Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006"

Transkript

1 Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse

2 INTERN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Ekonomi för hela universitetet 3 Arbetsvetenskap 5 Hälsovetenskap 9 Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 15 Matematik 20 Musik och medier 24 Samhällsbyggnad 29 LTU Skellefteå 34 Språk och kultur 37 Systemteknik 41 Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 43 Tillämpad kemi och geovetenskap 51 Utbildningsvetenskap 55 CDH, Centrum för distansöverbryggande hälsovård 64 CDT, Centrum för distansöverbryggande teknik 65 JVTC, Järnvägsteknikst centrum 66 Winternet 67 Universitetsbiblioteket 68 Universitetsförvaltningen 69 Universitetsgemensamma uppdrag 72 2

3 INLEDNING Universitetets interna verksamhetsberättelse är ett komplement till universitetets årsredovisning. Den interna verksamhetsberättelsen redovisar året som gått med utgångspunkt från resultatenheterna i universitetets interna organisation; det vill säga institutioner, centrumbildningar, universitetsförvaltning, universitetsbibliotek och övriga universitetsgemensamma funktioner. I den interna verksamhetsberättelsen ska resultatenheterna slutrapportera de uppdrag som de har enligt första sidan i verksamhetsuppdraget. Vissa uppdrag är gemensamma för samtliga resultatenheter och andra är specifika för respektive enhet. Att uppnå examensmålen och målen för forskningens externfinansiering fanns med i verksamhetsuppdragen för samtliga institutionerna (exklusive Rymdvetenskap). Andra gemensamma uppdrag var att tillsammans med universitetsförvaltningen genomföra rekryteringsinsatser samt att utveckla kursplanerna som ett led i Bolognaanpassningen. För 2006 gällde att samtliga resultatenheter skulle bedriva verksamheten så att ekonomisk balans uppnås i resultatutvecklingen och det egna kapitalet. EKONOMI FÖR HELA UNIVERSITETET Universitetet redovisar för 2006 ett negativt resultat på -19 mnkr. Av detta härrör sig -23 mnkr från grundutbildningen inklusive uppdragsutbildning och +4 mnkr för forskning och forskarutbildning inklusive uppdragsforskning. Intäkterna 2006 ökade marginellt jämfört med föregående år till en total omslutning på mnkr. Av intäkterna utgjorde de externa medlen 402 mnkr, vilket var en ökning med 8 %. Anslaget för grundutbildning minskade med 20 mnkr jämfört med 2005 vilket beror på en fortsatt nedgång av antalet helårsstudenter. Anslaget för forskning ökade med 8 miljoner, vilket kan hänföras till prisuppräkningen. Kostnaderna för universitetet ökade med drygt 25 mnkr jämfört med 2005 vilket motsvarar en ökning med 2,1 %, till totalt mnkr. Personalkostnaderna ökade med 9 mnkr trots en neddragning av antalet anställda under året, vilket beror på avsättningar för omstruktureringar som genomfördes 2007 samt på löneökningar. Den största kostnadsökningen återfinns under posten övrig drift, 19 mnkr. Lokalkostnaderna ökade marginellt medan kostnaderna för räntor och avskrivningar minskade jämfört med året innan. Grundutbildningen redovisade ett negativt resultat på -22 mnkr. Trots genomförd effektivisering och rationalisering inom grundutbildningen har kostnadsreduktionen på -17 mnkr inte varit tillräcklig för att möta de minskade intäkterna. Forskningen och forskarutbildningen visade ett positivt resultat 2006 med 3 mnkr, vilket är en marginell minskning jämfört med Uppdragsverksamheten redovisade ett resultat nära noll. Av resultatet på -19 mnkr stod institutionerna för -9 mnkr, centrumbildningarna för -2 mnkr, program och arenor för 1 mnkr, universitetsledningen för -1 mnkr samt universitetsgemensamma enheter/uppdrag för -6 mnkr. Flera institutioner hade under 2006 lyckats vända tidigare negativa resultat och redovisade positiva verksamhetsresultat för Ett antal institutioner redovisar dock negativa resultat för året, bland annat IES som redovisade ett underskott på -15 mnkr samt Systemteknik och Utbildningsvetenskap som båda hade underskott i storleksordningen 5 mnkr. Resultaträkning, tkr Intäkter Anslag Avgifter Bidrag Räntor Kostnader Personal Lokaler Drift Räntor Avskrivningar

4 Externa medel, tkr Forskningsråd Statliga myndigheter Kommuner, landsting Svenska företag Svenska stiftelser EU-medel Övriga finansiärer Kapitalförändring per verksamhet, tkr Grundutbildning Uppdragsutbildning Forskning/forskarutbildning Uppdragsforskning Verksamhetsutfall Resultat i dotterbolag Kapitalförändring Eget kapital, tkr 2006 Kapital före boksluts- förändring efter bokslutsdispositioner dispositioner Institutioner Centrumbildningar Program, arenor Universitetsledning Universitetsgem enheter Universitetsgem uppdrag Resultat per institution, tkr ARB HLV IES MAT MUH RYM SHB SKE SKU SYS TFM TKG UTB

5 INSTITUTIONEN FÖR ARBETSVETENSKAP Institutionsspecifika uppdrag Att fortsätta bygga upp designlab för att skapa förutsättningar för forskning som omfattar samtliga forskningsämnen vid institutionen. Under året har LTU designlab färdigställts, officiellt invigt15 januari 2007 av Landshövding P-O Eriksson. LTU Designlab är institutionen Arbetsvetenskaps gemensamma strategi för forskning, manifesterad i både en fysisk miljö och ett sätt att tänka. Arbetet med projektering och färdigställande av lokalerna har delvis finansierats av institutionens strategiska medel. Under året har en organisatorisk modell arbetats fram i två workshops. Organisatoriskt fungerar ledningsgruppen som styrgrupp och en operativ grupp, med representanter från alla forskningsämnen, har en beredande funktion. Operativa gruppen, som kallas LTU designlabgruppen, har som uppgift att upprätta handlingsplaner för aktiviteter rörande externfinansiering och marknadsföring. Den operativa gruppen har dock ett ansvar för fysisk planering av hur lokaler och utrustning nyttjas. Jan Lundberg är utsedd som forskningsledare för LTU designlab. Uppdraget som forskningsledare innebär att vara sammankallande och koordinera operativa gruppens arbete samt att vara föredragande i ledningsgruppen för den stående punkten LTU designlab. Operativa gruppen sammanträder var 3.e vecka. Styrgruppen (ledningsgruppen) fattar alla beslut av strategisk karaktär. Beslut tas utifrån underlag som beretts av operativa gruppen. Institutionsgemensamma uppdrag Att som ett led i Bolognaanpassningen, utveckla kursplanerna så att mål finns för de kunskaper som studenten förväntas ha tillägnat sig i slutet av kursen (learning outcome). Vid 2006 års utgång ska samtliga kursplaner vara utvecklade så att de kan införas senast till kursstarten Vid lärarkollegiet 16 februari påbörjades årets arbete med Bolognaanpassning av kursplaner. Programkoordinatorerna gjorde en genomgång av Bolognagruppens direktiv. Problematiken och vad vi behöver prioritera diskuterades i plenum. Alla våra programkoordinatorer och utbildningsledare deltog vid workshopen den 13 mars angående huvudämnen, nivåbestämning, kunskapsmål och kursplaners utformning. Den 11 april möttes institutionens prefekt, koordinatorer, utbildningsledare, kursvägledare och utbildningsadministratörer för planering av det fortsatta arbetet. Ämnesföreträdarna har samlat respektive lärargrupp i form av internat där man diskuterat och bearbetat ämnets kursplaner. Kollegium för respektive program där alla inblandade lärare har diskuterat kunskapsmål och nivåbestämning av kurser har genomförts. Inför läsåret 07/08 har samtliga kursplaner Bologna anpassats. Att, tillsammans med universitetsförvaltningen, genomföra rekryteringsinsatser så att rekryteringsmålen för grundutbildningen nås. Institutionen har tagit fram broschyrmaterial för alla våra utbildningsprogram. Av dessa har ca skickats ut till studenter årskurs 3 gymnasiet. Broschyrerna för Arena MMT och Teknisk design har skickats ut nationellt. För sociologi och psykologi har utskicket begränsats till Norr- och Västerbotten. Under vintern har en minikurs i Teknisk design för gymnasieelever genomförts. Vi har även skapat webb-sidor för alla våra utbildningsprogram och gjort om Arbetsvetenskaps hemsida. Rekryteringsmålen uppnåddes inte för teknisk design. Trots detta har vi fler registrerade inom 180p ingången i år jämfört med Vi minskade med någon student inom Teknisk design 120p. Vi hade flest förstahandssökande av alla Civilingenjörsprogram vid LTU (79) och jämfört med de 48 som registrerade sig kan vi se en problematik som vi inte har något svar på. Både inom utbildningsprogrammet psykologi och sociologi uppnår vi något bättre eller oförändrat sökresultat jämfört med förra året. Inom Arena MMT är antalet registrerade oförändrat, glädjande är dock att andelen sökande via teknikingången ökar. 5

6 Ant h06 Reg 06 Ant h05 Reg 05 Teknisk design 180 p Teknisk design 120 p Sociologi Psykologi Arena MMT Uppnå examensmålet för forskarutbildning, vilket är 9 poäng för 2006 och 20 poäng för Institutionens budgeterade examensmål är 9 poäng fördelade på 8 doktorsexamina samt 5 licentiatexamina. Utfallet för 2006 blev 5,5 poäng fördelade på 8 doktorsexamina samt 1 licentiatexamina. Orsaken till minskningen av licentiatexamen beror bland annat på en förlängd barnledighet samt en avbruten forskarutbildning. De åtgärder som är gjorda under året inom forskarutbildningen är en genomförd karriärplaneringsdag för doktorander, bildande av forskargrupper, fortsatt arbete med processen med individuella studieplaner och en lunch till lunch workshop för handledargruppen. Workshopen för handledare berörde följande frågeställningar: Vad är en stark forskningsmiljö? Vad är vår forskningsfront och hur ser forskningsgrupperna ut? Vilka processer krävs för framgång i forskning/forskarutbildning? Kärnkurser och profilkurser inom forskarutbildning? Var står jag som forskare och hur presenterar jag detta? Hur ser spelplanen ut lokalt, nationellt, internationellt och vilka regler styr? Uppnå målet för externfinansiering av forskning inkl uppdragsforskning, vilket är 25 mnkr för 2006 och 67 mnkr Institutionens budgeterade mål för externfinansiering var tkr för Utfallet för 2006 blev drygt tkr. Ökningen av externa medel beror främst på ökade intäkter i ett stort EU-projekt vid Avdelningen för industriell produktionsmiljö. För perioden är målet för externfinansieringen tkr vilket bedöms kunna uppnås bland annat genom expansionen inom Avdelningen för genus teknik och organisation. Under 2006 har 600 tkr avsatts av interna medel som en strategisk satsning för att öka externfinansieringen. De interna medlen har fördelats till tre huvudområden; idéskisser relaterade till EU-projekt, som stimulans för genomfört ansökningsskrivande samt som extra publiceringsstöd avseende vetenskapliga tidskriftsartiklar. Att bedriva en verksamhet i ekonomisk balans som innebär att institutionens egna kapital ska uppgå till 11 mnkr vid utgången av Institutionens uppdrag för 2006 är att redovisa ett överskott som lägst uppgår till +1 mnkr. Uppdraget är att bedriva verksamhet i ekonomisk balans vilket innebär att institutionens egna kapital ska uppgå till 11 mnkr vid utgången av Det innebär att institutionen för 2006 skulle redovisa ett resultat på + 1 mnkr. Utfallet blev tkr. Ökningen av resultatet jmf med budget beror dels på totalt ökade intäkter med 700 tkr samtidigt som kostnaderna minskat med tkr. Den största kostnadsminskningen är löner samt overheadkostnader. Personal har ej rekryterats i den omfattning som institutionen budgeterat. Intäkterna från grundutbildningen uppgår till tkr vilket är en minskning med ca tkr jmf med budget. Avvikelsen beror på att varken antalet helårsstudenter eller helårsprestationer uppnår budget. Trots det visar grundutbildningen ett positivt resultat med ca tkr (budget +700 tkr) vilket förklaras av minskade kostnader, främst driftskostnader. Forskningens och forskarutbildningens totala intäkter uppgår till tkr. Av dessa består tkr av fakultetsmedel (budget tkr). Denna avvikelse beror på minskad examina samt senarelagda rekryteringar av bland annat en forskarassistent. Intäkterna från uppdragsforskningen uppgår till tkr vilket är en ökning jmf med budget med ca tkr. Institutionens eget kapital uppgår till tkr. 6

7 Program och arenor Att vidta åtgärder som möjliggör för fler studenter att ta examen på program Varje år identifieras kurser som avgångsstudenter inom R, Idi, TD och Aml har svårt att klara av i tid. Resultat delges berörda utbildningsledare för åtgärd. Vid Arbetsvetenskap har under 2006 förbättringar genomförts med anledning av den kurs, ARF101 Akustik och buller, som varit problematisk. En ny kurs med förbättrat innehåll och med successiv examinationsform håller på att utarbetas. Vid programråden för Utbildningsprogrammen för psykologi och sociologi lämnar studentrepresentanterna information om kurser som de upplever som olämpliga eller som de upplever fungerar mindre bra varefter meddelas utbildningsledare eller berörd kursansvarig. Under året har en kurs utgått och en har reviderats. Att genomföra åtgärder för att ytterligare utveckla program- och arenaråden. Syftet är att sökerställa såväl en kontinuerlig förbättring och utveckling av programmen och arenan som studenternas inflytande i råden. Under 2006 har tre programråd hållits för R, Idi, Aml och TD samt två för Arena MMT. Främst har långsiktiga utvecklingsfrågor behandlats, bla förslag till programutveckling, utformning av utbildningsplaner, samverkan Piteå- Luleå och Luleå- Skellefteå samt Bologna-anpassning. Minnesanteckningar har förts och distribuerats till deltagarna och berörda institutioner. Alla programrådsmöten har inletts med en uppföljning av tidigare minnesanteckningar för att se vad som har åtgärdats etc. Under 2006 har fyra programråd hållits för Utbildningsprogrammen för psykologi och sociologi. Främst har, i enlighet med Stymne-utredningen, programrådets funktion, vårens Alumni-enkät och dess innebörd för det fortsatta utvecklingsarbetet samt de nya utbildningsplanerna, förslaget till Master i psykologi och marknadsföringsfrågor behandlats. Minnesanteckningar har förts och distribuerats till deltagarna, prefekt och utbildningsledare samt diarieförts vid institutionen. Alla programrådsmöten inleds med en uppföljning av tidigare minnesanteckningar för att se vad som åtgärdats etc. Stymnes utredning riktade ingen specifik kritik mot programrådet och förbättringsarbetet har främst varit inriktat på att programrådsarbetet ska ge effekt i verksamheten och inte bara stanna vid diskussioner. Eftersom även vissa mer operativa frågor har diskuterats i programrådet har vi varit måna om att närmast berörda utbildningsledare ska medverka och att de ska utse ersättare om de har förhinder. Att genomföra åtgärder avseende programstruktur, kursinnehåll och upplägg som syftar till att uppnå en jämn könsfördelning på Arena media, musik och teknik samt programmen för sociologi och psykologi. Vid markandsföringen av utbildningarna har underrepresenterat kön fått framträda på ett tydligare sätt. I markandsföringsbroschyrerna har informationen reviderats för att på tydligare sätt för att attrahera det underrepresenterade könet. Vad avser Utbildningsprogrammen för psykologi och sociologi togs nya foldrar fram inför valet vt06, i vilka endast manliga nuvarande studenter visas på bild och endast manliga Alumni visades på bild samt uttalade sig om vad resp. utbildning gett dem. Anledningen till detta var att visa på manliga rollmodeller. Resultaten av detta var en markant ökning av manliga registrerade studenter ht06 för psykologi från 16,3 % (ht05) till 31,1 % (ht06) medan det för sociologi inte hade lika stor effekt. Under oktober månad har även bägge Utbildningsprogrammen inom psykologi och sociologi att visat upp sig på F21 för att framförallt söka intressera de manliga värnpliktiga som entledigas under våren

8 Arbetsvetenskap Resultaträkning Bok-06 Bok-05 Bok-04 Bok-03 Intäkter Grundutb Uppdragsutb Forskning/forskarutb Uppdragsforskning Summa intäkter varav externfinansiering Kostnader Lönekostnader Lokalkostnader Övrigt Avskrivningar Summa kostnader Resultat Totalt resultat varav grundutb varav uppdragsutb varav fo/foutb varav uppdragsforskn Balansräkning Bok-06 Bok-05 Bok-04 Bok-03 Tillgångar Likviditet Fordringar Anläggningstillgångar Summa tillgångar Skulder Leverantörsskulder Förskotterade medel/oförbr.bidrag Semesterlöneskuld Övriga skulder Lån Summa skulder Eget kapital Bokslutsdispositioner Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Nyckeltal och verksamhetsresultat Bok-06 Bok-05 Bok-04 Bok-03 Intäkt gru/total intäkt % 40% 46% 47% 42% Intäkt forsk/total intäkt % 51% 47% 45% 50% Extern intäkt/total intäkt % 36% 30% 28% 27% Lönekostn/total kostn % 51% 50% 52% 53% Lokalkostn/total kostn % 10% 10% 10% 12% Kostnad per hst Helårsstudenter varav hst frist kurs Helårsprestationer Prestationsgrad 86% 85% 82% 88% Dok examina lic tidigare erlagd Dok examina lic ej tidigare erlagd Lic examina Antal anställda * Totalt varav doktorander * alla anställda oavsett omfattning vid årsskiftet inkl vikarier 8

9 INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAP Institutionsspecifika uppdrag Att vidta åtgärder för att öka antalet disputerade lärare och handledare, vilket innebär att under 2006 rekrytera (internt och externt) 8 disputerade och under rekrytera 6 disputerade. Två anställda har disputerat under året inom sjukgymnastik och medicinsk vetenskap. En forskarassistent inom sjukgymnastik och en lektor inom omvårdnad har anställts. Lektorn inom omvårdnad är en intern rekrytering från avdelningen arbetsterapi. Under år 2007 kommer fem anställda att disputera; två inom arbetsterapi, två inom omvårdnad och en anställd inom sjukgymnastik. Status pågående rekryteringsärenden; Tjänst Ämne Var i processen Beräknad anställning Forskarassistent Omvårdnad Avbruten 2007 Universitetslektor Socialt arbete Avbruten 2007 Universitetslektor Omvårdnad Avbruten 2007 Universitetslektor Arbetsterapi Avbruten 2007 Universitetslektor/adjunkt Medicinsk vetenskap Klar Adjunkt anställd Professor Socialt arbete Ärendet överfört till inst. för Handläggs för närvarande Arbetsvetenskap på personalavd. Att ta initiativ till fortsatt dialog mellan universitetets ledning och landstingets respektive kommunens ledning med syfte att öka både kvaliteten i och antalet platser för verksamhetsförlagd utbildning. Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Umeå universitet arbetar tillsammans i Norrlandstingens regionförbund med ett gemensamt principavtal för den norra sjukvårdsregionen som innefattar lanstingen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten om samarbete kring verksamhetsförlagd utbildning i den norra regionen. Syftet med avtalet är att kunna erbjuda studerande från de tre universiteten i norra sjukvårdsregionen verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet inom de fyra Norrlandstingen. Samarbetet ska också skapa förutsättningar för kvalitativ och kvantitativ utveckling inom utbildningarna och de olika verksamhetsområdena. Avtalet ska gälla från tom Avtalet kommer att kompletteras med avtal mellan universitet och landsting om åtagande och ansvar för verksamhetsförlagd utbildning. Verksamhetsförlagd utbildning inom landstinget Det sker regelbundet träffar med landstingets personalavdelning och dess handläggare. Det som har diskuterades under året är nuvarande rutiner, förbättringsförslag, kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen och platstillgången. Idag har vi fel nivå på kontaktytor när platser inte finns. Under året har en utredning gjorts gällande utveckling av verksamhetsförlagd utbildning för sjukgymnaststudenter som har beställts av institutionen och Landstinget. Den rapporten beskriver väl den problematik som finns kring tillgången av platserna och kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen. Personal från Hälsovetenskap har presenterat vad som diskuterades från Högskoleverkets utvärderingsbesök. För att höja kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen efterfrågades institutionens krav/mål på NLL:s organisation. HLV har presenterat behovet av kliniska tjänster och huvudhandledare inom olika specialiteter samt även krav på att landstinget kan garantera att beställda platser tillhandahålls. Arbetet kommer att bedrivas tillsammans med NLL i projektform. Ett intensivt arbete med landstinget har genomförts för att få fram tillräckligt antal platser för sjukgymnaststudenterna. Detta gäller såväl våren och hösten Arbete pågår med att förhindra dessa onödiga diskussioner och arbete till våren Verksamhetsförlagd utbildning inom kommen Institutionen har träffat socialcheferna i länets kommuner och diskuterat den verksamhetsförlagda utbildningen. Ett förslag på avtal har tagits fram av HLV och har presenterats för kommunförbundet Norrbotten som föreslås bli samordnare mellan institutionen och kommunerna. Avtalet ska ha samma innehåll och struktur som avtalet mellan landstinget och universitetet. 9

10 När det gäller samarbetet med kommunerna återstår en hel del arbete. Idag finns inte en naturlig plattform för diskussioner. Institutionsgemensamma uppdrag Att som ett led i Bolognaanpassningen, utveckla kursplanerna så att mål finns för de kunskaper som studenten förväntas ha tillägnat sig i slutet av kursen (learning outcome). Vid 2006 års utgång ska samtliga kursplaner vara utvecklade så att de kan införas senast till kursstarten Det har inte varit möjligt att följa tidplanen enligt rektorsbeslut. En del arbete har försenats p g a flytten. Ämnesansvarig har det övergripande ansvaret för kursplanerna inom respektive ämne. Arbetet med kursplanerna pågår och kommer att vara klara och anpassade till hösten Att, tillsammans med universitetsförvaltningen, genomföra rekryteringsinsatser så att rekryteringsmålen för grundutbildningen nås. Institutionen har på egen hand genomfört aktiviteter i form av information via videokonferens till LKF och HÖN. Vidare har institutionen deltagit i en temakväll på lärcentra i Arvidsjaur. Under tiden april deltog institutionen vid aktiviteter både på gymnasium och inom vuxenutbildning samt på arbetsförmedlingen i Boden och Luleå. Avsikten var en breddad rekrytering och att främst satsa på yrkeshögskolan pedagogisk vägledning vid funktionshinder och till programmet social omsorg. Resultatet av årets ansökningssiffror var positiva för de flesta programmen. Sjuksköterske-, sjukgymnast- och specialistutbildningarna visar ett ökat söktryck jämfört med år Receptarieprogrammet visar en relativt kraftigt nedgång jämfört med föregående år vilket troligtvis är en konsekvens av att Apoteket har haft stora neddragningar i verksamheten vilket har gett negativ publicitet för programmet. Sociala omsorgsprogrammet visar också en kraftig nedgång och det beror på att år 2005 sökte studenterna till socionomprogrammet. Söktrycket för sociala omsorgsprogrammet är något lägre än Lågt söktryck för programmet pedagogisk vägledning vid funktionshinder innebar ett nollintag år Antal sökande och registrerade: 2006 Antal platser Antal registrerade Kvarstår 2007 Program 1:a hand/plats Arena livsstil, hälsa och teknik 0+1,0+0, sg+ 2 ssk 9+2 -arbetsterapeut, -sjukgymnast- sjuksköterska Arbetsterapeutprogrammet 2, Pedagogisk vägledning vid funktionshinder 1, Receptarieprogrammet 1, Röntgensjuksköterskeprogrammet 0 Sjukgymnastprogrammet 3, Sjuksköterskeprogrammet 3, Specialistsjuksköterskeutbildning distriktssköterska Specialistsjuksköterskeutbildning akutsjukvård, anestesi Specialistsjuksköterskeutbildning akutsjukvård, intensiv Specialistsjuksköterskeutbildning akutsjukvård, operation Specialistsjuksköterskeutbildning akutsjukvård, ambulans Specialistsjuksköterskeutbildning hälso- och sjukvård för barn Sociala omsorgsprogrammet 2,

11 När det gäller antagning av nya studenter finns förbättringar att göra till nästa antagning. HLV har haft ett högt söktryck med många reserver på sjuksköterskeprogrammet, sjukgymnastutbildningarna och specialistutbildningarna. Överintag borde ha skett med 10-20% eftersom det sker en del avhopp under utbildningens gång. När det gäller övriga program har programansvariga varit i kontakt med antagningen utifrån att intresserade studenter har hört av sig. Tillvägagångssättet kring reservantagningen anses inte ha fungerat tillfredsställande vilket har medfört att programmen inte har fyllt fler platser. Möte har skett med antagning för att beskriva den problematik som beskrivits ovan. Det handlar om att få förståelse för distansstudenterna och deras studiestart och att två veckor in på terminen är ett bra mått för antagningen men två veckor efter studiestart för distansstudenterna. Utifrån erfarenheter från föregående år har arbete skett på institutionen med att ta fram åtgärder för studenter som kommer in senare i utbildningen. HLV har utvecklat programmet hälsovägledning under 2006 som kommer att starta hösten Att uppnå examensmålet för forskarutbildning, vilket är 5 poäng för 2006 och 9 poäng för Examensmålet för forskarutbildningen 2006 har sänkts med 2,5 poäng. Två licentiatexamen som planerats 2006 har flyttats fram till En planerad doktorsexamen har flyttats fram till våren 2007 pga sjukdom. En planerad licentiatexmaen har haft mittseminarium och går direkt till doktorsexamen istället. Examensmålet för har justerats till 11,5. Namn Examen Examensdatum Poäng Åsa Engström Licexamen ,5 Inger Jacobsson Doktorsexamen ,0 Karl Elling-Ellingsen Doktorsexamen ,0 S:a 2,5 Arbete har skett med handledarna för att stödja processen i slutet av forskarutbildningen. Att uppnå målet för externfinansiering av forskning inkl uppdragsforskning, vilket är 5,8 mnkr för 2006 och 12,6 mnkr för Externfinansieringen blev 1,3 mnkr vilket innebär att vi inte har nått målet för externfinansiering Förskotterade medel uppgick till 2,2 mnkr vilket är en ökning med 0,9 mnkr jämfört med föregående år. Institutionen arbetar intensivt med forskningsansökningar och 26 stycken har skickats in under 2006 varav sju stycken är beviljade. För att stimulera arbetet med att skriva forskningsansökningar utgår ett anslag på 30 tkr för en ansökan på 500 tkr och mer och 15 tkr för en ansökan på tkr. Externfinansieringen är starkt kopplad till uppbyggnaden av institutionens forskningsverksamhet samt den stora satsningen på kompetensutveckling. Vi arbetar med projekt inom CDH. En stor del av externfinansieringen sker genom CDH vilket inte redovisas i dessa siffror. Forskargrupperna på institutionen arbetar inom de prioriterade forskningsmiljöerna inom filosofiska fakulteten som nu är utvecklingsområden för att skapa bättre förutsättningar för en bättre extern finansiering. Ökad andel disputerade lärare och tillskott av forskarassistenter kommer också att underlätta arbetet med externfinansiering. Målet för bedömer vi att vi ska klara. Institutionens ansökningar 2006: Finansiär: Antal inlämnade Antal beviljade Vetenskapsrådet 5 Vinnova Vinnvård* 1 Gått vidare till steg 2 Fas 2 Svenska företag 3 1 Svenska stiftelser 6 3 KK-/MISTRA/SSF/STINT 1 EU-medel interreg 1 1 Utländska företag, org 1 Övriga bidragsintäkter *Vinnvård är ett anslag som både Vinnova och Vårdalstiftelsen står bakom. 11

12 Att bedriva en verksamhet i ekonomisk balans som innebär att institutionens egna kapital ska uppgå till 27 mnkr vid utgången av Institutionens uppdrag för 2006 är att redovisa ett ekonomiskt resultat på 2 mnkr. Institutionens eget kapital kommer att vara 27 mnkr vid utgången av HLV:s resultat uppgick till 0,9 mnkr att jämföras med -2,4 mnkr vid prognos nummer två. Avvikelserna finns främst inom grundutbildningen där intäkterna var 2,4 mnkr högre än beräknat samt driftskostnaderna som var 1,4 mnkr lägre än beräknat. Kostnaderna för flytten av institutionen blev 414 tkr lägre och kostnader för konsulter och den verksamhetsförlagda utbildningen var också för högt beräknat. Analys av avvikelsen på grundutbildningen; Grundutbildning; tkr Grundutbildning hst utfall jämfört med prognos 889 hst Grundutbildning Diff vb Internt Bologna anslag 280 S:a 2399 En utredning har tagits fram gällande en framtida utbyggnad av grundutbildningen och hur den kommer att påverka institutionens och avdelningarnas framtida ekonomi. En analys har också skett av varje avdelnings grundutbildning. Analysen visar nuläget och hur ekonomin kommer att påverkas av en framtida utbyggnad. Analysen visar även hur varje avdelning kommer att påverka av framtida kända personalförändringar. Analysen visar också avdelningens känslighet för framtida förändringar. Underfinansierad verksamhet inom grundutbildningen finns på avdelningarna arbetsterapi, sjukgymnastik och social omsorg. Avdelningen omvårdnad kommer att ha ett underskott år 2007 men ökar kraftigt under Varje avdelning har fått ett uppdrag enligt prefektbeslut att ta fram förslag på två nya fristående kurser, förslag på nya program och nya specialistutbildningar. Om inte expansion är möjligt för den verksamhet som är underfinansierad ska avdelningen presentera vilka åtgärder som ska vidtas för att ekonomisk balans ska uppnås. Detta ska följas upp våren Besparingar har skett inom nedanstående områden: - Antalet videokonferenser har minskat kraftigt pga en utökad användning av Marratech. Kostnaderna för användningen av Marratech är betydligt lägre än att använda videokonferensteknik. - Konsultkostnaderna minskar pga nyanställningar. - Fristående kurser med lågt antal sökande har inte startat. - Nollintag på programmet pedagogisk vägledning vid funktionshinder. - Ej förlängning av vikariat och minskat antal arvodister. - Översyn och uppsägning av lokaler har skett. - Driftskostnaderna har minskat generellt. Program och arenor Att vidta åtgärder som möjliggör för fler studenter att ta examen på program. En analys har skett av hur många studenter som är kvar respektive termin i förhållande till antagna studenter. Den analysen visar när avhoppen sker och visar också skillnader mellan de olika programmen. Examenskvoten : Program Arbetsterapeutprogrammet 54% 68% 55% 62% 60% Receptarieprogrammet % 86% 80% Röntgensjuksköterskeprogrammet - 68% 69% 42% 58% Sjukgymnastprogrammet 83% 79% 68% 105% 84% Sjuksköterskeprogrammet 82% 76% 91% 77% 82% Social omsorgsprogrammet 65% 93% 79% 58% Specialistutbildning- distrikt 97% 21% 61% Specialistutbildning - anestesi 61% 67% 64% Specialistutbildning - intensiv 50% 93% 69% Specialistutbilding operation 62% 50% 56% Specialistutbildning ambulans 46% 89% 64% Specialistutbildning barn 81% 81% 12

Årsredovisning 2002 INNEHÅLL

Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Rektor har ordet..................................................... 3 Att få ihop det gamla och det nya..................................... 4 Det skapande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Innehåll Rektors förord 4 Verksamhetsåret 2005 i sammanfattning 6 Grundutbildningen 6 Forskningen 7 Övrigt 8 Ekonomiskt resultat 8 Grundutbildning 12 Högskolans

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2003

Uppsala universitets årsredovisning 2003 Årsredovisning 2003 17 februari 2004 UFV 2004/44 Regeringen Utbildningsdepartementet Uppsala universitets årsredovisning 2003 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2004

Uppsala universitets årsredovisning 2004 Regeringen Uppsala universitets årsredovisning 2004 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för 2004. Den överlämnas härmed till regeringen.

Läs mer

Umeå universitet Årsredovisning 2013

Umeå universitet Årsredovisning 2013 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS 1.3.8-19-14 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA

Läs mer

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST)

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST) Års redo visn ing 2012 Organisation Fakultetsnämnd Högskolestyrelse Rektor Internrevisionen Förvaltning Campussektionen Ekonomisektionen IT-sektionen Kommunikationssektionen Personalsektionen Rektors kansli

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 2 Innehåll 2014 i siffror 2014 förändring och nya möjligheter Året i korthet Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Kvalitet

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

ÅRS REDO 2011 VISNING

ÅRS REDO 2011 VISNING ÅRS REDO 2011 VISNING årsredovisning 2011 högskolan i skövde innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans

Läs mer

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet Ärende 10 2012-02-17 Universitetsstyrelsen Dnr: LNU 2011/547 Årsredovisning 2011 för Linnéuniversitetet 1 BESLUT Dnr LNU 2011/547 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitet verksamhetsår 2011

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2002

Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2002 Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2002 Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 februari 2003 att godkänna föreliggande årsredovisning för Linköpings universitet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan i Borås Årsredovisning 2013 Inledning Högskolan i Borås Medarbetare Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE KARLSTADS UNIVERSITETs ÅRSREDOVISNING 2012 Diarienummer: C2013/107 Redaktör: Rolf Johansson Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2013 VERKSAMHET SOM

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 213 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 4 procent av den medicinska akademiska

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2013 (Dnr 1-583/2013) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

20 årsredo 11 visning

20 årsredo 11 visning 211 årsredovisning 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter......

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Innehåll 2011 i siffror Rektors sammanfattning 3 Högskolan Kristianstad 4 Högskolans organisation 4 Högskolans strategi 6 Kvalitetsarbete 7 Pedagogisk förnyelse

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE Diarienummer: C2015/95 Redaktör: Magnus Byman Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Rektor har ordet 6 Studentkåren

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier Umeå universitet Umeå centrum för genusstudier 2011-02-02 Verksamhetsplan 2011 Umeå centrum för genusstudier NULÄGESRAPPORT Visioner, mål och strategier UCGS vision är att under 2011 - Fortsätta att utveckla

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

S R E D O V IS N IN G

S R E D O V IS N IN G ÅRSREDOVISNING 2005 2 4 Reflexioner kring 2005 6 Studentkårens syn 7 Fokus på resultat 8 Utbildning i förnyelse 10 Grundutbildningen 15 Forskarutbildningen 19 Kvalitetsarbete 20 Pedagogisk utveckling 21

Läs mer