Energianalys av tryckluftsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energianalys av tryckluftsystem"

Transkript

1 Energianalys av tryckluftsystem -Så kan Billerud Skärblacka AB spara energi på tryckluft Jörgen Boström Per Hagäng Fluid och mekanisk systemteknik Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--09/ SE

2 2

3 Abstract Compressed air is a low efficiency media, and is thus very expensive to produce. This thesis work began by mind mapping how to create savings on the compressed air system at Billerud Skärblacka AB. Certain issues have been chosen for further studies. In order to identify the consumption of compressed air at PM 8 and 9, several measurements were made. At PM 8 there were not found any pressure drop, only large pressure variations for short periods of time. The causes of these pressure variations were not established. At PM 9 a registered pressure drop of around 1 bar was found. The cause of the pressure drop at PM9 was not found. A solution for the pressure drop was presented, which also could give an opportunity to reduce the nominal pressure in the compressed air system. An idea for improvement of the compressed air system structure has also been presented. A search for leakages on the compressed air system was carried out both at PM 8 and PM 9. Leakages at PM8 seem to be lower than at PM9. The search for leakages pointed out that those leakages on the compressed air system reduces the efficiency of the compressed air system. There are some large scale consumers of compressed air at Billerud, for example one function at PM8 and the cleaning function of timber trucks. One idea for reducing electrical consumption is to replace compressed air with a high pressure fan at PM8. In the report more suggestions for saving electrical energy regarding the other large scale consumers are presented. 3

4 4

5 Sammanfattning Tryckluft har låg verkningsgrad och är därför väldigt dyr att producera. Examensprojektet började med att ta fram frågeställningar och idéer hur besparingar i tryckluftsystemet på Billerud Skärblacka AB kan göras. Kring vissa av frågeställningar har fördjupningsarbete gjorts. För att kartlägga tryckluftsystemet vid PM 8 och 9, gjordes mätning av trycket på utvalda platser. Vid PM 8 kunde det konstateras att det inte fanns något tryckfall, endast stora tryckskillnader under kortare tidsperioder. Vid PM 9 registrerades ett tryckfall på cirka 1 bar, orsak till tryckfallet är okänd. Förslag för att avhjälpa detta tryckfall samt möjliggöra en sänkning av det nominella trycket i systemet har tagits fram. Läckagesökningar genomfördes både vid PM 8 och 9. Läckagen vid PM 8 uppfattas vara mindre än vid PM 9. Läckagesökningen visar hur stora läckageförlusterna är på tryckluftsystemet. Remsblåsare på PM 8, som ser till att kantremsan åker ner till hydrapulpern, är en stor förbrukare av tryckluft. I det förslag som presenterats ersätts tryckluft med en högtrycksfläkt. Andra stora förbrukare på Billerud är bandtvättarna och renblåsningen av timmerbilar. Till bandtvättar föreslås en nyinvestering av en lågtryckskompressor, vilket resulterar i en minskad energiförbrukning. För renblåsning av timmerbilar föreslås en bufferttank som monteras vid rengöringsstationen och att utgående tryck reduceras ner. Dessutom har en ny utformning på munstyckeföreslagits. Resultatet blir i detta fall ett lägre flödesuttag, vilket också minskar energiförbrukningen hos kompressorerna. 5

6 6

7 Förord Som den sista delen av utbildningen till kandidatexamen i maskinteknik vid Linköpings tekniska högskola, har vi haft möjlighet att genomföra examensprojekt på Billerud Skärblacka AB. Arbetet utfördes på avdelningen för processutveckling. Examensprojektet pågick under tio veckor med start i september Vi vill tacka Ola Åkesson för den handledning och stöd som vi fick under projektet. Vi riktar också ett tack till Eva-Lena Strömberg för möjligheten att genomföra projektet, samt till de personer på Billerud som hjälpt oss med mätutrustning och information till vårt arbete. Stort tack till Karl-Erik Rydberg vår examinator och handledare från Linköpings tekniska högskola. Naturligtvis vill vi tacka familj och vänner för allt stöd under studietiden. Jörgen och Per, Skärblacka december

8 8

9 Innehållförteckning 1 Inledning Syfte Mål Avgränsningar Skärblacka bruk Processen Papperstillverkning Skärblacka bruk tryckluftssystem Centrifugalkompressor Deplacementkompressorer Högvoltmaskin Torkning av luft Översiktsystem Teori Teori för beräkning av flöde genom munstycke Formler för verkningsgradberäkningar av kompressorer Tryckfallsberäkning för dimensionsövergångar i rör Tryckluftens kvalitet Metod Kartläggning av tryckfall Tryckluftsläckage Dimensionsövergångar Övriga stora förbrukare Resultat och feldiskussion Trycklogg Verkningsgrader för kompressorer Läckage PM Läckage PM Timmerbilar Bandtvättar Tryckfall vid dimensionsövergångar Förslag till uppbyggnad kompressorcentral och nät Slutsats Referenser Figur och tabellkällor

10 10

11 1 Inledning Billerud Skärblacka AB, hädanefter kallat Billerud, är ett pappersbruk med stor energiintensitet. Billerud producerar papper dygnet runt, 51 veckor per år. Produktionsåret 2008 förbrukade Billerud 465 GWh, vilket motsvarar 18,6 miljoner villor á kwh/år och villa. I energibesparingstider är det viktigt att se över kostnaderna på många områden. Tryckluftsystem med sin låga verkningsgrad är exempel på en stor energiförbrukare. En LCC-analys (livscykelkostnad) för en kompressor visar att energikostnaderna är cirka 70 % av den totala kostnaden. I en av kompressorcentralerna på Billerud finns fem stycken kompressorer, där två av kompressorerna är reservkompressorer. I dagsläget täcks behovet av tryckluft med hjälp av tre kompressorer. Den tredje kompressorn går långa stunder avlastad, vilket medför stora energikostnader. På en pappersmaskin och dess kringutrustning finns ett stort antal förbrukare av tryckluft. Existerande nät är gammalt som under åren har byggts om och i många fall även byggts ut. Tryckluftnätet är bristfälligt dokumenterad och saknar mätning av flöde och tryck på strategiska platser. 1.1 Syfte Syftet med examensarbetet är att hitta besparingsåtgärder, i största mån kartera delsystem samt ge förslag på förbättringar i tryckluftsystemet under rådande avgränsningar. Förbättringar ska vara av den typen att de med lätthet kan åtgärdas eller att återbetalningstiden är mindre än tre år. 1.2 Mål Målet med examensarbetet är att ta fram förslag på åtgärder som kan sänka förbrukningen av tryckluft. Förhoppningsvis kan åtgärderna leda till att kompressorsystemet klarar sig med enbart två kompressorer i kontinuerlig drift, mot dagens läge då tre kompressorer är i drift näst intill kontinuerligt. 1.3 Avgränsningar Avgränsningen på tryckluftsystemet har satts till att behandla kompressorcentralen i sodahuset, samt tryckluftsystem för arbets- och instrumentluft på pappersmaskinerna PM8 och PM9. Även storförbrukare av tryckluft på Billerud kommer att undersökas. 11

12 12

13 2 Skärblacka bruk Billerud ligger i Östergötland ca två mil utanför Norrköping i samhället Skärblacka. Bruket har tre massalinjer, fyra papperslinjer och en torkmaskin för avsalumassa. Tillverkningen är inriktad på brunt säckpapper, vitt MG-papper och fluting. Slutprodukterna är säckar, bärkassar, påsar, omslag och medicinska förpackningar. Skärblacka bruk byggdes redan 1871 och Ljusfors bruk byggdes Nuvarande bruk är en sammanslagning av Ljusfors pappersbruk och Skärblacka pappersbruk vilka slogs ihop Under årens lopp har ett flertal företag bedrivit verksamhet på Skärblacka bruk. Billerudkoncernen bildades 2001 genom en hopslagning av bruk från AssiDomän och Stora Enso. [1] Billerud har en produktionskapacitet på ton säck, kraftpapper, fluting och avsalumassa. Antalet anställda uppgår i dagsläget till cirka 625 stycken. Billerud Skärblacka AB:s årliga omsättning är ungefär 2,1 miljarder kronor. 2.1 Processen Figur 1: Visar överskådligt processen för att tillverka pappersmassa och papper. (1) Timmer lastas av i renseriet där det rengörs och avbarkas. Barken återvinns i form av bränsle i biobränslepannan som är en av brukets ångproducenter. Veden huggs till flis och fortsätter till de två kokerilinjerna för sulfatmassatillverkning. (2) Där kokas flisen i vitlut och cellulosafibrer frigörs. Cirka hälften av den inkommande veden bildar massa. (3) Den förbrukade kokvätskan så kallad svartlut tvättas bort. (4) Därefter silas massan för att bli fri från fasta föroreningar. I svartluten finns förutom förbrukade kokkemikalier också utlöst vedsubstans och lignin. (7) Svartluten indunstas för att höja torrhalten, och bränns i sodapannan. Av kemikalierna bildas en smälta som löses i vatten och bildar grönlut. Efter kaustiseringen har grönluten 13

14 bildat ny kokvätska, så kallad vitlut. Filtratet, mesa, från den kaustiserade grönluten omvandlas till kalk, via en återvinningsprocess. I de två kokerilinjerna finns sex satsvisa kokare och en kontinuerlig kokare. Massan från den kontinuerliga linjen används vid oblekt säckpapperstillverkning. (5) I de sex satsvisa kokarna tillverkas massa som har korta fibrer från lövmassa samt långa fibrer ifrån barrmassa. Massan blir vit genom blekning med syrgas, klordioxid och väteperoxid. Den blekta massan går vidare till två pappersmaskiner för pappersproduktion samt till en torkmaskin. [2] 2.2 Papperstillverkning Efter att massan tillverkats kommer den till massatornen och pappersbruket. I pappersbruket finns fyra pappersmaskiner. I figur 2 illustreras processen där massa omvandlas till papper. (6) Första steget i processen är mäldberedningen. Där tillsätts processkemikalier och massan bearbetas i en eller flera kvarnar. Detta steg kröker fibrerna och ruggar upp dess yta. Efter mäldberedningen förs massan till maskinens inloppslåda. Lådans funktion består i att fördela ut massan jämt över virapartiet. Virapartiet består av en filterduk som går runt i en loop. Syftet med viran är att höja torrhalten i massan till cirka 20 %. I presspartiet passerar banan mellan två valsar som pressar arket och torrhalten höjs till cirka 40 %. Den vätska som blir över efter virapartiet och presspartiet kallas för bakvatten. Bakvattnet transporteras tillbaka till mäldberedningen. Arket fortsätter in i torkpartiet där det med hjälp av ånguppvärmda cylindrar torkas till cirka % torrhalt. Vissa papperskvaliteter kalandreras för att slutligen rullas upp. Kalandrering innebär att arket slätas ut mellan två valsar som ger en jämnare tjocklek. Därmed är pappret färdigt och kan transporteras till rullningsmaskinen, där pappret skärs till och rullas om enligt kundens behov. [3] (8) Det färdiga pappret levereras till kunden via tåg, bil eller båt. Ungefär 80 % av produkterna exporteras [2]. 14

15 Figur 2: Principskiss över en pappersmaskin. 15

16 16

17 3 Skärblacka bruk tryckluftssystem Vid bruket finns två kompressorcentraler för tillverkning av tryckluft. Denna rapport behandlar kompressorcentral och det tryckluftsnät som försörjer pappersbruket och sulfatfabriken med tryckluft. I centralen finns fem oljefria kompressorer, varav två är i drift konstant. Den tredje ligger på standby för att hjälpa till när trycket blir för lågt. De två övriga kompressorerna används är reservkompressorer, där kompressor nummer tre i tabell 1 måste startas manuellt. Oljefria kompressorer används vid anläggningar som kräver stor renhetsnivå. Kompressorerna i tabell 1 är listade kronologiskt efter den ordning maskinerna arbetar efter. Tabell 1: Sammanställning över kompressorer och driftdata. Tillverkare och beteckning Elmotor Kompressor 1) Ingersoll-Rand Centac U mat = 6 kv p = 6,9 bar I märk = 82 A q = 100 m 3 /min P in = 852,1 kw 5) Atlas Copco ZR4 U mat = 400 V q = 35 m 3 /min I märk = 445 A p på = 6,6 bar (på) P in = 250 kw p av = 6,9 bar (av) 4) Atlas Copco ZR500VSD U mat = 400 V q = m 3 /min I märk = variabelt p = 6,8 bar (bör) P in = 525 kw (max) 2) Atlas Copco ZR5-52 U mat = 6 kv q = 56 m 3 /min I märk = 52 A p på = 6,5 bar (på) P in = 462 kw p av = 7,0 bar (av) 3) Atlas Copco ZR5/ARP U mat = 6 kv q = 56 m 3 /min I märk = 44,5 A p = 6,9 bar P in = 402,3 kw Maxflöde som kompressorcentralen kan leverera är 372 m 3 /min och maxtrycket är 7,5 bar. I dagsläget är uttaget ca 150 m 3 /min och trycket ligger på 6,9 bar. När luften komprimerats torkas den. Luften torkas med hjälp av ett medel som absorberar fukt. Daggpunkten som anger vid vilken temperatur luften fäller ut vatten, är cirka -50 C i tryckluftsystemet. Ute i fabriken finns tryckluftbehållare utplacerade. Deras främsta uppgift är att jämna ut tryckvariationer i nätet, samt att fungera som buffert vid stora uttag i tryckluftsnätet.[4] På Billerud finns ingen klar skillnad på stamnät och distributionsnät, se figur 3. Till och ombyggnationer har under åren lett till att det är svårt att skilja instrument- och arbetsluft. Kompressorcentralen levererar tryckluft av samma kvalitet i båda systemen. 17

18 PM9 TM1 PM7 PM8 Figur 3: Grovskiss seriekopplat system. 3.1 Centrifugalkompressor Baskompressorn är av märket Centac som tillverkas av Ingersoll-Rand. Kompressorn är en centrifugalkompressor med en maximal flödeskapacitet av 150 m 3 /min och maxtryck 7,5 bar [5]. Centrifugalkompressorn eller turbokompressorn är en maskin som arbetar med variabel flödeskapacitet och konstant tryck. Denna typ av kompressor är utmärkt för stora luftflöden [6]. 3.2 Deplacementkompressorer Övriga maskiner är oljefria skruvkompressorer. De har en konstant flödeskapacitet och ett variabelt tryck. Kompressor nummer fyra är varvtalstyrd, en så kallad VSD-funktion. Varvtalstyrning används för att klara av uttagsvariationer på systemet. De övriga kompressorerna arbetar med konstant varvtal. [6] 3.3 Högvoltmaskin Kompressor med benämningen nummer två se tabell 1, drivs av en 6 kv motor och startas genom en så kallad direkt start [7]. Direkt start betyder att maskinen vid startögonblicket kopplas på elnätet utan mellanliggande motstånd. Då uppstår en ström som är cirka sex gånger större än märkströmmen, vilket genererar en stor mängd värme i maskinens lindningar [8]. Detta innebär att maskinen enbart kan startas tre gånger under en 24 timmar period. Även kompressor tre drivs på liknande sätt. Kompressor tre används bara som reserv då någon kompressor behöver stoppas för underhåll eller vid haveri. Detta innebär få starter, vilket medför att antalet starter inom 24-timmar period inte blir något problem. 18

19 3.4 Torkning av luft Torkningen av luften sker i absorptionstorkar. I dessa finns ett absorptionsmedel som drar åt sig fukten i luften. För att torka absorptionsmedlet används tolv stycken värmeelement i varje torn. I centralen finns det två stora torn samt två mindre torn. I de stora tornen är värmeelementen på 4 kw styck och i de mindre tornen är det nio stycken på 4 kw och tre stycken på 3 kw. Vid normal drift går torktornen på hygrometerstyrning. Det innebär att daggpunkten styr när det är dags att skifta torn. När daggpunkten stigit till -30 C sker skifte av torn. Torktiden av adsorptionsmedlet ligger på 270 min under en period av sex timmar. När tornen går på hygrometerstyrning förlängs perioden och torkningen av medlet sker inte lika ofta. Det som avgör hur lång perioden blir, är en rad olika faktorer. Bland annat hur bra efterkylning på kompressorer fungerar samt vilken luftfuktighet det är i lokalen. Om det uppstår problem går det att tvångsstyra torktornen med ett programverk. Då skiftas torn i ett intervall på 6 timmar, oavsett vilken temperatur daggpunkten ligger på. [4] 3.5 Översiktsystem Figur 4 är ett screenshot taget från fabriksdatasystemet WinMOPS. I programmet går det med lätthet överskåda de olika processerna och deras värden runt om i bruket. På bilden syns enbart kompressorerna och deras placering i centralen. Numreringen har ingen kronologisk ordning efter hur kompressorena arbetar. Numreringen är endast till för identifiering. 19

20 Figur 4: Schematisk bild över kompressorcentralen i programmet WinMOPS. 20

21 4 Teori 4.1 Teori för beräkning av flöde genom munstycke För att beräkna volymflöde genom ett öppet munstycke, måste först massflödet beräknas, för att sedan konverteras till volymflöde [9]. Det går att bestämma effektförbrukningen för beräknat flöde genom att multiplicera flöde med 0,11 kwh/nm 3 [19]. Ekvationer för flöde genom munstycke K 0,049 (1) R 1 N 1 för p p 0 1 p p 0 1 p p (2) 2 1 0,555 1 p1 Cd A0 m K N (3) T 1 Teckenförklaring: : isentropexponent m : massflöde [kg/s] T : temperatur [K] 2 A : munstyckets area [ m ] 0 C : flödeskoefficient d p 1: tryck i ledning [kpa] p : atmosfärstryck [kpa] 0 3 : densitet för luft vid +20 C och 101 kpa [ kg m ] N : Tryckparameter 0<1 [kpa/kpa] R : Gaskonstant r : radie på munstycke [m] K : konstant q : volymflöde [m 3 /s] Givna data: C d 0,6 ; median mellan 0,5 och 0,7 [9] 0 1, 2 kg 3 m T1 293K R 287 J 1,25 kgk 21

22 4.2 Formler för verkningsgradberäkningar av kompressorer Att bestämma verkningsgrader för kompressorer är mycket svårt. Då ingen konkret formulering finns för centrifugal- eller skruvkompressorer, måste en rad förhållanden tas i beaktning. Det som går att bestämma med trovärdigt resultat är volymetrisk verkningsgrad för kolvkompressorer samt luftens termiska verkningsgrad. Kompressorer med konstant flöde är mycket svåra att bestämma. Systemverkningsgraden Då hela kompressorflödet för flerstegskompressor tas ut som fulltryckseffekt ifrån trycknivån p 2 till p 1 : S v Tv nät Elmotor (4) Volymetrisk verkningsgrad (kolvkompressor) Centrifugal och skruvkompressorer antas vara likvärdiga med kolvkompressorer. Detta för att ge en uppfattning om luftens volymetriska verkningsgrad då den komprimeras [9]. Upskattade värden: K v = 0,96; skattning i litteraturen [9]. ε = 0,09; skattas i litteratur mellan 0,06 och 0,12 [9]. n = 1,25; skattas för polytropisk process [9]. 1 n p 1 v K v 1 1 (5) p0 Termisk verkningsgrad (luftens verkningsgrad) Den termiska verkningsgraden, är en kvot mellan utnyttjat arbete och tillförd värme [9]. p T p1 Tv n1 (6) n p n 1 T atm 1 n 1 p0 22

23 Teckenförklaring: : verknings grad K v : är en faktor som beror av ventilförluster och uppvärmning av inloppsluften : relativa fria volymen n : polytropexponent R : Gaskonstant ideell gas 287 p p 1 0 : komprimerat tryck [kpa] : atmosfärstryck [kpa] [J/kgK] T t : temperatur[k] : tid[s] 0 1,2 kg m m : massflöde 3 [kg/s] Tryckluftnätets verkningsgrad Kompressorers totala verkningsgrad är helt beroende av hur tryckluftnätet levererar. Är till exempel nätet utsatt för en större mängd läckage, minskar mängden komprimerad luft som kan utföra arbete [9]. pin put qin qut nät 1 1 (7) pin qin Teckenförklaring: p : tryck i bufferttank [kpa] p in ut : tryck vidförbrukarställe[kpa] q q in ut : volymflödefrån bufferttank [m : volymflöde vid förbrukarställe[m 3 / s] 3 / s] 4.3 Tryckfallsberäkning för dimensionsövergångar i rör För att ta reda på hur dimensionsövergångar i rör påverkar trycket i systemet, används begrepp och formler från termodynamiken [10]. Beräkning av dimensionsminskning: p areamin skning areamin sk. u (8) 2 A2 areamin sk. 0,4 1 (9) A1 2 A r q u (10) A 2 23

24 Beräkning av dimensionsökning: p areaökning areaökn u (11) A 2 2 areaökn. 1 A (12) 1 Teckenförklaring r radie [m] 2 A area [m] 1 1 q volymflöde [m 3 /s] luftens densitet [kg/m 3 ] Figur 5: Skiss över dimensionsövergång engångsförlustfaktorn [m2/m2] 1,2 kg 3 m u flödeshastighet genom area p f = tryckförlust [bar] 4.4 Tryckluftens kvalitet Den kvalitet som tryckluft har, beskriver mängden olja och partiklar i luften samt hur bra torkad den är. Eftersom Billerud använder oljefria kompressorer i centralen medför detta att luftkvaliteten är hög. Dessutom har Billerud en mycket låg daggpunkt på sin tryckluft. Daggpunkten bestäms av det torkmedel som används i torkarna. Tabell 2 visar vilken kvalitetsklass som krävs för olika användningsområden. [11] Tabell 2: Tryckluftkvalitet enligt ISO

25 5 Metod För att på ett effektivt sätt komma igång med examensarbetet gjordes en lista med frågeställningar som ifrågasätter hur tryckluften används på olika ställen. Följande frågeställningar har varit grunden för examensarbetet: Hur är verkningsgraderna på de olika kompressorerna? Är det en bra investering att byta ut någon eller några kompressorer? Behöver daggpunkten ligga på den nivån som den gör idag eller går det att sänka daggpunkten något? Hur påverkas trycket i nätet av dimensionförändringar på rör? Vilken kvalitet håller den producerade tryckluften, behövs den, kan den sänkas? Kan trycket sänkas vid vissa uttagspunkter eller alternativt sänka trycket totalt? Hur mycket läcker systemet? Normalt läckage är cirka 10-25% [6]. Finns det uttagspunkter som inte behöver vara trycksatta dygnet runt? Skulle det vara möjligt att sätta in automatiska avstängningsventiler? Vad finns det för alternativ till tryckluft för vissa av dagens tryckluftsförbrukare? 5.1 Kartläggning av tryckfall För att kartlägga tryckfall på pappersmaskiner monterades mätutrustning upp på utvalda instrumentskåp runt maskinerna. Valet av instrumentskåp gjordes genom att lokalisera tryckluftsystemet både på ritning och på plats vid de olika pappersmaskinerna. Utrustningen bestod av en loggmaskin, dator med loggprogramvara och fem tryckgivare. Tryckgivarna monterades i instrumentskåpen för att kopplas ihop med loggmaskinen i pappersmaskinens korskopplingsrum där den slutligen kopplades till datorn. Programet som användes heter Winlog 2000 version I programmet anges hur många kanaler som ska läsas ifrån loggmaskinen och vilken typ av data som ska visas. Efter utsatt tidsperiod sparas mätningen i en fil och en ny mätning startas omedelbart. Resultat från mätningarna plottas i diagram. PM8 Loggmaskinen var aktiverad under sju dygn. Tidsperioden för mätningarna är sex timmar. Mätpunkter valdes ut för att täcka så mycket som möjligt av maskinen. De utvalda instrumentskåpen runt pappersmaskin 8 är följande: KS58192 KS58109 KS58111 KS58196 KS58107 Källare (arbetsluft) Vakuumpumpar Under mälderiet Mälderi Ventilationsutrymme 25

26 Instrumentskåpet KS58192 är kopplat med arbetsluft, övriga instrumentluft. Anledningen till att detta skåp valdes, var att få ett värde på arbetsluft. PM9 Mätpunkter på pappermaskin 9 har valts ut enligt samma princip som för PM 8. Endast fyra mätpunkter valdes ut. Anledningen är att fyra punkter räckte för att täcka maskinen. Mätning på stammen för arbetsluft var dock inte möjligt. Följande punkter har loggats: KS59243 KS59196 KS59177 KS59178 Rullmaskinpulper Långsida källare Mälderi Mälderi maskinplan 5.2 Tryckluftsläckage Alla tryckluftsystem läcker mer eller mindre. Med läckor menas luft som oavsiktligt slipper ut på grund av till exempel ett hål i en slang eller kopplingar som inte är täta. Atlas Copco, som är leverantör av tryckluftsutrustning, menar att normala system läcker mellan 10-25%. Det innebär om anläggningen läcker ut 25 % komprimerad luft, släpps en fjärdedel av luften ut i atmosfären utan att utföra något arbete [6]. Tabell 3 visar Billeruds energiförbrukning för kompressorcentralen år I tabellen visas hur mycket energi % läckage förbrukar. Tabell 3: Exempel vad läckage kostar i energi för Billerud [12] Energiförbrukning tryckluft 2008: kwh Läckförlust vid 25 % läckage: kwh Läckförlust vid 10 % läckage: kwh I tabell 4 illustreras effektförbrukningen för olika storlekar på läckande hål. Uppgifterna i tabell 3 gäller för ett tryck på 6 bar, vilket ligger mellan de nivåer som registrerats i Billeruds fabrik. Tabell 4: Energi som läckage i olika storlekar förbrukar vid trycket 6 bar. Hålets diameter, [mm] Luftmängden, [l/s] Extra effektbehov, [kw] 1 1 0, , ,3 26

27 Utrustning Den här läckagesökningen har genomförts med hjälp av en ultraljudsmikrofon och läckagespray. Metoden går ut på att, med hjälp av hörlurar kan lyssna sig fram och bestämma var ett eventuellt läckage finns. Utrustningen är av märket EP-343 och består av en ultraljudsmikrofon samt ett par hörlurar. Mikrofonen är så känslig att det går att höra ett brusande ljud på avstånd upp till tio meter i bra förhållande. I fabriken med full produktion är avståndet något kortare. Medlet sprayas på området med misstänkt läckage och bildar genast bubblor om läckage finns. Poängsystem För att få en uppfattning av läckagets storlek har ett poängsystem skapats, se tabell 5. Arbetet börjar med att hitta en referenspunkt. Referens väljs till ett känt läckage där storlek är lätt att mäta eller skatta. Därefter uppskattas funna läckor efter referensen. Poängtabellen återkopplas sedan till tabell 4 för att kunna visa hur mycket luft som läcker ut. Tabell 5: Poänglista med motsvarande uppskattning på läckagets storlek Poäng Uppskattad storlek på läckaget 1 1 mm mm mm. Observera att det är användarens personliga uppskattning som avgör vilket poäng läckaget får. Detta är svårt eftersom läckorna nästan aldrig är geometriska cirklar, utan mer som sprickor eller glapp i till exempel gängade kopplingar. PM 8 Sökningen planerades till ett underhållsstopp, då ljudnivån i lokalen är lägre vilket underlättar läckagesökningen. Avgränsningarna sattes till, på och runt maskin, vid mälderiet, rullmaskinen samt längs stamlinjen i källaren. Vid upptäckt läckage markerades läckaget med röd tejp och noterades enligt poängsystemet. Läckorna markerades också på ritning för att underlätta arbetet med att täta läckagen. På grund av schemaläggningen för PM8 s underhållstopp, var det möjligt att undersöka läckage vid två olika tillfällen. Till det andra tillfället fanns även läckagespray POL- DYNAMIC tillgänglig. Användande av läckspray resulterar i att fler små läckor hittas (se tabell 6 och 7). PM 9 Sökningen var även denna gång planerad till ett underhållsstopp, då ljudnivån är mycket låg. Den låga ljudnivån underlättar arbetet med att lokalisera läckage. Avgränsningen sattes till att följa tryckluften på och runt maskinen, vid mälderiet, rullmaskinen samt längs stamlinjen i källaren. 27

28 Läckage markeras med röd tejp och noteras enligt poängsystemet, väldigt små läckor medräknas inte i poängtabellen därför att de inte kan måttbestämmas. Läckorna markeras också på ritning som kan användas för att åtgärdas vid lämpligt tillfälle. 5.3 Dimensionsövergångar Det är känt från fluidmekanik att dimensionsövergångar i ledningssystem orsakar tryckfall. Därför är det intressant att undersöka hur stort tryckfall som uppstår vid övergångar i tryckluftsnät. Eftersom luft har en väldigt låg viskositet, som innebär låg inre friktion, är det möjligt att dimensionsförändringar på systemet inte har någon inverkan på trycket. [13] I kapitel 6.5 följer ett räkneexempel på vilket tryckfall som uppstår vid en dimensionsförändring. 5.4 Övriga stora förbrukare Renblåsning av timmerbilar Efter att timmerbilar lastat av måste de rengöras från bark, grenar och annan smuts. Till detta används tryckluft från kompressorcentralen som finns vid Ljusfors. Trycket är 6,6 bar och munstycket utgör ingen strypning. Innermåttet på munstycket mäter 20 mm. Det kommer mellan 150 och 170 bilar per dygn. Renblåsningen får användas, måndag till fredag mellan klockan 06:00 och 22:00. Uppmätt genomsnittstid som bilarna använder tryckluft är 2 minuter.[14] Bandtvättar På Billerud finns två stycken bandtvättar. Syftet med tvättarna är att skölja massan med vatten för att få bort svartlut. Massan följer med genom maskinen med hjälp av en duk som massan ligger på. På duken strömmar vattenmassor med hög temperatur som tar med sig svartluten från massan. Tryckluften används för att få massan att släppa ifrån duken. Därefter transporteras massan vidare i processen. Tryckluften vid bandtvättarna reduceras ner från 6,6 bar till ungefär 2 bar, som är ett mintryck för att funktionen ska fungera. Reduceringen sker via manuella ventiler. Daggpunkten ligger på ca -50 C och är inte nödvändigt för denna applikation. Bandtvättarna har varsin konstruktion för att få massan att lyfta ifrån duken. På den ena maskinen finns två ingångar för tryckluften och på den andra endast en.[15] 28

29 Tryck [bar] 6 Resultat och feldiskussion 6.1 Trycklogg PM8 Efter att data från loggning på PM 8 studerats kunde följande konstaterande göras: Tryckgivare i arbetsluftskåpet registrerar ett medeltryck på 6,5 bar, med variation på ungefär 0,4 bar. I övriga tre skåp registreras ett medeltryck på 5,6 bar med variationer på 0,66 bar, se figur 6. En intressant iakttagelse är att de registrerar ett längre tryckfall på 0,5 bar som varar i snitt 600 sekunder. Dessa dippar uppträder tre eller fyra gånger på nästan varje mätperiod. Vissa perioder så många som tio dippar medan andra bara en eller ingen alls. Efter undersökning är en trolig förklaring att det är spolrobotar som orsakat detta. Spolrobotarna är sekvensstyrda och används för att spola rent i massatornen till PM7 och 8. Ventilationsutrymmet har ett medeltryck på 5,3 bar med variation på 0,85 bar. Figur 6 visar att ett tryckfall på cirka 0,5 bar har uppstått någonstans innan instrumentskåpet i ventilationsutrymmet. Utifrån de ritningar som funnits tillgängliga, har det antagits att det skåp som finns i mälderiet (KS58196) ligger längst ut på ledningen. Enligt figur 6 är lägst tryck registrerat i ventilationsutrymmet. Det skåpet kan då antas ligga sist i systemet. 6,50 6,00 5,50 5,00 4, Tid [s] Källare (Arbetsluft) Vacuumpumprum Ventutrymme Mälderi Under mälderi Figur 6: Resultat från trycklogg PM 8. 29

30 Tryck [bar] PM9 Resultat från mätningen presenteras i figur 7 och 8. Diagrammen visar två olika tillstånd, i figur 7 är aktiviteten större (orolig) och i figur 8 är aktiviteten jämn (lugn). Båda figurerna visar på ett tryckfall på cirka 1,1 bar i mätpunkten källare långsida, KS Trycklogg PM9 7 6,5 6 5,5 5 4, Tid [s] KS59196 Källare långsida KS59243 Rullmaskinpulp KS59178 Mälderi maskinplan KS59177 Mälderi Figur 7: Resultat från första tryckloggningen vid PM 9. I figur 8 ligger tryckvariationerna vid varje mätpunkt väldigt stabilt, vilket också är skillnaden mellan första och andra mätningen. Även i detta diagram är det tryckfallet på 1,1 bar som är det anmärkningsvärda. 30

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning

Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning TMT 2012:77 Optimering av informationsinsamling vid prototyptillverkning ADI LINDOV ADNAN MASIC Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell ekonomi och produktion Högskoleingenjör, 15 hp Södertälje, Sverige

Läs mer

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov

Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov EXAMENSARBETE 2006:056 CIV Utformning av ergonomisk ratt med fokus på förarens krav och behov Ett framtidskoncept FRIDA LINDMARK ERIKA WESTLING CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion

Läs mer

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral

Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Analys samt förslag till effektivisering av patientflödet vid en vårdcentral Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik TERESE ANDERSSON ANDREAS JOSEFSSON Institutionen

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

Kan man minska exponeringen vid asbestsanering?

Kan man minska exponeringen vid asbestsanering? RAPPORT Kan man minska exponeringen vid asbestsanering? En jämförelse av två saneringsmetoder Annika Karlsson och Bengt Christensson B1758 Oktober 2007 Rapporten godkänd 2007-12-18 Lars-Gunnar Lindfors

Läs mer

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic Tid för pension Gammal kärnkraft, nya risker Nordic Utgiven av Greenpeace Sverige, mars 2014 Layout: E&G Design, egdesign.gabriel@gmail.com Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning

Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning Rapport Nr 2013 03 Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program

Läs mer

Avloppsrenovering med relining JOAKIM NIMMERFORS. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Avloppsrenovering med relining JOAKIM NIMMERFORS. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Avloppsrenovering med relining Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör JOAKIM NIMMERFORS Institutionen för energi och miljö Avdelningen för installationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

Analysmetoder för rörsystem. Methods for pipe system analysis

Analysmetoder för rörsystem. Methods for pipe system analysis Analysmetoder för rörsystem Methods for pipe system analysis utfört för Saab Aerosystems Erik Holmberg Hållfasthetslära Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-A--08/00481--SE

Läs mer

PER AHLGREN HÅKAN HAGLUND

PER AHLGREN HÅKAN HAGLUND Attityder och dess betydelse vid olyckor En observationsstudie av säkerhet på järnväg Kandidatarbete inom Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad PER AHLGREN HÅKAN HAGLUND Institutionen för Bygg-

Läs mer

Hushålla med krafterna - Fakta

Hushålla med krafterna - Fakta Hushålla med krafterna - Fakta Karin Eliasson, Ingrid Gustafsson, Baltzar Karlsson, Ingela Alsén Hushållningssällskapet 2 Hushålla med krafterna - Fakta Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 4 2 LANTBRUKETS

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Biogas på gasnätet utan propantillsats

Biogas på gasnätet utan propantillsats Rapport SGC 176 Biogas på gasnätet utan propantillsats Svenskt Gastekniskt Center Juni 2007 Ingemar Kristensson Anna Pettersson Klas Johansson Vattenfall Power Consultant AB Rapport SGC 176 1102-7371 ISRN

Läs mer

Författare: Tomas Lackman. Forskning 2011:24

Författare: Tomas Lackman. Forskning 2011:24 Författare: Tomas Lackman Forskning 2011:24 Utredning och kartläggning av tillfällen då människan räddat och förbättrat en situation där automatiken inte räckt till eller fungerat fel Rapportnummer: 2011:24

Läs mer

Förslagsverksamhet och dess utformning

Förslagsverksamhet och dess utformning 2004:151 CIV EXAMENSARBETE Förslagsverksamhet och dess utformning SARA LIDSTRÖM CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation

Läs mer

LÅGAN Rapport november 2014

LÅGAN Rapport november 2014 KONCEPTBUTIKEN SOM NÄRMAR SIG NOLL - FÖRSTUDIE LÅGAN Rapport november 2014 Sara Jensen, Svein Ruud, Lennart Rolfsman, Ulla Lindberg www.laganbygg.se www.laganbygg.se 2 Förord Föreliggande rapport har tagits

Läs mer

Innovation genom e-handel

Innovation genom e-handel Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management HT 12 Innovation genom e-handel En etnografiskt inspirerad fallstudie av projektet att utveckla webshop på företaget Josephssons Kandidatuppsats

Läs mer

Solcellssystem och dess påverkan på lågspänningsnät i tätort

Solcellssystem och dess påverkan på lågspänningsnät i tätort Solcellssystem och dess påverkan på lågspänningsnät i tätort Photovoltaic systems and its impact on low-voltage grid in urban areas Johan Norling EL 1408 Examensarbete på Umeå universitet för högskoleingenjörer

Läs mer

RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter

RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter Linda Hägerhed Engman Kristina Fyhr Sarka Langer Svein Ruud Peter Ylmén Energiteknik SP

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Rapport. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi. Fou-Väst Rapport 0507. Ett projekt inom FoU-VÄST

Rapport. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi. Fou-Väst Rapport 0507. Ett projekt inom FoU-VÄST Rapport 0507 Slöseri i byggprojekt Behov av förändrat synsätt Ett projekt inom FoU-VÄST i samverkan med Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi 1 Slöseri i byggprojekt.

Läs mer

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket

Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:10 Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och Skatteverket Metodutveckling och resultat från en studie av inkommande telefonsamtal sf Rapport 2014:10

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 657. Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 657. Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 657 Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag Finn Landegren Uppsala, april 2008 ISSN 0283-622X Förord Denna uppsats

Läs mer

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Datum 2013-10-31 Distribution till Karin Widegren Näringsdepartementet Kundens referens N2012:03/2013/13 Antal sidor i huvuddokument Copyright:

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

Bilfri stadskärna i Borås

Bilfri stadskärna i Borås Bilfri stadskärna i Borås Utopi eller framtid? Carfree city centre in Borås Utopia or future? Jens Grimvik Andreas Johansson Tranlöv Christoffer Johansson Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer