RAPPORT från GöteborgsOperan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 2001-05-03 från GöteborgsOperan"

Transkript

1 RAPPORT från GöteborgsOperan Ari Pärnänen INNEHÅLL Inledning Operahuset nuläge Organisationsmodell Projektledning Slutord Adresser Bilagor Projektledare Anna Hallgren: PM Vad jag gör som projektledare på GöteborgsOperan Scenchef Jan-Erik Nilsson: PM till pjäsansvarig personal inom scen Macbeth 2 : Rollista, Produktionsteam, produktionsansvariga Skiss över GöteborgsOperans organisationstruktur Resultaträkning för år

2 INLEDNING Denna rapport riktar sig främst till studenterna på Kulturverkstans utbildning i projektledning. Den förmedlar mina erfarenheter från en femveckorspraktik på GöteborgsOperan våren Jag har där följt arbetet med operan Macbeth 2 under ledning av projektledaren Anna Hallgren. Syftet har varit att fördjupa de frågeställningar kring arbete och ekonomi som kommit upp på kurserna Arbetets framtid, framtidens arbete och Projektekonomi på Kulturverkstan. Jag har också velat studera generella metoder som kan vara till hjälp i projektarbete. Målsättningen har varit att få en bild av organisationen och de metoder och styrmedel man på operan använder sig av för att ro i land ett så resurskrävande projekt som en operaföreställning är. Jag har begränsat mig till att följa arbetet med de sista fem veckorna inför premiären i en av över tio nya produktioner under en säsong och se det från ett projektledningsperspektiv. Det är ett skede där projektet styrs av sin egen fart och där projektledarens arbete till stor del handlar om uppföljning. Avdelningarna på operan och det interna datanätet har en mängd arkiverad information om verksamheten i form av utvärderingar, mötesprotokoll och dokumentation av projekt, vilket varit till stor hjälp i utforskandet av hur ett projekt växer fram. Beskrivningar av strukturer och arbetsuppgifter finns dokumenterat på de olika avdelningarna. De har tillsammans med intervjuer med anställda varit den huvudsakliga källan när det gäller information om organisationsstrukturen. Deltagandet i de dagliga möten som ligger i en projektledares schema har gett en bild av hur den dagliga planeringen utförs. Den här rapporten handlar mer om ett exempel på arbetsorganisation på en större institution än om generella metoder för projektledning. När det gäller det praktiska projektledningsarbetet vill jag hänvisa till Anna Hallgrens beskrivning av sitt arbete på operan i hennes PM som följer som bilaga. Mycket lite av de erfarenheter som hon har delat med sig ryms i den här rapporten, men om man skall ta fram något generellt hjälpmedel som hon flitigt använder sig av så är det visdom och tid till att lyssna. Jag vill sända ett varmt tack till henne för att så generöst ha bjudit av sin tid och visdom och till alla på projektledningsavdelningen för att ha upplåtit utrymme bland dem. Ari Pärnanen Göteborg 3 maj

3 OPERAHUSET NULÄGE GöteborgsOperan (GO) är nu inne på sin sjunde säsong efter att huset stod färdigt Efter en etableringsfas kan man idag skönja operans identitet när det gäller repertoar och kvalitet. GO har som mål att erbjuda ett brett spektrum av musik- och dansteater till en bred publik och samtidigt bli ett av de intressantaste operahusen i Europa. Hög teknisk, administrativ och konstnärlig kompetens med stora resurser är en förutsättning för att man skall kunna uppnå det breda utbud som krävs för att fylla salongen på stora scenen under 230 kvällar under en säsong med upp till 18 olika program. Det är också en förutsättning för att kunna etablera de utbytes- och samarbetsformer med andra teaterhus i världen som blir allt mer nödvändigt av både ekonomiska och konstnärliga skäl. Ett brett publikunderlag är å andra sidan, i en stad av Göteborgs storlek, en förutsättning för att få tillräckliga intäkter från biljetter, sponsorer och offentliga medel för att täcka de höga kostnaderna. Jämfört med andra institutionsteatrar i Sverige har GO höga krav på egenfinansiering. Av en omsättning på 260 mkr tar man in 37 % genom biljetter, sponsorer och restaurang mm. Staten bidrar med 20 % och Västra Götalandsregionen med 43 %. Operan i Stockholm har till exempel ett offentligt stöd med upp till 85 %. Resultatmässigt räcker intäkterna inte till för att finansiera den ordinära verksamhetens kostnader - 10 till 15 mkr saknas årligen. ORGANISATIONSMODELL GO är ett aktiebolag med Västra Götalandsregionen som huvudman. Styrelsen tillsätts därigenom av politiker från hela den region som operan har ambition att vara till för. Organiseringen präglas av att bolaget bedriver en konstnärlig verksamhet, och att den jämfört med annan konstnärlig verksamhet kräver stora resurser när de gäller personal och teknik. Tidvis arbetar 800 personer i 50 olika yrkesgrupper samtidigt i huset. Det har dessutom alltid funnits en karaktär av projektarbete i teaterproduktion. Varje produktion är avgränsad i tid, kan inte upprepas eller serieproduceras och har unika konstellationer av medverkande. Organisationen kan därför beskrivas med åtminstone tre olika modeller: 1) Affärsorganisation med VD Dag Hallberg som högsta ansvarig inför styrelsen, en administration med en projekt- marknads- ekonomi- och personalavdelning samt produktionsavdelningar bestående av teknik, soli/drama, balett, kör och orkester. 2) Produktionsorganisation som struktureras kring verksamheterna opera balett och musikal, med en ledning bestående av teaterchefen tillika VD som ytterst ansvarig, och med operachefen Kjell Ingebretsen och balettchefen Anders Hellström som konstnärligt ansvariga. Till ledningen knyts en ledningsgrupp för policyrelaterade frågor, bestående av cheferna för teknik, projekt, kör, orkester, ekonomi, marknadsföring, information, och personal. En speciell planeringsgrupp har hand om planläggningen av repertoaren tillsammans med ledningen. 3) Projektorganisation, där personal från den tekniska sektionen får ett produktionsansvar i en projektgrupp ledd av en projektledare. Projektledaren är ansvarig inför VD när det gäller produktionerna medan avdelningscheferna i linjeorganisationen svarar för att projektet får nödvändiga resurser i form av teknik, material, arbetskraft etc. Dessa resurser bokförs inte som en kostnad för projektet så länge det inte rör sig om övertid eller resurser som skaffats utifrån enkom för projektet. 3

4 PROJEKTLEDNING Projektledningsavdelningen är som planeringsadministration en del av linjeorganisationen med fem projektledare, en avdelningschef med en halv tjänst som projektledare och en sekreterare. Varje produktion tilldelas en projektledare. Eftersom dessa förutom föreställningar har hand om andra program som konserter, gästspel och turnéer, kan antalet projekt som fördelas mellan dem uppgå till ett femtontal per säsongl. Det kan periodvis innebära en stor arbetsbörda för projektledarna och en sårbarhet och begränsning i organisationen vid till exempel sjukfrånvaro. Projektledarna har i och med övergången från producentrollen till projektledare fått nya befogenheter och arbetsuppgifter samtidigt som de fortvarande handhar praktiska arbetsuppgifter som inte kräver beslutsfattande och borde kunna skötas av en assistent. Avdelningschefen är med i den planeringsgrupp som arbetar fram en treårsplan för repertoaren. Projektledarna deltar i planläggningen av tider och lokaler för repetitionerna och föreställningarna i ett års- vecko- och dagschema. När det gäller projekten, ansvarar en projektledare direkt under teaterchefen för att de planerade nyproduktionerna kommer till premiär på utsatt tid. I den grupp som bildas för ett projekt ingår förutom projektledaren, ett produktionsteam bestående av dirigent, regissör och/eller koreograf, scenograf, kostymskapare och ljussättare samt produktionsansvariga från avdelningarna i linjeorganisationen. Dessa samlas en gång i veckan i ett produktionsmöte för planering och för att stämma av hur långt arbetet har kommit på de olika avdelningarna. I en löpande veckoplanering på projektavdelningen uppdateras och koordineras sedan tider för föreställningar och repetitioner och vilka lokaler, personer och resurser som är berörda för en månad framåt. I veckoplaneringsmötet deltar samtliga projektledare, regi- och scenografiassistenter, personalhandläggare för drama, orkester- instuderings- och körchefen samt projektsekreteraren. På samma sätt uppdateras ett dagschema i ett dagligt möte som löper fyra dagar framåt. Vecko- och dagscheman skrivs ut av sekreteraren och publiceras på det interna datanätet där personalen kan se vilken personal och vilka resurser som kommer att behövas på repetitionslokaler och scener. Projektet Macbeth 2 Macbeth 2 är ett nyskrivet beställningsverk med premiär den 5 maj Kompositören Jan Sandström fick GO:s uppdrag att skriva musiken 1994 och kontaktade i sin tur KG Johansson som librettist. Verket var färdigt efter drygt ett år, men på grund av bl.a. chefsbyte på operan, dröjde det till 1998 innan planeringsgruppen lade operan på repertoarplanen för säsongen Chefen för projektledningen Mats Andersson gjorde ett preliminärt schema över alla planerade projekts start- och sluttider varefter projektledaren Anna Hallgren tog över planeringen. Hon gjorde ett preliminärt kostnadsförslag som presenterades för ledningen i december 1999, och skrev kontrakt med de medverkande som inte var anställda eller redan hade annat kontrakt med operan. I samråd med alla inblandade parter gjorde hon sedan en tidsplan med datum för idéleverans, modell- och kostymskissleverans, kollationering, tillverkningsperiod, instuderings- och repetitionstider. Tiderna fastställdes på årsplaneringsmötet med de andra projektledarna och berörda avdelningar våren

5 I mars 2000 sammanförde projektledaren upphovsmännen med regissören Staffan Aspegren och scenografen Lars Östbergh vilka tog sig an verket och arbetade fram sin idé tillsammans med kostymskaparen och ljussättaren. I juni presenterades idélösningen för operachefen och cheferna för de tekniska avdelningarna. Tre månader senare levererades modellen och granskades av den produktionsansvariga personalen. En mer detaljerad budget räknades fram i september utifrån uppgifter om dekor och kostym vid leveransmöten och de beräkningar som avdelningarna gjort. Kostnaderna beräknades till ca 4 milj. kronor och intäkterna från de elva planerade föreställningar förväntades bli 2,8 milj. kronor. Den 14 mars 2001 samlades ensemblen för kollationering varefter arbetet på de olika avdelningarna kom i gång. Projektledarens arbete under repetitions- och byggtiden handlar till stor del om ekonomisk och teknisk uppföljning, om informationsförmedling och personalansvar. När det gäller ekonomin sker det en kontinuerlig uppdatering av projektets utgifter på ekonomiavdelningen. På grund av fördröjningar med fakturorna och att vissa avdelningar saknar ett system för bokföring av beställningar sker den ekonomiska styrningen från projektledarens sida i slutskedet av projektet mer utifrån en känsla av vad som har beställts än bokförda utgifter. Den tekniska uppföljningen sker, förutom på produktionsmöten och de tekniska planeringsmöten som verkstäderna har varje vecka, genom dagliga informella möten. Eftersom ansvaret att ta hand om personalen också mestadels handlar om informella samtal, sker mycket av projektledningen i slutskedet av en produktion i form av management by walking. Styrning De övergripande mål som styr GO:s verksamhet baseras på det uppdrag som regionen förlägger företaget och de erfarenheter av verksamheten som vuxit fram under de senaste årens utvecklingsfas. I ledningens formuleringar beskrivs målen mer som en allmän affärsidé än faktiska mål: Mål som att ha en repertoar som består av opera, balett, operett och musikaler, att få en bred publik, att bli ett av de intressantaste operahusen i Europa etc. är mål som antingen nås automatiskt genom verksamhetens inriktning eller är svåra att mäta och utvärdera. Det kan vara så att de mål som ledningen ställer upp är i själva verket en anpassning till en faktisk verklighet: En breddning av publikunderlaget och repertoaren är nödvändig för att möta kraven på en hög beläggning som i sin tur är en följd av proportionerna mellan egna intäkter och offentliga bidrag. Eftersom varken biljettpriser eller antalet föreställningar kan ändras utan minskad beläggning eller kostnadsökningar i produktionen, baseras de ekonomiska målen till stor del på bibehållande av de uppnådda nivåerna för egna intäkter och produktionsvolym. Det är svårt att finna dokumentation från vare sig teater- eller projektledning om vad man vill uppnå med ett enskilt projekt - med undantag för beläggningsgrad och ekonomiskt relaterade mål. Det kan bero på att det rör sig om konstnärlig verksamhet bedriven i aktiebolagsform, där det konstnärliga ansvaret delegerats till produktionsteamet, som förmedlar målen och ambitionerna muntligt till de medverkande från kollationeringen och framåt. 5

6 SLUTORD Ett lyckat projekt bör bedömas utifrån förhållandet melllan kvalitet och resurser. Operaverksamhet som konstart är resurskrävande om det skall bedrivas på hög kvalitativ nivå. Det finns allmänt ett högt medvetande i de olika yrkesgrupperna om kvalitetsmål. Små och stora beslut på alla nivåer grundas på en konstnärlig bedömning, på vad som är tekniskt möjligt och vägs sedan mot vilka resurser som står till förfogande. Dessa tre bedömningsgrunder ligger förstås också bakom de beslut som fattas av projektledningen. Projektledaren har ett genomförandeansvar och ett uttalat ekonomiskt ansvar för projektet ett ansvar att föra många människors arbete i mål. Av de människor jag intervjuat på GöteborgsOperan har ingen någonsin hört talas om att en produktion inte blivit genomförd på utsatt tid. 6

7 Adresser: Telefonnummer GöteborgsOperan AB Christina Nilssons gata Göteborg Teaterledning VD Dag Hallberg Operachef Kjell Ingebretsen Balettchef Anders Hellström Projektledningsavdelningen Projektledare Anna Hallgren Projektledningschef Mats Andersson Scenavdelningen Scenchef Jan-Erik Nilsson Kulturverkstan Besöksadress Heurlins Plats Göteborg Ari Pärnänen Tumlehedsvägen Torslanda 7

8 BILAGOR l ll lll PM Vad jag gör som projektledare på GöteborgsOperan Anna Hallgren, Projektledare PM till pjäsansvarig personal inom scen Jan-Erik Nilsson, Scenchef Macbeth 2 : Rollista, Produktionsteam, produktionsansvariga lv Skiss över GöteborgsOperans organisationstruktur V Resultaträkning för år

9 bilaga l (1) Detta är en personlig beskrivning av mitt arbete. Alltså inte någon dokument från projektledaravdelningen på GöteborgsOperan. Hälsningar Anna Vad jag gör som projektledare på GöteborgsOperan Allmänt: Projektledaren är den som i tanke och fantasi går igenom hela produktionsprocessen och försöker förutse allt vad som kan hända. Som hela tiden ligger före i tanken och banar väg så att alla andra inblandade skall a arbeta med sina uppgifter i lugn och ro. Steg för steg. Som på så sätt - förhoppningsvis - förebygger kaos. Konkret: 1. VERKET Jag lär mig verket. Läser. Lyssnar på inspelningar med klaverutdrag framför mig. Noterar fakta; roller, orkesteruppställning, ovanliga instrument, längd på verket mm. 2. INTENTIONERNA Samtalar med teaterledning och produktionsteam (regissör, scenograf, kostymskapare, ljussättare, dirigent) för att få veta så mycket som möjligt om förutsättningar och intentioner. 3. BUDGET Inventerar alla behov av människor (och djur); på scenen, i diket och bakom scenen. Inventerar alla behov av materia: tillverkningsmaterial, stora videoprojektorer, hyra av hammarklaver, lyftkranar och vad det nu kan vara. I samråd med resurschefer och utifrån vad jag vet och kan gissa gör jag en budget för projektet som sedan bearbetas tillsammans med ledningen och fastslås. 4. TIDSPLAN I samråd med alla inblandade parter gör jag en tidsplan för hela projektet. Spe iella datum för ideleverans av dekor, leverans av modell och kostymskisser, instuderingsveckor med gästdirigent, tillverkningsperiod, kollationering, repetitionstider, produktionsmöten, presskonferens etc. De tider vi har på scenen utarbetas i detalj timme för timme; Tid för bygge, repetition med och utan orkester, ljus, ljud, dekor, kostym, mask, foto, presskonferens. 5. KONTRAKT Ser till alla kontrakt blir skrivna. Förhandlar de kontrakt som teaterledningen inte själva förhandlar fram. H ar löpande kontakt med alla gäster och deras agenter. Ser till att alla som behöver arbetstillstånd får det. Kontaktar och kontrakterar statister, hundar, barn, ljusstatister, fäktningsinstruktörer, språk coacher etc. 9

10 bilaga l (2) 6. LOKALER Ser till att det finns lokaler för alla behov. 7. RESOR OCH LOGI Ser till att det finns boende och att resor ordnas för alla gäster (kontakt med lägenhetsansvarig och reseansvarig). 8. ARBETSMIL]ÖANSVAR Förbereder allas säkerhet genom att analysera om det finns eventuella riskfyllda moment i föreställningen. Författar en riskanalys. Sammankallar till riskronder. Har ett uttalat ansvar för arbetsmiljön i projektet. Detta ansvar delegeras vidare till inspicienten från den stund repetitionerna flyttar in på scenen. 9. PERSONALANSVAR Tar ansvar för alla gäster och extra anställda; att de introduceras i huset och att de har det bra under tiden de är här. Stötta, uppmuntra och ta sig tid till samtal. 10. TÄTAR ALLA HÅL Tar hand om allt annat som faller mellan stolarna och ser till att det blir gjort, eller gör det själv. 11. KONFLIKTER Det är min uppgift att a/ förebygga konflikter genom god planering, information och kommunikation. b/ ta hand om de konflikter som ev uppstår ändå och med lugn och saklighet (helst) försöka medla och finna lösningar. I den mån jag har förmåga och position. Vissa konflikter kan bara lösas av teaterledningen. 12. UPPFÖLJNING Har löpande uppföljning av projektets ekonomi. Har dagliga planeringsmöten (tis - fre) med övriga projektledare och regiassistenter, körchef, instuderingschef. Har planeringsmöten med tekniken 1 gång/vecka. Har möte med VD och operachef var 14:e dag. Leder produktionsmöten 1 gång i veckan mellan kollationering och premiär. Deltar i tillverkningsmöten. M fl möten. 13. UTVÄRDERINGAR & DOKUMENTATION Ser till att projektet utvärderas och dokumenteras. 14. PREMIÄRFESTER Ansvarar för att det blir någon form av premiärfest. Och så har jag nog glömt en del... Anna Hallgren

11 Jan-Erik Nilsson, Scenchef bilaga ll PM TILL PJÄSANSVARIG PERSONAL INOM SCEN Välkommen till denna produktion! Det är många personer och avdelningar som blir beroende av Dina beslut som pjäsansvarig inom scen. Detta PM är till för att ge Dig en hjälpande hand under produktionsframtagningen. Steg 1 En produktion börjar ofta med en idé och på detta stadium brukar scenografen ta en första kontakt med operan när kontraktet är klart. Kontakt upprättas med bl a scenchef eller verkstadschef då denna första kontakt ofta består av att lämna ut information via fax eller brev. Denna kontakt är viktig för oss då vi försöker få en bild av alla produktioner så att volymen inte blir för stor utan kan anpassas till årets alia produktioner. Steg 2 Nästa steg är den tekniska kollationeringen, ca 6 månader innan premiär.då samlas alla berörda tekniska avdelningar för att få en scenografigenomgång. Scenografen går igenom hela produktionen så som han och regissören har tänkt sig det hela. Här finns två vägar att gå: 1. Antingen kan man med en gång gå igenom tillverkning, material, tekniska lösningar m m. 2. Eller går man tillbaka och diskuterar i de olika grupperna och bestämmer ett nytt möte. Nu börjar Ditt ansvar. Scenchefen lämnar över ansvaret till pjäsansvariga och utgör stöd för gruppen i form av hjäip för inköp, tekniska råd, planering av extrafolk och övertid. Scenchef har kvar det övergripande ansvaret för planeringen. Tänk på: - Du har en övertidskvot som måste hållas - Ni är flera i gruppen - disponera tiden rätt - Var beredd på att produktionsanpassa Din arbetstid dessa veckor 11

12 Macbeth 2 GöteborgsOperan vårsäsong 2001 bilaga lll Musik Jan Sandström, Text KG Johansson Rollista Macbeth Lady Macbeth Banco Häxa 1 Häxa 2 Häxa 3 Lady M:s sällskapsdam En läkare En tjänare Produktionsteam Dirigent Regi Scenografi Kostym Ljus Koreograf Produktionsansvariga Projektledare Repetitör Regiassistent Scenografiass. Koreografass. Sufflös Inspicient Ljud Scenmästare Scentekniker Belysningsmästare Ljusoperatör Konstruktör Smedja Snickeri Måleri Tapetseri Rekvisita Specialeffekter peruk/mask Herrkostym Patinering Hattar Anna Läderarbete Påklädare Marknadskoordinator Musikbibliotek Marcus Jupither/ Fredrik Zetterström Ulrika Tenstam Mats Persson Helena Holmberg Pia Svorono Mari Lindbäck Grith Fjeldmose Palle Hansen Thomas Ellerås B Tommy Andersson Staffan Aspegren Lars Östbergh Annsofi Nyberg Linus Fellbom Roger Johansson Anna Hallgren Joakim Kallhed Mia Nerenius Ulrika Brattberg Anna-Maria Brakel Petra Jonsson Arve Sandberg Per Hansson Göran Molin Göran Kvist, Jonas Melander Joakim Brink Peter Götzlinger Håkan Andersson Thomas Antfolk Mark von Werther Michael Forssen Leif Holdnes Birgitta Strömqvist, Leif Robertsson Pehr Sandström Lars Carlsson, Pernilla Svedberg Gunilla Holmström Tatiana Bjarne Greta Singstrand Karin Johansson Camilla Börjesson Charlotte Moberg Callan Bjurling 12

13 GÖTEBORGSOPERANS ORGANISATIONSTRUKTUR bilaga lv Styrelse VD/teaterchef Teaterledning Projektledning Stab Ekonomi Personal Teknisk sektion Marknadssektion Projekt Opera/drama Balett Scenrelaterade avdelningar Marknad Projekt Orkester Tillverkningrel avdelningar Servering/ restaurang Projekt Kör Ateljéer Projekt Bibliotek Fastighet/ lokaler Projekt Data/IT 13

14 bilaga V RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2000 INTÄKTER (mkr) Biljett- och turnéintäkter, program mm. 60 Bidrag från regionen 113 Bidrag från staten 51,5 Sponsorer 10,5 Servering 14,5 Övriga intäkter, inkl räntor 9,7 SUMMA 259,2 KOSTNADER Personalkostnader (mkr) (löner, arb.giv.avg. pensionskostn. mm) Övriga kostnader 65.4 Avskrivningar 3 SUMMA 269,4 RESULTAT -10,2 14

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

På spaning efter jämställdhet del 2

På spaning efter jämställdhet del 2 På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 Innehåll 6 Inledning 9 Innehåll

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Ta med skolklassen på teater!

Ta med skolklassen på teater! Ta med skolklassen på teater! Ett handledningsmaterial för högstadiet och gymnasiet Att ta med sina elever på en teaterföreställning behöver inte vara så svårt. Visst kan man vara orolig över hur de ska

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Bakgrund: Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Vi är en ideell förening som består av unga konstnärer från Västra Götalands län i åldrarna 18 25 år som har sitt säte i Skaraborg. Nedanstående

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN 17-18 JUNI 2014 SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN är ett musikläger för barn och unga med syftet att bygga broar mellan kulturer

Läs mer

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm.

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm. Ensemble Micke Andersen Martina Olofsson Emelie Bengtsson Göran Cronholm Mats Olofsson Hasse Andersson Jeannette Storm Rosita Elfving Pelle Svensson Jessica Persson Ingen publik ingen revy 1987 träffades

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Olle Olsson Ålder: 21 Adress: Åsvägen

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi Repetitionsföreläsning/frågestund Linköping 2012-02-22 Magnus Moberg Repetition/frågestund» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Resan industriell ekonomi» Grundfrågorna Var är

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29

Pustervik. LIA- rapport. Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Pustervik LIA- rapport Kulturverkstan Joel Lind 11-04-29 Min LIA- plats Jag gjorde min LIA på Pustervik i Göteborg mellan 17 mars och 21 april 2011. Pustervik är en gästspelscen med både nationella och

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

The Gloryfires Lathund för spelningar

The Gloryfires Lathund för spelningar Styrelsen har tagit fram en Lathund vid spelningar som vi kan använda oss av. Vi hoppas att den ska kunna tydliggöra och förenkla arbetet för alla aktiviteter som sker inför, under och efter en spelning.

Läs mer

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires!

Grupper i Gloryfires. Välkommen till The Gloryfires! Grupper i Gloryfires Kören bygger på alla körmedlemmars engagemang och att vi fördelar arbetsuppgifter mellan oss. Vi är organiserade i 6 beslutsfattande grupper som träffas kontinuerligt för att leda

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser december Kulturmiljösektionen Malmö Museer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen

Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef lokalförsörjning vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u.

Härmed kallas till MB-information onsdagen den 26 april. kl 14.00 i förhandlingslokalerna, Norra Hamngatan 8, Kajsa Wengholm e.u. / Handläggare Göteborgs Hamn AB Vårt datum/our date Vår referens/our reference 1989-04-17 P-0 Falk/kw Ert datum/your date Er referens/your reference Svenska Hamnarbetarf örbundet Avd 4 Box 9005 400 70

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Ansökan om bidrag på l 200000 till Dalhalla och Trollflöjten. Ändamål. Projektperiod. Kostnader. Finansiering LANDSTINGET DALARNA

Ansökan om bidrag på l 200000 till Dalhalla och Trollflöjten. Ändamål. Projektperiod. Kostnader. Finansiering LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGET DALARNA INK. 2QU9 '01-28 ~~:..t?oqj~gljjijn Ansökan om bidrag på l 200000 till Dalhalla och Trollflöjten Ändamål Att sommaren 2009 sätta upp en egen operaproduktion, Trollflöjten, som planeras

Läs mer

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Stockholm 2009-12-21 INBJUDAN TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Nytt för fas två är att vi nu välkomnar

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

FÖR OPERASÅNGARE under utbildning och i yrkeslivet Claes Fellbom

FÖR OPERASÅNGARE under utbildning och i yrkeslivet Claes Fellbom FÖR OPERASÅNGARE under utbildning och i yrkeslivet Claes Fellbom Utbildningstiden: Vad kännetecknar en opera? Det inledande kapitlet behandlar vad som verkligen kan definieras som opera, till skillnad

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

SÅGMYRAKUNGEN. 1. Redovisat projekt Journalnummer 2011-2752 Projektnamn Sågmyrakungen Stödmottagare NBV Dalarna

SÅGMYRAKUNGEN. 1. Redovisat projekt Journalnummer 2011-2752 Projektnamn Sågmyrakungen Stödmottagare NBV Dalarna SÅGMYRAKUNGEN 1. Redovisat projekt Journalnummer 2011-2752 Projektnamn Sågmyrakungen Stödmottagare NBV Dalarna 2. Kontaktpersoner vid frågor om projektet NBV Dalarna Ganime Stålenhag Box 1190, 791 11 Falun

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

Bryggeriteatern i Visby 1980-82, Atelierteatern i Göteborg 1982-87, Folkteatern i Gävleborg 1987-88 (Den stora vreden), Ståuppkomik 1988-1998,

Bryggeriteatern i Visby 1980-82, Atelierteatern i Göteborg 1982-87, Folkteatern i Gävleborg 1987-88 (Den stora vreden), Ståuppkomik 1988-1998, Babben Larsson Teaterhögskolan i Stockholm 1977-80 Bryggeriteatern i Visby 1980-82, Atelierteatern i Göteborg 1982-87, Folkteatern i Gävleborg 1987-88 (Den stora vreden), Ståuppkomik 1988-1998, "Rektor"

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL OM ATT GÅ PÅ TEATER Av Ellinor Lidén, barnteaterforskare vid Stockholms universitet och av Malin Appeltoft, dramapedagog Texten är baserad på en handledning som skrevs för Stockholms

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

Rutin för hantering av missbruk

Rutin för hantering av missbruk 051205_ KMH_Rutin_missbruk.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Rutin för hantering av missbruk Dnr 05/255 05-12-05 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte 081111 klockan 19:00

Protokoll, Styrelsemöte 081111 klockan 19:00 Protokoll, Styrelsemöte 081111 klockan 19:00 Närvarande: Micael Staflin, Åsa Ekholm, Katarina Aroseus, Janek Koba, Josephine Eriksson, Micael Hilén Närvarande utan rösträtt: Richard Forsberg 1 Mötet öppnas

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Projektplan, teaterqlan

Projektplan, teaterqlan Projektplan, teaterqlan 1.1 Projektbenämning TeaterQlan 1.2 Projektgrupp Malimo Productions har tre medarbetare. Det är Mario Frost, Linnéa Forsberg och Mona Wallin Utefter kvalifikationer och personliga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Fas 1: förtroende, specialisering & manus

Fas 1: förtroende, specialisering & manus Budgetberäkning för Projekt X Förberedelser antal pers lönekostn/mån antal mån Projektledare, research, idéutveckling, möten med styrgrupp, samarbetspartners och medfinansiärer etc. 1 52 000 0,6 31 200

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Projekt: Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Tid: 21 okt kl 10 12 Plats: Bruunska 16, Esplanaden 5 Delprojektledare Niklas Ammert,

Läs mer