Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning"

Transkript

1 Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning År

2 Innehållsförteckning Sidan: Sid. 2 Innehållsförteckning Sid. 3 Verksamhet Sid. 3 Vision Sid. 3 Sammanfattning Sid. 3 Verksamhetens kvalitetsarbete Sid. 4 Måluppfyllelse för den samlade Vuxenutbildningen / arbetet i skolan Sid. 8 Elevinflytande Sid. 8 Kompetensutveckling Sid. 9 Ett växande problem en förändrad målgrupp Sid. 10 Ekonomi Bilagor: Sid. 11 Antal studerande Sid. 12 Personal Sid. 13 Betygsstatistik Ytterligare bilagor: Organisationsplan Kvalitetshjul 2

3 Kvalitetsredovisning för år 2010 Vuxenutbildningen i Gävle Kommun Verksamhet Vuxenutbildningen i Gävle Kommun består vid utgången av år 2010 av tre rektorsområden, Vuxenutbildningen Komvux och Särvux, Vuxenutbildningen Sfi och Vuxenutbildningen Yrkesutbildning/extern utbildning. En stabsenhet, Administrativ/ekonomisk enhet, ansvarar för administration, ekonomihandläggning och studie- och yrkesvägledning för hela Vuxenutbildningen. Vi driver Lärcentrum Gävle, LiG, som möjliggör deltagande i högskoleutbildning på distans. Vi har fått ett fördjupat uppdrag gällande lärcentrum och startar våren 2011 ett Utbildningscentrum för distansutbildning, som ersätter Lärcentrum. Vuxenutbildningen ansvarar också för kommunens läromedelscentral, KLC. Verksamheten leds av en vuxenutbildningschef. Enheterna formar en Vuxenutbildning, utifrån en gemensam vision och gemensamma mål. Bilaga: Organisationsschema. Vision Vuxenutbildningen är en plats för möten, växande, skapande, utveckling och lärande. Vi möter dig, när du kommer, med respekt för dina tidigare erfarenheter. Vi ska så långt det är möjligt tillgodose dina behov av och önskemål om studier, men vi kommer också att utmana dig, så att du när du lämnar oss är bättre rustad för framtidens krav och förväntningar. Du har fått tilltro till din egen lärförmåga och lust att fortsätta att lära. Sammanfattning Genom Yrkesvux, ett riktat Statsbidrag för gymnasial yrkesutbildning, har vi fördjupat vår samverkan inom GästrikeVux. Gävle håller i satsningen och under året anordnade vi tillsammans cirka 500 helårsplatser gymnasial utbildning inom olika yrkesområden. Det har varit mycket positivt att samverka inom GästrikeVux och också att kunna erbjuda ett rikt utbud på utbildningar. År 2011 kommer vi att anordna ungefär lika många helårsplatser med yrkesvuxmedel om efterfrågan kvarstår. Eftersom vi anordnat Yrkesvux med vår vanliga bemanning har det inneburit extra mycket arbete för hela vår organinsation. Sfi har tillsammans med övriga kommuner i länet anordnat yrkesinriktad utbildning i kombination med Sfi. Länsstyrelsen samordnar projektet. Genom Lärarlyft har vi fått möjlighet att utbilda lärare till behöriga Sv2 lärare. Vi har satsat mycket på IKT, både gällande utrusning och användande. Vi har sett över vår organisation i samband med pensionsavgångar och bl.a. anställt två nya rektorer. Verksamhetens kvalitetsarbete Vuxenutbildningen har ett årshjul för sitt kvalitetsarbete. Se bilaga. Vi har en gemensam arbetsplan för hela Vuxenutbildningen. Varje enhet tolkar planen och bestämmer vad man ska utveckla under året. Planen tas fram i samverkan med all personal. Vi har utvecklat två utvärderingsunderlag. En utvärdering ska användas av lärarna som kursutvärdering och en utvärdering ligger i Sharepoint/elev och ska användas av eleverna. 3

4 Vi bestämde en mätvecka i november 2010 då vi bad eleverna gå in i Sharepoint och svara på vår utvärdering. Det var bara 48 elever som svarade. Svaren var huvudsakligen positiva. Vi ska arbeta vidare med att utveckla vår elevutvärdering och också med att motivera våra elever att använda utvärderingen för att framföra synpunkter på vår verksamhet som underlag för vårt förbättringsarbete. Uppföljning och utvärdering har genomförts inom enheterna under året. För att säkra betygssättningen samverkar lärarna både inom skolan, med gymnasieskolan och också med andra kommuner. Nationella prov i alla aktuella ämnen genomförs. Alla lärare utvärderar sina kurser och sammanställer utvärderingarna till skolledningen. Utvärderingarna följs upp vid utvecklingssamtalen och blir ett underlag för planering av utvecklingsinsatser. Inom Sfi är en testgrupp till stöd och normgivande i bedömningsfrågor. Alla lärare deltar i kontinuerliga betygskonferenser. Medarbetarenkäten används som underlag för förbättringar. Mer än 95 % av personalen svarade på den senaste enkäten. Kompetensutveckling och fortbildning diskuteras med alla berörda och tas sedan upp i samrådsmöte. Vi har kontinuerligt fackligt samråd inom enheterna och vi har haft fler övergripande samråd, för hela Vuxenutbildningen, per år än tidigare. Vi har också Vuxenutbildningskonferens 3-4 gånger om året med all personal. Varje verksamhet har arbetsplatsträff med sin personal minst en gång per månad. För att säkerställa kvaliteten inom vår entreprenadverksamhet samverkar vi i upphandlingen med Inköp Gävleborg. Vårt förfrågningsunderlag lyfter fram kvalitetsaspekter, t.ex. att entreprenörens lärare ska vara behöriga lärare. Vi har under året infört kursråd där Vuxenutbildningens rektor, entreprenören och studeranderepresentanter träffas kontinuerligt under utbildningen. Rektor besöker alla utbildningar minst en gång per månad, ibland oftare. Varje utbildning besöks av en av våra studie- och yrkesvägledare som ansvarar för att de studerande har individuella studieplaner. Man diskuterar också vägar vidare till arbete eller fortsatta studier. Vi ska utveckla vår kompetens att synliggöra våra resultat. Vi ska genom utvärdering och uppföljning tydliggöra resultaten och använda dessa som grund för fortsatt kvalitetsutveckling. Måluppfyllelse för den samlade vuxenutbildningen/arbetet i skolan Efter flera års neddragningar i vår budget, både av kommunala och statliga medel, har den kommunalt finansierade verksamheten en ny form med betydligt färre gymnasiala utbildningsplatser än tidigare och en mycket stor och fortfarande växande Sfi. Vi har sparat genom neddragningar på personal och lokaler för att kunna behålla volymen i gymnasial utbildning, då detta är ett krav för medverkan i den statliga satsningen Yrkesvux. Vi har anordnat cirka 775 gymnasiala helårsplatser, inklusive platserna i Yrkesvux. Efterfrågan har styrt verksamheten med grund i ett erbjudet utbud. Genom satsningen Yrkesvux har vi under år 2010, i samverkan inom Gästrikevux, kunnat anordna cirka 500 extra helårsplatser gymnasial utbildning inom olika yrkesområden för 25 mkr. För år 2011 har vi fått ytterligare cirka 500 helårsstudieplatser. Den nedåtgående trenden gällande gymnasial utbildning har tillfälligt stoppats genom Yrkesvux. 4

5 Antalet personer som sökt gymnasieutbildning som inte finns tillgänglig i Gävle har i högre grad erbjudits möjligheter att studera i andra kommuner, under förutsättning att de tillhört vår målgrupp. Sedan våren 2010 har Vuxenutbildningen tillsammans med Polhemskolan och avnämare inom vårdområdet i Gävle medverkat i förberedelserna av införandet av Vårdcollege. Vi är representerade i den lokala styrgruppen, som representerar Gävle och Ockelbo, genom Komvux rektor. Genom detta samarbete har vi förhoppningar om att få fler och bättre praktikplatser till våra studerande. Vi har fortsatt bygga upp en treårig gymnasieutbildning med lärlingsinriktning. Riktad till främst yngre personer i behov av gymnasieutbildning. En del av de studerande har hoppat av utbildningen till förmån för vanliga komvuxstudier eller studier inom Yrkesvux. Vi ska se över utbildningen för att göra förändringar som ökar de studerandes motivation och uthållighet att fullfölja utbildningen. Inom grundläggande vuxenutbildning har vi gjort ett försök att dela in kurserna i Svenska som andraspråk i 9-veckors perioder för att kunna individualisera utbildningen i högre grad. Efter 9 veckor görs avstämning och eleverna placeras eller omplaceras i grupper som passar deras språkutveckling bäst. Vi fortsätter att pröva olika sätt att ge eleverna bästa studieförutsättningar. Vi har inte kunnat erbjuda grundläggande vuxenutbildning för Sfi-elever, eftersom vi saknat ekonomiskt utrymme. Sfi har fortsatt att öka. En stor flyktingmottagning, många anhöriga och på senare tid en ökande arbetskraftsinvandring samt många gäststuderande med rätt till Sfi är grund för ökningen. En annan grund för ökningen är att en stor del av de studerande har låg utbildningsbakgrund och genom detta behöver längre tid för att genomföra sina Sfi-studier. Genom detta är det fler som startar utbildning än som slutar. Inom Sfi anordnas vårdväg i samarbete med Komvux vårdutbildning, studieväg, lärlingsväg och arbetsväg, för att öka motivationen att snabbare nå sitt mål. I länssamverkan anordnar Sfi individuellt inriktade lärlingsplatser. Man kombinerar Sfistudierna med yrkesutbildning inom olika yrkesområden. För elever med en avslutad akademisk utbildning finns Akademikerspåret. Sfi kombineras med yrkessvenska och praktikplatser/trainee inom elevens yrkesområde. AME tar fram traineeplatserna till de studerande. Distansutbildningar har under året startats inom Sfi. Sfi har tillsammans med IVC och AME utvecklat uppdraget att inom arbetsvägen erbjuda möjligheten att kombinera Sfi-studierna med praktik av olika slag. Dessa olika satsningar, där Sfi kombineras med olika yrkesutbildningar eller yrkespraktik har i en del fall lett till fasta anställningar. Då ansvaret för att ta emot nya flyktingar lyfts från kommunen till Arbetsförmedlingen från har kommunen nu en dialog med Arbetsförmedlingen där vi tillsammans planerar olika vägar/aktiviteter i kombination med Sfi, för att öka den studerandes möjligheter att snabbt lära sig svenska och gå vidare till arbete eller utbildning. Utvecklingsområden: Skolinspektionen gjorde en inspektion under år 2010 och föreslog olika utvecklingsområden som verksamheten börjat utveckla och ska utveckla vidare under kommande år. 5

6 Vi är representerade i styrgruppen för en KY-utbildning inom Gis-området. Vi erbjuder ingen KY- eller YH-utbildning i egenregi. Ett antal personer studerar olika KY- och YHutbildningar runt om i landet på distans med stöd av vårt Lärcentrum. Genom vårt utökade uppdrag i Utbildningscentrum kommer vi att kunna erbjuda många eftergymnasiala utbildningar på distans. 243 personer har deltagit i lärlingsutbildning, inom Gästrikelärling Gävle, en utbildning upphandlad av Arbetsförmedlingen. 92% av dem som fullföljt utbildningen har fått arbete. Inom lärling för Sfi-studerande har ca 30 lärlingsplatser anordnats. Arbetsförmedlingen har gett oss förnyat uppdrag att anordna Gästrikelärling. Det sträcker sig till När det gäller Sfi-lärling diskuterar vi med AME och Af för att hitta en form för fortsatt verksamhet. Cirka 80 personer har studerat inom Särvux. Den erbjudna studietiden kan växla från 2 timmar till 8,5 timmar i veckan. Gruppstorlek under året har varit från 1 till 6 studerande. I undervisningen används mycket kvalificerad IT-teknik. Genom sin breda kompetens kan Särvux- lärarna ge kunskaper som utvecklar personen som individ, i hemmet, på jobbet och på fritiden. Särvux samverkar nära med EDV och med många gruppboenden. Särvux samarbetar också med Specialpedagogiska myndigheten, bl.a. genom att testa nytt undervisningsmaterial. Länsbiblioteket ger ut tidningen Utkiken, en taltidning på lätt svenska. Den ska utvecklas till att också finnas på nätet. Här är våra elever på Särvux bollplank. Vi ska verka för att utveckla yrkesutbildning för särvuxelever. Hela Vuxenutbildningen har investerat mycket i ITK. Vi använder, smartboard, datorer och datorprojektorer som ett viktigt inslag i lärprocessen. Fler och fler lärare använder Sharepoint som lärplattform i sin undervisning. Vi ska arbeta för att ännu fler lärare använder IKT i undervisningen. Vi ska också arbeta för att eleverna använder IKT för att skicka in t.ex. redovisningar. Vi ska använda SharePoint för att effektivisera undervisningen och verka för att varje elev ska ha en aktiv portfölj med sitt skolarbete. Eleverna kan då också ta del av och lära av varandras arbeten. Lektionsplaneringar och lektioner kan sparas i SharePoint och eleverna kan se dem igen. Vi har utrustat ett antal klassrum med smartboard och ska arbeta för att fler lärare använder smartboard som verktyg i sin undervisning. Vi har anordnat olika aktiviteter för all personal och alla elever då vi jobbat särskilt med värdegrunds- och mångfaldsfrågor. Vi har t.ex. haft en dag i Hemlingby med hela skolan då vi arbetat med dessa frågor. Enheten för administration och ekonomi Under året har uppdraget att anordna verksamhet inom Yrkesvux krävt en stor arbetsinsats administrativt och organisatoriskt. Under året har olika statliga beslut tagits, som med kort framförhållning krävt kraftigt ökade insatser gällande upphandlingar, informationsmaterial, marknadsföring, studievägledning, antagning och studerandeadministration. Därtill har kommit krav på ett stort uppföljningsarbete till Skolverket, som har skett på individnivå och varit grund för utbetalning av statsbidragen. Arbetsuppgifterna har genomförts av ordinarie personal eftersom uppdraget är av tillfällig karaktär och kräver mycket kunskap om vår organisation för god handläggning. Arbetsbelastningen har varit mycket hög. 6

7 Under andra halvåret 2010 förändrades reglerna hos CSN. Studerande som tidigare gjort avbrott måste nu lämna in studiedokumentation från skolan för att kunna få fortsatt studiemedel, vilket inneburit mycket extra arbete för lärare och administration. Dokumentationen kan gälla studier för flera år sedan och skolan har inte denna dokumentation samlad, då den inte tidigare krävts eller efterfrågats. Vuxenutbildningen har framfört problemet till Utbildningsdepartementet. Vägledning Gävle har i uppdrag att ge studie och yrkesvägledning till boende i Gävle kommun. Det har varit en stor efterfrågan på enskilda studievägledningssamtal under året. Några grupper som efterfrågar studievägledning är: - Ungdomar med ofullständiga betyg från gymnasieskolan - Utrikes födda personer - Personer som är arbetslösa alternativt vill byta jobb eller ska söka högskoleutbildning - Personer som ska påbörja studier inom vuxenutbildningen och ska upprätta en individuell studieplan Studievägledare har medverkat på många platser i olika aktiviteter för att informera om vår Vuxenutbildning och om olika studiemöjligheter. T.ex. vid Arbetsförmedlingens Jobbchans varje fredag, vid nedläggningen av Ericson, med särskilda informationsdagar för Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan och andra. Vi har också samverkat i aktiviteter med Stadsbiblioteket och med Högskolan i Gävle. Vi annonserar återkommande vårt utbildningsutbud och vi håller vår hemsida uppdaterad med bl.a. aktuella utbildningar. Vi ska kartlägga vilka grupper vi når med vår information och göra en plan för att säkerställa att våra prioriterade grupper känner till sina möjligheter att studera i Vuxenutbildningen. Vi ska erbjuda alla studerande en individuell studieplan. Lärcentrum ger möjlighet att bo kvar i Gävle och samtidigt följa utbildning på högskolenivå från ett annat svenskt lärosäte, på distans. Drygt 100 personer har använt vår service och 153 tentor/skrivningar har genomförts under året. Det har bedrivits studier mot 15 olika lärosäten från Luleå i norr till Blekinge i söder och studenterna finns representerade i 47 olika kurser/utbildningar av skiftande slag. Bl.a. har förskollärare och lärare inom Gävle kommun studerat hos oss inom lärarlyften. Ett antal personer har läst olika KY-utbildningar runt om i landet. Eftersom vi inte haft några särskilda medel till denna verksamhet har vi inte kunnat marknadsföra den utan enbart tagit emot personer som hittat oss av egen kraft. Nu ser vi fram emot att bygga upp ett stort lärcentrum genom uppdraget att erbjuda distansstudier i vårt nya Utbildningscentrum. Flexibla studier erbjuds i ett antal ämnen. I de fall vi själva inte erbjuder detta kan man läsa olika kurser på distans anordnade av NTI-skolan. Inom en del ämnesområden har validering utvecklas. Vi har börjat prova periodisering av kurser. Man kan läsa kurserna på halva terminen. Man kan då koncentrera sig mer på färre ämnen samtidigt. Vi anordnar ett antal ämnen på distans och vi erbjuder kvällsundervisning i många ämnen. Vi erbjuder också sommarkurser. Utvecklingsområden: Vi ska fortsätta att utveckla vår kompetens för att kunna erbjuda validering och flexibla studiemöjligheter utifrån de studerandes behov. 7

8 Samverkan: Vi samverkar inom yrkesutbildningar med cirka 15 externa utbildningsanordnare som anordnar yrkesutbildning. Utbildningarna har anordnats av både gymnasieskolor och av privata utbildningsanordnare. Vi har god och nära samverkan med bl.a. våra gymnasieskolor, Af, AME, IVC, Socialförvaltningen, facken, delar av näringslivet och Högskolan i Gävle (HiG). Tillsammans med Högskolan i Gävle anordnar Komvux Collegeåret, med syfte att rekrytera till högskolestudier. Vi samverkar nära med grannkommunerna i Gävleborg när det gäller Sfi och i GästrikeVux, bl.a. för att kunna erbjuda ett bredare kursutbud och utveckla verksamheterna. Vår samverkan har utvecklats extra positivt genom att vi samäger utbildningarna i Yrkesvux. Boende i dessa kommuner kan söka fritt till utbildningarna oavsett ort. Sfi samverkar i Länsprojekt både med yrkesutbildningar kombinerat med sfi och kring planering av SO-undervisning för nyanlända. I EU-projektet Va Med samverkar Sfi med Uppsala Kommun, Lidingö, Malmö och Essunga. Vi har verkat för att vara omvärldsorienterade och för att få vara med och påverka utvecklingen i vuxenutbildningen i Sverige. Vi är representerade i Kommuner och Landstings centrala referensgrupp för Sveriges vuxenutbildning. Vi har arbetat vidare utifrån temat Den goda arbetsplatsen. Läromedelscentralen, (KLC) Många av Vuxenutbildningens elever köper sin kurslitteratur från KLC som håller att aktuellt boklager för att ge snabb service. Inför varje termin lämnar Vuxenutbildningen in underlag med aktuell kurslitteratur och KLC gör då stora beställningar. Sedan görs kompletteringsbeställningar kontinuerligt under året. KLC servar alla skolor i Gävle kommun med undervisningsfilmer. Vi har också avtalskunder, som friskolor och skolor i andra kommuner. Två gånger om året görs filminköp från olika distributörer. Filmerna beställs av lärarna on line eller via telefon eller personligt besök. En nyhet för året är att KLC utvecklat möjligheten att streama audio/videoutbudet direkt till skolorna. Det gäller Utbildningsradions hela utbud samt ett fåtal filmer. Elevinflytande Det är svårt att engagera vuxenstuderande för elevrådsarbete då många studerar under kort tid och då inga sammanhållna klasser finns. Några personer har visat intresse för elevkårsarbete under året och deltagit i planering av gemensamma aktiviteter för hela skolan. En personal har varit på konferens i Sveriges förenade studentkårs avdelning för vuxenutbildning. Detta ledde till att personal från avdelningen kom till oss och hade information om elevkårsarbete för våra elever. Sedan finansierade skolan deltagande för två elever i en elevkårskonferens. Något elevråd för kommunikation för verksamhetsförbättring har vi inte lyckats starta ännu. Inom Sfi finns ett gott elevinflytande genom en studerandereferensgrupp som representerar studeranden och som har en dialog med skolledningen. I alla sfi-grupper finns avsatt veckotid för utvärdering av undervisning och arbetsmiljöfrågor. Vi ska utveckla olika/nya vägar för att säkra elevinflytande. Kompetensutveckling Studievägledarna har deltagit i utbildningsdagar och nätverksträffar. Övrig personal har gjort studiebesök hos utbildningsanordnare i Gävle och Sandviken. 8

9 Interna fortbildningsdagar har anordnats i t.ex. Procapita och för vaktmästare i säkerhetsarbete. Sfi har arbetat med betygskriterier, bedömning, kursinnehåll och fortsatt utveckla sina betygskonferenser och samverkan kring olika bedömningsinstrument. Genom uppdraget att vara jämförelsekommun till de kommuner som fått Sfi-bonus har Sfi fått en miljon kronor för utvecklingsarbete och startat ett antal projekt, bl.a. utvecklas material för att nå bättre läsförståelse. Sfi utvecklar också, tillsammans med Uppsala Sfi, ett material inom samhällskunskap, Va med!. Personal inom vuxenutbildning har deltagit i ett antal olika Vuxenutbildningskonferenser inom våra olika verksamhetsområden. Ett antal lärare deltar i Lärarlyftet. Två lärare deltar i Masterprogram i Sv2 inom Lärarlyftets ram. Enskilda lärare har deltagit i olika konferenser inom sina ämnesområden. Vi har ett skolledarnätverk, GUS, Gävle, Uppsala och Stockholm. Vi träffas kontinuerligt och byter erfarenheter. Lärare deltar också i nätverket för gemensam ämnesutveckling. Lärarna har arbetat särskilt med frågan hur vi ökar de studerandes motivation. Skolinspektioner under året Sfi och utbildning för yrkesförare inom Yrkesvux har inspekterats under året. Inom Sfi lämnades förslag på olika förbättringsåtgärder som skolan nu jobbar med. Inom utbildning för yrkesförare påtalade inspektionen enbart att vissa lärare saknar lärarutbildning. Då yrkesutbildningar upphandlas frågar vi efter behöriga lärare, men inom detta område finns inga behöriga lärare, däremot mycket kunniga och erfarna lärare. Ett växande problem en förändrad målgrupp Ett växande problem, och en stor utmaning, när det gäller för våra studerande att nå studiemålen, är att allt fler saknar goda kunskaper i svenska språket. Utöver de Sfi-studerande har cirka 40 % av de studerande invandrarbakgrund. Traditionellt erbjuder vuxenutbildningen cirka 60 % av den lärarledda undervisning som erbjuds i gymnasieskolan. Varje lektionspass blir innehållsmässigt mycket komprimerat och detta innebär att man måste studera själv i stor utsträckning. Bristande kunskaper i svenska språket skapar stora problem att hänga med i de olika kurserna. Även unga med misslyckade studier i gymnasieskolan har stora problem att klara sina studier hos oss. Vi ska utveckla vår kompetens för att kunna möta dessa nya behov och vi skulle också behöva erbjuda mer lärarledd undervisning. Tyvärr sätter vår ekonomi gränser för detta. Det är en utmaning för oss att hitta vägar för att denna målgrupp i högre grad ska kunna nå sina mål. IT i Vuxenutbildningen Under året ändrades organisationen i kommunen så att våra IT-tekniker inte längre var anställda hos oss. Under första halvåret var vår tidigare egna tekniker placerad hos oss och skötte IT enligt tidigare. Under sommaren infördes Ett-IT, utrustning och operativsystem och vår tekniker placerades centralt på IT-service. Därmed upphörde den service vi är i stort behov av att ha. Vi har sedan dess haft störningar både gällande undervisningen och administrationen. Inte heller telefonin har fungerat. Vilka kostnaderna kommer att bli genom den nya organisationen kan vi ännu inte överblicka. 9

10 Ekonomi Vuxenutbildningens totala budgetomslutning var under år 2010 cirka 78 miljoner kronor, exklusive lokalkostnader. Av dessa var miljoner kronor kommunbidrag. År 2009 var budgetomslutningen 63 miljoner kronor, exklusive lokaler. Vuxenutbildningens resultat år 2010 är ett överskott på 7000 tkr. Överskottet härrör sig från oförutsedda intäkter för flyktingar i Sfi, från ökade statsbidrag för förarutbildningar och från att våra kunder i högre grad sökte utbildningar inom Yrkesvux än utbildningar som var kommunalt finansierade. Lokaler Som en del av våra besparingar har vi sagt upp lokaler på km2. Vi har flyttat om i kvarvarande lokaler och vi har under våren gjort viss ombyggnad. Våra lokaler är nu ändamålsenliga och väl fungerande. Vi har även minskat lokalytan för Gästrikelärling genom att flytta till mindre lokaler. Gävle AnnSofie Svensson Vuxenutbildningschef 10

11 Antal studerande 2010 BILAGA Gymnasial vuxenutbildning Första Andra halvåret halvåret Antal studerande Kvinnor Män Verksamhetspoäng gymnasial vuxenutbildning 2010 Kurstyp Allmänna kurser Komvux Kommun övrigt Övriga Summa Folkhögskola Studieförbund Orienteringskurser Yrkeskurser Summa verksamhetspoäng = 1 gymnasiepoäng. Kommentar: År 2010 upphandlades verksamhetspoäng. Av det totala antalet verksamhetspoäng har 62% genomförts i kommunal regi och utbildning på entreprenad har svarat för 38 % av verksamheten. Totalt 775 helårsplatser år 2010 en ökning med 30 % jämfört med år Ökningen av antalet utbildningsplatser kan tillskrivas den statliga satsningen Yrkesvux. Grundläggande vuxenutbildning Första Andra halvåret halvåret Antal studerande Kvinnor Män Verksamhetspoäng grundläggande vuxenutbildning 2010 Grundläggande vuxenutbildning VP Orienteringskurser grundläggande nivå Totalt 177 helårsplatser år 2010 en minskning med ca 5% jämfört med år Minskningen kan hänföras till att vi som en del i vår besparing inte haft grundläggande kurser och orienteringskurser för Sfi studerande under året. 11

12 Svenska för invandrare, Sfi Första Andra halvåret halvåret Antal studerande Kvinnor Män Studerande som har varit inskrivna under året och erhållit minst 1 timmes undervisning. Jämfört med år 2009 har antalet studerande ökat med ca 5 % på årsbasis Särvux Första Andra halvåret halvåret Antal studerande Kvinnor Män Ingen ökning av antalet studerande jämfört med år Personal i Vuxenutbildningen år 2010 Antal årsarbetare kvinnor män totalt Tillsvidare 60,9 21,0 81,9 Visstid 4,0 4,0 8,0 SUMMA 64,9 25,0 89,9 Ålder kvinnor män totalt Antal anställda utan sjukfrånvaro Tillsvidare 49 Visstid 16 SUMMA 65 Behörig personal Alla tillsvidareanställda lärare inom Vuxenutbildningen är behöriga. Även all övrig personal har utbildning avpassad för uppdraget. Under året har frisktalet ökat med ca 18 procent. 12

13 BETYGSSTATISTIK Bilaga Statistik vt-09 Betyg VT-09 Kurs IG G VG MVG Betyg totalt Avbrott Engelska A Engelska B Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Samhällskunskap A Samhällskunskap B Svenska A Svenska B Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B Totalt Vård- och omsorgsarbete Betyg Kurs IG G VG E = ej klar Matematik, grundläggande Nationella prov VT-09 gruppundervisning Ej deltagit i provet Kurs IG G VG MVG Totalt Engelska A Engelska B Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Samhällskunskap A Samhällskunskap B Svenska A Svenska B Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B Totalt

14 Betygsstatistik ht-09 Betyg HT-09 Kurs IG G VG MVG Betyg totalt Totalt Engelska A Engelska B Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Samhällskunskap A Svenska A Svenska B Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B Totalt Vård- och omsorgsarbete Kurs IG G VG E = ej klar Matematik, grundläggande Nationella prov HT-09 gruppundervisning Kurs IG G VG MVG Ej deltagit i provet Totalt Engelska A Engelska B Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Svenska B Svenska som andraspråk B Totalt

15 15

Vuxenutbildningen. Kvalitetsredovisning År 2009

Vuxenutbildningen. Kvalitetsredovisning År 2009 Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning År 2009 Vid en studiedag fick personalen lyfta fram det de särskilt vill berätta för förvaltningen och våra politiker om verksamheten år 2009. Jag infogar några textrutor

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under läsåret 2011/2012. Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under kalenderåret 2012 Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Växjö kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2005:1199 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2 Sammanfattande

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Årsbokslut Komvux

Årsbokslut Komvux Årsbokslut - 2009 Komvux Egen verksamhet Rektor komvux: Jan Boström tfn: 0498 26 91 59 1. Rektorsområdets väsentliga och kritiska händelser utifrån styrkortsperspektiven. 1. Brukare/Kunder (ex. barn- och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2010 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av utbildningar och sysselsättningsåtgärder ge kunskaper, färdigheter och skapa goda förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Förslag organisation och inriktning vuxenutbildning 2015

Förslag organisation och inriktning vuxenutbildning 2015 Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (6) Datum -01-16 Vår referens Jonas Jonsson Strateg jonas.o.jonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag organisation och inriktning vuxenutbildning

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

C3L Centrum för LivsLångt Lärande

C3L Centrum för LivsLångt Lärande Utvecklingsförvaltningen C3L Centrum för LivsLångt Lärande Enhetsplan 2008 Syfte Syftet på nämndnivå: Med hjälp av olika utbildningar, sysselsättningsåtgärder och effektiva insatser ge kunskaper, färdigheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 och vårterminen 2010

Kvalitetsredovisning 2009 och vårterminen 2010 Kvalitetsredovisning 2009 och vårterminen 2010 Vuxenutbildningen Rektors namn: Ingvar Persson Telefonnummer: 044-134069 E-postadress: ingvar.persson@kristianstad.se 1 Innehållsförteckning 1. Presentation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2015 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2015 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Rektor Johan Fahlström 1(9) Verksamhetsområdet... 3 - Nationell statistik... 4 Viktiga händelser... 4 Verksamhetens övergripande mål...

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Översikt av vuxenutbildningen inom Dalarnas kommuner -en del av projektet Dala Valideringscentrum December 2014

Översikt av vuxenutbildningen inom Dalarnas kommuner -en del av projektet Dala Valideringscentrum December 2014 Översikt av vuxenutbildningen inom Dalarnas kommuner -en del av projektet Dala Valideringscentrum December 2014 Rapporten är framtagen av Torbjörn Skarin och Lena Eriksson på Dala Valideringscentrum Innehåll

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet

Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet YTTRANDE 2013-10-08 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Stockholms universitet Utbildningsdepartementet Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Nyckeltal för Viadidakts verksamhet 2010

Nyckeltal för Viadidakts verksamhet 2010 Vår handläggare Bilaga 1 NYCKELTAL 21 Datum Vår beteckning Marie Esbjörnsson 211-1-21 21 Alla nyckeltal.doc Kvalitetsstrateg Nyckeltal för Viadidakts verksamhet 21 Vuxenutbildning (grundläggande, gymnasial

Läs mer

1 Måluppfyllelse och resultat

1 Måluppfyllelse och resultat 1 Måluppfyllelse och resultat 1.1 Kunskaper De studerande fullföljer sina studier (Andel elever som slutfört respektive avbrutit sina studier) Skolassistenten registrerar eleverna i Procapita, där såväl

Läs mer

Lärcentrum - härifrån går du stärkt att möta framtiden

Lärcentrum - härifrån går du stärkt att möta framtiden Lärcentrum - härifrån går du stärkt att möta framtiden Gunilla Peterson, rektor Roger Alf, chef Anna Junehag, Mentor Annika Nellhov, SYV Catarina Kjellander, SFI-lärare Barbara Tuvesson, SFI-lärare KÄVLINGE

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (6) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANNA SUNDBOM Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj

Läs mer

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år 2017 Marcello Marrone Innehåll Bakgrundsinformation och statistik Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildning EN språkutbildning i svenska för invandrare Rätt

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn I Skolinspektionen Beslut Umeå kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 08

Läs mer

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Birgittaskolan SFI Ola Nilsson HUVUDMANNENS ANSVAR FÖR VUXENUTBILDNINGENS KVALITETSARBETE Enligt skollagens 4 kap 3 ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux

Statsbidrag Regionalt Yrkesvux Statsbidrag Regionalt Yrkesvux SFS 2016:937 mats.soderberg@skl.se Statsbidrag utgår för, Orienteringskurser Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom

Läs mer

MORGONDAGENS VINNARE Statsbidrag för yrkesvux. Stockholm 10 oktober 2016

MORGONDAGENS VINNARE Statsbidrag för yrkesvux. Stockholm 10 oktober 2016 MORGONDAGENS VINNARE Statsbidrag för yrkesvux Stockholm 10 oktober 2016 STATSBIDRAG Yrkesvux (SFS 2009:43) Kommunal vuxenutbildning på gy-nivå och särskild utbildning för vuxna på gy-nivå (SFS 2015:403)

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Helår 2015 Kunskapsforum

ÅRSREDOVISNING. Helår 2015 Kunskapsforum ÅRSREDOVISNING Helår 2015 2 (6) Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 2 Viktiga händelser... 3 2.1 Medborgare... 3 2.2 Medarbetare... 3 2.3 Utveckling... 4 3 Ekonomisk analys... 4 4 Framtiden... 4 5 Nyckeltal

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1 Lars Hanson 2008-01-24 Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1. En fristående vuxenutbildning (dir 2007:32, senast redovisas

Läs mer

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå GRUV-utredningen Educateit Stockholm 2013-10- 04 geoff.erici@regeringskansliet.se Utredningens direktiv (2011:92; 2012:117) Kartlägga måluppfyllelse när det gäller anpassning efter individers behov och

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bärve Karin Datum 2016-10-19 Diarienummer AMN-2016-0240 Arbetsmarknadsnämnden ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning; SFS 2016:937 Utkom från trycket den 8 november 2016 utfärdad den 27 oktober 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Information 2011-02-15 1 (5) Dnr 37-2011:342. Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Information 2011-02-15 1 (5) Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Skolverket vill informera om möjligheten för kommuner att, utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Kvalitetsrapport för 2014 och utvecklingsplan för 2015 för Elsa Brändströms skola, utbildning i svenska för invandrare

Kvalitetsrapport för 2014 och utvecklingsplan för 2015 för Elsa Brändströms skola, utbildning i svenska för invandrare 1(13) Utbildningsförvaltningen Dnr BIN3 2015-17 Kvalitetsrapport för 2014 och utvecklingsplan för 2015 för Elsa Brändströms skola, utbildning i svenska för invandrare (sfi) 2 Innehåll HUVUDMANNENS ANSVAR

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Ängelholms vuxenutbildning - Framtidens kunskap och bildning

Ängelholms vuxenutbildning - Framtidens kunskap och bildning Ängelholms vuxenutbildning - Framtidens kunskap och bildning 1 Utbildningar Kommunala vuxenutbildningen (Komvux) SFI- Svenska för invandrare (Studieväg 1,2,3 A-D) Gruv- Grundläggande vuxenutbildning (Heltid:20poäng/vecka)

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012 Avbrottstudie Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: ) Avbrottstudie Jag har läst -årig gymnasieutbildning eller motsvarande 55 Jag har läst 9-årig

Läs mer

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro Regional dialog vuxenutbildning Region Örebro 2016-11-18 Regionala dialoger Generellt ta del av utvecklingsfrågor inom vuxenutbildning, arbetet med nyanlända, arbetsmarknadssituationen i regionen m m Underlag

Läs mer

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 Det livslånga lärandet Vi är den lilla ambitiösa skolan som välkomnar dig som fyllt 20 år. Här får Du möjlighet att utveckla din potential och nå dina drömmars mål.

Läs mer

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev.

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Styrkedjan Regleringsbrev Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Regeringen anger vilka mål Skolverket ska arbeta mot och hur verksamheten ska finansieras och återrapporteras.

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR START AV YRKES-SFI UTBILDNINGAR I SKÅNE

STYRDOKUMENT FÖR START AV YRKES-SFI UTBILDNINGAR I SKÅNE 2017-01-11 STYRDOKUMENT FÖR START AV YRKES-SFI UTBILDNINGAR I SKÅNE INLEDNING OCH SYFTE Inom Skåne län pågår sedan 2014 ett arbete för uppbyggnad av ett regionalt samarbete kring Yrkes-sfi i Skåne i samarbete

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Kvalitetsredovisning hösten 2014

Kvalitetsredovisning hösten 2014 SBG1000, v1.3, 2010-04-07 KOMPETENS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN CENTRUM FÖR VUXENUTBILDNING Fredrik Ekdahl 2015-10-02 Kvalitetsredovisning hösten 2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer