1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmän information Caroline Paues

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän information 2014-07-04. Caroline Paues 115-22722-2014"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Länsstyrelsen i Stockholms län Upphandling Avrop Serviceportal Caroline Paues Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Anbudsinbjudan 1.1. Allmän information Inbjudan Härmed inbjuds leverantörer att inkomma med anbud gällande avrop från det statliga ramavtalet E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 (dnr ). Avropet avser en serviceportal till Länsstyrelsernas it-enhet Information om upphandlande myndighet Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Länsstyrelsen är en myndighet med brett ansvarsområde och arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder. Länsstyrelsen ska samordna dessa och andra statliga ansvarsområden för att nå effektiva lösningar för ett hållbart samhälle där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas Information om IT-enheten Länsstyrelserna har på uppdrag av regeringen bedrivit utveckling mot en gemensam och effektiv IT-verksamhet med målet att skapa väl sammanhållna, gemensamma IT-stödda processer. Sedan 1 januari 2009 finns en gemensam IT-enhet för länsstyrelserna med Länsstyrelsen i Västra Götalands län som värdlänsstyrelse för IT-verksamheten. Länsstyrelsernas gemensamma IT-enhet är en egen resultatenhet och styrs på samma sätt som övrig verksamhet. Syftet med IT-enheten är att vara en effektiv och gemensam IT-organisation för alla länsstyrelser. Den gemensamma IT-verksamheten ska leverera ett effektivt IT-stöd till verksamheten samt ge en god service till alla länsstyrelsers verksamheter och medarbetare. Genom en gemensam organisation ges möjlighet för andra offentliga aktörer att få endast en kontaktyta, IT-enheten, när det gäller IT-relaterad verksamhet på länsstyrelserna istället för tidigare med 21 länsstyrelser. Samordning av länsstyrelsernas verksamheter i olika utvecklingsprojekt som genomförs i samarbete med andra offentliga aktörer kan också förenklas genom IT-enheten. Utskrivet: :39 Sida 1 av 20

2 Fr.o.m 2011 har länsstyrelsen i Västra Götaland, IT-enheten även ansvar för gemensam teleteknik för länsstyrelserna Bakgrund Grundläggande behov och krav utgår direktiv från landshövdingar och länsråd samt genomförda beställar- och kundundersökningar, och fokuserar på följande områden: - Ökad kundorientering och kundnöjdhet - Anpassade och valbara tjänster utifrån kundkrav - Uppföljning av kvalitet och kostnader - Effektivisering genom standardiserade och automatiserade arbetsrutiner Omfattning Kravspecifikationen omfattar ersättning av dagens egenutvecklade beställningsportal och användarformulär. Systemet ska kunna integrera med Agresso, Microsoft System Center sviten, AD samt i framtiden även till Visma Proceedo (Statens Servicecenter) Plats för uppdragets utförande Plats för uppdragets utförande är Länsstyrelsens lokaler i Göteborg, adress Södra Hamngatan Avtalstid Avtalstiden är tom med möjlighet till 1+1 års förlängning Antal leverantörer Den upphandlande myndigheten har för avsikt att teckna avtal med en leverantör Upphandlande myndighet Upphandlingen genomförs av enheten för upphandling och service, Länsstyrelsen i Stockholms län, för Länsstyrelsernas it-enhet, vilka tillhör Länsstyrelsen Västra Götalands län. Adresser: Länsstyrelsen i Stockhoms län Box Stockholm (Besöksadress: Hantverkargatan 29) Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg (Besöksadress: Södra Hamngatan 3) Ansvarig upphandlare Kontaktperson för denna upphandling: Enheten för upphandling och service, Länsstyrelsen i Stockholms län Caroline Paues Tel: E-post: Utskrivet: :39 Sida 2 av 20

3 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning 2.1. Anbudets form Språk Anbud ska vara skrivna på svenska språket Kontaktperson Anbudsgivaren ska ange kontaktperson för frågor rörande anbudet, namn, telefonnummer och e-post. Anbudsgivaren ska ange kontaktperson för frågor rörande anbudet, namn, telefonnummer och e-post. (Fritextsvar) Elektronisk anbudsgivning Anbud bör lämnas elektroniskt via Att lämna anbud är kostnadsfritt för leverantören och kräver enbart en registrering på Vid svårigheter att orientera sig i systemet finns support: alternativt telefon Sidoanbud eller alternativa utföranden kommer inte att tas upp till prövning Ofullständiga och/eller felaktiga uppgifter Anbudsgivare kan uteslutas från upphandlingen om han lämnat ofullständiga och/eller felaktiga uppgifter i anbudet Sekretess under upphandlingen Enligt 19 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller absolut sekretess för anbuden till dess att tilldelningsbeslut fattats. Efter tilldelningsbeslutet kan anbud även i fortsättningen omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 OSL, så kallad affärssekretess. Sekretessprövningen sker i samband med att någon begär ut handlingar från den upphandlande myndigheten. Alla uppgifter som anbudsgivare vill sekretessbelägga ska lämnas i form av separata bilagor, med utförlig motivering inkluderat hänvisning till paragraf/er i ovan nämnda lag, som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. Enligt bestämmelserna i OSL genomförs sekretessprövning varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Detta innebär att anbudsgivarens begäran om sekretess inte är en garanti för att handlingarna slutligen omfattas av sekretess Anbudsgivares avtal med underleverantörer I anbudet ska framgå om anbudsgivaren har för avsikt att använda underleverantörer för utförande av uppdraget. I anbudssvaret ska det klart och tydligt framgå vilken funktion varje underleverantör fyller och vilka tjänster varje underleverantör tillhandahåller. Uppgift om underleverantörers namn och organisationsnummer ska anges. Anbudsgivare som åberopar resurser från underleverantör ska ha vid avtalsstart ha ett gällande samarbetsavtal med angivna underleverantörer. Kopia på samarbetsavtalet ska på begäran överlämnas till upphandlande myndighet. Utskrivet: :39 Sida 3 av 20

4 Anbudsgivaren ansvarar för underleverantörs arbete såsom för sitt eget arbete gentemot Länsstyrelsen. Anbudsgivaren ska kontrollera att underleverantören fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, 10 kap 1-2 Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) tex avseende momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter och är kreditvärdig. Framkommer det under avtalstiden att underleverantören inte fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal ansvarar leverantören för att dennes avtal med underleverantören sägs upp. Byte av underleverantör ska vara skriftligt överenskommet i förväg. Om anbudsgivaren under avtalstiden underlåter att genomföra årlig kontroll av eventuell underleverantör, inte redovisar den årliga kontrollen eller inte säger upp avtal med underleverantör som inte fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, har upphandlande myndighet rätt att häva avtalet. Anbudsgivares uppgift om underleverantör. (Fritextsvar) Upprdagsansvarig Uppdragsansvarig ska ansvara för uppdraget i sin helhet. Kontaktuppgifter inkl tillgänglighet till uppdragsansvarig ska anges i anbudssvaret. Anbudsgivarens redovisning av uppdragsansvarig inkl. kontaktuppgifter och tillgänglighet (Fritextsvar) 2.2. Tidsgränser Sista anbudsdag klockan Anbudets giltighet Anbudet ska vara giltigt t o m Löpande information och frågor Frågor och information under anbudstiden Frågor om oklarheter i förfrågningsunderlaget under anbudstiden ska ställas via Endast frågor ställda via kommer att besvaras av upphandlande myndighet. Upphandlande myndighet kommer löpande att besvara frågor t o m Upphandlande myndighet kan under hela anbudstiden komma att publicera information, kompletterande uppgifter eller förtydliganden till förfrågningsunderlaget via Övrigt Avbrytande av upphandling Om inget anbud motsvarar ställda krav, om offererade priser inte ryms inom budgetramen eller om förutsättningarna för avropet förändras genom verksamhetsmässiga eller politiska beslut kan avropet avbrytas och samtliga anbud förkastas. Om avropet avbryts kommer samtliga som erhållit förfrågningsunderlaget att underrättas om detta. Utskrivet: :39 Sida 4 av 20

5 Anbudsöppning Anbudsöppning beräknas ske på Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för service och upphandling, Stockholm. Anbudsgivaren har rätt att begära att en tjänsteman från Handelskammaren ska delta. Kostnader i samband med begäran ska betalas av den som framställt begäran Tilldelningsbeslut När beslut om leverantör och anbud fattats publiceras tilldelningsbeslut, och anbudsutvärdering på Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud trots upplysning om tilldelningsbesked t o m anbudets sista giltighetsdag Avslutad upphandling Bindande avtal förutsätter att skriftligt upphandlingskontrakt upprättas och undertecknas av samtliga parter. Utskrivet: :39 Sida 5 av 20

6 3. Kravspecifikation 3.1. Obligatoriska krav Allmän information Om förfrågningsunderlaget Kravspecifikationen är uppdelad i funktioner som ska erbjudas (ska-krav) och funktioner som bör erbjudas. Samtliga ska-krav måste uppfyllas för att anbudet ska gå vidare till utvärdering. De funktioner som bör erbjudas ger i sin tur poäng i anbudsutvärderingen Funktionella krav Sammanfattning funktionella krav - Portalen ska vara kunna vara en ingång till IT-enhetens tjänster, information, beställningar etc. Användare ska med stöd av portalen kunna finna all relevant information för att kunna utföra vardagliga IT-relaterade arbetsuppgifter, som tex. IT-beställningar och kontakt med servicedesk. Användarna ska kunna se status på sina ärenden och skicka meddelanden till it-enheten via portalen. - Informationen på portalen ska kunna styras av olika roller, tex. beställare, chef, användare, administratör. - Chef/Beställare ska kunna ta fram tydlig information om och uppföljning av användning och kostnader om tjänsteinnehav inom verksamhetsområdet. Chef/beställare ska kunna attestera beställningar via portalen. - IT-enheten ska via portalen kunna se innehållet i samt administrera tjänstekatalogen. - Portalen ska reducera dubbelarbete och minimera risk för att information lagras på flera ställen. - Portalen ska stötta administration vid nyanställning och avslut av anställning, exempelvis uppdatering av data i användarkonto vid avslut av tjänst och behörighet till andra system, t ex Agresso och Visma Proceedo. - Portalen ska vara IT-enhetens fönster till verksamheten och ledordet är att skapa transparens, enkelhet och att rikta rätt information till rätt användare Funktionella krav - Generellt - Portalens grafiska profil ska vara fullt anpassningsbar - De grundläggande tjänsterna på portalen ska vara lika för alla medarbetare utifrån rollen "Användare" - Beställningar ska kunna göras av delegerad beställare för annans räkning - Attesteringsordning ska kunna konfigureras för respektive länsstyrelse - Krav på attestering ska kunna konfigureras på både tjänstenivå och rollnivå De grundläggande tjänsterna ska bestå av följande: - beställningsfunktion - tjänstekatalog - rapporter, statistik och inventarieförteckning - support och felanmälan - mina ärenden - min profil - utbildningar för administratörer Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Generellt (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 6 av 20

7 Funktionella krav - Mina ärenden - Mina ärenden ska visa mina pågående och stängda beställningar - Pågånde beställningar ska visa beställningsstatus - Mina Ärenden ska visa avbeställningar - Mina Ärenden ska visa pågående supportärenden och felanmälningar - Status ska visas för pågående supportärenden och felanmälningar - Meddelanden till och från Servicedesk ska visas för pågånde och stängda supportärenden och felanmälningar - Mina Ärenden ska visa mina beställningar som har fått avslag - För externa system ska kontaktinformation på IT kontakt visas - Detaljerad information om respektive beställning kan nås från Mina Ärenden - Funktionen för support- och felanmälan kan nås för respekive ärende i Mina Ärenden - Mina Ärenden kan visa mina historiska ärenden grupperade efter beställningar, support- och felanmälningar med status och uppklarningsdatum - Mina ärenden kan sorteras i datumordning Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Mina ärenden (/ svar) Detaljerad information om respektive beställning kan nås från Mina Ärenden (/ svar) Funktionen för support- och felanmälan kan nås för respekive ärende i Mina Ärenden (/ svar) Mina Ärenden kan visa mina historiska ärenden grupperade efter beställningar, support- och felanmälningar med status och uppklarningsdatum (/ svar) Mina ärenden kan sorteras i datumordning (/ svar) Funktionella krav - Min profil Utskrivet: :39 Sida 7 av 20

8 Min profil ska ge användaren en snabb överblick över dennes användarkonto och tjänster. Portalen kan ge riktad information utifrån användarens roller. - Användare ska kunna få riktad IT-relaterad information på Kundportalen - Min profil kan visa information om användarkonto - Användare kan få riktad information om de tjänster som användaren innehar Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Min profil (/ svar) Min profil kan visa information om användarkonto (/ svar) Användare kan få riktad information om de tjänster som användaren innehar (/ svar) Funktionella krav - Mina aktiviteter Chef/beställare ska kunna få en samlad bild av beställningsärenden i Mina aktiviteter inom sitt verksamhetsområde samt kunna administrera beställningsärenden. - Mina Aktiviteter ska visa gjorda beställningar inom Chef/Beställares verksamhetsområde som godkänns alternativt avslås - Mina Aktiviter ska kunna visa historiska beställningsärenden inom mitt verksamhetsområde. De ska visas för de personer Chef/Beställare är ansvarig för - Chef/Beställare ska i beställningsfunktionen kunna attestera eller avslå beställning. Vid avslag ska kommentar ges till avslaget - Chef/Beställare ska kunna se information om respektive underställds tjänsteinnehav och kostnaden för det om kostnad finns tillgänglig Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Mina aktiviteter (/ svar) Funktionella krav - Tjänstekatalogen Tjänstekatalogen ska visa de tjänster som IT-enheten erbjuder länsstyrelserna. Tjänsteägare (inom it) ska kunna administrera Tjänstekatalogen och se information om tjänsteanvändning i Tjänstekatalogen. Beställaren ska kunna se vilka tjänster som kan beställas. - Tjänstekatalogen ska visa aktuella tjänster - Tjänstekatalogens editering ska kunna styras utifrån roller och behörighet Utskrivet: :39 Sida 8 av 20

9 - Tjänstekatalogen kan vara grupperad i tjänsteområden och tjänstekomponenter. Grupperingen kan erbjuda stöd för t ex arbetsplatstjänster, användarkonton, behörighet, program, hårdvaror, telekom, infrastruktur och utbildning. - Tjänstekatalogen kan visa vem som är tjänsteägare (ansvarig för tjänsten) - Tjänstekatalogen kan visa vilket förvaltningsobjekt tjänsten tillhör (kontaktperson inom förvaltarens organisation) - Tjänstekatalogen kan ha beställningsfunktion för de tjänstekomponenter där det är möjligt. - Tjänstekatalogen kan sorteras/filtreras utifrån olika kriterier. - Tjänstekatalogen kan innehålla/visa följande beskrivning av tjänsten: 1. Tjänstens namn 2. Användningsområde 3. Nytta & mervärde 4. Målgrupp 5. Förutsättningar 6. Avgränsningar 7. Relaterade tjänster 8. Valbara tillägg 9. Komponenter som ingår 10. Tekniska specifikationer 11. Tillgänglighet 12. Support och felavhjälpning 13. Pris/Kostnad 14. Faktureringsintervall 15. Leveranstider 16. Bindningstider 17. Uppsägningstider 18. Bild på tjänstekomponent 19. Avvecklingsdatum 20. Förtida upppsägningskostnad 21. Lagring och säkerhet Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Tjänstekatalogen (/ svar) Tjänstekatalogen kan vara grupperad i tjänsteområden och tjänstekomponenter. Grupperingen kan erbjuda stöd för t ex arbetsplatstjänster, användarkonton, behörighet, program, hårdvaror, telekom, infrastruktur och utbildning. (/ svar) Tjänstekatalogen kan visa vem som är tjänsteägare/förvaltningsledare (ansvarig för tjänsten) (/ svar) Tjänstekatalogen kan visa vilket förvaltningsobjekt tjänsten tillhör (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 9 av 20

10 Tjänstekatalogen kan ha beställningsfunktion för de tjänstekomponenter där det är möjligt. (/ svar) Tjänstekatalogen kan sorteras/filtreras utifrån olika kriterier. (/ svar) Tjänstekatalogen kan innehålla/visa samtliga beskrivningar av tjänsten som framgår av punkt 1-21 (/ svar) Funktionella krav - Beställning Användare ska kunna beställa tjänster från tjänstekatalogen med hjälp av beställningsfunktionen och få besked om beställnings- och leveransstatus. - Beställningsfunktionen ska finnas tillgänglig vid respektive tjänst i Tjänstekatalogen - Användaren ska kunna avbeställa hel beställning om leverans ej påbörjats. - Användaren ska kunna avbeställa enskild vara inom beställning om leverans ej påbörjats. - Användare ska kunna göra en beställning som kan innehålla flera tjänster, eg. tjänster ska kunna paketeras i överliggande tjänst - Användare ska få bekräftelse som visas i portalen på att beställning är genomförd med sammanfattning av gjord beställning - Användare ska få bekräftelse som visas i portalen på att gjord beställning är godkänd av chef/beställare - Användare ska få bekräftelse som visas i portalen på att gjord beställning inte är godkänd av chef/beställare - Inloggad användares uppgifter ska vara förifyllda vid beställning - Användaren ska enbart kunna se egna beställningar - Det ska inte gå att beställa en tjänst om inte alla tvingande fält är ifyllda. - Användaren ska få tydligt stöd från beställningsfunktionen vid fel inmatning. - Chef/Beställare ska kunna beställa det som behövs till en ny medarbetare på en gång (konto, behörighet, dator, telefonabonnemang) - Beställning ska läggas i en kundvagn eller liknande - I kundvagnen ska följande information visas vid beställning: Beställningsnummer Namn på beställd vara Antal Pris/kostnad per tjänst Summerad kostnad per beställning - Användaren kan ange önskat leveransdatum - Användaren kan få information när tjänsten beräknas levereras (denna information kan visas i kundvagnen vid beställning) Utskrivet: :39 Sida 10 av 20

11 - Användare kan ange om bekräftelse även ska skickas via mail. - Bekräftels kan skickas till fler än en e-postmottagare. - Portalen kan stödja gruppbeställningar. T.ex. en programvara till en hel avdelning Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Beställning (/ svar) Användaren kan ange önskat leveransdatum (/ svar) Användaren kan få information när tjänsten beräknas levereras. (/ svar) Användare kan ange om bekräftelse även ska skickas via mail. Standard är att bekräftelse ges via portalen. (/ svar) Bekräftels kan skickas till fler än en e-postmottagare. (/ svar) Portalen kan stödja gruppbeställningar. T.ex. en programvara till en hel avdelning (/ svar) Funktionella krav - Administrera beställning - Chef/Beställare ska kunna nå funktionen för administration av beställningar via Mina Aktiviteter. - Chef/Beställare ska få information om respektive beställning. - Chef/Beställare ska kunna administrera behöriga attestanter på sitt län alternativt verksamhetsområde - Chef/Beställare ska i funktionen under Mina Aktiviteter kunna attestera eller avslå beställning - Användaren ska via Mina Ärenden få meddelande om godkännande alternativt avslag på beställning. Det ska finnas möjlighet för Chef/Beställare att ge Kommentar till beställningsbeslut. - Chef/Beställare ska kunna lägga en beställning av en tjänst till en annan användare inom sitt verksamhetsområde - Chef/Beställare ska kunna se aktuellt tjänsteinnehav per användare inom eget verksamhetsområde - Chef/Beställare ska kunna se aktuellt tjänsteinnehav för samtliga användare inom eget verksamhetsområde - Vid godkännande av beställning ska Chef/Beställare få orderbekräftelse på beställd tjänst Utskrivet: :39 Sida 11 av 20

12 via Mina Aktiviteter. - Chef/Beställare ska kunna ändra användares beställning innan attest - Chef/Beställare ska kunna uppgradera tjänster med olika nivåer - Chef/Beställare ska kunna flytta en tjänst till en annan användare - Chef/Beställare ska kunna säga upp en tjänst i förtid mot en tillkommande uppsägningskostnad - Chef/Beställare ska via formulär kunna begära t.ex. förlängning av användarkonto eller ändring av organisatorisk tillhörighet. Ändringar av användaruppgifter ska automatiskt ändras i Active Directory - Administratör på IT-enheten ska kunna stoppa debitering av tjänst - Administratör på IT-enheten ska kunna ta bort felbeställd tjänst - Attesterade beställningar ska utgöra underlag för faktura - Chef/Beställare kan beroende på behörighet se samtliga beställningar inom verksamhetsområde och länsstyrelse i en samlad vy i Beställningsfunktionen - Chef/Beställare kan flytta en löpande avropad tjänst till en tjänstedepå för verksamhetsområdet - Chef/Beställare kan styra leverans av beställning så att samtransport av flera tjänster kan göras - Administratör på IT-enheten kan avboka tjänst som inte har levererats eller inte fungerar Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Administrera beställning (/ svar) Chef/Beställare kan beroende på behörighet se samtliga beställningar inom verksamhetsområde och länsstyrelse i en samlad vy i Beställningsfunktionen (/ svar) Chef/Beställare kan flytta en löpande avropad tjänst till en tjänstedepå för verksamhetsområdet (/ svar) Chef/Beställare kan styra leverans av beställning så att samtransport av flera tjänster kan göras (/ svar) Administratör på IT-enheten kan avboka tjänst som inte har levererats eller inte fungerar (/ svar) Funktionella krav - Externa användare, leverantör - Extern leverantör ska kunna ha åtkomst till portalen. - Extern leverantör ska kunna administrera beställningar som rör deras leverans. Utskrivet: :39 Sida 12 av 20

13 Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Externa användare, leverantör (/ svar) Funktionella krav - Information IT-Enheten - Det finns en länk till de vanligaste supportärendena med beskrivning av felavhjälpning - Det finns en länk till de vanligaste felanmälningarna med beskrivning av felavhjälpning - Det finns en länk till utbildningar och kurser - Portalen kan hämta information från en sharepoint webbplats - Portalen har stöd för RSS-tjänster Det finns en länk till de vanligaste supportärendena med beskrivning av felavhjälpning (/ svar) Det finns en länk till de vanligaste felanmälningarna med beskrivning av felavhjälpning (/ svar) Det finns en länk till utbildningar och kurser (/ svar) Portalen kan hämta information från en sharepoint webbplats (/ svar) Portalen har stöd för RSS-tjänster (/ svar) Funktionella krav - Support- och felanmälningar till IT-enheten - Användare ska kunna rapportera support- och felanmälningar - Användare ska kunna göra statusförfrågningar och kompletteringar i befintliga ärenden via portalen - Tvingande information ska vara ifyllt innan användaren kan skicka supportärendet - Anmälan om support ska kunna göras i fördefinierat formulär med stöd för följande: Inloggad användare Utskrivet: :39 Sida 13 av 20

14 Annan användare (om anmälan görs av annan användare) Titel på supportärende/felanmälan Beskrivning av supportärendet/felanmälan Funktion för att ladda upp fil Lista över applikationer som användaren har Datornamn Skrivarnamn Alternativ kontaktperson - Användaren ska få bekräftelse på ärendet via Mina Ärenden. Bekräftelsen ska ange: Titel på ärendet Beskrivning av ärendet Tjänst ärendet gäller Registeringsdatum Ärendenummer Status - Användare kan ge förbättringsförslag, återkoppling och klagomål till IT-enheten via portalen - Det kan finnas en länk till FAQ för vanliga supportärenden och fel för olika tjänster - Det kan finnas en länk till användarmanualer för olika tjänster - Anmälan om support kan göras i fördefinierat formulär med stöd för lista över tjänster som användaren har Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Support- och felanmälningar till IT-enheten (/ svar) Användare kan ge förbättringsförslag, återkoppling och klagomål till IT-enheten via portalen (/ svar) Det finns en länk till FAQ för vanliga supportärenden och fel för olika tjänster (/ svar) Det finns en länk till användarmanualer för olika tjänster (/ svar) Anmälan om support kan göras i fördefinierat formulär med stöd för lista över tjänster som användaren har (/ svar) Funktionella krav - Rapporter, statistik och inventarieförteckning Chef/Beställare ska kunna se rapporter och statistik över olika områden inom sitt Utskrivet: :39 Sida 14 av 20

15 verksamhetsområde. För verksamheten: - Tjänsteägare ska kunna definiera egna rapporter efter val av klassifikationskategorier och tidsperiod i rapportfunktionen. - Tjänsteägare ska kunna ta ut standardrapporter från rapportfunktionen inom tjänsteområde för vald period innehållandes: Antal ärenden per tjänst (beställningar, support, felanmälningar) Antal öppna ärenden Kostnad tjänst Felbeskrivning Tid åtgärd per ärende För it-enheten: - Chef/Beställare ska kunna definiera egna rapporter efter val av klassifikationskategori och tidsperiod i rapportfunktionen. - Chef/Beställare ska kunna ta ut standardrapporter från rapportfunktionen inom tjänsteområde för vald period och län innehållandes: Antal ärenden per tjänst/applikation (beställningar, support, felanmälningar) Antal ärende per källa Antal ärenden totalt Lösningsgrad - Chef/beställare kan se förteckning/inventarier inom sitt verksamhetsområde - Administratör på IT-enheten kan se föteckning över tjänster per kund och totalt, tex. antal PC i tjänst. Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Rapporter och statistik (/ svar) Chef/beställare kan se förteckning/inventarier inom sitt verksamhetsområde (/ svar) Administratör på IT-enheten kan se föteckning över tjänster per kund och totalt, tex. antal PC i tjänst. (/ svar) Icke-funktionella krav - Alla funktioner som används av användare ska vara tillgängliga via ett webbaserat gränssnitt. - Systemet ska vara skalbart så att det kan växa vid ökad volym och stödja Länsstyrelsens kundbas på 6500 användare. - PUL i sin helhet ska tillämpas och beaktas. - Valutor ska visas med tusentalsavgränsare och kommatecken mellan kronor och ören (ex ,25 kr) - Datum ska visas i formatet (YYYY-MM-DD). Utskrivet: :39 Sida 15 av 20

16 - Systemet ska kunna utbyta information med andra system med integrationssätt som bygger på standarder, tex. XML, powershell eller SHS (Spridnings- och Hämtningssystem). - Ingen eventuell datahantering/replikering/import av data mm ska behöva göras av driftspersonal, där SSIS för SQL Server 2012 ska användas. - Systemet kan flyttas till helt eller delvis till nya servar med en arbetsinsats som inte överstiger en (1) arbetsdag. - Samtliga webbsidor följer riktlinjerna för tillgänglighet enligt WCAG 2.0 nivå AA. Samtliga krav uppfylls, punkt Icke-funktionella krav (/ svar) Systemet kan flyttas till helt eller delvis till nya servar med en arbetsinsats som inte överstiger en (1) arbetsdag. (/ svar) Samtliga webbsidor följer riktlinjerna för tillgänglighet enligt WCAG 2.0 nivå AA. (/ svar) Säkerhet, licenser och installation - Systemet ska stödja autentisering mot tredje part via Active Directory Federation Services. - Autentisering i systemet ska ske via integrerad Windows-autentisering (single sign-on). - Systemet ska ha inbyggda funktioner för autentisering och auktorisering som förhindrar att obehöriga användare får tillgång till systemets funktioner och data. - Systemet ska kopplas mot Microsoft Active Directory för autentisering och auktorisering. - Behörighetssystemet ska vara rollbaserat. - Det rollbaserade behörighetssystemet ska styras via s.k säkerhetsgrupper i Microsoft Active Directory. - Systemet ska innehålla loggningsfunktionalitet för att registrera händelser rörande autentisering och förändring av data. - Systemet ska koppla upp sig mot SQL-databasen med hjälp av AD-konto. - Systemet ska ej kräva SA-behörighet i instansen eller DBO-rättigheter för någon databas för att fungera. - Systemet kan kopplas mot valfri LDAP-katalog för autentisering och auktorisering via LDAPv3. Samtliga krav uppfylls, punkt Säkerhet, licenser och installation (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 16 av 20

17 Systemet kan kopplas mot valfri LDAP-katalog för autentisering och auktorisering via LDAPv3. (/ svar) Designrestriktioner Nedan beskrivs de designrestriktioner som föreligger, ex. krav på att använda standardplattformar, standardkomponenter, programmeringsspråk eller dylikt. Dessa designrestriktioner avser inte gränssnittsdesign. - Systemet ska köras på operativsystemet Microsoft Windows 2012 R2 x64 och webbservern IIS 7.5, eller senare. - Data ska lagras i en MS SQL Server 2012-databas. - Systemet ska vara kompatibelt med Internet Explorer 9, 10 och 11 PC/Windows. - Systemet ska utvecklas enligt HTML 5 standard. Responsivt gränssnitt - IT-stödet ska kunna utbyta information med andra system, t ex i form av XML eller SHS (Spridnings- och Hämtningssystem). - Systemet ska kunna integreras mot alla i Microsoft System Center 2012 SP1(R2) sviten ingående system. - Det webbaserade gränssnittet är ej beroende av insticksmoduler. - Systemet är kompatibelt med Google Crome Samtliga krav uppfylls, punkt Designrestriktioner (/ svar) Det webbaserade gränssnittet är ej beroende av insticksmoduler (/ svar) Systemet är kompatibelt med Google Crome (/ svar) Användardokumentation och hjälpsystem - Tydlig dokumentation av lösningen, både för omskrivning av anpassningar till löpande förvaltning av plattformen, ska göras tillgänglig. - Tydlig dokumentation för optimering och administration av systemet ska göras tillgänglig. - Tydlig dokumentation för redaktörer ska göras tillgänglig. Samtliga krav uppfylls, punkt Användardokumentation och hjälpsystem (/ svar) Samarbete med Microsoft Anbudsgivaren (och eventuell underleverantör) ska vara affärsparter till Microsoft. Utskrivet: :39 Sida 17 av 20

18 Anbudsgivaren ska i anbudet ange grad av relation till Microsoft. (Exempelvis guldpartner, silverpartner) Anbudsgivaren ska i anbudet ange grad av relation till Microsoft. (Fritextsvar) Demonstration av portal De företag som lämnat anbud kommer att inbjudas till demonstration av offererad portal under perioden augusti. Demonstrationen kommer att ske i Länsstyrelsen i Stockholms läns lokaler, med adress Hantverkargatan 29. Tid för demonstration meddelas per e-post den 13 augusti och beräknad tid per demonstration är två (2) timmar. Anbudsgivaren bör planera in utrymme för frågor från Länsstyrelsen, frågorna ska inrymmas under avsatt presentationstid. Vid demonstrationen ska angiven uppdragsansvarig närvara. Demonstrationen kommer vara en del av utvärderingen. Fokus i demonstrationen ska ligga på nedan angivna kriterier för utvärdering, inte på övergripande företagspresentation, företagshistorik och liknande. Demonstrationen syftar till att ge anbudsgivare möjlighet att bekräfta sin förmåga att för Länsstyrelsens räkning utföra uppdraget som skriftligen beskrivits i anbudet. Om det vid demonstrationen framkommer att ställda krav inte uppfylls av anbudsgivaren kommer anbudet att förkastas. Vidare ska utsedd uppdragsansvarig visa förståelse för uppdraget, inge förtroende hos beställaren och besitta den kompetens och erfarenhet som krävs. Vid demonstrationen närvarar från Länsstyrelsen en grupp om ca fem (5) personer, bestående av ansvarig upphandlare, en slutanvändare, en administratör, en styrgruppsmedlem och en projektdeltagare. Vid demonstrationen kommer Länsstyrelsen göra en bedömning av portalen med fokus på dess användarvänlighet, dels med avseende på konfigurering och dels med avseende på hur lätt portalen är att förstå, lära sig och använda för administratörer och användare med låg teknisk kunskap. En användarvänlig lösning ger mervärde, och beställaren önskar se en portal som är inutiutiv, självinstruerande, innehåller lite kodning och scriptning, har många färdiga funktioner, är lätt att förstå, lära sig och använda, lätt att lägga upp nya tjänster i, är flexibel samt har ett användarvänligt av gränssnitt mot slutanvändaren. Demonstrationen av portalen kommer att poängsättas enligt följande: 100 poäng = mycket hög nivå av användarvänlighet, långt över förväntan 80 poäng = hög nivå av användarvänlighet, över förväntan 60 poäng = godtagbar nivå av användarvänlighet, enligt förväntan 40 poäng = låg nivå av användarvänlighet, under förväntan 20 poäng = kvalitetsbrister, ej acceptabel nivå 0 poäng = inget svar Hur användarvänlig är portalen (Fasta svarsalternativ) % 30, poäng = mycket hög nivå, långt över förväntan poäng = hög nivå, över förväntan poäng = godtagbar nivå, enligt förväntan poäng = låg nivå, under förväntan Utskrivet: :39 Sida 18 av 20

19 20 20 poäng = kvalitetsbrister, ej acceptabel nivå 0 0 poäng = inget svar 3.2. Pris Pris Priset ska anges för: - Tjänstens totala pris per år, beräknat på 6500 användare konsulttimmar, (en timme 60 minuter) - Utbildning för administratörer, 2 dagar/tillfällen Om 0 (noll) kronor anges leveraras specificerad tjänst utan kostnad. Offererat pris ska inkludera leverantörens samtliga ingående kostnader för utförande av uppdraget. Ersättning för resor och traktamente kommer ej att utgå och kostnader utöver offererat pris kommer ej att medges. Anbudsgivaren ska ange pris för: (Prismatris) % 40,00 Specifikation Kvantitet Enhet Tjänsten, beräknat på 6500 användare/per år 1,00 år 800 konsulttimmar 800,00 timmar Utbildning för administratörer, 2 dagar/tillfällen 2,00 dagar/tillfällen Utskrivet: :39 Sida 19 av 20

20 4. Anbudsutvärdering 4.1. Tilldelningskriterier Ekonomiskt mest fördelaktigt anbud Vid bedömningen av anbuden kommer det anbud att antas som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till nedanstående kriterier, angivna i prioriterad ordning: - Pris 40% - Funktioner som bör erbjudas 30% - Produktdemonstration 30% I enlighet med kapitel 12 och kapitel 15, LOU förbehåller sig den upphandlande myndigheten rätten att förkasta onormalt låga anbud, som efter inkommen skriftlig förklaring, inte påvisar tillfredställande svar kring anbudets prisnivå. För det fall två (2) eller flera anbud är likvärdiga (det vill säga lämnat lika totalpris) kommer anbuden rangordnas/ vinnande anbud utses genom lottning. Vid lottningsförfarande tillämpas samma principer som gäller för anbudsöppning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 9 kap 7. Av 12 kap. 1 andra stycket LOU följer att vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, ska myndigheten ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd Utvärderingsmodell- Relativ viktningsmodell Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet/anbuden utses genom att upphandlaren anger priskriterie/er och kvalitetskriterie/er och viktar dessa sinsemellan. Modellen bygger på att pris jämförs mellan anbuden. Lägst pris tilldelas maxpoäng medan övriga priser tilldelas poäng i förhållande till det lägsta anbudspriset. I systemet tilldelas det lägsta priset 100 poäng. Utskrivet: :39 Sida 20 av 20

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan att lämna anbud 2014-04-11

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan att lämna anbud 2014-04-11 Förfrågningsunderlag 2014-04-11 Upphandlande organisation Södertörns högskola Upphandling Verksamhetsutvecklare Eva-Britt Hoflin Nygren Dnr 851/1.4.3/2014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-04-25

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Anbudsinbjudan/Administrativa krav

Anbudsinbjudan/Administrativa krav DiarieNr: INK-10-002 Handläggare Katarina Gip 0530-189 82 Dalslandskommunernas Kommunalförbund Dalsland Center 464 72 Håverud 1. Allmän information Anbudsinbjudan/Administrativa krav Dalslandskommunerna

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 1 1 Administrativa Föreskrifter... 3 1.1 Allmän orientering... 3 1.1.1 Inledning... 3 1.1.2 Omfattning

Läs mer

Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053

Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053 Datum 2011-03-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053 Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni Diarienummer 11-3053 Författare Caroline Sandlin Post-

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning

4. Delområde B. Kravspecifikation Redovisning Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-04-17 Upphandlande organisation Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Förvaltning och rekreationsverksamhet för Stiftelsen Skånska Landskap Sofie Arebom 1400496

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Datum: 12.11.2014 1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Ålands yrkesgymnasium, nedan kallad ÅYG, begär härmed in anbud på fräsmaskin för verkstadsmiljö lämpad för undervisning i yrkesämnen inom verkstads-

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Utvärderingsrapport Upphandlande organisation Upphandling Symbolförklaring: Anbudslämnare Säljare: Anbud: Organisationsnr.: Kval.:

Utvärderingsrapport Upphandlande organisation Upphandling Symbolförklaring: Anbudslämnare Säljare: Anbud: Organisationsnr.: Kval.: Utvärderingsrapport 2015-06-08 Upphandlande organisation SKOGSSTYRELSEN Upphandling Skyltproducenter Thorbjörn Magnusson 2015/195 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Dnr 10-10451

Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Dnr 10-10451 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Dnr 10-10451 Upphandling av ramavtal avseende grafisk formgivning Diarienummer 10-10451 Författare Caroline Sandlin

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2014-06-10 Upphandlande organisation SKOGSSTYRELSEN Upphandling Lärplattform för distansutbildning Jessica Johansson 2014/1281 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-24 Texten/frågan

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Visma TendSign Anbudsgivare

Visma TendSign Anbudsgivare Användarmanual Visma TendSign Anbudsgivare VISMA COMMERCE + 46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgivarkonto Visma TendSign är helt webbaserat. Som leverantör

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (7) Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare Diarienummer: LERUM200, v 1.0, 2008-07-25 Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-04-30 2.2-2015-443 Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbudssvar gällande utbyggnad av mobil inomhustäckning i Kungliga

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8 sidan 1 av 8 Sid Innehållsförteckning 1 INFORMATION 2 1.1 Upphandlande enhet 2 1.2 Bakgrund och syfte 2 1.3 Omfattning 3 1.4 Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlaget 4 1.5 Rättelse och

Läs mer

Direktupphandling av Digital Asset Management

Direktupphandling av Digital Asset Management Direktupphandling av Digital Asset Management Direktupphandling av programvara, Digital Asset Management system, som kommer att driftas på egen server hos oss. I direktupphandlingen ingår också installation,

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Direktupphandling av Verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för Lärarlegitimation.

Direktupphandling av Verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för Lärarlegitimation. Anbudsförfrågan Direktupphandling av Verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för Lärarlegitimation. Ronneby kommun inbjuder Er härmed att lämna anbud på rubricerad upphandling, med omfattning

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Upphandling av konsulttjänster för modernisering av myndighetens webbplats

Upphandling av konsulttjänster för modernisering av myndighetens webbplats 2015-06-03 040/2015-2.2.2. 1(7) Ert datum Ert dnr Upphandlingen avser: Konsulttjänster för modernisering och underhåll av webbplats Upphandlingsförfarande: Förenklad upphandling Anbudsmärkning: Dnr 040/2015-2.2.2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet) 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: 801-167-2011-23 2011-11-28 Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Läs mer

Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN

Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN Sida 1 (7) Bilaga 1: Anbudsformulär 2012-01 Bilaga 1: Anbudsformulär 2012-01 Förfrågan avser: Infrastruktur i form av WAN I denna bilaga finns de krav som ställs i förhandlade upphandlingen samt de uppgifter

Läs mer