Verksamhetsberättelse för Stiftelsen IVL för Uppdaterad efter styrelsen synpunkter Jenny Arnell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Stiftelsen IVL för 2011. Uppdaterad efter styrelsen synpunkter 20120522 Jenny Arnell"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Stiftelsen IVL för 21 Uppdaterad efter styrelsen synpunkter Jenny Arnell

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bolaget IVL... 3 Momsfrågan... 4 Samfinansierad forskning Forskningsbudget och fördelning på Temaområden... 5 EU-projekt... 6 Fördelning på miljömål... 6 Jämnställdhet... 7 IVLs temakommittéer % -fonden... 8 Exempel på forskningsinsatser Verksamhetsberättelser för respektive Temakommittee Klimat och Energi Luft och transporter Vatten 21 (och mark from 22) Resurseffektiva produkter och avfall Hållbart Samhällsbyggande Hållbar produktion Bilaga 1. Styrelsens sammansättning Bilaga 2. Sammanställning av samtliga samfinansierade projekt under Bilaga 3. Temakommittéer - bemanning december

3 Inledning Forskning och utveckling har allt sedan miljöproblemen fick sin stora uppmärksamhet i början av 1960-talet spelat en viktig roll för att klarlägga orsaker och ta fram lösningar. Tillkomsten av IVL skedde samtidigt med den första stora miljödebatten och innan vi i Sverige fick en samlad politik och administration inom miljöområdet. IVL och Stiftelsen IVL kan därför se tillbaka på ett långsiktigt arbete för att förse samhälle och näringsliv med beslutsunderlag; från de stora reningsåtgärderna i industrin över åtgärder inom energi- och transportsektorerna och frågor som rör produkter till dagens klimat och naturresursfrågor. Mycket av vårt arbete har varit ett viktigt stöd för såväl näringsliv som myndigheter i miljöoch hållbarhetsarbetet. Dels genom den forskning som utförs på IVL, dels genom IVL:s roll som kvalificerad sammanställare och kommunikatör av resultat från forskning och utveckling. I detta arbete har Stiftelsen IVL och IVL:s Temakommittéer med sin allsidiga sammansättning av intressenter från både stat och näringsliv utgjort en garant för oberoende och trovärdighet. Styrelsens sammansättning framgår av Bilaga 1. Under 21 har en intern översyn av den samfinansierade forskningens innehåll och organisation genomförts vilket lett vissa förändringar i innehåll och arbetsformer som kommer att införas under 22. Bolaget IVL Stiftelsens helägda bolag, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, har under de senaste åren utvecklats på ett positivt sätt. Det senaste året ökade omsättningen från 194 (20) till 240 (21) MSEK och antalet årsanställda ökade från 176 till 184 under samma period. Verksamheten i bolaget som helhet är inriktad på frågor som är aktuella i både nationellt och globalt perspektiv. De stora utmaningarna under den närmaste framtiden är att i en skakig och bromsande ekonomi i Europa, med stigande oljepriser som kan hota bromsa hela världsekonomin, uppnå långsiktigt hållbara energi- och resurslösningar. IVL är i det sammanhanget väl positionerat med sitt starka fokus på resurseffektivisering och med utgångspunkt i tvärvetenskap och systemanalys. IVL arbetar bl.a. med klimatfrågan i de två Mistrafinansierade forskningsprogrammen Indigo och Entwined. Miljö, miljöteknik och energi är prioriterade områden inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling och här har IVL lyckats väl. IVL leder även sedan ett par år tillbaka fyra större forskningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket. Dessa är SCARP Frisk luft i Sverige, Chemitecs - Emissioner från varor, Hållbar avfallshantering samt programmet CLEO Climate Change and Environmental Objectives som ska undersöka hur framtidens klimatförändringar kommer att påverka möjligheterna att uppnå de svenska miljömålen. AFA Försäkring finansierar ett flertal forskningsprojekt inom IVL som rör arbetsmiljöfrågor. Under 21 beviljades medel till bland annat ett projekt som handlar om att utveckla nya metoder för att hantera arbetsmiljöarbetet i bemanningsföretag. IVL har EU som hemmamarknad medan den internationella verksamheten koncentreras till Kina, där IVL har ett eget kontor, och till Indien samt till viss del Ryssland och EECCAländerna, det vill säga Östeuropa, Kaukasus och Centralasien. 3

4 Kommunikation har blivit en allt viktigare komponent inom såväl forskningsprogram som allmänt för att öka kännedomen om IVL:s verksamhet. Här spelar kurs och seminarieverksamheten en väsentlig roll, inte minst för att befästa IVL:s roll som arena för möten mellan forskning, näringsliv, myndigheter och politiker. Under 21 gjordes en stor satsning för att ytterligare befästa framför allt konferenserna Tillståndet i miljön och Hållbara transporter som viktiga mötestorg för Miljösverige. Tillståndet i miljön drog över 300 deltagare och Hållbara transporter cirka 250 deltagare. I IVL:s strategi ligger att upprätthålla och utveckla ett nära samarbete med näringslivet, internationella forskningsorgan och högskolor. Som ett led i detta har IVL även formaliserade samarbeten med till exempel Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola och Lunds Tekniska Högskola. Momsfrågan IVL har sedan 2004 fört en process med Skatteverket i en mervärdesskattefråga. IVL har hela tiden hävdat att den bidragsfinansierade verksamheten inte kan betraktas som fristående utan tvärtom är en fullständigt integrerad del av företagets verksamhet och att bolaget därför bör medges avdrag för ingående skatt på kostnader som kan hänföras till den bidragsfinansierade verksamheten. Regeringsrätten meddelade dock en dom i december 20 som gick på Skatteverkets linje att IVL inte ska medges avdrag för ingående skatt på ovan nämnda kostnader. Skatteverkets beslut har den 8 juni 21 överklagats till Förvaltningsdomstolen i Stockholm. Samfinansierad forskning 21 Systemet med statliga medel till samfinansierad forskning från såväl Formas som Naturvårdsverket har utvecklats väl. Via Formas öppnas intresse och möjligheter att stärka den vetenskapliga kvaliteten och inriktningen av verksamheten och via Naturvårdsverket skapas möjligheter till dialog med näringslivet kring forskningens relevans och möjligheter till stöd i beslutsprocesser. För 21 disponerades 34 MSEK för samfinansierad forskning vid IVL. Tidigare beslut om riktad finansiering för vetenskaplig publicering då Formas under 2009 och 20 ställde två respektive en miljon till förfogande upphörde under 21. I stället har Formas öppnat för vetenskaplig fördjupning genom merfinansiering (>50%) av projekt inom områden av särskild strategisk betydelse för IVL. De ökade satsningarna på vetenskaplig publicering har bidragit till att IVL:s medarbetare under 21 medverkade i 30 artiklar. Forskningen har under 21 bedrivits inom de sex temaområdena: Klimat och Energi Luftföroreningar och Transporter Vatten Resurseffektiva produkter och Avfall Hållbart samhällsbyggande Hållbar produktion Verksamheten inom respektive temaområde beskrivs utförligt i avsnitt Verksamhetsrapport för respektive Temakommitté. 4

5 Forskningsbudget och fördelning på Temaområden Totalt disponerades en statlig budget på 34 MSEK som genom samfinansiering med näringslivet och finansiering via EU-forskning resulterade i en total budget på 72.1 MSEK för 21. Fördelning på näringslivsprojekt och EU-forskning redovisas i Tabell 1 för respektive Temaområde. Tabell 1. Utfallet för forskningsverksamheten fördelat mellan temaområden och näringslivsrespektive EU-projekt (ksek) Beviljade näringslivsprojekt Beviljade EU-projekt Närings liv Statlig matchning Total utfall EUbidrag Statlig matchning Total EU utfall Totalt beviljad statlig matchning Total FOU/ forsknings utfall Temaområde 1. Klimat o Energi Luft o transporter Vatten Resurseffektiva produkter och avfall 5. Hållbar samhällsbyggnad 6. Hållbar produktion Summa I Tabell 2 redovisas även fördelningen på antal projekt per Temaområde. Tabell 2. Forskningsverksamhetens fördelning mellan temaområden (ksek) Antal projekt Beslutad (Total) budget Klimat och Energi Luft och Transporter Vatten Resurseffektiva produkter och 14 avfall Hållbart samhällsbyggande Hållbar produktion Summa

6 EU-projekt EU:s forskningsanslag är en viktig del av IVL:s finansiering och möjliggör långsiktiga forskningsinsatser, internationella samarbeten och kompetensuppbyggnad. I vissa av EU:s forskningsprogram finns också möjligheter för företag att delta i forskningen. Under 21 har IVL arbetat för att prioritera deltagande i EU-ansökningar där forskningsfrågorna har stor relevans för såväl svenska myndigheter som företag samt där företag aktivt deltar i forskningsprojekten. Av de 22 EU-projekt som erhöll samfinansiering under 21 deltar näringslivet i drygt hälften antingen som partner eller i referensgrupp. I ytterligare 2-4 är svenska företag tilltänkta avnämare och i övriga har resultaten mer relevans för myndigheternas miljöarbete. I de EU-utlysningar som kommer under 22 kommer IVL att förstärka insatserna för att i än högre utsträckning engagera svenska företag i EUforskningen. Av Tabell 1 framgår att den sammanlagda volymen för EU-forskningen under 21 uppgick till 29.9 (24,3) miljoner kronor, detta motsvarar en statlig matchning på 12.8 miljoner kr eller 37.8 % under 21 (cirka 41 % av den sammanlagda volymen samfinansierad forskning.) Av tabellen framgår också att EU-projekt numera finns inom samtliga temaområden. Den största volymen finns inom Vatten och Hållbar Produktion. Andelen EU projekt av den samfinansierade forskningen minskar fortsatt något (jämförelse med 2008 och 2009 då andelen av den totala forskningsbudgeten var 48 respektive 49 %). Detta är delvis en följd av ändrade EU finansiering från 50 % till 75 % i Sjunde Ramprogrammet vilket gör att matchningskraven minskar. EU-projektens fördelning på antal projekt per temaområde framgår av Tabell 3. Tabell 3. EU-projektens andel per temaområde (ksek) Antal projekt Total utfall Antal EU projekt Temaområde Total EU utfall 1. Klimat o Energi Luft o transporter Vatten Resurseffektiva produkter och avfall 5. Hållbar samhällsbyggnad Hållbar produktion Summa Fördelning på miljömål IVLs samfinansierade forskning berör en rad av Sveriges miljömål. Fördelningen är relativt jämn över 6 7 miljömål med något större forskningsinsatser riktade mot Begränsad Klimatpåverkan, God Bebyggd Miljö och Giftfri Miljö, medan något mindre andelar riktar sig mot miljömål som berör luftkvalitet och vattenmiljö. Många av projekten berör dock flera miljömål varför fördelningen av forskningsmedel inte ska ses som exakt. 6

7 Tabell 4. Forskningsverksamhetens fördelning i förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål Miljömål Total forskningsbudget (ksek) Procent av total forskningsbudget (%) 1. Begränsad klimatpåverkan % 2. Frisk luft % 3. Bara naturlig försurning 764 1% 4. Giftfri miljö % 7. Ingen övergödning % 8. Levande sjöar och vattendrag % 10. Hav i balans och levande kust och skärgård % 15. God bebyggd miljö % Övriga % Jämnställdhet IVL strävar efter en jämn könsfördelning bland projektledare, som en del av vårt jämställdhetsarbete. Av nedanstående tabell framgår att av 71 (66 för 20) beviljade projekt under 21 leds 23 (27) av kvinnor vilket motsvarar 32 % (41 %) av den totala projektvolymen. Tabell 5. Projektledning genusfördelning Antal projekt Temaområde Totalt Kvinnlig projektledning Manlig projektledning Budget (ksek) Total Kvinnlig projektledning Manlig projektledning Klimat och Energi Luft och transporter Vatten Resurseffektiva produkter och Avfall Hållbart samhällsbyggande Hållbar produktion Summa IVLs temakommittéer Sammansättning av stiftelsens temakommittéer framgår av Bilaga 3. Tema kommittéerna har bemannats för att få en fördelning mellan olika branscher samt mellan representanter från såväl stat som näringsliv. Under 21 har arbetet påbörjats med att se över bemanningen i respektive Tema kommittee och kontakter har tagits inför 22 års deltagande. Varje tema kommitté har genomför minst 4 möten under 21 (årlig cykel) samt ett gemensamt möte för alla tema kommittéer (nov 21). 7

8 Tabell 6. Temakommittéernas ordföranden 21 Temakommitté Klimat och Energi Luftföroreningar och Transporter Vatten Resurseffektiva produkter och Avfall Hållbart Samhällsbyggande Hållbar produktion Ordförande Inge Horkeby, Volvo Urban Wästljung, Scania Bengt Mattsson, Pfizer Christina Lindbäck, NCC Staffan Bolminger, Älvstranden Utveckling AB Henrik Kloo, Volvo 7 % -fonden Under 21 har ca ksek tillförts 7 % -fonden via den samfinansierade forskningen och utvecklingsprojekt för ett sammanlagt belopp av ksek har beviljats. Projekten redovisas i Tabell 7. Tabell 7. Beviljade 7%-projekt 21 Titel Projektledare Beviljad budget (ksek) 1. Finansiering SIVL administration 2. Osäkerhetsanalys i emissionsberäkningar mha Monte Carlo s 3. Nya kemikalier: Delta i NORMAN nätverket/arrangera expertmöte 4. Metodutveckling biologiska tester för kemiska effektstudier Kommentar John Munthe 750 Slutfört Erik Fridell 200 Pågående, slutförs våren 22 Eva Brorström- Lundén Karl Lilja 950 Samordnad satsning på kemikalier Delprojekt 3 genomfört, 4 pågående, 5 genomfört. Summa 5. Fotokatalytiska membranreaktorer för förbehandling av svårnedbrytbara industriavlopp Mats Almemark Exempel på forskningsinsatser 21 IVLs samfinansierade forskning redovisas i mer detalj i bilagda verksamhetsberättelser från de sex temaområdena samt i projektlista. Nedan ges några exempel på forskningsområden och nya projekt som har rönt mycket uppmärksamhet under 21 och där : 8

9 Utveckling av tekniker för att möjliggöra återanvändning av renat avloppsvatten som görs tillsammans med Xylem (f.d. ITT Water & Wastewater) med en total budget på 45 MSEK. Projektet innefattar en stor satsning på FoU-anläggningen Hammarby Sjöstadsverk som är en nationell resurs för utveckling av vattenreningsteknik och ägs av IVL och KTH. Miljöpåverkan av transporter innefattande såväl utveckling av beräkningsverktyg och logistikfrågor som emissioner av partiklar från fartyg och vägfordon. Klimatarbetet och energiscenarier. IVL har i en rad projekt studerat biobränslens klimategenskaper, utvecklat energiscenarier för Sverige med olika mål och utrett vilka miljöfrågor som kommer att bli aktuella i framtiden. Hållbar utveckling hur går vi vidare mot målen? IVL inledde 21 ett samarbete med Svenskt Näringsliv som tar utgångspunkt i globala megatrender samt visioner och framtidsbilder om en globalt hållbar utveckling. Projektet fokuserar på hur svenska myndigheter och företag ska förhålla sig för att Sverige ska kunna bidra till en globalt hållbar utveckling och samtidigt behålla eller förbättra vår konkurrenskraft och vår välfärd. 9

10 Verksamhetsberättelser för respektive Temakommittee Klimat och Energi 21 Temaområdets verksamhetsplan Temaområdet har under 21 varit uppdelat i fyra prioriterade delprogram. I delprogram A. Policy, beslutsstöd och klimatstrategier ingår projekt inriktade mot utveckling och konsekvensanalyser av olika styr- och beslutsstödsystem för begränsning av emissionerna av växthusgaser. I delprogram B. Energisystem och åtgärder omfattar utveckling, analys och miljövärdering av hela eller delar av olika energisystem där systemanalyser på bioenergiområdet utgör en central verksamhet. I delprogram C. Orsakssamband och effekter studeras interaktioner mellan ekosystem (skog, mark och ytvatten), luftföroreningar och klimat. I delprogram D. Förnybar energi spänner forskningen över frågor från hur mycket biomassa som kan tas ut från skog och jordbruk utan att skada ekosystemen, till hur biomassan effektivt kan utnyttjas för att minska växthusgasutsläppen. Delprogrammet har tillkommit under 21. Pågående och avslutade samfinansierade projekt Följande projekt har beviljats samfinansiering 21: Projekt beviljade samfinansiering 21 Matchad total budget kkr Varav beviljad statlig matchning kkr Energiscenario Energiscenario 2050 (tillägg) VårVärld PRINCIP Biofuels and land use in Sweden An overview of land use change effects Ursprungsmärkt el kvantitativa och kvalitativa effekter Växthusgaser från avloppsvattenrening m.m. Industrial cluster formation Restvärme regionala förutsättningar och goda exempel Framtidens miljöfrågor för energisektorn Tidsaspekten hos biobränslen* * För publicering, endast matchning via FORMAS 10

11 Delprogram A: Policy, beslutsstöd och klimatstrategier Inom delprogram A pågår bland annat forskningsprogrammet ENTWINED som behandlar samspelet mellan internationell miljöpolitik och det globala handelssystemet, med speciellt fokus på gränsöverskidande problem. Syftet är att utveckla stödjande verktyg rörande integration av miljöaspekter i internationella handelsavtal. Programmet pågår Delprogram B: Energisystem och åtgärder Exempel på verksamhet inom delprogram B är forskningsprogrammet CLEO (Climate Change and Environmental Objectives) som tar fram modeller över hur nationella miljömål påverkas av klimatförändringarna. Programmet pågår från 20 till 22. Delprogram C: Orsakssamband och effekter Delprogrammet omfattar bland annat projektet Biofuels and land use in Sweden an overview of land use change effects. Projektet som påbörjades under verksamhetsåret syftar till att ge en kunskapssammanställning över markanvändningseffekter från biodrivmedelsproduktion. Delprogram D: Förnybar energi Verksamheten inom klimatanpassning fortsätter att vara relativt begränsad inom temaområdet där forskningsfrågorna fortfarande håller på att formuleras. Ett exempel är projektet Emissionsfaktorer för biogas, bioolja och nordisk elmix där metoder och verktyg tagits fram för rapportering i Sverige enligt EU:s hållbarhetskriterier. Verksamhetsplanens genomförande Verksamhetsplanen för 21 har i stort sett genomförts såsom angivits. Utöver de ovan beskrivna projekten pågår även en omfattande anslags- och uppdragsverksamhet inom området. En arbetsgrupp på IVL har under 21 arbetat med en behovsanalys inom området energisystemmodeller där ambitionen är att utveckla detta område. En arbetsgrupp med fokus på bioenergi startades upp i början av året med syfte att samla de befintliga resurserna inom IVL på bioenergiområdet samt att förbereda för kommande utlysningar och samarbeten. Projektens relevans för näringsliv och övriga samhället Projekten bidrar bland annat till Ökad kunskap om olika energibärare och deras miljö- och klimatpåverkan En mer kostnadseffektiv klimat- och energipolitik Identifiering av kostnadseffektiva åtgärder för att minska växthusgasutsläppen Stöd för förändringsprocesser i företag i en ekonomi med ett förändrat klimat Bättre vetenskaplig grund för att förstå klimatförändringens konsekvenser Temakommitté Klimat och Energi har under år 21 bestått av 11 ledamöter (7 näringslivsrepresentanter och 4 myndighetsrepresentanter). Temakommittén har sammanträtt tre gånger och ordförande har varit Inge Horkeby, Volvo. 11

12 Luft och transporter 21 Temaområdets verksamhetsplan Temaområdet Luft och transporter omfattar följande prioriterade delprogram: A. Luftkvalitet. Fokus ligger på studier i relation till EU:s luftkvalitetsdirektiv och det svenska miljömålsarbetet (Frisk Luft). Aktuella föroreningar är kväveoxider och partiklar, inklusive organiska och oorganiska ämnen bundna till partiklarna. B. Exponering och ekosystemeffekter. Detta delprogram är främst inriktat mot doseffektsamband och samverkan med andra faktorer som klimat och mark-användning. Aktuella föroreningar utgörs av försurande och gödande ämnen, marknära ozon, kvicksilver och organiska miljögifter. C. Luftvårdsstrategier. Delprogrammet är inriktat mot såväl lokala som storskaliga miljöoch hälsoproblem, och omfattar både utveckling av metoder att uppskatta icke-tekniska åtgärder, utvärdering av styrmedel samt utveckling av uppföljningsmetoder. Basen för forskningen är IVL:s medverkan i forskningsprogrammet SCARP och arbetet med att vidareutveckla GAINS-modellen. D. Emissioner från transporter. Här ligger fokus på harmonisering och tillförlitlighet i emissionsmodeller och emissionsdata för transportsektorn, samt konsekvenser från lokal till global skala av olika transport- och logistiklösningar avseende såväl påverkan på miljö och hälsa som samhällsekonomiska konsekvenser. Verksamhetsplanen för 21 lyfte fram bland annat inverkan på lokal och regional luftkvalitet av olika bränsleåtgärder inom väg- och sjöfartssektorn, global spridning och åtgärdsstrategier för kvicksilver, ekosystemeffekter av luftföroreningar i ett förändrat klimat, kvävenedfall och kväveläckage från skogsmark, kombinerade åtgärdsstrategier för luftföroreningar och klimatgaser, emissioner av partiklar från marina motorer och bussar, systemmodeller för analys av hållbarhet i företags försörjningskedjor, samt användarvänliga verktyg för att analysera gods- och persontransporters klimat- och miljöpåverkan. Projekt under 21 Avslutade projekt under 21 Följande samfinansierade projekt inom temaområdet har avslutats under 21: Partikelemissioner från bussar med finansiering från Västtrafik. Particle and Gaseous Emissions from Individual Diesel and CNG Buses manuskript avsett för publicering i open access-tidskriften Atmospheric Chemistry and Physics (delprogram D). Hantering av systemgränsdragningar och allokeringar i internationella beräkningsmetoder för gods- och persontransporters miljö- och klimatpåverkan med finansiering från NTM. Utkast till fem olika PCR Product Category Rules enligt EPD-systemt (Environmental Product Declaration ): Road transport services of freight; Rail transport services of freight; Water transport services of freight; Air transport services of freight; Urban and suburban scheduled road transport services of passengers (delprogram D). 12

13 Termisk karaktärisering av nanopartiklar från marina motorer med finansiering från Sveriges Ingenjörer manuskript avsett för publicering i Environmental Science and Technology (delprogram A). Påbörjade projekt under 21 Följande samfinansierade projekt har påbörjats inom temaområdet under 21: Know-Me ett EU-projekt som syftar till att stärka den europeiska maritima näringen genom vidareutbildning och forskning. IVL ansvarar för hållbarhets- och miljöaspekter inom projektet löper till och med 24 (delprogram D). Svavelhalt i fartygsbränsle - inverkan på partikelemissioner med finansiering från Stena. Avslutas våren 22. ECLAIRE - Effects of Climate Change on Air Pollution Impacts and Response Strategies for European Ecosystems ett EU FP7-projekt med syfte att klarlägga hur luftföroreningar kommer att påverka landekosystemen i Europa i ett förändrat klimat. IVL bidrag är främst att utveckla nya dos-responssamband för inverkan av marknära ozon på skog löper till 23. Karaktärisering av partiklar från marina motorer med finansiering från ÅForsk löper till 23. Osäkerhetsanalys i emissionsberäkningar med utnyttjande av Monte Carlosimulering ett SIVL 7%-fondprojekt löper till och med 22. Övriga pågående projekt Inom temaområdet pågår sedan tidigare följande samfinansierade projekt: Miljöanalysverktyg för godstransporter - med finansiering från NTM, enskilda medlemsföretag inom NTM, Trafikverket, Sjöfartsverket samt VINNOVA avslutas våren 22 (delprogram D). Klimat- och miljökalkylverktyg för personresor med finansiering från NTM och VINNOVA avslutas våren 22 (delprogram D). Northern Maritime University - ett projekt inom EU Interreg IVb North Sea Programme, - avslutas 22 (delprogram D). Impact of Climate Change on the Quality of Urban and Coastal Waters - Diffuse Pollution (dipol). EU Interreg-projekt avslutas 22 (delprogram B). Karaktärisering av nanopartiklar från marina dieselmotorer med finansiering från SIVL och samfinansiering med Sveriges Ingenjörer löper till och med 22 (delprogram B). Spridning av hästallergen med finansiering från ATG och Svensk Travsport avslutas under 22. TRANSPHORM ett EU FP7-projekt i vilket studeras hälsoeffekter kopplat till utsläpp från transporter i Europa löper till och med 24 (delprogram A). Sjöfartsrelaterade partikelemissioner med finansiering från Åforsk avslutas 23 (delprogram D). Logistikanalys av Geodis Wilson med finansiering från Geodis Wilson avslutas 22 (delprogram D). 13

14 GMOS, Global Mercury Observation System EU-projekt löper till och med 25 (delprogram B). EGIDA EU-projekt som syftar till att stödja GEOSS processen som går ut på att öka tillgänglighet av miljödata löper till och med 22 (delprogram A). Tillämpning och vidareutveckling av vägkantsbaserad avgasmätning för identifiering av högemitterande bussar med finansiering från Västtrafik genomförs under 21 och 22 (delprogram D). Dessutom pågår Naturvårdsverkets två forskningsprogram Swedish Clean Air Research Program SCARP (www.scarp.se), till och med 22 (delprogram C), och Climate Change and Environmental Objectives CLEO (www.cleoresearch.se), där fas I pågår fram till och med 22 (delprogram B), samt ett projekt inom CPM finansierat av VINNOVA till och med 22 Verktyg för beräkning av miljöpåverkan och effektivitet i transportsystem (delprogram D). Projektens relevans för näringsliv och övrigt samhälle Flera projekt inom temaområdet är relevanta för internationellt policyarbete inte minst inom EU när det gäller minskad luftförorenings- och klimatpåverkan, och är därmed relevanta för såväl svenskt näringsliv som svenska myndigheter. Projekten genererar också nya data och ny kunskap för uppföljning av sektorsvisa och nationella miljömål, och är därmed relevanta för svenska myndigheter. En stor del av projekten sorterar under det prioriterade delområdet Emissioner från transporter, vilket understryker transportfrågornas stora betydelse för svenskt näringsliv (stor export, långa transportavstånd till viktiga marknader, stor miljöpåverkan). Dessa projekt har bäring på kritiska frågor när det gäller utformningen av framtidens fordon, transporter och transportsystem, som till exempel miljökonsekvenser av teknologi- och drivmedelsval och strategier för ökad intermodalitet, i syfte att få en ökad överföring av såväl gods- som persontransporter från väg till järnväg och/eller sjöfart. Exempel på projekt inom prioriterade delområden Partikelemissioner från bussar I projektet har partikelemissioner från 28 dieseldrivna och 7 gasdrivna bussar karaktäriserats vid verklig utspädning. Den metod som användes baserades på användningen av CO 2 som spårämne för avgaserna. Provtagningen av partikelemissionerna skedde extraktivt och partiklarna analyserades genom att använda ett instrument EEPS med hög tidsupplösning (10 Hz). De bussar som studerades var dieseldrivna Euro III-V och gasdrivna (EEV) med olika efterbehandlingsystem, såsom selektiv katalytisk reduktion (SCR), avgasåterföring (EGR) och med eller utan dieselpartikelfilter (DPF). Det primära körmönstret som tillämpades i denna studie var acceleration från stillastående, men även körsättet konstant hastighet (~20 km h-1) studerades. De undersökta gasbussarna emitterade i genomsnitt fler partiklar men mindre massa jämfört med de dieseldrivna bussarna: Emissionsfaktorer för antal partiklar (EFPN) var för diesel med DPF = 8.0 ± , diesel utan DPF = 2.8 ± och för EEV = 7.8 ± (kg bränsle)-1. För det accelererande körsättet erhölls unimodala partikelantalsstorleksfördelningar med toppmaxdiameter på nm (dieselbussar) och 10 nm (gasbussar). För körsättet med konstant hastighet erhölls bimodala genomsnittliga antalsstorleksfördelningar för dieselbussar med maxdiameter på omkring 10 nm och 60 nm. 14

15 Spridning av hästallergen Hästsporten är idag den näst största sporten i Sverige och anläggningar ligger ofta närmre tätortsnära miljöer och kan således bli problem vid tillämpning av såväl Plan- och bygglagen som Miljöbalken. Hästar ger upphov till olägenheter i form av lukt, flugor, damm/partiklar och allergen, vilka ska beaktas vid planläggning. Sen 1980-talet har vi haft ett skyddsavstånd i Sverige på 500m mellan bostadsbebyggelse och områden med hästhållning. Risken för spridning av hästallergen betraktades som ett stort problem och var det förhållande som föranledde den mest strikta tillämpningen av bestämmelserna om skyddsavstånd mellan djuranläggningar, bostäder och skolor. I denna studie har ett verktyg och metodik utvecklats som kan användas generellt för beräkning av spridning av hästallergen från stallverksamhet (häst både inne och ute) samt till viss del även lukt. Generell metodik för uppskattning av emission av hästallergen baserat på antalet hästar, och med stor tidsmässig och geografisk upplösning, har gjorts. Detta utgör indata vid spridningsmodellering. Förutom analys av rådande förhållanden, kan därmed även framtida förändringar av verksamheter beräknas samt effekter av reducerande åtgärder eller identifiera vilken källa i stallområdet, som orsakar de högsta bidragen av hästallergen. Metodiken kan användas för att ge vägledning åt kommunernas miljökontor. Spridningsberäkningarna har validerats mot oberoende uppmätta halter vid flera punkter runt stall och hagar med en noggrannhet på ca ±35%, vilket anses vara en bra överenstämmelse då det är korta tidsmedelvärden som jämförs. 15

16 Vatten 21 (och mark from 22) Temaområdets verksamhetsplan Temaområdets verksamhetsplan 21 omfattade följande delområden: Delprogram A: Vattenförvaltning under utveckling, vilket fokuserade på analys av klimatförändringar på vattenekosystem, inklusive effekter på hydrologin, föroreningstransporter och effekter på ekosystem och samhälle, vilket kommer att bli allt viktigare framöver. Även framtagning av strategier för anpassning och åtgärder samt analys av deras konsekvenser är viktiga framtidsområden. IVL prioriterar forskning inriktad på ökad förståelse av processer som är avgörande för vattenkvantitet och vattenkvalitet med hänsyn tagen till ett framtida klimat. Detta innefattar utveckling av modeller och verktyg för bedömning av ekologisk status, effekter av åtgärdsprogram, exploatering och klimatförändringar. Delprogram B: Prioriterade ämnen och nya kemikalier, vilket fokuserade på att kartlägga emissioner, spridningsvägar samt halter av kemikalier i olika delar av ekosystemen, både genom mätningar och med hjälp av modeller. Screening utförs för att påvisa förekomst av nya kemikalier i miljön. IVL utför även riskbedömningar baserade på användning, kemikaliers egenskaper samt förekomst i miljön. Inom detta delområde bevakas hela kedjan från utveckling av kemikalier och läkemedel som produkter via dess konsumtion och metabolism, dess flöden i samhället främst via reningsverk, samt slutligen hur fördelning och effekter av resthalter ser ut i vattensystemet. Delprogram C: Östersjön och Västerhavet, vilket fokuserade på det faktum att svenska havsoch kustområden är drabbade av svårlösta miljöproblem i form av övergödning, påverkan av miljögifter, risk för oljeutsläpp och exploatering av kustzonen. Fortsatt utveckling av forskningsverksamhet kring Östersjön som syftar till att kvantifiera utsläppskällor och orsaker till övergödning och miljögifter är av hög prioritet, liksom forskning kring åtgärder. IVL analyserar möjliga åtgärder, både på land och i recipienten samt utvecklar metoder för att utreda åtgärders kostnadseffektivitet. Verksamhetsplanens utformning under 21 avspeglar såväl IVL:s traditionella styrkeområden liksom en ambition att utveckla områden där stora kunskapsbehov finns just nu och de närmaste åren framöver. Utveckling av beslutstödsverktyg, modeller och metoder för riskanalys är ett återkommande tema även inom andra delområden. Under året genomfördes en översyn av samtliga temaområden, vilket bland annat resulterade i att det aktuella temaområdet döptes om till Vatten och mark och att indelningen i delprogram gjordes om med början 22. Påbörjade och avslutade projekt under 21 Under 21 avslutades följande projekt: Fallstudier av effekter av avgiftssystem liknande NO x för utsläpp av N och P till vatten (delområde A), Simulering av restaureringsåtgärder i Östhammarsfjärden (delområde C) samt Dikesdammar och dikesfällor (delområde C). Under 21 påbörjades projektet Dikesfällor II inom delområde C, som en uppföljning till det avslutade projektet Dikesdammar och dikesfällor. 16

ÅRET I KORTHET. Nettoomsättningen ökade till 240 (194) miljoner kronor och årets resultat efter finansiella poster blev 12 ( 3,3) miljoner kronor.

ÅRET I KORTHET. Nettoomsättningen ökade till 240 (194) miljoner kronor och årets resultat efter finansiella poster blev 12 ( 3,3) miljoner kronor. Årsredovisning 2011 ÅRET I KORTHET Nettoomsättningen ökade till 240 (194) miljoner kronor och årets resultat efter finansiella poster blev 12 ( 3,3) miljoner kronor. Antalet anställda vid kontoren i Stockholm,

Läs mer

NYCKELTAL 2012 2011 2010. Nettoomsättning (MSEK) 248 240 194. Resultat efter finansnetto (MSEK) 7,7 12,1 3,2

NYCKELTAL 2012 2011 2010. Nettoomsättning (MSEK) 248 240 194. Resultat efter finansnetto (MSEK) 7,7 12,1 3,2 Årsredovisning 2012 Året i korthet Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 248 (240) miljoner kronor. Årets resultat efter finansiella poster blev 7,7 (12) miljoner kronor. Antalet anställda ökade och

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan Meddelande nr 2014:30 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län 1 2 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län MEDDELANDE NR 2014:30 3 Meddelande nr 2014 :30 Referens

Läs mer

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014

Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Forskningsrådet Formas Årsredovisning 2014 Under 2014 utlyste Formas bidrag till forskning med anledning av branden i Västmanland Omslagsfoto: Med anledning av branden i Västmanland sommaren 2014 utlyste

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008

Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling. Årsredovisning 2008 Formas främjar framstående forskning för hållbar utveckling Årsredovisning 2008 Innehåll Inledning 5 Resultatredovisning 7 Forskningsstöd 11 Forskningsinformation 25 Strategi och analys 33 Organisation

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Miljöklassning av byggnader -

Miljöklassning av byggnader - Miljöklassning av byggnader - Inventering av metoder och intressenters behov Åsa Sundkvist 1, Ola Eriksson 2, Mauritz Glaumann 2, Sara Bergman 3, Göran Finnveden 1, Sten Stenbeck 3, 4, Helene Wintzell

Läs mer

Allmän miljö- och. 20 naturvård

Allmän miljö- och. 20 naturvård Allmän miljö- och 20 naturvård Förslag till statens budget för 2015 Allmän miljö- och naturvård Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Allmän miljö- och naturvård... 11 2.1 Omfattning...

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund: mål, analys och strategier... 5 1.1 Miljöteknik

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 RAPPORT 6557 mars 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Beställningar Ordertel:

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Framgångskriterier... 6 2.5 Forsknings-,

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck (Nätverket GAME) och Catarina Hedar (Ramböll) på uppdrag av Västra Götalandsregionen. En rapport

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2

riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Svensk klimatforskning vad kostar den och vad har den gett? rir 2012:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer