Konst och vetenskap går hand i hand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konst och vetenskap går hand i hand"

Transkript

1 stiftelsen viktor rydbergs skolor 2007/2008

2 Konst och vetenskap går hand i hand Art and science go hand in hand Louise Andersson och Louise Westerberg, grundare och arbetande styrelseledamöter, Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor. Louise Andersson och Louise Westerberg, founders and working boardmembers, Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor. stiftelsens VISION Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden. The Vision of Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor To lead the development in Swedish schools and to contribute to the improvement of quality in Swedish schools on the whole. The foundation s schools shall be forerunners in all areas. Verksamhetsidé, Viktor Rydberg Gymnasium Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands. Concept, Viktor Rydberg Gymnasium Based on an overall view with focus on the individual, to offer an advanced academic level education that includes artistic creativity, with an aim to future studies and working life in Sweden and abroad. Verksamhetsidé, Viktor Rydbergs Samskola Att med eleven i centrum förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet. Concept, Viktor Rydbergs Samskola With the student in focus, to convey knowledge with teaching that is based on student prerequisites and which helps students develop their social and creative capabilities and to form a stable foundation for high school level studies.

3 Sedan starten 1994 har verksamhetens omfattning utvecklats, från ett litet nyskapande gymnasium med 104 elever, till dagens fyra skolor, med elever och 200 anställda. Det som driver expansionen är lusten till utveckling och vårt ansvar att förvalta den rika kompetens och kreativitet som finns inom organisationen. Våra mål är också högt ställda, då vi vill vara med om att leda och utveckla den svenska skolan. Antalet sökande, elevernas avgångsbetyg, såväl som externa och interna utvärderingar, ger oss bekräftelse på att vi lyckas i våra ambitioner. Vår uppgift är nu att se till att denna positiva utveckling fortgår. Since 1994 the organization has developed from one small, creative high school with 104 students to today s four schools with an enrolment of 1750 students and 200 members of staff. The driving force behind this expansion is the desire to develop and our sense of responsibility to manage and promote the extensive expertise and creativity that exists within the organization. Our goals are set high to be leaders in the development within the Swedish school system. The number of applicants, graduates grade point average, and both internal and external evaluations confirm that we are successful in reaching our objectives. Our goal is to ensure that this positive development continues. Bertil Hult, styrelseordförande/chairman of the Board hjärnan vill ha roligt brains want to have fun Hjärnan vill ha roligt det är tanken bakom verksamheten vid våra skolor, som vill ge eleverna en gedigen grund för fortsatta studier, och rika möjligheter att utveckla alla sina förmågor. Utvärderingar och feed back från tidigare elever visar tydligt att vi har lyckats väl. Därför är vi oroade av rege ringens förslag till ny gymnasieskola, som om den träder i kraft utan förändringar, kommer att göra gymnasiet mindre inspirerande, där möjligheterna att kombinera konst och vetenskap på de studieförberedande programmen i hög grad kommer att begränsas. Stiftelsen har lämnat in ett remissvar och arbetar för att förslaget ska revideras. Vi arbetar också med att utveckla pedagogiken till att än mer integrera kreativa uttryckssätt i den teoretiska undervisningen. Undersökningar visar att de engagerade lärarna och den höga kunskapsnivån är de främsta orsakerna till att man söker till stiftelsens skolor, som kännetecknas av pedagogisk frihet för lärarna och kontinuerliga utvärderingar, vilka ligger till grund för utvecklingsarbetet. Undervisningen har också en internationell prägel. Omkring 25% av undervisningen ges på engelska av lärare med engelska som modersmål. Ett annat prioriterat område är betygsättning och bedömning, där våra skolor samarbetar med varandra och med andra skolor. En målsättning för året har varit att an passa verksamheten till hållbar utveckling. Det innebär rent praktiska förändringar i matservering, sophantering, och återspeglar sig i teman för undervisning, såväl som elevernas projektarbeten. Brains want to have fun- is the underlying idea of our schools. We want them to provide students with a sound foundation for continued studies and rich opportunities to develop to their full capacity. Evaluations and feedback from former students confirm that we have been successful. Thus, we are concerned over the Government s proposal for a new high school reform. If the pro posal is adopted without modification, high schools will become less inspiring and the opportunities to combine art and science in the college preparatory study programs will become limited. The Board has submitted comments to the proposal, and is working to have it revised. We are also working to develop teaching so that creative expression is part of theoretical instruction to an even greater extent. Surveys show that our committed teachers and high level of knowledge are the primary reasons students apply to the Foundation s schools. The schools are characterized by pedagogical freedom for teachers and regular evaluations that form the basis of development. Instruction also has an international character. Around 25% of instruction is in English by teachers who are native English speakers. Another area of priority is setting grades and giving assessments. Our schools collaborate with each other and with other schools. One objective for the year has been to adapt the organization to sustainable development. This entails practical changes in food service and waste management, and the issue is reflected in teaching themes and student projects. Louise & Louise

4 VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, DJURSHOLM Rektor/Principal Bo Kristoffersson Viktor Rydbergs väg 29, Djursholm Verksamhetsstart/First year of activity 1994 Program/Study programs NV inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch SP inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch Antal elever/number of students 430 från 11 kommuner/430 students from 11 municipalities Antal elever per lärare/number of students per teacher 14 VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, ODENPLAN Norrtullsgatan ö.g., Stockholm Rektor/Principal Louisa Rolandsdotter Verksamhetsstart/First year of activity 1998 Program/Study programs NV, inriktning natur/natural Science, Natural Science Branch NV, inriktning natur & musik/natural Science and Music Branch SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch SP, inriktning ekonomi/social Science, Economics Branch Antal elever/number of students 350 från 28 kommuner/350 students from 28 municipalities Antal elever per lärare/number of students per teacher 14 Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Instämmer helt /instämmer Agree completely /agree Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Instämmer helt /instämmer Agree completely /agree VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school should be. 95% VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school should be. 95% Jag trivs i skolan. I am happy at school. 92% Jag trivs i skolan. I am happy at school. 92% Personalen anstränger sig för att skolan ska bli så bra som möjligt. Staff members work for the school to be as good as possible. 96% Personalen anstränger sig för att skolan ska bli så bra som möjligt. Staff members work for the school to be as good as possible. 92% Det är bra stämning i skolan. There is a positive atmosphere at school. 93% Det är bra stämning i skolan. There is a positive atmosphere at school. 89% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 90% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 92% Bo Kristoffersson, rektor, VRG Djursholm. Bo Kristoffersson, principal, VRG Djursholm. Louisa Rolandsdotter, rektor, VRG Odenplan. Louisa Rolandsdotter, principal, VRG Odenplan.

5 VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, JARLAPLAN Rektor/Principal Pernilla Hemmingsson Kungstensgatan 6, Stockholm Verksamhetsstart/First year of activity 2003 Program/Study programs SP, inriktning samhälle/social Science, Social Science Branch Estetiskt, inriktning dans/arts, Dance Branch Estetiskt, inriktning teater/arts, Theater Branch Estetiskt, inriktning bild och form/arts, Art and Design Branch Estetiskt, inriktning musik/arts, Music Branch Antal elever/number of students 430 från 31 kommuner/430 students from 31 municipalities VIKTOR RYDBERGS SAMSKOLA, djursholm Rektor/Principal Kerstin Hallén Viktor Rydbergs väg 2, Djursholm Verksamhetsstart/First year of activity 2004 Program/Study programs Högstadium åk 7 9/Junior high school, grades 7 9 Antal elever/number of students 500 Antal elever per lärare/number of students per teacher 14 Antal elever per lärare/number of students per teacher 14 Elevenkät åk Student survey 2008, 3rd year students Instämmer helt /instämmer Agree completely /agree Elevenkät VRS år Student survey 2008, year 9 students Instämmer helt /instämmer Agree completely /agree VRG motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRG meets the demands for what a good school should be. 97% VRS motsvarar de krav man kan ha på en bra skola. VRS meets the demands for what a good school should be. 97% Jag trivs i skolan. I am happy at school. 92% Jag trivs i skolan. I am happy at school. 92% Personalen anstränger sig för att skolan ska bli så bra som möjligt. Staff members work for the school to be as good as possible. 96% Personalen anstränger sig för att skolan ska bli så bra som möjligt. Staff members work for the school to be as good as possible. 96% Det är bra stämning i skolan. There is a positive atmosphere at school. 93% Det är bra stämning i skolan. There is a positive atmosphere at school. 93% Jag kan rekommendera VRG till kommande elever. I can recommend VRG to future students. 93% Jag kan rekommendera VRS till kommande elever. I can recommend VRS to future students. 93% Pernilla Hemmingsson, rektor, VRG Jarlaplan. Pernilla Hemmingsson, principal, VRG Jarlaplan. Kerstin Hallén, rektor, VRS Djursholm. Kerstin Hallén, principal, VRS Djursholm.

6 T Musikalen City of Angels För 14e året i rad satte Viktor Rydberg Gymnasium i januari upp en musikal, det här året musikalen City of Angels, av Coleman, Zippel och Gelbart, på Maximteatern. Eleverna producerar själva hela musikalen som sina 100-poängsprojekt, med allt från sång och dans till marknads föring och scenografi. År 2007 sattes We Will Rock You upp på Oscarsteatern och på samma scen spelades 2006 Blanche & Marie, som skrivits av lärare på VRG. City of Angels Musical For the 14th year in a row, Viktor Rydberg Gymnasium produced a musical. This year the musical was City of Angels by Coleman, Zippel and Gelbart, and it was shown at the Maxim Theater. Students produce the entire musical themselves as their 3rdyear 100 credit point project; production includes everything from singing and dancing to marketing and set design. We Will Rock You was produced at The Oscar Theater in Blanche & Marie, which was written by VRG teachers, was produced there in Bästa nutidsorienterare Melker Epstein Henriksson från nionde klass i Viktor Rydbergs Samskola hade alla rätt och blev 2007 års vinnare av Dagens Nyheters nutidsorientering. I nutidsorienteringen deltog högstadie ung domar från alla delar av landet. För vinnaren blev det prisutdelning på Kungliga slottet med drottning Silvia och Melker Epstein Henriksson fick också vara med när Nobelpriset delas ut i Konserthuset. HÄNDELSER highlights Most Knowledgeable of Contemporary Life Melker Epstein Henriksson, who was a ninth grader at Viktor Rydbergs Samskola at the time, answered all the questions correctly and was named the 2007 winner of Dagens Nyheter s contemporary knowledge competition. Around 300,000 junior high students from all over the country took part in the competition. The awards ceremony was held at the Royal Palace with Queen Silvia, and Melker Epstein Henriksson was also in attendance when the Nobel Prize was awarded at the Stockholm Concert Hall. FIRST LEGO League Viktor Rydbergs Samskola var den enda svenska skola som vann pris i den skandinaviska finalen i FIRST LEGO League i Danmark i december. Samskolans elever i åk 8 arbetade med ett teknikprojekt och deltog i en tävling med tema förnybar energi.efter att ha tävlat och vunnit i Sverige fick eleverna möjlighet att åka till den skandinaviska finalen i Danmark. Till skillnad från klassisk uppgiftslösning med ett facit kräver FIRST LEGO League kreativ problemlösning. Eleverna tävlar i lag med sin egen designade robot och ska på en spelplan lösa ett antal problem. För att klara detta måste de under pågående tävling modifiera och omprogrammera roboten. FIRST LEGO League Viktor Rydbergs Samskola was the first Swedish school to win an award in the Scandinavian final of FIRST LEGO League in Denmark, which is held in December. Samskolan s 8th grade students worked on a technology project, and took part in a competition on renewable energy. After competing and subsequently winning in Sweden, the students traveled to the Scandinavian final in Denmark. As opposed to a more traditional assignment with a given answer, FIRST LEGO League requires creative problem solving. Students compete on teams with a robot of their own design. They must resolve a number of problems, which means they must modify and reprogram the robot during the course of the competition. Unga Forskares stipendium Kristin Lindberg, VRG Odenplan, tävlade och vann stipendium med sitt 100 poängsprojekt Syntes av modifierad flavin i Unga Forskares tävling i naturvetenskap och teknik. Kristin bevisade att sulfoxider, som används i framtagning av läkemedel som t ex Losec och Clinoril, kan framställas effektivt och mer miljövänligt än vad de gör idag, genom att använda ett syntetiskt och återanvändbart flavin. Kristin vann en vecka på ett Crime Scene Investigation-camp i Danmark. Young Researcher Scholarship Kristin Lindberg, VRG Odenplan, competed in and won the Unga Forskare competition, which is a science and technology competition for young researchers. She entered her 3rd year 100 credit point project entitled Synthesis of Modified Flavin (in Swedish). Kristin proved that sulfoxides, which are used when producing drugs such as Losec and Clinoril, can be produced efficiently and in a more environmentally friendly manner than is the case today by using a synthetic and recyclable flavin. Kristin won a week at a Crime Scene Investigation camp in Denmark.

7 A Miljögala räddade kvm regnskog Som en del i det pågående miljöarbetet på Viktor Rydbergs skolor tog Viktor Rydberg Jarlaplans miljögrupp initiativ till miljögalan Over the Rainforest, en galakväll där alla intäkter oavkortat gick till att rädda regnskogen. Även före detta elever, föräldrar och företag ställde upp. Intäkterna räckte till att att köpa kvm regnskog i Ecuador genom föreningen Rädda regnskog. Environmental Gala Saved 170,000 Square Meters of Rainforest As one aspect of ongoing environmental initiatives at the Viktor Rydberg schools, the environmental group at Viktor Rydberg Jarlaplan organized the Over the Rainforest gala. All of the proceeds from the gala evening went towards saving the rainforest. Former students, parents and various companies also offered their support. There were enough proceeds to purchase 171,650 square meters of rainforest in Ecuador via the Rädda Regnskog association. 0 Give Gig för Guatemala Elever från Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan anordnade en välgörenhetskonsert till förmån för en skola i Guatemala, som nu kommer att få en kemisal för de insamlade pengarna. Konserten var kulmen för ett samarbetsprojekt mellan eleverna i spanska och eleverna på naturvetenskapsprogrammets musikprofil. Uppgiften var att hitta musik med koppling till temat en bättre värld och framföra den i form av en konsert med ett välgörande ändamål. Skolans elever i spanska hade redan ett fadderbarn i Guatemala och barnets by kontaktades och det bestämdes att de insamlade pengarna skulle skänkas till skolan. Give Gig for Guatemala Students from Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan organized a charity concert on behalf of a school in Guatemala. The proceeds from the concert will enable the Guatemalan school to obtain a chemistry laboratory. The concert was the culmination of a project in partnership between students of spanish and natural science music profile students. The assignment involved finding music associated with the theme of a better world, and then performing it in a charity concert. The school s Spanish students were already sponsoring a child in Guatemala. The child s village was con tacted and a decision was made to donate the money that was collected to the school. Två kulturstipendiater Alicia Rempler och Peder Berggren fick i maj var sitt kulturstipendium från Danderyds kommun. Båda gick estetprogrammet på Jarlaplan med inriktning musik, Alicia med sång och Peder med piano som huvudinstrument. Two Cultural Scholarship Students Alicia Rempler and Peder Berggren each received a cultural scholarship from Danderyd Municipality in May. Both students attended the fine arts program with a focus on music at Jarlaplan. Alicia s concentration was on voice and Peter s was on the piano. S Tredjepris i uppsatstävling mot våld Elsa Kugelberg på VRG Jarlaplan vann 3:e priset i Emerichfondens uppsatstävling för gymnasieelever. Hon vann pris med upp satsen What we can learn from the History of the Olympic Games som handlade om problematiken kring att en diktatur som Kina arrangerar OS. Juryns motivering var: "En tydlig och stark argumentering som belyser faran med att låta diktaturer arrangera olympiska spel. Historien visar att idrott och politik inte går att skilja åt." Emerichfonden är Fonden Mot Våld För Mänsklighet och fondens syfte är att stödja insatser av och för ungdomar som inom grundskolan och gymnasiet arbetar för att förhindra våld och för att öka förståelsen mellan människor med olika bakgrund. Third Place in an Essay Competition against Violence Elsa Kugelberg at VRG Jarlaplan won 3rd place in the Emerichfonden s essay competition for high school students. She won with her essay entitled What we can learn from the History of the Olympic Games. It dealt with the problematic issue of a dictatorship such as China organizing the Olympic Games. The jury s justification was: Lucid and substantial argumentation that elucidates the hazards of allowing a dictatorship to organize the Olympic Games. History shows the impossibility of separating sports from politics. The Emerichfonden foundation works to counteract violence against mankind. It supports initiatives by and for young people at junior high school and high school level who work to prevent violence, as well as works to increase understanding between people with diverse backgrounds. U Guld i Basket DM Samskolans pojkar födda 92/93 satsade hårt på att vinna distriktsmästerskapet i basket och lyckades. Bland 20 del tag ande lag och flera mycket jämna matcher vann till slut laget finalen med de jämna siffrorna 43 mot 41.

8 Gold in Basketball District Championships Samskolan s boys who were born in 1992 and 1993 put their minds to winning the district championship in basketball and succeeded. As one of 20 teams taking part in the competition, the team played several close matches to finally win, 43 to 41. A Samarbete med Rinkeby I april fick dramakursen på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan besök av 24 femteklassare från Bredbyskolan i Rinkeby. VRG-eleverna spelade upp två teaterföreställningar som tog upp problem kring förtryck och lögn, utifrån förslag från femteklassarna. Föreställningarna utmynnade i att skådespelarna och eleverna från Rinkeby diskuterade hur pjäsernas slut kan förbättras. Collaboration with Rinkeby Twenty-four fifth graders from Bredbyskolan in Rinkeby visited the drama class at Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan in April. Upon request of the fifth graders, the VRG students put on two theater performances on the theme of repression and lies. The performances were concluded with the actors and Rinkeby students discussing how the end of the plays could be improved. Kunskap genom rollspel på gymnasiet Kurserna MEP, Model European Parliament, och MUN, Model United Nations, har rollspel som inlärningsmetod. Man genomför parlament och sessioner enligt samma protokoll som i verkligheten, deltar i utskottsarbete, bereder frågor och avslutar sedan med debatt. Tanken med verksamheten i MEP är att höja unga människors intresse och förståelse för det europeiska samarbetet och syftet med MUN att ge en förståelse för hur FN fungerar, hur internationella konflikter uppstår och hur man försöker lösa dem. Över 200 elever på skolorna gick dessa kurser under läsåret, vilket ledde till att skolan representerades av elever på MEP i Rom och Stockholm, samt MEP Baltic i Riga. Även i andra internationella rollspel deltog VRG-elever; 10 elever deltog i Global Youth Summit Ankara och ytterligare 10 elever deltog i European Youth Parliament i Umeå, efter att ha vunnit en uppsatstävling. Tre av dessa elever gick vidare och skall representera Skandinavien i denna debattävling i Paris Learning by Roll Play The MEP (Model European Parliament) and MUN (Model United Nations) courses use roll play as a method of instruction on high school level. The roll plays involve parliamentary sessions that correspond to the same type of proceedings that go on in real life. Students take part in committee work, prepare questions and then conclude the roll play with a debate. The MEP concept aims to increase young people s interest in and understanding of European cooperation. MUN aims to increase understanding for how the FN works, how international conflicts arise and what attempts are made to resolve them. Over 200 students at the schools attended the courses over the school year, which resulted in VRG students being represented at MEP in Rome and Stockholm, and MEP Baltic in Riga. VRG students also took part in other international roll plays 10 students attended the Global Youth Summit Ankara, and an additional 10 students participated in European Youth Parliament in Umeå after having won an essay competition. Three of these students will go on to represent Scandinavia in the debate competition in Paris in Internationellt MEP-möte i Stockholm Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm och Stockholms Stads utbildningsförvaltning stod som värdar för den 28:e upplagan av den internationella parlamentssessionen Model European Parliament. Under en vecka i april möttes 150 ungdomar från hela Europa i Stockholm för att utöva europapolitik enligt EU:s procedur. Tillsammans simulerade europeiska ambassadörer och ung domar, svenska politiker och elever från Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm, Tensta Gymnasium och Thorildsplan Gymnasium EU-parlamentet i olika kommittéer och sessioner. International MEP Meeting in Stockholm Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm and the City of Stockholm s education administration hosted the 28th international parliamentary session of Model European Parliament. Over the course of one week in April, 150 students from all over Europe gathered in Stockholm to practice European politics according to EU procedures. European ambassadors and young people, Swedish politicians and students from Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm, Tensta Gymnasium and Thorildsplan Gymnasium simulated various committees and sessions. 3 Samarbete med UI Viktor Rydberg Gymnasium har ett samarbete med Utrikespolitiska Institutet, som innebär att VRG-elever får åhöra föreläsningar. I år anordnade också UI, i samarbete med United World College, Tällberg Foundation, Viktor Rydberg Gymnasium och Blackebergs gymnasium, en temadag med globalisering i fokus. Under en dag samlades 100 elever för att diskutera globalisering och integration och för att lyssna till den svenske globaliseringsexperten Thomas

9 Ries och den amerikanske medborgarrättsadvokaten Clifford Johnson. Collaboration with UI Viktor Rydberg Gymnasium cooperates with The Swedish Institute of Foreign Affairs (UI), which enables VRG students to attend lectures. This past year, UI also organized a day on the topic of globalization in collaboration with United World College, Tällberg Foundation, Viktor Rydberg Gymnasium and Blackebergs gymnasium. A hundred students gathered for one day to discuss globalization and integration, as well as to listen to Swedish globalization expert Thomas Ries and American civil rights lawyer Clifford Johnson speak. n Seger i SIPSI SIPSI-utbytet är ett idrottsutbyte mellan Grennaskolan, Lundsbergs Skola, Sigtunaskolan, Enskilda Gymnasiet och Viktor Rydbergs skolor. Samskolan deltog i fotbollsutbytet för högstadiet som hålls i Gränna en gång om året och vann i överlägsen stil, total målskillnad på 48 1 på fyra matcher. Efter tredje vinsten i rad fick VRS behålla vandringspokalen för alltid. SIPSI Win SIPSI is a sports exchange between grennaskolan, Lundsbergs Skola, Sigtunaskolan, Enskilda Gymnasiet and the Viktor Rydberg schools. Samskolan took part in the soccer exchange for junior high students that is held once a year in Gränna. The school won big the total goal difference was 48-1 for four games. VRS won for the third year in a row, and was permanently awarded the challenge cup. 6 Lawrenceville-stipendiat Bland många sökande och efter intervju och språktest fick Josefin Dahlerus, elev på Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan, Sverige-Amerika Stiftelsens stipendium för studier i USA. Stiftelsen delar ut ett stipendium per år och det gäller för ett läsår vid The Lawrenceville School, en högt rankad skola, belägen i New Jersey, USA. Lawrenceville Scholarship After competing among a large number of applicants, being subjected to an interview and a language test, Josefin Dahlerus, who is a student at Viktor Rydberg Gym nasium Odenplan, was awarded the Sweden-America Foundation s scholarship to study in the U.S. The Foundation awards one scholarship every year to study a year abroad at the Lawrenceville School, which is a highly ranked institution located in New Jersey, USA. o Världsmästare i buktaleri Buktalaren och VRG-eleven Cecilia Andrén ställde upp och vann tävlingen Talang 2007 på TV4. Som artist kallar sig Cecilia för Zillah och uppträder tillsammans med apan Totte. Cecilia använde delar av prissumman till att i juli åka till Championship Of Performing Art i Hollywood. Zillah och Totte vann varieté-klassen bland 800 deltagare och kan titulera sig 2008 Grand Champion of the World. World Champion Ventriloquist Ventriloquist and VRG student Cecilia Andrén won TV4 s Talang 2007 talent show. Cecilia s stage name is Zillah, and she performs with Totte, a monkey. Cecilia used part of her prize money to compete in the Championship of Performing Art that was held in Hollywood. Zillah and Totte won the variety show category with over 800 competitors; Cecilia can now call herself 2008 Grand Champion of the World. CSharepoint Under läsåret 2007/2008 blev den sista delen i utbyggnaden av portalen Sharepoint klar och är nu ett arbetsverktyg för alla lärare och elever. Sharepoint är ett avancerat internt datanätverk som gör att allt material på skolan blir tillgängligt via Internet. Det underlättar samarbetet mellan lärare som kan dela kursupplägg, prov och uppgifter med varandra på en kurssajt. För eleverna innebär Sharepoint att man kan komma åt sitt kursmaterial hemifrån, att man kan kommunicera med varandra och dela arbeten fast man befinner sig på olika ställen. Elevarbeten kan lämnas in och rättas på kurssajten utan att papper behöver användas. Sharepoint integrerar med , kalendrar och alla andra verktyg som är så viktiga för att hålla en kommunikations intensiv verksamhet som en skola igång. Sharepoint The final segment of the Sharepoint portal was completed over the course of the 2007/2008 school year, meaning that students and teachers can now use it as a tool. Sharepoint is an advanced internal data network that makes all of the schools materials accessible via the Internet. This facilitates cooperation among teachers since they are able to share course information, tests and assignments with one another on a course site. Sharepoint allows student to access course material from home, as well as enables them to communicate and share work even if they are at different places. Student assign ments can be submitted and corrected on the course site without the necessity of using paper. Sharepoint integrates with , calendars and all the other important tools needed to keep an extremely communication-rich organization such as a school going.

10 VRG Djursholm Antal förstahandssökande per plats/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Number of first choice applicants per spot Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ekonomi/social science program, economics branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch n.a. Admission points per program (median) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch n.a. Max = 320/Maximum = 320 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 93% 99% 94% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG odenplan Antal förstahandssökande per plats/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Number of first choice applicants per spot Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch (en naturklass extra 2008)/ Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch (one extra class in Natural science 2008) Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch Intagningspoäng per program (medianen)/ Naturv prog, inr naturv, musikprofil/nat. sci. prog., nat. sci. branch, music profile Admission points per program (median) Naturvetenskapsprogrammet, inr naturv/natural science program, natural science branch Max = 320/Maximum = 320 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Naturvetenskapsprogrammet med musikprofil maxpoäng Samhällsvetenskapsprogrammet, inr ek/social science program, economics branch = antagningsprov = 420/Natural science program with music profile maximum number of points = admission test = 420 Avgångspoäng i medeltal/final points, average Naturvetenskapsprogrammet/Natural science program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 94% 97% 100% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation VRG jarlaplan Antal förstahandssökande per plats/ Estetiskt program inr bild/arts program, art branch Number of first choice applicants per spot Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch Estetiskt program inr teater/arts program, theater branch Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Intagningspoäng per program (medianen)/ estetiskt program inr bild/arts program, art branch Admission points per program (median) Estetiskt program inr musik/arts program, music branch Estetiska programmets maxpoäng= i antagnings- Estetiskt program inr dans/arts program, dance branch prov = 640/Arts program maximum number of points estetiskt program inr teater/arts program, theater branch = admission test = 640 Samhällsvetenskapsprogrammet, inr sam/social science program, soc. sci. branch Avgångspoäng i medeltal/final points, average Estetiskt program/arts program Max = 20.0/Maximum = 20.0 Samhällsvetenskapsprogrammet/Social science program Antal uttagna slutbetyg/number of issued final grades 95% 94% 88% Slutbetyg kan tas ut upp till ett år efter studietidens slut/final grades can be issued up to one year following date of graduation Viktor Rydbergs Samskola Avgångspoäng i snitt åk 9 (medianen)/final points in grade 9 (median) Max = 320/Maximum = 320 årets siffror/annual figures 2007/2008 miljoner sek/sek million Stiftelsens intäkter/foundation s revenues Personalkostnader/Staff costs Övriga kostnader/other costs Resultat/Results 2 006

11

12

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium,

För 15 år sedan startades det första Viktor Rydberg Gymnasium, stiftelsen viktor rydbergs skolor 2008/2009 K o n s t o c h v e t e n s k a p g å r h a n d i h a n d Bakre raden: Pernilla Hemmingsson, Kerstin Hallén, Louisa Rolandsdotter och Bo Kristoffersson, rektorer,

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION 2013/2014 Ledningen har ordet / Words from management Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor drivs utifrån tanken att vetenskap och konst

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Formgivning och produktion Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering,

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm

Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm Svenska Unescorådets konferens om Unescos kulturkonventioner, 1 december 2010, Historiska museet, Stockholm PROGRAM Block 1 Görel Thurdin, ordförande för Svenska Unescorådet, hälsar välkomna. Samtal om

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013. Annual Report and Financial Statement for 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013. Annual Report and Financial Statement for 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Annual Report and Financial Statement for 2013 Friluftsmuseet Skansen lustfyllt ska vara i världsklass, och tillgängligt för alla. Skansen shall be a world-class

Läs mer

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

NORDVISION 2011/ 2012

NORDVISION 2011/ 2012 NORDVISION 2011/ 2012 NORDVISION 2011/ 2012 Nordvision 2011 / 2012 Udgivet af / Published by Nordvision Design / Design DR Design Redaktion / editors Ib Keld Jensen Mikael Skog Mikael Horvath Henrik Hartmann

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Kallelse/dagordning FEH 2014: 2 2014-03-26 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2014: 2 Datum 2014-03-26 Tid 10.00 16.00 Kaffe serveras från kl. 9.30 samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats Förhinder

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04

Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet verksamhet vid utbildningsnämnden för arkitektur.04 Arkitektprogrammet 2004 Arkitektprogrammet 2004: Programövergripande Innehåll Förord 3 Om arkitektprogrammet Utbildningsnämnden för

Läs mer

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM?

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens

Läs mer

EuroFEX trials show the right mix

EuroFEX trials show the right mix CURRENT AWARENESS FROM STFI- PACKFORSK # 6/ 2006 EuroFEX trials show the right mix Page 4 PHOTO: JOHAN OLSSON Latest news directly onto newsprint New version of popular software Working together for a

Läs mer

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur.

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur. 12 Praktikfall Nike Detta fall har utarbetats av Fabian Skärvad och Magnus Olander under handledning av docent Lars H. Bruzelius och docent Per-Hugo Skärvad. Syftet med fallet är att det ska utgöra underlag

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer