God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group"

Transkript

1 Bokslutskommuniké Avega Group AB (publ) God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group MSEK % Oktober december Omsättning 117,1 (105,0) MSEK 110 Rörelseresultat (EBIT) 6,7 (1,1) MSEK 100 Rörelsemarginal 5,7 (1,0) procent 90 Periodens resultat 4,1 (0,0) MSEK 80 Periodens resultat per aktie (före och efter utspädning) 0,25 ( 0,11) SEK Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,2 (22,3) MSEK Januari december 40 Omsättning 410,4 (403,3) MSEK 30 Rörelseresultat (EBIT) 27,0 (23,6) MSEK 20 Rörelsemarginal 6,6 (5,8) procent 10 Periodens resultat 19,8 (17,6) MSEK Periodens resultat per aktie (före och efter utspädning) 1,29 (1,15) SEK Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,8 (30,6) MSEK Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,10 kronor/ aktie. 0 5 Q1 Q2 Omsättning Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Rörelsemarginal Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi förmånen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo. För mer information, besök 0

2 Bokslutskommuniké God tillväxt i fjärde kvartalet Under det fjärde kvartalet ökade Avega Groups omsättning med drygt 11 procent och uppgick till 117,1 MSEK jämfört med 105,0 MSEK under samma period. Rörelsemarginalen under kvartalet uppgick till 5,7 procent (inklusive kostnader för VD-skifte) i jämförelse med 1,0 procent för fjärde kvartalet. En relativt god marknad i kombination med våra insatser för att förbättra och effektivisera vår verksamhet är de primära orsakerna till det förbättrade resultatet. Mest glädjande är att vi blivit fler medarbetare och fått ett fördjupat förtroende från våra kunder vilket resulterade i en god omsättningsökning under det fjärde kvartalet. För helåret nådde vi en omsättning om 410,4 MSEK jämfört med 403,3 MSEK under vilket innebär en tillväxt om 1,8 procent. Rörelsemarginalen för helåret uppgick till 6,6 procent (inklusive engångskostnader), jämfört med 5,8 procent under föregående år. Under andra halvan av vände därmed bolaget tillbaka till organisk tillväxt med god lönsamhet vilket mestadels har präglat Avega Groups historia sedan bolaget grundades år Marknadsefterfrågan är generellt god och präglas av allt mognare kunder och leverantörer vilket leder till bättre projektgenomföranden. Professionella och kunniga köpare gynnar Avega Groups fokus på seniora specialistkonsulter där kompetens och kvalité ställs i en sund relation till pris. Kunderna strävar mot förbättrad och innovativ användning av IT för att öka sin försäljning, sänka sina kostnader och effektivisera sina affärsprocesser i syfte att stärka konkurrenskraften. Under kvartalet har vi haft en speciellt god efterfrågan inom Detaljhandel och Logistik/Transport. Även inom Bank- och Finans ser vi goda möjligheter framöver. Under året har vårt nya erbjudande inom affärssystemet Microsoft Dynamics tagits emot väl av kunderna. Vår etablering i Oslo går enligt plan och efterfrågan har hittills inte dämpats trots de frågetecken som finns i den norska ekonomin. Som en följd av vår incitamentsmodell, där nyckelpersoner i vissa av Avega Groups dotterbolag erbjuds minoritetsägande, har moderbolaget under året förvärvat minoritetsandelar i bolag där avtalstiden löpt ut. Denna strategi att attrahera entreprenöriella personer som utvecklar nya marknadserbjudanden är en nyckelkomponent i Avega Groups långsiktiga framgång. Under året har förvärv skett i sju dotterbolag, varav tre lite större, där minoritetsandelarna har uppgått till mellan 10 och 27 procent. Den totala köpeskillingen för återköpen uppgår till 17,5 MSEK. Förvärven påverkar kortsiktigt koncernens soliditet och kassalikviditet, men ökar på längre sikt utrymmet för framtida utdelningar till Avega Groups aktieägare. Efter drygt sju år i flera olika ledande befattningar inom företaget så har jag från och med 2015 axlat förtroendet som Avega Groups koncernchef. Jag ser fram emot att leda Avega Group där vi fortsatt gör skillnad genom våra seniora konsulter och tillsammans med våra kunder skapar ömsesidig framgång. Stockholm den 18 februari 2015 Jonas Bergh VD och koncernchef Avega Group 2

3 Bokslutskommuniké Marknad, kunder och medarbetare Trenden från föregående kvartal håller i sig och vi ser en god efterfrågan som väl matchar våra erbjudanden. Vi fortsätter att inleda samarbeten med intressanta företag och organisationer som står inför spännande utmaningar, samtidigt som vi får utökat förtroende hos flera av våra större kunder. Marknad Under det fjärde kvartalet såg vi liksom under det tredje, en ökad aktivitet bland våra kunder med en något ökad efterfrågan som resultat. De branscher som visat en positiv trend under kvartalet är Detaljhandel och Logistik/ Transport medan vi ser en viss minskning inom Telekom och Energi. Marknaden för konsulttjänster förväntas växa med ca 4 procent i värde under 2015*. Främst är det områden som spänner över såväl processer som teknik (såsom molnlösningar, BI, mobilitet samt realisering av organisationers digitala agenda) som står för tillväxten, områden som väl matchar Avega Groups kompetenser. Att driva dessa förändringar, ta fram strategier för förflyttningen, göra arkitekturen för de nya lösningarna, säkerställa en effektiv integration av dessa samt bidra till effektiv utveckling, är tjänster som Avega Group ofta ombeds att leverera, inte sällan som ett komplement till en global implementationspartner med offshoring-komponent i sin leverans. verkstadsföretag inletts, vilket bekräftar efterfrågan på vår specialistkompetens. Vi har under kvartalet sett fortsatt positiva signaler från våra kunder i regionerna Öresund och Väst, vilket återspeglas i god efterfrågan. Medarbetare Den genomgående höga kompetens- och erfarenhetsnivån hos Avega Groups medarbetare gör oss till en mycket kvalificerad leverantör. Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare till 369 (359). Avega Groups medarbetare har i genomsnitt tio års branscherfarenhet och medelåldern är 41 (41) år. Avega Group är ett kunskaps företag och framgångskonceptet bygger på kompetenta och engagerade medarbetare. Med vår höga andel specialist konsulter har vi idag en unik position på marknaden. *Källa: Radar Kunder Under kvartalet har samarbete med ett flertal intressanta företag och organisationer såsom Qliro (tidigare CDON), ett ledande leksaksföretag samt ett ledande Omsättning per bransch jan dec Omsättning per kundkategori jan dec 4% (*%) 6% (5%) 6% (10%) 7% (8%) 8% (15%) 9% (6%) 8% (11%) 28% (21%) Övriga kunder ( ) 13% i jmf. (13%) 11% ( ) (11%) ( * ) Detaljhandel Tillv. industri Telekom Logistik/transport Bank/finans Offentlig sektor Försäkring IT-service Energi Övrigt i jmf. Ingen jmf. för Övriga kunder med ramavtal/preferred partner Tio största kunder 35% (34%) 10% (10%) 55% (56%) Tio största kunder Övriga kunder med ramavtal/preferred partner Övriga kunder ( ) i jmf. 3

4 Bokslutskommuniké Utveckling av resultat och ställning under perioden januari december Koncernen Resultat oktober december Avega Groups nettoomsättning ökade till 117,1 (105,0) MSEK, vilket är en tillväxt med 11,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättning per anställd uppgick till 322 (294) KSEK. Rörelsens kostnader uppgick till 110,4 (104,0) MSEK. Den största kostnadsposten utgjordes av personalkostnader vilken uppgick till 96,8 (91,3) MSEK eller 82,7 (87,0) procent av nettoomsättningen. I posten personalkostnader ingår avtalsenliga kostnader i samband med VD-skifte om 2,4 MSEK. Fjärde kvartalet belastades av engångskostnader avseende omstrukturering i organisationen om 2,9 MSEK. Övriga rörelsekostnader uppgick till 13,6 (12,7) MSEK eller 11,6 (12,1) procent av nettoomsättningen. Rörelseresultat för perioden inklusive engångskostnader uppgick till 6,7 (1,1) MSEK med en rörelsemarginal om 5,7 (1,0) procent. Rörelseresultat för perioden exklusive engångskostnader uppgick till 9,1 (4,0) MSEK med en rörelsemarginal om 7,8 (3,8) procent. Resultat januari december Avega Groups nettoomsättning uppgick till 410,4 (403,3) MSEK, vilket är en ökning med 1,8 procent jämfört med föregående år. Omsättning per anställd uppgick till (1 117) KSEK. Rörelsens kostnader uppgick till 383,4 (379,7) MSEK. Den största kostnadsposten utgjordes av personalkostnader vilken uppgick till 339,6 (332,6) MSEK eller 82,7 (82,5) procent av nettoomsättningen. I posten personalkostnader ingår avtalsenliga kostnader i samband med VD-skifte om 2,4 MSEK. Föregående års personalkostnader belastades av engångskostnader avseende omstrukturering i organisationen om 2,9 MSEK. Övriga rörelsekostnader uppgick till 43,8 (47,1) MSEK eller 10,7 (11,7) procent av nettoomsättningen. Rörelseresultat för året inklusive engångskostnader uppgick till 27,0 (23,6) MSEK med en rörelsemarginal om 6,6 (5,8) procent. Rörelseresultat för året exklusive engångskostnader uppgick till 29,4 (26,5) MSEK med en rörelsemarginal om 7,2 (6,6) procent. Kassaflöde oktober december Kassaflödet från den löpande verksamheten om 33,2 (22,3) MSEK utgörs av ett positivt kassaflöde från rörelsen om 12,2 (3,4) MSEK och en förändring i rörelsekapitalet om 21,0 (18,9) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 5,0 ( 0,8) MSEK vilket huvudsakligen utgjordes av utbetalningar av köpeskillingar avseende återköp av andelar från innehav utan bestämmande inflytande. Periodens totala kassaflöde uppgick till 28,0 (21,5) MSEK. Resultat i sammandrag Q1 Q2 Q3 Q4 Ack. Q1 Q2 Q3 Q4 Ack. Nettoomsättning MSEK 104,5 104,8 84,0 117,1 410,4 109,6 109,1 79,6 105,0 403,3 Rörelseresultat MSEK 8,6 6,2 5,5 6,7 27,0 9,4 7,9 5,2 1,1 23,6 Resultat före skatt MSEK 8,6 6,2 5,3 6,5 26,6 9,4 8,0 5,3 1,1 23,7 Periodens resultat MSEK 6,7 4,8 4,1 4,1 19,8 7,3 6,2 4,1 0,0 17,6 Rörelsemarginal % 8,3 5,9 6,6 5,7 6,6 8,6 7,2 6,6 1,0 5,8 Omsättningstillväxt % 4,7 3,9 5,6 11,5 1,8 3,0 7,5 1,2 8,3 0,1 4

5 Bokslutskommuniké Utveckling av resultat och ställning under perioden januari december forts. Kassaflöde januari december Kassaflödet från den löpande verksamheten om 10,8 (30,6) MSEK utgörs av ett positivt kassaflöde från rörelsen om 18,6 (20,8) MSEK och en förändring i rörelsekapitalet om 7,8 (9,8) MSEK. Årets kassaflöde påverkades negativt av ökade betalningar av preliminär skatt, reglering av löneskatter avseende tidigare år samt utbetalning av omstruktureringskostnader som belastade föregående års resultat. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 16,2 ( 17,8) MSEK, påverkat av utdelning till aktieägare om 21,5 ( 14,9) MSEK, upptagande av banklån om 18,0 ( ) MSEK samt utbetalning av köpeskillingar avseende återköp av andelar från innehav utan bestämmande inflytande om 12,9 ( 3,1) MSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till 5,6 (12,8) MSEK. Finansiell ställning Under året avtalades återköp av andelar från innehav utan bestämmande inflytande i sju dotterbolag. Total köpeskilling var 17,5 (3,1) MSEK vilket har finansierats med ett banklån om 18,0 MSEK. Lånet amorteras i sin helhet under första kvartalet Återköp av minoritetsandelar påverkar koncernens eget kapital och soliditet. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 16,4 (35,4) MSEK. Koncernens soliditet uppgick till 13,6 (30,2) procent. Kassalikviditeten, kassa och korta fordringar i förhållande till korta skulder, var 114,2 (140,2) procent vid utgången av året. Likvida medel uppgick till 29,4 (35,0) MSEK. Därutöver har koncernen outnyttjade checkräkningskrediter om 30,0 (10,0) MSEK. Medarbetare Antalet anställda vid årets utgång uppgick till 369 (359) personer. Det genomsnittliga antalet anställda under året uppgick till 364 (361). Segment Avega Groups verksamhet följs upp och bedöms utifrån ett geografiskt perspektiv med indelning på var verksamheten finns; Stockholm, Öresund och Väst. Inom segment övrigt redovisas affärsverksamhet som inte ingår i befintliga segment och inte uppfyller de kvantitativa gränsvärden som krävs för att särredovisas som eget segment enligt IFRS 8. Segment Stockholm är Avega Groups största segment och inom segmentet återfinns samtliga tjänsteerbjudanden. Bland de största kunderna kan Sandvik, ComHem, Nordea, Ericsson samt Försvarsmakten nämnas. Inom segment Öresund återfinns tjänsteerbjudandena arkitektur/utveckling och IT-ledning och inom segment Väst återfinns tjänsteerbjudandena verksamhetsutveckling, projektledning, kravhantering och arkitektur. Segment Stockholm Resultat oktober december Segment Stockholms nettoomsättning uppgick till 102,3 (93,1) MSEK. Rörelseresultat för perioden var 7,2 (0,9) MSEK med en rörelsemarginal om 7,0 (1,0) procent. Resultat januari december Segment Stockholms nettoomsättning uppgick till 361,6 (356,4) MSEK. Rörelseresultat för perioden var 27,9 (24,7) MSEK med en rörelsemarginal om 7,7 (6,9) procent. Segment Öresund Resultat oktober december Segment Öresunds nettoomsättning uppgick till 8,1 (9,1) MSEK. Rörelseresultat för perioden var 0,9 (1,2) MSEK med en rörelsemarginal om 11,1 (13,2) procent. Resultat januari december Segment Öresunds nettoomsättning uppgick till 31,1 (34,8) MSEK. Rörelseresultat för perioden var 2,4 (3,1) MSEK med en rörelsemarginal om 7,7 (8,9) procent. Segment Väst Resultat oktober december Segment Västs nettoomsättning under oktober till december uppgick till 5,6 (2,8) MSEK. Rörelseresultat för perioden var 0,4 ( 1,0) MSEK med en rörelsemarginal om 7,1 procent (neg). 5

6 Bokslutskommuniké Utveckling av resultat och ställning under perioden januari december forts. Resultat januari december Segment Västs nettoomsättning under januari till december uppgick till 15,8 (12,1) MSEK. Rörelseresultat för perioden var 0,1 ( 4,3) MSEK med en rörelsemarginal om 0,6 procent (neg). Moderbolaget Avega Group AB ingår sedan 1 januari 2010 i skatterättslig kommission med följande dotterbolag: Avega Centro AB, Avega Enzo AB, Avega Kite AB, Avega Miundo AB, Avega Modero AB och Avega Senso AB. Avega Group AB tar således upp överskott/underskott från de dotterbolag som ingår i kommissionen. De vilande dotterbolagen Avega Primo AB och Avega Zenit AB har under fjärde kvartalet lämnat kommissionen samt avyttrats för likvidation. Resultat oktober december Moderbolagets omsättning uppgick till 129,2 (116,2) MSEK. Periodens resultat uppgick till 12,7 (5,7) MSEK. Resultat januari december Moderbolagets omsättning uppgick till 455,4 (443,3) MSEK. Årets resultat uppgick till 15,1 (12,8) MSEK. Finansiell ställning Under året avtalades återköp från innehav utan bestämmande inflytande i sju dotterbolag med en total köpeskilling om 17,5 (3,1) MSEK. Återköpen har finansierats med ett banklån om 18,0 MSEK som återbetalas under första kvartalet Vid årets slut uppgick moderbolagets egna kapital till 30,9 (32,8) MSEK och soliditeten var 23,0 (27,2) procent. Kassan uppgick till 28,9 (33,1) MSEK. Därutöver har moderbolaget outnyttjad checkräkningskredit om 30,0 (10,0) MSEK. 6

7 Bokslutskommuniké Aktien och ägarna Kursutveckling Avega Group hade vid periodens utgång aktie ägare och börsvärdet uppgick till 212 MSEK. Den 30 december uppgick betalkursen för Avega Groups aktie till 18,70 SEK. Sista betalkurs den 30 december uppgick till 25,90 SEK. Aktiekurs 1 oktober 30 december 30 Minskning av antalet röster Rosek Invest, huvudägaren till Avega Group, har meddelat att de planerar att dela upp sitt innehav av aktier i Avega Group mellan två nya aktiebolag under Inför delningen omvandlades stycken aktier av serie A till aktier av serie B. Det totala antalet röster minskade medan totalt antal aktier var oförändrat. Omvandlingen registrerades hos Bolagsverket den 2 december och verkställdes hos Euroclear den 5 december okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Aveg B (stängn kurs) OMX indexerat Avega Groups största aktieägare 30 december Namn Antal aktier Kapital % Röster % Rosek Invest AB1 ) ,8 58,0 PSG Small Cap ,0 4,4 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension ,0 2,8 Mats Schultze2 ) ,1 15,4 Nordea Investment Funds ,2 1,7 Eddaconsult AB ,8 1,1 Ulf Sundelin ,9 0,8 Fredric Broström ,8 0,7 Sven Engborg ,6 0,6 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,5 0,6 Jonas Bergh ,2 0,5 Creative Roses AB 3) ,1 0,4 Delsumma ,0 87,0 Övriga aktieägare ,0 13,0 Totala antalet aktier i bolaget ,00 100,00 1 Varav A-aktier. Rosek Invest AB ägs av Jan Rosenholm och Lars-Erik Eriksson. 2 Varav A-aktier. 3 Creative Roses AB ägs av Jan Rosenholm. 7

8 Bokslutskommuniké Övrig information Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Konjunktur- och konkurrensrisk Avega Group gynnas generellt av en stark konjunktur eftersom aktörerna då blir mer investeringsbenägna vilket skapar ökad efterfrågan. Omvänt innebär en svagare konjunktur risk för minskad efter frågan och/eller sänkta priser. Oavsett konjunktur kan bolaget möta konkurrens i form av andra bolag med liknande tjänster. Graden av konkurrens kan påverka Avega Groups beläggning och prisnivåer. Beroende av kompetenta medarbetare Avega Group är ett kunskapsföretag och därmed beroende av att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Konkur rensen om kvalificerade medarbetare är betydande och förlust av nyckelpersoner kan ha negativ inverkan på Avega Groups verk sam het och lönsamhet. Avega Group bemöter denna risk genom att erbjuda marknadsmässig ersättning, olika incitaments baserade ersättningsmodeller, aktiebaserade incitamentsprogram samt en företagskultur som innebär stora individuella utvecklingsmöjligheter. För ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Avega Groups årsredovisning. De risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen bedöms gälla även för nästkommande period och avser både koncernen och moderbolaget. Framtidsinriktad information Vi bedömer att den underliggande efterfrågan på våra tjänster är god och därmed är förutsättningarna för resultatförbättringar och fortsatt tillväxt goda. Avega Group lämnar inga resultatprognoser. Händelser under året Under året har Avega Group etablerat kontor i Norge samt utökat med en ny verksamhet inom Microsoft Dynamics. Avega Group tilldelades guldstatus av Microsoft inom kompetensområdet Application Development, i tillägg till den tidigare guld-statusen inom Collaboration and Content. Jonas Bergh utsågs till vice VD den 24 mars. Samtidigt meddelades att Jonas kommer att tillträda som VD vid årsskiftet Ett två-årigt ramavtal tecknades med Finansinspektionen gällande konsulttjänster inom ITarkitektur, systemdesign, systemutveckling, projektledning, testledning samt managementkonsulting. I december tillträdde Charlotte Thomsson som CFO och medlem i koncernledningen. Händelser efter periodens utgång Jonas Bergh tillträdde som VD och koncernchef för Avega Group den 1 januari. I början av året tecknades ett tvåårigt ramavtal, med option om ytterligare två år, med Svenska Spel avseende systemutveckling, IT-ledning och IT-arkitektur. Utdelning Avega Groups utdelningspolicy är att, med beaktande av bland annat Avega Groups kapitalstruktur, kassaflöde, likviditet och finansieringsbehov, årligen dela ut upp till 80 procent av vinsten efter skatt. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 1,10 kr per aktie för år, totalt 12,5 MSEK. Årsstämma 2015 Avega Groups årsstämma 2015 infaller den 4 maj 2015, kl , i Avega Groups lokaler, Grev Turegatan 11A, Stockholm. Kallelsen kommer att offentliggöras senast fyra veckor före detta datum genom ett pressmeddelande som kungörs i Post och Inrikes Tidningar, i Svenska Dagbladet samt publiceras på bolagets hemsida. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport, 4 maj 2015 Delårsrapport, 24 augusti 2015 Delårsrapport, 26 oktober 2015 Bokslutskommuniké, 17 februari 2016 Information i denna bokslutskommuniké är sådan som Avega Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari

9 Bokslutskommuniké Koncernens rapport över totalresultatet MSEK okt dec okt dec jan dec jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 117,1 105,0 410,4 403,3 117,1 105,0 410,4 403,3 Rörelsens kostnader Köpta tjänster 1,6 2,3 5,3 6,8 Övriga externa kostnader 11,8 10,1 37,7 39,4 Personalkostnader 96,8 91,3 339,6 332,6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 0,8 0,9 110,4 104,0 383,4 379,7 Rörelseresultat 6,7 1,1 27,0 23,6 Finansiella intäkter 0,0 0,1 0,2 0,3 Finansiella kostnader 0,2 0,0 0,6 0,1 Finansnetto 0,2 0,0 0,4 0,1 Resultat före skatt 6,5 1,1 26,6 23,7 Skatt 2,4 1,1 6,8 6,1 Periodens resultat 4,1 0,0 19,8 17,6 Övrigt totalresultat 0,0 0,0 Periodens övrigt totalresultat 0,0 0,0 Periodens totalresultat 4,1 0,0 19,8 17,6 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 2,9 1,2 14,7 13,1 Innehav utan bestämmande inflytande 1,2 1,2 5,1 4,6 Periodens resultat 4,1 0,0 19,8 17,6 Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 2,9 1,2 14,7 13,1 Innehav utan bestämmande inflytande 1,2 1,2 5,1 4,6 Periodens totalresultat 4,1 0,0 19,8 17,6 Genomsnittligt antal utestående aktier Resultat per aktie (före och efter utspädning) 0,25 0,11 1,29 1,15 9

10 Bokslutskommuniké Koncernens balansräkning MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,6 0,6 Materiella anläggningstillgångar 1,2 1,9 Summa anläggningstillgångar 1,8 2,5 Omsättningstillgångar Skattefordran 6,2 1,5 Kundfordringar 74,7 70,8 Övriga fordringar 0,2 0,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8,0 7,3 89,1 79,9 Likvida medel 29,4 35,0 Summa omsättningstillgångar 118,5 114,9 SUMMA TILLGÅNGAR 120,3 117,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1,1 1,1 Övrigt tillskjutet kapital 1,6 1,4 Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 9,1 28,0 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 11,8 30,6 Innehav utan bestämmande inflytande 4,6 4,8 SUMMA EGET KAPITAL 16,4 35,4 Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld 0,1 0,1 Summa långfristiga skulder 0,1 0,1 Kortfristiga skulder Banklån Not 4 18,0 Leverantörsskulder 7,1 10,9 Övriga skulder 50,1 40,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28,6 31,0 Summa kortfristiga skulder 103,8 82,0 SUMMA SKULDER 103,9 82,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 120,3 117,4 10

11 Bokslutskommuniké Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital ,1 1,2 29,3 31,7 3,9 35,6 Periodens resultat 13,1 13,1 4,6 17,6 Periodens övrigt totalresultat Periodens totalresultat 13,1 13,1 4,6 17,6 Utdelning 11,3 1 11,3 1 3,6 15,0 Kapitaltillskott från innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,1 Återköp från innehav utan bestämmande inflytande 3,0 3,0 0,1 3,1 Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner 0,2 0,2 0,2 Utgående eget kapital ,1 1,4 28,0 30,6 4,8 35,4 Ingående eget kapital ,1 1,4 28,0 30,6 4,8 35,4 Periodens resultat 14,7 14,7 5,1 19,8 Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens totalresultat 14,7 14,7 5,1 19,8 Utdelning 17,0 17,0 4,5 21,5 Kapitaltillskott från innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 Återköp från innehav utan bestämmande inflytande 16,7 16,7 0,8 17,5 Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner 0,2 0,2 0,2 Utgående eget kapital ,1 1,6 9,1 11,8 4,6 16,4 11

12 Bokslutskommuniké Koncernens kassaflödesanalys MSEK Den löpande verksamheten Resultat före skatt 6,5 1,1 26,6 23,7 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3,0 3,1 3,5 3,9 Betald inkomstskatt 2,7 0,8 11,5 6,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 12,2 3,4 18,6 20,8 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning ( )/Minskning (+) av rörelsefordringar 0,7 2,5 4,4 22,3 Ökning (+)/Minskning ( ) av rörelseskulder 21,7 21,4 3,4 12,5 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 21,0 18,9 7,8 9,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,2 22,3 10,8 30,6 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,2 0,2 Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare 17,0 11,3 Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande 4,5 3,6 Banklån 18,0 Kapitaltillskott från innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,1 Återköp från innehav utan bestämmande inflytande 5,2 1,0 12,9 3,1 Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner 0,2 0,2 0,2 0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5,0 0,8 16,2 17,8 Periodens kassaflöde 28,0 21,5 5,6 12,8 Likvida medel vid periodens början 1,4 13,5 35,0 22,3 Likvida medel vid periodens slut 29,4 35,0 29,4 35,0 Förändring likvida medel 28,0 21,5 5,6 12,8 12

13 Bokslutskommuniké Koncernens nyckeltal Omsättningstillväxt % 11,5 8,3 1,8 0,1 Rörelsemarginal % 5,7 1,0 6,6 5,8 Vinstmarginal % 3,5 0,0 4,8 4,4 Soliditet % 13,6 30,2 13,6 30,2 Kassalikviditet % 114,2 140,2 114,2 140,2 Medeltal anställda under perioden Omsättning per anställd KSEK Förädlingsvärde per anställd KSEK Antal utestående aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal utestående aktier Resultat per aktie (före och efter utspädning) SEK 0,25 0,11 1,29 1,15 Definitioner av nyckeltal Omsättningstillväxt Den procentuella försäljningsökningen i företaget för den gångna perioden jämfört med motsvarande tidigare period. Rörelsemarginal Periodens rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning. Vinstmarginal Periodens resultat i förhållande till periodens omsättning. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Omsättning per anställd Nettoomsättning i förhållande till medeltal anställda. Förädlingsvärde per anställd Rörelseresultat plus personalkostnader i förhållande till medeltal anställda. Resultat per aktie Periodens resultat i koncernen (hänförligt till moderbolagets aktieägare) dividerat med det genomsnittliga antalet aktier ute stående under året. Kassalikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder, utan justering för föreslagen utdelning. 13

14 Bokslutskommuniké Moderbolagets resultaträkning i sammandrag MSEK Nettoomsättning 129,2 116,2 455,4 443,3 Rörelsekostnader 130,3 116,4 453,5 434,5 Rörelseresultat 1,1 0,2 1,9 8,7 Finansnetto 14,7 12,8 14,8 13,0 Resultat efter finansiella poster 13,6 12,6 16,7 21,8 Bokslutsdispositioner 1,2 8,5 1,2 8,5 Resultat före skatt 12,4 4,1 15,5 13,3 Skatt 0,3 1,5 0,4 0,5 Periodens resultat 1 12,7 5,7 15,1 12,8 1 ) Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat. Avega Group AB ingår i skatterättslig kommission med följande dotterbolag: Avega Centro AB, Avega Enzo AB, Avega Kite AB, Avega Miundo AB, Avega Modero AB och Avega Senso AB. Avega Group AB tar således upp överskott/underskott från sina dotterföretag som ingår i kommissionen. 14

15 Bokslutskommuniké Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier 1,0 1,7 Andelar i koncernföretag 22,8 5,8 Summa anläggningstillgångar 23,8 7,5 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 81,7 79,7 Kassa och bank 28,9 33,1 Summa omsättningstillgångar 110,6 112,8 SUMMA TILLGÅNGAR 134,4 120,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 1,1 1,2 Fritt eget kapital 29,8 31,7 Summa eget kapital 30,9 32,8 Obeskattade reserver 0,2 0,3 Långfristiga skulder 0,8 1,0 Kortfristiga banklån Not 4 18,0 Övriga kortfristiga skulder 84,5 86,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 134,4 120,3 Poster inom linjen Ställda säkerheter Not 5 49,0 20,0 Eventualförpliktelser Inga Inga Avega Group AB ingår i skatterättslig kommission med följande dotterbolag: Avega Centro AB, Avega Enzo AB, Avega Kite AB, Avega Miundo AB, Avega Modero AB och Avega Senso AB. Avega Group AB tar således upp överskott/underskott från sina dotterföretag som ingår i kommissionen. Effekten i balansräkningen blir att moderbolaget har en långfristig skuld till sina dotterbolag för dotter bolagens aktiekapital och reservfonder. 15

16 Bokslutskommuniké Noter NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Därutöver tillämpas sedan den 1 januari IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang samt IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag. Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft under har någon effekt på koncernens redovisning. Det finns inga väsentliga skillnader mellan redovisade värden och verkliga värden för finansiella instrument i balansräkningen. De siffror som redovisas har i vissa fall avrundats, vilket innebär att tabeller och beräkningar inte alltid summerar. NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i uppskattningar är desamma som i senaste årsredovisningen. NOT 3 SÄSONGSVARIATIONER Konsultbranschen är beroende av antalet tillgängliga timmar, vilket kan variera mellan samma månader för olika år beroende på hur helger och ledigheter infaller. Detta innebär att det uppstår säsongsvariationer i försäljningen och resultatet. NOT 4 BANKLÅN Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Banklånen löper med en rörlig ränta och amorteras i sin helhet under första kvartalet NOT 5 STÄLLDA SÄKERHETER Som säkerhet för banklån har pantförskrivits aktier i dotterbolag till ett redovisat värde av 19,0 ( ) MSEK. Företagsinteckningar om 30,0 (20,0) MSEK har ställts som säkerhet för checkräkningskredit. NOT 6 EGET KAPITAL I maj beslutades att inrätta ett optionsprogram i syfte att behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare i ledande strategiska befattningar. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ( teckningsoptioner) kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt högst ,60 kronor fördelat på aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 SEK motsvarande en utspädningseffekt om maximalt 4,8 procent (2,4 procent per delprogram). Optionsprogrammet är uppdelat på två delprogram. Delprogram 1 tecknades i november och delprogram 2 tecknades i november. Köpoptionerna för Delprogram 2 har överlåtits till ett pris av 1,05 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt extern värdering. Programmet tecknades till 85 procent. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 22,22 SEK med lösenperiod Utfärdade köpoptioner har inte medfört någon utspädningseffekt per 31 december. Aktiekursen per 30 december uppgick till 18,70 SEK. 16

17 Bokslutskommuniké NOT 7 SEGMENTSRAPPORTERING Stockholm Öresund Väst Övrigt Koncernen MSEK Nettoomsättning från externa kunder 102,3 93,1 8,1 9,1 5,6 2,8 1,1 117,1 105,0 Nettoomsättning från andra segment Total nettoomsättning 102,3 93,1 8,1 9,1 5,6 2,8 1,1 117,1 105,0 Köpta tjänster 1,5 2,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,6 2,3 Övriga externa kostnader 9,0 8,1 1,4 1,3 1,0 0,7 0,4 11,8 10,1 Personalkostnader 84,4 81,7 5,8 6,6 4,1 3,0 2,5 96,8 91,3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Rörelseresultat 7,2 0,9 0,9 1,2 0,4 1,0 1,8 6,7 1,1 Finansiella intäkter 0,0 0,1 Finansiella kostnader 0,2 0,0 Finansnetto 0,2 0,1 Resultat efter finansiella poster 6,5 1,1 Skatt 2,4 1,1 Periodens resultat 4,1 0,0 Stockholm Öresund Väst Övrigt Koncernen MSEK Nettoomsättning från externa kunder 361,6 356,4 31,1 34,8 15,8 12,1 1,9 410,4 403,3 Nettoomsättning från andra segment Total nettoomsättning 361,6 356,4 31,1 34,8 15,8 12,1 1,9 410,4 403,3 Köpta tjänster 5,1 6,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 5,3 6,8 Övriga externa kostnader 28,9 31,4 4,9 5,2 2,8 2,7 1,1 37,7 39,3 Personalkostnader 298,9 292,8 23,7 26,2 12,8 13,6 4,2 339,6 332,6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,9 Rörelseresultat 27,9 24,7 2,4 3,1 0,1 4,3 3,4 27,0 23,6 Finansiella intäkter 0,2 0,3 Finansiella kostnader 0,6 0,1 Finansnetto 0,4 0,1 Resultat efter finansiella poster 26,6 23,7 Skatt 6,8 6,1 Periodens resultat 19,8 17,6 17

18 Bokslutskommuniké Intygande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att denna rapport ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Avega Group AB (publ) Organisationsnummer För ytterligare information, kontakta gärna: Jonas Bergh, VD och koncernchef, Avega Group tel: +46 (0) Denna rapport har inte varit föremål för en revisorsgranskning. Stockholm den 18 februari 2015 Anna Söderblom Katarina G Bonde Lars-Erik Eriksson Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Jan Rosenholm Styrelseledamot Gunnel Tolfes Styrelseledamot Jonas Bergh Verkställande direktör 18

19 Bokslutskommuniké Adresser Avega Group Grev Turegatan 11A Stockholm Tel Gustav Adolfs Torg Malmö Tel Kungstorget Göteborg Tel Filipstads Brygge Oslo Aker Brygge Business Centre, 2nd floor Tlf

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättning 566 MSEK (388) Rörelseresultat 38 MSEK (6) Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Resultat per aktie ökade med 14 procent

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 01 DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 Positiv resultateffekt från avyttring av Knowit Services Ökad omsättning på oförändrad marknad Positivt resultat i Finland JANUARI MARS 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Q4 2013 har varit förändringens år! Nya AllTele har förbättrat lönsamheten, betalat lån och kvartal fyra är tredje kvartalet i rad med ett positivt resultat! 2013 i sammandrag (jämförelsetal

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat

Sectras delårsrapport för första halvåret 2011/2012: Reavinst lyfter Sectras resultat 1(1) Pressmeddelande Linköping den 6 december Sectras delårsrapport för första halvåret /2012: Reavinst lyfter Sectras resultat IT och medicinteknikföretaget Sectra redovisar inklusive verksamhet under

Läs mer

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK.

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september Starkt resultat och 18% tillväxt i tredje kvartalet Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september Nettoomsättningen uppgick till 354,5 (301,4) MSEK, en tillväxt

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 01 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 God utveckling i Sverige, stabilt i Norge Starkt kassaflöde under kvartalet Oförändrad utdelning JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 2,9 PROCENT

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer