Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp"

Transkript

1 Kursplaner för Kompletterande pedagogisk utbildning i musik 90 hp Musiklärarutbildningen Musikhögskolan i Malmö 2015 Utbildningsplan Kursplaner

2 Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79, LGKPN/1Ä79, LGKPN/1ÄGY, LGKPN/2Ä79, LAKPN/LIMU Fastställd: Reviderad: Programbeskrivning Den kompletterande pedagogiska utbildningen som ges vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet syftar till att komplettera tidigare tillägnade ämneskunskaper i särskilt utvalda undervisningsämnen i årskurs 7-9 i grund- och/eller gymnasieskolan eller motsvarande nivåer i vuxenutbildningen för att studenten ska kunna avlägga ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). De särskilt utvalda undervisningsämnena är: svenska, engelska, moderna språk, svenska som andra språk, matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och teknik. Utbildningen har två inriktningar; en mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 och en annan mot undervisning i gymnasieskolan. Utbildningen förutsätter att studenterna redan har tillägnat sig goda ämneskunskaper, kunskaper som säkras i en särskild antagningsprocess. De ämnesdidaktiska inslagen i samtliga kursplaner fungerar som anknytningspunkt mellan ämneskunskaper och yrkesroll. Det gör även den ämnesanknutna verksamhetsförlagda utbildningen och de kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan som är inriktningsspecifika. Studentens progression i yrkesrollen beskrivs i kursplanerna för verksamhetsförlagd utbildning som en utveckling från grundläggande kunskaper och färdigheter till studentens förmåga att ta ansvar för samtliga uppgifter som ingår i läraruppdraget och sin egen fortsatta utveckling i yrket. Övergripande utbildningsmål De övergripande utbildningsmålen är att studenten efter genomgången utbildning kan uppvisa: - goda ämnesdidaktiska och pedagogiska kunskaper och färdigheter för att kunna verka som lärare; - ett genomtänkt förhållningssätt till ungas och vuxnas lärande som möjliggör ett konstruktivt ledarskap; - kunskap och förmåga att verka i en internationell miljö; och: - en gedigen grund till en fortsatt professionell utveckling i läraryrkets alla delar.

3 Examensmål Högskoleförordningens examensbeskrivning avseende ämneslärarexamen (HF 1993:100, bil 2, SFS 2010:541) anger följande mål: Mål För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet. För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 och gymnasieskola förutsätts studenten i sina tidigare ämnesstudier ha visat sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Kunskap och förståelse För ämneslärarexamen ska studenten kunna: - visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för den verksamhet utbildningen avser och visa kännedom om vuxnas lärande; - visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen; - visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser; - visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap; - visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia,; och: - visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning. Färdigheter och förmåga För ämneslärarexamen ska studenten kunna: - visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser; - visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas; - visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik; - visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling; - visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling;

4 - visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov; - visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare; - visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna; - visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever; - visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten; - visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verk-samheten; och: - visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, samt visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen. Värderingsförmåga och förhållningssätt För ämneslärarexamen ska studenten kunna: - visa självkännedom och empatisk förmåga; - visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare; - visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling; och: - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. Självständigt arbete (examensarbete) För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 hp i ett eller två av de ämnen som studeras inom utbildningen. Utöver de i högskoleförordningen angivna målen ska följande lokala mål gälla. Lokala mål Kunskap och förståelse För ämneslärarexamen ska studenten: - kunna visa kunskap om skolans organisation och styrning i några icke-svenska utbildningssystem; - kunna visa kunskap om skolämnets historia och status i Sverige och i några andra länder;

5 - kunna visa kunskap och förståelse av lärares arbete, villkoren för lärares arbete och krav på samverkan som läraryrket kräver i Sverige och i några andra länder; - visa förståelse av ett internationellt och mångkulturellt perspektiv på kunskap och pedagogisk verksamhet; och: - kunna visa kunskap om forsknings- och utvecklingsarbete som riktar sig mot utbildningssystemet, lärandet, ämnet och undervisningen. Färdighet och förmåga För ämneslärarexamen ska studenten: - kunna utvärdera och följa upp arbetet och undervisningen i dialog med avnämarna och bidra till verksamhetens utveckling; - kunna undervisa på såväl svenska och i förekommande fall engelska samt ytterligare för ämnesinriktningen eventuellt relevant språk; och: - kunna förstå och konstruktivt samspela med internationella och mångkulturella avnämare. Värderingsförmåga och förhållningssätt För ämneslärarexamen ska studenten: - kunna visa ett professionellt förhållningssätt i arbetslivet och arbetsanknutna sociala relationer; - kunna reflektera kring genus, etnicitet och mångfald i den kommande yrkesrollen; och: - kunna visa förmåga att ge och ta emot respons på samt reflektera över sin VFU (verksamhetsförlagda utbildning). Innehåll och upplägg Den kompletterande pedagogiska utbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet innehåller 60 hp utbildningsvetenskapliga kärnkurser och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning. Inom ramen för de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna ges utrymme för ämnesdidaktiska studier i ämnen kopplade till den enskilde studentens ämneskunskaper. Studenten ska utveckla kompetenser i god ämneslärarverksamhet och ska kunna hantera arbetsuppgifter på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Studenten skall även tränas i kompetenser som rör reflektion och problemlösning för att kritiskt kunna analysera och konstruktivt kunna utveckla ämnesundervisningen. Utvecklingen av dessa kompetenser sker inom såväl de på campus som verksamhetsförlagda delarna av utbildningen. Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) Kurserna i den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyter till den kommande yrkesutövningen som ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan och omfattar följande: - skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna; - läroplansteori och didaktik;

6 - ämnesdidaktik; - vetenskapsteori och forskningsmetodik; - utveckling, lärande och specialpedagogik; - sociala relationer, konflikthantering och ledarskap; - bedömning och betygsättning; och: - utvärderings- och utvecklingsarbete. Studierna i de utbildningsvetenskapliga ämnena bedrivs inom ramen för tre kurser. Dessa kurser har särskilt utformats och placerats in med tanke på inriktningar och ämneskombinationer, mål, innehåll, arbetsformer och progression samt som ett stödjande, utvidgande och kvalificerande komplement till de ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska verksamhetsförlagda delarna av utbildningen. Tanken är att studenten genom studier inom denna del av utbildningen ska tillägna sig och utveckla sådana kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för att efter genomförd utbildning, aktivt kunna bidra till ämneslärarprofessionens fortsatta utveckling. Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp) Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 hp och består av forskningsanknuten och handledd verksamhetsförlagd utbildning på arbetsplatser i Sverige eller utomlands. För att studenten ska komma i kontakt med olika delar av skolåret och för att kunna bereda studenten en relevant placering är momenten i verksamhetsförlagd utbildning spridda över skolåret. För att studenten ska ges en konkret koppling mellan tidigare ämnesstudier och övriga moment i lärarutbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen kopplad till studentens ämne/ämnen. Introduktion, platsbesök och uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen har därmed en ämnesdidaktisk koppling. Progressionen i den verksamhetsförlagda utbildningen beskrivs som en utveckling från grundläggande kunskaper och färdigheter till studentens förmåga att ta ansvar för samtliga uppgifter som ingår i läraruppdraget och sin egen fortsatta utveckling i yrket. Internationell profil Den kompletterande pedagogiska utbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet har en särskild internationell profil och förbereder de blivande lärarna för ett yrke som präglas av internationella och mångkulturella inslag i skola och vardagsliv. Utbildningen förbereder för att verka som lärare i internationell miljö. Med detta avses i första hand lärararbete i skolor och program med internationell inriktning som följer svensk läroplan i eller utanför Sverige och i andra hand lärararbete inom andra länders utbildningssystem. Den internationella profilen framgår av 1) lärandemålen avseende kunskaper, färdigheter och värderingar och 2) utbildningens organisation som bland annat möjliggör internationellt studentutbyte, utlandsförlagd utbildning (VFU) och möjligheter till samverkan med lärare och studenter från andra länder under utbildningens gång. De verktyg som särskilt nyttjas är: - Kunskap om icke-svenska utbildningssystem ur ett komparativt perspektiv. I utbildningsvetenskaplig kärna ingår kunskap och förståelse om skolväsendets historia,

7 organisation och villkor. Här innefattas också några större icke-svenska utbildningssystem. - Utbildning i och på engelska. För att fungera som lärare i internationell miljö krävs god förmåga att undervisa på engelska. Även andra språk än engelska kan bli aktuella, beroende på ämnesinriktning och modersmålskunskaper hos studenten. - Studentutbyte som utgör det mest etablerade och skarpaste verktyget för att stärka internationaliseringen av lärarutbildningen. - Lärarutbyte och nätverksbyggande med utvalda universitet. Terminsöversikt för kompletterande pedagogisk utbildning, samtliga inriktningar utom musik (LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79, LGKPN/1Ä79, LGKPN/1ÄGY, LGKPN/2Ä79): Termin 1: Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola (30 hp) Fyra delkurser om vardera 7,5 hp, enligt följande: 1. Samhälleliga och organisatoriska villkor för lärarens arbete; 2. Utveckling och lärande; 3. VFU I; och: 4. Ledarskap i klassrummet. Termin 2: Ämnesläraren som reflekterande praktiker (30 hp): Fyra delkurser om vardera 7,5 hp, enligt följande: 1. Stöd till lärande; 2. VFU II; 3. Att kvalitetssäkra verksamheten; och: 4. Att beforska praktiken. Termin 3: Professionsutveckling och individuellt lärande (30 hp) Två delkurser om vardera 15 hp, enligt följande: 1. VFU III; och: 2. Ämnesdidaktiskt examensarbete. Terminsöversikt för kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning musik (LAKPN/LIMU): Termin 1: Läraryrket i samhälle och skola (30 hp) Kurser: 1. Samhälle skola- läraryrke 7,5 hp (LIML11) 2. Didaktik och VFU 15 hp (LIML12) 3. Forskning och i skolans vardag 7,5 hp (LIML13) Termin 2: Professionsinriktning (30 hp):

8 Kurser: 1. Lärande och ledarskap i skolan 7,5 hp (LIML21) 2. Relationer och lärande i grupp 7,5 hp (LIMP21) 3. Didaktik, specialpedagogik och forskningsmetodik 15 hp (LIMP22) Termin 3: Professionsutveckling och examensarbete (30 hp) Kurser: 1. Betygssättning, handlingsutrymme och VFU 15 hp (LIMP31) 2. Examensarbete 15 hp (LIMP32) Förkunskapskrav Förkunskapskraven till den kompletterande pedagogiska utbildningen är oavsett inriktning först kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Förkunskapskraven till den pedagogiska utbildningen med inriktning mot årskurs 7-9 är därutöver: - för ett ämne: högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 90 hp, inklusive ett självständigt vetenskapligt arbete om minst 15 hp. Med ämne avses relevant undervisningsämne i grundskolan. - för två ämnen: högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 90 hp, och minst 45 hp i det andra ämnet, inklusive ett självständigt vetenskapligt arbete om minst 15 hp. Med ämne avses relevant undervisningsämne i grundskolan. För undervisningsämnet svenska krävs alltid 90 hp. - för tre ämnen: högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 90 hp, och minst 45 hp vardera i de båda övriga ämnena, inklusive ett självständigt vetenskapligt arbete om minst 15 hp. Med ämne avses relevant undervisningsämne i grundskolan. För undervisningsämnet svenska krävs alltid 90 hp. De särskilda förkunskapskraven till den kompletterande pedagogiska utbildningen med inriktning mot gymnasieskolan är: - för ett ämne: högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 120 hp, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Med ämne avses relevant undervisningsämne i gymnasieskolan. För undervisningsämnet svenska krävs alltid 120 hp. - för två ämnen: högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 120 hp, och minst 90 hp i det andra ämnet, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Med ämne avses relevant undervisningsämne i gymnasieskolan. För undervisningsämnet svenska krävs alltid 120 hp.

9 Examina Studenter som uppfyllt förkunskapskraven för inriktningen mot undervisning i årskurs 7-9 i ett ämne och som har gått igenom den kompletterande pedagogiska utbildningen kan avlägga ämneslärarexamen på grundnivå. Den examen som erhålls är: Ämneslärarexamen för inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 i [här anges undervisningsämne], 180 hp (Degree of Bachelor of Arts/Science in Secondary education in [här anges undervisningsämne], 180 credits). Studenter som uppfyllt förkunskapskraven för inriktningen mot undervisning i årskurs 7-9 i två ämnen om 90 respektive 45 hp och som har gått igenom den kompletterande pedagogiska utbildningen kan avlägga ämneslärarexamen på grundnivå. Den examen som erhålls är: Ämneslärarexamen för inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 i [här anges undervisningsämne], 225 hp (Degree of Bachelor of Arts/Science in Secondary education in [här anges undervisningsämne], 225 credits). Studenter som uppfyllt förkunskapskraven för inriktningen mot undervisning i årskurs 7-9 i tre ämnen om 90, 45 och 45 hp vardera och som har gått igenom den kompletterande pedagogiska utbildningen kan avlägga ämneslärarexamen på avancerad nivå. Den examen som erhålls är: Ämneslärarexamen för inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 i [här anges undervisningsämne], 270 hp (Degree of Master of Arts/Science in Secondary education in [här anges undervisningsämne], 270 credits). Studenter som uppfyllt förkunskapskraven för inriktningen mot undervisning i gymnasieskolan i ett ämne och som har gått igenom den kompletterande pedagogiska utbildningen kan avlägga ämneslärarexamen på grundnivå. Den examen som erhålls är: Ämneslärarexamen för inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i [här anges undervisningsämne], 210 hp (Degree of Bachelor of Arts/Science in Upper Secondary education in [här anges undervisningsämne], 210 credits). Studenter som uppfyllt förkunskapskraven för inriktningen mot undervisning i gymnasieskolan i två ämnen och som har gått igenom den kompletterande pedagogiska utbildningen kan avlägga ämneslärarexamen på avancerad nivå. Den examen som erhålls är: Ämneslärarexamen för inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i [här anges undervisningsämne], hp (Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary education in [här anges undervisningsämne], credits). Övergångsregler Om programmet avvecklas eller avsevärt förändras har den studerande rätt att följa den programstruktur som denne blivit antagen till under nominell studietid samt ytterligare två terminer. Påbyggbarhet Högskolan Kristianstad och Lunds universitet eftersträvar påbyggbarhet mellan lärarutbildningen och andra ämnesstudier. Vid fortsatta studier vid annan högskola eller universitet görs bedömning av tillgodoräknande vid respektive högskola eller universitet.

10 Efter avslutad utbildning uppfyller studenter som erhållit en ämneslärarexamen på avancerad nivå de grundläggande behörigheterna för forskarstudier. Programutvärdering Programutvärdering sker i enlighet med av Nämnden för ämneslärarutbildningen utfärdade riktlinjer. Avrådan Se separat dokument.

11 Samhälle Skola Läraryrke Kurskod: LIML11 Nivå: G Högskolepoäng: 7,5 hp Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, Ändrad av: Utbildningsnämnden vid ML, Fördjupning i förhållande till examensförordningarna: Kursen ingår i den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) i musik med inriktning mot gymnasieskola Ämnen/delkurser: UVK1- Den mångdimensionella musikläraren, Intro- VFU Mål Efter avslutad kurs skall den studerande kunna redogöra för olika perspektiv på undervisning och lärande kunna beskriva hur olika musiklärartraditioner vuxit fram och hur de kommer till uttryck i undervisningssituationer kunna diskutera hur förändringar i samhället som i musiken kan påverka musikundervisningen ha goda kunskaper om hur musikläraren organiserar undervisningen, dels på en övergripande nivå i skolan, dels i de arbetsformer och arbetssätt som väljs i undervisningssituationen redogöra för hur språket kan användas som pedagogiskt redskap och problematisera och analysera vilka konsekvenser användningen av språket får på elevernas lärande och för lärarnas lärande av varandra i kollegiet. visa hur systematisk dokumentation och analys av undervisningen, samt reflektion över hur erfarenheter kan öka lärares handlingsutrymme och ge möjlighet till utveckling av verksamheten. kunna redogöra för läroplanernas och kursplanernas bakgrund och deras betydelse för elevers möjlighet till inflytande. utifrån styrdokument kunna redogöra för innebörder i skolans demokratiuppdrag samt genom exempel från verksamhet/undervisning kunna problematisera etiska dilemman i läraryrket. kunna observera och granska sitt kommande yrkesfält kunna urskilja och uttrycka samband mellan den egna lärandesituationen och den framtida yrkesrollen Kursinnehåll Olika perspektiv på undervisning och lärande Lärarens samhällsuppdrag enligt läroplaner Organisation av musikundervisning och arbetet i skolan Språket som pedagogiskt redskap Etik ur ett musiklärarperspektiv, lärarrollen i värdegrundsfrågor Introduktion till verksamhetsförlagd utbildning

12 Kursplaners funktion och betydelse i samverkan och för elevers möjlighet till inflytande VFU-intropraktik Undervisning och examination Kursen Den mångdimensionella musikläraren behandlas ur historisk synvinkel varvid studenterna också reflekterar över den egna erfarenheten. I det sammanhanget tolkas styrdokument, med särskild inriktning mot skolans demokratiuppdrag. Pedagogiska och etiska innebörder och dilemman som förekommer i lärares arbete diskuteras och problematiseras utifrån konkreta exempel från musikundervisning. I kursen förekommer olika arbetsformer för att bearbeta kursens mål och innehåll så som individuellt, par- och grupparbete, seminarier, föreläsningar, basgrupper mm. Kursens innehåll bearbetas genom reflektionsuppgifter, diskussioner, presentationer, artikelskrivande som publiceras på lärarutbildningens webbtidning men också i skapande och gestaltande uppgifter. Examinationen sker löpande genom skriftliga, muntliga, musikaliska och praktiska redovisningar och uppgifter individuellt och i grupp. Varje kurstillfälle innehåller en obligatorisk uppgift vars innehåll och form är kopplad till målen för kursen. Kursen examineras slutligen genom att studenterna skriver vars två artiklar som publiceras på lärarutbildningens webbtidning. I det sammanhanget ska studenterna granska och kommentera varandras artiklar. Betyg Godkänt eller Underkänt Förkunskapskrav Litteratur Bengtsson, P. (2014). Vad ska vi med skolan till? Pedagogiska Magasinet, nr 1/2014 Elmeroth, E., Eek-Karlsson, L., Olsson, R., & Valve, L-O. (2006). Från Kronos till Kairos mot en målstyrd skola. Lund: Studentlitteratur. (s ) Fjällström, R. (2006). Lärares yrkesetik. Lund: Studentlitteratur. (s ) Gunner, G. & Namli, E. (red.) (2005). Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga rättigheter. Lund: Studentlitteratur. (s.17-21, 35-55) Kupferberg, F. (2008). Läraryrkets kreativa uppdrag. I: Läraren i blickpunkten olika perspektiv på lärares liv och arbete. Pedagogiska magasinets skriftserie nr 7. Lärarförbundet. (s ) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Stockholm: Skolverket. Gymnasieskola Stockholm: Skolverket. Rostvall, A-L. & Selander, S. (2009). Design för lärande. Stockolm: Natur och Kultur. (s )

13 Rostvall, A-L. & West, T. (1998). Handlingsutrymme. Praktiskt utvecklingsarbete. Stockholm: KMH-Förlaget (s , ) Kursvärdering Kursen utvärderas formativt och/eller till vissa delar summativt vid kursens slut. Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs.

14 Didaktik och VFU Kurskod: LIML12 Nivå: G Högskolepoäng: 15 hp Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, Ändrad av: Utbildningsnämnden vid ML, Fördjupning i förhållande till examensförordningarna: Kursen ingår i den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) i musik med inriktning mot gymnasieskola Ämnen/delkurser: Ämnesdidaktik 2 och 3, ensembleledning, VFU Mål Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna, utifrån kunskap om olika praktiker inom undervisning, motivera egna val av arbetssätt, innehåll och didaktiska metoder för musik, instrumental- och sångundervisning för ungdomar i tonåren kopplat till motivation och övning kunskap om hur man skapar förutsättningar för elevernas delaktighet och möjligheter att påverka undervisningens innehåll och arbetssätt kunna visa på god kunskap om vad motivation är, hur motivation påverkar lärande och hur motivation kan stimuleras, individuellt såväl som i grupp kunna visa på god kunskap om ämnet övning och dess olika aspekter utifrån eleven, lärarrollen och omgivande miljöer ha reflekterat över framtida lärmiljöer och kopplingen till elever och undervisning i musik/instrument/sång samt formulerat egna undervisningsstrategier för detta ha kunskaper om den frivilliga musikundervisningens framväxt i Sverige och de olika förutsättningar som musik- och kulturskolor har idag ha uppmärksammat och reflekterat över musik- och kulturskolors utmaningar gällande alla barns rätt till kultur ha förstått principen för lotsning och dess konsekvenser ha reflekterat över, lärt om och skapat arbetsmodeller för elevens tidiga möten med not- och gehörslärande ha utvecklat sin förmåga att själv och tillsammans med andra, skapa goda lärandesituationer i gruppundervisning ha förvärvat kunskap om och förståelse för ensembleledarrollen och utvecklat fördjupad färdighet i hur man tillämpar dessa kunskaper kunna planera och genomföra ensemblelektioner på en nivå mellan nybörjaroch gymnasienivå, samt visa förmåga att reflektera över ensembleledarrollen på denna nivå visa god förmåga att anpassa undervisningen på ensembleinstrumenten och i

15 sång för olika kunskapsnivåer ha informerat sig om skolan, dess organisation, resurser och undervisning samt fått kännedom om handledarens eller arbetslagets terminsplanering, musikinstitutionens lokaler, instrument och utrustning i samråd med handledaren planerat och genomfört lektionsmoment visat förmåga att leda musikaliskt arbete individuellt och i grupp Innehåll biinstrument Grundläggande kunskaper om coachande förhållningssätt Motivation Övning Framtida lärmiljöer i instrumentalundervisning Svensk musik- och kulturskolas framväxt och nuläge Begreppet lotsning inom instrumental-/sångundervisning Nybörjaren och Gruppundervisning övning i att leda och instruera samt praktiskt spelande på såväl huvud- som reflektion och fördjupad diskussion om olika lärandesituationer didaktiska studier i ensemblespel VFU kontinuerlig Undervisningens genomförande Kursen innehåller föreläsningar, seminarier samt arbete individuellt och i grupp. Litteratur Ämnesdidaktik 2 Becker-Gruvstedt, M. (2012) Tid, gemenskap och uthållighet gör skillnad! Stockholm: Musikant, 1/12 sid. 8-9 ( 2 sidor) Hämtas som PDF på: Jørgensen, H. (2011) Undervisning i övning, En innføring for sang-og instrumentallärare. Oslo: Norsk Musikforlag A/S (kap. 5 och 6, 70 sidor) Gallway, T. (1975) Tennis det inre spelet, kompendie, s Andersson L. (2011) Coaching i undervisningen, två filmer på ITunesU, Lunds Universitet, Faculty of Fine and Performing Arts. Novak, A. (2012) Vi är redan på väg att lämna den historiska epok då kunskap var liktydigt med memorerande. Malmö: Sydsvenskan Hämtas på: Schenck, R. (2000) Spelrum - en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger. Göteborg: Bo Ejeby förlag (s , 45 sidor) Pink,D. (2011) Drive s , sv översättn Drivkraft Imagining the internet, PDF- rapport, Pew research center, Stenciler, PDF

16 Ämnesdidaktik 3 Becker, M. (1993) Instrumental musikundervisning och lotsning. Ett metodiskt problem i Musikhögskolans skrivserie Forskning och utveckling nr 1993:1. Sundin, B. (red.) (10 sidor) Skickas ut som PDF. Karlsson, J., Ödlund, R (2007) Traditioner i tiden - En studie av kommunala musikskolans verksamhetskultur. Kandidatuppsats. Luleå tekniska universitet: Institutionen för utbildningsvetenskap. (sid 1-11) Hämtas på: Schenck, R. (2000) Spelrum - en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger. Göteborg: Bo Ejeby förlag. (sid ) Köpes eller lånas på bibliotek. Boken finns inläst på DAISY för den som har tillgång till denna resurs. Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMOK (2011). Funktionsnedsättning Funktionsuppsättning. Boken om hur vi får en kulturskola för alla. (sid 6-25+kap11) Stockholm: (Köpes eller hämtas som PDF på: Aktuella artiklar, filmer och annat material kan tillkomma. Inspirationslitteratur kopplad till didaktisk planering: Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. (7-169) Köpes eller lånas på bibliotek. Boken finns inläst på DAISY för den som har tillgång till denna resurs. Inspirationslitteratur kopplad till begreppet lotsning: Doverborg, E., Pramling Samuelson, I. (2007) Att förstå barns tankar. Metodik för barnintervjuer. Stockholm: Liber (86 sidor) Köpes eller lånas på bibliotek. Boken finns inläst på DAISY för den som har tillgång till denna resurs. Inspirationslitteratur kopplad till gruppundervisning: Dehli, B.L., Fostås, O., Johnsen, K. (1980) Spille, synge, lære sammen. Instrumental- og vokalundervisning i grupper. Oslo: Aschehoug. (kap 9-10) Skickas ut som PDF. Examination Ämnesdidaktik 2 Examination sker individuellt och i grupp. Den första individuella uppgiften lämnas in några veckor efter kursstart och den andra uppgiften i samband med kursavslutning. Arbete och redovisning med gruppuppgifter sker i samband med lektionstillfällena. Individuella uppgifter kan också förekomma i de fall studenten missat obligatoriska föreläsningar. Gruppuppgifter examineras löpande under kursens gång. En skriftlig tentamen på litteraturdelar genomförs också. Individuell uppgift 1: Med utgångspunkt i kursens fem innehållsdelar ber vi dig skriva ett brev som är daterat januari 2013 där du beskriver de kunskaper, insikter, erfarenheter som du har skaffat under kursen och hur dessa kunskaper motiverar att du erhåller betyget godkänt i kursen. Brevet ska vara skrivet i imperfekt och beskriva något som redan har skett. Uttryck som jag vill, jag kommer att, jag ska osv är inte lämpliga för den här uppgiften. Istället fungerar uttryck som t.ex. "jag lärde mig..", "jag prövade och utvärderade", "jag gjorde", "jag utvecklade min syn på", "jag utvecklade min förmåga att", etc.

17 Beskriv vad som förändrade och utvecklade dig som pedagog, vilka nya insikter du förvärvade och hur du använde dina kunskaper och färdigheter, t.ex. under din VFU. Du kan beskriva vad som hände under höstterminen men också på ett djupare plan de känslor och de upplevelser du haft. Omfattning: ord (motsvarar ca 2-3 A4 i Times, 12pt) Uppgiften ska läggas in i din egen loggbok på UVK3-sajten senast onsdag i v.39. Individuell uppgift 2: I januari kommer du sedan att följa upp innehållet i ditt brev med en kortfattad individuell utvärdering av det som faktiskt hände i förhållande till beskrivningen i ditt brev. Omfattning: Max 1 A4, Times, 12 pt.utvärderingen ska läggas in i din egen loggbok på UVK3-sajten senast fredag i v.2. I delkursen ensembleledning tillämpas huvudsakligen fortlöpande examination men i vissa moment kan även slutexamination vara aktuell. Ämnesdidaktik 3 Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Examination sker fortlöpande i samband med undervisningen, och genom bedömning av en individuell portfolio, i vilken studenten samlat kursens skriftliga redovisningar och reflektionsuppgifter enligt den plan som presenteras vid kursstart. Examinationen av uppgifter, muntliga, skriftliga såväl som insamling av portfolio, individuella såväl som i grupp, utformas med utgångspunkt i delkursens mål.

18 Forskning i skolans vardag - KPU Kurskod: LIML13 Nivå: G Högskolepoäng: 7,5 hp Beslutad av: Utbildningsnämnden vid ML, Ändrad av: Utbildningsnämnden vid ML, Fördjupning i förhållande till examensförordningarna: Kursen ingår i den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) i musik med inriktning mot gymnasieskola Ämnen/delkurser: UVK 3, ämnesmetodik Mål Efter avslutad kurs skall den studerande Visa översiktliga kunskaper om ett urval kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder inom utbildningsvetenskap, däribland forskningsintervjuer, observation, enkätmetodik, portföljmetod och appreciative inquiry. Kunna redogöra deskriptivt för kvantitativa data samt göra enkla statistiska undersökningar och kunna analysera och kritiskt bedöma statistiska samband. Utifrån teoretiska perspektiv på kunskap, lärande och utveckling kunna formulera frågeställningar för forskningsprojekt med fokus på pedagogisk praxis där goda och kreativa miljöer för lärande kan etableras. Visa kunskaper om de fysiska, psykiska och sociala faktorer som påverkar ungdomars lärande, utveckling och socialisation i dagens skola och samhälle, särskilt utifrån genus-, klass-, och etnicitetsperspektiv. Med stöd i litteratur diskutera hur ungas utveckling och lärande påverkas av de skilda villkor de lever under och de varierade utbildningssituationer de verkar i, samt redovisa och värdera källorna. inhämtat god kunskap om instrumentalpedagogens arbetsfält, arbetsuppgifter och olika funktioner goda metodiska, pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper för att kunna skapa intresseväckande undervisning och positiva lärandesituationer med elever på olika instrumentala färdighetsnivåer, så att musiken blir meningsfull och en stimulerande del av elevernas liv Kursinnehåll Grundläggande kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder Enkätkonstruktion och bearbetning Portföljmetod Appreciative Inquiry Intervju och observation Intersektionalitet Utvecklingspsykologi Pedagogik, pedagogiskt arbete och didaktik studier av olika metoder, strategier och idéerna bakom dessa samt hur dessa förhåller sig till olika åldersgrupper och färdighetsnivåer tradition och förnyelse inom instrumentalundervisningen

19 lektionsplanering grupp- och gehörsspelsmetodik övningsmetodik Undervisning och examination Kursen innehåller kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder med relevans för musikpedagogik. Vidare innehåller kursen perspektiv på utveckling och lärande utifrån teorier om ungdomar och identitet. Kursens två perspektiv kopplas samman och fungerar som igångsättare och förberedelse för det första självständiga arbetet som skrivs inom ramen för musiklärarutbildningen. Undervisningen bedrivs i form av seminarier, litteraturstudier, grupparbeten och workshops. I kursen utvecklar deltagarna kunskaper i hur man systematiskt samlar in data och bearbetar dessa med hjälp av statistiska färdigheter. Enkätmetodik och datorprogrammet Excel tillämpas på data knuten till praxis. I de kursdelar som behandlar perspektiv på utveckling och lärande utvecklas kunskaper kring teorier om ungdomar och identitetsbildning. De teoretiska kunskaperna tillämpas genom en pilotstudie som kopplas till det självständiga arbetet som är knutet till studenternas erfarenheter av skola och undervisning. Pilotstudien är kvantitativ. I reflektionsarbetet utnyttjas kursens hemsida som ett forum för kollaborativt lärande. Examinationen sker både muntligt och skriftligt i form av olika uppgifter. Litteraturen examineras löpande genom skriftliga och muntliga uppgifter som utförs enskilt eller i grupp. Kursen examineras slutligen i två delar: dels i form av sammanställandet av en enkät, samt statistisk bearbetning av enkätens resultat och en muntlig redovisning i grupp. Dels genom att deltagarna enskilt lämnar in en plan för det självständiga arbetet. Denna plan ska ta sin utgångspunkt i de resultat som framkommit i de kvantitativt inriktade pilotstudierna som genomförts i kursen, kunskaperna i utveckling och lärande samt erfarenheter gjorda i skola och undervisning. Betyg Kursen betygsätts med Godkänd eller Underkänd. Förkunskapskrav Kursvärdering Kursen utvärderas formativt och/eller till vissa delar summativt vid kursens slut. Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer bör vara centrala. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. Litteratur

20 Arbetsmaterial kring Excel från Humanistlabbet, Lunds Universitet Ambjörnsson, F. (2003). I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront förlag. Claesdotter, A. (2011). Vill utmana ungas världar. Fotnoten 2/2011. Dzedina, A. (2011). Ett sätt att uttrycka sig Fotnoten 2/2011. Eljertsson, G. (1996). Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur. Elkind, D. (1981/1984). Det hetsade barnet att stressas in i vuxenvärlden. Stockholm: Natur och Kultur. Fangen, K., & Sellerberg, A-M. (2011). Många möjliga metoder. Lund: Studentlitteratur. Frisén, A. & Hwang, P. (red.) (2006). Ungdomar och Identitet. Stockholm: Natur och Kultur. Lumholdt, H. (2011). Identitet i orkesterform. Fotnoten 2/2011. Sanderoth, I., Werner, M., & Båth, S. (2009). Plats identitet lärande. Närområdesstudier i skolan. Lund: Studentlitteratur. Fördjupningslitteratur: Becevic, Z. (2009) Svenhammeds journaler. Stockholm: Alfabeta Bokförlag AB. Bjørndal, C. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber Claesson, S. (2007). Spår av teorier i praktiken. Lund: Studentlitteratur. Claesson, S. (2009). Lärares hållning. Lund: Studentlitteratur. Cooperrider, D. L., Whitney, D., & Stavros. J.M. (2011). The Appreciative Inquiry Handbook. For Leaders of Change. Richmond: ReadHowYouWant.com Ltd. Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. Lindström, L. (1994). Portföljmetodik i estetiska ämnen. Paper framlagt vid Nordisk förening för pedagogisk forskning. Naumann, C. (2009). Kulor i hjärtat. Stockholm: Pocketförlaget. Nordin, S. (2009). Natthimmel. Stockholm: Rabén & Sjögren. Wiklund, U. (1996). Portföljen: en modell för utveckling av musikutbildning. Stockholm: KMH förlaget.

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning, vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning, vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning, vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkod: LAÄ79/ LAÄGY Fastställd: 2011-05-20 Reviderad: 2014-05-13

Läs mer

Den mångdimensionella musikläraren

Den mångdimensionella musikläraren Ämneslärarutbildningen i musik Musikhögskolan i Malmö KURSPLAN 1 (3) UVK 1 Den mångdimensionella musikläraren Den mångdimensionella musikläraren Kurskod: Nivå: Beslutad av: Ändrad av: Högskolepoäng: Fördjupning

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet Programmets namn: Antal hp: 270/300/330 Nivå: Avancerad nivå Programkod: LAÄ79/LAÄGY Planen antogs: 2011-05-20

Läs mer

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

DOCH är sedan den 1 januari 2014 en del av Stockholms konstnärliga högskola (SKH). UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram i dans - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp Teacher Education Programme in Dance - in Upper Secondary Education, 300 credits Programkod: ÄMLÄR Fastställd

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Den mångdimensionella musikläraren

Den mångdimensionella musikläraren Ämneslärarutbildningen i musik Musikhögskolan i Malmö KURSPLAN 1 (3) UVK 1 Den mångdimensionella musikläraren Den mångdimensionella musikläraren Kurskod: Nivå: Beslutad av: Ändrad av: Högskolepoäng: Fördjupning

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Delkursplaner Ämne 2; Instrument/sång

Delkursplaner Ämne 2; Instrument/sång Delkursplaner Ämne 2; Instrument/sång Huvudinstrument 1 2 Huvudinstrument 2 4 Huvudinstrument 3 6 Ämnesmetodik - huvudinstrument 8 Ämnesdidaktik- huvudinstrument 10 Övningsundervisning- huvudinstrument

Läs mer

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Bridging Teacher Education Programme 90,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT17. Utbildningens mål Efterfrågan på lärare med

Läs mer

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet 300 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Avancerad nivå Ämneslärarprogrammet Programkod: LGÄYY Inriktningskod: Enma/Enre/Maen/Mare/Reen/Rema Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2011-02-18 Ämneslärarprogrammet

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

LAMB30, Självständigt arbete 1:1, 7,5 högskolepoäng Thesis 1:1, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

LAMB30, Självständigt arbete 1:1, 7,5 högskolepoäng Thesis 1:1, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Konstnärliga fakulteten LAMB30, Självständigt arbete 1:1, 7,5 högskolepoäng Thesis 1:1, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Programkod: Programmets benämning: LAKPF Kompletterande pedagogisk utbildning för sökande med examen på forskarnivå Secondary

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp)

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 3 0 0 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är reviderad och fastställd av Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Läs mer

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande:

Utbildningsplan. Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan. Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Musiklärarprogrammet Inriktning gymnasieskolan Programkod: Programmets benämning: LAAML Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan Music Teacher Education Programme

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits UTBILDNINGSPLAN Fastställd: 2011-12-08 Gäller från: HT12 Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Läs mer

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen

2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt Högskolelagen Preliminär utbildningsplann för Grundlärarprogrammet Denna preliminära utbildningsplann för Grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet är fastställd av Lärarutbildningsnämnden därstädess 2011-02-22.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:186 Utkom från trycket den 15 mars

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 Primary School teacher education, specialisation afterschool centres Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION

GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Sida 1 av 5 GRUNDLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2013-05-30 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Kompletterande pedagogisk utbildning Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning Programkod: Programmets benämning: LAKPU Kompletterande pedagogisk utbildning Secondary Education: Bridging Programme Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU-2016-00393 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13, 2013-05-16, 2014-03-20, 2015-04-08, 2016-02-16 och 2016-04-29. Senast reviderad 2016-05-20 Utbildningsplan

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6.

Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Degree of Master of Arts in Primary Education - School years 4-6 Omfattning: 240 högskolepoäng Programkod: LYGRM Nivå: Grund/Avancerad

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄKPP11, Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 högskolepoäng The Subject Teacher Profession in Society and School, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 ska studenten Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade Bridging Teacher Education Programme in Mathematics, Science and Technology

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Preeschool Teacher Programme, 210 credits. Ej fastställd

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Preeschool Teacher Programme, 210 credits. Ej fastställd Dnr: FAK 2011/67 Utbildningsplan INGET VÄRDE ANGIVET Nämnden för grundnivå och avancerad nivå inom nämnden för utbildningsvetenskap Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Preeschool Teacher Programme,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:186) om ändring i förordningen (2010:542) om ändring i förordningen (2010:541) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:688

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9ID10 Idrott och hälsa, 15 högskolepoäng Physical education and health, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:541 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 12 maj 2010. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till högskoleförordningen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING 90 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING 90 HP UTBILDNINGSPLAN FÖR KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING 90 HP Gäller från och med VT16 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN ALTERNATIV STUDIEGÅNG FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN Innehållsförteckning 1.

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

UTBILdNINGSpLAN För VT FörSKOLLärArprOGrAmmET Hp LärArUTBILdNINGSNämNdEN

UTBILdNINGSpLAN För VT FörSKOLLärArprOGrAmmET Hp LärArUTBILdNINGSNämNdEN Utbildningsplan för FÖRSKOLLärarprogrammet 210 hp VT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1 Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Utbildningsplan. Nämnden för lärarutbildning

Utbildningsplan. Nämnden för lärarutbildning Dnr: 2014/4102 3.1.1 Utbildningsplan Nämnden för lärarutbildning Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil, 180 högskolepoäng Primary Teacher Programme with a Specialisation

Läs mer

Förskollärarprogrammet, deltid, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits

Förskollärarprogrammet, deltid, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Dnr: 2016/1 3.1.1.3 Utbildningsplan Nämnden för lärarutbildning Förskollärarprogrammet, deltid, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Nivå Grundnivå Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan. Nämnden för lärarutbildning

Utbildningsplan. Nämnden för lärarutbildning Dnr: 2016/5 3.1.1.3 Utbildningsplan Nämnden för lärarutbildning Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4111 Socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Work, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-04-14

Läs mer

Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV)

Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV) Kursplan Uttagen: 2016 04 04 Uppdrag, ledarskap och undervisning grundnivå (VAL, ULV) Mission, leadership and teaching Basic level (VAL, ULV) 7.5 högskolepoäng Kurskod: 6PE179 Inrättad: 2014 11 07 Inrättad

Läs mer

hp LUN DNR G 2011/40

hp LUN DNR G 2011/40 Utbildningsplan för ÄMNESLärarprogrammet 270 330 hp Lärarutbildningsnämnden LUN 2011-08-24 DNR G 2011/40 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudsakligt område för utbildningen (huvudområde)...

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LAU225, Allmänt utbildningsområde 2, Lärandets villkor och process: Ur sociala och samhälleliga perspektiv, avancerad nivå, 15,0 högskolepoäng General Education Field 2, Conditions

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr G 2017/407 SAMORDNINGSNÄMNDEN FÖR LÄRARUTBILDNING Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng The Special Subjects Teacher Programme

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Ämneslärarprogrammet. Secondary Education Programme

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Ämneslärarprogrammet. Secondary Education Programme Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: LAALP Ämneslärarprogrammet Secondary Education Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (9) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Waldorfpedagogik för ämneslärare motsv 60 ECTS

Waldorfpedagogik för ämneslärare motsv 60 ECTS Waldorfpedagogik för ämneslärare motsv 60 ECTS (Waldorf Pedagogy for Subject Teachers) 1. Allmän beskrivning av utbildningsprogrammet Tvåårig deltidsutbildning som vänder sig till dem som har nödvändiga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING 90 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING 90 HP UTBILDNINGSPLAN FÖR KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING 90 HP Gäller från och med VT16 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN ORDINARIE STUDIEGÅNG Innehållsförteckning 1. Programmets benämning och omfattning... 3 2.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN

UTBILDNINGSPLAN för HT GRUNDLäRARPROGRAmmET 2012 180 240 HP LäRARUTBILDNINGSNämNDEN Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180 240 hp HT 2012 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Huvudområde för utbildningen... 2 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng

Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 10 Programkod: GFM01, GFE01, GFV01, GFS01, GFN01, GFA01 Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Early Years Education Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp

Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp Education BA (A), Mathematics in the Pre-school, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Utvecklingsprofil för studenten under VFT

Utvecklingsprofil för studenten under VFT 1 Utvecklingsprofil för studenten under VFT Utvecklingsprofilen är organiserad efter examensordningens mål. Rubrikerna svarar mot fokus i På väg mot läraryrket Mentorer avgör, i samverkan med studenter

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK LAU935 Professionell förändring i läraryrket, 30 högskolepoäng Professional Development in the Teacher Fastställande Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Lärarutbildningen 90hp/180hp

Lärarutbildningen 90hp/180hp Fördjupningsämne Lärarutbildningen 90hp/180hp Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/sol Inledning Lärarutbildningen 90 hp/180 hp vänder sig till de som vill bli lärare och har studerat ämnen

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP200, Specialpedagogik - samverkan och individers utveckling, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Co-operation and Individual Development, 15.0 higher education credits

Läs mer

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet

Grundlärarprogrammet vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU 2012-00259 Styrelsen för utbildningsvetenskap Reviderad 2012-06-26, 2012-12-13 och 2013-05-16. Reviderad 2014-03-20. Senast reviderad 2015-04-08 av Grundutbildningsnämnden på

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 och inriktning grundskolans årskurs 4 6

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 och inriktning grundskolans årskurs 4 6 Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Grundlärarprogrammet Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 och inriktning grundskolans årskurs 4 6 Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp

Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp Education (C), Diversity in Pre-school, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Utbildningsplan. Nämnden för lärarutbildning

Utbildningsplan. Nämnden för lärarutbildning Dnr: 2016/8 3.1.1.3 Utbildningsplan Nämnden för lärarutbildning Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil, 180 högskolepoäng Primary Teacher Programme with a Specialisation

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Programledare Katarina Ribaeus VFU Anette Haglund och Irene Olsson Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Studietid 3,5 år: 210 hp Schemalagd tid inte

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson

Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden Maria Jansdotter Samuelsson Beslutsunderlag Lärarutbildningsnämnden 2016-03-17 Maria Jansdotter Samuelsson Reviderade lärandemål för VFU. Förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram samt Kompletterande

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Utbildningsplan. Fastställd i Utbildnings- och forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet (UFL) 2011-02-23

Utbildningsplan. Fastställd i Utbildnings- och forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet (UFL) 2011-02-23 Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan 300/330 högskolepoäng Master of Arts in Secondary Education Upper Secondary School 300/330 higher education credits 1 Fastställd i Utbildnings-

Läs mer

Utbildningsplan för. 210 hp. Lärarutbildningsnämnden

Utbildningsplan för. 210 hp. Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan för FÖRSKOLLärarprogrammet 210 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål för högskoleutbildning enligt

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme

Lärarutbildningsnämnden. Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet. Förskollärarprogrammet. Early Years Education Programme Lärarutbildningsnämnden Utbildningsplan Förskollärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: LGFLP Förskollärarprogrammet Early Years Education Programme

Läs mer