RAPPORT från GöteborgsOperan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2001-05-03 från GöteborgsOperan"

Transkript

1 RAPPORT från GöteborgsOperan Ari Pärnänen INNEHÅLL Inledning Operahuset nuläge Organisationsmodell Projektledning Slutord Adresser Bilagor Projektledare Anna Hallgren: PM Vad jag gör som projektledare på GöteborgsOperan Scenchef Jan-Erik Nilsson: PM till pjäsansvarig personal inom scen Macbeth 2 : Rollista, Produktionsteam, produktionsansvariga Skiss över GöteborgsOperans organisationstruktur Resultaträkning för år

2 INLEDNING Denna rapport riktar sig främst till studenterna på Kulturverkstans utbildning i projektledning. Den förmedlar mina erfarenheter från en femveckorspraktik på GöteborgsOperan våren Jag har där följt arbetet med operan Macbeth 2 under ledning av projektledaren Anna Hallgren. Syftet har varit att fördjupa de frågeställningar kring arbete och ekonomi som kommit upp på kurserna Arbetets framtid, framtidens arbete och Projektekonomi på Kulturverkstan. Jag har också velat studera generella metoder som kan vara till hjälp i projektarbete. Målsättningen har varit att få en bild av organisationen och de metoder och styrmedel man på operan använder sig av för att ro i land ett så resurskrävande projekt som en operaföreställning är. Jag har begränsat mig till att följa arbetet med de sista fem veckorna inför premiären i en av över tio nya produktioner under en säsong och se det från ett projektledningsperspektiv. Det är ett skede där projektet styrs av sin egen fart och där projektledarens arbete till stor del handlar om uppföljning. Avdelningarna på operan och det interna datanätet har en mängd arkiverad information om verksamheten i form av utvärderingar, mötesprotokoll och dokumentation av projekt, vilket varit till stor hjälp i utforskandet av hur ett projekt växer fram. Beskrivningar av strukturer och arbetsuppgifter finns dokumenterat på de olika avdelningarna. De har tillsammans med intervjuer med anställda varit den huvudsakliga källan när det gäller information om organisationsstrukturen. Deltagandet i de dagliga möten som ligger i en projektledares schema har gett en bild av hur den dagliga planeringen utförs. Den här rapporten handlar mer om ett exempel på arbetsorganisation på en större institution än om generella metoder för projektledning. När det gäller det praktiska projektledningsarbetet vill jag hänvisa till Anna Hallgrens beskrivning av sitt arbete på operan i hennes PM som följer som bilaga. Mycket lite av de erfarenheter som hon har delat med sig ryms i den här rapporten, men om man skall ta fram något generellt hjälpmedel som hon flitigt använder sig av så är det visdom och tid till att lyssna. Jag vill sända ett varmt tack till henne för att så generöst ha bjudit av sin tid och visdom och till alla på projektledningsavdelningen för att ha upplåtit utrymme bland dem. Ari Pärnanen Göteborg 3 maj

3 OPERAHUSET NULÄGE GöteborgsOperan (GO) är nu inne på sin sjunde säsong efter att huset stod färdigt Efter en etableringsfas kan man idag skönja operans identitet när det gäller repertoar och kvalitet. GO har som mål att erbjuda ett brett spektrum av musik- och dansteater till en bred publik och samtidigt bli ett av de intressantaste operahusen i Europa. Hög teknisk, administrativ och konstnärlig kompetens med stora resurser är en förutsättning för att man skall kunna uppnå det breda utbud som krävs för att fylla salongen på stora scenen under 230 kvällar under en säsong med upp till 18 olika program. Det är också en förutsättning för att kunna etablera de utbytes- och samarbetsformer med andra teaterhus i världen som blir allt mer nödvändigt av både ekonomiska och konstnärliga skäl. Ett brett publikunderlag är å andra sidan, i en stad av Göteborgs storlek, en förutsättning för att få tillräckliga intäkter från biljetter, sponsorer och offentliga medel för att täcka de höga kostnaderna. Jämfört med andra institutionsteatrar i Sverige har GO höga krav på egenfinansiering. Av en omsättning på 260 mkr tar man in 37 % genom biljetter, sponsorer och restaurang mm. Staten bidrar med 20 % och Västra Götalandsregionen med 43 %. Operan i Stockholm har till exempel ett offentligt stöd med upp till 85 %. Resultatmässigt räcker intäkterna inte till för att finansiera den ordinära verksamhetens kostnader - 10 till 15 mkr saknas årligen. ORGANISATIONSMODELL GO är ett aktiebolag med Västra Götalandsregionen som huvudman. Styrelsen tillsätts därigenom av politiker från hela den region som operan har ambition att vara till för. Organiseringen präglas av att bolaget bedriver en konstnärlig verksamhet, och att den jämfört med annan konstnärlig verksamhet kräver stora resurser när de gäller personal och teknik. Tidvis arbetar 800 personer i 50 olika yrkesgrupper samtidigt i huset. Det har dessutom alltid funnits en karaktär av projektarbete i teaterproduktion. Varje produktion är avgränsad i tid, kan inte upprepas eller serieproduceras och har unika konstellationer av medverkande. Organisationen kan därför beskrivas med åtminstone tre olika modeller: 1) Affärsorganisation med VD Dag Hallberg som högsta ansvarig inför styrelsen, en administration med en projekt- marknads- ekonomi- och personalavdelning samt produktionsavdelningar bestående av teknik, soli/drama, balett, kör och orkester. 2) Produktionsorganisation som struktureras kring verksamheterna opera balett och musikal, med en ledning bestående av teaterchefen tillika VD som ytterst ansvarig, och med operachefen Kjell Ingebretsen och balettchefen Anders Hellström som konstnärligt ansvariga. Till ledningen knyts en ledningsgrupp för policyrelaterade frågor, bestående av cheferna för teknik, projekt, kör, orkester, ekonomi, marknadsföring, information, och personal. En speciell planeringsgrupp har hand om planläggningen av repertoaren tillsammans med ledningen. 3) Projektorganisation, där personal från den tekniska sektionen får ett produktionsansvar i en projektgrupp ledd av en projektledare. Projektledaren är ansvarig inför VD när det gäller produktionerna medan avdelningscheferna i linjeorganisationen svarar för att projektet får nödvändiga resurser i form av teknik, material, arbetskraft etc. Dessa resurser bokförs inte som en kostnad för projektet så länge det inte rör sig om övertid eller resurser som skaffats utifrån enkom för projektet. 3

4 PROJEKTLEDNING Projektledningsavdelningen är som planeringsadministration en del av linjeorganisationen med fem projektledare, en avdelningschef med en halv tjänst som projektledare och en sekreterare. Varje produktion tilldelas en projektledare. Eftersom dessa förutom föreställningar har hand om andra program som konserter, gästspel och turnéer, kan antalet projekt som fördelas mellan dem uppgå till ett femtontal per säsongl. Det kan periodvis innebära en stor arbetsbörda för projektledarna och en sårbarhet och begränsning i organisationen vid till exempel sjukfrånvaro. Projektledarna har i och med övergången från producentrollen till projektledare fått nya befogenheter och arbetsuppgifter samtidigt som de fortvarande handhar praktiska arbetsuppgifter som inte kräver beslutsfattande och borde kunna skötas av en assistent. Avdelningschefen är med i den planeringsgrupp som arbetar fram en treårsplan för repertoaren. Projektledarna deltar i planläggningen av tider och lokaler för repetitionerna och föreställningarna i ett års- vecko- och dagschema. När det gäller projekten, ansvarar en projektledare direkt under teaterchefen för att de planerade nyproduktionerna kommer till premiär på utsatt tid. I den grupp som bildas för ett projekt ingår förutom projektledaren, ett produktionsteam bestående av dirigent, regissör och/eller koreograf, scenograf, kostymskapare och ljussättare samt produktionsansvariga från avdelningarna i linjeorganisationen. Dessa samlas en gång i veckan i ett produktionsmöte för planering och för att stämma av hur långt arbetet har kommit på de olika avdelningarna. I en löpande veckoplanering på projektavdelningen uppdateras och koordineras sedan tider för föreställningar och repetitioner och vilka lokaler, personer och resurser som är berörda för en månad framåt. I veckoplaneringsmötet deltar samtliga projektledare, regi- och scenografiassistenter, personalhandläggare för drama, orkester- instuderings- och körchefen samt projektsekreteraren. På samma sätt uppdateras ett dagschema i ett dagligt möte som löper fyra dagar framåt. Vecko- och dagscheman skrivs ut av sekreteraren och publiceras på det interna datanätet där personalen kan se vilken personal och vilka resurser som kommer att behövas på repetitionslokaler och scener. Projektet Macbeth 2 Macbeth 2 är ett nyskrivet beställningsverk med premiär den 5 maj Kompositören Jan Sandström fick GO:s uppdrag att skriva musiken 1994 och kontaktade i sin tur KG Johansson som librettist. Verket var färdigt efter drygt ett år, men på grund av bl.a. chefsbyte på operan, dröjde det till 1998 innan planeringsgruppen lade operan på repertoarplanen för säsongen Chefen för projektledningen Mats Andersson gjorde ett preliminärt schema över alla planerade projekts start- och sluttider varefter projektledaren Anna Hallgren tog över planeringen. Hon gjorde ett preliminärt kostnadsförslag som presenterades för ledningen i december 1999, och skrev kontrakt med de medverkande som inte var anställda eller redan hade annat kontrakt med operan. I samråd med alla inblandade parter gjorde hon sedan en tidsplan med datum för idéleverans, modell- och kostymskissleverans, kollationering, tillverkningsperiod, instuderings- och repetitionstider. Tiderna fastställdes på årsplaneringsmötet med de andra projektledarna och berörda avdelningar våren

5 I mars 2000 sammanförde projektledaren upphovsmännen med regissören Staffan Aspegren och scenografen Lars Östbergh vilka tog sig an verket och arbetade fram sin idé tillsammans med kostymskaparen och ljussättaren. I juni presenterades idélösningen för operachefen och cheferna för de tekniska avdelningarna. Tre månader senare levererades modellen och granskades av den produktionsansvariga personalen. En mer detaljerad budget räknades fram i september utifrån uppgifter om dekor och kostym vid leveransmöten och de beräkningar som avdelningarna gjort. Kostnaderna beräknades till ca 4 milj. kronor och intäkterna från de elva planerade föreställningar förväntades bli 2,8 milj. kronor. Den 14 mars 2001 samlades ensemblen för kollationering varefter arbetet på de olika avdelningarna kom i gång. Projektledarens arbete under repetitions- och byggtiden handlar till stor del om ekonomisk och teknisk uppföljning, om informationsförmedling och personalansvar. När det gäller ekonomin sker det en kontinuerlig uppdatering av projektets utgifter på ekonomiavdelningen. På grund av fördröjningar med fakturorna och att vissa avdelningar saknar ett system för bokföring av beställningar sker den ekonomiska styrningen från projektledarens sida i slutskedet av projektet mer utifrån en känsla av vad som har beställts än bokförda utgifter. Den tekniska uppföljningen sker, förutom på produktionsmöten och de tekniska planeringsmöten som verkstäderna har varje vecka, genom dagliga informella möten. Eftersom ansvaret att ta hand om personalen också mestadels handlar om informella samtal, sker mycket av projektledningen i slutskedet av en produktion i form av management by walking. Styrning De övergripande mål som styr GO:s verksamhet baseras på det uppdrag som regionen förlägger företaget och de erfarenheter av verksamheten som vuxit fram under de senaste årens utvecklingsfas. I ledningens formuleringar beskrivs målen mer som en allmän affärsidé än faktiska mål: Mål som att ha en repertoar som består av opera, balett, operett och musikaler, att få en bred publik, att bli ett av de intressantaste operahusen i Europa etc. är mål som antingen nås automatiskt genom verksamhetens inriktning eller är svåra att mäta och utvärdera. Det kan vara så att de mål som ledningen ställer upp är i själva verket en anpassning till en faktisk verklighet: En breddning av publikunderlaget och repertoaren är nödvändig för att möta kraven på en hög beläggning som i sin tur är en följd av proportionerna mellan egna intäkter och offentliga bidrag. Eftersom varken biljettpriser eller antalet föreställningar kan ändras utan minskad beläggning eller kostnadsökningar i produktionen, baseras de ekonomiska målen till stor del på bibehållande av de uppnådda nivåerna för egna intäkter och produktionsvolym. Det är svårt att finna dokumentation från vare sig teater- eller projektledning om vad man vill uppnå med ett enskilt projekt - med undantag för beläggningsgrad och ekonomiskt relaterade mål. Det kan bero på att det rör sig om konstnärlig verksamhet bedriven i aktiebolagsform, där det konstnärliga ansvaret delegerats till produktionsteamet, som förmedlar målen och ambitionerna muntligt till de medverkande från kollationeringen och framåt. 5

6 SLUTORD Ett lyckat projekt bör bedömas utifrån förhållandet melllan kvalitet och resurser. Operaverksamhet som konstart är resurskrävande om det skall bedrivas på hög kvalitativ nivå. Det finns allmänt ett högt medvetande i de olika yrkesgrupperna om kvalitetsmål. Små och stora beslut på alla nivåer grundas på en konstnärlig bedömning, på vad som är tekniskt möjligt och vägs sedan mot vilka resurser som står till förfogande. Dessa tre bedömningsgrunder ligger förstås också bakom de beslut som fattas av projektledningen. Projektledaren har ett genomförandeansvar och ett uttalat ekonomiskt ansvar för projektet ett ansvar att föra många människors arbete i mål. Av de människor jag intervjuat på GöteborgsOperan har ingen någonsin hört talas om att en produktion inte blivit genomförd på utsatt tid. 6

7 Adresser: Telefonnummer GöteborgsOperan AB Christina Nilssons gata Göteborg Teaterledning VD Dag Hallberg Operachef Kjell Ingebretsen Balettchef Anders Hellström Projektledningsavdelningen Projektledare Anna Hallgren Projektledningschef Mats Andersson Scenavdelningen Scenchef Jan-Erik Nilsson Kulturverkstan Besöksadress Heurlins Plats Göteborg Ari Pärnänen Tumlehedsvägen Torslanda 7

8 BILAGOR l ll lll PM Vad jag gör som projektledare på GöteborgsOperan Anna Hallgren, Projektledare PM till pjäsansvarig personal inom scen Jan-Erik Nilsson, Scenchef Macbeth 2 : Rollista, Produktionsteam, produktionsansvariga lv Skiss över GöteborgsOperans organisationstruktur V Resultaträkning för år

9 bilaga l (1) Detta är en personlig beskrivning av mitt arbete. Alltså inte någon dokument från projektledaravdelningen på GöteborgsOperan. Hälsningar Anna Vad jag gör som projektledare på GöteborgsOperan Allmänt: Projektledaren är den som i tanke och fantasi går igenom hela produktionsprocessen och försöker förutse allt vad som kan hända. Som hela tiden ligger före i tanken och banar väg så att alla andra inblandade skall a arbeta med sina uppgifter i lugn och ro. Steg för steg. Som på så sätt - förhoppningsvis - förebygger kaos. Konkret: 1. VERKET Jag lär mig verket. Läser. Lyssnar på inspelningar med klaverutdrag framför mig. Noterar fakta; roller, orkesteruppställning, ovanliga instrument, längd på verket mm. 2. INTENTIONERNA Samtalar med teaterledning och produktionsteam (regissör, scenograf, kostymskapare, ljussättare, dirigent) för att få veta så mycket som möjligt om förutsättningar och intentioner. 3. BUDGET Inventerar alla behov av människor (och djur); på scenen, i diket och bakom scenen. Inventerar alla behov av materia: tillverkningsmaterial, stora videoprojektorer, hyra av hammarklaver, lyftkranar och vad det nu kan vara. I samråd med resurschefer och utifrån vad jag vet och kan gissa gör jag en budget för projektet som sedan bearbetas tillsammans med ledningen och fastslås. 4. TIDSPLAN I samråd med alla inblandade parter gör jag en tidsplan för hela projektet. Spe iella datum för ideleverans av dekor, leverans av modell och kostymskisser, instuderingsveckor med gästdirigent, tillverkningsperiod, kollationering, repetitionstider, produktionsmöten, presskonferens etc. De tider vi har på scenen utarbetas i detalj timme för timme; Tid för bygge, repetition med och utan orkester, ljus, ljud, dekor, kostym, mask, foto, presskonferens. 5. KONTRAKT Ser till alla kontrakt blir skrivna. Förhandlar de kontrakt som teaterledningen inte själva förhandlar fram. H ar löpande kontakt med alla gäster och deras agenter. Ser till att alla som behöver arbetstillstånd får det. Kontaktar och kontrakterar statister, hundar, barn, ljusstatister, fäktningsinstruktörer, språk coacher etc. 9

10 bilaga l (2) 6. LOKALER Ser till att det finns lokaler för alla behov. 7. RESOR OCH LOGI Ser till att det finns boende och att resor ordnas för alla gäster (kontakt med lägenhetsansvarig och reseansvarig). 8. ARBETSMIL]ÖANSVAR Förbereder allas säkerhet genom att analysera om det finns eventuella riskfyllda moment i föreställningen. Författar en riskanalys. Sammankallar till riskronder. Har ett uttalat ansvar för arbetsmiljön i projektet. Detta ansvar delegeras vidare till inspicienten från den stund repetitionerna flyttar in på scenen. 9. PERSONALANSVAR Tar ansvar för alla gäster och extra anställda; att de introduceras i huset och att de har det bra under tiden de är här. Stötta, uppmuntra och ta sig tid till samtal. 10. TÄTAR ALLA HÅL Tar hand om allt annat som faller mellan stolarna och ser till att det blir gjort, eller gör det själv. 11. KONFLIKTER Det är min uppgift att a/ förebygga konflikter genom god planering, information och kommunikation. b/ ta hand om de konflikter som ev uppstår ändå och med lugn och saklighet (helst) försöka medla och finna lösningar. I den mån jag har förmåga och position. Vissa konflikter kan bara lösas av teaterledningen. 12. UPPFÖLJNING Har löpande uppföljning av projektets ekonomi. Har dagliga planeringsmöten (tis - fre) med övriga projektledare och regiassistenter, körchef, instuderingschef. Har planeringsmöten med tekniken 1 gång/vecka. Har möte med VD och operachef var 14:e dag. Leder produktionsmöten 1 gång i veckan mellan kollationering och premiär. Deltar i tillverkningsmöten. M fl möten. 13. UTVÄRDERINGAR & DOKUMENTATION Ser till att projektet utvärderas och dokumenteras. 14. PREMIÄRFESTER Ansvarar för att det blir någon form av premiärfest. Och så har jag nog glömt en del... Anna Hallgren

11 Jan-Erik Nilsson, Scenchef bilaga ll PM TILL PJÄSANSVARIG PERSONAL INOM SCEN Välkommen till denna produktion! Det är många personer och avdelningar som blir beroende av Dina beslut som pjäsansvarig inom scen. Detta PM är till för att ge Dig en hjälpande hand under produktionsframtagningen. Steg 1 En produktion börjar ofta med en idé och på detta stadium brukar scenografen ta en första kontakt med operan när kontraktet är klart. Kontakt upprättas med bl a scenchef eller verkstadschef då denna första kontakt ofta består av att lämna ut information via fax eller brev. Denna kontakt är viktig för oss då vi försöker få en bild av alla produktioner så att volymen inte blir för stor utan kan anpassas till årets alia produktioner. Steg 2 Nästa steg är den tekniska kollationeringen, ca 6 månader innan premiär.då samlas alla berörda tekniska avdelningar för att få en scenografigenomgång. Scenografen går igenom hela produktionen så som han och regissören har tänkt sig det hela. Här finns två vägar att gå: 1. Antingen kan man med en gång gå igenom tillverkning, material, tekniska lösningar m m. 2. Eller går man tillbaka och diskuterar i de olika grupperna och bestämmer ett nytt möte. Nu börjar Ditt ansvar. Scenchefen lämnar över ansvaret till pjäsansvariga och utgör stöd för gruppen i form av hjäip för inköp, tekniska råd, planering av extrafolk och övertid. Scenchef har kvar det övergripande ansvaret för planeringen. Tänk på: - Du har en övertidskvot som måste hållas - Ni är flera i gruppen - disponera tiden rätt - Var beredd på att produktionsanpassa Din arbetstid dessa veckor 11

12 Macbeth 2 GöteborgsOperan vårsäsong 2001 bilaga lll Musik Jan Sandström, Text KG Johansson Rollista Macbeth Lady Macbeth Banco Häxa 1 Häxa 2 Häxa 3 Lady M:s sällskapsdam En läkare En tjänare Produktionsteam Dirigent Regi Scenografi Kostym Ljus Koreograf Produktionsansvariga Projektledare Repetitör Regiassistent Scenografiass. Koreografass. Sufflös Inspicient Ljud Scenmästare Scentekniker Belysningsmästare Ljusoperatör Konstruktör Smedja Snickeri Måleri Tapetseri Rekvisita Specialeffekter peruk/mask Herrkostym Patinering Hattar Anna Läderarbete Påklädare Marknadskoordinator Musikbibliotek Marcus Jupither/ Fredrik Zetterström Ulrika Tenstam Mats Persson Helena Holmberg Pia Svorono Mari Lindbäck Grith Fjeldmose Palle Hansen Thomas Ellerås B Tommy Andersson Staffan Aspegren Lars Östbergh Annsofi Nyberg Linus Fellbom Roger Johansson Anna Hallgren Joakim Kallhed Mia Nerenius Ulrika Brattberg Anna-Maria Brakel Petra Jonsson Arve Sandberg Per Hansson Göran Molin Göran Kvist, Jonas Melander Joakim Brink Peter Götzlinger Håkan Andersson Thomas Antfolk Mark von Werther Michael Forssen Leif Holdnes Birgitta Strömqvist, Leif Robertsson Pehr Sandström Lars Carlsson, Pernilla Svedberg Gunilla Holmström Tatiana Bjarne Greta Singstrand Karin Johansson Camilla Börjesson Charlotte Moberg Callan Bjurling 12

13 GÖTEBORGSOPERANS ORGANISATIONSTRUKTUR bilaga lv Styrelse VD/teaterchef Teaterledning Projektledning Stab Ekonomi Personal Teknisk sektion Marknadssektion Projekt Opera/drama Balett Scenrelaterade avdelningar Marknad Projekt Orkester Tillverkningrel avdelningar Servering/ restaurang Projekt Kör Ateljéer Projekt Bibliotek Fastighet/ lokaler Projekt Data/IT 13

14 bilaga V RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2000 INTÄKTER (mkr) Biljett- och turnéintäkter, program mm. 60 Bidrag från regionen 113 Bidrag från staten 51,5 Sponsorer 10,5 Servering 14,5 Övriga intäkter, inkl räntor 9,7 SUMMA 259,2 KOSTNADER Personalkostnader (mkr) (löner, arb.giv.avg. pensionskostn. mm) Övriga kostnader 65.4 Avskrivningar 3 SUMMA 269,4 RESULTAT -10,2 14

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Projektbeskrivning för stipendiater 2014

Projektbeskrivning för stipendiater 2014 Projektbeskrivning för stipendiater 2014 Vadstena-Akademiens stipendiatplatser Innehåll i broschyren: 1. Projektbeskrivning för sångarstipendiater 2. Projektbeskrivning för musikerstipendiater 3. Projektbeskrivning

Läs mer

Budget för Bussen 2007

Budget för Bussen 2007 Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi Repetitionsföreläsning/frågestund Linköping 2012-02-22 Magnus Moberg Repetition/frågestund» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Resan industriell ekonomi» Grundfrågorna Var är

Läs mer

20 veckor på Kungliga Operan Reflektioner och tankar efter en termin på Operans marknadsavdelning.

20 veckor på Kungliga Operan Reflektioner och tankar efter en termin på Operans marknadsavdelning. 20 veckor på Kungliga Operan Reflektioner och tankar efter en termin på Operans marknadsavdelning. Var? Marknadsavdelningen på Kungliga Operan i Stockholm. Lite bakgrund om Kungliga Operan Kungliga Operan

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB 1 (12) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN HANDLEDNINGSMATERIAL Affischbild: Emilia Bergmark-Jiménez FÖR L Ä R A R E O C H A NDRA VUXNA > > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN >>VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Och ingen blev knivhuggen på

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Kort sagt det handlar om livet.

Kort sagt det handlar om livet. Sånt är livet! Teater Trots Sånt är Ett tragikomiskt drama, som handlar om glädje och sorg, om kärlek och vänskap, om otrohet och skilsmässor, om mobbing och svek, om våldtäkt och alkoholism, om gräl och

Läs mer

AVTAL OM SAMARBETE KRING UPPSÄTTNINGEN Pjäsen

AVTAL OM SAMARBETE KRING UPPSÄTTNINGEN Pjäsen 1 AVTAL OM SAMARBETE KRING UPPSÄTTNINGEN Pjäsen 1. Parter Parter i avtalet är Parternas basuppgifter, se bilaga 1. 2. Föremål för avtalet Avtalet avser ett samarbetsprojekt där de medverkande teatrarna

Läs mer

L ORFEO. 24 juni 12 juli VIVALDI. 8 juli ÅRSTIDER SCORE. 17 juli

L ORFEO. 24 juni 12 juli VIVALDI. 8 juli ÅRSTIDER SCORE. 17 juli L ORFEO 24 juni 12 juli VIVALDI 8 juli 4 ÅRSTIDER SCORE 17 juli MONTEVERDIS OPERA L ORFEO Monteverdis eleganta, stilfulla och lyxiga operaföreställning L Orfeo kommer tillbaka! Efter förra vårens succé,

Läs mer

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires! Grupper i Gloryfires Kören bygger på alla körmedlemmars engagemang och att vi fördelar arbetsuppgifter mellan oss. Vi är organiserade i 6 beslutsfattande grupper som träffas kontinuerligt för att leda

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

troll i utkanten av samhället lärarhandledning innehåll inledning analys samtalsfrågor övningar

troll i utkanten av samhället lärarhandledning innehåll inledning analys samtalsfrågor övningar troll i utkanten av samhället lärarhandledning innehåll inledning analys samtalsfrågor övningar en del av västra götalandsregionen - www.regionteatervast.se inledning TILL DIG SOM LÄRARE Detta är lärarhandledningen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017

JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 2 0 1 5 2 0 1 7 JÄ M STÄ L L D H E TS P L A N fö r G ö t e b o r g s O per a n JÄMSTÄLLDHETSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperan - det mest jämställda operahuset i Europa. GöteborgsOperans

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ11 & 12 Sammanfattande Norrköping 2013-02-25 Magnus Moberg FÖ10 & 11 Sammanfattande» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? » Grundfrågorna Resan TEIE53 Var är vi och hur kom vi

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Om du tar steget, växer marken fram under fötterna Kanske kan du gå ända till havet Om du öppnar dig finns en människa där

Om du tar steget, växer marken fram under fötterna Kanske kan du gå ända till havet Om du öppnar dig finns en människa där Om du tar steget, växer marken fram under fötterna Kanske kan du gå ända till havet Om du öppnar dig finns en människa där Ur Det omöjliga Av Göran Sonnevi Min starka scenbild, tre kuber flödande av ljus,

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

galaxens bästa Operaverkstad

galaxens bästa Operaverkstad www.malmoopera.seomåhända galaxens bästa Operaverkstad 05 08 19 28 24 03 13 32 O _ n? 23 06 14 30 26 09 o s 02-03: Operaverkstan spelar musikteater för små barn, stora barn och vuxna barn. Vi är Malmö

Läs mer

På spaning efter jämställdhet del 2

På spaning efter jämställdhet del 2 På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 Innehåll 6 Inledning 9 Innehåll

Läs mer

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen

2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ. Föreningen Passalen 2015-09-08 HJÄLTAR! PASSALEN PÅ TURNÉ Föreningen Passalen Innehåll Hjältar en integrerad musikteaterföreställning... 2 Bakgrund... 2 Vem är Passalen?... 2 Varför fortsätta utveckla Hjältar?... 2 Målgrupp...

Läs mer

Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Ångströmverkstad

Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Ångströmverkstad Ver. 1.1 Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Richard Brenner 2015-09-09 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Organisation... 3 Arbetsuppgifter... 3 3 Introduktion är en avdelning vid institutionen

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser www.enkoping.se/kulturskolan Foldern Kulturskolans kurser är producerad av Enköpings kommun 2011 Foto om inget annat anges Kulturskolans bildarkiv Vad får barn och ungdomar att gå

Läs mer

Ta med skolklassen på teater!

Ta med skolklassen på teater! Ta med skolklassen på teater! Ett handledningsmaterial för högstadiet och gymnasiet Att ta med sina elever på en teaterföreställning behöver inte vara så svårt. Visst kan man vara orolig över hur de ska

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

självmålet analysera LÄRARHANDLEDNING

självmålet analysera LÄRARHANDLEDNING självmålet analysera Det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns människor i en publik. Ett samtal efter en föreställning kan bredda och fördjupa upplevelsen, och det kan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2013-02-13 DNR KN 2013.004 ANDERS DAHLGREN SID 1/2 ENHETSCHEF KULTUR 08-587 853 65 ANDERS.DAHLGREN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal

Läs mer

The Gloryfires Lathund för spelningar

The Gloryfires Lathund för spelningar Styrelsen har tagit fram en Lathund vid spelningar som vi kan använda oss av. Vi hoppas att den ska kunna tydliggöra och förenkla arbetet för alla aktiviteter som sker inför, under och efter en spelning.

Läs mer

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Bakgrund: Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Vi är en ideell förening som består av unga konstnärer från Västra Götalands län i åldrarna 18 25 år som har sitt säte i Skaraborg. Nedanstående

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Kontaktuppgifter Institutionens/Gruppens/Koreografens namn Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Produktion och repertoar 1. Produktioner

Läs mer

NORRLANDSOPERAN SÖKER STATISTER

NORRLANDSOPERAN SÖKER STATISTER NORRLANDSOPERAN SÖKER STATISTER NorrlandsOperan söker 40 statister till medverkan i utomhusoperan Elektra 2014. Du kommer att jobba med den kända katalanska scenkonstgruppen La Fura dels Baus och blir

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Projektbeskrivning för stipendiater

Projektbeskrivning för stipendiater Projektbeskrivning för stipendiater Om Vadstena-Akademien Varje sommar ger Vadstena-Akademien operauppsättningar i Vadstena samt även konserter, workshops och föreläsningar. Vadstena-Akademien är en av

Läs mer

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

2015 - det tjugonde året!

2015 - det tjugonde året! Malmö AmatörteaterForums Nyhetsbrev 10 november 2015 2015 - det tjugonde året! Hösten är i full gång och vintern knackar på dörren! Utställningen om MAFs Tjugonde år på Teatermuséet kommer att fortsätta

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

MOZART REQUIEM. Välkommen till. Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013

MOZART REQUIEM. Välkommen till. Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013 FORENINGEN VOX MOZART REQUIEM Välkommen till Körkurs på Borlänge hotell och Värdshus den 14-17 november 2013 med avslutande konsert i Stora Tuna kyrka i Borlänge den 17 november kl. 18.00 2 Sångarvänner!

Läs mer

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Olle Olsson Ålder: 21 Adress: Åsvägen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

David är gud och Lars är chefen -

David är gud och Lars är chefen - David är gud och Lars är chefen - En studie om organisationsstruktur och stress på Nätverkstan Rapport skriven av Jennie, Lena, Lisa, Niklas, Hans Studien är gjord för kursen Arbetets framtid på Kulturverkstan,

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

projektkatalog KULTURSKOLAN

projektkatalog KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN projektkatalog 2015 Korta och långa projekt eller enstaka tillfällen Samtliga projekt är kopplade till ett eller flera mål i Lgr 11 Erfarna pedagoger inom respektive konstart Skräddarsydd

Läs mer

LINDA THOMSEN HÖGFELDT TOMAS OHLSSON

LINDA THOMSEN HÖGFELDT TOMAS OHLSSON REPORTAGE LJUSETS MÄSTARE. Som ljusdesigner arbetar Joakim Brink i tät samverkan med scenografen och regissören. Precis som många av sina kollegor behöver han gå på repetitionerna för att se hur ljussättningen

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Innehåll och förklaringar till de statistiska diagrammen år 2013

Innehåll och förklaringar till de statistiska diagrammen år 2013 Innehåll och förklaringar till de statistiska diagrammen år 2013 Produktioner uppdelade i genrer samt barn/ungdom och vuxenproduktioner av urpremiärer, premiärer och nypremiärer 1 Totalt antal produktioner

Läs mer

Kursplan Dansutbildningen Fastställd av FU 2014-03-24 Godkänd av MYH 2014-04-10

Kursplan Dansutbildningen Fastställd av FU 2014-03-24 Godkänd av MYH 2014-04-10 Kursplan Dansutbildningen Fastställd av FU 2014-03-24 Godkänd av MYH 2014-04-10 Sid Utbildningen 2 Pedagogiken 2 Ämnen: Modernt 3 Balett 4 Jazz 5 Stepp 6 Partnering 7 Dansrepertoar 8 Scenframställning

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 67-77

Allmänpolitiska utskottet 67-77 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Bernts loge, Spira Närvarande: ande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), Per Hansson (FP), Håkan Sandgren (S) t.o.m. 68, Anders Gustafsson (M) t.o.m. 68, Per-Olov Norlander

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt 13379 Stockholm 2017-03-17 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund Granskning av ritningar är ett omfattande arbete i branschen som många parter

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4 David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Intressenter... 3 Mål... 4 Spelregler... 4 Leveranser... 5 Avgränsningar...

Läs mer

Slutrapport minfritid.nu 2013

Slutrapport minfritid.nu 2013 Slutrapport minfritid.nu 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNIGNEN Kulturavdelningen 2013 Uppdrag och bakgrund Bakgrund 2011 genomförde sex kommuner och Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm.

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm. Ensemble Micke Andersen Martina Olofsson Emelie Bengtsson Göran Cronholm Mats Olofsson Hasse Andersson Jeannette Storm Rosita Elfving Pelle Svensson Jessica Persson Ingen publik ingen revy 1987 träffades

Läs mer

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u.

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u. / Handläggare Göteborgs Hamn AB Vårt datum/our date Vår referens/our reference 1989-04-17 P-0 Falk/kw Ert datum/your date Er referens/your reference Svenska Hamnarbetarf örbundet Avd 4 Box 9005 400 70

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL >>SYSTRAR FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA. Affischbild: Pia Nilsson Grotherus

>>HANDLEDNINGSMATERIAL >>SYSTRAR FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA. Affischbild: Pia Nilsson Grotherus >>HANDLEDNINGSMATERIAL FÖR LÄRARE OCH ANDRA VUXNA >>SYSTRAR Affischbild: Pia Nilsson Grotherus >>VÄLKOMNA Vad kul att du har valt att se Systrar på Uppsala stadsteater med din klass. Vi är stolta över

Läs mer

Arbetsbeskrivning för

Arbetsbeskrivning för Arbetsbeskrivning för HT 2011 VT 2012 Arbetsbeskrivning Mästerkatten HT-11 VT-12 Barn: 5 4 3 2 1 Pojkar Flickor 0 2010 2009 2008 2007 2006 Personal: Namn Arbetstid Utbildning Jonas 100 % Förskollärare

Läs mer

Om möjligheterna att spara 10 miljoner genom samarbete mellan kulturinstitutioner som får stöd av VGR.

Om möjligheterna att spara 10 miljoner genom samarbete mellan kulturinstitutioner som får stöd av VGR. 2013 01 11 Om möjligheterna att spara 10 miljoner genom samarbete mellan kulturinstitutioner som får stöd av VGR. Bakgrund Regionfullmäktige har uppdragit åt kulturnämnden att utreda möjligheterna att

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: UTSTÄLLNINGSDESIGN Utställningsdesign som kommunikationsform innehåller många dimensioner och erbjuder olika uttrycksmöjligheter. Alla sinnen berörs och påverkas av hur föremål, färger, bilder, texter,

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA

Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning 2010-2011 SKOLFÖRVALTNINGEN ÅKRA FÖRSKOLA 3 (26) Kvalitetsredovisning 2010-2011 Kvalitetsredovisning 2010-2011 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INFÖR TEATERBESÖKET Ska du gå på teater med en grupp barn/unga? Kanske ingår teaterbesöket som en del av ett större temaarbete på skolan? Eller kanske ska ni gå för

Läs mer

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil IKOT-Projekt Kontaktdon till elbil Utveckling och konstruktion av ett nytt, robust och säkert kontaktdon till Volvos nya elbilar. Rapporten innehåller alla steg inom produktutvecklingen från skapande av

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Budget med fasta inkomster och utgifter samt summan av arrangemangen Rekvisita 2000 Sponsring

Budget med fasta inkomster och utgifter samt summan av arrangemangen Rekvisita 2000 Sponsring Beskrivning Natt över Skåne är ett deltagardrama, en serie med levande rollspel för en kärngrupp med 10 deltagare arrangerat av Teater Norna som ett pilotprojekt inför ett större projekt under sommaren/hösten

Läs mer

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO 8 mallar, policy, information, checklistor och översiktskarta www.kompetensexpress.se 1 Innehållsförteckning INLEDNING... POLICY FÖR UTVECKLINGSSAMTAL... INFORMATION

Läs mer

Hemställan till samtliga nämnder att genomföra en inventering av lokalbehov för 2017-2021 i enlighet med lokalförsörjningsprocessen.

Hemställan till samtliga nämnder att genomföra en inventering av lokalbehov för 2017-2021 i enlighet med lokalförsörjningsprocessen. SOLLENTUNA KOMMUN Trafik- och fastighetskontoret Daniel Eriksson Fastighetsutvecklare 08-579 216 19 Hemställan 2015-06-15 Dnr.2015/0513TFN Sollentuna kommun Hemställan till samtliga nämnder att genomföra

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergets förskola avdelning 1 2015/2016 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn

Läs mer