Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning"

Transkript

1 Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning År

2 Innehållsförteckning Sidan: Sid. 2 Innehållsförteckning Sid. 3 Verksamhet Sid. 3 Vision Sid. 3 Sammanfattning Sid. 3 Verksamhetens kvalitetsarbete Sid. 4 Måluppfyllelse för den samlade Vuxenutbildningen / arbetet i skolan Sid. 8 Elevinflytande Sid. 8 Kompetensutveckling Sid. 9 Ett växande problem en förändrad målgrupp Sid. 10 Ekonomi Bilagor: Sid. 11 Antal studerande Sid. 12 Personal Sid. 13 Betygsstatistik Ytterligare bilagor: Organisationsplan Kvalitetshjul 2

3 Kvalitetsredovisning för år 2010 Vuxenutbildningen i Gävle Kommun Verksamhet Vuxenutbildningen i Gävle Kommun består vid utgången av år 2010 av tre rektorsområden, Vuxenutbildningen Komvux och Särvux, Vuxenutbildningen Sfi och Vuxenutbildningen Yrkesutbildning/extern utbildning. En stabsenhet, Administrativ/ekonomisk enhet, ansvarar för administration, ekonomihandläggning och studie- och yrkesvägledning för hela Vuxenutbildningen. Vi driver Lärcentrum Gävle, LiG, som möjliggör deltagande i högskoleutbildning på distans. Vi har fått ett fördjupat uppdrag gällande lärcentrum och startar våren 2011 ett Utbildningscentrum för distansutbildning, som ersätter Lärcentrum. Vuxenutbildningen ansvarar också för kommunens läromedelscentral, KLC. Verksamheten leds av en vuxenutbildningschef. Enheterna formar en Vuxenutbildning, utifrån en gemensam vision och gemensamma mål. Bilaga: Organisationsschema. Vision Vuxenutbildningen är en plats för möten, växande, skapande, utveckling och lärande. Vi möter dig, när du kommer, med respekt för dina tidigare erfarenheter. Vi ska så långt det är möjligt tillgodose dina behov av och önskemål om studier, men vi kommer också att utmana dig, så att du när du lämnar oss är bättre rustad för framtidens krav och förväntningar. Du har fått tilltro till din egen lärförmåga och lust att fortsätta att lära. Sammanfattning Genom Yrkesvux, ett riktat Statsbidrag för gymnasial yrkesutbildning, har vi fördjupat vår samverkan inom GästrikeVux. Gävle håller i satsningen och under året anordnade vi tillsammans cirka 500 helårsplatser gymnasial utbildning inom olika yrkesområden. Det har varit mycket positivt att samverka inom GästrikeVux och också att kunna erbjuda ett rikt utbud på utbildningar. År 2011 kommer vi att anordna ungefär lika många helårsplatser med yrkesvuxmedel om efterfrågan kvarstår. Eftersom vi anordnat Yrkesvux med vår vanliga bemanning har det inneburit extra mycket arbete för hela vår organinsation. Sfi har tillsammans med övriga kommuner i länet anordnat yrkesinriktad utbildning i kombination med Sfi. Länsstyrelsen samordnar projektet. Genom Lärarlyft har vi fått möjlighet att utbilda lärare till behöriga Sv2 lärare. Vi har satsat mycket på IKT, både gällande utrusning och användande. Vi har sett över vår organisation i samband med pensionsavgångar och bl.a. anställt två nya rektorer. Verksamhetens kvalitetsarbete Vuxenutbildningen har ett årshjul för sitt kvalitetsarbete. Se bilaga. Vi har en gemensam arbetsplan för hela Vuxenutbildningen. Varje enhet tolkar planen och bestämmer vad man ska utveckla under året. Planen tas fram i samverkan med all personal. Vi har utvecklat två utvärderingsunderlag. En utvärdering ska användas av lärarna som kursutvärdering och en utvärdering ligger i Sharepoint/elev och ska användas av eleverna. 3

4 Vi bestämde en mätvecka i november 2010 då vi bad eleverna gå in i Sharepoint och svara på vår utvärdering. Det var bara 48 elever som svarade. Svaren var huvudsakligen positiva. Vi ska arbeta vidare med att utveckla vår elevutvärdering och också med att motivera våra elever att använda utvärderingen för att framföra synpunkter på vår verksamhet som underlag för vårt förbättringsarbete. Uppföljning och utvärdering har genomförts inom enheterna under året. För att säkra betygssättningen samverkar lärarna både inom skolan, med gymnasieskolan och också med andra kommuner. Nationella prov i alla aktuella ämnen genomförs. Alla lärare utvärderar sina kurser och sammanställer utvärderingarna till skolledningen. Utvärderingarna följs upp vid utvecklingssamtalen och blir ett underlag för planering av utvecklingsinsatser. Inom Sfi är en testgrupp till stöd och normgivande i bedömningsfrågor. Alla lärare deltar i kontinuerliga betygskonferenser. Medarbetarenkäten används som underlag för förbättringar. Mer än 95 % av personalen svarade på den senaste enkäten. Kompetensutveckling och fortbildning diskuteras med alla berörda och tas sedan upp i samrådsmöte. Vi har kontinuerligt fackligt samråd inom enheterna och vi har haft fler övergripande samråd, för hela Vuxenutbildningen, per år än tidigare. Vi har också Vuxenutbildningskonferens 3-4 gånger om året med all personal. Varje verksamhet har arbetsplatsträff med sin personal minst en gång per månad. För att säkerställa kvaliteten inom vår entreprenadverksamhet samverkar vi i upphandlingen med Inköp Gävleborg. Vårt förfrågningsunderlag lyfter fram kvalitetsaspekter, t.ex. att entreprenörens lärare ska vara behöriga lärare. Vi har under året infört kursråd där Vuxenutbildningens rektor, entreprenören och studeranderepresentanter träffas kontinuerligt under utbildningen. Rektor besöker alla utbildningar minst en gång per månad, ibland oftare. Varje utbildning besöks av en av våra studie- och yrkesvägledare som ansvarar för att de studerande har individuella studieplaner. Man diskuterar också vägar vidare till arbete eller fortsatta studier. Vi ska utveckla vår kompetens att synliggöra våra resultat. Vi ska genom utvärdering och uppföljning tydliggöra resultaten och använda dessa som grund för fortsatt kvalitetsutveckling. Måluppfyllelse för den samlade vuxenutbildningen/arbetet i skolan Efter flera års neddragningar i vår budget, både av kommunala och statliga medel, har den kommunalt finansierade verksamheten en ny form med betydligt färre gymnasiala utbildningsplatser än tidigare och en mycket stor och fortfarande växande Sfi. Vi har sparat genom neddragningar på personal och lokaler för att kunna behålla volymen i gymnasial utbildning, då detta är ett krav för medverkan i den statliga satsningen Yrkesvux. Vi har anordnat cirka 775 gymnasiala helårsplatser, inklusive platserna i Yrkesvux. Efterfrågan har styrt verksamheten med grund i ett erbjudet utbud. Genom satsningen Yrkesvux har vi under år 2010, i samverkan inom Gästrikevux, kunnat anordna cirka 500 extra helårsplatser gymnasial utbildning inom olika yrkesområden för 25 mkr. För år 2011 har vi fått ytterligare cirka 500 helårsstudieplatser. Den nedåtgående trenden gällande gymnasial utbildning har tillfälligt stoppats genom Yrkesvux. 4

5 Antalet personer som sökt gymnasieutbildning som inte finns tillgänglig i Gävle har i högre grad erbjudits möjligheter att studera i andra kommuner, under förutsättning att de tillhört vår målgrupp. Sedan våren 2010 har Vuxenutbildningen tillsammans med Polhemskolan och avnämare inom vårdområdet i Gävle medverkat i förberedelserna av införandet av Vårdcollege. Vi är representerade i den lokala styrgruppen, som representerar Gävle och Ockelbo, genom Komvux rektor. Genom detta samarbete har vi förhoppningar om att få fler och bättre praktikplatser till våra studerande. Vi har fortsatt bygga upp en treårig gymnasieutbildning med lärlingsinriktning. Riktad till främst yngre personer i behov av gymnasieutbildning. En del av de studerande har hoppat av utbildningen till förmån för vanliga komvuxstudier eller studier inom Yrkesvux. Vi ska se över utbildningen för att göra förändringar som ökar de studerandes motivation och uthållighet att fullfölja utbildningen. Inom grundläggande vuxenutbildning har vi gjort ett försök att dela in kurserna i Svenska som andraspråk i 9-veckors perioder för att kunna individualisera utbildningen i högre grad. Efter 9 veckor görs avstämning och eleverna placeras eller omplaceras i grupper som passar deras språkutveckling bäst. Vi fortsätter att pröva olika sätt att ge eleverna bästa studieförutsättningar. Vi har inte kunnat erbjuda grundläggande vuxenutbildning för Sfi-elever, eftersom vi saknat ekonomiskt utrymme. Sfi har fortsatt att öka. En stor flyktingmottagning, många anhöriga och på senare tid en ökande arbetskraftsinvandring samt många gäststuderande med rätt till Sfi är grund för ökningen. En annan grund för ökningen är att en stor del av de studerande har låg utbildningsbakgrund och genom detta behöver längre tid för att genomföra sina Sfi-studier. Genom detta är det fler som startar utbildning än som slutar. Inom Sfi anordnas vårdväg i samarbete med Komvux vårdutbildning, studieväg, lärlingsväg och arbetsväg, för att öka motivationen att snabbare nå sitt mål. I länssamverkan anordnar Sfi individuellt inriktade lärlingsplatser. Man kombinerar Sfistudierna med yrkesutbildning inom olika yrkesområden. För elever med en avslutad akademisk utbildning finns Akademikerspåret. Sfi kombineras med yrkessvenska och praktikplatser/trainee inom elevens yrkesområde. AME tar fram traineeplatserna till de studerande. Distansutbildningar har under året startats inom Sfi. Sfi har tillsammans med IVC och AME utvecklat uppdraget att inom arbetsvägen erbjuda möjligheten att kombinera Sfi-studierna med praktik av olika slag. Dessa olika satsningar, där Sfi kombineras med olika yrkesutbildningar eller yrkespraktik har i en del fall lett till fasta anställningar. Då ansvaret för att ta emot nya flyktingar lyfts från kommunen till Arbetsförmedlingen från har kommunen nu en dialog med Arbetsförmedlingen där vi tillsammans planerar olika vägar/aktiviteter i kombination med Sfi, för att öka den studerandes möjligheter att snabbt lära sig svenska och gå vidare till arbete eller utbildning. Utvecklingsområden: Skolinspektionen gjorde en inspektion under år 2010 och föreslog olika utvecklingsområden som verksamheten börjat utveckla och ska utveckla vidare under kommande år. 5

6 Vi är representerade i styrgruppen för en KY-utbildning inom Gis-området. Vi erbjuder ingen KY- eller YH-utbildning i egenregi. Ett antal personer studerar olika KY- och YHutbildningar runt om i landet på distans med stöd av vårt Lärcentrum. Genom vårt utökade uppdrag i Utbildningscentrum kommer vi att kunna erbjuda många eftergymnasiala utbildningar på distans. 243 personer har deltagit i lärlingsutbildning, inom Gästrikelärling Gävle, en utbildning upphandlad av Arbetsförmedlingen. 92% av dem som fullföljt utbildningen har fått arbete. Inom lärling för Sfi-studerande har ca 30 lärlingsplatser anordnats. Arbetsförmedlingen har gett oss förnyat uppdrag att anordna Gästrikelärling. Det sträcker sig till När det gäller Sfi-lärling diskuterar vi med AME och Af för att hitta en form för fortsatt verksamhet. Cirka 80 personer har studerat inom Särvux. Den erbjudna studietiden kan växla från 2 timmar till 8,5 timmar i veckan. Gruppstorlek under året har varit från 1 till 6 studerande. I undervisningen används mycket kvalificerad IT-teknik. Genom sin breda kompetens kan Särvux- lärarna ge kunskaper som utvecklar personen som individ, i hemmet, på jobbet och på fritiden. Särvux samverkar nära med EDV och med många gruppboenden. Särvux samarbetar också med Specialpedagogiska myndigheten, bl.a. genom att testa nytt undervisningsmaterial. Länsbiblioteket ger ut tidningen Utkiken, en taltidning på lätt svenska. Den ska utvecklas till att också finnas på nätet. Här är våra elever på Särvux bollplank. Vi ska verka för att utveckla yrkesutbildning för särvuxelever. Hela Vuxenutbildningen har investerat mycket i ITK. Vi använder, smartboard, datorer och datorprojektorer som ett viktigt inslag i lärprocessen. Fler och fler lärare använder Sharepoint som lärplattform i sin undervisning. Vi ska arbeta för att ännu fler lärare använder IKT i undervisningen. Vi ska också arbeta för att eleverna använder IKT för att skicka in t.ex. redovisningar. Vi ska använda SharePoint för att effektivisera undervisningen och verka för att varje elev ska ha en aktiv portfölj med sitt skolarbete. Eleverna kan då också ta del av och lära av varandras arbeten. Lektionsplaneringar och lektioner kan sparas i SharePoint och eleverna kan se dem igen. Vi har utrustat ett antal klassrum med smartboard och ska arbeta för att fler lärare använder smartboard som verktyg i sin undervisning. Vi har anordnat olika aktiviteter för all personal och alla elever då vi jobbat särskilt med värdegrunds- och mångfaldsfrågor. Vi har t.ex. haft en dag i Hemlingby med hela skolan då vi arbetat med dessa frågor. Enheten för administration och ekonomi Under året har uppdraget att anordna verksamhet inom Yrkesvux krävt en stor arbetsinsats administrativt och organisatoriskt. Under året har olika statliga beslut tagits, som med kort framförhållning krävt kraftigt ökade insatser gällande upphandlingar, informationsmaterial, marknadsföring, studievägledning, antagning och studerandeadministration. Därtill har kommit krav på ett stort uppföljningsarbete till Skolverket, som har skett på individnivå och varit grund för utbetalning av statsbidragen. Arbetsuppgifterna har genomförts av ordinarie personal eftersom uppdraget är av tillfällig karaktär och kräver mycket kunskap om vår organisation för god handläggning. Arbetsbelastningen har varit mycket hög. 6

7 Under andra halvåret 2010 förändrades reglerna hos CSN. Studerande som tidigare gjort avbrott måste nu lämna in studiedokumentation från skolan för att kunna få fortsatt studiemedel, vilket inneburit mycket extra arbete för lärare och administration. Dokumentationen kan gälla studier för flera år sedan och skolan har inte denna dokumentation samlad, då den inte tidigare krävts eller efterfrågats. Vuxenutbildningen har framfört problemet till Utbildningsdepartementet. Vägledning Gävle har i uppdrag att ge studie och yrkesvägledning till boende i Gävle kommun. Det har varit en stor efterfrågan på enskilda studievägledningssamtal under året. Några grupper som efterfrågar studievägledning är: - Ungdomar med ofullständiga betyg från gymnasieskolan - Utrikes födda personer - Personer som är arbetslösa alternativt vill byta jobb eller ska söka högskoleutbildning - Personer som ska påbörja studier inom vuxenutbildningen och ska upprätta en individuell studieplan Studievägledare har medverkat på många platser i olika aktiviteter för att informera om vår Vuxenutbildning och om olika studiemöjligheter. T.ex. vid Arbetsförmedlingens Jobbchans varje fredag, vid nedläggningen av Ericson, med särskilda informationsdagar för Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan och andra. Vi har också samverkat i aktiviteter med Stadsbiblioteket och med Högskolan i Gävle. Vi annonserar återkommande vårt utbildningsutbud och vi håller vår hemsida uppdaterad med bl.a. aktuella utbildningar. Vi ska kartlägga vilka grupper vi når med vår information och göra en plan för att säkerställa att våra prioriterade grupper känner till sina möjligheter att studera i Vuxenutbildningen. Vi ska erbjuda alla studerande en individuell studieplan. Lärcentrum ger möjlighet att bo kvar i Gävle och samtidigt följa utbildning på högskolenivå från ett annat svenskt lärosäte, på distans. Drygt 100 personer har använt vår service och 153 tentor/skrivningar har genomförts under året. Det har bedrivits studier mot 15 olika lärosäten från Luleå i norr till Blekinge i söder och studenterna finns representerade i 47 olika kurser/utbildningar av skiftande slag. Bl.a. har förskollärare och lärare inom Gävle kommun studerat hos oss inom lärarlyften. Ett antal personer har läst olika KY-utbildningar runt om i landet. Eftersom vi inte haft några särskilda medel till denna verksamhet har vi inte kunnat marknadsföra den utan enbart tagit emot personer som hittat oss av egen kraft. Nu ser vi fram emot att bygga upp ett stort lärcentrum genom uppdraget att erbjuda distansstudier i vårt nya Utbildningscentrum. Flexibla studier erbjuds i ett antal ämnen. I de fall vi själva inte erbjuder detta kan man läsa olika kurser på distans anordnade av NTI-skolan. Inom en del ämnesområden har validering utvecklas. Vi har börjat prova periodisering av kurser. Man kan läsa kurserna på halva terminen. Man kan då koncentrera sig mer på färre ämnen samtidigt. Vi anordnar ett antal ämnen på distans och vi erbjuder kvällsundervisning i många ämnen. Vi erbjuder också sommarkurser. Utvecklingsområden: Vi ska fortsätta att utveckla vår kompetens för att kunna erbjuda validering och flexibla studiemöjligheter utifrån de studerandes behov. 7

8 Samverkan: Vi samverkar inom yrkesutbildningar med cirka 15 externa utbildningsanordnare som anordnar yrkesutbildning. Utbildningarna har anordnats av både gymnasieskolor och av privata utbildningsanordnare. Vi har god och nära samverkan med bl.a. våra gymnasieskolor, Af, AME, IVC, Socialförvaltningen, facken, delar av näringslivet och Högskolan i Gävle (HiG). Tillsammans med Högskolan i Gävle anordnar Komvux Collegeåret, med syfte att rekrytera till högskolestudier. Vi samverkar nära med grannkommunerna i Gävleborg när det gäller Sfi och i GästrikeVux, bl.a. för att kunna erbjuda ett bredare kursutbud och utveckla verksamheterna. Vår samverkan har utvecklats extra positivt genom att vi samäger utbildningarna i Yrkesvux. Boende i dessa kommuner kan söka fritt till utbildningarna oavsett ort. Sfi samverkar i Länsprojekt både med yrkesutbildningar kombinerat med sfi och kring planering av SO-undervisning för nyanlända. I EU-projektet Va Med samverkar Sfi med Uppsala Kommun, Lidingö, Malmö och Essunga. Vi har verkat för att vara omvärldsorienterade och för att få vara med och påverka utvecklingen i vuxenutbildningen i Sverige. Vi är representerade i Kommuner och Landstings centrala referensgrupp för Sveriges vuxenutbildning. Vi har arbetat vidare utifrån temat Den goda arbetsplatsen. Läromedelscentralen, (KLC) Många av Vuxenutbildningens elever köper sin kurslitteratur från KLC som håller att aktuellt boklager för att ge snabb service. Inför varje termin lämnar Vuxenutbildningen in underlag med aktuell kurslitteratur och KLC gör då stora beställningar. Sedan görs kompletteringsbeställningar kontinuerligt under året. KLC servar alla skolor i Gävle kommun med undervisningsfilmer. Vi har också avtalskunder, som friskolor och skolor i andra kommuner. Två gånger om året görs filminköp från olika distributörer. Filmerna beställs av lärarna on line eller via telefon eller personligt besök. En nyhet för året är att KLC utvecklat möjligheten att streama audio/videoutbudet direkt till skolorna. Det gäller Utbildningsradions hela utbud samt ett fåtal filmer. Elevinflytande Det är svårt att engagera vuxenstuderande för elevrådsarbete då många studerar under kort tid och då inga sammanhållna klasser finns. Några personer har visat intresse för elevkårsarbete under året och deltagit i planering av gemensamma aktiviteter för hela skolan. En personal har varit på konferens i Sveriges förenade studentkårs avdelning för vuxenutbildning. Detta ledde till att personal från avdelningen kom till oss och hade information om elevkårsarbete för våra elever. Sedan finansierade skolan deltagande för två elever i en elevkårskonferens. Något elevråd för kommunikation för verksamhetsförbättring har vi inte lyckats starta ännu. Inom Sfi finns ett gott elevinflytande genom en studerandereferensgrupp som representerar studeranden och som har en dialog med skolledningen. I alla sfi-grupper finns avsatt veckotid för utvärdering av undervisning och arbetsmiljöfrågor. Vi ska utveckla olika/nya vägar för att säkra elevinflytande. Kompetensutveckling Studievägledarna har deltagit i utbildningsdagar och nätverksträffar. Övrig personal har gjort studiebesök hos utbildningsanordnare i Gävle och Sandviken. 8

9 Interna fortbildningsdagar har anordnats i t.ex. Procapita och för vaktmästare i säkerhetsarbete. Sfi har arbetat med betygskriterier, bedömning, kursinnehåll och fortsatt utveckla sina betygskonferenser och samverkan kring olika bedömningsinstrument. Genom uppdraget att vara jämförelsekommun till de kommuner som fått Sfi-bonus har Sfi fått en miljon kronor för utvecklingsarbete och startat ett antal projekt, bl.a. utvecklas material för att nå bättre läsförståelse. Sfi utvecklar också, tillsammans med Uppsala Sfi, ett material inom samhällskunskap, Va med!. Personal inom vuxenutbildning har deltagit i ett antal olika Vuxenutbildningskonferenser inom våra olika verksamhetsområden. Ett antal lärare deltar i Lärarlyftet. Två lärare deltar i Masterprogram i Sv2 inom Lärarlyftets ram. Enskilda lärare har deltagit i olika konferenser inom sina ämnesområden. Vi har ett skolledarnätverk, GUS, Gävle, Uppsala och Stockholm. Vi träffas kontinuerligt och byter erfarenheter. Lärare deltar också i nätverket för gemensam ämnesutveckling. Lärarna har arbetat särskilt med frågan hur vi ökar de studerandes motivation. Skolinspektioner under året Sfi och utbildning för yrkesförare inom Yrkesvux har inspekterats under året. Inom Sfi lämnades förslag på olika förbättringsåtgärder som skolan nu jobbar med. Inom utbildning för yrkesförare påtalade inspektionen enbart att vissa lärare saknar lärarutbildning. Då yrkesutbildningar upphandlas frågar vi efter behöriga lärare, men inom detta område finns inga behöriga lärare, däremot mycket kunniga och erfarna lärare. Ett växande problem en förändrad målgrupp Ett växande problem, och en stor utmaning, när det gäller för våra studerande att nå studiemålen, är att allt fler saknar goda kunskaper i svenska språket. Utöver de Sfi-studerande har cirka 40 % av de studerande invandrarbakgrund. Traditionellt erbjuder vuxenutbildningen cirka 60 % av den lärarledda undervisning som erbjuds i gymnasieskolan. Varje lektionspass blir innehållsmässigt mycket komprimerat och detta innebär att man måste studera själv i stor utsträckning. Bristande kunskaper i svenska språket skapar stora problem att hänga med i de olika kurserna. Även unga med misslyckade studier i gymnasieskolan har stora problem att klara sina studier hos oss. Vi ska utveckla vår kompetens för att kunna möta dessa nya behov och vi skulle också behöva erbjuda mer lärarledd undervisning. Tyvärr sätter vår ekonomi gränser för detta. Det är en utmaning för oss att hitta vägar för att denna målgrupp i högre grad ska kunna nå sina mål. IT i Vuxenutbildningen Under året ändrades organisationen i kommunen så att våra IT-tekniker inte längre var anställda hos oss. Under första halvåret var vår tidigare egna tekniker placerad hos oss och skötte IT enligt tidigare. Under sommaren infördes Ett-IT, utrustning och operativsystem och vår tekniker placerades centralt på IT-service. Därmed upphörde den service vi är i stort behov av att ha. Vi har sedan dess haft störningar både gällande undervisningen och administrationen. Inte heller telefonin har fungerat. Vilka kostnaderna kommer att bli genom den nya organisationen kan vi ännu inte överblicka. 9

10 Ekonomi Vuxenutbildningens totala budgetomslutning var under år 2010 cirka 78 miljoner kronor, exklusive lokalkostnader. Av dessa var miljoner kronor kommunbidrag. År 2009 var budgetomslutningen 63 miljoner kronor, exklusive lokaler. Vuxenutbildningens resultat år 2010 är ett överskott på 7000 tkr. Överskottet härrör sig från oförutsedda intäkter för flyktingar i Sfi, från ökade statsbidrag för förarutbildningar och från att våra kunder i högre grad sökte utbildningar inom Yrkesvux än utbildningar som var kommunalt finansierade. Lokaler Som en del av våra besparingar har vi sagt upp lokaler på km2. Vi har flyttat om i kvarvarande lokaler och vi har under våren gjort viss ombyggnad. Våra lokaler är nu ändamålsenliga och väl fungerande. Vi har även minskat lokalytan för Gästrikelärling genom att flytta till mindre lokaler. Gävle AnnSofie Svensson Vuxenutbildningschef 10

11 Antal studerande 2010 BILAGA Gymnasial vuxenutbildning Första Andra halvåret halvåret Antal studerande Kvinnor Män Verksamhetspoäng gymnasial vuxenutbildning 2010 Kurstyp Allmänna kurser Komvux Kommun övrigt Övriga Summa Folkhögskola Studieförbund Orienteringskurser Yrkeskurser Summa verksamhetspoäng = 1 gymnasiepoäng. Kommentar: År 2010 upphandlades verksamhetspoäng. Av det totala antalet verksamhetspoäng har 62% genomförts i kommunal regi och utbildning på entreprenad har svarat för 38 % av verksamheten. Totalt 775 helårsplatser år 2010 en ökning med 30 % jämfört med år Ökningen av antalet utbildningsplatser kan tillskrivas den statliga satsningen Yrkesvux. Grundläggande vuxenutbildning Första Andra halvåret halvåret Antal studerande Kvinnor Män Verksamhetspoäng grundläggande vuxenutbildning 2010 Grundläggande vuxenutbildning VP Orienteringskurser grundläggande nivå Totalt 177 helårsplatser år 2010 en minskning med ca 5% jämfört med år Minskningen kan hänföras till att vi som en del i vår besparing inte haft grundläggande kurser och orienteringskurser för Sfi studerande under året. 11

12 Svenska för invandrare, Sfi Första Andra halvåret halvåret Antal studerande Kvinnor Män Studerande som har varit inskrivna under året och erhållit minst 1 timmes undervisning. Jämfört med år 2009 har antalet studerande ökat med ca 5 % på årsbasis Särvux Första Andra halvåret halvåret Antal studerande Kvinnor Män Ingen ökning av antalet studerande jämfört med år Personal i Vuxenutbildningen år 2010 Antal årsarbetare kvinnor män totalt Tillsvidare 60,9 21,0 81,9 Visstid 4,0 4,0 8,0 SUMMA 64,9 25,0 89,9 Ålder kvinnor män totalt Antal anställda utan sjukfrånvaro Tillsvidare 49 Visstid 16 SUMMA 65 Behörig personal Alla tillsvidareanställda lärare inom Vuxenutbildningen är behöriga. Även all övrig personal har utbildning avpassad för uppdraget. Under året har frisktalet ökat med ca 18 procent. 12

13 BETYGSSTATISTIK Bilaga Statistik vt-09 Betyg VT-09 Kurs IG G VG MVG Betyg totalt Avbrott Engelska A Engelska B Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Samhällskunskap A Samhällskunskap B Svenska A Svenska B Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B Totalt Vård- och omsorgsarbete Betyg Kurs IG G VG E = ej klar Matematik, grundläggande Nationella prov VT-09 gruppundervisning Ej deltagit i provet Kurs IG G VG MVG Totalt Engelska A Engelska B Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Samhällskunskap A Samhällskunskap B Svenska A Svenska B Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B Totalt

14 Betygsstatistik ht-09 Betyg HT-09 Kurs IG G VG MVG Betyg totalt Totalt Engelska A Engelska B Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Samhällskunskap A Svenska A Svenska B Svenska som andraspråk A Svenska som andraspråk B Totalt Vård- och omsorgsarbete Kurs IG G VG E = ej klar Matematik, grundläggande Nationella prov HT-09 gruppundervisning Kurs IG G VG MVG Ej deltagit i provet Totalt Engelska A Engelska B Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Matematik E Svenska B Svenska som andraspråk B Totalt

15 15

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Arbetsmarknad Integration Vuxenutbildning Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 KOMPETENSNÄMNDEN... 3 MÅLGRUPPER... 3 MÅL FÖR KOMPETENSNÄMNDEN... 3 KOMPETENSFÖRVALTNINGEN...

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Rapport 2006:22 R Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Omfattning och övergång till högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbete och välfärdsnämnden. 3 Förvaltningens uppdrag.. 5 Kvinnofridsamordnare. 6 Psykiatrikoordinator. 8 Utveckling och

Läs mer

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011 Örnsköldsviks kommun Utvärdering av INNAN-projektet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Integrationsarbete i Örnsköldsviks

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun 2015-01-26 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Roswitha Rieder, rektor för vuxenutbildningen i Södertälje kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012 Norberg Skinnskatteberg Fagersta Budget 2012 med plan för 2013 och 2014 Innehåll INLEDNING... 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Gymnasieskolan... 3 Vuxenutbildningen... 9 FRAMTIDSSPANING... 12 Och sen då?...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 2007 2 EKONOMI Nämndens budgetavvikelse är minus 1,8 miljoner kronor. Avvikelserna i resultaträkningen beror på att flera verksamheter erhållit

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2013 JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2013-12-19 Innehållsförteckning

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer