Konst och vetenskap går hand i hand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konst och vetenskap går hand i hand"

Transkript

1 stiftelsen viktor rydbergs skolor 2007/2008

2 Konst och vetenskap går hand i hand Art and science go hand in hand Louise Andersson och Louise Westerberg, grundare och arbetande styrelseledamöter, Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor. Louise Andersson och Louise Westerberg, founders and working boardmembers, Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor. stiftelsens VISION Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden. The Vision of Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor To lead the development in Swedish schools and to contribute to the improvement of quality in Swedish schools on the whole. The foundation s schools shall be forerunners in all areas. Verksamhetsidé, Viktor Rydberg Gymnasium Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. Concept, Viktor Rydberg Gymnasium Based on an overall view with focus on the individual, to offer an advanced academic level education that includes artistic creativity, with an aim to future studies and working life in Sweden and abroad. Verksamhetsidé, Viktor Rydbergs Samskola Att med eleven i centrum förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet. Concept, Viktor Rydbergs Samskola With the student in focus, to convey knowledge with teaching that is based on student prerequisites and which helps students develop their social and creative capabilities and to form a stable foundation for high school level studies.

3 Sedan starten 1994 har verksamhetens omfattning utvecklats, från ett litet nyskapande gymnasium med 104 elever, till dagens fyra skolor, med elever och 200 anställda. Det som driver expansionen är lusten till utveckling och vårt ansvar att förvalta den rika kompetens och kreativitet som finns inom organisationen. Våra mål är också högt ställda, då vi vill vara med om att leda och utveckla den svenska skolan. Antalet sökande, elevernas avgångsbetyg, såväl som externa och interna utvärderingar, ger oss bekräftelse på att vi lyckas i våra ambitioner. Vår uppgift är nu att se till att denna positiva utveckling fortgår. Since 1994 the organization has developed from one small, creative high school with 104 students to today s four schools with an enrolment of 1750 students and 200 members of staff. The driving force behind this expansion is the desire to develop and our sense of responsibility to manage and promote the extensive expertise and creativity that exists within the organization. Our goals are set high to be leaders in the development within the Swedish school system. The number of applicants, graduates grade point average, and both internal and external evaluations confirm that we are successful in reaching our objectives. Our goal is to ensure that this positive development continues. Bertil Hult, styrelseordförande/chairman of the Board hjärnan vill ha roligt brains want to have fun Hjärnan vill ha roligt det är tanken bakom verksamheten vid våra skolor, som vill ge eleverna en gedigen grund för fortsatta studier, och rika möjligheter att utveckla alla sina förmågor. Utvärderingar och feed back från tidigare elever visar tydligt att vi har lyckats väl. Därför är vi oroade av rege ringens förslag till ny gymnasieskola, som om den träder i kraft utan förändringar, kommer att göra gymnasiet mindre inspirerande, där möjligheterna att kombinera konst och vetenskap på de studieförberedande programmen i hög grad kommer att begränsas. Stiftelsen har lämnat in ett remissvar och arbetar för att förslaget ska revideras. Vi arbetar också med att utveckla pedagogiken till att än mer integrera kreativa uttryckssätt i den teoretiska undervisningen. Undersökningar visar att de engagerade lärarna och den höga kunskapsnivån är de främsta orsakerna till att man söker till stiftelsens skolor, som kännetecknas av pedagogisk frihet för lärarna och kontinuerliga utvärderingar, vilka ligger till grund för utvecklingsarbetet. Undervisningen har också en internationell prägel. Omkring 25% av undervisningen ges på engelska av lärare med engelska som modersmål. Ett annat prioriterat område är betygsättning och bedömning, där våra skolor samarbetar med varandra och med andra skolor. En målsättning för året har varit att an passa verksamheten till hållbar utveckling. Det innebär rent praktiska förändringar i matservering, sophantering, och återspeglar sig i teman för undervisning, såväl som elevernas projektarbeten. Brains want to have fun- is the underlying idea of our schools. We want them to provide students with a sound foundation for continued studies and rich opportunities to develop to their full capacity. Evaluations and feedback from former students confirm that we have been successful. Thus, we are concerned over the Government s proposal for a new high school reform. If the pro posal is adopted without modification, high schools will become less inspiring and the opportunities to combine art and science in the college preparatory study programs will become limited. The Board has submitted comments to the proposal, and is working to have it revised. We are also working to develop teaching so that creative expression is part of theoretical instruction to an even greater extent. Surveys show that our committed teachers and high level of knowledge are the primary reasons students apply to the Foundation s schools. The schools are characterized by pedagogical freedom for teachers and regular evaluations that form the basis of development. Instruction also has an international character. Around 25% of instruction is in English by teachers who are native English speakers. Another area of priority is setting grades and giving assessments. Our schools collaborate with each other and with other schools. One objective for the year has been to adapt the organization to sustainable development. This entails practical changes in food service and waste management, and the issue is reflected in teaching themes and student projects. Louise & Louise

4 VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, DJURSHOLM Rektor/Principal Bo Kristoffersson Viktor Rydbergs väg 29, Djursholm Verksamhetsstart/First year of activity 1994 Program/Study programs NV inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch SP inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch Antal elever/number of students 430 från 11 kommuner/430 students from 11 municipalities Antal elever per lärare/number of students per teacher 14 VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, ODENPLAN Norrtullsgatan ö.g., Stockholm Rektor/Principal Louisa Rolandsdotter Verksamhetsstart/First year of activity 1998 Program/Study programs NV, inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch NV, inriktning natur & musik/natural Science and Music Branch SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch SP, inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch Antal elever/number of students 350 från 28 kommuner/350 students from 28 municipalities Antal elever per lärare/number of students per teacher 14 Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Instämmer helt /instämmer Agree completely /agree Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Instämmer helt /instämmer Agree completely /agree VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school should be. 95% VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school should be. 95% Jag trivs i skolan. I am happy at school. 92% Jag trivs i skolan. I am happy at school. 92% Personalen anstränger sig för att skolan ska bli så bra som möjligt. Staff members work for the school to be as good as possible. 96% Personalen anstränger sig för att skolan ska bli så bra som möjligt. Staff members work for the school to be as good as possible. 92% Det är bra stämning i skolan. There is a positive atmosphere at school. 93% Det är bra stämning i skolan. There is a positive atmosphere at school. 89% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 90% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 92% Bo Kristoffersson, rektor, VRG Djursholm. Bo Kristoffersson, principal, VRG Djursholm. Louisa Rolandsdotter, rektor, VRG Odenplan. Louisa Rolandsdotter, principal, VRG Odenplan.

5 VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, JARLAPLAN Rektor/Principal Pernilla Hemmingsson Kungstensgatan 6, Stockholm Verksamhetsstart/First year of activity 2003 Program/Study programs SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch Estetiskt, inriktning dans/arts, Dance Branch Estetiskt, inriktning teater/arts, Theater Branch Estetiskt, inriktning bild och form/arts, Art and Design Branch Estetiskt, inriktning musik/arts, Music Branch Antal elever/number of students 430 från 31 kommuner/430 students from 31 municipalities VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA, djursholm Rektor/Principal Kerstin Hallén Viktor Rydbergs väg 2, Djursholm Verksamhetsstart/First year of activity 2004 Program/Study programs Högstadium åk 7 9/Junior high school, grades 7 9 Antal elever/number of students 500 Antal elever per lärare/number of students per teacher 14 Antal elever per lärare/number of students per teacher 14 Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Instämmer helt /instämmer Agree completely /agree Elevenkät VRS år Student survey 2008, year 9 students Instämmer helt /instämmer Agree completely /agree VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school should be. 97% VRS motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRS meets the demands for what a good school should be. 97% Jag trivs i skolan. I am happy at school. 92% Jag trivs i skolan. I am happy at school. 92% Personalen anstränger sig för att skolan ska bli så bra som möjligt. Staff members work for the school to be as good as possible. 96% Personalen anstränger sig för att skolan ska bli så bra som möjligt. Staff members work for the school to be as good as possible. 96% Det är bra stämning i skolan. There is a positive atmosphere at school. 93% Det är bra stämning i skolan. There is a positive atmosphere at school. 93% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 93% Jag kan rekommendera VRS till kommande elever. I can recommend VRS to future students. 93% Pernilla Hemmingsson, rektor, VRG Jarlaplan. Pernilla Hemmingsson, principal, VRG Jarlaplan. Kerstin Hallén, rektor, VRS Djursholm. Kerstin Hallén, principal, VRS Djursholm.

6 T Musikalen City of Angels För 14e året i rad satte Viktor Rydberg Gymnasium i januari upp en musikal, det här året musikalen City of Angels, av Coleman, Zippel och Gelbart, på Maximteatern. Eleverna producerar själva hela musikalen som sina 100-poängsprojekt, med allt från sång och dans till marknads föring och scenografi. År 2007 sattes We Will Rock You upp på Oscarsteatern och på samma scen spelades 2006 Blanche & Marie, som skrivits av lärare på VRG. City of Angels Musical For the 14th year in a row, Viktor Rydberg Gymnasium produced a musical. This year the musical was City of Angels by Coleman, Zippel and Gelbart, and it was shown at the Maxim Theater. Students produce the entire musical themselves as their 3rdyear 100 credit point project; production includes everything from singing and dancing to marketing and set design. We Will Rock You was produced at The Oscar Theater in Blanche & Marie, which was written by VRG teachers, was produced there in Bästa nutidsorienterare Melker Epstein Henriksson från nionde klass i Viktor Rydbergs Samskola hade alla rätt och blev 2007 års vinnare av Dagens Nyheters nutidsorientering. I nutidsorienteringen deltog högstadie ung domar från alla delar av landet. För vinnaren blev det prisutdelning på Kungliga slottet med drottning Silvia och Melker Epstein Henriksson fick också vara med när Nobelpriset delas ut i Konserthuset. HÄNDELSER highlights Most Knowledgeable of Contemporary Life Melker Epstein Henriksson, who was a ninth grader at Viktor Rydbergs Samskola at the time, answered all the questions correctly and was named the 2007 winner of Dagens Nyheter s contemporary knowledge competition. Around 300,000 junior high students from all over the country took part in the competition. The awards ceremony was held at the Royal Palace with Queen Silvia, and Melker Epstein Henriksson was also in attendance when the Nobel Prize was awarded at the Stockholm Concert Hall. FIRST LEGO League Viktor Rydbergs Samskola var den enda svenska skola som vann pris i den skandinaviska finalen i FIRST LEGO League i Danmark i december. Samskolans elever i åk 8 arbetade med ett teknikprojekt och deltog i en tävling med tema förnybar energi.efter att ha tävlat och vunnit i Sverige fick eleverna möjlighet att åka till den skandinaviska finalen i Danmark. Till skillnad från klassisk uppgiftslösning med ett facit kräver FIRST LEGO League kreativ problemlösning. Eleverna tävlar i lag med sin egen designade robot och ska på en spelplan lösa ett antal problem. För att klara detta måste de under pågående tävling modifiera och omprogrammera roboten. FIRST LEGO League Viktor Rydbergs Samskola was the first Swedish school to win an award in the Scandinavian final of FIRST LEGO League in Denmark, which is held in December. Samskolan s 8th grade students worked on a technology project, and took part in a competition on renewable energy. After competing and subsequently winning in Sweden, the students traveled to the Scandinavian final in Denmark. As opposed to a more traditional assignment with a given answer, FIRST LEGO League requires creative problem solving. Students compete on teams with a robot of their own design. They must resolve a number of problems, which means they must modify and reprogram the robot during the course of the competition. Unga Forskares stipendium Kristin Lindberg, VRG Odenplan, tävlade och vann stipendium med sitt 100 poängsprojekt Syntes av modifierad flavin i Unga Forskares tävling i naturvetenskap och teknik. Kristin bevisade att sulfoxider, som används i framtagning av läkemedel som t ex Losec och Clinoril, kan framställas effektivt och mer miljövänligt än vad de gör idag, genom att använda ett syntetiskt och återanvändbart flavin. Kristin vann en vecka på ett Crime Scene Investigation-camp i Danmark. Young Researcher Scholarship Kristin Lindberg, VRG Odenplan, competed in and won the Unga Forskare competition, which is a science and technology competition for young researchers. She entered her 3rd year 100 credit point project entitled Synthesis of Modified Flavin (in Swedish). Kristin proved that sulfoxides, which are used when producing drugs such as Losec and Clinoril, can be produced efficiently and in a more environmentally friendly manner than is the case today by using a synthetic and recyclable flavin. Kristin won a week at a Crime Scene Investigation camp in Denmark.

7 A Miljögala räddade kvm regnskog Som en del i det pågående miljöarbetet på Viktor Rydbergs skolor tog Viktor Rydberg Jarlaplans miljögrupp initiativ till miljögalan Over the Rainforest, en galakväll där alla intäkter oavkortat gick till att rädda regnskogen. Även före detta elever, föräldrar och företag ställde upp. Intäkterna räckte till att att köpa kvm regnskog i Ecuador genom föreningen Rädda regnskog. Environmental Gala Saved 170,000 Square Meters of Rainforest As one aspect of ongoing environmental initiatives at the Viktor Rydberg schools, the environmental group at Viktor Rydberg Jarlaplan organized the Over the Rainforest gala. All of the proceeds from the gala evening went towards saving the rainforest. Former students, parents and various companies also offered their support. There were enough proceeds to purchase 171,650 square meters of rainforest in Ecuador via the Rädda Regnskog association. 0 Give Gig för Guatemala Elever från Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan anordnade en välgörenhetskonsert till förmån för en skola i Guatemala, som nu kommer att få en kemisal för de insamlade pengarna. Konserten var kulmen för ett samarbetsprojekt mellan eleverna i spanska och eleverna på naturvetenskapsprogrammets musikprofil. Uppgiften var att hitta musik med koppling till temat en bättre värld och framföra den i form av en konsert med ett välgörande ändamål. Skolans elever i spanska hade redan ett fadderbarn i Guatemala och barnets by kontaktades och det bestämdes att de insamlade pengarna skulle skänkas till skolan. Give Gig for Guatemala Students from Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan organized a charity concert on behalf of a school in Guatemala. The proceeds from the concert will enable the Guatemalan school to obtain a chemistry laboratory. The concert was the culmination of a project in partnership between students of spanish and natural science music profile students. The assignment involved finding music associated with the theme of a better world, and then performing it in a charity concert. The school s Spanish students were already sponsoring a child in Guatemala. The child s village was con tacted and a decision was made to donate the money that was collected to the school. Två kulturstipendiater Alicia Rempler och Peder Berggren fick i maj var sitt kulturstipendium från Danderyds kommun. Båda gick estetprogrammet på Jarlaplan med inriktning musik, Alicia med sång och Peder med piano som huvudinstrument. Two Cultural Scholarship Students Alicia Rempler and Peder Berggren each received a cultural scholarship from Danderyd Municipality in May. Both students attended the fine arts program with a focus on music at Jarlaplan. Alicia s concentration was on voice and Peter s was on the piano. S Tredjepris i uppsatstävling mot våld Elsa Kugelberg på VRG Jarlaplan vann 3:e priset i Emerichfondens uppsatstävling för gymnasieelever. Hon vann pris med upp satsen What we can learn from the History of the Olympic Games som handlade om problematiken kring att en diktatur som Kina arrangerar OS. Juryns motivering var: "En tydlig och stark argumentering som belyser faran med att låta diktaturer arrangera olympiska spel. Historien visar att idrott och politik inte går att skilja åt." Emerichfonden är Fonden Mot Våld För Mänsklighet och fondens syfte är att stödja insatser av och för ungdomar som inom grundskolan och gymnasiet arbetar för att förhindra våld och för att öka förståelsen mellan människor med olika bakgrund. Third Place in an Essay Competition against Violence Elsa Kugelberg at VRG Jarlaplan won 3rd place in the Emerichfonden s essay competition for high school students. She won with her essay entitled What we can learn from the History of the Olympic Games. It dealt with the problematic issue of a dictatorship such as China organizing the Olympic Games. The jury s justification was: Lucid and substantial argumentation that elucidates the hazards of allowing a dictatorship to organize the Olympic Games. History shows the impossibility of separating sports from politics. The Emerichfonden foundation works to counteract violence against mankind. It supports initiatives by and for young people at junior high school and high school level who work to prevent violence, as well as works to increase understanding between people with diverse backgrounds. U Guld i Basket DM Samskolans pojkar födda 92/93 satsade hårt på att vinna distriktsmästerskapet i basket och lyckades. Bland 20 del tag ande lag och flera mycket jämna matcher vann till slut laget finalen med de jämna siffrorna 43 mot 41.

8 Gold in Basketball District Championships Samskolan s boys who were born in 1992 and 1993 put their minds to winning the district championship in basketball and succeeded. As one of 20 teams taking part in the competition, the team played several close matches to finally win, 43 to 41. A Samarbete med Rinkeby I april fick dramakursen på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan besök av 24 femteklassare från Bredbyskolan i Rinkeby. VRG-eleverna spelade upp två teaterföreställningar som tog upp problem kring förtryck och lögn, utifrån förslag från femteklassarna. Föreställningarna utmynnade i att skådespelarna och eleverna från Rinkeby diskuterade hur pjäsernas slut kan förbättras. Collaboration with Rinkeby Twenty-four fifth graders from Bredbyskolan in Rinkeby visited the drama class at Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan in April. Upon request of the fifth graders, the VRG students put on two theater performances on the theme of repression and lies. The performances were concluded with the actors and Rinkeby students discussing how the end of the plays could be improved. Kunskap genom rollspel på gymnasiet Kurserna MEP, Model European Parliament, och MUN, Model United Nations, har rollspel som inlärningsmetod. Man genomför parlament och sessioner enligt samma protokoll som i verkligheten, deltar i utskottsarbete, bereder frågor och avslutar sedan med debatt. Tanken med verksamheten i MEP är att höja unga människors intresse och förståelse för det europeiska samarbetet och syftet med MUN att ge en förståelse för hur FN fungerar, hur internationella konflikter uppstår och hur man försöker lösa dem. Över 200 elever på skolorna gick dessa kurser under läsåret, vilket ledde till att skolan representerades av elever på MEP i Rom och Stockholm, samt MEP Baltic i Riga. Även i andra internationella rollspel deltog VRG-elever; 10 elever deltog i Global Youth Summit Ankara och ytterligare 10 elever deltog i European Youth Parliament i Umeå, efter att ha vunnit en uppsatstävling. Tre av dessa elever gick vidare och skall representera Skandinavien i denna debattävling i Paris Learning by Roll Play The MEP (Model European Parliament) and MUN (Model United Nations) courses use roll play as a method of instruction on high school level. The roll plays involve parliamentary sessions that correspond to the same type of proceedings that go on in real life. Students take part in committee work, prepare questions and then conclude the roll play with a debate. The MEP concept aims to increase young people s interest in and understanding of European cooperation. MUN aims to increase understanding for how the FN works, how international conflicts arise and what attempts are made to resolve them. Over 200 students at the schools attended the courses over the school year, which resulted in VRG students being represented at MEP in Rome and Stockholm, and MEP Baltic in Riga. VRG students also took part in other international roll plays 10 students attended the Global Youth Summit Ankara, and an additional 10 students participated in European Youth Parliament in Umeå after having won an essay competition. Three of these students will go on to represent Scandinavia in the debate competition in Paris in Internationellt MEP-möte i Stockholm Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm och Stockholms Stads utbildningsförvaltning stod som värdar för den 28:e upplagan av den internationella parlamentssessionen Model European Parliament. Under en vecka i april möttes 150 ungdomar från hela Europa i Stockholm för att utöva europapolitik enligt EU:s procedur. Tillsammans simulerade europeiska ambassadörer och ung domar, svenska politiker och elever från Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm, Tensta Gymnasium och Thorildsplan Gymnasium EU-parlamentet i olika kommittéer och sessioner. International MEP Meeting in Stockholm Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm and the City of Stockholm s education administration hosted the 28th international parliamentary session of Model European Parliament. Over the course of one week in April, 150 students from all over Europe gathered in Stockholm to practice European politics according to EU procedures. European ambassadors and young people, Swedish politicians and students from Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm, Tensta Gymnasium and Thorildsplan Gymnasium simulated various committees and sessions. 3 Samarbete med UI Viktor Rydberg Gymnasium har ett samarbete med Utrikespolitiska Institutet, som innebär att VRG-elever får åhöra föreläsningar. I år anordnade också UI, i samarbete med United World College, Tällberg Foundation, Viktor Rydberg Gymnasium och Blackebergs gymnasium, en temadag med globalisering i fokus. Under en dag samlades 100 elever för att diskutera globalisering och integration och för att lyssna till den svenske globaliseringsexperten Thomas

9 Ries och den amerikanske medborgarrättsadvokaten Clifford Johnson. Collaboration with UI Viktor Rydberg Gymnasium cooperates with The Swedish Institute of Foreign Affairs (UI), which enables VRG students to attend lectures. This past year, UI also organized a day on the topic of globalization in collaboration with United World College, Tällberg Foundation, Viktor Rydberg Gymnasium and Blackebergs gymnasium. A hundred students gathered for one day to discuss globalization and integration, as well as to listen to Swedish globalization expert Thomas Ries and American civil rights lawyer Clifford Johnson speak. n Seger i SIPSI SIPSI-utbytet är ett idrottsutbyte mellan Grennaskolan, Lundsbergs Skola, Sigtunaskolan, Enskilda Gymnasiet och Viktor Rydbergs skolor. Samskolan deltog i fotbollsutbytet för högstadiet som hålls i Gränna en gång om året och vann i överlägsen stil, total målskillnad på 48 1 på fyra matcher. Efter tredje vinsten i rad fick VRS behålla vandringspokalen för alltid. SIPSI Win SIPSI is a sports exchange between grennaskolan, Lundsbergs Skola, Sigtunaskolan, Enskilda Gymnasiet and the Viktor Rydberg schools. Samskolan took part in the soccer exchange for junior high students that is held once a year in Gränna. The school won big the total goal difference was 48-1 for four games. VRS won for the third year in a row, and was permanently awarded the challenge cup. 6 Lawrenceville-stipendiat Bland många sökande och efter intervju och språktest fick Josefin Dahlerus, elev på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan, Sverige-Amerika Stiftelsens stipendium för studier i USA. Stiftelsen delar ut ett stipendium per år och det gäller för ett läsår vid The Lawrenceville School, en högt rankad skola, belägen i New Jersey, USA. Lawrenceville Scholarship After competing among a large number of applicants, being subjected to an interview and a language test, Josefin Dahlerus, who is a student at Viktor Rydberg Gym nasium Odenplan, was awarded the Sweden-America Foundation s scholarship to study in the U.S. The Foundation awards one scholarship every year to study a year abroad at the Lawrenceville School, which is a highly ranked institution located in New Jersey, USA. o Världsmästare i buktaleri Buktalaren och VRG-eleven Cecilia Andrén ställde upp och vann tävlingen Talang 2007 på TV4. Som artist kallar sig Cecilia för Zillah och uppträder tillsammans med apan Totte. Cecilia använde delar av prissumman till att i juli åka till Championship Of Performing Art i Hollywood. Zillah och Totte vann varieté-klassen bland 800 deltagare och kan titulera sig 2008 Grand Champion of the World. World Champion Ventriloquist Ventriloquist and VRG student Cecilia Andrén won TV4 s Talang 2007 talent show. Cecilia s stage name is Zillah, and she performs with Totte, a monkey. Cecilia used part of her prize money to compete in the Championship of Performing Art that was held in Hollywood. Zillah and Totte won the variety show category with over 800 competitors; Cecilia can now call herself 2008 Grand Champion of the World. CSharepoint Under läsåret 2007/2008 blev den sista delen i utbyggnaden av portalen Sharepoint klar och är nu ett arbetsverktyg för alla lärare och elever. Sharepoint är ett avancerat internt datanätverk som gör att allt material på skolan blir tillgängligt via Internet. Det underlättar samarbetet mellan lärare som kan dela kursupplägg, prov och uppgifter med varandra på en kurssajt. För eleverna innebär Sharepoint att man kan komma åt sitt kursmaterial hemifrån, att man kan kommunicera med varandra och dela arbeten fast man befinner sig på olika ställen. Elevarbeten kan lämnas in och rättas på kurssajten utan att papper behöver användas. Sharepoint integrerar med , kalendrar och alla andra verktyg som är så viktiga för att hålla en kommunikations intensiv verksamhet som en skola igång. Sharepoint The final segment of the Sharepoint portal was completed over the course of the 2007/2008 school year, meaning that students and teachers can now use it as a tool. Sharepoint is an advanced internal data network that makes all of the schools materials accessible via the Internet. This facilitates cooperation among teachers since they are able to share course information, tests and assignments with one another on a course site. Sharepoint allows student to access course material from home, as well as enables them to communicate and share work even if they are at different places. Student assign ments can be submitted and corrected on the course site without the necessity of using paper. Sharepoint integrates with , calendars and all the other important tools needed to keep an extremely communication-rich organization such as a school going.

10 VRG Djursholm Antal förstahandssökande per plats/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Number of first choice applicants per spot Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ekonomi/social science program, economics branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch n.a. Admission points per program (median) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch n.a. Max = 320/Maximum = 320 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 93% 99% 94% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG odenplan Antal förstahandssökande per plats/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Number of first choice applicants per spot Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch (en naturklass extra 2008)/ Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch (one extra class in Natural science 2008) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Admission points per program (median) Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 320/Maximum = 320 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Naturvetenskapsprogrammet med musikprofil maxpoäng Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch = antagningsprov = 420/Natural science program with music profile maximum number of points = admission test = 420 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 94% 97% 100% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG jarlaplan Antal förstahandssökande per plats/ Estetiskt program inr bild/arts program, art branch Number of first choice applicants per spot Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch Estetiskt program inr teater/arts program, theater branch Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Intagningspoäng per program (medianen)/ estetiskt program inr bild/arts program, art branch Admission points per program (median) Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiska programmets maxpoäng= i antagnings- Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch prov = 640/Arts program maximum number of points estetiskt program inr teater/arts program, theater branch = admission test = 640 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Avgångspoäng i medeltal/final points, average Estetiskt program/arts program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 95% 94% 88% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation Viktor Rydbergs Samskola Avgångspoäng i snitt åk 9 (medianen)/final points in grade 9 (median) Max = 320/Maximum = 320 årets siffror/annual figures 2007/2008 miljoner sek/sek million Stiftelsens intäkter/foundation s revenues Personalkostnader/Staff costs Övriga kostnader/other costs Resultat/Results 2 006

11

12

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium,

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium, stiftelsen viktor rydbergs skolor 2008/2009 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Bakre raden: Pernilla Hemmingsson, Kerstin Hallén, Louisa Rolandsdotter och Bo Kristoffersson, rektorer,

Läs mer

hjärnan vill ha roligt entertain your brain

hjärnan vill ha roligt entertain your brain stiftelsen viktor rydbergs skolor 2010/2011 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Styrelsen/The board: Thomas Hvid, Louise Andersson Ankarcrona, Fredrik Palmstierna, Stefan Persson,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt,

Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade. Verksamheten i stiftelsens skolor har det här året, som vanligt, STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2009/2010 K O N S T O C H V E T E N S K A P G Å R H A N D I H A N D FOTOGRAF TINA AXELSSON Världen ser annorlunda ut idag, jämfört med när vi startade vår första skola

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION 2013/2014 Ledningen har ordet / Words from management Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor drivs utifrån tanken att vetenskap och konst

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Stiftelsen Viktor RydbergS Skolor

Stiftelsen Viktor RydbergS Skolor Stiftelsen Viktor RydbergS Skolor 2012/2013 Kerstin Jakobsson Hallén - Skolchef/CED, Louise Westerberg - Grundare/Founder, Louise Ankarcrona - Grundare/Founder Grundarna har ordet / Words from the founders

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center

Mukono - Vimmerby. Young peoples voices in developing a youth center Mukono - Vimmerby Young peoples voices in developing a youth center Lena Hallengren, former Swedish Minister of Youth. Lena Hallengren, tidigare svenska Ungdomsministern. Background On May 5, 2006 former

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 The Global School Education for Sustainable Development Mathias Demetriades & Johanna Lund Rockliffe

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Ledarskap Coaching. "Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv

Ledarskap Coaching. Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv Ledarskap Coaching "Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv 1 Utveckling av unga utövare Coaching Talang Coachens roll Arbetssätt - Coaching filosofi - Kierkegaard Coachens utveckling Coachingens

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Storyline & Maths Courses

Storyline & Maths Courses Storyline & Maths Courses Utbildningsforvaltningens Matematiksatsning Medioteket, Stockholm City, Sweden May & September 2010 At the invitation of advisers led by Mait Adegard working with curriculum development

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

Butterfly Förskola AB

Butterfly Förskola AB Butterfly Förskola AB Verksamhetsberättelse Gäller för tiden HT 2013-VT 2014 Preschool activity report Valid for the period FT 2013-ST 2014 Sammanställning av pedagogisk verksamhet på Butterfly Förskola,

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer