FÖRETAGETS KVALIFIKATIONER, AFFÄRSIDÉ, MILJÖ- OCH KVALITETSTÄNKANDE SAMT REFERENSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRETAGETS KVALIFIKATIONER, AFFÄRSIDÉ, MILJÖ- OCH KVALITETSTÄNKANDE SAMT REFERENSER"

Transkript

1 FÖRETAGETS KVALIFIKATIONER, AFFÄRSIDÉ, MILJÖ- OCH KVALITETSTÄNKANDE SAMT REFERENSER 1 UPPGIFTER OM FÖRETAGET 1.1 Företagets organisation Tom Hansson AB är ett konsultföretag, med fyra anställda, som specialiserat sig på konsulttjänster inom fastighetsförvaltning och byggadministration. Företaget arbetar i nätverk tillsammans med flera konsulter inom bygg-, installations- och fastighetsförvaltningsbranscherna. Verksamheten startades den 1 februari Företagets adress Tom Hansson Bygg- och fastighetsutveckling AB Kungsbacka Telefon Fax E-post Hemsida 1.3 Organisationsnummer F-skattesedel Företaget har F-skattesedel. 1.5 Registreringsnummer för moms SE Affärsidé Företagets affärsidé är att på uppdragsgivarens villkor vara en naturlig samarbetspartner. Vi erbjuder inom bygg- och fastighetssektorn tjänster inom rådgivnings-, utrednings-, och utvecklingsverksamhet i syfte att skapa affärsmässigt goda förbättringar och utveckling av uppdragsgivarens verksamhet. Företaget skall tillhandahålla kvalificerade tjänster främst inom följande delområden: Offentliga och privata upphandlingar av administrativ och teknisk fastighetsförvaltning: Anbudsunderlag Annonsering Anbudsgranskning Urval av entreprenörer Upphandling kontraktsskrivning.

2 Organisation och verksamhetsutveckling av förvaltningsorganisationer: Organisationsöversyn och utbildning Verksamhetsplaner, verksamhetsutveckling, IT stöd administrativ förvaltning m.m. Projektledning och samordning av anbudsräkning vid förvaltningsentreprenader, inkl. dokumentation av kvalitets- och miljösystem, organisation etc. Utbildnings- och informationsverksamhet: Branschreglerna Aff (Avtal för fastighetsförvaltning) Upphandling och förvaltningsentreprenader Underhållsplanering. Byggadministration: Projektledning Byggledning Byggkontroll Besiktning Teknisk granskning Kvalitetsansvar Miljöbesiktningar miljöinventering. 2 KUNDER Företaget vänder sig främst till följande kundgrupper: Privata, kooperativa och offentliga ägare och förvaltare av fastigheter som önskar stöd vid konkurrensupphandling av sin fastighetsförvaltning (outsourcing), eller som behöver hjälp vid upprättande av arbetsbeskrivningar och verksamhetsutveckling inom fastighetsförvaltning vid förvaltning i egen regi med egen anställd personal Entreprenörer och förvaltningsorganisationer som önskar stöd vid anbudsräkning, verksamhetsutveckling och organisationsöversyn Byggherrar som saknar egna resurser inom byggprocessen Byggherrar som saknar erforderlig delkompetens Fastighetsägare som önskar stöd i tekniska frågor Entreprenörer som önskar stöd i byggherrefrågor. 3 KONKURRENSFÖRDELAR Låg konsultkostnad medelst minimering av omkostnader samt utveckling av samarbetsformer där uppdragsgivarens egna lediga fasta resurser tillvaratages i projektarbetet Genom anlitande av kvalificerade under- och sidokonsulter kunna tillhandahålla ett brett spektra av tjänster som gagnar totalprojektet såväl tekniskt som ekonomiskt Hög kontaktbarhet och vilja att ställa upp på önskad arbetstid.

3 4 KVALITETSPOLICY OCH MÅL Tom Hansson AB har som kvalitetspolicy och mål att varje uppdrag utförs med högsta möjliga kompetens att i första hand alltid utgå ifrån kundnyttan och den av kunden upplevda kvaliteten att kunden skall erhålla minst överenskommen kvalitet och omfattning av avtalade tjänster att kvalitetsarbetet skall bedrivas genom samarbete med såväl uppdragsgivare som under- och sidokonsulter, samt skall även ha inriktning mot utveckling och successiv förbättring. Kvalitetsarbetet omfattar dels alla uppdrag, dels alla skeden i varje uppdrag. Genom noggrann uppföljning och noggrant urval tillses att vi själva samt av företaget anlitade underkonsulter uppfyller ställda och underförstådda krav. Arbetet skall organiseras med kvalitetsmål, egenkontroll, uppföljning och mål avseende successiv förbättring. 4.1 Kvalitet vid upphandling av fastighetsförvaltning Kvalitetstänkande är en viktig del i vår verksamhet som konsult, vad gäller att ha rätt hjälpmedel, vara effektiv och att göra rätt saker från början utifrån kundens perspektiv. Kvalitet vid upprättande av förfrågningsunderlag för fastighetsförvaltning är också att förstå och att kunna se förvaltningen ur ett helhetsperspektiv. Genom mångårig erfarenhet inom fastighetsförvaltningsbranschen har vi tillägnat oss denna helhetssyn. Det färdiga förfrågningsunderlaget skall innehålla de kvalitets-krav som beställaren kan ha på förvaltningsentreprenören och på förvaltningen av sina fastigheter. Efter upphandling av entreprenör skall förfrågningsunderlaget kunna fungera som ett hjälpmedel och instrument för beställaren att följa upp sin verksamhet och stärka sin kvalitet gentemot sina kunder. I vårt kvalitetstänkande ingår förutom kundanpassning även miljötänkande och kostnadseffektivitet. Att kunna erbjuda sina kunder/hyresgäster en miljöanpassad förvaltning och bra miljö höjer också den upplevda kvaliteten i boende och lokalnyttjande. 5 MILJÖPOLICY Tom Hansson AB skall sträva mot kretsloppsanpassad produktion och förvaltning, samt genom egen utveckling och samarbete med miljökvalificerade konsulter upprätthålla för projektarbeten erforderlig miljökompetens. Företaget skall ha väl utvecklade kontakter med berörd kommuns miljö- och hälsoskyddsförvaltning. I projekt där arbetsmiljöfrågor blir aktuella skall tillses att arbetsmiljölagar följes. Vi skall agera på sådant sätt att vårt och vår uppdragsgivares anseende i miljöfrågor stärks. Tom Hansson AB skall sträva mot att livsmiljön ställs i centrum främja att byggnader och anläggningar tillför stads- och landskapsbilden skönhetsvärden

4 främja källsortering av sopor främja energisnål och miljövänlig byggprocess främja enkla och lättskötta tekniska system tillgodose kundernas krav på god miljö avseende ljus, ljud, klimat och trivsel vid upphandlingar inom fastighetsförvaltning skall en miljöanpassning av förvaltningen eftersträvas i alla led, såsom avfallshantering, energi, ventilation, städning, trädgårdsskötsel och vid ändring av byggnad. 6 KVALIFIKATIONER Inom företaget har vi stor erfarenhet både inom administrativ/ekonomisk och inom teknisk fastighetsförvaltning. De anställda i företaget har relevanta utbildningar för sina arbetsuppgifter samt lång erfarenhet inom bygg- och fastighetsförvaltnings-området. 6.1 Kvalitetsansvarig Tom Hansson och Christer Starck har genomgått utbildning som certifierade kvalitetsansvariga enligt PBL med riksbehörighet K respektive N. 6.2 Miljöbesiktning Tom Hansson har genomgått SBR:s kurs i miljöbesiktning och miljöinventering av fastigheter och är certifierad miljöinventerare för fastigheter enligt CMF kravspecifikation. 6.3 Lagen om offentlig upphandling Genom ett stort antal genomförda offentliga upphandlingsuppdrag för stat och kommuner samt studier, har vi tagit fram rutiner och system för upphandling av offentliga förvaltnings-entreprenader. Företaget besitter härigenom goda kunskaper om de upphandlingsregler som gäller enligt LOU. Tom Hansson och Christer Starck har också genomgått utbildning i offentlig upphandling för upphandlare och leverantörer (LOU) hos Allego. 7 Referenser Nedan redovisas några referenser på uppdrag inom fastighetsförvaltningsområdet som Tom Hansson AB genomfört. Vi kan komplettera med ytterligare referenser för genomförda uppdrag om önskemål finns: Verksamhetsutveckling och utvecklingsprojekt: Uppdrag Konsultstöd för Landstingsfastigheter i Östergötland Tom Hansson AB har under 2004 och 2005 som konsultstöd för Landstingsfastigheter i Östergötland, medverkat vid projekt avseende förändring av Landstingets fastighetsförvaltnings- och driftorganisation med bl a framtagande av avtal för verksamhetsoch fastighetsanknutna tjänster. Se vidare beskrivning under referenser, fastighetsförvaltningoffentlig & upphandling - offentlig verksamhet.

5 Uppdrag Konsultstöd för Banverket vid verksamhetsutveckling inom fastighetsförvaltning Tom Hansson AB har som konsultstöd för Banverket medverkat vid verksamhetsutvecklingsprojekt. Projektet innefattade: Framtagande av Banverksgemensamt regelverk för fastighetsförvaltning; Medverkan vid framtagande av handbok för upphandling av drift- och skötselentreprenader av fastigheter; Medverkan vid upphandling av drift- och skötselentreprenader och vid utvärdering av sådana upphandlingar för Banverkets fastigheter i Sverige. Verksamhetsutvecklingsprojekt avseende ny administrativ förvaltningsorganisation för Lysekilsbostäder AB Tom Hansson har varit projektledare och stöd vid uppbyggnad av det kommunala bostadsföretaget Lysekilsbostäders nya administrativa fastighetsorganisation. I uppdraget ingick följande: Projektledning, utredningar, organistationsuppbyggnad, organisationsplaner m.m.; Upphandling av nytt ekonomi- och fastighetssystem; Implementering och införande av samtliga administrativa och ekonomiska rutiner i systemen och företaget. På uppdrag av Hyresbostäder i Norrköping AB medverkan vid genomförande av ett utvecklingsprojekt med syfte att finna former för en effektiv och servicemedveten driftsorganisation, med krav på rutiner för styrning och uppföljning m m. Detta uppdrag pågår. Tom Hansson har medverkat vid utvecklingen av Aff, som representant för HSB-rörelsen i referens-gruppen för Aff-projektet under Aff-anpassning/dokumentation av arbetsuppgifter för Fortifikationsverkets driftorganisationer. Tom Hanson AB har som konsulter medverkat vid projekt avseende Affanpassning/dokumentation av arbetsuppgifter för Fortifikationsverkets driftorganisationer inom Såtenäs flygflottilj, Skövde Garnison och i Karlsborg. Verksamhetsutveckling för Tanum Kommuns fastighetsförvaltningsorganisation. Tom Hansson AB har på uppdrag av Tanums kommun, som projektledare genomfört ett utvecklingsprojekt vars syfte har varit att finna former för en effektiv och servicemedveten förvaltningsorganisation i kommunen, rustad att möta framtida krav i form av hårdnad konkurrens, krav på rutiner för styrning och uppföljning. Uppdraget genomfördes På uppdrag av projektgruppen för Aff har Tom Hansson författat skriften Upphandling av fastighetsförvaltning - en vägledning som utges av Aff-kommittén genom Svensk Byggtjänst. I skriften redovisas upphandlingsprocessen och Aff-systemets användning och tillämpning vid upphandling av fastighetsförvaltning. På uppdrag av Aff-kommittén har Tom Hansson varit projektsekreterare i den projektgrupp som utvecklat branschreglerna Aff med avseende på de miljötexter, som används som hjälpmedel vid upprättande av förfrågningsunderlag och avtal inom fastighetsförvaltning.

6 Upprättande av förfrågningsunderlag och upphandlingar av fastighetsförvaltningsentreprenader: Uppdrag På uppdrag av Landstinget i Östergötland, LFÖ, medverkan vid projekt för inventering och upprättande avtal enligt Aff Avtal för fastighetsförvaltning mellan Landtinget och Landstingsägt driftbolag, 13 st entreprenaddelar för Landstingets fastigheter i Östergötland inom Linköping, Norrköping, Motala, Finspång, Mjölby m fl orter. Avtalet avser teknisk drift samt viss verksamhetsservice och administrativa tjänster för universitetssjukhus, sjukhus, vårdcentraler, skolor m fl. Detta uppdrag har utförts under Tom Hansson AB upprättar förfrågningsunderlag och upphandlar teknisk drift och underhåll för Stiftelsen Kungälvsbostäders fastigheter. Uppdraget avser att upprätta förfrågningsunderlag och genomföra upphandling av drift och underhåll av yttre miljö, byggnader inkl installationer och lokalvård för Kungälvsbostäder samtliga fastigheter. Uppdraget utfördes under Kontraktsstart Tom Hansson AB upprättar förfrågningsunderlag och upphandlar teknisk drift och underhåll för Lysekilsbostäder AB:s fastigheter. Uppdraget avser att upprätta förfrågningsunderlag och genomföra upphandling av drift och underhåll av yttre miljö, byggnader inkl installationer och lokalvård för Kungälvsbostäder samtliga fastigheter. Uppdraget utfördes under Kontraktsstart Upphandling av drift av yttre miljö för Fortifikationsverket i Göteborg. Tom Hansson AB har fått uppdraget att upprätta förfrågningsunderlag enligt Aff och genomföra upphandling av driftentreprenad för yttre miljö för Fortifikationsverkets anläggning och fastigheter inom Käringberget (tidigare Amf 4) i Göteborg, Säve Flygfält och Stora Känsö i Göteborgs skärgård. Uppdraget utfördes under Kontraktsstart är Upphandling av drift av yttre miljö för Vasakronans fastigheter i Göteborg Tom Hansson AB har fått uppdraget att upprätta förfrågningsunderlag och genomför upphandling av drift av yttre miljö för Vasakronan AB:s fastigheter i Göteborg. Förfrågningsunderlag och upphandlingen omfattar drift av yttre miljö för Vasakronan AB:s samtliga fastigheter i Göteborg. Uppdraget utfördes under Kontraktsstart är beräknat till Upphandling av Hiss-serviceavtal för Vasakronans fastigheter. Tom Hansson AB har fått uppdraget att upprätta förfrågningsunderlag och genomför upphandling av hissserviceavtal för Vasakronan AB. Förfrågningsunderlaget och upphandlingen avser hisserviceavtal för samtliga hissar inom Vasakronan AB:s fastigheter i Malmö, Göteborg och Stockholm Uppdraget utfördes under Upphandling beräknas slutföras under våren 2006.

7 Uppdrag Tom Hansson AB har haft uppdraget att upprätta förfrågningsunderlag enl Aff och upphandling av administrativ och teknisk fastighetsförvaltning för Statens fastighetsverks fastigheter i västra, södra och östra Sverige. Upphandlingarna har skett i olika tidsperioder från Ingående objekt var företrädesvis byggnadsminnesförklarade byggnader, såsom slott, fästningar, landshövdingeresidens, delar av Göteborgs och Lunds universitet, Musik- och lärarhögskolorna i Malmö etc. Totalt har ca 20 entreprenader upphandlats för Statens fastighetsverks räkning. Under hösten 2003 genomförde vi upphandling av teknisk drift för Statens fastighetsverks nya byggnad Världskulturmuseet i Göteborg samt 10 st entreprenader av Statens fastighetsverks byggnader från Halmstad till Karlstad. På uppdrag av Banverket upprättande av förfrågningsunderlag enl AFF och medverkan vid upphandling av tekniska driftentreprenader av Banverkets fastigheter i Sverige (inom södra, västra, mellersta och östra banregionerna i Sverige). På uppdrag av Banverket upprättande av förfrågningsunderlag enl Aff och upphandling av 2 st tekniska driftentreprenader ca m 2 av Banverkets fastigheter i mellersta Sverige. Under 2005 har vi tecknat årsavtal för konsulttjänster med Vasakronan för hela Sverige inom följande kategorier: Analys och inventering inför upprättande av förfråginingsunderlag och upphandling av entreprenader inkl anbudsutvärdering och kontraktsskrivning för fastighetsförvaltning avseende administration, drift och underhåll Projektledning och upprättande av förfrågningsunderlag och upphandling av entreprenader för fastighetsförvaltning avseende administration, drift och underhåll Upprättande av förfrågningsunderlag och upphandling av förekommande serviceavtal inom teknisk fastighetsförvaltning Verksamhetsutveckling inom administrativ och teknisk fastighetsförvaltning Utbildning inom upphandling för administrativ och teknisk fastighetsförvaltning regelverket Aff etc Samordning, uppföljning och statuskontroller av entreprenader för fastighetsförvaltning avseende administration, drift och underhåll IT stöd för admistrativ/ekonomisk förvaltning (fastighetsekonomi och IT system för fastighetsförvaltning såsom fastighets-, ekonomi och lönesystem etc) Byggadministration. På uppdrag av Hyresbostäder i Norrköping AB upprättande av förfrågningsunderlag enl AFF och upphandling av 10 st driftentreprenader avseende yttre miljö respektive lokalvård, ca m 2 (BOA + LOA)

8 Uppdrag På uppdrag av Vaggeryds kommun upprättande av förfrågningsunderlag enl AFF och upphandling av 4 st tekniska driftentreprenader avseende yttre miljö respektive byggnader inkl. installationer ca m 2 av kommunens fastigheter. Upprättande av förfrågningsunderlag enligt Aff och upphandling av driftentreprenad för det kommunala bostadsföretaget Kungälvsbostäders fastigheter. Uppdraget utfördes under Upprättande av förfrågningsunderlag enligt Aff och upphandling av driftentreprenad för det kommunala bostadsföretaget Tanums Bostäders fastigheter Upprättande av förfrågningsunderlag enligt Aff och upphandling av driftentreprenad för det kommunala bostadsföretaget Lysekilsbostäders fastigheter. Uppdraget utfördes under På uppdrag av Munkedals kommunala bostäder AB Munkbo, framtagande av underlag och upprättande av avtal mellan Munkbo och Munkedals kommun för teknisk förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter (skolor, daghem, förvaltningsbyggnader etc). Detta uppdrag pågår. På uppdrag av Karlstad kommun upprättande av förfrågningsunderlag enl Aff och upphandling av teknisk driftentreprenad för ca m 2 av kommunens fastigheter. Upprättande av förfrågningsunderlag enligt Aff och upphandling av funktionsupphandling avseende driftentreprenad, lokalvård för Tetra Pak:s industrier och kontor i Lund och Malmö, ca m 2. Upprättande av förfrågningsunderlag enl Aff och upphandling av administrativ och teknisk fastighetsförvaltning av yttre miljö samt lokalvård för HSB Sundsfastigheter AB i Malmö. Ca m 2 bostäder och lokaler i 60 st fastigheter. Som ett pilotprojekt för Fortifikationsverket upprättande av förfrågningsunderlag enl Aff och upphandling för teknisk fastighetsförvaltning/drift av fastighetsbestånd inom Remmene skjutfält i västra Sverige. Inventering och dokumentation av arbetsrutiner enligt Aff-konceptet och kvalitetssäkring av Fortifikationsverkets driftåtagande (egen regiverksamhet) inom Såtenäs flygflottilj och Skövde garnison. Upprättande av förfrågningsunderlag enligt Aff och upphandling av 3 st driftentreprenader i Karlstad för fastighetsbolaget SkansTornet. Upprättande av förfrågningsunderlag enligt Aff och upphandling av 2 st driftentreprenader i Göteborg för fastighetsbolaget Kungsleden i Göteborg. Upprättande av förfrågningsunderlag enligt Aff och upphandling av driftentreprenad, yttre miljö för Fortifikationsverkets anläggning och fastig-heter inom Amf 4 i Göteborg, Säve Flygfält och Stora Känsö i Göteborgs skärgård.

9 Uppdrag Fr o m 2005 är Tom Hansson kursledare för en 4 dagars utbildning i Aff-Avtal för fastighetsförvaltning för studenterna på Fastighetsakademin i Göteborg. Utbildningen ingår i Fastighetsakademins utbildning av fastighetsförvaltare med utbildningstid 2,5år (KYhögskoleutbildning). Sedan år 2000 är Tom Hansson kursledare och ensam föreläsare för Aff-utbildning som hålls i utbildningsföretaget EGA:s regi. Utbildningen genomförs på flera orter i Sverige med ett antal utbildningstillfällen per år. (Se även EGA:s hemsida: På uppdrag av HSB Riksförbund (HSB Förvaltningsutveckling AB) varit föreläsare vid en 2- dagarsutbildning för HSB-rörelsen rörande anbud och upphandling inom fastighetsförvaltning. På uppdrag av Ecuro Sverige AB genomfört utbildning i Aff och upphandling av förvaltningsentreprenader. 25 personer (förvaltare och arbetsledare m.fl.) från Ecuros organisation i södra och västra Sverige medverkade. På uppdrag av Fastighetsentreprenörerna i Sverige genomfört 2 st. utbildningar i Aff och upphandling av fastighetsförvaltning. Utbildningarna genomfördes i Stockholm och Göteborg för ca 70 personer. På uppdrag av HSB Malmö genomfört utbildning i Aff och upphandling inom fastighetsförvaltning. På uppdrag av HSB Södertörn, HSB Södertälje, HSB Täby Roslagen, HSB Uppsala m fl genom-fört utbildning i Aff och upphandling inom fastighetsförvaltning. Genom EGA utfört företagsanpassad utbildning i Aff och upphandling av fastighetsförvaltning för anställda inom konsultföretaget SWECO i Malmö Genom EGA utfört företagsanpassad utbildning i Aff och upphandling av fastighetsförvaltning för anställda inom Hallands Läns Landsting i Halmstad. Genom EGA utfört företagsanpassad utbildning i Aff och upphandling av fastighetsförvaltning för anställda inom Riksbyggen i mellersta Sverige (Gävle, Dalarna m fl.) Aff-utbildning för Fortifikationsverket På uppdrag av HSB Riksförbund upprättande av handbok för upphandling av fastighetsförvaltning med Aff-anpassade avtalsmallar för förvaltning av bostadsrättsföreningar, som HSB använder i hela landet På uppdrag av HSB Gävleborg medverkat vid framtagande och dokumentation av anbud, kvalitets- och miljösäkring, organisation etc. kommunal entreprenad avseende administrativ och teknisk fastighetsförvaltning av ca m 2 På uppdrag av ABB Facilities Management medverkat vid framtagande och dokumentation av anbud, kvalitets- och miljösäkring, organisation etc. avseende teknisk fastighetsförvaltning för kommunala förvaltningsentreprenader. (Sollentuna och Norrköpings kommuner)

10 Uppdrag På uppdrag av Telereit Förvaltnings AB (numera Dalkia Förvaltning AB) medverkat vid fram-tagande och dokumentation av anbud, kvalitetsoch miljösäkring, organisation etc. för entre-prenader avseende teknisk fastighetsförvaltning för privat förvaltningsentreprenad. På uppdrag av KF Fastigheter AB i Stockholm utfört statusbesiktning av m 2 fastigheter i Stockholm inför köp. På uppdrag av Dalkia Förvaltning AB i Stockholm tagit fram förvaltningskoncept för ett större fastighetsbestånd i Norrland. På uppdrag av Volvoägda företaget Celero Support AB medverkat vid kalkyl, framtagande och dokumentation av anbud, kvalitets- och miljösäkring, organisation etc. avseende teknisk driftentreprenad för Östra Sjukhuset i Göteborg samt för ca m 2 kontors- och industrilokaler på Volvo i Göteborg. Tom Hansson har under 2005 haft uppdrag från Statens fastighetsverk som Statens fastighetsverks projektansvariga vid byggande av nya Tullstationen i Svinesund. Sedan slutet av 1970-talet fram tills dagens datum har undertecknat medverkat vid projektering, varit projekt- och byggledare, besiktningsman etc för ett stort antal nybyggnadsoch ombyggnads-projekt. Referenser av ett antal av dessa objekt finns redovisade på vår hemsida Kungsbacka Tom Hansson Bygg- och fastighetsutveckling AB Tom Hansson

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2014 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2013 Produktion:H-tryck, Markaryd. Oktober 2013. Offentliga affärer och offentlig upphandling 2014 erbjuder

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01 Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö Version 3.0 2011-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kapitel 1, Affärsidé och policies... 5 Kapitel 2, Ledningens ansvar

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

Projektledning - handbok

Projektledning - handbok Byggnadsstyrelsens handböcker 37 Projektledning - handbok 1992-08 ersätter Föreskrift 301 1990-11 i C- i Dokumentets utgivare 1 KSBYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Bo

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag

Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Version 2, maj 2012 Tidigare versioner: Version 1, mars 2012. Remissomgång Version 1, april 2012 Kravspecifikation för anställning av driftpersonal i fastighetsbolag Maj 2012 Sida 1 av 19 Om BELOK Beställargruppen

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

Analys av den svenska marknaden för energitjänster

Analys av den svenska marknaden för energitjänster Analys av den svenska marknaden för energitjänster RB Uppdrag 13 Dnr 00-10-6567 ER 2011:06 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Utbildning en bra investering Välkommen till Byggingenjörernas kursprogram för våren 2010. Här finner du ett brett utbud av kvalificerade kurser för vidareutbildning.

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0

Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0 Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0 Ställ och kontrollera energikrav 1 UFOS Organisationen Offentliga fastigheter (UFOS) består av organisationer som förvaltar Sveriges offentliga fastigheter.

Läs mer

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport På uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Byggprocess med garantiförvaltning

Byggprocess med garantiförvaltning Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Augusti 2004 Byggprocess med garantiförvaltning Ett utvecklingsprojekt för nya bostäder med sund innemiljö, effektiv energianvändning och långsiktigt låga

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

0 Östei. Tjänsteutlåtande

0 Östei. Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande 0 Östei Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-13 Dnr KS 2014/0248-224 Till Kommunstyrelsen Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan

Läs mer

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar.

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar. Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Samtal med VD 2 SBC i korthet 4 Affärsidé, mål, strategier och vision 6 Marknad 7 Bostadsrätten 10 SBC Förvaltning 12 Ekonomisk förvaltning 16 Teknisk förvaltning

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014-08-28 Dnr 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Revisionsrapport Mars 2011 Jan-Olov Larsén, revisionskonsult Jan Nilsson, certifierad kommunal revisor 0 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet.

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:7 Dnr. KS 2014/0*..». Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: 118 82 STOCKHOLM, tfn 08-772 41 00 E-post: fastighet@svekom.se Webbplats: www.svekom.se ISBN: 91-7099-692-X Text:

Läs mer

Boverket Byggkostnadsforum. ByggherreClass. Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar

Boverket Byggkostnadsforum. ByggherreClass. Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar Boverket Byggkostnadsforum ByggherreClass Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar ByggherreClass Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar Boverket augusti 2007 Titel: ByggherreClass Kvalificerad

Läs mer