1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmän information Caroline Paues

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän information 2014-07-04. Caroline Paues 115-22722-2014"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Länsstyrelsen i Stockholms län Upphandling Avrop Serviceportal Caroline Paues Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Anbudsinbjudan 1.1. Allmän information Inbjudan Härmed inbjuds leverantörer att inkomma med anbud gällande avrop från det statliga ramavtalet E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 (dnr ). Avropet avser en serviceportal till Länsstyrelsernas it-enhet Information om upphandlande myndighet Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Länsstyrelsen är en myndighet med brett ansvarsområde och arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder. Länsstyrelsen ska samordna dessa och andra statliga ansvarsområden för att nå effektiva lösningar för ett hållbart samhälle där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas Information om IT-enheten Länsstyrelserna har på uppdrag av regeringen bedrivit utveckling mot en gemensam och effektiv IT-verksamhet med målet att skapa väl sammanhållna, gemensamma IT-stödda processer. Sedan 1 januari 2009 finns en gemensam IT-enhet för länsstyrelserna med Länsstyrelsen i Västra Götalands län som värdlänsstyrelse för IT-verksamheten. Länsstyrelsernas gemensamma IT-enhet är en egen resultatenhet och styrs på samma sätt som övrig verksamhet. Syftet med IT-enheten är att vara en effektiv och gemensam IT-organisation för alla länsstyrelser. Den gemensamma IT-verksamheten ska leverera ett effektivt IT-stöd till verksamheten samt ge en god service till alla länsstyrelsers verksamheter och medarbetare. Genom en gemensam organisation ges möjlighet för andra offentliga aktörer att få endast en kontaktyta, IT-enheten, när det gäller IT-relaterad verksamhet på länsstyrelserna istället för tidigare med 21 länsstyrelser. Samordning av länsstyrelsernas verksamheter i olika utvecklingsprojekt som genomförs i samarbete med andra offentliga aktörer kan också förenklas genom IT-enheten. Utskrivet: :39 Sida 1 av 20

2 Fr.o.m 2011 har länsstyrelsen i Västra Götaland, IT-enheten även ansvar för gemensam teleteknik för länsstyrelserna Bakgrund Grundläggande behov och krav utgår direktiv från landshövdingar och länsråd samt genomförda beställar- och kundundersökningar, och fokuserar på följande områden: - Ökad kundorientering och kundnöjdhet - Anpassade och valbara tjänster utifrån kundkrav - Uppföljning av kvalitet och kostnader - Effektivisering genom standardiserade och automatiserade arbetsrutiner Omfattning Kravspecifikationen omfattar ersättning av dagens egenutvecklade beställningsportal och användarformulär. Systemet ska kunna integrera med Agresso, Microsoft System Center sviten, AD samt i framtiden även till Visma Proceedo (Statens Servicecenter) Plats för uppdragets utförande Plats för uppdragets utförande är Länsstyrelsens lokaler i Göteborg, adress Södra Hamngatan Avtalstid Avtalstiden är tom med möjlighet till 1+1 års förlängning Antal leverantörer Den upphandlande myndigheten har för avsikt att teckna avtal med en leverantör Upphandlande myndighet Upphandlingen genomförs av enheten för upphandling och service, Länsstyrelsen i Stockholms län, för Länsstyrelsernas it-enhet, vilka tillhör Länsstyrelsen Västra Götalands län. Adresser: Länsstyrelsen i Stockhoms län Box Stockholm (Besöksadress: Hantverkargatan 29) Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg (Besöksadress: Södra Hamngatan 3) Ansvarig upphandlare Kontaktperson för denna upphandling: Enheten för upphandling och service, Länsstyrelsen i Stockholms län Caroline Paues Tel: E-post: Utskrivet: :39 Sida 2 av 20

3 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning 2.1. Anbudets form Språk Anbud ska vara skrivna på svenska språket Kontaktperson Anbudsgivaren ska ange kontaktperson för frågor rörande anbudet, namn, telefonnummer och e-post. Anbudsgivaren ska ange kontaktperson för frågor rörande anbudet, namn, telefonnummer och e-post. (Fritextsvar) Elektronisk anbudsgivning Anbud bör lämnas elektroniskt via Att lämna anbud är kostnadsfritt för leverantören och kräver enbart en registrering på Vid svårigheter att orientera sig i systemet finns support: alternativt telefon Sidoanbud eller alternativa utföranden kommer inte att tas upp till prövning Ofullständiga och/eller felaktiga uppgifter Anbudsgivare kan uteslutas från upphandlingen om han lämnat ofullständiga och/eller felaktiga uppgifter i anbudet Sekretess under upphandlingen Enligt 19 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller absolut sekretess för anbuden till dess att tilldelningsbeslut fattats. Efter tilldelningsbeslutet kan anbud även i fortsättningen omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 OSL, så kallad affärssekretess. Sekretessprövningen sker i samband med att någon begär ut handlingar från den upphandlande myndigheten. Alla uppgifter som anbudsgivare vill sekretessbelägga ska lämnas i form av separata bilagor, med utförlig motivering inkluderat hänvisning till paragraf/er i ovan nämnda lag, som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. Enligt bestämmelserna i OSL genomförs sekretessprövning varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Detta innebär att anbudsgivarens begäran om sekretess inte är en garanti för att handlingarna slutligen omfattas av sekretess Anbudsgivares avtal med underleverantörer I anbudet ska framgå om anbudsgivaren har för avsikt att använda underleverantörer för utförande av uppdraget. I anbudssvaret ska det klart och tydligt framgå vilken funktion varje underleverantör fyller och vilka tjänster varje underleverantör tillhandahåller. Uppgift om underleverantörers namn och organisationsnummer ska anges. Anbudsgivare som åberopar resurser från underleverantör ska ha vid avtalsstart ha ett gällande samarbetsavtal med angivna underleverantörer. Kopia på samarbetsavtalet ska på begäran överlämnas till upphandlande myndighet. Utskrivet: :39 Sida 3 av 20

4 Anbudsgivaren ansvarar för underleverantörs arbete såsom för sitt eget arbete gentemot Länsstyrelsen. Anbudsgivaren ska kontrollera att underleverantören fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, 10 kap 1-2 Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) tex avseende momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter och är kreditvärdig. Framkommer det under avtalstiden att underleverantören inte fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal ansvarar leverantören för att dennes avtal med underleverantören sägs upp. Byte av underleverantör ska vara skriftligt överenskommet i förväg. Om anbudsgivaren under avtalstiden underlåter att genomföra årlig kontroll av eventuell underleverantör, inte redovisar den årliga kontrollen eller inte säger upp avtal med underleverantör som inte fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, har upphandlande myndighet rätt att häva avtalet. Anbudsgivares uppgift om underleverantör. (Fritextsvar) Upprdagsansvarig Uppdragsansvarig ska ansvara för uppdraget i sin helhet. Kontaktuppgifter inkl tillgänglighet till uppdragsansvarig ska anges i anbudssvaret. Anbudsgivarens redovisning av uppdragsansvarig inkl. kontaktuppgifter och tillgänglighet (Fritextsvar) 2.2. Tidsgränser Sista anbudsdag klockan Anbudets giltighet Anbudet ska vara giltigt t o m Löpande information och frågor Frågor och information under anbudstiden Frågor om oklarheter i förfrågningsunderlaget under anbudstiden ska ställas via Endast frågor ställda via kommer att besvaras av upphandlande myndighet. Upphandlande myndighet kommer löpande att besvara frågor t o m Upphandlande myndighet kan under hela anbudstiden komma att publicera information, kompletterande uppgifter eller förtydliganden till förfrågningsunderlaget via Övrigt Avbrytande av upphandling Om inget anbud motsvarar ställda krav, om offererade priser inte ryms inom budgetramen eller om förutsättningarna för avropet förändras genom verksamhetsmässiga eller politiska beslut kan avropet avbrytas och samtliga anbud förkastas. Om avropet avbryts kommer samtliga som erhållit förfrågningsunderlaget att underrättas om detta. Utskrivet: :39 Sida 4 av 20

5 Anbudsöppning Anbudsöppning beräknas ske på Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för service och upphandling, Stockholm. Anbudsgivaren har rätt att begära att en tjänsteman från Handelskammaren ska delta. Kostnader i samband med begäran ska betalas av den som framställt begäran Tilldelningsbeslut När beslut om leverantör och anbud fattats publiceras tilldelningsbeslut, och anbudsutvärdering på Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud trots upplysning om tilldelningsbesked t o m anbudets sista giltighetsdag Avslutad upphandling Bindande avtal förutsätter att skriftligt upphandlingskontrakt upprättas och undertecknas av samtliga parter. Utskrivet: :39 Sida 5 av 20

6 3. Kravspecifikation 3.1. Obligatoriska krav Allmän information Om förfrågningsunderlaget Kravspecifikationen är uppdelad i funktioner som ska erbjudas (ska-krav) och funktioner som bör erbjudas. Samtliga ska-krav måste uppfyllas för att anbudet ska gå vidare till utvärdering. De funktioner som bör erbjudas ger i sin tur poäng i anbudsutvärderingen Funktionella krav Sammanfattning funktionella krav - Portalen ska vara kunna vara en ingång till IT-enhetens tjänster, information, beställningar etc. Användare ska med stöd av portalen kunna finna all relevant information för att kunna utföra vardagliga IT-relaterade arbetsuppgifter, som tex. IT-beställningar och kontakt med servicedesk. Användarna ska kunna se status på sina ärenden och skicka meddelanden till it-enheten via portalen. - Informationen på portalen ska kunna styras av olika roller, tex. beställare, chef, användare, administratör. - Chef/Beställare ska kunna ta fram tydlig information om och uppföljning av användning och kostnader om tjänsteinnehav inom verksamhetsområdet. Chef/beställare ska kunna attestera beställningar via portalen. - IT-enheten ska via portalen kunna se innehållet i samt administrera tjänstekatalogen. - Portalen ska reducera dubbelarbete och minimera risk för att information lagras på flera ställen. - Portalen ska stötta administration vid nyanställning och avslut av anställning, exempelvis uppdatering av data i användarkonto vid avslut av tjänst och behörighet till andra system, t ex Agresso och Visma Proceedo. - Portalen ska vara IT-enhetens fönster till verksamheten och ledordet är att skapa transparens, enkelhet och att rikta rätt information till rätt användare Funktionella krav - Generellt - Portalens grafiska profil ska vara fullt anpassningsbar - De grundläggande tjänsterna på portalen ska vara lika för alla medarbetare utifrån rollen "Användare" - Beställningar ska kunna göras av delegerad beställare för annans räkning - Attesteringsordning ska kunna konfigureras för respektive länsstyrelse - Krav på attestering ska kunna konfigureras på både tjänstenivå och rollnivå De grundläggande tjänsterna ska bestå av följande: - beställningsfunktion - tjänstekatalog - rapporter, statistik och inventarieförteckning - support och felanmälan - mina ärenden - min profil - utbildningar för administratörer Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Generellt (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 6 av 20

7 Funktionella krav - Mina ärenden - Mina ärenden ska visa mina pågående och stängda beställningar - Pågånde beställningar ska visa beställningsstatus - Mina Ärenden ska visa avbeställningar - Mina Ärenden ska visa pågående supportärenden och felanmälningar - Status ska visas för pågående supportärenden och felanmälningar - Meddelanden till och från Servicedesk ska visas för pågånde och stängda supportärenden och felanmälningar - Mina Ärenden ska visa mina beställningar som har fått avslag - För externa system ska kontaktinformation på IT kontakt visas - Detaljerad information om respektive beställning kan nås från Mina Ärenden - Funktionen för support- och felanmälan kan nås för respekive ärende i Mina Ärenden - Mina Ärenden kan visa mina historiska ärenden grupperade efter beställningar, support- och felanmälningar med status och uppklarningsdatum - Mina ärenden kan sorteras i datumordning Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Mina ärenden (/ svar) Detaljerad information om respektive beställning kan nås från Mina Ärenden (/ svar) Funktionen för support- och felanmälan kan nås för respekive ärende i Mina Ärenden (/ svar) Mina Ärenden kan visa mina historiska ärenden grupperade efter beställningar, support- och felanmälningar med status och uppklarningsdatum (/ svar) Mina ärenden kan sorteras i datumordning (/ svar) Funktionella krav - Min profil Utskrivet: :39 Sida 7 av 20

8 Min profil ska ge användaren en snabb överblick över dennes användarkonto och tjänster. Portalen kan ge riktad information utifrån användarens roller. - Användare ska kunna få riktad IT-relaterad information på Kundportalen - Min profil kan visa information om användarkonto - Användare kan få riktad information om de tjänster som användaren innehar Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Min profil (/ svar) Min profil kan visa information om användarkonto (/ svar) Användare kan få riktad information om de tjänster som användaren innehar (/ svar) Funktionella krav - Mina aktiviteter Chef/beställare ska kunna få en samlad bild av beställningsärenden i Mina aktiviteter inom sitt verksamhetsområde samt kunna administrera beställningsärenden. - Mina Aktiviteter ska visa gjorda beställningar inom Chef/Beställares verksamhetsområde som godkänns alternativt avslås - Mina Aktiviter ska kunna visa historiska beställningsärenden inom mitt verksamhetsområde. De ska visas för de personer Chef/Beställare är ansvarig för - Chef/Beställare ska i beställningsfunktionen kunna attestera eller avslå beställning. Vid avslag ska kommentar ges till avslaget - Chef/Beställare ska kunna se information om respektive underställds tjänsteinnehav och kostnaden för det om kostnad finns tillgänglig Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Mina aktiviteter (/ svar) Funktionella krav - Tjänstekatalogen Tjänstekatalogen ska visa de tjänster som IT-enheten erbjuder länsstyrelserna. Tjänsteägare (inom it) ska kunna administrera Tjänstekatalogen och se information om tjänsteanvändning i Tjänstekatalogen. Beställaren ska kunna se vilka tjänster som kan beställas. - Tjänstekatalogen ska visa aktuella tjänster - Tjänstekatalogens editering ska kunna styras utifrån roller och behörighet Utskrivet: :39 Sida 8 av 20

9 - Tjänstekatalogen kan vara grupperad i tjänsteområden och tjänstekomponenter. Grupperingen kan erbjuda stöd för t ex arbetsplatstjänster, användarkonton, behörighet, program, hårdvaror, telekom, infrastruktur och utbildning. - Tjänstekatalogen kan visa vem som är tjänsteägare (ansvarig för tjänsten) - Tjänstekatalogen kan visa vilket förvaltningsobjekt tjänsten tillhör (kontaktperson inom förvaltarens organisation) - Tjänstekatalogen kan ha beställningsfunktion för de tjänstekomponenter där det är möjligt. - Tjänstekatalogen kan sorteras/filtreras utifrån olika kriterier. - Tjänstekatalogen kan innehålla/visa följande beskrivning av tjänsten: 1. Tjänstens namn 2. Användningsområde 3. Nytta & mervärde 4. Målgrupp 5. Förutsättningar 6. Avgränsningar 7. Relaterade tjänster 8. Valbara tillägg 9. Komponenter som ingår 10. Tekniska specifikationer 11. Tillgänglighet 12. Support och felavhjälpning 13. Pris/Kostnad 14. Faktureringsintervall 15. Leveranstider 16. Bindningstider 17. Uppsägningstider 18. Bild på tjänstekomponent 19. Avvecklingsdatum 20. Förtida upppsägningskostnad 21. Lagring och säkerhet Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Tjänstekatalogen (/ svar) Tjänstekatalogen kan vara grupperad i tjänsteområden och tjänstekomponenter. Grupperingen kan erbjuda stöd för t ex arbetsplatstjänster, användarkonton, behörighet, program, hårdvaror, telekom, infrastruktur och utbildning. (/ svar) Tjänstekatalogen kan visa vem som är tjänsteägare/förvaltningsledare (ansvarig för tjänsten) (/ svar) Tjänstekatalogen kan visa vilket förvaltningsobjekt tjänsten tillhör (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 9 av 20

10 Tjänstekatalogen kan ha beställningsfunktion för de tjänstekomponenter där det är möjligt. (/ svar) Tjänstekatalogen kan sorteras/filtreras utifrån olika kriterier. (/ svar) Tjänstekatalogen kan innehålla/visa samtliga beskrivningar av tjänsten som framgår av punkt 1-21 (/ svar) Funktionella krav - Beställning Användare ska kunna beställa tjänster från tjänstekatalogen med hjälp av beställningsfunktionen och få besked om beställnings- och leveransstatus. - Beställningsfunktionen ska finnas tillgänglig vid respektive tjänst i Tjänstekatalogen - Användaren ska kunna avbeställa hel beställning om leverans ej påbörjats. - Användaren ska kunna avbeställa enskild vara inom beställning om leverans ej påbörjats. - Användare ska kunna göra en beställning som kan innehålla flera tjänster, eg. tjänster ska kunna paketeras i överliggande tjänst - Användare ska få bekräftelse som visas i portalen på att beställning är genomförd med sammanfattning av gjord beställning - Användare ska få bekräftelse som visas i portalen på att gjord beställning är godkänd av chef/beställare - Användare ska få bekräftelse som visas i portalen på att gjord beställning inte är godkänd av chef/beställare - Inloggad användares uppgifter ska vara förifyllda vid beställning - Användaren ska enbart kunna se egna beställningar - Det ska inte gå att beställa en tjänst om inte alla tvingande fält är ifyllda. - Användaren ska få tydligt stöd från beställningsfunktionen vid fel inmatning. - Chef/Beställare ska kunna beställa det som behövs till en ny medarbetare på en gång (konto, behörighet, dator, telefonabonnemang) - Beställning ska läggas i en kundvagn eller liknande - I kundvagnen ska följande information visas vid beställning: Beställningsnummer Namn på beställd vara Antal Pris/kostnad per tjänst Summerad kostnad per beställning - Användaren kan ange önskat leveransdatum - Användaren kan få information när tjänsten beräknas levereras (denna information kan visas i kundvagnen vid beställning) Utskrivet: :39 Sida 10 av 20

11 - Användare kan ange om bekräftelse även ska skickas via mail. - Bekräftels kan skickas till fler än en e-postmottagare. - Portalen kan stödja gruppbeställningar. T.ex. en programvara till en hel avdelning Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Beställning (/ svar) Användaren kan ange önskat leveransdatum (/ svar) Användaren kan få information när tjänsten beräknas levereras. (/ svar) Användare kan ange om bekräftelse även ska skickas via mail. Standard är att bekräftelse ges via portalen. (/ svar) Bekräftels kan skickas till fler än en e-postmottagare. (/ svar) Portalen kan stödja gruppbeställningar. T.ex. en programvara till en hel avdelning (/ svar) Funktionella krav - Administrera beställning - Chef/Beställare ska kunna nå funktionen för administration av beställningar via Mina Aktiviteter. - Chef/Beställare ska få information om respektive beställning. - Chef/Beställare ska kunna administrera behöriga attestanter på sitt län alternativt verksamhetsområde - Chef/Beställare ska i funktionen under Mina Aktiviteter kunna attestera eller avslå beställning - Användaren ska via Mina Ärenden få meddelande om godkännande alternativt avslag på beställning. Det ska finnas möjlighet för Chef/Beställare att ge Kommentar till beställningsbeslut. - Chef/Beställare ska kunna lägga en beställning av en tjänst till en annan användare inom sitt verksamhetsområde - Chef/Beställare ska kunna se aktuellt tjänsteinnehav per användare inom eget verksamhetsområde - Chef/Beställare ska kunna se aktuellt tjänsteinnehav för samtliga användare inom eget verksamhetsområde - Vid godkännande av beställning ska Chef/Beställare få orderbekräftelse på beställd tjänst Utskrivet: :39 Sida 11 av 20

12 via Mina Aktiviteter. - Chef/Beställare ska kunna ändra användares beställning innan attest - Chef/Beställare ska kunna uppgradera tjänster med olika nivåer - Chef/Beställare ska kunna flytta en tjänst till en annan användare - Chef/Beställare ska kunna säga upp en tjänst i förtid mot en tillkommande uppsägningskostnad - Chef/Beställare ska via formulär kunna begära t.ex. förlängning av användarkonto eller ändring av organisatorisk tillhörighet. Ändringar av användaruppgifter ska automatiskt ändras i Active Directory - Administratör på IT-enheten ska kunna stoppa debitering av tjänst - Administratör på IT-enheten ska kunna ta bort felbeställd tjänst - Attesterade beställningar ska utgöra underlag för faktura - Chef/Beställare kan beroende på behörighet se samtliga beställningar inom verksamhetsområde och länsstyrelse i en samlad vy i Beställningsfunktionen - Chef/Beställare kan flytta en löpande avropad tjänst till en tjänstedepå för verksamhetsområdet - Chef/Beställare kan styra leverans av beställning så att samtransport av flera tjänster kan göras - Administratör på IT-enheten kan avboka tjänst som inte har levererats eller inte fungerar Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Administrera beställning (/ svar) Chef/Beställare kan beroende på behörighet se samtliga beställningar inom verksamhetsområde och länsstyrelse i en samlad vy i Beställningsfunktionen (/ svar) Chef/Beställare kan flytta en löpande avropad tjänst till en tjänstedepå för verksamhetsområdet (/ svar) Chef/Beställare kan styra leverans av beställning så att samtransport av flera tjänster kan göras (/ svar) Administratör på IT-enheten kan avboka tjänst som inte har levererats eller inte fungerar (/ svar) Funktionella krav - Externa användare, leverantör - Extern leverantör ska kunna ha åtkomst till portalen. - Extern leverantör ska kunna administrera beställningar som rör deras leverans. Utskrivet: :39 Sida 12 av 20

13 Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Externa användare, leverantör (/ svar) Funktionella krav - Information IT-Enheten - Det finns en länk till de vanligaste supportärendena med beskrivning av felavhjälpning - Det finns en länk till de vanligaste felanmälningarna med beskrivning av felavhjälpning - Det finns en länk till utbildningar och kurser - Portalen kan hämta information från en sharepoint webbplats - Portalen har stöd för RSS-tjänster Det finns en länk till de vanligaste supportärendena med beskrivning av felavhjälpning (/ svar) Det finns en länk till de vanligaste felanmälningarna med beskrivning av felavhjälpning (/ svar) Det finns en länk till utbildningar och kurser (/ svar) Portalen kan hämta information från en sharepoint webbplats (/ svar) Portalen har stöd för RSS-tjänster (/ svar) Funktionella krav - Support- och felanmälningar till IT-enheten - Användare ska kunna rapportera support- och felanmälningar - Användare ska kunna göra statusförfrågningar och kompletteringar i befintliga ärenden via portalen - Tvingande information ska vara ifyllt innan användaren kan skicka supportärendet - Anmälan om support ska kunna göras i fördefinierat formulär med stöd för följande: Inloggad användare Utskrivet: :39 Sida 13 av 20

14 Annan användare (om anmälan görs av annan användare) Titel på supportärende/felanmälan Beskrivning av supportärendet/felanmälan Funktion för att ladda upp fil Lista över applikationer som användaren har Datornamn Skrivarnamn Alternativ kontaktperson - Användaren ska få bekräftelse på ärendet via Mina Ärenden. Bekräftelsen ska ange: Titel på ärendet Beskrivning av ärendet Tjänst ärendet gäller Registeringsdatum Ärendenummer Status - Användare kan ge förbättringsförslag, återkoppling och klagomål till IT-enheten via portalen - Det kan finnas en länk till FAQ för vanliga supportärenden och fel för olika tjänster - Det kan finnas en länk till användarmanualer för olika tjänster - Anmälan om support kan göras i fördefinierat formulär med stöd för lista över tjänster som användaren har Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Support- och felanmälningar till IT-enheten (/ svar) Användare kan ge förbättringsförslag, återkoppling och klagomål till IT-enheten via portalen (/ svar) Det finns en länk till FAQ för vanliga supportärenden och fel för olika tjänster (/ svar) Det finns en länk till användarmanualer för olika tjänster (/ svar) Anmälan om support kan göras i fördefinierat formulär med stöd för lista över tjänster som användaren har (/ svar) Funktionella krav - Rapporter, statistik och inventarieförteckning Chef/Beställare ska kunna se rapporter och statistik över olika områden inom sitt Utskrivet: :39 Sida 14 av 20

15 verksamhetsområde. För verksamheten: - Tjänsteägare ska kunna definiera egna rapporter efter val av klassifikationskategorier och tidsperiod i rapportfunktionen. - Tjänsteägare ska kunna ta ut standardrapporter från rapportfunktionen inom tjänsteområde för vald period innehållandes: Antal ärenden per tjänst (beställningar, support, felanmälningar) Antal öppna ärenden Kostnad tjänst Felbeskrivning Tid åtgärd per ärende För it-enheten: - Chef/Beställare ska kunna definiera egna rapporter efter val av klassifikationskategori och tidsperiod i rapportfunktionen. - Chef/Beställare ska kunna ta ut standardrapporter från rapportfunktionen inom tjänsteområde för vald period och län innehållandes: Antal ärenden per tjänst/applikation (beställningar, support, felanmälningar) Antal ärende per källa Antal ärenden totalt Lösningsgrad - Chef/beställare kan se förteckning/inventarier inom sitt verksamhetsområde - Administratör på IT-enheten kan se föteckning över tjänster per kund och totalt, tex. antal PC i tjänst. Samtliga krav uppfylls, punkt Funktionella krav - Rapporter och statistik (/ svar) Chef/beställare kan se förteckning/inventarier inom sitt verksamhetsområde (/ svar) Administratör på IT-enheten kan se föteckning över tjänster per kund och totalt, tex. antal PC i tjänst. (/ svar) Icke-funktionella krav - Alla funktioner som används av användare ska vara tillgängliga via ett webbaserat gränssnitt. - Systemet ska vara skalbart så att det kan växa vid ökad volym och stödja Länsstyrelsens kundbas på 6500 användare. - PUL i sin helhet ska tillämpas och beaktas. - Valutor ska visas med tusentalsavgränsare och kommatecken mellan kronor och ören (ex ,25 kr) - Datum ska visas i formatet (YYYY-MM-DD). Utskrivet: :39 Sida 15 av 20

16 - Systemet ska kunna utbyta information med andra system med integrationssätt som bygger på standarder, tex. XML, powershell eller SHS (Spridnings- och Hämtningssystem). - Ingen eventuell datahantering/replikering/import av data mm ska behöva göras av driftspersonal, där SSIS för SQL Server 2012 ska användas. - Systemet kan flyttas till helt eller delvis till nya servar med en arbetsinsats som inte överstiger en (1) arbetsdag. - Samtliga webbsidor följer riktlinjerna för tillgänglighet enligt WCAG 2.0 nivå AA. Samtliga krav uppfylls, punkt Icke-funktionella krav (/ svar) Systemet kan flyttas till helt eller delvis till nya servar med en arbetsinsats som inte överstiger en (1) arbetsdag. (/ svar) Samtliga webbsidor följer riktlinjerna för tillgänglighet enligt WCAG 2.0 nivå AA. (/ svar) Säkerhet, licenser och installation - Systemet ska stödja autentisering mot tredje part via Active Directory Federation Services. - Autentisering i systemet ska ske via integrerad Windows-autentisering (single sign-on). - Systemet ska ha inbyggda funktioner för autentisering och auktorisering som förhindrar att obehöriga användare får tillgång till systemets funktioner och data. - Systemet ska kopplas mot Microsoft Active Directory för autentisering och auktorisering. - Behörighetssystemet ska vara rollbaserat. - Det rollbaserade behörighetssystemet ska styras via s.k säkerhetsgrupper i Microsoft Active Directory. - Systemet ska innehålla loggningsfunktionalitet för att registrera händelser rörande autentisering och förändring av data. - Systemet ska koppla upp sig mot SQL-databasen med hjälp av AD-konto. - Systemet ska ej kräva SA-behörighet i instansen eller DBO-rättigheter för någon databas för att fungera. - Systemet kan kopplas mot valfri LDAP-katalog för autentisering och auktorisering via LDAPv3. Samtliga krav uppfylls, punkt Säkerhet, licenser och installation (/ svar) Utskrivet: :39 Sida 16 av 20

17 Systemet kan kopplas mot valfri LDAP-katalog för autentisering och auktorisering via LDAPv3. (/ svar) Designrestriktioner Nedan beskrivs de designrestriktioner som föreligger, ex. krav på att använda standardplattformar, standardkomponenter, programmeringsspråk eller dylikt. Dessa designrestriktioner avser inte gränssnittsdesign. - Systemet ska köras på operativsystemet Microsoft Windows 2012 R2 x64 och webbservern IIS 7.5, eller senare. - Data ska lagras i en MS SQL Server 2012-databas. - Systemet ska vara kompatibelt med Internet Explorer 9, 10 och 11 PC/Windows. - Systemet ska utvecklas enligt HTML 5 standard. Responsivt gränssnitt - IT-stödet ska kunna utbyta information med andra system, t ex i form av XML eller SHS (Spridnings- och Hämtningssystem). - Systemet ska kunna integreras mot alla i Microsoft System Center 2012 SP1(R2) sviten ingående system. - Det webbaserade gränssnittet är ej beroende av insticksmoduler. - Systemet är kompatibelt med Google Crome Samtliga krav uppfylls, punkt Designrestriktioner (/ svar) Det webbaserade gränssnittet är ej beroende av insticksmoduler (/ svar) Systemet är kompatibelt med Google Crome (/ svar) Användardokumentation och hjälpsystem - Tydlig dokumentation av lösningen, både för omskrivning av anpassningar till löpande förvaltning av plattformen, ska göras tillgänglig. - Tydlig dokumentation för optimering och administration av systemet ska göras tillgänglig. - Tydlig dokumentation för redaktörer ska göras tillgänglig. Samtliga krav uppfylls, punkt Användardokumentation och hjälpsystem (/ svar) Samarbete med Microsoft Anbudsgivaren (och eventuell underleverantör) ska vara affärsparter till Microsoft. Utskrivet: :39 Sida 17 av 20

18 Anbudsgivaren ska i anbudet ange grad av relation till Microsoft. (Exempelvis guldpartner, silverpartner) Anbudsgivaren ska i anbudet ange grad av relation till Microsoft. (Fritextsvar) Demonstration av portal De företag som lämnat anbud kommer att inbjudas till demonstration av offererad portal under perioden augusti. Demonstrationen kommer att ske i Länsstyrelsen i Stockholms läns lokaler, med adress Hantverkargatan 29. Tid för demonstration meddelas per e-post den 13 augusti och beräknad tid per demonstration är två (2) timmar. Anbudsgivaren bör planera in utrymme för frågor från Länsstyrelsen, frågorna ska inrymmas under avsatt presentationstid. Vid demonstrationen ska angiven uppdragsansvarig närvara. Demonstrationen kommer vara en del av utvärderingen. Fokus i demonstrationen ska ligga på nedan angivna kriterier för utvärdering, inte på övergripande företagspresentation, företagshistorik och liknande. Demonstrationen syftar till att ge anbudsgivare möjlighet att bekräfta sin förmåga att för Länsstyrelsens räkning utföra uppdraget som skriftligen beskrivits i anbudet. Om det vid demonstrationen framkommer att ställda krav inte uppfylls av anbudsgivaren kommer anbudet att förkastas. Vidare ska utsedd uppdragsansvarig visa förståelse för uppdraget, inge förtroende hos beställaren och besitta den kompetens och erfarenhet som krävs. Vid demonstrationen närvarar från Länsstyrelsen en grupp om ca fem (5) personer, bestående av ansvarig upphandlare, en slutanvändare, en administratör, en styrgruppsmedlem och en projektdeltagare. Vid demonstrationen kommer Länsstyrelsen göra en bedömning av portalen med fokus på dess användarvänlighet, dels med avseende på konfigurering och dels med avseende på hur lätt portalen är att förstå, lära sig och använda för administratörer och användare med låg teknisk kunskap. En användarvänlig lösning ger mervärde, och beställaren önskar se en portal som är inutiutiv, självinstruerande, innehåller lite kodning och scriptning, har många färdiga funktioner, är lätt att förstå, lära sig och använda, lätt att lägga upp nya tjänster i, är flexibel samt har ett användarvänligt av gränssnitt mot slutanvändaren. Demonstrationen av portalen kommer att poängsättas enligt följande: 100 poäng = mycket hög nivå av användarvänlighet, långt över förväntan 80 poäng = hög nivå av användarvänlighet, över förväntan 60 poäng = godtagbar nivå av användarvänlighet, enligt förväntan 40 poäng = låg nivå av användarvänlighet, under förväntan 20 poäng = kvalitetsbrister, ej acceptabel nivå 0 poäng = inget svar Hur användarvänlig är portalen (Fasta svarsalternativ) % 30, poäng = mycket hög nivå, långt över förväntan poäng = hög nivå, över förväntan poäng = godtagbar nivå, enligt förväntan poäng = låg nivå, under förväntan Utskrivet: :39 Sida 18 av 20

19 20 20 poäng = kvalitetsbrister, ej acceptabel nivå 0 0 poäng = inget svar 3.2. Pris Pris Priset ska anges för: - Tjänstens totala pris per år, beräknat på 6500 användare konsulttimmar, (en timme 60 minuter) - Utbildning för administratörer, 2 dagar/tillfällen Om 0 (noll) kronor anges leveraras specificerad tjänst utan kostnad. Offererat pris ska inkludera leverantörens samtliga ingående kostnader för utförande av uppdraget. Ersättning för resor och traktamente kommer ej att utgå och kostnader utöver offererat pris kommer ej att medges. Anbudsgivaren ska ange pris för: (Prismatris) % 40,00 Specifikation Kvantitet Enhet Tjänsten, beräknat på 6500 användare/per år 1,00 år 800 konsulttimmar 800,00 timmar Utbildning för administratörer, 2 dagar/tillfällen 2,00 dagar/tillfällen Utskrivet: :39 Sida 19 av 20

20 4. Anbudsutvärdering 4.1. Tilldelningskriterier Ekonomiskt mest fördelaktigt anbud Vid bedömningen av anbuden kommer det anbud att antas som bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till nedanstående kriterier, angivna i prioriterad ordning: - Pris 40% - Funktioner som bör erbjudas 30% - Produktdemonstration 30% I enlighet med kapitel 12 och kapitel 15, LOU förbehåller sig den upphandlande myndigheten rätten att förkasta onormalt låga anbud, som efter inkommen skriftlig förklaring, inte påvisar tillfredställande svar kring anbudets prisnivå. För det fall två (2) eller flera anbud är likvärdiga (det vill säga lämnat lika totalpris) kommer anbuden rangordnas/ vinnande anbud utses genom lottning. Vid lottningsförfarande tillämpas samma principer som gäller för anbudsöppning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 9 kap 7. Av 12 kap. 1 andra stycket LOU följer att vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, ska myndigheten ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd Utvärderingsmodell- Relativ viktningsmodell Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet/anbuden utses genom att upphandlaren anger priskriterie/er och kvalitetskriterie/er och viktar dessa sinsemellan. Modellen bygger på att pris jämförs mellan anbuden. Lägst pris tilldelas maxpoäng medan övriga priser tilldelas poäng i förhållande till det lägsta anbudspriset. I systemet tilldelas det lägsta priset 100 poäng. Utskrivet: :39 Sida 20 av 20

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Jill Hedström 2015-11177 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-06-30 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Upphandling avseende

1. Upphandling avseende Förfrågningsunderlag 2015-02-11 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling Bemötandeutbildning Maj Välimaa 13144496-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-03-05 23:59 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Administrativa föreskrifter Drift av särskilt boende, Lindbacken, Säffle Diarie Nr SOC

Administrativa föreskrifter Drift av särskilt boende, Lindbacken, Säffle Diarie Nr SOC Administrativa föreskrifter Drift av särskilt boende, Lindbacken, Säffle Diarie Nr SOC2013.063 1 Innehåll 1.0 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGSOBJEKT... 3 1.3 BESKRIVNING AV SÄRSKILT

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger Förfrågningsunderlag 2012-05-31 Upphandlingsansvarig Solna Stad Upphandling Företagshälsovård Christina Kalnas 2012:28 Sista anbudsdag: 2012-07-03 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic /2015

Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic /2015 Förfrågningsunderlag 2016-04-13 Upphandlande organisation Upphandling Örebro universitet Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic 2.4.2-05167/2015

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-04 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET GÄVLEBORG Upphandling Handledning Psykosocial personal Charlotte Lövblom LS 2012/460 Sista anbudsdag: 2012-11-02 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

1 Föreskrifter. 2 Denna förfrågan. 1.1 Information om enheten. 1.2 Upphandlingen. 1.3 Upphandlingens form. 1.4 Avtals typ. 1.

1 Föreskrifter. 2 Denna förfrågan. 1.1 Information om enheten. 1.2 Upphandlingen. 1.3 Upphandlingens form. 1.4 Avtals typ. 1. 1 Föreskrifter 1.1 Information om enheten Den upphandlande enheten: Box 224 90105 Umeå Energi är ett modernt energiföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Krav på hårdvaran Lennart Halvarsson Dnr

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Krav på hårdvaran Lennart Halvarsson Dnr Förfrågningsunderlag 2014-05-08 Upphandlande organisation Arvika kommun Upphandling Nattillsyn - Hemtjänst Lennart Halvarsson Dnr 2014-206 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-02 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Datum bilaga 1a Dnr

Datum bilaga 1a Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende tekniska undersökningar inom området radiokommunikation, bilaga 1a till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Örnsköldsvik Kommun upphandlar - Service på hissar och rulltrappor -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Örnsköldsvik Kommun upphandlar - Service på hissar och rulltrappor -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Allmänna uppgifter upphandlar - -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1.1 Upphandlande myndighet och enheter Örnsköldsviks kommun, 212000-2445 Nygatan 16 891 88 Örnsköldsvik Handläggare:

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen Sida 1 (6) avseende Leverans av kortämnen Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland inbjuder härmed till anbudsgivning avseende leverans av kortämnen enligt handlingarna i detta förfrågningsunderlag.

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto Personligt Hälsokonto ANBUDSFÖRFRÅGAN - Sista dag för anbud är den 15 januari 2013 1/10 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Upphandlingsprocessen 3 1.2 Upphandlingens omfattning 3 1.3 Förfrågningsunderlaget 4 1.4

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5)

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Avropsförfrågan IT-utbildning Fiktivmyndigheten Sid 2 (5) 1 Avrop från ramavtal Fiktivmyndigheten inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer (nedan kallad Leverantörer) att lämna

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014 Krav&Kriterier 1 Allmän Orientering 1.1 Upphandlingen, org.nr: 212000 0977, inbjuder till anbudsgivning gällande utegym. Mer information om finns på www.engelholm.se. 1.2 Omfattning Upphandlingen omfattar

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Förfrågan vid direktupphandling av rekryteringstjänster

Förfrågan vid direktupphandling av rekryteringstjänster FÖRFRÅGAN 1(9) HR Förfrågan vid direktupphandling av rekryteringstjänster Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende direktupphandling av rekryteringstjänster.

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer