God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group"

Transkript

1 Bokslutskommuniké Avega Group AB (publ) God tillväxt i fjärde kvartalet för Avega Group MSEK % Oktober december Omsättning 117,1 (105,0) MSEK 110 Rörelseresultat (EBIT) 6,7 (1,1) MSEK 100 Rörelsemarginal 5,7 (1,0) procent 90 Periodens resultat 4,1 (0,0) MSEK 80 Periodens resultat per aktie (före och efter utspädning) 0,25 ( 0,11) SEK Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,2 (22,3) MSEK Januari december 40 Omsättning 410,4 (403,3) MSEK 30 Rörelseresultat (EBIT) 27,0 (23,6) MSEK 20 Rörelsemarginal 6,6 (5,8) procent 10 Periodens resultat 19,8 (17,6) MSEK Periodens resultat per aktie (före och efter utspädning) 1,29 (1,15) SEK Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,8 (30,6) MSEK Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,10 kronor/ aktie. 0 5 Q1 Q2 Omsättning Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Rörelsemarginal Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi förmånen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo. För mer information, besök 0

2 Bokslutskommuniké God tillväxt i fjärde kvartalet Under det fjärde kvartalet ökade Avega Groups omsättning med drygt 11 procent och uppgick till 117,1 MSEK jämfört med 105,0 MSEK under samma period. Rörelsemarginalen under kvartalet uppgick till 5,7 procent (inklusive kostnader för VD-skifte) i jämförelse med 1,0 procent för fjärde kvartalet. En relativt god marknad i kombination med våra insatser för att förbättra och effektivisera vår verksamhet är de primära orsakerna till det förbättrade resultatet. Mest glädjande är att vi blivit fler medarbetare och fått ett fördjupat förtroende från våra kunder vilket resulterade i en god omsättningsökning under det fjärde kvartalet. För helåret nådde vi en omsättning om 410,4 MSEK jämfört med 403,3 MSEK under vilket innebär en tillväxt om 1,8 procent. Rörelsemarginalen för helåret uppgick till 6,6 procent (inklusive engångskostnader), jämfört med 5,8 procent under föregående år. Under andra halvan av vände därmed bolaget tillbaka till organisk tillväxt med god lönsamhet vilket mestadels har präglat Avega Groups historia sedan bolaget grundades år Marknadsefterfrågan är generellt god och präglas av allt mognare kunder och leverantörer vilket leder till bättre projektgenomföranden. Professionella och kunniga köpare gynnar Avega Groups fokus på seniora specialistkonsulter där kompetens och kvalité ställs i en sund relation till pris. Kunderna strävar mot förbättrad och innovativ användning av IT för att öka sin försäljning, sänka sina kostnader och effektivisera sina affärsprocesser i syfte att stärka konkurrenskraften. Under kvartalet har vi haft en speciellt god efterfrågan inom Detaljhandel och Logistik/Transport. Även inom Bank- och Finans ser vi goda möjligheter framöver. Under året har vårt nya erbjudande inom affärssystemet Microsoft Dynamics tagits emot väl av kunderna. Vår etablering i Oslo går enligt plan och efterfrågan har hittills inte dämpats trots de frågetecken som finns i den norska ekonomin. Som en följd av vår incitamentsmodell, där nyckelpersoner i vissa av Avega Groups dotterbolag erbjuds minoritetsägande, har moderbolaget under året förvärvat minoritetsandelar i bolag där avtalstiden löpt ut. Denna strategi att attrahera entreprenöriella personer som utvecklar nya marknadserbjudanden är en nyckelkomponent i Avega Groups långsiktiga framgång. Under året har förvärv skett i sju dotterbolag, varav tre lite större, där minoritetsandelarna har uppgått till mellan 10 och 27 procent. Den totala köpeskillingen för återköpen uppgår till 17,5 MSEK. Förvärven påverkar kortsiktigt koncernens soliditet och kassalikviditet, men ökar på längre sikt utrymmet för framtida utdelningar till Avega Groups aktieägare. Efter drygt sju år i flera olika ledande befattningar inom företaget så har jag från och med 2015 axlat förtroendet som Avega Groups koncernchef. Jag ser fram emot att leda Avega Group där vi fortsatt gör skillnad genom våra seniora konsulter och tillsammans med våra kunder skapar ömsesidig framgång. Stockholm den 18 februari 2015 Jonas Bergh VD och koncernchef Avega Group 2

3 Bokslutskommuniké Marknad, kunder och medarbetare Trenden från föregående kvartal håller i sig och vi ser en god efterfrågan som väl matchar våra erbjudanden. Vi fortsätter att inleda samarbeten med intressanta företag och organisationer som står inför spännande utmaningar, samtidigt som vi får utökat förtroende hos flera av våra större kunder. Marknad Under det fjärde kvartalet såg vi liksom under det tredje, en ökad aktivitet bland våra kunder med en något ökad efterfrågan som resultat. De branscher som visat en positiv trend under kvartalet är Detaljhandel och Logistik/ Transport medan vi ser en viss minskning inom Telekom och Energi. Marknaden för konsulttjänster förväntas växa med ca 4 procent i värde under 2015*. Främst är det områden som spänner över såväl processer som teknik (såsom molnlösningar, BI, mobilitet samt realisering av organisationers digitala agenda) som står för tillväxten, områden som väl matchar Avega Groups kompetenser. Att driva dessa förändringar, ta fram strategier för förflyttningen, göra arkitekturen för de nya lösningarna, säkerställa en effektiv integration av dessa samt bidra till effektiv utveckling, är tjänster som Avega Group ofta ombeds att leverera, inte sällan som ett komplement till en global implementationspartner med offshoring-komponent i sin leverans. verkstadsföretag inletts, vilket bekräftar efterfrågan på vår specialistkompetens. Vi har under kvartalet sett fortsatt positiva signaler från våra kunder i regionerna Öresund och Väst, vilket återspeglas i god efterfrågan. Medarbetare Den genomgående höga kompetens- och erfarenhetsnivån hos Avega Groups medarbetare gör oss till en mycket kvalificerad leverantör. Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare till 369 (359). Avega Groups medarbetare har i genomsnitt tio års branscherfarenhet och medelåldern är 41 (41) år. Avega Group är ett kunskaps företag och framgångskonceptet bygger på kompetenta och engagerade medarbetare. Med vår höga andel specialist konsulter har vi idag en unik position på marknaden. *Källa: Radar Kunder Under kvartalet har samarbete med ett flertal intressanta företag och organisationer såsom Qliro (tidigare CDON), ett ledande leksaksföretag samt ett ledande Omsättning per bransch jan dec Omsättning per kundkategori jan dec 4% (*%) 6% (5%) 6% (10%) 7% (8%) 8% (15%) 9% (6%) 8% (11%) 28% (21%) Övriga kunder ( ) 13% i jmf. (13%) 11% ( ) (11%) ( * ) Detaljhandel Tillv. industri Telekom Logistik/transport Bank/finans Offentlig sektor Försäkring IT-service Energi Övrigt i jmf. Ingen jmf. för Övriga kunder med ramavtal/preferred partner Tio största kunder 35% (34%) 10% (10%) 55% (56%) Tio största kunder Övriga kunder med ramavtal/preferred partner Övriga kunder ( ) i jmf. 3

4 Bokslutskommuniké Utveckling av resultat och ställning under perioden januari december Koncernen Resultat oktober december Avega Groups nettoomsättning ökade till 117,1 (105,0) MSEK, vilket är en tillväxt med 11,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättning per anställd uppgick till 322 (294) KSEK. Rörelsens kostnader uppgick till 110,4 (104,0) MSEK. Den största kostnadsposten utgjordes av personalkostnader vilken uppgick till 96,8 (91,3) MSEK eller 82,7 (87,0) procent av nettoomsättningen. I posten personalkostnader ingår avtalsenliga kostnader i samband med VD-skifte om 2,4 MSEK. Fjärde kvartalet belastades av engångskostnader avseende omstrukturering i organisationen om 2,9 MSEK. Övriga rörelsekostnader uppgick till 13,6 (12,7) MSEK eller 11,6 (12,1) procent av nettoomsättningen. Rörelseresultat för perioden inklusive engångskostnader uppgick till 6,7 (1,1) MSEK med en rörelsemarginal om 5,7 (1,0) procent. Rörelseresultat för perioden exklusive engångskostnader uppgick till 9,1 (4,0) MSEK med en rörelsemarginal om 7,8 (3,8) procent. Resultat januari december Avega Groups nettoomsättning uppgick till 410,4 (403,3) MSEK, vilket är en ökning med 1,8 procent jämfört med föregående år. Omsättning per anställd uppgick till (1 117) KSEK. Rörelsens kostnader uppgick till 383,4 (379,7) MSEK. Den största kostnadsposten utgjordes av personalkostnader vilken uppgick till 339,6 (332,6) MSEK eller 82,7 (82,5) procent av nettoomsättningen. I posten personalkostnader ingår avtalsenliga kostnader i samband med VD-skifte om 2,4 MSEK. Föregående års personalkostnader belastades av engångskostnader avseende omstrukturering i organisationen om 2,9 MSEK. Övriga rörelsekostnader uppgick till 43,8 (47,1) MSEK eller 10,7 (11,7) procent av nettoomsättningen. Rörelseresultat för året inklusive engångskostnader uppgick till 27,0 (23,6) MSEK med en rörelsemarginal om 6,6 (5,8) procent. Rörelseresultat för året exklusive engångskostnader uppgick till 29,4 (26,5) MSEK med en rörelsemarginal om 7,2 (6,6) procent. Kassaflöde oktober december Kassaflödet från den löpande verksamheten om 33,2 (22,3) MSEK utgörs av ett positivt kassaflöde från rörelsen om 12,2 (3,4) MSEK och en förändring i rörelsekapitalet om 21,0 (18,9) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 5,0 ( 0,8) MSEK vilket huvudsakligen utgjordes av utbetalningar av köpeskillingar avseende återköp av andelar från innehav utan bestämmande inflytande. Periodens totala kassaflöde uppgick till 28,0 (21,5) MSEK. Resultat i sammandrag Q1 Q2 Q3 Q4 Ack. Q1 Q2 Q3 Q4 Ack. Nettoomsättning MSEK 104,5 104,8 84,0 117,1 410,4 109,6 109,1 79,6 105,0 403,3 Rörelseresultat MSEK 8,6 6,2 5,5 6,7 27,0 9,4 7,9 5,2 1,1 23,6 Resultat före skatt MSEK 8,6 6,2 5,3 6,5 26,6 9,4 8,0 5,3 1,1 23,7 Periodens resultat MSEK 6,7 4,8 4,1 4,1 19,8 7,3 6,2 4,1 0,0 17,6 Rörelsemarginal % 8,3 5,9 6,6 5,7 6,6 8,6 7,2 6,6 1,0 5,8 Omsättningstillväxt % 4,7 3,9 5,6 11,5 1,8 3,0 7,5 1,2 8,3 0,1 4

5 Bokslutskommuniké Utveckling av resultat och ställning under perioden januari december forts. Kassaflöde januari december Kassaflödet från den löpande verksamheten om 10,8 (30,6) MSEK utgörs av ett positivt kassaflöde från rörelsen om 18,6 (20,8) MSEK och en förändring i rörelsekapitalet om 7,8 (9,8) MSEK. Årets kassaflöde påverkades negativt av ökade betalningar av preliminär skatt, reglering av löneskatter avseende tidigare år samt utbetalning av omstruktureringskostnader som belastade föregående års resultat. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 16,2 ( 17,8) MSEK, påverkat av utdelning till aktieägare om 21,5 ( 14,9) MSEK, upptagande av banklån om 18,0 ( ) MSEK samt utbetalning av köpeskillingar avseende återköp av andelar från innehav utan bestämmande inflytande om 12,9 ( 3,1) MSEK. Periodens totala kassaflöde uppgick till 5,6 (12,8) MSEK. Finansiell ställning Under året avtalades återköp av andelar från innehav utan bestämmande inflytande i sju dotterbolag. Total köpeskilling var 17,5 (3,1) MSEK vilket har finansierats med ett banklån om 18,0 MSEK. Lånet amorteras i sin helhet under första kvartalet Återköp av minoritetsandelar påverkar koncernens eget kapital och soliditet. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 16,4 (35,4) MSEK. Koncernens soliditet uppgick till 13,6 (30,2) procent. Kassalikviditeten, kassa och korta fordringar i förhållande till korta skulder, var 114,2 (140,2) procent vid utgången av året. Likvida medel uppgick till 29,4 (35,0) MSEK. Därutöver har koncernen outnyttjade checkräkningskrediter om 30,0 (10,0) MSEK. Medarbetare Antalet anställda vid årets utgång uppgick till 369 (359) personer. Det genomsnittliga antalet anställda under året uppgick till 364 (361). Segment Avega Groups verksamhet följs upp och bedöms utifrån ett geografiskt perspektiv med indelning på var verksamheten finns; Stockholm, Öresund och Väst. Inom segment övrigt redovisas affärsverksamhet som inte ingår i befintliga segment och inte uppfyller de kvantitativa gränsvärden som krävs för att särredovisas som eget segment enligt IFRS 8. Segment Stockholm är Avega Groups största segment och inom segmentet återfinns samtliga tjänsteerbjudanden. Bland de största kunderna kan Sandvik, ComHem, Nordea, Ericsson samt Försvarsmakten nämnas. Inom segment Öresund återfinns tjänsteerbjudandena arkitektur/utveckling och IT-ledning och inom segment Väst återfinns tjänsteerbjudandena verksamhetsutveckling, projektledning, kravhantering och arkitektur. Segment Stockholm Resultat oktober december Segment Stockholms nettoomsättning uppgick till 102,3 (93,1) MSEK. Rörelseresultat för perioden var 7,2 (0,9) MSEK med en rörelsemarginal om 7,0 (1,0) procent. Resultat januari december Segment Stockholms nettoomsättning uppgick till 361,6 (356,4) MSEK. Rörelseresultat för perioden var 27,9 (24,7) MSEK med en rörelsemarginal om 7,7 (6,9) procent. Segment Öresund Resultat oktober december Segment Öresunds nettoomsättning uppgick till 8,1 (9,1) MSEK. Rörelseresultat för perioden var 0,9 (1,2) MSEK med en rörelsemarginal om 11,1 (13,2) procent. Resultat januari december Segment Öresunds nettoomsättning uppgick till 31,1 (34,8) MSEK. Rörelseresultat för perioden var 2,4 (3,1) MSEK med en rörelsemarginal om 7,7 (8,9) procent. Segment Väst Resultat oktober december Segment Västs nettoomsättning under oktober till december uppgick till 5,6 (2,8) MSEK. Rörelseresultat för perioden var 0,4 ( 1,0) MSEK med en rörelsemarginal om 7,1 procent (neg). 5

6 Bokslutskommuniké Utveckling av resultat och ställning under perioden januari december forts. Resultat januari december Segment Västs nettoomsättning under januari till december uppgick till 15,8 (12,1) MSEK. Rörelseresultat för perioden var 0,1 ( 4,3) MSEK med en rörelsemarginal om 0,6 procent (neg). Moderbolaget Avega Group AB ingår sedan 1 januari 2010 i skatterättslig kommission med följande dotterbolag: Avega Centro AB, Avega Enzo AB, Avega Kite AB, Avega Miundo AB, Avega Modero AB och Avega Senso AB. Avega Group AB tar således upp överskott/underskott från de dotterbolag som ingår i kommissionen. De vilande dotterbolagen Avega Primo AB och Avega Zenit AB har under fjärde kvartalet lämnat kommissionen samt avyttrats för likvidation. Resultat oktober december Moderbolagets omsättning uppgick till 129,2 (116,2) MSEK. Periodens resultat uppgick till 12,7 (5,7) MSEK. Resultat januari december Moderbolagets omsättning uppgick till 455,4 (443,3) MSEK. Årets resultat uppgick till 15,1 (12,8) MSEK. Finansiell ställning Under året avtalades återköp från innehav utan bestämmande inflytande i sju dotterbolag med en total köpeskilling om 17,5 (3,1) MSEK. Återköpen har finansierats med ett banklån om 18,0 MSEK som återbetalas under första kvartalet Vid årets slut uppgick moderbolagets egna kapital till 30,9 (32,8) MSEK och soliditeten var 23,0 (27,2) procent. Kassan uppgick till 28,9 (33,1) MSEK. Därutöver har moderbolaget outnyttjad checkräkningskredit om 30,0 (10,0) MSEK. 6

7 Bokslutskommuniké Aktien och ägarna Kursutveckling Avega Group hade vid periodens utgång aktie ägare och börsvärdet uppgick till 212 MSEK. Den 30 december uppgick betalkursen för Avega Groups aktie till 18,70 SEK. Sista betalkurs den 30 december uppgick till 25,90 SEK. Aktiekurs 1 oktober 30 december 30 Minskning av antalet röster Rosek Invest, huvudägaren till Avega Group, har meddelat att de planerar att dela upp sitt innehav av aktier i Avega Group mellan två nya aktiebolag under Inför delningen omvandlades stycken aktier av serie A till aktier av serie B. Det totala antalet röster minskade medan totalt antal aktier var oförändrat. Omvandlingen registrerades hos Bolagsverket den 2 december och verkställdes hos Euroclear den 5 december okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Aveg B (stängn kurs) OMX indexerat Avega Groups största aktieägare 30 december Namn Antal aktier Kapital % Röster % Rosek Invest AB1 ) ,8 58,0 PSG Small Cap ,0 4,4 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension ,0 2,8 Mats Schultze2 ) ,1 15,4 Nordea Investment Funds ,2 1,7 Eddaconsult AB ,8 1,1 Ulf Sundelin ,9 0,8 Fredric Broström ,8 0,7 Sven Engborg ,6 0,6 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,5 0,6 Jonas Bergh ,2 0,5 Creative Roses AB 3) ,1 0,4 Delsumma ,0 87,0 Övriga aktieägare ,0 13,0 Totala antalet aktier i bolaget ,00 100,00 1 Varav A-aktier. Rosek Invest AB ägs av Jan Rosenholm och Lars-Erik Eriksson. 2 Varav A-aktier. 3 Creative Roses AB ägs av Jan Rosenholm. 7

8 Bokslutskommuniké Övrig information Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Konjunktur- och konkurrensrisk Avega Group gynnas generellt av en stark konjunktur eftersom aktörerna då blir mer investeringsbenägna vilket skapar ökad efterfrågan. Omvänt innebär en svagare konjunktur risk för minskad efter frågan och/eller sänkta priser. Oavsett konjunktur kan bolaget möta konkurrens i form av andra bolag med liknande tjänster. Graden av konkurrens kan påverka Avega Groups beläggning och prisnivåer. Beroende av kompetenta medarbetare Avega Group är ett kunskapsföretag och därmed beroende av att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Konkur rensen om kvalificerade medarbetare är betydande och förlust av nyckelpersoner kan ha negativ inverkan på Avega Groups verk sam het och lönsamhet. Avega Group bemöter denna risk genom att erbjuda marknadsmässig ersättning, olika incitaments baserade ersättningsmodeller, aktiebaserade incitamentsprogram samt en företagskultur som innebär stora individuella utvecklingsmöjligheter. För ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Avega Groups årsredovisning. De risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen bedöms gälla även för nästkommande period och avser både koncernen och moderbolaget. Framtidsinriktad information Vi bedömer att den underliggande efterfrågan på våra tjänster är god och därmed är förutsättningarna för resultatförbättringar och fortsatt tillväxt goda. Avega Group lämnar inga resultatprognoser. Händelser under året Under året har Avega Group etablerat kontor i Norge samt utökat med en ny verksamhet inom Microsoft Dynamics. Avega Group tilldelades guldstatus av Microsoft inom kompetensområdet Application Development, i tillägg till den tidigare guld-statusen inom Collaboration and Content. Jonas Bergh utsågs till vice VD den 24 mars. Samtidigt meddelades att Jonas kommer att tillträda som VD vid årsskiftet Ett två-årigt ramavtal tecknades med Finansinspektionen gällande konsulttjänster inom ITarkitektur, systemdesign, systemutveckling, projektledning, testledning samt managementkonsulting. I december tillträdde Charlotte Thomsson som CFO och medlem i koncernledningen. Händelser efter periodens utgång Jonas Bergh tillträdde som VD och koncernchef för Avega Group den 1 januari. I början av året tecknades ett tvåårigt ramavtal, med option om ytterligare två år, med Svenska Spel avseende systemutveckling, IT-ledning och IT-arkitektur. Utdelning Avega Groups utdelningspolicy är att, med beaktande av bland annat Avega Groups kapitalstruktur, kassaflöde, likviditet och finansieringsbehov, årligen dela ut upp till 80 procent av vinsten efter skatt. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 1,10 kr per aktie för år, totalt 12,5 MSEK. Årsstämma 2015 Avega Groups årsstämma 2015 infaller den 4 maj 2015, kl , i Avega Groups lokaler, Grev Turegatan 11A, Stockholm. Kallelsen kommer att offentliggöras senast fyra veckor före detta datum genom ett pressmeddelande som kungörs i Post och Inrikes Tidningar, i Svenska Dagbladet samt publiceras på bolagets hemsida. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport, 4 maj 2015 Delårsrapport, 24 augusti 2015 Delårsrapport, 26 oktober 2015 Bokslutskommuniké, 17 februari 2016 Information i denna bokslutskommuniké är sådan som Avega Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari

9 Bokslutskommuniké Koncernens rapport över totalresultatet MSEK okt dec okt dec jan dec jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 117,1 105,0 410,4 403,3 117,1 105,0 410,4 403,3 Rörelsens kostnader Köpta tjänster 1,6 2,3 5,3 6,8 Övriga externa kostnader 11,8 10,1 37,7 39,4 Personalkostnader 96,8 91,3 339,6 332,6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 0,8 0,9 110,4 104,0 383,4 379,7 Rörelseresultat 6,7 1,1 27,0 23,6 Finansiella intäkter 0,0 0,1 0,2 0,3 Finansiella kostnader 0,2 0,0 0,6 0,1 Finansnetto 0,2 0,0 0,4 0,1 Resultat före skatt 6,5 1,1 26,6 23,7 Skatt 2,4 1,1 6,8 6,1 Periodens resultat 4,1 0,0 19,8 17,6 Övrigt totalresultat 0,0 0,0 Periodens övrigt totalresultat 0,0 0,0 Periodens totalresultat 4,1 0,0 19,8 17,6 Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 2,9 1,2 14,7 13,1 Innehav utan bestämmande inflytande 1,2 1,2 5,1 4,6 Periodens resultat 4,1 0,0 19,8 17,6 Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 2,9 1,2 14,7 13,1 Innehav utan bestämmande inflytande 1,2 1,2 5,1 4,6 Periodens totalresultat 4,1 0,0 19,8 17,6 Genomsnittligt antal utestående aktier Resultat per aktie (före och efter utspädning) 0,25 0,11 1,29 1,15 9

10 Bokslutskommuniké Koncernens balansräkning MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0,6 0,6 Materiella anläggningstillgångar 1,2 1,9 Summa anläggningstillgångar 1,8 2,5 Omsättningstillgångar Skattefordran 6,2 1,5 Kundfordringar 74,7 70,8 Övriga fordringar 0,2 0,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8,0 7,3 89,1 79,9 Likvida medel 29,4 35,0 Summa omsättningstillgångar 118,5 114,9 SUMMA TILLGÅNGAR 120,3 117,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1,1 1,1 Övrigt tillskjutet kapital 1,6 1,4 Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 9,1 28,0 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 11,8 30,6 Innehav utan bestämmande inflytande 4,6 4,8 SUMMA EGET KAPITAL 16,4 35,4 Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld 0,1 0,1 Summa långfristiga skulder 0,1 0,1 Kortfristiga skulder Banklån Not 4 18,0 Leverantörsskulder 7,1 10,9 Övriga skulder 50,1 40,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28,6 31,0 Summa kortfristiga skulder 103,8 82,0 SUMMA SKULDER 103,9 82,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 120,3 117,4 10

11 Bokslutskommuniké Rapport över förändringar i koncernens eget kapital MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Ingående eget kapital ,1 1,2 29,3 31,7 3,9 35,6 Periodens resultat 13,1 13,1 4,6 17,6 Periodens övrigt totalresultat Periodens totalresultat 13,1 13,1 4,6 17,6 Utdelning 11,3 1 11,3 1 3,6 15,0 Kapitaltillskott från innehav utan bestämmande inflytande 0,1 0,1 Återköp från innehav utan bestämmande inflytande 3,0 3,0 0,1 3,1 Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner 0,2 0,2 0,2 Utgående eget kapital ,1 1,4 28,0 30,6 4,8 35,4 Ingående eget kapital ,1 1,4 28,0 30,6 4,8 35,4 Periodens resultat 14,7 14,7 5,1 19,8 Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens totalresultat 14,7 14,7 5,1 19,8 Utdelning 17,0 17,0 4,5 21,5 Kapitaltillskott från innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 Återköp från innehav utan bestämmande inflytande 16,7 16,7 0,8 17,5 Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner 0,2 0,2 0,2 Utgående eget kapital ,1 1,6 9,1 11,8 4,6 16,4 11

12 Bokslutskommuniké Koncernens kassaflödesanalys MSEK Den löpande verksamheten Resultat före skatt 6,5 1,1 26,6 23,7 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3,0 3,1 3,5 3,9 Betald inkomstskatt 2,7 0,8 11,5 6,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 12,2 3,4 18,6 20,8 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning ( )/Minskning (+) av rörelsefordringar 0,7 2,5 4,4 22,3 Ökning (+)/Minskning ( ) av rörelseskulder 21,7 21,4 3,4 12,5 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 21,0 18,9 7,8 9,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,2 22,3 10,8 30,6 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,2 0,2 Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare 17,0 11,3 Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande 4,5 3,6 Banklån 18,0 Kapitaltillskott från innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,1 Återköp från innehav utan bestämmande inflytande 5,2 1,0 12,9 3,1 Inbetald premie vid utfärdande av aktieoptioner 0,2 0,2 0,2 0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5,0 0,8 16,2 17,8 Periodens kassaflöde 28,0 21,5 5,6 12,8 Likvida medel vid periodens början 1,4 13,5 35,0 22,3 Likvida medel vid periodens slut 29,4 35,0 29,4 35,0 Förändring likvida medel 28,0 21,5 5,6 12,8 12

13 Bokslutskommuniké Koncernens nyckeltal Omsättningstillväxt % 11,5 8,3 1,8 0,1 Rörelsemarginal % 5,7 1,0 6,6 5,8 Vinstmarginal % 3,5 0,0 4,8 4,4 Soliditet % 13,6 30,2 13,6 30,2 Kassalikviditet % 114,2 140,2 114,2 140,2 Medeltal anställda under perioden Omsättning per anställd KSEK Förädlingsvärde per anställd KSEK Antal utestående aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal utestående aktier Resultat per aktie (före och efter utspädning) SEK 0,25 0,11 1,29 1,15 Definitioner av nyckeltal Omsättningstillväxt Den procentuella försäljningsökningen i företaget för den gångna perioden jämfört med motsvarande tidigare period. Rörelsemarginal Periodens rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning. Vinstmarginal Periodens resultat i förhållande till periodens omsättning. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Omsättning per anställd Nettoomsättning i förhållande till medeltal anställda. Förädlingsvärde per anställd Rörelseresultat plus personalkostnader i förhållande till medeltal anställda. Resultat per aktie Periodens resultat i koncernen (hänförligt till moderbolagets aktieägare) dividerat med det genomsnittliga antalet aktier ute stående under året. Kassalikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder, utan justering för föreslagen utdelning. 13

14 Bokslutskommuniké Moderbolagets resultaträkning i sammandrag MSEK Nettoomsättning 129,2 116,2 455,4 443,3 Rörelsekostnader 130,3 116,4 453,5 434,5 Rörelseresultat 1,1 0,2 1,9 8,7 Finansnetto 14,7 12,8 14,8 13,0 Resultat efter finansiella poster 13,6 12,6 16,7 21,8 Bokslutsdispositioner 1,2 8,5 1,2 8,5 Resultat före skatt 12,4 4,1 15,5 13,3 Skatt 0,3 1,5 0,4 0,5 Periodens resultat 1 12,7 5,7 15,1 12,8 1 ) Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat. Avega Group AB ingår i skatterättslig kommission med följande dotterbolag: Avega Centro AB, Avega Enzo AB, Avega Kite AB, Avega Miundo AB, Avega Modero AB och Avega Senso AB. Avega Group AB tar således upp överskott/underskott från sina dotterföretag som ingår i kommissionen. 14

15 Bokslutskommuniké Moderbolagets balansräkning i sammandrag MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier 1,0 1,7 Andelar i koncernföretag 22,8 5,8 Summa anläggningstillgångar 23,8 7,5 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 81,7 79,7 Kassa och bank 28,9 33,1 Summa omsättningstillgångar 110,6 112,8 SUMMA TILLGÅNGAR 134,4 120,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 1,1 1,2 Fritt eget kapital 29,8 31,7 Summa eget kapital 30,9 32,8 Obeskattade reserver 0,2 0,3 Långfristiga skulder 0,8 1,0 Kortfristiga banklån Not 4 18,0 Övriga kortfristiga skulder 84,5 86,2 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 134,4 120,3 Poster inom linjen Ställda säkerheter Not 5 49,0 20,0 Eventualförpliktelser Inga Inga Avega Group AB ingår i skatterättslig kommission med följande dotterbolag: Avega Centro AB, Avega Enzo AB, Avega Kite AB, Avega Miundo AB, Avega Modero AB och Avega Senso AB. Avega Group AB tar således upp överskott/underskott från sina dotterföretag som ingår i kommissionen. Effekten i balansräkningen blir att moderbolaget har en långfristig skuld till sina dotterbolag för dotter bolagens aktiekapital och reservfonder. 15

16 Bokslutskommuniké Noter NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Därutöver tillämpas sedan den 1 januari IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang samt IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag. Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft under har någon effekt på koncernens redovisning. Det finns inga väsentliga skillnader mellan redovisade värden och verkliga värden för finansiella instrument i balansräkningen. De siffror som redovisas har i vissa fall avrundats, vilket innebär att tabeller och beräkningar inte alltid summerar. NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i uppskattningar är desamma som i senaste årsredovisningen. NOT 3 SÄSONGSVARIATIONER Konsultbranschen är beroende av antalet tillgängliga timmar, vilket kan variera mellan samma månader för olika år beroende på hur helger och ledigheter infaller. Detta innebär att det uppstår säsongsvariationer i försäljningen och resultatet. NOT 4 BANKLÅN Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Banklånen löper med en rörlig ränta och amorteras i sin helhet under första kvartalet NOT 5 STÄLLDA SÄKERHETER Som säkerhet för banklån har pantförskrivits aktier i dotterbolag till ett redovisat värde av 19,0 ( ) MSEK. Företagsinteckningar om 30,0 (20,0) MSEK har ställts som säkerhet för checkräkningskredit. NOT 6 EGET KAPITAL I maj beslutades att inrätta ett optionsprogram i syfte att behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare i ledande strategiska befattningar. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ( teckningsoptioner) kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt högst ,60 kronor fördelat på aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 SEK motsvarande en utspädningseffekt om maximalt 4,8 procent (2,4 procent per delprogram). Optionsprogrammet är uppdelat på två delprogram. Delprogram 1 tecknades i november och delprogram 2 tecknades i november. Köpoptionerna för Delprogram 2 har överlåtits till ett pris av 1,05 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt extern värdering. Programmet tecknades till 85 procent. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 22,22 SEK med lösenperiod Utfärdade köpoptioner har inte medfört någon utspädningseffekt per 31 december. Aktiekursen per 30 december uppgick till 18,70 SEK. 16

17 Bokslutskommuniké NOT 7 SEGMENTSRAPPORTERING Stockholm Öresund Väst Övrigt Koncernen MSEK Nettoomsättning från externa kunder 102,3 93,1 8,1 9,1 5,6 2,8 1,1 117,1 105,0 Nettoomsättning från andra segment Total nettoomsättning 102,3 93,1 8,1 9,1 5,6 2,8 1,1 117,1 105,0 Köpta tjänster 1,5 2,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,6 2,3 Övriga externa kostnader 9,0 8,1 1,4 1,3 1,0 0,7 0,4 11,8 10,1 Personalkostnader 84,4 81,7 5,8 6,6 4,1 3,0 2,5 96,8 91,3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Rörelseresultat 7,2 0,9 0,9 1,2 0,4 1,0 1,8 6,7 1,1 Finansiella intäkter 0,0 0,1 Finansiella kostnader 0,2 0,0 Finansnetto 0,2 0,1 Resultat efter finansiella poster 6,5 1,1 Skatt 2,4 1,1 Periodens resultat 4,1 0,0 Stockholm Öresund Väst Övrigt Koncernen MSEK Nettoomsättning från externa kunder 361,6 356,4 31,1 34,8 15,8 12,1 1,9 410,4 403,3 Nettoomsättning från andra segment Total nettoomsättning 361,6 356,4 31,1 34,8 15,8 12,1 1,9 410,4 403,3 Köpta tjänster 5,1 6,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 5,3 6,8 Övriga externa kostnader 28,9 31,4 4,9 5,2 2,8 2,7 1,1 37,7 39,3 Personalkostnader 298,9 292,8 23,7 26,2 12,8 13,6 4,2 339,6 332,6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,9 Rörelseresultat 27,9 24,7 2,4 3,1 0,1 4,3 3,4 27,0 23,6 Finansiella intäkter 0,2 0,3 Finansiella kostnader 0,6 0,1 Finansnetto 0,4 0,1 Resultat efter finansiella poster 26,6 23,7 Skatt 6,8 6,1 Periodens resultat 19,8 17,6 17

18 Bokslutskommuniké Intygande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att denna rapport ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Avega Group AB (publ) Organisationsnummer För ytterligare information, kontakta gärna: Jonas Bergh, VD och koncernchef, Avega Group tel: +46 (0) Denna rapport har inte varit föremål för en revisorsgranskning. Stockholm den 18 februari 2015 Anna Söderblom Katarina G Bonde Lars-Erik Eriksson Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Jan Rosenholm Styrelseledamot Gunnel Tolfes Styrelseledamot Jonas Bergh Verkställande direktör 18

19 Bokslutskommuniké Adresser Avega Group Grev Turegatan 11A Stockholm Tel Gustav Adolfs Torg Malmö Tel Kungstorget Göteborg Tel Filipstads Brygge Oslo Aker Brygge Business Centre, 2nd floor Tlf

God tillväxt och ökad vinst i första kvartalet för Avega Group

God tillväxt och ökad vinst i första kvartalet för Avega Group Avega Group AB (publ) God tillväxt och ökad vinst i första kvartalet för Avega Group Januari mars MSEK % 120 20 Omsättning 117,3 (104,5) MSEK 110 Rörelseresultat/EBIT 11,1 (8,6) MSEK 100 Rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt fokus på lönsam tillväxt för Avega Group

Fortsatt fokus på lönsam tillväxt för Avega Group Avega Group AB (publ) Fortsatt fokus på lönsam tillväxt för Avega Group Juli september MSEK % 120 20 Omsättning 84,0 (79,6) MSEK 110 Rörelseresultat (EBIT) 5,5 (5,2) MSEK 100 Rörelsemarginal 6,6 (6,6)

Läs mer

Ökad omsättning och rörelsemarginal för helåret 2015

Ökad omsättning och rörelsemarginal för helåret 2015 Bokslutskommuniké Avega Group AB (publ) Ökad omsättning och rörelsemarginal för helåret Oktober december MSEK % 120 20 Omsättning 111,8 (117,1) MSEK Rörelseresultat / EBIT 6,4 (6,7) MSEK Rörelsemarginal

Läs mer

Ökad vinst och tillväxt i andra kvartalet för Avega Group

Ökad vinst och tillväxt i andra kvartalet för Avega Group Delårsrapport januari juni Avega Group AB (publ) Ökad vinst och tillväxt i andra kvartalet för Avega Group MSEK % April juni 120 20 Omsättning 111,3 (104,8) MSEK 110 Rörelseresultat/EBIT 8,3 (6,2) MSEK

Läs mer

Fortsatt resultatförbättring i tredje kvartalet

Fortsatt resultatförbättring i tredje kvartalet Delårsrapport januari september Avega Group AB (publ) Fortsatt resultatförbättring i tredje kvartalet Juli september Omsättning 82,5 (84,0) MSEK Rörelseresultat/EBIT 7,0 (5,5) MSEK Rörelsemarginal 8,5

Läs mer

Ett starkt kvartal att bygga vidare från

Ett starkt kvartal att bygga vidare från Avega Group AB (publ.) Ett starkt kvartal att bygga vidare från Januari mars Omsättning 123,2 (110,9) MSEK Rörelseresultat/EBIT 14,0 (10,8) MSEK Rörelsemarginal 11,4 (9,8) procent Periodens resultat 10,8

Läs mer

Förbättrat resultat för Avega Group

Förbättrat resultat för Avega Group Avega Group AB (publ) Förbättrat resultat för Avega Group Januari mars MSEK % 120 20 Omsättning 104,5 (109,6) MSEK 110 Rörelseresultat (EBIT) 8,6 (9,4) MSEK 100 Rörelsemarginal 8,3 (8,6) procent 90 15

Läs mer

Stark avslutning på året

Stark avslutning på året Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Avega Group AB (publ.) Stark avslutning på året Oktober december Omsättning 118,4 (111,8) MSEK Rörelseresultat/EBIT 9,4 (6,4) MSEK Rörelsemarginal 8,0 (5,7) procent

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Mycket starkt resultat och ökad tillväxt för Avega Group

Mycket starkt resultat och ökad tillväxt för Avega Group Bokslutskommuniké Avega Group AB (publ) Mycket starkt resultat och ökad tillväxt för Avega Group Oktober december MSEK % Omsättning 110,9 (89,4) MSEK 120 20 Rörelseresultat (EBIT) 11,4 (11,0) MSEK 110

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fortsatt god lönsamhet för Avega Group

Fortsatt god lönsamhet för Avega Group Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september Avega Group AB (publ.) Fortsatt god lönsamhet för Avega Group Juli september Omsättning 84,6 (82,5) MSEK Rörelseresultat/EBIT 7,5 (7,0) MSEK

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Systemarkitektur. Systemintegration

Systemarkitektur. Systemintegration Strategisk Arkitektur Affärs-, informations-, integrationsoch lösningsarkitektur Implementation och stöd för ö etablering i av effektiv ki Avega Group BI-Governance, AB (publ) DW-arkitektur, ETL-utveckling,

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Systemintegration. Enterprise Web

Systemintegration. Enterprise Web IT-stöd för affärsprocesser, Implementation och stöd för ö etablering i av effektiv ki BI-Governance, DW-arkitektur, ETL-utveckling, rapportutveckling integrationsarkitektur, k Förvaltning och informationssäkerhet,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Systemintegration. Systemutveckling

Systemintegration. Systemutveckling IT-stöd för affärsprocesser, Implementation och stöd för ö etablering i av effektiv ki BI-Governance, DW-arkitektur, ETL-utveckling, rapportutveckling integrationsarkitektur, k tjänsteorienterad arkitektur

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Intäkter per marknad Okt - dec 2014 Okt - dec 2013 Jan - dec 2014 Jan - dec 2013

Intäkter per marknad Okt - dec 2014 Okt - dec 2013 Jan - dec 2014 Jan - dec 2013 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 Koncernrapport 20 februari 2015 31% omsättningstillväxt i Q4 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 31% till 11,4

Läs mer