Energianalys av tryckluftsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energianalys av tryckluftsystem"

Transkript

1 Energianalys av tryckluftsystem -Så kan Billerud Skärblacka AB spara energi på tryckluft Jörgen Boström Per Hagäng Fluid och mekanisk systemteknik Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--09/ SE

2 2

3 Abstract Compressed air is a low efficiency media, and is thus very expensive to produce. This thesis work began by mind mapping how to create savings on the compressed air system at Billerud Skärblacka AB. Certain issues have been chosen for further studies. In order to identify the consumption of compressed air at PM 8 and 9, several measurements were made. At PM 8 there were not found any pressure drop, only large pressure variations for short periods of time. The causes of these pressure variations were not established. At PM 9 a registered pressure drop of around 1 bar was found. The cause of the pressure drop at PM9 was not found. A solution for the pressure drop was presented, which also could give an opportunity to reduce the nominal pressure in the compressed air system. An idea for improvement of the compressed air system structure has also been presented. A search for leakages on the compressed air system was carried out both at PM 8 and PM 9. Leakages at PM8 seem to be lower than at PM9. The search for leakages pointed out that those leakages on the compressed air system reduces the efficiency of the compressed air system. There are some large scale consumers of compressed air at Billerud, for example one function at PM8 and the cleaning function of timber trucks. One idea for reducing electrical consumption is to replace compressed air with a high pressure fan at PM8. In the report more suggestions for saving electrical energy regarding the other large scale consumers are presented. 3

4 4

5 Sammanfattning Tryckluft har låg verkningsgrad och är därför väldigt dyr att producera. Examensprojektet började med att ta fram frågeställningar och idéer hur besparingar i tryckluftsystemet på Billerud Skärblacka AB kan göras. Kring vissa av frågeställningar har fördjupningsarbete gjorts. För att kartlägga tryckluftsystemet vid PM 8 och 9, gjordes mätning av trycket på utvalda platser. Vid PM 8 kunde det konstateras att det inte fanns något tryckfall, endast stora tryckskillnader under kortare tidsperioder. Vid PM 9 registrerades ett tryckfall på cirka 1 bar, orsak till tryckfallet är okänd. Förslag för att avhjälpa detta tryckfall samt möjliggöra en sänkning av det nominella trycket i systemet har tagits fram. Läckagesökningar genomfördes både vid PM 8 och 9. Läckagen vid PM 8 uppfattas vara mindre än vid PM 9. Läckagesökningen visar hur stora läckageförlusterna är på tryckluftsystemet. Remsblåsare på PM 8, som ser till att kantremsan åker ner till hydrapulpern, är en stor förbrukare av tryckluft. I det förslag som presenterats ersätts tryckluft med en högtrycksfläkt. Andra stora förbrukare på Billerud är bandtvättarna och renblåsningen av timmerbilar. Till bandtvättar föreslås en nyinvestering av en lågtryckskompressor, vilket resulterar i en minskad energiförbrukning. För renblåsning av timmerbilar föreslås en bufferttank som monteras vid rengöringsstationen och att utgående tryck reduceras ner. Dessutom har en ny utformning på munstyckeföreslagits. Resultatet blir i detta fall ett lägre flödesuttag, vilket också minskar energiförbrukningen hos kompressorerna. 5

6 6

7 Förord Som den sista delen av utbildningen till kandidatexamen i maskinteknik vid Linköpings tekniska högskola, har vi haft möjlighet att genomföra examensprojekt på Billerud Skärblacka AB. Arbetet utfördes på avdelningen för processutveckling. Examensprojektet pågick under tio veckor med start i september Vi vill tacka Ola Åkesson för den handledning och stöd som vi fick under projektet. Vi riktar också ett tack till Eva-Lena Strömberg för möjligheten att genomföra projektet, samt till de personer på Billerud som hjälpt oss med mätutrustning och information till vårt arbete. Stort tack till Karl-Erik Rydberg vår examinator och handledare från Linköpings tekniska högskola. Naturligtvis vill vi tacka familj och vänner för allt stöd under studietiden. Jörgen och Per, Skärblacka december

8 8

9 Innehållförteckning 1 Inledning Syfte Mål Avgränsningar Skärblacka bruk Processen Papperstillverkning Skärblacka bruk tryckluftssystem Centrifugalkompressor Deplacementkompressorer Högvoltmaskin Torkning av luft Översiktsystem Teori Teori för beräkning av flöde genom munstycke Formler för verkningsgradberäkningar av kompressorer Tryckfallsberäkning för dimensionsövergångar i rör Tryckluftens kvalitet Metod Kartläggning av tryckfall Tryckluftsläckage Dimensionsövergångar Övriga stora förbrukare Resultat och feldiskussion Trycklogg Verkningsgrader för kompressorer Läckage PM Läckage PM Timmerbilar Bandtvättar Tryckfall vid dimensionsövergångar Förslag till uppbyggnad kompressorcentral och nät Slutsats Referenser Figur och tabellkällor

10 10

11 1 Inledning Billerud Skärblacka AB, hädanefter kallat Billerud, är ett pappersbruk med stor energiintensitet. Billerud producerar papper dygnet runt, 51 veckor per år. Produktionsåret 2008 förbrukade Billerud 465 GWh, vilket motsvarar 18,6 miljoner villor á kwh/år och villa. I energibesparingstider är det viktigt att se över kostnaderna på många områden. Tryckluftsystem med sin låga verkningsgrad är exempel på en stor energiförbrukare. En LCC-analys (livscykelkostnad) för en kompressor visar att energikostnaderna är cirka 70 % av den totala kostnaden. I en av kompressorcentralerna på Billerud finns fem stycken kompressorer, där två av kompressorerna är reservkompressorer. I dagsläget täcks behovet av tryckluft med hjälp av tre kompressorer. Den tredje kompressorn går långa stunder avlastad, vilket medför stora energikostnader. På en pappersmaskin och dess kringutrustning finns ett stort antal förbrukare av tryckluft. Existerande nät är gammalt som under åren har byggts om och i många fall även byggts ut. Tryckluftnätet är bristfälligt dokumenterad och saknar mätning av flöde och tryck på strategiska platser. 1.1 Syfte Syftet med examensarbetet är att hitta besparingsåtgärder, i största mån kartera delsystem samt ge förslag på förbättringar i tryckluftsystemet under rådande avgränsningar. Förbättringar ska vara av den typen att de med lätthet kan åtgärdas eller att återbetalningstiden är mindre än tre år. 1.2 Mål Målet med examensarbetet är att ta fram förslag på åtgärder som kan sänka förbrukningen av tryckluft. Förhoppningsvis kan åtgärderna leda till att kompressorsystemet klarar sig med enbart två kompressorer i kontinuerlig drift, mot dagens läge då tre kompressorer är i drift näst intill kontinuerligt. 1.3 Avgränsningar Avgränsningen på tryckluftsystemet har satts till att behandla kompressorcentralen i sodahuset, samt tryckluftsystem för arbets- och instrumentluft på pappersmaskinerna PM8 och PM9. Även storförbrukare av tryckluft på Billerud kommer att undersökas. 11

12 12

13 2 Skärblacka bruk Billerud ligger i Östergötland ca två mil utanför Norrköping i samhället Skärblacka. Bruket har tre massalinjer, fyra papperslinjer och en torkmaskin för avsalumassa. Tillverkningen är inriktad på brunt säckpapper, vitt MG-papper och fluting. Slutprodukterna är säckar, bärkassar, påsar, omslag och medicinska förpackningar. Skärblacka bruk byggdes redan 1871 och Ljusfors bruk byggdes Nuvarande bruk är en sammanslagning av Ljusfors pappersbruk och Skärblacka pappersbruk vilka slogs ihop Under årens lopp har ett flertal företag bedrivit verksamhet på Skärblacka bruk. Billerudkoncernen bildades 2001 genom en hopslagning av bruk från AssiDomän och Stora Enso. [1] Billerud har en produktionskapacitet på ton säck, kraftpapper, fluting och avsalumassa. Antalet anställda uppgår i dagsläget till cirka 625 stycken. Billerud Skärblacka AB:s årliga omsättning är ungefär 2,1 miljarder kronor. 2.1 Processen Figur 1: Visar överskådligt processen för att tillverka pappersmassa och papper. (1) Timmer lastas av i renseriet där det rengörs och avbarkas. Barken återvinns i form av bränsle i biobränslepannan som är en av brukets ångproducenter. Veden huggs till flis och fortsätter till de två kokerilinjerna för sulfatmassatillverkning. (2) Där kokas flisen i vitlut och cellulosafibrer frigörs. Cirka hälften av den inkommande veden bildar massa. (3) Den förbrukade kokvätskan så kallad svartlut tvättas bort. (4) Därefter silas massan för att bli fri från fasta föroreningar. I svartluten finns förutom förbrukade kokkemikalier också utlöst vedsubstans och lignin. (7) Svartluten indunstas för att höja torrhalten, och bränns i sodapannan. Av kemikalierna bildas en smälta som löses i vatten och bildar grönlut. Efter kaustiseringen har grönluten 13

14 bildat ny kokvätska, så kallad vitlut. Filtratet, mesa, från den kaustiserade grönluten omvandlas till kalk, via en återvinningsprocess. I de två kokerilinjerna finns sex satsvisa kokare och en kontinuerlig kokare. Massan från den kontinuerliga linjen används vid oblekt säckpapperstillverkning. (5) I de sex satsvisa kokarna tillverkas massa som har korta fibrer från lövmassa samt långa fibrer ifrån barrmassa. Massan blir vit genom blekning med syrgas, klordioxid och väteperoxid. Den blekta massan går vidare till två pappersmaskiner för pappersproduktion samt till en torkmaskin. [2] 2.2 Papperstillverkning Efter att massan tillverkats kommer den till massatornen och pappersbruket. I pappersbruket finns fyra pappersmaskiner. I figur 2 illustreras processen där massa omvandlas till papper. (6) Första steget i processen är mäldberedningen. Där tillsätts processkemikalier och massan bearbetas i en eller flera kvarnar. Detta steg kröker fibrerna och ruggar upp dess yta. Efter mäldberedningen förs massan till maskinens inloppslåda. Lådans funktion består i att fördela ut massan jämt över virapartiet. Virapartiet består av en filterduk som går runt i en loop. Syftet med viran är att höja torrhalten i massan till cirka 20 %. I presspartiet passerar banan mellan två valsar som pressar arket och torrhalten höjs till cirka 40 %. Den vätska som blir över efter virapartiet och presspartiet kallas för bakvatten. Bakvattnet transporteras tillbaka till mäldberedningen. Arket fortsätter in i torkpartiet där det med hjälp av ånguppvärmda cylindrar torkas till cirka % torrhalt. Vissa papperskvaliteter kalandreras för att slutligen rullas upp. Kalandrering innebär att arket slätas ut mellan två valsar som ger en jämnare tjocklek. Därmed är pappret färdigt och kan transporteras till rullningsmaskinen, där pappret skärs till och rullas om enligt kundens behov. [3] (8) Det färdiga pappret levereras till kunden via tåg, bil eller båt. Ungefär 80 % av produkterna exporteras [2]. 14

15 Figur 2: Principskiss över en pappersmaskin. 15

16 16

17 3 Skärblacka bruk tryckluftssystem Vid bruket finns två kompressorcentraler för tillverkning av tryckluft. Denna rapport behandlar kompressorcentral och det tryckluftsnät som försörjer pappersbruket och sulfatfabriken med tryckluft. I centralen finns fem oljefria kompressorer, varav två är i drift konstant. Den tredje ligger på standby för att hjälpa till när trycket blir för lågt. De två övriga kompressorerna används är reservkompressorer, där kompressor nummer tre i tabell 1 måste startas manuellt. Oljefria kompressorer används vid anläggningar som kräver stor renhetsnivå. Kompressorerna i tabell 1 är listade kronologiskt efter den ordning maskinerna arbetar efter. Tabell 1: Sammanställning över kompressorer och driftdata. Tillverkare och beteckning Elmotor Kompressor 1) Ingersoll-Rand Centac U mat = 6 kv p = 6,9 bar I märk = 82 A q = 100 m 3 /min P in = 852,1 kw 5) Atlas Copco ZR4 U mat = 400 V q = 35 m 3 /min I märk = 445 A p på = 6,6 bar (på) P in = 250 kw p av = 6,9 bar (av) 4) Atlas Copco ZR500VSD U mat = 400 V q = m 3 /min I märk = variabelt p = 6,8 bar (bör) P in = 525 kw (max) 2) Atlas Copco ZR5-52 U mat = 6 kv q = 56 m 3 /min I märk = 52 A p på = 6,5 bar (på) P in = 462 kw p av = 7,0 bar (av) 3) Atlas Copco ZR5/ARP U mat = 6 kv q = 56 m 3 /min I märk = 44,5 A p = 6,9 bar P in = 402,3 kw Maxflöde som kompressorcentralen kan leverera är 372 m 3 /min och maxtrycket är 7,5 bar. I dagsläget är uttaget ca 150 m 3 /min och trycket ligger på 6,9 bar. När luften komprimerats torkas den. Luften torkas med hjälp av ett medel som absorberar fukt. Daggpunkten som anger vid vilken temperatur luften fäller ut vatten, är cirka -50 C i tryckluftsystemet. Ute i fabriken finns tryckluftbehållare utplacerade. Deras främsta uppgift är att jämna ut tryckvariationer i nätet, samt att fungera som buffert vid stora uttag i tryckluftsnätet.[4] På Billerud finns ingen klar skillnad på stamnät och distributionsnät, se figur 3. Till och ombyggnationer har under åren lett till att det är svårt att skilja instrument- och arbetsluft. Kompressorcentralen levererar tryckluft av samma kvalitet i båda systemen. 17

18 PM9 TM1 PM7 PM8 Figur 3: Grovskiss seriekopplat system. 3.1 Centrifugalkompressor Baskompressorn är av märket Centac som tillverkas av Ingersoll-Rand. Kompressorn är en centrifugalkompressor med en maximal flödeskapacitet av 150 m 3 /min och maxtryck 7,5 bar [5]. Centrifugalkompressorn eller turbokompressorn är en maskin som arbetar med variabel flödeskapacitet och konstant tryck. Denna typ av kompressor är utmärkt för stora luftflöden [6]. 3.2 Deplacementkompressorer Övriga maskiner är oljefria skruvkompressorer. De har en konstant flödeskapacitet och ett variabelt tryck. Kompressor nummer fyra är varvtalstyrd, en så kallad VSD-funktion. Varvtalstyrning används för att klara av uttagsvariationer på systemet. De övriga kompressorerna arbetar med konstant varvtal. [6] 3.3 Högvoltmaskin Kompressor med benämningen nummer två se tabell 1, drivs av en 6 kv motor och startas genom en så kallad direkt start [7]. Direkt start betyder att maskinen vid startögonblicket kopplas på elnätet utan mellanliggande motstånd. Då uppstår en ström som är cirka sex gånger större än märkströmmen, vilket genererar en stor mängd värme i maskinens lindningar [8]. Detta innebär att maskinen enbart kan startas tre gånger under en 24 timmar period. Även kompressor tre drivs på liknande sätt. Kompressor tre används bara som reserv då någon kompressor behöver stoppas för underhåll eller vid haveri. Detta innebär få starter, vilket medför att antalet starter inom 24-timmar period inte blir något problem. 18

19 3.4 Torkning av luft Torkningen av luften sker i absorptionstorkar. I dessa finns ett absorptionsmedel som drar åt sig fukten i luften. För att torka absorptionsmedlet används tolv stycken värmeelement i varje torn. I centralen finns det två stora torn samt två mindre torn. I de stora tornen är värmeelementen på 4 kw styck och i de mindre tornen är det nio stycken på 4 kw och tre stycken på 3 kw. Vid normal drift går torktornen på hygrometerstyrning. Det innebär att daggpunkten styr när det är dags att skifta torn. När daggpunkten stigit till -30 C sker skifte av torn. Torktiden av adsorptionsmedlet ligger på 270 min under en period av sex timmar. När tornen går på hygrometerstyrning förlängs perioden och torkningen av medlet sker inte lika ofta. Det som avgör hur lång perioden blir, är en rad olika faktorer. Bland annat hur bra efterkylning på kompressorer fungerar samt vilken luftfuktighet det är i lokalen. Om det uppstår problem går det att tvångsstyra torktornen med ett programverk. Då skiftas torn i ett intervall på 6 timmar, oavsett vilken temperatur daggpunkten ligger på. [4] 3.5 Översiktsystem Figur 4 är ett screenshot taget från fabriksdatasystemet WinMOPS. I programmet går det med lätthet överskåda de olika processerna och deras värden runt om i bruket. På bilden syns enbart kompressorerna och deras placering i centralen. Numreringen har ingen kronologisk ordning efter hur kompressorena arbetar. Numreringen är endast till för identifiering. 19

20 Figur 4: Schematisk bild över kompressorcentralen i programmet WinMOPS. 20

21 4 Teori 4.1 Teori för beräkning av flöde genom munstycke För att beräkna volymflöde genom ett öppet munstycke, måste först massflödet beräknas, för att sedan konverteras till volymflöde [9]. Det går att bestämma effektförbrukningen för beräknat flöde genom att multiplicera flöde med 0,11 kwh/nm 3 [19]. Ekvationer för flöde genom munstycke K 0,049 (1) R 1 N 1 för p p 0 1 p p 0 1 p p (2) 2 1 0,555 1 p1 Cd A0 m K N (3) T 1 Teckenförklaring: : isentropexponent m : massflöde [kg/s] T : temperatur [K] 2 A : munstyckets area [ m ] 0 C : flödeskoefficient d p 1: tryck i ledning [kpa] p : atmosfärstryck [kpa] 0 3 : densitet för luft vid +20 C och 101 kpa [ kg m ] N : Tryckparameter 0<1 [kpa/kpa] R : Gaskonstant r : radie på munstycke [m] K : konstant q : volymflöde [m 3 /s] Givna data: C d 0,6 ; median mellan 0,5 och 0,7 [9] 0 1, 2 kg 3 m T1 293K R 287 J 1,25 kgk 21

22 4.2 Formler för verkningsgradberäkningar av kompressorer Att bestämma verkningsgrader för kompressorer är mycket svårt. Då ingen konkret formulering finns för centrifugal- eller skruvkompressorer, måste en rad förhållanden tas i beaktning. Det som går att bestämma med trovärdigt resultat är volymetrisk verkningsgrad för kolvkompressorer samt luftens termiska verkningsgrad. Kompressorer med konstant flöde är mycket svåra att bestämma. Systemverkningsgraden Då hela kompressorflödet för flerstegskompressor tas ut som fulltryckseffekt ifrån trycknivån p 2 till p 1 : S v Tv nät Elmotor (4) Volymetrisk verkningsgrad (kolvkompressor) Centrifugal och skruvkompressorer antas vara likvärdiga med kolvkompressorer. Detta för att ge en uppfattning om luftens volymetriska verkningsgrad då den komprimeras [9]. Upskattade värden: K v = 0,96; skattning i litteraturen [9]. ε = 0,09; skattas i litteratur mellan 0,06 och 0,12 [9]. n = 1,25; skattas för polytropisk process [9]. 1 n p 1 v K v 1 1 (5) p0 Termisk verkningsgrad (luftens verkningsgrad) Den termiska verkningsgraden, är en kvot mellan utnyttjat arbete och tillförd värme [9]. p T p1 Tv n1 (6) n p n 1 T atm 1 n 1 p0 22

23 Teckenförklaring: : verknings grad K v : är en faktor som beror av ventilförluster och uppvärmning av inloppsluften : relativa fria volymen n : polytropexponent R : Gaskonstant ideell gas 287 p p 1 0 : komprimerat tryck [kpa] : atmosfärstryck [kpa] [J/kgK] T t : temperatur[k] : tid[s] 0 1,2 kg m m : massflöde 3 [kg/s] Tryckluftnätets verkningsgrad Kompressorers totala verkningsgrad är helt beroende av hur tryckluftnätet levererar. Är till exempel nätet utsatt för en större mängd läckage, minskar mängden komprimerad luft som kan utföra arbete [9]. pin put qin qut nät 1 1 (7) pin qin Teckenförklaring: p : tryck i bufferttank [kpa] p in ut : tryck vidförbrukarställe[kpa] q q in ut : volymflödefrån bufferttank [m : volymflöde vid förbrukarställe[m 3 / s] 3 / s] 4.3 Tryckfallsberäkning för dimensionsövergångar i rör För att ta reda på hur dimensionsövergångar i rör påverkar trycket i systemet, används begrepp och formler från termodynamiken [10]. Beräkning av dimensionsminskning: p areamin skning areamin sk. u (8) 2 A2 areamin sk. 0,4 1 (9) A1 2 A r q u (10) A 2 23

24 Beräkning av dimensionsökning: p areaökning areaökn u (11) A 2 2 areaökn. 1 A (12) 1 Teckenförklaring r radie [m] 2 A area [m] 1 1 q volymflöde [m 3 /s] luftens densitet [kg/m 3 ] Figur 5: Skiss över dimensionsövergång engångsförlustfaktorn [m2/m2] 1,2 kg 3 m u flödeshastighet genom area p f = tryckförlust [bar] 4.4 Tryckluftens kvalitet Den kvalitet som tryckluft har, beskriver mängden olja och partiklar i luften samt hur bra torkad den är. Eftersom Billerud använder oljefria kompressorer i centralen medför detta att luftkvaliteten är hög. Dessutom har Billerud en mycket låg daggpunkt på sin tryckluft. Daggpunkten bestäms av det torkmedel som används i torkarna. Tabell 2 visar vilken kvalitetsklass som krävs för olika användningsområden. [11] Tabell 2: Tryckluftkvalitet enligt ISO

25 5 Metod För att på ett effektivt sätt komma igång med examensarbetet gjordes en lista med frågeställningar som ifrågasätter hur tryckluften används på olika ställen. Följande frågeställningar har varit grunden för examensarbetet: Hur är verkningsgraderna på de olika kompressorerna? Är det en bra investering att byta ut någon eller några kompressorer? Behöver daggpunkten ligga på den nivån som den gör idag eller går det att sänka daggpunkten något? Hur påverkas trycket i nätet av dimensionförändringar på rör? Vilken kvalitet håller den producerade tryckluften, behövs den, kan den sänkas? Kan trycket sänkas vid vissa uttagspunkter eller alternativt sänka trycket totalt? Hur mycket läcker systemet? Normalt läckage är cirka 10-25% [6]. Finns det uttagspunkter som inte behöver vara trycksatta dygnet runt? Skulle det vara möjligt att sätta in automatiska avstängningsventiler? Vad finns det för alternativ till tryckluft för vissa av dagens tryckluftsförbrukare? 5.1 Kartläggning av tryckfall För att kartlägga tryckfall på pappersmaskiner monterades mätutrustning upp på utvalda instrumentskåp runt maskinerna. Valet av instrumentskåp gjordes genom att lokalisera tryckluftsystemet både på ritning och på plats vid de olika pappersmaskinerna. Utrustningen bestod av en loggmaskin, dator med loggprogramvara och fem tryckgivare. Tryckgivarna monterades i instrumentskåpen för att kopplas ihop med loggmaskinen i pappersmaskinens korskopplingsrum där den slutligen kopplades till datorn. Programet som användes heter Winlog 2000 version I programmet anges hur många kanaler som ska läsas ifrån loggmaskinen och vilken typ av data som ska visas. Efter utsatt tidsperiod sparas mätningen i en fil och en ny mätning startas omedelbart. Resultat från mätningarna plottas i diagram. PM8 Loggmaskinen var aktiverad under sju dygn. Tidsperioden för mätningarna är sex timmar. Mätpunkter valdes ut för att täcka så mycket som möjligt av maskinen. De utvalda instrumentskåpen runt pappersmaskin 8 är följande: KS58192 KS58109 KS58111 KS58196 KS58107 Källare (arbetsluft) Vakuumpumpar Under mälderiet Mälderi Ventilationsutrymme 25

26 Instrumentskåpet KS58192 är kopplat med arbetsluft, övriga instrumentluft. Anledningen till att detta skåp valdes, var att få ett värde på arbetsluft. PM9 Mätpunkter på pappermaskin 9 har valts ut enligt samma princip som för PM 8. Endast fyra mätpunkter valdes ut. Anledningen är att fyra punkter räckte för att täcka maskinen. Mätning på stammen för arbetsluft var dock inte möjligt. Följande punkter har loggats: KS59243 KS59196 KS59177 KS59178 Rullmaskinpulper Långsida källare Mälderi Mälderi maskinplan 5.2 Tryckluftsläckage Alla tryckluftsystem läcker mer eller mindre. Med läckor menas luft som oavsiktligt slipper ut på grund av till exempel ett hål i en slang eller kopplingar som inte är täta. Atlas Copco, som är leverantör av tryckluftsutrustning, menar att normala system läcker mellan 10-25%. Det innebär om anläggningen läcker ut 25 % komprimerad luft, släpps en fjärdedel av luften ut i atmosfären utan att utföra något arbete [6]. Tabell 3 visar Billeruds energiförbrukning för kompressorcentralen år I tabellen visas hur mycket energi % läckage förbrukar. Tabell 3: Exempel vad läckage kostar i energi för Billerud [12] Energiförbrukning tryckluft 2008: kwh Läckförlust vid 25 % läckage: kwh Läckförlust vid 10 % läckage: kwh I tabell 4 illustreras effektförbrukningen för olika storlekar på läckande hål. Uppgifterna i tabell 3 gäller för ett tryck på 6 bar, vilket ligger mellan de nivåer som registrerats i Billeruds fabrik. Tabell 4: Energi som läckage i olika storlekar förbrukar vid trycket 6 bar. Hålets diameter, [mm] Luftmängden, [l/s] Extra effektbehov, [kw] 1 1 0, , ,3 26

27 Utrustning Den här läckagesökningen har genomförts med hjälp av en ultraljudsmikrofon och läckagespray. Metoden går ut på att, med hjälp av hörlurar kan lyssna sig fram och bestämma var ett eventuellt läckage finns. Utrustningen är av märket EP-343 och består av en ultraljudsmikrofon samt ett par hörlurar. Mikrofonen är så känslig att det går att höra ett brusande ljud på avstånd upp till tio meter i bra förhållande. I fabriken med full produktion är avståndet något kortare. Medlet sprayas på området med misstänkt läckage och bildar genast bubblor om läckage finns. Poängsystem För att få en uppfattning av läckagets storlek har ett poängsystem skapats, se tabell 5. Arbetet börjar med att hitta en referenspunkt. Referens väljs till ett känt läckage där storlek är lätt att mäta eller skatta. Därefter uppskattas funna läckor efter referensen. Poängtabellen återkopplas sedan till tabell 4 för att kunna visa hur mycket luft som läcker ut. Tabell 5: Poänglista med motsvarande uppskattning på läckagets storlek Poäng Uppskattad storlek på läckaget 1 1 mm mm mm. Observera att det är användarens personliga uppskattning som avgör vilket poäng läckaget får. Detta är svårt eftersom läckorna nästan aldrig är geometriska cirklar, utan mer som sprickor eller glapp i till exempel gängade kopplingar. PM 8 Sökningen planerades till ett underhållsstopp, då ljudnivån i lokalen är lägre vilket underlättar läckagesökningen. Avgränsningarna sattes till, på och runt maskin, vid mälderiet, rullmaskinen samt längs stamlinjen i källaren. Vid upptäckt läckage markerades läckaget med röd tejp och noterades enligt poängsystemet. Läckorna markerades också på ritning för att underlätta arbetet med att täta läckagen. På grund av schemaläggningen för PM8 s underhållstopp, var det möjligt att undersöka läckage vid två olika tillfällen. Till det andra tillfället fanns även läckagespray POL- DYNAMIC tillgänglig. Användande av läckspray resulterar i att fler små läckor hittas (se tabell 6 och 7). PM 9 Sökningen var även denna gång planerad till ett underhållsstopp, då ljudnivån är mycket låg. Den låga ljudnivån underlättar arbetet med att lokalisera läckage. Avgränsningen sattes till att följa tryckluften på och runt maskinen, vid mälderiet, rullmaskinen samt längs stamlinjen i källaren. 27

28 Läckage markeras med röd tejp och noteras enligt poängsystemet, väldigt små läckor medräknas inte i poängtabellen därför att de inte kan måttbestämmas. Läckorna markeras också på ritning som kan användas för att åtgärdas vid lämpligt tillfälle. 5.3 Dimensionsövergångar Det är känt från fluidmekanik att dimensionsövergångar i ledningssystem orsakar tryckfall. Därför är det intressant att undersöka hur stort tryckfall som uppstår vid övergångar i tryckluftsnät. Eftersom luft har en väldigt låg viskositet, som innebär låg inre friktion, är det möjligt att dimensionsförändringar på systemet inte har någon inverkan på trycket. [13] I kapitel 6.5 följer ett räkneexempel på vilket tryckfall som uppstår vid en dimensionsförändring. 5.4 Övriga stora förbrukare Renblåsning av timmerbilar Efter att timmerbilar lastat av måste de rengöras från bark, grenar och annan smuts. Till detta används tryckluft från kompressorcentralen som finns vid Ljusfors. Trycket är 6,6 bar och munstycket utgör ingen strypning. Innermåttet på munstycket mäter 20 mm. Det kommer mellan 150 och 170 bilar per dygn. Renblåsningen får användas, måndag till fredag mellan klockan 06:00 och 22:00. Uppmätt genomsnittstid som bilarna använder tryckluft är 2 minuter.[14] Bandtvättar På Billerud finns två stycken bandtvättar. Syftet med tvättarna är att skölja massan med vatten för att få bort svartlut. Massan följer med genom maskinen med hjälp av en duk som massan ligger på. På duken strömmar vattenmassor med hög temperatur som tar med sig svartluten från massan. Tryckluften används för att få massan att släppa ifrån duken. Därefter transporteras massan vidare i processen. Tryckluften vid bandtvättarna reduceras ner från 6,6 bar till ungefär 2 bar, som är ett mintryck för att funktionen ska fungera. Reduceringen sker via manuella ventiler. Daggpunkten ligger på ca -50 C och är inte nödvändigt för denna applikation. Bandtvättarna har varsin konstruktion för att få massan att lyfta ifrån duken. På den ena maskinen finns två ingångar för tryckluften och på den andra endast en.[15] 28

29 Tryck [bar] 6 Resultat och feldiskussion 6.1 Trycklogg PM8 Efter att data från loggning på PM 8 studerats kunde följande konstaterande göras: Tryckgivare i arbetsluftskåpet registrerar ett medeltryck på 6,5 bar, med variation på ungefär 0,4 bar. I övriga tre skåp registreras ett medeltryck på 5,6 bar med variationer på 0,66 bar, se figur 6. En intressant iakttagelse är att de registrerar ett längre tryckfall på 0,5 bar som varar i snitt 600 sekunder. Dessa dippar uppträder tre eller fyra gånger på nästan varje mätperiod. Vissa perioder så många som tio dippar medan andra bara en eller ingen alls. Efter undersökning är en trolig förklaring att det är spolrobotar som orsakat detta. Spolrobotarna är sekvensstyrda och används för att spola rent i massatornen till PM7 och 8. Ventilationsutrymmet har ett medeltryck på 5,3 bar med variation på 0,85 bar. Figur 6 visar att ett tryckfall på cirka 0,5 bar har uppstått någonstans innan instrumentskåpet i ventilationsutrymmet. Utifrån de ritningar som funnits tillgängliga, har det antagits att det skåp som finns i mälderiet (KS58196) ligger längst ut på ledningen. Enligt figur 6 är lägst tryck registrerat i ventilationsutrymmet. Det skåpet kan då antas ligga sist i systemet. 6,50 6,00 5,50 5,00 4, Tid [s] Källare (Arbetsluft) Vacuumpumprum Ventutrymme Mälderi Under mälderi Figur 6: Resultat från trycklogg PM 8. 29

30 Tryck [bar] PM9 Resultat från mätningen presenteras i figur 7 och 8. Diagrammen visar två olika tillstånd, i figur 7 är aktiviteten större (orolig) och i figur 8 är aktiviteten jämn (lugn). Båda figurerna visar på ett tryckfall på cirka 1,1 bar i mätpunkten källare långsida, KS Trycklogg PM9 7 6,5 6 5,5 5 4, Tid [s] KS59196 Källare långsida KS59243 Rullmaskinpulp KS59178 Mälderi maskinplan KS59177 Mälderi Figur 7: Resultat från första tryckloggningen vid PM 9. I figur 8 ligger tryckvariationerna vid varje mätpunkt väldigt stabilt, vilket också är skillnaden mellan första och andra mätningen. Även i detta diagram är det tryckfallet på 1,1 bar som är det anmärkningsvärda. 30

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

Från råvara till produkt!

Från råvara till produkt! Från råvara till produkt Billerud Korsnäs, Kalix Papper använder vi till mycket olika saker. Inte bara olika sorters papper, utan påsar, förpackningar, säckar av olika slag, toalettpapper, pappersnäsdukar

Läs mer

Lufttryck i ballong laboration Mätteknik

Lufttryck i ballong laboration Mätteknik (SENSUR) Lufttryck i ballong laboration Mätteknik Laborationen utfördes av: (Sensur) Rapportens författare: Sjöström, William Uppsala 8/3 2015 1 av 7 1 - Inledning Om du blåser upp en ballong av gummi

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19.

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19. KARLSTADS UNIVERSITET Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik Kod: MSGB24 Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26 Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19

Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 2014-03-19 Skogsindustridagarna 2014 Utmattningsskador hos batchkokare? 1 Först lite information om hur en batchkokare fungerar Vid satsvis kokning (batchkokning) fylls kokaren med flis, vitlut och svartlut. Kokvätskan

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar BD 100-3000 100-3000 l/s Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet så att du som kund får ut maximalt av kärnverksamheten.

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK

Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Skruvkompressor CSM N 2 5,5 10 HK Med dubbelt utlopp för luft/kväve T E K N I K A T T L I T A P Å En komplett enhet med liten uppställningsyta Tillgång till kvävgas VAR, HUR och NÄR DU BEHÖVER DET med

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

MMVA01 Termodynamik med strömningslära Exempel på tentamensuppgifter

MMVA01 Termodynamik med strömningslära Exempel på tentamensuppgifter TERMODYNAMIK MMVA01 Termodynamik med strömningslära Exempel på tentamensuppgifter T1 En behållare med 45 kg vatten vid 95 C placeras i ett tätslutande, välisolerat rum med volymen 90 m 3 (stela väggar)

Läs mer

Metal Work arbetar för miljön

Metal Work arbetar för miljön Miljö och energibesparing Metal Work arbetar för miljön Metal Work SpA har alltid lagt ner mycket energi på miljöfrågor, och nu - genom att följa miljöledningssystemet och efter att ha blivit certifierade

Läs mer

Skapa systemarkitektur

Skapa systemarkitektur GRUPP A1 Skapa systemarkitektur Rapport D7.1 Andreas Börjesson, Joakim Andersson, Johan Gustafsson, Marcus Gustafsson, Mikael Ahlstedt 2011-03-30 Denna rapport beskriver arbetet med steg 7.1 i projektkursen

Läs mer

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

ENERGIPROCESSER, 15 Hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Mohsen Soleimani-Mohseni Robert Eklund Umeå 10/3 2012 ENERGIPROCESSER, 15 Hp Tid: 09.00-15.00 den 10/3-2012 Hjälpmedel: Alvarez Energiteknik del 1 och 2,

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25

V232. Venta. Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 01 Tvåvägs balanserad kägelventil, PN 25 kan med fördel användas i ett stort antal applikationer inom värme, fjärrvärme och luftbehandlingssystem. klarar följande typer av media: Hetvatten och kylvatten.

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare 7 Om vakuumalstrare Systemets hjärta n är systemets hjärta. Här skapas det undertryck som driver sugluften. I sugsystem av den här typen ligger vakuumet på - ka. I normala punktutsugnings- och städsystem

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-18 3P07520-03 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa @Home Dream

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 5. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 5. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 5 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Vatten- och energibesapring

Vatten- och energibesapring Vatten- och energibesapring Nedan har du våra rekommendationer för att uppnå effetkiva resultat av vatten- och energibesparing. Undvik strypbrickor, strypventiler samt inbyggda begränsare! Detta är vanligt

Läs mer

Hydraulikcertifiering

Hydraulikcertifiering Grundkurs 1 - Självtest Sid. 1:5 UPPGIFT 1 Stryk under de påståenden som Du anser vara riktiga. (Flera alternativ kan vara rätt) a/ Flödet från en hydraulpump bestäms av: (ev förändring i volymetrisk verkningsgrad

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Energy Saving. Energismarta lösningar för svensk industri - mer än bara ekonomi och miljö

Energy Saving. Energismarta lösningar för svensk industri - mer än bara ekonomi och miljö Energy Saving Energismarta lösningar för svensk industri - mer än bara ekonomi och miljö Att vara energismart är att vara ekonomisk Sverige och världen står inför stora utmaningar vad gäller klimatförändringarna.

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Energieffektiv vattenrening

Energieffektiv vattenrening Energieffektiv vattenrening Gustaf Olsson Lunds Tekniska Högskola Världsvattendagen Stockholm 21 mars 2014 Energi i vattenoperationer 1-3 % av den globala el-energin används för att producera, behandla

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet.

Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet. Vid inträdesprovet till agroteknologi får man använda formelsamlingen som publicerats på nätet. Här är a)-delens mångvalsfrågor. I inträdesprovet ingår antingen samma frågor eller liknande frågor. Bekanta

Läs mer

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Resultatet är en extremt tyst och användarvänlig kompressor med reducerad elförbrukning och återvinningsbara komponenter. = Energibesparingar och lägre CO2 utsläpp

Läs mer

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, , kl 9-14.

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, , kl 9-14. Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, 2009-10-19, kl 9-14. Namn:. Personnr: Markera vilka uppgifter som du gjort: ( ) Uppgift 1a (2p). ( ) Uppgift 1b (2p). ( ) Uppgift 2a (1p). ( ) Uppgift

Läs mer

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar.

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Realice system Spara energi och få en bättre is Detta är den andra och förbättrade generationen av det välkända Realicesystemet. Det består

Läs mer

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov.

Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Hörapparatbatterier, urladdningskurvor och strömbehov. Om en extern enhet så som en minimottagare ansluts till en hörapparat så kan det ibland visa sig uppstå funderingar kring strömförbrukning. Detta

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt Lösningsförslag till tentamen Energiteknik 060213 Uppg 1. BA Trycket i en luftfylld pistong-cylinder är från början 100 kpa och temperaturen är 27C. Volymen är 125 l. Pistongen, som har diametern 3 dm,

Läs mer

Hydraulikcertifiering

Hydraulikcertifiering Grundkurs 1 Facit till Självtest sid. 1:5 UPPGIFT 1 Stryk under de påståenden som Du anser vara riktiga. (Flera alternativ kan vara rätt) a/ Flödet från en hydraulpump bestäms av: (ev förändring i volymetrisk

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

PRIDUX. världens tystaste spjäll

PRIDUX. världens tystaste spjäll PRIDUX världens tystaste spjäll Pridux är ett patenterat regler- och mätspjäll med unika egenskaper. Dubbelt så tyst som ett IRIS-spjäll och hela fyra gånger tystare än ett vridspjäll. Det innebär att

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

Tryckramar. Tekniska data PRODUCT SHEET

Tryckramar. Tekniska data PRODUCT SHEET Tryckramar Tryckramar används för att minska virkets deformation, särskilt i de övre virkeslagren. Detta leder till minskad nedklassning. Dessutom uppnår man extra stabilitet i virkespaketen och en effektiv

Läs mer

TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT

TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT pumputvärdering TA REDA PÅ FAKTA GÖR SEDAN NÅGOT ÅT DEM DE GJORDE EN PUMP AUDIT NU GÖR DE STÖRRE VINSTER Många pumpsystem slösar energi och pengar dag

Läs mer

TENTAMEN I HYDRAULIK 7.5 hp

TENTAMEN I HYDRAULIK 7.5 hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 2016-01-15 TENTAMEN I HYDRAULIK 7.5 hp Tentamensdatum: 15 januari 2016 Skrivtid: 14 00-20 00 Antal uppgifter:

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Atlas Copco Transportabla luftkompressorer

Atlas Copco Transportabla luftkompressorer Atlas Copco Transportabla luftkompressorer XA(T,H)S 37-97 32-89 l/s, 1,9-5,3 m 3 /min, vid 7-12 bar(e), 102-175 psig Serie 7 Ett fullständigt sortiment utformat för att ge så nöjda kunder som möjligt Kompressorerna

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

Kapitel 4 Arbete, energi och effekt

Kapitel 4 Arbete, energi och effekt Arbete När en kraft F verkar på ett föremål och föremålet flyttar sig sträckan s i kraftens riktning säger vi att kraften utför ett arbete på föremålet. W = F s Enheten blir W = F s = Nm = J (joule) (enheten

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Kartering av råvattensystem

Kartering av råvattensystem Kartering av råvattensystem Förord Det här examensarbetet(7,5 hp) är det avslutande momentet i Högskoleprogrammet till processoperatör(120hp). Examensarbetet har genomförts vid och i samarbete med Domsjö

Läs mer

INSTRUKTION FeK-R Clack automatik

INSTRUKTION FeK-R Clack automatik INSTRUKTION FeK-R Clack automatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 06-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT

D-FILTER FÖR REN TRYCKLUFT FILTER D DFILTER FÖR REN TRYCKLUFT Tryckluftskvalitet är direkt relaterat till din kompressors driftsförhållanden. De flesta kompressorintagsfilter avlägsnar partiklar större än 2 µm. Mindre partiklar

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION 1. Kontrollera vid uppackningen att nöd-/ögonduschen är komplett och oskadad. 2. Montera ihop nöd-/ögonduschen enligt medföljande montage

Läs mer

Atlas Copco Lösningar för kvalitetsluft. SD-membrantorkar

Atlas Copco Lösningar för kvalitetsluft. SD-membrantorkar Atlas Copco Lösningar för kvalitetsluft SD-membrantorkar Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet för att kunden skall få ut maximalt av sin kärnverksamhet. Du väljer

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Lofgren pneumatiska turbin vibratorer serie NCT. Förser industrin med vibration

Lofgren pneumatiska turbin vibratorer serie NCT. Förser industrin med vibration 23 Lofgren pneumatiska turbin vibratorer serie NCT Cirkulär vibration Resistenta mot omgivande aggresiva media Helt obegränsad oljefri drift Nomnell frekvens från 4.00 min -1 till 45.4 min -1 Centrifugal

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer

Coanda effekten. halverar ljudnivå och luftförbrukning

Coanda effekten. halverar ljudnivå och luftförbrukning Luftkniv X-Stream Luftkniv modell X-stream är enkel att montera och underhålla, de reducerar både luftförbrukning och ljudnivån vid blåsning med tryckluft. Producerar en laminär blåsbild längs med luftknivens

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

ren luft för din dentala klinik

ren luft för din dentala klinik ren och tyst dental ren luft för din dentala klinik JUN-AIR presenterade den första kompressorn för nästan 50 år sedan och har sedan dess utvecklat teknik och design, vilket gjort JUN-AIR kompressorer

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Lamellkompressor HV 01 04

Lamellkompressor HV 01 04 HV 01 04 Lamellkompressorn är baserat på en mycket välbeprövad teknologi som har utvecklats under 50 år. IP55 klass F motorn driver kompressorenheten direkt med låga varvtal. Ingen växellåda, inga remmar

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 6. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 6. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 6 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Bo R. ndersson Fluida och Mekatroniska System, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköping, Sverige E-mail: bo.andersson@liu.se Sammanfattning

Läs mer

Automag. Självrensande och helautomatisk magnetfilter

Automag. Självrensande och helautomatisk magnetfilter Automag Självrensande och helautomatisk magnetfilter Självrensande magnetf Magnetfilter Automag av Eclipse Magnetics tillverkas med användning av kraftfull sällsynt substans av jordartsmetall - magnetiskt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering TBV-CM Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-CM TBV-CM TBV-CM är konstruerad för användning på apparater i värme- och kylsystem

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare

Energieffektivitet. ... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Energieffektivitet... med varvtalsreglerade drivanordning med frekvensomformare Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 På grund av ständigt stigande energipriser är företagen

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

rar reglering av kompressor. Systemet är förberett för att kunna styra och kontrollera ett nätverk med upp till sex anslutna kompressorer.

rar reglering av kompressor. Systemet är förberett för att kunna styra och kontrollera ett nätverk med upp till sex anslutna kompressorer. NEWTON HÖGSTA PRESTANDA FÖR DE MEST KRÄVANDE LÖSNINGARNA NEWTON-serien är direktdrivna kompressorer för optimering av energiförbrukning. Låga varvtal och låg arbetstemperatur ger bästa prestanda och förlänger

Läs mer

Atlas Copco. Rening av medicinsk luft MED-serien (7-145 l/s / 15-307 cfm)

Atlas Copco. Rening av medicinsk luft MED-serien (7-145 l/s / 15-307 cfm) Atlas Copco MED-serien (7-145 l/s / 15-307 cfm) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs att ren medicinsk luft levereras till operationssalar

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer Kapitel 4 handlade om slutna system! Nu: öppna system (): energi och massa kan röra sig över systemgränsen. Exempel: pumpar, munstycken, turbiner, kondensorer mm Konstantflödesmaskiner (steady-flow devices)

Läs mer

Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor.

Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor. Examensarbete 15 Högskolepoäng Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor. Daniel Erixon Joakim Östergaard Driftteknikerutbildningen Örebro vårterminen 2008 Examinator: Tore Käck Handledare: Roland

Läs mer