Energianalys av tryckluftsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energianalys av tryckluftsystem"

Transkript

1 Energianalys av tryckluftsystem -Så kan Billerud Skärblacka AB spara energi på tryckluft Jörgen Boström Per Hagäng Fluid och mekanisk systemteknik Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--09/ SE

2 2

3 Abstract Compressed air is a low efficiency media, and is thus very expensive to produce. This thesis work began by mind mapping how to create savings on the compressed air system at Billerud Skärblacka AB. Certain issues have been chosen for further studies. In order to identify the consumption of compressed air at PM 8 and 9, several measurements were made. At PM 8 there were not found any pressure drop, only large pressure variations for short periods of time. The causes of these pressure variations were not established. At PM 9 a registered pressure drop of around 1 bar was found. The cause of the pressure drop at PM9 was not found. A solution for the pressure drop was presented, which also could give an opportunity to reduce the nominal pressure in the compressed air system. An idea for improvement of the compressed air system structure has also been presented. A search for leakages on the compressed air system was carried out both at PM 8 and PM 9. Leakages at PM8 seem to be lower than at PM9. The search for leakages pointed out that those leakages on the compressed air system reduces the efficiency of the compressed air system. There are some large scale consumers of compressed air at Billerud, for example one function at PM8 and the cleaning function of timber trucks. One idea for reducing electrical consumption is to replace compressed air with a high pressure fan at PM8. In the report more suggestions for saving electrical energy regarding the other large scale consumers are presented. 3

4 4

5 Sammanfattning Tryckluft har låg verkningsgrad och är därför väldigt dyr att producera. Examensprojektet började med att ta fram frågeställningar och idéer hur besparingar i tryckluftsystemet på Billerud Skärblacka AB kan göras. Kring vissa av frågeställningar har fördjupningsarbete gjorts. För att kartlägga tryckluftsystemet vid PM 8 och 9, gjordes mätning av trycket på utvalda platser. Vid PM 8 kunde det konstateras att det inte fanns något tryckfall, endast stora tryckskillnader under kortare tidsperioder. Vid PM 9 registrerades ett tryckfall på cirka 1 bar, orsak till tryckfallet är okänd. Förslag för att avhjälpa detta tryckfall samt möjliggöra en sänkning av det nominella trycket i systemet har tagits fram. Läckagesökningar genomfördes både vid PM 8 och 9. Läckagen vid PM 8 uppfattas vara mindre än vid PM 9. Läckagesökningen visar hur stora läckageförlusterna är på tryckluftsystemet. Remsblåsare på PM 8, som ser till att kantremsan åker ner till hydrapulpern, är en stor förbrukare av tryckluft. I det förslag som presenterats ersätts tryckluft med en högtrycksfläkt. Andra stora förbrukare på Billerud är bandtvättarna och renblåsningen av timmerbilar. Till bandtvättar föreslås en nyinvestering av en lågtryckskompressor, vilket resulterar i en minskad energiförbrukning. För renblåsning av timmerbilar föreslås en bufferttank som monteras vid rengöringsstationen och att utgående tryck reduceras ner. Dessutom har en ny utformning på munstyckeföreslagits. Resultatet blir i detta fall ett lägre flödesuttag, vilket också minskar energiförbrukningen hos kompressorerna. 5

6 6

7 Förord Som den sista delen av utbildningen till kandidatexamen i maskinteknik vid Linköpings tekniska högskola, har vi haft möjlighet att genomföra examensprojekt på Billerud Skärblacka AB. Arbetet utfördes på avdelningen för processutveckling. Examensprojektet pågick under tio veckor med start i september Vi vill tacka Ola Åkesson för den handledning och stöd som vi fick under projektet. Vi riktar också ett tack till Eva-Lena Strömberg för möjligheten att genomföra projektet, samt till de personer på Billerud som hjälpt oss med mätutrustning och information till vårt arbete. Stort tack till Karl-Erik Rydberg vår examinator och handledare från Linköpings tekniska högskola. Naturligtvis vill vi tacka familj och vänner för allt stöd under studietiden. Jörgen och Per, Skärblacka december

8 8

9 Innehållförteckning 1 Inledning Syfte Mål Avgränsningar Skärblacka bruk Processen Papperstillverkning Skärblacka bruk tryckluftssystem Centrifugalkompressor Deplacementkompressorer Högvoltmaskin Torkning av luft Översiktsystem Teori Teori för beräkning av flöde genom munstycke Formler för verkningsgradberäkningar av kompressorer Tryckfallsberäkning för dimensionsövergångar i rör Tryckluftens kvalitet Metod Kartläggning av tryckfall Tryckluftsläckage Dimensionsövergångar Övriga stora förbrukare Resultat och feldiskussion Trycklogg Verkningsgrader för kompressorer Läckage PM Läckage PM Timmerbilar Bandtvättar Tryckfall vid dimensionsövergångar Förslag till uppbyggnad kompressorcentral och nät Slutsats Referenser Figur och tabellkällor

10 10

11 1 Inledning Billerud Skärblacka AB, hädanefter kallat Billerud, är ett pappersbruk med stor energiintensitet. Billerud producerar papper dygnet runt, 51 veckor per år. Produktionsåret 2008 förbrukade Billerud 465 GWh, vilket motsvarar 18,6 miljoner villor á kwh/år och villa. I energibesparingstider är det viktigt att se över kostnaderna på många områden. Tryckluftsystem med sin låga verkningsgrad är exempel på en stor energiförbrukare. En LCC-analys (livscykelkostnad) för en kompressor visar att energikostnaderna är cirka 70 % av den totala kostnaden. I en av kompressorcentralerna på Billerud finns fem stycken kompressorer, där två av kompressorerna är reservkompressorer. I dagsläget täcks behovet av tryckluft med hjälp av tre kompressorer. Den tredje kompressorn går långa stunder avlastad, vilket medför stora energikostnader. På en pappersmaskin och dess kringutrustning finns ett stort antal förbrukare av tryckluft. Existerande nät är gammalt som under åren har byggts om och i många fall även byggts ut. Tryckluftnätet är bristfälligt dokumenterad och saknar mätning av flöde och tryck på strategiska platser. 1.1 Syfte Syftet med examensarbetet är att hitta besparingsåtgärder, i största mån kartera delsystem samt ge förslag på förbättringar i tryckluftsystemet under rådande avgränsningar. Förbättringar ska vara av den typen att de med lätthet kan åtgärdas eller att återbetalningstiden är mindre än tre år. 1.2 Mål Målet med examensarbetet är att ta fram förslag på åtgärder som kan sänka förbrukningen av tryckluft. Förhoppningsvis kan åtgärderna leda till att kompressorsystemet klarar sig med enbart två kompressorer i kontinuerlig drift, mot dagens läge då tre kompressorer är i drift näst intill kontinuerligt. 1.3 Avgränsningar Avgränsningen på tryckluftsystemet har satts till att behandla kompressorcentralen i sodahuset, samt tryckluftsystem för arbets- och instrumentluft på pappersmaskinerna PM8 och PM9. Även storförbrukare av tryckluft på Billerud kommer att undersökas. 11

12 12

13 2 Skärblacka bruk Billerud ligger i Östergötland ca två mil utanför Norrköping i samhället Skärblacka. Bruket har tre massalinjer, fyra papperslinjer och en torkmaskin för avsalumassa. Tillverkningen är inriktad på brunt säckpapper, vitt MG-papper och fluting. Slutprodukterna är säckar, bärkassar, påsar, omslag och medicinska förpackningar. Skärblacka bruk byggdes redan 1871 och Ljusfors bruk byggdes Nuvarande bruk är en sammanslagning av Ljusfors pappersbruk och Skärblacka pappersbruk vilka slogs ihop Under årens lopp har ett flertal företag bedrivit verksamhet på Skärblacka bruk. Billerudkoncernen bildades 2001 genom en hopslagning av bruk från AssiDomän och Stora Enso. [1] Billerud har en produktionskapacitet på ton säck, kraftpapper, fluting och avsalumassa. Antalet anställda uppgår i dagsläget till cirka 625 stycken. Billerud Skärblacka AB:s årliga omsättning är ungefär 2,1 miljarder kronor. 2.1 Processen Figur 1: Visar överskådligt processen för att tillverka pappersmassa och papper. (1) Timmer lastas av i renseriet där det rengörs och avbarkas. Barken återvinns i form av bränsle i biobränslepannan som är en av brukets ångproducenter. Veden huggs till flis och fortsätter till de två kokerilinjerna för sulfatmassatillverkning. (2) Där kokas flisen i vitlut och cellulosafibrer frigörs. Cirka hälften av den inkommande veden bildar massa. (3) Den förbrukade kokvätskan så kallad svartlut tvättas bort. (4) Därefter silas massan för att bli fri från fasta föroreningar. I svartluten finns förutom förbrukade kokkemikalier också utlöst vedsubstans och lignin. (7) Svartluten indunstas för att höja torrhalten, och bränns i sodapannan. Av kemikalierna bildas en smälta som löses i vatten och bildar grönlut. Efter kaustiseringen har grönluten 13

14 bildat ny kokvätska, så kallad vitlut. Filtratet, mesa, från den kaustiserade grönluten omvandlas till kalk, via en återvinningsprocess. I de två kokerilinjerna finns sex satsvisa kokare och en kontinuerlig kokare. Massan från den kontinuerliga linjen används vid oblekt säckpapperstillverkning. (5) I de sex satsvisa kokarna tillverkas massa som har korta fibrer från lövmassa samt långa fibrer ifrån barrmassa. Massan blir vit genom blekning med syrgas, klordioxid och väteperoxid. Den blekta massan går vidare till två pappersmaskiner för pappersproduktion samt till en torkmaskin. [2] 2.2 Papperstillverkning Efter att massan tillverkats kommer den till massatornen och pappersbruket. I pappersbruket finns fyra pappersmaskiner. I figur 2 illustreras processen där massa omvandlas till papper. (6) Första steget i processen är mäldberedningen. Där tillsätts processkemikalier och massan bearbetas i en eller flera kvarnar. Detta steg kröker fibrerna och ruggar upp dess yta. Efter mäldberedningen förs massan till maskinens inloppslåda. Lådans funktion består i att fördela ut massan jämt över virapartiet. Virapartiet består av en filterduk som går runt i en loop. Syftet med viran är att höja torrhalten i massan till cirka 20 %. I presspartiet passerar banan mellan två valsar som pressar arket och torrhalten höjs till cirka 40 %. Den vätska som blir över efter virapartiet och presspartiet kallas för bakvatten. Bakvattnet transporteras tillbaka till mäldberedningen. Arket fortsätter in i torkpartiet där det med hjälp av ånguppvärmda cylindrar torkas till cirka % torrhalt. Vissa papperskvaliteter kalandreras för att slutligen rullas upp. Kalandrering innebär att arket slätas ut mellan två valsar som ger en jämnare tjocklek. Därmed är pappret färdigt och kan transporteras till rullningsmaskinen, där pappret skärs till och rullas om enligt kundens behov. [3] (8) Det färdiga pappret levereras till kunden via tåg, bil eller båt. Ungefär 80 % av produkterna exporteras [2]. 14

15 Figur 2: Principskiss över en pappersmaskin. 15

16 16

17 3 Skärblacka bruk tryckluftssystem Vid bruket finns två kompressorcentraler för tillverkning av tryckluft. Denna rapport behandlar kompressorcentral och det tryckluftsnät som försörjer pappersbruket och sulfatfabriken med tryckluft. I centralen finns fem oljefria kompressorer, varav två är i drift konstant. Den tredje ligger på standby för att hjälpa till när trycket blir för lågt. De två övriga kompressorerna används är reservkompressorer, där kompressor nummer tre i tabell 1 måste startas manuellt. Oljefria kompressorer används vid anläggningar som kräver stor renhetsnivå. Kompressorerna i tabell 1 är listade kronologiskt efter den ordning maskinerna arbetar efter. Tabell 1: Sammanställning över kompressorer och driftdata. Tillverkare och beteckning Elmotor Kompressor 1) Ingersoll-Rand Centac U mat = 6 kv p = 6,9 bar I märk = 82 A q = 100 m 3 /min P in = 852,1 kw 5) Atlas Copco ZR4 U mat = 400 V q = 35 m 3 /min I märk = 445 A p på = 6,6 bar (på) P in = 250 kw p av = 6,9 bar (av) 4) Atlas Copco ZR500VSD U mat = 400 V q = m 3 /min I märk = variabelt p = 6,8 bar (bör) P in = 525 kw (max) 2) Atlas Copco ZR5-52 U mat = 6 kv q = 56 m 3 /min I märk = 52 A p på = 6,5 bar (på) P in = 462 kw p av = 7,0 bar (av) 3) Atlas Copco ZR5/ARP U mat = 6 kv q = 56 m 3 /min I märk = 44,5 A p = 6,9 bar P in = 402,3 kw Maxflöde som kompressorcentralen kan leverera är 372 m 3 /min och maxtrycket är 7,5 bar. I dagsläget är uttaget ca 150 m 3 /min och trycket ligger på 6,9 bar. När luften komprimerats torkas den. Luften torkas med hjälp av ett medel som absorberar fukt. Daggpunkten som anger vid vilken temperatur luften fäller ut vatten, är cirka -50 C i tryckluftsystemet. Ute i fabriken finns tryckluftbehållare utplacerade. Deras främsta uppgift är att jämna ut tryckvariationer i nätet, samt att fungera som buffert vid stora uttag i tryckluftsnätet.[4] På Billerud finns ingen klar skillnad på stamnät och distributionsnät, se figur 3. Till och ombyggnationer har under åren lett till att det är svårt att skilja instrument- och arbetsluft. Kompressorcentralen levererar tryckluft av samma kvalitet i båda systemen. 17

18 PM9 TM1 PM7 PM8 Figur 3: Grovskiss seriekopplat system. 3.1 Centrifugalkompressor Baskompressorn är av märket Centac som tillverkas av Ingersoll-Rand. Kompressorn är en centrifugalkompressor med en maximal flödeskapacitet av 150 m 3 /min och maxtryck 7,5 bar [5]. Centrifugalkompressorn eller turbokompressorn är en maskin som arbetar med variabel flödeskapacitet och konstant tryck. Denna typ av kompressor är utmärkt för stora luftflöden [6]. 3.2 Deplacementkompressorer Övriga maskiner är oljefria skruvkompressorer. De har en konstant flödeskapacitet och ett variabelt tryck. Kompressor nummer fyra är varvtalstyrd, en så kallad VSD-funktion. Varvtalstyrning används för att klara av uttagsvariationer på systemet. De övriga kompressorerna arbetar med konstant varvtal. [6] 3.3 Högvoltmaskin Kompressor med benämningen nummer två se tabell 1, drivs av en 6 kv motor och startas genom en så kallad direkt start [7]. Direkt start betyder att maskinen vid startögonblicket kopplas på elnätet utan mellanliggande motstånd. Då uppstår en ström som är cirka sex gånger större än märkströmmen, vilket genererar en stor mängd värme i maskinens lindningar [8]. Detta innebär att maskinen enbart kan startas tre gånger under en 24 timmar period. Även kompressor tre drivs på liknande sätt. Kompressor tre används bara som reserv då någon kompressor behöver stoppas för underhåll eller vid haveri. Detta innebär få starter, vilket medför att antalet starter inom 24-timmar period inte blir något problem. 18

19 3.4 Torkning av luft Torkningen av luften sker i absorptionstorkar. I dessa finns ett absorptionsmedel som drar åt sig fukten i luften. För att torka absorptionsmedlet används tolv stycken värmeelement i varje torn. I centralen finns det två stora torn samt två mindre torn. I de stora tornen är värmeelementen på 4 kw styck och i de mindre tornen är det nio stycken på 4 kw och tre stycken på 3 kw. Vid normal drift går torktornen på hygrometerstyrning. Det innebär att daggpunkten styr när det är dags att skifta torn. När daggpunkten stigit till -30 C sker skifte av torn. Torktiden av adsorptionsmedlet ligger på 270 min under en period av sex timmar. När tornen går på hygrometerstyrning förlängs perioden och torkningen av medlet sker inte lika ofta. Det som avgör hur lång perioden blir, är en rad olika faktorer. Bland annat hur bra efterkylning på kompressorer fungerar samt vilken luftfuktighet det är i lokalen. Om det uppstår problem går det att tvångsstyra torktornen med ett programverk. Då skiftas torn i ett intervall på 6 timmar, oavsett vilken temperatur daggpunkten ligger på. [4] 3.5 Översiktsystem Figur 4 är ett screenshot taget från fabriksdatasystemet WinMOPS. I programmet går det med lätthet överskåda de olika processerna och deras värden runt om i bruket. På bilden syns enbart kompressorerna och deras placering i centralen. Numreringen har ingen kronologisk ordning efter hur kompressorena arbetar. Numreringen är endast till för identifiering. 19

20 Figur 4: Schematisk bild över kompressorcentralen i programmet WinMOPS. 20

21 4 Teori 4.1 Teori för beräkning av flöde genom munstycke För att beräkna volymflöde genom ett öppet munstycke, måste först massflödet beräknas, för att sedan konverteras till volymflöde [9]. Det går att bestämma effektförbrukningen för beräknat flöde genom att multiplicera flöde med 0,11 kwh/nm 3 [19]. Ekvationer för flöde genom munstycke K 0,049 (1) R 1 N 1 för p p 0 1 p p 0 1 p p (2) 2 1 0,555 1 p1 Cd A0 m K N (3) T 1 Teckenförklaring: : isentropexponent m : massflöde [kg/s] T : temperatur [K] 2 A : munstyckets area [ m ] 0 C : flödeskoefficient d p 1: tryck i ledning [kpa] p : atmosfärstryck [kpa] 0 3 : densitet för luft vid +20 C och 101 kpa [ kg m ] N : Tryckparameter 0<1 [kpa/kpa] R : Gaskonstant r : radie på munstycke [m] K : konstant q : volymflöde [m 3 /s] Givna data: C d 0,6 ; median mellan 0,5 och 0,7 [9] 0 1, 2 kg 3 m T1 293K R 287 J 1,25 kgk 21

22 4.2 Formler för verkningsgradberäkningar av kompressorer Att bestämma verkningsgrader för kompressorer är mycket svårt. Då ingen konkret formulering finns för centrifugal- eller skruvkompressorer, måste en rad förhållanden tas i beaktning. Det som går att bestämma med trovärdigt resultat är volymetrisk verkningsgrad för kolvkompressorer samt luftens termiska verkningsgrad. Kompressorer med konstant flöde är mycket svåra att bestämma. Systemverkningsgraden Då hela kompressorflödet för flerstegskompressor tas ut som fulltryckseffekt ifrån trycknivån p 2 till p 1 : S v Tv nät Elmotor (4) Volymetrisk verkningsgrad (kolvkompressor) Centrifugal och skruvkompressorer antas vara likvärdiga med kolvkompressorer. Detta för att ge en uppfattning om luftens volymetriska verkningsgrad då den komprimeras [9]. Upskattade värden: K v = 0,96; skattning i litteraturen [9]. ε = 0,09; skattas i litteratur mellan 0,06 och 0,12 [9]. n = 1,25; skattas för polytropisk process [9]. 1 n p 1 v K v 1 1 (5) p0 Termisk verkningsgrad (luftens verkningsgrad) Den termiska verkningsgraden, är en kvot mellan utnyttjat arbete och tillförd värme [9]. p T p1 Tv n1 (6) n p n 1 T atm 1 n 1 p0 22

23 Teckenförklaring: : verknings grad K v : är en faktor som beror av ventilförluster och uppvärmning av inloppsluften : relativa fria volymen n : polytropexponent R : Gaskonstant ideell gas 287 p p 1 0 : komprimerat tryck [kpa] : atmosfärstryck [kpa] [J/kgK] T t : temperatur[k] : tid[s] 0 1,2 kg m m : massflöde 3 [kg/s] Tryckluftnätets verkningsgrad Kompressorers totala verkningsgrad är helt beroende av hur tryckluftnätet levererar. Är till exempel nätet utsatt för en större mängd läckage, minskar mängden komprimerad luft som kan utföra arbete [9]. pin put qin qut nät 1 1 (7) pin qin Teckenförklaring: p : tryck i bufferttank [kpa] p in ut : tryck vidförbrukarställe[kpa] q q in ut : volymflödefrån bufferttank [m : volymflöde vid förbrukarställe[m 3 / s] 3 / s] 4.3 Tryckfallsberäkning för dimensionsövergångar i rör För att ta reda på hur dimensionsövergångar i rör påverkar trycket i systemet, används begrepp och formler från termodynamiken [10]. Beräkning av dimensionsminskning: p areamin skning areamin sk. u (8) 2 A2 areamin sk. 0,4 1 (9) A1 2 A r q u (10) A 2 23

24 Beräkning av dimensionsökning: p areaökning areaökn u (11) A 2 2 areaökn. 1 A (12) 1 Teckenförklaring r radie [m] 2 A area [m] 1 1 q volymflöde [m 3 /s] luftens densitet [kg/m 3 ] Figur 5: Skiss över dimensionsövergång engångsförlustfaktorn [m2/m2] 1,2 kg 3 m u flödeshastighet genom area p f = tryckförlust [bar] 4.4 Tryckluftens kvalitet Den kvalitet som tryckluft har, beskriver mängden olja och partiklar i luften samt hur bra torkad den är. Eftersom Billerud använder oljefria kompressorer i centralen medför detta att luftkvaliteten är hög. Dessutom har Billerud en mycket låg daggpunkt på sin tryckluft. Daggpunkten bestäms av det torkmedel som används i torkarna. Tabell 2 visar vilken kvalitetsklass som krävs för olika användningsområden. [11] Tabell 2: Tryckluftkvalitet enligt ISO

25 5 Metod För att på ett effektivt sätt komma igång med examensarbetet gjordes en lista med frågeställningar som ifrågasätter hur tryckluften används på olika ställen. Följande frågeställningar har varit grunden för examensarbetet: Hur är verkningsgraderna på de olika kompressorerna? Är det en bra investering att byta ut någon eller några kompressorer? Behöver daggpunkten ligga på den nivån som den gör idag eller går det att sänka daggpunkten något? Hur påverkas trycket i nätet av dimensionförändringar på rör? Vilken kvalitet håller den producerade tryckluften, behövs den, kan den sänkas? Kan trycket sänkas vid vissa uttagspunkter eller alternativt sänka trycket totalt? Hur mycket läcker systemet? Normalt läckage är cirka 10-25% [6]. Finns det uttagspunkter som inte behöver vara trycksatta dygnet runt? Skulle det vara möjligt att sätta in automatiska avstängningsventiler? Vad finns det för alternativ till tryckluft för vissa av dagens tryckluftsförbrukare? 5.1 Kartläggning av tryckfall För att kartlägga tryckfall på pappersmaskiner monterades mätutrustning upp på utvalda instrumentskåp runt maskinerna. Valet av instrumentskåp gjordes genom att lokalisera tryckluftsystemet både på ritning och på plats vid de olika pappersmaskinerna. Utrustningen bestod av en loggmaskin, dator med loggprogramvara och fem tryckgivare. Tryckgivarna monterades i instrumentskåpen för att kopplas ihop med loggmaskinen i pappersmaskinens korskopplingsrum där den slutligen kopplades till datorn. Programet som användes heter Winlog 2000 version I programmet anges hur många kanaler som ska läsas ifrån loggmaskinen och vilken typ av data som ska visas. Efter utsatt tidsperiod sparas mätningen i en fil och en ny mätning startas omedelbart. Resultat från mätningarna plottas i diagram. PM8 Loggmaskinen var aktiverad under sju dygn. Tidsperioden för mätningarna är sex timmar. Mätpunkter valdes ut för att täcka så mycket som möjligt av maskinen. De utvalda instrumentskåpen runt pappersmaskin 8 är följande: KS58192 KS58109 KS58111 KS58196 KS58107 Källare (arbetsluft) Vakuumpumpar Under mälderiet Mälderi Ventilationsutrymme 25

26 Instrumentskåpet KS58192 är kopplat med arbetsluft, övriga instrumentluft. Anledningen till att detta skåp valdes, var att få ett värde på arbetsluft. PM9 Mätpunkter på pappermaskin 9 har valts ut enligt samma princip som för PM 8. Endast fyra mätpunkter valdes ut. Anledningen är att fyra punkter räckte för att täcka maskinen. Mätning på stammen för arbetsluft var dock inte möjligt. Följande punkter har loggats: KS59243 KS59196 KS59177 KS59178 Rullmaskinpulper Långsida källare Mälderi Mälderi maskinplan 5.2 Tryckluftsläckage Alla tryckluftsystem läcker mer eller mindre. Med läckor menas luft som oavsiktligt slipper ut på grund av till exempel ett hål i en slang eller kopplingar som inte är täta. Atlas Copco, som är leverantör av tryckluftsutrustning, menar att normala system läcker mellan 10-25%. Det innebär om anläggningen läcker ut 25 % komprimerad luft, släpps en fjärdedel av luften ut i atmosfären utan att utföra något arbete [6]. Tabell 3 visar Billeruds energiförbrukning för kompressorcentralen år I tabellen visas hur mycket energi % läckage förbrukar. Tabell 3: Exempel vad läckage kostar i energi för Billerud [12] Energiförbrukning tryckluft 2008: kwh Läckförlust vid 25 % läckage: kwh Läckförlust vid 10 % läckage: kwh I tabell 4 illustreras effektförbrukningen för olika storlekar på läckande hål. Uppgifterna i tabell 3 gäller för ett tryck på 6 bar, vilket ligger mellan de nivåer som registrerats i Billeruds fabrik. Tabell 4: Energi som läckage i olika storlekar förbrukar vid trycket 6 bar. Hålets diameter, [mm] Luftmängden, [l/s] Extra effektbehov, [kw] 1 1 0, , ,3 26

27 Utrustning Den här läckagesökningen har genomförts med hjälp av en ultraljudsmikrofon och läckagespray. Metoden går ut på att, med hjälp av hörlurar kan lyssna sig fram och bestämma var ett eventuellt läckage finns. Utrustningen är av märket EP-343 och består av en ultraljudsmikrofon samt ett par hörlurar. Mikrofonen är så känslig att det går att höra ett brusande ljud på avstånd upp till tio meter i bra förhållande. I fabriken med full produktion är avståndet något kortare. Medlet sprayas på området med misstänkt läckage och bildar genast bubblor om läckage finns. Poängsystem För att få en uppfattning av läckagets storlek har ett poängsystem skapats, se tabell 5. Arbetet börjar med att hitta en referenspunkt. Referens väljs till ett känt läckage där storlek är lätt att mäta eller skatta. Därefter uppskattas funna läckor efter referensen. Poängtabellen återkopplas sedan till tabell 4 för att kunna visa hur mycket luft som läcker ut. Tabell 5: Poänglista med motsvarande uppskattning på läckagets storlek Poäng Uppskattad storlek på läckaget 1 1 mm mm mm. Observera att det är användarens personliga uppskattning som avgör vilket poäng läckaget får. Detta är svårt eftersom läckorna nästan aldrig är geometriska cirklar, utan mer som sprickor eller glapp i till exempel gängade kopplingar. PM 8 Sökningen planerades till ett underhållsstopp, då ljudnivån i lokalen är lägre vilket underlättar läckagesökningen. Avgränsningarna sattes till, på och runt maskin, vid mälderiet, rullmaskinen samt längs stamlinjen i källaren. Vid upptäckt läckage markerades läckaget med röd tejp och noterades enligt poängsystemet. Läckorna markerades också på ritning för att underlätta arbetet med att täta läckagen. På grund av schemaläggningen för PM8 s underhållstopp, var det möjligt att undersöka läckage vid två olika tillfällen. Till det andra tillfället fanns även läckagespray POL- DYNAMIC tillgänglig. Användande av läckspray resulterar i att fler små läckor hittas (se tabell 6 och 7). PM 9 Sökningen var även denna gång planerad till ett underhållsstopp, då ljudnivån är mycket låg. Den låga ljudnivån underlättar arbetet med att lokalisera läckage. Avgränsningen sattes till att följa tryckluften på och runt maskinen, vid mälderiet, rullmaskinen samt längs stamlinjen i källaren. 27

28 Läckage markeras med röd tejp och noteras enligt poängsystemet, väldigt små läckor medräknas inte i poängtabellen därför att de inte kan måttbestämmas. Läckorna markeras också på ritning som kan användas för att åtgärdas vid lämpligt tillfälle. 5.3 Dimensionsövergångar Det är känt från fluidmekanik att dimensionsövergångar i ledningssystem orsakar tryckfall. Därför är det intressant att undersöka hur stort tryckfall som uppstår vid övergångar i tryckluftsnät. Eftersom luft har en väldigt låg viskositet, som innebär låg inre friktion, är det möjligt att dimensionsförändringar på systemet inte har någon inverkan på trycket. [13] I kapitel 6.5 följer ett räkneexempel på vilket tryckfall som uppstår vid en dimensionsförändring. 5.4 Övriga stora förbrukare Renblåsning av timmerbilar Efter att timmerbilar lastat av måste de rengöras från bark, grenar och annan smuts. Till detta används tryckluft från kompressorcentralen som finns vid Ljusfors. Trycket är 6,6 bar och munstycket utgör ingen strypning. Innermåttet på munstycket mäter 20 mm. Det kommer mellan 150 och 170 bilar per dygn. Renblåsningen får användas, måndag till fredag mellan klockan 06:00 och 22:00. Uppmätt genomsnittstid som bilarna använder tryckluft är 2 minuter.[14] Bandtvättar På Billerud finns två stycken bandtvättar. Syftet med tvättarna är att skölja massan med vatten för att få bort svartlut. Massan följer med genom maskinen med hjälp av en duk som massan ligger på. På duken strömmar vattenmassor med hög temperatur som tar med sig svartluten från massan. Tryckluften används för att få massan att släppa ifrån duken. Därefter transporteras massan vidare i processen. Tryckluften vid bandtvättarna reduceras ner från 6,6 bar till ungefär 2 bar, som är ett mintryck för att funktionen ska fungera. Reduceringen sker via manuella ventiler. Daggpunkten ligger på ca -50 C och är inte nödvändigt för denna applikation. Bandtvättarna har varsin konstruktion för att få massan att lyfta ifrån duken. På den ena maskinen finns två ingångar för tryckluften och på den andra endast en.[15] 28

29 Tryck [bar] 6 Resultat och feldiskussion 6.1 Trycklogg PM8 Efter att data från loggning på PM 8 studerats kunde följande konstaterande göras: Tryckgivare i arbetsluftskåpet registrerar ett medeltryck på 6,5 bar, med variation på ungefär 0,4 bar. I övriga tre skåp registreras ett medeltryck på 5,6 bar med variationer på 0,66 bar, se figur 6. En intressant iakttagelse är att de registrerar ett längre tryckfall på 0,5 bar som varar i snitt 600 sekunder. Dessa dippar uppträder tre eller fyra gånger på nästan varje mätperiod. Vissa perioder så många som tio dippar medan andra bara en eller ingen alls. Efter undersökning är en trolig förklaring att det är spolrobotar som orsakat detta. Spolrobotarna är sekvensstyrda och används för att spola rent i massatornen till PM7 och 8. Ventilationsutrymmet har ett medeltryck på 5,3 bar med variation på 0,85 bar. Figur 6 visar att ett tryckfall på cirka 0,5 bar har uppstått någonstans innan instrumentskåpet i ventilationsutrymmet. Utifrån de ritningar som funnits tillgängliga, har det antagits att det skåp som finns i mälderiet (KS58196) ligger längst ut på ledningen. Enligt figur 6 är lägst tryck registrerat i ventilationsutrymmet. Det skåpet kan då antas ligga sist i systemet. 6,50 6,00 5,50 5,00 4, Tid [s] Källare (Arbetsluft) Vacuumpumprum Ventutrymme Mälderi Under mälderi Figur 6: Resultat från trycklogg PM 8. 29

30 Tryck [bar] PM9 Resultat från mätningen presenteras i figur 7 och 8. Diagrammen visar två olika tillstånd, i figur 7 är aktiviteten större (orolig) och i figur 8 är aktiviteten jämn (lugn). Båda figurerna visar på ett tryckfall på cirka 1,1 bar i mätpunkten källare långsida, KS Trycklogg PM9 7 6,5 6 5,5 5 4, Tid [s] KS59196 Källare långsida KS59243 Rullmaskinpulp KS59178 Mälderi maskinplan KS59177 Mälderi Figur 7: Resultat från första tryckloggningen vid PM 9. I figur 8 ligger tryckvariationerna vid varje mätpunkt väldigt stabilt, vilket också är skillnaden mellan första och andra mätningen. Även i detta diagram är det tryckfallet på 1,1 bar som är det anmärkningsvärda. 30

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

Energieffektiv vattenrening

Energieffektiv vattenrening Energieffektiv vattenrening Gustaf Olsson Lunds Tekniska Högskola Världsvattendagen Stockholm 21 mars 2014 Energi i vattenoperationer 1-3 % av den globala el-energin används för att producera, behandla

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor.

Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor. Examensarbete 15 Högskolepoäng Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor. Daniel Erixon Joakim Östergaard Driftteknikerutbildningen Örebro vårterminen 2008 Examinator: Tore Käck Handledare: Roland

Läs mer

Vatten- och energibesapring

Vatten- och energibesapring Vatten- och energibesapring Nedan har du våra rekommendationer för att uppnå effetkiva resultat av vatten- och energibesparing. Undvik strypbrickor, strypventiler samt inbyggda begränsare! Detta är vanligt

Läs mer

TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT

TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT pumputvärdering TA REDA PÅ FAKTA GÖR SEDAN NÅGOT ÅT DEM DE GJORDE EN PUMP AUDIT NU GÖR DE STÖRRE VINSTER Många pumpsystem slösar energi och pengar dag

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco PMC cyklontank Spar utrymme, pengar och miljön Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7 Foto: Atlas Copco Upp till 90 procent av utrymmet (ibland mer) blir över när man ersätter en traditionell

Läs mer

Energioptimering i hydrauliksystem. www.projekthydraulik.se

Energioptimering i hydrauliksystem. www.projekthydraulik.se Energioptimering i hydrauliksystem Energi användning inom hydraulikområdet Nätverk Hydraulik AUH Två av varandra oberoende nätverk ställde sig frågan. Hur mycket.? Installerad effekt finns det Utnyttjas

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 Tävlingsuppgifter (Kvalificeringstävlingen) Riv loss detta blad och häfta ihop det med de lösta tävlingsuppgifterna. Resten av detta uppgiftshäfte får du behålla. Fyll i uppgifterna

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Ängelholm 23 maj 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Working paper no. 6:17 Sammanfattning I den nu genomförda undersökningen

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Bo R. ndersson Fluida och Mekatroniska System, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköping, Sverige E-mail: bo.andersson@liu.se Sammanfattning

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Kaesers lilla gröna. eller konsten att spara energi och miljö med intelligentare tryckluft.

Kaesers lilla gröna. eller konsten att spara energi och miljö med intelligentare tryckluft. Kaesers lilla gröna eller konsten att spara energi och miljö med intelligentare tryckluft. Nu när när miljöfrågorna blir viktigare känner vi oss stolta över att våra kompressorer är energisnålare än något

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Falun 18 april 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer GX 2-11 2,2-11 kw/3,0-15 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet GX 2-11: Industriteknik för verkstaden. Atlas Copcos skruvkompressorer har alltid varit normgivande

Läs mer

KDV Frekvensstyrda Skruvkompressorer

KDV Frekvensstyrda Skruvkompressorer KDV Frekvensstyrda Skruvkompressorer ALLTID EN SMART LÖSNING DIN VERKSAMHET ÄR UNIK, DET ÄR ÄVEN DITT TRYCKLUFTSSYSTEM. Vanligtvis varierar luftbehovet stort i en anläggning under en arbetsdag. Dessutom

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer: ENERGITEKNIK II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B En2 Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Sensorer, effektorer och fysik. Mätning av flöde, flödeshastighet, nivå och luftföroreningar

Sensorer, effektorer och fysik. Mätning av flöde, flödeshastighet, nivå och luftföroreningar Sensorer, effektorer och fysik Mätning av flöde, flödeshastighet, nivå och luftföroreningar Innehåll Volymetriska flödesmätare Strömningslära Obstruktionsmätare Mätning av massflöde Mätning av flödeshastighet

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Helt stänga av all värme fram till ett par timmar innan respektive buss är planerad att lämna depån.

Helt stänga av all värme fram till ett par timmar innan respektive buss är planerad att lämna depån. Om du vill ha bilen uppvärmd på morgonen låter du då motorvärmaren gå hela natten? För att spara energi använder de flesta någon form av timerstyrning. Bussar däremot använder motorvärmaren all tid de

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Dimension

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Varje laborant ska vid laborationens början lämna renskrivna lösningar till handledaren för kontroll.

Varje laborant ska vid laborationens början lämna renskrivna lösningar till handledaren för kontroll. Strömning Förberedelser Läs i "Fysik i vätskor och gaser" om strömmande gaser och vätskor (sid 141-160). Titta därefter genom utförandedelen på laborationen så att du vet vilka moment som ingår. Om du

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

TPV, Thermo Photo Voltaics. Erik Dahlquist, professor Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens högskola

TPV, Thermo Photo Voltaics. Erik Dahlquist, professor Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens högskola TPV, Thermo Photo Voltaics Erik Dahlquist, professor Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens högskola Många utbildningsprogram inom energi vid Mälardalens Högskola/HST Civilingenjörsprogrammet

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

www.kaeser.com KAESER AIR SERVICES Våra tjänster

www.kaeser.com KAESER AIR SERVICES Våra tjänster KAESER AIR SERVICES Våra tjänster KAESER AIR SERVICES Därför väger våra servicebussar 3 ton 100 % kvalitet och 100 % service Ett av de viktigaste kraven när det gäller tryckluftsförsörjning är högsta möjliga

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm

SDF00261SE Version 1.2 24/12/2013 Brandlarm Rörsystem till samplingcentraler Rördelar i slagtålig röd ABS-plast för uppbyggnad av rörsystem i anläggningar med Schneider Electrics ASD 535 samplingcentral. ABS, Akrylnitril Butadien Styren, är ett

Läs mer

Rost, korrosion och läckage hotar även det bästa distributionsnät. Endast kvalitetslösningar håller din lufttrycksdistribution i optimal form

Rost, korrosion och läckage hotar även det bästa distributionsnät. Endast kvalitetslösningar håller din lufttrycksdistribution i optimal form Rost, korrosion och läckage hotar även det bästa distributionsnät Endast kvalitetslösningar håller din lufttrycksdistribution i optimal form Förbättrar produktiviteten, kvaliteten och effektiviteten i

Läs mer

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Atlas Copco trycklufttorkar Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Luftförbättring en klok investering Den dolda faran med obehandlad luft När den omgivande luften komprimeras

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran.

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Tunneltvätt typ VTT Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Användningsområde: - Rengöring - Avfettning - Fosfatering Försäljning/produktion: Viverk

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Tillämpad mekanik 412 96 Göteborg. TME055 Strömningsmekanik 2015-01-16

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Tillämpad mekanik 412 96 Göteborg. TME055 Strömningsmekanik 2015-01-16 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Tillämpad mekanik 412 96 Göteborg TME055 Strömningsmekanik 2015-01-16 Tentamen fredagen den 16 januari 2015 kl 14:00-18:00 Ansvarig lärare: Henrik Ström Ansvarig lärare besöker

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer