ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB

2 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ecovision AB (publ) kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Sveavägen 56 uppgång C, 3 tr, i Stockholm, tisdagen den 15 maj 2007, kl Anmälan om deltagande Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman, skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast 9 maj dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl den 8 maj Anmälan under adress: Ecovision AB, c/o SIX AB, Stockholm, eller via e-post: och uppge namn, adress och registrerat aktieinnehav. Aktieägare som skall företrädas genom ombud skall till anmälan bilägga fullmakt och övriga behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast den 8 maj 2007 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Aktieägare samt övriga intresserade hälsas välkomna till en frågestund, som vi anordnar i anslutning till årsstämman. Frågestunden börjar klockan Enklare förtäring serveras. Fullständig kallelse med dagordning kan hämtas på Ecovisions hemsida Ecovision AB blir SIX AB Till årsstämman föreslås namnbyte från Ecovision AB till SIX AB. I text som syftar på bolaget efter sammanslagningen benämns därför bolaget med SIX eller SIX AB. SIX verksamhet och vision SIX är sedan starten 1983 specialiserat på realtidsinformation för finansmarknaden. Bolaget är etablerat i samtliga nordiska länder. Kunder är banker, fondkommissionärer, professionella investerare och media. I SIX-koncernen ingår fyra produktområden: Realtidsterminaler. Banker, fondkommissionärer och investerare följer utvecklingen på den nordiska kapitalmarknaden i realtid med hjälp av system från SIX. Datafeed. För leverans av finansiell information direkt in i mottagarens eget datasystem. Solutions. Utveckling och drift av skräddarsydda informations- och handelstjänster på Internet för banker, fondkommissionärer och media, samt leveranser till tryckta medier Nyhetsbyrån Ticker bevakar den svenska kapitalmarknaden och förser sina läsare med snabba, kurspåverkande nyheter, prognoser, bolagsinformation och index. SIX vision är att vara den ledande leverantören av finansiell information i Norden. Bolagets huvudägare är den franska koncernen Fininfo, en ledande europeisk leverantör av finansiell information. Kommande rapporttillfällen Bokslutsrapporter för 2007 lämnas enligt följande: Delårsrapport jan-mars, 15 maj 2007 Delårsrapport jan - jun, 31 juli 2007 Delårsrapport jan-sept, 12 november 2007 Bokslutskommuniké 2007, 21 februari 2008 Delårsrapporter och bokslutskommuniké finns tillgängliga på Ecovisions hemsida INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kallelse 2 År 2006 i sammandrag 3 Kommentarer av VD 4 Inriktning och verksamhet 6 Det nya SIX 8 SIX produkter och tjänster 10 En nordisk koncern 11 Femårsöversikt 12 Aktiedata 13 Styrelse och revisor 14 Ledande befattningshavare 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 18 Kassaflödesanalys 19 Balansräkning 20 Förändring i eget kapital 22 Tilläggsupplysningar, noter 23 Förslag till vinstdisposition 27 Revisionsberättelse 28 Osäkerhet om framtiden 29 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006 SIDAN 2

3 ÅR 2006 I SAMMANDRAG Ecovision har tillsammans med SIX-gruppen bildat en nordisk koncern för finansiell information med franska Fininfo som huvudägare. Genom samgåendet har en av Nordens största aktörer inom professionell finansiell information skapats. Förvärvet skedde den 14 november Proforma för 2006, inklusive SIX-gruppen för helåret 2006, var koncernens omsättning 225 MSEK och rörelseresultatet 12 MSEK, inklusive uppkomna strukturkostnader. Omsättningen för 2006, inklusive SIX perioden, 14 november-31 december uppgick till 83,7 (60,5) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (3,9) MSEK. Rörelseresultatet är belastat med strukturkostnader motsvarande 1,2 MSEK under första halvåret och i samband med samgåendet mellan SIX och Ecovision med 2,6 MSEK Resultat efter finansnetto för år 2006 uppgick till 1,2 (4,1) MSEK Aktieutdelningen föreslås till 1,75 (1,75) SEK per aktie Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 0,57 (2,20) SEK Försäljning Mkr Rörelseresultat Mkr Pro forma 06 Eget kapital per aktie exklusive minoritetsintresse ökade till 35,44 (32,13) SEK. De likvida medlen ökade till 54,7 (30,3) MSEK Pro forma 06 ÅR 2006 I SAMMANDRAG SIDAN 3 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006

4 KOMMENTARER AV VD JOHAN ROST, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Ecovision går in i år 2007 som ett helt nytt bolag. De senaste åren har bolaget som drivande kraft medverkat till att strukturera och konsolidera branschen inom finansiell information. De förvärv Ecovision genomförde under följdes år 2006 upp av en avgörande pusselbit - förvärvet av SIX AB. I ett slag blir Ecovision en av de marknadsledande aktörerna inom området finansiell information i Norden. Omsättningen flerdubblas, antalet medarbetare ökar från 35 till ca 110 och bolaget når en dominerande marknadsandel. Men viktigast av allt - grunden läggs för fortsatt tillväxt och värdeskapande för aktieägarna samtidigt som bolagets medarbetare ges möjlighet till en än mer stimulerande miljö i ett dynamiskt sammanhang. På årsstämman läggs förslaget att bolaget byter namn till SIX AB (publ). Samtidigt som SIX-koncernen flyttar fram sina positioner inför framtiden visar aktiemarknaden en stark utveckling - en viktig parameter för SIX verksamhet som är beroende av börsaktivitet, kursutveckling och förväntningar. SIX Generalindex steg med 24 % under År 2007 har fått en stark öppning: aktieomsättningen under det första kvartalet 2007 ökade med 19 % jämfört med samma period förra året. Antalet avslut under första kvartalet 2007 var 50 % fler än samma period förra året. Dow Jones World Index, ett sammanvägt världsindex, steg med 18,7 % under Dow Jones Industrial Average, världens kanske mest betydelsefulla index, steg med 16,3 %. Den näst största, Nikkei i Japan, steg med 6,8 % och även de nordiska börserna utvecklades positivt under Trots denna utveckling visade Ecovision år 2006 i stort sett oförändrad omsättning och ett minskat resultat. Det senare till stor del beroende på kostnader kring förvärvet av SIX - en investering för förbättrad konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Mot denna bakgrund ställs några övergripande frågor till Ecovisions nye VD, Johan Rost, tidigare VD för SIX AB. Hur vill du kommentera försäljningsutvecklingen och resutatet för 2006? - För Ecovisions del innebar omsättningsökningen ett välkommet trendbrott. Börsklimatet har varit gott och vi har slutit flera viktiga leveransavtal. Att resultatet inte nådde en ökad nivå jämfört med fjolåret beror till stor del på omstruktureringskostnader kring förvärvet av SIX, ett viktigt och nödvändigt förvärv för att positionera koncernen för ökad konkurrensförmåga och lönsamhet. Ett verkligt glädjeämne är utvecklingen i SIX AB som under 2006 ökade både omsättning och rörelseresultat jämfört med Proforma levererade det nya SIX ett resultat på ca 12 Mkr under En siffra som vi har ambitionen att överträffa under Den allt övergripande händelsen under 2006 var förvärvet av SIX. Vad var bakgrunden till förvärvet? - Ecovision har de senaste åren gjort en hel del förvärv och konsolideringen av koncernens struktur var i stort sett genomförd för ett år sedan. Integrationen av de olika delarna hade gått smidigt och stärkt hela koncernen. Det gav erfarenhet, kunskap och inspiration till att koncernen även skulle klara ett större förvärv. Ecovision och SIX var konkurrenter och marknadsledare, en sammanslagning av verksamheterna skulle ge uppenbara fördelar i form av synergier och förbättrad konkurrenskraft. Diskussionen påbörjades och båda parter insåg fördelar och möjligheter. Processen fram till slutligt beslut gick relativt snabbt och smidigt. Nu har nästa fas inletts - att göra verklighet av potentialen. Vilka är de omedelbara konsekvenserna av samgåendet? - Vi visar marknaden på ett tydligt sätt vi är en spelare av dignitet, den ledande i Norden och med ambitionen att utmana internationella jättar på våra marknader. Detta är av stor strategisk betydelse gentemot våra kunder. De prioriterar trovärdighet, pålitlighet och förmåga att leva upp till ständigt nya krav, det vet vi av våra kundundersökningar. Nya SIXkoncernen innebär ökad konkurrenskraft från dag ett i detta avseende. Samtidigt skapar vi en tryggare miljö för våra medarbetare och med nya möjligheter till utveckling och engagemang. Vad innebär samgåendet finansiellt? - Proforma år 2006 omsatte den nya koncernen ca 225 Mkr med ett resultat på ca 12 Mkr. Jämfört med gamla ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006 SIDAN 4 KOMMENTARER AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

5 Ecovision är det en flerdubbling av försäljningen, ett kraftigt förbättrat resultat och därmed även ökade resurser för utveckling och marknadsföring. Naturligtvis ser vi även goda möjligheter att efter samgåendet rationalisera och effektivisera. Efter förvärvet har bolaget en helt förändrad kapitalstruktur vilket i sin tur ger ökad hävstång för lönsamhet. Och antalet kunder ökar kraftigt genom förvärvet? - Ja, relationen till kunden är vår viktigaste strategiska tillgång. Inom vissa segment har vi efter samgåendet en dominerande ställning, inom andra områden får vi en plattform att öka antalet. Den nya koncernen får ett väsentligt större antal kunder jämfört med Ecovision. Den breda kundbas som de båda bolagen byggt upp efter många års arbete ger oss nya möjligheter. Vi kan lansera tjänster och produkter på ett kostnadseffektivt sätt och med vårt varumärke som garant för kvalitet. Ni har två varumärken som ska bli ett? - För att välja rätt bolagsnamn och varumärke har vi låtit en extern part genomföra en utvärdering. Analysen visade att SIX är det starkaste varumärket och det vars värden bäst motsvarar kundernas prioriterade förväntningar på en leverantör av finansiell information. I de allra flesta fall var SIX varumärke till och med starkare än vår huvudkonkurrents. Kundernas höga krav och omvärldens föränderlighet ställer ständigt nya krav. Är SIX beredda? - Det är en avgörande fråga idag om man vill lyckas. Kunderna har de högst ställda kraven på tillförlitlighet och allt mer sofistikerade funktioner. Detta i kombination med ändrade spelregler till följd av ny lagstiftning som t ex MiFID innebär att man måste vara en etablerad aktör med teknik och kunskap på allra högsta nivå. Efter samgåendet har vi definitivt ytterligare stärkt vår ställning i detta avseende. Man ska ha i minnet att såväl Ecovision som SIX framgångsrikt överlevt teknikskiften, börssvängningar och konjunkturförändringar. En styrka som i hög grad bottnar i bolagens flexibilitet och förmåga att utveckla de produkter marknaden efterfrågar. Jämfört med gamla Ecovision är det en flerdubbling av försäljningen, ett kraftigt förbättrat resultat och därmed även ökade resurser för utveckling och marknadsföring. Naturligtvis ser vi även goda möjligheter att efter samgåendet rationalisera och effektivisera. 20 % av deras omsättning. SIX är en viktig del av Fininfo och Fininfos tjänster och produkter ger oss betydande fördelar, inte minst genom all den kompetens vi kan nyttja från gruppen i sin helhet. Dessutom har vi tillgång till betydande produktutveckling och informationsutbud. Är branschen färdigstrukturerad nu? - Den nordiska marknaden för finansiell information är i tillväxt och idag har vi positionerat oss mycket väl för att växa i första hand organiskt, men även förvärvsmässigt. Vi har drivit konsolideringen av branschen och de närmaste året är fokus på att utnyttja de möjligheter som samgåendet givit oss. Nya förvärv kan göras om speciella affärsmöjligheter dyker upp. Vilka är utsikterna för år 2007? - Vi ser goda möjligheter att 2007 kan bli ett år då vi åter stärker SIX försäljning och lönsamhet. Vår starka framtidstro är intakt, styrelsen föreslår årsstämman att bibehålla utdelningen på 1,75 kronor per aktie till aktieägarna. Stockholm i april 2007 Johan Rost Verkställande Direktör Vilka fördelar innebär det att ni ingår i Fininfo-gruppen? - Fininfo är en av Europas ledande aktörer inom vårt område. Efter samgåendet med SIX svarar vi för närmare KOMMENTARER AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN SIDAN 5 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006

6 INRIKTNING OCH VERKSAMHET Affärsidé SIX vision är att vara den ledande leverantören av finansiell information i Norden. Vi ska vara det självklara valet på varje marknad vi betjänar. Vi hjälper våra kunder att växa genom innovativa lösningar. Med tillgång till bred och djup information, distribuerad på ett tillförlitligt sätt, gör vi det möjligt för dem att fatta lönsamma beslut. Strategi Verksamheten skall kännetecknas av högsta driftsäkerhet, användarvänlighet samt produkt- och tjänsteutveckling i nära samarbete med kunderna. Volymtillväxt med ökning av antalet abonnenter/kunder ger betydande genomslag i lönsamheten. För att skapa tillväxt skall SIX erbjuda produkter med bättre funktionalitet, stabilitet och innehåll än konkurrenterna. SIX konkurrenskraft ska dessutom bygga på egenproducerade nyheter och annat värdeskapande innehåll. SIX skall producera finansiella informationssystem åt banker, fondkommissionärer och media med en högre effektivitet och kvalitet än vad de själva kan prestera. Genom nära samarbete med vår huvudägare Fininfo kan vi komplettera det nordiska innehållet med ett internationellt utbud av information och tjänster. Historia Ecovision grundades 1983 under namnet Aktievision AB. Verksamheten bestod av ett system för finansiell information via Televerkets videotexnät. Under slutet av 1980-talet påbörjades utvecklingen som skulle ligga till grund för ProTrader, som idag är ett komplett system med marknadsinformation och med koppling till elektronisk handel med värdepapper. Sedan 1998 är Ecovision även en ledande leverantör av Internet-tjänster för banker, fondkommissionärer och media. Åren gjordes en rad förvärv i syfte att bredda verksamheten såväl geografiskt som kompetensmässigt och 2002 blev franska FinInfo huvudägare i Ecovision AB. I november 2006 tog Ecovision ett avgörande steg mot att bli ledande i Norden genom förvärvet av SIX AB. Stockholms Fondbörs startade SIX verksamhet 1987 och SIX-terminalen blev snabbt ett begrepp i den professionella aktiemarknaden förvärvade Bonnier SIX och tjänsteutbudet utvecklades till att omfatta ett komplett erbjudande för den nordiska kapitalmarknaden och media. SIX förvärvades 2004 av AddNode AB och utgjorde mellan 2004 och 2006 ett eget affärsområde inom IT-koncernen lanserades SIX Edge, nästa generations terminalsystem med ett unikt och enkelt sätt att hantera och presentera finansiell information. SIX har en mycket stark position inom den nordiska professionella aktiemarknaden med omfattande åtaganden hos de ledande affärsbankerna och fondkommissionärerna. År 2006 förvärvades SIX av Ecovision AB. Genom samgåendet mellan Ecovision och SIX skapas en av Nordens största aktörer inom professionell finansiell information. Till bolagsstämman föreslås namnbyte från Ecovision AB till SIX AB. Helhetslösningar SIX utbud gör koncernen till en komplett leverantör av system för information till den nordiska professionella finansmarknaden. SIX erbjuder helhetslösningar med programvara, innehåll och drift av både client-/serverlösningar och Internet-/ intranetlösningar för finansiell information. Detta ger effektiva och flexibla lösningar för banker, fondkommissionärer, företag och media. Tillförlitlighet och snabbhet Att möta finansmarknadens krav på information innebär att leverera korrekt och relevant information i realtid, snabbhet och tillförlitlighet är avgörande. Nyhetsbyrån Ticker är ofta före konkurrerande nyhetsbyråer med kurspåverkande nyheter. Regional specialist SIX arbetar i huvudsak med informationssystem för de olika nordiska marknaderna. De globala konkurrenterna utvecklar internationella system där Norden endast utgör en begränsad del. Detta ger både oss och våra kunder ett försprång på den nordiska marknaden. Ökad outsourcing Banker, fondkommissionärer, media och Internet-aktörer har behov av kompletta eller skräddarsydda informationssystem. Istället för att bygga upp denna verksamhet själva, väljer de i ökad omfattning en extern leverantör. SIX möter dessa krav och levererar helt kompletta system, speciellt anpassade till varje kunds specifika behov. Vi tar ansvar för hela livscykeln genom planering, design, projektledning, utveckling och kontinuerlig drift av både små- och storskaliga weblösningar. Skalfördelar och återanvändning SIX databas med finansiell information kan behandlas, sorteras och paketeras på en mängd olika sätt. Olika kundgrupper efterfrågar olika typer av lösningar. Den gemensamma informationsbasen kan användas till olika kunder men i olika utföranden. De fasta kostnaderna slås därmed ut på flera kunder vilket innebär att SIX kan erbjuda lägre prisnivåer och samtidigt få hög nettomarginal på tillkommande kunder. ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006 SIDAN 6 INRIKTNING OCH VERKSAMHET

7 Fördelar i abonnemangsavtal En stor del av SIX intäkter erhålls i form av fasta abonnemangsavtal som löper tills vidare. Abonnemangen betalas kvartalsvis i förskott. Förskottsintäkter innebär bättre möjlighet till ekonomisk styrning, planering och lönsamhet. Tillväxtstrategi och geografisk expansion Förvärvet av SIX är det i särklass största som Ecovision genomfört. SIX och Ecovision kompletterar varandra marknadsmässigt, kompetensmässigt och geografiskt. Med närvaro i samtliga nordiska länder är vår huvudsakliga tillväxtstrategi att växa organiskt, även om förvärv inte kan uteslutas om förutsättningarna är gynnsamma. Våra stora kunder, de nordiska affärsbankerna, fondkommissionärer och media, är angelägna om att samordna inköp och produktion av tjänster över flera geografiska marknader. De ser i större utsträckning Norden som en integrerad marknad, inte minst sedan OMX lanserat en gemensam nordisk börslista under Detta öppnar möjligheter för SIX att växa i takt med att våra kunder expanderar inom regionen. Våra terminalsystem ProTrader och SIX Edge är anpassade för hela Norden, såväl innehållsmässigt som funktionsmässigt, och i vi ser goda möjligheter att utöka antalet terminalkunder. Genom att koppla ihop SIX terminalprodukter med handelslösningar skapas ett konkurrenskraftigt alternativ för olika marknader. Dessutom kan systemet lätt kompletteras med information som efterfrågas på den regionala marknaden. Vi avser att utveckla vår verksamhet inom eget innehåll nyheter, index, bolagsinformation och prognoser. Därmed stärks vår roll som nordisk specialist samtidigt som vi kan minska vårt beroende av externa informationskällor med bibehållen eller ökad marginal. Framtidsutsikter och potential Under 90-talet visade Stockholmsbörsen en kraftig tillväxt i intresse och antal avslut. Åren var aktiviteten på världens börser starkt avtagande vilket påverkade SIX marknad. Under 2003 ökade aktiviteten vilket fortsatte under inledningen av Hösten 2005 nådde omsättningen på Stockholmsbörsen nivåer kring rekorden från år blev ett rekordår på flera sätt antal avslut på OMX nordiska börs steg med 46% och omsättningen steg med 36%. SIX30 Index som mäter utvecklingen på de 30 mest omsatta bolagen på OMX Stockholm steg med 19,5% till en nivå som motsvarar 75% av All Time High från Den stora skillnaden mot rekordåren är att dagens värderingen kan anses rimlig mot bakgrund av bolagens rapporterade resultat. Värdeuppgången på börsen verkar alltså vara väl förankrad i en stark underliggande ekonomisk utveckling. SIX omsättnings- och resultatutveckling är starkt kopplad till börsklimatet. Genom långa kontraktstider finns det en fördröjning i resultatpåverkan på mellan ett och två år. Genom vår ökade geografiska och produktmässiga spridning har det sammanslagna bolaget större möjligheter att parera nedgång i enskilda marknader. Det finns flera faktorer som talar för ett fortsatt stort intresse för finansiell information. Den viktigaste är fortsatt god konjunktur vilket leder till ökade investeringar och ett tillflöde av kapital till företag via aktiemarknaden. Andra faktorer är att konkurrensen inom bank- och finansbranschen leder till ökade krav på mer förädlad information och integrerade tjänster, samt den fortsatta övergången från kollektiva till mer individuella pensionslösningar och sparformer. SIX ambition är att växa snabbare än branschen i sin helhet. Marknadens storlek och utveckling Omsättningen på Stockholmsbörsen har de senaste åren ökat kraftigt efter flera år av negativ utveckling. Övriga nordiska börser följer samma mönster. Antalet slutanvändare av realtidsinformation i Sverige visade en väsentlig ökning under hela 1990-talet. Efter en avmattning under början av 2000-talet har utvecklingen under de senaste åren varit stark. Efter sammanslagningen är SIX väl positionerade för tillväxt genom merförsäljning till befintliga kunder samt nyförsäljning inom nya segment och regioner. SIX ställning på marknaden SIX levererar idag till de flesta nordiska storbanker samt till ledande medieaktörer som Dagens Industri och Svenska Dagbladet i Sverige, Dagbladet Børsen i Danmark., Aftenposten i Norge och Kauppalehti i Finland. Inom nätmäklare finns kunder som Avanza och E-trade. SIX är därmed den ledande aktören inom aktierelaterad realtidsinformation och kurspåverkande nyheter i Sverige. Bolagets terminalprodukter, SIX Trader, SIX Edge och ProTrader, är de mest använda i Sverige. SIX har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Genom Ecovisions förvärv av verksamhet från Sanomakoncernen 2002 är företaget den ledanden regionala aktören i Finland. Huvuddelen av den danska verksamheten är inriktad på produktion och försäljning av datafeed-lösningar samt leveranser till tryckta medier. Den största konkurrenten är Reuters, som är världens största företag inom området finansiell information med en dominerande ställning på många marknader. Infront är en regional aktör med god tillväxt. I förhållandet till konkurrenterna skiljer sig SIX genom att vara den regionala specialisten med eget unikt innehåll och med närhet till kunden på varje marknad. INRIKTNING OCH VERKSAMHET SIDAN 7 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006

8 DET NYA SIX PER RASTIN, VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Ecovisions strategi har de senaste åren varit att på en marknad i omvandling utnyttja affärsmöjligheter och positionera sig inför en kommande tillväxtfas. Strategin fick sin höjdpunkt genom förvärvet av SIX AB under En koncern skapades med ledande ställning och kunder som de stora bankerna, fondkommissionärerna och kapitalförvaltarna. Merparten av Sveriges dagstidningar och flera av de mest besökta nätsajterna inom finansiell information tillhör också SIX kunder. De finansiella marknaderna befinner sig i ständig förändring med dagligdags nya aktörer, nya affärer och nya förutsättningar. Kring detta ställer vi några frågor till SIX vice VD Per Rastin. Hur har era kunder mottagit samgåendet med SIX? - Hittills har vi sett enbart positiva reaktioner. Äntligen en reell och trovärdig utmanare till de internationella aktörerna, resonerar många. Även kundernas tydliga preferenser för tillförlitlighet, stabilitet och förmåga att svara upp mot en föränderlig omvärld innebär att man ser den nya koncernen med tillfredsställelse. Vilka fördelar innebär samgåendet vad gäller ert produktutbud? - Vi breddar vårt utbud vilket ger oss möjlighet att betjäna ytterligare kundgrupper. Dessutom får vi ökade resurser för produkt- och tjänsteutveckling. Vårt produktinnehåll är avgörande, vi skall ge kunden den sofistikerade information som underlättar för honom/henne att ta de rätta investeringsbesluten. Inför beslut som har stor och avgörande ekonomisk betydelse är kunden beredd att betala för ett omfattande och korrekt informationsunderlag. En utveckling som blir allt tydligare och som vi prioriterar i vår verksamhet. Olika indexberäkningar, prognoser, internationell data och komplex information inom räntor och valuta är exempel på denna typ av områden. Vårt utökade och allt mer förädlade informationsinnehåll är grunden för vår konkurrensförmåga. De senaste åren har Ecovisions och SIX produkter genomgått en dynamisk utveckling. Hur kompletterar Ecovision och SIX varandra geografiskt? - Sverige är vår gemensamma huvudmarknad, här har vi en mycket stark ställning. Ecovision har de senaste åren byggt upp en stark verksamhet i Finland medan verksamheterna i Danmark och Norge varit blygsamma. För SIX är förhållandet det omvända varför vi kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Vår målsättning ligger fast - vi ska förbli och stärka vår ställning som den ledande nordiska aktören inom våra marknadssegment. Under 2007 genomförs direktivet MiFID för alla EESmedlemmar, vad innebär det för er? - Alla medlemsstater ska senast den 1 november 2007 ha infört MiFID genom lagstiftning och föreskrifter. Det innebär att våra kunder, banker och värdepappersbolag, måste genomföra nödvändiga anpassningar. Direktivets syfte är att skapa en enhetlig värdepappersmarknad, ökad konkurrens mellan börser och andra handelsplatser samt ett ökat kundskydd. För oss kommer det bland annat att innebära distribution av data från fler marknadsplatser och med det nya krav på sofistikerad information. Vi får en central roll att samla all finansiell information från Norden. Vi är proaktiva i denna utveckling, våra kunder kan lita på att vi lever upp till nya krav och förutsättningar. Det kommer också att ge oss nya affärsmöjligheter. Branschens villkor och förutsättningar förändras kontinuerligt, det gynnar den aktör som har kunskapen, erfarenheten och resurserna. Verksamhetens komplexitet ökar? - Ja och det gynnar oss. Idag krävs det mycket av teknik, kunskap och flexibilitet för att uppnå en tillräcklig marknadsandel och skapa intjäningsförmåga. Våra stora kunder såsom banker och fondkommissionärer vill ha en pålitlig och långsiktig kundnära nordisk leverantör. Vår ambition är att SIX skall vara det självklara valet. ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006 SIDAN 8 DET NYA SIX

9 EXEMPEL PÅ SIX KUNDER HANDELSBANKEN, SVERIGE ARVOPAPERI, FINLAND BØRSEN, DANMARK NORDEA, SVERIGE SWEDBANK, SVERIGE BÖRS 24, SVERIGE OCH NORGE EKONOMINYHETERNA, SVERIGE SIDAN 9 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006

10 SIX PRODUKTER OCH TJÄNSTER Terminal SIX huvudprodukt är realtidsterminaler för finansmarknaden. Flera tusen professionella användare följer utvecklingen på de nordiska marknaderna i SIX Trader, SIX Edge och ProTrader. En realtidsterminal är idag ett avancerat verktyg som både förmedlar marknadsinformation, nyheter och analyser samt ger möjlighet att köpa och sälja värdepapper genom direktkoppling till bankernas och mäklarfirmornas handelssystem. SIX förmedlar och förädlar kursinformation från samtliga nordiska börser samt från de ledande internationella. Vi är direktkopplade med de ledande aktörerna på ränte- och valutamarknaden och kan därför förmedla priser på finansiella instrument som inte handlas på börs. Vi samarbetar med de ledande nyhetsbyråerna både i Norden och internationellt och kan därför ge en heltäckande nyhetsbild med både kurspåverkande nyheter och fördjupad analys. Solutions SIX utvecklar och driver skräddarsydda informations- och handelstjänster på internet för banker, fondkommissionärer, media och företag. SIX tillhandahåller allt från standardlösningar till mycket avancerade och kundanpassade lösningar. I takt med den finansiella informationens ökade komplexitet, krav på säkerhet och snabbhet, ökar behovet hos våra kundgrupper att anlita en extern aktör som driver och utvecklar tjänsten. Bland SIX kunder inom denna verksamhet kan nämnas bland andra Handelsbanken, Nordea, Swedbank, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Skandiabanken, HQ Bank och Länsförsäkringar. Datafeed SIX sammanställer och distribuerar kursinformation från nordiska, europeiska och nordamerikanska börser. Informationsfeeden kan tas emot både i realtid eller i fördröjd form exempelvis för uppdatering av back-office-system. Annan information som är tillgänglig i SIX Datafeed är kurshistorik, nyheter, bolagsinformation, aktiehändelser (corporate actions), indexrapporter och fondinformation. Våra kunder inom Datafeed är affärsbanker, fondförvaltare, företag och institutioner, bland andra Danske Bank, Nordea och Finansdepartementet. Index SIX erbjuder indexberäkningstjänster till aktörer såsom banker, fondbolag och media på den nordiska marknaden. SIX skräddarsyr index efter kundens önskemål och sköter därefter beräkning och distribution av indexet. SIX beräknar och distribuerar några av de mest använda jämförelseindexen inom den svenska fondbranschen. Bolagsinformation På aktiemarknaden finns en stark efterfrågan på detaljerad bolagsinformation. Genom att ha tillgång till helt aktuell information om bolagets verksamhet och ekonomi, ägarbild och insideraktivitet, kan våra kunder fatta välgrundade beslut och agera före konkurrenterna. SIX sammanställer dessutom analytikernas vinstprognoser för noterade bolag och distribuerar till kunder inför rapporttillfällen. Nyheter Nyhetsbyrån Ticker är en ledande producent av nyheter för finansmarknaden. Ticker distribueras i SIX terminalprodukter, i kundanapassade system genom SIX Solutions, samt via oberoende distributörer. Därtill samarbetar vi med andra ledande byråer, bland andra Nyhetsbyrån Direkt och Dow Jones News, för att säkerställa både bred och djup nyhetstäckning. Print De flesta dagstidningar och alla affärstidningar publicerar dagligen information om utveckling på aktie- och finansmarknaderna. SIX levererar all information i de format som respektive media kräver - från enkla kurstabeller till tryckfärdiga layouts. Bland SIX kunder finns idag en stor del nordisk dags- och affärspress, bl a Dagens Industri, Aftenposten, Dagbladet Børsen och Dagens Nyheter. ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006 SIDAN 10 SIX PRODUKTER OCH TJÄNSTER

11 EN NORDISK KONCERN STOCKHOLM GÖTEBORG KÖPENHAMN OSLO HELSINGFORS PRODUKTION FÖRSÄLJNING SUPPORT PRODUKTION FÖRSÄLJNING SUPPORT PRODUKTION FÖRSÄLJNING SUPPORT FÖRSÄLJNING, SUPPORT FÖRSÄLJNING, SUPPORT Organisation Huvudkontoret ligger, sedan förvärvet av SIX, i Stockholm. Produktionsenheter finns i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Försäljnings- och supportpersonal finns i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Koncernens medarbetare är även organiserade efter sina olika funktioner: Försäljning och Marknad, Produkt- och IT-utveckling, Kundlösningar, Drift / Support, Nyheter och Databaser och Finans / Administration Medarbetare Antalet anställda var 110 per den 31:a december Av koncernens medarbetare arbetar 20 % med försäljning och marknad, 51 % med utveckling och drift, 11 % med kundsupport, 10 % med nyheter och data samt 8 % med administration. SIX skall vara en attraktiv arbetsgivare med en stimulerande arbetsmiljö, som främjar kreativitet, ansvarstagande och personlig utveckling. SIX är ett kunskapsföretag och beroende av medarbetarnas kompetens och engagemang. Bolaget uppmuntrar och tar aktivt del i personalens vidareutbildning. enhetliga format och paketering för effektiv distribution, Distribution via satellit, internet eller hyrda förbindelser beroende på kund och tillämpning Tillämpning gör informationen tillgänglig och meningsfull för användaren. Hit räknas både SIX eget produktutbud, till exempel terminaler, men även de lösningar som vi utvecklar inom Solutions och Datafeed. Varje steg kvalitetssäkras genom av varandra oberoende rutiner och hela kedjan övervakas kontinuerligt med automatiska larm för åtgärd av driftpersonal 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Nyhetsbyrån Tickers tekniska miljö består av specialutvecklade nyhetseditors som används av redaktionen. Nyheterna distribueras i realtid i den gemensamma datafeeden och kan användas i alla SIX tillämpningar. SIX djup och bredd innebär att vi kan erbjuda helhetslösningar för de mest krävande kunderna avancerade Information terminaler till handlarbordet, datafeed till interna system, information för internt bruk på Intranet och till kundens kunder och andra intressenter via bolagets hemsida. Teknisk plattform ger helhetslösningar med tillförlitlighet och kvalitet SIX samlar in, förädlar och förmedlar stora mängder information från nordiska och internationella källor. Våra produktionssystem utvecklas och administreras med mycket höga krav på kvalitet och tillgänglighet. SIX har produktionsanläggningar på tre orter Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Dessa är för närvarande specialiserade på olika produkter och leveranser. Vi avser att samordna produktionen i så få anläggningar som är möjligt med hänsyn till våra höga tillgänglighetskrav. Leveranskedjan består av ett antal väl avgränsade steg: Insamling intag av information från börser och andra marknadsplatser, nyhetsbyråer och liknande, Bearbetning förädling av information, omvandling till EN NORDISK KONCERN SIDAN 11 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006

12 FEM ÅR I SAMMANDRAG Ecovision-koncernen Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 13,3 16,0 7,7 6,5 1,8 Resultat efter finansiella poster, tkr Nedskrivning intressebolag Vinstmarginal, % 7,1 17,4 7,9 6,8 1,4 Vinstmarginal exkl nedskrivning intressebolag 15,2 17,4 7,9 6,8 1,4 Genomsnittligt sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital, % 31,0 34,0 24,3 9,4 3,8 Eget kapital vid årets slut, tkr Avkastning på eget kapital, % 5,0 23,0 10,4 6,9 1,8 Balansomslutning, tkr Soliditet, % 50,8 44,4 64,3 64,5 22,4 Investeringar, tkr Antal anställda Antalet utestående aktier vid årets slut Från och med 2004 upprättar bolaget sin redovisning enligt IFRS. Definitioner av nyckeltal Rörelsemarginal (%): Resultat efter avskrivningar i förhållande till omsättningen. Vinstmarginal (%): Resultat efter finansnetto i förhållande till omsättningen. Soliditet (%): Beskattat eget kapital i förhållande till balansomslutning. Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder. Avkastning på sysselsatt kapital (%): Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital (%): Resultat efter finansiella poster och skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Kursutveckling Ecovisionsaktien Ecovision B-aktie kursutveckling SIX Generalindex Omsättning antal aktier i tusental per månad Rörelsemarginal Avkastning sysselsatt kapital Avkastning eget kapital Soliditet % 20 % 80 % 60 % ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006 SIDAN 12 FEMÅRSÖVERSIKT

13 AKTIEDATA Aktiekapital Bolaget registrerades under namnet AAA Aktievisionen Aktiedata Aktiebolag och har sedan dess bedrivit verksamhet. År 1997 namnändrades bolaget till Ecovision AB. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Aktiekapitalet i Ecovision fördelas på aktier om 0,50 kr och dess utveckling sedan bolaget etablerades framgår av följande tabell: Ändring Totalt Antal aktier Totalt av aktie- aktie- Serie A Serie B antal År Åtgärd kapital, kr kapital, kr aktier Bolaget bildas Nyemission Split 100: Nyemission Fondemission Nyemission Nedsättning Nedsättning Nyemission Fondemission Split 2: Apportemission Nyemission Apportemission Ägarförhållanden Aktiekapitalet i Ecovision fördelas på aktier om 0,50 krona vardera. Aktie av serie A berättigar till 10 röster och aktie av serie B till 1 röst vid bolagsstämma. Varje röstberättigad får vid årsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Aktierna har lika rätt till andel i Ecovisions tillgångar och vinst. Utdelning Den föreslagna utdelningen på 1,75 kr per aktie motsvarar samma utdelning som föregående år. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 21 maj Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalning komma att utsändas från VPC AB den 24 maj Totala antalet aktier Summa Andel i procent av Ägare enligt VPC A-aktier B-aktier aktier kapital röster Fininfo ,8 71,7 AddNodekoncernen ,8 11,9 Paul Östling ,6 2,3 Jan-Olof Dahlén via bolag ,2 1,4 Marianne Rapp ,3 0,8 Kenneth Kjörnsberg ,1 0,7 Nordnet SA, Luxembourg ,0 0,7 Per-Åke Duvander ,0 0,6 Aaro Mine Consulting AB ,8 0,5 Bengt Månsson ,8 0,5 Anställda ,1 1,3 Övriga ,2 7,6 Summa ,0 100,0 Nyckeltal per aktie Resultat per aktie efter full skatt, kr 2,20 0,57 P/E, vid sista börsdagen kurs 51 kr, 21,14 89,47 Eget kapital per aktie vid utgången av året, kr 1) 32,13 35,44 Kurs/eget kapital 1,4 1,4 1 ) Det finns utställda optioner vilka kan inlösas under Utspädningseffekten i det fall alla optioner utnyttjas för nyteckning av aktier är 5 %. AKTIEDATA SIDAN 13 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006

14 STYRELSE OCH REVISORER ATTILA BALATON BJÖRN HALL DOMINIQUE LEBLANC ARNOULD MOYNE BO STRANDBERG Styrelsens ordförande Dominique Leblanc, verkställande direktör i Fininfo SA sedan 2003, f 1951, ledamot sedan Aktieinnehav: 0 Attila Balaton, direktör för ACOFIgruppen, f 1948, ledamot sedan år Aktieinnehav: 0 Björn Hall, f 1942, ledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Max Matthiessen (ordförande), Ekman & Co AB. Aktieinnehav: 5000 B-aktier Arnould Moyne, marknadsdirektör i Fininfo SA, f 1967, ledamot sedan år Aktieinnehav: 0 Bo Strandberg, koncernchef AddNode AB, f 1956, ledamot sedan Aktieinnehav: 0 Revisor Ernst & Young AB Revisor i Ecovision AB sedan 1990, huvudansvarig revisor Bo Lorentzon. Styrelsens arbetsordning Styrelsen i Ecovision AB (publ) har 5 ledamöter. Under 2006 hade styrelsen 8 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen följer den arbetsordning som antogs vid styrelsemötet den 15 december 2006 och de instruktioner som utfärdats avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Vid styrelsemöte, där årsredovisning behandlas, genomgås PM från bolagets revisor avseende deras iakttagelser från granskningen av Bolagets interna kontroll och bokslut. ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006 SIDAN 14 STYRELSE OCH REVISORER

15 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE JOHAN ROST PER RASTIN ANNA SALOMON-SÖRENSEN CHRISTINA ÅKERLIND DELAR AV SIX LEDNINGSGRUPP I KONFERENSRUM WALL STREET PÅ SVEAVÄGEN I STOCKHOLM Ledande befattningshavare Johan Rost, verkställande direktör, f 1956, anställd sedan Aktieinnehav: teckningsoptioner. Övriga ledande befattningshavare Tommy Andorff, försäljningschef, Sverige, f 1973, anställd sedan Aktieinnehav: 0 Fredrik Koch, marknadschef, f 1963, anställd sedan Aktieinnehav: 0 Per Rastin, vice verkställande direktör, f 1969, anställd sedan Aktieinnehav: B-aktier, teckningsoptioner. Lars Johansson, chefredaktör, Nyhetsbyrån Ticker, f 1968, anställd sedan Aktieinnehav: 100 B-aktier, teckningsoptioner. Per Lindblad, administrativ direktör SIX Finansinformation A/S, f 1961, anställd sedan Aktieinnehav: 0 Anna Salomon-Sörensen, chef koncernutveckling, HR, f 1962, anställd sedan Aktieinnehav: B-aktier Jörgen Karlsson, daglig leder SIX Norge AS, f 1969, anställd sedan Aktieinnehav: 0 Fredrik Nöu, utvecklingschef, f 1967, anställd sedan Aktieinnehav: 1800 B-aktier, teckningsoptioner. Christina Åkerlind, ekonomichef, f 1946, anställd sedan Aktieinnehav: 1700 B-aktier, teckningsoptioner. Tommie Karlsson, chef Solutions tjänster, f 1976, anställd sedan Aktieinnehav: 400 B-aktier, teckningsoptioner. LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SIDAN 15 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse för Ecovision AB, organisationsnummer Ecovision är ett publikt aktiebolag. Bolagets säte är i Stockholm. Ecovision AB ägs till 54,8 % av det franska bolaget Fininfo S.A, organisationsnummer Fininfos årsredovisning återfinns på Marknadsutveckling Den starka utvecklingen på kapitalmarknaden innebär ett ökat intresse för de produkter och tjänster som SIX levererar. Ökad efterfrågan märks från både den finansiella sektorn, media och företag. Efterfrågan är särskild stark på förädlade informationstjänster såsom nyheter, prognoser och bolagsinformation, samt funktioner för integrerad orderläggning. Ecovisions produkter och tjänster är väl positionerade för att möte detta intresse. I november 2007 införs ett nytt gemensamt regelverk för handel med värdepapper inom EU (MiFID). De nya reglerna kommer att ställa nya krav på marknadens aktörer samt öppna för konkurrens mellan börser och andra typer av marknadsplatser. MiFID kommer att leda till ökade behov av marknadsinformation, men även nya funktioner för rapportering och uppföljning av handel. SIX följer utvecklingen inom området på nära håll och gör successiva anpassningar i utbudet för att möta de nya kraven. Viktiga händelser under år 2006 Ecovision och SIX gick den 14 november samman i en koncern med franska Fininfo som huvudägare. SIX och Ecovision kompletterar varandra marknadsmässigt, kompetensmässigt och geografiskt. Förvärvet har till sin helhet baserats på förväntade framtida resultat, varför övervärdet (152 Mkr) har förts till goodwill. Under november och december påbörjades integrationen av verksamheterna. All personal har samlats i gemensamma lokaler i Stockholm och Göteborg, vilket innebär minskade lokalkostnader från och med Den 2 oktober slog OMX ihop de nationella börslistorna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn till en nordisk lista. Sammanslagningen har ökat intresset för nordisk aktieinformation, vilket i flera fall lett till att SIX fått tilläggsbeställningar från befintliga kunder, både inom den finansiella sektorn och mediasektorn. I början av året tecknade Ecovision avtal med Handelsbanken avseende leverans av finansiell information till bankens Internetoch intranettjänster. Genom förvärvet av SIX är bolaget leverantör av integrerade weblösningar till tre av de fyra svenska storbankerna. Inom informationsområdet Treasury hade SIX fortsatta framgångar under 2006 med nyförsäljning till flera börsbolag, bland andra Securitas, Cardo och Nobel Biocare. Genom förvärvet av SIX har Ecovision ytterligare stärkt sin roll som leverantör till nordiska medier, då SIX tidigare under året levererat nya lösningar till E24.no, NA24.no, Dagbladet Börsen och Finansavisen. Under november utsågs Dominique Leblanc till styrelseordförande och Johan Rost till vd för Ecovision. Under sista kvartalet beslutade en extra bolagsstämma att utge nya aktier som delbetalning för förvärvet av SIX-gruppen. Bolagsstämman beslutade också att utge optioner för nyteckning av aktier till ledning och nyckelpersoner. Utspädningseffekten i det fall alla optioner utnyttjas för nyteckning av aktier är 5 %. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång I januari sammanfördes verksamheterna i Ecovision och SIX i en gemensam operativ organisation. Integrationsarbetet av verksamhetens olika delar fortsätter. Sedan samgåendet har SIX omförhandlat kostnader för inköp av börsinformation, vilket får effekt under Per den 31 januari 2007 har SIX amorterat 31,5 MSEK på lån till AddNode. Teckningsoptioner Ecovision AB:s aktieägare har vid bolagsstämma den 7 november 2006 beslutat att införa ett incitamentsprogram för ledningsgruppen och nyckelpersoner anställda i koncernen. Incitamentsprogrammet innebär att dessa personer erbjuds att köpa teckningsoptioner som ger rätt till nyteckning av B-aktier i Ecovision AB.Antalet teckningsoptioner uppgår till högst Principerna för prissättning och övriga villkor har fastställts av bolagsstämman och teckningsoptionspremie har framräknats av rådgivare till bolaget mha Black & Scholes. Sammanfattning av villkoren se nedan. Syftet med erbjudandet är ge ett personligt långsiktigt ägarengagemang och stimulera till ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med koncernen. ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006 SIDAN 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

17 Erbjudandet i sammandrag Utnyttjandeperiod förteckningsoption: 15 juli 15 november 2009 Teckningskurs per aktie: 63,20 kronor Teckningsoptionspremie: 5,15 kronor Till dags dato har optioner sålts. Förväntad framtida utveckling Hösten 2005 nådde omsättningen på Stockholmsbörsen nivåer kring rekorden från år blev ett rekordår på flera sätt antal avslut på OMX nordiska börs steg med 46 % och omsättningen steg med 36 %. SIX30 Index som mäter utvecklingen på de 30 mest omsatta bolagen på OMX Stockholm steg med 19,5 % till en nivå som motsvarar 75 % av All Time High från Den stora skillnaden mot rekordåren är att dagens värdering kan anses rimlig mot bakgrund av bolagens rapporterade resultat. Värdeuppgången på börsen verkar alltså vara väl förankrad i en stark underliggande ekonomisk utveckling. SIX omsättnings- och resultatutveckling är starkt kopplad till börsklimatet. Genom långa kontraktstider finns det en fördröjning i resultatpåverkan på mellan ett och två år. Genom vår ökade geografiska och produktmässiga spridning har det sammanslagna bolaget större möjligheter att parera negång i enskilda marknader. Det finns flera faktorer som talar för ett fortsatt stort intresse för finansiell information. Den viktigaste är fortsatt god konjunktur vilket leder till ökade investeringar och ett tillflöde av kapital till företag via aktiemarknaden. Andra faktorer är att konkurrensen inom bank- och finansbranschen leder till ökade krav på mer förädlad information och integrerade tjänster, samt den fortsatta övergången från kollektiva till mer individuella pensionslösningar och sparformer. SIX ambition är att växa snabbare än branschen i sin helhet. Personal Antalet medarbetare i SIX-gruppen var vid periodens slut 110 (36) personer. Investeringar Huvuddelen av SIX investeringar görs i utveckling av system och programvara. Alla kostnader för detta belastar resultatet direkt respektive år, d v s inga kostnader för programutveckling balanseras som tillgång. Koncernens övriga investeringar i form av datorutrustning och inventarier uppgick under perioden till 9,2 Mkr (1,9). Aktieutdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 1,75 kr (1,75) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 21 maj Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas från VPC AB den 24 maj Redovisningsprinciper Från och med räkenskapsåret 2005 tillämpar Ecovision i sin koncernredovisning den internationella redovisningsstandard IFRS (International Financial Reporting Standards) som gäller för noterade bolag. Delårsrapporten för första kvartalet 2005 var den första finansiella rapport som presenterades i enlighet med IFRS. Försäljning och resultat För år 2006 uppgick SIX omsättning till 83,7 Mkr (60,5). Härav svarar den icke-svenska marknaden för 29 % (34%). Rörelseresultatet blev 1,5 (3,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto blev 1,2 (4,1) MSEK. Proforma uppgick den nya SIX-koncernens nettoomsättning 2006 till 225 MSEK med ett rörelseresultat på 12,0 MSEK. Resultatet är belastat med strukturkostnader motsvarande 3,8 MSEK. Koncernen har 110 anställda. Styrelsens arbetsordning En beskrivning av styrelsens arbetsformer finns i samband med presentation av styrelsen. Finansiell ställning Bolagets finansiella ställning är god. Soliditeten uppgick den 31 december till 22,4 procent (64,5). De likvida medlen ökade till 54,7 Mkr (30,3). FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SIDAN 17 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006

18 RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget Belopp i tkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Intäkter 1, Rörelsens kostnader Kostnad för information Övriga externa kostnader 2,3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Andelar i intresseföretags resultat Utdelning dotterbolag Nedskrivning av andelar i dotterföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Aktiedata Resultat per aktie 0,57 2,20 Resultat per aktie efter full utspädning ( optioner) 0,54 - Föreslagen utdelning per aktie 1,75 1,75 Genomsnittligt antal aktier Antal aktier vid periodens utgång ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006 SIDAN 18 RESULTATRÄKNING

19 KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - Förvärv av materiella- och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Erhållet koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringssverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut KASSAFLÖDESANALYS SIDAN 19 ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006

20 BALANSRÄKNING Koncern Moderbolaget Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Licenser och liknande rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, datorer och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ECOVISION ÅRSREDOVISNING 2006 SIDAN 20 BALANSRÄKNING

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer