METIS-projektet. Uppföljning av SK-kurser i psykiatri år 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "METIS-projektet. Uppföljning av SK-kurser i psykiatri år 2011"

Transkript

1 METIS-projektet Uppföljning av SK-kurser i psykiatri år 2011

2 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Artikelnr Publicerad mars

3 Förord Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) har sedan juni 2007 fått statsbidrag för att utveckla och förstärka specialistkompetenskurser (SK-kurser) i psykiatri. Projektet kallas METIS (Mer teori i specialiseringstjänstgöringen) och ska enligt regeringsuppdraget utveckla fler SK-kurser som bättre motsvarar efterfrågan och som följer Socialstyrelsens målbeskrivningar. Kurserna utvecklas med ett nytt pedagogiskt koncept som integrerar teori och praktik. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att följa upp projektet och lämna årliga delrapporter av statsbidragets disponering och av kursutbudet. Denna rapport är den fjärde delrapporten över METISprojektet som ska slutrapporteras år Rapporten baseras på METIS verksamhetsberättelse och resultatredovisning 2011 samt projektplan för år Utredare har varit Anders Hedberg och IPULS ekonomiska redovisning har granskats av utredaren Almir Cehajic. Informatör Ulrika Freiholtz och webbredaktör Christina Loord-Ullberg har ansvarat för att så långt möjligt samordna METIS uppdrag med det uppdrag Socialstyrelsen har att inrätta en webbaserad kunskapsportal. Samråd har skett med IPULS Vd Björn-Ove Ljung och METIS projektledare Raffaella Valigi-Björck. Ansvarig enhetschef har varit Ann Holmberg vid Socialstyrelsens avdelning för statistik och utvärdering. Taina Bäckström Ställföreträdande myndighetschef 3

4 4

5 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 7 Inledning... 9 Socialstyrelsens uppdrag... 9 Mål och riktlinjer för bidraget... 9 IPULS uppdrag... 9 Syfte... 9 METIS-projektet Metod och uppläggning Ekonomi Kurser Grundläggande psykoterapiutbildning Kursutveckling för barn- och ungdomspsykiatrins behov Webbaserad kunskapsportal Ekonomisk redovisning Kursutbud Genomförda kurser Kursutveckling Kursrevision Antagningsförfarandet Balansen mellan teoretiska studier och verksamhetens krav Förankring i professionen Konsolidering av kursutbud Måluppfyllelse Perspektiv att beakta Barnperspektivet Genusperspektivet Mångfald och etnicitet Sexuell läggning Funktionsnedsättning Samhällsekonomiska konsekvenser Anpassning till målbeskrivningar METIS-kurser för olika kompetensmål Medicinsk kompetens Kommunikativ kompetens Ledarskapskompetens Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete Planerade METIS-kurser år

6 Barn- och ungdomspsykiatrins behov Grundläggande psykoterapiutbildning Gemensam psykoterapiutbildning En ny psykoterapeutexamen Samordning med Kunskapsguiden nationell webbaserad kunskapsportal Socialstyrelsens bedömning Kursutbudet snart komplett Tillgång och efterfrågan Nytt ansökningssystem METIS-kursernas regionala fördelning Kursutbudet för ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin Perspektiv och värdegrund Kunskapsguiden Grundläggande psykoterapiutbildning för ST-läkare i psykiatri Konsolidering av kursutbud Finansiering av fortsatt verksamhet Referenser Bilagor Bilaga 1. METIS projektgrupp Bilaga 2. Kursutvecklingsgrupper Bilaga 3. Kompetensmål för den grundläggande psykoterapiutbildningen för ST-läkare i psykiatri Bilaga 4. Barn- och ungdomspsykiatriska kärnämnen Bilaga 5. Verksamhetsberättelse Bilaga 6. Resultat- och balansräkning Bilaga 7. Projektplan

7 Sammanfattning Socialstyrelsen bedömer att IPULS under år 2011 uppfyllt målsättningen att ta fram planerat utbud av SK-kurser för ST-läkare i psykiatri i enlighet med sitt uppdrag. Det återstår nu endast en SK-kurs i neurovetenskap och den grundläggande psykoterapiutbildningen där kursutveckling pågår. METIS utbildningskoncept innebär en integrering av teori och praktik och att kunskaperna omsätts i ST-läkarnas kliniska vardag. Ytterligare insatser behövs nu för att föra ut METIS kursutbud till de som anordnar kurser i hela landet. METIS har under 2011: i samverkan med lokala kursgivare hållit 30 kurser i 17 olika ämnen utvecklat och kompletterat tidigare utbud av SK-kurser för STläkare i psykiatri med två nya kurser i samarbete med kursgivare vid landets universitet och övergripande studierektorer i sex sjukvårdsregioner utvecklat en gemensam nationell utbildningsplan för grundläggande psykoterapiutbildning planerat att under 2012 hålla 36 nya SK-kurser i 20 olika kursämnen som är sökbara i IPULS kurskatalog påbörjat en översyn av behovet av att komplettera befintliga SKkurser för ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri enligt det nya METIS-konceptet så att dessa fullt ut kan uppfylla målen i Socialstyrelsens målbeskrivningar länkat IPULS kurskatalog till den webbaserade kunskapsportalen Kunskapsguiden och påbörjat diskussioner om hur METIS utbildningskoncept kan synliggöras i Kunskapsguiden tagit fram ett kursplaneringsverktyg för ST-läkare i psykiatri som ska underlätta för dem att hitta en rimlig balans mellan tid för kurser, egen utbildning och verksamheternas krav på klinisk tjänstgöring skisserat på en modell för konsolidering av det kursutbud som tagits fram inom ramen projektet som kan säkra att kurserna kan finnas kvar, kvalitetssäkras och vid behov revideras fått i uppdrag att anpassa det kursmaterial som tagits fram till ett fortbildningsprogram för specialister i psykiatri Socialstyrelsen har granskat IPULS ekonomiska sammanställning och gjort en ekonomisk bedömning av kostnaderna. IPULS har under 2011 förfogat över 11 miljoner kronor för att fullfölja sitt uppdrag och av denna summa är 5 miljoner kronor överskjutande medel från METIS har redovisat utgifter på 8,3 miljoner kronor vilket innebär att 2,7 miljoner kronor överförs till Härutöver har IPULS tillförts 3 miljoner kronor för uppdragen att ta fram ett fortbildningsprogram för specialister i psykiatri, för att utveckla en gemensam stomme till psykoterapiutbildning för ST-läkare i psykiatri för 7

8 hela landet. I detta ingår också att se över behovet av, och möjligheterna till, att komplettera befintliga SK-kurser för ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri. IPULS ska återrapportera uppdragen till regeringskansliet senast den 21 december 2012 (Regeringsbeslut I:1; ). Socialstyrelsen bedömer att medel behöver tillföras IPULS för konsolidering av METIS kursutbud. Fortsatt finansiering behövs till ett kansli för administration av kursutbudet, upphandling av kursgivare, kvalitetssäkring av kurser och kursrevisioner, kursutvecklingsgrupper och för den webbaserade lärplattformen Ping Pong. En möjlig modell för ansvarsfördelning skulle kunna vara att staten finansierar IPULS kursadministration och bidrar till regional samordning samt landstingen för den lokala kursgivningen. 8

9 Inledning Socialstyrelsens uppdrag Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS AB) har sedan 2007 fått årliga bidrag för att utveckla och förstärka specialistkompetenskurserna (SK-kurserna) i psykiatri (S2007/4916/HS). Projektet går under namnet METIS (Mer teori i specialiseringstjänstgöringen). I januari 2010 beslutade regeringen (S2009/2844HS och S2010/ 643/HS) att mot rekvisition betala ut ytterligare 6 miljoner kronor per år till IPULS för år 2010 och 2011 och att Socialstyrelsen skulle lämna delredovisningar av verksamheten till regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2011 respektive den 31 mars Satsningen skall slutredovisas senast den 30 maj Denna fjärde delrapport avser Mål och riktlinjer för bidraget Det råder brist på läkare med specialistkompetens i psykiatri och åtgärder behöver därför sättas in som kan öka intresset hos nyutbildade läkare att bli psykiatriker. En hög nivå på innehållet i ST-utbildningen i psykiatri ska öka attraktionskraften och vara en rekryteringsfrämjande åtgärd. Genom att utveckla ett koncept för ett antal kurser, som alla ST-läkare får möjlighet att delta i under de första utbildningsåren, kan utbildningen stärkas betydligt. IPULS uppdrag IPULS inrättades år 2002 med uppdraget att ansvara för att Sveriges läkare erbjuds ett betryggande utbud av kvalitetsgranskade vidare- och fortbildningskurser. Institutet ägs av Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund samt Sveriges Kommuner och Landsting. Institutets sammansättning ska säkerställa att vidare- och fortbildningsfrågor belyses ur såväl läkarens som arbetsgivarens perspektiv. Målet är att stödja läkarens behov av vidareoch fortbildning samt verksamhetens och patienternas behov av hög och aktuell professionell kompetens. IPULS administrerar dessutom det statliga anslaget för kurser under ST ( SK-kurser ) och all hantering av kurser under ST sköts numera inom ramen för IPULS verksamhet. Både kurser under ST och externa IPULS-certifierade kurser annonseras i en överskådlig kurskatalog på IPULS webbplats. Syfte Syftet med denna fjärde delrapport är att följa upp METIS-projektets kurser för ST-läkare i psykiatri år 2011 i enligt med den inriktning som tidigare angetts (regeringsbeslut I: ). Tanken är att kurserna ska ges i en given ordning under ST-läkarnas utbildning och med en gemensam standard för hela landet. Ett ytterligare syfte är att ta fram ett kursutbud som täcker 9

10 efterfrågan. De nya SK-kurserna ska ses som ett led i strävandena att göra den svenska specialistutbildningen i psykiatri mer konkurrenskraftig och jämförbar med utbildningen i andra Europeiska länder. I analogi med tidigare uppföljningar redovisas den kursutveckling, kursgivning och kursrevision som skett under 2011 och de kurser som planeras under Av särskilt intresse är det fortsatta arbetet med att utveckla en grundläggande psykoterapiutbildning för ST-läkare i psykiatri och att ett arbete inletts för att utveckla SK-kurser för ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri. Dessutom redovisas det fortsatta arbetet med att länka IPULS webbaserade lärplattform till Socialstyrelsens webbaserade kunskapsportal Kunskapsguiden. METIS-projektet METIS är en pedagogisk utvecklingsenhet under IPULS med uppdrag att ta fram SK-kurser till ST-läkare i psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Utgångspunkten för SK-kurserna är de kompetensmål som anges i Socialstyrelsens målbeskrivningar för läkares specialiseringstjänstgöring [2]. Kompetensmålen är allmänt hållna varför METIS inrättat kursutvecklingsgrupper i olika ämnen för att omsätta dessa till konkreta kurser. Alla STläkare i psykiatri ska ges tillfälle att gå de kurser som krävs för att uppnå specialistkompetens. För att detta ska bli möjligt behövs flera kurser under ett och samma år i varje ämne och att kurserna ska kunna ges i alla Sveriges regioner. METIS har utvecklat ett nytt pedagogiskt koncept som innebär att teori och praktik vävs ihop och teoretisk kunskap implementeras i STläkarnas vardag. METIS-konceptet beskrevs utförligt i uppföljningen av SK-kurserna i psykiatri år 2010 [1]. METIS-projektet är en av flera aktiviteter inom regeringens psykiatrisatsning som på sikt antas påverka antalet nyutfärdade specialistbevis i psykiatri. Antalet nyutfärdade specialistbevis för samtliga psykiatriska specialiteter visar som framgår av diagrammet sedan mitten av 1990-talet, både i absoluta tal och per invånare, en svagt ökande trend även om det var en mindre nedgång mellan år 2009 och 2010 (figur 1). 10

11 Figur 1. Totalt antal nyutfärdade specialistbevis inom samtliga psykiatriska specialiteter samt per invånare och år under perioden Källa: Socialstyrelsen. Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). År 2011 fanns också ett 30-tal öppna ärenden varav ett antal från 2010 som kommer att registreras under det år då ansökan om specialistbevis är komplett. Denna osäkerhet, och det faktum att det tar minst fem år innan utbildningen är klar och specialistbevis kan utfärdas, gör att utvecklingen bör bedömas långsiktigt. Det är därför för tidigt att uttala sig om ökningen under senare år är tillfällig eller beror på METIS insatser eller andra påverkande faktorer. 11

12 Metod och uppläggning I denna delrapport lämnas dels en ekonomisk redovisning av hur statsbidraget disponerats och dels en uppföljning av kursutbudet och dess regionala fördelning. Dessutom diskuteras det fortsatta arbetet med att ta fram en grundläggande psykoterapiutbildning och integreringen av IPULS kursutbud med Kunskapsguiden en nationell webbaserad kunskapsportal. Uppföljningen av 2011 år verksamhet har baserats på följande underlagsmaterial som IPULS skickat på Socialstyrelsens begäran: METIS projektgrupp (bilaga 1) Kursutvecklingsgrupper (bilaga 2) Kompetensmål för den grundläggande psykoterapiutbildningen för ST-läkare i psykiatri (bilaga 3) Barn- och ungdomspsykiatriska kärnämnen (bilaga 4) METIS verksamhetsberättelse 2011 (bilaga 5) METIS resultat- och balansräkning 2011 (bilaga 6) METIS projektplan för år 2012 (bilaga 7) Liknande underlag begärdes in för uppföljningen av 2008, 2009 och 2010 års medel, vilket gör det möjligt att jämföra och följa upp utvecklingen över tid. Ekonomi Uppföljningen av hur statsbidraget har disponerats baseras på den preliminära verksamhetsberättelsen (bilaga 5) och den ekonomiska resultat- och balansräkningen för METIS (bilaga 6) som IPULS lämnat till Socialstyrelsen den 31 januari IPULS externa revisor har genomfört en preliminär granskning av IPULS bokslut och inte iakttagit några väsentliga brister i IPULS redovisning [15]. Socialstyrelsen har i kapitlet Ekonomisk redovisning gjort en ekonomisk sammanställning och översiktlig bedömning av kostnaderna som bedöms vara i god ordning. Kurser I kapitlet om METIS kursutbud redovisas nya genomförda kurser och planerade kurser under år 2011 och som ges under år Under avsnittet kursutveckling redovisas de två nya kurser som kursutvecklingsgrupperna tagit fram under Deltagare i samtliga kursutvecklingsgrupper redovisas i bilaga 2. Somliga kurser har nu så kallad omvänd turordning. Detta innebär att sökande med kortast tjänstgöringstid antas först. Detta för att de kurserna bör komma tidigt i ST-utbildningen. De kurser som berörs är: 12

13 Akutpsykiatri, Psykiatrisk diagnostik, Psykiatrisk juridik, Neurovetenskap, Psykofarmakologi och Suicidologi. Socialstyrelsens uppföljningar ska så långt möjligt belysa och ta hänsyn till en rad perspektiv. Det gäller brukare/individperspektivet, barnperspektivet, kön, mångfald (etnicitet/sexuell läggning), funktionshinder samt ekonomiska, särskilt samhällsekonomiska konsekvenser. Några av perspektiven har angetts av regeringen, och några har Socialstyrelsen själva beslutat om. En särskild redovisning av könsfördelningen på ST-läkarna presenteras för varje kurs. Socialstyrelsen har också följt upp om nämnda perspektiv har beaktats och finns med i utformningen av SK-kurserna. METIS utbildningskoncept ska enligt uppdraget integreras i IPULS ordinarie verksamhet. Hur kursutbudet ska överföras i ordinär drift och hur kursutveckling och kursrevision fortsättningsvis skulle kunna bedrivas diskuteras i avsnittet Konsolidering av kursutbud. Grundläggande psykoterapiutbildning METIS fick under 2010 en förfrågan av Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) om att skapa kompetensmål i psykoterapi för ST-läkare i psykiatri i syfte att ta fram en grundläggande psykoterapiutbildning för blivande psykiatriker. Under 2011 har METIS organiserat ett särskilt projekt Psykoterapiutbildning för ST-läkare i psykiatri. I projektgruppen ingår Cecilia Svanborg (projektledare), Raffaella Björck, Annika Sander Björk, Peter Lönnqvist och Eva Johansson. Projektet har bjudit in två personer från respektive region för kursutveckling (bilaga 2). Det fortsatta arbetet redovisas i kapitlet Grundläggande psykoterapiutbildning. Kursutveckling för barn- och ungdomspsykiatrins behov METIS har i första hand skapats för allmänpsykiatrins ST-läkare. I rapporten diskuteras behovet av en motsvarande kursutveckling för barn- och ungdomspsykiatrins behov. Webbaserad kunskapsportal Enligt regeringens beslut ska IPULS så långt möjligt samordna uppdraget att utveckla och förstärka specialistkompetenskurser i psykiatri med uppdraget till Socialstyrelsen att inrätta en webbaserad kunskapsportal för personal på alla nivåer som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning (regeringens beslut den 19 november 2009). IPULS anlitar konsultföretaget (Ping Pong AB) för att tillhandahålla programvara och administration av en webbaserad lärplattform som riktar sig till ST-läkare inom olika medicinska specialiteter. Socialstyrelsen inrättar en offentlig webbaserad kunskapsportal. Möjligheterna till samordning diskuteras i kapitlet Samordning med Kunskapsguiden nationell webbaserad kunskapsportal. 13

14 Ekonomisk redovisning METIS projektgrupp lyder organisatoriskt under IPULS styrelse, som är ytterst ansvarig för projektets ekonomi. IPULS VD Björn-Ove Ljung fattar beslut rörande METIS ekonomi. Socialdepartementet är beställare och beviljar anslag till projektet och Socialstyrelsen är utbetalare och har uppföljningsansvar. METIS startade 2007 och kommer att pågå till den 31 december Projektet har för hela denna period blivit beviljade 35,7 miljoner kronor, dvs. cirka 6 miljoner per år, i statsbidrag. IPULS auktoriserade revisor har genomfört en preliminär granskning av bokslutet per och inte funnit några väsentliga brister i IPULS redovisning. Statsbidraget till METIS har under 2011 använts på följande sätt: Total redovisning: METIS har under 2011 förfogat över 11 miljoner kronor för att fullgöra sitt uppdrag varav 5 miljoner kronor var överskjutande medel från METIS har redovisat kostnader på 8,3 miljoner kronor. Detta innebär att 2,7 miljoner kronor har överförts till IPULS "Resultat- och balansräkning" för METIS redovisas i bilaga 5. Av Resultaträkningen Utfall 2011 framgår i kolumnen METIS: Intäkter på tkr Direkta kostnader på tkr METIS andel i Gemensamma funktioner som uppgår till tkr. De direkta kostnaderna som uppgick till tkr kan hänföras till: tkr Personalkostnader inkl sociala avgifter, kontorsomkostnader m.m tkr Kurskostnader inkl kursutveckling, kursgivning och kursrevision 646 tkr Övriga kostnader för bl. a. webbplattform, resor, logi, seminarier och marknadsföring. Kursutbud: Under år 2011 har METIS bekostat 30 kurser för en summa av 3,7 miljoner kronor. Kursutveckling: METIS har under år 2011 utvecklat en kurs i rättspsykiatri utan direkt kostnad och en grundläggande psykoterapiutbildning. Psykoterapiprojektet finansieras i särskild ordning och redovisas utanför METIS. Kursrevision: METIS har under år 2011 genomfört sex kursrevisioner till en kostnad av 0,4 miljoner kronor. METIS direkta kostnader (gemensamt för ovanstående verksamhet): Under år 2011 har METIS direkta kostnader uppgått till 2,9 miljoner kronor varav direkta personalkostnader på 2,3 miljoner kronor (inkl sociala avgif- 14

15 ter, kontorsomkostnader m.m.) samt övriga kostnader för bl. a. webbplattform, resor, logi, seminarier och marknadsföring. En närmare redovisning av METIS faktiska personalkostnader och budgeterade personalkostnader för 2012, som en del av IPULS gemensamma kostnader, framgår av tabell 1. Tabell 1. Bemanningen på METIS kansli, tjänstgöringsgrad och bruttolön exkl. sociala avgifter m.m. år samt budgeterade kostnader för år Funktion Arbetsgrad Utfall Utfall Budget Budget Projektledare 50 % Projektledare/Drift 100 % Projektadministratör 100 % Processfacillitator Timarvode ST-läkare 35 % ST-läkare 50 % Totalt IPULS gemensamma funktioner: METIS andel i gemensamma funktioner för år 2011 uppgick till det budgeterade beloppet 1,3 miljoner kronor. Häri ingår kostnaderna för gemensam personal, lokaler, telefoni, IT, diverse bolagstjänster m.m. 15

16 Kursutbud Genomförda kurser METIS har under 2011 genomfört 30 kurser (av 29 planerade). En extra kurs i Medicinsk vetenskap för psykiatriker anordnades i Stockholm för att täcka den stora efterfrågan. Det totala antalet sökande till samtliga kurser var ST-läkare, av vilka 756 antagits och 715 deltagit i kursmöten (tabell 2). Det innebär i genomsnitt 23,8 deltagare per kurs. Observera att 7 kurser som startat under 2011 fortfarande pågick vid rapporteringstillfället varför uppgifterna om antalet examinerade och godkända deltagare inte är komplett. Kurserna finns tillgängliga i kurskatalogen på IPULS webbplats och kan också nås via den webbaserade kunskapsportalen Kunskapsguiden: Tabell 2. Genomförda SK-kurser i psykiatri enlig det nya METIS-konceptet år Kurs Antal sökande Antal antagna Antal deltagare Examinerade = godkända Sjukvårdsregion Genomförande Affektiva sjukdomar, Stockholm Nord Affektiva sjukdomar, Stockholm Syd Akutpsykiatri, Göteborg Akutpsykiatri, Stockholm Beroendelära, Göteborg Beroendelära, Stockholm Beroendelära, Umeå BUP för vuxenpsykiatriker, Stockholm Konsulationspsykiatri och psykosomatik, Göteborg Konsultationspsykiatri och psykosomatik, Umeå Medicinsk vetenskap för psykiatriker, Stockholm Pågår Stockholm Stockholm Pågår VG Regionen Stockholm Pågår VG Regionen Stockholm Norra Stockholm VG Regionen Pågår Norra Stockholm

17 Medicinsk vetenskap för psykiatriker, Stockholm Neuropsykiatri, Stockholm Personlighetsstörningar, Höör Personlighetsstörningar, Sundsvall Psykiatri och samhälle inklusive sexologi, Skellefteå Psykiatrisk diagnostik, Stockholm Psykiatrisk diagnostik, Uppsala Psykiatrisk juridik, Stockholm Psykiatrisk juridik, Eksjö Psykofarmakologi Göteborg Psykofarmakologi Stockholm Psykossjukdomar, Göteborg Psykossjukdomar, Örebro Suicidologi, Stockholm Suicidologi, Varberg Transkulturell psykiatri, Stockholm Ångestsjukdomar, Stockholm Äldrepsykiatri, Stockholm Ätstörningar, Lund Stockholm Stockholm Södra Norra Norra Stockholm Mitt Stockholm Sydöstra Pågår VG Regionen Pågår Stockholm VG Regionen Mitt Stockholm VG Regionen Stockholm Stockholm Pågår Stockholm Södra Summa Källa: IPULS/METIS Kursutveckling Kursutveckling sker enligt en genomtänkt pedagogisk modell. En kursutvecklingsgrupp består i princip av en kursansvarig/lärare per region, en representant för ST-läkarna, en representant för personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom och en anhörigrepresentant samt en forska- 17

18 re/akademiker. Grupperna samlas vanligen för att i internatform utveckla kurserna under några dagar. Under 2011 har två kursutvecklingsgrupper arbetat, en med att ta fram en SK-kurs i rättspsykiatri och en för utveckling av den grundläggande psykoterapiutbildningen. Bilaga 2 visar deltagare i dessa och övriga kursutvecklingsgrupper. Utgångspunkten för kursutvecklingsgrupperna är de kompetensmål som METIS tagit fram och utvecklat utifrån Socialstyrelsens målbeskrivningar för läkares specialiseringstjänstgöring [2]. Dessutom har projektet under 2011 färdigutvecklat en webbaserad kurs i rättspsykiatri. Kursrevision Kursrevision innebär att den expertgrupp som utvecklat kursen, eventuellt med tillskott av enstaka nya experter, träffas för att gå igenom kursutvärderingar samt diskutera erfarenheter av kursgivning på olika orter. Gruppen uppdaterar vid behov kursens kompetensmål, litteratur, program och examination. Under 2011 har kursrevisioner genomförts i följande ämnen: Beroendelära Psykossjukdomar Affektiva sjukdomar Konsultationspsykiatri och psykosomatik Personlighetsstörningar BUP för vuxenpsykiatriker Dessutom har ett antal avstämningsmöten genomförts med kursutvecklingsgrupper för Ätstörningar, Psykiatri och samhälle inkl sexologi samt Psykiatrisk diagnostik. Antagningsförfarandet IPULS formalia för ansökan till SK-kurser styr i hög grad hur tilldelning av platser går till. I dagsläget kan en ST-läkare söka fyra kurser per ansökningsomgång. I normalfallet har den med flest tjänstgöringsmånader förtur framför andra. Detta har medfört att vissa ST-läkare har fått kursplats först i slutet på sin ST-tid. Andra faktorer spelar också in vid prioritering till kursplats, se SK-kurser formalia på IPULS webbplats: IPULS automatiserade ansökningsförfarande har inneburit att en ST-läkare kan komma att antas till fyra kurser per termin, vilket inte är sannolikt att man klarar av. Ansökningsförfarandet, i kombination med att kursutbudet tidigare varit begränsat, har medfört att ST-läkarna söker så många kurser de kan och sedan istället tackar nej till några. IPULS antagningssystem tar i dagsläget inte hänsyn till om en deltagare kommit med på andra kurser när det gäller prioriteringen. Det är därför mycket svårt att beräkna vad det faktiska söktrycket är. En åtgärd som METIS-projektet har vidtagit för att stävja detta och se till att kurser skall komma i rätt tid under ST är att ha omvänd turordning på ett antal kurser. Omvänd turordning innebär att deltagare ges förtur ju färre 18

19 tjänstgöringsmånader denne har efter legitimation och att det är större chans för ST-läkaren att får plats på kurserna tidigt under sin ST. På detta sätt kan man i viss mån styra att kurser kommer i rätt tid. Projektet har gjort en fördelning av kursutbudet i tre block; Baskurser, Sjukdomslära och Fördjupning (endast för Psykiatri). Syftet är att de kurser som finns bland Baskurser (Akutpsykiatri, Psykiatrisk diagnostik, Psykiatrisk juridik, Neurovetenskap, Psykofarmakologi och Suicidologi) skall ges tidigt under ST, kurserna i Sjukdomslära när som helst under ST och Fördjupning bör komma mot slutet. Se: Det omvända turordningsförfarandet har i stort varit framgångsrikt och IPULS har kunnat undgå tidigare vanligt förekommande situationer där en ST-läkare kom med på de mest basala kurserna först i slutet av sin femåriga tjänstgöring. Dock har det medfört en nackdel i övergångsperioden mellan två system. ST-läkare med en längre tjänstgöringstid som inte hunnit gå baskurserna sedan de inrättades får en lägre prioritet då de söker till dessa och kommer ofta inte med på dem. Kursadministrationen har rekommenderat dessa ST-läkare att söka andra IPULS-certifierade kurser eller se om det finns lokalt anordnade kurser som uppfyller de aktuella målen. Detta är dock ett övergående problem. Balansen mellan teoretiska studier och verksamhetens krav I METIS kontakter med olika verksamheter har det uttryckts en oro över att den sammanlagda tiden för kurser och teoretiska studier överskrider det som är rimligt, till nackdel för patientnära arbete. Det är viktigt att uppnå en bra balans mellan inhämtande av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning i patientarbetet. Avsikten är inte att den enskilde ST-läkaren ska behöva gå samtliga 20 kursämnen i METIS kursutbud för att uppnå kompetenskraven för en specialist i psykiatri. METIS har föreslagit att ett kurspaket med ett minimum av 10 SK-kurser samt handledarutbildning, ledarskapsutbildning och grundläggande psykoterapiutbildning bör vara tillräckligt för att uppnå specialistkompetens i psykiatri. Kurserna ska ses som ett komplement till övriga metoder för lärande under den cirka fem år långa tjänstgöringstiden som ST-läkare [3]. I tabell 6 ges ett exempel på fördelning av en ST-läkares tid mellan klinisk tjänstgöring, utbildning och semester samt jourkompensation. Exemplet är tänkt att vara ett planeringsstöd för ST-läkarna och ge en rimlig balans mellan verksamhetens krav på klinisk tjänstgöring och de krav på teoretiska kurser och grundläggande psykoterapiutbildning som ställs i målbeskrivningarna för läkarnas specialiseringstjänstgöring. I detta hypotetiska exempel har ST-läkaren valt att gå 15 SK-kurser av de totalt 20 kursämnen som det fanns Av dessa uppfyller 13 av kurserna också delmål för barnoch ungdomspsykiatri och 7 också delmål för Rättspsykiatri (se 19

20 Tabell 3. Exempel på fördelning av tjänstgöring, utbildning och ledighet för en STläkare i psykiatri under de fem utbildningsåren. Aktiviteter ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 SK-kurser 3 veckor 4 veckor 3 veckor 2 veckor 3 veckor Konferenser Psykoterapiutbildning 3 veckor 6 veckor Arbete enl. vetenskapliga principer 3 veckor 4 veckor 2 veckor Kvalitetsarbete 1 vecka 2 veckor Annat 1 vecka 1 vecka 1 vecka 1 vecka UTBILDNING TOTALT 4 veckor 8 veckor 10 veckor 11 veckor 7 veckor Semester 5 veckor 5 veckor 5 veckor 5 veckor 5 veckor Jourkompensation 5 veckor 5 veckor 5 veckor 5 veckor 5 veckor LEDIGHET TOTALT 10 veckor 10 veckor 10 veckor 10 veckor 10 veckor TJÄNSTGÖRING PER ÅR 38 veckor 34 veckor 32 veckor 31 veckor 35 veckor Källa: Valigi-Bjöck R, ST-läkare och jonglör? Tidskriften för Svensk Psykiatri, 2011;2: Exemplet bygger på att ST-läkaren är under 40 år med rätt till 5 veckors semester och att ha gått jourer som berättigat till 5 veckors jourkompensation per år. Utbildningen till ST-läkare i psykiatri ska också ge kompetens i grundläggande psykoterapiutbildning med 120 timmar handledning (3 heltidsveckor) och 6 heltidsveckor teori och patientarbete. METIS har nu tagit fram ett kursplaneringsverktyg för ST i Psykiatri. I verktyget kan ST-läkarna markera vilka kurser de gått eller planerar att gå. De kan också överskådligt se vilka mål de har uppfyllt och vilka kursbehov de har (Se ). METIS planeringsverktyg ska underlätta för ST-läkarna att hitta en rimlig balans mellan den tid för kurser och egen utbildning som målbeskrivningarnas kompetenskrav ställer och verksamheternas krav på klinisk tjänstgöring. Förankring i professionen METIS har under 2011 fortsatt att förankra projektets utbildningskoncept hos studierektorer, verksamhetschefer, handledare och ST- läkare. I förankringsarbetet ingår att informera och hålla en öppen dialog med alla parter. Förankringsarbete har bedömts nödvändigt för att uppnå en bred acceptans i verksamheterna till det nya kursutbudet och då en del verksamhetschefer uttryckt oro för att de teoretiska studierna skulle få för stort utrymme till förfång för det patientnära arbetet. Som framgår av det hypotetiska exemplet i tabell 6 bör det dock vara möjligt att med en god planering och spridning av de kurser ST-läkarna behöver gå under hela den femåriga utbildningstiden få tid över för både klinisk tjänstgöring, utbildning och ledighet. 20

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Slutrapport november 2011 Anne Persson Hanife Krasniqi anne.persson@his.se hanife.krasniqi@his.se Innehållsförteckning 1 Uppdragets

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet ISBN 978 91 7086 183 3 RiR 2009:10 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Socialdepartementet Datum: 2009-06-03 Dnr: 31-2007-1287

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

GENOMLYSNING DALARNAS VUXENPSYKIATRI

GENOMLYSNING DALARNAS VUXENPSYKIATRI GENOMLYSNING AV DALARNAS VUXENPSYKIATRI 2005-09-07 Kristina Lange Carlsson Innehåll 1 Uppdraget..3 1.1 Bakgrund..3 1.2 Innehåll.3 2 Genomlysningen...4 2.1 Styrgrupp..4 2.2 Facklig samverkansgrupp.4 2.3

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer