GoINN slutrapport Etapp 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GoINN slutrapport Etapp 2"

Transkript

1 GoINN slutrapport Etapp 2 1(9) GoINN slutrapport Etapp 2 GoINN är ett utvecklings- och lärandeprojekt med syfte att professionalisera och institutionalisera nyttiggörande och samverkan vid Chalmers och Göteborgs universitet som finansieras av VINNOVA inom Nyckelaktörsprogrammet. Etapp 2 av GoINN startade i januari 2010 och avslutades i december Innehåll Sammanfattning av projektet och dess resultat Projekts upplägg... 2 Resultat under etapp Innovationsrådgivararenan... 3 Kommersialiseringsaktörsarenan... 5 Lärande... 6 Kommunikation... 6 Intellektuella tillgångar som tagits fram eller vidareutvecklats med stöd av GoINNprojektet... 7 Data... 7 Metoder... 7 Modeller... 8 Hittills utgivna publikationer... 8 Annan resultat- och kunskapsförmedling... 8 Projektets ekonomi och förslag till hantering av överskott från etapp

2 GoINN slutrapport Etapp 2 2(9) Sammanfattning av projektet och dess resultat. Projekts upplägg GoINN är ett utvecklings- och lärandeprojekt med syfte att professionalisera och institutionalisera nyttiggörande och samverkan vid Chalmers och Göteborgs universitet. Etapp 2 startade 2010 och projektplanen innehöll då tre huvudprocesser, där process Forskning- och Innovation skulle arbeta direkt med att utveckla forskningsmiljöerna, process Flöde och Förverifiering samt process Vägval skulle arbeta med att hantera flödet av kommersialiseringsbara idéer samt vägleda dessa forskare inom kommersialiseringsfrågor. I och med tillkomsten av Innovationskontor Väst förändrades bilden av hur lärosätena Chalmers och Göteborgs universitet samverkar om innovationsstödjande verksamhet. Innovationskontor Väst är dels en organisation vid Chalmers som ansvarar för Chalmers Innovationsrådgivning samt består av ett partnerskap med omgivande lärosäten. Partnerskapet ingår inte i GoINN, annat som en möjlig målgrupp för projektets lärande. I denna rapport avses med Innovationskontor Väst enbart organisationens roll vid Chalmers om inte annat anges. I och med denna förändring så övertogs rollen att arbeta med forskningsmiljöerna av Innovationskontor Väst på Chalmers. Vid Göteborgs universitet fortsatte utvecklingsarbetet inom enheten Forsknings- och Innovationsservice, där universitets verksamhet bedrivits sedan mer än tio år. Parallellt med huvudprocessen Forskning- och innovation integrerades Vägvalsarbetet med Flöde och förverifiering, samtidigt som den databaslösning som tagits fram för flödeshanteringen avvecklades. Istället för ett processtänk kring idéflödet skapades ett förtroendefullt och mellan parterna öppet informationsutbyte om nya idéer mellan de olika kommersialiseringsaktörerna, vilket medförde erfarenhetsutbyte av olika arbetssätt och case, vilket medför att synergieffekter kan erhållas mellan likartade utvecklingsprojekt eller att de samverkar, och att olika förverifieringsinsatser kan diskuteras och jämföras. Projektet har därför under etapp 2 formats om, från processorientering via tre huvudprocesser till att istället fokusera på att hos olika innovationssystemsaktörer utveckla förmåga att stödja nyttiggörande i olika former. Utifrån detta har två aktörsarenor definierats; innovationsrådgivarna och kommersialiseringsaktörerna. Inom arenorna definieras utvecklingsprojekt med tydliga syften, mål och leverabler. GoINN:s projektkoordinator är sammanhållande för båda arenorna och sammankallar till övergripande möten inom arenorna och deltar i formuleringen och upplägg av utvecklingsprojekten. För respektive utvecklingsprojekt utses en projektledare av dem som deltar i projektet, som ansvarar för rapportering, leverans och formulering av projektets lärandeuppdrag, som antingen utförs av projektdeltagarna eller med stöd av lärandegruppen.

3 GoINN slutrapport Etapp 2 3(9) Inom utvecklingsprojekten skapas lärandemiljöer där möjlighet till interaktion och reflektion är en viktig del. Denna kursändring inom projektet har även medfört att kommunikationsaktiviteterna inom projektet ändrat fokus, från att kommunicera GoINN som en för lärosätena samlande aktör som arbetar gentemot forskarna, till att GoINN är ett projekt som är underordnat innovationsrådgivarorganisationerna på de båda lärosätena, och som möjliggör utveckling, lärande och förmågebyggande hos Innovationsstödssystemets aktörer. GoINN-projektets egna websida (www.goinn.se) har avvecklats och den under etapp 1 framtagna logotypen för GoINN har spelat ut sin roll. Resultat under etapp 2 Under Etapp 2 har tre stycken lägerapporter lämnats till VINNOVA, i dessa rapporter finns mer utförliga beskrivningar av vad som genomförts under olika skeden av etapp 2 och inom de olika processer som projektet ursprungligen bestod av. Nedan görs en sammanfattning av de viktigaste resultaten under etapp 2. Innovationsrådgivararenan I denna area ingår numera delar av den verksamhet som bedrevs inom huvudprocess Forskning och innovation, med den tydliga skillnaden att inom arenan bedrivs utvecklings- och lärprojekt, medan innovationsrådgivningsarbetet utför i regi av Chalmers och Göteborgs universitet. Inom arenan genomförs regelbundna möten med fokus på erfarenhetsutbyte, utöver de projektspecifika möten som genomförs. Exempel på resultat och aktiviteter ges nedan. Sommarstudenter Inom GoINN-projektets regi har varje sommar ett femton-tal studenter från entreprenörsutbildningar anlitats av projektets olika aktörer för att genomföra olika typer av utredningar och utvärderingar av verktyg. Studentprojekten har avslutats med en gemensam redovisning där innovationsrådgivarna och lärgruppen deltagit. Erfarenhetsutbyte kring verksamhetsstöd och omvärldsanalyser till forskargrupper Chalmers och Göteborgs universitet har utvecklat olika verktyg för att hjälpa forskare och stödresurser att få ett bättre grepp om en forskargrupp i termer av forskning, nyttiggörande och relationen till omvärlden. Dessa verktyg har olika utgångspunkt men flera beröringsområden. Ett erfarenhetsutbytesprojekt startade därför hösten Följande teman har hittills identifierats som intressanta: 1. Vilka "tillstånd" kan en forskargrupp befinna sig i (forskningsledaren ska gå i pension, stor oenighet om inriktning, helt ny grupp osv) och hur möter vi deras behov? 2. Hur samverkar vi med biblioteken, tar fram bibliometri-mått och presentationer av dessa? 3. Hur kan vi ge stöd till forskningsledaren utifrån rollprofil (rådgivare, utbildare, utvärderare, nätverkare, entreprenör etc)? 4. Hur kan en metod för framtagning av sökbegreppsrymd/ontologi formuleras och kommuniceras utifrån ett intellektuellt tillgångsperspektiv?

4 GoINN slutrapport Etapp 2 4(9) 5. Hur ser en integrerad forsknings- och innovationsstrategi ut och vilka underlag behövs för att kunna fatta den sortens inriktningsbeslut? 6. Hur presenterar vi verktyg på ett sätt som gör det möjligt och intressant för forskaren själv att använda dem? Träffarna har hittills resulterat i utveckling av en sk FUNKA-canvas, där ett arbetssätt avsedd för affärsmodellframtagning har applicerats på Forskning-Utbildning- Nyttiggörande-Kommunikation. Arbetssättet testas just nu genom workshopar med forskargrupper. Projektet fortsätter under Erfarenhetsutbyte kring elearning Sahlgrenska Akademin, GIBBS, Chalmers Entreprenörskola och Innovationskontor Väst har alla behov av elearning som stöd i sin utbildning med inriktning mot innovation och entreprenörskap. Målgrupperna och formerna för undervisning är olika, men flera frågeställningar är gemensamma vad gäller pedagogik, teknik och innehåll. Ett projekt startade därför under hösten 2012 som syftar till att under handledning utveckla kompetens inom elearning samtidigt som varje enhet utvecklar sin egen kurs. En stor utmaning för samtliga är att hitta kostnads- och tidseffektiva sätt att ta fram attraktiv innehåll, varför en del tid kommer att läggas på att lära sig skapa engagerande berättelser i form av podcasts och digitala berättelser med både bild och ljud. En viktig del i detta är också att utforska hur man som utbildare ska hantera upphovsrättsliga frågor kring undervisningsmaterial. Hittills har flera erfarenhetsutbytesträffar genomförts. I projektet ingår även en gemensam utbildning i Digital Storytelling och Podcast-framställning, där ett av målen är att skapa flera berättelser om hur forskningsbaserad kunskap utvecklats till innovationer som kan användas i samtligas elearningproduktioner. Vi vill att det ska vara goda exempel på nyttiggörande av forskning som gärna har tagit en lite snirklig väg där man har fått hjälp av olika stödresurser i innovationssystemet och där man kommit en bra bit på vägen. Vi vill också gärna ha en blandning med avseende på typ av forskning, genus, väg för nyttiggörande (venture creation, licensiering, öppen ip etc). Projektet fortsätter under U Tools presentationer som strukturkapital Utvecklingen inom nyttiggörande av forskning går snabbt och det är svårt att som enskild individ hålla sig a jour med allt och dessutom utveckla material i syfte att informera och utbilda forskare inom området. Ett projekt startade därför under hösten 2012 i syfte att säkerställa att ett större antal presentationer kan hållas av fler innovationsrådgivare hos Chalmers och Göteborgs universitet, genom strukturerad dokumentation och träning på anförande/genomförande. Projektet delades in i följande faser: 1. Inventering Undersökning av vilka presentationer som redan finns, vilka som är bra på att hålla dem och i viss mån också vilken efterfrågan som finns. 2. Urval Beslut om vilka presentationer som i en första fas ska utvecklas, utifrån en portföljmodell som skapar en blandning av sådant som är nästan helt klart till det som startar helt från början. Här ingår även val av svenska/engelska.

5 GoINN slutrapport Etapp 2 5(9) 3. Konceptutveckling Utformning av riktlinjer för hur en bra presentation ska vara i termer av exempelvis interaktivitet, manus, referenser och användning av bilder. 4. Materialframtagning Utveckling av presentationer i enlighet med konceptet. 5. Presentation Muntlig dragning av presentationen inför intresserade (innovationsrådgivare och eventuellt forskare) som eventuellt videofilmas. Projektet är nu avslutat. Det resulterade i presentationer inom följande områden: Stöd till forskare vid ansökningar, Omvärldsbevakning, Hållbarhet och Open Innovation. För det sista området togs även en ibook fram som just nu är under Betatestning. MIA-dagen Marina Industri- och Akademi-dagen, eller MIA-dagen (som är baserad på AIMday - konceptet) går ut på att sammanföra företag med särskilda frågeställningar och relevanta forskare som kan tillhandahålla relevant input, för att stimulera kunskapsutbyte och eventuellt nya samarbetsprojekt. MIA-dagen har anordnats av Mare Novum-projektet på GU två gånger under GoINNperiod 2: Hösten 2010 (tema: Marin biomassa som råvara) och hösten 2011 (tema: Havsmiljö). Under båda dessa tillfällen har ett 30-tal företagsrepresentanter och lika många forskare från akademi och institut deltagit. Dagarna har resulterat i att förstudier har genomförts för 9 olika projekt. Dagarna har fått gott betyg av deltagarna och en ny MIA-dag planeras under Utvärdering av AIMday konceptet En utvärdering av AIMday -konceptet har genomförts, och jämförts med Göteborgsvarianten MIAdag. Projektet har utvärderat skillnader, styrkor och svagheter i dessa båda koncept. Den stora styrkan som vi ser i AIMday -konceptet är det program som används för att schemalägga forskar/företagsdiskussionerna, som underlättar planeringen vid stora arrangemang. Skillnaderna i upplägg är annars ganska litet, men vi har inom MIAdagen inriktat oss på att anordna dagar med smalare tema vilket vi ser tar mindre tid och resurser att arrangera och det behövs ingen avancerad mötesplanering. Den benchmark vi gjort med AIMday Materials, som har ett brett tema, visar att mycket resurser krävs för att marknadsföra mot forskare och företag för att få tillräckligt med deltagare. Med den begränsade resurs av innovationsrådgivare som finns är bedömningen att stora breda arrangemang är för resurskrävande jämfört med vad det ger. Kommersialiseringsaktörsarenan Inom denna arena bedrivs idag den verksamhet som vuxit fram inom huvudprocesserna Flöde och förverifiering (FoF) samt Vägval. Under etappen har Vägvalsgruppen integrerats i FoF. Under etappen har också den databaslösning som handlats upp för att följa upp och registrera flödet av idéer avvecklats. Detta visade sig vara en orealiserbar idé, dels är inte idéflödet styrbart på detta vis samt att databasen innebar registrering av för mycket information så att sekretessproblem uppstod. I och med att ett förtroendefullt samarbete utvecklats mellan de olika kommersialiseringsaktörerna har en sökbar databas ersatts av ett muntligt utbyte samt en listning av statiska data, t ex antal idéer och ursprung.

6 GoINN slutrapport Etapp 2 6(9) FoF-gruppen FoF-gruppens arbete har allt mer fokuserats på att utbyta erfarenheter kring genomförande av förverifiering av idéer samt informera varandra om vilka liknande idéer som tidigare hanterats av aktörerna samt möjligheterna att koppla olika idéer. Under 2011 har 58 idéer inkommit till kommersialiseringsaktörerna. 20 av dessa idéer kommer från Chalmersforskare och 38 från forskare vi Göteborgs Universitet. Av dessa har 7 idéer beviljats förverifieringsmedel via GoINN primärt för att utreda IPsituationen. Under 2012 har 101 idéer kommit in. 30 av idéerna hade sitt ursprung i forskning på Chalmers och 72 på Göteborgs Universitet. 1 av idéerna är gemensam mellan lärosätena. Ett tiotal av idéerna har beviljats förverifiering via GoINN och flera idéer har sedan gått vidare till olika verifieringsinsatser inom Chalmers och Göteborgs Universitet. Utvärdering BioEurope BioEurope är ett möte/mässa som arrangeras i Hamburg där möten arrangeras mellan forskningsidéer och företag inom Bioteknik/Life Science på Europeisk basis. Inom GoINN har vi utvärderat nyttan för kommersialiseringsaktörerna att delta i detta arrangemang genom att GoINN betalat deltagandet för ett antal kommersialiseringsrådgivare och en innovationsrådgivare som arbetar med idéer inom Life Science. BioEurope gav många nya kontakter som kan bidra till att idéer snabbare når en marknad. En mer fördjupad utvärdering av deltagandet kommer göras under etapp 3. Lärande Lärandegruppen har genomfört reflektioner över utvecklingen i de olika processer (främst Forskning och Innovation samt Flöde och förverifiering men även projektet som helhet) som GoINN under större delen av etapp 2 varit uppbyggt kring. Viktiga resultat och aktiviteter har varit: Framtagning av lärcase; utvecklingen inom Flöde och förverifiering (Early-stage Innovations Processing), Herpesvaccin (Simplexia), Indikatormätning, projektets utveckling från start (The Gothenburg Experiment) samt Idéevaluering Lärgruppen har svarat för ett akademiskt ledarskap inom studentprojekten som genomförts under somrarna, samt genomfört utvärdering av studentprojekten. Deltagande i CIP Forum, inklusive koordinering och säkerställande av GoINN relevanta teman. Deltagande i Nyckelaktörsprogrammets ERFA-möten. Genomförande av interna lärseminarier, de senast i november som innebar ett för projektet gemensamt avstamp för ansökan till Etapp 3. Kommunikation Kommunikation är sedan halvårsskiftet 2012 integrerat i lärandedelen av GoINN. Fokus har under etappen flyttats från att marknadsföra GoINN som aktör till att istället kommunicera resultat och lärdomar. Kommunikationsresultat under etapp 2 är därför avveckling av projektets egna webb (www.goinn.se) och att logotypen inte längre används. Nya dokumentmallar har tagits fram och planer för hur resultat och lärdomar

7 GoINN slutrapport Etapp 2 7(9) på attraktivt sätt kan kommuniceras både internt och externt håller på att tas fram för etapp 3. Intellektuella tillgångar som tagits fram eller vidareutvecklats med stöd av GoINN-projektet Inom ramen för, och parallellt med GoINN projektet har Chalmers och Göteborgs universitet utvecklat metoder och verktyg för att identifiera intellektuella tillgångar inom forskningsmiljöer/forskningsprojekt. Arbetet är baserat på professor Ulf Petrussons forskning och utbildning (ICM = Intellectual Capital Management), samt CIP- PS ABs metodik. Syftet med att inventera kunskapstillgångar är att kunna identifiera tillgångar som t ex utgör background och forground för nya projekt eller som är intressanta att kontrollera eller vidareutveckla på olika sätt. Båda lärosätena har utvecklat metoder och verktyg för kompletterande ändamål. Chalmers har fokuserat på att utveckla verktyg för att forskare själva skall kunna lära sig att göra genomlysningar på sina egna forskningsprojekt (Intellectual Asset Inventory IAI) där tillgångar som data, design, metod, modell, uppfinning och mjukvara ingår. Verktyget ger ingen fullständig kartläggning men utgör ett bra första steg, utifrån vilket beslut om mer fördjupade analyser kan tas. Göteborgs universitet har i sin tur fokuserat på att utveckla ett arbetssätt och metodik för att strategiskt hantera kunskapstillgångar inom forskningsmiljöer där IA ingår som en del av stödet (inom ramen för det VINNOVA stödda projektet Knowledge management Platform), vilket kommer att presenteras som ett koncept under Genom att båda lärosätena är aktivt engagerade i utvecklingen av hantering av sina universitets kunskapstillgångar sker värdefullt erfarenhets- och kunskapsutbyte som utvecklar båda lärosätenas arbete. GoINN-projektet har bidragit till skapandet av följande intellektuella tillgångar: Data Sammanställning av idéflödet till inkubatorer och innovationsrådgivare. Denna sammanställning innehåller kort beskrivning av idén, namn och lärosäte för idégivaren samt via vilken aktör idégivaren kontaktat. Detta är en tillgång som tillhör aktörerna inom GoINN. Listan ger möjligheter att få fram övergripande statisk på idéflödet. Metoder Metod för samutveckling och lärande har framgångsrikt testats inom GoINN, arbetssättet är en nyckel för att bygga samverkansprojekt mellan starka parter. Metoden innebär att respektive aktör i ett gemensamt projekt var för sig genomför utveckling som stödjer sin verksamhet med parallellt erfarenhetsutbyte och synkning med andra aktörer. Detta tar hänsyn till respektive aktörs särskilda behov samtidigt som delar av utvecklingen kan genomföras tillsammans och det finns ett gemensamt lärande. Inom GoINN har vi på detta sätt delat erfarenheter mellan båda lärosätena men också med andra lärosäten inom nyckelaktörsprogrammet.

8 GoINN slutrapport Etapp 2 8(9) Modeller FUNKA - är en modell som bygger på Business modell canvas men anpassad för att beskriva arbetet/utvecklingsstrategin inom en forskningsgrupp. Modellen kommer att vidareutvecklas under etapp 3. Hittills utgivna publikationer Följande publikationer har tagits fram: Early-stage Innovations Processing: Building a community of practice to effectively utilize university innovation system resources. En beskrivning av hur flödet av kommersialiserbara idéer utvecklats inom GoINN, från processer och databaser till ett förtroendefullt informationsutbyte. SIMPLEXIA a GoINN Learning Case. Berättar om vägen för en idé om nytt Herpesvaccin från forskarens första kontakter med innovationsstödsystemet till utveckling på en inkubator. Artikel baserad på detta case kommer publiceras i the Journal of Small Business and Enterprise Development. Sommarprojekt 2012 ett lärcase som beskriver lärdomar och erfarenheter av de studentprojekt som genomförts inom GoINN. OPEN INNOVATION, a Handbook for Researchers. En ibook framtagen vid Innovationskontor Väst. Annan resultat- och kunskapsförmedling Utöver det erfarenhetsutbyte som sker inom arenorna och de lärcase som tagits fram har projektledare, lärgruppen och andra aktörer deltagit i Nyckelaktörsprogrammets gemensamma ERFA-möten. Ett större lärseminarium inom projektet arrangerades i november 2012, då som avstamp för planeringen av aktiviteter under etapp 3. Vid detta lärseminarium presenterades de båda lärcasen The Gothenburg Experiment (vilket kommer publiceras under våren 2013) och Early Stage Innovation Processing. Inom GoINN har vi under Etapp 2 bidragit till att vidareutveckla och paketera olika verktyg för innovationsrådgivare och forskare. Dessa har sedan använts för utbildning av innovationsrådgivare både inom och utom GoINN samt till del utgjort underlag till en doktorandutbildning inom Chalmers med fokus på nyttiggörande av forskning.

9 GoINN slutrapport Etapp 2 9(9) Projektets ekonomi och förslag till hantering av överskott från etapp 2 Från etapp 2 finns ett överskott på kr. Största orsaken till detta överskott är den halvhalt som projektet gjorde under mitten av 2012, då vi flyttade fokus från att genomföra innovationsprocesserna till att istället bygga förmåga hos innovationsstödssystemets aktörer att stödja nyttiggörande i olika former. Denna kursändring innebar att istället för att inom projektet driva innovationsprocesser skulle utvecklingsprojekt skapas. Idéer och behovet för utvecklingsprojekt var stort, problemet som uppstod var att det tog tid att formulera och framförallt bemanna projekten. Detta gjorde att upparbetningen inom GoINN inledningsvis med detta nya projektupplägg blev låg. Vi önskar därför använda överskottet från etapp 2 till följande projekt, som definierats men inte hunnit startas under etapp 2: Utveckla och kvalitetssäkra metoder för forskningsnära verifiering. Medel för forskningsnära verifiering finns idag hos Innovationskontor Väst för de ingående partnerlärosätena samt via VINNOVAs program VFT även hos GU. Bildandet av Innovationskontoret vid Göteborgs Universitet innebär troligen på sikt ytterligare medel för forskningsnära verifiering. Där utöver finns ett antal organisationer som har nära kontakt med och stöder utveckling av forskares (och studenters) idéer, t ex MedTech Väst, Science Parks, entreprenörsutbildningarna, Drivhuset m fl. Inom projektet vill vi samla några aktörer och lägga upp riktlinjer för vad som är bra verifiering, hur erfarenheter kan samlas och utbytas. I projektet ingår också genomförande av ett begränsat antal forskningsnära verifieringsinsatser Beräknad budget för projektet är kr under perioden mars-augusti. Kompetenshöjning inom utformning av samverkansavtal. Inom Chalmers har ett behov identifierats av att öka framförallt innovationsrådgivarnas kompetens om viktiga frågor att beakta vid samverkansavtal samt utveckla samarabetet mellan innovationsrådgivare och högskolejurister. Detta för att innovationsrådgivarna i ett tidigare skede skall kunna fånga upp potentiella avtalsfrågor och kunna göra att forskarna tidigare tar med högskolejuristerna i avtalsdiskussioner. Projektet kommer delvis genomföras med hjälp av externa resurser, budgeten beräknas till kr och genomförs under februari-juni. Förbereda för genomförande av TEDxGöteborg under hösten TEDx är arrangemang med syfte att sprida idéer och lärande, i form av föredragen som även filmas och sedan finns tillgängliga via webben. Fokus för TEDx inom GoINN är berättelser om hur forskning fått genomslag och gjort skillnad för samhället. Budget för våren 2013 beräknas till ca , hjälp av extern resurs tas för upplägg fram samt bokningar, marknadsföring och informationsspridning. Möjligheter till sponsring av själva evenemanget kommer att undersökas.

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar YTTRANDE 2015-06-08 AD-411-2015/1127 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (dnr N2015/2421/IF) Sammanfattning PRV ställer sig överlag

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor ett led i en process mot ökad kvalitet Rapport från UniLink 2009:8 Redaktör Birgitta Stymne UniLink utvecklar och förnyar samverkan mellan

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA

Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete En studie baserad på deltagarintervjuer om uppbyggnadsåren 2004-2005 Jan Karlsson

Läs mer

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet Infrastruktur och söktjänster Om svensk forskningsinformation på internet Slutrapport från IS-projektet 1 januari 2008 30 juni 2010 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund till IS-projektet... 5

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. De fem piloterna. Slutsatser.. 25. Kontaktuppgifter 27

Innehåll. Förord. 1. De fem piloterna. Slutsatser.. 25. Kontaktuppgifter 27 Innehåll Förord. 1 De fem piloterna 1. Högskola Kristianstad / Krinova Science Park Medskapande utmaningsdriven innovation 5 2. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp Origo, en unik innovationsmodell 9

Läs mer

Nätbaserad kurs med flexibel fördjupning

Nätbaserad kurs med flexibel fördjupning PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2013:03 Nätbaserad kurs med flexibel fördjupning Karl Maack/Sahlgrenska akademin Patrik Lilja/IT-fakulteten Mattias

Läs mer

VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram

VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram VINNVÅRD METASTUDIE: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram Johan Karltun Christina Keller Jönköping, mars 2012 Förord Föreliggande rapport är ett resultat av ett uppdrag som vi fick i början av hösten

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning Att utveckla den högre utbildningen testamente efter Rådet för högre utbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22 2015-06-22 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Genomförande... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Styrgrupp... 5 2.3 Referensgrupp... 5 2.4 Arbetsgrupp... 5 2.5 Övergripande mål... 5 2.6 Aktivitetsmål... 6 2.7 Länsövergripande

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 1 (19) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 Utlysningen fick in 19 ansökningar på totalt 147,5 Mkr 18 ansökningar involverandes 28 lärosäten

Läs mer