minskat kraftigt genom förtätning till färre kontor. Ledningskansliet har lämnat Regionens hus i Vänersborg samt en extern förhyrning i Göteborg. 3. Minskning av köpta HR-tjänster från regionservice. 4. Resurspoolen, som är en verksamhet som funnits sedan regionstarten för att hantera omhändertagande av personer som behöver nya uppdrag, kan kvartal avvecklas i sin helhet. 5. Ytterligare översyn och besparingar har gjorts på varje avdelning för att klara konsultbesparing. 6. Övriga personalkostnader har inte indexerats för att klara kurs- och konferensbesparingen. 7. Vissa budgetposter har budgeterats utan 2014 års indexuppräkning, det vill säga samma kostnadsnivå som Riktat besparingskrav på hälso- och sjukvårdsavdelningen om 5 mnkr har resulterat i ett förslag att avveckla CVU. 9. VGR IT:s effektiviseringar inför 2014 är 21 mnkr, varav 19 mnkr ska täcka återbetalning av GIT-projektet. Detta gör att "GIT-lånen" kan återbetalas utan väsentlig omsättningsökning Arbetet med kostnaderna för förbättrad IT-säkerhet kommer att påverka kvartal Windows 7-installationerna fortsätter kvartal Detta är främst kopplat till Närhälsan och SU. Uppskattad kostnad som faller över på 2014 är cirka 5 mnkr. För övriga säkerhetsåtgärder cirka 13 mnkr. 11. Osäkerhet råder inför 2014 beroende på resultatet av pågående förhandlingar med Dell. 12. I överenskommelsen med Regionservice (RÖK ) ingår kostnader för bland annat IT-support. Dessa tjänster levereras av VGR IT till lägre kostnader.

7 Sida 7(32) Differensen, som för regionkansliet uppgår till 1,5-2,0 mnkr, kommer att belysas och beaktas i kommande budgetavstämningar. Frigjorda medel ska täcka kostnader för PC-leasing. 5.1 Ekonomiskt resultat Budgeten består av: regionfullmäktige, regionstyrelsen och ledningskansliet, HSU, IS/IT Branschorganisation o ch VGR IT. Resultaträkning Regionkansliet IS/IT VGR HSU Regionkansliet Regionfullmäktige 702 (1 bransch IT total mnkr Budget Budget BudgetBudgetBudget Budget t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. t.o.m. Budget mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag2 0,0 0,0 0,0 448,4 448,40 0,00 Driftbidrag 0,0 0,0 0, , ,20 0,00 Försäljning av 0,0 6,0 693,8 0,0 699,80 0,00 tjänster Övriga intäkter 257,2 911,4 158,9 66, ,60 0,00 Verksamhetens 257,2 917,4 852, , ,00 0,00 intäkter Personalkostnader -263,7-41,0-332,5-131,4-768,62-8,20 Köpt vård, internt -193,0 0,0 0,0-849, ,20 0,00 Köpt vård, externt -400,0 0,0 0,0-123,1-523,10 0,00 Läkemedel 0,0 0,0 0,0-233,0-233,00 0,00 Övriga kostnader ,3-876,4-459, ,98-66,80 040,2 Avskrivningar -3,3 0,0-55,0-0,2-58,50 0,00 Verksamhetens ,3-917,4-846, ,90-75,00 kostnader 377,7 Regionbidrag 1 683,1 0,0 0,0 0, ,10 75,20 Finansiella 2,0 0,0-6,1 0,0-4,10-0,20 intäkter/kostnader Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 1 I 702 ingår. Regionstyrelsen, personalutskottet och ledningskansliet. Se bilaga 2. 2 Statsbidragen består av 45 mnkr för personer som befinner sig Sverige utan tillstånd, 135,4 mnkr vård för asylsökande, 159 mnkr rehabstatsbidrag, 29 mnkr psykisk ohälsa unga, 80 mnkr patientsäkerhet. Regionfullmäktige Inför 2014 har regionfullmäktige fått en utökad budget som därigenom är i balans bortsett från gruppanslagen till partierna där över/underskott regleras när bokslut för 2013 är klart. Med anledning av valet 2014 finns skäl att genomföra kommunikationsinsatser för att lyfta

8 Sida 8(32) fram regionvalet. I samband med omvalet 2011 avsattes 2,5 miljoner kronor för sådana insatser. Motsvarande beslut är inte fattat inför En kostnad som arbetats in i regionfullmäktiges budget 2014 och som kommer att fortsätta 2015 är utbildning av nyvalda ledamöter i regionfullmäktige. Regionfullmäktiges budget framgår av bilaga 1 nedan Detaljbudget 2014 för Regionfullmäktige Kostnader för arvoden mm är beräknade utifrån arvodesbestämmelser RF fastställt Ramen för regionfullmäktige 2014 är fastställd till 75,2 mnkr. MNKR Ansvar ,10 020, Regionfullmäktige 18,85 Ansvar Partigruppsanslag 6,95 Ansvar Partistöd 48,6 Ansvar Valberedning 0,2 Ansvar Arvodesberedning 0,6 TOTALT 75,2 Partistödet utgår för 2014 med 30,32 :- per invånare (RF 132/2010). Grundbeloppet är indexuppräknat och förändring i invånarantal beräknat. Uppräkning från föregående. Anslaget fördelas efter antal mandat i RF. Dessa används av respektive parti, för gruppmöten eller motsvarande aktiviteter inom ramen för det regionala uppdraget. Respektive parti ansvarar för att de under mandatperioden inte överskrider sin totala ram. Över/underskott korrigeras mellan åren. I dessa ansvar ingår kostnader för arvoden, resor, lokalkostnader, annonser, närradio- och websändningar mm för regionfullmäktiges sammanträden. Här bokas även kostnader för gruppledararvoden och utbildning av nya ledarmöter. Fullmäktiges presidium har att svara för viss representation på regionens uppdrag. Särskilda riktlinjer finns fastställda och tillämpas av presidiet i samråd med styrelsens presidium. Medel för detta ligger inom denna ram. 3.2 Regionstyrelsen, inklusive personalutskottet och regionkansliet Regionkansliet tog inför 2013 ett större grepp om förvaltningens budget. Alla kostnader och intäkter budgeterades. Tidigare hade bara kostnader kopplat till regionbidraget budgeterats. Detta arbete fortsätter inför 2014 och förfinas ytterligare kommande år. Regionstyrelsens budget inför 2014 är förstärkt med medel från HSU avseende

9 Sida 9(32) obesitas/ortopedi (+193 mnkr samt +100 mnkr som tillfördes inför 2013). Extra satsningar för tillgänglighet inom hälso- och sjukvård finansieras med 400 mnkr, varav 200 mnkr avräknas eget kapital genom löpande fakturering till moderförvaltningen. En precisering av beställningen av dessa extra satsningar under 2014 kommer att tas fram under inledningen av året med bedömning av vad som kommer att köpas internt respektive externt.en risk inför 2014 är att HSU:s ekonomiska plan för så kallat ordnat införande saknar tillräcklig finansiering. Risken uppgår till mnkr beroende på beslut. Regionkansliet följer utvecklingen under året och om en ökad finansiering behövs under 2014 föreslås att finansieringen får lösas inom HSU:s ramar, och i andra hand inom regionstyrelsens ram. Inom regionstyrelsens medel till förfogande finns de idag kända budgetposter som redovisas i bilaga 2. Särskilda uppdrag som lämnats till regionstyrelsen/regionkansliet i regionfullmäktiges budget 2014 finns redovisade i bilaga 3. Den planerade ramen för det personalpolitiska anslaget är 270,8 mnkr, varav 235,2 mnkr är bundna till redan fattade beslut. Därtill kommer medel för AT-tjänster med 210,5 mnkr. Tabell : Beslut fattade av personalutskottet, regionstyrelsen eller regionfullmäktige med ekonomisk effekt på år 2014: Aktivitet Belopp mnkr 2014 Beslut AT 210,5 RS Strategisk kompetensförsörjning 67,8 PU och RF budget varav specialistutbildning sjuksköterskor 30 RF budget Omstruktureringskostnader 16 PU Arbetsmiljödelegationen 14,4 RF och RS Jämställdhetspriset 0,03 RF Arbetsmarknadsåtgärder 37 PU och RF

10 Sida 10(32) Jämställda löner 100 RF budget 1 Summa beslutat exkl AT 235, mnkr enligt regionfullmäktiges budget 2014, därtill kommer 50 mnkr som avser Inom det personalpolitiska anslaget är kostnadsnivån för ST-tjänster i 2013 års ekonomiska plan identifierade som frigjorda medel när betalningsansvaret övergår till hälso- och sjukvårdsnämnderna För mer specifikation av budget se bilaga 2. Inför 2014 har ledningskansliet ett särskilt effektiviseringskrav/sparbeting som uppgår till 10 mnkr och därutöver 5 mnkr riktat mot hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSA). Till detta kommer besparing på konsulter respektive på kurs- och konferenskostnader på knappt 3 mnkr. Alla kringkostnader har genomlysts för att kunna hantera ledningskansliets sparbeting. Genom att koncentrera verksamheten till färre kontor i Vänersborg och Göteborg har ledningskansliet kunnat minska kostnaderna. För att klara det riktade sparbetinget mot HSA föreslås en avveckling enheten Centrum för verksamhetsutveckling (CVU). En konsekvensanalys har genomförts som visar att vissa arbetsuppgifter kommer att ligga kvar på HSA. IS/IT branschorganisation och VGR IT Förvaltningen har två verksamhetsområden som i sin helhet är intäktsfinansierade 2013 och 2014 (VGR IT och IS/IT-branscherna). VGR IT säljer så kallade röda tjänster (drift och utveckling av IT-system) till branscherna och gröna tjänster (till exempel IT-support)till förvaltningarna. Under 2014 kommer förvaltningarna att fortsätta faktureras för finansiering av branschernas beställningar till VGR IT.Förslag till detaljbudget (29) Under 2014 kommer den så kallade objektifieringen att intensifieras. Detta innebär att förvaltningarna återstående IT-kostnader/-medel efter hand kommer att kartläggas och flyttas till IS/IT branscherna i enlighet med gällande beslut om styrmodellen. VGR IT Den beräknade budgetomslutning 2014 uppgår till 772,7 mnkr (jmf 754 mnkr 2013). I dessa 772,7 mnkr ingår återbetalning av GIT-lånet om totalt 19 mnkr. Omslutningen för 2014 jämfört med 2013 ökar med andra ord med 18,7 mnkr (~2 procent). De viktigaste orsakerna redovisas nedan: Moderniserad basplattform, Sharepoint, övervakning etc

11 Sida 11(32) MS Lync/Distansmöten Licenser Lönekostnader (avtalsrörelsen), höjda sociala avgifter + förändrade kompetens-profiler vid personalväxling. Antal helårstjänster inom VGR IT beräknas i huvudsak till samma nivå som i budgeten för 2013 (cirka 530 personer). 3.4 Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) Den planerade ramen för HSU är tkr för Utgångspunkten är region-bidraget för 2013 uppräknat med index 2,4 procent samt avdraget effektiviseringskrav på 0,6 procent. Under 2013 hade HSU en utökad ram på 100 mnkr från regionstyrelsen. Denna ingår inte i ramen för Följande förändringar sker mellan 2013 och 2014: Ekonomiskt driftbidrag ,2 Avdrag förstärkning från RS Indexuppräkning ,9 Effektiviseringskrav Tillskott fri tandvård 24 år 20 Tillskott närsjukvårdsatsning 25 Tillskott glasögonbidrag barn upp till 16 år 5 Överföring medel ortopedi till RS -143

12 Sida 12(32) Överföring medel obesitas till RS -50 Överföring medel psykiatri -25 Avdrag besparingskrav konsulter o kurser -1,8 Ekonomiskt driftbidrag ,2 Statsbidrag 2014 Beloppen på statsbidragen beräknas till 2013 års nivåer. Budgetering sker med 159 mnkr för rehab-statsbidraget, 80 mnkr för patientsäkerhetsstatsbidraget och 30 mnkr för riktade insatser inom ungas psykiska ohälsa. Statsbidrag för vård för asylsökande budgeteras till 134 mnkr och budget för vård för personer som vistas i Sverige utan tillstånd uppgår till 45 mnkr. Övriga intäkter Övriga intäkter är budgeterade till 66,1 mnkr och avser fakturering av läkemedelsförsörjningen till förvaltningarna samt externa intäkter kopplat till främst RC, RCC och PKMC. Effektiviseringskrav Effektiviseringskravet är i huvudsak utlagt på de områden där det finns utrymme för effektiviseringsmöjligheter. I utfallet för 2013 finns två verksamhetsområden med positiva av vikelser som ser ut att kvarstå även för De områden där effektiviseringskravet läggs är i huvudsak på det reformerade tandvårdstödet och läkemedelsområdet. Överföring av budgetmedel till regionstyrelsen samt HSNK Budgetmedel för ortopediplanen 143 mnkr, och obesitasoperationer 50 mnkr överförs till regionstyrelsens budget Dessutom överförs 25 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnderna för satsningar inom psykiatri, kopplat till bland annat ST-läkare samt beroendeplatser. Ekonomisk plan per delområde 2014

13 Sida 13(32) Budgeten per delområde visas i nedanstående tabell. Verksamheter Under rubriken verksamheter ingår Ambulanshelikopterverksamheten, regiongemensam smittskyddsverksamhet, vård för asylsökande, reformerat tandvårdsstöd och PKMC. Bidraget till Regionala Cancercentrum Väst (RCC väst) är fastställt genom beslut i Samverkansnämnden. Bidraget uppgår till 20,7 mnkr Inom cancerområdet är ytterligare 15 mnkr budgeterat och 14 mnkr av dessa finansierar RCC väst forskarskola och processkoordinatorer. Utvecklingsanslag Inom utvecklingsanslaget finansieras det ordnade införandet, ompetenscentrum jämlik vård och våldsutsatta kvinnor, fri barn- och ungdomstandvård år samt övriga utvecklingsinsatser. Två gånger per år beslutas om ordnat införande av nya dyra läkemedel och metoder. Storleken på beloppen i besluten varierar mellan åren och ibland kraftigt. Nationellt hävdas att budgeten bör uppgå till 0,8 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten. För 2013 tillfördes en förstärkning på 100 mnkr till det ordnade införandet. Denna är borttagen i budget I budgeten görs omfördelningar från övriga områden där det är möjligt. Sammantaget uppgår då budgeten till 87 mnkr (jämfört med 146 mnkr år 2013). De beslut som hittills är tagna inom det ordnade införandet och där finansieringsansvar för HSU kvarstår 2014 uppgår till drygt 120 mnkr. Därutöver kommer en ny etapp 2 att tas under 2013 samt en ny etapp 1 år Beloppen för

14 Sida 14(32) dessa är ännu inte kända. Om utfallet för det ordnade införandet blir i enlighet med beslutade belopp så finns inte finansiering för detta i HSU:s budget. Utfallet kommer att följas upp vid delårsboksluten och eventuellt kommer HSU att behöva hemställa hos regionstyrelsen om att få utnyttja regiongemensamma medel för finansiering av det ordnade införandet under 2014.Budgeten för 2014 utgår från att hälso- och sjukvårdsnämnderna återbetalar till HSU den målrelaterade ersättningen för kvalitet som inte betalats ut till vårdgivarna. Dessa medel ska användas för utveckling av VG PV. Rättspsykiatri Vårdöverenskommelser tecknas med SU, SkaS och NU och budgeten är uppräknad med 2,2 procent. Ersättning till SU uppgår till 152,9 mnkr, NU 62,1 mnkr och SkaS 27,7 mnkr. Utöver basverksamheten finansieras de nya vårdenheterna efter avrop på SU på cirka 60 mnkr, NU 45,8 mnkr och SkaS med 30 mnkr. Budgeten för köpt vård är överflyttad från SU:s anslag till HSU:s kvarvarande budget för köpt vård. Bilaga 2 Budgetramar Regionstyrelsen och Hälso-och sjukvårdsutskott och Regionarkivet inkl fördelning av Regionbidrag

15 Sida 15(32)

16 Sida 16(32)

17 Sida 17(32)

18 Sida 18(32)

19 Sida 19(32) 5.3 Eget kapital Hälso- och sjukvårdsutskottets (HSU) rätt att utnyttja eget kapital med 100 mnkr är inte aktuellt att utnyttja Då detta är år två på beslutet kommer inte detta beslut att verkställas. Idagsläget är inget eget kapital aktuellt att använda 2014 förutom de 200 mnkr i redan tagna beslut avseende satsningar på ökat köp av sjukvård. Detta faktureras 2014 prescis som 2013 till moderöfrvaltnignen månatligen med verkligt utfall. Förvaltningen avser att lämna ett positivt resultat som bidrarar till att stärka det eget kapital 2013 i enlighet med nuvarande prognos. Det negativa resultatet som finns beslutat inom IS/IT bransch får göra ska täckas av motsvarande överskott inom HSU Regionstyrelsen Utgående Utgående Differens exkl balans balans årets resultat och Eget kapital ev bokslutsdisp Eget kapital, region Eget kapital, VG Primärvård 0 0 Lämnade bokslutsdispositioner, regioninternt Årets resultat, bolag och region Summa eget kapital Regionfullmäktige Utgående Utgående Differens exkl balans balans årets resultat och Eget kapital ev bokslutsdisp Eget kapital, region Eget kapital, VG Primärvård 0 0 Lämnade bokslutsdispositioner,

20 Sida 20(32) regioninternt Årets resultat, bolag och region Summa eget kapital Investeringar Ytterligare cirka 600 tkr av regionkansliets investeringsutrymme på 1,5 mnkr planeras till VGR IT:s planerade investeringar 2014 framgår av tabellen nedan: Område Investeringar, kr Beskrivning Datahallar Avser investeringar i ny datorhall (NÄL) + komplettering i hallen på SU Datacenter Avser switchar för datahallsnäten. Lagring/Backup Avser lagringsutrustning (åldersutbyte & nyinvestering) Server Plattform Avser servrar (åldersutbyte & nyinvestering) Teleteknik Avser reinvesteringar av televäxlar och teleutrustning (SU & SÄS) Nät Avser nätutrustning (primärt åldersutbyte, och viss nyinvestering) avseende Lokalt & Regionalt nät Nätsäkerhet Avser IT-Säkerhetsteknik (brandväggar och webbfilter)

21 Sida 21(32) Summa: (varav merparten avser reinvesteringar) Behovet 2014 är i första hand driftmedel för upprätthållande av befintliga vårdsystem. Frågan om att använda beslutade 80 mnkr i resultaträkningen istället för balansräkningen är under utredning. ytterligare förtätning inom Residenset. REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL Mål och aktiviteter för regionstyrelsens koncernuppdrag 2.1 Strategisk ledning och uppsiktsverksamhet Regiongemensamt arbete regionfullmäktiges mål Regionstyrelsen ska leda, samordna och utveckla formerna för det regiongemensamma arbetet genom att bland annat standardisera metoder, modeller och arbetsformer för förvaltningarnas och bolagens verksamheter. Regionstyrelsens ansvar är att utveckla och styra arbetet i Västra Götalandsregionen så att det samordnas och tillgodoser regionövergripande krav och invånarnas behov och efter-frågan. Ledningskansliets mål är att erbjuda ett kraftfullt ledningsstöd till regionstyrelsen, regiondirektören och de tre koncernledningarna. Arbetet sker i samverkan mellan kansliets avdelningar, med beställare och utförare och med externa samarbetsparter. Kansliet bereder förslag till beslut, stödjer och följer upp att beslutade strategier och riktlinjer genomförs, vägleder genom att erbjuda sakkunskap, följer upp verksamheten och arbetar med strategiska utvecklingsfrågor. Under 2014 ska regionstyrelsen och ledningskansliet fokusera på följande aktiviteter Fortsätta prioritera regionstyrelsens dialog med beställare, utförare, intern service och med externa samverkansparter. Fortsätta utveckla tjänstemännens ledningsorganisation för att ytterligare stärka för utsättningar för dialog, samordning och utveckling. Detta ska ske bland annat genom att vidareutveckla arbetsformerna för koncernledningsgrupperna, kansliledningen och IS/ITbranschledningarna och upprätthålla väl fungerande funktionsnätverk (såsom chefläkarnätverk, ekonomichefsnätverk, HR-chefsnätverk). Samordna regiongemensamma

22 Sida 22(32) projekt och stärka Västra Götalandsregionens för måga att genomföra stora och komplexa projekt. Utveckla ett regiongemensamt ledningssystem för hälso- och sjukvården. Ambitio nen är att ledningssystemet efterhand ska omfatta hela Västra Götalandsregionen.Förslag till detaljbudget (29) Fortsätta utveckla controllingverksamheten och verksamhetsuppföljning med analys, slutsatser och rekommendationer. Stödja genomförandet av det regionala utvecklingsprogrammet VG Fortsätta genomföra kompetensförsörjningsstrategin. Fortsätta hälso- och sjukvårdens gemensamma utvecklingsarbete enligt 2013 års beslut. Utveckla och införa regional produktionsstyrning av delar av den planerade vården vid regionens sjukhus. Genomföra en vårdvalsreform "Vårdval Rehab" för sjukgymnastik och arbetsterapi (Under förutsättning att beslut fattas hösten 2013). Implementera IS/IT-organisationen och den nya styrmodellen för IS/IT fullt ut och ge den en tydlig ekonomisk bas. Göra Västra Götalandsregionen mer känd och synlig som politiskt styrd organisation inför valet i september. Under 2012 och 2013 antogs handlingsplaner för att få Västra Götalandsregionens verk samheter i balans. Regionstyrelsen och ledningskansliet kommer att stödja genomförandet av dessa planer under Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att erbjuda länets invånare ett jämlikt utbud av hälso- och sjukvård, kultur, utbildning med mera. Det innebär att utbudet av tjänster ska

23 Sida 23(32) vara anpassat till invånarnas olika förutsättningar. Regionstyrelsen arbetar fortlöpande med att öka tillgängligheten till information, dialog och till fysiska miljöer och tar hänsyn till att alla invånare ska bemötas jämlikt. Under 2013 och 2014 genomförs en klarspråkssatsning för att politiska dokument ska bli lättare att förstå. Regionstyrelsen och regionfullmäktige ska beakta och beskriva tillgängligheten för alla människor i sina styrande dokument. I regionstyrelsens controlling-, uppföljnings- och rapporteringsverksamhet ska allas lika möjlighet att tillgodogöra sig Västra Götalandsregionens verksamheter lyftas upp. Varje år ska regionstyrelsen få en rapport om hur Tillgänglighetsdatabasen används av både egna och upphandlade verksamheter. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för invånarna att leva ett liv i hälsa Med utgångspunkt i Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande me toder 2011 tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor stöd för styrning och ledning". beslutades 2012 att ett regionuppdrag skulle tas fram. Detta kommer att presenteras för Program- och prioriteringsrådet (PPR) hösten Dessa riktlinjer är de första som gäller alla patienter och inte enbart en diagnosgrupp och som riktar sig till alla vårdgivare och vårdnivåer. Med start under 2014 ska riktlinjen/regionuppdraget implementeras i samverkan mellan olika vårdgivare. Detta arbete kommer att pågå under flera år. Krav- och Kvalitetsboken för VG PV ska anpassas till riktlinjen. För att säkerställa ett långsiktigt hälsofrämjande arbete ska detta perspektiv återfinnas på ett tydligt sätt i alla styrande dokument och i uppföljningar. Ledningskansliet ska beakta det hälsofrämjande perspektivet i beredningen av ärenden inför politiska beslut. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna Patienterna ska erbjudas vård inom fastställda garantitider. Arbetet för att säkerställa detta ska vara prioriterat under Det gör också de utökade tillgänglighetssatsningarna som beslutades Utöver fortsatta köp hos externa leverantörer ökar den inomregionala produktionen under Under våren 2014 görs en extra satsning för att ytterligare förbättra tillgängligheten och minska köerna. Dessutom ska arbetet med en systematisk produktionsoch kapacitetsplanering fortsätta. Förutom kunskap kring inflöde, antal väntande till besök och behandling innebär detta även planering kring resurser, personal, scheman, utrustning och vårdplatser. Denna samordning ska ske gemensamt mellan ledningskansliet och Hälso- och

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28) Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 (20) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 4 2. REGIONFULLMÄKTIGES MÅL... 5 Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Bakgrund I juni 2014 presenterade den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen förslag till budget och plan för 2015-2017. Förslaget fastställde

Läs mer

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG 1 2 BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 Den 1 januari 2015 gick landstinget och regionförbundet samman och bildade Region Kronoberg. INVÅNARE MEDARBETARE

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades:

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades: PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-28 LKD 03324 68 Direktiv för budget 2004 och flerårsplan 2005-2006 (Lf) Bakgrund Med bilagda direktiv beslutar landstingsfullmäktige om riktlinjerna för budget- och flerårsplanearbetet.

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1346 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport årlig granskning 2014 landstingsstyrelsen

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 5 februari 2015 Plats: Hotell Radisson

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer