Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning"

Transkript

1 Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning År

2 Innehållsförteckning Sidan: Sid. 2 Innehållsförteckning Sid. 3 Verksamhet Sid. 3 Vision Sid. 3 Sammanfattning Sid. 3 Verksamhetens kvalitetsarbete Sid. 4 Måluppfyllelse för den samlade Vuxenutbildningen / arbetet i skolan Sid. 8 Elevinflytande Sid. 8 Kompetensutveckling Sid. 9 Ett växande problem en förändrad målgrupp Sid. 10 Ekonomi Bilagor: Sid. 11 Antal studerande Sid. 12 Personal Sid. 13 Betygsstatistik Ytterligare bilagor: Organisationsplan Kvalitetshjul 2

3 Kvalitetsredovisning för år 2010 Vuxenutbildningen i Gävle Kommun Verksamhet Vuxenutbildningen i Gävle Kommun består vid utgången av år 2010 av tre rektorsområden, Vuxenutbildningen Komvux och Särvux, Vuxenutbildningen Sfi och Vuxenutbildningen Yrkesutbildning/extern utbildning. En stabsenhet, Administrativ/ekonomisk enhet, ansvarar för administration, ekonomihandläggning och studie- och yrkesvägledning för hela Vuxenutbildningen. Vi driver Lärcentrum Gävle, LiG, som möjliggör deltagande i högskoleutbildning på distans. Vi har fått ett fördjupat uppdrag gällande lärcentrum och startar våren 2011 ett Utbildningscentrum för distansutbildning, som ersätter Lärcentrum. Vuxenutbildningen ansvarar också för kommunens läromedelscentral, KLC. Verksamheten leds av en vuxenutbildningschef. Enheterna formar en Vuxenutbildning, utifrån en gemensam vision och gemensamma mål. Bilaga: Organisationsschema. Vision Vuxenutbildningen är en plats för möten, växande, skapande, utveckling och lärande. Vi möter dig, när du kommer, med respekt för dina tidigare erfarenheter. Vi ska så långt det är möjligt tillgodose dina behov av och önskemål om studier, men vi kommer också att utmana dig, så att du när du lämnar oss är bättre rustad för framtidens krav och förväntningar. Du har fått tilltro till din egen lärförmåga och lust att fortsätta att lära. Sammanfattning Genom Yrkesvux, ett riktat Statsbidrag för gymnasial yrkesutbildning, har vi fördjupat vår samverkan inom GästrikeVux. Gävle håller i satsningen och under året anordnade vi tillsammans cirka 500 helårsplatser gymnasial utbildning inom olika yrkesområden. Det har varit mycket positivt att samverka inom GästrikeVux och också att kunna erbjuda ett rikt utbud på utbildningar. År 2011 kommer vi att anordna ungefär lika många helårsplatser med yrkesvuxmedel om efterfrågan kvarstår. Eftersom vi anordnat Yrkesvux med vår vanliga bemanning har det inneburit extra mycket arbete för hela vår organinsation. Sfi har tillsammans med övriga kommuner i länet anordnat yrkesinriktad utbildning i kombination med Sfi. Länsstyrelsen samordnar projektet. Genom Lärarlyft har vi fått möjlighet att utbilda lärare till behöriga Sv2 lärare. Vi har satsat mycket på IKT, både gällande utrusning och användande. Vi har sett över vår organisation i samband med pensionsavgångar och bl.a. anställt två nya rektorer. Verksamhetens kvalitetsarbete Vuxenutbildningen har ett årshjul för sitt kvalitetsarbete. Se bilaga. Vi har en gemensam arbetsplan för hela Vuxenutbildningen. Varje enhet tolkar planen och bestämmer vad man ska utveckla under året. Planen tas fram i samverkan med all personal. Vi har utvecklat två utvärderingsunderlag. En utvärdering ska användas av lärarna som kursutvärdering och en utvärdering ligger i Sharepoint/elev och ska användas av eleverna. 3

4 Vi bestämde en mätvecka i november 2010 då vi bad eleverna gå in i Sharepoint och svara på vår utvärdering. Det var bara 48 elever som svarade. Svaren var huvudsakligen positiva. Vi ska arbeta vidare med att utveckla vår elevutvärdering och också med att motivera våra elever att använda utvärderingen för att framföra synpunkter på vår verksamhet som underlag för vårt förbättringsarbete. Uppföljning och utvärdering har genomförts inom enheterna under året. För att säkra betygssättningen samverkar lärarna både inom skolan, med gymnasieskolan och också med andra kommuner. Nationella prov i alla aktuella ämnen genomförs. Alla lärare utvärderar sina kurser och sammanställer utvärderingarna till skolledningen. Utvärderingarna följs upp vid utvecklingssamtalen och blir ett underlag för planering av utvecklingsinsatser. Inom Sfi är en testgrupp till stöd och normgivande i bedömningsfrågor. Alla lärare deltar i kontinuerliga betygskonferenser. Medarbetarenkäten används som underlag för förbättringar. Mer än 95 % av personalen svarade på den senaste enkäten. Kompetensutveckling och fortbildning diskuteras med alla berörda och tas sedan upp i samrådsmöte. Vi har kontinuerligt fackligt samråd inom enheterna och vi har haft fler övergripande samråd, för hela Vuxenutbildningen, per år än tidigare. Vi har också Vuxenutbildningskonferens 3-4 gånger om året med all personal. Varje verksamhet har arbetsplatsträff med sin personal minst en gång per månad. För att säkerställa kvaliteten inom vår entreprenadverksamhet samverkar vi i upphandlingen med Inköp Gävleborg. Vårt förfrågningsunderlag lyfter fram kvalitetsaspekter, t.ex. att entreprenörens lärare ska vara behöriga lärare. Vi har under året infört kursråd där Vuxenutbildningens rektor, entreprenören och studeranderepresentanter träffas kontinuerligt under utbildningen. Rektor besöker alla utbildningar minst en gång per månad, ibland oftare. Varje utbildning besöks av en av våra studie- och yrkesvägledare som ansvarar för att de studerande har individuella studieplaner. Man diskuterar också vägar vidare till arbete eller fortsatta studier. Vi ska utveckla vår kompetens att synliggöra våra resultat. Vi ska genom utvärdering och uppföljning tydliggöra resultaten och använda dessa som grund för fortsatt kvalitetsutveckling. Måluppfyllelse för den samlade vuxenutbildningen/arbetet i skolan Efter flera års neddragningar i vår budget, både av kommunala och statliga medel, har den kommunalt finansierade verksamheten en ny form med betydligt färre gymnasiala utbildningsplatser än tidigare och en mycket stor och fortfarande växande Sfi. Vi har sparat genom neddragningar på personal och lokaler för att kunna behålla volymen i gymnasial utbildning, då detta är ett krav för medverkan i den statliga satsningen Yrkesvux. Vi har anordnat cirka 775 gymnasiala helårsplatser, inklusive platserna i Yrkesvux. Efterfrågan har styrt verksamheten med grund i ett erbjudet utbud. Genom satsningen Yrkesvux har vi under år 2010, i samverkan inom Gästrikevux, kunnat anordna cirka 500 extra helårsplatser gymnasial utbildning inom olika yrkesområden för 25 mkr. För år 2011 har vi fått ytterligare cirka 500 helårsstudieplatser. Den nedåtgående trenden gällande gymnasial utbildning har tillfälligt stoppats genom Yrkesvux. 4

5 Antalet personer som sökt gymnasieutbildning som inte finns tillgänglig i Gävle har i högre grad erbjudits möjligheter att studera i andra kommuner, under förutsättning att de tillhört vår målgrupp. Sedan våren 2010 har Vuxenutbildningen tillsammans med Polhemskolan och avnämare inom vårdområdet i Gävle medverkat i förberedelserna av införandet av Vårdcollege. Vi är representerade i den lokala styrgruppen, som representerar Gävle och Ockelbo, genom Komvux rektor. Genom detta samarbete har vi förhoppningar om att få fler och bättre praktikplatser till våra studerande. Vi har fortsatt bygga upp en treårig gymnasieutbildning med lärlingsinriktning. Riktad till främst yngre personer i behov av gymnasieutbildning. En del av de studerande har hoppat av utbildningen till förmån för vanliga komvuxstudier eller studier inom Yrkesvux. Vi ska se över utbildningen för att göra förändringar som ökar de studerandes motivation och uthållighet att fullfölja utbildningen. Inom grundläggande vuxenutbildning har vi gjort ett försök att dela in kurserna i Svenska som andraspråk i 9-veckors perioder för att kunna individualisera utbildningen i högre grad. Efter 9 veckor görs avstämning och eleverna placeras eller omplaceras i grupper som passar deras språkutveckling bäst. Vi fortsätter att pröva olika sätt att ge eleverna bästa studieförutsättningar. Vi har inte kunnat erbjuda grundläggande vuxenutbildning för Sfi-elever, eftersom vi saknat ekonomiskt utrymme. Sfi har fortsatt att öka. En stor flyktingmottagning, många anhöriga och på senare tid en ökande arbetskraftsinvandring samt många gäststuderande med rätt till Sfi är grund för ökningen. En annan grund för ökningen är att en stor del av de studerande har låg utbildningsbakgrund och genom detta behöver längre tid för att genomföra sina Sfi-studier. Genom detta är det fler som startar utbildning än som slutar. Inom Sfi anordnas vårdväg i samarbete med Komvux vårdutbildning, studieväg, lärlingsväg och arbetsväg, för att öka motivationen att snabbare nå sitt mål. I länssamverkan anordnar Sfi individuellt inriktade lärlingsplatser. Man kombinerar Sfistudierna med yrkesutbildning inom olika yrkesområden. För elever med en avslutad akademisk utbildning finns Akademikerspåret. Sfi kombineras med yrkessvenska och praktikplatser/trainee inom elevens yrkesområde. AME tar fram traineeplatserna till de studerande. Distansutbildningar har under året startats inom Sfi. Sfi har tillsammans med IVC och AME utvecklat uppdraget att inom arbetsvägen erbjuda möjligheten att kombinera Sfi-studierna med praktik av olika slag. Dessa olika satsningar, där Sfi kombineras med olika yrkesutbildningar eller yrkespraktik har i en del fall lett till fasta anställningar. Då ansvaret för att ta emot nya flyktingar lyfts från kommunen till Arbetsförmedlingen från har kommunen nu en dialog med Arbetsförmedlingen där vi tillsammans planerar olika vägar/aktiviteter i kombination med Sfi, för att öka den studerandes möjligheter att snabbt lära sig svenska och gå vidare till arbete eller utbildning. Utvecklingsområden: Skolinspektionen gjorde en inspektion under år 2010 och föreslog olika utvecklingsområden som verksamheten börjat utveckla och ska utveckla vidare under kommande år. 5

6 Vi är representerade i styrgruppen för en KY-utbildning inom Gis-området. Vi erbjuder ingen KY- eller YH-utbildning i egenregi. Ett antal personer studerar olika KY- och YHutbildningar runt om i landet på distans med stöd av vårt Lärcentrum. Genom vårt utökade uppdrag i Utbildningscentrum kommer vi att kunna erbjuda många eftergymnasiala utbildningar på distans. 243 personer har deltagit i lärlingsutbildning, inom Gästrikelärling Gävle, en utbildning upphandlad av Arbetsförmedlingen. 92% av dem som fullföljt utbildningen har fått arbete. Inom lärling för Sfi-studerande har ca 30 lärlingsplatser anordnats. Arbetsförmedlingen har gett oss förnyat uppdrag att anordna Gästrikelärling. Det sträcker sig till När det gäller Sfi-lärling diskuterar vi med AME och Af för att hitta en form för fortsatt verksamhet. Cirka 80 personer har studerat inom Särvux. Den erbjudna studietiden kan växla från 2 timmar till 8,5 timmar i veckan. Gruppstorlek under året har varit från 1 till 6 studerande. I undervisningen används mycket kvalificerad IT-teknik. Genom sin breda kompetens kan Särvux- lärarna ge kunskaper som utvecklar personen som individ, i hemmet, på jobbet och på fritiden. Särvux samverkar nära med EDV och med många gruppboenden. Särvux samarbetar också med Specialpedagogiska myndigheten, bl.a. genom att testa nytt undervisningsmaterial. Länsbiblioteket ger ut tidningen Utkiken, en taltidning på lätt svenska. Den ska utvecklas till att också finnas på nätet. Här är våra elever på Särvux bollplank. Vi ska verka för att utveckla yrkesutbildning för särvuxelever. Hela Vuxenutbildningen har investerat mycket i ITK. Vi använder, smartboard, datorer och datorprojektorer som ett viktigt inslag i lärprocessen. Fler och fler lärare använder Sharepoint som lärplattform i sin undervisning. Vi ska arbeta för att ännu fler lärare använder IKT i undervisningen. Vi ska också arbeta för att eleverna använder IKT för att skicka in t.ex. redovisningar. Vi ska använda SharePoint för att effektivisera undervisningen och verka för att varje elev ska ha en aktiv portfölj med sitt skolarbete. Eleverna kan då också ta del av och lära av varandras arbeten. Lektionsplaneringar och lektioner kan sparas i SharePoint och eleverna kan se dem igen. Vi har utrustat ett antal klassrum med smartboard och ska arbeta för att fler lärare använder smartboard som verktyg i sin undervisning. Vi har anordnat olika aktiviteter för all personal och alla elever då vi jobbat särskilt med värdegrunds- och mångfaldsfrågor. Vi har t.ex. haft en dag i Hemlingby med hela skolan då vi arbetat med dessa frågor. Enheten för administration och ekonomi Under året har uppdraget att anordna verksamhet inom Yrkesvux krävt en stor arbetsinsats administrativt och organisatoriskt. Under året har olika statliga beslut tagits, som med kort framförhållning krävt kraftigt ökade insatser gällande upphandlingar, informationsmaterial, marknadsföring, studievägledning, antagning och studerandeadministration. Därtill har kommit krav på ett stort uppföljningsarbete till Skolverket, som har skett på individnivå och varit grund för utbetalning av statsbidragen. Arbetsuppgifterna har genomförts av ordinarie personal eftersom uppdraget är av tillfällig karaktär och kräver mycket kunskap om vår organisation för god handläggning. Arbetsbelastningen har varit mycket hög. 6

7 Under andra halvåret 2010 förändrades reglerna hos CSN. Studerande som tidigare gjort avbrott måste nu lämna in studiedokumentation från skolan för att kunna få fortsatt studiemedel, vilket inneburit mycket extra arbete för lärare och administration. Dokumentationen kan gälla studier för flera år sedan och skolan har inte denna dokumentation samlad, då den inte tidigare krävts eller efterfrågats. Vuxenutbildningen har framfört problemet till Utbildningsdepartementet. Vägledning Gävle har i uppdrag att ge studie och yrkesvägledning till boende i Gävle kommun. Det har varit en stor efterfrågan på enskilda studievägledningssamtal under året. Några grupper som efterfrågar studievägledning är: - Ungdomar med ofullständiga betyg från gymnasieskolan - Utrikes födda personer - Personer som är arbetslösa alternativt vill byta jobb eller ska söka högskoleutbildning - Personer som ska påbörja studier inom vuxenutbildningen och ska upprätta en individuell studieplan Studievägledare har medverkat på många platser i olika aktiviteter för att informera om vår Vuxenutbildning och om olika studiemöjligheter. T.ex. vid Arbetsförmedlingens Jobbchans varje fredag, vid nedläggningen av Ericson, med särskilda informationsdagar för Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan och andra. Vi har också samverkat i aktiviteter med Stadsbiblioteket och med Högskolan i Gävle. Vi annonserar återkommande vårt utbildningsutbud och vi håller vår hemsida uppdaterad med bl.a. aktuella utbildningar. Vi ska kartlägga vilka grupper vi når med vår information och göra en plan för att säkerställa att våra prioriterade grupper känner till sina möjligheter att studera i Vuxenutbildningen. Vi ska erbjuda alla studerande en individuell studieplan. Lärcentrum ger möjlighet att bo kvar i Gävle och samtidigt följa utbildning på högskolenivå från ett annat svenskt lärosäte, på distans. Drygt 100 personer har använt vår service och 153 tentor/skrivningar har genomförts under året. Det har bedrivits studier mot 15 olika lärosäten från Luleå i norr till Blekinge i söder och studenterna finns representerade i 47 olika kurser/utbildningar av skiftande slag. Bl.a. har förskollärare och lärare inom Gävle kommun studerat hos oss inom lärarlyften. Ett antal personer har läst olika KY-utbildningar runt om i landet. Eftersom vi inte haft några särskilda medel till denna verksamhet har vi inte kunnat marknadsföra den utan enbart tagit emot personer som hittat oss av egen kraft. Nu ser vi fram emot att bygga upp ett stort lärcentrum genom uppdraget att erbjuda distansstudier i vårt nya Utbildningscentrum. Flexibla studier erbjuds i ett antal ämnen. I de fall vi själva inte erbjuder detta kan man läsa olika kurser på distans anordnade av NTI-skolan. Inom en del ämnesområden har validering utvecklas. Vi har börjat prova periodisering av kurser. Man kan läsa kurserna på halva terminen. Man kan då koncentrera sig mer på färre ämnen samtidigt. Vi anordnar ett antal ämnen på distans och vi erbjuder kvällsundervisning i många ämnen. Vi erbjuder också sommarkurser. Utvecklingsområden: Vi ska fortsätta att utveckla vår kompetens för att kunna erbjuda validering och flexibla studiemöjligheter utifrån de studerandes behov. 7

8 Samverkan: Vi samverkar inom yrkesutbildningar med cirka 15 externa utbildningsanordnare som anordnar yrkesutbildning. Utbildningarna har anordnats av både gymnasieskolor och av privata utbildningsanordnare. Vi har god och nära samverkan med bl.a. våra gymnasieskolor, Af, AME, IVC, Socialförvaltningen, facken, delar av näringslivet och Högskolan i Gävle (HiG). Tillsammans med Högskolan i Gävle anordnar Komvux Collegeåret, med syfte att rekrytera till högskolestudier. Vi samverkar nära med grannkommunerna i Gävleborg när det gäller Sfi och i GästrikeVux, bl.a. för att kunna erbjuda ett bredare kursutbud och utveckla verksamheterna. Vår samverkan har utvecklats extra positivt genom att vi samäger utbildningarna i Yrkesvux. Boende i dessa kommuner kan söka fritt till utbildningarna oavsett ort. Sfi samverkar i Länsprojekt både med yrkesutbildningar kombinerat med sfi och kring planering av SO-undervisning för nyanlända. I EU-projektet Va Med samverkar Sfi med Uppsala Kommun, Lidingö, Malmö och Essunga. Vi har verkat för att vara omvärldsorienterade och för att få vara med och påverka utvecklingen i vuxenutbildningen i Sverige. Vi är representerade i Kommuner och Landstings centrala referensgrupp för Sveriges vuxenutbildning. Vi har arbetat vidare utifrån temat Den goda arbetsplatsen. Läromedelscentralen, (KLC) Många av Vuxenutbildningens elever köper sin kurslitteratur från KLC som håller att aktuellt boklager för att ge snabb service. Inför varje termin lämnar Vuxenutbildningen in underlag med aktuell kurslitteratur och KLC gör då stora beställningar. Sedan görs kompletteringsbeställningar kontinuerligt under året. KLC servar alla skolor i Gävle kommun med undervisningsfilmer. Vi har också avtalskunder, som friskolor och skolor i andra kommuner. Två gånger om året görs filminköp från olika distributörer. Filmerna beställs av lärarna on line eller via telefon eller personligt besök. En nyhet för året är att KLC utvecklat möjligheten att streama audio/videoutbudet direkt till skolorna. Det gäller Utbildningsradions hela utbud samt ett fåtal filmer. Elevinflytande Det är svårt att engagera vuxenstuderande för elevrådsarbete då många studerar under kort tid och då inga sammanhållna klasser finns. Några personer har visat intresse för elevkårsarbete under året och deltagit i planering av gemensamma aktiviteter för hela skolan. En personal har varit på konferens i Sveriges förenade studentkårs avdelning för vuxenutbildning. Detta ledde till att personal från avdelningen kom till oss och hade information om elevkårsarbete för våra elever. Sedan finansierade skolan deltagande för två elever i en elevkårskonferens. Något elevråd för kommunikation för verksamhetsförbättring har vi inte lyckats starta ännu. Inom Sfi finns ett gott elevinflytande genom en studerandereferensgrupp som representerar studeranden och som har en dialog med skolledningen. I alla sfi-grupper finns avsatt veckotid för utvärdering av undervisning och arbetsmiljöfrågor. Vi ska utveckla olika/nya vägar för att säkra elevinflytande. Kompetensutveckling Studievägledarna har deltagit i utbildningsdagar och nätverksträffar. Övrig personal har gjort studiebesök hos utbildningsanordnare i Gävle och Sandviken. 8

9 Interna fortbildningsdagar har anordnats i t.ex. Procapita och för vaktmästare i säkerhetsarbete. Sfi har arbetat med betygskriterier, bedömning, kursinnehåll och fortsatt utveckla sina betygskonferenser och samverkan kring olika bedömningsinstrument. Genom uppdraget att vara jämförelsekommun till de kommuner som fått Sfi-bonus har Sfi fått en miljon kronor för utvecklingsarbete och startat ett antal projekt, bl.a. utvecklas material för att nå bättre läsförståelse. Sfi utvecklar också, tillsammans med Uppsala Sfi, ett material inom samhällskunskap, Va med!. Personal inom vuxenutbildning har deltagit i ett antal olika Vuxenutbildningskonferenser inom våra olika verksamhetsområden. Ett antal lärare deltar i Lärarlyftet. Två lärare deltar i Masterprogram i Sv2 inom Lärarlyftets ram. Enskilda lärare har deltagit i olika konferenser inom sina ämnesområden. Vi har ett skolledarnätverk, GUS, Gävle, Uppsala och Stockholm. Vi träffas kontinuerligt och byter erfarenheter. Lärare deltar också i nätverket för gemensam ämnesutveckling. Lärarna har arbetat särskilt med frågan hur vi ökar de studerandes motivation. Skolinspektioner under året Sfi och utbildning för yrkesförare inom Yrkesvux har inspekterats under året. Inom Sfi lämnades förslag på olika förbättringsåtgärder som skolan nu jobbar med. Inom utbildning för yrkesförare påtalade inspektionen enbart att vissa lärare saknar lärarutbildning. Då yrkesutbildningar upphandlas frågar vi efter behöriga lärare, men inom detta område finns inga behöriga lärare, däremot mycket kunniga och erfarna lärare. Ett växande problem en förändrad målgrupp Ett växande problem, och en stor utmaning, när det gäller för våra studerande att nå studiemålen, är att allt fler saknar goda kunskaper i svenska språket. Utöver de Sfi-studerande har cirka 40 % av de studerande invandrarbakgrund. Traditionellt erbjuder vuxenutbildningen cirka 60 % av den lärarledda undervisning som erbjuds i gymnasieskolan. Varje lektionspass blir innehållsmässigt mycket komprimerat och detta innebär att man måste studera själv i stor utsträckning. Bristande kunskaper i svenska språket skapar stora problem att hänga med i de olika kurserna. Även unga med misslyckade studier i gymnasieskolan har stora problem att klara sina studier hos oss. Vi ska utveckla vår kompetens för att kunna möta dessa nya behov och vi skulle också behöva erbjuda mer lärarledd undervisning. Tyvärr sätter vår ekonomi gränser för detta. Det är en utmaning för oss att hitta vägar för att denna målgrupp i högre grad ska kunna nå sina mål. IT i Vuxenutbildningen Under året ändrades organisationen i kommunen så att våra IT-tekniker inte längre var anställda hos oss. Under första halvåret var vår tidigare egna tekniker placerad hos oss och skötte IT enligt tidigare. Under sommaren infördes Ett-IT, utrustning och operativsystem och vår tekniker placerades centralt på IT-service. Därmed upphörde den service vi är i stort behov av att ha. Vi har sedan dess haft störningar både gällande undervisningen och administrationen. Inte heller telefonin har fungerat. Vilka kostnaderna kommer att bli genom den nya organisationen kan vi ännu inte överblicka. 9

10 Ekonomi Vuxenutbildningens totala budgetomslutning var under år 2010 cirka 78 miljoner kronor, exklusive lokalkostnader. Av dessa var miljoner kronor kommunbidrag. År 2009 var budgetomslutningen 63 miljoner kronor, exklusive lokaler. Vuxenutbildningens resultat år 2010 är ett överskott på 7000 tkr. Överskottet härrör sig från oförutsedda intäkter för flyktingar i Sfi, från ökade statsbidrag för förarutbildningar och från att våra kunder i högre grad sökte utbildningar inom Yrkesvux än utbildningar som var kommunalt finansierade. Lokaler Som en del av våra besparingar har vi sagt upp lokaler på km2. Vi har flyttat om i kvarvarande lokaler och vi har under våren gjort viss ombyggnad. Våra lokaler är nu ändamålsenliga och väl fungerande. Vi har även minskat lokalytan för Gästrikelärling genom att flytta till mindre lokaler. Gävle AnnSofie Svensson Vuxenutbildningschef 10

11 Antal studerande 2010 BILAGA Gymnasial vuxenutbildning Första Andra halvåret halvåret Antal studerande Kvinnor Män Verksamhetspoäng gymnasial vuxenutbildning 2010 Kurstyp Allmänna kurser Komvux Kommun övrigt Övriga Summa Folkhögskola Studieförbund Orienteringskurser Yrkeskurser Summa verksamhetspoäng = 1 gymnasiepoäng. Kommentar: År 2010 upphandlades verksamhetspoäng. Av det totala antalet verksamhetspoäng har 62% genomförts i kommunal regi och utbildning på entreprenad har svarat för 38 % av verksamheten. Totalt 775 helårsplatser år 2010 en ökning med 30 % jämfört med år Ökningen av antalet utbildningsplatser kan tillskrivas den statliga satsningen Yrkesvux. Grundläggande vuxenutbildning Första Andra halvåret halvåret Antal studerande Kvinnor Män Verksamhetspoäng grundläggande vuxenutbildning 2010 Grundläggande vuxenutbildning VP Orienteringskurser grundläggande nivå Totalt 177 helårsplatser år 2010 en minskning med ca 5% jämfört med år Minskningen kan hänföras till att vi som en del i vår besparing inte haft grundläggande kurser och orienteringskurser för Sfi studerande under året. 11

12 Svenska för invandrare, Sfi Första Andra halvåret halvåret Antal studerande Kvinnor Män Studerande som har varit inskrivna under året och erhållit minst 1 timmes undervisning. Jämfört med år 2009 har antalet studerande ökat med ca 5 % på årsbasis Särvux Första Andra halvåret halvåret Antal studerande Kvinnor Män Ingen ökning av antalet studerande jämfört med år Personal i Vuxenutbildningen år 2010 Antal årsarbetare kvinnor män totalt Tillsvidare 60,9 21,0 81,9 Visstid 4,0 4,0 8,0 SUMMA 64,9 25,0 89,9 Ålder kvinnor män totalt Antal anställda utan sjukfrånvaro Tillsvidare 49 Visstid 16 SUMMA 65 Behörig personal Alla tillsvidareanställda lärare inom Vuxenutbildningen är behöriga. Även all övrig personal har utbildning avpassad för uppdraget. Under året har frisktalet ökat med ca 18 procent. 12

13 BETYGSSTATISTIK Bilaga Statistik vt-09 Betyg VT-09 Kurs IG G VG MVG Betyg totalt Avbrott Engelska A Engelska B Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Samhällskunskap A Samhällskunskap B Svenska A Svenska B Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B Totalt Vård- och omsorgsarbete Betyg Kurs IG G VG E = ej klar Matematik, grundläggande Nationella prov VT-09 gruppundervisning Ej deltagit i provet Kurs IG G VG MVG Totalt Engelska A Engelska B Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Samhällskunskap A Samhällskunskap B Svenska A Svenska B Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B Totalt

14 Betygsstatistik ht-09 Betyg HT-09 Kurs IG G VG MVG Betyg totalt Totalt Engelska A Engelska B Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Samhällskunskap A Svenska A Svenska B Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B Totalt Vård- och omsorgsarbete Kurs IG G VG E = ej klar Matematik, grundläggande Nationella prov HT-09 gruppundervisning Kurs IG G VG MVG Ej deltagit i provet Totalt Engelska A Engelska B Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Svenska B Svenska som andraspråk B Totalt

15 15

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå

GRUV-utredningen. Educateit Stockholm 2013-10- 04. Utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå GRUV-utredningen Educateit Stockholm 2013-10- 04 geoff.erici@regeringskansliet.se Utredningens direktiv (2011:92; 2012:117) Kartlägga måluppfyllelse när det gäller anpassning efter individers behov och

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Verksamhetschef Jan Mannerhag Rektor Timo Laaksonen och Rektor Christina Blomquist 1(8) Verksamhetsområdet... 3 TL - Nationell statistik...

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Vuxenutbildningen Bollnäs

Vuxenutbildningen Bollnäs Vuxenutbildningen Bollnäs Sektor: 1 Komvux 2 Komvux Vård från sid 13 Nämnd: Lärande och Arbete Datum 20090909 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor 1 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014

Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014 Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014 av mål för den aktuella perioden 1. Planera och verkställa undervisning för särskild utbildning för vuxna inom Hagfors kommun på gymnasial särskolenivå. Kurser

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012

Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: 132) Avbrottstudie 2012 Avbrottstudie Vad är din högsta avslutade utbildning innan du började studera på vuxenutbildningen? (Bastal: ) Avbrottstudie Jag har läst -årig gymnasieutbildning eller motsvarande 55 Jag har läst 9-årig

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen LÄRCENTRUM Inlämnad av Ola Nilsson Sammanfattning Den kommunala vuxenutbildningen i Strömstad, som finns under begreppet Lärcentrum Strömstad,

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008

Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008 Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008 Ed i Februari 2009 Inledning Med denna kvalitetsredovisning vill vi ge alla intresserade en bred information om Vuxenutbildningen vid Utvecklingscenter

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC)

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC) Bilaga 2.1. Ärende: Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. 2014-11-24 Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut Vuxenutbildningen i Gävle Box 356 801 05 Gävle 2011-01-28 Skolbeslut för vuxenutbildning efter riktad tillsyn av vuxenutbildningen i Gävle kommun 2011-01-27 Beslut Riktad tillsyn i vuxenutbildningen

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 1 2. INLEDNING... 1 3. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNINGEN...

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!!

Kvalitetsrapport!201 /201!!!!!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport201/201 Förord Innehållsförteckning0 1. Om070 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Sfi-utredningens betänkande

Sfi-utredningens betänkande s betänkande Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning SOU 2013:76 Särskild utredare Christer Hallerby Sekretariat Gunnar Sallstedt Jan Rehnstam Kristina Swiech (t.o.m. mars

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten Förändra attityder - Fler jobb Förtydliga vägen till arbete Motivation Individuellt stöd - Kartläggning - Matchning - Arbetsträning - Arbete Utbildning Rätt kompetens Förtydliga vägen till arbete Utbildning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

NÄSSJÖ LÄRCENTER - EN SAMLAD ORGANISATION FÖR VUXENUTBILDNING OCH INTEGRATION VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

NÄSSJÖ LÄRCENTER - EN SAMLAD ORGANISATION FÖR VUXENUTBILDNING OCH INTEGRATION VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Innehållsförteckning VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR 2012... 3 1.1 NÄSSJÖ LÄRCENTER... 3 1.2

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) (12) 1 För Utbildningsförvaltningen Dnr BIN3 2013-31 Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) Innehåll Inledning... 2 Huvudmannens

Läs mer

mötesplatsen för arbetsliv och lärande

mötesplatsen för arbetsliv och lärande MASUGNEN mötesplatsen för arbetsliv och lärande Mötesplatsen för arbetsliv och lärande Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande.

Läs mer